Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Οι δηµότες της Ελευσίνας παίρνουν το λόγο, κρίνουν και προτείνουν

∆ωρεά ασθενοφόρου στο Θριάσιο Νοσοκοµείο από τον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Σåë. 2

Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης που θα εφαρµόσει ο Ενωτικός Συνδυασµός, µε επικεφαλής τον Γιώργο Τσουκαλά Συνάντηση δηµάρχου µε κατοίκους στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο

Óåë. 3

Ήλθεν η ώρα της ενδοδηµοτικής κινητικότητας Καθορίσθηκε η διαδικασία επιλογής των προς µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων στους δήµους και τις περιφέρειες

Με κινητοποιήσεις απαντούν οι εργαζόµενοι του Θριασίου στις 200 διαθεσιµότητες στην Χαλυβουργική Τη δηµιουργία αλυσίδας στήριξης και αλληλεγγύης για τους συναδέλφους χαλυβουργούς, ζητά το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας από όλους τους εργαζόµενους

Óåë. 8 •

Σåë. 2-9

Χειροπέδες σε 6 γυναίκες σε νοσοκοµείο της ∆υτικής Αττικής

Ενηµερωτική εκδήλωση στον ∆ήµο Ελευσίνας

Óåë. 5

“Οι επιπτώσεις της κρίσης σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για την αντιµετώπισή τους”

Α. Σαµαράς: «Βγήκαµε από τους φαύλους κύκλους και τώρα µπαίνουµε σε ενάρετο κύκλο» Επόµενη προτεραιότητα η µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης Σåë. 16

Σåë. 5

Έναρξη εγγραφών για τον 1ο Παιδικό Σταθµό Θρακοµακεδόνων

Σåë. 5

Εργάζονταν παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΜΑΝ∆ΡΑ]ΚΟΣ 2-0 ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

Λειτουργική αναβάθµιση των ΚΑΠΗ Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων

Σåë. 7

Ο ΑΧΑΡΝΑžΚΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ 1-0 Óåë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2422 ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ∆ευτέρα 17.2.2014 Καιρός : Αραιή συννεφιά 'Ανεµοι: νοτιοανατολικοί 4 -5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 11 έως 19 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θεοδώρα, ∆ώρα, Ντόρα, Θεόδωρος, Θώδης, Θώδος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Με κινητοποιήσεις απαντούν οι εργαζόµενοι του Θριασίου στις 200 διαθεσιµότητες στην Χαλυβουργική Τη δηµιουργία αλυσίδας στήριξης και αλληλεγγύης για τους συναδέλφους χαλυβουργούς, ζητά το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας από όλους τους εργαζόµενους

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Ελευσίνα Βιλλιώτης Νικόλαος Ε. Παγκάλου 81, Εφηµερία: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105547602 Ασπρόπυργος Νέζη Σοφία Λ. ∆ηµοκρατίας 50 Τηλέφωνο: 210 5580394 Φυλή - Άνω Λιόσια Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13,Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102472223 Αχαρνές Γουρνά - Πατσιάνη Γεωργία Ν. ∆έδε ∆ηµητρίου 18, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102467040 Στράγκα Μαρία Χ. Φιλαδελφείας 47, Εφηµερία: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102440400 Μάνδρα Ρόκκας ∆ηµήτριος Εργατικές Κατοικίες Τηλέφωνο: 5541344

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Σ

ε κρίσιµη καµπή αναµένεται να βρεθεί ο κλάδος χαλυβουργίας στη χώρα µας µετά τις τελευταίες εξελίξεις για τις 200 διαθεσιµότητες στη Χαλυβουργική Ελευσίνας. Θυµίζουµε εδώ πως την περασµένη Πέµπτη σε σύσκεψη που έγινε στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας πάρθηκαν αποφάσεις για να µην εκραγεί – όπως είπαν - η «ωρολογιακή βόµβα» που πυροδοτείται από τις επικείµενες διαθεσιµότητες στη Χαλυβουργική και τον κλάδο γενικότερα. Αν δεν µειωθεί άµεσα το κόστος παραγωγής ενέργειας , όπως ακριβώς τόνισαν οι οµιλητές στην

σύσκεψη, το κλείσιµο όλων των µονάδων παραγωγής χάλυβα είναι σίγουρο. Σε περίπτωση που αυτό συµβεί θα παρασύρει δεκάδες βιοµηχανίες στο κλείσιµο, καθώς όπως αναφέρθηκε, σε µια θέση χαλυβουργού αντιστοιχούν έξι περιφερειακές. Παράλληλα, οι οµιλητές ζήτησαν άµεση εφαρµογή του νόµου που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασµένο Νοέµβριο για συµβάσεις διακοψιµότητας ( δηλαδή την πώληση ηλεκτρικού ρεύµατος που περισσεύει µε έκπτωση στις βιοµηχανίες χάλυβα). Για αύριο είναι προγραµµατισµένη 4ωρη Πανθρια Η συνέχεια στη σελίδα 9

∆ωρεά ασθενοφόρου στο Θριάσιο Νοσοκοµείο από τον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - ∆éåõèõíôÞò-αρχισυντάκτης ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Αλέξιος Καπελιώτης Ντίνος Ρούσσης Χρήστος Ρούσσος ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Τ

ην παραχώρηση ενός ασθενοφόρου για την κάλυψη των αναγκών του Θριασίου Νοσοκοµείου Ελευσίνας, ανακοίνωσε ο δήµος Μάνδρας -Ειδυλλίας, ο οποίο θα θα αναλάβει την επάνδρωσή του µε νοσηλευτικό προσωπικό και την τροφοδοσία του µε καύσιµα κίνησης. Στόχος της δωρεάς αυτής είναι η ενίσχυση και αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της περιοχής, µε ένα πλήρως εξοπλισµένο ασθενοφόρο, που θα ανταποκριθεί πληρέστερα στις ανάγκες των κατοίκων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, προβλήµατα κινητικά αλλά και µοναχικά άτοµα µε προβλήµατα υγείας». Σε σχετική ανακοίνωση , ο δήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Γεώργιος ∆ρίκος, αναφερόµενος στο θέµα εστίασε στην αποτελεσµατικότητα της έµπρακτης και καλής συνεργασία των διάφορων τοµέων της δηµόσιας διοίκησης, απόρροια της οποίας ήταν η συγκεκριµένη δωρεά που θα αποφέρει οφέλη και για τους δηµότες µε την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστηµονικού επιπέδου στο τοµέα της πρόληψης κυρίως. Επίσης θα συµβάλλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των δηµοτών στον τοµέα της υγείας σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, δίνοντας προτεραιότητα στα άτοµα µε ειδικές ικανότητες, δηµότες του δήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και της ευρύτερης περιοχής.


∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Χειροπέδες σε 6 γυναίκες σε νοσοκοµείο της ∆υτικής Αττικής Εργάζονταν παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες Νυχτερινές ώρες της 12ης Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε έλεγχος, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Αλλοδαπών ∆υτικής Αττικής, σε Νοσοκοµείο της ∆υτικής Αττικής, για τον εντοπισµό αλλοδαπών γυναικών που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες. Ειδικότερα, διενεργήθηκε έλεγχος στο παραπάνω Νοσοκοµείο, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι έξι γυναίκες (δύο υπήκοοι Γεωργίας, δύο Βουλγαρίας, µία Αλβανίας και µία Ρωσίας), εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκόµες, χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόµενο πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων, άδεια άσκησης επαγγέλµατος της αρµόδιας Αρχής, βιβλιάριο υγείας και δεν ήταν εγγεγραµµένες στο µητρώο αποκλειστικών νοσοκόµων του Νοσοκοµείου. Σηµειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλµατος της αποκλειστικής νοσοκόµας, χωρίς τις νόµιµες προ»ποθέσεις, έχει σαν αποτέλεσµα τη στέρηση εσόδων

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

από το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία του Ι.Κ.Α., καθώς δεν εκδίδονται οι απαιτούµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από το Νόµο ασφαλιστικές εισφορές. Οι συλληφθείσες µε τη σχηµατισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Παράλληλα, θα ενηµερωθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες ∆.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α., προκειµένου να επιβληθούν τα προβλεπόµενα διοικητικά πρόστιµα και κυρώσεις.

Οι δηµότες της Ελευσίνας παίρνουν το λόγο, κρίνουν και προτείνουν Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης που θα εφαρµόσει ο Ενωτικός Συνδυασµός, µε επικεφαλής τον Γιώργο Τσουκαλά Συνάντηση δηµάρχου µε κατοίκους στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο

Σ

ε συνέχεια της δηµόσιας διαβούλευσης του προγράµµατος που θα εφαρµόσει την επόµενη πενταετία, µε εντολή των δηµοτών, ο Ενωτικός Συνδυασµός, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας- Μαγούλας, Γιώργος Τσουκαλάς, συναντήθηκε στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο µε τους κατοίκους της περιοχής και συζήτησε για τις ανάγκες της γειτονιάς. Ο Συνδυασµός, τηρώντας πιστά τη δέσµευσή του για συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων και ενίσχυση της ουσιαστικής δηµοκρατίας, δίνει το λόγο στους δηµότες, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και ενσωµατώνει τις προτάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της καθηµερινότητας στο ∆ήµο µας. Σε αυτό το πλαίσιο συνοµίλησε ο επικεφαλής της παράταξής µας µε τους πολίτες στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο τους οποίους και συνάντησε περισσότερο για να ακούσει παρά για να ακουστεί. Κατέγραψε τις προτάσεις τους που αφορούν τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο άσκησης πολιτικής όσο και στις επιµέρους ανάγκες τους. Αναφέρουµε, ενδεικτικά, το αίτηµα για βελτίωση του φωτισµού στην περιοχή ώστε να ενισχυθεί το αίσθηµα ασφάλειας των κατοίκων, η ανάγκη ασφαλέστερης διάβασης για τους µαθητές του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου, η διάνοιξη περισσότερων δρόµων κ.ά., αιτήµατα που, εντασσόµενα στο πρόγραµµά µας, θα ικανοποιηθούν σε κατά το δυνατόν άµεσο χρόνο. Έχει έρθει η ώρα να γίνει πραγµατικότητα η κοινωνία των πολιτών που δεν αποφασίζει απλώς µε την ψήφο της αλλά συνδιαµορφώνει η ίδια το πλαίσιο και τις προτεραιότητες που θα ακολουθήσει η ∆ηµοτική Αρχή και στη νέα, γεµάτη προκλήσεις περίοδο που θα ανοίξει αµέσως µετά την εκλογική αναµέτρηση του Μα‡ου. Έχει έρθει η ώρα τα λόγια και τα συνθήµατα να αντικατασταθούν από πράξεις. Έτσι αντιλαµβανόµαστε την άσκηση των καθηκόντων που µας ανέθεσαν οι πολίτες, έτσι θα προχωρήσουµε την επόµενη µέρα.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προºστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Hµερίδα του ΟΑΕ∆ για το θεσµό της Μαθητείας

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός απήυθυνε σήµερα χαιρετισµό στην ηµερίδα του ΟΑΕ∆ µε θέµα «Ο θεσµός της Μαθητείας ως µέσο επίτευξης του ευρωπαºκού στόχου της Εγγύησης για τη Νεολαία: Ο ρόλος και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων φορέων». Η ηµερίδα διεξήχθη στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. «Πρέπει να φύγουµε από τη λογική των αποσπασµατικών και πυροσβεστικών επιδοµατικών λύσεων, και να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα στη ρίζα του. Και το πιο σηµαντικό είναι να καταφέρουµε να διασυνδέσουµε την εκπαίδευση µε την αγορά εργασίας και να σταµατήσουν οι ορδές άνεργων πτυχιούχων έξω από τον ΟΑΕ∆. Όσοι είµαστε σήµερα εδώ θα πρέπει µέσα από µια κουλτούρα συνεργασίας και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης να βρούµε απτές λύσεις για να δώσουµε και πάλι την ελπίδα στη νέα γενιά», είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΙΑ – Νέες Γυναίκες της Επιστήµης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ» η οποία εντάσσεται στην δράση 7 : «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρµοσµένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαºκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τις ενδιαφερόµενες: α) γυναίκες, πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άνεργες εγγεγραµµένες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ β) νέες γυναίκες επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), που πληρούν τις προ»ποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα 1 της πρόσκλησης αναφοράς (σελ. 2 -3) γ) γυναίκες, πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ασφαλι-

σµένες στον Ο.Γ.Α., εφόσον πληρούν συγκεκριµένες προ»ποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα 1 της πρόσκλησης αναφοράς (σελ. 3) δ) κατοίκους των ∆ήµων Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στην εν λόγω Πράξη. Στόχος είναι η ένταξη στην απασχόληση 78 ωφελουµένων ανέργων γυναικών από τους ∆ήµους Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου, πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέσα από ένα πλέγµα αλληλοσυµπληρούµενων δράσεων (συµβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, υπηρεσίες σύζευξης µε αγορά εργασίας κ.λπ.), οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελούµενων σε συνδυασµό µε την τοπική ανάπτυξη. Με βάση τη φυσιογνωµία και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Θριάσιου Πεδίου, η Πράξη δοµείται στους ακόλουθους τρείς βασικούς άξονες στους οποίους θα κατευθυνθούν οι ωφελούµενες: •ανάγκες βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και συµµετοχή σε, µικρής κλίµακας, έργα πράσινης ανάπτυξης και αναπλάσεων µε βιοκλιµατικές µεθόδους •ανάγκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής του αστικού πληθυσµού, µε έµφαση στην ανάδειξη πολιτισµικής δηµιουργίας, την ψυχαγωγία, την εξυπηρέτηση οµάδων πληθυσµού κλπ •ανάγκες υποστήριξης της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας και της κοινωνίας, ιδιαίτερα

Τίµησε τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ.κ. Ησύχιο ο ∆ήµος Αχαρνών

