Page 1

PROXECTO DE FORMACIÓN APROXIMACIÓN A MOODLE UTILIDADE PARA A PRÁCTICA DOCENTE

Coordinadora: Monserrat Estévez Reinosa Centro educativo: CPI Celso Emilio Ferreiro Curso: 2011/2012 1


ANEXO II. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN.

1. Títuto do proyecto de formación e asesoramento en centros: Aproximación a Moodle. Utilidade para a práctica docente

2. Centro: Nome do centro:

CPI Celso Emilio Ferreiro

Enderezo:

Porriño s/n

Localidade

Vigo

Código postal:

36209

Concello:

Vigo

Teléfono:

986298058

Correo electrónico: Tipo de centro

cpicelsoemiliovigo@edu.xunta.es Público

Número total de profesorado do centro:

40

Número total de profesorado que podería estar implicado: Número total de profesorado que solicita participar no proxecto:

42

3. Persoa coordinadora: Apelidos e nome:

Estévez Reinosa, Monserrat

Especialidade:

Educación Física

NIF:

36092069-D

Correo electrónico:

monserratestevez@edu.xunta.es

Sinatura

4. Componentes do proxecto de formación e asesoramento en centros que manifestan que cumplen os requisitos da convocatoria e non incurren en ningunha das incompatibilidades establecidas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria:

2


Apelidos e nome

DNI

Correo electrónico

1.

Cordeiro Fernández, Mª Reyes

11730092-T

reyes.cordeiro@edu.xunta.es

2.

Guzmán Valencia, Pilar

28464763-D

pilarguzman@edu.xunta.es

3.

Sotelo Armesto, Antonio

34266733-E

antonio.sotelo@edu.xunta.es

4.

Pereiro Ramos Teresa

16785779-B

teresa.pereiro@edu.xunta.es

5.

Gómez Sobreira, Mª José

36122960-B

pepasobreira@edu.xunta.es

6.

García López, Cristina

76617463-R

cristina.garcia@edu.xunta.es

7.

Niño Manzano, Margarita

36072945-K

mnm@edu.xunta.es

8.

Besteiro Quintela Fernando

24403986-C

ferbesquin@edu.xunta.es

9.

Agulló Sousa, Angel

36041160-E

angel.agullo@edu.xunta.es

10.

Casal Oro, Mª Carmen

33784983-F

casaloro@edu.xunta.es

11.

Fernández Covelo, Ana

36032296-J

afcovelo@edu.xunta.es

12.

Garza Fernández, Begoña

34942812-Q

begonagarza@edu.xunta.es

13.

García Veiga, Susana

36104416-M

sgveiga@edu.xunta.es

14.

Carnero Álvarez, Natalia

73241803-M

carnero@edu.xunta.es

15.

Pouso González, Carmen

76858648-P

carmenpouso@edu.xunta.es chami@edu.xunta.es

16.

Maximina Alonso Fernández, Rosario

34975542- V

17.

Alfageme Rodríguez, Mª Teresa

11941739-R

Sinatura

mayte.alfageme@edu.xunta.es

18.

Alonso Sousa, Manuel

34932013-G

alonsosousa@edu.xunta.es

19.

Rodríguez Méndez, Beatriz

36042101-C

brmendez@edu.xunta.es

20.

Dapena González, Manuel

34941315-Z

manuel.dapena@edu.xunta.es

21.

González Cifuentes, Elena

36059470-R

egcifuentes@edu.xunta.es

22.

Estévez Reinosa, Monserrat

36092069-D

monserratestevez@edu.xunta.es

3


SOLICITA participar na convocatoria de proxectos de formación e asesoramento en centros de formación e recursos, para o curso académico 2011-2012.

