Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Νέος σοβαρός τραυµατισµός

Ξεκίνησε την περιοδεία του σε Γκορυτσά και Κέντρο Ασπροπύργου ο υποψήφιος δήµαρχος Γιάννης Ηλίας

ρακοσυλλέκτη στο ΧΥΤΑ Φυλής Σåë. 2

Να εντείνει τις προσπάθειες περιφρούρησης του χώρου ζητά ο Γ. Σγουρός από την ΕΛΑΣ

Óåë. 3

ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου : «Προτρέπουµε τους κατοίκους της ∆υτικής Αττικής να γίνουν σύµµαχοί µας στην αποκάλυψη περιβαλλοντικών εγκληµάτων»

Με δυναµικές κινητοποιήσεις και επαφές µε την κυβέρνηση απαντούν οι εργαζόµενοι της Χαλυβουργικής, Στο πλευρό τους οι δήµοι και η Aντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής

Óåë. 3-4

Σåë. 2-6

Υποδοχέας «αστικής εκτόνωσης» ο Ασπρόπυργος Ιδιαίτερα θετικά τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά του δήµου, όπως προέκυψε από την ενηµερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Μηχανικών Ασπροπύργου Óåë. 7

Πολιτιστικός & ΕξωραWστικός Σύλλογος Πανοράµατος ∆ήµου Φυλής

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ... Σåë. 5

Παράταση στις αιτήσεις για τα δωρεάν µαθήµατα ενηλίκων του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Φυλής

Στο 28% “σκαρφάλωσε” το ποσοστό τον Νοέµβριο του 2013

Σåë. 5

∆ΥΣΚΟΛΗ ΕΞΟ∆Ο Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ

ΣΥΛΛΗΨΗ 55ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ -Έκλεβε από αυτοκίνητα µέχρι σκάφη

- Πληροφόρηση για την ένταξη των υπερχρεωµένων νοικοκυριών στη ρυθµιση για τους πλειστηριασµούς Σåë. 4

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Σåë. 7

ΕΠΣ∆Α: Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Óåë . 10 -11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2421 Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ Παρασκευή 14.2.2014 Καιρός : Νεφώσεις 'Ανεµοι: ανατολικοί 4 -6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 10 έως 17 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Βαλεντίνη, Βαλεντίνος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 Ελευσίνα Μηλιώσης Νικόλαος Ι. Κοντούλη 79, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105544250 Ασπρόπυργος Λιόσης Αναστάσιος Ειρήνης 1 Τηλέφωνο: 210 5580218 Φυλή - Άνω Λιόσια Ε. Χαραλαµπίδη Φυλής 253 Τηλέφωνο: 210 2483710 Αχαρνές Βανδώρου ∆ήµητρα Μ. Εθνικής Αντιστάσεως 117, ΣΏρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102442311 Μάνδρα Κληρονόµων Βασιλείου Νικ. Ρόκκα 67 Τηλέφωνο: 5555236

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - ∆éåõèõíôÞò-αρχισυντάκτης ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Αλέξιος Καπελιώτης Ντίνος Ρούσσης Χρήστος Ρούσσος ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Με δυναµικές κινητοποιήσεις και επαφές µε την κυβέρνηση απαντούν οι εργαζόµενοι της Χαλυβουργικής, Στο πλευρό τους οι δήµοι και η Aντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής

Σ

ε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε εχθές στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας για το τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα που αναµένεται να προκαλέσουν οι «διαθεσιµότητες» στη Χαλυβουργική, πάρθηκαν ιδιαίτερα σηµαντικές αποφάσεις για τις επόµενες κινήσεις των εργαζοµένων. Στη σύσκεψη συµµετείχαν ο πρόεδρος του ΕΚΕ∆Α, Νίκος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Μετάλλου, Γιάννης Στεφανόπουλος, ο πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων, Γ. Γάκης, συνδικαλιστές, η αντιπεριφερειάρχης Σταυρούλα ∆ήµου, ο δήµαρχος Ελευσίνας, Γ. Τσουκαλάς, ο δήµαρχος Μάνδρας –Ειδυλλίας, Γ. ∆ρίκος καθώς και ο αντιδήµαρχος Ασπροπύργου, Μ. Μπουραντάς. Πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Μετάλλου, Γ. Στεφανόπουλος «Είναι απαράδεκτο να έχουµε διπλάσια τιµή ενέργειας από τις άλλες ευρωπαœκές χώρες. Με τέτοιο κόστος δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει µια χαλυβουργική επιχείρηση ούτε και οποιαδήποτε άλλη βιοµηχανική δραστηριότητα» Στην οµιλία του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Μετάλλου ανέφερε για το ζήτηµα : «Τα τελευταία χρόνια η χαλυβουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα φθίνει ιδίως µετά την κρίση που ο κατασκευαστικός κλάδος έχει υποχωρήσει κατά 85%, µε συνέπεια να µην υπάρχει ελληνική αγορά χάλυβα.

Υπάρχει όµως µεγάλη αγορά στο εξωτερικό. Οι ελληνικές χαλυβουργίες λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν το 80 -90% της παραγωγής τους. Το µεγάλο πρόβληµα όµως της βιοµηχανίας είναι το κόστος της ενέργειας. Για παράδειγµα, σε όλες τις ευρωπα½κές χώρες του νότου έχουν παρθεί µέτρα στήριξης των χαλυβουργικών επιχειρήσεων. Επειδή όµως έχουµε τις ίδιες αγορές µε την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, τα µέτρα που έχουν λάβει εκείνες οι χώρες καθιστούν την ελληνική παραγωγή µη ανταγωνιστική. Στις χώρες αυτές οι χαλυβουργίες έχουν υπογράψει συµφωνίες µε τις εταιρίες παροχής ρεύµατος και συγκεκριµένα συµβάσεις διακοψιµότητας. Ειδικότερα, αυτές οι συµβάσεις ορίζουν ότι η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που περισσεύει από την κατανάλωση, δύναται να χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα η ενέργεια αυτή επιδοτείται. Στο εξωτερικό δηλαδή έχουν το ατού να χρη Η συνέχεια στη σελίδα 6

Ξεκίνησε την περιοδεία του σε Γκορυτσά και Κέντρο Ασπροπύργου ο υποψήφιος δήµαρχος Γιάννης Ηλίας Ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία ο υποψήφιος δήµαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας την περασµένη εβδοµάδα συνοδευόµενος από υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους, φίλους και συνεργάτες. Ο κ. Γιάννης Ηλίας περιόδευσε στην περιοχή της Γκορυτσάς και στο κέντρο του Ασπροπύργου . Στην πρώτη αυτή επαφή ο υποψήφιος δήµαρχος συνοµίλησε µε τους συµπολίτες του , και αντάλλαξε απόψεις και θέσεις για τα προβλήµατα της πόλης.

Σε δήλωσή του ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Ασπροπύργου-µεταξύ άλλων - υπογράµµισε µεταξύ άλλων – τα ακόλουθα: Η ενίσχυση της τοπικής αγοράς αποτελεί βασικό άξονα του προγράµµατος του δηµοτικού συνδυασµού µας. Παράλληλα, η ειλικρινής επαφή µε τους τοπικούς επιχειρηµατίες στην κατεύθυνση λύσης των προβληµάτων είναι στις προτεραιότητές µας , καθώς πιστεύουµε ότι αυτό θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της πόλης γενικότερα.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου : «Προτρέπουµε τους κατοίκους της ∆υτικής Αττικής να γίνουν σύµµαχοί µας στην αποκάλυψη περιβαλλοντικών εγκληµάτων»

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

Π

ροτού στεγνώσει το µελάνι σε πλήθος δηµοσιευµάτων για τοξικές και παράνοµες χωµατερές στον Ασπρόπυργο, νέο κρούσµα παράνοµης απόθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων σε κατοικηµένη περιοχή στα Νεόκτιστα, έρχεται να προστεθεί στην τεράστια λίστα µε περιβαλλοντικά «εγκλήµατα» που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Επανειληµµένως έχουµε επισηµάνει ότι το πρόβληµα είναι γενικότερο κι αυτό οφείλεται στον χρονοβόρο τρόπο αδειοδότησης των επιχειρήσεων καθώς και στην έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Πως είναι δυνατόν σε µια περιοχή όπου εδρεύουν σχεδόν 7.500 βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, η αρµόδια υπηρεσία της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής να έχει µόνο τρεις υπαλλήλους… Ερχόµενοι τώρα στην παρέµβαση που έκανε για ακόµα µια φορά το Τµήµα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής µε την παρουσία της αντιπεριφερειάρχη, Στ. ∆ήµου, εντοπίσθηκε στα Νέοκτιστα χώρος όπου ήταν συγκεντρωµένα υγρά απόβλητα, ιδιαιτέρως όξυνα και επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία, καθώς και αποθέσεις βιοµηχανικών αποβλήτων. Το προσωπικό της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής, έλαβε δείγµατα από τα στερεά και υγρά Συνέχεια στη σελ. 4

Νέος τραυµατισµός ρακοσυλλέκτη στο ΧΥΤΑ Φυλής Να εντείνει τις προσπάθειες περιφρούρησης του χώρου ζητά ο Γ. Σγουρός από την ΕΛΑΣ

Σ

το νοσοκοµείο προκειµένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες µεταφέρθηκε χθες νωρίς το πρωί αθίγγανος ρακοσυλλέκτης που είχε εισέλθει παράνοµα στον ΧΥΤΑ Φυλής, ο οποίος τραυµατίστηκε στην προσπάθειά του να ανέβει σε απορριµµατοφόρο. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι «Έχω αναφερθεί πολλές φορές και σε όλους τους τόνους στους κινδύνους που ελλοχεύουν από την παράνοµη είσοδο των ατόµων αυτών στον ΧΥΤΑ Φυλής. Στον εργοταξιακό χώρο δεν επιτρέπεται να είναι κανείς πέραν του προσωπικού µας και των απορριµµατοφόρων των δήµων. Καλούµε την ΕΛΑΣ να εντείνει τις προσπάθειές της και να λάβει δραστικά µέτρα περιφρούρησης του χώρου, πριν φτάσουµε να θρηνήσουµε θύµατα». Το φαινόµενο της αθρόας εισόδου τρίτων στον ΧΥΤΑ είναι διαχρονικό και συνδέεται µε αυτόν από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Σκοπός της παρουσίας τους είναι να βρουν διάφορα «πολύτιµα» αντικείµενα ανάµεσα στα σκουπίδια τα οποία στη συνέχεια µεταπωλούν.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ½στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Γ. Μιχελάκης: «Σπάσιµο» των δήµων µετά τις εκλογές O υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, διευκρίνησε ότι το σπάσιµο των δήµων θα γίνει µετά τις εκλογές . Σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθµό «Στο Κόκκινο», συνοµιλώντας παράλληλα µε τον υπεύθυνο Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Πουλάκη, ο υπουργός, αντέκρουσε την κατηγορία ότι η συγκεκριµένη αλλαγή στον Καλλικράτη γίνεται για ψηφοθηρικούς λόγους, προσθέτοντας πως έχει ο ίδιος ζητήσει να συσταθεί διακοµµατική επιτροπή προκειµένου να συζητηθεί το θέµα, σε µια διαδικασία που θα διαρκέσει 2 µε 3 µήνες, και συνεπώς δεν αφορά τις επικείµενες τοπικές εκλογές. Επιπλέον, ο κ. Μιχελάκης, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα θέµα µε τους ετεροδηµότες, και δεν αλλάζει τίποτα

Α.Π. 54095/12.02.2014 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 04.03.2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονοµικής Επιτροπής, λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών της ανοικτής δηµοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ”, προπολογισµού 2.000.000,00 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το σύστηµα προσφοράς µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά οµάδες τιµών (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08). Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 31.613,00€ (2% επί του προ¾πολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). (άρθρο 15 της ∆ιακήρυξης). Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στον Άξονα Προτεραιότητας «02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 20072013» µε στοιχεία Πράξης:ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΑ: ΕΠ0858 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2014ΕΠ08580005 MIS 465291 και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ηµερολογιακούς

ΕΥΡΩΠΑ¡ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πολιτιστικός & ΕξωραWστικός Σύλλογος Πανοράµατος ∆ήµου Φυλής

- Πληροφόρηση για την ένταξη των υπερχρεωµένων νοικοκυριών στη ρυθµιση για τους πλειστηριασµούς ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ

που να τους αφορά, καθώς ό,τι ίσχυε τις προηγούµενες αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές θα ισχύσει και σε αυτές.

µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. (άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης). Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές, οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης: 1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην 2η και 3η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. σε όλη την επικράτεια και 4η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. εντός νοµού έδρας καθώς και εντός ενός δεύτερου νοµού που αναφέρεται στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και στην 1η και 2η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. σε όλη την επικράτεια και 3η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. εντός νοµού έδρας καθώς και εντός ενός δεύτερου νοµού που αναφέρεται στο Μ.Ε.ΕΠ.για έργα κατη γ ο ρ ί α ς ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαœκής Ένωσης ή του Ευρωπα½κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπα½κή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πολιτιστικού & Εξωραιστικού Συλλόγου Πανοράµατος στηρίζοντας και µετέχοντας στην Επιτροπή ενάντια στους Πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις σας προσκαλεί στην ενηµέρωση- συζήτηση που θα γίνει για τον νέο νόµο και ποιοι µπορούν να ενταχθούν σ αυτόν και µε ποιες προυποθέσεις . Η ενηµέρωση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 . Υπενθυµίζεται προς όλους πως η καταληκτική ηµεροµηνία για ένταξη στον νόµο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά είναι η 28 Φεβρουαρίου 2014

δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: α) των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 και παρ. 3 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε) β) εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατγ ο ρ ί α ς η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, µε τις προ¾ποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 3. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’εφαρµογή της παρ.9 του αρ. 16 του Ν.3669/08 (κύρια κατηγορία). Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι, µέχρι και την Πέµπτη 27.02.2014, από τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, οδός Αθηνάς 16, 4ος όροφος (αρµόδιες µηχανικοί: κα Σοφία Νίκα τηλ.: 2103721542 και κα Ελένη Μπούσδρα τηλ.: 210-3721554). Τα έξοδα των εκ του Νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας θα βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Αθήνα, 10.02.2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Αττική 2007-2013”

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαœκής Ένωσης

Η συνέχεια από σελ. 3 απόβλητα, ενώ προέβη και σε δειγµατοληψία από παρακείµενη γεώτρηση προκειµένου να εξεταστεί τυχόν επιβάρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Τα σχετικά δείγµατα από την αυτοψία εστάλησαν στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και άµεσα αναµένονται τα αποτελέσµατα. Παράλληλα, σχηµατίστηκε δικογραφία για την ενηµέρωση των εισαγγελικών Αρχών. Σε δηλώσεις της σχετικά µε το θέµα η κ. Σταυρούλα ∆ήµου, επεσήµανε : «Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής δίνουν µε συνέπεια και υπευθυνότητα τη µάχη για την αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών της ∆υτικής Αττικής, είναι αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητά µας. Σε αυτή την καθηµερινή προσπάθεια που καταβάλουµε ως Αντιπεριφέρεια, προτρέπουµε τους κατοίκους της ∆υτικής Αττικής να γίνουν σύµµαχοί µας στην αποκάλυψη περιβαλλοντικών εγκληµάτων και τους ευχαριστούµε για την πολύτιµη ενηµέρωση που µας έχουν παράσχει, αλλά και την εµπιστοσύνη µε την οποία µας περιβάλλουν. Όσοι παρα-

νοµούν και “παίζουν” επικίνδυνα παιχνίδια εις βάρος της υγείας των κατοίκων της περιοχής, να ξέρουν ότι θα µας βρουν απέναντί τους». Κλείνοντας θα θέλαµε να απαντήσουµε σε αυτούς που µας επικρίνουν για τη συνεχή αναφορά µας σε ενέργειες της κ. ∆ήµου, λέγοντας τα εξής: «Είναι υποχρέωσή µας να αναφερόµαστε σε αυτούς που ενδιαφέρονται πραγµατικά για τα προβλήµατα του τόπου και το αποδεικνύουν διαρκώς – δηλαδή καθόλη τη διάρκεια της θητεία τους κι όχι µόνο λίγους µήνες πριν τις εκλογές. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που της δίνουµε και δηµόσια συγχαρητήρια». Ε.Λιάκος


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ... Στο 28% “σκαρφάλωσε” το ποσοστό τον Νοέµβριο του 2013 Το ένα ρεκόρ µετά το άλλο “σπάει” η ανεργία αφού ανοδικά ήταν τα ποσοστά της και τον Νοέµβριο του 2013, φθάνοντας στο 28%, έναντι 26,3% το Νοέµβριο του 2012 και 27,7% τον Οκτώβριο του 2013. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Νοέµβριο του 2013 εκτιµάται ότι ανήλθε σε

3.550.679 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.382.062 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.376.643 άτοµα. Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 112.752 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (µείωση 3,1%) και κατά 35.726 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2013 (µείωση 1,0%). Και δεν τελειώνει εδώ! Περαιτέρω, οι

Παράταση στις αιτήσεις για τα δωρεάν µαθήµατα ενηλίκων του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Φυλής Παράταση έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στις αιτήσεις για τα δωρεάν µαθήµατα ενηλίκων του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Φυλής Λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος των δηµοτών, ανακοινώνεται πως δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν συµµετοχή ενηλίκων στα µαθήµατα που θα διοργανώσει το επόµενο διάστηµα το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Φυλής. Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:  Ζεφύρι: Πρώην ∆ηµαρχείο

Ζεφυρίου, ώρες: 08:00 - 15:00  Άνω Λιόσια:

o πρωeνές ώρες (08:30 – 15:00) στην Κοινωνική Υπηρεσία: ∆ηµαρχείου 13 (2ος όροφος), τηλ. 2102473733

o Απογευµατινές ώρες (16:00 – 20:00) στο Ωδείο ∆ήµου Φυλής: ∆ηµαρχείου 19, τηλ.2102472530 Στο τηλεφωνικό κέντρο του ∆ήµου Φυλής στο 15691 ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι και Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014. Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης καθώς και φωτοτυπία της ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για τα εξής προγράµµατα:

άνεργοι αυξήθηκαν κατά 78.041 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (αύξηση 6,0%) και κατά 5.698 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2013 (αύξηση 0,4%). Οι οικονοµικά µη ενεργοί αυξήθηκαν κατά 36.448 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (αύξηση 1,1%) και κατά 6.331 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2013 (0,2%).


6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Η συνέχεια από σελ. 2 σιµοποιούν στην ουσία το περίσσευµα της ενέργειας, µε άλλα λόγια αυτήν που παράγεται και δεν µπορεί να αποθηκευτεί ή να χρησιµοποιηθεί. Το λεγόµενο σκραπ ενέργειας. Αυτές οι συµβάσεις έχουν σαν αποτέλεσµα οι χαλυβουργίες να παράγουν µε κόστος ενέργεια γύρω στα 30-35 τη µεγαβατόρα. Στην Ελλάδα το κόστος της µεγαβατόρας είναι 60 ευρώ. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το πρόβληµα, διότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα ανταγωνιστικότητας. Σε επικοινωνία µας πρόσφατα µε τον υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη θέσαµε το αίτηµα να στηριχθεί το κόστος ενέργειας στις ελληνικές επιχειρήσεις χαλυβουργίας, διότι πολύ φοβόµασταν ότι θα την πληρώσουν οι εργαζόµενοι. Κι αυτή τη στιγµή στη Χαλυβουργική µε ό,τι συµβαίνει τις συνέπειες ποιος τις πληρώνει; Ο κ. Αγγελόπουλος ή οι εργαζόµενοι ; Οι ίδιοι οι χαλυβουργοί. Γι΄αυτό και εµείς διεκδικήσαµε ό,τι ισχύει στην Ευρώπη. Να υπάρχουν οι συµβάσεις διακοψιµότητας. Μάλιστα ψηφίσθηκε και σχετικός νόµος στη Βουλή το Νοέµβριο, που προβλέπει αυτές τις συµβάσεις, αλλά δυστυχώς ο νόµος αυτός δεν εφαρµόζεται, γιατί τα συµφέροντα των µεγαλοπαραγωγών είναι τεράστια . Παρότι λοιπόν που η κυβερνητική πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ του νόµου αυτού, κατόπιν µια µερίδα αυτής στήριξε τα συµφέροντα µεγαλοπαραγωγών και εκδοτικών συγκροτηµάτων». Στη συνέχεια ο κ. Στεφανόπουλος πρόσθεσε: «Αυτήν την περίοδο έχουν µείνει οι µισοί χαλυβουργοί στη θέση τους και καµία χαλυβουργική µονάδα δεν παράγει. Απορώ λοιπόν πως θα υπάρξει ανάπτυξη εάν δεν υπάρχει βιοµηχανική δραστηριότητα στον κλάδο χαλυβουργίας. Επιπλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβληµα µε το φυσικό αέριο, το οποίο είναι κατά 40% ακριβότερο από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Είναι πραγµατικά απαράδεκτο να έχουµε διπλάσια τιµή από τις άλλες ευρωπα½κές χώρες. Με τέτοιο κόστος ενέργειας δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει κάποια χαλυβουργική επιχείρηση καθώς και οποιαδήποτε βιοµηχανική δραστηριότητα. Συνεπώς, αν κλείσουν οι χαλυβουργικές µονάδες που πριν από τρία χρόνια παρήγαν τρία. εκατ. τόνους χάλυβα και τώρα παράγουν µόνο 300.000 τόνους, τότε αντιλαµβάνεστε τι έχει να συµβεί».

