Page 1

GGZ Volwassenen Ambulante zorg


Over deze brochure Deze brochure geeft informatie over het hulpaanbod voor volwassenen (+18 jaar) binnen de ambulante zorg van Eleos. Wij verwijzen u voor meer informatie graag naar onze website www.eleos.nl.

Hulp zoeken bij Eleos

p. 2

Eleos in het kort - Soort problemen - Wat is ambulante zorg? Onze identiteit - Verwijzing - Wachtlijsten - Plaats van behandeling - Telefonisch spreekuur - CliĂŤnttevredenheid.

Van verwijzing naar behandeling

p. 5

Wat gebeurt er als u een verwijzing heeft naar Eleos?

Behandelingsvormen

p. 7

Over de duur van de behandeling en de verschillende behandelingsvormen die Eleos biedt.

Overig hulpaanbod van Eleos

p. 11

Een overzicht van het hulpaanbod (behandeling en begeleiding) van Eleos.

Overige informatie

p. 13

Over de rechten en plichten van onze cliĂŤnten - De kosten van de behandeling en uw verzekering.

Adressen en telefonisch spreekuur

p. 14

Ontmoeting met...

p. 15


Hulp zoeken bij Eleos Bij ambulante hulpverlening komt u voor uw behandeling op afspraak naar Eleos

Eleos in het kort

2

Eleos is een landelijk werkende instelling

3

voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of ernstig psychosociale problemen. Kenmerkend voor Eleos is onze identiteit. Wij richten ons op zorgvragers die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. De grondslag van Eleos is de Bijbel als Gods Woord en

veroorzaakt worden door lichamelijke

plaatsvinden, zoals bij echtpaar- en gezins-

psychische problemen. Om voor deze hulp

de daarop gebaseerde gereformeerde

stoornissen of letsel. Het kan ook voort-

gesprekken en bij groepstherapie.

in aanmerking te komen, heeft u een

belijdenisgeschriften.

komen uit jeugdervaringen, schokkende

Eleos is het bijbels Griekse woord voor

gebeurtenissen of gespannen verhoudin-

Onze identiteit

barmhartigheid en ontferming. Vanuit

gen in het heden. Voor meer informatie

Eleos biedt zorg vanuit een gereformeerde

Wanneer u zich zelf aanmeldt bij Eleos,

deze grondhouding bieden medewerkers

over ziektebeelden verwijzen wij u naar

geloofsovertuiging. De hulpverleners bij Eleos

noteren wij uw gegevens, maar vragen u

op professionele wijze zorg.

www.eleos.nl.

zijn christen en werken vanuit waarden en

vervolgens contact op te nemen met uw

normen die aangereikt worden in de Bijbel.

huisarts voor een verwijzing. Hetzelfde

verwijzing nodig van een officiële verwijzer. Gewoonlijk is dat uw huisarts.

Soort problemen

Wat is ambulante zorg?

Binnen de hulpverlening kan ook gesproken

geldt wanneer u wordt aangemeld door

Eleos behandelt zorgvragers met psychia-

Het woord ambulant komt uit het Latijn

worden over de beleving van het geloof

een persoon uit uw directe omgeving. Na

trische of ernstig psychosociale problematiek.

en betekent ‘in staat (zijn) om te lopen’.

in relatie tot de problemen die er zijn.

ontvangst van de verwijzing nodigt Eleos

De aard van de klachten en problemen

Voor uw behandeling komt u op afspraak

Samen met u bekijken we of en hoe er

u in principe uit voor een eerste gesprek.

waarmee hulpvragers bij Eleos komen

naar de vestiging waar de hulp wordt

eventueel samengewerkt zou kunnen

loopt sterk uiteen. Het kan gaan om een

geboden. Indien noodzakelijk maakt uw

worden met het pastoraat uit de eigen

Wachtlijsten

depressie, angsten of dwanggedachten,

hulpverlener een afspraak bij u thuis.

gemeente.

Wij doen ons best om uw behandeling zo

een ontwikkelings- of persoonlijkheids-

De zorg bestaat uit het voeren van hulp-

stoornis, een onverwerkte traumatische

verleningsgesprekken, eventueel in

Verwijzing

ervaring, relatie- of seksualiteitsproble­

combinatie met het voorschrijven van

Eleos is een tweedelijns instelling voor

Informatie over de actuele wachtlijst vindt

matiek, schizofrenie, enz.

medicijnen. De gesprekken zijn individueel

geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent

u op onze website www.eleos.nl.

