Issuu on Google+

฀ ฀

ó ฀ ฀

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


@U] ;\X\U] [W] QX\] \WZTY\TYJX] WYX] :XYPZ] S[ UQTVZH]TZX]P:W]S[]SZT[]\4ZW]S[][-O[VY[XTY\ [X][U]RV\I\DZ]S[]YXR[VN[XTYJX]WZTY\UK /V\I\D\]O\V\][U]S[W\VVZUUZ]O[VWZX\U]M]WZTY\U S[]G\PYUY\W][X]VY[WLZ]S[][-TUQWYJX] P[XZE V[W]M]\SQURZW"H]\]RV\N2W]S[]OVZM[TRZW]S[]YXE R[VN[XTYJX]WZTYZ[SQT\RYNZW]M]S[]S[W\VVZUUZ TZPQXYR\VYZH]S[]GZVP\]YXR[LV\U]M]O[VWZX\UYE 5\S\K AXR[VNY[X[][XC]U\]B\4\S\]<[\U])\UY\X\H]TZE VV[WOZXSY[XR[]\]U\W]&QXR\W]>QXYTYO\U[W]S[ .YUU\] S[] .\UU[T\WH] .YT:UN\VZ] M] [U] 8MQXR\E PY[XRZ]S[]<YN\WH]M][X][U])\UUYX[VZH]7Q[]O[VE R[X[T[]\].YUU\]S[].\UU[T\WK

฀ ฀

ó ฀

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


6E]?VZPZN[V]\TRYNYS\S[W]V[U\TYZX\S\W]TZX U\];ZVP\TYJXH][U]*[W\VVZUUZH]U\]AXR[LV\TYJXH U\]8XYP\TYJX]M]U\]?\VRYTYO\TYJX]S[]UZW]SYG[E V[XR[W]W[TRZV[W]S[]U\]OZIU\TYJXK] 3E];ZP[XR\V]U\][SQT\TYJX]M]TZXTY[XTY\TYJX [X]R[P\W]AXR[VTQURQV\U[WH]O\V\][U]S[W\VVZUUZ S[]UZW]N\UZV[W]S[]=ZUYS\VYS\S]M]/ZU[V\XTY\ 7Q[]\MQS[X]\]OV[N[XYV]\TRYRQS[W]S[]V\TYWPZ Z]TZXGUYTRZ]WZTY\UK E]<[\UY5\V]\TRYNYS\S[W]S[]BZZO[V\TYJX]AXE R[VX\TYZX\U] \U] *[W\VVZUUZ] M] S[] WZUYS\VYS\S [XRV[]UZW]OQ[IUZWH]\W,]TZPZ]S[]=[XWYIYUY5\E TYJX]\]U\]OZIU\TYJX][X]L[X[V\U]\T[VT\]S[]U\W S[WYLQ\US\S[W]YXR[VX\TYZX\U[WK

฀ ฀

ó ฀

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


ó ฀ ฀

ó

>A=A$ /V\I\D\V]TZX]OZIU\TYJX][X]VY[WLZ]S[][-TUQE WYJXH]TZPZ]YXPYLV\XR[W]M]O[VWZX\W]LYR\X\WK 8]RV\N2W]S[]OVZM[TRZW]WZTYZ[SQT\RYNZW]M]S[ S[W\VVZUUZ]TZPQXYR\VYZH]SYVYLYSZW]\]YXG\XTY\H DJN[X[W]M]\SQURZWH]G\NZV[TY[XSZ][U]S[W\VVZE UUZ]YXR[LV\U]S[]UZW]LVQOZW]7Q[]O\VRYTYO\X][X XQ[WRVZW]OVZM[TRZWK .A=A$ /V\I\D\PZW] O\V\] TZXW[LQYV] QX\] WZTY[S\S [X] U\] 7Q[] RZS\] O[VWZX\] R[XL\] S[V[T9Z] \U S[W\VVZUUZ]S[]WQW]T\O\TYS\S[W]O[VWZX\U[W]M WZTY\U[WH][X]YLQ\US\S]M]UYI[VR\SH]\]RV\N2W]S[ U\][SQT\TYJXH][U][POU[Z]M][U][D[VTYTYZ]S[]U\ TYQS\S\X,\K

฀ ฀

ó ฀

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


ALQ\US\SC] RZS\W] U\W] O[VWZX\W] W[V:X] RV\R\S\W

TZPZ]YLQ\U[W]WYX]YPOZVR\V]WQ]ZVYL[XH][S\SH]W[-Z]Z V[UYLYJXK

BZPOVZPYWZC]TZX]U\]OZIU\TYJX]TZX]U\]7Q[]W[]YXE R[VNY[X[H]TZX]UZW]ZID[RYNZW]S[]U\]ZVL\XY5\TYJX]M]TZX [U]T\PIYZ]WZTY\UK BYQS\S\X,\C] TZPOV[XSY[XSZ][U][D[VTYTYZ]TYQS\E

S\XZH]TZX]WQW]S[V[T9ZW]M]ZIUYL\TYZX[W]TZVV[WOZXE SY[XR[WH] [XR[XSYSZ] TZPZ] O\VRYTYO\TYJX] [X] U\ TZXGYLQV\TYJX]S[]U\]WZTY[S\SK

<[WO[RZC]9\TY\]U\W]O[VWZX\W]SYG[V[XR[WH]ZRV\W]TQUE RQV\WH]ZRV\W]ZOYXYZX[WH]OVZT[WZW]O[VWZX\U[W

AXR[LVYS\SC][X]U\]\TRQ\TYJX]\TZVS[]TZX]UZW]OVYXE TYOYZW]M]N\UZV[W]S[]U\]\WZTY\TYJXK AXR[VTQURQV\UYS\SC] [XR[XSYS\] TZPZ] [U] TZXZTYE