Vigo, a 13 de outubro de 2011

A xefa de estudos

Asdo ____________________________

Vº, e prace A directora do centro (sinatura e selo

Asdo ______________________________

Dirección do Centro de Formación e Recursos de VIGO

4


ÍNDICE

1. Título do proxecto. 2. Xustificación. 3. Obxectivos de formación e de repercusión na práctica docente. 4. Programa de contidos e actividades coa súa temporalización. 5. Metodoloxía que se pretende seguir e procedemementos de traballo previstos. 6. Organización de recursos humanos e materiais. 7. Proceso e criterios para a avaliación dos distintos aspectos do proxecto. 8. Temporalización: calendario e horario previsto para a realización do proxecto. 9. Necesidades orzamentarias. 10. Achegas económicas e incompatibilidades.

5


1.- Título do proxecto Aproximación a Moodle. Utilidade para a práctica docente

2.- Xustificación •

Punto de partida do centro no referente ao desenvolvemento do traballo. O noso centro educativo é un centro integrado composto por educación primaria e secundaria. O número de profesores/as é de 40, mitade de primaria e mitade de secundaria. Unha das peculiaridades deste centro e a movilidade constante do profesorado, característica que limita moito un traballo continuado de calquera tipo. O ano pasado fíxose no centro un grupo de traballo titulado “Abrindo a porta á realidade virtual: as conmemoracións escolares desde a páxina web”. O aprendido nesta actividade permitíunos votar a andar a páxina web do centro, na que estamos a traballar actualmente. O profesorado do centro non coñece a plataforma moodle, sóamente a coordinadora ten certas nocións xa que o ano pasado recibíu un curso de Druppal, Moodle e Coopermine de 40 h. organizado polo CEFORE. Outro problema añadido é que parte do profesorado participante no grupo de traballo feito o ano pasado, xa non están, polo que a gran maioría parte desde cero.

Detección de necesidades para a identificación da área de mellora. Desde o punto de vista do profesorado: inquedanza por coller o tren das novas tecnoloxías, actualizarse e poder aplicalo na súa práctica docente. Desde o punto de vista da dinámica de centro: como parte dun proceso, comenzado o ano pasado co traballo de druppal e coopermine, e agora de moodle.

Autoavaliación da práctica educativa da que se parte. Implicación da comunidade educativa. Actualmente unha pequena parte do profesorado introduce puntualmente algún que outro contido na páxina web. Contidos nunha sóa dirección, unidireccionais, que mostran as actividades traballadas no centro. Este ano buscamos que os contidos sexan bidireccionais, e dicir, que o alumnado poida participar e responder as actividades elaboradoas polo profesorado. Gustaríanos poñer nas más dos alumnos/as unha nova tecnoloxía que lles permitirá introducirse no mundo da educación virtual.

6


Importancia do proxecto para a práctica pedagóxica, organizativa e de funcionamento do centro. Para a comunidade educativa a posta en marcha da plataforma virtual supón por unha parte, favorecer a mellora da propia práctica pedagóxica a nivel individual tendo unha ferramenta esencial para traballar na clase, e por outra, mellorar a comunicación cos seus alumnos/as. Para o centro o coñecemento desta plataforma supón o máximo aproveitamento dos materiais informáticos instalados nas aulas. Este ano incorporamos pizarras dixitais, canóns e ordenadores portátiles con acceso a Internet en varias aulas.

3.- Obxectivos de formación e de repercusión na práctica docente. •

Obxectivos de formación: 

 •

Coñecer a filosofia de traballo Moodle. Propiciar un espacio de participación para que os docentes exploren as posibilidades que lles ofrece o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na educación. Coñecer as ferramentas e alternativas que ofrece a plataforma Moodle para o desenrrolo e a administración de cursos virtuais. Deseñar e elaborar cursos (materiais didácticos) na plataforma Moodle.

Obxectivos de repercusión na práctica docente: 

 

Dinamizar e fomentar as estratexias de traballo colaborativo e cooperativo do equipo docente. Valorar a importancia do traballo nesta plataforma como actividade que permita transformar labores adacémicas e introducir cambios importantes na cultura docente. Utilizar a plataforma Moodle como recurso de apoio para o traballo na aula. Rentabilizar o traballo cos recursos informáticos dos que dispón o centro.

