Page 1

Eleos in beeld

met een eigen gezicht

Veelzijdige zorg


Eleos in het kort • Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met ernstig psychosociale of psychiatrische problemen. • Kenmerkend voor Eleos is haar identiteit. Eleos richt zich op zorgvragers die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. De grondslag van Eleos is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften. • Eleos is het bijbels Griekse woord voor barmhartigheid en ontferming. Barmhartigheid, deskundigheid, respect, verbondenheid en vitaliteit zijn de kernwaarden van Eleos.


Wat is Eleos? Zorg bij complexe problemen

Zorgvrager centraal

Eleos behandelt en begeleidt mensen

In alle fasen van de behandeling of

met een ernstig psychosociaal of een

begeleiding staat de zorgvrager centraal.

psychiatrisch probleem. In veel gevallen

Dit betekent dat de geboden zorg nauw

gaat het om complexe problemen die

aansluit bij de persoonlijke behoeften en

diep ingrijpen in het leven van de

mogelijkheden van de zorgvrager.

zorgvrager (en zijn omgeving). Hierbij

Op basis van de intake en eventuele

kunt u denken aan angststoornissen,

onderzoeken wordt een behandelings- of

depressie, schizofrenie, dwanggedachten,

begeleidingsplan opgesteld. De zorgvrager

een autismespectrumstoornis of

is hier nauw bij betrokken. De voortgang

persoonlijksproblematiek, ADHD, een

van de hulpverlening wordt regelmatig

onverwerkte traumatische ervaring,

doorgesproken. Indien nodig wordt het

enzovoort. Om behandeling of begeleiding

plan bijgesteld. Het doel van de zorg is

te ontvangen van Eleos heeft de zorgvrager

om klachten of problemen weg te nemen,

een verwijzing van een officiële verwijzer

te verminderen of beter hanteerbaar

(o.a. de huisarts) nodig.

te maken.

Veelzijdig zorgaanbod

Eigen gezicht

De variatie in de zorgvraag vereist een

Eleos biedt deskundige hulpverlening

veelzijdig zorgaanbod. Bij Eleos bestaat

vanuit een gereformeerde identiteit.

dit uit de volgende zorgvormen:

Deze identiteit geeft de hulpverlening

• Ambulante zorg voor jongeren (tot

meerwaarde en een eigen gezicht.

18 jaar) en volwassenen • Klinische en dagklinische behandeling voor volwassenen

Zorgvragers ervaren dat de geboden zorg aansluit bij hun geloofsovertuiging en bij de normen en waarden die

• Beschermd wonen

daaruit voortvloeien.

• Ambulante woonbegeleiding

De identiteit komt tot uitdrukking in het

• Dagbesteding en arbeidstraining

bespreken van geloofsvragen in relatie

• Preventie, dienstverlening en

tot de problematiek, in de christelijke

psychologische hulp

mensvisie van de hulpverleners en in allerlei aspecten die te maken hebben met een christelijke levensstijl.


Welke zorg biedt Eleos u? Ambulante zorg jeugdigen en volwassenen

Dagklinische behandeling volwassenen

Bij ambulante zorg voor jeugdigen (tot

Dagklinische behandeling wordt gegeven

18 jaar) en volwassenen komt de zorg-

aan zorgvragers voor wie ambulante zorg

vrager voor zijn of haar behandeling op

te kort schiet, maar voor wie opname in

afspraak naar Eleos. De behandeling

een kliniek niet (meer) nodig is.

bestaat uit het voeren van therapeutische

Gedurende een aantal dagdelen per week

gesprekken met een hulpverlener. Bij

komt de zorgvrager overdag naar een

jonge kinderen is speltherapie belangrijk.

dagkliniek. De behandeling duurt maximaal

Ook kunnen medicijnen worden voorge-

een jaar en wordt meestal in groepvorm

schreven. De behandeling kan individueel

aangeboden. Soms hebben cliĂŤnten

zijn of met meerdere personen tegelijk

daarnaast ook individuele gesprekken.

plaatsvinden, zoals bij een groeps­ behandeling en bij een echtpaar- of gezinsbehandeling.


Beschermd wonen Beschermd wonen houdt in dat zorg­ vragers in een woonvorm wonen. Ze krijgen persoonlijke begeleiding bij het aanleren of het in stand houden van praktische en sociale vaardigheden. Daarnaast krijgen ze steun in het omgaan met hun psychische problematiek. De begeleiding wordt geboden op basis van de rehabilitatiegedachte. Dat wil zeggen dat bewoners zoveel mogelijk taken zelf verrichten en de begeleiding zo nauw

Klinische behandeling volwassenen

mogelijk aansluit op hun behoeften en mogelijkheden.

Bij een klinische behandeling wordt de zorgvrager vanwege de ernst van zijn klachten opgenomen in kliniek de fontein

Ambulante woonbegeleiding

in Bosch en Duin. De kliniek biedt een

Wie zelfstandig thuis kan wonen, maar

veilige en vertrouwde therapeutische

vanwege ernstige psychische problemen

omgeving. Gesprekken vormen een

wel begeleiding nodig heeft, kan een

belangrijk onderdeel van de behandeling.

beroep doen op de ambulante woon­

Deze gesprekken vinden individueel

begeleiding. De begeleider neemt geen

plaats of in een groep. De zorgvragers

taken van de zorgvrager over, maar

volgen daarnaast ook diverse vormen

ondersteunt hem of haar zodanig dat

van therapie (zoals creatieve therapie,

hij of zij in staat blijft om zelfstandig

kook- en tuintherapie, muziek- en

te wonen. De begeleiding kan ook

bewegingstherapie) en kunnen

bestaan uit het helpen zoeken naar een

medicijnen voorgeschreven krijgen.

passende dagbesteding.

