Page 1

ó ฀ ฀ ฀

ó ฀

฀ FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

BS] 4\X\S] [W] QX\] \WZTY\TYIX] WYX] =XYPZ] U[ SQTVZM]TZX]P=W]U[]UZT[]\7ZW]U[][1O[VY[XTY\ [X][S]RV\H\CZ]U[]YXR[VK[XTYIX]WZTY\SN /V\H\C\]O\V\][S]U[W\VVZSSZ]O[VWZX\S]J]WZTY\S U[]G\PYSY\W][X]VY[WLZ]U[][1TSQWYIX](P[XZE V[W]J]\UQSRZW'M]\]RV\K,W]U[]OVZJ[TRZW]U[]YXE R[VK[XTYIX]WZTYZ[UQT\RYKZW]J]U[]U[W\VVZSSZ TZPQXYR\VYZM]U[]GZVP\]YXR[LV\S]J]O[VWZX\SYE 9\U\N ;XR[VKY[X[][X8]S\]D\7\U\]2[\S]*\SY\X\M]TZE VV[WOZXUY[XR[]\]S\W] QXR\W]>QXYTYO\S[W]U[ :YSS\] U[] :\SS[T\WM] :YT=SK\VZ] J] [S] AJQXR\E PY[XRZ]U[]2YK\WM]J][X][S]*\SSYX[VZM]<Q[]O[VE R[X[T[]\]:YSS\]U[]:\SS[T\WN

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

%E]6VZPZK[V]\TRYKYU\U[W]V[S\TYZX\U\W]TZX S\]4ZVP\TYIXM][S]5[W\VVZSSZM]S\];XR[LV\TYIXM S\]AXYP\TYIX]J]S\]6\VRYTYO\TYIX]U[]SZW]UYG[E V[XR[W]W[TRZV[W]U[]S\]OZHS\TYIXN] +E]4ZP[XR\V]S\][UQT\TYIX]J]TZXTY[XTY\TYIX [X]R[P\W];XR[VTQSRQV\S[WM]O\V\][S]U[W\VVZSSZ U[]SZW]K\SZV[W]U[]?ZSYU\VYU\U]J]/ZS[V\XTY\ <Q[]\JQU[X]\]OV[K[XYV]\TRYRQU[W]U[]V\TYWPZ Z]TZXGSYTRZ]WZTY\SN &E]2[\SY9\V]\TRYKYU\U[W]U[]DZZO[V\TYIX];XE R[VX\TYZX\S] \S] 5[W\VVZSSZ] J] U[] WZSYU\VYU\U [XRV[]SZW]OQ[HSZWM]\W-]TZPZ]U[]?[XWYHYSY9\E TYIX]\]S\]OZHS\TYIX][X]L[X[V\S]\T[VT\]U[]S\W U[WYLQ\SU\U[W]YXR[VX\TYZX\S[WN

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀ ฀

ó ฀

ó

>;?;" /V\H\C\V]TZX]OZHS\TYIX][X]VY[WLZ]U[][1TSQE WYIXM]TZPZ]YXPYLV\XR[W]J]O[VWZX\W]LYR\X\WN A]RV\K,W]U[]OVZJ[TRZW]WZTYZ[UQT\RYKZW]J]U[ U[W\VVZSSZ]TZPQXYR\VYZM]UYVYLYUZW]\]YXG\XTY\M CIK[X[W]J]\UQSRZWM]G\KZV[TY[XUZ][S]U[W\VVZE SSZ]YXR[LV\S]U[]SZW]LVQOZW]<Q[]O\VRYTYO\X][X XQ[WRVZW]OVZJ[TRZWN :;?;" /V\H\C\PZW] O\V\] TZXW[LQYV] QX\] WZTY[U\U [X] S\] <Q[] RZU\] O[VWZX\] R[XL\] U[V[T@Z] \S U[W\VVZSSZ]U[]WQW]T\O\TYU\U[W]O[VWZX\S[W]J WZTY\S[WM][X]YLQ\SU\U]J]SYH[VR\UM]\]RV\K,W]U[ S\][UQT\TYIXM][S][POS[Z]J][S][C[VTYTYZ]U[]S\ TYQU\U\X-\N

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

;LQ\SU\U8] RZU\W] S\W] O[VWZX\W] W[V=X] RV\R\U\W

TZPZ]YLQ\S[W]WYX]YPOZVR\V]WQ]ZVYL[XM][U\UM]W[1Z]Z V[SYLYIXN

DZPOVZPYWZ8]TZX]S\]OZHS\TYIX]TZX]S\]<Q[]W[]YXE R[VKY[X[M]TZX]SZW]ZHC[RYKZW]U[]S\]ZVL\XY9\TYIX]J]TZX [S]T\PHYZ]WZTY\SN DYQU\U\X-\8] TZPOV[XUY[XUZ][S][C[VTYTYZ]TYQU\E

