Page 1

  @ @ @ @ @ @ @ @

MSP Program m – Microsofft Student Paartner  Microsoft Offfice Certifika ati  C Certifikati po oslovnih rešitev  SStrokovne ekkskurzije  SSodelovanje z gospodarsstvom  SStrokovni do ogodki in aktivnosti smerri  Dodatna inteenzivna uspo osabljanja  Mednarodnaa odmevnostt   

@ Brošu ura smeri  @ Predsstavitev 

@ Brošuraa smeri  @ Predstavitev   

Se vidim S mo na ssmeri     
  

xMICROSOFTOVIHPROGRAMOV xIZOBRAŽEVALNIHGRADIV xDELAVNIC xPRIVILEGIRANIHINFORMACIJOZAPOSLITVENIHMOŽNOSTI xNEPOSREDNISTIKZMICROSOFTOVIMIPARTNERJI 

NinaJambrec 1.letniksmeriMIEP(BM)


niĹžane cene voucherjev za cerĆ&#x;ÄŽciranje v testnem centru EPF astonj usposabljanje iz pripomoÄ“kov MS Oĸce pri vajah smernih predmetov

 xMS Word 2010 xMS Excel 2010

xMS PowerPoint 2010 xMS Outlook 2010 xMS Word 2010 Expert xMS Excel 2010 Expert xMS Sharepoint

x MS Access 2010Katja rnko 3. letnik smeri EP (BU)


niĹžanecenevoucherjevzacerĆ&#x;ÄŽciranjevtestnemcentruEPF astonjusposabljanjeizposlovnihreĹĄitevprivajahsmernihpredmetov 

 PoznavanjeMSDynamicsNAV(cerĆ&#x;ÄŽkatpodeljujeMSSlovenijaekskluzivnozaĹĄtudentesmeri) PoznavanjeMSDynamicsNAV(cerĆ&#x;ÄŽkatpodeljujeMSSlovenijaekskluzivnozaĹĄtudentesmeri) 

MSDynamicsNAVCerĆ&#x;ÄŽkat:MB7Ͳ MSDynamicsNAVCerĆ&#x;ÄŽkat:MB7Ͳ839:NAV2009CoreSetupand Finance(za20najboljĹĄihĹĄtudentovseizvajaITakademijaNAV,na Finance(za20najboljĹĄihĹĄtudentovseizvajaITakademijaNAV,na koncukatereĹĄtudentjeopravijouradnocerĆ&#x;ÄŽciranje) koncukatereĹĄtudentjeopravijouradnocerĆ&#x;ÄŽciranje)  OsnovnicerĆ&#x;ÄŽkatSAP(TERP10SAPERP OsnovnicerĆ&#x;ÄŽkatSAP(TERP10SAPERPͲͲIntegraĆ&#x;onofBusinessProcesses)

 PotrdiloopoznavanjuWindows PotrdiloopoznavanjuWindows

 Potrdiloopoznavanju

(izdajaEPFMSITAcademy) (izdajaEPFMSITAcademy)

 

PotrdiloopoznavanjuMSVisio2010(izdajaEPFMSITAcademy) PotrdiloopoznavanjuMSVisio2010(izdajaEPFMSITAcademy) 

 

PotrdiloopoznavanjuMSProject2010(izdajaEPFMSITAcademy) PotrdiloopoznavanjuMSProject2010(izdajaEPFMSITAcademy) 

 

PotrdiloopoznavanjuMSSureStepmetodologije(izdajaEPFMSITAcademy) PotrdiloopoznavanjuMSSureStepmetodologije(izdajaEPFMSITAcademy) 

 GledenaizvedbododatnihbrezplaÄ“nihdelavnicsi      lahkoĹĄtudentjepridobijotudidrugecerĆ&#x;ÄŽkate! lahkoĹĄtudentjepridobijotudidrugecerĆ&#x;ÄŽkate! 

Ĺ tefanGyergyek 3.letniksmeriEP(BU)


 Ĺ tudentom so bile predstavljene novosĆ&#x; informaĆ&#x;ke. Poleg MicrosoĹŒovih centrov so obiskali podjetje Intel, BMW Welt in Deutsches Museum v MĂźnchnu.

 MicrosoĹŒ ima v Dublinu kar dva razvojna centra. Ĺ tudentje so si ogledali MicrosoĹŒ razvojni center v Dublin.

 Ĺ tudentje so si ogledali MicrosoĹŒ razvojni center v Srbiji.

 Ĺ tudentje so si ogledali MicrosoĹŒ razvojni centru v Copenhagnu, kjer so se seznanili s poslovnimi reĹĄitvami: MicrosoĹŒ Dynamics NAV 2009, MicrosoĹŒ Dynamics AX in MicrosoĹŒ CRM.

