Page 1

–

–

ZIARUL PRIM|RIEI R

|

C

A

R

I

PERIODIC GRATUIT, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI. Jude]ul Dambovi]a

www.primariaracari.ro

DIN SUMAR: “Promovarea ora[ului R\cari, alternativ\ c\tre un progres economic” -interviu cu Dl. Valentin Calcan, consilier jude]ean. (p.6)

cyanmagentayellowblack

An I, nr.2 , 15 Septembrie 2008, 8 pagini.

15 Septembrie 2008 un nou ^nceput pentru [colile din R\cari

Social: Si pentru noi incepe scoala! (p.6) ...Uraaa! ^ncepe [coala (p.2) Hotararile Consiliului Local Racari adoptate in sedinta din 1 septembrie 2008(cu explicatii. (p.3)

)

–

Se pare c\ ziua de 15 este una norocoasa; pe 15 august 2008, a ap\rut primul numar al ziarului nostru [i a coincis cu marea sarbatoare "SFANTA MARIA"; astazi apare cel de-al doilea num\r [i coincide cu o alta sarbatoare, a [colii romanesti: deschiderea noului an [colar. Nu stiu al]ii cum sunt, dar eu, cand vine acest eveniment, ma simt mai aproape de tineri. Sunt unul dintre cei carora le-a fost aproape cartea, atat ca informa]ie, cat mai ales ca formare, caci am pus mare pre] pe desavar[irea mea ca om, ^nva]and cu temeinicie la vremea cand era mai mult decat o necesitate. Nu mi-a placut s\ sar ni[te etape, ar fi fost comod, dar tot ceea ce am facut ^n procesul de evolu]ie ca om, am facut ^n continuitate [i temeinicie. Iata de ce am hotarat ca ^ntr-o luna [i jumatate s\ dau o noua ^nfa]i[are majorita]ii [colilor din Ora[ul R\cari. Este un proiect ^ndrazne] care a necesitat conceptie, organizare [i efort financiar. Nimic nu este prea mult atunci cand ^n ceea ce faci, pui ambi]ie [i daruire. Am hot\rat ca aproape toate [colile s\ aib\ ^nf\]i[are nou\ mai ales cea din localitatea R\cari, care va da o culoare noua, mai proaspat\, centrului localit\]ii. Inaugurat\ la 27.12.1910 de cãtre ca]iva frunta[i ai localit\]ii R\cari (Dl. Ioan Gh. Nicolescu, Preotul M. Popescu, Dl Gheorghe D. Serachitopol care era primar [i Ministrul [coalelor Dl Spiru Haret). {coala R\cari a cunoscut pu]ine ocazii ^n care sa i se fac\ repara]ii serioase. Lucr\rile la aceast\ [coal\ vor cuprinde: repara]ie capital\ atat la interior cat [i la exterior, zugravit interior, izolat termic la exterior, montat tampl\rie termopan, montat ^ncalzire central\, racordarea la reteaua de gaze, construit grup social interior, reparat gard ^mprejmuitor. Mobilierul nou a ^nlocuit pe cel vechi. Se va construi o magazie de materiale [i un spa]iu pentru "laptele [i cornul" care s\ ^ntruneasc\ condi]iile igienico-sanitare europene. Au fost montate table [colare noi ^n toate clasele. Sunt convins c\ elevii de la aceast\ [coala vor fi placut surprin[i cand vor pa[i ^n noile s\li de clas\ reparate, zugravite, pline de lumina [i culoare, cu mobilier nou [i ^ncalzire central\ care s\

asigure un confort sporit desf\[urarii cursurilor . Proiectul de renovare a majorita]ii [colilor din R\cari este unul ambi]ios dat fiind [i timpul fizic limitat ^n care trebuie executate lucr\rile far\ a face rabat de la calitate. Nu puteam s\ privesc ^n ochii copiilor sau ai parin]ilor, [i mai ales, s\ se adreseze cu formula "domnule primar" ^n timp ce elevii ar fi ^nv\]at ^n condi]iile pe care le-am g\sit la prima vizit\ ^n unita]ile [colare: ferestrele nu se ^nchideau, u[ile [i sobele st\teau s\ cad\, tavanele la fel, mobilierul era de nefolosit, ca s\ nu mai vorbim de temperatura existent\ ^n salile de curs, ^n jur de 10 -15 grade la gr\dini]\, iarna! Spa]iul verde din fa]a [colii va da o nota de veselie [i un aer curat acestui asez\mant l\sat pan\ mai ieri ^n paragin\. La {coala [i Gr\dini]a Mavrodin s-au realizat zugraveli interioare [i exterioare. Acestea au o noua ^nf\]i[are; s-a ref\cut [i instalatia electric\. S-au amenajat grupurile sociale atat la [coal\ cat [i la gr\dini]\ (aici se ^nchide un capitol de trist\ amintire: wc -ul era ^n gr\din\ [i lupta cu n\me]ii pentru a ajunge un copil de la gr\dini]\ acolo , s-a sfar[it. La Liceul "Ion Ghica" R\cari, ^n scurt timp vor demara lucr\rile de reabilitare termic\ [i racordarea la re]eaua de gaze naturale. Se va ^nlocui tamplaria cu geam termopan, se va realiza izola]ia termic\ a cl\dirii, vopsire exterior, zugravire interioar\. Se va construi gardul ^mprejmuitor, iar fantana artezian\ va deveni func]ional\. Toate aceste lucrari vor face ca loca]ia s\ aib\ o hain\ nou\ pe masura evenimentului ce va fi s\rb\torit: Semicentenarul existentei sale, despre care vom vorbi separat. La {coala Ghergani s-a ^nlocuit linoleumul cu parchet, s-au reparat u[ile, s-a zugravit interior [i exterior, s-a remediat instala]ia de ap\ [i acum sunt func]ionale [i grupurile sociale; s-a reparat gardul ^mprejmuitor, sa efectuat racordarea re]elei de ^ncalzire la gaze naturale. A fost adus mobilier nou pentru toat\ [coal\. La {coala Colacu s-a ^nlocuit tampl\ria veche cu ferestre termopane, s-a montat parchet [i s-a zugr\vit,

toate acestea au fost executate ^n timp record. Urmeaz\ lucr\rile de racordare la re]eaua de gaze naturale [i ^mprejmuirea cu gard de sarm\ bordurat\. La {coala Ghimpa]i se va realiza racordarea la re]eaua de gaze naturale, montarea centralei termice, a grilajelor pentru sala de calculatoare, repararea instala]iei de ap\ [i a grupurilor sociale. Realizarea microclimatului pentru o activitate de ^nva]are primitoare pentru tineri, asigurarea transportului gratuit pentru elevi pe rutele Ghimpa]i-R\cari [i Colacu-R\cari (23 elevi naveti[ti) conlucrarea cu profesorii [i parin]ii din Ora[ul R\cari vor asigura derularea unui an [colar reu[it pentru noi cei care veghem la bunul mers al lucrurilor. Bine^nteles c\ planurile executivului nu se opresc aici; tot ^n aceast\ toamn\ se doreste montarea de ferestre termopan [i la gr\dini]a Colacu; asigurarea func]ionabilita]ii instala]iilor sanitare [i a celor de ^ncalzire ^n toate spa]iile [colare pentru a asigura un confort maxim elevilor ^n cadrul procesului de ^nva]\mant. La prima vedere par lucruri simple, dar cu o ^ncarcatur\ material\ [i, de ce nu, moral\ foarte mare; pornind de la gasirea finan]\rii, a furnizorilor de lucrari [i terminand cu termenele de execu]ie. Dar totul e bine, cand se termin\ cu bine; satisfac]iile sunt imense cand la[i ceva durabil [i frumos ^n urma ta; dispar insomniile, starile de nelini[te se transforma ^n placere. Dar ce ne-am face f\r\ carcota[i; nu cei de la "Prima" care sunt valorosi, ci aceia "de serviciu", din apropierea noastr\ care au facut o meserie din a carcoti; c\ nu e bine asa, c\ nu trebuia culoarea aceea, c\ nu trebuia reparat, c\ trebuia doi cm mai la stanga…etc! Sunt buni [i ace[tia uneori, dar cateodat\ devin agasan]i [i enervan]i, mai ales c\ sunt "pe lang\" problem\ [i nu [tiu cu ce se "consum\" o asemenea ac]iune. Despre voi … numai de bine ! (continuare pag. 2)

