Page 1

Web 2.0 Γουρνά Στεφανία Καζάκου Γεωργία Καζάκου Μαρίνα Κιούση Ελένη Κουτσικουρή Αθηνά Λάζαρη Κατερίνα Μαυροματίδου Ελένη Στρούμπα Αλεξάνδρα


Θεωρητικός Προβληματισμός (1/2) Παγκόσμιος Ιστός: Η μεγαλύτερη πηγή πληροφόρησης στις μέρες μας

Web 2.0: Μέρος της εξελικτικής προσπάθειας βελτίωσης του Παγκόσμιου Ιστού

Τεχνολογίες Web 2.0: Δεν άργησαν να αξιοποιηθούν στο πεδίο της εκπαίδευσης

«Εκπαίδευση 2.0»


Θεωρητικός Προβληματισμός (2/2) 1. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια χρήστες διαμοιράζονται λέξεις, εικόνες και βίντεο μέσω εργαλείων του Web 2.0 (Reich, 2008). 2. Ένας νέος 21 χρονών έχει περάσει μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή (Σαμψών, 2008) έχοντας πρόσβαση σε: α. ψηφιακές πηγές γνώσεις (Wikipedia, RSS Feed, Google Scholar) β. σε ψηφιακές μορφές επικοινωνίας (Forums, Messengers, Skype) γ. ψηφιακά εργαλεία έκφρασης & κοινωνικής δικτύωσης (Blogs, Facebook, Youtube)

15.000 ώρες στην εκπαίδευση (υποχρεωτικά)

25.000 ώρες (κατ’ επιλογή)


Σκοπός της εργασίας Εξέταση της έννοιας του όρου «Ιστός Web 2.0».

Παρουσίαση εργαλείων & υπηρεσιών που συνιστούν αυτό που σήμερα αποδίδεται ως «Web 2.0».

WEB 2.0 Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του Web 2.0 στην Εκπαίδευση, καθώς και στο χώρο του Ελληνικού Σχολείου.

Κριτική αξιολόγηση της προσφοράς του «Web 2.0».


Δομή της εργασίας 1.

Εισαγωγή

2.

Βιβλιογραφική Επισκόπηση

3.

Εργαλεία του «Web 2.0» Κατηγοριοποίηση & Παρουσίαση εργαλείων «Web 2.0» Προτάσεις τρόπων αξιοποίησής τους

4.

Το «Web 2.0» στην Ελλάδα

5.

Προσεγγίζοντας το «Web 2.0» με κριτική διάθεση

6.

Συμπεράσματα

7.

Πορεία εργασίας

8.

Βιβλιογραφικές αναφορές


2.1 Ορισμός- Έννοια (1/4) Τι είναι το web 2.0;


2.1 Ορισμός- Έννοια (2/4) Ο Dale Dougherty (2004) ορίζει ως «Web 2.0» ένα σύνολο ιστοσελίδων ή εφαρμογών με συγκεκριμένα σχεδιαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι:  η ιστοσελίδα να είναι οπτικά ελκυστική, σαφώς οργανωμένη, απλή και φιλική προς το χρήστη (κείμενο με μεγάλους χαρακτήρες και τονισμένα σημεία, ζωηρόχρωμες εικόνες, φανταχτερά backgrounds κ.ά.)


2.1 Ορισμός- Έννοια (3/4)  η «αρχιτεκτονική της συμμετοχής»: να είναι δηλαδή έτσι σχεδιασμένη, ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να αποκτήσει πληροφορίες, αλλά και να τον ενθαρρύνει να προσθέσει δεδομένα σε αυτή  να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω ενός φυλλομετρητή (browser), ανεξαρτήτως Η/Υ, τόπου και χρονικής στιγμής (όλα τα δεδομένα και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα απευθείας στο διαδίκτυο)  η εμφάνιση κοινωνικής δικτύωσης (social networks)


2.1 Ορισμός- Έννοια (4/4) Ο όρος Web 2.0 αναφέρεται γενικά σε μια δεύτερη γενιά υπηρεσιών διαθέσιμων στο Internet (World Wide Web) που αφήνει τους ανθρώπους να συνεργαστούν, να συμβάλλουν στη σύνταξη του περιεχομένου και να μοιραστούν τις πληροφορίες online. Επομένως, το περιεχόμενο των κόμβων Web 2.0 αλλάζει συνεχώς, επειδή το περιεχόμενο μπορεί να ενημερώνεται από πολλούς συγγραφείς (π.χ. Wikipedia, Youtube).

Τα άτομα μπορούν πλέον να γίνουν συνεργάτες σε ιστοσελίδες αντί απλοί αναγνώστες των άλλων. Οι χρήστες μάλιστα μπορούν να αλληλεπιδρούν, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων.


2.2 Από το Web 1.0 στο Web 2.0 Μερικές από τις διαφορές του Web 1.0 από το Web 2.0 είναι οι εξής: Web 1.0 Web 2.0 • 1994-2004 • Στατικές ιστοσελίδες • Παθητικός χρήστης Κατανάλωση περιεχομένου

Προ-δημιουργημένη γνώση

• 2004- …… • Δυναμικές ιστοσελίδες • Ενεργός χρήστης Συνεισφορά στο περιεχόμενο

Άμεση δημιουργία περιεχομένου


Και μετά το web 2.0 τι;


2.3 Από το Web 2.0 στο Web 3.0


Οι μηχανές διαβάζουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων όπως οι άνθρωποι

Το Διαδίκτυο μετατρέπεται σε τεράστια βάση δεδομένων

Web 3.0: Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web, Tim Berners –Lee)

Η πληροφορία αποκτά «νόημα»

Οι πληροφορίες αντιπαραβάλλονται και συνθέτονται για λογαριασμό του χρήστη


Συμπερασματικά…


2.4 Παιδαγωγικές Αρχές (1/3) • Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τις εφαρμογές του Web 2.0. • Οι εφαρμογές Web 2.0 προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση. • Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Web 2.0 ERC (2011) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με στόχο την ολοκληρωμένη ένταξη των εφαρμογών Web 2.0 στη σχολική τάξη.


2.4 Παιδαγωγικές Αρχές (2/3) Το Παιδαγωγικό Μοντέλο που δημιουργήθηκε λαμβάνει υπόψη του τις παρακάτω θεωρίες μάθησης:

Εποικοδομισμός

Κονστρουξιονισμός

Γνωστική μαθητεία

Συνδεσιασμός

Ομαδοσυνεργατική μάθηση


2.4 Παιδαγωγικές Αρχές (3/3) Παιδαγωγικό Πλαίσιο Χώρος εκπαιδευτικού

Αντικείμενο & βαθμίδα εκπαίδευσης

Χώρος μαθητή Δραστηριότητες

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τεχνολογίες Web 2.0

Εργασίες

Αποτελέσματα εργασίας

Τεχνολογίες Web 2.0Προσδιορισμός επιλογή 1.Gavin J Baxter, Thomas M Connolly, Mark H Stansfield, Nikolina Tsvetkova, Rumyana Kusheva, Bistra Stoimenova, Rositsa Penkova, Mirena Legurska, Neli Dimitrova (2011) Understanding the Pedagogy Web 2.0 Supports: The Presentation of a Web 2.0 Pedagogical Model 2. Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Παναγιώτης Τσιωτάκης, Δημήτριος Ρούσσινος, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2012) Προς ένα παιδαγωγικό πλαίσιο του Ιστού 2.0: Σχεδιασμός και αποτίμηση ενός προγράμματος προετοιμασίας εκπαιδευτικών


3. Εργαλεία του «Web 2.0» (1/2)  Στη διάθεση των εκπαιδευτικών υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών Web 2.0.  Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός και τύπος των τεχνολογιών καθιστά αδύνατη την περιγραφή του πεδίου.  Ωστόσο, ο κατάλογος που ακολουθεί επιχειρεί να δώσει μία περίληψη των Web 2.0 τεχνολογιών που διατίθενται σήμερα, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχουν για αναπαράσταση περιεχομένου και διευκόλυνση της συνεργασίας.  Διακριτά χαρακτηριστικά αυτών των εργαλείων είναι οι τρόποι παρουσίασης (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο) και ο βαθμός συγχρονισμού που επιτρέπουν. Matt Bower , John G. Hedberg & Andreas Kuswara (2010): A framework for Web2.0 learning design, Educational Media International, 47:3, 177-198


3. Εργαλεία του «Web 2.0» (2/2) Wikis

Εκπομπή και χρήση ήχου (podcasting & the use of audio)

Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο (video creation & editing)

Ιστολόγια (blogs)

Δημιουργία και επεξεργασία εικόνας (image creation & editing)

Καταγραφή οθόνης (screen recording)

Μικροϊστολόγια (microblogging)

Εργαλεία παρουσίασεων (presentation tools)

Εννοιολογικός χάρτης (mindmapping)

Κοινωνικά «αγαπημένα» (social bookmarking)

Διαμοιρασμός αρχείων (document sharing)

Ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling)


3.1 Γνωριμία με τα wiki

Συνεργατικός Ιστότοπος

Επιτρέπει: να προσθέτουν, να αφαιρούν, να επεξεργάζονται το περιεχόμενο, να το αποθηκεύουν, να συζητούν, γρήγορα και εύκολα, χωρίς εγγραφή.

Επιτρέπει: να ανταλλάσσουν έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μοιράζονται ιδέες.


Κατηγορίες χρήσης των wikis στην Εκπαίδευση (Mader, 2008, Lamb, 2004, Wagner, 2005)

Wikis που δημιουργούνται από καθηγητές.

