Page 1

SCRIPTIE BACHELORPROEFSCRIPTIE DIGITAAL PUBLICEREN IN EEN DIGITAAL TIJDPERK CASESTUDY DIGITAAL BLONDÉ MAGAZINE

Bosschaerts Eleni | S089045

Bachelorproef 6 | 2017 – 2018

Grafische en digitale media | Grafimediatechnologie AP Hogeschool Antwerpen | 1 juni 2018


Disclaimer Dit verslag, inclusief eventuele bijlage(s), bevat vertrouwelijke bedrijfsen klantinformatie. Het mag enkel gehanteerd worden in het kader van een stage/bachelorproef, en niet voor commerciële of andere doeleinden. Niets uit dit verslag mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder toestemming van de stagegever en stagiair.

Bachelorproef 6 | 2017 – 2018 Bosschaerts Eleni | 3GMT Opleiding Grafische en digitale media Afstudeerrichting Grafimediatechnologie AP Hogeschool te Antwerpen Mentor & expert Gudrun Somers Begeleider Silvia Van Aken ©2018 Copyright Bosschaerts Eleni


Voorwoord Drie jaar geleden had ik nog nooit met Adobe Software gewerkt of een magazine gemaakt. Nu ben ik hierin bedreven, en doe het met plezier. Dit zorgde ervoor dat deze grafisch productgeoriënteerde bachelorproef aan de hand van een casestudy tot stand kwam. Bij mijn stagebedrijf kreeg ik de kans om een digitaal Blondé portfolio in een magazine vorm te maken. Graag bedank ik Gudrun Somers, mijn expert en stagementor, voor alle feedback, hulp en goede raad. Daarnaast wil ik Blondé bedanken voor de gekregen kans, Silvia Van Aken, de stagebegeleider, voor de begeleiding en ondersteuning vanuit de hogeschool, Lien Goedemé, de taalcoach, voor de feedback, hulp en ondersteuning van mijn dyslexie. Alle respondenten die deel hebben genomen aan de enquête wil ik graag bedanken. Verder wil ik familie en vrienden bedanken voor alle steun en geduld.

Ik wens u veel leesplezier!

Eleni Bosschaerts Mortsel, 1 juni 2018


Inhoud ABSTRACT

1

INLEIDING 3 THEORETISCH KADER

4

SCRIPTIE DIGITAAL PUBLICEREN

7

DEEL I ONDERZOEK

8

HOOFDSTUK 1 | DIGITALE PUBLICATIES

8

HOOFDSTUK 2 | E-PUBLISHING TOOLS

10

HOOFDSTUK 3 | DE MEERWAARDE

14

HOOFDSTUK 4 | BLONDÉ

16

HOOFDSTUK 5 | DE DOELGROEP

18

HOOFDSTUK 6 | DE CONCURRENTIE

22

HOOFDSTUK 7 | RESULTATEN ONDERZOEK

25

DEEL II ONTWERPPROCES

32

HOOFDSTUK 8 | HET ONTWERPPROCES

32

HOOFDSTUK 9 | RESULTATEN ONTWERP

46

CONCLUSIE & AANBEVELINGEN

52

BIBLIOGRAFIE 54 BIJLAGEN 56 BIJLAGE 1 | ENQUÊTE DIGITALE PUBLICATIE

58

BIJLAGE 2 | RESULTATEN ENQUÊTE OVER DIGITALE PUBLICATIE

63

BIJLAGE 3 | EINDPRODUCT

68


LET’S DO WHAT WE LOVE AND DO A LOT OF IT Marc Jacobs


Abstract Digitaal publiceren in een digitaal tijdperk. Casestudy Digitaal Blondé magazine Eleni Bosschaerts Blondé nv Gudrun Somers Silvia Van Aken

[titel bachelorproef] [naam student] [naam stageverlenend bedrijf] [naam stagementor & expert] [naam stagebegeleider]

[SAMENVATTING] Digitaal publiceren in een digitaal tijdperk. Casestudy Digitaal Blondé magazine

Ik heb gekozen om een grafisch productgeoriënteerde bachelorproef te schrijven over digitaal publiceren, specifieker het digitale magazine. De centrale onderzoeksvraag die beantwoord wordt is: “Welke keuzes zijn relevant voor een digitaal Blondé portfolio als een magazine, om een digitale publicatie te bekomen met meerwaarde?”. Dit gebeurt aan de hand van een casestudy, hiervoor heb ik mijn stagebedrijf Blondé gekozen. Blondé, een communicatiebedrijf in Edegem, heeft een eigen website maar nog geen eigen magazine. Het doel van de bachelorproef is dat het digitale Blondé magazine, het eindproduct, een digitale publicatie met meerwaarde is. Het digitale Blondé magazine kan eenvoudig worden meegenomen op een tablet of laptop, of gemakkelijk worden doorgestuurd naar de klant. De werkwijze en het resultaat van deze grafisch productgeoriënteerde bachelorproef bestaat uit twee onderdelen: het onderzoek en het ontwerpproces. Het onderzoek bestaat uit deskresearch met literatuurstudie. Het start met de vraag wat een digitale publicatie is, beschrijving van de soorten digitale publicaties, het ruime aanbod aan e-publishing tools en de meerwaarde. Verder werd het communicatiebureau, Blondé, hun huidige en potentiële klanten, de doelgroep van Blondé en de concurrentie in de communicatie, reclame en grafische sector onderzocht. Tenslotte werd er onderzoek gedaan naar de ervaring en mening rond een digitale publicatie, via een enquête die door 600 respondenten beantwoord werd. Het tweede onderdeel resulteerde in het digitaal Blondé magazine. Het interactieve eindproduct werd vormgegeven en ontworpen via het design thinking proces, met aandacht voor de design keuze, de lezer, de meerwaarde en het iteratief design. Doorheen mijn traject hebben Dr. Silvia Van Aken, begeleider vanuit de AP Hogeschool, en Gudrun Somers, mijn stagementor en expert van Blondé, me begeleid.

Eleni Bosschaerts | 1


Inleiding Mijn passie ligt voornamelijk bij print. Toch heb ik gekozen voor een digitaal gericht onderwerp, namelijk digitaal publiceren. Ik zag het als een uitdaging en ik wou de mogelijkheden en de meerwaarde van digitaal publiceren onderzoeken. Digitaal publiceren kwam aan bod bij het opleidingsonderdeel Publishing in het derde jaar Grafimediatechnologie. Tijdens de lessen heb ik veel kunnen experimenteren en uitproberen en merkte ik dat er veel mogelijkheden waren. Tijdens mijn stage bij het communicatiebureau Blondé leek het me interessant om mee te werken aan een onderzoeksproject van het Grafische & Digitale Media onderzoeksteam. Het onderzoeksteam focust zich op de ontwerpers van digitale publicaties. Het gaat niet alleen om designers of vormgevers, maar ook om communicatiebureaus en andere bedrijven met een kleinschalige aanpak. Het onderzoeksteam is Ann Debeuf en Serge Van Camp, onder deskundige leiding van Silvia Van Aken. Voor mij wordt een digitale publicatie bekeken of gelezen op het beeldscherm, of het nu een computer, laptop, e-reader, tablet of smartphone is. Er zijn eindeloos veel toepassingen van digitale publicaties zoals een magazine, krant, jaarverslag, brochure, flyer, e-book en veel meer. Blondé gaf me de kans om als casestudy een digitaal Blondé magazine te maken. Na de negen stageweken mocht ik beginnen aan deze grafisch productgeoriënteerde bachelorproef vertrekkend vanuit de casestudy.

Eleni Bosschaerts | 3


Theoretisch kader Voor deze grafisch productgeoriënteerde bachelorproef vertrekkend vanuit een casestudy, ga ik op zoek naar het antwoord op de onderstaande onderzoeksvraag. De bachelorproef geeft, naast onderzoek, ook het ontwerpproces weer van de casestudy: de digitaal Blondé portfolio in een magazine. Het eindproduct van de bachelorproef is een digitaal magazine met meerwaarde, dat online of offline bekeken en gelezen wordt op een beeldscherm bijvoorbeeld op een computer, laptop, e-reader, tablet of smartphone.

“Welke keuzes zijn relevant voor een digitaal Blondé portfolio als een magazine, om een digitale publicatie te bekomen met meerwaarde?”

keu·ze, keus (de; v(m);

Blondé

ma·ga·zi·ne (het; o; meervoud: magazines)

1 communicatiebureau

1 tijdschrift

(Blondé, 2018)

(van Dale, 2018)

> meer in hoofdstuk 8, het ontwerpproces.

> meer in hoofdstuk 4 over Blondé.

> meer in hoofdstuk 8, het ontwerpproces van het digitaal magazine.

di·gi·taal (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

pu·bli·ca·tie (de; v; meervoud: publicaties)

meer·waar·de (de; v)

1 in cijfers, cijfer-; werkend op basis van het binaire stelsel: digitaal vastgelegde databestanden; digitale klok met cijfers, niet met wijzers (tegenstelling: analoog); digitale fotografie

1 openbaarmaking, openlijke bekendmaking 2 het bekendgemaakte 3 uitgegeven geschrift

1 extra waarde

meervoud: keuzen, keuzes)

1 de daad van het kiezen 2 de gelegenheid, de vrijheid om te kiezen: we hebben geen (andere) keus er kan slechts één ding gedaan worden 3 voorkeur (van Dale, 2018)

(van Dale, 2018)

(van Dale, 2018)

(van Dale, 2018)

> meer in hoofdstuk 1 over de digitale publicatie.

4 | theoretisch kader

> meer in hoofdstuk 1 over de digitale publicatie.

> meer in hoofdstuk 3 over de meerwaarde van een digitale publicatie.


CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG De centrale onderzoeksvraag “Welke keuzes zijn relevant voor een digitaal Blondé portfolio als een magazine, om een digitale publicatie te bekomen met meerwaarde?” wordt aangevuld met enkele deelvragen waaronder onderzoek gerichte vragen en ontwerp gerichte vragen. ONDERZOEK DEELVRAGEN • • •

Wat zijn digitale publicaties? Welke soorten digitale publicaties zijn er? Hoe kan je als vormgever van een digitale publicatie, een geschikte keuze maken uit het ruime aanbod aan e-publishing tools? Welke meerwaarde geeft een digitale publicatie (voor de vormgever, gebruiker)?

Via literatuuronderzoek en deskresearch wordt er onderzoek gedaan over digitale publicaties, de soorten, de e-publishing tools en de meerwaarde van een digitale publicatie. Aan de hand van een korte enquête heb ik respondenten bevraagd naar hun kennis, mening en ervaring met digitale publicaties. • • •

Wie/wat is Blondé? Wie zijn hun huidige en potentiële klanten? Wie is de doelgroep van Blondé? Welke informatie wil de klant? Wat bestaat al in de communicatie, reclame en grafische sector? Wat doet de concurrentie?

Via literatuuronderzoek en deskresearch wordt er onderzoek gedaan over Blondé, hun klanten, de doelgroep, de sector en concurrentie. Verder wordt er via customer journey en message house informatie verzameld over de doelgroep en de klanten van Blondé. ONTWERP DEELVRAAG •

Hoe verloopt het ontwerpproces van het (digitaal) Blondé Portfolio/ Magazine?

Door bovenstaande onderzoeksvraag rond het ontwerpproces te beantwoorden, zullen verschillende design keuzes gemaakt kunnen worden, die het magazine meerwaarde kunnen geven en het ontwerp verbeteren door iteratief design.

Eleni Bosschaerts | 5


Scriptie Digitaal publiceren Deze scriptie bestaat uit twee grote delen, onderzoek en ontwerp. Ze betracht een antwoord te geven op de onderzoeksvraag: “Welke keuzes zijn relevant voor een digitaal Blondé portfolio als een magazine, om een digitale publicatie te bekomen met meerwaarde?”. DEEL I ONDERZOEK Het eerste deel van de scriptie is het onderzoek, hierin werd er via kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals deskresearch en literatuuronderzoek onderzoek gedaan naar digitale publicaties, de soorten digitale publicaties, het ruime aanbod aan e-publishing tools en de meerwaarde. Verder werd Blondé, de huidige en potentiële klanten, de doelgroep van Blondé en de concurrentie in de communicatie, reclame en grafische sector onderzocht. Via customer journey en message house werd er informatie verzameld over de doelgroep en de klanten van Blondé. Via een enquête, de kwantitatieve onderzoeksmethode, onderzochten we de verschillende ervaringen en meningen rond digitale publicaties. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het ontwerp. DEEL II ONTWERPPROCES Het tweede deel van de scriptie is het ontwerpproces. Het hele digitale Blondé Magazine werd vormgegeven en ontworpen via het design thinking proces, met aandacht voor design keuze, meerwaarde en iteratief design. Het Blondé magazine bevat een portfolio met klanten en ook meer over Blondé als bedrijf. Het kan meegenomen worden naar de klant om Blondé voor te stellen. Of kan eenvoudig worden doorgestuurd.