Μ

ε κάθε επισηµότητα γιορτάστηκε στις 11 Φεβρουαρίου ο πολιούχος της πόλης των Αχαρνών, Μεγαλοµάρτυρας Άγιος Βλάσιος. Ο κόσµος για άλλη µια φορά προσήλθε και παρακολούθησε τις θρησκευτικές εκδηλώσεις συγχοροστατούντων του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος και Πατριαρχικού Επιτρόπου κ.κ. Ησυχίου, Ηλιουπόλεως (Αιγύπτου) κ.κ. Θεόδωρου, Κηφισίας – Αµαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. Κυρίλλου και Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα. Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Αγίου και λειψάνων, µε την συνοδεία ιερέων της πόλης, της Φιλαρµονικής του ∆ήµου µας, παιδιών από τοπικούς συλλόγους της πόλης καθώς και πλήθους πιστών. Αµέσως µετά τη λιτάνευση, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος παρέθεσε δεξίωση µε σκοπό να τιµήσει ένα άξιο συµπολίτη µας, τον σεπτό Ιεράρχη Καπιτωλιαδος Ησύχιο. Ήταν µια πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Αχαρνών και προσωπική του επιθυµία εδώ και αρκετό καιρό αποδεικνύοντας την µέγιστη ευαισθησία του σε θέµατα αναγνώρισης τιµής και µνήµης σε ανθρώπους που έγραψαν ιστορία σε αυτό τον τόπο. Ο Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων του Ελληνικού Συνδέσµου Παναγίου Τάφου κ. Ανδρέας Κολυβάς, ανέγνωσε το βιογραφικό του Πανιερωτάτου και αµέσως µετά ο ∆ήµαρχος εξήρε την προσωπικότητα και την προσφορά του Ησύχιου προσφέροντάς του αναµνηστική πλακέτα µε το σύµβολο του ∆ήµου Αχαρνών -τους ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΙΠΠΕΙΣ φιλοτεχνηµένο από το Τµήµα Παιδείας και Πολιτισµού. Το δεύτερο δώρο προερχόταν από το Λύκειο Ελληνίδων και ήταν µια παραδοσιακή κανάτα, έργο της κ. Έφη Ράπτη. Η προσκεκληµένη ΙΛΕΑ θέλησε και αυτή να προσφέρει στον Σεβασµιότατο ένα αντίγραφο της σηµαίας των Μενιδιατών, σύµβολο του αγώνα του 1821.Η εκδήλωση έκλεισε µια ευχάριστη έκπληξη του ∆ήµαρχου. Ευχάριστες µελωδίες γέµισαν τον χώρο της φιλόξενης αίθουσας από το πιάνο που έπαιξε η ανιψιά του Μητροπολίτη και συµπολίτισσά µας κ. Μυρσίνη Θεοτακάτου. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών δήλωσε: « Νιώθω συγκινηµένος την σηµερινή ηµέρα, είναι το λιγότερο που µπορώ να κάνω ως ∆ήµαρχος αυτής της πόλης για να τιµήσω τα άξια τεκνά της. Ευχαριστώ πολύ την ΙΛΕΑ και το Λύκειο Ελληνίδων που αποδέχτηκαν την πρόσκληση µου για αυτήν την ηµέρα». Συγκινηµένος ο Ησύχιος για την µεγάλη τιµή, ευχαρίστησε άπαντες δηλώνοντας πως είναι ευπρόσδεκτοι φιλοξενίας στις επισκέψεις τους στα Ιεροσόλυµα και στους Αγίους Τόπους.

σε ότι αφορά την ενσωµάτωσης και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της πράξης είναι: •µέρος των ωφελουµένων θα αναπτύξει ατοµική η συλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα •µέρος των ωφελουµένων θα τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης Η υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από ∆ευτέρα, 17/02/2014 έως ∆ευτέρα, 03/03/2014 µέσω της ιστοσελίδας της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ» www.topsa-thriasia.gr και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδροµικά από τους δυνητικά ωφελούµενους εντός τριών ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ» www.topsa-thriasia.gr προκειµένου να κατεβάσουν το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης αναφοράς, να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την Πράξη, καθώς και να ενηµερωθούν για τα σηµεία παραλαβής του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού για την υποβολή αίτησης. Για τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες: Info desk Ωράριο: 10:00-14:00 Αγαθουπόλεως 5, 11257, Αθήνα Τηλ. 2108668365 Web: www.topsa-thriasia.gr Email. info@topsa-thriasia.gr

Η πρώτη εκδήλωση της χρονιάς του Ναυταθλητικού Οµίλου Ελευσίνας φέρνει αισιοδοξία

Άκρως αισιόδοξη και επιτυχηµένη ήταν η πρώτη - για τη φετινή χρονιά - εκδήλωση του Ναυταθλητικού Οµίλου Ελευσίνας , µετά τη συγχώνευση των δύο οµίλων που είχαν την έδρα τους στην ίδια πόλη. Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει όχι µόνο από την µεγάλη προσέλευση αλλά κυρίως από το γενικότερο κλίµα που επικρατούσε στην εκδήλωση. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο δήµαρχος Ελευσίνας, Γ. Τσουκαλάς, ο δήµαρχος Μάνδρας –Ειδυλλίας, Γ. ∆ρίκος, ενώ έγινε βρἀβευση των αθλητών του Συλλόγου όπου απονεµήθηκαν τα διπλώµατα ιστιοπλο‡ας ανοιχτής θαλάσσης. Είµαστε βέβαιοι ότι η πορεία του Ναυταθλητικού Οµίλου Ελευσίνας θα συνεχίσει να είναι θετική, καθώς έχει ως στήριγµα τα µέλη του Συλλόγου και την όρεξη για προσφορά απέναντι στο Σύλλογο και στην κοινωνία της Ελευσίνας . Ε. Λιάκος


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 •

Ενηµερωτική εκδήλωση στον ∆ήµο Ελευσίνας

“Οι επιπτώσεις της κρίσης σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για την αντιµετώπισή τους”

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Έναρξη εγγραφών για τον 1ο Παιδικό Σταθµό Θρακοµακεδόνων

Τ

ις επόµενες ηµέρες θα ξεκινήσει η σταδιακή λειτο-

υργία του 1ου Παιδικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων

του ∆ήµου Αχαρνών, υπό την εποπτεία του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών».

Ο ∆ήµος Ελευσίνας σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης & ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου καλεί τους φορείς και τους δηµότες του ∆ήµου µας σε εκδήλωση – συζήτηση µε θέµα: »Οι επιπτώσεις της κρίσης

σε ευπαθείς κοινωνικές οµά δες της πόλης µας και οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για την αντιµετώπισή τους». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014, στις 6:00 µ.µ. στο ∆ηµαρχείο, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Η κρίση και οι επιπτώσεις της µας αφορούν όλους και η αντιµετώπισή τους απαιτεί συλλογική δράση, µε γνώση και αποφασιστικότητα. Η δράση παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς όλοι οι πολίτες έχουν επηρεασθεί σε µεγαλό βαθµό από την ύφεση .

Οι αιτήσεις των γονέων/κηδεµόνων για την εγγραφή και την φιλοξενία νηπίων στον Παιδικό Σταθµό θα ξεκινήσουν από την ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους γονείς στα γραφεία της ∆ιοίκησης του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών» επί της οδού Αγίας Τριάδος 39, Αχαρναί και ώρα 09:00-13:00. Η πρώτη φάση λειτουργίας του Παιδικού Σταθµού θα αφορά 40 νήπια 2,5 έως 5 ετών. Αιτήσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα είναι µόνο για κατοίκους της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης των θέσεων θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθµούς της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αχαρνών. Αιτήσεις µπορούν να καταθέσουν επίσης για µεταφορά κάτοικοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων που τα παιδιά τους έχουν ήδη γίνει δεκτά στους υφιστάµενους σήµερα Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Αχαρνών. Για αιτήσεις ή πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Παιδικών Σταθµών της ∆ΗΦΑ, στο τηλ. 2102460800 ή στο www.difa.gr

Λειτουργική αναβάθµιση

ΑΡΧΕΙΟ

των ΚΑΠΗ Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων

Ν

έες αναβαθµισµένες υπηρεσίες προσφέρουν πλέον τα ΚΑΠΗ Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων. Ύστερα από αιτήµατα των µελών τους και µε βάση τη πάγια και σταθερή απόφαση της ∆ιοίκησης του ∆ήµου Φυλής για ουσιαστική παροχή υπηρεσιών στην Τρίτη Ηλικία αποφασίστηκε ο ποιοτικός εµπλουτισµός των προσφεροµένων υπηρεσιών. Παρά την οικονοµική κρίση και το ασφυκτικό θεσµοθετηµένο πλαίσιο που απαγορεύει τις προσλήψεις µονίµου προσωπικού ο ∆ήµος Φυλής µε ίδια µέσα κατάφερε να ενεργοποιήσει ήδη την πρώτη φάση ενίσχυσης των κοινωνικών δοµών των ΚΑΠΗ µε στόχο την στήριξη και ανακούφιση των δηµοτών. Ειδικότερα, ήδη άρχισαν να προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:  ΚΑΠΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – Κάθε ∆ευτέρα δέχεται ραντεβού στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου. Τηλ. για να κλείσετε συνεδρία: 2102473733. Σηµειώνεται πως γίνονται δεκτά και περιστατικά που δεν είναι µέλη των ΚΑΠΗ, δηλαδή µπορούν να κλείσουν ραντεβού οι δηµότες του ενότητας του Ζεφυρίου. Σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη ζήτηση των συγκεκριµένων υπηρεσιών υπάρχει δυνατότητα να προστεθεί επιπλέον µέρα. Επίσης εθελοντής ψυχολόγος κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο

ΚΑΠΗ Ζεφυρίου.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή Κοινωνική λειτουργός θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου για τα µέλη του ΚΑΠΗ από τις 07:30 έως τις 14:30  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ – Κάθε Τρίτη εθελοντής ουρολόγος δέχεται τα µέλη του ΚΑΠΗ για να τα συµβουλέψει. 

ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – Κάθε Τετάρτη κοινωνική λειτουργός θα δέχεται τα µέλη του ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων από τις 07:30 έως τις 15:00. Σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη ζήτηση των υπηρεσιών θα προστεθεί και επιπλέον µέρα επισκέψεων.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ – Καθηµερινά από τις 07:30 έως τις 14:00 νοσηλεύτρια προσφέρει τις υπηρεσίες της στα µέλη του Α’ ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Καθηµερινά από τις 07:30 έως τις 14:00 φυσιοθεραπεύτρια προσφέρει τις υπηρεσίες της στα µέλη του Α’ ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ – Κάθε Τρίτη και Πέµπτη νοσηλεύτρια προσφέρει τις υπηρεσίες της στα µέλη του Β’ ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων από τις 07:30 έως τις 14:00  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – Υπάρχει δυνατότητα ραντεβού των µελών του ΚΑΠΗ από ψυχολόγο µε ραντε-

βού στο τηλ. 2102473733, στην Κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής (∆ηµαρχείου 13). Επίσης υπάρχει εθελοντής σύµβουλος ψυχικής υγείας που υποδέχεται κάθε Τρίτη 08:00 – 12:00  ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ – Κάθε ∆ευτέρα 08:00-09:00, ο ουρολόγος κύριος Φλιάτουρας Χρήστος (χειρούργος ουρολόγος) µε εθελοντική εργασία θα υποδέχεται τα µέλη του Α΄ ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων για συµβουλές στην αίθουσα των ΚΑΠΗ. Τα παραπάνω αφορούν επιπλέον υπηρεσίες που θα προσφέρονται επιπρόσθετα των υπηρεσιών που ήδη τα µέλη των ΚΑΠΗ απολαµβάνουν. Αυτή αποτελεί και την πρώτη φάση αναβάθµισης των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ µε απώτερο σκοπό να τα καταστήσουµε σηµείο αναφοράς των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου Φυλής. Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Ραφτέλης Γιώργος


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Στους 400 ανέρχονται οι δηµοτικοί αστυνοµικοί που προσλήφθηκαν µε πλαστά δικαιολογητικά

Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου Μην γυρνάς το κεφάλι… Μια απλή πράξη από εµάς είναι δώρο Ζωής για τα παιδιά που νοσούν

Μ

ε πρωτοβουλία της ∆ιεθνούς Ένωσης Γονέων µε Καρκινοπαθή Παιδιά ( ICCCPO ), γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου, η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, µε στόχο την ενηµέρωση της διεθνούς κοινής γνώµης για τις παιδικές νεοπλασίες ( καρκίνους ) και για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος σχετικά µε τις ανάγκες των παιδιών που νοσούν από καρκίνο σε όλο τον πλανήτη. Κάθε χρόνο, περίπου 250.000 παιδιά νοσούν από καρκίνο, από τα οποία µόνο ποσοστό 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα. Το 80% από αυτά, προέρχεται από χώρες µέσου και χαµηλού εισοδήµατος. Πάνω από 150.000 θάνατοι κάθε χρόνο, θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευµένης θεραπείας σε όλα τα παιδιά. Στη χώρα µας, περίπου 300 παιδιά προσβάλλονται ετησίως από καρκίνο, κυρίως από λευχαιµία. Τα τελευταία χρόνια, µε την πρόοδο της ιατρικής και λόγω της επάρκειας φαρµάκων και καταρτισµένου επιστηµονικού προσωπικού, ποσοστό 70% από τα παιδιά που έχουν πρόσβαση σε εξειδικευµένη θεραπεία γίνεται καλά. Μέγιστο επίτευγµα της ιατρικής αποτελεί το γεγονός ότι οκτώ στα δέκα παιδιά µε λευχαιµία σήµερα θεραπεύονται. Ο καρκίνος στο παιδί δεν είναι κληρονοµικός, δεν είναι µεταδοτικός. ∆εν σηµαίνει θάνατο. Είναι µια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή του παιδιού, νόσος που χρειάζεται χρόνο και κατάλληλη, εξειδικευµένη θεραπεία, αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Ασθένειες "Φλόγα", επισηµαίνοντας παράλληλα ότι για τον παιδικό καρκίνο, δεν υπάρχει πρόληψη. Όµως η αξιολόγηση υπόπτων συµπτωµάτων και ευρηµάτων µπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση, γι αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση των επαγγελµατιών της υγείας ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσουν έγκαιρα τη νόσο και στη σωστή ενηµέρωση των γονιών ώστε να απευθύνονται έγκαιρα στα παιδιατρικά νοσοκοµεία.