U\XZM]TZX]WQW]U[V[T@ZW]J]ZHSYL\TYZX[W]TZVV[WOZXE UY[XR[WM] [XR[XUYUZ] TZPZ] O\VRYTYO\TYIX] [X] S\ TZXGYLQV\TYIX]U[]S\]WZTY[U\UN

2[WO[RZ8]@\TY\]S\W]O[VWZX\W]UYG[V[XR[WM]ZRV\W]TQSE RQV\WM]ZRV\W]ZOYXYZX[WM]OVZT[WZW]O[VWZX\S[W

;XR[LVYU\U8][X]S\]\TRQ\TYIX]\TZVU[]TZX]SZW]OVYXE TYOYZW]J]K\SZV[W]U[]S\]\WZTY\TYIXN ;XR[VTQSRQV\SYU\U8] [XR[XUYU\] TZPZ] [S] TZXZTYE PY[XRZ][]YXR[VT\PHYZ][XRV[]LVQOZW]U[]UYG[V[XR[W TQSRQV\WM]U[VVYH\XUZ]OV[CQYTYZW]J][WR[V[ZRYOZW]OVZE UQTYUZW]OZV][S]U[WTZXZTYPY[XRZ]J]S\]YLXZV\XTY\N

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

%N] DZZVUYX\UZV\] ;XG\XRYS] J] QK[XYS] U[ /Y[POZ]3YHV[]U[]:\SS[T\W +N]2[U]AVR[PYW\] &N]2[U]U[]*,X[VZ]BXV[U\U\W] N]>[W\]U[]>QC[V[W]*YR\X\W]OZV]S\];LQ\SU\U] 0N]AWZTY\TYIX]U[]BXW[7\XR[W]TZX]*YR\XZW] N]BWO\TYZ]U[]BXTQ[XRVZ] N]6S\R\GZVP\];XG\XRZE QK[XYS]U[]:YT=SK\VZ] !N] B<QYOZ] U[] ;XR[VK[XTYIX] U[] :\SU[H[VE X\VUZ] N]DZPYWYIX]U[]6ZHS\TYIX]B1TSQYU\]U[]:\SS[E T\W] %.N]>[W\]U[]BXRYU\U[W]OZV][S]BPOS[Z]J]S\ 4ZVP\TYIXM][X]:YT=SK\VZ

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

฀ ?[]H\W\X][X]\TTYZX[W]GZVP\RYK\WM]<Q[]\H\VE T\X] QX] \POSYZ] \H\XYTZ] U[] X[T[WYU\U[WM U[WU[] SZW] TZXZTYPY[XRZW] YXWRVQP[XR\S[W H=WYTZWM]\]S\]OVZG[WYZX\SY9\TYIX][X]UYG[V[XE R[W]=V[\W]S\HZV\S[WN]AW-]TZPZ]\TTYZX[W]SE UYT\WM]<Q[]TZPOV[XU[X]\TRYKYU\U[W]U[]ZTYZ J]RY[POZ]SYHV[N 6V[WR\PZW] \U[P=W] W[VKYTYZW] U[] \W[WZV\E PY[XRZM]\R[XTYIX][]YXGZVP\TYIXN]]]W[]V[\SYE 9\X]R\SS[V[W]U[]UYK[VW\]-XUZS[N BS]4\X\S]RY[X[]OVZJ[TRZW]TZX8

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

BWR[]OVZJ[TRZ]TQ[XR\]TZX]QX\]>[UY\UZV\]*YE R\X\M]QX\]OVZG[WZV\]J]QX]R,TXYTZ][X]OV=TRYT\WN ]@\J]SQUZR[T\]O\V\]P[XZV[W]U[]RV[W]\7ZWN DV[TYPY[XRZ]6[VWZX\S]J]\HYSYU\E U[W]?ZTY\S[W]O\V\]PQC[V[W]LYR\X\W][X]VY[WLZ U[][1TSQWYIX]WZTY\SN]