Wikis που δημιουργούνται από μαθητές. Wikis που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από μαθητές και καθηγητές.


Wikis που δημιουργούνται από καθηγητές Στόχοι: Να καταγράφουν τις Να δημιουργούν και να διαμοιράζονται εκπαιδευτικό υλικό τα μέλη ενός σχολείου ή ενός πανεπιστημίου.

Να δημιουργούν την ιστοσελίδα του μαθήματος.

δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, να προτείνουν εναλλακτικές ιδέες και διδακτικές μεθόδους για την άρση τους.

Να συλλέγουν υλικό ποικίλων μορφών, να το εμπλουτίζουν και να το αναθεωρούν.


Wikis που δημιουργούνται από μαθητές Να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο συγγραφής και αξιολόγησης κειμένου.

Ως εργαλείο παρουσίασης, για να σχολιάζουν ή να αναθεωρούν το περιεχόμενο.

Να οργανώνουν, να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα εργασιών στο δίκτυο, να αναρτούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να προτείνουν λύσεις.

Να το χρησιμοποιούν ως γλωσσάρι ορισμών, ή να καταγράφουν τα διαδοχικά βήματα ενός πειράματος ή τις εντυπώσεις από μια σχολική επίσκεψη σε κάποιο ερευνητικό κέντρο, ή περιβαλλοντικό πάρκο.


Wikis που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από μαθητές και καθηγητές Έχουν ως σκοπό τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και επικοινωνία σε θέματα που αφορούν το μάθημα. πχ: για τη δημιουργία ενός project στην τάξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως forum συζητήσεων και ατζέντα θεμάτων προκειμένου να υπάρχουν συγκεντρωμένες χρήσιμες πληροφορίες για μαθητές και καθηγητές. Παροχή υποστήριξης σε μαθητές που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την παράδοση ενός μαθήματος.


Παράδειγμα wiki που έχει δημιουργηθεί και χρησιμοποιείται από μαθητές και καθηγητές Τίτλος: «Πρόσφυγες του 1922» 3ο Δημοτικό σχολείο Θήβας

Χρήση: Εικονικό ταξίδι στον Μικρασιατικό πολιτισμό

Υλοποίηση: Κολέσια Χρυσούλα

Ημερομηνία:

Σχολ.έτος: 2011-2012

http://sinikismos.wikispaces.com/home


Παράδειγμα wiki που έχει δημιουργηθεί από μαθητές Ομάδες: 2o EΠΑΛ Περιστερίου & Γυμνάσια: 7ο Χαϊδαρίου, 7ο Περιστερίου, 1Οο Χαϊδαρίου.

Χρήση: Συνεργατική επικοινωνία.

Υλοποίηση: Σοφία Δημητρίου.

Ημερομηνία : 5/2012σήμερα


Εφαρμογές που βασίζονται σε Wikis Wikipedia: Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή εγκυκλοπαίδεια στο internet.

Wiktionary: Online δωρεάν λεξικό. Wikinfo: Online εγκυκλοπαίδεια. Οι χρήστες γράφουν επώνυμα.

Wikibooks: Για τη δημιουργία δωρεάν βιβλίων χωρίς να προηγηθεί έλεγχος.

Wikiversity: Για δημιουργία, χρήση δωρεάν λογισμικού και προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.


3.2 Ιστολόγια (Blogs) 1/4 Τα ιστολόγια είναι ιστοχώροι καταχώρησης πληροφοριών σε πολυμεσική (βίντεο, κείμενο, ήχος, εικόνα) και πολυτροπική μορφή (απλό κείμενο και εικόνες, σύνδεσμοι, αναμετάδοση βίντεο και ήχου).

Επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν ένα άρθρο, να γράφουν την άποψή τους πάνω σ’ ένα θέμα, να κάνουν ανακοινώσεις, ερωτήσεις ή και να σχολιάζουν τις απόψεις κάποιου άλλου.

Οι καταχωρήσεις ενός ιστολογίου παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά, έτσι ώστε η πιο πρόσφατη να παρουσιάζεται πρώτη.


3.2 Ιστολόγια (Blogs) 2/4 Κάθε καταχώρηση μπορεί να χαρακτηριστεί από λέξεις-κλειδιά .

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ιστολογίων κατακτούν δυναμικά έδαφος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Συνδέονται και διασυνδέονται εύκολα, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερων online κοινοτήτων.

Συνήθως υπάρχει ένα καταχωρημένο αρχείο προηγούμενων δημοσιεύσεων.

Υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς τις δημοσιεύσεις άλλων ανθρώπων πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.


3.2 Ιστολόγια (Blogs) 3/4 Η αναστοχαστική πρακτική μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να γράφουν με περισσότερη φαντασία, ενώ έχει αποδειχθεί ότι τους ωθεί σε έναν περισσότερο ακριβή και κριτικό τρόπο συγγραφής.

Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές ιστολογίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι: Ιστολόγια εκπαιδευτικών που απευθύνονται στους μαθητές τους Ιστολόγια εκπαιδευτικών που απευθύνονται στους συναδέλφους τους Ιστολόγια σχολικής τάξης Ιστολόγια ομάδας μαθητών Ιστολόγια – εφημερίδες σχολείων


3.2 Ιστολόγια (Blogs) 4/4 Η δημιουργία και τήρηση προσωπικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη περιβάλλοντος δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών χρησιμοποιώντας το λόγο και την εικόνα ως μέσα έκφρασης.

Το περιβάλλον του βοηθάει στην οικοδόμηση της γνώσης μέσω της κατάθεσης επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων.

Η διαδικασία αυτή προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων .


Παραδείγματα ιστολογίων 1/5 Τίτλος : 8ο Δημοτικό σχολείο Νάουσας

Υλοποίηση: Γιάννης Σουδίας

Χρήση: Ιστολόγιο εκπαιδευτικού που απευθύνεται στους μαθητές του

Ημερομηνία: 8/2011σήμερα


Παραδείγματα ιστολογίων 2/5 Τίτλος : Εκπαιδευτικοί εν δράσει

Υλοποίηση: Ανοιχτή ομάδα νηπιαγωγών και δασκάλων

Χρήση: Ιστολόγιο εκπαιδευτικών που απευθύνονται στους συναδέλφους τους

Ημερομηνία: 10/2010σήμερα


Παραδείγματα ιστολογίων 3/5 Τίτλος : Στο μικρόκοσμο της τάξης μας

Υλοποίηση: Η δασκάλα της τάξης

Χρήση: Ιστολόγιο σχολικής τάξης

Ημερομηνία: 2011-σήμερα


Παραδείγματα ιστολογίων 4/5 Τίτλος : Ιστολόγιο μαθητών 12ου Δημ. Σχ. Περιστερίου

Υλοποίηση: Μαθητές 12ου Δημ. Σχ. Περιστερίου

Χρήση: Ιστολόγιο ομάδας μαθητών

Ημερομηνία: 2011-σήμερα


Παραδείγματα ιστολογίων 5/5 Τίτλος: Μαθητοφρένεια

Υλοποίηση: Μαθητές 2ου ΓΕΛ Γρεβενών

Χρήση: Ιστολόγιο εφημερίδα σχολείου

Ημερομηνία: 12/2010σήμερα


3.2 Μικροϊστολόγια (Microblogging) 1/3

Προσφέρουν πραγματικές δυνατότητες για τη διδασκαλία και τη μάθηση σε μια πιο άμεση και ενδιαφέρουσα μορφή.

Κάθε μαθητής γίνεται φίλος με το λογαριασμό Twitter της τάξης του και λαμβάνει όλα τα μηνύματα (tweets) που προέρχονται από εκεί.


3.2 Μικροϊστολόγια (Microblogging) 2/3

Δεδομένου ότι κάθε tweet περιορίζεται σε 140 χαρακτήρες τα μηνύματα είναι μικρά, αλλά και πάλι αρκετά μεγάλα ώστε να μπορούν να συμπεριλάβουν ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα ή στη wiki σελίδα μιας τάξης.

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι το twitter υποστηρίζεται πλέον κι από πολλά κινητά τηλέφωνα εισάγοντας ένα δυνατό εργαλείο Mobile Learning.


3.2 Μικροϊστολόγια (Microblogging) 3/3 Το Edmodo είναι μια δωρεάν υπηρεσία μικροιστολογίων και χρησιμοποιείται ήδη από χιλιάδες εκπαιδευτικούς και μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει. Μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω ενός πλήθους εφαρμογών όπως: αναρτήσεις εργασιών, διεξαγωγή δημοσκοπήσεων σχετικά με τις απαντήσεις των μαθητών, ενσωμάτωση video clip, δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, αναρτήσεις κουίζ για τους μαθητές, δημιουργία ημερολογίου εκδηλώσεων και αναθέσεων εργασιών.

Οι μαθητές μπορούν να ενεργοποιούν ή να ανεβάζουν τις εργασίες τους για να τις δει και να τις βαθμολογήσει ο δάσκαλός τους, ενώ ο δάσκαλος μπορεί να σχολιάζει κατευθείαν τις εργασίες στο Edmodo, ώστε να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση.


3.3 Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) 1/5

Η στρατηγική των ιστοεξερευνήσεων ξεκίνησε στις αρχές του 1995 από τον καθηγητή Bernie Dodge στο πανεπιστήμιο του San Diego.

Πρόκειται για μια δραστηριότητα προσανατολισμένη στην έρευνα, στην οποία μερικές ή όλες οι πληροφορίες με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι μαθητές προέρχονται από πηγές του διαδικτύου.