PY[XRZ][]YXR[VT\PIYZ][XRV[]LVQOZW]S[]SYG[V[XR[W TQURQV\WH]S[VVYI\XSZ]OV[DQYTYZW]M][WR[V[ZRYOZW]OVZE SQTYSZW]OZV][U]S[WTZXZTYPY[XRZ]M]U\]YLXZV\XTY\K

฀ ฀

ó ฀

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


6K]>[W\]S[]>QD[V[W])YR\X\W]OZV]U\]ALQ\US\S 3K]<[S]8VR[PYW\] KBZZVSYX\SZV\] AXG\XRYU] M] &QN[XYU] S[ /Y[POZ]1YIV[]S[].\UU[T\W !K]<[S]S[])2X[VZ]@XV[S\S\W] %K]8WZTY\TYJX]S[]@XW[4\XR[W]TZX])YR\XZW] 'K<@*]S[]@XRYS\S[W]TZX]?V[W[XTY\]O[VP\E X[XR[][X]B\4\S\]<[\U K]@WO\TYZ]S[]@XTQ[XRVZ] (K]?U\R\GZVP\]AXG\XRZE&QN[XYU]S[].YT:UN\VZ] K] @7QYOZ] S[] AXR[VN[XTYJX] S[] .\US[I[VE X\VSZ] 60K]BZPYWYJX]S[]?ZIU\TYJX]@-TUQYS\]S[].\E UU[T\W] 66K]>[W\]S[]@XRYS\S[W]OZV][U]@POU[Z]M]U\ ;ZVP\TYJXH][X].YT:UN\VZ

฀ ฀

ó ฀

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


฀ $Q[WRV\W]\TTYZX[W]GZVP\RYN\W]W[]\OZM\X][X U\W] X[T[WYS\S[W] M] S[P\XS\W] S[] U\] OZIU\E TYJX]\]U\]7Q[]XZW]SYVYLYPZWH]TZPZ]TZXZTYE PY[XRZW] M] \OV[XSY5\D[W] I:WYTZWH \W[WZV\PY[XRZ][]YXGZVP\TYJXH]9\IYUYS\S[W WZTY\U[WH]O[VWZX\U[WH]U\IZV\V[W /V\I\D\PZW]SYN[VW\W]:V[\W][X]U\]YXR[VN[XE TYJX]G\PYUY\V]TZPZ]AXR[VTQURQV\UYS\SH]?\VRYE TYO\TYJX] M] *YX\PY5\TYJXH] *[W\VVZUUZ N[TYX\UH] M] \TRYNYS\S[W] S[] +TYZ] M] /Y[POZ 1YIV[][X]RZS\W]U\W]:V[\W]C

฀ ฀

ó ฀

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


-

@WR[]OVZM[TRZ]TQ[XR\]TZX]QX\]>[SY\SZV\])YR\X\H]QX\ OVZG[WZV\]M]QX]R2TXYTZ][X]OV:TRYT\WK]]9\M]UQSZR[T\ O\V\]P[XZV[W]S[]RV[W]\4ZWK ;\TYUYR\V]9[VV\PY[XR\W]O\V\][U]S[W\VVZUUZ]O[VWZX\U]M U\W]V[U\TYZX[W]YXR[VO[VWZX\U[W ?VZPZTYZX\V]M]]G\NZV[T[V]UZW]OVYXTYOYZW]S[]YLQ\US\S]M TZ[SQT\TYJX ?VZPZN[V]U\]W\UQS]W[-Q\U]M]V[OVZSQTRYN\]\S[TQ\S\]M P[DZV\V][U]N,XTQUZ]P\R[VXZO\R[VXZ]GYUY\U]M]V[U\TYZX[W G\PYUY\V[WK ?VZPZN[V]\IYUYS\S[W]N[TYX\U[W]O\V\]U\]TZXNYN[XTY\]M \XYP\V]\]U\]O\VRYTYO\TYJX

6]PQD[V[W][XRV[]]1\]B\4\S\]M].\US[I[VX\VSZH]V[T[OE RZV[W]S[]<>AK 6']XY4W]P[XZV[W]S[]RV[W]\4ZW]7Q[]W[]\RY[XS[X][X]U\ UQSZR[T\]PY[XRV\W]WQW]P\SV[W]\WYWR[X]\U]OVZLV\P\K] 6']9ZPIV[W] LYR\XZW" ฀ ฀

ó ฀

;ZVP\RYN\W]R[JVYTZEOV:TRYT\W] \IYUYS\S[W]=ZTY\U[W]M @-OV[WYJX]+V\UH]V[WZUQTYJX]S[]TZXGUYTRZWH]V[GQ[V5Z][SQE T\RYNZ][RT" ?VYXTYOYZW] O\V\] U\] YLQ\US\SC] TZ[SQT\TYJXH] L2X[VZH VZU[WH][WR[V[ZRYOZWHKKK <[WOZXW\IYUYS\S]G\PYUY\V] U,PYR[W]M]XZVP\WH]XQRVYTYJXH TQYS\SZW] >\R[VXZEAXG\XRYU[WH] N\TQX\TYJXH] NYWYR\W] S[ V[NYWYZX[W]LYX[TZUJLYT\W][RTK" <[TQVWZW]M]\IYUYS\S[W]O\V\]U\]?\VRYTYO\TYJX /\UU[V]TZX]U\]]TZU\IZV\TYJX]B>= ?\VRYTYO\TYJX]=ZTY\U] S[W\MQXZW]YXR[VTQURQV\U[WH]\TTYZE X[W]N[TYX\U[W]M]DZVX\S\W][RTK" AA]&ZVX\S\]BZPQXYR\VY\]OZV]U\]BZXNYN[XTY\

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


à¸&#x20AC;