∆ήµαρχος Μάνδρας -Ειδυλλίας Γ. ∆ρικος : «Θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να διορθώσουµε τα ‘’κακώς κείµενα’’» Στην τοποθέτησή του ο δήµαρχος Μάνδρας –Ειδυλλίας είπε : «Το πρόβληµα σας είναι και δικό µας. θέλουµε να υπάρχει απασχόληση χωρίς ανεργία Ο καλά αµειβόµενος εργαζόµενος είναι ωφέλιµος για την κοινωνία γι΄αυτό και θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να διορθώσουµε τα ‘’κακώς κείµενα’’. Θα υπογράψουµε οποιοδήποτε ψήφισµα ή ενέργεια αποφασισθεί και θα είµαστε παρών σε κάθε κάλεσµα ώστε να γνωστοποιήσουµε στους αρµόδιους φορείς ότι το πρόβληµα αυτό είναι αρκετά επιβαρυ-

ντικό για την περιοχή µας και πρέπει να το αντιµετωπίσουν µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Κανείς δεν πρέπει να λαµβάνει αποφάσεις ερήµην ηµών και η περιοχή πρέπει επιτέλους να µπει σε µια φάση ανάπτυξης και όχι σε διαδικασία αφαίµαξης και συρρίκνωσης». Πρόεδρος Σωµατείου Εργαζοµένων Χαλυβουργικής, Γιώργος Γάκης «∆υστυχώς για άλλη µια φορά οι εργαζόµενοι καλούνται να ‘’πληρώσουν το µάρµαρο’’» Αµέσως µετά τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων της Χαλυβουργικής Γιώργος

Γάκης , οποίος δήλωσε τα εξής: «∆υστυχώς για άλλη µια φορά σε πολύ σύντοµα χρονικό διάστηµα οι εργαζόµενοι στην Χαλυβουργική καλούνται να «πληρώσουν το µάρµαρο».Πριν από ένα χρόνο περίπου - µε την αιτιολογία της κατάρρευσης του κλάδου -η διοίκηση της εταιρείας ζήτησε την αποχώρηση 170 συναδέλφων µε τη διαδικασία της εθελούσιας εξόδου και τη µείωση µισθών κατά 20%. Φτάσαµε λοιπόν τον Ιούλιο του 2013 όπου αποχώρησαν 147 εργαζόµενοι και µείνανε 265. Μέσα από τη διενέρ

γεια Γενικής Συνέλευσης, οι εργαζόµενοι κατανοώντας το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο κλάδος, δέχθηκαν τη µείωση µισθών που φτάνει το 13 % και διάφορες περικοπές επιδοµάτων. Όλοι µας διαπιστώναµε το πρόβληµα

και ελπίζαµε ότι θα δοθεί λύση για το θέµα της ενέργειας µετά και από κάποιες εγγυήσεις που είχαµε, αιφνιδιαστικά όµως η διοίκηση την περασµένη εβδοµάδα µας ανακοίνωσε ότι κάνει χρήση του διευθυντικού δικαιώµατος και θέτει σε διαθεσιµότητα τους 194 από συνολικά 264 εργαζόµενους. Ενώ όλοι αναγνωρίζουν ότι το πρόβληµα δεν είναι οι εργαζόµενοι , µας χρησιµοποιούν για άλλη µια φορά σαν µοχλό πίεσης προς τους πολιτικούς για να εφαρµοσθεί ο νόµος για τις συµβάσεις διακοψιµότητας. Τελειώνοντας, θέλω να ενηµερώσω τους παρευρισκόµενους ότι σε συνέλευση που πραγµατοποίησαν προχθές οι εργαζόµενοι, την επόµενη εβδοµάδα θα αρχίσει ένας αγώνας κινητοποιήσεων, µε πρώτο στόχο η εταιρεία να πάρει πίσω τις διαθεσιµότητες. Επίσης έχουµε εξαγγείλει καθηµερινές τετράωρες στάσεις εργασίας και κλείσιµο του δρόµου τη ∆ευτέρα στο ύψος της Χαλυβουργικής. Τέλος την Τετάρτη θα πραγµατοποιηθεί τετράωρη στάση εργασίας και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας. Ζητάµε από τους τοπικούς φορείς, δηµάρχους και την αντιπεριφερειάρχη τη βοήθειά τους για να βρεθεί λύση.» Πρόεδρος ΕΚΕ∆Α, Ν. Ηλιόπουλος «Πρέπει το ζήτηµα να φθάσει στην κεντρική εξουσία και τον Πρωθυπουργό» Ο πρόεδρος του ΕΚΕ∆Α, Ν. Ηλιόπουλος , στην παρέµβασή του επεσήµανε ότι όποιες πιέσεις και συναντήσεις ήταν να γίνουν από το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας έχουν ήδη γίνει και επόµενο βήµα τώρα είναι µε τις ενέργειες των δήµων και της Αντιπεριφέρειας το ζήτηµα να φθάσει στην κεντρική εξουσία και τον Πρωθυπουργό.

Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, Σταυρούλα ∆ήµου « Είναι λάθος να πιστεύουν ότι αυτή η περιοχή µπορεί να χάψει οτιδήποτε» Η κ. Σταυρούλα ∆ήµου, από την πλευρά της δήλωσε : «Είµαι αρκετά θυµωµένη, διότι αισθάνοµαι ότι ορισµένοι χρησιµοποιούν τους εργαζόµενους σαν εργαλείο πίεσης. Αυτό για µένα είναι αδιανόητο. Σαν τοπική κοινωνία έχουµε ανεχθεί πάρα πολλά. Αυτό έχει συµβεί επειδή εκεί δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι. ∆εν έχουµε κάνει τα στραβά µάτια, απλά δεν θέλαµε να γίνουµε η αιτία να εκβιαστούν οι εργαζόµενοι. Οι επιχειρηµατίες αυτοί έχουν ασελγήσει στην περιοχή µε πολύ άσχηµο τρόπο. Είτε αυτό έγινε µε τα µπαζώµατα της Χαλυβουργικής, είτε µε τα εκκαµινεύµατα. Λόγω της οικονοµικής κρίσης µπορεί να δώσαµε µια περίοδο χάριτος και να δείξαµε µια ανοχή, όµως προσωπικά εγώ προσπάθησα µε το ΥΠΕΚΑ να δοθούν οι απαιτούµενες άδεις για τη µεταφορά των εκαµµινευµάτων στο εξωτερικό. Ωστόσο, ενώ έχουν λάβει τις σχετικές άδειες εδώ κι ένα χρόνο ακόµη δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Αυτό δεν το λέω εκδικητικά, απλά ας µην πιστεύουν ότι αυτή περιοχή µπορεί να χάψει οτιδήποτε. Έχουµε µεγάλη δύναµη στα χέρια µας . Μπορεί το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή να είναι χαµηλό, αυτό όµως ίσως και να σηµαίνει ότι δεν έχουνε να χάσουν τίποτα κι αυτή η ιστορία να γυρίσει µπούµερανγκ ». ∆ήµαρχος Ελευσίνας, Γ. Τσουκαλάς «Θα είµαστε δίπλα σας ώστε από κοινού να βρίσκουµε εναλλακτικές λύσεις για τα σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν». Στην τοποθέτησή του ο δήµαρχος Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς τόνισε : «Θα είµαστε δίπλα σας και στην πορεία και τον αποκλεισµό µπροστά από την πύλη του εργοστασίου που θα πραγµατοποιηθεί και εύχοµαι να µην είναι αυτή η σύσκεψη το τέλος της συνεργασίας των φορέων. Θα πρέπει να είµαστε σε συνεχή επικοινωνία ώστε από κοινού να βρίσκουµε εναλλακτικές λύσεις για τα σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν». Αγαπητοί αναγνώστες, τις επόµενες ηµέρες θα υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις γύρω από το εργασιακό θέµα που έχει προκύψει στη Χαλυβουργική κι ας ελπίσουµε ότι στο τέλος θα παρθούν αποφάσεις για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Περισσότερες λεπτοµέρειες στο βίντεο στο site της εφηµερίδας www.thriassio.gr.

E. Λιάκος


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ “Η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.∆.Υ.Ε.) καταγγέλλει στον ελληνικό λαό τη νέα µεγάλης έκτασης συνεκπαίδευση των ελληνικών κι αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει µέχρι τις 4 Μάρτη και θα λάβει χώρα στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση της Σούδας. Η συνεκπαίδευση αυτή, αποδεικνύει γι’ ακόµη µια φορά την ολοένα και βαθύτερη εµπλοκή της χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, ενώ προετοιµάζει το έδαφος για νέες πολεµικές επιχειρήσεις.Παράλληλα, η ΕΕ∆ΥΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία της και την κάθετη αντίθεσή της στην ενδεχόµενη ρίψη των χηµικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο. Απαιτούµε: •Να κλείσουν όλες οι ΝΑΤΟeκές βάσεις, καµιά εµπλοκή της Βάσης της Σούδας και του στρατηγείου της Λάρισας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. •Αποδέσµευση της χώρας µας από όλους τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς. •Να επιστρέψουν άµεσα όλοι οι Έλληνες φαντάροι από τις αποστολές στο εξωτερικό. •Να ακυρωθούν όλα τα µνηµόνια συνεργασίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και τα κοινά στρατιωτικά γυµνάσια”.

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

ΣΥΛΛΗΨΗ 55ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ -Έκλεβε από αυτοκίνητα µέχρι σκάφη Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισµό των συνεργών του. υνελήφθη στα Μέγαρα, µέλος σπείρας που έκλεβε αυτοκίνητα, θαλάσσια σκάφη και ανταλλακτικά . Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο 55χρονος και άγνωστοι συνεργοί του χρησιµοποιούσαν τα κλεµµένα οχήµατα για να κλέβουν τα σκάφη, τα οποία µετέφεραν σε µάντρα του συλληφθέντα στο Αλεποχώρι, διαχώριζαν τις µηχανές από το κύτος και τα διέθεταν προς πώληση στην Ελλάδα και την Αλβανία. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -Τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. -Επτά µηχανές σκαφών. -Είκοσι κήτη σκαφών. -∆ιάφορα τµήµατα και εξαρτήµατα από κλεµµένα σκάφη. -Το βιβλίο καταγραφής εισόδου-εξόδου σκαφών και διάφορα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών. Επίσης, κατά τη διάρκεια ελέγχου στην εν λόγω µάν-

Σ

τρα διαπιστώθηκαν εστίες µόλυνσης που εµπίπτουν στις διατάξεις του νόµου περί προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ η επιχείρηση λειτουργούσε στερούµενης σχετικής άδειας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψη των συνεργών του.