3.3 Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) 2/5 Οι ιστοεξερευνήσεις ευνοούν :

Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης Τα κίνητρα των μαθητών Τη συνεργατική μάθηση Την αυθεντική αξιολόγηση Την ενσωμάτωση της τεχνολογίας


3.3 Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) 3/5 Συνιστώσες της ιστοεξερεύνησης όσον αφορά τους μαθητές

Συνιστώσες της ιστοεξερεύνησης όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία

Διαδικασία

Πηγές

Αξιολόγηση

Εκπαιδευόμενοι

Συμπέρασμα

Αξιολόγηση

Πηγές πληροφοριών

Συμπέρασμα


3.3 Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) 4/5

Αποτελέσματα ιστοεξερεύνησης Η τελική εργασία δημιουργείται με τη σύνθεση των τμηματικών εργασιών και τη συνεργασία και την προσωπική έκφραση όλων των μαθητών.

Τα αποτελέσματα της ιστοεξερεύνησης παρουσιάζονται σαν νέα παραγόμενη από τους μαθητές πληροφορία μέσω ποικίλων εφαρμογών λογισμικού, όπως αρχείο κειμένου, αρχείο λογιστικού φύλλου, υπερμεσική εφαρμογή, δυναμική εφαρμογή σε λογισμικό παρουσίασης.

Μπορεί ακόμη να είναι ένας δικτυακός τόπος ή ένα ιστολόγιο. (Μικρόπουλος-Μπέλλου, Αθήνα 2010)


3.3 Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) 5/5

Παράδειγμα ιστοεξερεύνησης


3.4 Social bookmarking Κοινωνικά «αγαπημένα» Δυνατότητες

Κοινωνικός χαρακτήρας

Καταχώρηση χρήσιμων ιστοσελίδων

Διαμοιρασμός ετικετών

Λέξειςετικέτες (tagsfolksonomy)

Δίκτυο χρηστών


Παράδειγμα Τίτλος εφαρμογής Είδος Κατασκευαστής

Del.icio.us Εύρεση, οργάνωση, ταξινόμηση, αποθήκευση, διαμοιρασμός αγαπημένων Joshua Schachter

Χρονολογία

2003

Διεύθυνση

https://delicious.com


Πιθανές εφαρμογές: Σύνδεση εργασίας σε σπίτι και σχολείο

Ομάδες διαμοιρασμού συνδέσμων με θέματα που σχετίζονται με το μάθημα

Διαμοιρασμός συνδέσμων για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου από διδάσκοντες


Δημοφιλέστερα εργαλεία: Twitter

Tweetmeme

Pinterest

Digg

Reddit

FARK

StumbleUpon

Slashdot

Del.icio.us

friendfeed


Ελληνικά social bookmarking blogz.gr

pineza.gr

mygreek.info

ifeed.gr


3.5 Document sharing Διαμοιρασμός αρχείων Εύκολη πρόσβαση σε αρχεία

Δημιουργία προσωπικών ιστοσελίδων με υλικό

Δημοσίευση, ανάγνωση, επεξεργασία

Διαμοιρασμός και από κοινού επεξεργασία αρχείων


Παράδειγμα Τίτλος εφαρμογής Είδος Κατασκευαστής

Dropbox Αποθήκευση, διαμοιρασμός, συγχρονισμός αρχείων Drew Houston and Arash Ferdowsi

Χρονολογία

2007

Διεύθυνση

https://www.dropbox.com


Πιθανές εφαρμογές Διαμοίραση υλικού μεταξύ ομάδων

Κοινός φάκελος για μαθητικές εργασίες

Αποθήκευση εργασιών του σχολείου στο διαδικτυακό τους χώρο και συνέχιση στο σπίτι


Δημοφιλέστερα εργαλεία


3.6 Presentation tools Εργαλεία Παρουσιάσεων Διαμοιρασμός και επεξεργασία

Ενσωμάτωση εικόνας, ήχου, video, Google maps, υπερσυνδέσμου

Ταυτόχρονη συνεργασία σε Online εργαλεία


Παράδειγμα Τίτλος εφαρμογής Είδος

Κατασκευαστής

Prezi Eργαλείο online δημιουργίας και διαμοιρασμού παρουσιάσεων σε έναν εικονικό ασπροπίνακα Adam Somlai-Fischer, Peter Halacsy and Peter Arvai

Χρονολογία

2009

Διεύθυνση

http://prezi.com/


Πιθανές εφαρμογές Αναζήτηση φωτογραφιών -βίντεο για τη δημιουργία παρουσίασης από τους μαθητές

Εβδομαδιαία παρουσίαση των τεκταινόμενων του σχολείου

Για διδάσκοντες: το preziU http://prezi.com/ambassadors/


Δημοφιλέστερα εργαλεία:


3.7 Image creation and editing Δημιουργία και επεξεργασία εικόνας Δωρεάν Online εργαλεία Εισαγωγή στις τεχνικές επεξεργασίας εικόνας Ομαδοσυνεργατικές τεχνικές αξιοποίησης


Παράδειγμα Τίτλος εφαρμογής Είδος Κατασκευαστής

sumopaint Online εργαλείο επεξεργασίας εικόνων Sumo Ltd., formerly Snap Group LLC

Χρονολογία

2007

Διεύθυνση

http://sumo.fm/#home/


Δημοφιλέστερα εργαλεία:


3.8 Εκπομπή και χρήση ήχου (Podcasting and the use of audio) (1/2) H λέξη podcast προέρχεται από τη μίξη των λέξεων «iPod» (φορητή συσκευή μουσικής) και «broadcast» (Feinglos, 2005).

Ο παραγωγός ηχογραφεί τις εκπομπές ήχου του και τις ανεβάζει στο internet (συνήθως σε μορφή mp3), απ' όπου οι χρήστες μπορούν να τις κατεβάσουν και να τις ακούσουν όποτε θέλουν.

Για να γίνεται αυτόματα η μετάδοση των podcast συνήθως χρησιμοποιούνται blogs, στα οποία υπάρχουν άρθρα με συνδέσμους με το αρχείο ήχου.

Υπάρχουν «podcatchers», προγράμματα, δηλαδή, που λαμβάνουν podcast. Αυτά χρησιμοποιούν τα RSS feeds των blogs -που συνήθως χρησιμοποιούνται για podcast- και βρίσκουν το αρχείο ήχου, το οποίο κατεβάζουν αυτόματα.


3.8 Εκπομπή και χρήση ήχου (Podcasting and the use of audio) (2/2) Τα Podcasts επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να δημοσιεύσουν στο internet μέρος μιας σειράς μαθημάτων τους , όπως ακόμα και τις διαλέξεις τους. Εκπαιδευτικά βίντεο, Flash animations και παρουσιάσεις του PowerPoint είναι μερικές από τις δυνατότητες.

Οι μαθητές δε χρειάζεται πλέον πυρετωδώς να γράφουν σημειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Έτσι, διευρύνουν το ρόλο τους στην τάξη, καθώς μετατρέπονται από παθητικοί ακροατές σε ενεργά μέλη της μαθησιακής διαδικασίας.


Παράδειγμα Εφαρμογής: Τίτλος εφαρμογής

Είδος

Κατασκευαστής

Garageband Εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες την δημιουργία ήχου και podcasts Η Apple, υπό την καθοδήγηση του Dr. Gerhard Lengeling

Χρονολογία

Ιούλιος 2002

Διεύθυνση

http://www.apple.com/gr/ilife/garageban d/


Περισσότερα Εργαλεία:


3.9 Video editing and sharing (Επεξεργασία και κοινή χρήση βίντεο) Ως επεξεργασία βίντεο στην εκπαίδευση ορίζεται η ειδική ψηφιακή επεξεργασία βίντεο, η οποία είναι απαραίτητη στα πλαίσια μιας πιο ουσιαστικής και αυθεντικής διδασκαλίας . Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δημοσίευσης και διαμοιρασμού του βίντεο στο διαδίκτυο και έτσι επιτυγχάνεται η κοινή χρήση του και από άλλους.

Η ευελιξία του ψηφιακού βίντεο εξυπηρετεί την προβολή, το σχολιασμό, την επεξεργασία και αναδιοργάνωση των γεγονότων της διδασκαλίας. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για προβληματισμό σχετικά με τη διδασκαλία. (Van Es & Sherin, 2002; Wang & Hartley, 2003).


Παράδειγμα Εφαρμογής: Τίτλος εφαρμογής

Είδος

Κατασκευαστής

Vimeo Online εφαρμογή, όπου οι χρήστες μπορούν να στείλουν, να μοιραστούν και να κοινοποιήσουν βίντεο Jake Lodwick and Zach Klein

Χρονολογία

Νοέμβριος 2004

Διεύθυνση

https://vimeo.com/


Περισσότερα Εργαλεία:


3.10 Screen Recording (Καταγραφή Οθόνης)

Screen Recording (Καταγραφή οθόνης) ονομάζεται η άμεση προβολή διαφανειών, για παράδειγμα PowerPoint, από έναν υπολογιστή σε μια οθόνη (Rankin & Hoaas, 2001).

Έτσι, το μάθημα γίνεται περισσότερο ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους μαθητές, καθώς δίνει τη δυνατότητα της παράλληλης διάλεξης του εκπαιδευτικού ταυτόχρονα με την παρουσίαση των διαφανειών σχετικά με το μάθημα στην οθόνη.