Η αντιµετώπιση του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι ένας σκληρός πόλεµος. Όπως σε κάθε πόλεµο έτσι και εδώ τα δεδοµένα συνεχώς αλλάζουν. Νέα φάρµακα, νέα πρωτόκολλα αλλά και νέα επιδηµιολογικά δεδοµένα µεταβάλουν συνέχεια το πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγεται ο πόλεµος αυτός. Μάχες άλλοτε κερδίζονται, άλλοτε χάνονται, τελικά όµως φαίνεται πως η πλάστιγγα όλο και περισσότερο γέρνει προς την κατεύθυνση των παιδιών. Αυτό που αποµένει σε εµάς που το πρόβληµα δεν έχει χτυπήσει την πόρτα µας είναι να αναλάβουµε δράση. Και να το κάνουµε στην πράξη, όχι µόνο στα λόγια, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς να λοξοκοιτάζουµε τη «βολή» µας! Να γίνουµε αιµοδότες – αιµατοπεταλιοδότες – δότες µυελού των οστών – δωρητές βλαστοκυττάρων, Ας σκεφτούµε ότι ίσως ένα παιδάκι που ταλαιπωρείται γίνει καλά χάρη στην δική µας γενναιόδωρη πράξη !!! Είναι ∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ και µόνο εσύ µπορείς να το προσφέρεις, µην αδιαφορείς, µην γυρνάς το κεφάλι… Ας αλλάξει ο τρόπος που βλέπουµε τα πράγµατα, ας πάρουµε την απόφαση να γίνουµε δωρητές Ζωής. Για κάθε έναν από εµάς είναι µια απλή πράξη, για κάθε ένα από τα παιδιά που νοσούν είναι ΖΩΗ. ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ " ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ "

∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ανέργων στο επιδοτούµενο πρόγραµµα ΤΟΠΣΑ «ΑΤΤΙΚΑΙΝ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ.) «Α.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Κ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» καλεί τους ενδιαφερόµενους ανέργους που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, µε προτεραιότητα στο ∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατερού, να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα προώθησης στην απασχόληση «ΑΤΤΙΚΑΙΝ». Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα πλέγµα δράσεων που αφορούν την επιλογή, κατάλληλη προετοιµασία, κατάρτιση, επιµόρφωση, συνεχή επαγγελµατική καθοδήγηση, ολοκληρωµένη συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 78 ανέργων, µε σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική µε το

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

πρόγραµµα ΑΤΤΙΚΑΙΝ, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα παρακάτω σηµεία: ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ® ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Φερών 16, Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας) Τηλέφωνο: 210 8838540 (∆ρανδάκη Αννίκα), ώρες : 10:00 – 16:00 ® ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Κοινωνική Υπηρεσία, Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας και Ι. Μέρλα, Αγ. Ανάργυροι Τηλέφωνο: 213 2039921 (Τσιαµπόκαλου Ελένη), ώρες: 08:3014:30 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας

Π

ερίπου τους 400, αγγίζει ο αριθµός των δηµοτικών αστυνοµικών που προσλήφθηκαν µε πλαστά δικαιολογητικά, σύµφωνα µε απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκου σε ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Βούτση. Ο Λ. Γρηγοράκος αναφέρθηκε στο θέµα των πλαστών δικαιολογητικών και ο Προεδρεύων Γ. ∆ραγασάκης ρώτησε: «ο αριθµός αυτός είναι µεγάλος;» για να πάρει την απάντηση «είναι αρκετά µεγάλος». Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι έχει ζητήσει 389 άτοµα από τη διαθεσιµότητα για να ενταχθούν στα καταστήµατα «µίας στάσης» για τους µετανάστες: 184 ∆ηµοτικούς Αστυνοµικούς (92 ΠΕ και 92 ∆Ε) για την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της Αττικής, 52 άτοµα για τη Θεσσαλονίκη, 52 άτοµα για τη Θράκη. Σύµφωνα µε τον Λ. Γρηγοράκο, στην Ελλάδα διαµένουν 473.124 νόµιµοι µετανάστες, εξ αυτών οι 232.000 σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Εν τω µεταξύ, στους 473.124 ανέρχονται οι νόµιµοι διαµένοντες µετανάστες στην Ελλάδα, σύµφωνα µε στοιχεία που ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών, Λεωνίδας Γρηγοράκος. Είναι, δε, ενδεικτικό ότι από αυτούς, οι 232.000 βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Η υ πο βο λή α ιτ ή σε ω ν αρχί ζ ει σή µ ε ρα 17 Φ ε βρ ο υ α ρ ί ο υ κα ι λή γ ε ι σ τις 17 Μ αρτ ίου 20 14

του ΟΑΕ∆ Νέοι επιστήµονες (Μηχανικοί, Περιβαντολόγοι, Οικονοµολόγοι, Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χηµικοί, Απόφοιτοι πληροφορικής, κλπ, µε προ»ποθέσεις )

Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ µε χαµηλά εισοδήµατα Οι συµµετέχοντες ολοκληρώνοντας την προετοιµασία τους µέσω των δράσεων του έργου, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος µε συνεχή επαγγελµατική και επιχειρηµατική καθοδήγηση από εξειδικευµένους συµβούλους επιχειρηµατικότητας, προκειµένου να προχωρήσουν στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης (ατοµικής ή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης) ή να

προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάµενες τοπικές επιχειρήσεις, ή ακόµη και να αποκτήσουν τις προ»ποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράµµατα (ανάπτυξη επιχειρηµατικού Σχεδίου). Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει τη ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και λήγει τη ∆ευτέρα 17 Μαρτίου 2014. * Το πρόγραµµα υλοποιεί η Α.Σ. «ΑΤΤΙΚΑΙΝ» που απαρτίζεται από τους φορείς: Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία (Συντονιστής Α.Σ.), ∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού, Κέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας Παντείου Πανεπιστηµίου µέσω του Ευρωπαºκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης, Ευρωσύµβουλοι Ανώνυµη Εταιρία Συµβούλων Ανάπτυξης και


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΣΥΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής για τις διαθεσιµότητες στη Χαλυβουργική “Η διοίκηση της Χαλυβουργικής Α.Ε ανήγγειλε ότι θα εφαρµόσει το µέτρο της διαθεσιµότητας για έξι µήνες (από 17 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου) σε 200 από τους 263 εργαζοµένους του τµήµατος παραγωγής, διατηρώντας εν ενεργεία ουσιαστικά µόνο τον τοµέα εµπορίας σιδήρου και φύλαξης των εγκαταστάσεων. Η παραπάνω εξέλιξη είναι αποτέλεσµα αφενός της πλήρους κατάρρευσης της εσωτερικής αγοράς, λόγω της µηδενικής πλέον δραστηριότητας στην οικοδοµή και στα δηµόσια έργα, αφετέρου της νεοφιλελεύθερης έµπνευσης πολιτικής όλων των κυβερνήσεων στον τοµέα της ενέργειας, η στρεβλή απελευθέρωση της οποίας κατέστησε το ενεργειακό κόστος πολύ υψηλό όχι µόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για όλους τους καταναλωτές. Η εργοδοσία της Χαλυβουργικής Α.Ε ακολουθεί τη συνήθη τακτική,επιχειρεί να µετακυλίσει τις συνέπειες της κρίσης και των αδιέξοδων πολιτικών της µνηµονιακής κυβέρνησης, στους εργαζοµένους, χρησιµοποιώντας τους ως µοχλό πίεσης. Απαιτούµε από την εργοδοσία την άµεση ανάκληση του µέτρου τη διαθεσιµότητας και την έναρξη του διαλόγου µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων. Στεκόµαστε δίπλα τους εργαζοµένους οι οποίοι είναι αντιµέτωποι µε τον εφιάλτη της ανεργίας και είµαστε αλληλέγγυοι στις όποιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις αποφασίσουν.”

Εκδήλωση για τους «Νέους και τη σύγχρονη επιχειρηµατικότητα»

Αντικατάσταση Αντιδηµάρχων στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Νέα Αντιδήµαρχος Παιδείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας ορίστηκε µε απόφαση ∆ηµάρχου η κα. Κωνσταντίνα Μπεθάνη που µέχρι πρότινος ήταν η Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου παίρνοντας την θέση της κας. Αγγελικής Παπακωνσταντίνου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ανακοίνωση της δηµοτικής αρχής, η αντικατάσταση προήλθε από απόφαση του ∆ηµάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεωργίου ∆ρίκου, ο οποίος αφού έλαβε υπόψη του µία συλλογή παραπόνων δηµοτών περί αδυναµίας ανταπόκρισής της στις ιδιαίτερα σηµαντικές αρµοδιότητες που της είχαν παραχωρηθεί.

ο Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συνεχίζει τη συνεργασία του µε το Γραφείο του Ευρωπαºκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και διοργανώνει εκδήλωση, τη ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014, µε τίτλο «Νέοι & σύγχρονη επιχειρηµατικότητα: Προκλήσεις – Ευκαιρίες – Προοπτικές», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο γραφείο του Ευρωπαºκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Λεωφόρος Βασιλίσσης Αµαλίας 8 & Ξενοφώντος, Σύνταγµα) και από ώρα 16.00 – 19.30. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει οµιλίες διάφορων φορέων και παρουσιάσεις επιτυχηµένων πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρµόζουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες εστιάζουν στους νέους και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης/υπευθυνότητας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η µέχρι πρότινος αντιδήµαρχος κρίθηκε ακατάλληλη για την διατήρηση της ευθύνης του ευαίσθητου τοµέα της Παιδείας και της Κοινωνικής αλληλεγγύης και αντικαταστάθηκε, µε στόχο την επαναφορά της εύρυθµης λειτουργίας στους συγκεκριµένους αυτούς τοµείς που αποτελούν βασική προτεραιότητα στην πολιτική που η ∆ηµοτική Αρχή εφαρµόζει στον ∆ήµο από την αρχή της θητείας της. Στην συνέχεια έγινε η αντικατάσταση του Αντιδηµάρχου κ. Περικλή Ρόκα από την κα. Καλοµοίρα Φλώρου, που ήταν δηµοτική σύµβουλος της δηµοτικής Ενότητας Ερυθρών.

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι Γράφει ο Χρήστος Ρούσσος

Π

Τ

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

ριν από περίπου ένα µήνα ο δήµος Αχαρνών µε επικεφαλής των αντιδήµαρχο Μιχάλη Βρεττ, τη συνδροµή της αστυνοµίας και συνεργεία του δήµου κατεδάφισαν αυθαίρετες κατοικίες παραπήγµατα αθιγγάνων Ροµά. Τα σχόλια που είδα στην προσωπική σελίδα του κ. Βρεττού στο facebooc από κατοίκους του δήµου Αχαρνών και της περιοχής Μενιδίου ήταν επαινετικά. Πρώτος εγώ θα ήµουν αντίθετος και νοµίζω το ίδιο κάθε ευαισθητοποιηµένος άνθρωπος στο να εκδιωχτούν οι Αθίγγανοι-Ροµά από οπουδήποτε µόνο και µόνο γιατί είναι Ροµά. Το πρόβληµα όµως είναι ότι αρνούνται να ενταθούν στο κοινωνικό σύνολο, βολεύονται και έχουν κάνει τρόπο ζωής τους και τρόπο επιβίωσης, τον παρασιτισµό και την παραβατικότητα εις βάρος των υπολοίπων πολιτών. Όπως δεν επιτρέπεται σε ‘µενα και σε κανέναν άλλον να χτίζει όπου του αρέσει αυθαίρετα, το ίδιο θα πρέπει να

καταλάβουν και οι Ροµα, ότι δεν έχουν κανένα δικαίωµα και δεν εξουσιοδοτούνται από κανέναν και τίποτα να χτίζουν όπου τους αρέσει αυθαίρετα, ούτε να έχουν την εντύπωση ότι µε τα προσχήµατα τις έντεχνης, σε πολλές περιπτώσεις, εικόνας φτώχειας που παρουσιάζουν, δικαιούνται τις οποιασδήποτε ανοχής. Λέω τεχνητής φτώχιας γιατί συµβαίνει να βλέπεις ένα άθλιο παράπηγµα που µένει κάποια πολυµελή οικογένεια Ροµά και απ΄ έξω να είναι παρκαρισµένο κάποιο ακριβό αυτοκίνητο που ανήκει στον πατέρα της οικογένειας. Να βλέπεις ας πούµε παιδάκια ρυπαρά και ξυπόλητα που να τα λυπάσαι και η µάνα τους να έχει φρεσκοβαµµένο νύχι και µαλλί κατάξανθο φρεσκοβαµµένο και αυτό. Ασφαλώς κανείς δεν έχει το δικαίωµα να τους απαγορέψει το δικαίωµα να έχουν την δική τους κουλτούρα, αλλά και αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν το δικαίωµα να δραστηριοποιούνται σε πράξεις παρασιτικές και παράνοµες εις βάρος κανενός άλλου πολίτη µε οποιονδήποτε τρόπο. Αυτόν τον παρασιτισµό και την παραβατικότητα των Ροµά ποιος θα τα σταµατήσει, οι πολίτες που πλήττονται από

τους Ροµά µε πράξεις αυτοδικίας και έτσι να γίνουµε µια ωραία κοινωνική ζούγκλα; Όχι βέβαια! Για τα Νεόκτιστα που οι κάτοικοι του πλήττονται από τις παράνοµες δραστηριότητες των Ροµά πρέπει να κινηθεί δυναµικά η δηµοτική αρχή. Το έχω γράψει και ξαναγράψει και θα το ξαναγράψω σε κάθε τόνο, ότι πρέπει η δηµοτική αρχή να βάλει στοπ στα προβλήµατα µε τους Ροµά. Ο δήµος Αχαρνών έκανε µια κίνηση, εισέπραξε άπειρα ευνοtκά σχόλια. Ας τολµήσει και η δηµοτική αρχή Ασπροπύργου να επιβάλει µε την συνδροµή της αστυνοµίας και µε τα συνεργία του δήµου την τάξη που επιβάλετε για την περιοχή. Είναι πάγιο και το σηµαντικότερο αίτηµα όλων των κατοίκων που έχουν ζητήσει και εξακολουθούν να ζητούν από την δηµοτική αρχή να πάρει µέτρα για τις αυθαίρετες παράγκες των Ροµά στα Νεόκτιστα. Πρέπει να σταµατήσει αυτή η αυξανόµενη παραβατικότητα και η εξάπλωση των παράνοµων και αυθαίρετων παραγκών των Ροµά. Την αρχή την έκανε ο δήµος Αχαρνών ας πάρει επιτέλους την σκυτάλη ο δήµος Ασπροπύργου.