Een probleem kan erfelijk bepaald zijn of

of kunnen met meerdere personen tegelijk

dat we hulp bieden bij complexere

snel mogelijk te beginnen. Tot onze spijt kan het voorkomen dat er een wachtlijst is.


Plaats van behandeling Eleos is een landelijk werkende instelling.

Van verwijzing naar behandeling

De vestigingen waar Eleos behandeling aanbiedt, vindt u op pagina 14 van deze

Voordat uw behandeling begint, heeft u al een aantal stappen

brochure.

achter de rug.

Telefonisch spreekuur

4

Voor adviesvragen over psychische problematiek, verwijzing en aanmelding,

Intakegesprek

Advies behandeling

wachtlijsten, de intake en onze behande-

Om in aanmerking te komen voor behan-

De hulpverlener stelt op grond van het

lingen, kunt u gebruik maken van ons

deling heeft u een verwijzing nodig van

onderzoek een intakerapport op dat

telefonisch spreekuur. Op pagina 14 van

een officiële verwijzer. Meestal is dat uw

uitloopt op een diagnose. Dit is een

deze brochure vindt u de telefoon­

huisarts. Als uw verwijzing geaccepteerd

samenvattende omschrijving van uw

nummers en de spreekuurtijden.

wordt, nodigt Eleos u uit voor een intake-

probleem. Ook wordt er een hypothese

gesprek. Dit gesprek wordt zo snel als

gemaakt over het ontstaan van de

mogelijk gepland na de acceptatie van

klachten en van de factoren waardoor

Wij vinden het erg belangrijk om van u te

uw verwijzing. Op internet vindt u een

ze in stand worden gehouden. In het team

horen wat u van onze behandeling vindt.

overzicht van de wachttijden per locatie.

Onderzoek & Advies worden de overwe-

Uw op- en aanmerkingen stellen ons in

In spoedgevallen (ter beoordeling van uw

gingen van de behandelaar besproken en

staat onze hulpverlening te verbeteren.

huisarts) kunt u overigens eerder geholpen

waar nodig aangevuld. Op grond daarvan

Daarom gebruiken we bij Eleos verschillende

worden. Voorafgaand aan het gesprek

geeft de hulpverlener een advies voor de

manieren om uw tevredenheid te meten.

vullen u en uw verwijzer een vragenlijst in.

behandeling van uw klachten of problemen.

Binnen een jaar na afronding van de

Tijdens het gesprek wordt ingegaan op de

behandeling wordt u door ons benaderd

aard en de oorzaken van uw klachten. U

Behandelingsovereenkomst

voor een zogenaamde Quickscan. Met deze

kunt ook aangeven wat u van Eleos ver-

Iedere behandeling vindt plaats op basis

enquête willen we inzicht krijgen in de

wacht. De hulpverlener maakt op zijn

van een behandelingsplan. Dit plan wordt

kwaliteit van o.a. onze informatievoorziening,

beurt duidelijk wat u van ons kunt ver-

vastgelegd in een behandelingsovereen-

inspraakmogelijkheden, behandelaar en de

wachten. Indien nodig wordt na het

komst. Hierin staat aangegeven wat u

wijze waarop onze identiteit in de hulpver-

intakegesprek een tweede gesprek

denkt te bereiken met de behandeling en

lening tot uitdrukking komt. Daarnaast

gevoerd of een psychiatrisch of psycholo-

welke behandelingsmethode er gevolgd

wordt een selectie van onze cliënten jaar-

gisch onderzoek gedaan om meer duide-

wordt. Ook wordt aangegeven hoe lang de

lijks gevraagd deel te nemen aan een

lijkheid te krijgen over de problematiek.

behandeling gaat duren. De behandelingen

uitgebreide vragenlijst.

Ook een gezinsdiagnostisch onderzoek en

bij Eleos zijn gebaseerd op zorgpaden,

echtpaargesprekken behoren tot de moge-

hierin staat welke zorg Eleos biedt en

lijkheden bij een vervolgonderzoek.

welke behandeling in een bepaalde fase

Cliënttevredenheid

5


Behandelingsvormen Eleos biedt groepsbehandelingen, echtpaar- en gezinsbehandelingen en individuele behandelingen. De behandelingen kunnen kort- of langdurend zijn.