Deel I Onderzoek HOOFDSTUK 1 | DIGITALE PUBLICATIES

Er is enige verwarring over wat juist een e-pub of digitale publicatie is. Het eerste hoofdstuk handelt over de digitale publicatie, wat het juist is en welke soorten er zijn. EEN E-PUBLICATIE OF DIGITALE PUBLICATIE Het belangrijkste uit de verschillende definities is dat een digitale publicatie bekeken en gelezen wordt op een beeldscherm, of het nu een computer, laptop, e-reader, tablet of smartphone is. Dat er interactieve mogelijkheden zijn bijvoorbeeld links, animatie, audio of video. Er zijn eindeloos veel toepassingen van digitale publicaties zoals een magazine, krant, jaarverslag, brochure, flyer, boek, e-book en veel meer. Het heeft steeds een specifieke doelgroep. Een e-publicatie of digitale publicatie is volgens Ann Debeuf: ”‘iets’ (tekst, afbeelding, beeldof geluidsdrager) dat publiek wordt gemaakt en dat op ‘een’ scherm wordt gelezen. Een scherm van een tablet, een e-reader, een computer, een smart phone, ... Het is op één of andere manier online beschikbaar, via het internet of via een elektronische bookstore maar is vaak ook offline beschikbaar of bruikbaar. Het is iets dat af is en op zichzelf staand, eerder lineair opgebouwd, met een duidelijk begin en einde, een ‘kop en staart’ zeg maar. Door het digitale karakter blijft het meestal wèl aanpasbaar, maar in principe is het een voltooide publicatie. Het is eenmalig of periodiek en het is gericht op een specifieke doelgroep. (....) Het is in geen geval een website of een blog.” (Debeuf, A., 2018) Een digitale publicatie is volgens Instantmagazine: “een browser-based, volledig responsive beeldverhaal, waarin tekst, fotografie en video samenkomen in een eenmalige of periodieke uitgave gericht op een specifieke doelgroep.” (Instantmagazine, 2018) Een digitale publicatie is volgens TextArt: “ontstaan omdat ‘online magazine’ de lading niet dekt. Bij een online magazine denken mensen aan een digitale Happinez of Libelle, of aan een bladerbare pdf. Ze zien een website met een tijdlijn voor zich of een beeldscherm waar vanuit alle hoeken foto’s en blokken tekst je beeldscherm in ‘vliegen’. Met een digitale publicatie kun je zoveel meer dan het digitaliseren van een ‘traditioneel’ magazine. Denk bijvoorbeeld ook aan brochures, handboeken, whitepapers en communicatiemiddelen voor sales en marketing.” (TextArt, 2018)

8 | deel i onderzoek


SOORTEN DIGITALE PUBLICATIES | Einde van de verwarring, begin van het overzicht De tabel hieronder bevat een overzicht van de soorten digitale publicaties. Er zijn vier grote soorten digitale publicaties: interactieve pdf, reflowable epub, fixed lay-out epub en iBooks Author van Apple. Iedere soort heeft een ander specifieke doeleind of toepassing.

interactieve pdf

reflowable epub

fixed lay-out epub

iBooks Author (Apple)

vaste lay-out

herschikbare of reflowable

vaste lay-out

fixed in landscape, reflowable in portrait

*

*

**

Geschikt voor leesboeken, romans en eenvoudige handleidingen

Alle digitale publicaties met vaste lay-out

Enkel op apple platformen te lezen en te maken

lay-out

apparaat

via pdf-reader

deelbaar

interactiviteit

> enkel op computer

> lettergrootte aanpassen

verkoop

Alle digitale publicaties met vaste lay-out toepassing

* verkoopbaar in kindle store of apple ibook store ** enkel verkoopbaar in apple ibook store

Eleni Bosschaerts | 9


HOOFDSTUK 2 | E-PUBLISHING TOOLS Dit hoofdstuk geeft een overzicht en vergelijking van de meest geschikte e-publishing tools om het Blondé magazine online te delen. Uit het ruime aanbod e-publishing tools of platforms om digitale publicaties online te plaatsen als vormgever ben ik specifiek gaan zoeken naar een tool om het Blondé magazine online te delen. Ik koos zes e-publishing tools of platforms vanwege hun bekendheid, groot aantal gebruikers, de goede Google ranking en de volledigheid van informatie op de website. Ik heb deze vergeleken op basis van verschillende criteria zoals prijs, aantal gebruikers, opslagruimte, interactieve mogelijkheden, statistieken en veel meer. YUMPU Yumpu is een e-publishing tools met 897.550 gebruikers. Beiden delen op sociale media en op een website embedden zijn er weinig mogelijkheden bij de gratis versie.

CALAMEO

Calameo heeft de meeste gebruikers met 4 000 000 gebruikers en 10 000 000 publicaties. Bij de gratis versie kan je de basisstatistieken raadplegen. Premium voor €11 per maand geeft advertentievrij lezen en 30GB extra opslagruimte en ongelimiteerd pagina’s per publicatie. Bij de Adfree versie (voor $14,95/maand) wordt het Het heeft ook de optie om SEO te gebruiken, de gebruik advertentievrij en kan je enkele statistieken publicatie downloadbaar te maken en samen te werken bekijken met Google Analytics & SEO. Webkiosk geeft met 5 gebruikers. de extra functie om een webkiosk te creeren. Het heeft de functie om een iOS app te maken en in-app aankopen €44 per maand kan je gebruik maken van de Platium versie te doen. die je een opslagruimte geeft van 100GB, het mogelijk maakt om 250MB per publicatie en gebruik van Google ISSUU Analytics, Audio & video mogelijk maakt. Daarnaast kan je ook met 25 gebruikers tegelijk samenwerken. Issuu heeft 100 000 000 unieke bezoekers per maand en het meeste aantal digitale publicaties met FLOWPAPER 30 000 000 publicaties. Het heeft vele gratis functies zoals delen op sociale media of website, basisstatiekieken en Flowpaper is zoals de andere e-publication tools gratis SEO. Daarnaast heeft het ook interactieve mogelijkheden uit te proberen. Het enige nadeel is dat de publicatie zoals links, inhoudstafel, bladeranimatie, audio en video. limiet 10 pagina’s is per publicatie. Er zijn wel veel gratis Het heeft een gratis applicatie om de e-publicatie te functie zoals SEO, Google Analytics en downloadbare lezen en te delen. Er is ook de mogelijkheid om de lezer publicaties. Daarnaast is interactiviteit mogelijk, je kan het document te laten downloaden. links, inhoudstafel, audio & video implementeren en het heeft een bladeranimatie. Dit is wel de enige die denkt Vanaf Starter voor $22/maand is Issuu advertentievrij met aan gratis beveiliging. de zelfde mogelijkheden als de gratis versie. Als de publicatie limiet te laag is kan je met Premium $95 maakt je onbeperkt gebruik van Zine, de voor $39 per maand. De publicatie limiet verhogen tot advertentievrije versie met de functie downloadbare 5000 pagina’s ofwel 500MB per publicatie. Daarnaast publicaties. Het voordeel hieraan is dat het slechts 1 keer zijn er ook aankopen mogelijk met deze versie. betaald moet worden en niet maandelijks. De creative Als je in team verband wil werken heeft issuu daar de versie is beschikbaar voor $145 per jaar, hier kan je met 3 Optimum versie voor $299 per maand. gebruikers te gelijk werken. Voor $495 per jaar heb je de Team versie die het mogelijk maakt om met 10 gebruikers samen te werken en PhoneGap App te gebruiken. 10 | deel i onderzoek


ANYFLIP

CONCLUSIE E-PUBLISHING TOOLS

Anyflip is een e-publishing tools met 217 962 gebruikers Elke e-publishing tool of platform is apparaat- en en 3 860 643 publicaties. platformonafhankelijke en dus compatibel met alle apparaten van Apple, Windows en Android. Daarnaast Als je advertentievrij of zonder watermerk Anyflip is elke tool gratis ter beschikking of toch een “proef” wil gebruiken kies je voor de Pro versie voor $15 per versie om te testen. maand. In de plaats krijg je 500GB opslagruimte en de mogelijkheid om 2000 publicatie per maand te Na de zes e-publishing tools te hebben vergeleken uploaden. Je kan de publicaties offline lezen op een kies ik voor de gratis versie van Issuu om het desktop of online kan je de publicaties embedden op Blondé magazine online te delen. Issuu heeft vele een website. Daarnaast heeft Anyflip de animatie om te mogelijkheden en is zeer gebruiksvriendelijk. Daarnaast bladeren en heeft het een digitale boekenplank. De lezer biedt het veel gratis mogelijkheden ten opzichte van de kan de publicatie download maar toch is ze beveiligd anderen. De versie Platium voor $25 per maand (of $299 per jaar) Het heeft een gratis applicatie om de e-publicatie te biedt de mogelijkheid om audio & video te integreren en lezen en te delen. Issuu heeft veel bezoekers, dit zal met 3 gebruikers samen te werken. mogelijk leiden tot reclame. Er is ook de mogelijkheid om de lezer of potentiële klant het document te laten Als je in een groter team wil samen werken is er de downloaden. Enterprise versie waarvoor je eenmalig $999 betaalt om dan met 10 gebruikers samen te werken. Flowpaper heeft ook veel gratis mogelijkheden maar het heeft een zeer lage publicatie limiet van slecht 10 ONLINE TOUCH pagina’s per publicatie. Daar het Blondé magazine meer dan 10 pagina’s bevat is Flowpaper geen optie. Online touch is de enige tool die ongelimiteerd uploaden en ook ongelimiteerd pagina’s aanbied. De gratis versie biedt dus onbeperkt aantal publicaties en pagina’s en kan je embedden op een website. De tool werkt met een prijs per publicatie. Als je 1 basis publicatie online wil, betaal je hiervoor €75. Dit is uiteraard zonder advertenties. Indien je liever een interactieve publicatie online wil betaal je hiervoor €95. Dit is uiteraard zonder advertenties en met de interactieve mogelijkheid van links en een inhoudstafel en nog een bladeranimatie. Eleni Bosschaerts | 11


OVERZICHT AANBOD AAN E-PUBLISHING TOOLS OF PLATFORMS

Yumpu

Issuu

Calameo

Website & bron

en.yumpu.com

issuu.com

en.calameo.com

Cijfers

897.550 gebruikers

100 000 000 unieke bezoekers

4 000 000 gebruikers

30 000 000 publicaties

10 000 000 publicaties

Prijs

Gratis

Gratis

Gratis

Opslagruimte

5 uploads/day

ongelimiteerd uploaden

15GB opslagruimte

Publicatie limiet

ongelimiteerd pagina’s

500 pagina’s / 100MB

500 pagina’s / 100MB

Device

mobile & desktop

iOS/Android app + desktop

mobile & desktop

Prijs

Adfree $14,95/mnd

Starter $22/mnd

Premium €11/mnd

+ extra functies

Advertenties vrij

Advertenties vrij

Advertenties vrij

Delen op sociale media Embed op website Statistiek SEO

Google Analytics Interactie links Interactie audio & video Interactie inhoudstafel Animatie (Bladeranimatie) Downloadbaar Beveiliging

+ SEO

+ 30GB opslagruimte

+ Google Analytics

+ ongelimiteerd pagina’s + SEO + Downloadbaar + 5 gebruikers

Prijs

WEBKiosk $79/mnd

Premium $39/mnd

Platium €44/mnd

+ extra functies

WebKiosk

5000 pagina’s / 500MB

100GB

+ aankopen

+ 250MB/publicatie + Google Analytics + Audio & video + 25 gebruikers

Prijs

APPKiosk $178/mnd

Optimum $299/mnd

+ extra functies

iOS app

Team

+ aankopen

12 | deel i onderzoek


flowpaper Website

Flowpaper

AnyFlip

Online Touch

flowpaper.com

anyflip.com

onlinetouch.nl

Cijfers

217 962 gebruikers 3 860 643 publicaties

Prijs

Gratis

Opslagruimte

Gratis

Gratis

100GB opslagruimte

ongelimiteerd uploaden

Publicatie limiet

10 pagina’s

500 uploads/mnd

ongelimiteerd pagina’s

Device

mobile & desktop

mobile & desktop

mobile & desktop

Delen op sociale media Embed op website Statistiek SEO Google Analytics Interactie links Interactie audio & video Interactie inhoudstafel Animatie (Bladeranimatie) Downloadbaar

Printbaar

Beveiliging Prijs

Zine $95/one time fee

Pro $15/mnd

Basic €75/publicatie

+ extra functies

Advertenties vrij

Advertenties vrij - Geen watermerk

Advertenties vrij

+ Downloadbaar

+ 500GB opslagruimte + 2000 uploads/mnd + offline voor desktop + Embed op website + Animatie (Bladeranimatie) + Downloadbaar + Beveiliging + Boekenschap

Prijs

Creative $145/jaar

Platium $25/mnd ($299/jaar)

Interactive €95/publicatie

+ extra functies

+ 3 gebruikers

+ Audio & video

+ Interactie links

+ 3 gebruikers

+ Interactie inhoudstafel + Animatie (Bladeranimatie)

Prijs + extra functies

Team $495/jaar

ENTERPRISE $999 PERMANENT

+ PhoneGap App

+ 10 gebruikers

+ 10 gebruikers

Eleni Bosschaerts | 13


HOOFDSTUK 3 | DE MEERWAARDE

In hoofdstuk drie wordt de meerwaarde van een digitale publicatie voor de vormgever en de lezer besproken. De meerwaarde werd gebaseerd op verschillende bronnen en de enquête waarin er vragen gesteld werden over de meerwaarde van een digitale publicatie aan 600 respondenten. De onderzoeksresultaten van enquête worden verder besproken in hoofdstuk 7. MEERWAARDE VOOR DE VORMGEVER Bij het maken van een digitale publicatie is het belangrijk om de lezer een aangename leeservaring te bezorgen. Het is een must voor de vormgever om interactiviteit toe te voegen. Door de interactiviteit wordt het lezen een totale beleving met links, invulformulieren, animaties, slideshow, 360° beelden, audio- en video-integratie, communicatie en veel meer. Dit zorgt voor dynamiek en aantrekkelijkheid. Verder is een digitale publicatie eenvoudig en snel aanpasbaar. De lezer en vormgever kan de publicatie snel en gemakkelijk delen (via een persoonlijke link, op een website of via sociale media) en ze is overal beschikbaar. Het succes van een digitale publicatie is eenvoudig meetbaar met statistieken of Google Analytics. Je kan analyseren hoeveel tijd de lezer spendeert per pagina en zien waar gelezen of doorgebladerd wordt. Daardoor wordt de publicatie geoptimaliseerd en aanpast aan de doelgroep. Zo speel je nog beter in op de behoeften van de lezers. Een digitale publicatie is duurzaam en beter voor het milieu want er worden geen inkt, substraat of brandstoffen voor de distributie gebruikt. De kosten voor productie en publicatie zijn beperkt of zelfs gratis. Enkel de kosten voor het ontwerp blijven hetzelfde als bij een fysiek exemplaar. Een nadeel van digitale verspreiding is dat de vormgever niet altijd zeker weet hoe de publicatie er bij iedere lezer uitziet. Dit kan afhankelijk zijn van verschillende platformen, besturingssystemen en apparaten.