5YVYLYUZ]\]G\PYSY\W][X]VY[WLZ]U[][1TSQWYIXM K[TYX\W]U[]3\]D\7\U\]2[\S]*\SY\X\N]BX]RZR\S 0N

/,TXYT\W];XWRVQP[XR\S[W 2[GQ[V9Z]U[]TZXZTYPY[XRZW \HYSYU\U[W]6[VWZX\S[W]J]?ZTY\S[W ;LQ\SU\U BUQT\TYIX] U[] SZW] @YCZW)\WM] P\R[VXZ] YXG\XRYSM BWTQ[S\]U[]O\UV[W]J]4ZVP\TYIX]6VZG[WYZX\S DYQU\U\X-\]J]6\VRYTYO\TYIX ?\SQUN]ASYP[XR\TYIXN]DZTYX\ DZXRVZS]U[S]WRV[WW ATRYKYU\U[W] DQSRQV\S[WM] U[XRVZ] J] GQ[V\] U[S \QS\N DZXW[C[V-\]U[]AWQXRZW]?ZTY\S[W U[]S\]DZPQXYU\U]U[]>\UVYUN

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

á à¸&#x20AC; >\JZV]TZXTY[XTY\]U[]S\]X[T[WYU\U]U[]S\]\WYWR[XTY\]\S]TZS[LYZ]U[]SZW]@YCZW][]@YC\WN 2[GS[1YZX\V][X]S\]YLQ\SU\UM]WY]XZ]R\XRZ]O\V\][SS\WM]W-]O\V\]WQW]@YC\WN >[CZV\V]S\]\SYP[XR\TYIX]U[]SZW]P[XZV[W]U=XUZS[W]P=W]GVQR\]J]UYWPYXQJ[XUZ]S\W]T@QT@[WN AK\XT[W][X]S[TRZ[WTVYRQV\]J]T=STQSZN WZ]P=W]V[WOZXW\HS[]U[S]WYWR[P\]U[]W\SQU8]WYLQ[X][S]OVZRZTZSZ]U[]KYWYR\W]LYX[TZSILYT\WM K\X]P[XZW]\]QVL[XTY\WM]WYLQ[X][S]T\S[XU\VYZ]U[]K\TQX\TYIX]U[]P[XZV[W]J]\UQSRZWN] >\JZV]O\VRYTYO\TYIX][]YXR[V,W][X]R[P\W]U[]TYQU\U\X-\N X]. ]U[][WR\W]PQC[V[W]@\]P[CZV\UZ]XZR\HS[P[XR[][X]R[P\W]U[]@=HYRZWM]V[WZSQTYIX]U[ TZXGSYTRZW]Z]@\HYSYU\U[W]O\V\]X[LZTY\TYIXM]J][WR=X]TZXWYLQY[XUZ]\W[VRYKYU\U]TZX]SZW]P[XZE V[W][X]TZW\W]<Q[]YPOZVR\XM]TZPZ]WQ]\SYP[XR\TYIXM]S\]\WYWR[XTY\]\]S\][WTQ[S\M]S\W]KYWYR\W]\S P[UYTZ]OVZLV\P\U\WM][RTN] à¸&#x20AC; >\UVYU]( N]>QXYTYO\S]U[]:\SS[T\W]:YSS\]J] N]>QXYTYO\S]U[]:YT=SK\VZ']J]>QXYTYOYZ]U[]2YK\W :\TY\P\UVYUN]5YV[TTYIX8]]D$]"Q[KZ]U[]D\W\]BQSZLYZM]X$]&M]>\UVYUM]+!.00](:\SU[PYXLIE P[9']][X]:YT\SK\VZ8]AS\P[U\]U[]SZW]ASP[XUVZWM]W)X]D[XRVZ]U[]?N]?ZTY\S[W][X]2YK\W]:N [X]3\]D\W\]U[]S\W]AWZTY\TYZX[W](AKU\N]U[S]5[OZVR[]W)X'N FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

?[]RV\H\C\]U[]P\X[V\]LVQO\SM]YPOQSW\XUZ]QX \OV[XUY9\C[]R[IVYTZEOV=TRYTZ]\]RV\K,W]U[]]PIE UQSZW]UYU=TRYTZWM]UYX=PYT\W]U[]LVQOZ]J]\X=SYWYW U[]T\WZWN] 6V[K[XYV]WYRQ\TYZX[W]<Q[]UYGYTQSE R\X] S\] TZXKYK[XTY\] ZGV[T[V] GZVP\TYIX] H=WYT\ [X]X[LZTY\TYIX]J]UYX\PY9\TYIX]WZTY\S]<Q[]SZW T\O\TYR[]O\V\]S\]TZXKYK[XTY\]J][S]U[W\VVZSSZ]U[ S\] ] TZPQXYU\U] J] PZK[V] S\] O\VRYTYO\TYIX] [ YXR[V\TTYIX]U[]SZW]K[TYXZW][X]QX]U[W\VVZSSZ]K[E TYX\S]J]TZPQXYR\VYZN