7


4.- Programa de contidos e actividades coa súa temporalización

CONTIDOS A DESENVOLVER •

Plataforma Moodle

Coñecemento e dominio da plataforma Moodle como alumno. Coñecemento e dominio da plataforma Moodle como profesor.

Software de traballo con documentos (Open office, Scribus, pdf creator, slideshare, prezi, calameo, youblisher, embedit.in..grafme) Software de traballo con imaxes (Picasa, inskscape, pxresizer, hardcopy, photo story, flickr, glogster, picnick, smilebox, photofunia, lupanic, slide, picturetrail) Software de traballo video e audio (aTube catcher, youtube, super video converter, VLC media player, Windows Movie, Maker, Jing, virtual dub, videolan, vimeo, blip TV, safeshare, embedr, audacy) Plataforma Moodle

ACTIVIDADES • Acceso a plataforma virtual • Interfaz do curso. • Navegación dentro da plataforma: os paneis de utilidades, os módulos de comunicación, os módulos de contidos materiais, e os módulos de actividades. • Estructura e organización dun curso virtual. • Configuración do curso. • Os módulos de comunicación: correo electrónico, chats, diálogos…etc. • Os módulos de contidos materiais: Os recursos e as actividades. • Xestión e administración do curso. • Recopilación de softwares para traballar con documentos e subilos a plataforma moodle. • Elección e utilización dos mellores sofwares para traballar con documentos. • Elaboración de documentos para a súa publicación na plataforma Moodle. • Recopilación de softwares para traballar con imaxes e subilas a plataforma moodle. • Elección e utilización dos mellores sofwares para traballar con imaxes. • Creación de imaxes, retoque e publicación na plataforma Moodle. • Recopilación de softwares para traballar con video e audio e subilos a plataforma moodle. • Elección e utilización dos mellores sofwares para traballar con video e audio. • Creación, modificación e publicación de videos e audio na plataforma Moodle.

• Elaboración de material educativo para publicar na plataforma Moodle. • Elaboración de cursos para subir a plataforma Moodle.

TEMÁTICA

6 horas

12 horas

8 horas

9 horas

9 horas

6 horas

8


5.- Metodoloxía que se pretende seguir e procedemementos de traballo previstos. A metodoloxía que pretendemos seguir neste proxecto de formación vai dirixida a conseguir unha aprendizaxe construtivista na procura da nosa mellora profesional mediante una formación continua, utilizando recursos innovadores e atractivos. En todas as reunións haberá tres partes: • Na primeira traballarase en gran grupo e expondranse os novos contidos a traballar (directividade), • na segunda experimentarase individualmente (descubrimento e experimentación) • e na última farase unha posta en común. A estructura seguida nas reunións será a seguinte: a) Ler a proposta de obxectivos da reunión. b) Resumir as conclusións da última reunión. c) Retomar o traballo da sesión anterior. d) Consensuar as conclusións da reunión e deixar constancia escrita das mismas. e) Recordar a seguinte reunión.

9


6.- Organización de recursos humanos e materiais •

Recursos humanos. NOME E APELIDOS 1. Mª Reyes Cordeiro Fernández 2. Pilar Guzmán Valencia 3. Antonio Sotelo Armesto 4. Teresa Pereiro Ramos 5. Mª José Gómez Sobreira 6. Cristina García López 7. Margarita Niño Manzano 8. Fernando Besteiro Quintela 9. Angel Agulló Sousa 10. Mª Carmen Casal Oro 11. Ana Fernández Covelo 12. Begoña Garza Fernández 13. Susana García Veiga 14. Natalia Carnero Álvarez 15. Carmen Pouso González 16. Rosario Maximina Alonso Fernández 17. Mª Teresa Alfageme Rodríguez 18. Manuel Alonso Sousa 19. Beatriz Rodríguez Méndez 20. Manuel Dapena González 21. Elena González Cifuentes 22. Monserrat Estévez Reinosa

Convocar aos participantes. Reunirse coa asesora asignada do CEFORE. Elaborar o proxecto, a memoria e as actas de cada sesión. Presentar as facturas.