14 | deel i onderzoek


MEERWAARDE VOOR DE LEZER Voor de lezer is er uiteraard ook een meerwaarde bij het lezen van een digitale publicatie. In de enquête afgenomen bij 600 respondenten, werd er gevraagd naar hun top 3 meerwaarde bij het lezen van een digitale publicatie. De top 3 van meest belangrijke meerwaarde is op de eerste plaats beschikbaarheid. 22% van de 600 bevraagde respondenten, vindt het een meerwaarde dat een digitale publicatie overal beschikbaar is. Op de tweede plaatst staat de meerwaarde audio- en videofragmenten met 21%. En vervolgens staat meer achtergrondinformatie via links op de derde plaats in de top 3 (Bijlage 2 - grafiek 33). De lezer wordt niet direct overspoeld met informatie maar de relevante informatie wordt stapsgewijs getoond. De lezer kan ook eenvoudig door het document navigeren en gebruik maken van de zoekfunctie. De leeservaring gaat verder dan een bladerbare pdf, de lezer krijgt een totale beleving met links, invulformulieren, animaties, slideshow, 360° beelden, audio en video integratie, communicatie en veel meer. Een digitale publicatie kan volledige gratis zijn of betalend voor de lezer. Het werkt op alle platformen (smartphones, tablets, computers, iOS, Android, …). Ook de prijs speel vaak mee als beslissende factor, zo blijkt uit de enquête bij 600 respondenten dat 66% het liefst gratis online content wil lezen en hiervoor dus liever niet voor betaald (Bijlage 2 - grafiek 35). CONCLUSIE MEERWAARDE Voor de lezer zijn de interactieve mogelijkheden zeker een meerwaarde en voor de vormgever een must bij het maken van een digitale publicatie. Voor de vormgever is de meetbaarheid van een publicatie een meerwaarde. Door de meetbaarheid kan de publicatie verbeterd en aangepast worden aan de doelgroep om zo in te spelen op de behoeften van de lezer. Zo heeft de lezer ook een betere en geoptimaliseerde leeservaring. De belangrijkste meerwaarde voor de lezer is dat een digitale publicatie overal beschikbaar is.

Eleni Bosschaerts | 15


HOOFDSTUK 4 | BLONDÉ

Hoofdstuk vier geeft Blondé, het communicatiebureau, hun huidige en potentiële klanten weer. Voor dit communicatiebureau mag ik een digitaal Blondé magazine als casestudy uitwerken.

BLONDÉ Blondé is een communicatiebureau dat meer aanbiedt dan enkel communicatie. Van communicatiestrategie en advies tot een marketingcampagne. Blondé vult elke communicatiebehoefte in, van creation & design tot vertalingen. Ze bieden content management en projectmanagement aan. Blondé is opgericht in 1934 door Lode Blondé. Het bestaat al 84 jaar en heeft ondertussen al 8 jaar ervaring in communicatie (sinds 2010). Het Blondé team van 28 werknemers staat voor ervaring, flexibiliteit, gedrevenheid en interactie met klanten. De Blondé producten en diensten zijn onder te verdelen in vier grote categorieën: • • • •

Creation & design Integrated languages Content management Project management

Hiermee wordt elke communicatiebehoefte vervult van een idee tot een uitgebreide marketingcampagne. Hun aanpak draait om ‘being human’, het accent ligt op de klant. Ze werken klantgericht aan effectieve en efficiënte communicatie. De klant is de partner.

16 | deel i onderzoek

Blondé nv Communicatie Prins Boudewijnlaan 43 B3, 2650 Edegem +32 3 320 95 95 www.blonde.eu info@blonde.eu

“WE LOVE CONNECTING PEOPLE, KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY TO CREATE SUSTAINABLE, AUTHENTIC RELATIONSHIPS.” (Blondé, 2018)


DE HUIDIGE EN POTENTIËLE KLANTEN De huidige klanten geven duidelijk de brede waaier weer van wat Blondé allemaal kan en aanbiedt. Naast de producten en diensten die onderverdeeld zijn in vier grote categorieën, kunnen ook de klanten in dezelfde vier categorieën worden ingedeeld. • • • •

Creation & design Integrated languages Content management Project management

De huidige klanten van Blondé zijn Trane, ThermoKing, Kia, Bia, Kevlar® DuPont, Hyundai, Mitsubishi Motors en Medtronic.

Eleni Bosschaerts | 17


HOOFDSTUK 5 | DE DOELGROEP

Om de doelgroep van Blondé te kunnen definiëren werd er in hoofdstuk vijf gebruik gemaakt van twee methodes namelijk de customer journey en de message house. De doelgroep van blondé is ook de doelgroep van het digitaal Blondé magazine. Het zijn de huidige en potentiële klanten. Verder werd er bekeken welke informatie de klant wil lezen in het digitaal Blondé magazine. CUSTOMER JOURNEY Om een beter zicht te krijgen op de doelgroep, ofwel de klanten en afnemers van Blondé werd er een customer journey of koopproces gemaakt. Er werden verschillende touchpoints bekeken. Een touchpoint is een moment dat de klant in contact komt via een kanaal. Als de klant beslist om een aankoop te doen, wordt dit moment, een Decison Making Unit (DMU) genoemd. De customer journey bestaat uit zes fases: 1. Trigger 2. Awareness 3. Research 4. Consideration 5. Decision 6. Engagement & loyalty

18 | deel i onderzoek


THE CUSTOMER JOURNEY

TRIGGER > De klant heeft een communicatiebehoefte.

AWARENESS > De klant gaat op zoek naar een communicatiebureau via het internet. Informatie inwinnen via bevriende bedrijven, via mond-aan-mond reclame van andere bedrijven) of via economische magazines. De klant komt zo in aanraking met Blondé.

RESEARCH > De klant gaat verder opzoek naar informatie via de website of spreekt met huidige klanten van Blondé .

CONSIDERATION > De klant overweegt de samenwerking en maakt contact via website, telefoon of mail voor meer informatie.

DECISION > De klant neemt de beslissing om met Blondé samen te werken.

ENGAGEMENT > De klant wordt Blondé ambassadeur. Zo bouwt Blondé een duurzame langdurige relaties. Als de klant tevreden is zal hij/zij Blondé aanraden binnen zijn/haar professioneel

Figuur 1 | customer journey

(Blondé, 2018) Eleni Bosschaerts | 19


MESSAGE HOUSE Naast de customer journeys is er de message house waarin verschillende boodschappen samenkomen. Door het Creative thinking Brainstorm Board over Message House in te vullen wordt de missie en visie van Blondé duidelijk. Het koepelverhaal of de “umbrella message” van Blondé is: “We love connecting people, knowledge and technology to create sustainable, authentic relationships.” (Blondé, 2018). Dit is de “why” van het bedrijf die antwoord geeft op de reden van het bestaan, het doel en de uiteindelijke waarde voor de klanten. Het koepelverhaal wordt ondersteund met drie kernboodschappen. Dit zijn de drie kernboodschappen van Blondé: 1. Connecting people Blondé brengt de klant en zijn eindgebruiker dichter bij elkaar. 2. Sustainable & authentic relationships Blondé gaat verder dan instant happiness. Ze creëren een duurzame en authentieke relatie met de klant. Dit gebeurt op nationaal en internationaal niveau. 3. Skills, knowledge & technology Blondé levert van A tot Z, persoonlijk maatwerk voor iedere klant. Blondé kan meerdere diensten leveren door aan co-creatie te doen. De message house methode zorgt voor een duidelijke consistente communicatie binnen het team maar ook naar hun partners zorgt het voor een duidelijk beeld van het bedrijf.

WELKE INFORMATIE WIL DE KLANT? De lezer wil een combinatie van bijleren en ontspannen bij het lezen van een digitaal magazine. De klant wil duidelijke gestructureerde informatie krijgen zonder overspoeld te worden met informatie.

20 | deel i onderzoek


UMBRELLA MESSAGE “We love connecting people, knowledge and technology to create sustainable, authentic relationships.” (Blondé, 2018)

KEY MESSAGE 1

KEY MESSAGE 2

KEY MESSAGE 3

Connecting people

Sustainable & authentic

Skills, knowledge &

relationships

technology

Blondé gaat voor meer dan instant happiness. Ze creëren een duurzame en authentieke relatie met iedere klant. Dit gebeurt op nationaal en internationaal niveau.

Blondé levert van A tot Z, persoonlijk maatwerk voor iedere klant. Blondé kan meerdere diensten leveren door aan co-creatie te doen.

Blondé brengt de klant en zijn eindgebruiker dichter bij elkaar.

PROOFPOINTS (FACTS, LEGACY, FOUNDATION) Blondé is opgericht in 1934 door Lode Blondé. Het bestaat al 84 jaar en heeft ondertussen al 8 jaar ervaring in communicatie (sinds 2010). Het Blondé team van 28 werknemers staat voor ervaring, flexibiliteit, gedrevenheid en interactie met klanten.

Figuur 2 | message house

(Blondé, 2018)

Eleni Bosschaerts | 21


HOOFDSTUK 6 | DE CONCURRENTIE

Hoofdstuk zes verdiept het onderwerp, de concurrentie binnen de communicatie, reclame en grafische sector. Vier communicatiebureaus en concurrenten van Blondé werden geanalyseerd op basis van verschillende beslissingscriteria voor de concurrentieanalyse. De beslissingscriteria zijn de missie, de doelgroep, aantal jaren bestaan, producten en diensten, werknemers, hun huidige klanten, de prijs of mogelijke korting. De vier gekozen communicatiebureaus zijn Bullet Point, Marbles, Claerhout nv Communicatie­huis en Takk.

BULLET POINT Bullet Point bestaat 5 jaar en heeft een team van 7 medewerkers. De doelgroep van Bullet Point is een kmo met nood aan communicatiestrategie, strategisch advies & corporate of brand identity. Ze bieden de diensten strategie, design, online marketing en content aan. Enkele klanten van Bullet Point zijn Sleeplife, Zorgbedrijf Harelbeke en De Keukenbouwer. Bullet Point is bereikbaar via en actief op volgende online kanalen: eigen website, Facebook, Instagram en LinkedIn. Potentiële klanten worden geïnformeerd via een mondelinge presentatie over het bedrijf. Ze hebben geen (digitaal) bedrijfsmagazine.

Bullet Point bvba Communicatie Kwadestraat 93 8800 Rumbeke (Roeselare) +32 51 23 24 43 bulletpoint.be info@bulletpoint.be

“Bullet Point is een communicatiebureau met stootkracht. wij creëren strategische communicatieoplossingen die jouw bedrijf doen groeien.” (Bullet Point, 2018)

Ze hebben een kmo-portefeuille, dit betekent financiële steun voor kmo’s. Zo hebben de middelgrote ondernemingen 30% voordeel (met een steunplafond van € 15.000) en de kleine ondernemingen 40% korting op de totaalprijs van het volledige advies (met steunplafond van € 10.000).

22 | deel i onderzoek


MARBLES Marbles bestaat al 15 jaar en heeft 10 enthousiaste medewerkers. De doelgroep van Marbles is een klant die wil groeien. De diensten die ze aanbieden zijn bedrijfsidentiteit, digitale communicatie, strategie, marketing en reclame. Enkele klanten van Marbles zijn TedX Antwerp, Vasco, Rabobank, Argenta en Technopolis. Marbles is bereikbaar via de website en blog en actief op volgende online kanalen: Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Potentiële klanten worden voornamelijk geïnformeerd via hun online kanalen en door een presentatie. Ze hebben geen (digitaal) bedrijfsmagazine. Marbles heeft drie standaard uurtarieven, die je op hun website kan vinden. Het standaard uurtarief is 90 euro, dit is onder meer van toepassing voor design & ontwikkeling, dan is het 110 euro voor project management en consultancy opdrachten en 130 euro voor strategische denkoefeningen. Een non-profit organisatie krijgt 10% korting op alle gepresteerde uren.

TAKK TAKK bestaat sinds 2015, met andere woorden al 3 jaar. Alain Tack is een ZZP ofwel een zelfstandige zonder personeel. De doelgroep van Takk is de klant op zoek naar communicatie op maat. Overheid instanties op zoek naar betere overheidscommunicatie. Of een non-profit die specifieke non-profitcommunicatie wil. TAKK biedt meer dan communicatie strategie & advies. Hij biedt campagneconcepten, corporate communicatie overheidscommunicatie, non-profitcommunicatie, branding, grafische vormgeving, print, copywriting, naam, logo & huisstijl, webdesign & online media, advertenties en video. Klanten van Takk zijn Stad Gent, Stad Brugge, Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, Gemeente De Pinte, Matexi en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. Takk is bereikbaar via de website maar is niet actief op sociale media.

Marbles IJzerenpoortkaai 3 2000 Antwerpen +32 3 620 26 79 marbles.be hallo@marbles.be

“Marbles is een Antwerps communicatiebureau met ‘goesting’. Goesting om te evolueren en resultaten te boeken met digitale strategieën. We creëren relaties tussen merken en mensen. In een digitale wereld.”