Υποδοχέας «αστικής εκτόνωσης» ο Ασπρόπυργος Ιδιαίτερα θετικά τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά του δήµου, όπως προέκυψε από την ενηµερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Μηχανικών Ασπροπύργου

Τ

ην Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014, ο Σύλλογος Μηχανικών Ασπροπύργου, οργάνωσε εκδήλωση µε προσκεκληµένη οµιλήτρια την Άλκηστη Ρόδη, επίκουρη καθηγήτρια Αστικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίαση µελέτης της καθηγήτριας Αλκηστης Ρόδη Η καθηγήτρια παρουσίασε σε πολυπληθές ακροατήριο τα πορίσµατα πρόσφατης έρευνάς της, η οποία είχε ως αντικείµενο τη σχέση συγκεκριµένων πολεοδοµικών χαρακτηριστικών των προαστιακών και των περιαστικών οικισµών της Αττικής µε την ποιότητα ζωής σε αυτούς. Από την έρευνα αυτή, προέκυψαν τα ισχυρά πολεοδοµικά πλεονεκτήµατα του Ασπροπύργου έναντι άλλων περιοχών της Αττικής, όπως η Μάνδρα, το Ολυµπιακό Χωριό, η Αρτέµιδα, ο Κουβαράς καθώς και άλλων που στην κοινή αντίληψη καταγράφονται ως πιο προνοµιούχοι, άρα και επιθυµητοί ως τόποι κατοικίας, όπως το Λαγονήσι, οι Θρακοµακεδόνες, και το Ντράφι. Η κα Ρόδη ξεκίνησε την οµιλία της διαπιστώνοντας το εξής παράδοξο: παρόλο που ο πληθυσµός των πόλεων αριθµητικά µεγαλώνει, η πυκνότητα του πληθυσµού των µητροπολιτικών περιοχών µικραίνει. Aυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέοι κάτοικοι των πόλεων προτιµούν να εγκατασταθούν κατά κανόνα σε προαστικές και περιαστικές περιοχές για λόγους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς, µε αποτέλεσµα οι πόλεις να µεγαλώνουν σε έκταση σε βάρος των περιοχών που τις περιβάλλουν. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται «αστική διάχυση» και εδώ και µερικά χρόνια παρατηρείται και στην Αττική. Το κέντρο της Αθήνας ερηµώνει και ο πληθυσµός µετεγκαθίσταται ή εγκαθίσταται εξ αρχής σε υφιστάµενους οικισµούς, σε πρώην αγροτικές περιοχές, σε νέες οικιστικές περιοχές κλπ.. Το Θριάσιο Πεδίο, και συγκεκριµένα ο Ασπρόπυργος, λειτουργει ως τέτοιος «υποδοχέας αστικής εκτόνωσης». Η ανάλυση των περιοχών που η κα Ρόδη περιέλαβε στην έρευνά της πραγµατοποιήθηκε τόσο στην ευρεία κλίµακα της γειτονιάς, όσο και στην µικρότερη κλίµακα του οικοδοµικού τετραγώνου, δηλαδή στις

διάταξη του σχεδίου του Ασπροπύργου δεν αποπροσανατολίζει τον πεζό, όπως η δαιδαλώδης διάταξη οικισµών όπως η Μάνδρα. Οι γειτονιές του Ασπροπύργου διαθέτουν ανθρώπινη κλίµακα και είναι περισσότερo φιλικές και ασφαλείς για κατοίκους και τους επισκέπτες, Οι γειτονιές του Ασπροπύργου διαθέτουν ανθρώπινη Οι οκτώ περιοχές µελέτης κλίµακα και είναι περισσότερo κλίµακες που κατ’ εξοχήν σχετίζονται µε την ποιότητα φιλικές και ασφαλείς για κατοίκους και τους επισκέζωής. Τα συµπεράσµατα της µελέτης εξήχθησαν, όχι πτες, λόγω της οπτικής επαφής των σπιτιών µε τον βάσει γενικών προσεγγιστικών εκτιµήσεων, αλλά δρόµο και της συχνότητας εισόδων προς τις παρόδιες βάσει αντικειµενικών µετρήσιµων στοιχείων, όπως το κατοικίες. Βεβαίως σηµαντικό ρόλο στην τελική εικόσυνολικό µήκος των δρόµων, οι εναλλακτικές διαδρονα παίζει και η αρχιτεκτονική ποιότητα και η κατάσταµές ανάµεσα σε δύο σηµεία των οικισµών, ο αριθµός ση συντήρησης των κτηρίων. των αδιεξόδων, διασταυρώσεων, εισόδων στη γειτοΚαταλήγοντας η κα Ρόδη, τόνισε οτι η πολεοδοµική νιά καθώς και στο οικοδοµικό τετράγωνο, οι οπτικές διάταξη του Ασπροπύργου και το δοµηµένο περιβάλφυγές, κ.α. Στη συνέχεια οι περιαστικές περιοχές λον του ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσµούς και αξιολογήθηκαν βάσει σαφώς προσδιορισµένων στη διαθέτουν πλεονεκτήµατα ακόµα και σε σύγκριση µε διεθνή βιβλιογραφία κριτηρίων αστικής βιωσιµότητας, νεώτερες περιοχές, στο σχεδιασµό των οποίων φαινεόπως η συνδεσιµότητα, η προσβασιµότητα, η διαδραται να έχει επενδυθεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Υποστικότητα, η εδαφική οικονοµία, η προσαρµοστικότστήριξε µε έµφαση ότι αρκούν λίγες µόνο, αλλά καλά ητα και η δικαιοφροσύνη. υπολογισµένες µετά από ειδική έρευνα, σηµειακές Το πιο ενδιαφέρον από τα πολλά πορίσµατα της επεµβάσεις προκειµένου να επιτευχθούν σηµαντικές έρευνας, που διεξήγαγε η κα Ρόδη, ήταν ότι ο Ασπρπεραιτέρω συνολικές βελτιώσεις του δοµηµένου περόπυργος κατατάσσεται πρώτος µε βάση τα περισσόιβάλλοντος. τερα από τα ποιοτικά κριτήρια. Τόνισε ακόµη -σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που Για παράδειγµα, τα µικρά και µεσαίου µεγέθους διανύουµε, µε τους διαθέσιµους πόρους για αστικές οικοδοµικά τετραγώνα του Ασπρόπυργου διευαναπλάσεις πολύ µειωµένους- την ιδιαίτερη σηµασία κολύνουν την κίνηση των πεζών και προσφέρουν που έχει ο σωστός προγραµµατισµός και συντονισµός εναλλακτικές διαδροµές, ποικιλία εντυπώσεων και των κάθε είδους µέτων και παρεµβάσεων, και, ακόµη, δυνατότητες κοινωνικής επαφής, σε αντίθεση µε τα η ευαισθητοποίηση και η συµµετοχή των πολιτών για µεγάλα οικοδοµικά τετραγώνα περιοχών όπως οι τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος Θρακοµακεδόνες και το Ντράφι, όπου η περιοχή κατοικίας. κατοικίας είναι δύσκολα διαπερατή και αναγκάζει τον πεζό να διανύσει µεγάλες αποστάσεις έως ότου αλλάΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ξει κατεύθυνση χωρίς να συναντά άλλους πολίτες. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Επιπλέον, η χωρίς αδιέξοδους δρόµους, ορθογωνική


8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 1 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων. Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. έγγραφη 2451/24-01-2014 πρόσκληση της Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥ, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά:

Ν. Ο. ΕΛ. «ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ο. (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟIΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ) Ε∆ΡΑ : Φυλάκιο Αρµοδιότητας Ο.Λ. Ελευσίνας Ο∆ΟΣ : Ωκεανίδων Μαρίνα Καλυµπακίου ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2105562021-6979651380 E-mail : noel_elefsinas@yahoo.gr (ΠΡΟΣΟΧΗ νέο Ε-mail)

Αρ. πρωτοκόλλου 14/14 Ελευσίνα 10/2/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας την κοπή της πατροπαράδοτης βασιλόπιτας την Κυριακή 16η Φεβρουαρίου 2014 στις 12.00’ το µεσηµέρι στο << ELEFSINA HOTEL >> ∆ήµητρος 55 & Ρήγα Φερραίου, η οποία θα συνοδευθεί µε πλήρες µενού και καλλιτεχνικό πρόγραµµα. Εκ µέρους της διοίκησης του οµίλου. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 9)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 12)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 16)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 17)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18)KΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 20)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 21)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ 1)ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3)ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4) ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5) ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός µελών Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων»,

δίνει τον λόγο στον κο ∆ήµαρχο προκειµένου να εισηγηθεί επί του θέµατος. O κος ∆ήµαρχος αναφέρει ότι, η Επιτροπή Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων για το έτος 2014, για τη βεβαίωση ή φορολογικής αναγνώριση απαλλαγής ή µειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώµατος, εισφοράς, προσωπικής αντιτίµου και προστίµου, εργασίας µεταξύ του ∆ήµου και φορολογουµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.2307/95. Στη συνέχεια, ο ∆ήµαρχος έθεσε υπόψη του σώµατος ότι , σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και σ’αυτή συµµετέχει και ένας φορολογούµενος ∆ηµότης,. που επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουµένων . Ο πρόεδρος της επιτροπής µε τον αναπληρωτή του ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής». Ο κος ∆ήµαρχος ως τακτικά µέλη προτείνει τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΣΙΓΚΟ ΙΣΙ∆ΩΡΟ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΜΕΝΙ∆Η ως δηµότη. Αναπληρωτές ∆ηµοτικούς Συµβούλους προτείνει τους κ.κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟ Και αναπληρωτή δηµότη/δηµότισσα την κα ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων για το έτος 2014 προτείνει να οριστεί ο ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ως γραµµατέας της Επιτροπής προτείνεται να ορισθεί ο ∆ηµοτικός Υπάλληλος, ∆/ντής της αρµόδιας υπηρεσίας, κ. ΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, µε αναπληρωµατικό µέλος την επίσης ∆ηµοτική Υπάλληλο κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ. Κατόπιν η κα Πρόεδρος αναφέρει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει για τη σύνθεση, δηλαδή για τον «Ορισµό Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων για το έτος 2014». Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της πρότασης του ∆ηµάρχου ως προς τον ορισµό των ∆ηµοτικών Συµβούλων, τάχθηκαν δεκαοχτώ (18) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ. : 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

9)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 15)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Λευκό, ψήφισαν εφτά ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. : 1)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3)KΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ως προς τον ορισµό των ∆ηµοτών και των ∆ηµοτικών υπαλλήλων, τάσσονται υπέρ και οι είκοσι δύο (22) παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Το συµβούλιο µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη του: •τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Ν.1080/80 τροποποιήθηκαν µε όπως την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.2307/95. •Την πρόταση του ∆ηµάρχου κου Νικόλαου Μελετίου, Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει τον ορισµό των ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µέλη της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων για το έτος 2014 τους κ.κ.: ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ - Ως Πρόεδρος (∆ηµοτικός Σύµβουλος της συµπολίτευσης) ΤΣΙΓΚΟ ΙΣΙ∆ΩΡΟ Ως Μέλος (∆ηµοτικός Σύµβουλος της συµπολίτευσης) Με αναπληρωτές τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟ ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τον ορισµό των ∆ηµοτών και των ∆ηµοτικών υπαλλήλων ως κατωτέρω : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΜΕΝΙ∆Η ως δηµότη, µε αναπληρώτριά του την κα ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ. Ως γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται ο ∆ηµοτικός Υπάλληλος, ∆/ντής της αρµόδιας υπηρεσίας, κ. ΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, µε αναπληρώτριά του την επίσης ∆ηµοτική Υπάλληλο κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 1, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

Κοπή Πίτας Συλλόγου Κρητών Άνω Λιοσίων. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κρητών Άνω Λιοσίων ∆ήµου Φυλής σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 21:30µµ στο κέντρο ''Γοργόνα''. ∆ωδεκανήσου 20 Ν. Χαλκηδόνα (είσοδος από Αχαρνών 468, βενζινάδικου JETOIL & έναντι ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ). Θα µας διασκεδάσει µε το συγκρότηµα του ο Στέλιος Μπικάκης. Τιµή Πρόσκλησης: 20 ευρώ (Συµπεριλαµβάνει πλήρες γεύµα και άφθονα ποτά, αναψυκτικά)


ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Άνω Λιόσια

2/1/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 1η Ο ∆ήµαρχος Φυλής Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 εδ. γ,΄ 59 παρ. 1,2,5,6 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης >> (Α΄87), αναφορικά µε ορισµό Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου. 2. Την υπάριθµ. 46494/13-8-2010 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης << Ορισµός αριθµού δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010, µε βάση τον πληθυσµό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή >> κατά την οποία ο πληθυσµός του ∆ήµου Φυλής είναι 38230. 3. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Φυλής εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ 2 του Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήµαρχοι. 4. Το από 30-12-2010 Πρακτικό ορκωµοσίας του ∆ηµάρχου και των ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου Φυλής, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν επιτυχόντες στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010 και της επαναληπτικής της 14ης Νοεµβρίου 2010. 5. Τις διατάξεις της παρ Στ, υποπαρ. Στ.1, 1 Α του ν 4093/2012. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ 3ε του ν 4051/2012. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµ. 256/31 ∆εκ 2012 ΦΕΚ. 8. Την οργάνωση των υπηρεσιών

