Page 1

De cliĂŤntenraad Uw spreekbuis en belangenbehartiger


Uw belang behartigen

Voor u… door u!

Om uw belang goed te kunnen

De cliëntenraad is er voor u!

behartigen moet de cliëntenraad

Aarzel daarom niet uw vragen,

ook op de hoogte zijn van

wensen, suggesties en ideeën

ontwikkelingen binnen Eleos en

schriftelijk aan ons door te geven.

de geestelijke gezondheidszorg.

Vanzelfsprekend wordt uw

Daarom is er een vast overleg

correspondentie vertrouwelijk

met de Raad van Bestuur.

behandeld.

Tijdens dit overleg wordt de

Misschien heeft u belangstelling

cliëntenraad geïnformeerd over

om lid te worden van de

lopende zaken binnen Eleos.

cliëntenraad? Neem dan gerust

Ook heeft de cliëntenraad ruim

vrijblijvend contact met ons op.

toegang tot informatie over de geestelijke gezondheidszorg.

Kritisch en opbouwend meedenken en meepraten over


Contact met u Het contact met u als zorgvrager is voor de leden van de raad van groot belang. Zij brengen daarom regelmatig een bezoek aan de verschillende vestigingen. Het doel van deze bezoeken is om kennis te maken met zorgvragers, informatie te geven over het werk van de raad en om te luisteren naar uw wensen, klachten en ideeën. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met de cliëntenraad.

Kan de cliëntenraad ook nog op andere manieren aan informatie komen? Dat kan inderdaad. De leden van raad horen veel in de wandelgangen. Maar ze kunnen ook behoefte hebben aan een objectieve toetsing van bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg vanuit het oogpunt van de zorgvragers. Hier kunnen zij door een specialistisch bureau onderzoek naar laten uitvoeren.

Onze positie

algemene gang van zaken binnen

De cliëntenraad is een onaf-

Eleos in behandeling te nemen of

hankelijke en zelfstandige raad

buiten de instelling te begeleiden.

binnen Eleos.

De cliëntenraad heeft het recht om advies uit te brengen over uit-

Onze bevoegdheden

eenlopende zaken als: wijzigingen

De bevoegdheden van cliënten-

in doelstellingen of grondslag,

raden liggen vast in de Wet

benoeming en ontslag van

Medezeggenschap Cliënten

belangrijke leidinggevenden, het

Zorginstellingen (WMCZ). De

beleid op het gebied van veilig-

cliëntenraad heeft de bevoegd-

heid en hygiëne, de verbetering

heid om klachten, wensen en

van kwaliteit van de zorg, de

bezwaren van cliënten over de

begroting en jaarrekening etc.

r de zorg binnen Eleos? De cliëntenraad doet het namens u.


Uw belang behartigen

Voor u… door u!

Om uw belang goed te kunnen

De cliëntenraad is er voor u!

behartigen moet de cliëntenraad

Aarzel daarom niet uw vragen,

ook op de hoogte zijn van

wensen, suggesties en ideeën

ontwikkelingen binnen Eleos en

schriftelijk aan ons door te geven.

de geestelijke gezondheidszorg.

Vanzelfsprekend wordt uw

Daarom is er een vast overleg

correspondentie vertrouwelijk

met de Raad van Bestuur.

behandeld.

Tijdens dit overleg wordt de

Misschien heeft u belangstelling

cliëntenraad geïnformeerd over

om lid te worden van de

lopende zaken binnen Eleos.

cliëntenraad? Neem dan gerust

Ook heeft de cliëntenraad ruim

vrijblijvend contact met ons op.

toegang tot informatie over de geestelijke gezondheidszorg.

Kritisch en opbouwend meedenken en meepraten over


Onze positie

algemene gang van zaken binnen

De cliëntenraad is een onaf-

Eleos in behandeling te nemen of

hankelijke en zelfstandige raad

buiten de instelling te begeleiden.

binnen Eleos.

De cliëntenraad heeft het recht om advies uit te brengen over uit-

Onze bevoegdheden

eenlopende zaken als: wijzigingen

De bevoegdheden van cliënten-

in doelstellingen of grondslag,

raden liggen vast in de Wet

benoeming en ontslag van

Medezeggenschap Cliënten

belangrijke leidinggevenden, het

Zorginstellingen (WMCZ). De

beleid op het gebied van veilig-

cliëntenraad heeft de bevoegd-

heid en hygiëne, de verbetering

heid om klachten, wensen en

van kwaliteit van de zorg, de

bezwaren van cliënten over de

begroting en jaarrekening etc.

r de zorg binnen Eleos? De cliëntenraad doet het namens u.


De cliĂŤntenraad Uw spreekbuis en belangenbehartiger


Uw spreekbuis De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van alle zorgvragers binnen Eleos. Of u nu bewoner van een woonvorm bent, ambulante woonbegeleiding ontvangt, therapie volgt binnen de ambulante zorg, bent opgenomen in kliniek de fontein of deelneemt aan activiteiten binnen een arbeidstrainingscentrum, de cliëntenraad is uw spreekbuis richting de Raad van Bestuur van Eleos.

Komt de cliëntenraad ook op voor mijn persoonlijke belang? De cliëntenraad staat open voor ideeën, wensen en klachten van iedere zorgvrager binnen Eleos. Wanneer het gaat om zaken die ook van belang zijn voor andere zorgvragers, kan de cliëntenraad werk maken van uw inbreng. De raad heeft niet de bevoegdheid om op te komen voor persoonlijke belangen of om persoonlijke klachten te behandelen. Daarvoor kunt u zich richten tot een patiëntenvertrouwenspersoon of de klachtencommissie. Voor familieleden is er een familievertrouwenspersoon.

E-mail: clientenraad@eleos.nl Tel. 088-892 02 50 3800 GJ Amersfoort Postbus 2778 Cliëntenraad Eleos


Uw spreekbuis De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van alle zorgvragers binnen Eleos. Of u nu bewoner van een woonvorm bent, ambulante woonbegeleiding ontvangt, therapie volgt binnen de ambulante zorg, bent opgenomen in kliniek de fontein of deelneemt aan activiteiten binnen een arbeidstrainingscentrum, de cliëntenraad is uw spreekbuis richting de Raad van Bestuur van Eleos.

Komt de cliëntenraad ook op voor mijn persoonlijke belang? De cliëntenraad staat open voor ideeën, wensen en klachten van iedere zorgvrager binnen Eleos. Wanneer het gaat om zaken die ook van belang zijn voor andere zorgvragers, kan de cliëntenraad werk maken van uw inbreng. De raad heeft niet de bevoegdheid om op te komen voor persoonlijke belangen of om persoonlijke klachten te behandelen. Daarvoor kunt u zich richten tot een patiëntenvertrouwenspersoon of de klachtencommissie. Voor familieleden is er een familievertrouwenspersoon.

E-mail: clientenraad@eleos.nl Tel. 088-892 02 50 3800 GJ Amersfoort Postbus 2778 Cliëntenraad Eleos

Eleos_folder_clientenraad  
Eleos_folder_clientenraad  

Folder van de clientenraad van Eleos