Παράδειγμα Εφαρμογής: Τίτλος εφαρμογής

Είδος

Κατασκευαστής

Jing Εφαρμογή καταγραφής οθόνης

TechSmith Corporation

Χρονολογία

2007

Διεύθυνση

http://www.techsmith.com/jing.html


Περισσότερα Εργαλεία:


3.11 Mindmapping (Εννοιολογική χαρτογράφηση) (1/2) Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση μεταξύ εννοιών. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της ανθρώπινης σκέψης και μια τεχνική που στοχεύει στην αναπαράσταση της οργανωμένης γνώσης. Συχνά δημιουργείται γύρω από μία λέξη- κλειδί ή ένα μικρό κείμενο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο και στο οποίο προστίθενται συναφείς λέξεις. Σημαντικές κατηγορίες ακτινοβολούν από ένα κεντρικό κόμβο και λιγότερο σημαντικές κατηγορίες είναι υποκλάδοι σε μεγαλύτερα κλαδιά.


3.11 Mindmapping (Εννοιολογική χαρτογράφηση) (2/2)

Οι χάρτες εννοιών ενθαρρύνουν τους μαθητές να μελετήσουν τα σημαντικά στοιχεία και τις σχέσεις μίας έννοιας ή ιδέας με άλλες έννοιες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της κατανόησης της .

Η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό ως διδακτικό εργαλείο, εμπλουτίζοντας τη διδακτική του προσέγγιση.


Παράδειγμα Εφαρμογής: Τίτλος εφαρμογής

Είδος

MindMeister Εργαλείο δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών

Κατασκευαστής

MeisterLabs GmbH

Χρονολογία

Φεβρουάριος 2007

Διεύθυνση

http://www.mindmeister.com/


Περισσότερα Εργαλεία:


3.12 Digital Storytelling (Ψηφιακή Αφήγηση) (1/2)

Ψηφιακή αφήγηση, σύμφωνα με το Lathem (2005), ορίζεται ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλείων τηλεπικοινωνίας.

Η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων, τη δουλειά και τις εμπειρίες τους, τις οποίες μοιράζονται μέσω του διαδικτύου.


3.12 Digital Storytelling (Ψηφιακή Αφήγηση) (2/2)

Οι μαθητές μέσω της ψηφιακής αφήγησης αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, μαθαίνουν να εκφράζουν τις απόψεις τους, να δομούν τις αφηγήσεις και να γράφουν για ένα ακροατήριο, αυξάνοντας παράλληλα γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των υπολογιστών, συνδυάζοντας ποικίλα πολυμέσα.


Παράδειγμα Εφαρμογής: Τίτλος εφαρμογής

Είδος

Κατασκευαστής

GoAnimate Εργαλείο δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης με κινούμενα σχέδια Alvin Hung

Χρονολογία

2007

Διεύθυνση

http://goanimate.com/


Περισσότερα Εργαλεία:


4. Το Web 2.0 στην Ελλάδα • 4.1 Θεσμικό πλαίσιο • 4.2 Εκπαιδευτικές πρακτικές • 4.3 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών


4.1 Θεσμικό πλαίσιο 1/3 Το «Νέο Σχολείο - Σχολείο 21ου αιώνα»

δημιουργία ενός ψηφιακού σχολείου

Μετασχηματισμός των προγραμμάτων σπουδών

Ενίσχυση του εκπαιδευτικού μέσω της επιμόρφωσής του


4.1 Θεσμικό πλαίσιο 2/3 Από το σχολικό έτος 2011-12 καθορίστηκαν νέα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) στο πεδίο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στα οποία γίνεται ειδική μνεία στον παγκόσμιο ιστό Web 2.0.

Προτείνονται συγκεκριμένα εργαλεία Web 2.0 για αξιοποίηση στην

εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο:

τα εκπαιδευτικά ιστολόγια π.χ. «Περιβαλλοντικός χάρτης του νομού μας», ιστολόγιο για μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου τα wiki π.χ. «Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων», wiki για μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού οι ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) π.χ. «Τα ηφαίστεια του πλανήτη», ιστοεξερεύνηση για μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού


4.1 Θεσμικό πλαίσιο 3/3

στην κατανόηση και συμμετοχή στις νέες διαστάσεις του διαδικτύου (Web 2.0)

στην απόκτηση συνολικής εποπτείας των υπηρεσιών Web 2.0

στοχεύει

στην αναγνώριση της αναγκαιότητας εφαρμογής των τεχνολογιών Web 2.0 στην ανάπτυξη της δεξιότητας της επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο με τους μαθητές όσο και με τους συναδέλφους με τη βοήθεια των τεχνολογιών Web 2.0


4.2 Εκπαιδευτικές πρακτικές 1/4 Στα συνέδρια της

εκπαιδευτικά σενάρια στα οποία ενσωματώθηκαν εργαλεία του ιστού Web 2.0

αφορούν και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης


4.2 Εκπαιδευτικές πρακτικές 2/4 Τέσσερα (04) εκπαιδευτικά σενάρια (2009, 2010, Πρωτοβάθμια 2012, 2013) • Wiki για το νηπιαγωγείο • Πρόταση για χρήση wiki, webnode και ιστολογίου • Χρήση online λογισμικού για τα Αγγλικά Τέσσερα (04) εκπαιδευτικά σενάρια (2008, 2009, Δευτεροβάθμια 2013) • Ιστολόγιο για την Πληροφορική • Wiki για τη Βιολογία, την Πληροφορική Τριτοβάθμια

Δύο (02) εκπαιδευτικά σενάρια (2008, 2010) • Wiki για ομαδικές και συνθετικές εργασίες


4.2 Εκπαιδευτικές πρακτικές 3/4 «Ασφαλές Κοινωνικό Δίκτυο Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Edmodo): διδάσκοντας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Καπανιάρης και συν. 2012)

Εφαρμόστηκε σε ΕΠΑ.Λ. «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Ερευνητική Εργασία (project)»

ανάρτηση πληροφοριακού υλικού στη βιβλιοθήκη του μαθήματος δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου εργασιών χρήση του ημερολογίου από τον εκπαιδευτικό για την υπενθύμιση παράδοσης εργασιών αναρτήσεις συνδέσμων μουσικής από τους μαθητές η χρήση υπήρξε θετική και παραγωγική συχνή απώλεια των κωδικών χρήσης με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της μαθησιακής διαδικασίας


4.2 Εκπαιδευτικές πρακτικές 4/4 «Ασφαλές Κοινωνικό Δίκτυο Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Edmodo): διδάσκοντας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Καπανιάρης και συν. 2012)

Εφαρμόστηκε στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα» και Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ»

η ανταπόκριση των σπουδαστών ήταν σημαντική

ανάρτηση σχολίων, επεξεργασία προφίλ, κατάθεση εργασιών, υποβολή ερωτημάτων, ανάρτηση πληροφοριακού υλικού αποτέλεσε εργαλείο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και σε άλλα μαθήματα της σχολής


4.3 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 1/6 Χρησιμοποιείτε στη διδασκαλίας σας Web 2.0 εργαλεία; ΌΧΙ 14%

ΝΑΙ 86%

ΝΑΙ ΌΧΙ


4.3 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 2/6 Πόσο σύμφωνοι είστε με την ένταξή τους στην ελληνική σχολική πραγματικότητα; Αρκετά 10%

Πάρα πολύ 55%

Πολύ 35%

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Πάρα πολύ


4.3 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 3/6 «Web 2.0: Εργαλεία και εφαρμογές – Εκπαιδευτική αξιοποίησή τους – Ψηφιακή ετοιμότητα των εκπαιδευτικών: Ερευνητική προσέγγιση ως προς τις εμπειρίες των χρηστών» (Δημητρακάκης και Σοφός, 2011) Ευρήματα: οι εκπ/κοί του δείγματος

1. εμφανίζουν μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με τις τεχνολογίες του Web 2.0 2. έχουν θετική στάση απέναντι στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Web 2.0 και των εργαλείων του 3. δηλώνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι ποτέ ή ελάχιστα αξιοποιούν στη σχολική πράξη εργαλεία Web 2.0


4.3 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 4/6 «Web 2.0: Εργαλεία και εφαρμογές – Εκπαιδευτική αξιοποίησή τους – Ψηφιακή ετοιμότητα των εκπαιδευτικών: Ερευνητική προσέγγιση ως προς τις εμπειρίες των χρηστών» (Δημητρακάκης, Σοφός, 2011)

Ευρήματα: οι εκπ/κοί του δείγματος

4. θέτουν με σειρά προτεραιότητας τους εξής παράγοντες για την ενσωμάτωση του Web 2.0 και των εργαλείων του στην εκπαιδευτική διαδικασία:

αναζήτηση και απόκτηση πληροφοριών ποιότητα της εκπαιδευτικής χρήσης των εργαλείων και υπηρεσιών Web 2.0 υιοθέτηση προσωπικών προσπαθειών και δραστηριοτήτων συναδέλφων τους εφαρμογή ποικίλων μεθόδων χρήσης των εργαλείων Web 2.0.


