Page 1

Wat is Eleos?

Wilt u meer informatie?

Eleos in het kort

Zorg bij complexe problemen

Zorgvrager centraal

Wanneer u vragen hebt over het zorgaanbod, kunt u direct contact

Eleos behandelt en begeleidt mensen

In alle fasen van de behandeling of

opnemen met een bepaalde vestiging (zie Waar vindt u Eleos? of

met een ernstig psychosociaal of een

begeleiding staat de zorgvrager centraal.

www.eleos.nl) of met het hoofdkantoor van Eleos. Met algemene vragen

psychiatrisch probleem. In veel gevallen

Dit betekent dat de geboden zorg nauw

kunt u terecht bij het hoofdkantoor.

gaat het om complexe problemen die

aansluit bij de persoonlijke behoeften en

diep ingrijpen in het leven van de

mogelijkheden van de zorgvrager.

Algemene informatie

zorgvrager (en zijn omgeving). Hierbij

Op basis van de intake en eventuele

U kunt contact opnemen met het hoofdkantoor van Eleos.

kunt u denken aan angststoornissen,

onderzoeken wordt een behandelings- of

Bezoekadres

Villawal 5-7, Nieuwegein

depressie, schizofrenie, dwanggedachten,

begeleidingsplan opgesteld. De zorgvrager

Postadres

Postbus 306, 3430 AH Nieuwegein

een autismespectrumstoornis of

is hier nauw bij betrokken. De voortgang

Tel.

(030) 600 85 40

persoonlijksproblematiek, ADHD, een

van de hulpverlening wordt regelmatig

Fax

(030) 600 85 45

onverwerkte traumatische ervaring,

doorgesproken. Indien nodig wordt het

E-mail

info@eleos.nl

enzovoort. Om behandeling of begeleiding

plan bijgesteld. Het doel van de zorg is

Site

www.eleos.nl

Barmhartigheid, deskundigheid, respect, verbondenheid en vitaliteit zijn de

te ontvangen van Eleos heeft de zorgvrager

om klachten of problemen weg te nemen,

www.mindguide.nl (site voor jongeren)

kernwaarden van Eleos.

een verwijzing van een officiële verwijzer

te verminderen of beter hanteerbaar

www.optiment.eu

(o.a. de huisarts) nodig.

te maken.

Veelzijdig zorgaanbod

Eigen gezicht

De variatie in de zorgvraag vereist een

Eleos biedt deskundige hulpverlening

Deze kunt u downloaden of bestellen op www.eleos.nl of aanvragen op

veelzijdig zorgaanbod. Bij Eleos bestaat

vanuit een gereformeerde identiteit.

het hoofdkantoor.

dit uit de volgende zorgvormen:

Deze identiteit geeft de hulpverlening

• Ambulante zorg voor jongeren (tot

meerwaarde en een eigen gezicht. zorg aansluit bij hun geloofsovertuiging

• Klinische en dagklinische behandeling

en bij de normen en waarden die

• Kenmerkend voor Eleos is haar identiteit. Eleos richt zich op zorgvragers die willen

Eleos in beeld

daaruit voortvloeien.

Over het zorgaanbod van Eleos zijn diverse brochures beschikbaar.

Wilt u Eleos steunen?

De identiteit komt tot uitdrukking in het

• Ambulante woonbegeleiding

bespreken van geloofsvragen in relatie

• Dagbesteding en arbeidstraining

tot de problematiek, in de christelijke

U kunt het werk van Eleos steunen door een gift over te maken

• Preventie, dienstverlening en

mensvisie van de hulpverleners en in

t.n.v. Eleos te Nieuwegein, bank: 92.97.17.945. Met uw bijdrage

allerlei aspecten die te maken hebben

voert Eleos projecten ten behoeve van onze zorgvragers uit,

met een christelijke levensstijl.

waarvoor geen financiering vanuit de overheid ontvangen wordt.

dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. De grondslag van Eleos is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften. • Eleos is het bijbels Griekse woord voor barmhartigheid en ontferming.

Brochures

• Beschermd wonen

psychologische hulp

psychosociale of psychiatrische problemen.

Zorgvragers ervaren dat de geboden

• Deeltijdbehandeling voor adolescenten voor volwassenen

gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met ernstig

Versie: april 2010

18 jaar) en volwassenen

• Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke

met een eigen gezicht

Veelzijdige zorg


Welke zorg biedt Eleos u?

Waar vindt u Eleos?

Ambulante zorg jeugdigen en volwassenen

Beschermd wonen

Bij ambulante zorg voor jeugdigen (tot

vragers in een woonvorm wonen. Ze

Preventieactiviteiten, kortdurende psychologische hulp en dienstverlening

18 jaar) en volwassenen komt de zorg-

krijgen persoonlijke begeleiding bij het

OptiMent is een onderdeel van Eleos dat

vrager voor zijn of haar behandeling op

aanleren of het in stand houden van

zich richt op het bieden van kortdurende

afspraak naar Eleos. De behandeling

praktische en sociale vaardigheden.

psychologische hulp, preventieve cursussen

bestaat uit het voeren van therapeutische

Daarnaast krijgen ze steun in het omgaan

en dienstverlening aan kerken, scholen,

gesprekken met een hulpverlener. Bij

met hun psychische problematiek. De

bedrijven en instellingen. Kijk voor meer

jonge kinderen is speltherapie belangrijk.

begeleiding wordt geboden op basis van

informatie op www.optiment.eu of

Ook kunnen medicijnen worden voorge-

de rehabilitatiegedachte. Dat wil zeggen

vraag de folder van OptiMent aan.

schreven. De behandeling kan individueel

dat bewoners zoveel mogelijk taken zelf

zijn of met meerdere personen tegelijk

verrichten en de begeleiding zo nauw

plaatsvinden, zoals bij een groeps­

mogelijk aansluit op hun behoeften

behandeling en bij een echtpaar- of

en mogelijkheden.

