Page 4

Úvodník starosty města Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává poslední letošní číslo Zpravodaje města Uherské Hradiště. Dovolte mi, abych se v jeho úvodu alespoň krátce zamyslel nad děním v  našem městě v  roce 2013, který se pomalu chýlí ke konci. K  největším a  nejnáročnějším akcím letošního roku patřilo zahájení po  mnoho let připravované výstavby protipovodňových opatření. Aktuálně stavba pokročila již takřka k  95 procentům objemu všech prací. V létě pak v našem městě začala rozsáhlá stavba „Oprava silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov – OK Kaufland“, která byla s koncem měsíce října na dobu zimních měsíců přerušena a pokračovat bude opět na  jaře. Mnohé se letos událo také v péči o památky: v historickém centru města byla obnovena fasáda městského úřadu, rekonstrukcí prošel dům č. p.  34 „U  Hroznu“, pokračovalo restaurování vitrážových oken v  kostele Zvěstování Panny Marie. Dále bylo dokončeno restaurování dekorativní malby na  klenbě průchodu domu č. p. 35 „Portál“. Významnou událostí se stalo i dokončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v místní části Mařatice, a to u příležitosti 400. výročí od založení stavby kostela. Vybudovali jsme rovněž přístupovou cestu k archeologické lokalitě, Národní kulturní památce na Výšině svatého Metoděje (bývalá Sadská výšina). Pokračovali jsme v zateplování mateřských škol, poslední akcí byla MŠ na  Komenského náměstí, stejně jako se povedlo uskutečnit rekonstrukci fasády ZŠ UNESCO, což byla vhodná událost k oslavám 100. výročí od založení školy. Své kulaté výročí slavila také ZŠ Sportovní, od jejíhož založení uplynulo 50 let. Mezi důležité a poměrně rozsáhlé akce ale patří také připravované nebo již rozběhnuté projekty jako revitalizace sídliště Na Rybníku, ulice 28. Říj-

4

na, rekonstrukce ulice Jana Žižky či návsi v Jarošově. Příští rok bude aktuální rovněž druhá etapa oprav cyklostezky Kunovský les. Do rozmezí příštích dvou let bude rozprostřen velmi významný projekt v samotném centru města, přičemž půjde o  revitalizaci zóny, kterou tvoří jezuitská zahrada - park před obchodní akademií, Komenského náměstí a ulice Svatováclavská. Rád bych vyzdvihl také veškeré aktivity, které podporují nejdlouhodobější projekt v  našem městě, kterým je konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus na přírodní a historicky-kulturní park. V letošním roce se na Rochusu opět konala celá řada hodnotných a  velmi slušně navštívených akcí; pokračovala výsadba dalších stromových alejí, uskutečnilo se svěcení nového dřevěného vyřezávaného kříže, který byl vyroben pro zdůraznění duchovního významu tohoto poutního místa nad Uherským Hradištěm. V plném proudu je příprava projektů pro kvalitnější zpřístupnění lokality a  umístění jedinečného muzea v  přírodě s  replikami několika historických, původních zemědělských stavení. Za významnou událost roku 2013 považuji, že se úspěšně podařilo uskutečnit už 11. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek a posunout tak tuto kulturně-společenskou akci do druhého desetiletí od založení. Co se týká sportovních událostí, chtěl bych připomenout, že město se letos se ctí vyrovnalo se svou hostitelskou rolí při VI. Olympiádě dětí a mládeže ČR, přičemž naše město velmi vysoce hodnotily i  přední sportovní osobnosti a  funkcionáři z  celé České republiky. Přes to, že jsme již dopředu tento rok označili za  úsporný, vstupovali jsme do  letošního roku se schodkovým rozpočtem. Celkové ekonomické situace města se totiž citelně dotklo zrušení dotací státu pro příspěvkové organizace Slovácké divadlo a Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, jejichž zřizovatelské funkce před časem město převzalo od  státu.  I  přes velmi tíživou finanční situaci se obě organizace snažíme ve městě zachovat a to bez dopadu na kvalitu jejich činnosti; stejně jako chceme i nadále v co možná největší

Zuh 2013 12  
Advertisement