6

Duur van de behandeling

Groepsbehandeling

Als uitgangspunt heeft Eleos dat een

Bij groepsbehandeling worden cliënten

behandeling voor u zo weinig belastend,

met vergelijkbare problematiek gezamenlijk

en zo kort als mogelijk moet zijn. Eleos maakt

behandeld. Deze behandelingsvorm maakt

daarbij vooral gebruik van behandelingen

herkenning mogelijk en stelt cliënten in

waarvan wetenschappelijk is aangetoond

staat van elkaar te leren. De hulpverleners

dat ze effectief zijn. Voor uw behandeling

zien er op toe dat u als individuele cliënt

van start gaat, krijgt u te horen hoe lang

voldoende tot uw recht komt.

deze gaat duren.

Voor een overzicht van onze groeps­

het meest gewenst is. De overeenkomst

ontvangt u een vragenlijst. Hierop kunt u

komt in nauw overleg tussen u en de

uw mening aangeven over het verloop van

behandelaar tot stand. Na uw akkoord op

de behandeling. Ook kunt u uw eigen

(tot tien gesprekken)

de overeenkomst kan de behandeling van

wensen ten aanzien van de behandeling

is aangewezen als u met een beperkt

Echtpaar- en gezinsbehandeling

start gaan.

kenbaar maken.

aantal gesprekken en een afgebakend

Uw huwelijksrelatie kan in samenhang met

doel in staat bent de draad weer op te

psychische of persoonlijkheidsproblemen van

behandelingen verwijzen wij u naar

• Kortdurende behandeling

www.eleos.nl.

Voortgang behandeling

Tijdens de voortgangsbespreking kan het

pakken. Er is sprake van een eenduidige

een of van beide partners, al dan niet in

Elke hulpverlener is verbonden aan een

besluit worden genomen de behandeling

of milde problematiek.

combinatie met een schokkende gebeurtenis,

behandelingsteam. In het team zitten

voort te zetten, af te ronden of aan te

verschillende hulpverleners, zoals psychia-

passen. In het geval van een belangrijke

(11 tot 20 gesprekken)

verstoord zijn. Tijdens de echtpaarbehande-

ters, artsen, gezondheidszorg­psychologen,

aanpassing is er sprake van een herindi­-

komt in aanmerking als er sprake is van

ling komen uw relatieproblemen aan de

psychotherapeuten en sociaal psychiatrisch

catie. Dit betekent dat er een nieuwe

een ernstiger psychisch probleem. U

orde. De behandeling is er op gericht u en

verpleegkundigen en relatie- en gezins­

behandelingsovereenkomst gesloten moet

volgt een (geprotocolleerde) behandeling

uw echtgeno(o)t(e) op een andere manier

therapeuten.

worden, ook hierin vormen de zorgpaden

volgens vaststaande richtlijnen.

met elkaar om te leren gaan, waardoor de

Binnen het behandelingsteam wordt de

een belangrijke leidraad. Uw hulpverlener

voortgang van uw behandeling besproken.

informeert u over het verloop van de

(meer dan 20 gesprekken)

deren. De gesprekken vinden plaats met

Daarbij evalueren de hulpverleners uw

voortgangsbespreking en de genomen

is aangewezen als voor bepaalde

een of twee hulpverleners. De behandeling

situatie en het behandelingsplan.

besluiten.

problemen een kortdurende of middel-

is meestal kortdurend.

lange behandeling onvoldoende zal

Bij problemen binnen uw gezin wordt een

zijn of is gebleken.

gezinsbehandeling voorgesteld.

Voorafgaand aan deze bespreking

• Middellange behandeling

• Langdurende behandeling

ontwricht raken of door ernstige scheefgroei

klachten en/of problemen kunnen vermin-

7


Gezinsgesprekken kunnen nieuw licht

wordt bekeken hoe pijnlijke gevoelens

problemen van tijdelijke aard. Het behan-

4) Crisishulpverlening

werpen op vastgelopen relaties en bieden

kunnen worden verwerkt of moeilijke

delingsaanbod bestaat uit voorlichting over

Wanneer u gedurende uw behandeling

mogelijkheden om het onderlinge contact

situaties anders kunnen worden aangepakt.