8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Έφθασε η ώρα της ενδοδηµοτικής κινητικότητας Καθορίσθηκε η διαδικασία επιλογής των προς µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων στους δήµους και τις περιφέρειες τεραιότητα µέσω ΑΣΕΠ µε κριτήρια και διαδικασία άρθρου 18 του Ν2190/1994 δίνει 5 µόρια. 3. Η διοικητική εµπειρία δίνει κατά µέγιστο 53 µόρια. Πιο αναλυτικά, για τα πρώτα δώδεκα(12) έτη προ»πηρεσίας (αριθµός ετών x 1) 12 µόρια, για τα επόµενα 10 έτη (αριθµός ετών x 0,8) 8 µόρια. Για υπηρεσία σε θέση ευθύνης, προºσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης 9 µόρια, προºσταµένου ∆ιεύθυνσης 5 µόρια, προºσταµένου Τµήµατος 4 µόρια, προ»πηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (max 15 έτη x 1 µόριο για κάθε έτος) 15 µόρια Ήλθε η ώρα των διαθέσιµων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή αλλιώς των, κατά την κυβέρνηση, εθελοντικά εντασσόµενων στο πρόγραµµα κινητικότητας στο χώρο των ΟΤΑ. Επιδιώκεται να ενταχθούν στο πρόγραµµα τουλάχιστον 4000 υπάλληλοι σε δήµους και περιφέρειες. Κι όλα αυτά την ίδια ώρα που εντείνονται οι αντιδράσεις και βρίσκονται σε κινητοποίηση οι εργαζόµενοι στην αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τοµείς του δηµοσίου, µε προµετωπίδα τους σχολικούς φύλακες, τους εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόµενους για τους οποίους ο χρόνος διαθεσιµότητας µετρά αντίστροφα για τη λήξη του. Με Κοινή απόφασή τους ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος και ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης δροµολογούν τη µετάταξη µόνιµων υπαλλήλων και υπαλλήλων των δήµων, της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε κενές ή συνιστώµενες µε την πράξη µετάταξης θέσεις αντίστοχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, των Ενώσεων δήµων και Περιφερειών. Ως στόχος εµφανίζεται, κυρίως η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, στη βάση κριτηρίων και προσόντων του προσωπικού και στο πλαίσιο αιτηµάτων των φορέων. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2014. Μάλιστα, σε αυτή σηµειώνεται ότι για την αξιολόγηση των υπαλλήλων για τη µετάταξη/µεταφορά τους, λαµβάνονται υπόψη ως προς την αρνητική µοριοδότηση αυτών οι πειθαρχικές ποινές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις, υπό την προ»πόθεση ότι δεν έχουν διαγραφεί από το προσωπικό τους µητρώο. Παράλληλα, στην ΚΥΑ ορίζονται ανναλυτικά. όλα τα επικυρωµένα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αποδεικνύουν προσόντα και τίτλους σπουδών. Προσόντα και µόρια βαθµολόγησης Τα βαθµολογούµενα κριτήρια για την αποτίµηση προσόντων των προς µετάταξη/µεταφορά υπαλλήλων ορίζονται ως εξής: Α. Για προσωπικό Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 1. Τα τυπικά προσόντα δίνουν έως 42 µόρια. Αυτά επιµερίζονται: βασικός τίτλος σπουδών 5 µόρια, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας κατηγορίας µε το βασικό τίτλο σπουδών 4 µόρια, διδακτορικό δίπλωµα 7 µόρια, µεταπτυχιακό 4 µόρια, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5 µόρια, ξένη γλώσσα - µοριοδοτούνται µέχρι δυο ξένες γλώσσες - 4 (άριστη γνώση), 3 (Πολύ καλή γνώση), 1 (καλή γνώση), Γνώση Χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4 µόρια, Επιµόρφωσηστο ΙΝΕΠ του ΕΚ∆∆Α σε βάθος δεκαετίας (ανά επιµορφωτικό πρόγραµµα και έως 5)έως 5 µόρια 2. Ο τρόπος εισαγωγής στη δηµόσια διοίκηση δίνει 5 µόρια. Ο γραπτός διαγωνισµός ή εισαγωγικός διαγωνισµός ΕΣ∆∆/ΕΣΤΑ ή διορισµός /πρόσληψη κατά προ-

4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ *Πρόστιµο έως τις αποδοχές 12 µηνών ισοδυναµεί µε αφαίρεση 10 µορίων (-10) *Στέρηση δικαιώµατος προαγωγής από 1 έως 5 έτη ή στέρηση δικαιώµατος συµµετοχής σε διαδικασία επιλογής Προºσταµένου οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη ή αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προºσταµένου οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της οδηγούν σε µείον 20 µορίων (-20). *Υποβιβασµός έως 2 βαθµούς ή προσωρινή παύση από 3 έως 12 µήνες µε πλήρη στέρηση αποδοχών ισοδυναµεί µε αφαίρεση 30 µορίων (-30). Β. Για προσωπικό ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 1. Τα τυπικά προσόντα δίνουν έως 45 µόρια. Αυτά επιµερίζονται: βασικός τίτλος σπουδών 20 µόρια, µεταλυκειακές σπουδές 4 µόρια, ξένη γλώσσα - µοριοδοτούνται µέχρι δυο ξένες γλώσσες - 3 (άριστη γνώση), 2 (Πολύ καλή γνώση), 1 (καλή γνώση), Γνώση Χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 5 µόρια, Επιµόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚ∆∆Α σε βάθος δεκαετίας (ανά επιµορφωτικό πρόγραµµα και έως 10) έως 10 µόρια 2. Ο τρόπος εισαγωγής στη δηµόσια διοίκηση δίνει 5 µόρια. Ο γραπτός διαγωνισµός ή εισαγωγικός διαγωνισµός ΕΣ∆∆/ΕΣΤΑ ή διορισµός /πρόσληψη κατά προτεραιότητα µέσω ΑΣΕΠ µε κριτήρια και διαδικασία άρθρου 18 του Ν2190/1994 δίνει 5 µόρια. 3. Η διοικητική εµπερία δίνει κατά µέγιστο 50 µόρια. Πιο αναλυτικά, για τα πρώτα οκτώ(8) έτη προ»πηρεσίας (αριθµός ετών x 1) 8 µόρια, για τα επόµενα 10 έτη (αριθµός ετών x 0,4) 4 µόρια. Για υπηρεσία σε θέση ευθύνης, προºσταµένου ∆ιεύθυνσης 13 µόρια, προºσταµένου Τµήµατος 10 µόρια, προ»πηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (max 15 έτη - 1 µόριο για κάθε έτος) έως 15 µόρια. 4. Ως προς τις πειθαρχικές ποινές ισχύουν ο,τι και για άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες προσωπικού. Γ. Για προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 1. Τα τυπικά προσόντα δίνουν έως 45 µόρια. Αυτά επιµερίζονται: βασικός τίτλος σπουδών 20 µόρια, µεταλυκειακές σπουδές 4 µόρια, ξένη γλώσσα - µοριοδοτούνται µέχρι δυο ξένες γλώσσες - 3 (άριστη γνώση), 2 (Πολύ καλή γνώση), 1 (καλή γνώση), Γνώση Χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 5 µόρια, Επιµόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚ∆∆Α σε βάθος δεκαετίας (ανά επιµορφωτικό πρόγραµµα και έως 10) έως 10 µόρια 2. Ο τρόπος εισαγωγής στη δηµόσια διοίκηση δίνει 5 µόρια. Ο γραπτός διαγωνισµός ή εισαγωγικός διαγωνισµός ΕΣ∆∆/ΕΣΤΑ ή διορισµός /πρόσληψη κατά προτεραιότητα µέσω ΑΣΕΠ µε κριτήρια και διαδικασία άρθρου 18 του Ν2190/1994 δίνει 5 µόρια. 3. Η διοικητική εµπειρία δίνει κατά µέγιστο 50 µόρια. Πιο αναλυτικά, για τα πρώτα οκτώ(8) έτη προ»πηρεσίας (αριθµός ετών x 1) 8 µόρια, για τα επόµενα 10 έτη(αριθµός ετών x 0,4) 4 µόρια.

Για υπηρεσία σε θέση ευθύνης, προºσταµένου ∆ιεύθυνσης 13 µόρια, προºσταµένου Τµήµατος 10 µόρια, προ»πηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (max 15 έτη - 1 µόριο για κάθε έτος) έως 15 µόρια 4. Ως προς τις πειθαρχικές ποινές ισχύουν ο, τι και για άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες προσωπικού. Πώς θα γίνει ο καθορισµός θέσεων και η διαδικασία µετάταξης Το υπουργείο Εσωτερικών θα ζητήσει από τους φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού να στείλουν τα αιτήµατά τους, προσδιορίζοντας τον αριθµό υπαλλήλων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα (υφιστάµενη ή συναφή), τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που ο φορέας υποδοχής κρίνει απαραίτητα. Το αίτηµα θα συνοδεύεται και από βεβαίωση ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων. Μετά τη συγκέντρωση των αιτιολογηµένων αιτηµάτων των φορέων υποδοχής, εκδίδεται και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από γνώµη του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία καθορίζονται: οι φορείς από τους οποίους δύναται να προέλθει προσωπικό προς µετάταξη/µεταφορά (φορείς προέλευσης), οι φορείς στους οποίους θα µεταταχθεί/µεταφερθεί το προσωπικό (φορείς υποδοχής) ο αριθµός των υπαλλήλων που θα µεταταγεί/µεταφερθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, Τα απαιτούµενα προσόντα. Με την ίδια ανακοίνωση καλούνται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή της, οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η χρήση προτυποποιηµένων από το ΑΣΕΠ εντύπων αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων είναι υποχρεωτική για όλους τους συµµετέχοντες στη διαδικασία. Παράλληλα, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για τη βαθµολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν αυτό δεν περιλαµβάνεται στον υπηρεσιακό του φάκελο. Με την αίτηση - υπεύθυνη ∆ήλωση οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν, µε σειρά προτίµησης, τους φορείς υποδοχής στους οποίους επιθυµούν να µεταταχθούν ή να µεταφερθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίµησης είναι δεσµευτική για τον υπάλληλο. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες προσωπικού συντάσσουν και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακες συνδροµής κριτηρίων όλων των µόνιµων και των µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων τους, οι οποίοι υπέβαλαν εµπροθέσµως αίτηση για τη µετάταξη/µεταφορά τους σύµφωνα µε το Πρόγραµµα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Ο ΑΣΕΠ, ακολούθως, ακολουθεί τη διαδικασία, όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία. Σηµειώνεται ότι πλήρωση κενών θέσεων από αδιάθετους συµµετέχοντες, οι οποίοι δεν τις έχουν συµπεριλάβει µεταξύ των προτιµήσεών τους, δεν επιτρέπεται. Με µέριµνα του ΑΣΕΠ οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο τους διαβιβάζει αµελλητί στις αρµόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης και των φορέων υποδοχής. Με µέριµνα του ΑΣΕΠ οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο τους διαβιβάζει αµελλητί στις αρµόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης και των φορέων υποδοχής.


ÈÑÉÁÓÉÏ-9

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 12 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας ή του ασύµφορου χρησιµοποίησης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων έτους 2014. Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 30η Ιανουαρίου 2014, την ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 Μ.Μ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. 2451/24-1-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥ, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: Στρ. Ν. Ρόκα 45 Μάνδρα, 6 Φεβρουαρίου 2014 ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 19600 – Μάνδρα Αρ. Πρωτ.: 8 ΤΗΛ: 213-20.14.929 FAX: 210-55.55.880 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας», λαµβάνοντας

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΙΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 9. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 12. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 14. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 17. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 18. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 20. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 22. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1.ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η Πρόεδρος Κα ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ εισηγούµενη το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : «Ορισµός µελών Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας ή ασύµφορου χρησιµοτου ποίησης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων για το έτος 2014» Θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι το υπόψη: • την Κ.Υ.Α. 64321/∆4(ΦΕΚ 1003/30-5-2008, τ. Β’) • την µε αριθµό 5/2014 (αρ. πρωτ.: 6/3.02.2014) απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ηµόσιο, Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την εκµίσθωση του Κυλικείου του Γυµνασίου & Λ.Τ. Βιλίων. O ∆ιαγωνισµός θα γίνει όπως περιγράφεται στην συνέχεια: Οι προσφορές θα κατατίθενται, µέχρι την Πέµπτη 6 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30, στα γραφεία της Γραµµατείας της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας, στο ισόγειο, Στρ. Ν. Ρόκα 45 στην Μάνδρα. Η αποσφράγιση των προσφο-

∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει της υπ΄αριθµ. 6400/20600/25-5-84 (ΦΕΚ)Υπουργικής Απόφασης , πρέπει να ορίσει ειδική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους προκειµένου ο ∆ήµος να αποσύρει µηχανήµατα και αυτοκίνητα τα οποία έχουν καταστεί ασύµφορα και επικίνδυνα. Η παραπάνω επιτροπή θα αναλάβει την σύνταξη του πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας και του ασύµφορου της περαιτέρω χρησιµοποίησης των µηχανηµάτων και αυτοκινήτων που θα αποσυρθούν κατά το έτος 2014. O ∆ήµαρχος κος Νικόλαος Μελετίου πρότεινε τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους: 1. ΤΡΑΧΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 2. ΡΟ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 3. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία υπέρ της πρότασης της Προέδρου, για τον:«Ορισµό µελών Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας ή του ασύµφορου χρησιµοποίησης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων για το έτος 2014» τάχθηκαν είκοσι δύο (22) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ.: Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ 1.ΑΙΜΙΛΙΑ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 9.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ρών θα γίνει την Πέµπτη 6 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00 στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας», στον 1ο όροφο, Στρ. Ν. Ρόκα 45 στην Μάνδρα. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα. β) Πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαºκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. ∆ε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό: α) Όσοι απασχολούνται στο δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. β) Συνταξιούχοι. γ) Όσοι έχουν κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07. δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου

11. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 12. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 14. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 17. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 18.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 20. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αφού έλαβον υπόψη: •την πρόταση του ∆ηµάρχου και •την υπ΄αριθµ. 6400/20600/25-584 (ΦΕΚ)Υπουργική Απόφαση Αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζουν ως µέλη της Επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας ή του ασύµφορου χρησιµοποίησης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ∆ήµου για το έτος 2014 , τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους κ.κ.: 1. 2. 3.

ΤΡΑΧΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΟ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 12, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου , σας προσκαλούν στη διάλεξη που θα δώσει, ο Καρδιολόγος, ∆ιευθυντής στο ΙΚΑ Ελευσίνας, Θέµης Γιαννικάκης, µε θέµα: «Καρδιά και Αθλητισµός». Η διάλεξη πραγµατοποιείται απόψε 17 Φεβρουαρίου 2014 κι ώρα 19:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου («∆ηµήτριος Καλλιέρης»), Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου ∆ηµητρίου, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Με ιδιαίτερη τιµή, Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Νικόλαος Ι. Μελετίου Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Π.Κ. Αντώνιος Καραµπούλας

ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. Ισχύουσα Νοµοθεσία: Για την συγκεκριµένη διαδικασία (∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού, Σύµβασης κ.λπ.) ισχύει όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νοµοθεσία (Κ.Υ.Α. Αριθµ. 64321/∆4/16.05.2008 ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β’ κ.λ.π.) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία της Σχολικής Επιτροπής, απ’ όπου µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφο της ∆ιακήρυξης τις ώρες 9:00 έως 14:00. (τηλ. 213-20.14.929) Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ανοιχτή εκδήλωση διαλόγου µε τη βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Εύη Χριστοφιλοπούλου. Σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση διαλόγου µε τους πολίτες της Αττικής, για την «Ευρώπη και την Κεντροαριστερά», θα µιλήσει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Περιφέρειας Αττικής, Εύη Χριστοφιλοπούλου. Οµιλητές θα είναι, επίσης, τα ιδρυτικά µέλη της «Πρωτοβουλίας των 58», Γιάννης Βούλγαρης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου και Γιάννης Μειµάρογλου, Εκδότης του περιοδικού «Μεταρρύθµιση». Μετά τις εισηγητικές τοποθετήσεις θα ακολουθήσουν σχόλια, παρεµβάσεις και ερωτήσεις από τους πολίτες.Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στις 19:00 στο Μουσείο Βορρέ, στην Παιανία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ€ΝΤΑΝΗΣ

Η συνέχεια από σελ. 2

σιακή Στάση Εργασίας καθώς η ∆ιοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας έχοντας αντιληφθεί στο µέγιστο βαθµό το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο χαλυβουργικό κλάδος. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΕ∆Α :” Συµµεριζόµαστε την αγωνία και την αγανάκτηση όλων των εργαζοµένων του Θριασίου Πεδίου, γι αυτό και αποφασίσαµε την προκήρυξη 4ωρης Πανθριασιακής στάσης εργασίας στην Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 από τις 11:00 π.µ. έως τις 15:00 µ.µ.Μια στάση εργασίας που θα έχει επίκεντρο συνάντησης την πύλη της Χαλυβουργικής. Καλούµε όλους τους εργαζόµενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους νέους, όλους

τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, να σφίξουµε µαζί τα χέρια και να δηµιουργήσουµε µια µεγάλη , εργατική πανθριασιακή αλυσίδα στήριξης και αλληλεγγύης για τους συναδέλφους µας, για εµάς και τις οικογένειές µας, για το αναφαίρετο δικαίωµα στην εργασία. Θα είµαστε όλοι εκεί στην πύλη των αγώνων για να βροντοφωνάξουµε στην οικογένεια Αγγελόπουλου « ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ στις ΠΛΑΤΕΣ των ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ». Θα είµαστε όλοι εκεί για να βροντοφωνάξουµε στην κυβέρνηση να κάνει την επιλογή της, είτε να βοηθήσει την βιοµηχανία της χαλυβουργίας και να περισωθούν οι θέσεις εργασίας, µε το κεφάλι ψηλά των χαλυβουργών, είτε να περισώσει τα µονοπώλια της ∆ΕΗ και της ∆ΕΠΑ.

Ας διαλέξει, ας το αποφασίσει, ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της. Για εµάς τους εργαζόµενους όταν το άδικο µας πνίγει ο αγώνας είναι βαθιά υποχρέωσή µας”. Σύµφωνα µε πληροφορίες το θέµα συζητείται πολύ σοβαρά σε κυβερνητικό επίπεδο και εντός των επόµενων ηµερών αναµένονται κρίσιµες αποφάσεις. Ας ελπίσουµε ότι οι όποιες αποφάσεις θα είναι στην κατεύθυνση ακύρωσης της διαθεσιµότητας και υπέρ της εφαρµογής των νόµων που ψήφισε η ίδια η κυβέρνηση, ώστε να µπει επιτέλους ο κλάδος Χαλυβουργίας σε φάση ανάπτυξης. Ε.Λιάκος


∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Ο ΑΧΑΡΝΑXΚΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ 1-0

ΤΟΥ

Μετά απο ένα αµφίροπο µάτς χωρίς πολλές φάσεις στο γήπεδο Μενιδίου παρουσία 1000 φιλάθλων ο Αχαρναικός επικράτησε του Αστέρα Μαγούλας 1-0 και ξέφυγε + 9 βαθµούς απο τον αντίπαλο του. Και οι δύο οµάδες τελείωσαν το µάτς µε 10 παίκτες.

Στο ντέρµπι του ουραγών η Γλυφάδα πέρασε σαν σίφουνας απο τα Μέγαρα αφού επικράτησε του Βύζαντα µε 3-1. Οι γηπεδούχοι µετά την ήττα τους αποχαιρετούν και µαθηµατικά την κατηγορία σε αντίθεση µε τους φιλοξενούµενους που έχουν κάποιες ελπίδες. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ Στο 15' σούτ του ∆ωµατά έξω απο την περιοχή απέκρουσε στην γωνία του ο Παγούδης. Στο 39' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Λιαπάκης έβγαλε απο την σέντρα µια βαθιά µπαλιά στον Ντο Σάντος που πέρασε και τον Κασµερίδη που έκανε άστοχη έξοδο και µέσα σε έξαλα πανηγύρια έγραψε το 1-0. Στο 45' φάουλ του Ντιέγκο Μακάρο απέκρουσε ο Παγούδης. Εντεκα λεπτά αργότερα 56' ο Ντο Σάντος βγήκε στην αντεπίθεση σούταρε και απέκρουσε ο Κασµερίδης. ∆ιαιτητής: Μπλάνας (Μεσσηνίας).Βοηθοί: Κυριακόπουλος, Αθανασοπούλου (Μεσσ η ν ί α ς ) 4 ο ς : Παπαγεωργίου(Αθήνας). Κίτρινες: Σαµαρόπουλος 6' (Αποβολή 33' δεύτερη κίτρινη), Προβατίδης 30' (Αποβολή 65'), Ντο Σάντος 41', Παραράς 45' Νεόφυτος 58'

Ο Ν ΤΟ Σ Α ΝΤ ΟΣ Π Α Ν ΗΓ ΥΡ Ι Ζ ΕΙ Μ Α ΖΙ Μ Ε ΤΟ Υ Σ Φ Ι Λ Α ΘΛ Ο ΥΣ Τ ΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Βαζάκας):Παγούδης, Μ ω υ σ ι ά δ η ς , Ιορδανίδης(61'Φελίπε), Νιάρος, Αθανασίου, Προβατίδης, Ντο Σάντος(88Άθανασόπουλος), Νεόφυτος(75'Χριστόπουλος), Παραράς, Λιαπάκης, Γουέλκαµ. ΠΑΓΚΟΣ: Κούµης, Μαγγίνας, Αθανασόπουλος, Καλογερόπουλος, Χριστόπουλος, Σκούφαλης,Φελίπε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής ∆ηµήτρης Μαγκαφίνης):Κασµερίδης, Σαµαρόπουλος, Στρατοµήτρος, Παπαευθυµίου, Τριάντος, Πέρελµαν, Ασλανίδης(75'Ιβιτς), Αντωνόπουλος(46'Κορνελά

τος), ∆ωµατάς, Ντιέγκο Μακάρο, Κανελλόπουλος(54'∆ηµητριάδης). ΠΑΓΚΟΣ: Μπαλασάκης, Κορνελάτος, Καραγιάννης, Νόνης, Μίλος Ιβιτς, ∆ηµητριάδης, Πλαβούκος. ***Πρίν την έναρξη του αγώνα κρατήθηκε 1' σιγή στην µνήµη του Κώστα Κορφιάτη. Ο Κωνσταντίνος Κορφιάτης διατέλεσε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αχαρναºκού την περίοδο 1987-1988, όταν η οµάδα βρισκόταν στην Β 'Εθνική Κατηγορία, επί σειρά ετών Πρόεδρος στην Λέσχη Φιλάθλων του Αχαρναºκού, αλλά κυρίως φίλαθλος της οµάδας.

Στο 11'ΓΚΟΛΛΛΛΛ ∆υνατό σουτ του Παπαδηµήτριου 1-0. Στην Γ Λ ΥΦ Α ∆ Α συνέχεια 30' ΓΚΟΛΛΛΛΛ σέντρα του Αρκουµάνη ο Ραχίµ µε προβολή µέσα στην περιοχή, πετυχαίνει το γκολ της ισοφάρισης για την οµάδα του 1-1. Στο 41' ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ανατροπή του Κόκκαλη από τον Τσακιράκη µέσα στην περιοχή και ο διαιτητής καταλογίζει το πέναλτι ο ∆ωροβίνης που ανέλαβε την εκτέλεσή του πέτυχε το 1-2. 48'Υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση, διότι λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ηµιχρόνου, σηµειώθηκαν αψιµαχίες µεταξύ των παικτών Στο 64' ΓΚΟΛΛΛΛΛ Γύρισµα του Ραχίµ µέσα στην περιοχή και ο Ταµπάκης µε σουτ ανεβάζει το δείκτη του σκορ για τη Γλυφάδα 1-3. ∆ιαιτητής: Τσαµούρης (Πειραιά).Βοηθοί: Σγαντζός, Κοτζαµανίδης (Πειραιά) Κίτρινες: 16'Μεºντί Κριστιάν 22', Παπαδηµητρίου, 45' Κόκκαλης, 45'Κόκκινη Κάρτα - Αρκουµάνης Αντρέας (ΑΟ Γλυφάδας), 45'Κίτρινη Μαζιώτης Ιερ. 45'Κόκκινη Κάρτα - Μαζιώτης Αλέξανδρος (Βύζας Μεγάρων) Μούζος, Μπελέρης. Βύζας Μεγάρων (Β. Γούτης): Μούζος, ∆ελάρδας, Κοντούλης(72΄Κλαπής), Τσακιράκης(56'Ζάρκος), Παπαδηµητρίου, Λέκκας, Μπέλερης, Ι. Μαζιώτης, Νικολέτος(62'Μιχαλόπουλος), Μεντί, Αλ. Μαζιώτης. Γλυφάδα (Κ. Μίχας): ∆ιαµάντης, Αρκουµάνης, Μαρκάκης, Ζώνας, Μουστάκης, Κλέιντι, ∆ωροβίνης, Παιδάκης(62'∆ιαµαντόπουλος), Ταµπάκης(90'Μωρογιώργος), Ραχίµ(86'∆ιγαλάκης),Κόκκαλης.

Ο ΜΑΝ∆ΡΑ]ΚΟΣ 2-0 ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

ΠΗΡΕ ... ΚΕΦΑΛΙ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-1 ΤΟΝ ΠΟ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Με µεγάλο «διπλό», έχοντας πρωταγωνιστή τον Κουσκουνά, έφυγε από το Ατσαλένιο ο Πανελευσινιακός και µαζί µε τη νίκη πανηγύρισε και την κατάληψη της κορυφής, µετά την απώλεια που είχαν οι Τράχωνες στη Νέα Ιωνία. Για τον ΠΟΑ ήταν µια πολύ οδυνηρή ήττα και πλέον η οµάδα του Πατεµτζή έχει µπλέξει για τα καλά. Στο 1' ΓΚΟΛ! Ο Κουσκουνάς πέρασε τον Συνάνη και σε κενή εστία έγραψε από πολύ νωρίς το 0-1! Εννέα λεπτά αργότερα 10' ΓΚΟΛ! Ο Κουσκουνάς ξανά σε κενή εστία

Η ΓΛΥΦΑ∆Α ΕΚΑΝΕ ΤΟ 3-1 ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

«παγώνει» το Ατσαλένιο αφού σηµειώνει το 0-2! Στον 38' ΓΚΟΛ! Ο ΠΟΑ µειώνει σε 1-2 µε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιακουµάκη Π. ΠΟΑ: Συνάνης, Βρεττός, Πρωτογεράκης, Αραβιάκης, Γιακουµάκης Γ., Γιακουµάκης Μ., Χαλκιαδάκης,

Μπουτσάκης, Γιακουµάκης Π., Συσκάκης, Φραγκιαδάκης ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Τσαλκιτζίδης, Μακρίδης, Αλεξανδρόπουλος, Κολοβός, Κοκκίνης, Στουρνάρας, Μιχελής, Μαρής, Κουσκουνάς, Ρούσεφ, ∆ουκάκης

Νικηφόρο ντεµπούτο για τον Σταύρο Ψιµουλάκη στον πάγκο του Μανδραικού που επικράτησε 2-0 των Ζωνιανών και βελτίωσε την βαθµολογική του θέση. Τα τέρµατα σηµείωσαν οι: 48' Σερέπας (σουτ), 86' Μπούγιας (απευθειας εκτελεση φαουλ). ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κρητικός (Θεσσαλίας) ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ: Χρόνης, Βλάχος, Κουσούρης (46'), Κανδηλάκης, Ιατρού Ρουσάκης, Μεσσήνι Μπριλάκης, Αγκόλι, Κάββαλος Σ. (75')Ζαχαράτος (89') Μπινιχάκης


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΣΟ 67-57 ∆εν τα κατάφερε ο Πανελευσινιακός στην Ρόδο αφού γνώρισε την ήττα απο τον Κολοσσό (67-57). Στο πρώτο ηµίχρονο οι παίκτες του Γιώργου Σκαραφίγκα µε τον Μοχάµεντ Φαγιέ είχαν επιβάλλει τον ρυθµό τους (17-19 στο 14’) όµως µε ενέργειες των Στεφανίδη και Σµιθ οι Ροδίτες µπόρεσαν στο τέλος του πρώτου µέρους να αποκτήσουν το προβάδισµα (28-25). Στην επανάληψη, οι σταχυοφόροι έµειναν από λύσεις και ο Κολοσσός «έτρεξε» ένα επιµέρους σκορ 23-11 «κλειδώνοντας» τη νίκη. Ο Πανελευσινιακός µε καλάθι του Φαγιέ έµεινε µέσα στο µατς µέχρι το 22’ (28-28), αλλά από εκεί και πέρα, Στεφανίδης, Σµιθ και Τσαρ οδήγησαν τους Ροδίτες στο 5136 µε το οποίο έκλεισε η τρίτη περίοδος. Στο τελευταίο 10λεπτο, όσο κι αν προσπάθησαν οι παίκτες του Γιώργου Σκαραφίγκα να επιστρέψουν στην διεκδίκηση της νίκης δεν τα κατάφεραν, αφού µοναδικό στήριγµα για τον καταπληκτικό Φαγιέ ήταν ο Τζόουνς, ενώ ο νεοαποκτηθής Φίσερ ήταν άφαντος! ΤΑ ∆ΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-11, 28-25, 51-36, 67-57. ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Πρίφτης): Παπαντωνίου 6, Τσαρ 9 (3/7 τριπ.), Γεωργαλλής 1, Κόµµατος 7 (1/5 τριπ., 9 ριµπ.), Σµιθ 15 (6 ριµπ.), Στεφανίδης 17 (1/3 τριπ., 6 ριµπ.), Σίµπσον, Τσάµης 2, Όσµπι 8, Νάτζφει 2. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Σκαραφίγκας): Νίκου 2, Παπαµακάριος 6 (2/7 τριπ.), Αράπης 1, ∆ηµάκος, Τζόουνς 17 (8 ριµπ.), Μαγγουνής, Φαγιέ 25 (2/3 τριπ., 6 ριµπ., 13 κερδ. φάουλ), Φίσερ 2, Μελισσαράτος, Τέρνερ 4, Μάντζαρης, Αβραµίδης. ***Ο Πανελευσινιακός υπέπεσε σε 22 λάθη, ενώ οι παίκτες του Γιώργου Σκαραφίγκα µοίρασαν µόλις εννιά ασίστ, µε την εν λόγω αναλογία να φέρνει την δωδέκατη ήττα της οµάδας σε 18 φετινές αναµετρήσεις. ***Ο Μοχάµεντ Φαγέ, ο ηγέτης του Πανελευσινιακού. Συνολική στατιστική: Κολοσσός Ρόδου: 16/34δίπ., 5/23τρίπ., 20/27β., 20-12ρ., 12ασ., 11κλ., 4κοψ., 17λ. Πανελευσινιακός: 12/26δίπ., 4/17τρίπ., 21/28β., 22-5ρ., 9ασ., 7κλ., 2κοψ., 22λ.