á à¸&#x20AC; BV[TYPY[XRZ]?[VWZX\UC UVIT;RNUORVTMVPSGTMVOTVMTLKRTQLNSKJNUBVL.MLJMRBVITIRNSUVFVPSGTMULS@PVLJMKJNUMVOTVMRQ6MUQVHUNKSLSHUPKTQA -RQVDNJHRQVEUPVTGRMJLSRPUORVUVPSGTMVOTVSPKTNLRIJPSLULS@PBVSPKTNTQTQVDNJHUMTQVTVSPOSGSOJUMTQVFVIRKSGULSRPTQBVVUJKR2 LRPRLSISTPKRBVUJKRTQKSIUVFVVUJKRPRI,UVHTNQRPUMA UVOSQISPJSORVTMVPSGTMVLRP>MSLKRQVTPKNTVMRQ6MUQVJQJUNSRQ6UQVHRN?JTVTMVDNJHRVIUPT;UVMUQVK&LPSLUQVSPQKNJITPKUMTQVOTVNT2 QRMJLS@PVOTVLRP>MSLKRQVUO?JSNSOUQAV <[WOZXW\IYUYS\S]];\PYUY\VC :UICSRVTPVMUVULKSKJOVEULSUVMRQVIROTMRQVOTVNTQHTKRVFVKRMTNUPLSUVOTVMRQ6MUQVHUNKSLSHUPKTQBVUJP?JTVQJVSIHMSLULS@PVTPVMU LRTOJLULS@PV>UISMSUNVQSDJTVTPVOTQUNNRMMRA =\UQSC UVUJITPKUORVTMVLRPRLSISTPKRVFVJQRVOTVI&KRORQVUPKSLRPLTHKSGRQVFVMUVSIHRNKUPLSUVOTVMUQVNTGSQSRPTQVDSPTLRM@DSLUA -UQVLUNKSMMUQVOTVGULJPULS@PVOTVMRQ6UQVES;RQ6UQVOTVMRQ6MUQVHUNKSLSHUPKTQVTQK.PVUMVO,UA UFVJPUVITPRNVKUQUVOTMVJQRVSPLRNNTLKRVOTVNTLJNQRQVQUPSKUNSRQVHRNVHUNKTVOTVMRQV6MUQVJQJUNSRQ6UQVOTMVHNRDNUIUA <[TQVWZWC =MVPSGTMVOTVHUNKSLSHULS@PVOTVMRQ6MUQVJQJUNSRQ6UQVTPVMUQVHNRHJTQKUQVHRNVHUNKTVOTVULLSRPTQVGTLSPUMTQVEUVUJITPKUOR -RQVDNJHRQVEUPVOTQUNNRMMUORVSPSLSUKSGUQVGTLSPUMTQVORPOTVEUPVHUNKSLSHUORVRKNUQVTPKSOUOTQVGTLSPUMTQ -RQVLRP>MSLKRQVGTLSPUMTQVEUPVOSQISPJSORVLRPQSOTNUCMTITPKTA =MVSPKTN&QVFVIRKSGULS@PVEULSUVKTIUQVLRIRVOTIRLNULSUBVLSJOUOUP,UBVHUNKSLSHULS@PVEUVUJITPKUORA

à¸&#x20AC; 5UONSOV(AV5JPSLSHUMVOTV3UMMTLUQV3SMMUVFVAV5JPSLSHUMVOTV3SL.MGUNR'VF 5JPSLSHSRVOTVSGUQV3ULSUIUONSOAV/SNTLLS@PVV: V#JTGRVOTV:UQUV=J2 MRDSRBVP V1+BV5UONSOBV*%<99V(3UMOTISPD@IT0'VVTPV3SLUMGUNRV7MU2 ITOUVOTVMRQV7MITPONRQBVQ6PV:TPKNRVOTV8AV8RLSUMTQVTPVSGUQV3AVVTP

:RPQT;TN,UVOTV7QJPKRQV8RLSUMTQVOTVMUV:RIJPSOUOVOTV5UONSOA

-UV:UQUVOTVMUQV7QRLSULSRPTQV(7GOUAVOTMV/THRNKTVQ6P'A à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


à¸&#x20AC;

?\V\]O\UY\V]U\W]T\V[XTY\W]S[]U\]5ZX\][X]W[VNYTYZW][]YXE GV\[WRVQTRQV\W]W[]ZGV[T[]\OZMZ][WTZU\V]M]W[][SQT\][X N\UZV[W]S[]P\X[V\]USYT\]O\V\]OV[N[XYV]9:IYRZW]OZTZ W\UQS\IU[W]M]OVZPZN[V][U]V[WO[RZ]M]U\]TZXNYN[XTY\K ;\NZV[T[V][U]S[W\VVZUUZ]G,WYTZ]M][PZTYZX\U >[DZV\V][U]XYN[U]M]V[WQUR\SZW]\T\S2PYTZW ?\UY\V]S[WYLQ\US\S[W +GV[T[V]\UR[VX\RYN\W]\]U\]T\UU[ ?VZPZN[V]QX]ZTYZ]V[WOZXW\IU[

>[XZV[W]M]\SZU[WT[XR[W]S[][XRV[]']\]6']\4ZWK @X]RZR\U]3]P[XZV[WC](0]XY4ZW]M]30]XY4\W à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

8XYP\TYJX]\]U\]U[TRQV\ *[OZVR[W >\XQ\UYS\S[W B[U[IV\TYJX]S[]G[WRYNYS\S[WC]B\VX\N\UH]\UUZF[[X][RTK =[P\X\]S[]U\]YXR[VTQURQV\UYS\S Q[VRZ]QVI\XZ .YS[ZEGZVQP /\UU[V[WC]I\YU[H]O[VTQWYJXH]YLQ\US\SH]S[V[T9ZW]YXG\XTY\ B\PO\P[XRZW]S[]N[V\XZ]M]$\NYS\S @-TQVWYZX[W]M]ZRV\W]W\UYS\W]TQURQV\U[W ?\VRYTYO\TYJX] [X] \TRYNYS\S[WC] &QXR\W] M] <[NQ[UR\W] S[ A$&B8>]Z]BYQS\S\XZ]<]S[]<[OWZU BV[\TYJX]S[U]IUZL]!@N[V;\X\U 1YOESQI]WZIV[]\TRYNYS\S[W]OZV]UZW]P\MZV[W <[QXYZX[W]RVYP[WRV\U[W]TZX]G\PYUY\W BZZVSYX\TYJX]TZX]TZU[LYZWH]W[LQYPY[XRZ]M]RQRZV,\W