5YVYLYUZ]\]G\PYSY\W]U[]V[\SZCZM][X]WYRQ\TYIX Z]VY[WLZ]U[][1TSQWYIX]WZTY\SM]U[]UYG[V[XR[W [RXY\W]J]X\TYZX\SYU\U[WN]BX]RZR\S]&.]QWQ\E VY\W)ZWN

DZXZTYPY[XRZ]L[X[V\S]U[S][XRV\P\UZ]WZTY\S AGY\X9\V]J]TZXZT[V]@=HYRZW]U[]TZXKYK[XTY\ 6\VRYTYO\TYIX] ?ZTY\SN] DYQU\U\X-\N] 5[V[T@ZW] J U[H[V[W]TYQU\U\XZW :\SZV[W]J]\TRYRQU[WN]"[LZTY\TYIX ATRYKYU\U[W]U[XRVZ]J]GQ[V\]U[S]\QS\][X]R[VRQSY\W OVZLV\P\U\W]OZV][S]BWO\TYZ]U[]BXTQ[XRVZ DZXW[C[V-\]U[]AWQXRZW]?ZTY\S[W U[]S\]DZPQXYU\U]U[]>\UVYUN

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

á ฀ ?[]@\X]V[\SY9\UZ]\TRYKYU\U[W]OVZLV\P\U\W]OZV][S]BWO\TYZ]U[]BXTQ[XRVZM]QX]GZVZ]U[]K[TYXZW J]R,TXYTZW]<Q[]RV\H\C\PZW][X]S\]9ZX\]J]<Q[]OV[O\V\]\TTYZX[W]O\V\]S\]O\VRYTYO\TYIX]TYQU\E U\X\M]OVZJ[TR\]UZTQP[XR\S[W]Z]YXKYR\]\]U\V]T@\VS\W]WZHV[]QX]R[P\]U[]YXR[V,WN DZX]S\W]\TRYKYU\U[W]W[]@\]SZLV\UZ]<Q[]T\U\]QWQ\VYZ]W[\]T\O\9]U[]YXR[VYZVY9\V]SZW]TZXR[XYUZW J]SS[K\VSZW]\]S\]OV=TRYT\]U[]QX\]P\X[V\][G[TRYK\N 3\]O\VRYTYO\TYIX]U[]S\]BWTQ[S\]U[]DZXKYK[XTY\]@\]WYUZ]\SR\]J]]@\]R[XYUZ]LV\X]\TZLYU\N BX]S\W]W[WYZX[W]W[]@\]V[GS[1YZX\UZM]O\V\]U\V]K\SZV]\S]ZRVZM]P[CZV\XUZ]S\]OVZOY\][WRYP\N ?[]@\X]\UPYRYUZ]P\SZW]@=HYRZW]Z]TZXUQTR\W]XZ]\OVZOY\U\WM]<Q[]O[VCQUYT\X]S\]TZXKYK[XTY\N ?[]@\X]TZXW[LQYUZ]<Q[]SZW]U[H\R[W]W[\X]O\QW\UZWM]W[]LQ\VU[][S]RQVXZ]U[]O\S\HV\]J]W[]V[WE O[R[X]S\W]O[VT[OTYZX[W]U[S]ZRVZN BX]CQXYZM]W[]ZVL\XY9I]QX\]TZPYU\]YXR[VTQSRQV\SM]OVZPZKYU\]OZV]SZW)\W]O\VRYTYO\XR[W]U[]S\ BWTQ[S\]W[]@Y9Z][X][S]O\RYZ]U[]QX\]U[]S\W]O\VT[S\W]J]GQ[]QX],1YRZN]?[]YPOSYT\VZX]R\XRZ]SZW @ZPHV[W]TZPZ]S\W]PQC[V[WN]X\]HQ[X\][1O[VY[XTY\]<Q[]BS]4\X\S]U[W[\]V[O[RYV][WR[]\7ZN ฀ :\SU[H[VX\UZN]5YV[TTYIX]8]AS\P[U\]U[]SZW]ASP[XUVZW]W)XM]D[XRVZ]U[]?[VKYTYZW]?ZTY\S[W U[]:YT=SK\VZN FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