4.3 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 5/6 «Μαρτυρίες Εκπαιδευτικών για τις Δυσκολίες Ένταξης του Web 2.0 στην Τάξη» (Γραμματικοπούλου και συν. 2012)

1. Η κουλτούρα και οι στάσεις του περιβάλλοντος Ευρήματα: οι δυσκολίες κατηγοριοποιούνται

2. Η ασυμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα και το σύστημα αξιολόγησης

3. Η ιδιαίτερη φύση των Web 2.0 δραστηριοτήτων


4.3 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 6/6 Μαρτυρίες Εκπαιδευτικών για τις Δυσκολίες Ένταξης του Web 2.0 στην Τάξη» (Γραμματικοπούλου και συν., 2012)

Ευρήματα: οι δυσκολίες κατηγοριοποιούνται

4. Η «ψηφιακή γενιά» δεν είναι τόσο έτοιμη 5. Τα τεχνολογικά προβλήματα 6. Η έλλειψη καθοδήγησης και ευκαιριών


5. Κριτική προσέγγιση του Web 2.0 (1/8) Πλεονεκτήματα του Web 2.0 Τα καινούρια προσφερόμενα ψηφιακά μέσα αποτελούν το αποτέλεσμα της μετάβασης από:

την «εποχή» της αναζήτησης πληροφοριών

μια νέα «εποχή» του Παγκόσμιου Ιστού, το Web 2.0.

Δυναμικότητα & Αλληλεπιδραστικότητα

Δημοκρατικότητα

Λειτουργικότητα

Ευκολία & Προσβασιμότητα


5. Κριτική προσέγγιση του Web 2.0 (2/8) Πλεονεκτήματα στην Εκπαίδευση  Αίσθηση καινοτομίας & πρωτοτυπίας  Κινητοποίηση των μαθητών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προσέγγιση της γνώσης (McCrosky et.al, 2006)  Σχεδιασμός δραστηριοτήτων χαμηλού κόστους υλοποίησης  Ενθάρρυνση συνεργασίας & συλλογικής νοημοσύνης (McLeod & Vasinda, 2008).


5. Κριτική προσέγγιση του Web 2.0 (3/8)


5. Κριτική προσέγγιση του Web 2.0 (4/8)

- Τη φύση αυτής της νέας τεχνολογίας - Τον ακριβή προσδιορισμό της.

• Το Web 2.0 είναι διαφορετικό από το Web 1.0; • Tο Web 2.0 είναι όντως τεχνολογική καινοτομία ή αποτελεί απλά ένα άλλο μέσο του Marketing;


5. Κριτική προσέγγιση του Web 2.0 (5/8)

Επιχειρήματα Επικριτών: Δεν αντικαθιστώνται πρωτόκολλα, όπως το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου. (HyperText Transfer Protocol, HTTP)

Πολλές από τις ιδέες του Web 2.0 είχαν ήδη προβληθεί σε υλοποιήσεις για δικτυωμένα συστήματα, πριν προκύψει ο όρος "Web 2.0" .

Έρευνες έχουν υποστηρίξει τη συνεργατική μάθηση με καθιερωμένα προϊόντα, όπως το Lotus Notes και το Domino Lotus (Fowler et al.,1996; Clear, 1999; Armitage & Brison, 2002), τα οποία προηγήθηκαν του Web 2.0.


5. Κριτική προσέγγιση του Web 2.0 (6/8) Ο όρος είναι ασαφής και προς εντυπωσιασμό του ακροατή. «Κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι σημαίνει ... Αν το Web 2.0 για σας είναι τα blogs και τα wikis, τότε αυτό είναι οι άνθρωποι». Tim Berners-Lee, 2006

Το «Web 2.0» είναι μία δεύτερη φούσκα. “I am not so sure that we’re not seeing another bubble”

Howard Rheingold, 2006

Tο «Web 2.0» έχει δημιουργήσει μια λατρεία «ψηφιακού ναρκισσισμού και ερασιτεχνισμού» που υπονομεύει την έννοια της τεχνογνωσίας. Andrew Keen, 2007


5. Κριτική προσέγγιση του Web 2.0 (7/8) Ένταξη του Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία:

Ποιες είναι οι δυσκολίες ως προς τη σχεδίαση μαθητοκεντρικών διδασκαλιών;

Η αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 απαιτεί την εφαρμογή αποκλειστικά ομαδικής εργασίας;

Πώς επιτυγχάνεται η διδασκαλία δεξιοτήτων «Ψηφιακού Εγγραμματισμού» (Digital Literacy), «προστατεύοντας» παράλληλα τον «Έντυπο Eγγραμματισμό» (Print Literacy);

Προβληματισμοί (Crook, 2008)

Πώς επηρεάζεται η διδασκαλία από το «Ψηφιακό Χάσμα»;

Πώς εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του υλικού και η δημιουργική αξιοποίησή του;


5. Κριτική προσέγγιση του Web 2.0 (8/8) Νέες προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό: Αναγκαιότητα: «Εγγραμματισμού στα Μέσα Επικοινωνίας» (Media Literacy) & «Ψηφιακού Εγγραμματισμού» (Digital Literacy)

Αναγκαιότητα σχεδιασμού πολυσύνθετων & παρωθητικών μαθησιακών καταστάσεων

Αναγκαιότητα επιλογής εργαλείων που σέβονται τα δικαιώματα του χρήστη & Διασφάλιση της προστασίας των μαθητών από έκθεση των δεδομένων τους για διαφημιστικούς σκοπούς

Αναγκαιότητα οργάνωσης χρονοδιαγράμματος

Διαχείριση του ανάρμοστου τρόπου χρησιμοποίησης του Διαδικτύου από τους μαθητές & Προστασία των μαθητών από επικίνδυνο περιεχόμενο


«Εγγραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας» (Media Literacy)

Ικανότητες Κριτικής «κατανάλωσης» των μέσων -Πρόσβαση - Κατανόηση -Κριτική Προσέγγιση -Δημιουργία επικοινωνίας

«Ψηφιακός Εγγραμματισμός» (Digital Literacy)

Προσωπικές, τεχνολογικές & διανοητικές ικανότητες για τη συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία με ασφαλή τρόπο - Αποτελεσματική & Κριτική πλοήγηση, αξιολόγηση και δημιουργία πληροφοριών

Πηγή: http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy-fundamentals/intersection-digital-and-media-literacy


Web 2.0 or not? Πόσα εργαλεία Web 2.0 ξέρετε να χρησιμοποιείτε; 14 12 10 8

6 4 2 0 1-5

6-10

11-20

Πάνω από 20


Γιατί χρησιμοποιείτε στη διδασκαλία σας τα Web 2.0 εργαλεία; Όλα τα παραπάνω Για παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου

Για διέργερση του ενδιαφέροντος των μαθητών Για αξιολόγηση των μαθητών Για ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης 0

5

10

15

20


6. Συμπεράσματα (1/2) Τα εργαλεία Web 2.0 έχουν συμβάλει στο μετασχηματισμό της κοινωνίας μας. Μετατροπή του Παγκόσμιου Ιστού σε πλατφόρμα υπηρεσιών βασισμένη στην αρχιτεκτονική της συμμετοχής και στην αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης1

1 2

Συμβολή σε: * Δυναμική δημιουργία πληροφοριών * Μεταβολή του ρόλου του χρήστη από «καταναλωτή» σε «συμπαραγωγό»

Surowiecki, 2004; Tapscott & Williams, 2006; Mason & Rennie, 2008 Palloff & Pratt, 2007; Mason & Rennie, 2008

Δυνατότητα: * Αξιοποίησής τους στα πλαίσια εποικοδομητικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων (ενεργητική & κοινωνική μάθηση2 ) * Διεύρυνσης των προοπτικών ανανέωσης εκπ/κών πρακτικών


6. Συμπεράσματα (2/2) http://cooltoolsforschools.wikispaces.com http://www.go2web20.net

Αποτελεί πρόκληση για εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους

Προϋποθέτει αλλαγή στη συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων στην εκπ/κή διαδικασία

Υποστηρίζει την ανάπτυξη γνώσεων & δεξιοτήτων, απαραίτητων στην κοινωνία του 21ου αιώνα


7. Πορεία Εργασίας (1/2) ΘΕΜΑ

ΥΛΙΚΟ

ΔΟΜΗ

• Ανταλλαγή Γνώσεων & Απόψεων • Συζήτηση περί Διάρθρωσης της Εργασίας • Δημιουργία ενδεικτικής δομής

• Αναζήτηση έγκυρων και επίκαιρων πληροφοριών σε ατομικό επίπεδο • Ανταλλαγή του συνόλου των πληροφοριών μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

• Συλλογική απόφαση για τον τρόπο παρουσίασης των εργαλείων του Web 2.0 • Τροποποίηση αρχικής δoμής με κριτήριο το διαθέσιμο υλικό


7. Πορεία Εργασίας (2/2)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

• Ανάληψη διαφορετικής ενότητας από κάθε μέλος της ομάδας • Συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία του διαθέσιμου υλικού ανάλογα με τις ενότητες που ανατέθηκαν σε κάθε μέλος • Εκ νέου αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με σημεία όπου διαπιστώθηκαν τυχόν ελλείψεις

• Ανταλλαγή ιδεών, από κοινού επιλογή & διαμόρφωση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

• Από κοινού επιλογή εικόνων, βίντεο, χρωμάτων και μορφολογικών χαρακτηριστικών • Ατομική δημιουργία διαφανειών στο Powerpoint ανάλογα με τις ενότητες που ανέλαβε το κάθε μέλος • Εισαγωγή διαφανειών στο τελικό αρχείο


