Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Page 1

ðñùôïâÜèìéá

öñïíôßäá

õãåßáò

Primary Health Care Ôñéìçíéáßá ¸êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò Åôáéñåßáò ÃåíéêÞò ÉáôñéêÞò Quarterly edited by the Greek Association of General Practitioners Ôüìïò 12, Ôåý÷ïò 1, ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2000, Volume 12, Number 1, January - March 2000

Ôçò Óýíôáîçò

×. ËéïíÞò êáé Ì.Ð. Ìåñêïýñçò: Áðüøåéò ãéá ôç óçìåñéíÞ êáôÜóôóç óôçí ÐñùôïâÜèìéá Öñïíôßäá Õãåßáò êáé ðñïôÜóåéò ãéá ôç âåëôßùóÞ ôçò ................................... 7

ÅñåõíçôéêÝò Åñãáóßåò

Á. Ðïñôéíüò, Ê. ×ñéóôïäïõëßäçò, Ó. ÊáëáúôæÞò, ×. ÐáðáãéáííÜêç: ×áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ïîåßáò óêùëçêïåßäéôéäáò ôùí ðáéäéþí óôï íïìü ÊáâÜëáò .......................................................... 10 Á. ÊáöåôæÜêçò, Ç. ÓáíéäÜò, Ê. ÂáëáóéÜäïõ, È. Ìüó÷ïâïò, Á. Ôñïìáñüðïõëïò, Ì. ×ñéóôïäïõëÜêçò, Í. Âñá÷áóùôÜêçò, Ã. ×áëêéáäÜêçò, Ä.Ä. ÔóéöôóÞò: Áíôéìåôþðéóç áðëþí èùñáêéêþí êáêþóåùí óôï ÔìÞìá Åðåéãüíôùí Ðåñéóôáôéêþí ÔñéôïâÜèìéïõ Íïóïêïìåßïõ: Åßíáé Ýíäåéîç åðáíåêôßìçóçò ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Ðåñßèáëøçò; ........................................................................................................................................................................ 15 Å. ÐáðáäÜêçò, Í. ÄñáêùíÜêçò, Ñ. ÁëåîáíäñÜêç, Å. ÐáðáäÜêç, Ä. Ìðñßìçò, Í. ×áëêéáäÜêçò, Ê. Óåñáöåéìßäç, Ç. ÊõñéÜêïõ, Å. ÓôáõñáêÜêç, Ð. Ðáñáóýñçò, Ã. Îçñïõ÷Üêçò, Ã. Ðáðáäüðïõëïò: ¸ëåã÷ïò åìâïëéáóìþí óôá ðáéäéÜ çëéêßáò 3-18 ÷ñüíùí êáôÜ ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 1996-97, ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò ×Üñáêá Íïìïý Çñáêëåßïõ .......................................................................................................................................... 25

Áíáóêüðçóç

Á. Áíáóôáóßïõ-ÊáôóéáñäÜíç: 1ç Äåêåìâñßïõ - Ðáãêüóìéá çìÝñá êáôÜ ôïõ ÁÉDS ................. 32

Óýíôïìç ÅñåõíçôéêÞ Åñãáóßá

Á. ÐáðïõôóéäÜêçò, Ã. Ôóïõñïýò, Ì. Êõñéáêïðïýëïõ, Á. Ìðáôßêáò: ÊáôáãñáöÞ áíôéóõëëçðôéêþí ìåèüäùí ãõíáéêþí áíáðáñáãùãéêÞò çëéêßáò ðïõ ðñïóÞëèáí óå õðçñåóßåò ÐñùôïâÜèìéáò Öñïíôßäáò Õãåßáò ôçò åðáñ÷ßáò ÌõëïðïôÜìïõ Íïìïý Ñåèýìíïõ ............................................................................................................................................................... 38

ÅõñùðáúêÜ Äßêôõá ÃåíéêÞò/ÏéêïãåíåéáêÞò ÉáôñéêÞò

EQuiP: Ãíùñéìßá êáé íÝá áðü ôï EQuiP ............................................................................................................ 41

Óõíå÷éæüìåíç Åêðáßäåõóç

Åêðáéäåõôéêü ðñüãñáììá 1999-2000 Ê.Õ. ÍåìÝáò ................................................................................... 44 ÅêðáéäåõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 1999-2000 Í.Ã.Í. ÌõôéëÞíçò ........................................................... 45

ÍÝá

Ïé Áéùíüâéïé ôïõ Åëëáäéêïý ÷þñïõ: ÄåäïìÝíá Õãåßáò êáé Äéáâßùóçò .......................................... 47 Óõããñáöåßò êáé êñéôÝò êáôÜ ôç äéåôßá 1998-1999 ................................................................................... 48

ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑÉÈ. ÁÄÅÉÁÓ 451/91 ÊÄÁ ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÐïôáìéÜíïõ 20, 115 28 ÁÈÇÍÁ

ISSN 1105-7432