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


á ฀ 8S7QYWYTYJX]S[]R2TXYT\W]I:WYT\W]S[][WRQSYZK]>[DZV\]S[U]XYN[U]\T\S2PYTZC =MV%<6%94VIUPKSTPTVJPUVLRPOJLKUVLRNNTLKU =MV$94VNTUMS0UVQJQVKUNTUQVTQLRMUNTQ =MV<4VEUVIT;RNUORVQJQVLUMS>SLULSRPTQVTQLRMUNTQ ;ZP[XRZ]S[U]V[WO[RZ][XRV[]YLQ\U[WK]>:W]\IY[VRZW]\]ZRV\W]TQURQV\W]WYX]TZXGUYTRZWC =MV9<4VEUVLRPQTDJSORVLRETQS@PVDNJHUMBVQRCNTVKRORVTPVMRQVITPRNTQ =MV$94VEUVHUNKSLSHUORVTPVMRQVKUMMTNTQVOTVSPKTNLJMKJNUMSOUO >[DZV\]S[]9\IYUYS\S[W]WZTY\U[W]M]O[VWZX\U[WK]>[DZV\][X]U\]V[U\TYJX][X][U]TZU[LYZH]I\VVYZ]M]G\PYUY\C =MV$94VEUVHUNKSLSHUORVTPVKUMMTNTQBVIUPJUMSOUOTQVFVOTHRNKTQ =MV<4VJQUVTMVQTNGSLSRVOTVHN&QKUIRVOTVCSCMSRKTLU PV+<4VEUVIT;RNUORVTPVMUV>RNIUVOTVTHNTQUNVQTPKSISTPKRQBVOTIUPOUNVSP>RNIULS@PVFVHTOSNVUFJOU ;ZP[XRZ]S[U]QWZ]\QRJXZPZ]M]W\UQS\IU[]S[U]RY[POZ]UYIV[C =MV+94VUHNTPOTVPRNIUQVFVGUMRNTQVTPVT?JSHR +GV[T[V]QX]?U\X]S[]RV\I\DZ]\]XYN[U]G\PYUY\VC =MV94VOTVMUQV>UISMSUQVUQSQKTVUVMUQVKJKRN,UQVOTVQJQVES;RQ =MV%94VOTVMUQV>UISMSUQVUQSQKTVUVMUQVNTJPSRPTQVKNSITQKNUMTQ /V\I\DZ][X]V[SC 8TVEUVIUPKTPSORVLRRNOSPULSRPTQVLRPVLRMTDSRQBVSPQKSKJKRQVFV:TPKNRQVOTV8TNGSLSRQV8RLSUMTQ @WR[]OVZLV\P\][W]V[G[V[XR[][X]U\]5ZX\]S[]U\]B\4\S\]<[\U

฀ /SNTLLS@PVV: V#JTGRVOTV:UQUV=JMRDSRBVP V1+BV5UONSOBV*%<99V(3UM2 OTISPD@IT0'A ฀ ฀

ó ฀

-UV:USUBV"JPOULS@PV)PKTNGSOUBV5SPSQKTNSRVOTV8UPSOUOBV8TNGSLSRQV8R2 LSUMTQVTV)DJUMOUOV()"'BVV7FJPKUISTPKRVOTV5UONSOA

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


@W]QX]OVZM[TRZ]S[]YXR[VN[XTYJX]WZTYZ[SQT\RYN\]M]TZPQE XYR\VY\]TZX]G\PYUY\W]LYR\XZ]VQP\X\W][X]VY[WLZ]W[N[VZ]S[ [-TQWYJX]WZTY\UK]=[]T[XRV\][X]RV[W]:V[\W]S[]YXR[VN[XE TYJXC]WZTYZ[SQT\RYN\]TZX]P[XZV[WH]]GZVP\TYJX]S[]PQE D[V[W]M]RV\I\DZ]=ZTYZEBZPQXYR\VYZK BZX]P[XZV[WC]SYWPYXQYV][U]\IW[XRYWPZ][WTZU\VH]G\NZV[E T[V][U]S[W\VVZUUZ]TQVVYTQU\V]M]O[VWZX\U][]YPOQUW\V][U]OVZE T[WZ]S[]WZTY\UY5\TYJX]\]RV\N2W]S[U]DQ[LZ]M]U\]SYWR[XWYJX BZX] PQD[V[WC] G\NZV[T[V] \OV[XSY5\D[] S[U] T\WR[UU\XZ] [ YPOQUW\V]TZXZTYPY[XRZW]7Q[]P[DZV[X]U\W]T\O\TYS\S[W O[VWZX\U[W]M]WZTY\U[W @X] :V[\] TZPQXYR\VY\C] P[DZV\V] S[] U\] WZTY\IYUYS\S] [X \SQURZW]M]P[XZV[W]\]RV\N2W]S[]V[G[V[XR[W]OZWYRYNZW]N[E TYX\U[WH]YPOQUW\V]\TTYZX[W]S[]YXGZVP\TYJX]M]\W[WZV\E PY[XRZ]YXSYNYSQ\UY5\SZ]M]TZZVSYX\V]\TTYZX[W]M]OU\X[W S[]\OZMZ]O\V\]U\]YXTUQWYJX]TZX]ZRV\W][XRYS\S[W]7Q[]RV\E I\D\X][X]U\]5ZX\

?ZIU\TYJX]LYR\X\]VQP\X\H]\SQURZW]M]P[XZV[WH]S[U]OZE IU\SZ]T9\IZUYWR\]S[XZPYX\SZ]@U])\UUYX[VZC]3]P[XZE V[WH]60]9ZPIV[W]M]36]PQD[V[WK