Naastbetrokkenen uit het gezin van de cliĂŤnt worden (indien mogelijk) betrokken bij de behandeling.


Preventieactiviteiten, kortdurende psychologische hulp en dienstverlening OptiMent is een onderdeel van Eleos dat zich richt op het bieden van kortdurende psychologische hulp, preventieve cursussen en dienstverlening aan kerken, scholen, bedrijven en instellingen. Kijk voor meer informatie op www.optiment.eu of vraag de folder van OptiMent aan.

Dagbesteding en arbeidstraining In een arbeidstrainingscentrum (ATC) biedt Eleos activiteiten aan voor mensen die op zoek zijn naar een zinvolle dag足 besteding, arbeidsintegratie of scholing. Al naar gelang hun wensen en mogelijkheden kunnen deelnemers meedoen aan uiteenlopende activiteiten. De meeste centra hebben ook een inloopfunctie.


Waar vindt u Eleos? 1 Almelo • Ambulante zorg (038 423 03 00)

8 Goes • Ambulante zorg (078 631 69 60)

2 Amersfoort • Ambulante zorg 088-892 00 40

9 Gouda • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Transitus (0182 57 92 21) • Arbeidstrainingscentrum ’t Lichtpunt (0182 51 93 39)

3 Assen • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Lutherhof (0592 34 16 22) 4 Bosch en Duin • Centrum voor klinische en dagklinische behandeling volwassenen de fontein (030 693 21 14) 5 Dordrecht • Ambulante zorg (078 631 69 60) • Arbeidstrainingscentrum De Doorgang (078 631 52 93) 6 Ede • Ambulante zorg 088-892 00 50 • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Siloam (0318 41 79 86) • Arbeidstrainingscentrum De Schakel (0318 65 61 31)  7 Ermelo • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Regenboogh (0341 55 39 85)

14 Kesteren • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Espalier (0488 48 00 60) 15 Kollumerzwaag • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding ‘t Schûlplak (0511 44 95 42)

10 Groningen • Ambulante zorg (038 423 03 00)

16 Kootwijkerbroek • Arbeidstrainingscentrum De Schakel, dependance (0342 40 01 05)

11 Hendrik-Ido-Ambacht • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding 17 Middelburg De Sandeling • Beschermende woon(078 684 90 67) vorm Toevlucht, • Arbeidstrainings­- dependance centrum De Doorgang, (0113 34 10 90) dependance De Klimop (078 684 90 77)

18 Ouddorp • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding ‘t Westhoofd (0187 48 17 11) • Arbeidstrainingscentrum De Mèkkerstee (0187 68 40 50) 19 Zwijndrecht • Arbeidstrainingscentrum De Doorgang, dependance Molenvliet (078 610 15 71) 20 Zwolle • Ambulante zorg (038 423 03 00) • Dagklinische behandeling volwassenen (038 423 03 00) • Arbeidstrainingscentrum Instrument (038 331 48 88)

12 Kampen • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding De Koriander (038 332 67 94) 13 Kapelle • Beschermende woonvorm en ambulante woonbegeleiding Toevlucht (0113 34 10 90) • Arbeidstrainingscentrum Scheldestromen (0113 34 10 95) 17

10

15

3

12 20 1

7 2 9

18

8

13

11 19

4

16 6 14

5


Wilt u meer informatie? Wanneer u vragen hebt over het zorgaanbod, kunt u direct contact opnemen met een bepaalde vestiging (zie Waar vindt u Eleos? of www.eleos.nl) of met het hoofdkantoor van Eleos. Met algemene vragen kunt u terecht bij het hoofdkantoor.

Algemene informatie U kunt contact opnemen met het hoofdkantoor van Eleos. Bezoekadres

Villawal 5-7, Nieuwegein

Postadres

Postbus 306, 3430 AH Nieuwegein

Tel.

088-892 02 50

Fax

088-892 02 51

E-mail

info@eleos.nl

Site

www.eleos.nl

www.mindguide.nl (site voor jongeren)

www.optiment.eu

Brochures Over het zorgaanbod van Eleos zijn diverse brochures beschikbaar. Deze kunt u downloaden of bestellen op www.eleos.nl of aanvragen op het hoofdkantoor.

Wilt u Eleos steunen? U kunt het werk van Eleos steunen door een gift over te maken t.n.v. Eleos te Nieuwegein, bank: 92.97.17.945. Met uw bijdrage voert Eleos projecten ten behoeve van onze zorgvragers uit, Versie: oktober 2011

waarvoor geen financiering vanuit de overheid ontvangen wordt.

Folder_Eleos_algemeen  

Folder met algemene informatie over Eleos

Folder_Eleos_algemeen  

Folder met algemene informatie over Eleos