Page 24

To nejlepší z archeologie. Sto let objevů a výzkumů na Uherskohradišťsku

Zmenšená replika chýše paleolitických „lovců mamutů". Foto: D. Menoušková

Ve čtvrtek 21. listopadu byla ve  Slováckém muzeu v  Uherském Hradišti otevřena výstava bilancující sto let existence této instituce z  pohledu archeologického bádání v  regionu, která je koncipovaná jako sedm ohlédnutí za bohatými, ale také rozmanitými dějinami oblasti kolem dnešního Uherského Hradiště. Na  jejím začátku můžeme spolu s  lovci mamutů navštívit Uherskohradišťsko v šerém dávnověku, asi 35 tisíc let před současností. Zhlédnout unikátní mumifikované mamutí maso a  mamutí srst s parazity nebo se obdivovat dovednosti, s nimiž dokázali bez jakýchkoli moderních pomůcek vyrobit funkční kamenné nástroje velikosti třeba jen několika mála milimetrů. Pozoruhodné jsou také jejich lovecké schopnosti, které výstava představuje formou zachovaných, často velmi drobných zlomků kostí ulovených pravěkých zvířat: soba, koně sprašového, zajíce běláka či polární lišky a  rosomáka. Kromě nich je na výstavě k vidění i první, takřka skutečný uherskohradišťský mamut, kterého jste měli možnost v říjnu do muzea doprovázet na jeho cestě z konzervačních dílen, kde vznikl pod šikovnýma ru-

24

kama muzejních konzervátorů a restaurátorů. Pandánem k mláděti mamuta je replika chýše – obydlí „lovců mamutů“, rekonstruovaná podle skutečného nálezu z nedaleké Spytihněvi. Další zastavení, která na návštěvníky výstavy čekají, povedou do rozjitřených, neklidných údobí konce doby měděné (eneolitu), za tajemstvím lidu dnes nazývaného kultura zvoncovitých pohárů; k našim předchůdcům z doby bronzové a k důvodům, které je vedly ke shromažďování a  ukládání bronzových a  keramických pokladů (depotů). Pomyslně však navštívíme i keltské osadníky Uherskohradišťska, vydáme se k  jejich germánským následovníkům i  k  jejich souputníkům a soupeřům z Říše římské. Výběrem z cenných středohradištních nálezů si ještě jednou připomeneme úctyhodných 1150 let od doby, kdy na území Velkomoravské říše vstoupili soluňští bratři Konstantin a  Metoděj. Zvídavý návštěvník bude moci v  klidu rozjímat i  v  replice velkomoravské kaple, která na sklonku 9. století stávala v nynější městské části Uherské Hradiště-Sady. S touto kaplí je spojen i pohřeb význačného Moravana, snad samotného knížete Svatopluka. Posledním zastavením pak nahlédneme do doby vznikajícího středověkého města – Uherského Hradiště, které se stalo významným opěrným bodem panovníka i strategickou pevností na neklidné jihovýchodní hranici říše. Velmi důležitá svědectví o životě jeho obyvatel přitom získáváme z nálezů a objevů, které se na první pohled jeví jako všední. Postupně tak poznáváme středověkou zástavbu města a jeho proměnu do složitějších dispozic městských domů, ale také nahlížíme na život jeho obyvatel, na  to, čím se živili a  jaká řemesla provozovali, jak trávili volný čas a jak si hrály jejich děti. Sto let existence muzea, které si výstavou připomínáme, znamenalo obrovský posun ve znalostech o dějinách regionu. S řadou objevů a výzkumů jsou minulí i  současní pracovníci muzea aktivně a  neodmyslitelně spjati. Řada objevů a  výzkumů má pro naše poznání jedinečný charakter. Hodně toho na objevení a vysvětlení ovšem stále čeká a je výzvou objevovat, bádat a odhalovat tajemství i pro budoucnost. Naše symbolická procházka dějinami regionu potrvá do 2. března 2014. Mgr. Dana Menoušková

Zuh 2013 12  
Advertisement