– cyanmagentayellowblack


–

Inv\]\mant - Cultur\

–

Septembrie 2008

Ziarul Prim\riei R\cari

p. 2

Le multumesc celor care m-au ^ncurajat ^n acest Ro[ca, Popescu, ci ni[te bie]i amatori ce dorim s\ asig- gunoaielor de c\tre societatea de salubritate!), despre demers fat\ de [coala din R\cari, care m-au felicitat uram transparen]a activita]ilor din Prim\ria R\cari prin situa]ia islazurilor, masuri de ^ngrijire [i ^ntre]inere a (am sim]it sinceritatea din ochii lor), unele din aceste aceast\ "foaie", dar "Foaie pentru minte, inima [i tran- acestora, a ceea ce a mai r\mas din ele!!! persoane, foste cadre didactice, ca s\ nu mai vorbim paren]\". De asemenea, Mul]umesc celor care din pu]inul lor despre cele ^n activitate, c\rora nu le venea s\ cread\ Asa c\ d-le. …..(nu v\ speria]i pentru reclama, se au avut disponibilitatea s\ ajute pe cei n\p\stui]i din privind spre noua ^nf\]i[are a [colii. pl\te[te) revin [i spun c\ "e u[or a scrie versuri cand zonele calamitate ale ]\rii; cu sacul, cu saco[a, uneori Pentru toate "SARUT MANA … DOAMNELOR !!!" nimic nu ai a spune"; Cand stai pe marginea terenului cu tona, s-a ^nc\rcat un camion de circa 30 tone de Un mesaj pentru copiii care vor ^nv\]a ^n aceste te crezi Maradona [i tu nu e[ti nici macar pu[tiu' de pe cereale, legume [i alte bunuri care a luat drumul spa]ii: p\stra]i ce s-a realizat, ^n special pentru voi! maidan; dar pentru cine nu a [tiut decat s\ latre toata Moldovei, aducand o raz\ de bucurie pe strazile pline Totul s-a facut cu mari eforturi [i asa cum spunea cine- via]a, e greu s\ ^n]eleag\ sensul anumitor idei, cuvinte, cu noroi ale unei mici localit\]i moldave. ~n mod speva ^n trecut, "aici sunt banii p\rin]ilor vo[tri". Pre]ui]i ac]iuni chiar dac\ mai face trimitere, din cand ^n cand, cial, "Mul]umesc Domnilor Mihail Nicolae [i Ion acest efort [i la var\, cand ve]i pleca ^n vacan]\, l\sa]i la un Nicolae Iorga care se rascole[te acolo unde este, Tudorache de la parohiile Ghimpa]i [i R\cari ini]iatorii clasa mai curat\ decat a]i g\sit-o! cand "vede" pe buzele cui a ajuns numele s\u. acestei ac]iuni umanitare apreciata atat de beneficiari Mul]umiri adresez [i acelora care dup\ primul num\r S\ ^ncheiem totu[i pe un ton cald adresand mul]umiri cat [i de Crucea Ro[ie din Suceava [i Targovi[te [i de ziar au adresat cuvinte de laud\ colectivului [i celor care s-au al\turat grupului de oameni gospodari Prefectura Dambovi]a. Mul]umirile celor afecta]i le-am redac]ional pentru pionieratul ^n domeniu! [i s-au achitat de ^ndatoririle morale [i legale despre primit prin intermediul Crucii Ro[ii, mai sus men]ionat\, Chiar [i carcota[ilor care au sesizat unele gre[eli gra- care discutam ^n num\rul trecut, referitor la cura]enia care ne-a sprijinit ^n dirijarea transportului umanitar. maticale sau de exprimare; dar la televizor to]i suntem din localitate; ^n cel viitor vom discuta despre aceast\ cei mai buni fotbali[ti! ac]iune, despre premian]ii concursului "Cea mai ^ngrijit\ Primar, Dr.ing. Marius Carave]eanu Fi]i cu ochii pe noi, corecta]i-ne, critica]i-ne dar [i gospod\rie!", despre situa]ia gunoaielor din localitate ^n]elege]i-ne c\ nu suntem nici }opescu, Vochin\, (felicit\ri celor care au ^ncheiat contracte de preluare a la 298. Mentionam ca specializarile pe Cristian, Andreea, Elena, profiluri s-au diversificat astfel incat elevii ~nfiin]at [i dat ^n folosin]a ^n 1958, Mihaela, boboci ^n anul [colar care au putut urma cursuri de informatica, numai cu 2 clase a VIII (79 elevi), sub ^ncepe ast\zi, au fost ^ncanta^i s\ ne [tiinte ale naturii iar la profilul filologie numele de {coala medie mixta, actuala arate ghiozdanele [i rechizitele lor de inva]area a trei limbi moderne (franceza, institu]ie de inva]amant Liceul Teoretic care sunt tare mandri. "Ion Ghica" Racari, incepea timid un par- engleza, spaniola). Cristian(7 ani) ne-a ar\tat La Semicentenar facand un bilan] insticurs rodnic pe calea culturalizarii tinerilor o parte din rechizite [i penarul bleu, din aceasta zona. Din 1968, institu]ia s-a tu]ia a reusit sa-[i pastreze tradi]ia de care e preferatul s\u, pentru c\ “e extins ajungand la un numar de 477 de inva]amant teoretic [i in acela[i timp s\ se culoare de b\ieti”. Pu[tiul ne-a elevi in 1970 [i un numar de 13 clase in modernizeze.In urma hotararilor Consiliului m\rturisit [i un alt secret: “Mi-e pu]in profilurile real - uman. Liceul se transfor- Local se vor aloca sume importante pentru ma in liceu de cultura generala [i va modernizarea cladirii [i construc]ia unei team\ de [coal\, pentru c\ nu S\li de sport. func]iona astfel pana cunosc pe nimeni.Nu o s\ mai fiu cu In prezent in 1978 cand incepe o prietenii mei”. Cu siguran]\ ins\ se va liceul dispune de perioada mai nefasta imprietenii cu noii colegi atat de mobilier nou in pentru inva]amant iar repede incat dupa cateva zile de profilul liceului se transforma in liceu agri- salile de clasa, in cabinet de informatica scoal\, nu va mai r\mane nici urma col. Astfel ca in 1981 polula]ia [colara cu 26 calculatoare, dotari in laboratoarele de team\ [i vor face primele tr\snai. scade, datorita scaderii interesului pentru de chimie-fizica- biologie in conformitate Elena (7 ani) este ^nnebacest profil la numai 175 de elevi, in [ase cu programa scolara; o biblioteca cu un fond de carte de aproximativ 12 mii volunit\ dup\ p\pu[ica ei. “Sunt fericit\ ca ^ncep [coala, dar nu m\ voi despar]i de Cleopatra. clase. ume. Prin grija primarului ora[ului Racari La Revolu]ie numarul elevilor era de O sa iau p\pu[a ^n ghiozdan. Este preferata mea [i nu o voi l\sa acas\, nici macar o zi” Dr. ing. Marius Carave]eanu, aceasta instiasemenea mic [i in urma demersurilor Andreea(7 ani si 3 luni) tu]ie de inva]amant va imbraca haina noua facute de colectivul didactic pentru eficine-a declarat: “Sunt ner\bdatoare s-o cunosc pe doamna ^nv\]atoare [i pe noii mei [i va sta cu demnitate in randul celor mai entizarea institu]iei, se schimba profilul in colegi, cu care sper s\ m\ in]eleg la fel de bine cum m-am ^n]eles cu cei de la gr\dini]a liceu-teoretic astfel ca numarul de clase alese astfel de insti]u]ii din jude]ul [i s\ devenim prieteni”; Feti]a [i-a luat un ghiozdanel, multe caiete [i creioane colorate, cre[te dupa cum urmeaza: in 1998 -8 Dambovi]a. pe care le-a in[irat pe biroul sau micu]. Materialul uman (elevi si profesori) se clase cu profil real - uman, numar total de {i Mihaela(7 ani) a fost cu mami la cump\r\turi. elevi 215; ^n 2000 numarul de clase vor bucura de aceste realizari in anii care Ea s-a ^nnoit cu creioane colorate, stilouri, caiete, penar, ghiozdan [i uniform\. cre[te la 9 cu acelasi profiluri iar numarul urmeaza. Toate rechizitele sunt frumoase [i viu colorate, dar parc\ tot mai mult ^i placea Mihaelei de elevi ramane constant; in 2004 Succes ^n noul an [colar! acas\, cand nu avea program [i-l folosea pe Martinic\ pe post de pern\.” Abia astept numarul de clase este de 11, men]inanDirector. Eugen Manole duse profilurile, iar numarul de elevi cre[te s\ incepem [coala. De un singur lucru sunt necajit\ [i anume c\ nu o sa mai dorm cu Martinic\ pan\ tarziu. Dialogul a fost purtat cu viitorii elevi ai clasei I, la {coala General\ R\cari, de ZIARUL PRIM|RIEI R|CARI c\tre: prof. E. Craiciu Ce trebuie sa [ti]i

Uraaa!!! ^ncepe scoala.

R e m e m b e r

despre fondul clasei

Mai mult\ grij\ pentru s\n\tatea copiilor no[tri. ~n urma ini]iativei Camerei Deputa]ilor, a intrat ^n vigoare un act normativ care prevede ca ^n incinta unita]ilor de ^nv\]amant s\ fie interzise prepararea, comercializarea [i distribuirea oric\ror alimente con]inute in lista elaborat\ de Ministerul Sanata]ii Publice. Lista este urmatoarea” I. Alimente cu con]inut mare de zahar(peste 15g zahar /100g produs): -pr\jituri, bomboane, acadele, alte produse similare; II. Alimente cu con]inut mare de grasimi(peste 20g/100g produs): -hamburgheri, pizza, patiserie, cartofi praji]i, maioneze, mezeluri grase; III. Alimente cu con]inut mare de sare(peste1,5g sare/100g produs): -chips-uri, biscui]i s\ra]i, covrigei, sticks-uri s\rate,snacks-uri, alune s\rate, semin]e s\rate; IV. B\uturi r\coritoare: orice tip de b\uturi r\coritoare cu excep]ia apei potabile ^mbuteliate sau apei minerale ^mbuteliate; V. Alimente cu con]inut ridicat de calorii pe unitatea de vanzare(peste 250300 kcal pe unitatea de vanzare): -orice tip de aliment care, prin con]inut aduce o sum\ de calorii de peste 300 kcal pe unitatea de vanzare; VI. Alimente neambalate: -alimente vrac, sandwich-uri neambalate; VII. Alimente neetichetate: -alimente care nu respect\ prevederile HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; Sunt admise fructele [i legumele proaspete, bananele [i citricele. Pentru crearea unor deprinderi nutri]ionale sanogene se recomand\ etichetarea nutri]ional\. DR. Marioara Carp

~nc\ de anul trecut, Ministerul Educa]iei a interzis colectarea de sume de bani, indiferent daca vizeaza fondul clasei, al [colii sau bani pentru protocol, de c\tre unita]ile de ^nva]\mant. Cu toate acestea, ^n cele mai multe [coli, la interven]ia parintilor, se strang sume de bani pentru anumite investi]ii. Nici un p\rinte nu e insa obligat sa contribuie, daca nu dore[te acest lucru.