Γ.ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ: «Μας στοίχησαν τα ριµπάουντ» Ο Γιώργος Σκαραφίγκας εξηγώντας τα αίτια της ήττας του Πανελευσινιακού στην Ρόδο ανέφερε: «Οι δύο οµάδες προσέγγισαν το µατς µέσα από τα αµυντικά τους πλάνα στο πρώτο ηµίχρονο. Ήταν ένα νευρικό µατς κυρίως επιθετικά» υποστήριξε ο προπονητής της οµάδας της Ελευσίνας. «Η παρουσία των Ελλήνων παικτών του Κολοσσού στο δεύτερο ηµίχρονο που αντιλαµβάνονταν την κρισιµότητα του µατς, αλλά και κάποια ριµπάουντ που χάσαµε, µας στοίχισαν, πήραν µια διαφορά και ακόµη και όταν µειώσαµε και αγχώθηκαν, ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι» . Από την πλευρά του, ο Αντώνης Μάντζαρης, υπογράµµισε: «Έγινε ένα πολύ νευρικό παιχνίδι, το µατς πήγε στη δύναµη, πήγε στην άµυνα και εµάς µας στοίχισε ένα τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Επιθετικά ήµασταν νευρικοί και έτσι χάσαµε την επαφή µε το σκορ. Συνεχίζουµε µε το κεφάλι ψηλά».

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΠΕ∆ΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 3-2

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:

Ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων ύστερα απο ένα δραµατικό µάτς επικράτησε στο Γιώργος Ρουµελιώτης του Ελευσινιακού µε 3-2.Και τα τρία τέρµατα σηµείωσε ο Γιώργος Τσιγγόπουλος (4' 13' 73'). Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι: Αντωνιάδης 22' Καραµανίδης 53. ∆ιαιτήτευσε ο ∆ηµητρλοπουλος. ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Ρόκκας, ∆ρακόπουλος, Τυρλής(46'Απαζίδης), Οικονοµόπουλος, Στάθης, Θεοδωρακόπουλος,Βλαχόπουλος,Αντωνιάδης, Αγγος(65΄Πανιτσίδης), Καραµανίδης, Εφραιµίδης(78'Βυθούλκας). ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος, Αντωνόπουλος, Τσαλερίδης, Καράπαπας, Λαβρεντίεβ, Λούντζης, Καλέµι(65'Χριστοδούλου), Τόση(55'Φυσάκης), Καραχάλιος(60'Καµπέρης), Τσιγγόπουλος, Μαύρος.

Ισοπαλία στην Γλυφάδα

ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΗ Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 1-0 ΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ Χάρις ένα τέρµα που σηµείωσε στο 54' ο Κοπαλάς ο ΠΑΟΚ Μάνδρας επικράτησε στο γήπεδο Μάνδρας του Θρασύβουλου 1-0 και ξέφυγε απο την επικίνδυνη ζώνη. ∆ιαιτήτευσε ο Αλιάγας. ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ(προπονητής Γιώργος Σωτήρχος): ∆εσηνιώτης, Μπόνο, Τσιανάκας, Πέτρου, Ευαγγέλου, Θεοδωρόπουλος, Στέρπης, Στεφανίδης(76Σακόβ), Κοπαλάς(90'Πετσίτης), Καζαντζίδης, Λάλας(60'Ταλεµτζάρι). ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Κούρλος, Σταυγιουδανάκης,Τοτονίδης(46'Παντούλας), Ρόδης Λ, Καλαµιώτης, Σφακιανάκης, Σπηλιόπουλος(46'Καψάλας), Βούλκα, Λουκάς, Κωνσταντακόπουλος, Κολίτσι.

ΜΑΤΣ ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ Ο ΛΕΩΝ 3-2 ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Υστερα απο ένα δραµατικό µάτς ο Λέων επικράτησε 3-2 του Εθνικού Πανοράµατος. Τα τέρµατα των νικητών σηµείωσαν οι: Μιχαηλίδης 5' 84' Σεµερτζίδης 57'. Για λογαριασµό των φιλοξενουµένων σκόραραν οι: Κίτσας 54' Λούφη 70'(πέν). ∆ιαιτήτευσε ο Φαρµάκης ΛΕΩΝ: Μήτρος, ∆ανιηλίδης, Μιχαηλίδης, Λάλλας, Κολιπέτσας, Νυφαδόπουλος(57'Σταυρόπουλος), Γκοβίλας, Ιορδανίδης(57'Μανασίδης Σ), Καβάκος(87΄Νικολόπουλος), Καµαρίτης, Σεµερτζίδης. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: Τσεπέρης, Τρίκας, Ντάι, Κονόµι(86΄Μπελαλής), Κίσσας, Μπούκας, Κοτρώτσιος, Κατσαρός, Κονιαβίτης(86΄'∆ανιγγέλης), Λούφης, Κίτσας(63'Σκαµαντζούρας).

Η ΖΩΦΡΙΑ 1-0 ΤΟΝ ΙΚΑΡΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ Η Ζωφριά µε τον Γιώργο Αδάκτυλο στον πάγκο της(σε τρία µάτς έχει 7 βαθµούς) και µε 10 παίκτες απο το 58' λόγω αποβολής µε δεύτερη κίτρινη κάτρα του Τσιλικούνα επικράτησε 1-0 στα Νεόκτιστα του Ικάρου και σιγούρεψε την παραµονή της στην κατηγορία. Το χρυσό γκόλ που έδωσε τους τρείς βαθµούς σηµείωσε στο 53' ο Ντάµπος Χ. 53' σε χέρι αµυντικού.

ΓΛΕΝΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΒΕΤΡΑΝΟΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Γυναικών : Πρωταθλήτρια στις γυναίκες ο Α.Ο. Ευπυρίδαι Ανω Λιοσίων

Οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές της Ένωσης Συνδέσµων Πειραιά γλέντησαν µέχρι πρωίας στην αποκριάτικη εκδήλωσή τους που πραγµατοποιήθηκε στην ''ΜΑΓΓΙΝΑ'' στο Κερατσίνι. Η αίθουσα ήταν κατάµεστη και όλοι πέρασαν ανεπανάληπτες στιγµές. Ακολούθησε γλέντι µε µουσική και άφθονο κρασί... Παραβρέθηκε σύσσωµο το ∆.Σ των βετεράνων µε επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο Σιδηρόπουλο, ∆ηµήτρη Σαρρή, Σταύρο Μπάκα, Κανέλο Τσίρµπα, Αντώνη Τζιαµαλή.Ακόµα απο την ΕΠΣΠ ο πρόεδρος επιτροπής πρωταθλήµατος Κώστας Χολέβας, ο κ.Λαπατάς, ο κ.Παρασκευάκος, ο κ. Μουσελής(Αργοναύτη), απο την ΕΠΣΑ ο κ. Σαρηδηµητρίου, ο Λουκάς Ζάχαρης, ο Βασίλης Ποτόγλου(∆ιαιτΜΠΑΚΑΣ-ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τ Σ Α Κ Ι Ρ Ο Γ Λ Ο Υ -Τ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ - Σ Π Ε Τ Σ Α Ρ Ι Α Σ - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ισοπαλία 5-5 έφερε ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας στη Γλυφάδα µε το Ζήνωνα στα πλαίσια του 5ου γύρου του πρωταθλήµατος του προκριµατικού οµίλου της Α’ Εθνικής κατηγορίας. Οι οµάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασµούς για τη συνέχεια του πρωταθλήµατος και βρέθηκαν ισόβαθµες στην κορυφή της βαθµολογίας µε την οµάδα της Ελευσίνας έχει ένα αγώνα λιγότερο. Ο αρχηγός FM Στάθης Γαζής δεν τα κατάφερε µε την WGM Svetlana Cherednichenko. Ο Παναγιώτης Χριστοδούλου κέρδισε τον Ανδρέα Παπασταυρόπουλο. Ο Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος έφερε ισοπαλία µε τον Κωνσταντίνο Κορδή ενώ ο Βαγγέλης Κωστόπουλος επέστρεψε στις νίκες απέναντι στον Φίλιππο Κοεράντ. Η Αθανασία Φαρµάκη σταµάτησε το σερί της Αλεξάνδρας Τερζιδάκη. Η Χριστίνα Τσαβαρή πήρε σπουδαία ισοπαλία από την Φωτεινή Παπαγεωργίου και η Άννα Γαλάτη έχασε φυσιολογικά από την Μυρτώ Μπούζα. Ο Κωνσταντίνος Ράγιος γνώρισε την πρώτη του ήττα από τον Ηλία Ροºνό. Ο Αλέξανδρος Κουσκούτης συνέχισε να έχει µόνο νίκες κερδίζοντας τον Κωνσταντίνο Μουρογιάννη και ο Άγγελος Μαξιλάρης διατήρησε το αήττητό του νικώντας τον Ανδρέα Ζαχαράτο. Στους άλλους αγώνες της ηµέρας ξεχώρισε η νίκη του Πανελλήνιου επί του Σ.Ο. Κορυδαλλού µε 5,5-4,5 υποχρεώνοντάς τον στην πρώτη του απώλεια βαθµών. Κερδισµένος της αγωνιστικής ήταν ο Πειραºκός που έστω και µε χαµηλό σκορ κέρδισε το Σ.Ο. Παγκρατίου 5,5-4,5 και βρίσκεται ένα βαθµό πίσω από την κορυφή µαζί µε το Σ.Ο. Κορυδαλλού. Στην αναµέτρηση των ουραγών ο Σ.Ο. Καλλιθέας κέρδισε την Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού που αγωνίστηκε µε κενή την πρώτη σκακιέρα µε 5-4,5 ενώ ρεπό είχε ο Σ.Ο. Νέας Φιλαδέλφειας. Στην επόµενη αγωνιστική ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας θα υποδεχτεί τον διψασµένο για βαθµούς Σ.Ο. Καλιθέας. Ο Σ.Ο. Κορυδαλλού θα δοκιµαστεί στο Παγκράτι, ο Πειραºκός θα έχει µάλλον εύκολο παιχνίδι µε την Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού ενώ αµφίρροπη αναµένεται η συνάντηση Σ.Ο. Νέας Φιλαδέλφειας-Ζήνωνας Γλυφάδας. Ρεπό έχει η οµάδα του Πανελληνίου. Στο κύπελλο Αττικής Φιλίας η πρώτη οµάδα του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί κέρδισε 6-0 άνευ αγώνος τον Γ.Α.Σ. Χολαργού. Στο Β’ γκρουπ ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας Β’ αντιµετώπισε εκτός έδρας την Φ.Ο.Ν Επικοινωνία µε πρώτη σκακιέρα τον Έκτορα Αζή-Αζίζη (2105 ελληνικό και 2217 διεθνές !!!). Φυσιολογικά έχασαν αν και το πάλεψαν οι Κωνσταντίνος Γεωργίου (που έδωσε καλή παρτίδα µε τον Αζή), Κωνσταντίνος Κοντούλης, Παναγιώτη Σιφωνιός, Γιάννης Μακράκης και Κωνσταντίνος Ντιός ενώ ισοπαλία πήρε από την Κωνσταντίνα Λαλαούνη ο Λευτέρης Χατζησταύρου. Ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας Γ’ µε τους Βασίλη Μαξιλάρη, Νεοκλή Τζινιέρη, Απόστολο Τζινιέρη, Γιώργος Γκίκας, Λευτέρης Μαυροµάτης και Γιάννη Καπράνα τα βρήκε σκούρα στο Χαλάνδρι και έχασε 6-0. Στον επόµενο γύρο η πρώτη οµάδα θα αντιµετωπίσει στο Περιστέρι τη δεύτερη οµάδα της Πνευµατικής Στέγης, η δεύτερη οµάδα θα φιλοξενήσει την πρώτη οµάδα του Σ.Ο. Περιστερίου ενώ η τρίτη οµάδα θα ταξιδέψει στην Άνοιξη να αντιµετωπίσει τη δεύτερη οµάδα της Ευβοºκής Ε.Σ..

ησία), απο την ∆ραπετσώνα ο Κοτζαπαναγιώτης, απο την Προοδευτική ο Βασίλης Ιωαννίδης, ο Σπετσαρίας, απο το Αιγάλεω ο Ταλαµάγκας ο Μπάµπης Σταυρόπουλος παραβρέθηκε ακόµα αντπροσωπία απο τα Ισθµια, και άλλοι. Και του χρόνου παιδιά...