uw ziektebeeld, het leren omgaan met de

klachten of problemen heeft, die zo ernstig

te verbeteren. Een gezinsbehandeling

Het doel van de therapie is om uw psychische

problemen en het voorkomen dat de

zijn dat u binnen 24 uur hulp nodig heeft,

wordt meestal door twee hulpverleners

klachten en problemen op te heffen, of

problematiek verergert. Het is hierbij van

dan kunt u telefonisch contact opnemen

gegeven en is vaak kortdurend.

zodanig te doen verminderen dat u er minder

belang dat u eventuele blijvende beperkingen

met uw hulpverlener of een collega-hulp-

last van ondervindt.

leert accepteren. De duur van de behande-

verlener. Tijdens kantooruren heeft Eleos

ling en de frequentie van de gesprekken is

een team acute zorg. Medewerkers van dit

De ambulante zorg van Eleos kent zoge-

8

naamde systeemteams. Een systeem is bij-

3) Sociaal-psychiatrische behandeling

afhankelijk van de aard van uw klachten.

team worden ingeschakeld wanneer u zeer

voorbeeld uw gezin of uw werkomgeving.

Sociaal-psychiatrische behandeling wordt

In overleg met u wordt gezocht naar de

dringend hulp nodig heeft. Soms bezoekt

De therapeuten in deze teams zijn gespe­

gegeven wanneer u chronische psychiatrische

meest passende behandeling.

een medewerker van Eleos de cliĂŤnt dan in

cialiseerd in echtpaar- en gezinsgesprekken.

klachten heeft of ernstige psychiatrische

de thuissituatie en schat ter plekke in wat

Bij deze vormen van behandeling vinden

er moet gebeuren. Dit kan leiden tot opname

er onder andere gesprekken plaats waarbij

in een psychiatrisch ziekenhuis.

meerdere hulpverleners betrokken zijn.

De ambulante zorg van Eleos biedt geen

Individuele behandeling

acute hulp buiten kantoortijden. Op die momenten moet u of een naastbetrokkene

Bij een individuele behandeling vinden er

een beroep doen op de huisarts. Deze zal,

gesprekken plaats tussen u en uw hulp-

indien nodig, de acute dienst van een

verlener. De meest voorkomende vormen

andere instelling voor geestelijke gezond-

van individuele behandeling zijn:

heidszorg inschakelen.

1) Kortdurende individuele therapie

5) Medicamenteuze behandeling

Voor de behandeling van depressies en

Het voorschrijven van medicijnen is voor veel

angsten wordt meestal een kortdurende

mensen met psychiatrische problemen een

individuele therapie voorgesteld. In deze

belangrijk onderdeel van de behandeling.

therapievorm worden de omstandigheden

Bij het voorschrijven van medicatie bespreekt

in beeld gebracht die er toe hebben geleid

de psychiater of arts samen met u het

dat uw klachten zijn ontstaan. U leert uw

gebruik, de werking en de voor- en na-

gedachten en gedrag te veranderen, zodat

delen van de medicijnen. Eleos verstrekt

u meer grip krijgt op uw klachten.

zelf geen medicijnen, maar geeft een recept af.

2) Psychotherapie Psychotherapie is een gespecialiseerde en

6) Psychosociale mantelzorg

methodische vorm van behandelen. In

Psychiatrische klachten brengen vaak

gesprekken met een psychotherapeut

eenzaamheid en inperking van sociale

bespreekt u uw klachten en problemen.

activiteiten met zich mee. Met psychosociale

Daarbij lost de therapeut geen problemen

mantelzorg worden vrienden en leden van

op, maar helpt u om negatieve ervaringen

de kerkelijke gemeenten bij de hulp aan

of gebeurtenissen anders te bekijken. Ook

de cliĂŤnt betrokken. Het doel is om het

9


contact tussen de cliënt en zijn omgeving

Naastbetrokkenen

te bevorderen.