“Educa]ia este ceea ce ramane dupa ce ui]i tot ce ai inv\]at in [coal\” –

black

Publica]ie editat\ de Prim\ria ora[ului R\cari, jud.Dambovita,Biroul IT. Colectivul redac]ional:

Dr. ing. Marius Carave]eanu, primar Prof. Elena Craiciu, consilier Prof. Ion Livede, consilier Dr. Marioara Carp, colaborator Pr. Ion Ciobanu, colaborator

Procesare- Tehnoredactare Ruben Dumitru , IT Niculae Constantin, IT

REDAC}IA Str. Ana-Ip\tescu, 155, R\cari, jud.Dambovi]a. Tel: 0245/658.611 Fax: 0245/658.070 E-mail: redactie_racari@yahoo.com In curand publica]ia poate fi cititã [i pe portalul Primãriei ora[ului R\cari:

www.primariaracari.ro Einstein

ISSN:1844-7678 –


–

Actualitate

Septembrie 2008

– Ziarul Prim\riei R\cari

p. 3

H O T | R A R I A L E C O N S I L I U L U I LO C A L R | C A R I A D O P TA T E I N { E D I N } A D I N 1.09.2008 (CU EXPLICA}II)

–

1. Hot\rare privind validarea mandatului de consilier al d-nei DINU ELENA - ^nscris\ pe lista PDL. Ca urmare a cererii depuse de d-nul NISTOR NICOLAE, candidat PDL R\cari la alegerile din 01.06.2008 , [i-a experimat op]iunea de a renun]a la func]ia de consilier [i este validat\ doamna Dinu Elena ^n func]ia de consilier. 2. Hot\rare privind ^nfiin]area unei curse de transport elevi [i al]i cet\]eni pe ruta GHIMPA}I -R|CARI , precum [i asigurarea transportului echipei de fotbal la meciurile sus]inute ^n deplasare, cu titlu gratuit. Hot\rarea a fost adoptat\ cu men]iunea, c\ aceasta va fi extins\ [i pe ruta COLACU S|BIE{TI -B|L|NE{TI -R|CARI, urmand a se folosi microbuzul TV din dotare pentru efectuarea acestor curse zilnice. Aceast\ masur\ vine ^n ^ntampinarea dorin]ei exprimate de p\rin]ii elevilor naveti[ti ( 15 pe ruta S\bie[ti -Colacu , 8 pe ruta Ghimpa]i ). 3. Hot\rare privind editarea unui ziar local, lunar cu denumirea " ZIARUL PRIM|RIEI R|CARI " [i distribuirea acestuia popula]iei, cu titlu gratuit. De asemenea se hot\r\[te cuantumul tarifelor de publicitate din acest ziar. S-a hot\rat ca ziarul s\ fie distribuit gratuit cet\]enilor, agen]ilor economici , unit\]ilor [colare, etc. De asemenea tariful de publicitate, s-a hot\rat a fi de 1 leu /cmp. Aceste tarife de publicitate vor acoperi, chiar ^n viitor vor depa[i cheltuielile ocazionate cu editarea. 4. Hot\rare privind ^nchirierea c\minului cultural Colacu c\tre o firm\ particular\, pentru organizarea de programe recreative, pentru tineretul din Colacu [i ^mprejurimi. 5. Hot\rare privind modificarea HCL nr 21/2008 privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 2009. Se refer\ la tarifele de ^nchiriere la Sala de festivit\]i dupa cum urmeaz\: toate loca]iile de cultur\ existente ^n orasul R\cari s\ fie atribuite cu titlu gratuit, la cerere, ac]iunilor desf\surate de c\tre autoritatea local\ (prim\rie [i consiliul local), Poli]ie, {coli, Partide Politice, Asocia]ii de locatari, pentru organizarea de ^ntalniri, conferin]e, consf\tuiri, serb\ri [colare, activit\]i culturale, etc.Restul prevederilor hot\rarii mai sus men]ionate, vor ramane neschimbate. 6. Hot\rare privind aprobarea Studiului de fezabilitare pentru obiectivul "Reabilitare termica a cl\dirii Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari . Avand ^n vedere stadiul actual al cl\dirii [i faptul c\ ^n prezent nu exist\ nici un fel de izola]ie termic\, tampl\ria este degradat\ [i implicit ^nc\lzirea se face cu consum mare de combustibil. Consiliul Local hot\r\[te reabilitarea termic\ a cl\dirii Liceului Teoretic "Ion Ghica" R\cari. 7. Hot\rarea privind modificarea organigramei Consiliului Local [i aprobarea organigramei CENTRULUI DE ASISTEN}| MEDICO-SOCIAL| R|CARI. Dup\ ce au fost consultate organigramele altor centre din jude], ^n prezent func]ionale (Buc[ani -Nicule[ti) d-na director IORGA LENU}A propune un num\r de personal minim, pentru asigurarea unei activit\]i ^n condi]ii optime a serviciilor prestate. Prim\ria R\cari a luat masur\ afi[\rii ^n locuri vizibile, a categoriilor care vor fi angajate la Centrul medico - social Ghergani. 8. Hot\rare privind atribuirea denumirilor pentru str\zile din localit\]ile componente ale ora[ului R\cari. S-au f\cut propuneri pentru toate localit\]ile componente ale ora[ului R\cari, lista denumirilor de str\zi putand fi consultat\ la sediul Prim\riei R\cari. 9. Hot\rare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a ora[ului R\cari, jude]ul Dambovi]a ^n perioada 2008-2012. Strategia a fost structurat\ dupa cum urmeaz\: un scurt istoric al ora[ului R\cari, urmat de o evaluare a posibilita]ilor naturale, a factorilor de mediu, a calit\]ii solului, apei [i aerului. Un alt capitol se refer\ la ^ndeplinirea condi]iilor de microclimat (spa]ii verzi, managementul de[eurilor, etc). Urm\torul

capitol se refer\ la evaluarea capitalului atropic ( situa]ia economic\, care e mediul de afaceri, agricultura, urbanism [i amenajarea teritoriului, infrastructura de utilit\]i, construc]ii terenuri, patrimoniul cultural) Capitolul 3 se refer\ la evaluarea capitalului social de care dispune localitatea. Partea cea mai consistent\ a lucr\rii se refer\ la obiectivele de dezvoltare care vizeaz\: - dezvoltarea economic\: regenerare urban\; strategie ^n domeniul social; strategie ^n domeniul protec]iei mediului. Strategia mai cuprinde un portofoliu de proiecte prioritare pentru perioada 2008-2013. 10. Hot\rare privind rectificarea bugetului local. ~n vederea realizarii obiectivelor de investi]ii de strict\ necesitate, impuse pentru a se asigura desf\[urarea ^n bune condi]ii a activita]ii [colare, cat [i a altor activita]i din celelalte sectoare, este necesara virarea de credite de la unele obiective de investi]ii, a caror realizare nu se consider\ a fi absolut necesara, pan\ la [farsitul anului, la alte obiective de investi]ii care trebuie realizate ^ntr-un termen cat mai scurt, cum ar fi racordarea la re]eaua de gaze naturale, pan\ la instalarea sezonului rece, a tuturor unita]lor scolare [i apoi realizarea celorlalte obiective de investi]ii. La Centrul de Asisten]a Medico-Sociala, trebuie ^ndeplinite toate condi]iile ^n vederea ob]inerii avizelor de func]ionare [i pentru dotari. Au fost prev\zute sume pentru acoperirea unor cheltuieli materiale, pentru desf\[urarea serviciilor prim\riei, pentru poli]ia comunitar\, pentru Semicentenarul liceului "Ion Ghica" R\cari ( sume de cel pu]in 105 mii lei pe investi]ii [i 32 mii lei pentru cheltuielile Semicentenar ). Pentru decongestionarea parc\rilor ilegale din preajma judecatoriei, se va amenaja o parcare ^n jurul Salii de Festivita]i, pentru care se aloc\ suma de aproximativ 80 mii lei, contravaloarea materialelor de lucru, plus prestarea serviciilor. Consiliul local a analizat situa]ia prezentata [i a aprobat virarile de credite. 11. Hotarare privind transmiterea ^n folosin]a gratuit\ Companiei Na]ionale de Investi]ii SA a terenului ^n suprafa]\ de 3300mp pe durata construirii obiectivului Sala de Sport la Liceul Teoretic "Ion Ghica" R\cari. Se aproba de asemenea, desfiin]area construc]iilor anexa ale Liceului Teoretic "Ion Ghica" R\cari, din zona ^n care va fi amplasata sala de sport. 12. Hotarare privind acordarea avizului pentru amplasarea unor sisteme de supraveghere a circula]iei pe DN 71 - pe teritoriul localita]ii R\cari (radare). Scopul principal este reducerea num\rului de accidente pe raza localita]ii. S-a propus [i contribu]ia cu un procent de 20% ce va fi ^ncasat din sanc]iunile aplicate catre bugetul local . 13. S-au aprobat hot\rarile privind PUZ local ^ntocmit de SC ATI INVESTMENT SRL pentru urm\toarele suprafe]e : T 37/4 P 5 ,6,13,14,15-suprafa]a de 28.738mp; T 37/2 P 16, 17, 18, 19 - suprafa]a de 24.999 mp; T 2/4 P- 22 - suprafa]a de 30.000mp. 14. Hot\rare privind aprobare PUZ local ^ntocmit de d-na NASTUR DOINA pentru T 38/4 p11 -suprafa]a de 10.683 mp 15. Hot\rare privind aprobare PUZ local ^ntocmit de catre dnul IORDACHE ION pentru T 25 P 43 - suprafa]a de 6000 mp ;T 53/ 1 P 8, 9, 10, 11, 12, - suprafa]a de 25.400 mp 16. Hot\rare privind aprobare PUZ local ^ntocmit de d-na SIMION ELENA pentru urmatoarele suprafe]e - T 21/ 4, P 28 -2468 MP; - T 22 /1 P 6 - 5000 MP; - T 37 / 2 P 24 10000 MP 17. Hot\rare privind aprobare PUZ local ^ntocmit de catre SC CSV DESING CONSTRUCT SRL pentru suprafa]a de 16.000 mp situata in T 47 /9 P 34 18. Hot\rare privind acordarea avizului pentru ^ntocmirea PUZ local, pentru suprafa]a de 25.400 mp, situata ^nproprietate SC. CASA MEDITERANA SRL.