BW]QX]OVZJ[TRZ]U[]YXTSQWYIX]WZTY\S]TZX]YXPYE LV\XR[W]LYR\XZW]VQP\XZWM]<Q[]SS[K\]RV[W]\7ZW GQXTYZX\XUZN /V\H\C\PZW]TZX]XY7ZW]U[]W[YW]\]ZXT[]\7ZWM]S[W ZGV[T[PZW]V[GQ[V9Z][WTZS\V]O\V\]TZPO[XW\V [S]U[WG\W[]TQVVYTQS\V]<Q[]OV[W[XR\XM]U[HYUZ]\S YUYZP\]J]ZRVZW]G\TRZV[W]<Q[]@[PZW]U[]YV]TZE VVYLY[XUZM]J]\TRYKYU\U[W]U[]ZTYZN BX][S]RV\H\CZ]TZX]SZW]\UQSRZW]W[]HQWT\]T\PE HY\V]TZXUQTR\W]J]@=HYRZW][W]P=W]UQVZ]OZV<Q[ TQ[WR\]U[GYXYV]TZWRQPHV[W][]YU[\W]J][S]YUYZP\ [W]ZRV\]H\VV[V\N]?[]RV\H\C\]TZX][SSZW][X][S]OZE HS\UZM]U[]T\W\][X]T\W\M]\]S\][WO[V\]U[]TZXW[E LQYV]QX]PIUQSZ]OV[G\HVYT\UZN >[CZV\M] YXTSQWYIX] J] GZVP\TYIX U[S]TZS[TRYKZN] 6ZHS\TYIX]LYR\X\]VQP\X\M]\UQSRZW]J]P[XZE V[WM]U[S]OZHS\UZ]T@\HZSYWR\]U[XZPYX\UZ]BS *\SSYX[VZN]X]&.]P=1YPZ]P[XZV[WN]

฀DS\W[W]U[][WO\7ZSN]4ZVP\E

TYIXN]=HYRZW]J]TZXUQTR\WN]ATRYKYU\U[W]SUYE T\W]J]U[]/Y[POZ]3YHV[N

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

á à¸&#x20AC; /\XRZ]\]SZW]\UQSRZW]TZPZ]\]SZW]P[XZV[WM]W[]S[W]U\]GZVP\TYIX][X]UYK[VW\W]P\R[VY\WM]J]W[ S[W][XW[7\][WO\7ZSN ?[]SS[K\]\]SZW]P[XZV[W]U[S]OZHS\UZ]\S]D[XRVZ]U[]BS]4\X\S]O\V\]S\]V[\SY9\TYIX]U[]S\W]\TRYKYE U\U[WM]LV\TY\W]\S]W[VKYTYZ]U[]QX]\QRZT\VN ?[]RV\H\CZ]WZHV[]S\W]TZWRQPHV[W][]YU[\W]U[]SZW]\UQSRZWM]O\V\]<Q[]OQ[U\X]\U\OR\VW[]\S][XE RZVXZN 3ZW]P[XZV[W]O\VRYTYO\X]R\PHY,X][X][S]6VZJ[TRZ]ASHZV[WM]U[]BS]4\X\SN /V\H\C\PZW]TZX][S];2;?]M]DVQ9]2ZC\]J]ZRV\W]\WZTY\TYZX[W]<Q[]RV\H\C\X][X][S]\W[XR\PY[XRZM \U[TQ\XUZ]SZW]OVZJ[TRZW]\]S\W]X[T[WYU\U[W]U[R[TR\U\WN \HS\PZW]U[]SZLVZW][X]OV[W[XR[]OZV<Q[][W]QX]OVZJ[TRZ]KYKZ]J]<Q[][WR=][X]TV[TYPY[XRZM OQ[W]W[]OV[TYW\]U[]RY[POZ]J\]<Q[]W[]RV\R\][X][XRZVXZW]G\PYSY\V[W]TZPOSYT\UZW](WYX]TZXZE TYPY[XRZW]U[S]YUYZP\M]WYX]RV\H\CZM]WYX]ZGYTYZM][X]WYRQ\TYIX]WZTY\S]U[]VY[WLZ][RTN'] à¸&#x20AC; 5YV[TTYIX8]]D$]"Q[KZ]U[]D\W\]BQSZLYZM]X$]&M]>\UVYUM]+!.00](]:\SU[PYXLIP[9'N

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

?[] RV\H\C\X] \WO[TRZW] [UQT\RYKZWM] SUYTZWM \G[TRYKZWM]YXR[VTQSRQV\S[WM]U[][<QYU\U]U[]L,E X[VZM]K\SZV[WNNN/ZUZ][SSZ][X]QX][XRZVXZ]UYX=E PYTZ]J]PZRYK\UZVN DV[\V]QX][WO\TYZ]\SR[VX\RYKZ]O\V\ XY7ZW]J]\UZS[WT[XR[WM]TZX][S]GYX]U[]OZU[V]SS[K\V \]T\HZ]WQ]U[W\VVZSSZ]O[VWZX\S][X]YLQ\SU\U]U[ TZXUYTYZX[W] <Q[] ZRVZW] T@\K\S[W] U[] H\VVYZW XZVP\SY9\UZWN