฀ ฀

ó ฀

<[GQ[V5Z]@WTZU\VH]TZXRVZU]S[U]\IW[XRYWPZ]M]/Y[POZ]1YIV[ BZZVSYX\TYJX]]TZX]ZRVZW]\L[XR[W]S[]U\]5ZX\ B\WR[UU\XZ]\]RV\N2W]S[]:V[\W]S[]YXR[V2WC]=\UQS]M]?V[N[XE TYJX]<[WOZXW\IYUYS\S];\PYUY\VH]*[W\VVZUUZ]?[VWZX\U]M]=ZTY\U AXR[VTQURQV\UYS\S >\X[DZ][X][U]>[SYZ]?VJ-YPZ AXGZVP\TYJX]S[]<[TQVWZW BZXNYN[XTY\].[TYX\U )VQOZ]S[]>ZRZV

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


à¸&#x20AC;

á à¸&#x20AC; V[\]S[]>QD[VC JTPUVNTMULS@PVFVLTNLUP,UVLRPVRLERVV>UISMSUQBVTPVMUQVGSQSKUQVQTIUPUMTQVQTVEUPVIRQKNUORVSPKTNTQUOUQVFVIRKSGUOUQB HNTDJPKUCUPVLJTQKSRPTQBVTQLJLEUCUPVVFVKNUCU;UCUPVSP?JSTKJOTQAV!*VOTVTQKUQVIUONTQVTQKUCUPVSPKTNTQUOUQVTPVHUNKSLSHUN TPVTMVDNJHRVOTV>RNIULS@PVOTVIJ;TNTQBVTHNTQUCUPVPTLTQSOUOVOTVLEUNMUNVFV;JPKUNQTVHUNUVUHNTPOTNVTQHURMVFVUO?JSNSN PJTGUQVEUCSMSOUOTQA =MV*<4VUMLUP0UVMRQVRC;TKSGRQA V[\]S[]=ZTYZ[SQT\RYN\]TZX]>[XZV[WC -UQVULKSGSOUOTQVOTVNT>JTN0RVTOJLUKSGRVFVOTVRLSRVQTVEUPVOTQUNNRMMUORVQTDPVMRVHNTGSQKRVFVQTVEUPVLRPQTDJSORVCJTPRQ NTQJMKUORQCJTPUVSPKTDNULS@PVTPVMUQVUJMUQVFVDNJHRQVLRNNTQHRPOSTPKTQVMUQVNTMULSRPTQVLRPVLRIHUTNRQVFVTOJLUORNTQ EUPVQSORVHRQSKSGUQVMUVUQSQKTPLSUVEUVQSORVCU;UBVHTNRVMRQVITPRNTQV?JTVEUPVUQSQKSORVEUPVHUNKSLSHUORVOTVIUPTNUVULKSGUVF >UGRNUCMTVEUPVUO?JSNSORVOTVIUPTNUVHUJMUKSPUVEUCSMSOUOTQVHUNUVTMVTQKJOSRA UPVUO?JSNSORVGUMRNTQVFVULKSKJOTQVOTVNTQHTKRVFVKRMTNUPLSUVUVKNUG&QVOTMV;JTDRA =PVTMVLRPKNRMVFVNTGSQS@PVOTMVUCQTPKSQIRVQTVEUPVRCKTPSORVNTQJMKUORQVITOSRQVFVMUVMUCRNVEUVQSORVLRIHMSLUOUV(IJLEUQV>U2 ISMSUQVPRVUQJITPVMUVRCMSDUKRNSTOUOVMTDUMVFVIJLERQVPRVGUMRNUPVTMVQSQKTIUVTOJLUKSGR'A =MV1<4VEUVUMLUP0UORVMRQVRC;TKSGRQ V[\]/V\I\DZ]=ZTYZ]TZPQXYR\VYZC TQTVUV?JTVMUVHRCMULS@PVPRVKSTPTVOTIUQSUORVSPKTN&QVTPVQJVHNRHSUVSPLMJQS@PVFV?JTVEUFVIJLERV?JTVKNUCU;UNVUVPSGTM GTLSPUMVFV>UISMSUNBVHTNRVQRCNTVKRORVLRPVMRQVITPRNTQBVTMV1<4VOTVMUQV>UISMSUQVEUVUMLUP0UORVMRQVRC;TKSGRQA

à¸&#x20AC; /SNTLLS@PVV: V#JTGRVOTV:UQUV=JMRDSRBVP V1+BV5UONSOBV*%<99V( 3UMOTISPD@IT0'A

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

/SNTLLS@PVTPTNUMVOTV)PISDNULS@PVOTVMUV:RIJPSOUOVOTV5UONSO

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC; @W]QX]OVZM[TRZ]USYTZ][SQT\RYNZ]S[]YXR[VN[XTYJX]TZX XY4\W]\SZU[WT[XR[W]S[][RXY\]LYR\X\] PZ5\W"H]O\V\]U\ OV[N[XTYJX]S[]WYRQ\TYZX[W]S[]VY[WLZH][U]GZP[XRZ]S[]U\ ALQ\US\S]H][U]S[W\VVZUUZ]M][U]TV[TYPY[XRZ]O[VWZX\U]S[ [WR\W]DJN[X[WH]\W,]TZPZ]WQ]YXR[LV\TYJX]TZPOU[R\][X]U\ WZTY[S\SH]M]WQ]ZVY[XR\TYJX][SQT\RYN\K]=[]9\T[]X[T[W\E VYZ]M\]7Q[]U\W]\SZU[WT[XR[W]LYR\X\W]O\W\X]S[]W[V]XY4\W \]W[V]P\SV[WH]M]XZ]RY[X[X]RV\XWYTYJX]\OVZOY\S\K] ;ZP[XR\V]\TRYRQS[W]OZWYRYN\W]9\TY\]UZ]GZVP\RYNZEU\IZE V\U ;\NZV[T[V][U]V[TZXZTYPY[XRZ]O[VWZX\UH]U\]\QRZ[WRYP\ M][U]\QRZTZXT[ORZ]OZWYRYNZ ;\NZV[T[V][U]\TT[WZ]M]SYWGVQR[]S[U]ZTYZ]M]RY[POZ]UYIV[