19. Hot\rarea privind scutirea de plat\ a impozitului pentru contribuabili, persoane fizice - f\ra venituri [i cu venituri minime.~n urma anchetelor sociale [i respectand prevederile legisla]iei ^n viguare, au fost aprobate scutiri de taxe [i impozite pentru urm\torii: RADUCANU DUMITRA, MATEI IONEL, JANCU A NICOLAE, din localitatea R\cari. 20. Hot\rare privind aprobarea cererilor pentru cump\rarea cabinetelor medicale individuale, conform OUG nr 68 /2008. ^n urma cererilor depuse de d-na doctor GRIGORESCU ECATERINA - PROFIRA , d-na doctor TICHIE DANIELA, d-nul doctor GARBEA CONSTANTIN [i d-na doctor CARP MARIOARA , consiliul local a aprobat cump\rarea prin licita]ie public\ a spa]iilor pe care acestia le de]in, ^n calitate de concesionari ^n dispensarele la care lucreaz\. 21. Hot\rare privind stabilirea destina]iei imobilului situat in R\cari, str Ana - Ipatescu nr 155, fost sediu ambulan]a, aceea de sediu al POLI}IEI COMUNITARE a ora[ului R\cari 22. Hot\rare privind necesitatea [i oportunitatea reabilitarii , modernizarii infrastructurii culturale [i dotarea caminului cultural Ghimpa]i. ~n urma asocierii cu Consiliul Jude]ean Dambovi]a, se vor sus]ine obiective de investi]ii ^n urmatoarele domenii: amenajarea locurilor de joac\ pentru copii, reabilitarea c\minelor culturale, reabilitarea [i consolidarea l\ca[elor de cult, amenajarea [i reabilitarea bazelor sportive. 23. Hot\rare privind repartizarea materialelor rezultate din reabilitarea [colii R\cari, c\tre persoanele f\r\ venituri din ora[ul R\cari. O comisie stabilit\ la nivelul consiliului local [i format\ din consilieri, membrii ai departamentului de asisten]a social\ [i alte persoane care pot ajuta la o evaluare corecta a cererilor depuse de doritori, va ^ntocmi documenta]ia justificativ\ pentru atribuirea acestor materiale. 24. Hot\rare privind repartizarea spa]iului situat ^n blocul C parter, R\cari prin care se resping cererile de cump\rare, ^ntrucat spa]iul nu este destinat apartamentelor. 25. Hotarare privind solicitarea Asocia]iei pentru sprijinirea persoanelor cu handicap, ^n vederea atribuirii unei suprafe]e pentru amplasarea unui complex pentru persoane cu handicap, ^n suprafa]a de 2,5 ha. ~n urma cererii formulata de prof. Gh Mircea, presedinte al asocia]iei, care a participat la [edin]a consiliului local, sus]inandu-[i punctul de vedere, consiliul local a hot\rat ca va acorda concesionarea unui teren f\r\ a avea acum locatie, ci pe viitor. 26. Consiliul local a luat ^n discu]ie cererea formulat\ de consilier GAVRIL| VALENTIN, care la propunerea cet\]enilor din satul Ghimpa]i, pe care ^i reprezint\ [i care au solicitat ^n scris, l\murirea situa]iei juridice a islazului din localita]ile Ghimpa]i [i Colacu. D-na secretar ENE OCTAVIANA a f\cut o prezentare a situa]iei juridice a acestor islazuri dup\ cum urmeaz\: din islazul apartinand localitatii Ghimpati, s-a pus ^n posesie o por]iune c\tre doamna Greceanu Marta. Aceasta a vandut ulterior unor persoane fizice terenul. Referitor la acest punct vom reveni cu informa]ii suplimentare ^n numerele urmatoare ale ziarului. 27. Diverse: La acest capitol s-au dezb\tut teme de ^nteres cet\]enesc solicitate ^n diferite ocazii de comunitate.

Apari]ia în ultima perioadã de timp a unui numãr mare de mopede [i ATV-uri, accidentele de circula]ie în care au fost implicate astfel de mijloace de transport, cât [i neregulile constatate de cãtre lucrãtorii Poli]iei ora[ului Rãcari în ceea ce prive[te modul de deplasare pe drumurile publice a posesorilor acestora, ne îndreptã]esc sã atragem aten]ia [i pe aceastã cale în ceea ce priveste respectarea nomelor legale referitoare la circula]ia pe drumurile publice. Ordonan]a de Guvern privind circula]ia pe drumurile publice nr.195/2002 prevede la art.70 alineat 1 obligativitatea cã pentru a conduce un moped pe drumurile publice conducãtorul acestuia trebuie sã aibã vârsta de cel pu]in 16 ani, iar la alineatul 3 al aceluia[i articol se prevede obliga]ia ca mopedele sã fie echipate cu mijloace de iluminare [i dispozitive reflectorizant-fluo-

rescente. Este interzisã circula]ia mopedelor pe timp de noapte fãrã aceste mijloace [i dispozitive în stare de func]ionare. Sanc]iunea aplicatã pentru încalcarea normelor legale arãtate mai sus este de 6-8 puncte amendã respectiv 300-400 lei. Deasemenea conducãtorii de mopede sunt obliga]i sã respecte prevederile Hotãrârii de Guvern

activitã]i ce au drept scop reducerea accidentelor de circula]ie, în acest sens arãtãm cã în ultima perioadã au fost aplicate un numãr de 45 de sanc]iuni contaven]ionale conducãtorilor de mopede care au circulat pe drumurile publice [i au încãlcat prevederile legisla]iei în vigoare. Vã atragem aten]ia cã, doar respectând legea cei ce folosesc mopede pentru a se deplasa nu vor deveni victimele accidentelor de circula]ie, accidente care de regulã au ca urmãri accidentarea gravã sau chiar decesul conducãtorilor de astfel de mijloace de transport. În speran]a cã aspectele prezentate mai sus vor ridica un semn de întrebare pentru unii cititori [i ca urmare a acestui fapt se vor reduce accidentele de circula]ie, nu ne rãmâne decât sã vã urãm drum bun!

Aten]ie mopedi[ti! nr.1391/2006, articolele 160 [i 161, articole care reglementeazã obligativitatea conducãtorului de astfel de mijloc de transport de a face dovada cã a absolvit un curs de legisla]ie rutierã în cazul în care nu posedã permis de conducere, cât [i modul de deplasare pe drumurile publice. Având în vedere evenimentele rutiere de pe raza ora[ului ,în care au fost implica]i conducãtorii unor astfel de mijloace de transport, lucrãtorii Poli]iei ora[ului Rãcari au desfãsurat [i vor desfã[ura un complex de

black

Prof E. Craiciu

S u b i n s p e c t o r , Ciobanu Ginu

–


–

–

SPORT

Septembrie 2008

Mari speran]e pentru echipa Unirea R\cari

p. 4

Rena[terea unei mari iubiri - Unirea R\cari.

Imagine din meciul Unirea R\cari [i Urziceanca, scor 3-1

Imagini din meciul Unirea R\cari Sil M\rce[ti, scor 2-1

~n urma partidei de fotbal dintre Unirea R\cari [i Sil M\rce[ti a fost nominalizat ca cel mai b u n j u c \ t o r, C o m [ a , u n fotbalist cu o experient\ de 8 ani ^n fotbal. ~n fiecare meci el ^[i aduce contribu]ia fat\ de echip\, suporteri [i astfel echipa noastra iese mai mereu ^nving\toare. Primul meci de fotbal din campi - tres\riri ^n randul sus]in\torilor prezen]i. onatul curent, aduce echipei Unirea Mandrii fiind de echipa noastra, care R\cari zambetul pe buze, dupa noile nu a debutat dezamagitor, ^i ur\m pe dotari ^n echipament, dupa renoreno- aceasta cale s\-[i men]in\ pozi]ia de varea ^ntregului stadion, ^nving\tor cat mai mult timp de acum recondi]ionarea vestiarelor [i toate ^nainte [i amintindu-i de momentele glo^mbun\t\]irile aduse ^n domeniul rioase de care ne-am bucurat ^n perioas portiv din ora[ul R\cari, echipa da 1980-1981 al\turi de echipa de oaPrimul succes l-am primit, cu to]ii, ca atunci Voin]a R\cari, ^i ur\m succes ^n recuno[tin]\ pentru eforturile depuse [i urmatoarele competi]ii. nu ne face s\ regret\m c\ am Mul]umim pe aceasta cale readus sportul ^n via]a ora[ului. D-lui Dr. Ing. Marius Echipa noastr\ format\ din Carave]eanu, primarul M a r i s p e r a n ] e ora[ului R\cari, care a Bog, Dobre, }abrea, Dubere, Stancu, M\d\lin, Com[a, p e n t r u e c h i p a sus]inut echipa [i care sAronescu, Mircea, Lache, a asigurat de buna Robi]\, este o echip\ tân\r\, U n i r e a R \ c a r i desf\[urare a acestui plin\ de voin]\ [i determinare campionat ^n condi]ii dar [i înfometat\ de a realiza perfecte. lucruri mari în acest campionat, De asemenea, mul]umim care s-a dovedit ^n finalul primului meci tuturor care au fost prezen]i, c\ au ]inut sus]inut, demn\ de aplauzele din tribune cont de cele discutate ^n [edin]a dinain[i de felicit\rile sus]in\torilor, ob]inand tea meciului, [i care au demonstrat un pe 24.08.2008 un rezultat de 3- 1 ^n comportament [i un limbaj disciplinat ^n defavoarea echipei L.Urziceanca, al\turi decursul acestei competi]ii. de care a reu[it s\ desf\[oare un meci spectaculos, care, de-a-lungul celor 90 Redac]ia de minute au creat st\ri de emo]ii [i