(Marbles, 2018)

Takk, Alain Tack zelfstandige zonder personeel Leithstraat 18 9000 Gent +32 (0)479 41 09 43 takkcommunicatie.be hallo@takkcommunicatie.be

“TAKK is ervan overtuigd dat als je strategie, creativiteit én eenvoud combineert, je tot sterke, mooie en zinvolle communicatie komt. Strategisch en creatief communicatiebureau met een ideaal.” (Takk, 2018)

Eleni Bosschaerts | 23


CLAERHOUT NV COMMUNICATIE­HUIS Claerhout nv Communicatie­huis bestaat 37 jaar, sinds 1981. Ze hebben een team van 28 medewerkers. De doelgroep van het Communicatie­huis is een klant die op zoek is naar communicatie met meetbaar resultaat, van strategie tot implementatie. Ze bieden de diensten in drie categorien strategie, online en offline. Onder strategie valt corporate & employer branding, brand & product communication, sales & marketing en methodieken. Online categorie bevat online strategie, concept & creatie, websiteontwikkeling, dns-registratie, online marketing, apps en digitale publicaties. De laatste categorie is offline, hieronder valt concept & creatie, logo & huisstijl, offline tools, beeld & signalisatie en interactief digitaal archief. Enkele klanten van het Communicatie­huis zijn Continental, Karus, Busfan, Wienerberger, Schiesser, Biocartis en de gemeente Aalter - Knesselare.

Claerhout nv Communicatie­huis Sint-Denijslaan 485 B-9000 Gent +32 9 242 82 00 communicatiehuis.be info@communicatiehuis.be

“FULL SERVICE Wij helpen uw product of dienst te profileren en verkopen. Strategisch, creatief en uitvoerend. Communicatie met meetbaar resultaat.” (Claerhout nv, 2018)

Claerhout nv Communicatie­huis informeert de potentiële klanten aan de hand van hun bedrijfspresentatie, daarnaast hebben ze ook een geprint bedrijfsmagazine. Ze zijn bereikbaar via hun website en actief op Facebook en LinkedIn. Dankzij de kmo-portefeuille kan de klant een subsidie krijgen voor professioneel marketing- & communicatieadvies bij Claerhout Communicatiehuis. CONCLUSIE CONCURRENTIE De concurrentieanalyse van de vier communicatiebureaus geeft een stukje weer uit het brede aanbod aan communicatiebureaus in Vlaanderen. De vier communicatiebureaus liggen verspreid over drie provincies: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Marbles en Claerhout Communicatie­huis bestaan al tientallen jaren, daar tegenover bestaat Bullet Point en Takk slechts enkele jaren. Elk bureau werkt in een multidisciplinair team, enkel Takk is een zelfstandige zonder personeel. Enkel voor grotere opdrachten doet Takk beroep op een team van adviseurs, vormgevers, planners en deskundigen op maat van de klant en de opdracht. Elk communicatiebureau is klantgericht en zet de klant steeds centraal, zo willen ze een duurzame relatie opbouwen met hun klanten. Naast communicatiestrategie en advies bieden ze allemaal een extra dienst aan zoals reclame, (online) marketing, content management, creatie en design. Ieder bedrijf zijn uiteraard zijn kwaliteiten en diensten in de verf. Om de potentiële klanten te informeren over hun bedrijf, maken ze allemaal gebruik van een bedrijfspresentatie. Daarnaast heeft het Communicatie­huis een geprint bedrijfsmagazine. Momenteel worden de potentiële klanten van de concurrenten nog niet geïnformeerd via een digitaal bedrijfsmagazine. Blondé heeft weldra een concurrentieel voordeel met hun Blondé magazine. (Over Takk heb ik geen informatie over de potentiële klanten.) 24 | deel i onderzoek


HOOFDSTUK 7 | RESULTATEN ONDERZOEK

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van het onderzoek en de analyse van de resultaten van de enquête over digitale publicatie weergeven. De voornaamste enquêteresultaten en grafieken worden besproken in dit hoofstuk. In bijlage 1 vind je de vragen van de enquête over de digitale publicatie en de volledige enquêteresultaten vind je in bijlage 2. ANALYSE VAN DE ENQUÊTERESULTATEN De enquête over digitale publicaties stond een maand online van 5 maart tot en met 4 april 2018, zo heb ik 600 respondenten kunnen bevragen over hun mening, gewoontes en ervaringen. De enquête werd gemaakt met Google Forms, zo werd de enquête snel en gemakkelijk gedeeld via mail, via Digitap de digitale leeromgeving van de AP Hogeschool en via sociale media: Facebook, LinkedIn en Instagram. De grafieken hebben elk hun nummer en betekenis, zo zijn de grafieken vanaf nummer 1 algemene grafieken met demografische gegevens. Dan vanaf 10 gaat het over de tijdsbesteding. Daarna over de keuze tussen een fysieke of een digitale publicatie vanaf grafiek 20 en vanaf grafiek 30 gaat het specifiek over de digitale publicatie.

Eleni Bosschaerts | 25


GRAFIEK 2B | ALGEMEEN COMBI GESLACHT & LEEFTIJD

ALGEMEEN

60

OUDER DAN 65 JAAR

1%

De algemene grafieken met de demografische gegevens geven een algemeen beeld over wie de enquête heeft ingevuld. Het geslacht is bijna in twee verdeeld met 45% mannen en 55% vrouwen. De leeftijd is minder verdeeld want meer dan de helft is tussen de 18 en 25 jaar (59%). Dit geeft meteen een link met hun situatie waarvan 60% studenten zijn, en de overige zijn werkend.

4%

50 40

56-65 JAAR

7%

1%

2% 3% 3%

5%

5%

46-55 JAAR

8%

36-45 JAAR

30

25-35 JAAR

20 31%

28%

18-25 JAAR

10 0

1%

2%

man

vrouw

45%

55%

JONGER DAN 18 JAAR

GRAFIEK 3B | ALGEMEEN - FINANCIËLE SITUATIE STUDENTEN VS WERKENDE VERVANGEND INKOMEN

5%

STUDENT MET STUDENTENJOB

WERKLOOS

2%

WERKEND

28% 34% STUDENT (GEEN INKOMEN)

32%

TIJDSBESTEDING Er werd gevraagd naar de tijdsbesteding, hieruit blijkt dat er in Vlaanderen gemiddeld per dag tussen één en twee uur (41%) gelezen wordt, zowel print als digitaal. Daarnaast wordt er drie tot dertig minuten tijd genomen om een digitale publicatie uit te lezen. 39% van de 600 respondenten geeft aan dat hij/zij dagelijks een digitale publicatie leest, 25% leest er wekelijks een en slechts 3% leest nooit een digitale publicatie. Zelfs 62% heeft de dag dat hij de enquête invulde, al een digitale publicatie gelezen.

26 | deel i onderzoek

GRAFIEK 11 | TIJDSBESTEDING HOEVEEL TIJD NEEM JE OM EEN DIGITALE PUBLICATIE UIT TE LEZEN? (TOT ALLES WAT JE WILDE LEZEN)

3%

MEER DAN 60 MIN.

10% 14%

30 TOT 60 MIN.

37%

10 TOT 30 MIN. 3 TOT 10 MIN.

36%

MINDER DAN 3 MIN.


FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE Verder werd er gevraagd naar het leesgedrag en hun voorkeur voor een fysieke of een digitale publicatie. Eerst werd er gevraagd hoe het liefst gelezen werd. Uit grafiek 20B blijkt dat 58% het liefst digitaal leest, van de 58% is er 29% die de voorkeur geeft om op zijn/haar smartphone te lezen. 42% heeft toch liefst de papieren versie in handen heeft.

Voor het lezen van een krant en een catalogus zijn de meningen verdeeld. Voor de krant kiest 28% de online krant, 31% leest de krant soms papier, soms digitaal en 39% kiest om een fysiek exemplaar te lezen. Bij een catalogus kiest 32% de online versie, 26% leest het soms papier, soms digitaal en 37% kiest om een fysiek exemplaar te lezen.

Daarna werd er gevraagd hoe er het vaakst gelezen werd. Hier antwoordde 40% die meestal digitaal lezen, 10% die altijd digitaal lezen, 33% die soms de digitale versie leest en soms de papieren versie. 13% leest meestal de papieren versie en slecht 3% die altijd op papier lezen.

600 respondenten beantwoorden welke voordelen zijn het meest van toepassing voor een digitale of fysieke publicatie. De top drie voordelen van een digitale publicatie zijn meer achtergrondinformatie via links (90%), gemakkelijk deelbaar (87%) en overal beschikbaar (75%). De top drie voordelen van een fysieke publicatie zijn lange teksten zijn prettig leesbaar (70%), een betere leeservaring (60%) en beter leesbaarheid (45%).

Er werd ook specifiek voor enkele media-uitingen gevraagd naar de voorkeur voor papier of digitaal. Hieruit blijkt dat een magazine (68%) , een brochure (52%) en een flyer (49%) nog steeds het liefst op papier gelezen worden. 31% geeft aan reclame liever digitaal te gelezen.

GRAFIEK 20B | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE OP WELKE MANIER LEES JE HET LIEFST?

GRAFIEK 21 | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE HOE LEES JE HET VAAKST: OP PAPIER OF DIGITAAL?

DIGITAAL OF FYSIEK 58%

E-READER COMPUTER

SMARTPHONE

3%

7%

TABLET

LAPTOP

42% 1%

ALTIJD OP PAPIER

10%

8%

40%

13%

42%

12%

MEESTAL OP PAPIER SOMS DIGITAAL, SOMS OP PAPIER

MEESTAL DIGITAAL

29%

OP PAPIER

33%

ALTIJD DIGITAAL

Eleni Bosschaerts | 27


GRAFIEK 22 | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE GAAT JE VOORKEUR UIT NAAR EEN PAPIEREN OF DIGITALE PUBLICATIE?

80 LIEFST PAPIER (FYSIEK)

70

SOMS PAPIER, SOMS DIGITAAL

60 50

LIEFST DIGITAAL (ONLINE)

40

GEEN MENING

30 20 10 0

KRANT

MAGAZINE

CATALOGUS

FLYER

BROCHURE

RECLAME

GRAFIEK 23 | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE VOORDELEN | WAT IS HET MEEST VAN TOEPASSING VOOR EEN DIGITALE OF FYSIEKE PUBLICATIE?

100

80

60

GEEN VAN BEIDE

40

FYSIEKE PUBLICATIE DIGITALE PUBLICATIE

20

BEIDE 0 OVERZICHTELIJK

GEMAKKELIJK

BETER LEESBAAR

BETERE LEESERVARING

LANGE TEKSTEN ZIJN PRETTIG LEESBAAR

GEMAKKELIJK SWITCHEN TUSSEN RUBRIEKEN

AANTREKKELIJKERE UITSTRALING

MEER BEELDMATERIAAL

MEER ACHTERGRONDINFORMATIE VIA LINKS

ARTIKELEN METEEN DELEN VIA SOCIALE MEDIA

100

80

60

40

20

0

28 | deel i onderzoek

OVERAL BESCHIKBAAR


DIGITALE PUBLICATIE Lineair en niet-lineair lezen Uit de enquête bij 600 respondenten blijkt dat 78% enkel de stukken wil lezen die hem/haar interesseren en slechts 1% leest elk artikel. Slechts die 1%, houdt van lineair lezen en leest van de eerst tot de laatste letter. Met andere woorden, respondenten houden van customer media en niet-lineair lezen. De lezer wil zelf bepalen wat hij/zij leest en kiest liefst zelf de leesvolgorde. Lineair lezen gebeurt voornamelijk bij een papieren boek. Daarnaast blijkt uit de enquête bij 600 respondenten dat de voornaamste redenen om een digitale publicatie te lezen, bijleren (32%) en ontspannen (28%) zijn. Doordat digitale publicaties overal beschikbaar zijn kan je het rustig als ontspanning lezen op je tablet of smartphone. Dit laatste doet 42%. Bovendien komt swipen gevoelsmatig dicht bij het bladeren van een magazine. 39% kiest een digitale publicatie op basis van de prikkelende titels, 24% kiest op basis van de actualiteit en 10% kiest op basis van de cover. Een digitale publicatie heeft verschillende meerwaarde. In de enquête afgenomen bij 600 respondenten is er gevraagd naar hun top 3 meerwaarde bij het lezen van een digitale publicatie. De top 3 van meest belangrijke meerwaarde is op de eerste plaats beschikbaarheid. 22% van de 600 bevraagde respondenten vindt het een meerwaarde dat een digitale publicatie overal beschikbaar is. Op de tweede plaatst staat de meerwaarde audio- en videofragmenten met 21%. En vervolgens staat meer achtergrondinformatie via links op de derde plaats in de top 3. Online content moet gratis zijn, dat vind 66% van de respondenten, slechts 3% zou vijf euro of meer willen betalen. 43% heeft ooit al zelf een digitale publicatie gemaakt. Tenslotte werd er gevraagd wat ze van de stelling “Print is haute couture, digitaal is prêt-à-porter” vonden. De meningen zijn verdeeld: 42% is neutraal, 6% is helemaal akkoord, 18% is akkoord, 21% is niet akkoord en 14% is helemaal niet akkoord.

Eleni Bosschaerts | 29


GRAFIEK 31B | DIGITALE PUBLICATIE REDEN OM EEN DIGITALE PUBLICATIE LEZEN & VOORKEUR MANIER VAN LEZEN

2%

BIJLEREN

9%

ONTSPANNING

11%

32%

INSPIREREN NADENKEN

18%

ERVAREN

28% 12% 5% DESKTOP

ANDERE

12% MOBILE DEVICE

PAPIER

GRAFIEK 33 | DIGITALE PUBLICATIE WAT IS JE TOP 3 VAN MEERWAARDE AAN EEN DIGITALE PUBLICATIE DIE JE LEEST OP EEN SMARTPHONE, TABLET OF COMPUTER?