à¸&#x20AC;

>Z5\W]S[][RXY\]LYR\X\K]@X]RZR\U]LVQOZ]S[]6']QWQ\VY\WK

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

BZ9[WYJX]S[U]LVQOZ /\UU[V]S[]\QRZ[WRYP\]M]\QRZTZXT[ORZ]OZWYRYNZ 8TRYNYS\S[W]S[]V[GQ[V5Z][SQT\RYNZ 1[TRQV\]SV\P\RY5\S\ 8TRYNYS\S[W]S[]ZTYZ]M]P\XQ\UYS\S[W 8TRYNYS\S[W]GQ[V\]S[U]\QU\]M][-TQVWYZX[W B9\VU\W]WZIV[][SQT\TYJX]M][POU[Z ?\VRYTYO\TYJX] M] BZXZTYPY[XRZ] S[U] I\VVYZ] M] \T[VT\E PY[XRZ]\]U\W]\TRYNYS\S[W &Q[LZW]S[]SYWR[XWYJX 8T[VT\PY[XRZ]\]U\W]XQ[N\W]R[TXZUZL,\W

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


á ฀

8TVEUVLRPQTDJSORV?JTVPSPDJPUVOTVMUQVITPRNTQVUCUPORPTVMUVTPQTUP0UV>RNIUMVFV?JTVLNT0LUVTMVSPKTN&QVHRNVSPLRNHRNUNQT UVRKNRVKSHRVOTV>RNIULS@PVHRNVHUNKTVOTVMUQVITPRNTQV?JTVFUVMRVEUC,UPVUCUPORPUORAV 8TVEUVLNTUORVJPVTQHULSRVOTVHUNKSLSHULS@PVFVOTVOS.MRDRVHUNUVITPRNTQV?JTVPRVTQKUCUPVULRQKJICNUOUQVUVTHNTQUNQTVF QTNVTQLJLEUOUQAV 8TVEUVIT;RNUORVMUVQRCNTLUNDUVOTVMUQVITPRNTQVUMVLJSOUORVOTVQJQVETNIUPRQVFUV?JTVLRPQSDJTPVKTPTNVJPVO,UVHUNUVTMMUQ FVULJOSNVUMVLJNQRVQSPVPSPDPVETNIUPRV?JTVKTPDUPV?JTVLJSOUNA -UQVHTNQRPUQVHUNKSLSHUPKTQVGUMRNUPVTMVHNRFTLKRVLRIRVHRQSKSGRBVQRPVLRPQLSTPKTQV?JTVMTQVQSNGTVFV?JTVTQVCJTPRVHUNU TMMUQAV VUDNUOTLTPVFVGUMRNUPVLRIRVI.QVHRQSKSGRVLSTNKRQVLUICSRQVTPVMUQV>UISMSUQVTPVLJUPKRVUVMUVHTNISQSCSMSOUOVHUNUVNT2 UMS0UNVULKSGSOUOTQV>JTNUVOTMVUJMUAV =MV+<4VOTVMUQVITPRNTQVQRPVLRPQLSTPKTQVOTVMUVSIHRNKUPLSUVOTVMUV>RNIULS@PVHUNUVSPKTDNUNQTVTPVTMVITNLUORVMUCRNUMVFVPR QTVEUVHNROJLSORVPSPDPVUCUPORPRVOJNUPKTVMUVOJNULS@PVOTMVHNRFTLKRAV 8TVEUVLRPQTDJSORV?JTVTMV$<4VOTVMUQVITPRNTQVLNTTPVJPVDNJHRVOTVSDJUMTQVLRPVTMV?JTVMUQV>UISMSUQVMUQVOT;UPVQUMSNVOTM ERDUNVFVOSQ>NJKUNVOTVIRITPKRQVOTVRLSRA 8TVEUPVNTUMS0UORVOSGTNQUQVQUMSOUQVFVTLJNQSRPTQV?JTVEUPVHTNISKSORV?JTVTMV$<4VOTVMUQVITPRNTQVOSQ>NJKUQTPVOTVQSKSRQ UVMRQV?JTVPJPLUVEUC,UPVSORVFV?JTN,UPVLRPRLTNA

฀ 3UMOTCTNPUORAV/SNTLLS@PVV7MUITOUVOTVMRQV7MITPONRQVQ6PBV:TPKNR ฀ ฀ OTV8TNGSLSRQV8RLSUMTQVOTV3SL.MGUNRATPV-UV:UQUVOTVMUQV7QRLSULSR2 PTQA

฀ ฀

ó ฀

/SNTLLS@PVTPTNUMVOTV)DJUMOUOVOTVHRNKJPSOUOTQVOTMV7FJPKUISTPKR OTV5UONSO

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


É BZX]8V\TX2]3063]W[]S\]TZXRYXQYS\S]\U]RV\I\DZ]S[]U\ <[S]8VR[PYW\]YXYTY\SZ][X]300']S[]OVZPZTYJX]S[]U\]TZE PQXYS\S] LYR\X\] O\V\] WQ] YXTUQWYJX] \TRYN\K] =[] UU[N\] \ T\IZ]S[WS[]U\]<[S]8VR[PYW\H]S[]U\]7Q[]GZVP\]O\VR[]@U ;\X\UK

;\NZV[T[V]U\]O[VP\X[XTY\]M]V[SQTYV][U]\IW[XRYWPZ][X U\W][WTQ[U\W]S[]UZW]XY4ZW]S[][RXY\]LYR\X\ ?VZPZN[V][WRYUZW]S[]NYS\]W\UQS\IU[W]M][U]QWZ]V\TYZX\U S[U]WYWR[P\]W\XYR\VYZ ;\NZV[T[V]T\PIYZW]S[]O\RVZX[W]TQURQV\U[W]7Q[]YPOYE S[X]U\][7QYS\S]S[]L2X[VZ AXTYSYV][X][U][XRZVXZ]G\NZV[TY[XSZ][U]S[W\VVZUUZ]WZTY\U <[\UY5\V]QX\]R\V[\]YXGZVP\RYN\]M]O[S\LJLYT\]TZX][WR\ OZIU\TYJX]O\V\]7Q[]IQW7Q[]ZRV\W]N,\W]S[]YXW[VTYJX]U\E IZV\U