฀ ?[]V[\SY9\X]UYG[V[XR[W]\TE

RYKYU\U[W] WZTYZ[UQT\RYK\WM] <Q[] K\X] U[WU[] S\ GZVP\TYIX]@\WR\]SZW]\WO[TRZW]SUYTZW8 AOZJZ]BWTZS\V ATRYKYU\U[W]U[]ZTYZ]J]RY[POZ]SYHV[ 5[OZVR[WN]>\XQ\SYU\U[WN] Q[LZWN]DYX[]GZVQP /\SS[V]U[]YXGZVP=RYT\ B1TQVWYZX[WM]T\PO\P[XRZWN]:YWYR\W]TQSRQV\S[W

>[XZV[W]J]\UZS[WT[XR[WN

฀3\]D\Y1\M]4QXU\TYIX];XR[VKYU\M

>YXYWR[VYZ] U[] ?\XYU\UM] ?[VKYTYZW] ?ZTY\S[W] [ ;LQ\SU\U](;264'M]]AJQXR\PY[XRZ]U[]>\UVYUN FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

á à¸&#x20AC; /Y[X[]LV\X]\TZLYU\8]!.]XY7ZW)\W]K[TYXZW]U[]S\]D\7\U\N \]ZHR[XYUZ][S]%$]6V[PYZ]?ZSYU\VYZM]TZXT[UYUZ]OZV]S\]4QXU\TYIX]:ZT[XRZ]J]AHTM][X]+..!N ?[]@\]TZXW[LQYUZ]<Q[]\U<QY[V\X]@=HYRZW]J]\T[OR[X]S\W]XZVP\W]U[S]D[XRVZN *V\X]\WYWR[XTY\N \X]P[CZV\]WQW]T\SYGYT\TYZX[W][WTZS\V[WN ]W[]@\]SZLV\UZ]QX\]P\JZV]\R[XTYIX]U[]SZW]O\UV[W][X][S]W[LQYPY[XRZ]U[]WQW]@YCZW)\WN

à¸&#x20AC; 5YV[TTYIX8]]D$]"Q[KZ]U[]D\W\]BQSZLYZM]X$]&M]>\UVYUM]+!.00](:\SU[PYXLIP[9'N à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

฀ 6VZJ[TRZ]SUYTZ][UQT\RYKZM]OQ[WRZ]<Q[]S\W]\UZE S[WT[XR[W]LYR\X\W]O\W\X]U[]W[V]XY7\W]\]W[V]P\E UV[WM]J]XZ]RY[X[X]RV\XWYTYIX]\OVZOY\U\N ;XR[VK[XTYIX] TZX] XY7\W] \UZS[WE T[XR[W]U[][RXY\]LYR\X\](PZ9\W'M]O\V\]S\]OV[E K[XTYIX]U[]WYRQ\TYZX[W]U[]VY[WLZM][S]GZP[XRZ U[]S\];LQ\SU\U]M][S]U[W\VVZSSZ]J][S]TV[TYPY[XRZ O[VWZX\S]U[][WR\W]CIK[X[WM]\W-]TZPZ]WQ]YXR[E LV\TYIX]TZPOS[R\][X]S\]WZTY[U\UM]J]WQ]ZVY[XR\E TYIX][UQT\RYK\N

"ZTYZX[W]WZHV[]TQSRQV\M]\VR[][RT B1TQVWYZX[W]J]KYWYR\W]TQSRQV\S[W]OZV]>\UVYU D@\VS\W] WZHV[] \G[TRYKYU\UM] TZXWQPZ] U[] OVZE UQTRZW]XZTYKZWM]V[S\TYZX[WM][POS[ZNNN /[\RVZM]S[TRQV\]UV\P\RY9\U\ DS\W[W]U[]TZTYX\M];XR[VX[RM]P\XQ\SYU\U[W AWYWR[XTY\]\]CZVX\U\W]J]GY[WR\W]U[S]H\VVYZ >Z9\W]U[][RXY\]LYR\X\N]BX]RZR\S]LVQOZ]U[]+. QWQ\VY\WN

฀5YV[TTYIX]*[X[V\S]U[];LQ\SU\U

U[]#OZVRQXYU\U[W]U[S]AJQXR\PY[XRZ]U[]>\UVYU

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


á ฀

ó ฀

BWR[]OVZJ[TRZ]\JQU\]\]S\W]PZ9\W]\]P\UQV\VM]O[VZ][XTZXRV\XUZ]WQ][WO\TYZ]J]R[XY[XUZ]QX O[VYZUZ]U[]RV\XWYTYIX]\U[TQ\UZ]U[]XY7\W]\]PQC[V[WN ?[]SZLV\]V[RV\W\V]S\]O[UYU\]U[]S\W]XY7\WN 3\W]CIK[X[W]@\X]P[CZV\UZ]WQ]V[XUYPY[XRZ][WTZS\VN ?[]G\KZV[T[][S]QWZ]V[WOZXW\HS[]U[S]RY[POZ]SYHV[N BWR=X]\OV[XUY[XUZ]\]PZK[VW[][X]>[RVZN