Επικοινωνία Αλληλεπίδραση


8. Βιβλιογραφικές Αναφορές ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ: • Andrew, T. (2008). Teaching with Web 2.0: Benefits interactive web technology brings to education. • Armitage, S., & Bryson, M. (2002). Using Lotus Notes for Asynchronous Collaborative Learning and Research. In R. Hazemi & S. Hailes (Eds.). The Digital University — Building a Learning Community (pp. 167-180). London: Springer. • Baxter, G.J., Conolly, T.M., Stansfield, M.H. (2011). Understanding the Pedagogy Web 2.0 Supports: The Presentation of a Web 2.0 Pedagogical Model. Carole Gould School of Computing, University of the West of Scotland, Paisley, Scotland, Nikolina Tsvetkova, Faculty of Philosophy, Rumyana. • Bennett, L. (2010). HE practice and Web 2.0 - What’s stopping us? In: ALT-C 2010 Into something rich and strange - making sense of the sea-change, Nottingham UK: 7-9 September 2010. • Berners-Lee, T. (2006). in interview with Scott Langham. Retrieved from http://www.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int082206txt.html • Bottino, M.R. (2004). The evolution of ICT-based learning environments: which perspectives for the school of the future?. British Journal of Educational Technology. 35 (5), 553-567. • Bower, M., Hedberg, J.G., & Kuswara, A. (2010). A framework for Web 2.0 learning design. Educational Media International, 47 (3), 177-198. • Brereton, M., Donovan, J., Viller, S. (2003). Talking about watching: using the video card game and wikiweb technology to engage IT students in developing observational skills. In ACE, Tony Greening and Raymond Lister (Eds), in Proceedings of the 5th Australasian Computing Education Conference, Adelaide, Australia. • Brown, S. (2012). Seeing Web 2.0 in context: A study of academic perceptions. University of Manchester, C2.7 Ellen Wilkinson Building, School of Education, University of Manchester M13 9PL, UK.


• • • •

• •

Chen, H., Gilbert, D., Sabol, J. (2006). Using Wikis to build learning communities. Stanford Center for Innovations in Learning. Clear, T. (1999). A collaborative learning trial between New Zealand and Sweden-using Lotus Notes Domino in teaching the concepts of Human Computer Interaction. Proceedings of the 4th annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE conference on Innovation and technology in computer science education (pp.111-114). New York. Conole, G., & Alevizou, P. (2010). A literature review of the use of Web 2.0 tools in Higher Education. The Open University Walton Hall, Milton Keynes UK. Crook, C. (2008). Web 2.0 technologies for learning: The current landscape – opportunities, challenges and tensions: Becta. Downes, S. (2005), E-learning 2.0, eLearn Magazine, ACM. Feinglos, Daniel (2005). Podcasters converge on Duke. The Chronicle Online. Fowler, T., Gasen, J., Roberts, L., Saltzberg, S. (1996). Collaborative Learning Using Technology: Issues and Approaches. Proceedings of the 1996 CAUSE Annual Conference "Broadening Our Horizons: Information, Services, Technology”. San Fransisco. Godwin-Jones, R. (2003). Emerging technologies, Blogs and wikis: environments for online collaboration. Language Learning & Technology, 7(2), 12-16. Good, R. (2006). Web 2.0 Meets SmartMobs: Howard Rheingold Views On Web 2.0 - Exclusive Interview. Master New Media. Available at: http://www.masternewmedia.org/news/2006/10/04/web_20_meets_smartmobs_howard.htm#ixzz2Q zjdKso4 Hew, K.F., & Cheung, W.S. (2012). Use of Web 2.0 technologies in K-12 and higher education: The search for evidence-based practice. National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore.


• • •

• • • • • •

• • •

Hüseyin Uzunboylu, H., Bicen, H., & Cavus, N. (2011). The efficient virtual learning environment: A case study of web 2.0 tools and Windows live spaces. Computers & Education, 56, 720–726. Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2006) Exploring secondary education teachers’ attitudes and beliefs towards ICT adoption in education, Themes in Education. Jimoyiannis, A. (2012). Editorial: Special issue “Investigating the Educational Web 2.0”. Themes in Science & Technology Education, 5(1/2), 1-4. Jouneau-Sion, C., & Sanchez, E. (2011). Web 2.0 is challenging school. Published in IIGWE2011, Mombasa: Kenya. Keen, A. (2007). The Cult of the Amateur: how blogs, MySpace, YouTube, and the rest of today's usergenerated media are destroying our economy, our culture, and our values. New York: Doubleday. Lai, Y.-S., Tsai, H.-H., & Yu, P.-T. (2011). Screen-capturing System with Two-layer Display for PowerPoint Presentation to Enhance Classroom Education. Educational Technology & Society, 14 (3), 69–81. Lamb, B. (2004). "Wide open spaces: Wikis, ready or not". Educause Review. Lathem, S.A. (2005). Learning Communities and Digital Storytelling: New Media for Ancient Tradition. Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2005. Lipponen, L. (2002). Exploring foundations for computer-supported collaborative learning. In Proceedings of the Computer-supported Collaborative Learning Conference. Luo, L. (2009). Web 2.0 Integration in Information Literacy Instruction: An Overview. The Journal of Academic Librarianship, 36(1), 32–40. Mader, S. (Ed.) (2008). "Using wiki in education", the book. Mason, R., & Rennie, F. (2008). E-learning and social networking handbook: resources for higher education. London: Routledge. Mc Crosky C.J., Richmond P.V., Bennett E.V. (2006). The relationships of student end-of class motivation with teacher communication behaviors and instructional outcomes. Communication Education, 55 (4).


• • •

• • • • •

McLeod, J. & S. Vasinda (2008). Critical Literacy and Web 2.0: Exercising and Negotiating Power. Computers in the Schools, 25(3), 259 - 274. Mc Loughlin, C. & Lee, M.J.W. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era, Singapore. Retrieved from http://www.ascilite.org.au/conferences/singapore07/procs/mcloughlin.pdf O’Reilly, T., (2005). «What is Web 2.0.», Design Patterns and Business Models for the Next Generation Software, Available Online at http://oreilly.com/web2/archive/whatisweb20.html Rankin, E. L., & Hoaas, D. J. (2001). The use of PowerPoint and student performance. Atlantic Economic Journal, 29(1), 113. Reich, J., Murnane, R., & Willet, J. (2012). The State of Wiki Usage in U.S. K–12 Schools: Leveraging Web 2.0 Data Warehouses to Assess Quality and Equity in Online Learning Environments. Educational Researcher, 41(1), 7–15. Selwyn, N. (2007). Web 2.0 applications as alternative environments for informal learning - a critical review. Paper for OECD-KERIS expert meeting - Session 6 - Alternative learning environments in practice: using ICT to change impact and outcomes. Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. Van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers’ interpretations of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571–596. Wagner, C. (2004). Wiki: A Technology for Conversational Knowledge Management and Group Collaboration. Communications of the AIS. West, J.A., & West, M.L. (2009). Using wikis for online collaboration: the power of the read-write web. San Fransisco: Jossey-Bass. Wheeler, S. (2009). Learning Space Mashups: Combining Web 2.0 Tools to Create Collaborative and Reflective Learning Spaces. Future Internet,1, 3-13.


ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ: • Αιματίδου, Δ., Σακαρετσάνου, Α. (2012). Η αξιοποίηση του Wiki σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (το παράδειγμα των τροφικών αλυσίδων) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» (σσ 447-452). 20-22 Απριλίου 2012. Φλώρινα. • Αναστασίου, Α., Ανδρούτσου, Δ., Γεωργάλας, Π. (2010). Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή (σσ 345-352). 01 Σεπτεμβρίου 2010. Κόρινθος. • Ανδρεάτος, Α., (2008). Χρήση Wiki για την υποστήριξη Συνθετικών Εργασιών. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» (σσ 541-546). 01 Μαρτίου 2008. Πάτρα. • Γραμματικοπούλου, Α., Νίκα, Π., Παλαιγεώργου, Γ. (2012). Μαρτυρίες Εκπαιδευτικών για τις Δυσκολίες Ένταξης του Web 2.0 στην Τάξη. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» (σσ 407-416). 20-22 Απριλίου 2012. Φλώρινα. • Δαβράζος, Γρ., (2008). Μια Διαθεματική Διδακτική Πρόταση για τα Διαδικτυακά Ημερολόγια (Blogs). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» (σσ 553-558). 01 Μαρτίου 2008. Πάτρα. • Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α. (2011). Web 2.0: Εργαλεία και εφαρμογές – Εκπαιδευτική αξιοποίησή τους – Ψηφιακή ετοιμότητα των εκπαιδευτικών: Ερευνητική προσέγγιση ως προς τις εμπειρίες των χρηστών. Πρακτικά 8ουΣυνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ – «Το ψηφιακό σχολείο». 22-23 Οκτωβρίου 2011. Πειραιάς (υπό ανακοίνωση). • Ζιώγκου, Μ., Δημητριάδης, Σ. (2010). Χρήση εργαλείων τύπου Wiki στην εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση . Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή (σσ 322-328). 01 Σεπτεμβρίου 2010. Κόρινθος.