–

Ziarul Prim\riei R\cari

Echipa " UNIREA R|CARI ", a fost ^nfiin]at\ în anul 1960, din fuziunea echipelor "PROGRESUL R|CARI" [i "UNIREA BUFTEA". În anul 1963 a câ[tigat Campionatul Regiunii Bucure[ti Lnd ^n Divizia C. ~n anul 1966, a retrogradat ^n Regiune, apoi ^n 1967 s-a desfiin]at. A fost reînfiin]at\ ^n anul 1969 de c\tre d-nul Eugen (Flotin), un fost mare antrenor al echipei "UNIREA"; în acela[i an a câ[tigat Cupa Tineretului la sate, pe jude]ul Dâmbovi]a, învingând ^n finala echipa "Malu cu Flori" cu 2-1. Câ[tigând faza pe jude], a participat la faza pe zona, la Ploie[ti, echipa fiind eliminat\ ^n semifinale la masa verde de reprezentanta jude]ului Prahova, dup\ ce, ^n teren scorul fiind de 11-8 pentru "UNIREA" (dup\ lovituri de la 11 metri). Între anii 1970-1976 - a ca[tigat de 3 ori Cupa Tineretului la sate. ~n 1976, a participat la faza pe zon\ a Cupei la Miercurea-Ciuc, ca[tigand cu 2-0 cu selec]ionata Bra[ov, apoi în final\ a învins cu 2-0 selec]ionata jude]ului Sibiu, calificându-se ^n finala pe ]ara care a avut loc la Alba -Iulia. Ne-am clasat pe locurile 3-4, la egalitate cu jude]ul Buz\u. Între anii 1976-1980, am ca[tigat de 2 ori faza pe jude] a Cupei Romaniei. ~n campionatul 1979-1980 am ca[tigat locul frunta[ , ob]inand dreptul la baraj pentru accederea ^n Divizia C. La tragerea la sor]i am c\zut cu reprezentanta jude]ului Arges, "PETROLUL " BASCOV, pe care am ^nvins-o la R\cari cu 2-0 (2-0) golurile fiind marcate de {erb\noiu, minutul 4 si Dorel Ciobanu ,minutul 41. Echipa era format\ din : Popa, Alexandru Al, Ciobanu, Alexandru Marian, Niculescu ,Chiri]a, Constanda, Dumitru, {erbanoiu, Marian Sorescu Hasna[. În meciul retur de la Pite[ti , scorul a fost 0-0 , echipa nostr\ promovând ^n Divizia C. În perioada de activare ^n Divizia C, "UNIREA R|CARI " a fost antrenat\ de ex. Rapidist-ul CODREANU [i NEGRU. Am retrogradat ^n 1982 în campionatul jude]ean. Între 1982-1993 am activat ^n jude], promovând ^n Divizia D ^n 1993, retrogradând ^n 1997, apoi ^n anul urm\tor promovand din nou, cu ajutorul domnului Petrescu, patronul firmei "MATINA". Echipa retrogradeaza ^n anul 2001 ^n divizia " Onoare", unde joaca [i in prezent .Jucatorii care au evoluat de-a lungul anilor la " UNIREA R|CARI " sunt :TRICA , PALPAN , BORIS SI MARIN LAMBRACHE, M. JANGU , EUGEN CONSTANDA , NAE CONSTANDA , DUMITRU, M. SORESCU, CHIRI}A, NICOLESCU, POPA , NEGREA,TATARU, HASNA{, LACHE I., LOGOFATU D. , D .CHI}ULESCU, ION PARANGHELIE, CIOBANU, {ERBANOIU, PARVU, MIHAIESCU , MANEA, RICA RADUCANU, FL .ROMAN, MU{AT , IORDACHE, PLETEA , CURAJ , [i actuala echipa in frunte cu : ROBI}A,COM{A, BOG, LACHE, M .SORESCU, }ABREA, DUBERE P. , antrena]i de M. SORESCU [i N. DUMITRU. S\ nu-l uitam pe acela cere de 40 de ani este "medicul echipei "- Vasile {U}| . Antrenori: Chi]ulescu Dumitru

, Sorescu M . , D. Niculae

Unirea R\cari -1995 Metalul R\cari - 1987

“O minte s\n\toas\ ^ntr-u un corp s\n\tos”.

cyanmagentayellowblack

–


–

Ziarul Prim\riei R\cari

–

Septembrie 2008

S C . A g r o m a r, Fe r m a B \ l t e n i , Dambovi]a, vinde din stoc s\man]\ de orz [i grau tratat\ produc]ia 2008. Te l : 0 7 4 5 . 2 1 9 . 1 1 1

p. 5

“Moda nu este ceva care exista numai ^n rochii. Moda este ^n cer, pe strada, moda este legata de idei, de via]a, de tot ceea ce ne inconjoara”. Coco Chanel

Da, suntem cu to]ii de acord ca ne dorim, ^ntr-o mai mare sau mai mic\ m\sur\, s\ fim cat mai aproape de ce se poart\. Se poart\ ceasurile ca accesoriu care completeaza ]inuta, bijuteriile asortate cat mai non-conformist. Se poart\ apari]iile naturale, dar [i combina]iile inedite de culori. Se poart\ personalit\]ile puternice, care au un cuvant important de spus ^n acesta lume "fashion" la care se asorteaz\ aroma preferat\. Ce va urma ...[tii doar tU Pentru ca Avon s-a transformat vara aceasta ^ntr-un mu[uroi de furnicu]ze, al\tur\-te echipei AVON AVON ^n campania pentru strangerea de provizii [i vei vedea ca, adunand mai mult, prime[ti mai mult. Po]i ca[tiga fel de fel de premii [i discount de 30% pentru comenzile tale. CU AVON VIITORUL I}I SURADE !!! Afl\ cum po]i devenii REPREZENTANT REPREZENTANT AVON! AVON! CAMELIA MANEA - 0721.21.07.31

Firma Modrogeanu,Racari,strada Ana Ipatescu 36,vinde din stoc [i la c o m a n d a : s c u t e r e , AT V- u r i , b i c i c l e t e [ i c u p l a t a i n r a t e . A s i g u r a m s i p i e s e d e schimb. Oferim garan]ie. Te l : 0 7 4 5 4 2 3 0 1 6 / 0 7 6 2 4 4 9 2 3 3 .

...A[a da! Dup\ ce ani de zile aceast\ bog\]ie a naturii [i a noastr\ a tuturor a fost l\sat\ de izbeli[te am tr\it [i clipa s\ aud expresia "Domnule primar, vitele se satura mancand ap\ !"

FAST FOOD OK Primul FAST FOOD la standarde europene din ora[ul R\cari, v\ ofer\ o mancare de calitate [i plin\ de prospe]ime. Sandwich-uri, Pizza, Salate, Clatite, Gogosi, Kebab, Shaorma. FAST FOOD OK Str. Ana Ip\tescu, NR. 74, (^ntre liceu si Judec\toria R\cari)

Sun\ ciudat dar ^ntotdeauna ^n vorbele unui om ^n varst\ gasesti mai mult decat un sambure de adev\r; asa e; ^n condi]iile nou create animalele se adap\ mai usor, consum\ apa cu placere [i ^n cantitate indestul\toare. A venit vremea bun\ [i pentru vitele satului, nu mai sunt obligate s\ stea ^n noroi pan\ la genunchi [i s\ bea ap\ amestecat\ cu mocirl\ [i diverse impurit\]i. Joiana pleac\ fericit\ spre cas\ hot\rat\ s\ umple g\leata; ... cu lapte ! Primar, Dr. ing. Marius Caraveteanu

Oameni de bine.

PROMPTITUDINE

~n urma inunda]iilor care au avut loc luna trecut\ ^n unele zone din ]ar\, biserica ortodox\ din R\cari [i Ghimpa]i a hot\rat s\ se implice ^n ajutorarea sinistra]ilor. Pentru aceasta, liderii spirituali i-au indemnat pe credincio[i s\ contribuie la ajutorarea sinistra]ilor, apel ^n urma c\ruia s-au strans 20 de tone de cereale. Al\turi de cei afla]i ^n suferin]\, a fost [i firma S.C Agromar B\lteni, care a donat 7 tone de cereale [i mai mult, a asigurat [i transportul acestor produse ^n zonele sinistrate.