Ολοκληρώθηκε στο Α' κλειστό γυµναστήριο του ∆ήµου Ηλιούπολης η τελική φάση του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ανδρών και Γυναικών. Από τις 27 προκριθείσες της ελευθέρας συµµετείχαν στην τελική φάση οι 25 αθλήτριες, από 22 συνολικά σωµατεία πάλης. Πρωταθλητής σύλλογος στις γυναίκες αναδείχθηκε για άλλη µιά φορά ο Α.Σ. Ευπυρίδαι Άνω Λιοσίων µε 16 βαθµούς ακολουθούµενος από τον Γ.Ο. Ευόσµου µε 11 βαθµούς, ενώ τρίτος σύλλογος αναδείχθηκε ο 'Ατλας Καλλιθέας η Αναγέννηση Ασπροπύργου µε 10 συνολικά βαθµούς.


∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 7 ΘΕΜΑ: Ορισµός ενός (1) ∆ηµοτικού Συµβούλου µετά του αναπληρωτή του ως µέλος Επιτροπής Καθορισµού ηλικίας αδήλωτων γυναικών για το έτος 2014. Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µµ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ.2451/24-01-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.3852/2010(ΦΕΚ Ά87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 8)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 9)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 11)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12) ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 11 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Α΄βάθµιας Επιτροπής Ελέγχου σταυλισµού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προºόντων για το έτος 2014. Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µµ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια

15) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16) ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 17) ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18) ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20) ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 22) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Η Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 7ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ενός (1) ∆ηµοτικού Συµβούλου µετά του αναπληρωτή του ως µέλος Επιτροπής Καθορισµού ηλικίας αδήλωτων γυναικών για το έτος 2014», Θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του από 6-10-1954 Β. ∆/τος «Περί ∆ηµοτολογίων» σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει να για τις συσταθεί επιτροπή γυναίκες που έχουν δηλωθεί στο ∆ηµοτολόγιο και στο Ληξιαρχείο. Η επιτροπή πρέπει να αποτελείται από : •Ένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο µετά του αναπληρωτού του που το ∆ηµοτικό ορίζεται από Συµβούλιο. •Ένα ∆ηµοτικό Υπάλληλο που ορίζεται µε απόφαση του κ. ∆ηµάρχου. •Ένα ∆ιευθυντή ∆ηµοτικού Σχολείου. Ο κος ∆ήµαρχος προτείνει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο ΚΑΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ και αναπληρωτή αυτού τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο ΚΟΣΜΙ∆Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ . Προτείνει την ∆ηµοτικό Υπάλληλο κα ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , και τον ∆ιευθυντή ∆ηµοτικού Σχολείου ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία υπέρ της πρότασης, τάχθηκαν δεκαπέντε(15) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ : 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 4)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ.2451/24-01-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.3852/2010(ΦΕΚ Ά87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 8)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 9)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 10)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 11)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12) ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13) ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12) ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 14) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λευκό ψήφισαν επτά(7) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κκ.. : 1) ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6) ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 7) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Και ΟΜΟΦΩΝΑ τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους . Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : •Την πρόταση του ∆ήµαρχου κου Νικολάου Μελετίου. •Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του από 6-10-1954 Β. ∆/τος « Περί ∆ηµοτολογίων» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. 1.ΚΑΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ως τακτικό µέλος 2.ΚΟΣΜΙ∆Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ως αναπληρωµατικό µέλος 3.∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ηµοτική Υπάλληλο, 4.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΚΩΣΤΑ ∆ιευθυντή ∆ηµοτικού Σχολείου Ως µέλη Επιτροπής Καθορισµού ηλικίας αδήλωτων γυναικών για το έτος 2014. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 7, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 17) ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18) ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20) ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 21) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 22) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2) ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3) ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4) ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5) ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 11ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός µελών Α΄βάθµιας Επιτροπής Ελέγχου σταυλισµού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προœόντων για το έτος 2014», θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το υπ’ αριθµ 267/12-1-1999 έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 9 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών και άνευ αξίας αντικειµένων. Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 30η Ιανουαρίου 2014, την ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. έγγραφη 2451/24-01-2014 πρόσκληση της Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥ, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 9)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 12)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 16)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 17)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νοµαρχιακής Αυτ/σης ∆υτικής Αττικής µε θέµα : «Συγκρότηση Επιτροπής Α’ βάθµιας Επιθεώρησης Ελέγχου Σταυλισµού ζώων και Επεξεργασίας ζωικών προœόντων». Λαβών το λόγο ο ∆ήµαρχος κος Νικόλαος Μελέτιου προτείνει τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.: •ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τακτικό µέλος •ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αναπληρωµατικό Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία υπέρ της πρότασης, τάχθηκαν δεκαπέντε(15) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ : 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 4)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

18)KΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 20)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 21)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ 1)ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3)ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4) ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5) ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 9ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός µελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών και άνευ αξίας αντικειµένων», δίνει τον λόγο στον κο ∆ήµαρχο προκειµένου να εισηγηθεί επί του θέµατος. Λαβών τον λόγο ο κος ∆ήµαρχος αναφέρει ότι, βάσει του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08-062006), απαιτείται ο ορισµός του δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων και ενός (1) ∆ηµοτικού Υπαλλήλου για την Καταστροφή Παλαιών και άνευ αξίας αντικειµένων. H πρότασή του, για τους δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους είναι οι κ.κ. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και για τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο τον κ. ΛΙΑΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ. Κατόπιν η κα Πρόεδρος αναφέρει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει για τον «Ορισµό µελών Επιτροπής Παλαιών και άνευ αξίας αντικειµένων». Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της πρότασης του ∆ηµάρχου ως προς τον ορισµό των ∆ηµοτικών Συµβούλων, τάχθηκαν δεκαοχτώ (18) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ. : 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11) ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12) ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 14) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λευκό ψήφισαν επτά(7) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κκ.. : 1) ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2) ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6) ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 7) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : •Την πρόταση του ∆ηµάρχου. •Το υπ΄αριθ. 267/12-1-1999 έγγραφο Νοµαρχιακής Αυτ/σης ∆υτικής Αττικής.

8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 9)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 15)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Λευκό, ψήφισαν εφτά ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. : 1)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3)KΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ως προς τον ορισµό του ∆ηµοτικού υπαλλήλου, τάσσονται υπέρ και οι είκοσι δύο (22) παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Το συµβούλιο µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη του: •Τις δ/ξεις του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08-06-2006), •Την πρόταση του ∆ηµάρχου κου Νικόλαου Μελετίου, Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τον ορισµό των ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µέλη της Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών και άνευ αξίας αντικειµένων για το έτος 2014 τους κ.κ. ΤΣΟΛΕΡΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (∆ηµοτικό Σύµβουλο της συµπολίτευσης) & ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (∆ηµοτικό Σύµβουλο της συµπολίτευσης) ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον ορισµό του ∆ηµοτικού Υπαλλήλου κου κ. ΛΙΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 9, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα H Πρόεδρος ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ορίζουν τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. ΤΣΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ως τακτικό µέλος και ΚΟΣΜΙ∆Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ως αναπληρωµατικό µέλος Α’βάθµιας Επιθεώρησης Ελέγχου Σταυλισµού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προœόντων του ∆ήµου Ασπροπύργου για το έτος 2014. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 11, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ


ÈÑÉÁÓÉÏ-13

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 8 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων – Αρχείου. Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 Μ.Μ. , συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. 2451/24-01-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου καιστον ∆ήµαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Ά87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 22 µελώνβρέθηκαν παρόντα Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΙΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 9. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 12. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 14. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 17. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 18. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 20. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1.ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ H Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης:“Ορισµός Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων –Αρχείου για το έτος 2014”, θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 του Π.∆. 480/169-85 (ΦΕΚ Α173/14.10.85) περί «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ» υπάρχει η δυνατότητα καταστροφής εγγράφων ∆ηµοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Ληξιαρχείου καθώς και διαφόρων Υπηρεσιών, τα οποία δεν αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Π.∆/τος, λόγω παρέλευσης τριετίας. Για όσα έγγραφα περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος Π.∆/ντος θα τηρείται ο χρόνος διατήρησης που αναγράφεται στο παρών άρθρο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε βάσει το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν.3463/2006 πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους και δύο(2) ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους ως µέλη Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων-Αρχείου για το έτος 2014. Κατόπιν των ανωτέρω , το λόγο πήρε ο κος ∆ήµαρχος και προτείνει ως µέλη για την : ’’Επιτροπή Καταστροφής Παλαιών εγγράφων Αρχείου για το έτος 2014’’ τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους : ΓΕΩΡΓΙΟ 1.ΦΙΛΗ 2. ΚΟΣΜΙ∆Η και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Και ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους 1. ΠΑΡΟΤΣΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ – Τµηµατάρχης ∆ηµοτολογίου 2.ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ως µέλη Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων-Αρχείου για το έτος 2014. Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία υπέρ της πρότασης της Προέδρου, για τον: «Ορισµό µελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών εγγράφων Αρχείου για το έτος 2014’’» που αφορά τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους τάχθηκαν δέκα πέντε (15) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ.: 1.ΑΙΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)

2.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 10. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 14.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΛΕΥΚΟ ψήφισαν επτά (7) µέλη και ονοµαστικά οι κ.κ. 1.ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 5. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 6.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Και ΟΜΟΦΩΝΑ τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν . Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αφού έλαβον υπόψη :•Την πρόταση του ∆ηµάρχου κου Νικόλαου Μελετίου, •την υπ΄αριθµ. 480/16-9-85 (ΦΕΚ Α173/14.10.85) Υπουργική Απόφαση Αποφασίζουν ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ορίζουν ως µέλη της Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων –Αρχείου για το έτος 2014 τους κ.κ.: 1.ΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ– ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 2. ΚΟΣΜΙ∆Η –∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Και 1.ΠΑΡΟΤΣΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ –∆ΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟ (Τµηµατάρχης ∆ηµοτολογίου) 2.ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟ Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 8, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα H Πρόεδρος ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 10 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Επιτροπής Σφράγισης Καταστηµάτων Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα και ώρα 19:00 µ.µ , συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. 2451/24-01-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.3852/2010(ΦΕΚΆ87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 12)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 15)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 16)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17)KΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 19) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 22)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

2. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ H Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 10ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός µελών Επιτροπής Σφράγισης Καταστηµάτων» δίνει τον λόγο στον κο ∆ήµαρχο. Λαβών το λόγο , ο κος ∆ήµαρχος τόνισε ότι, «Σύµφωνα : 1) µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 180/1979 , (ΦΕΚ 46Α/1979), 2) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) δύναται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει Επιτροπή Σφράγισης Καταστηµάτων. Η παραπάνω Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους (προαιρετικά) και έναν (1) ∆ηµοτικό Υπάλληλο. Σε περίπτωση που δεν ορισθούν ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ορίζονται τρεις ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι, 3) τις διατάξεις του άρθρου 73 άρθρο 1.Α.ιι. του Ν.3852/2010 «περί ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του ∆ήµου». Προτείνει τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. ΤΣΙΓΚΟ ΙΣΙ∆ΩΡΟ ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ Και την ∆ηµοτικό Υπάλληλο κ ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ ΙΣΙ∆ΩΡΑ Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία υπέρ της πρότασης της Προέδρου, για τον: «Ορισµός µελών Επιτροπής Σφράγισης Καταστηµάτων» δίνει τον λόγο στον κο ∆ήµαρχο», που αφορά τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους τάχθηκαν δέκα πέντε (15) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ.: 1.ΑΙΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 10. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆υνάµει της υπ’ αριθµ. 4/2014 διάταξης της Ειρηνοδίκη Αχαρναί ιδρύθηκε Αθλητικό Σωµατείο µε την επων-

∆εν θα είναι ξανά υποψήφιος ο Κ. Ασκούνης Επιβεβαιώθηκε µε δηλώσεις του ίδιου του δηµάρχου Καλλιθέας και προέδρου της ΚΕ∆Ε Κώστα Ασκούνη, πως δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος δήµαρχος, λόγω προβληµάτων υγείας. Σύµφωνα µε το kallitheaonline.gr, αυτό ανακοίνωσε σήµερα στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήµου Καλλιθέας ο ίδιος κ. Ασκούνης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «∆εν θα είµαι υποψήφιος στις δηµοτικές εκλογές του Μαºου. Οι φυσικές µου δυνάµεις δεν επιτρέπουν να είµαι εκ νέου υποψήφιος , καθώς για την αποκατάσταση της υγείας µου χρειάζεται ακόµα χρόνος. Όµως θα είµαι κοντά στον αγώνα σας. Πρέπει να µείνουµε ενωµένοι γιατί εµείς είµαστε η διοίκηση που έχουµε κάνει όλο αυτό το πολύ µεγάλο έργο στην Καλλιθέα». Στο µεταξύ συγκλήθηκε η δηµοτική οµάδα της παράταξης της οποίας ηγείται ο κ. Ασκούνης, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΚΑΛΛΙΘΕΑ» για να καθορίσει τις κινήσεις της για τον ποιον θα στηρίξει στις προσεχείς δηµοτικές εκλογές.