3%

2%

OVERAL BESCHIKBAAR

6% 22%

7%

AUDIO- EN VIDEOFRAGMENTEN MEER ACHTERGRONDINFORMATIE VIA LINKS

9% 21%

13%

GEMAKKELIJK SWITCHEN TUSSEN RUBRIEKEN INTERACTIVITEIT

16%

DELEN VIA SOCIALE MEDIA ANIMATIES ONBEPERKT AANTAL PAGINA'S NIETS

30 | deel i onderzoek


CONCLUSIE ENQUÊTERESULTATEN ANALYSE Door de analyse van de resultaten van de enquête over digitale publicatie, is er duidelijk welke elementen zeer belangrijk zijn bij het maken en lezen van een digitale publicatie. Allereerst is het belangrijk dat de lezer te zien krijgt wat hij/zij wil lezen, want respondenten houden van niet-lineair lezen en customer media. De lezer wil zelf bepalen wat hij/zij leest en de leesvolgorde bepalen. Uit het voorgaand onderzoek blijkt meerwaarde zeer belangrijk is. Enkele meerwaarde zijn beschikbaarheid, audio- en videofragmenten en meer achtergrondinformatie via links. Verder moet er rekening gehouden worden dat het op verschillende devices gelezen wordt. Meer achtergrondinformatie via links, gemakkelijk deelbaar en overal beschikbaar zijn de top drie voordelen van een digitale publicatie. Hiermee zal rekening gehouden worden bij het ontwerpproces van het digitale Blondé magazine. De leesbaarheid en leeservaring is eveneens belangrijk om in een digitale publicatie te verwerken, dit staat in de top drie voordelen van een fysieke publicatie staat. De voornaamste redenen om een digitale publicatie te lezen zijn bijleren en ontspannen, hiermee zal rekening mee gehouden worden tijdens het ontwerpen. Tenslotte is het belangrijk om prikkelende titels en mooie cover te hebben en actueel te zijn, want op basis hiervan wordt een digitale publicatie voornamelijk gekozen.

Eleni Bosschaerts | 31


Deel II Ontwerpproces HOOFDSTUK 8 | HET ONTWERPPROCES

Hoofdstuk acht omvat het hele ontwerpproces van het digitaal Blondé Magazine via Design Thinking. Er worden de design keuze, de meerwaarde, het design thinking en het iteratief design besproken. DESIGN THINKING & ITERATIEF DESIGN Volgens Sarah Gibbons is Design Thinking: “een praktische, gebruikersgerichte aanpak van het oplossen van problemen tot innovatie kan leiden en dat innovatie kan leiden tot differentiatie en een concurrentievoordeel. Deze praktische, gebruikersgerichte benadering wordt gedefinieerd door het Design Thinking en omvat zes verschillende fasen.” (Gibbons, S. 2016) De relevant keuzes voor een digitaal Blondé magazine, om een digitale publicatie te bekomen met meerwaarde, worden via Design Thinking stap voor stap gemaakt en via iteratief design. Bij iteratief design kunnen stappen herhaald worden, om het ontwerp te verbeteren en optimaliseren. Het Design Thinking proces bestaat uit 6 iteratieve stappen: empathize, define, ideate, prototype, test en implement. Elke stap valt ook in een algemene stroom: understand of begrijpen, explore of verkennen, en materialize of materialiseren.

32 | deel ii ontwerpproces


STAP 1 | EMPATHIZE De eerste stap is het menselijke in de context ofwel de doelgroep onderzoeken. De doelgroep werd in hoofdstuk 5 onderzocht via de customer journey en de message house.

STAP 2 | DEFINE Voor het Blondé magazine worden er enkele eisen, voorwaarde en richtlijnen voor het ontwerp vastgelegd bij stap 2, dit heeft een invloed op de ontwerp keuzes. •

Er werd gewerkt met de Blondé huisstijl: blauwe kleur, het Blondé logo in grijs en Lato lettertype. Verder zijn er geen richtlijnen voor de stijl.

Het formaat is liggend A3 of een spread van twee A4 naast elkaar, dit werd in functie van het Blondé magazine gekozen, omdat het zo gemakkelijk leesbaar is op zowel een tablet als een laptop.

Het Blondé magazine zal meegenomen worden naar de klant op een tablet of laptop of worden doorgestuurd. Daar Blondé klanten heeft over de hele wereld is het belangrijk dan het snel een eenvoudig kan worden doorgestuurd.

Het digitaal Blondé magazine moet overal en altijd beschikbaar zijn zowel offline op de tablet of laptop als online via een e-publishing tool. Daarnaast moet het op verschillende devices (tablet en laptop) kunnen gelezen worden.

Het aantal pagina’s is onbeperkt. Daar er geen geprinte versie is moet er geen rekening gehouden worden.

Er zullen verschillende klanten, diensten en producten worden weergeven in het magazine om de potentiële klanten een duidelijk beeld te geven van de huidige klanten diensten en producten.

De lezer moet zelf de leesvolgorde kunnen bepalen en kiezen wat hij/ zij leest. Met andere worden zorgen voor customer media.

De tekst en afbeeldingen zullen door Gudrun Somers en/of Blondé worden aangeleverd.

Eleni Bosschaerts | 33


STAP 3 | IDEATE Om meerwaarde te creëren werden de enquêteresultaten bekeken. Er zal snel en eenvoudig via links meer achtergrondinformatie te vinden zijn. Het magazine moet gemakkelijk deelbaar zijn en overal beschikbaar. Verder is de leesbaarheid en leeservaring belangrijk om in een digitale publicatie te verwerken. De leesvolgorde zal de lezer kunnen bepalen via het “menu” of inhoud en zo kiest hij zelf zijn customer media. Voor de opbouw van het magazine werd er in samenspraak een brainstorm gedaan over de inhoud en ideeën voor het Blondé Portfolio in een Magazine. Het resultaat van de brainstorm werd verdeeld in drie delen: 1. VASTE RUBRIEKEN

3. VARIATIE IN RUBRIEKEN

cover inhoudsopgave editorial/voorwoord (van de hoofdredacteur) colofon about – What – Why – Who – BLONDE

> 84 jaar Blondé > Dit was … 2017 > Blondé in cijfers (aantal koffies, aantal werknemers) > Behind the scenes > het Blondé team >Things we (Blondé) love >Blondé van A tot Z

contact / Praktische info 2. PORTFOLIO – WORK Realization – succesverhaal – cases – klanten Tools – skills - diensten

34 | deel ii ontwerpproces

> Quotes van werknemers/ klanten > the road to success Truth about the (wo)man behind the suit Een dag bij Blondé / 24u Blondé Werknemer van de maand/jaar/2018 nieuwsbericht > fotoreportage waar komt dit vandaan? proefkonijnen / uitgetest review interview kort / lang 3/5 vragen aan … / 5 vragen over … column advertentie of advertorial de werkplek van … the making of puzzelpagina / quiz persbericht of aandacht in media vacature events / kalender


STAP 4 | PROTOTYPE het plan

eerste digitaal prototype

- eerste papieren prototype

Het ‘plan’ voor het magazine ofwel het papieren prototype werd bepaald om zo onderwerp per onderwerp te ontwerpen. Er werden enkele ideeën gekozen en zo werd het magazine opgebouwd in samenspraak met expert Gudrun Somers. Er werd op een iteratieve manier gewerkt met een papieren prototype. Dit wordt links weergegeven. eerste papieren prototype

Het ‘plan’ of het papieren prototype werd digitaal uitgewerkt. Dit wordt rechts weergegeven, en in het midden staat steeds het idee of inhoud. Voordat het prototype getest werden al enkele aanpassingen van Gurdun, mijn expert, uitgevoerd. Het eerste prototype bevat nog “Lorem Ipsum”, opvultekst en stock afbeeldingen, deze worden nog vervangen door de echte tekst en afbeeldingen, die aangeleverd worden door Gudrun. informatie

eerste digitaal prototype

1 cover met sfeerfoto of sfeervideo (schermvullend)

2 editorial/voorwoord (van de hoofdredacteur) inhoudsopgave

3 about – – Why – Who – BLONDE Heritage/geschiedenis the road to success > 84 jaar Blondé

4 PORTFOLIO Tools – skills - ‘kunnen’ - diensten What we do & our approach

Eleni Bosschaerts | 35


5 Blondé in cijfers (aantal koffies, aantal werknemers)

6 PORTFOLIO In the spotlight IAA Realization – succesverhaal 2016 + Now creating IAA 2018 (Coming soon. Check us again in sept) klant: ThermoKing Frigoblock

7 Meet the team het Blondé team Behind the scenes Quotes van werknemers/ klanten

8 PORTFOLIO Klant: Kevlar Dupont

9 PORTFOLIO Klant: Kia (vertalingen) 10 Things we (Blondé) love + Blondé van A tot Z

11 PORTFOLIO Klant: Trane 12 PORTFOLIO Klant: Medtronic 13 contact / Praktische info 36 | deel ii ontwerpproces


Tijdens het maken van de eerste digitaal prototype had ik nog andere ideeën en ontwerpen. Voor de koffie pagina:

De pagina met drie ideeën werden ook drie pagina’s: 1. PORTFOLIO - Klant: Trane 2. PORTFOLIO - Klant: Medtronic 3. contact / Praktische info

Er werd nog een extra pagina gemaakt over de aanpak van Blondé. 14 de aanpak van Blondé / our approach

Eleni Bosschaerts | 37


STAP 5 | TEST Het prototype werd getest en beoordeeld door verschillende mensen: het onderzoeksteam, begeleider, mentor, expert, mensen die niets wisten van het onderwerp en mensen die zelf al eens een e-publicatie hebben gemaakt. De feedback van het eerste testmoment was met het onderzoeksteam: Ann Debeuf en Silvia Van Aken. Dit was eerste keer dat ze het ontwerp zagen. Alle feedback werd steeds verwerkt in een nieuw ontwerp. Feedback algemeen

Feedback per pagina

De interactiviteit is slecht zichtbaar. > hyperlinks in de verf zetten > “instructies” voorzien als intro

1 cover > hetzelfde formaat als de rest > (aanklikbare) titels op cover > Minder technologisch en donker

De opmaak van het digitaal magazine is redelijk print gericht. > Niet als “spread” bekijken maar als 1 geheel. Het ⌂, of de ‘home’ knop of de navigatie is te subtiel. > Meer in de verf zetten.

2 editorial & inhoudsopgave De aanklikbaarheid is niet duidelijk. > Aparte extra pagina maken voor inhoud. > Nadruk leggen op de link. 3 84 jaar Blondé 4 What we do > Niet als “spread” bekijken maar opmaken als 1 geheel. 5 “Koffie” pagina 6 In the spotlight IAA 7 Meet the creative team > leuke afbeeldingen statussen (zelf klikken) > Kan dit automatisch? 8 Klant: Kevlar Dupont 9 Klant: Kia 10 Things we love 11 Klant: Trane 12 Klant: Medtronic 13 contact / Praktische info 14 our approach Over de “grijze” pagina’s is geen feedback of commentaar gegeven.

Enkele cover beeld voorstellen

38 | deel ii ontwerpproces


ITERATIEF DESIGN: OPNIEUW STAP 4 | PROTOTYPE Alle feedback van het eerste testmoment, werd verwerkt in een nieuw ontwerp.

Eleni Bosschaerts | 39


ITERATIEF DESIGN: OPNIEUW STAP 5 | TEST Het prototype werd opnieuw door verschillende mensen getest en beoordeeld. Zoals vorige keer werd opnieuw alle feedback verwerkt in het nieuw ontwerp. Verder werden de “Lorem Ipsum”, de opvultekst en de stock afbeeldingen vervangen door de echte tekst en afbeeldingen, die aangeleverd werden door Gudrun, werden verwerkt Feedback algemeen > niet overal veel tekst voorzien, mensen kijken graag naar afbeeldingen Feedback per pagina 1 cover > afbeeldingen aangeleverd > voor cover beeld graag een beeld uit onze ‘team beelden’ 3 84 jaar Blondé

> géén foto van Stefan bij de intro!

5 “Koffie” pagina > met a coffee & a talk (Qua beeld voor de koffie vind ik die met de handen en de & ampersand ertussen wel een heel tof beeld!) 6 In the spotlight IAA > tekst aangeleverd (> GEEN afbeeldingen van de stand 2016/2018 - in ppt staan geen afbeeldingen > afbeeldingen van 2015 van op website? ) 7 Meet the creative team > afbeeldingen aangeleverd > veel beelden, weinig tekst (tekst mag ik zelf hier en daar iets voorzien bij de beelden) vb. tof, gedreven team, ook tijd voor een glas, niet altijd koffie. 8 Kevlar Dupont

> niet vermelden dat het een ‘nieuwe’ klant is

10 Things we love > voor lay-out van connecting people zit er een voorbeeld bij. Ook voor andere titels mag het in die richting, dus algemeen voor de lay-out. 14 our approach

> tekst van de website halen.

13 contact / Praktische info > een ander beeld (geen kinderhand en erg corporate)

40 | deel ii ontwerpproces


ITERATIEF DESIGN: OPNIEUW STAP 4 | PROTOTYPE Alle feedback van het eerste testmoment, werd verwerkt in een nieuw ontwerp.

Eleni Bosschaerts | 41


ITERATIEF DESIGN: OPNIEUW STAP 4 | PROTOTYPE Alle feedback van het eerste testmoment, werd verwerkt in een nieuw ontwerp. Hierbij werden er sommige elementen op verschillende manier vormgegeven. Van dit prototype werd er een versie op Issuu geplaatst, zo werd de e-publisching tool ook meteen getest. De link naar het prototype op Issuu is: issuu.com/eleni_1/docs/1718_bp6_bosschaertse_eindproduct_2. Voor de pagina over Medtronic, zijn er drie voorstellen (voor het gebruik van tekst en afbeeldingen).

Voor de plaatsing van de paginanummering zijn er ook drie voorstellen.

De paginanummering links en rechts, opgemaakt zoals 2 pagina’s/1 spread.

De paginanummering enkel onderaan links, opgemaakt zoals 1 pagina.

De paginanummering enkel bovenaan in het midden, opgemaakt zoals 1 pagina.