Beschermd wonen houdt in dat zorg­

gezinsbehandeling.

Deeltijdbehandeling adolescenten

Dagklinische behandeling volwassenen

Klinische behandeling volwassenen

Ambulante woonbegeleiding Wie zelfstandig thuis kan wonen, maar

Dagbesteding en arbeidstraining

Deeltijdbehandeling aan adolescenten is

Dagklinische behandeling wordt gegeven

Bij een klinische behandeling wordt de

vanwege ernstige psychische problemen

In een arbeidstrainingscentrum (ATC)

bestemd voor jongeren van 14 tot 18

aan zorgvragers voor wie ambulante zorg

zorgvrager vanwege de ernst van zijn

wel begeleiding nodig heeft, kan een

biedt Eleos activiteiten aan voor mensen

jaar. Als gevolg van hun problematiek

te kort schiet, maar voor wie opname in

klachten opgenomen in kliniek de fontein

beroep doen op de ambulante woon­

die op zoek zijn naar een zinvolle dag­

lopen ze thuis en op school vast. Tijdens

een kliniek niet (meer) nodig is.

in Bosch en Duin. De kliniek biedt een

begeleiding. De begeleider neemt geen

besteding, arbeidsintegratie of scholing.

de behandeling wonen de jongeren

Gedurende een aantal dagdelen per week

veilige en vertrouwde therapeutische

taken van de zorgvrager over, maar

Al naar gelang hun wensen en mogelijk-

gewoon thuis. Doordeweeks gaan ze over-

komt de zorgvrager overdag naar een

omgeving. Gesprekken vormen een

ondersteunt hem of haar zodanig dat

heden kunnen deelnemers meedoen aan

dag naar Eleos. De intensieve behandeling

dagkliniek. De behandeling duurt maximaal

belangrijk onderdeel van de behandeling.

hij of zij in staat blijft om zelfstandig

uiteenlopende activiteiten. De meeste

bestaat uit diverse therapievormen én

een jaar en wordt meestal in groepvorm

Deze gesprekken vinden individueel

te wonen. De begeleiding kan ook

centra hebben ook een inloopfunctie.

onderwijs. Zo lopen de jongeren geen

aangeboden. Soms hebben cliënten

plaats of in een groep. De zorgvragers

bestaan uit het helpen zoeken naar een

leerachterstand op.

daarnaast ook individuele gesprekken.

volgen daarnaast ook diverse vormen

passende dagbesteding.

van therapie (zoals creatieve therapie, kook- en tuintherapie, muziek- en bewegingstherapie) en kunnen medicijnen voorgeschreven krijgen. Naastbetrokkenen uit het gezin van de cliënt worden (indien mogelijk) betrokken bij de behandeling.

1 A lmelo • Ambulante zorg (038 423 03 00) 2 A mersfoort • Ambulante zorg (033 457 17 17) 3 A ssen • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Lutherhof (0592 34 16 22) 4 B arneveld • Arbeidstrainings­- centrum De Schakel / HoutenKlaas / KoPietje (0342 41 50 06) 5 B osch en Duin • Centrum voor klinische en dagklinische behandeling volwassenen de fontein (030 693 21 14) 6 D ordrecht • Ambulante zorg (078 631 69 60) • Deeltijdbehandeling adolescenten (078 611 10 57) • Arbeidstrainingscentrum De Doorgang (078 631 52 93) 7 E de • Ambulante zorg (033 457 17 17) • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Siloam

woonbegeleiding De Koriander (038 332 67 94)

(0318 41 79 86) • Deeltijdbehandeling adolescenten (0318 43 23 30)

8 E rmelo • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Regenboogh (0341 55 39 85) 9 G oes • Ambulante zorg (078 631 69 60) 10 Gouda • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Transitus (0182 57 92 21) • Arbeidstrainingscentrum ’t Lichtpunt (0182 51 93 39) 11 Groningen • Ambulante zorg (038 423 03 00) 12 Hendrik-Ido-Ambacht • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding De Sandeling (078 684 90 67) • Arbeidstrainings­- centrum De Doorgang, dependance De Klimop (078 684 90 77) 13 Kampen • Beschermende woonvorm en ambulante

9

14 Kapelle • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Toevlucht (0113 34 10 90) • Arbeidstrainingscentrum Scheldestromen (0113 34 10 95) 15 Kesteren • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Espalier (0488 48 00 60)

• Arbeidstrainings centrum De Mèkkerstee (0187 68 40 50)

17 Zwijndrecht • Arbeidstrainingscentrum De Doorgang, dependance Molenvliet (078 610 15 71) 18 Zwolle • Ambulante zorg (038 423 03 00) • Dagklinische behandeling volwassenen (038 423 03 00) • Deeltijdbehandeling adolescenten (038 423 03 00) • Arbeidstrainingscentrum Instrument (038 331 48 88)

16 Ouddorp • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding ‘t Westhoofd (0187 48 17 11)

11

3

13 18 1

8 2 10

16

14

12 17

5

4 7 15

6

Algemene folder Eleos  

Folder met algemene informatie over Eleos

Algemene folder Eleos  

Folder met algemene informatie over Eleos

Advertisement