Wanneer iemand lijdt aan een psychische

Psychosociale mantelzorg is een aanvul­lende

stoornis, heeft dat vaak invloed op de

vorm van zorg die gegeven wordt naast

mensen om hem of haar heen, zoals

de behandeling van de psychiatrische

gezinsleden en vrienden. De stemming

problematiek.

in huis kan verslechteren, er heerst

Overig hulpaanbod van Eleos

onbegrip of men ontloopt de betreffende

10

7) Overige individuele behandelingsvormen

persoon. Eleos vindt het belangrijk om ook

Naast de genoemde vormen van individuele

deling te geven. U kunt meer lezen over

behandeling worden er nog andere behan-

de mogelijkheden voor betrokkenheid in

De ambulante behandeling van Eleos is niet los te zien van

delingen geboden, zoals behandeling bij

de folder Rechten en Plichten. Deze folder

de andere mogelijkheden die de instelling biedt.

problemen op het terrein van seksualiteit.

krijgt u bij aanvang van de hulpverlening

naastbetrokkenen een plaats in de behan-

aangereikt. U vindt de informatie ook op Meer informatie over de individuele

www.eleos.nl.

behandelingen die Eleos biedt, vindt u op www.eleos.nl.

(Dag)klinische zorg volwassenen

Jeugd GGZ

Kliniek de fontein in Bosch en Duin biedt

Eleos biedt ook ambulante hulpverlening

klinische en dagklinische behandeling aan

aan kinderen en jongeren. Meer informatie

patiënten voor wie ambulante zorg niet

hierover vindt u op www.mindguide.nl.

(meer) volstaat. Bij een klinische behandeling worden patiënten opgenomen in de

Bij Eleos kunt u diverse brochures opvra-

kliniek. Bij een dagklinische behandeling

gen over bovengenoemd zorgaanbod. Dit

komt de patiënt één of meerdere (dag)delen

kan ook via www.eleos.nl.

per week naar de fontein. Eleos biedt ook dagklinische behandeling in Zwolle. Meer informatie over onze (dag)klinische zorg kunt u vinden op www.eleos.nl.

Beschermd wonen Eleos biedt beschermd wonen aan mensen die vanwege psychische problemen (tijdelijk) niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Bewoners krijgen persoonlijk begeleiding in dagelijkse woon- en leefsituatie.

11


Overige informatie Glazenhuisregeling

aandacht aan de wensen, ideeën en ver-

Personen die vanwege een maatschappelijke

langens van de cliënten. De cliëntenraad is

functie, kerkelijk ambt of andere bijzondere

er niet voor klachten van persoonlijke aard.

omstandigheden behoefte hebben aan

Bij aanvang van de hulpverlening ontvangt

extra privacybescherming kunnen een

u een folder over de cliëntenraad.

beroep doen op bepaalde privacy bescher-

12

mende maatregelen. Uw hulpverlener kan

Kosten

u hierover nadere informatie verstrekken.

De bekostiging van de hulp die door Eleos

Cliëntinformatie

wordt gegeven, valt onder uw basisverzekering. Bij aanmelding dienen cliënten de

Als cliënt heeft u een aantal algemene

gegevens van hun ziektekostenverzekering

wettelijke rechten en plichten. Deze

en hun burgerservicenummer (BSN) door te

zijn onder meer vastgelegd in de Wet

geven. Bij het eerste contact vragen wij

Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

bovendien om een geldig legitimatiebewijs.

en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ze

Wie geen basisverzekering heeft, bijvoor-

hebben betrekking op de relatie tussen u en

beeld vanwege gemoedsbezwaren, moet

de hulpverleners, op het klachtrecht en op

zelf de kosten van de hulpverlening betalen.

de manier waarop Eleos moet omgaan met

Voor meer informatie over de kosten van

uw privacy en persoonsgegevens. Meer

de hulpverlening verwijzen wij u naar

informatie hierover vindt u in de folder

www.eleos.nl.

Rechten en plichten in de hulpverlening. Deze folder kunt u ook aanvragen of

Eleos Dichtbij

Eleos Dichtbij biedt:

Eleos Dichtbij verleent professionele hulp-

• Preventieve cursussen en trainingen

verlening vanuit een christelijk perspec-

• Opvoedhulp en gezinsbegeleiding

Cliëntenraad

tief. We werken vanuit kleinschalige,

• Psychologische hulp jeugd en volwas-

De cliëntenraad behartigt de belangen van

betrokken teams door heel Nederland. U krijgt bij ons één vaste hulpverlener die u verder helpt. Zo is onze zorg altijd dicht-

senen (bij lichte tot matige klachten) • Kennis delen d.m.v. advies, training, lezing of workshop

bij, vertrouwd en laagdrempelig. Achter

• Woonbegeleiding aan huis

die zelfstandige teams staat één professi-

• Arbeidstraining en dagbesteding

onele organisatie. U bent altijd verzekerd van de beste zorg.