> een print paginanummering stijl

> een digitale paginanummering stijl

> een digitale paginanummering stijl

42 | deel ii ontwerpproces


ITERATIEF DESIGN: OPNIEUW STAP 5 | TEST Het prototype werd opnieuw getest en beoordeeld door verschillende mensen namelijk Gudrun Somers, Ann Debeuf, Silvia Van Aken en door enkele vrienden en kennissen. Het prototype is uitgebreid getest op verschillende manieren en niet enkel op een desktop. Het werd getest: • via Issuu app op een Andriod tablet van Samsung, •

via Issuu app op een iPad van Apple,

via Issuu website op een desktop en laptop,

via Google Play Books app op een Andriod tablet van Samsung,

via iBooks & Google Play Books app op een iPad van Apple,

en via iBooks op een laptop.

Via de applicatie Issuu en Google play Books kan het magazine gelezen worden maar er worden geen animaties ondersteund. Via iBooks, zowel op de iPad als op de laptop, werken alle animaties perfect. Algemene feedback Het ziet er goed uit. Het magazine heeft een mooie kleurrijke en frisse lay-out. Het heeft duidelijk leesbare tekst en mooie afbeeldingen. Feedback van Gudrun Somers •

Het ziet er veel beter uit!

Voor de lay-out (pagina nummering) heb ik geen specifieke voorkeur.

Voor de cover zou ik de teksten lichter zetten, zelfs gewoon wit.

De binnenkant nakijken op leesbaarheid (tekst op beeld)

Voor Medtronic is mijn voorkeur de tweede voorstel.

Home toevoegen: op de pagina met de wereldbol kan ik niet naar home klikken.

Feedback van Ann Debeuf •

Het document op Issuu ziet er beter uit dan de vorige versie.

Alle feedback en kleine aanpassingen zijn verwerkt in een nieuw ontwerp, dit is het finale ontwerp.

Eleni Bosschaerts | 43


HET FINALE ONTWERP

44 | deel ii ontwerpproces


STAP 6 | IMPLEMENT De implementatie en de ingebruikname van het digitaal BlondĂŠ magazine zal via verschillende manieren gebeuren, zowel offline als online. Allereerst kan de fixed epub of pdf versie worden doorgestuurd of worden meegenomen naar de klant. Het fixed epub magazine kan via een app op de tablet, bijvoorbeeld iBooks of Google Play Books, of via de laptop getoond worden aan de klant. Verder zal het pdf magazine op Issuu gedeeld worden, ook zo kan het op de tablet via de Issuu app of op de desktop eenvoudig gelezen worden. Dit zal wel zonder animatie zijn.

Eleni Bosschaerts | 45


HOOFDSTUK 9 | RESULTATEN ONTWERP

Hoofdstuk negen geeft het eindresultaat van het ontwerp deel weer, dit is uiteraard het digitaal Blondé magazine en dat is eveneens het eindproduct van deze bachelorproef. Het Blondé magazine bestaat in twee versies: •

een fixed epub versie die offline en online gelezen kan worden,

en een pdf versie, die online gelezen kan worden op de e-publishing tool, Issuu. (Spijtig genoeg ondersteund de pdf versie geen animaties.)

Beide versies kunnen zowel op een tablet als op een desktop gelezen worden. Het Blondé magazine kan eenvoudig meegenomen worden naar de klant op een tablet of laptop en kan snel en eenvoudig doorgestuurd worden via het internet naar klanten over de hele wereld. Meer informatie over het volledige eindproduct kan u lezen in Bijlage 3.

46 | deel ii ontwerpproces


EINDPRODUCT BACHELORPROEF JUNI 2018

Digitaal publiceren in een digitaal tijdperk. Casestudy Digitaal Blondé magazine Het digitale Blondé magazine is het eindproduct van de bachelorproef over digitaal publiceren. De bachelorproef werd gemaakt aan de hand van een casestudy, hiervoor heb ik mijn stagebedrijf Blondé gekozen. Eleni Bosschaerts. Opleiding Grafische en digitale media, Afstudeerrichting Grafimediatechnologie, AP Hogeschool te Antwerpen.

Read us on issuu De link naar het Blondé magazine op Issuu: issuu.com/eleni_1/docs/eindproduct_bachelorproef_juni_2018

Eleni Bosschaerts | 47


Op deze en volgende bladzijden wordt het hele Blondé magazine met alle interactieve elementen, pagina per pagina besproken.

KLEUR (van de cirkels op de pagina’s) Animaties > Roos Links > Oranje Video’s > Grijs cover

Op de kleurrijke cover staan drie aanklikbare titels, deze verwijzen naar een artikel binnenin het Blondé magazine.

intro

De intro geeft meer informatie over het digitale magazine en hoe je het gebruikt en navigeert in het magazine. Er wordt ook vermeld dat de links meestal in het oranje staan. Als je de intro gelezen hebt of niet nodig hebt kan je klikken op ‘skip the intro’ of swipen naar de volgende pagina om zo verder te gaan.

editorial

In het voorwoord wordt er een woordje uitleg gegeven over Blondé. Hierin staat enkele oranje links naar artikels die meer info geven. Onderaan de pagina staat er een oranje pijltje  om verder te gaan.

inhoud

De interactieve inhoudstafel geeft een overzicht weer wat er allemaal in het magazine staat. Je kan als lezer zelf kiezen of je elke artikel van voor naar achter wil lezen of je liever een artikel naar keuze leest. Het is een overzichtspagina waar je op terug komt als je op het huisje ⌂ klikt (op de volgende pagina’s).

48 | deel ii ontwerpproces


about

- 84 jaar blondé

De 84 jaar Blondé, about pagina, gaat uiteraard over Blondé en een stukje geschiedenis. De lijn aan de zijkant is een animatie. Via ⌂ het huisje of home (dat onderaan in het midden van de pagina staat), kan je terug navigeren naar de overzichtspagina, om een ander artikel uit te kiezen.

about

- what we do

Deze pagina bevat veel informatie en tekst. Er is gewerkt met vier iconen die in het magazine subtiel terug aanbod komen. Elk icoon staat voor een dienst of vaardigheid die Blondé aanbied. Als je nog meer info wil kan je klikken op “ more info on blonde.eu”. Via ⌂ het huisje of home kan je navigeren naar de overzichtspagina.

coffee

Tussendoor een weetje over Blondé. Onderaan de pagina staat er een oranje pijltje  om verder te gaan.

portfolio

- in the spotlight iaa - thermo king

Op deze portfolio pagina word IAA van Thermo King bekeken. Er zijn interactieve elementen namelijk de geanimeerde, afbeeldingen, de lijn en de tekst, de video over IAA 2016, en de Thermo King en Frigoblock logo’s. Via ⌂ het huisje of home kan je navigeren naar de overzichtspagina.

Eleni Bosschaerts | 49


about

- meet the team

All about the team! Het gedreven Blondé team verdient natuurlijk ook een plaats. Bij Blondé wordt niet alleen hard gewerkt, er is ook wel eens tijd voor een etentje of een feestje. Enkele sfeerbeelden hiervan en tekst worden geanimeerd weergegeven. Via ⌂ het huisje of home kan je navigeren naar de overzichtspagina.

portfolio

- kevlar

Deze portfolio pagina geeft informatie over de klant DuPont Kevlar. Links bovenaan de pagina staat er een video die (automatisch) wordt afgespeeld. Het Kevlar logo en de “more about (...)” zijn aanklikbaar en verwijst naar de Kevlar website. Via ⌂ het huisje of home kan je navigeren naar de overzichtspagina.

portfolio

- kia

Deze portfolio pagina geeft informatie over de klant Kia. De Kia auto komt binnen gereden. Het Kia logo is aanklikbaar en verwijst naar hun website. Via ⌂ het huisje of home kan je navigeren naar de overzichtspagina.

about

- things we love

De why van Blondé en vooral wat Blondé graag doet. Op de achtergrond wordt er een video afgespeeld van een wereldbol. Via ⌂ het huisje of home kan je navigeren naar de overzichtspagina.

50 | deel ii ontwerpproces


portfolio

- trane

Deze portfolio pagina geeft veel informatie over de klant Trane. Elke logo van een klant is aanklikbaar en verwijst naar de website van die klant. Via ⌂ het huisje of home kan je opnieuw navigeren naar de overzichtspagina.

portfolio

- medtronic

Deze portfolio pagina geeft kort de klant Medtronic weer en wat Blondé ervoor betekend. Elke logo van een klant is aanklikbaar en verwijst naar de website van die klant. Via ⌂ het huisje of home kan je opnieuw navigeren naar de overzichtspagina.

about

- our approach

Deze about pagina gaat over de aanpak van Blondé en de workflow. De linkse tekst loopt nog door, je kan scrollen om nog meer te lezen. Via ⌂ het huisje of home kan je opnieuw navigeren naar de overzichtspagina.

contact

- keep in touch

Op de contact pagina vind je uiteraard de contact gegevens van Blondé. Als je op het kompas klik, krijg je een link naar de routebeschrijving. Als je op de brief of het mailadres klik wordt er een nieuwe mail geopend met Blondé als geadresseerde. En als je op de website klik, opent uiteraard de Blondé website. Via ⌂ het huisje of home kan je navigeren naar de overzichtspagina.

Eleni Bosschaerts | 51


Conclusie & aanbevelingen Tot slot van deze grafisch productgeoriënteerde bachelorproef keren we terug naar de onderzoeksvraag die in het begin van het onderzoek werd gesteld: “Welke keuzes zijn relevant voor een digitaal Blondé portfolio als een magazine, om een digitale publicatie te bekomen met meerwaarde?”. Hiervoor is een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar verschillende aspecten van het digitaal publiceren van een digitaal magazine en de opdrachtgever, het communicatiebureau Blondé. Ook werd het digitaal Blondé magazine ontworpen en vormgegeven. In het onderzoek, het eerste deel van de scriptie (hoofdstuk 1 t.e.m. 7), werden er enkele keuzes gemaakt over welke meerwaarde er zeker in een digitaal magazine moet zitten en welke e-publishing tools het meest geschikt is om het Blondé magazine online te verspreiden. Uit de resultaten is gebleken dat de meerwaarde voor de lezer voornamelijk de interactieve mogelijkheden zijn zoals audio & video en achtergrondinformatie via links. Verder heeft een digitale publicatie ook de voordelen dat het gemakkelijk deelbaar en overal beschikbaar is. De gekozen e-publishing tool die het meest geschikt is om het Blondé magazine online te delen is Issuu. Het biedt vele gratis mogelijkheden en is zeer gebruiksvriendelijk. Het heeft een gratis applicatie om de e-publicatie te lezen en te delen. Het is eveneens apparaaten platformonafhankelijke en dus compatibel met alle apparaten van Apple, Windows en Android. Gaandeweg het onderzoek werden naast de centrale onderzoeksvraag, ook de onderzoekende deelvragen beantwoord. Het tweede deel (hoofdstuk 8 & 9) was gericht op het ontwerp, hierin ben ik verder op zoek gegaan naar de relevant keuzes voor een digitaal Blondé magazine, om een digitale publicatie te bekomen met meerwaarde. De deelvraag rond het ontwerpproces en het verloop hiervan werd uiteraard beantwoord in het ontwerpproces zelf. Tijdens het ontwerpproces werden er via Design Thinking stap voor stap keuzes gemaakt en via iteratief design werd het ontwerp verbeterd. Er werd voornamelijk gefocust op de lezer, zijn leeservaring en op de meerwaarde voor de lezer. Bij Design Thinking was de eerste stap “empathize”. Hier werd de doelgroep onderzocht via de customer journey en de message house. Daarnaast moet het eindproduct zeker voldoen aan de eisen, voorwaarde en richtlijnen die in stap twee “define” werden gedefinieerd. Dan in stap drie “ideate” werden er verschillende ideeën verzameld over de meerwaarde vanuit de enquêteresultaten en over de opbouw en inhoud vanuit de brainstorm. Vervolgens werd bij stap 4 het prototype gemaakt, eerst een papieren versie en daarna werd deze gedigitaliseerd. Er werd rekening gehouden met verschillende vooraf onderzochte aspecten. Dit prototype werd bij stap vijf getest. Alle feedback van het eerste testmoment, werd verwerkt in een nieuw ontwerp en nieuw prototype dat weer op zijn beurt getest en beoordeeld werd door verschillende mensen. Het herhalen van stap vier en vijf is het iteratief design, hierdoor werd het ontwerp verbeterd en geoptimaliseerd tot het finale ontwerp af is.

52 | conclusie & aanbevelingen


Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en het ontwerpproces zijn er enkele aanbevelingen voor de opdrachtgever, BlondÊ en voor vormgevers van digitale publicaties. AANBEVELINGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER, BLONDÉ Vanuit de tijdens het ontwerpproces opgedane ervaring wordt er geadviseerd om na enige tijd een up-date te geven aan het magazine. Hiervoor wordt er geadviseerd om gebruik te maken van het Design Thinking proces. AANBEVELINGEN VOOR VORMGEVERS VAN DIGITALE PUBLICATIES Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat meerwaarde belangrijk is bij het lezen van een digitale publicatie. Het is aangeraden om enkele interactieve mogelijkheden te verwerken in het ontwerp, dit kan audio & video, animatie en links naar achtergrondinformatie. Voor iedereen die een digitale publicatie wil maken en dit nog nooit heeft gedaan. Vooral veel uitproberen en testen is de boodschap! Hiervoor is het iteratief design, zeker een aanrader. Het ontwerp kan hierdoor veel verbeterd of geoptimaliseerd worden.

Eleni Bosschaerts | 53


Bibliografie BOEK Debeuf, A. (2018). Whitepaper e-Publishing: Ziet ù door de bomen het bos nog? Antwerpen: AP Hogeschool. Hübner, M. & Losowsky, A. Fully Booked: Ink on Paper. Berlin: Gestalten. McCandless, D. (2012). Information is Beautiful. New York City: Harpercollins Publishers. Mombaerts, M. & Vossen, M. (2015). GVD: Een praktische gids voor grafische communicatie en technieken. Leuven: Academia Press. Van Dale. (2015). Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Antwerpen: Van Dale. Vegelien, B. & Visser, R. (2012). Digitaal publiceren: alles over apps en e-boeken voor schrijvers en uitgevers, derde editie, Amersfoort: Books2Download.