 MicrosoĹŒ je omogoÄ“il ĹĄtudentom smeri eͲposlovanje, da kot prvi ĹĄtudentje obiĹĄÄ“ejo evropski najveÄ“ji MicrosoĹŒ ExecuĆ&#x;ve center in MicrosoĹŒ testni center MĂźnchen.MaruĹĄka DvorĹĄak 3. letnik smeri EP (BU)


Gostujoēapredavanjastrokovnjakovs prakse(preko40predavanjnaleto) 

Dodatnedelavnice: SAP,MSSQL,MSProject,‌ Temeseminarskihnalog, diplomskihseminarjevinmagistrskihnalog 

ObiskipodjeĆ&#x;j:

Obiskistrokovnihpredavanjpripartnerjih:

Cimos,PoĹĄta,Intel,MicrosoĹŒ,‌ 

MicrosoĹŒ,Org.Tend,Comtron,IDC,SferaIT,‌ 

PrakseinpripravniĹĄtva SuzanaKapun 2.letniksmeriEP(BU)


i PortalEPFineͲuēilnice predmetov i Simbioz@ i MSCRMvreferatu i Live@edu

iLive@edunaUM(2011) iPoslovnereĹĄitveSAP(2011) iImagineCup2011–VzgajamobodoÄ“e zmagovalce(2010) iPoslovnereĹĄitveMS(2008,2009,2010, 2011) iAppleiniKnowklub(2010) iKajlahkosistemMSOĸce2010storiza vas(2010) iZabavnetehnologijeMS(2008,2009, 2010) iDaninformacijskepismenosĆ&#x;(2010) i CampusRepzaĹĄtajerskoregijo (iKnowKlub,Apple) i MSPzaITAkademijoinMSP programzaĹĄtajerskoregijo i MSPzaMSProjectMilenaKrajnc,MaruĹĄkaDvorĹĄak 2.letniksmeriEP(BU)


VsodelovanjuzMicrosoĹŒÍ˛ominnjihoviͲ mi partnerji se izvaja 40Ͳurno uradno usposabljanje za pridobitev uradnih mednarodnih cerĆ&#x;ÄŽkatov. Uradna cena zausposabljanjeznaĹĄa2000–3000â‚ŹͲ> brezplaÄ“nozanajboljĹĄeĹĄtudente. xITakademijaNAV(letno20 ĹĄtudentovBU;2009,2010,2011) xITakademijaCRM(letno20 ĹĄtudentovBM;2011)

 SAP,MSSQL,MSProject,‌

 HermesSoĹŒlab(2009,2010) MSSharepoint(2008,2011)AnjaPloĹĄnik 2.letniksmeriEP(BU)


Raziskave v svetu kaĹžejo, da v podjetjih primanjkuje kadrov, ki imajo poleg informacijskih znanj tudi poslovna znanja. Ĺ tudijsko usmeriͲ tev eͲposlovanje pozdravlja tudi MicrosoĹŒ Slovenija in jo podpira, tako da je ĹĄtudentom usmeritve omogoÄ“eno opravljanje preverjanj za pridobitev MicrosoĹŒ Oĸce Specialist (MOS) mednarodnih cerĆ&#x;ÄŽkatov, prav tako pa imajo ĹĄtudenĆ&#x; moĹžnost pridobiĆ&#x; cerĆ&#x;ÄŽkate MS Dynamics NAV. Ĺ tudenĆ&#x; smeri eͲposlovanje so bili tudi prvi, ki jim je MicrosoĹŒ odprl vrata svojih razvojnih centrov v MĂźnchnu in CopenͲ hagnu. Z usmeritvijo eͲposlovanje sodeluje tudi mnogo slovenskih IT podjetji, ki omogoÄ“ajo uresniÄ“itev njene usmerjenosĆ&#x; v prakso.

x

x

x

x

x

i

i

i

x

x

x

x

MicrosoĹŒ Convergence Ͳ Copenhagen 2008 Ͳ Dunaj 2009 Ͳ London 2010 MicrosoĹŒ Sinergija Ͳ Beograd 2009

Predstavitev smeri na MS akademski konferenci Convergance (2008,2009, 2010) Dostop do gradiv EͲlearning Cenejťi voucherji Sodelovanje s partnerji

x

Ekonomska fakulteta v Kragujevcu, Srbija

x

Fakulteta za organizacijo in informaĆ&#x;ko, VaraĹždin, HrvaĹĄka

x

Visoka ĹĄola Olomouc Moravska, SlovaĹĄka

MicrosoĹŒ NT konferenca Ͳ PortoroĹž 2009, 2010, 2011

Dostop do gradiv EͲlearning Delavnice Sodelovanje s partnerjiNatalijaVinĹĄek 3.letniksmeriEP(BU)

Zakaj na smer e-poslovanje?  
Zakaj na smer e-poslovanje?  

Predstavitev ključnih prednosti, ki odlikujejo študijsko smer E-poslovanje na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru

Advertisement