Kijk voor meer informatie over Eleos Dichtbij op www.eleosdichtbij.nl

downloaden vanaf www.eleos.nl.

de cliënten van Eleos. De raad toetst de kwaliteit van de zorg, adviseert over voor cliënten belangrijke zaken en schenkt

13


Adressen Voor meer informatie over aanmelding en behandeling kunt u contact opnemen met de vestiging die het dichtst bij u in de buurt ligt.

14

Ontmoeting met:

Marina, voormalig cliënte rouwtherapie*

Regio Noordoost

Hoofdkantoor Eleos

Meeuwenlaan 6

Bezoekadres

8011 BZ Zwolle

Printerweg 21-35

tel. 088-892 00 10

3821 AP Amersfoort

Het overlijden van een gezinslid veroorzaakte diepe rouw in het leven

fax 088-892 00 11

Postadres

van Marina. Ze slaagde er niet in het verdriet te verwerken. De impact

Postbus 2778

ervan op haar leven was groot. Marina raakte depressief: “Alles wat bij

3800 GJ Amersfoort

een depressie hoort, vertoonde zich bij mij. Ik had mijn ups en downs. Ik

Printerweg 21/23

tel. 088-892 02 50

kreeg huilbuien en viel uit op mijn werk. Op een gegeven moment zag ik

3821 AP Amersfoort

fax 088-892 02 51

de zin van het leven niet meer.”

tel. 088-892 00 40

info@eleos.nl

fax 088-892 00 41

www.eleos.nl

Regio Midden

15

Twee jaar na het overlijden van het gezinslid klopte Marina op advies van haar huisarts aan bij het RIAGG in haar woonplaats. Ondanks de behan-

Regio Zuidwest

Telefonisch spreekuur

Spuiboulevard 364/368

Zwolle/ Groningen/Almelo

plek. Mijn rouwprobleem werd gescheiden van mijn geloof. Ik had de

3311 GR Dordrecht

Volwassenenzorg 088-892 00 10

indruk dat mijn hulpverlener niet begreep wat ik bedoelde.”

tel. 088-892 00 60

Maandag, dinsdag, donderdag en

Teleurgesteld wendde ze zich af van de hulpverlening.

fax 088-892 00 61

vrijdag van 14.00-15.00 uur of woensdag van 12.00-12.30 uur

Eleos werkt ook vanuit een aantal

deling trad er geen verbetering op. Marina: “Ik voelde er me niet op mijn

Toch wilde ze verder. “Het was echt nodig om hulp te zoeken. Ik moest dan wel het vertrouwen terugkrijgen in therapieën en hulpverleners. Ik

nevenvestigingen (Almelo, Ede, Goes,

Amersfoort/Ede

heb me toen aangemeld bij Eleos. Ik dacht: ‘Eerst maar het begingesprek

Groningen­).

Volwassenenzorg 088-892 00 40

voeren, dan zie ik wel of het me aanstaat.’” Het bleek te klikken. Er volg-

Maandag, dinsdag, donderdag en

den intakegesprekken en een adviesgesprek.

vrijdag van 09.00-10.00 uur De behandeling was confronterend. Marina moest het hele verhaal uit de Dordrecht/Goes

doeken doen. Ze moest een foto van het gezinslid meenemen en de

Volwassenenzorg 088-892 00 60

rouwkaart. Het mondde uit in het schrijven van een afscheidsbrief aan de

Maandag, dinsdag en

overledene. Marina: “We kwamen er achter dat ik geen afscheid had geno-

donderdag van 13.00-14.00 uur

men. Ik kon dat niet.” Tijdens de behandeling besefte ze echter dat ze zo


16

echt niet verder wilde en ook niet mocht gaan. Toen ging de knop om. Op de behandeling volgde nog een aantal gesprekken. Inmiddels is Marina weer aan het werk. Met waardering kijkt ze terug op de inzet van de hulpverlener. Een ding springt er voor haar in het bijzonder uit: “Ik heb het geweldig gevonden dat mijn geloof niet werd gescheiden van mijn rouwproblematiek.” * Om privacyredenen is de naam van de cliënte gewijzigd.


versie maart 2013

Brochure_Eleos_GGZ_volwassenen  

Brochure van de ambulante zorg volwassenen van Eleos

Brochure_Eleos_GGZ_volwassenen  

Brochure van de ambulante zorg volwassenen van Eleos