CURSUS Debeuf, A. (2017). Overzicht Publishing 5. Antwerpen: AP Hogeschool. Lauwers, W. & Müsing, S. (2017). Bachelorproef 6: Richtlijnen betreffende de bachelorproef. Antwerpen: Artesis Plantijn Hogeschool. Lauwers, W. & Müsing, S. (2017). Stage 6 & Bachelorproef 6: Algemene richtlijnen. Antwerpen: Artesis Plantijn Hogeschool. Taalpunt (2016). Schrijfwijzer. Antwerpen: Artesis Plantijn Hogeschool. AFBEELDING Blondé nv Communicatie. (s.d.). Geraadpleegd op 12 februari 2018 via blonde.eu Creative market. (z.d.). [Foto/Illustratie]. Geraadpleegd op 17 maart 2018 via creativemarket.com Pixabay. (z.d.). [Foto/Illustratie]. Geraadpleegd op 17 maart 2018 via pixabay.com Gibbons, S. (2016). Design Thinking 101. [Foto/Illustratie]. Geraadpleegd op 3 mei 2018 via nngroup.com/articles/ design-thinking

PERSOONLIJKE COMMUNICATIE Bullet Point. (30 mei 2018). (Hoe en op welke manier worden potentiële klanten geïnformeerd?). Persoonlijke communicatie [telefoongesprek]. Claerhout nv Communicatie­huis. (30 mei 2018). (Hoe en op welke manier worden potentiële klanten geïnformeerd?). Persoonlijke communicatie [telefoongesprek]. Marbles. (30 mei 2018). (Hoe en op welke manier worden potentiële klanten geïnformeerd?). Persoonlijke communicatie [telefoongesprek].

54 | bibliografie


WEBSITE Artesis Plantijn Hogeschool (s.d.). Taalpunt [Digitap]. Geraadpleegd op 7 februari 2018 via learning.ap.be Blondé nv Communicatie. (s.d.). Geraadpleegd op 12 februari 2018 via blonde.eu Bullet Point. (2018). Geraadpleegd op 30 april 2018 via bulletpoint.be Claerhout nv Communicatie­huis. (2018). Geraadpleegd op 30 april 2018 via communicatiehuis.be CommunicatieRijk, site met vakkennis over overheidscommunicatie - Message house. (s.d.). Geraadpleegd op 24 april 2018 via communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c/message-house Digitaal publiceren: strategie, creatie & distributie. Geraadpleegd op 20 mei 2018 via textart.nl/digitaal-publiceren Information is Beautiful. Geraadpleegd op 7 februari 2018 via informationisbeautiful.net Interactive publicaties. Geraadpleegd op 7 februari 2018 via altera.be/interactief Marbles. (2018). Geraadpleegd op 30 april 2018 via marbles.be Taaltelefoon. (s.d.).Geraadpleegd op 24 april 2018 via taaltelefoon.be Takk communicatie. (s.d.). Geraadpleegd op 30 april 2018 via takkcommunicatie.be Van Dale. (2018). Geraadpleegd op 24 april 2018 via vandale.be Whitepaper: Wat is een digitale publicatie? (s.d.). Geraadpleegd op 20 mei 2018 via instantmagazine.instantmagazine.com/ whitepaper/bureaus#!/context-wat-is-een-digitale-publicatie ONLINE ARTIKEL Bussink, D. (2017). In 5 stappen naar een fit tussen je customer journey & contentcreatie. Geraadpleegd op 3 mei 2018 via frankwatching.com/archive/2017/06/19/in-5-stappen-naar-een-fit-tussen-je-customer-journey-contentcreatie/ Custo (2013). Effectieve customer media leiden tot effectieve content marketing. Geraadpleegd op 20 mei 2018 via custo.be/ nl/content/effectieve-customer-media-leiden-tot-effectieve-content-marketing Deibel, M. (2015). Tools voor digitaal publiceren. Geraadpleegd op 7 februari 2018 via mdc-media.nl/tips-en-tools-voor-digitaal-publiceren/ Donders, A. (2014). Gedrukte boeken vertellen nog steeds een prachtig verhaal. Geraadpleegd op 7 februari 2018 via ricohnlbusinessdriver.wordpress.com/2014/06/17/gedrukte-boeken-vertellen-nog-steeds-een-prachtig-verhaal/ Donders, A. (2014). De evolutie van papier in een digitale wereld. Geraadpleegd op 7 februari 2018 via ricohnlbusinessdriver. wordpress.com/2014/09/22/de-evolutie-van-papier-in-een-digitale-wereld/ Gibbons, S. (2016). Design Thinking 101. Geraadpleegd op 3 mei 2018 via nngroup.com/articles/design-thinking Hermans, H. (2016). Waar vindt u de beste pdf-bladeraar voor uw magazine? Geraadpleegd op 7 februari 2018 via cypres. com/nl/blog/waar-vindt-u-de-beste-pdf-bladeraar-voor-uw-magazine Señor, J. (2017). Print is haute couture, digital is prêt-à-porter. Geraadpleegd op 7 februari 2018 via magazinemedia.be/nl/ print-is-haute-couture-digital-is-pret-a-porter/ Uljee, M. (2012). Digitale magazines: objectief observeren hoe lezers zich gedragen. Geraadpleegd op 7 februari 2018 via frankwatching.com/archive/2012/02/21/digitale-magazines-objectief-observeren-hoe-lezers-zich-gedragen/ van der Geest, F. (2016). EPUBS, iBooks, AEM en PDF. Een eind aan de verwarring rondom digitale publicaties. Geraadpleegd op 7 februari 2018 via opatel.nl/epubs-ibooks-aem-pdf-digitale-publicaties-maken van Riet, F. (2012). Online magazines: 7 belangrijke do’s en don’ts. Geraadpleegd op 7 februari 2018 viafrankwatching.com/ archive/2012/11/19/online-magazines-7-belangrijke-dos-en-donts/

Eleni Bosschaerts | 55


Bijlagen

56 | bijlagen


Bijlagen BIJLAGE 1 | ENQUÊTE DIGITALE PUBLICATIE BIJLAGE 2 | RESULTATEN ENQUÊTE BIJLAGE 3 | EINDPRODUCT

Eleni Bosschaerts | 57


BIJLAGE 1 | ENQUÊTE DIGITALE PUBLICATIE

ENQUÊTE DIGITALE PUBLICATIE Als derdejaarsstudent van de opleiding Grafische en Digitale Media van de AP Hogeschool te Antwerpen, doe ik in kader van mijn bachelorproef onderzoek naar je ervaring en mening over digitale publicaties. De vragenlijst bevat 20 meerkeuzevragen neemt slechts 5 minuten van je tijd in beslag. Een digitale publicatie bekijk en lees je op het beeldscherm, of het nu een computer, tablet of smartphone is. Er zijn eindeloos veel toepassingen van digitale publicaties zoals magazine, krant, jaarverslag, e-book, brochure en veel meer. (Let op, een website is geen digitale publicatie.) Alvast bedankt voor je deelname en tijd! Ken je nog mensen die me willen helpen, doorgeven mag altijd. Eleni Bosschaerts Grafische en Digitale Media AP Hogeschool te Antwerpen ALGEMENE VRAGEN Wat is je geslacht? * Markeer slechts één ovaal. o Man o Vrouw o Anders Wat is je leeftijd? * (open antwoord) Wat is je hoogst behaalde diploma? * Markeer slechts één ovaal. o Diploma lager onderwijs o Diploma secundair onderwijs o HB05 o Graduaatsdiploma o Professionele bachelor o Academische bachelor o Master o Doctoraat o Geen diploma o Anders: 58 | bijlage 1 | enquête digitale publicatie

* Vereist, verplicht in te vullen vragen. Wat is je huidige situatie? * Markeer slechts één ovaal. o Student (geen inkomen) o Student met studentenjob o Werkend o Werkloos o Pensioen o Anders: In welke regio woon je? * Markeer slechts één ovaal. o België - Vlaanderen o België - Brussel o België - Wallonië o Nederland o Geen antwoord o Anders:


TIJDSBESTEDING

In welke beroepssector werk/studeer je? * Markeer slechts één ovaal. o Aankoop & verkoop o Administratie & secretariaat o Ambachten & vrije beroepen o Autosector o Bewaking & veiligheid o Bouw o Chemie & farmaceutische industrie o Communicatie o Directie & management o Elektronica & technologische industrie o Energie & milieu o Financiën, verzekeringen & recht o Gezondheidszorg & schoonheidsverzorging o Grafisch design & architectuur o Handel, groothandel & detailhandel o Horeca, Events & toerisme o Human resources o IT & telecommunicatie o Juridisch dienstverlening o Land- & tuinbouw o Logistiek, transport & distributie o Media & communicatie o Milieu & preventie o Mode, confectie & textiel o Onderwijs o Onderzoek en ontwikkeling o Overheid o Printmedia o Sales & marketing o Sociaal, cultureel & sport o Techniek, engineering & productie o Uitzendsector o Vastgoed

Hoeveel uur lees je gemiddeld per dag? (zowel print als digitaal) * Markeer slechts één ovaal. o Minder dan 1 uur o Tussen 1 en 2 uur o Tussen 2 en 4 uur o Tussen 4 en 6 uur o Meer dan 6 uur Hoeveel tijd neem je om een digitale publicatie (vb. krant, magazine, catalogus, jaarrapport) uit te lezen? (totdat je alles hebt gezien wat je wilde lezen) * Markeer slechts één ovaal. o Minder dan 3 min. o 3 tot 10 min. o 10 tot 30 min. o 30 tot 60 min. o Meer dan 60 min. Hoe vaak lees je een digitale publicatie (vb. krant, magazine, catalogus, jaarrapport)? * Markeer slechts één ovaal. o Meerdere keren per dag o Dagelijks o Wekelijks o Maandelijks o Meerdere keren per maand o Jaarlijks o Nooit Wat was je laatste keer dat je een digitale publicatie las? * Markeer slechts één ovaal. o Vandaag o Afgelopen week o Minder dan een maand geleden o Minder dan een jaar geleden o Langer dan een jaar geleden o Nog nooit gelezen o Anders:

Eleni Bosschaerts | 59


FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE Op welke manier lees je het liefst? * Markeer slechts één ovaal. o Smartphone o Tablet o Laptop o Computer o Op papier / fysiek o E-reader o Anders:

Wat is het meest van toepassing voor een digitale of fysieke publicatie? * Markeer slechts één ovaal per rij. D Overzichtelijk Gemakkelijk Beter leesbaar

Hoe lees je het vaakst: op papier of digitaal? * Markeer slechts één ovaal.

Betere leeservaring Lange teksten zijn prettig leesbaar Gemakkelijk switchen tussen

1 2 3 4 5

rubrieken

1 = Altijd op papier

&

5 = Altijd digitaal

Gaat je voorkeur uit naar een papieren publicatie of digitale publicatie? * Markeer slechts één ovaal per rij.

Liefst

Liefst

papier

digitaal

(fysiek)

(online)

Aantrekkelijkere uitstraling Meer beeldmateriaal Meer achtergrondinformatie via links Artikelen meteen delen via sociale media

Soms papier,

Geen

soms

mening

digitaal

Krant Magazine Catalogus Flyer Brochure Reclame

60 | bijlage 1 | enquête digitale publicatie

Overal beschikbaar

D = Digitale publicatie F = Fysieke publicatie B = Beide G = Geen van beide

F

B

G


DIGITALE PUBLICATIE Een digitale publicatie bekijk en lees je op het beeldscherm, of het nu een computer, tablet of smartphone is. Er zijn eindeloos veel toepassingen van digitale publicaties zoals een magazine, krant, jaarverslag, e-book, brochure en veel meer. (Let op, een website is geen digitale publicatie.) Welke uitspraak is het meest van toepassing voor jou? * Markeer slechts één ovaal. o Ik wil alleen kijken naar de afbeeldingen en titels. o Ik wil zelf actief dingen doen, interactiviteit zou een magazine verrijken (vb. formulier invullen). o Ik blader snel door. o Ik lees elk artikel. o Ik lees stukken die me interesseren. o Ik lees nooit. Waarom zou je een digitale publicatie lezen? * Vink alle toepasselijke opties aan. o Ontspanning o Inspiratie opdoen o Persoonlijke ontwikkeling o Om iets bij te leren o Een nieuwe leerrijke ervaring o Aan het denken worden gezet o Anders:

Hoe kies je een digitale publicatie (vb. krant of magazine)? * Markeer slechts één ovaal. o Mooi/interessante cover o Prikkelende titels o Interactiviteit o Vormgeving o Aantal pagina’s o Bekendheid o Recentheid o Actualiteit o Prijs o Anders: Wat is je top 3 van meerwaarde aan een digitale publicatie die je leest op een smartphone, tablet of computer? Vink alle toepasselijke opties aan. (max 1 per kolom, vb. slechts 1 meerwaarde kan je nummer 1 zijn) 1

2

3

Interactiviteit Audio- en videofragmenten Animaties Meer achtergrondinformatie via links Artikelen meteen delen via sociale media Gemakkelijk switchen tussen rubrieken Overal beschikbaar Onbeperkt aantal pagina’s Niets

Eleni Bosschaerts | 61


Heb je ooit zelf al een digitale publicatie gemaakt? * Vink alle toepasselijke opties aan. o Ja, een boek o Ja, een magazine o Ja, een digitaal fotoboek o Ja, een krant o Ja, een catalogus o Ja, een flyer o Neen o Anders: Hoeveel zou je willen betalen voor online content? (vb. krant, magazine, catalogus, jaarrapport) * Markeer slechts één ovaal. o Gratis o 0,5 - 2 euro o 2 - 5 euro o 5 euro of meer o Anders: Indien je op de vorige vraag ‘Gratis’ antwoordde, waarom betaal je liever niet voor online content? Vink alle toepasselijke opties aan. o Geen interesse o Online is er voldoende gratis content om te lezen o Budget o Geen online betaalmogelijkheden o Te duur o Anders:

“Print is haute couture, digitaal is prêt-à-porter” “Print moeten ze positioneren als haute couture, terwijl digital prêt-à-porter is. Ze moeten nog meer premium worden: dikker, en als gevolg daarvan minder vaak verschijnen. Zo kan je de prijs verhogen. Een goed vrouwenblad of een gespecialiseerd magazine mag gerust 15 à 17 euro kosten. Minder respondenten zullen het kopen, maar dat is geen probleem want zij die het kopen, zijn respondenten die een nauwere band met je blad hebben en gerust meer willen betalen.” (bron: magazinemedia.be, 2018) Wat vind je van de stelling “Print is haute couture, digitaal is prêt-à-porter”? * Markeer slechts één ovaal. 1 2 3 4 5 1 = Helemaal akkoord & 5 = Helemaal niet akkoord Geeft hier je mening over de stelling “Print is haute couture, digitaal is prêt-à-porter”. (niet verplicht) (open antwoord) Onderzoeksresultaten Vul je e-mailadres in indien je de resultaten van het onderzoek wenst. Wat is je e-mailadres? (open antwoord) Heb je nog een suggestie of opmerking? (open antwoord) Hartelijk bedankt voor je deelname! Om je antwoorden te versturen, klik op ‘VERZENDEN’!