Ruben Dumitru

~n sfar[it stima]i concet\]eni AVEM AP| pe s\turate, atat la cur]i cat [i la blocuri. Printr-un efort al domnului primar, Dl. Dr. ing. Marius Carave]eanu, a mai fost forat un pu] de mare adancime [i ^n timp record pentru a se realiza necesarul de ap\. Sta]ia de furnizare a apei potabile va merge la ^ntreaga capacitate, asigurand servicii de calitate.

–

–

cyanmagentayellowblack


–

SOCIAL

Septembrie 2008

{i pentru noi ^ncepe [coala!!! La nivelul ora[ului R\cari, activitatea de asisten]\ social\ se desfa[oar\ prin intermediul Serviciului Public de Asisten]\ Social\, ^nfiin]at ^n anul 2007, care are ^n componen]\ personal de specialitate sau ^n formare profesional\, cu experien]a ^n domeniu. Serviciul Public de Asisten]\ Social\, la nivel local furnizeaz\ urm\toarele servicii [i presta]ii: Asisten]\ persoane adulte cu handicap grav - 26 persoane; Asisten]\ copii cu handicap grav - 1 persoane; Indemniza]ie pentru ^nso]itor persoan\ cu handicap - 29 cazuri; Asigurarea venitului minim garantat - 155 familii. Deasemenea, ^n strategia local\ de dezvoltare pe termen lung, sunt prev\zute m\suri de asisten]\ [i sprijin pentru copii, familie, persoane singure, persoane varstnice, persoane aflate ^n nevoie, abuzate, marginalizate sau cu dizabilita]i. ~n data de 5 septembrie a.c ne-am deplasat, un grup de ini]iativ\ din ora[ul R\cari ^mpreun\ cu dl Tudor Ion, ^n localit\]ile B\l\ne[ti, S\bie[ti, Colacu avand drept ]int\ cunoa[terea, pe teren, a unor familii nevoia[e, ai caror copii a[teptau s\ ^nceap\ anul [colar peste cateva zile. Gandindu-ne c\ un gest frumos poate fi [i util am hotar\t s\ discut\m cu fiecare copil ^n parte privind necesit\]ile pe care le are ^n program de an nou [colar. Prima familie pe care am cunoscut-o a fost familia N\stase .G, cu domiciliul ^n Colacu, cu trei copii: N\stase Cristian (16 ani), N\stase Aura (cl. a- VII-a), N\stase Claudia (cl. a-III-a). Din discu]ii, am aflat c\ nu au nici un venit, descurcandu-se din munc\ cu ziua. Copiii mai mici [i-au exprimat dorin]a de a-i ajuta cu ^mbracaminte [i rechizite [colare. La familia N\vargeac Constantin, am cunoscut trei copii: Silitra Nicoleta(cl. a-VIIa), Silitra Georgeta(cl. aIV-a), Silitra Iulian (cl. a-III-a), care ne-au spus cu ^ngrijorare c\ de[i mai este pu]in pan\ la debutul anului [colar, ei nu [i-au cump\rat nimic de [coal\. Aceea[i situa]ie am intalnit-o [i la familia Manea, unde o bunic\, reu[e[te cu venituri minime (dintr-o neglijen]\ neavand nici pensie de urma[, desi are documentele necesare) s\ creasc\ 4 copii, to]i de varsta [colar\: Manea Marinela (cl. a-II-a), Manea Andreea ( cl. a-V-a), Manea Cristian ( cl. a-X-a), Manea Mihail (cl. aIII-a). Mergand mai departe am poposit la familia Tilic\, ai carei copii Tilic\ Nicolae, ^n varsta de 9 ani [i Tilic\ Elena de 11 ani, ne-au m\rturisit c\ mama i-a par\sit, r\manand ^n grija tatalui. Se pare c\ acesta le-a cump\rat pantofi [i trainig-uri, r\manand c\ noi s\ le d\ruim ghiozdane [i rechizite. Copiii erau foarte vioi [i am purtat o discu]ie “matur\” privind dorul de mama [i faptul c\ [i-ar dori ca aceasta s\ le fie al\turi la ^nceput de an [colar. La familia Alionte am intalnit 3 copii: Alionte Ionut Marian(cl. a-VII-a), Alionte Elena(cl. a IV-a) [i Alionte Valentin de 4 ani. Cu to]ii s-au bucurat de vizit\ noastr\, r\manand s\ ne ^ntalnim ^naintea ^nceperii anului [colar. V\dit impresiona]i de familiile pe care le-am vizitat, am gandit un proiect de sponsorizare cu obiecte de ^mbracaminte [i rechizite [colare care s\ le fac\ o bucurie, PENTRU

C|,

{I

PENTRU

EI

~NCEPE Prof.

E.

{COAL A Craiciu

Ultima Ora: ~ncepand cu data de 1 septembrie 2008, s-a ^nfiin]at Poli]ia Comunitar\ a ora[ului R\cari, format\ din 9 agen]i. Programul este permanent [i se va lucra [i ^n colab orare cu Poli]ia Local\ a Ora[ului R\cari.

– Ziarul Prim\riei R\cari

p. 6

Septembrie… Septembrie: parfum de gutui…, sunet de clopo]el…, dor de ^nva]atur\…; Septembrie: revarsare de glasuri ginga[e pe plaiurile }\rii; Septembrie: cantec duios al toamnei - fecioar\ ve[nic tanar\-, strangandu-[i roadele cu grij\ ^n hambarele harniciei. ,,Am ^ntalnit azi toamna venind ^n car cu boi!”. Ce sublim poem despre bel[ugul p\mantului [i vrednicia oamenilor, de acum [i din totdeauna! ,,Aram cu boii-n jug [i caii prin[i ^n hamuri {i-aveam bel[ug de paine [i pentru alte neamuri", afirm\ un poet contemporan. Sunt emo]ionante versuri de slav\ pentru truditorii p\mantului, pentru cei care [tiu cel mai bine ^mnul muncii binecuvantate. Septembrie: glasuri de copii…, zvon de speran]e…, dor de [coal\… Un nou Septembrie, un nou ^nceput de an [colar. Cat\ emo]ie ^n sufletul copiilor! Cat\ speran]\ ^n sufletul p\rin]ilor! Cat\ grij\ [i devo]iune ^n randul slujitorilor [colii! {coala ^nseamn\ copii patriei, iar copiii reprezint\ viitorul }\rii. Cum ^i preg\tim noi pentru via]\? Vor avea copiii Romaniei un viitor mai bun? Va str\luci pe bolta cereasc\ o stea a norocului pentru fiecare dintre ei? Sunt ^ntrebari fire[ti la care familia [i [coala trebuie s\ raspund\ cu suprem\ responsabilitate. Bias, unul dintre cei [apte in]elep]i ai Greciei antice, meditand profund asupra rostului omului ^n societate, definea esenta educa]iei ^n formarea [i dezvoltarea valorilor umane. Cand patria sa a fost invadat\ de armata regelui persan Cirus [i concet\]enii s\i, refugiindu-se din calea cuceritorilor, luau cu ei tot ce era mai de pre]. A produs multa mirare atitudinea inva]atului care nu intreprindea nimic, in acest sens.~ntrebat fiind cum se explic\ o asemenea stare, Bias raspundea invariabil printr-o celebra expresie latina cu valoare aforistic\:,,Omnia mea mecum porto" (,,Eu tot ce am port cu mine"), ^n]elegandu-se, prin aceasta, c\ ,,^ntelepciunea" [i ,,comoara gandirii", sunt lucrurile cele mai de pre] ale omului. Mai ad\ug\m acestor valori [i ,,cultura". ,,Cultura", ,,Gandirea", ,,In]elepciunea" se cultiv\ ^n familie, dar mai ales ^n [coala, ^n procesul de instruc]ie [i educa]ie a copiilor [i tinerilor, ,,^ntr-un mediu al lini[tii [i al bucuriei inocente." ,,Ceea ce ne une[te pe noi, afirma de curand criticul N. Manolescu, este cultura. Pu]inul (cultural) care ne-a mai ramas trebuie p\strat, dar ca sa-l p\str\m trebuie s\-l cunoa[tem, ca sa-l cunoa[tem trebuie s\-l ^nv\]\m [i ca s\-l inv\]\m trebuie sa mergem la [coala [i, ^nc\, sa avem profesori." Din fericire, [coala romaneasc\ mai are ^nc\ profesori, buni [i one[ti, generand, prin actul didactic, dragoste de ^nva]atur\, emo]ii [i speran]e. Str\luci]i dasc\li mai are ^nc\ Romania! Unii [tiu]i, cei mai mul]i ne[tiu]i, tr\ind ^n umbra sfant\ a modestiei, to]i însã adesea, uita]i [i ner\spl\ti]i pentru ,,Binele" ce-l fac patriei lor. Candva un mare poet [i ganditor al omenirii, R.Tagore, elabora, ^n acest sens, un aforism memorabil: ,,Multume[te flac\rii pentru lumina ei, dar nu uita piciorul l\mpii care a[teapt\ cu r\bdare [i credin]\ ^n umbr\". Cu aura de apostol, dasc\lii Romaniei picur\, clip\ de clip\, scantei de iubire, de bucurie [i ^ncredere din sufletul lor ^n sufletul copiilor. Da, mai avem ^nc\ dasc\li, semn de iubire [i sperant\, asemenea Rozelor pure din poemul ,,Rondelul rozelor de august", al lui Al. Macedonski: ,,Mai sunt ^nca roze - mai sunt,/ {i tot parfumate [i ele/A[a cum au fost [i acele/ Cand ceru-l credeam pe pamant./..../ Mai sunt ^inca roze,- mai sunt." ~ntr-adev\r, , , M a i s u n t ^ n c \ d a s c \ l i , - m a i s u n t ! " Profesor Ion Livede