฀ :\SU[H[VX\UZN]5YV[TTYIX]8]AS\P[U\]U[]SZW]ASP[XUVZW]W)XM]D[XRVZ]U[]?[VKYTYZW]?ZTY\S[W ฀ ฀ U[]:YT=SK\VZN[X]3\]D\W\]U[]S\W]AWZTY\TYZX[WN

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

฀ BW]QX]OVZJ[TRZ]<Q[]W[]@\T[][X]V[U]CQXRZ]TZX ZRV\W] UZW] [XRYU\U[W] WYX] =XYPZ] U[] SQTVZ] <Q[ WZX] \VVI] J] D\WPN] BWR\] YXYTY\RYK\] WZTY\S] W[ KY[X[]@\TY[XUZ]U[WU[]@\T[]0]\7ZWN]A@ZV\]TZX [S]XZPHV[]U[]AV\TX[N BS]ZHC[RYKZ]U[]AV\TX[][W]S\]YXR[E LV\TYIX]U[]S\]TZPQXYU\U]LYR\X\N

?[]RV\H\C\]TZX]SZW)\W]QWQ\VYZW)\W]0]\WO[TRZW H=WYTZW]O\V\]WQ]YXR[LV\TYIX8 6VZPZTYIX]U[]S\]W\SQUN 6VZPZTYIX][UQT\RYK\N 6VZPZTYIX]U[]L,X[VZN 6VZPZTYIX]U[][POS[ZN 6VZPZTYIX]U[]S\]TZXKYK[XTY\]K[TYX\SN

฀5YV[TTYIX]*[X[V\S]U[];LQ\SU\U

>QC[V[W]U[][RXY\]LYR\X\N

U[] #OZVRQXYU\U[W] U[S] AJQXR\PY[XRZ] U[] >\E UVYUN FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


á ฀

ó ฀

BX][WR[]OVZJ[TRZ]@\]U\UZ]\]TZXZT[V]S\]GYLQV\]U[]S\]P[UY\UZV\]WZTY\S]U[][RXY\]LYR\X\N]3\ P[UY\UZV\][W]YPOZVR\XR[]OZV<Q[][W]S\]O[VWZX\]<Q[]@\T[]U[]\L[XR[]TZX[TRZV][XRV[]S\]WZE TY[U\U]P\JZVYR\VY\]J]S\]PYXZVYR\VY\M][X][WR[]T\WZ]S\]LYR\X\M]J\]<Q[]W[]RV\R\]U[]QX]V[G[V[XR[ O\V\]WQ][RXY\N] BS]OVZJ[TRZ]AVR[PYW\]W[]@\]SS[K\UZ]\]T\HZ]UQV\XR[]0]\7ZWM]O[VYZUZ][X][S]TQ\S]@\]ZHR[XYUZ [S]D[VRYGYT\UZ]U[]Q[X\W]6V=TRYT\WN] \VVIM]D\WP]J]BS]4\X\S]WZX]OYZX[V\W][X][WR[]OVZJ[TRZ]U[]P[UY\TYIX][X]>\UVYUN ?[]@\]V[XZK\UZ][S]OVZJ[TRZ]U[]S\]V[U][X]+.%+M]\@ZV\]TZX][S]XZPHV[]U[]OVZJ[TRZ]AV\TX[N ?[]@\X]OQHSYT\UZ]UZW]SYHVZW]<Q[]V[TZL[X]S\][1O[VY[XTY\]U[][WRZW]TYXTZ]\7ZW8]"ZWZRV\W]S\W AVR[PYW\W]J]AVR[PYW\M]TYXTZ]\7ZW]U[]HQ[X\W]OV=TRYT\WN

?[U[]U[]BS]4\X\S8]D)]>\[WRVZ]AVHIWM]&$]U[WON]0%%M]>\UVYUM]+!.0N

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

฀ 5[UYT\UZ]\S]=V[\]U[][UQT\TYIX]J]\OV[XUY9\C[ TZXRYXQZ]U[]S\W]P[UY\UZV\]YXR[VTQSRQV\S[W]LYE R\X\WN]BWR[]OVZJ[TRZ][W]O\V\]YPOQSW\V]J]OVZE PZK[V]\TTYZX[W]OZWYRYK\W]\]S\]2[U]AVR[PYW\N A]RV\K,W]U[][WR[]OVZJ[TRZ]S\W]P[E UY\UZV\W] OQ[U[X] V[TYTS\VW[] J] P\XR[X[V] QX XYK[S]J]V[GQ[V9Z]U[]TZXZTYPY[XRZWM]<Q[]X[T[E WYR\X]O\V\]WQ]S\HZV]TZX]SZW]QWQ\VYZW]U[]XQ[WE RVZW]OVZJ[TRZW]J]OVZLV\P\WN