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Άνω Λιόσια 2/1/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 2η Ο ∆ήµαρχος Φυλής Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58. Του Ν. 3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης >> (Α΄87), αναφορικά µε ορισµό Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του ν 3463/2006. 3. Το από 30-12-2010 Πρακτικό ορκωµοσίας του ∆ηµάρχου και των ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου Φυλής, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν επιτυχόντες στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010 και της επαναληπτικής της 14ης Νοεµβρίου 2010. 4. Την οργάνωση των υπηρεσιών του δήµου Φυλής και των αρµοδιοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στο ΦΕΚ 3161/30 ∆εκ 2011, Τεύχος Β ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ A. Ορίζει τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Συµβούλους που ανήκουν στην πλειοψηφία και

του δήµου Φυλής και των αρµοδιοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στο ΦΕΚ 3161/30 ∆εκ 2011, Τεύχος Β ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ A. Ορίζει τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Συµβούλους που ανήκουν στην πλειοψηφία και έδωσαν τον κατά νόµο όρκο, ως αντιδηµάρχους του δήµου Φυλής από την υπογραφή της παρούσας, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής: 1. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αβράµη Σταµάτη τα καθήκοντα του Τοπικού Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Φυλής µε αρµοδιότητα, όλες τις τοπικές υποθέσεις, σε ότι αφορά στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες που λειτουργούν στη ∆.Ε. Φυλής: Την καθαριότητα και ανακύκλωση, το περιβάλλον και το πράσινο, τη συντήρηση οδοποιίας και υποδοµών, το Κοιµητήριο Φυλής, τα διοικητικά θέµατα, τα θέµατα κοινωνικής πολιτικής παιδείας και αθλητισµού, τα οικονοµικά θέµατα, τα θέµατα ΚΕΠ, τα έσοδα πρώην δήµου Φυλής και της νυν ∆Ε Φυλής, σε ότι αφορά, την καταγραφή και την παρακολούθηση της πορείας είσπραξης αυτών (ανταποδοτικά κλπ) και τα έξοδα της ∆Ε Φυλής µε βάση τα έσοδα της, ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται µε τα έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα. 2. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Γεωργιάδη Βασίλειο τα καθήκοντα του Αντιδηµάρχου Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής µε αρµοδιότητα: Από τη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου, το τµήµα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας και το τµήµα πρασίνου. Το αποχετευτικό και το δίκτυο όµβριων υδάτων ως προς τα θέµατα της πολιτικής προ-

έδωσαν τον κατά νόµο όρκο, ως αναπληρωτές – εκπρόσωπους ∆ηµάρχου, ως αναπληρωτές αντιδηµάρχους και εντεταλµένους συµβούλους του δήµου Φυλής από την υπογραφή της παρούσας, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής: 1. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο Μηλιώνη Σωτήριο ως Αναπληρωτή ∆ήµαρχο - Εκπρόσωπο, αναπληρωτή Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής και εντεταλµένο για: Θέµατα Πολεοδοµίας (∆όµησης), Την καταγραφή τον έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας είσπραξης εσόδων καθώς και των εξόδων αρµοδιότητάς του, την αποζηµίωση του Πάρκου Πόλης και την υλοποίηση των πράξεων εφαρµογής. Υπεύθυνο παρακολούθησης και έγκρισης της εξερχόµενης αλληλογραφίας. 2. Το ∆ηµοτικό σύµβουλο Χατζηλέρη Κυριάκο ως αναπληρωτή ∆ήµαρχο – Εκπρόσωπο, αναπληρωτή αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών και εντεταλµένο για: Θέµατα Τεχνικών Υπηρεσιών, θέµατα ενεργειακής εξοικονόµησης και αυτονοµίας, καταγραφής ελέγχου και παρακολούθησης της πορείας είσπραξης εσόδων αρµο-

στασίας του ∆ήµου Φυλής. Την επισκευή, αποκατάσταση και συντήρηση του παραθεριστικού κέντρου Μυρσίνης. Τον καθαρισµό των ρεµάτων και του περιαστικού πρασίνου και των δασών, τη συλλογή της βιοµάζας. Την παρακολούθηση των εσόδων που πηγάζουν από τις αρµοδιότητές του και τα αντίστοιχα έξοδα τους ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται µε έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα. Την παρακολούθηση όλων των συνεργείων αυτεπιστασίας σε όλη την επικράτεια του δήµου Φυλής.

λογίου για τον πέριξ του ΧΥΤΑ και του παρακείµενου κοιµητηρίου όπως ορίζεται Βόρεια από την Αττική Οδό, Νότια από την Πειφ. Οδό Αιγάλεω, ∆υτικά του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Ασπροπύργου και Ανατολικά της Πειφ. Οδού Αιγάλεω. Την υλοποίηση των όρων και περιορισµών της ζώνης προστασίας όρων Αιγάλεω – Πάρνηθας.Την παρακολούθηση των εσόδων που πηγάζουν από τις αρµοδιότητές του και των εξόδων αυτών ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται µε έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα.

3. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Λιόση Νικόλαο τα καθήκοντα του Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και εσόδων του ∆ήµου Φυλής µε αρµοδιότητα :Τη διεύθυνση των διοικητικών Υπηρεσιών .Τη διεύθυνση οικονοµικών υπηρεσιών ως προς τα έσοδα. Τη διεύθυνση περιουσίας και προµηθειών και τη διεύθυνση ΚΕΠ του ∆ήµου Φυλής. Του συντονιστή και υπεύθυνου ως προς την υλοποίηση των εσόδων σε όλες τις αρµόδιες για τα έσοδα υπηρεσίες του ∆ήµου.

5. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Ραφτέλη Γεώργιο τα καθήκοντα του Τοπικού Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Ζεφυρίου µε αρµοδιότητα. όλες τις τοπικές υποθέσεις, σε ότι αφορά τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες που λειτουργούν στη ∆.Ε. Ζεφυρίου: Την καθαριότητα και ανακύκλωση, το περιβάλλον και το πράσινο, τη συντήρηση οδοποιίας και υποδοµών, τα διοικητικά θέµατα, τα θέµατα κοινωνικής πολιτικής παιδείας και αθλητισµού, τα οικονοµικά θέµατα, τα θέµατα ΚΕΠ, τα έσοδα πρώην δήµου Ζεφυρίου και της νυν ∆Ε Ζεφυρίου, σε ότι αφορά, την καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας είσπραξης (ανταποδοτικά κλπ) και τα έξοδα µε βάση τα έσοδα της ∆Ε Ζεφυρίου, ιδιαίτερα, αυτών που συνδέονται µε τα έσοδά της χαρακτήρα. ανταποδοτικού Αρµόδιος Αντιδήµαρχος για τα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φυλής.

4. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Μπρέµπο Αριστείδη τα καθήκοντα του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Φυλής µε αρµοδιότητα: Τη διεύθυνση καθαριότητας και ανακύκλωσης του ∆ήµου Φυλής εκτός των αποκεντρωµένων τµηµάτων. Τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου εκτός του τµήµατος περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας και του τµήµατος πρασίνου καθώς και των αποκεντρωµένων τµηµάτων. Την εποπτεία της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και των εγκαταστάσεών του, αναλαµβάνοντας την αρµοδιότητα της φροντίδας και µεταφροντίδας του και την αποκατάσταση του Ζωτικού του Χώρου. Τη σύνταξη κτηµατο-

διότητάς του, για τα συνεργεία αυτεπιστασίας όταν αυτά εντάσσονται σε έργα σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου Φυλής και για την παρακολούθηση και τήρηση των φακέλλων των δηµοτικών εγκαταστάσεων, σχολείων, νηπιαγωγείων,παιδικών σταθµών και Αθλητικών εγκαταστάσεων ιδιαίτερα ως προς τη στατική τους επάρκεια. 3. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο Μανωλά Γεώργιο ως αναπληρωτή αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και εσόδων και εντεταλµένο για θέµατα Λα½κών αγορών, δασοπροστασίας, κυκλοφορίας, Φυλάκων και Φύλαξης του ∆ήµου Φυλής. 4. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο Κατσίλα Κωνσταντίνο αναπληρωτή Τοπικό Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής και εντεταλµένο για την εκτέλεση του Τεχνικού Προγράµµατος και του προ¾πολογισµού, στη ∆.Ε. Φυλής. Εντεταλµένο για: την παρακολούθηση των προγραµµατικών συµβάσεων, για τη σύνταξη των φακέλων όλων των δηµοτικών εγκαταστάσεων, σχολείων, νηπιαγωγείων, παιδικών σταθµών και αθλητικών εγκαταστάσεων και την καταγραφή τον έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας είσπραξης εσόδων και των εξό-

Β. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. -Ο ∆ήµαρχος Φυλής ∆ηµήτριος Σ. Μπουρኵης

δων αρµοδιότητας του. 5. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ρόλια Θεοδόση αναπληρωτή τοπικό Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Ενότητας Ζεφυρίου και εντεταλµένο για: Την εκτέλεση του τεχνικού προγράµµατος, του προ¾πολογισµού και για το ΚΑΠΗ στη ∆.Ε. Ζεφυρίου. 6. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ρόλια Παναγιώτη ως εντεταλµένο για θέµατα κοινωνικής προστασίας και για τη λειτουργεία του ΚΕΠ Ζωφριάς. 7. Τη ∆ηµοτική Σύµβουλο Κατσανού Έλλη ως εντεταλµένη για θέµατα πολιτισµού και λειτουργείας του Ωδείου. 8. Τη δηµοτική σύµβουλο Αγγέλου Σταυρούλα ως εντεταλµένη για τη λειτουργεία των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων και της ανάπλασης του πάρκου πόλης 9. Το δηµοτικό σύµβουλο Κλαπάκη Μανούσο ως εντεταλµένο για θέµατα φύλαξης και ποιότητας ζωής στη ∆Ε Ζεφυρίου. Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Ο ∆ήµαρχος Μπουρኵης ∆ηµήτριος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. Ε. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ελευσίνα,14 /02 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. ∆ιακήρυξης: 01/2014 Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής (Π.Ε.∆.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ. 246/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διενεργεί δηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την καταπολέµηση κουνουπιών της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. Ο προπολογισµός είναι 48.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 04η Μαρτίου 2014 και ώρα 15.00µ.µ. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ως προς την απο-

σφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την Πενταµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή ∆ιενέργειες / Αξιολόγησης Ανοικτών ∆ιαγωνισµών της ΠΕ∆Α είναι η 05η Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00π.µ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος). Οι εγγυήσεις συµµετοχής είναι το 5% επί της συνολικής προ¾πολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν. Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι 120 ηµέρες από την εποµένη διεξαγωγής του διαγωνισµού. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2132047092 2132047009, fax: & 2105561564, αρµόδιοι υπάλληλοι κα Στέλλα ∆ηµητρακοπούλου και κα Αριάδνη Φραγκιαδάκη στο Τµήµα Προµηθειών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Α.Π.: 54699/12.02.2014 ΠΡ4 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 05.03.2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.45-10.00 π.µ. ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αθηναίων, Γενική Γραµµατεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονοµικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος, δηµόσιος, µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάθεση της εργασίας “Παροχή εκπαίδευσης (αρχική επιµόρφωση) στους δικαιούχους οδηγούς υπαλλήλους του ∆ήµου Αθηναίων, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας Π.Ε.Ι., προπολογισµού 53.115,00€ συµπ/νου του ΦΠΑ 23%. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού προπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Τ.Π. και ∆. ή του ΤΣΜΕ∆Ε. (άρθρο 5 των όρων της ∆ιακήρυξης). Η παροχή εκπαίδευσης στους δικαιούχους οδηγούς του ∆ήµου, ισχύει για 42 ώρες ανά οδηγό, για τους 448 οδηγούς του ∆ήµου, από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα. (άρθρο 10 των όρων της ∆ιακήρυξης).