,,PROMOVAREA ORA{ULUI R|CARI, ALTERNATIVA C|TRE UN PROGRES ECONOMIC'' Rep: Dl. Valentin Calcan, au trecut trei at, vor începe lucr\rile [i la drumul care face leg\tura între R\cari ?i Ghimpa]i. Un luni de la alegerile locale. Care sunt princilucru este cert, normalitatea va fi numai atunci când toate drumurile vor fi reabilipalele coordonate prin care se poate defini tate [i modernizate. evolu]ia activit\]ii Consiliului Jude]ean Rep: Ce proiecte ave]i în vedere în ceea ce prive[te domeniul Dâmbovi]a, din care [i dvs face]i parte, înv\]\mântului [i cât de mult ar trebui s\ se investeasc\ în acest secîncepând cu 1 iunie, când a]i fost ales contor de activitate, care practic, reprezint\ viitor acestei ]\ri ? silier jude]ean? – Ave]i perfect\ dreptate [i m\ num\r printre cei care întotdeauna au mili– Actuala conducere a Consiliului Jude]ean tat pentru îmbun\t\]irea condi]iilor în care atât pre[colarii cât [i [colarii î[i Dâmbovi]a, aici m\ refer la dl. Florin Popescu, desf\[oar\ activitatea. De altfel, sper eu, ca pân\ la finele anului , s\ demareze pre[edintele CJ, spre deosebire de vechea conduclucr\rile pentru construirea primei s\li de sport în incinta liceului. Va fi o sal\ de ere, este permanent preocupat\ de promovarea imaginii jude]ului, pentru c\ singu- sport modern\, unde copii î[i vor desf\[ura activit\]ile sportive. Modernizarea [colra alternativ\ c\tre progresul economic este valorifiilor, reprezint\ o alt\ prioritate a actualei administra]ii carea boga]iilor jude]ului. Tocmai de aceea, condin R\cari. {tiu c\ sunt probleme cu finan]area [colii INTERVIU CU DOMNUL VALENTIN CALCAN sider c\ [i pentru ora[ul R\cari, alegerile locale noi din R\cari, deoarece exist\ persoane care au insemnat un nou inceput. S-a v\zut clar, c\ încearc\ s\ împiedice, prin orice mijloace, alocarea - CONSILIER JUDE}EAN atât jude]ul, cât [i localitatea dvs aveau nevoie de fondurilor pentru finalizarea acestei investi]ii. Banii penun suflu nou. Dovad\ clar\, sunt rezultatele alegerilor, care au eviden]iat faptul c\, tru acest proiect se deruleze prin Inspectoratul {colar. primarul Marius Carave]enu, împreun\ cu echipa sa, au fost ale[i s\ schimbe fa]a Rep: Dl. Calcan,[tim cu to]ii c\ investitorii priva]i joac\ un rol acestui ora[. foarte important în dezvoltarea unei zone. Rep: Dl. Calcan, ce priorit\]i are Consiliul Jude]ean din punct de – R\cariul, ca [i multe alte localit\]i din acest jude], are nevoie de investivedere al infrastructurii rutiere [i al investi]iilor? tori. Marele avantaj al ora[ului R\cari, este faptul c\ se afl\ la doar 30 de km de – Din p\cate, s-a v\zut foarte clar, [i asta o pot spune cet\]enii acestor Bucure[ti, acolo unde totul este deja prea scump, acolo unde chiriile, taxele [i locuri, c\ singura schimbare care s-a produs, odat\ cu ob]inerea statutului de impozitele sunt mult prea mari. De acest lucru trebuie noi s\ profit\m [i s\ ora[, al localit\]ii R\cari, a fost cre[terea nivelului taxelor locale. Ceea ce pot s\-i atragem investitori serio[i în zon\. Trebuie atrase firme de produc]ie [i de servicii, asigur pe cet\]eni, este faptul c\, lucrurile nu vor mai trena. A venit timpul care vor crea locuri de munc\ [i implicit, vor aduce bun\stare pentru ora[. Un alt schimb\rii, iar atât eu, ca [i consilier jude]ean, dl. Primar - Marius Carave]eanu [i pas, care trebuie f\cut, este redeschiderea Trezoreriei. Nu este normal ca într-un echipa sa, dar [i Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a, o s\ punem um\rul ca ora[ul ora[ s\ nu existe un astfel de serviciu, iar oamenii s\ fie nevoi]i s\ mearg\ zeci de R\cari s\ se dezvolte, iar oamenii s\ beneficieze de condi]ii optime de via]\. De km pân\ la o unitate fiscal\. Acest lucru, reprezint\ o necesitate [i sper ca în maxaltfel, cet\]enii pot vedea c\ nu spun vorbe goale, având în vedere c\ drumul imum [ase luni, situa]ia s\ fie remediat\. jude]ean 601 A , Slobozia Moar\ - R\cari, a fost deja ref\cut, iar în viitorul apropi-

–

black

–


–

De interes general

–

Septembrie 2008

P l e d o a r i e

p e n t r u

Ziarul Prim\riei R\cari

p. 7

a g r i c u l t u r ã

O popula]ie în cre[tere. Reducerea resurselor de apã dulce. Cre[terea cererii de ]i]ei. Scumpirea acestuia. Pe cale de consecin]a, cre[terea cererii de petanol. Mai mult teren arabil dedicat acestui biocombustibil, a[adar,mai pu]in pentru produc]ia de alimente. Mai multã carne cerutã de cãtre pia]ã. Clima care se împotrive[te tot mai mult recoltelor: secete, inunda]ii, furtuni devastatoare. Din postura noastrã de locuitori ai planetei, poate, acestea par a nu avea nici o solu]ie u[oar\. În rol de investitori solu]ia existã. Statul promoveazã fondurile pentru agriculturã. Agricultura are un viitor asigurat. Dacã în ultimii ani am fost martorii unei explozii de interes pentru investitori în energie, petrol, metale, acum ochii se îndreaptã spre agriculturã. Un avantaj al sectorului este banalul principiu al cererii [i ofertei. O popula]ie în cre[tere [i o suprafa]ã cultivatã tot mai micã (propor]ional) înseamnã ve[ti bune, dacã nu pentru consumatori, mãcar pentru investitori. Agricultura va fi un domeniu profitabil [i pentru cã în timp ce suprafa]a de teren arabil a rãmas tot aceea[i, dar procentul mare de teren arabil dedicat biocombustibililor s-a mãrit [i el, odatã cu cre[terea popula]iei la nivel global cu 1,1 miliarde de locuitori în

2005 fa]ã de 1974(I & P p.74). Pentru pb]inerea sprijinului financiar solicitan]ii ^ntocmesc cereri, [i le depun la primaria ^n a carei raz\ teritoral\se afl\ terenul agricol in exploatare si pe care se execut\ lucrari agricole mecanizate, inso]ite de urmatoarele documente: a) copie dupa buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie dupa certificatu de ^nmatriculare [i/sau certificatul de ^nregistrare pentru persoanele juritice, dupa caz; b) copie dupa actul de proprietate [i/sau concesionare [i/sau alte acte doveditoare a dreptului de folosin]\ [i/sau propriet\]ii asupra suprafe]ei de teren pe care se infiinteaz\ culturi ^n primavara anului 2008 dup\ caz; c) ~n situatia suprafe]elor arendate, tabelul contractelor de arenda ^ncheie, avizate de secretarul consiliului local [i de primar, cuprinzand numarul si data contractelor, numele [i prenumele arendatorului si suprafa]a de teren arendat\; d) Adeverinta eliberat\ de primarie conform^nscrisurilor din Registrul agricol; e) ~n cazul mostenitorilor care detin terenuri agricole pentru care nu s-a dezbatut succesiunea, imputernicirea celorlal]i mostenitori, pentru acela care solicita sprijinul financiar; f) In situatia suprafe]elor arendate, dovada achi-

tarii de catre arendas sau concesionar a obliga]iilor contractuale privind plata arendei, a redeven]ei sau a altor obliga]ii contractuale dupa caz, legate de folosin]a suprafe]elor, aferente anului precedent g) Dovada achitarii de catre proprietarii de terenuri, a obliga]iilor fiscale aferente a anului precedent, privind impozitul pe terenul agricol.

Cu toate cã nu cunosc câte localitãti din jude]ul nostru sau din România au reusit sã editeze [i sã publice un ziar local, în care sã se facã cunoscute cãtre cetã]eni, mãsurile ce se intreprind pentru binele social. Doresc sã arãt cã am fost deosebit de plãcut surprins de aceastã ocazie oferitã [i felicit cãlduros pe cei Grigorescu Traian Traian care au reusit acest lucru [i în Consilier special pe Dl dr.ing. Marius Carave]eanu, primar al oraoului Rãcari. La apari]ia acestei publica]ii, am fost martorul unor opinii diverse,diversitatea mergând de la aprecieri critice la laude, acest lucru depinzând in mare masurã de nivelul de culturã generalã sau de interes personal, cu care subiec]ii au tratat apari]ia ziarului, de altfel deosebit de util [i chiar necesar pentru to]i cetã]enii

urbei noastre. Personal promit cã în alte numere ale acestuia, dacã mi se va permite, sã-mi aduc contribu]ia cu privire la unele aspecte ce au legãturã cu formatia mea profesionalã si anume aceea de protec]ie [i aparare a mediului natural ce înconjoarã asezãrile omenesti, dar în

uitãm chiar “cum stã treaba” cu civiliza]ia moderna.Am însã convingerea cã noi, ace[tia care pu]ini la numãr [i care ne numim "consilieri locali", sau oameni de bunã credin]ã, dacã am fii primii care vom dovedi o atitudine cetã]eneascã mai consistentã [i mai evidenta, poate va prinde bine nivelului general al societã]ii în care trãim , în loc sã intoarcem capul [i sã inchidem ochii atunci când cineva incalcã normele de comportament civilizat , sã-i atragem aten]ia sincer, rãspicat, ferm, sãl obligãm chiar sã se aplece [i sã ridice resturile aruncate pe stradã sau pe domeniul public, sã-l facem sã rosea[cã [i sã renun]e la crearea de grãmezi de gunoi, care în final e o barbarie, chiar cu riscul de a fi insulta]i.Cu orice risc care trebuie sã ni-l asumãm , este nevoie ca ac]iunea ce va trebui întreprinsã de primãrie ca instituirea [i aplicarea de amenzi - de altfel legalã extrem de severe pentru cei care nu [tiu sau nu le pasã cã domeniul public trebuie pãstrat curat de cãtre fiecare cetã]ean [i de cãtre to]i la un loc , copii sau oameni în toatã firea.