14.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΛΕΥΚΟ ψήφισαν επτά (7) µέλη και ονοµαστικά οι κ.κ. 1.ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 5. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 6.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Και ΟΜΟΦΩΝΑ τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν . Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αφού έλαβον υπόψη : •µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 180/1979 , (ΦΕΚ 46Α/1979), •τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) •τις διατάξεις του άρθρου 73 άρθρο 1.Α.ιι. του Ν.3852/2010 «περί ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων •Την πρόταση του ∆ηµάρχου κου Νικόλαου Μελετίου Αποφασίζουν ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ορίζουν ως µέλη της Επιτροπής Σφράγισης Καταστηµάτων για το έτος 2014 τους ΤΣΙΓΚΟ ΙΣΙ∆ΩΡΟ (∆ηµοτικό Σύµβουλο της συµπολίτευσης) ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ Σύµβουλο της (∆ηµοτικό συµπολίτευσης) Και την ∆ηµοτικό Υπάλληλο κα ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ ΙΣΙ∆ΩΡΑ Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 10, υπογράφεται ως κατωτέρω. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 10, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα H Πρόεδρος ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

υµία “ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ” µε έδρα τα Άνω Λιόσια Αττικής Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΠΙΝΗΣ Τηλ. 6945789821


∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο , διαµέρισµα 85 τµ µε ηλιακό, αιρ κοντίσιον, αυτόνοµη θέρµανση, θέση πάρκινγκ. 2 κρεβατοκάµαρες, 2wc. Τηλ: 6937050218 (6.2.14)

διαµέρισµα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ α΄ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 58 τµ καινούριο (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου (οδός Αγίου ∆ηµητρίου) τηλ. 6978447807 (23.1.2014)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο δυάρι διαµέρισµα 3ου ορόφου 55 τµ στην οδό Φυλής πλησίον εµπορικού κέντου West Plaza. ∆ιαθέτει τζάκι, Air Condition, Ηλεκτρική Κουζίνα Pitsos, Ηλιακό Θερµοσίφωνα, Αυτόνοµη Θέρµανση και ιδιόκτητο Parking. Χαµηλά κοινόχρηστα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932720169.(10.1.14) Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµαστον Ασπρόπυργο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως & Καποδιστρίου, 4ου ορόφου µε ηλιακό,

πάρκινγκ, αποθήκη,αυτόνοµη θέρµανση, πόρτες ασφαλείας σε τιµή λογική. Τηλ. 210 5577813, 6977096978 ( 17.12)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.11.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ζητείται νεαρή δεσποινίς µη καπνίστρια για απασχόληση σε εταιρία. Τηλ. επικοινωνίας: 6973257213. (28.1.14)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Μαθηµατικός Πανεπιστηµίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα µαθ΄΄ηµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου -Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου . Ειδικές Τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (30.1.14)

Ζητείται κοπέλα ή κυρία για ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Θα προτιµηθεί άτοµο από τις γύρω συνοικίες του Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5573304, 6932864021 κ. Μανὠλης (17.12)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις

τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Τελειόφοιτος Λυκείου οδηγός 5ης κατηγορίας (χειριστής ανυψωτικού κλαρκ), αποθηκάριος σε εταιρεί logistics ή ανάλογη επιχείρηση ζητεί εργασία. Τηλ. 6975564113 (28.1.14) Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12) Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11) Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 Êéíçôü: 6979221888 6979221885

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - LA S E R Á Ð Ï Ô ÑÉ × Ù Ó Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ Ιδιώτης απο τον Ασπρόπυργο ενδιαφέρεται για διάθεση αγχροτεµαχίου στην περιοχή του Ασπροπύργου κατα προτίµηση στην θέση "Τρύπα Αλεπούς", έκτασης απο 5 εως 15 στρέµµατα. Απαραίτητη η παροχή νερού και ρεύµατος. Πληροφορίες: 6983191324 (5.2.14)

(18.3.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ) 30 ΤΜ. Ο∆ΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 22, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6979320138 (15.1.14)


ÈÑÉÁÓÉÏ-15

∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

21.11.11

Η Klueh Human Resources A.E.Π.Α. για λογαριασµό µεγάλης εταιρείας πελάτη της στον χώρο των πετρελαιοειδών, ζητεί Site Managers (Υπεύθυνους Πρατηρίου) για τη λειτουργία του ιδιουλειτουργούµενου πρατηρίου καυσίµων στα Μέγαρα. Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Νέας Περάµου,Μάνδρας,Μαγούλας. Παρακαλούµε για την αποστολή βιογραφικών στο cv@klueh.gr ή µέσω fax στον αριθµό 2118008866.

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

καθηµερινη ενηµερωση απο ολουσ τουσ δηµουσ του θριασιου πεδιου ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία για τον Θωµά (Μάκη) Μιχαλολιάκο, αυτοκινητιστή, που δραστηριοποιείται στον Ασπρόπυργο, γκριζοµάλλη, εύσωµο, ηλικίας 40-50 ετών, ύψους 1,75-1,80 µ. πιθανόν µε γκρι µούσι, παρακαλώ να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 69 74801045 . Προσφέρεται αµοιβή.


∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α Αρχιµανδρίτης βρέθηκε άγρια δολοφονηµένος στη Μεσσηνία Ένας 50χρονος Αρχιµανδρίτης βρέθηκε άγρια δολοφονηµένος στη Χώρα Μεσσηνίας την Κυριακή . Το θύµα έφερε πολλαπλά τραύµατα από µαχαίρι, βρήκε νεκρό µέσα στο σπίτι του, στη Χώρα Μεσσηνίας, κοντά στο µοναστήρι του Αγίου ∆ηµητρίου, ένας γείτονας του, ο οποίος ειδοποίησε αµέσως την αστυνοµία.

Αντίδραση -συγκέντρωση εκ νέου στα διόδια Αφιδνών Συµβολική κατάληψη στον παράδροµο των διοδίων Αφιδνών, παρουσία ισχυρών αστυνοµικών δυνάµεων, πραγµατοποίσαν χθες το πρωί κάτοικοι των περιοχών Ωρωπού, Κηφισιάς, Τανάγρας και των γύρω περιοχών καθώς και οργανώσεις αντιδρώντας στις νέες µεγάλες αυξήσεις τιµών των διοδίων.

∆εξαµενόπλοιο γεµάτο αέριο προσάραξε στην Κω Το δεξαµενόπλοιο «Blue Dream», έµφορτο µε αέριο προσάραξε το βράδυ του Σαββάτου σε αµµώδη αβαθή στη θαλάσσια περιοχή Αµµόγλωσσα της νήσου Κω. Από την προσάραξη του δεξαµενοπλοίου µε ξένη σηµαία στο οποίο επέβαιναν 16 άτοµα πλήρωµα(αλλοδαποί) δεν παρατηρήθηκε τραυµατισµός ή ρύπανση, ενώ δίπλα του βρίσκονται δυο πλωτά περιπολικά του Λιµενικού Σώµατος. Πάντως από το πλοίο δεν έχουν ζητήσει βοήθεια για ρυµούλκηση.

Ζηµιές σε δύο σπίτια και έξι οχήµατα στην Αγία Βαρβάρα από έκρηξη χειροβοµβίδας Ισχυρή έκρηξη σηµειωθηκε στις 2.40 π.µ. της Κυριακής στην οδό Χίου 35 στην Αγία Βαρβάρα και σε κοντινή απόσταση από το αστυνοµικό τµήµα της περιοχής, προκάλεσε ζηµιές σε δύο σπίτια και έξι οχήµατα.Η Ασφάλεια Αττικής διενεργεί έρευνα στην περιοχή όπου βρέθηκε µοχλός απελευθέρωσης χειροβοµβίδας.

...Εγκατάλειψη της νεολαίας στην Ελλάδα διαπιστώνει το Συµβούλιο της Ευρώπης Προσχέδιο έκθεσης της επιτροπής αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών για τους νέους του Συµβουλίου της Ευρώπης, διαπιστώνει πλήρη απουσία ολοκληρωµένης πολιτικής για τους νέους Έλληνες καθώς και νοµοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη του εθελοντισµού στη χώρα µας.

Τηλεφώνηµα-φάρσα για βόµβα σε αµαξοστοιχία Μια κακόγουστη φάρσα διαπιστώθηκε ότι ήταν τελικά το τηλεφώνηµα που έγινε στα γραφεία του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη και το οποίο έκανε λόγο για τοποθέτηση βόµβας στην αµαξοστοιχία 57 µε δροµολόγιο από την Θεσσαλονίκη για Αθήνα. Η ταλαιπωρία και η καθυστέρηση για τους 200 περίπου επιβάτες που ξεκίνησαν µε την αµαξοστοιχία 57 από την Θεσσαλονίκη για Αθήνα κράτησε περίπου δύο ώρες και ολοκληρώθηκε όταν ο έλεγχος της αστυνοµίας σε όλα τα βαγόνια της ακινητοποιηµένης αµαξοστοιχίας στο σταθµό της Κάτω Τιθορέας δεν εντόπισε κανένα εκρηκτικό µηχανισµό.

Συνελήφθησαν Αρχιφύλακας της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και ο συνεργός του Για πλαστογράφηση εγγράφων που διοχέτευαν σε αλλοδαπούς έναντι αµοιβής Συνελήφθη 49χρονος Αρχιφύλακας, που υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε απόπειρα εκβίασης και παράβαση νοµοθεσίας για τα όπλα. Η σχηµατισθείσα ποινική δικογραφία περιλαµβάνει επιπλέον και το συνεργό του, 39χρονο αλλοδαπό υπήκοο Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για άµεση συνέργεια σε πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και απόπειρα εκβίασης. Ειδικότερα, το τελευταίο χρονικό διάστηµα η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής διερευνούσε πληροφ

ορίες και ενδείξεις, για συνεργασία των δύο (2) συλληφθέντων στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων, διαφόρων τύπων (ροζ καρτών ασύλου, αδειών διαµονής κ.λπ. δηµοσίων εγγράφων), τα οποία στη συνέχεια διοχέτευαν έναντι αµοιβής σε αλλοδαπούς, για να εµφανίζονται ως νόµιµοι. Στο πλαίσιο αυτό, προχθές το βράδυ εντοπίστηκαν οι δύο (2) συλληφθέντες να επιβαίνουν σε όχηµα ιδιοκτησίας του Αρχιφύλακα και ακινητοποιήθηκαν από αστυνοµικούς της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, ενώ την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και το προανακριτικό έργο ανέλαβε η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας. Σε έρευνες που έγιναν στον Αρχιφύλακα και στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: •χρηµατικό ποσό (1.270) ευρώ •επτά (7) κενά δελτία αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού, του Αρχηγείου της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Αστυνοµίας •πενήντα τρεις (53) κάρτες – χαρτάκια για ραντεβού, που φέρουν στρογγυλή σφραγίδα της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής •µεταλλική σιδερογροθιά •σφραγίδα µε αποτύπωµα υπογραφής •δέκα (10) κάρτες – χαρτάκια κενά •σαράντα οκτώ (48) δελτία αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού •διάφορες βεβαιώσεις, αιτήσεις αλλοδαπών για πολιτικό άσυλο και χειρόγραφες σηµειώσεις. Σε έρευνα που έγινε στον 39χρονο υπήκοο Πακιστάν και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: •οκτώ (8) δελτία αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού •δύο (2) κινητά τηλέφωνα και •χρηµατικό ποσό τριάντα (30) ευρώ. Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε αντιπαραβολή µε τα δελτία αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού, που βρέθηκαν στην κατοχή των δύο (2) συλληφθέντων, προέκυψε ότι έξι (6) από αυτά ήταν πλαστά, ενώ για δεκατρία (13) είχε δηλωθεί απώλεια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Πειραιά.

Α. Σαµαράς: «Βγήκαµε από τους φαύλους κύκλους και τώρα µπαίνουµε σε ενάρετο κύκλο» Επόµενη προτεραιότητα η µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης «Το πλεόνασµα ξεπερνά το 1,5 δισ.» δηλώνει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς και προσθέτει πως «τo επίσηµο, µεγάλο και πρόωρο πρωτογενές πλεόνασµα, η επιστροφή του στην κοινωνία, η επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων, η ανάκαµψη, η ελάφρυνση του χρέους και η επιστροφή στις αγορές θα γίνουν µέσα στη φετινή χρονιά. Και όλα µαζί θα συνθέτουν την εικόνα µιας άλλης Ελλάδας. Μιας νέας Ελλάδας...». Μιλώντας στο «Βήµα της Κυριακής» ο κ. Σαµαράς σηµειώνει ότι το πλεόνασµα είναι τριπλάσιο απ’ όσο αρχικά υπολογιζόταν και επαναλαµβάνει ότι το µεγάλο ποσοστό του πλεονάσµατος θα επιστραφεί στην κοινωνία, στους χαµηλοσυνταξιούχους και ενστόλους. Παράλληλα, τονίζει ότι τον Ιανουάριο το πρωτογενές πλεόνασµα είναι διπλάσιο απ΄ ό,τι πέρυσι και η τάση συνεχίζεται στο πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου.

«Βγήκαµε από τους φαύλους κύκλους και µπαίνουµε σε ενάρετο κύκλο» υπογραµµίζει ο Αντώνης Σαµαράς. Τονίζει ότι, µετά την καταπολέµηση της ανεργίας, η επόµενη µεγάλη προτεραιότητά του είναι η µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι χρειάζεται προσοχή για να µην επιστρέψουµε στα ελλείµµατα. Κάνει λόγο για µείωση των φόρων λογιστικά- δηλαδή µείωση των φορολογικών συντελεστών και στον ΦΠΑ και στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων και στη φορολόγηση κερδών. Προσθέτει, όµως, ότι «αυτό θα προχωρήσει µόνο σταδιακά και µόνο εφόσον πιάνουµε τα πλεονάσµατα τα επόµενα χρόνια». Επιπλέον, ο πρωθυπουργός σηµειώνει ότι θα υπάρξει και ταµειακή µείωση των φόρων, όπως στα ακίνητα, που από το 2013 έως το 2016 θα φθάσει το 38%. Όλα αυτά, όπως λέει, µπορούν να γίνουν

σταδιακά και µόνο εφόσον πιάνουµε τους στόχους για δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα. Παράλληλα, αναφέρει ότι η ανάπτυξη έρχεται πιο γρήγορα απ΄ όσο προβλέπει το πρόγραµµα και σηµειώνει πως «ως τα τέλη της φετινής χρονιάς η βελτίωση θα έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή στο µεγαλύτερο µέρος της κοινωνίας». Προσθέτει ότι «την ψεύτικη αισιοδοξία τη σιχαίνοµαι... Μέσα µου ξέρω καλά ότι ο Έλληνας προτιµά τις λίγες και µεστές κουβέντες από τα χιλιάδες πυροτεχνήµατα των λαtκιστών που πάντα τον απογοήτευσαν». Επιπρόσθετα, ο κ. Σαµαράς επιτίθεται στην Κουµουνδούρου, λέγοντας ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα «σκίσει τα µνηµόνια και θα αµφισβητήσει το χρέος αποτελεί αναγγελία εθελοντικής χρεοκοπίας...». «Την ώρα που φθάσαµε στην όχθη του ποταµού πάνε να µας ξαναρίξουν στα βαθιά για πνίξιµο... Αυτό µας λένε.

∆εν είναι απλώς "λάθος". Είναι παράκρουση» υποστηρίζει. Εκτιµά ότι το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών δεν θα είναι αρνητικό για την κυβέρνηση και δεν θα µπει σε πειρασµό για πρόωρες εκλογές και προσθέτει «βγαίνουµε από την κρίση! Κάθε µέρα θα το καταλαβαίνουν όλο και περισσότεροι! Γιατί να κάνουµε εκλογές τώρα, αφού αύριο τα πράγµατα θα είναι καλύτερα και µεθαύριο ακόµα καλύτερα;». Τέλος, όσον αφορά στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνει ότι η Ν∆ δεν δίνει επισήµως χρίσµατα και δεν ανακοινώνει επίσηµες στηρίξεις, αν και λέει την άποψή της.

Thriassio 20140217  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you