Papel das persoas participantes:  

ESPECIALIDADE OU CICLO PT Orientadora Matemáticas Ingles Plástica Tecnoloxía Ciencias Naturais Física e Química Ingles Galego 3º ciclo 3º ciclo Ciencias Sociais Matemáticas Francés 2º ciclo PT 3º ciclo 2º ciclo Educación Física 3º ciclo Educación Física

Papel da persoa coordinadora:  

ETAPA Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Primaria Primaria Secundaria Secundaria Secundaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Secundaria

Asistir con puntualidade ás reunións programadas. Participar de xeito dinámico e cooperativo. Colaborar coa persoa coordinadora no proxecto e na memoria. Aplicar e difundir as experiencias na aula.

Recursos materiais: Utilizaremos A aula de informática dotada de: • 25 ordenadores a pleno rendemento. 10


 

• A pizarra dixital Cds e DVDs. Pendrives Material funxible: libretas, folios, bolígrafos e fotocopias.

7.- Proceso e criterios para a avaliación dos distintos aspectos do proxecto. •

Aspectos a avaliar: Dinámica do traballo en grupo. Metodología empregada. Idoneidade e calidade dos materiais producidos. Aplicación práctica do materiais producidos Traballo da coordinadora do proxecto de formación. Repercusión na comunidade educativa.

Instrumentos de avaliación: Como técnica básica empregaremos unha posta en común ao remate de cada sesión. Enquisa ao comezo e ao final do proxecto de formación.

11


8.- Temporalizaciรณn: calendario e horario previsto para a realizaciรณn do proxecto.

Data

Tipo de reuniรณn

Contidos

Trimestre 09/11/2011 16/11/2011 1ยบ

23/11/2011 30/11/2011 14/12/2011 11/01/2012 18/01/2012 25/01/2012 01/02/2012

2ยบ

15/02/2012 29/02/2012 07/03/2012 21/03/2012 11/04/2011 25/04/2011

3ยบ

09/05/2011 23/05/2011

Traballo en grupo Traballo en grupo Traballo en grupo Traballo en grupo Traballo en grupo Traballo en grupo Traballo en grupo Traballo individual Traballo en grupo Traballo individual Traballo en grupo Traballo individual Traballo en grupo Traballo individual Traballo en grupo Traballo individual Traballo en grupo Traballo individual Traballo en grupo Traballo individual Traballo en grupo Traballo individual Traballo en grupo Traballo individual Traballo individual Traballo individual

Moddle como alumno Moddle como alumno Moddle como profesor Moddle como profesor Moddle como profesor Moddle como profesor Traballo con documentos Traballo con documentos Traballo con documentos Traballo con imaxes Traballo con imaxes Traballo con imaxes Traballo con video e audio Traballo con video e audio Traballo con video e audio Plataforma Moodle Plataforma Moodle

Duraciรณn sesiรณn 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 2h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h

Horario 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 18:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30 16::30 a 19:30

Nas reuniรณns nas que se traballa na mesma sesiรณn de forma grupal e individual as porcentaxes de tempo son aproximadamente 50 %. Proponse un contido novo e faise prรกctica individual sobre รฉl a continuaciรณn.

12


9.-Necesidades orzamentarias ORZAMENTO 44 Cds e 22 DVDs 22 Lapis de memoria 22 Libretas, 22 archivadores, 44 bolígrafos e 500 folios 3000 Fotocopias e 66 encuadernacións 6 Rotuladores para a pizarra branca TOTAL

900 Euros

10. Achegas económicas e incompatibilidades. A coordinadora deste proxecto, Monserrat Estévez Reinosa, quere manifestar que para a realización deste proxecto de formación non foi recibida ningunha outra achega económica nin se ten solicitada.

Sinatura da Coordinadora

Monserrat Estévez Reinosa

13

horario  
horario  

horario sobre el curso

Advertisement