Pentru pentru

un un

Opinie la apari]ia num\rului 1, al "Ziarului Prim\riei R\cari" special apãrarea [i cresterea vegeta]iei forestiere care în ultima perioadã de timp a fost distrusã sau furatã de cãtre unii membrii ai societã]ii, care vãd în ea un mijloc de ob]inere a venturilor bãne[ti imediate, fãrã sã se gândeascã la dezechilibrele naturale ce vor veni pe viitor.Tuturor ne plac lucrurile vãzute în alte par]i(în alte ]ari) [i ne mirãm cum cei de acolo men]in o stare de curã]enie extraordinarã, sau lãudãm turismul practicat în acele locuri vizitate, dar nu spunem sincer cã atunci când suntem acasã la noi ne comportãm execrabil [i

viitor mai bun, mediu s\n\tos!

Temperaturile din ce ^n ce mai ridicate ne ameninta ^n fiecare zi. Persoane ^n varst\ cad pe strad\ din cauza c\ldurii. Copiii sufer\ [i ei. {i totul se ^ntampl\ din cauza ignoran]ei noastre [i a lipsei de respect fa]a de natur\. Este momentul s\ ne gandim [i la viitor. {i dumneavoastr\ pute]i ajuta, pute]i ^ncepe prin a arunca gunoiul la co[, sau ^n lipsa acestuia, ^l depozita]i ^n pungi de plastic [i a[tepta]i ridicarea lui de c\tre firma autorizat\. Nu ^ncercati s\ cur\]a]i pa[unile [i gra-

dinile cu ajutorul focului. Este foarte periculos. Focul nesupravegheat poate incendia p\duri, sau mai rau, case [i poate duce la pierderi de vie]i omene[ti. Nu deversa]i diferite substan]e ^n ape. Gandi]i-v\ c\ acele substan]e ajung ^n apa pe care dumneavoastr\ o consuma]i. ~ncerca]i s\ tr\i]i cat mai s\n\tos [i curat. Constantin Niculae (student anul I, Geografie)

Obliga]iile institu]iilor publice, ale agen]ilor economici [i ale celorlalte persoane juridice (extras din ordonan]a 21/2002 privind gospod\rirea localit\]ilor urbane [i rurale) Art. 9. - Institu]iilor publice, agen]ilor economici [i celorlalte persoane juridice le revin urm\toarele obliga]ii: a) s\ între]in\ în stare corespunz\toare imobilele în care i[i desf\[oar\ activitatea, prin efectuarea lucr\rilor de repara]ii, amenaj\ri [i a altor lucr\ri specifice; b) s\ asigure repararea, sp\larea geamurilor [i a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, între]inerea firmelor [i a fa]adelor imobilelor în care î[i desf\[oar\ activitatea, inclusiv sp\larea, cur\]area [i zugr\virea periodic\ a acestora; c) s\ asigure cur\]enia la locurile de depozitare a materialelor în cur]ile interioare [i pe celelalte terenuri pe care le de]in, precum [i pe c\ile de acces; d) s\ asigure igiena în imobilele [i incintele de]inute sub orice form\, prin activit\]i de cur\]are, dezinsec]ie [i deratizare; e) s\ depoziteze corespunz\tor reziduurile menajere, industriale, agricole, precum [i materialele refolosibile; f) s\ efectueze [i s\ men]in\ cur\]enia trotuarelor, a p\r]ii carosabile a str\zii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc [i s\ îndep\rteze z\pada [i ghea]a de pe trotuarele din dreptul imobilelor [i incintelor în care î[i desf\[oar\ activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; g) s\ respecte m\surile stabilite de consiliile locale [i jude]ene pentru asigurarea igienei publice [i cur\]eniei în localit\]i; h) s\ asigure cur\]area mijloacelor de transport [i a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.

Cine va avea grij\ de b\tranii no[tri?

Primar Dr. ing. Marius Carave]eanu

Centrul de Asisten]\ Medico-Social\

~n data de 5 septembrie ac, am f\cut o vizita la Centrul de Asistent\ Medico-Social\ R\cari, situat in parcul fostului conac al familiei Ghica [i am fost impresiona]i de aspectul ^ngrijit al cladirii, spatiile cu dotari conform metodologiei ^n vigoare ^n astfel de centre. Am fost ^ntampina]i de doamna director Lenuta Iorga, care cu amabilitate, ne-a inso]it in vizita noastr\ si ne-a acordat un mic interviu: -Cine beneficiaz\ de serviciile CAMS R\cari? -Beneficiarii serviciilor acordate sunt: persoane varstnice cu afec]iuni cronice, persoane cu handicap usor, bolnavi cronici, persoane care sufer\ de boli incurabile.Aceste persoane au nevoie de supraveghere, asistare, ingrijire si tratament.Ele nu au posibilitatea s\-si asigure nevoile sociale, s\-si dezvolte propriile capacita]i si competente, pentru integrarea ^n societate. -Care sunt etapele care trebuie parcurse pentru constituirea dosarului de internare in centrul de asisten]a medico- social\ R\cari? -Etapele sunt: 1- completarea grilei de evaluare medico - sociala(conform M.O>382 / 3.06.2003) de catre serviciul de asistent\ social\al prim\riei din localitatea de domiciliu. 2- cu trimitere si recomandare de la medicul de familie se face o internare la o unitate sanitar\ cu paturi(spital) 3- pe grila de evaluare medico - social\ se trece(la rubrica corespunzatoare) evaluarea medico - sociala si recomandarea dat\, efectuat\ de medicul din spital, pentru internare intr-un centru de asistent\ medico-social\. 4- B.I sau C.I, certificat de na[tere, certificat de c\s\torie (in copie) 5- declara]ie notarial\ autentificat\, dat\ de reprezentantul legal (sot, sotie, fiu, fiic\, mama, tat\, dupa caz, al persoanei care se interneaz\ sau de c\tre Prim\ria de domiciliu, pentru cei care nu au reprezentan]i legali), prin care declarantul se angajeaz\ pentru colaborarea cu conducerea centrului CAMS R\cari, in acordarea serviciilor medico - sociale si ridicarea in caz de deces. 6- Documentele care sa ateste veniturile persoanei internate (cupon de pensie) 7- taxa lunar\ va fi stabilit\ ^n sedinta CL R\cari. Lenu]a Iorga

–

– black


–

Septembrie 2008

– Ziarul Prim\riei R\cari

p. 8

HOTEL PE{TERA

Localizare: Parcul Natural Bucegi, Cota 1600 Moroeni - Dambovi]a Telefon: 072 PESTERA (0727.378.372) 0372.733.321; 0372.733.322 Fax: 0372.737.490 Pagina web: www.pestera.ro A dresa contact: info@pestera.ro Cultura nu este urmare a [colii ci a dorin]ei de o via]\ de a o dobandi. ~ncearc\ nu s\ fii un succes, ci s\ fii o valoare. Sufletele mari au ^ntalnit ^ntotdeauna opozi]ie din partea min]ilor mediocre. Albert Einstein

Structura anului [colar 2008-2009 Anul [colar ^ncepe pe 15 septembrie 2008. Are 35 de s\pt\mani de cursuri organizate ^n dou\ semestre: Semestrul I: 15 septembrie 2008 - 30 ianuarie 2009. Intre 27 octombrie 2008 [i 2 noiembrie 2008 este vacan]a pentru clasele din ^nv\]amantul primar [i grupele din ^nv\]\mantul pre[colar. Vacan]a Intersemestriala: 31 ianuarie 2009 - 8 februarie 2009 Semestrul II: 9 februarie 2009 - 12 iunie 2009 Vacan]a de primavara: 11 aprilie - 20 aprilie 2009 Vacan]a de var\: 13 iunie 2009 - 13 septembrie 2009 Prof. E. Craiciu

Serviciul Comunicare, a[teaptã opinii, sesizãri [i ini]iative de interes local din partea dvs. la urmãtoarea adresã de e-mail: primar_racari@yahoo.com

Domnule

P r i m a r,

M\ numesc___________________________________[i a[ vrea sã [ti]i urmãtoarele lucruri: _______________________________________________________________ ________________________________ P | R E R E A TA C O N T E A Z | ...doar dac\ o spui! Taloanele completate [i decupate vor fi depuse în urnele care se gãsesc în urmãtoarele locuri: la Primãrie si în centrele special amenajate din satele or[ului R\cari.

–

– cyanmagentayellowblack

Ziarul nr 2  

Hotararile Consiliului Local Racari adoptate in sedinta din 1 sep- tembrie 2008(cu expli- catii. “Promovarea ora[ului R\cari, alternativ\ c\...

Advertisement