DQVWZW]WZHV[]UYX=PYT\WM]O\V\]\OSYT\V][X]WQW YXR[VK[XTYZX[W DQVWZ]WZHV[]P[CZV\W]U[]R,TXYT\W]Z]U[]XQ[K\W R[TXZSZL-\ AGY\X9\PY[XRZ]U[]TZXZTYPY[XRZW]L[X[V\S[W AOZJZ]O\V\]WQW]T@\VS\W][X]TZS[LYZW]Z]T[XRVZWM Z]CZVX\U\W]\]S\W]<Q[]WZX]YXKYR\U\W

>[UY\UZV\W]YXR[VTQSRQV\S[W]U[][RXY\]LYR\X\N

฀DZXW[C[V-\]U[]AWQXRZW]?ZTY\S[W

(6VZLV\P\W] BQVZO[ZW'] U[] S\] DZPQXYU\U] U[ >\UVYUN

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


à¸&#x20AC;

á à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

*V\TY\W]\][WR[]OVZJ[TRZ]W[]@\]W[LQYUZ]V[GZV9\XUZ][S]O\O[S]U[]S\]P[UY\UZV\]LYR\X\N BW]QX\]YXYTY\RYK\]OYZX[V\][X]S\]DZPQXYU\U]U[]>\UVYUN 3\W]P[UY\UZV\W]U[]S\W]2[U]RY[X[X]QX]O\O[S]\TRYKZ][X]CZVX\U\W]J][XTQ[XRVZ]WZHV[][UQT\TYIX J][RXY\]LYR\X\M]TZPZ][X]S\W]CZVX\U\W]U[]BXW[7\XR[W]TZX]LYR\XZW]<Q[]W[]T[S[HV\X]\XQ\SE P[XR[N

à¸&#x20AC; >\UVYU]( N]>QXYTYO\S]U[]:YT=SK\VZ']J]>QXYTYOYZ]U[]2YK\W à¸&#x20AC; N]>QXYTYO\S]U[]:\SS[T\W]:YSS\]J] à¸&#x20AC; :\TY\P\UVYUN]5YV[TTYIX8]]D$]"Q[KZ]U[]D\W\]BQSZLYZM]X$]&M]>\UVYUM]+!.00](:\SU[PYXLIE P[9']][X]:YT\SK\VZ8]AS\P[U\]U[]SZW]ASP[XUVZWM]W)X]D[XRVZ]U[]?N]?ZTY\S[W][X]2YK\W]:N [X]3\]D\W\]U[]S\W]AWZTY\TYZX[WN

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


ó ฀

>YXYWR[VYZ]U[]?\XYU\UM]?[VKYTYZW]?ZTY\S[W][];LQ\SU\U DZXW[C[V-\]U[]4\PYSY\]J]AWQXRZW]?ZTY\S[W]U[]S\]DZPQXYU\U]U[]>\UVYU 5YV[TTYIX]*[X[V\S]U[];LQ\SU\U]U[]#OZVRQXYU\U[W]U[S] V[\]U[]4\PYSY\]J]?[VKYTYZW]?ZTY\S[W U[S]AJQXR\PY[XRZ]U[]>\UVYU DZXW[C[V-\]U[]BPOS[ZM]>QC[V][];XPYLV\TYIX]U[]S\]DZPQXYU\U]U[]>\UVYU] 4QXU\TYIX];XR[VKYU\ D\Y1\]6VZYXG\XTY\

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL


à¸&#x20AC;

ó à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

5#>;D;3;#]?#D;A38]>\[WRVZ]AVHIWM]& 5[WO\T@Z]0%%]E]+!.0]>\UVYU] 3#DA3B?8] 3\] D\7\U\M] BS] *\SSYX[VZM] :YT=SE K\VZM]2YK\WN /B34#"#8]%]0&.]+.]+ >A;38]YXGZ[SG\X\SNZVL 2B5]?#D;A38]4\T[HZZM]/FYRR[VM]ZQ]/QH[ B8]FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL

FFFN\WZTY\TYZX[SG\X\SNZVL

Memoria actividades El Fanal 2011  
Memoria actividades El Fanal 2011  

Memoria actividades El Fanal 2011