• • •

• • • • •

Ζουρελίδης, Σ. (2009). Μαθησιακές Πλατφόρμες με χρήση τεχνολογιών Web 2.0. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός και Εφαρμογή. Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ 373-383 ). 01 Απριλίου 2009. Βόλος. Ζωγόπουλος, Ε., & Αθανίτης, Α. (2011). Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Περιοδικό i-Teacher,3, 52-67. Retrieved from: http://i-teacher.gr Θεοφανέλλης, Τ., & Βασίλειος, Χ. (2012). Αξιοποίηση των wikis στην εκπαίδευση. Προτάσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Περιοδικό i-Teacher,4, 93-102. Retrieved from: http://i-teacher.gr Καπανιάρης, Α., Λιόβας, Δ., Νεοχωρίτου, Δ. (2012) Ασφαλές Κοινωνικό Δίκτυο Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Edmodo): διδάσκοντας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή (σσ 583-590). 27-30 Σεπτεμβρίου 2012. Βόλος. Κέκκερης, Γ.(2009). Νέα Εργαλεία (και μέθοδοι) στην Εκπαίδευση. Από το Web 1.0 στο Web 4.0”, Πρακτικά 3ης Πανελλήνιας Διημερίδας Καθηγητών Πληρ/κής Δ.Ε., Αλεξανδρούπολη Κίργινας, Σ. (2012). Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση. Περιοδικό i-Teacher,4, 78-83. Retrieved from: http://i-teacher.gr Κωστοπούλου, Φ. (2011). WEB 2.0 - Εργαλεία και χρήση. Περιοδικό i-Teacher,3, 68-75. Retrieved from: http://i-teacher.gr Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας (2000), Στρατηγικές Διδασκαλίας –Η κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, 5η Έκδ., Gutenberg. Μαυρομματάκη, Σ., Σιδηροπούλου, Α. (2009). Τα Wikis, ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο κατάλληλο για Διερευνητική Μάθηση. Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ 1-5 ). 01 Απριλίου 2009. Βόλος. Μαυρομματάκη, Σ., & Σιδηροπούλου, Α. (2008). Εducation 2.0, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «ΤΠΕ & Εκπαίδευση».


Μικρόπουλος, Τ., & Μπέλλου, Ι.(2010). Σενάρια διδασκαλίας με Υπολογιστή. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Παπαδημητρίου, Ι. (2012). Ο Σημασιολογικός Ιστός και η αξιοποίησή του για την υποστήριξη της διδασκαλίας και την εξατομίκευση της μάθησης. Περιοδικό i-Teacher,4, 172-179. Retrieved from: http://i-teacher.gr Τζιμογιάννης, A., Τσιωτάκης, P. & Ρούσσινος, Δ. (2012). Προς ένα παιδαγωγικό πλαίσιο του Ιστού 2.0: Σχεδιασμός και αποτίμηση ενός προγράμματος προετοιμασίας εκπαιδευτικών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ: • http://b-epipedo2.cti.gr/ (05/4/2013) • http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php (05/4/2013) • http://learn20.wikispaces.com/Blogging(%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF) (21/4/2013) • http://learn20.wikispaces.com/file/view/L5_.pdf (21/4/2013) • http://dreamteam.wikidot.com/wiki(21/4/2013) • http://wiktionary.org/(21/4/2013) • http://wikibooks.org/(21/4/2013) • http://wikiversity.org/(21/4/2013) • http://wikinews.org/(21/4/2013) • http://teachingwiki.org(21/4/2013) • http://westwood.wikispaces.com/Westwood+wikilinks+page(21/4/2013) • http://coho.pbwiki.com(21/4/2013) • http://wikipedia.org/(21/4/2013)


• • • • • • • •

• • •

http://www.wikinfo.org/(21/4/2013) http://learn20.wikispaces.com/Podcasting(21/4/2013) http://learn20.wikispaces.com/Web+2.0+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF% CE%B1(21/4/2013) http://learn20.wikispaces.com/Web+2.0+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF% CE%B1(21/4/2013) http://www.masternewmedia.org/news/2006/10/04/web_20_meets_smartmobs_howard.htm http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy-fundamentals http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy-fundamentals/intersection-digital-and-media-literacy http://www.scribd.com/doc/51025075/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE %B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#page=9 http://imoberg.com/files/Learning_Power_of_WebQuests_March_T._.pdf https://www2.ic.edu/IT/pdf/Webquests.pdf https://www.youtube.com/watch?v=72hZKQH4FhQ (09/04/2013)


Πηγές εικόνων 1/7 • • • • • •

• • • • • •

http://bryque.blogspot.gr/2013/01/web-20.html http://www.123rf.com/photo_14955789_web-2-0-3d-word-sphere-with-magnifying-glass-on-white-background.html http://webclipart.about.com/od/peopleoriginalclipart/ss/Computer-With-Christmas-Gifts_6.htm http://www.mille-soeren.dk/07_Clipart_JPG_GIF/12_funny_computer/side12_en.htm http://digitalciv.files.wordpress.com/2010/12/web20301.jpg https://www.google.gr/search?biw=1366&bih=673&q=wikis&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&um=1&ie=UTF8&hl=el&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Cl2jUbn5EcXFPJT4gaAG#facrc=_&imgrc=7DouLAiKdgm9lM%3A%3Bb9IqqPEo3OJpsM%3 Bhttp%253A%252F%252Ftcleo5.files.wordpress.com%252F2012%252F03%252Fwikis1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftcleo5.wordpress.c om%252F2012%252F03%252F15%252F%2525CE%2525B5%2525CF%252581%2525CE%2525B3%2525CE%2525B1%2525CF%252583%252 5CE%2525AF%2525CE%2525B1-3-%2525CF%252584%2525CE%2525B1-wikis%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525B7%2525CE%2525BD%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1%2525CE%2525B8%2525CE%2525B7%2525CF%252583%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1%2525C E%2525BA%2525CE%2525AE%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525C F%252583%2525CE%2525AF%252F%3B282%3B324 http://www.google.gr/search?q=wikivercity&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1366&bih=673&um=1&ie=UTF8&hl=el&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=lljUZirOMjnOqbkgeAK#facrc=_&imgrc=R9DH3pOMpRi3mM%3A%3BRedYWbK9aCfGJM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org% 252Fwikipedia%252Fcommons%252Fa%252Fa9%252FWikiversityworld5b.png%3Bhttp%253A%252F%252Fcommons.wikimedia.org%252Fwiki%252FFile%253AWikiversity-world5b.png%3B637%3B603 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiktionary-logo_wpstyle-en_with_transparency.png http://wikiindex.org/Wikinfo http://www.userlogos.org/node/4388 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikiversity-world5b.png http://blogs.sch.gr/wp-content/themes/sch-nelo/fpss/slideshows/myslideshow/images/03.jpg http://www.google.com/imgres?start=193&hl=el&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=aaz7Rm_5BV35TM:&imgrefurl=http://www.edu4 u.gr/Default.aspx%3FTabID%3D93%26seodnn_ctr476_ViewInp_Question_Answers_Inp_QAnswerList1_gridQA%3Dpage2180%257Csort1% 257Cd5&docid=2yUaNaIW


Πηγές εικόνων 2/7 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

http://www.google.com/imgres?hl=el&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=eNnP0dtAqnjHMM:&imgrefurl=http://electrology.mysch.gr/ %3Fpage_id%3D729&docid=YVLIARNPP4WEmM&imgurl=http://electrology.mysch.gr/wp-content/uploads/2012/04/edmodo1.png&w=596&h=335&ei=WeqYUdaRIIfmPLugbgL&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:81&iact=rc&dur=710&page=1&tbnh=168&tbnw=265&start=0 http://www.google.com/imgres?hl=el&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=XNB3FpAtN7KNWM:&imgrefurl=http://educ6040fall10.wikis paces.com/Webquests&docid=v6pq-nBSOv2e_M&imgurl=http://educ6040fall10.wikispaces.com/file/view/webquest/168672831/36 http://users.sch.gr/gbasm/Webquest_Kyklades/index.htm http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites https://designing21centurylearning.wikispaces.com/Chapter+4 https://developers.google.com/youtube/images/YouTube_logo_stacked_white.png https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS0-KZWOPZmWFJV-rHapyS6pq0VvweRKyhaJFTFWdiWj0nNvMlSA https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGe14zPpvB68aHtRqPzu6GxONofP6K4waRqIZzF0PMKWd__7nE https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRxYgUK1GfMkGhFg-CAeHGlZRXLaEB_rrzBbm6s33iC2l_WHVi http://irwebreport.com/images/aadb9505e198_1223B/slideshare_logo.gif https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOCgdfNZflEPw70bW5eHSFewWHj8fv6nYXVF7hDBVmbA7eTOv4 https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtbDxPSF6E4qT8ttZ9_oM6hd3lnZEaWhHqsKMXkTO5xNrf5HzS http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cd/Prezi_logo.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTF9CEVVoxresATiNPVSr5SqkAKMagTdl3iR3t7-MjfxRA2seM2wQ


Πηγές εικόνων 3/7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcvjiX10dzJLARWJA-EvpqM3xxN_dxOVdUu_lUqYygKLZJlulppg https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQWAqBlSd3u3V_OejQlSyn-Ar1YUBYPig-ttHeUyhCl3Lp6LsSPQ http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7K-CemMoqsUFkSzjfeACjzG3jBNZIkXPxfCiKwdirS21tDAH_ https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyk4f908JNDqDx9eebY5ODlUWEZHV3XfLUgxfW6j0jhDczwC4x http://lh3.ggpht.com/-Y-9LSSi0HnI/SbAeJ4ibCnI/AAAAAAAAC8s/Dw7sL1pop7Q/d/picasa_logo.jpg http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXT8kLhHT0v_FUgaiNauYmi_pVY-9kTG6Qcu9yGdAPeIWO3m7n http://www.minedu.gov.gr/ http://www.etpe.eu/new/conferences/list http://www.minedu.gov.gr/ http://www.minedu.gov.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ http://www.itinfopoint.com/post/114/hyper-text-transfer-protocol/ http://www.itechcode.com/2013/04/27/4-simple-and-effective-tips-to-boost-your-amazon-sales/ http://blog.panagenda.com/pub/panablog.nsf/d6plinks/FLOR-7DRBHC http://usableinterfaces.com/category/web20/ http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2013/03/11-web-20.html http://psychcentral.com/blog/archives/2008/08/04/how-to-spot-a-narcissist/ http://www.ophilos.eu/2007_02_01_archive.html http://www.toastmasters.org/ToastmastersMagazine/ToastmasterArchive/2009/May/NewWithWeb.aspx http://www.wiggler.gr/2007/02/04/what-is-web-2/ http://businessgermanireland.pbworks.com/w/page/39013630/e-LEARNING http://www.innovationmanagement.se/2010/11/01/evolving-innovation-in-large-companies-through-web-2-0/ http://blog.framebench.com/email-vs-framebench/ http://journalofhumannutritionanddieteticseditor.wordpress.com/2013/01/28/successful-use-of-a-wiki-platform-for-internationalpromotion-of-guidelines-for-management-of-cancer/ http://www.hotelpalazzopapaleo.com/discount_reserved_to_our_facebook_fan_06en36387en.htm http://bblog2.bobbijokenyon.com/2012/07/11/hello-world/