?ZIU\TYJX]LYR\X\H]S[][XRV[]6(]M]!0]\4ZWH]O\SV[W]M]P\E SV[W]Z]TZX]T\VL\W]G\PYUY\V[WK]@X]WQ]P\MZV,\]O[VWZX\W TZX]SYGYTQUR\S[W]O\V\]\TT[S[V]\]U\][SQT\TYJX]M][U]RV\E I\DZK ฀ ฀

ó ฀

=[]RV\I\D\]TZX]UZW\W]QWQ\VYZW\W]%]\WO[TRZW]I:WYTZW O\V\]WQ]YXR[LV\TYJXC ?VZPZTYJX]S[]U\]W\UQS ?VZPZTYJX][SQT\RYN\ ?VZPZTYJX]S[]L2X[VZ ?VZPZTYJX]S[][POU[Z ?VZPZTYJX]S[]U\]TZXNYN[XTY\]N[TYX\U

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


à¸&#x20AC;

á à¸&#x20AC;

Ã&#x2030;

@X][WR[]OVZM[TRZ]9\]S\SZ]\]TZXZT[V]U\]GYLQV\]S[]U\]P[SY\SZV\]WZTY\U]S[][RXY\]LYR\X\K]1\]P[SY\SZV\][W]YPE OZVR\XR[]OZV7Q[][W]U\]O[VWZX\]7Q[]9\T[]S[]\L[XR[]TZX[TRZV][XRV[]U\]WZTY[S\S]P\MZVYR\VY\]M]U\]PYXZVYR\VY\H [X][WR[]T\WZ]U\]LYR\X\H]M\]7Q[]W[]RV\R\]S[]QX]V[G[V[XR[]O\V\]WQ][RXY\K] 1ZW]:PIYRZW]S[]YXR[VN[XTYJX][X]UZW]7Q[]W[]RV\I\D\]9\X][-O[VYP[XR\SZ]QX]LV\X]TV[TYPY[XRZH]M\]7Q[]W[ 9\X]YSZ][-O\XSY[XSZC]W[]9\]\POUY\SZ][U]:PIYRZ]L[ZLV:GYTZ]\]ZRVZW]SYWRVYRZW]S[]>\SVYSH]M]W[]9\]\POUY\SZ R\XRZ][U]XP[VZ]S[]T[XRVZW][WTZU\V[W]SZXS[]W[]RV\I\D\]TZPZ][U]XP[VZ]S[]T[XRVZW]S[]W\UQSK BZX]U\]OZIU\TYJX]LYR\X\]W[]9\]UZLV\SZC

JTVMUVITOSUORNUVQTUVJPVNT>TNTPKTVHUNUVQJVTKPSUVTVSP>MJFUVHUNUVTGSKUNVLRP>MSLKRQV>UISMSUNTQBVUQ,VLRIRVHUNUVIT;RNUN UQHTLKRQVQRLSUMTQVFVLJMKJNUMTQVOTVMUVLRIJPSOUOAVRNVMRV?JTVEUFVI.QVOTIUPOUVOTVITOSUORNTQ 8TVEUVOJHMSLUORVTMVPITNRVOTVHUNKSLSHUPKTQBV?JTVEUVHUQUORVOTVJPRQV+<<VUV!A*<1VHTNQRPUQ =/:7:) #AV1<9V>UISMSUQVUKTPOSOUQVOTQOTVTQKRQVLTPKNRVTQLRMUNTQVV 87-/AV**$VIJ;TNTQV?JTVEUPVHUQUORVHRNVTMVHNRDNUIUVOTV8UMJOVFV5J;TNVSKUPUVFVEUPVLRIHMTKUORVKRORVTMVLSLMRVOTVGS2 QSKUQVFVHNJTCUQ )7-/7/AV1$<VHUNKSLSHUPKTQVTPVKUMMTNTQVTVSPSLSUKSGUQVOTVHNRIRLS@PVOTVMUVT?JSOUOVOTVD&PTNRVFVHNTGTPLS@PVOTVMUVGSR2 MTPLSU =5-=AV=PVKRNPRVUV1<<VHUNKSLSHUPKTQVTPVSPSLSUKSGUQVOTVHNRIRLS@PVOTMVTIHMTR :#3)3=#:)7V3=:)#7-AV5.QVOTV1<<V>UISMSUQVUKTPOSOUQVOTQOTVTMVT;TVOTVLRPGSGTPLSUVGTLSPUM

à¸&#x20AC; 8TOTVOTV=MV"UPUMV:6V5UTQKNRV7NC@QBV1 VOTQHAV9!!BV5UONSOB *%<9A

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

/SNTLLS@PVTPTNUMVOTV)DJUMOUOVOTVHRNKJPSOUOTQVOTMV7FJPKUISTPKR OTV5UONSO

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


à¸&#x20AC;

Ã&#x201C; /UNVP\MZV]NYWYIYUYS\S]\]UZW]OVZM[TRZW]WZTYZ[SQT\RYNZW M]\]TZU[TRYNZW LRPVMRQV?JTVQTKNUCU;U ?ZWYTYZX\V]\]@U];\X\U]TZPZ][XRYS\S]XZ]UQTV\RYN\]7Q[ UU[N\]P:W]S[]60]\4ZW]RV\I\D\XSZ TPVTMV.ICSKRVQRLSRTOJ2 LUKSGRVLRPVITPRNTQBVIJ;TNBVISPRN,UQV&KPSLUQVTVSPISDNUPKTQ TPV MUV 0RPUV OTV MUV :UUOUV TUMV (SGUQBV 3UMMTLUQBV 3UMOTCTN2 PUNPRBV3UMOTISPD@IT0' =[XWYIYUY5\V]\]U\]OZIU\TYJX]P\SVYU[4\ QRCNTVMRQVHNRFTL2 KRQVHUNUVTMVOTQUNNRMMRVTVSPKTDNULS@PVQRLSUMVOTVLRMTLKSGRQVI.Q GJMPTNUCMTQ BZXW[LQYV]7Q[]8SPYXYWRV\TYZX[W]?IUYT\WH]YXWRYRQTYZE X[W] M] OZIU\TYJX] [X] L[X[V\U] \OZM[X HUNUV QTDJSNV UKTP2 OSTPORVUVMRQVLRMTLKSGRQVLRPVMRQV?JTVKNUCU;U

