Page 1

Que entenem per Il·lustració? - Corrent filosòfic, politic i social, a França, Regne Unit i Alemanya, s.XVIII, també es anomenat Segle de les Llums ja que la referència a la raó ideal i guía de les persones de l’època. A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat? - Els canvis que es van produir varen ser que la gent lluitava perls seus drets, per a millorar l’Àntic Règim a canviar-lo. Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones? -Els ll·lustrats creien que podrien resoldre els problemes educant a la societat que puga pensar per si mateixa. Volien un pogrés notable oblidant les tradicions, supesticions, irracionalitat i tirania. Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era? La visió del il·lustrat sobre la igualtat era que tot el mon era igual, tenien les matixes oportunitats, igualtat sobre la llei, e independència econòmica. Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible? -El valor que donava el moviment il·lustrat a l’exèrència sensible era que teniem que utilitzar la raó, com experiments cièntifics o alguna cosa que estiga demostrada, davant de una creencia de algo que no hi havia justificació. Entenem per Segle de les Llums? -Quan escoltem Segle de les Llums entenem com el nom que rep el s.XVIII, que és el segle de la il·lustració. El cosmopolitisme il·lustrat vol dir? - El cosmopolitisme es la teoría que considera que qualsevol home es ciutadà del món sense importar la seua raça o la seua nacionalitat. Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums? - El paper que feren servir els llibres al Segle de les Llums, va ser per a així dir-ho, de “tutors” ja que varen permitir que la gent poguera accedir a la cultura mes fàcilment. Açò va afavorir que la gent poc a poc es valguera per si mateixa. Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats? - L’enciclopèdia és un diccionario raonat de les ciencias, les arts i els oficis. - Els il·lustrats la varen utilitzar per a que la gent fora més culta i es poguera valer per si mateixa


El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser? - El paper de premsa i l’opinió pública van ser molt importants, ja que l’opinió pública ha Sicut un concepte dominant en el que ara es referix a l’opinió politica, encara que soles constitueix un ampli espectre de la comunicació politica. Per tant el paper de premsa, ( periodic) va ser molt utilitzat ja que servia per difondre les idees i per tant l’opinió pública. Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica? - Va ser un sistema de govern que es va presentar dintre del marc de les monarquías absolutes en Europa on els casos més emblematics es donaren a França. Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”? - Aquesta frase significa que el rei ho feia tot per el be del poble, però sense l’opinió d’aquest.

– –

Entenem per liberalisme? - Es un sistema filosofic, economic i politic que promou les llibertats civils i s’oposa al despotisme. IDEES PRINCIPALS: desenvolupament de les llibertats individuals i el progués de la societat totes les persones son iguals devant del rei, amb el mateix marc de lleis. Quines son les idees principals del liberalisme polític? - Igualtat. - Libertat. - Fraternitat. Les idees més importants del liberalisme econòmic son? - Les idees del liberalisme econòmic son: - La propietat privada - Un minim d’informació i justicia.

Que significa la frase “Deixar fer deixar passar” ? -La frase “Deixar fer deixar passar” significa referint-se a una completa llibertat en la economia. Lliure mercat, lliure manufactura, baixos o nuls impostots, lliure mercat laboral i minima intervención del govern en l’econòmia.

QÜESTIONARI HISTORIA  

QÜESTIONARI HISTORIA