Πηγές εικόνων 4/7 • • • • • •

• • • • • •

http://bryque.blogspot.gr/2013/01/web-20.html http://www.123rf.com/photo_14955789_web-2-0-3d-word-sphere-with-magnifying-glass-on-white-background.html http://webclipart.about.com/od/peopleoriginalclipart/ss/Computer-With-Christmas-Gifts_6.htm http://www.mille-soeren.dk/07_Clipart_JPG_GIF/12_funny_computer/side12_en.htm http://digitalciv.files.wordpress.com/2010/12/web20301.jpg https://www.google.gr/search?biw=1366&bih=673&q=wikis&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&um=1&ie=UTF8&hl=el&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Cl2jUbn5EcXFPJT4gaAG#facrc=_&imgrc=7DouLAiKdgm9lM%3A%3Bb9IqqPEo3OJpsM%3 Bhttp%253A%252F%252Ftcleo5.files.wordpress.com%252F2012%252F03%252Fwikis1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftcleo5.wordpress.c om%252F2012%252F03%252F15%252F%2525CE%2525B5%2525CF%252581%2525CE%2525B3%2525CE%2525B1%2525CF%252583%252 5CE%2525AF%2525CE%2525B1-3-%2525CF%252584%2525CE%2525B1-wikis%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525B7%2525CE%2525BD%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1%2525CE%2525B8%2525CE%2525B7%2525CF%252583%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1%2525C E%2525BA%2525CE%2525AE%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525C F%252583%2525CE%2525AF%252F%3B282%3B324 http://www.google.gr/search?q=wikivercity&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1366&bih=673&um=1&ie=UTF8&hl=el&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=lljUZirOMjnOqbkgeAK#facrc=_&imgrc=R9DH3pOMpRi3mM%3A%3BRedYWbK9aCfGJM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org% 252Fwikipedia%252Fcommons%252Fa%252Fa9%252FWikiversityworld5b.png%3Bhttp%253A%252F%252Fcommons.wikimedia.org%252Fwiki%252FFile%253AWikiversity-world5b.png%3B637%3B603 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiktionary-logo_wpstyle-en_with_transparency.png http://wikiindex.org/Wikinfo http://www.userlogos.org/node/4388 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikiversity-world5b.png http://blogs.sch.gr/wp-content/themes/sch-nelo/fpss/slideshows/myslideshow/images/03.jpg http://www.google.com/imgres?start=193&hl=el&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=aaz7Rm_5BV35TM:&imgrefurl=http://www.edu4 u.gr/Default.aspx%3FTabID%3D93%26seodnn_ctr476_ViewInp_Question_Answers_Inp_QAnswerList1_gridQA%3Dpage2180%257Csort1% 257Cd5&docid=2yUaNaIW


Πηγές εικόνων 5/7 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

http://www.google.com/imgres?hl=el&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=eNnP0dtAqnjHMM:&imgrefurl=http://electrology.mysch.gr/ %3Fpage_id%3D729&docid=YVLIARNPP4WEmM&imgurl=http://electrology.mysch.gr/wp-content/uploads/2012/04/edmodo1.png&w=596&h=335&ei=WeqYUdaRIIfmPLugbgL&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:81&iact=rc&dur=710&page=1&tbnh=168&tbnw=265&start=0 http://www.google.com/imgres?hl=el&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=XNB3FpAtN7KNWM:&imgrefurl=http://educ6040fall10.wikis paces.com/Webquests&docid=v6pq-nBSOv2e_M&imgurl=http://educ6040fall10.wikispaces.com/file/view/webquest/168672831/36 http://users.sch.gr/gbasm/Webquest_Kyklades/index.htm http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites http://www.ebizmba.com/articles/social-bookmarking-websites https://designing21centurylearning.wikispaces.com/Chapter+4 https://developers.google.com/youtube/images/YouTube_logo_stacked_white.png https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS0-KZWOPZmWFJV-rHapyS6pq0VvweRKyhaJFTFWdiWj0nNvMlSA https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGe14zPpvB68aHtRqPzu6GxONofP6K4waRqIZzF0PMKWd__7nE https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRxYgUK1GfMkGhFg-CAeHGlZRXLaEB_rrzBbm6s33iC2l_WHVi http://irwebreport.com/images/aadb9505e198_1223B/slideshare_logo.gif https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOCgdfNZflEPw70bW5eHSFewWHj8fv6nYXVF7hDBVmbA7eTOv4 https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtbDxPSF6E4qT8ttZ9_oM6hd3lnZEaWhHqsKMXkTO5xNrf5HzS https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQWAqBlSd3u3V_OejQlSyn-Ar1YUBYPig-ttHeUyhCl3Lp6LsSPQ http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7K-CemMoqsUFkSzjfeACjzG3jBNZIkXPxfCiKwdirS21tDAH_ https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyk4f908JNDqDx9eebY5ODlUWEZHV3XfLUgxfW6j0jhDczwC4x


Πηγές εικόνων 6/7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

http://lh3.ggpht.com/-Y-9LSSi0HnI/SbAeJ4ibCnI/AAAAAAAAC8s/Dw7sL1pop7Q/d/picasa_logo.jpg http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXT8kLhHT0v_FUgaiNauYmi_pVY-9kTG6Qcu9yGdAPeIWO3m7n http://www.minedu.gov.gr/ http://www.etpe.eu/new/conferences/list http://www.minedu.gov.gr/ http://www.minedu.gov.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ http://www.itinfopoint.com/post/114/hyper-text-transfer-protocol/ http://www.itechcode.com/2013/04/27/4-simple-and-effective-tips-to-boost-your-amazon-sales/ http://blog.panagenda.com/pub/panablog.nsf/d6plinks/FLOR-7DRBHC http://usableinterfaces.com/category/web20/ http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2013/03/11-web-20.html http://psychcentral.com/blog/archives/2008/08/04/how-to-spot-a-narcissist/ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cd/Prezi_logo.jpg http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTF9CEVVoxresATiNPVSr5SqkAKMagTdl3iR3t7-MjfxRA2seM2wQ http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcvjiX10dzJLARWJA-EvpqM3xxN_dxOVdUu_lUqYygKLZJlulppg http://www.ophilos.eu/2007_02_01_archive.html http://www.toastmasters.org/ToastmastersMagazine/ToastmasterArchive/2009/May/NewWithWeb.aspx http://www.wiggler.gr/2007/02/04/what-is-web-2/ http://businessgermanireland.pbworks.com/w/page/39013630/e-LEARNING http://www.innovationmanagement.se/2010/11/01/evolving-innovation-in-large-companies-through-web-2-0/ http://blog.framebench.com/email-vs-framebench/ http://journalofhumannutritionanddieteticseditor.wordpress.com/2013/01/28/successful-use-of-a-wiki-platform-for-internationalpromotion-of-guidelines-for-management-of-cancer/ http://www.hotelpalazzopapaleo.com/discount_reserved_to_our_facebook_fan_06en36387en.htm http://bblog2.bobbijokenyon.com/2012/07/11/hello-world/ http://www.slashgear.com/dropbox-users-bombarded-by-spam-e-mails-02272226/


Πηγές εικόνων 7/7 • • • • • • • • • • • • •

http://audacitytutorials.webs.com/ http://writtencommunicationcal.blogspot.gr/2011/05/voxopop.html http://ddeubel.edublogs.org/2009/11/08/using-voicethread-with-your-textbook/ http://www.idownloadblog.com/2012/12/04/youtube-1-1-0-4136-for-ios/ http://www.wired.com/geekdad/2008/01/teachertube/ http://www.pastemagazine.com/articles/2013/03/vimeo-to-launch-visual-effects-filter-like-feature.html http://angelpuente.blogspot.gr/2011/01/tubechop-recortar-videos-de-youtube.html http://dssofgcsc.wordpress.com/for-professors/closed-captioning-on-camtasia/ http://www.articulate.com/rapid-elearning/how-to-use-this-free-screencasting-tool-for-e-learning/ http://easierway.ca/category/mind-mapping/ http://blogs.sch.gr/vdrimtzias/2011/06/01/inspiration/ http://www.viralblog.com/community-marketing/goanimate-new-viral-animation-community/ http://syneducation.wordpress.com/2012/12/09/storybird%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82%CE%B5%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83% CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B1%C E%B5%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%B5/storybird/ http://www.tierneybrothers.com/AboutUs/NewsBlog/TeacherTuesdayTechTips4-24-12.aspx


Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό της παρουσίασης στη διεύθυνση:

Ευχαριστούμε!

"Web 2.0"  
"Web 2.0"  
Advertisement