62 | bijlage 1 | enquête digitale publicatie


BIJLAGE 2 | RESULTATEN ENQUÊTE OVER DIGITALE PUBLICATIE De enquête over digitale publicaties stond een maand online van 5 maart tot en met 4 april 2018, zo heb ik 600 respondenten kunnen bevragen over hun mening, gewoontes en ervaringen.

VANAF GRAFIEK 1 | ALGEMEEN GRAFIEK 1 | ALGEMEEN - GESLACHT

De grafieken hebben elk hun nummer en betekenis, zo zijn de grafieken vanaf nummer 1 algemene grafieken met demografische gegevens. Dan vanaf 10 gaat het over de tijdsbesteding. Daarna over de keuze tussen een fysieke of een digitale publicatie vanaf grafiek 20 en vanaf grafiek 30 gaat het specifiek over de digitale publicatie.

GRAFIEK 2 | ALGEMEEN - LEEFTIJD

3% 2%

45%

55%

MAN

VROUW

GRAFIEK 3 | ALGEMEEN - FINANCIËLE SITUATIE

2%

OUDER DAN 65 JAAR

WERKLOOS

5%

6% 56-65 JAAR

8%

46-55 JAAR

10%

59%

WERKEND

34%

28%

VERVANGEND INKOMEN

36-45 JAAR

12%

STUDENT MET STUDENTENJOB

25-35 JAAR

STUDENT (GEEN INKOMEN)

32%

18-25 JAAR JONGER DAN 18 JAAR

GRAFIEK 2B | ALGEMEEN COMBI GESLACHT & LEEFTIJD

GRAFIEK 3B | ALGEMEEN - FINANCIËLE SITUATIE STUDENTEN VS WERKENDE VERVANGEND INKOMEN

60 1%

4%

50 1%

40

2% 3% 3% 5%

7% 5%

56-65 JAAR

5%

STUDENT MET STUDENTENJOB

WERKEND

34%

36-45 JAAR 25-35 JAAR

20 31%

28%

WERKLOOS

2%

28%

46-55 JAAR

8%

30

STUDENT (GEEN INKOMEN)

32%

18-25 JAAR

10 0

OUDER DAN 65 JAAR

1%

2%

man

vrouw

45%

55%

JONGER DAN 18 JAAR

Eleni Bosschaerts | 63


VANAF GRAFIEK 10 | TIJDSBESTEDING

GRAFIEK 10 | TIJDSBESTEDING HOEVEEL UUR LEES JE GEMIDDELD PER DAG? (ZOWEL PRINT ALS DIGITAAL)

GRAFIEK 11 | TIJDSBESTEDING HOEVEEL TIJD NEEM JE OM EEN DIGITALE PUBLICATIE UIT TE LEZEN? (TOT ALLES WAT JE WILDE LEZEN)

MEER DAN 6 UUR

3%

10%

3%

TUSSEN 4 EN 6 UUR TUSSEN 2 EN 4 UUR

22%

41%

MEER DAN 60 MIN.

10%

30 TOT 60 MIN.

14%

10 TOT 30 MIN.

37%

TUSSEN 1 EN 2 UUR

3 TOT 10 MIN.

MINDER DAN 1 UUR

GRAFIEK 12 | TIJDSBESTEDING HOE VAAK LEES JE EEN DIGITALE PUBLICATIE?

3% 3% 4%

GRAFIEK 13 | TIJDSBESTEDING WAT WAS JE LAATSTE KEER DAT JE EEN DIGITALE PUBLICATIE LAS?

NOOIT

4%

39% 19%

NOG NOOIT GELEZEN

LANGER DAN EEN JAAR GELEDEN

MAANDELIJKS MEERDERE KEREN PER MAAND

25%

2%

7%

JAARLIJKS

7%

MINDER DAN 3 MIN.

36%

24%

MINDER DAN EEN JAAR GELEDEN

26%

62%

MINDER DAN EEN MAAND GELEDEN

WEKELIJKS

AFGELOPEN WEEK

DAGELIJKS

VANDAAG

MEERDERE KEREN PER DAG

VANAF GRAFIEK 20 | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE

GRAFIEK 20 | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE OP WELKE MANIER LEES JE HET LIEFST?

GRAFIEK 20B | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE OP WELKE MANIER LEES JE HET LIEFST? DIGITAAL OF FYSIEK 58%

E-READER 1

%

COMPUTER

7%

LAPTOP

8%

COMPUTER

42%

29%

SMARTPHONE E-READER

7%

TABLET

TABLET

12%

LAPTOP

SMARTPHONE

OP PAPIER / FYSIEK

64 | bijlage 2 | resultaten enquête over digitale publicatie

42% 1%

8%

42%

12%

29%

OP PAPIER


GRAFIEK 21 | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE HOE LEES JE HET VAAKST: OP PAPIER OF DIGITAAL?

3%

ALTIJD OP PAPIER

10%

MEESTAL OP PAPIER SOMS DIGITAAL, SOMS OP PAPIER

40%

13%

MEESTAL DIGITAAL ALTIJD DIGITAAL

33%

GRAFIEK 22 | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE GAAT JE VOORKEUR UIT NAAR EEN PAPIEREN OF DIGITALE PUBLICATIE?

80 LIEFST PAPIER (FYSIEK)

70

SOMS PAPIER, SOMS DIGITAAL

60 50

LIEFST DIGITAAL (ONLINE)

40

GEEN MENING

30 20 10 0

KRANT

MAGAZINE

CATALOGUS

FLYER

BROCHURE

RECLAME

GRAFIEK 23 | FYSIEKE OF DIGITALE PUBLICATIE VOORDELEN | WAT IS HET MEEST VAN TOEPASSING VOOR EEN DIGITALE OF FYSIEKE PUBLICATIE?

100

80

60

GEEN VAN BEIDE

40

FYSIEKE PUBLICATIE DIGITALE PUBLICATIE

20

BEIDE 0 OVERZICHTELIJK

GEMAKKELIJK

BETER LEESBAAR

BETERE LEESERVARING

LANGE TEKSTEN ZIJN PRETTIG LEESBAAR

GEMAKKELIJK SWITCHEN TUSSEN RUBRIEKEN

AANTREKKELIJKERE UITSTRALING

MEER BEELDMATERIAAL

MEER ACHTERGRONDINFORMATIE VIA LINKS

ARTIKELEN METEEN DELEN VIA SOCIALE MEDIA

100

80

60

40

20

0 OVERAL BESCHIKBAAR

Eleni Bosschaerts | 65


VANAF GRAFIEK 30 | DIGITALE PUBLICATIE

GRAFIEK 30 | DIGITALE PUBLICATIE WELKE UITSPRAAK IS HET MEEST VAN TOEPASSING VOOR JOU?

1%

6%

IK LEES STUKKEN DIE ME INTERESSEREN.

4%

IK BLADER SNEL DOOR.

11%

IK WIL ALLEEN KIJKEN NAAR DE AFBEELDINGEN EN TITELS. IK WIL ZELF ACTIEF DINGEN DOEN, INTERACTIVITEIT ZOU EEN VERRIJKING ZIJN.

78%

IK LEES ELK ARTIKEL.

GRAFIEK 31 | DIGITALE PUBLICATIE WAAROM ZOU JE EEN DIGITALE PUBLICATIE LEZEN?

2%

GRAFIEK 31B | DIGITALE PUBLICATIE REDEN OM EEN DIGITALE PUBLICATIE LEZEN & VOORKEUR MANIER VAN LEZEN

2%

BIJLEREN

9%

ONTSPANNING

11%

32%

ONTSPANNING

11%

INSPIREREN NADENKEN

18%

32%

NADENKEN ERVAREN

28%

ANDERE

12%

DESKTOP

GRAFIEK 31B | DIGITALE PUBLICATIE REDEN OM EEN DIGITALE PUBLICATIE LEZEN & VOORKEUR MANIER VAN LEZEN

MOBILE DEVICE

PAPIER

GRAFIEK 32 | DIGITALE PUBLICATIE HOE KIES JE EEN DIGITALE PUBLICATIE? 38% MOBILE DEVICE

16% DESKTOP

2% 2%2%

11%

28%

4%

32%

PRIKKELENDE TITELS

3%

ACTUALITEIT

7% BIJLEREN

NADENKEN

ERVAREN

ANDERE

18%

ONTSPANNING

9%

INSPIREREN

2 %

ANDERE

12% 5%

46% PAPIER

INSPIREREN

18%

ERVAREN

28%

BIJLEREN

9%

39%

9%

MOOI/INTERESSANTE COVER VORMGEVING

10% 42% MOBILE DEVICE

40% PAPIER

19% DESKTOP

24%

BEKENDHEID RECENTHEID INHOUD INTERACTIVITEIT PRIJS GEEN MENING

66 | bijlage 2 | resultaten enquête over digitale publicatie


GRAFIEK 33 | DIGITALE PUBLICATIE WAT IS JE TOP 3 VAN MEERWAARDE AAN EEN DIGITALE PUBLICATIE DIE JE LEEST OP EEN SMARTPHONE, TABLET OF COMPUTER?

3%

2%

OVERAL BESCHIKBAAR

6% AUDIO- EN VIDEOFRAGMENTEN

22%

7%

MEER ACHTERGRONDINFORMATIE VIA LINKS

9%

GEMAKKELIJK SWITCHEN TUSSEN RUBRIEKEN

21%

13%

INTERACTIVITEIT

16%

DELEN VIA SOCIALE MEDIA ANIMATIES ONBEPERKT AANTAL PAGINA'S NIETS

GRAFIEK 34 | DIGITALE PUBLICATIE HEB JE OOIT ZELF AL EEN DIGITALE PUBLICATIE GEMAAKT?

GRAFIEK 35 | DIGITALE PUBLICATIE HOEVEEL ZOU JE WILLEN BETALEN VOOR ONLINE CONTENT?

GRATIS

3%

11%

0,5 - 2 EURO 2 - 5 EURO

43%

57%

JA

NEEN

GRAFIEK 36 | DIGITALE PUBLICATIE INDIEN 'GRATIS' > WAAROM BETAAL JE LIEVER NIET VOOR ONLINE CONTENT?

21%

5 EURO OF MEER

66%

GRAFIEK 37 | DIGITALE PUBLICATIE WAT VIND JE VAN DE STELLING: “PRINT IS HAUTE COUTURE, DIGITAAL IS PRÊT-À-PORTER”?

OPEN ANTWOORDEN

HELEMAAL AKKOORD

6%

AKKOORD

14% 42%

NEUTRAAL NIET AKKOORD

18% 21%

HELEMAAL NIET AKKOORD

Eleni Bosschaerts | 67


BIJLAGE 3 | EINDPRODUCT

Het eindproduct is als digitale bijlage toegevoegd. Als u geïnteresseerd bent in het epub bestand, mag u me altijd mailen: eleni.bosschaerts@student.ap.be.

EINDPRODUCT BACHELORPROEF JUNI 2018

Digitaal publiceren in een digitaal tijdperk. Casestudy Digitaal Blondé magazine Het digitale Blondé magazine is het eindproduct van de bachelorproef over digitaal publiceren. De bachelorproef werd gemaakt aan de hand van een casestudy, hiervoor heb ik mijn stagebedrijf Blondé gekozen. Eleni Bosschaerts. Opleiding Grafische en digitale media, Afstudeerrichting Grafimediatechnologie, AP Hogeschool te Antwerpen.

Read us on issuu De link naar het Blondé magazine op Issuu: issuu.com/eleni_1/docs/eindproduct_bachelorproef_juni_2018

68 | bijlage 3 | eindproduct


* to do something with soul, creativity, or love | to put something of yourself in your work

MERAKI * [may-rah-kee]


©2018 Copyright Bosschaerts Eleni

Profile for Eleni Bosschaerts Persyn

DIGITAAL PUBLICEREN IN EEN DIGITAAL TIJDPERK  

Bachelorproefscriptie DIGITAAL PUBLICEREN IN EEN DIGITAAL TIJDPERK - CASESTUDY DIGITAAL BLONDÉ MAGAZINE. Bachelorproef juni 2018 scriptie.

DIGITAAL PUBLICEREN IN EEN DIGITAAL TIJDPERK  

Bachelorproefscriptie DIGITAAL PUBLICEREN IN EEN DIGITAAL TIJDPERK - CASESTUDY DIGITAAL BLONDÉ MAGAZINE. Bachelorproef juni 2018 scriptie.

Profile for eleni_1
Advertisement