<[PZS[U\TYJX]S[]U\]O:LYX\]F[I](QTLLS@PVOTVPRKSLSUQBVH.2 DSPUQVHRNVHNRFTLKRQBVI.QVSI.DTPTQ' 8TRQ\UY5\TYJX] W[P\X\U] S[] U\] O:LYX\] F[I LRPV PRKSLSUQ QRCNTVMRQVHNRFTLKRQVFVULKSGSOUOTQ :NTULS@PVFVULKJUMS0ULS@PVOTVTQ[XR\W]S[]<[S[W]=ZTY\U[WC "ULTCRRVFVSKKTN *YGQWYJX]S[]YXGZVP\TYZX[W][X]P[SYZW]S[]TZPQXYT\TYJX QRCNTVSPSLSUKSGUQVOTVMUV7QRLSULS@P /SQTRBV TOSLS@PV FV HJCMSLULS@PV OTV JPV XQ[NZ] GZUU[RZ OTV =M "UPUM à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


à¸&#x20AC;

Ã&#x201C; #] 8QP[XR\V] U\] OV[W[XTY\] [X] P[SYZW] ZX] UYX[] S[] @U ;\X\U][X]QX](0] #]?QIUYT\V]3%]YXGZVP\TYZX[W]WZIV[]UZW]OVZM[TRZW]M UZW]TZU[TRYNZW]TZX]UZW]7Q[]RV\I\D\]@U];\X\U #]?QIUYT\TYJX]S[]XZRYTY\W][X]P[SYZW]S[]TZPQXYT\TYJX \L[XTY\]M]OV[XW\][WTVYR\"][X]RZR\U]!(]OQIUYT\TYZE X[WH]TZX]QX]\UT\XT[]S[]6!K(0(K3%6]O[VWZX\W #]8QP[XR\V]U\W]NYWYR\W]F[I][X]QX]%0H]TZX]QX]RZR\U S[]6K'33]NYWYR\W]F[I]\U]\4ZK]1\W]O:LYX\W]P:W]NYWR\W 9\X]WYSZ][U]ZP[]M]U\]S[]$ZRYTY\W]W[]9\X]NYWRZ][X RZR\U]3K'6]O:LYX\W #]?V[W[XTY\][X]U\W]<[S[W]=ZTY\U[W]TZX]U\]TV[\TYJX]S[ TQ[XR\W][X];\T[IZZ]M]/FYRR[VK]=[]9\]UZLV\SZ]UU[L\V \]RV\N2W]S[]U\]<[S]=ZTY\U]\]]60K(]O[VWZX\WC +VQTDJSORNTQVTPV.DSPUV"ULTCRR619VHRQKVV!+!< !$VQTDJSORNTQVTPVTN>SMV"ULTCRR619VHRQKVV+*+9 +1VTPVSKKTN6%VHRQKVV1<* #]>[DZV\V][U]OZWYTYZX\PY[XRZ]S[]@U];\X\U]TZPZ][XRYE S\S]WZTYZ[SQT\RYN\]S[]U\]B\4\S\C]S[]P\X[V\]7Q[]@U ;\X\U]\O\V[5T\][X]UZW]OVYP[VZW]OQ[WRZ]S[U]IQWT\SZV )ZZLU[]TQ\XSZ]W[]OZX[X]O\U\IV\W]TZPZ]WZTYZ[SQE T\RYNZH]U\]T\4\S\ #]1U[L\V]\]QX]RZR\U]S[]6!K(30K3]O[VWZX\WH]\]RV\N2W S[]U\]F[IH]V[S[W]WZTY\U[W]M]UZW]P[SYZW]S[]TZPQXYT\E TYJX à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL

à¸&#x20AC;-

à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;


>YXYWR[VYZ]S[]=\XYS\SH]=[VNYTYZW]=ZTY\U[W []ALQ\US\S BZXW[D[V,\]S[];\PYUY\]M]8WQXRZW]=ZTY\U[W S[]U\]BZPQXYS\S]S[]>\SVYS *YV[TTYJX])[X[V\U]S[]ALQ\US\S]S[]+OZVRQE XYS\S[W] S[U] V[\] S[] ;\PYUY\] M] =[VNYTYZW =ZTY\U[W]S[U]8MQXR\PY[XRZ]S[]>\SVYS BZXW[D[V,\] S[] @POU[ZH] >QD[V] [] AXPYLV\E TYJX]S[]U\]BZPQXYS\S]S[]>\SVYS] ;QXS\TYJX]AXR[VNYS\ B\Y-\]?VZYXG\XTY\ AI[VT\D\

฀ ฀

ó ฀

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


à¸&#x20AC;

*+>ABA1A+]=+BA81C]>\[WRVZ]8VIJWH] *[WO\T9Z]%66]E]3(0!%]>\SVYS] 1+B81@=C] 1\] B\4\S\H] @U] )\UUYX[VZH] .YT:UE N\VZH]<YN\WK /@1 ;+$+C]6]%0]30]'3 >8A1C]YXGZ[UG\X\UKZVL <@*]=+BA81C];\T[IZZH]/FYRR[VH]ZQ]/QI[ @C]FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

FFFK\WZTY\TYZX[UG\X\UKZVL


Memoria el fanal 2012, entidad socioeducativa