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά εγκεκριµένα κέντρα κατάρτισης από τις αρµόδιες αρχές των κρατών – µελών της Ε.Κ., σύµφωνα µε το Π.∆. 74/2008 που καλύπτουν τα προβλεπόµενα από την τεχνική έκθεση – τεχνική περιγραφή της αρµόδιας ∆/νσης και διαθέτουν τον απαιτούµενο προς τούτο εξοπλισµό, ικανό αριθµό εκπαιδευτών και εµπειρία προηγούµενων τέτοιων προγραµµάτων, τουλάχιστον ενός έτους, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 5 των όρων της ∆ιακήρυξης. (άρθρο 4 των όρων της ∆ιακήρυξης). Η θεωρητική και πρακτική εξάσκηση θα διεξαχθούν σύµφωνα µε το Π.∆. 74/2008. (άρθρο 1 των όρων της ∆ιακήρυξης). Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Αθηναίων, Κων. Παλαιολόγου 9, Αθήνα, πληρ : Κωνσταντινιάκου Άντα, τηλ.: 210-5223142, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα. Η δηµοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ


Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ NEOI: Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Αύριο και την Κυριακή συνεχίζεται µε την 15ης αγωνιστική το πρωτάθληµα Νέων Football League.Αναλυτικά: Σάββατο 15 Φεβρουαρίου Παναχα½κή - Καλλιθέα (13:00, ∆ηµ. Γήπ. Βραχνέικων) Βύζας Μεγάρων - Παναιγιάλειος (12:30, Γήπ. Νέας Περάµου) Ολυµπιακός Βόλου - Αστέρας Μαγούλας

(15:00, Βοηθητικό ΕΑΚ) Γλυφάδα - Πανηλειακός (12:45, 1ο ∆ηµ. Στάδιο Γλυφάδας) Αχαρνα½κός - Φωστήρας (12:30, ∆ηµ. Γήπ. Κάτω Αχαρνών) Κυριακή 16 Φεβρουαρίου Ηρακλής Ψαχνών - Επισκοπή (14:00, Γήπ. Μακρυκάπας) Φωκικός - ΑΟ Χανιά (12:30, ∆ηµ. Γήπ. Χρισσού)

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Η προετοιµασία του Αχαρνα½κού για τον εντός έδρας αγώνα µε τον Αστέρα Μαγούλας ολοκληρώνεται αύριο το πρωί. Ο Γιώργος Βαζάκας έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του αφού επιστρέφουν, καθώς εξέτισαν, οι Αθανασόπουλος, Λιαπάκης. Πάντως, στο Μενίδι βλέπουν σαν «τελικό» την αναµέτρηση κόντρα στην οµάδα της ∆υτικής Αττικής, καθώς σε περίπτωση νίκης η υπόθεση παραµονής θα έχει ξεκαθαρίσει σε µεγάλο βαθµό.

ΕΣΚΑΝΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΚΕ∆ ΕΣΚΑΝΑ ανακοίνωσε τους διαιτητές και κριτές των αγώνων των οµάδων στην ∆υτική Αττική.Αναλυτικά: ΣΑΒΒΑΤΟ 15-02-14 ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ ΚΛ.ΜΑΝ∆ΡΑΣ 15.30 ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ-ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Πέππας Μπασούκος ΚΛ.ΜΕΓΑΡ.ΑΛ.ΣΑΛ. 18.00 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Πέππας Χατζής ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 2ο ΚΓ∆ ΝΙΚΑΙΑΣ 12.00 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ-ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ Γερουλάνος Γεωργακίου 2ο ΚΓ∆ ΝΙΚΑΙΑΣ 13.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γερουλάνος Γεωργακίου

ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ ΚΛ. ΒΑΡΙΚΑΣ 16.30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑ¡ΚΟΣ Τεφτίκης Σ Χρηστίδης Ναζίρη ΚΛ. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΣ 13.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΝΑ Κατάγας Μοσκόβης Παπαδάτος ΑΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑ 18.30 ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ Καφαντάρης Πάλλας Παπασαρή Π-Ε Β ΚΛ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19.00 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Π Πετράκης Καραγκιουλές Λαρόζα ΚΛ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ 14.00 ΜΑΝ∆ΡΑ¡ΚΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ Π Παπαδόπουλος Χ. Μπασούκος Καραγεωργόπουλος 2Ο ∆ΑΚΑΝ 10.15 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ε Γεωργουλάκος Μούλτση

ΚΥΡΙΑΚΗ 16-02-14 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β΄ 2 2Ο ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 18.00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Β2 ΝΙΚΗΦΟΡΙ∆ΗΣ Ντεµελής , Παπαδάτος , Πάλλας ΝΈΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠ 18.30 ΑΟΝΑ -ΜΑΝ∆ΡΑ¡ΚΟΣ Β2 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ζερίτη ∆. , Γιαννακοπούλου , Γαβρέλης ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ ΚΛ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΑΣΚ. 12.00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Πέππας Καραγεωργόπουλος ΚΛ.ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ. 17.30 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ-ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Πέππας Χατζής ΑΝ.ΦΡΕΑΤΤΥ∆ΑΣ 14.30 ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥ∆ΑΣΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ Ποθητός Κοντοθανάσης

ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΜΑΝ∆ΡΑ;ΚΟΣ ΜΕ ΖΩΝΙΑΝΑ

Ο Μανδραeκός δίνει αγώνα ζωής και θανάτου την Κυριακή στο γήπεδο Μάνδρας µε αντίπαλο τα Ζωνιανά. Ο γενικός γρµµµατέας της οµάδος Νίκος Βλάχος σε επιστολή που έστειλε στην στήλη αναφέρει: <<Για τον αγώνα µε την οµάδα της Κρήτης(Ζωνιανά),δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσµα απο τη νίκη. Σεβόµαστε την οµάδα του Ερµή όµως ο Μανδραικός παίζει µια κατηγορία.Είµαι βέβαιος ότι οι ποδοσφαιριστές θα τα δώσουν όλα για το ποθητό αποτέλεσµα.Επίσης καλούµε τους φιλάθλους του Μανδραικού να έρθουν στο γήπεδο και να αποτελέσουν τον 12ο παίκτη στον δύσκολο αυτό αγώνα>>. ***Το ∆.Σ του Μανδραικού καλοσωρίζει την οµάδα του Ερµή Ζωνιανών µε την ευχή να γίνει ένας αγώνας αντάξιος της ιστορίας των δύο οµάδων. ***Ο Γενικός Γραµµατέας του Μανδραικού θα βάλει υποψηφιότητα τις προσεχείς εκλογές µε το ψηφοδέλτιο του Γιώργου ∆ρίκου. Η στήλη του εύχεται καλή επιτυχία και να πετύχει στο έργο του γιατί το αξίζει. ***Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Μανδραικού αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον δήµαρχο Γιώργο ∆ρίκο για την αµέριστη συµπαράστασή του οικονοµικά και ηθικά. ***Τέλος µετά απο τις συζητήσεις που είχε µε διάφορους προπονητές ονόµατα και µη που είχαν την επιθυµία να εργαστούν στην οµάδα της Μάνδρας κατέληξε στον Σταύρο Ψιµουλάκη ο οποίος είναι γνώστης της οµάδος αφού την περσινή περίοδο συνέβαλε και αυτός στην άνοδο της οµάδος και την κατάκτηση του κυπέλλου ΕΠΣ∆Α.

ΜΑΤΣ “ΚΛΕΙ∆Ι” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟ ΣΠΥΡΟ ΕΒΕΡΕΤ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι Ο Αστέρας Μαγούλας έχει στρέψει ήδη την προσοχή του στο παιχνίδι µε τον Αχαρνα½κό. Ο ποδοσφαιριστής Σπύρος Έβερετ θα απουσιάσει από τον εν λόγω αγώνα αφού συµπλήρωσε κάρτες και το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να εκτίσει την ποινή της µίας αγωνιστικής στο Μενίδι. Από εκεί και πέρα, ο Κορνελάτος δηλώθηκε στην αναµέτρηση της επόµενης αγωνιστικής µε τον Βύζαντα Μεγάρων.


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΣ∆Α: Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Το παιχνίδι του Πυρρίχιου µε τον Ατταλο Νέας Περάµου ξεχωρίζει απο το αγωνιστικό πρόγραµµα της 19ης αγωνιστικής στην Α' κατηγορία ∆υτικής Αττικής,ενώ στην Β'ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναµέτρηση του Μεγαρικού µε τον Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου και της Πανελευσινιακής Ενωσης µε την Ελπίδα Ασπροπύργου. Αναλυτικά: Α Κατηγορία(19η αγωνιστική) Σάββατο(15:00) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Ν Ε Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ω Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ(16:00)ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ Κυριακή(15:00) ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑΣ

∆ΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑ∆Α ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β Κατηγορία(19η αγωνιστική) Σάββατο Π Α Ρ Α Λ Ι Α Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(15:00)ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(16:00) ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ Κυριακή Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(11:00) ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΙΩΝ( 15:00): ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το παιχνίδι του Αχαρναικού µε τον Αστέρα Μαγούλας δεσπόζει απο το αγωνιστικό πρόγραµµα της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος της Football League.Αναλυτικά: Κυριακή 16/2-15.00 Αχαρνα½κός - Αστέρας Μαγούλας ∆ιαιτητής: Μπλάνας (Μεσσηνίας) Βοηθοί: Κυριακόπουλος, Αθανασοπούλου (Μεσσηνίας) Βύζας Μεγάρων - Γλυφάδα ∆ιαιτητής: Τσαµούρης (Πειραιά) Βοηθοί: Σγαντζός, Κοτζαµανίδης (Πειραιά)

∆ΥΣΚΟΛΗ ΕΞΟ∆Ο Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ Συνεχίζεται την κυριακή το πρωτάθληµα στην Γ'Εθνική στον 5ο και 6ο όµιλο.Ο Πανελευσινιακός έχει δύσκολη αποστολή αφού αγωνίζεται στο Ηράκλειο µε τον Ατσαλένιο. Αντίθετα ο Μανδραικός αγωνίζεται στην έδρα του µε τον Ερµή Ζωνιανών. 5ος όµιλος - Κυριακή 15:00 ΠΟΑ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Μπινιχάκης, Παπαδοπετράκης-Φινοκαλιώτης (Λασιθίου) 6ος όµιλος - Κυριακή 15:00 ΜΑΝ∆ΡΑIΚΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ: Κρητικός, Κοκκάλης-Τασιόπουλος (Θεσσαλίας)

∆ΙΑΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΑΘΗΝΩΝ Το µεγαλύτερο βήµα στην καριέρα του έκανε ο 18χρονος(30-11-1995) σέντερ φόρ Παντελής Κατσάφαρος (γυιός του παλαίµαχου ποδοσφαιριστή του Ηρακλή και προπονητή Μιχάλη) που έφυγε απο την ∆υτική Αττική και µεταγράφηκε στον Ατρόµητο Αθήνας. Ο εν λόγω πριν µετακοµίσει στο Περιστέρι έχει αγωνιστεί στον Πανελευσινιακό, Ατταλο Νέας Περάµου, και Πανελευσινιακή Ενωση. ∆ιαπρέπει τώρα µε τις εµφανίσεις του κ.19 µε το αστέρι στο στήθος.


Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 4 ΘΕΜΑ: Ορισµός τριών (3) ∆ηµοτικών Υπάλληλων µετά των αναπληρωτών των ως µέλη Επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών και ανάθεσης έργων για το έτος 2014 (Ν.1418, Π.∆ 610) Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 Μ.Μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δηµόσια ∆ηµοτικό Ασπροπύργου Συµβούλιο ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. 2451/24-1-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Ά87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν Μέλη και παρόντα (22) ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΙΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 9. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 5 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Επιτροπής Παραλαβής Εκτελεστέων Εργασιών. Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. 2451/24-01-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου

10.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 12. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 14. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 18. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 20. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 22. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1.ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ H Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός τριών (3) ∆ηµοτικών µετά των Υπάλληλων αναπληρωτών των ως µέλη Επιτροπής διεξαγωγή δηµοπρασιών και ανάθεσης έργων για το έτος 2014 (Ν.1418, Π.∆ 610)» . Θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418 του Π.∆. 610 στην επιτροπή συµµετέχουν τρεις (3) δηµοτικοί Υπάλληλοι. O κος ∆ήµαρχος προτείνει τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους τους κ.κ.: Τακτικά µέλη •Χονδροκούκης Παναγιώτης •Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος •Σκουρτιάς Γεώργιος Αναπληρωµατικά µέλη •Πέππας Γεώργιος •Καραγιαννίδης Παναγιώτης •Γκίργκις Μαρία Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία υπέρ της πρότασης της Προέδρου, για τον: «Ορισµό µελών Επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών και ανάθεσης έργων για το έτος 2014» τάχθηκαν είκοσι δύο (22) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ.: 1. ΑΙΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥ, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 9)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 12)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 16)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 17)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 9. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 12. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 14. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 18. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 20. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλη του ∆ηµοτικού Τα Συµβουλίου άκουσαν την κα Πρόεδρο και αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους: •Την πρόταση του ∆ηµάρχου κου Νικόλαου Μελετίου, •Τις διατάξεις του Ν. 1418 του Π.∆. 610 Αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζουν τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους ως τακτικά µέλη τους κ.κ. 1.Χονδροκούκη Παναγιώτη 2.Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο 3.Σκουρτιά Γεώργιο και ως αναπληρωµατικά µέλη τους κ.κ. 1.Πέππα Γεώργιο, 2.Καραγιαννίδη Παναγιώτη και 3.Γκίργκις Μαρία για την Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών και ανάθεσης έργων για το έτος 2014. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αριθµό 4, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα H Πρόεδρος ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

18)KΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 20)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 21)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ 1)ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3)ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4) ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5) ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός µελών Επιτροπής Παραλαβής Εκτελεστέων Εργασιών», θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Π.∆. 28/80 και προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στην εκλογή Επιτροπής για την παραλαβή εκτελέσεως εργασιών για το έτος 2014, το Σώµα πρέπει να ορίσει έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο και δύο ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους. O κος ∆ήµαρχος προτείνει το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ΤΣΙΓΚΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 3 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Μικρών Έργων για το έτος 2014 . Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µµ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ.2451/24-01-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.3852/2010(ΦΕΚ Ά87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 8)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 9)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 10)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 11)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12) ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΣΙ∆ΩΡΟ και δύο (2) ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους, τους κ.κ. 1. ΧΟΥΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. H Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά µε την συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή εκτελέσεως εργασιών για το έτος 2014 του ∆ήµου Ασπροπύργου. Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της πρότασης του ∆ηµάρχου ως προς τον ορισµό των ∆ηµοτικών Συµβούλων, τάχθηκαν δεκαοχτώ (18) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ. : 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 9)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 17) ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18) ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 9 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20) ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 21) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 22) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2) ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3) ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4) ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5) ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός µελών Μικρών Έργων για το έτος 2014», Θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87 ο ∆ήµος δύναται να παραλάβει έργα αξίας µικρότερης των 5.869€ (Π.∆. 229/99), συντάσσοντας βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου και του ευλόγου της δαπάνης. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται επιτροπή παραλαβής Μικρών έργων αποτελούµενη από δύο(2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους για ένα έτος και ένα (1) ∆ηµοτικό Υπάλληλο ∆ιπλωµατούχο ή Μηχανικό Τ.Ε. οι οποίοι ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. O κος ∆ήµαρχος προτείνει τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.: • ΝΕΡΟΥΤΣΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΑΒΡΑΑΜ Και τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο τον κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, µε αναπληρωτή του, τον κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ . Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία υπέρ της πρότασης, τάχθηκαν δεκαπέντε(15) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ : 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 4)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

10)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 15)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Λευκό, ψήφισαν εφτά ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. : 1)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3)KΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ως προς τον ορισµό των ∆ηµοτικών υπαλλήλων, τάσσονται υπέρ και οι είκοσι δύο (22) παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άκουσαν την κα Πρόεδρο και αφού έλαβαν υπόψη: •Την πρόταση του ∆ηµάρχου κου Νικόλαου Μελετίου, •Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.∆. 28/80

7)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12) ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 14) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λευκό ψήφισαν επτά(7) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κκ.. : 1) ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6) ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 7) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Και ΟΜΟΦΩΝΑ τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους . Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβαν υπόψη: •Την πρόταση του ∆ηµάρχου κου Νικόλαου Μελετίου, •Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Τον ορισµό δύο(2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µέλη της ΕπιτρΠαραλαβής Μικρών οπής Έργων για το έτος 2014 και συγκεκριµένα τους κ.κ.: • ΝΕΡΟΥΤΣΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ(Τακτικό µέλος) • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΑΒΡΑΑΜ (Τακτικό µέλος) Και τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο τον κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, µε αναπληρωτή του, τον κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ . Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 3, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αποφασίζουν ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνουν τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ, ως µέλος της Επιτροπής Παραλαβής Εκτελεστέων Εργασιών. 1. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α εγκρίνουν τον ορισµό των ∆ηµοτικών υπαλλήλων κ.κ. ΧΟΥΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως µέλη της Επιτροπής για την παραλαβή εκτελέσεως εργασιών του ∆ήµου για το έτος 2014. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αριθµό 5, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα H Πρόεδρος ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ


ÈÑÉÁÓÉÏ-13

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 6 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Εκτιµητικής Επιτροπής Ακίνητων. Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ.µ , συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. έγγραφη 2451/24-01-2013 πρόσκληση της Προέδρου κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ∆ήµαρχο ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατου άρθρου 67 τάξεις Ν.3852/2010(ΦΕΚΆ87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 12)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 15)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

16)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17)KΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 19) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 22)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ H Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενης το 6ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: Ορισµός δυο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων και ενός (1) ∆ηµοτικού Υπαλλήλου ως µέλη της Εκτιµητικής Επιτροπή ακίνητων για το έτος 2014. Θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 270/95 το δηµοτικό Συµβούλιο ορίζει Εκτιµητική Επιτροπή ακινήτων για ένα έτος αποτελούµενη από δύο (2) δηµοτικούς Συµβούλους και έναν ∆ηµοτικό Υπάλληλο. O κος ∆ήµαρχος προτείνει τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.: •Τσίγκος Κων/νος •Ψωµιάδης Μιχαήλ και το δηµοτικό υπάλληλο •Χουνδροκούκη Παναγιώτη Γραµµατέα της Εκτιµητικής Επιτροπής Ακινήτων προτείνει τη ∆ηµοτική Υπάλληλο κα Ζαρκάδα Έφη. Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία υπέρ της πρότασης της Προέδρου, για τον: «Ορισµός δυο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων και ενός (1) ∆ηµοτικού Υπαλλήλου ως µέλη της Εκτιµητικής Επιτροπή ακίνητων για το έτος 2014». που αφορά τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους τάχθηκαν δέκα πέντε (15) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ.: 1.ΑΙΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 10. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 14.ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΛΕΥΚΟ ψήφισαν επτά (7) µέλη και ονοµαστικά οι κ.κ. 1.ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 5. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 6.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Και ΟΜΟΦΩΝΑ τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν . Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αφού έλαβον υπόψη : •Την πρόταση του ∆ηµάρχου κου Νικόλαου Μελετίου, •Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 270/95. Αποφασίζουν ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ορίζουν ως µέλη της Εκτιµητικής Επιτροπής Ακινήτων για το έτος 2014 τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. : 1.ΤΣΙΓΚΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ 2. ΨΩΜΙΑ∆Η ΜΙΧΑΗΛ και το ∆ηµοτικό Υπάλληλο κο ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Ως Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται η ∆ηµοτική Υπάλληλος κα ΖΑΡΚΑ∆Α ΕΦΗ. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 6, υπογράφεται ως κατωτέρω . Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα H Πρόεδρος ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 1ης / 2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 2 ΘΕΜΑ: Ορισµός Επιτροπής παραλαβής Μεγάλων Έργων για το έτος 2014. Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ.µ , συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. 2451/24-01-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ∆ήµαρχο ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.3852/2010(ΦΕΚ Ά87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11) ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 12)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 15)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 16)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17)KΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18)ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 19) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 22)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ H Πρόεδρος κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ εισηγούµενη το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: Ορισµός Επιτροπής παραλαβής Μεγάλων Έργων για το έτος 2014. Θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 171/87 η Επιτροπή Παραλαβής Μεγάλων Έργων συγκροτείται από τον Περιφερειακό ∆/ντή. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 53 και 55 του Π.∆. 609/85 στην επιτροπή συµµετέχει και ένας ∆ηµοτικός Σύµβουλος ο οποίος ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. O κος ∆ήµαρχος προτείνει τον • ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ (δηµοτικό σύµβουλο) και τον •ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δηµοτικό σύµβουλο) ως αναπληρωτή. Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία κατά της πρότασης της Προέδρου, για τον: «Ορισµός Επιτροπής παραλα

βής Μεγάλων Έργων για το έτος 2014» ΛΕΥΚΟ ψήφισαν επτά (7) µέλη και ονοµαστικά οι κ.κ. 1.ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 5. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 6.ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβαν υπόψη: •Την πρόταση του ∆ηµάρχου κου Νικόλαου Μελετίου, •Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 171/87 •Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 55 του Π.∆. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 72 και 73 του Ν.3619/2008 (ΦΕΚ 116Β/18-062008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ορίζουν ω µέλη της Επιτροπής Παραλαβής Μεγάλων Έργων για το έτος 2014 τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ως τακτικό µέλος της ΤΣΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ως αναπληρωµατικό µέλος της Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε αύξοντα αριθµό 2, υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα H Πρόεδρος ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η 1η Τροποποίηση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής

Ένταξη 39 νέων έργων µε προPπολογισµό 15 εκατοµµύρια ευρώ

Σ

την ένταξη 39 νέων έργων µε προ¾πολογισµό 15 εκατοµµύρια ευρώ προχώρησε το Περιφερειακό Συµβούλιο, µετά την κατά πλειοψηφία έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την αλλαγή αυτή ο συνολικός προ¾πολογισµός των έργων που χρηµατοδοτούνται από ιδίους πόρους ανέρχεται στα 214 εκατοµµύρια Ευρώ για το οικονοµικό έτος 2014. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός στην οµιλία του τόνισε: «Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο µοναδικός Οργανισµός, ο οποίος έχει δηµιουργήσει αποθεµατικό που φτάνει τα 317 εκατοµµύρια ευρώ. Το αποθεµατικό αυτό δεν προέκυψε τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσµα χρηστής διαχείρισης που εφαρµόσαµε ήδη από το 2003 ως Νοµαρχία Αθηνών αλλά και µετά ως Περιφέρεια Αττικής και προσεκτικής αξιοποίησης όλων των πηγών χρηµατοδότησης. Τα έργα που αυτή τη στιγµή υλοποιούνται στους 66 ∆ήµους από την Περιφέρεια εντάσσονται σε συγκεκριµένο σχεδιασµό που στόχο

έχει τη δηµιουργία ουσιαστικών υποδοµών στην Αττική, τη διαχείριση των απορριµµάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 5 εκατοµµυρίων πολιτών της και την τόνωση της ανάπτυξης. Επίσης, µέσα από σκληρή και συντονισµένη δουλειά φτάσαµε την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ στο 77%». Από την παράταξη «Λα½κή Συσπείρωση», ο κ. Γιάννης Μανουσογιαννάκης αναφέρθηκε στην απουσία συνολικού σχεδιασµού όσον αφορά στα ενταγµένα στο Πρόγραµµα έργα, τα οποία

χαρακτήρισε αποσπασµατικά, ενώ σε µερικά από αυτά δεν έχει εξασφαλισθεί η µετέπειτα λειτουργία τους. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος Νίκαιας, κ. Γιώργος Ιωακειµίδης, ο οποίος ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής για την ένταξη στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων έργων ενός παιδικού σταθµού στην περιοχή επισηµαίνοντας: «Ο ∆ήµος µας διαθέτει οκτώ συνολικά παιδικούς σταθµούς, από τους οποίους µόνον οι δυο είναι ιδιόκτητοι. Η σηµερινή απόφαση της Περιφέρειας Αττικής δίνει λύση στο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε µε τη στέγαση των δοµών αυτών». Τέλος, ο κ. Γρ. Ζαφειρόπουλος από την «Αττική Νέα Προοπτική» τόνισε ότι από τη µια µεριά θα έπρεπε να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο να είναι αλληλένδετο µε τις δράσεις και τα έργα της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και από την άλλη αντιλαµβάνεται την αυτοδιοικητική λογική και τα συγκεκριµένα αιτήµατα των ∆ήµων που αφορούν σηµαντικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται.


Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο , διαµέρισµα 85 τµ µε ηλιακό, αιρ κοντίσιον, αυτόνοµη θέρµανση, θέση πάρκινγκ. 2 κρεβατοκάµαρες, 2wc. Τηλ: 6937050218 (6.2.14)

διαµέρισµα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ α΄ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 58 τµ καινούριο (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου (οδός Αγίου ∆ηµητρίου) τηλ. 6978447807 (23.1.2014)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο δυάρι διαµέρισµα 3ου ορόφου 55 τµ στην οδό Φυλής πλησίον εµπορικού κέντου West Plaza. ∆ιαθέτει τζάκι, Air Condition, Ηλεκτρική Κουζίνα Pitsos, Ηλιακό Θερµοσίφωνα, Αυτόνοµη Θέρµανση και ιδιόκτητο Parking. Χαµηλά κοινόχρηστα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932720169.(10.1.14) Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµαστον Ασπρόπυργο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως & Καποδιστρίου, 4ου ορόφου µε ηλιακό,

πάρκινγκ, αποθήκη,αυτόνοµη θέρµανση, πόρτες ασφαλείας σε τιµή λογική. Τηλ. 210 5577813, 6977096978 ( 17.12)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.11.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ζητείται νεαρή δεσποινίς µη καπνίστρια για απασχόληση σε εταιρία. Τηλ. επικοινωνίας: 6973257213. (28.1.14)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Μαθηµατικός Πανεπιστηµίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα µαθ΄΄ηµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου -Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου . Ειδικές Τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (30.1.14)

Ζητείται κοπέλα ή κυρία για ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Θα προτιµηθεί άτοµο από τις γύρω συνοικίες του Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5573304, 6932864021 κ. Μανὠλης (17.12)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις

τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Τελειόφοιτος Λυκείου οδηγός 5ης κατηγορίας (χειριστής ανυψωτικού κλαρκ), αποθηκάριος σε εταιρεί logistics ή ανάλογη επιχείρηση ζητεί εργασία. Τηλ. 6975564113 (28.1.14) Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12) Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11) Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 Êéíçôü: 6979221888 6979221885

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - LA S E R Á Ð Ï Ô ÑÉ × Ù Ó Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ Ιδιώτης απο τον Ασπρόπυργο ενδιαφέρεται για διάθεση αγχροτεµαχίου στην περιοχή του Ασπροπύργου κατα προτίµηση στην θέση "Τρύπα Αλεπούς", έκτασης απο 5 εως 15 στρέµµατα. Απαραίτητη η παροχή νερού και ρεύµατος. Πληροφορίες: 6983191324 (5.2.14)

(18.3.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ) 30 ΤΜ. Ο∆ΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 22, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6979320138 (15.1.14)


ÈÑÉÁÓÉÏ-15

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

21.11.11

Η Klueh Human Resources A.E.Π.Α. για λογαριασµό µεγάλης εταιρείας πελάτη της στον χώρο των πετρελαιοειδών, ζητεί Site Managers (Υπεύθυνους Πρατηρίου) για τη λειτουργία του ιδιουλειτουργούµενου πρατηρίου καυσίµων στα Μέγαρα. Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Νέας Περάµου,Μάνδρας,Μαγούλας. Παρακαλούµε για την αποστολή βιογραφικών στο cv@klueh.gr ή µέσω fax στον αριθµό 2118008866.

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

καθηµερινη ενηµερωση απο ολουσ τουσ δηµουσ του θριασιου πεδιου ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία για τον Θωµά (Μάκη) Μιχαλολιάκο, αυτοκινητιστή, που δραστηριοποιείται στον Ασπρόπυργο, γκριζοµάλλη, εύσωµο, ηλικίας 40-50 ετών, ύψους 1,75-1,80 µ. πιθανόν µε γκρι µούσι, παρακαλώ να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 69 74801045 . Προσφέρεται αµοιβή.


Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Απάντηση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ για τον αεριοποιητή 32-R-003 των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας

Τ

ις τελευταίες ηµέρες, ένα περιστατικό που συνέβη στον αεριοποιητή του ∆ιυλιστηρίου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στην Ελευσίνα έλαβε δηµοσιότητα δυσανάλογη των πραγµατικών του διαστάσεων τόσο από τεχνικής άποψης όσο και από πλευράς ασφαλείας του διυλιστηρίου και των εργαζοµένων σε αυτό. Για την ενηµέρωση του κοινού, η Εταιρεία παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία: Στις 20/1/2014 παρουσιάστηκε µικρή παραµόρφωση στο κέλυφος του αεριοποιητή 32-R-003 της Μονάδας Θερµικής Πυρόλυσης (Flexicoker) του ∆ιυλιστηρίου Ελευσίνας, σε ποσοστό περίπου 1% της διαµέτρου του δοχείου. Η παραµόρφωση αυτή οφείλεται σε λεπτές ρωγµατώσεις της εσωτερικής πυρίµαχης επένδυσης, η οποία προστατεύει το χαλύβδινο κέλυφος του δοχείου από την έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες. Παρόµοια περιστατικά είναι συνηθισµένα σε εξοπλισµό µε εσωτερική πυρίµαχη επένδυση. Το προσωπικό µας είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις και την εµπειρία για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους. Η εν λόγω παραµόρφωση έγινε αµέσως αντιληπτή από τους λειτουργούντες την Μονάδα, έλαβε χώρα αξιολόγηση του περιστατικού και εφαρµόσθηκαν οι προβλεπόµενες τεχνικές αντιµετώπισής του. Παράλληλα, εφαρµόσθηκε πρόγραµµα συνεχούς παρακολούθησης των θερµοκρασιών της περιοχής σε 24ωρη βάση, µε την εγκατάσταση τοπικών θερµοστοιχείων και χρήση θερµοκαµερών, ενώ έχει προβλεφθεί η άµεση διακοπή της λειτουργίας του αεριοποιητή σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Επί πλέον, πραγµατοποιήθηκαν άµεσα όλες οι απαιτούµενες µετρήσεις για να διαπιστωθεί ότι δεν

έχει επέλθει µεταβολή των ιδιοτήτων του µετάλλου στην περιοχή της παραµόρφωσης, οι οποίες έδειξαν ότι δεν υφίσταται καµία βλάβη του υλικού και ότι το δοχείο λειτουργεί εντός των ορίων σχεδιασµού του και όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες διεθνείς κώδικες. Οι µετρήσεις αυτές επαναλαµβάνονται σε τακτικότατα χρονικά διαστήµατα. Το ∆ιυλιστήριο ζήτησε επίσης την υποστήριξη του παρόχου τεχνολογίας, ο οποίος σχεδίασε την Μονάδα και µε παρουσία τεχνικών του ελέγχθηκαν τόσο το δοχείο όσο και τα µέτρα αντιµετώπισης του συµβάντος. Κατά τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε η ορθότητα των µέτρων που έχουν ληφθεί, τα οποία είναι αντίστοιχα µε αυτά που λαµβάνονται σε παρόµοιες περιπτώσεις από τη συγκεκριµένη εταιρεία στα διυλιστήριά της ανά τον κόσµο. Περαιτέρω, έχουν ζητηθεί από τον παραπάνω πάροχο αλλά και από τον κατασκευαστή του δοχείου λεπτοµερείς µελέτες για την ανάλυση των αιτίων του συµβάντος και την διαδικασία αποκατάστασης Τονίζεται µε απόλυτη σαφήνεια ότι το περιστατικό αυτό δεν δηµιουργεί κανέναν απολύτως κίνδυνο, ούτε για τους εργαζοµένους στο ∆ιυλιστήριο ούτε για τους κατοίκους των όµορων περιοχών. Η Εταιρεία ωστόσο λαµβάνοντας αφ’ ενός µεν υπ’ όψη την ευαισθησία που ευλόγως υπάρχει στην κοινή γνώµη, στην τοπική κοινωνία και στην Ελληνική Πολι-

τεία για ανάλογα περιστατικά και αφ’ ετέρου την σταθερή και αταλάντευτη θέση της για απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεών της έχει, για απολύτως προληπτικούς λόγους, ήδη ολοκληρώσει τον προγραµµατισµό της και έχει προχωρήσει στην προετοιµασία όλων των απαιτούµενων ενεργειών για την οργάνωση του σταµατήµατος της Μονάδας, η οποία θα οδηγήσει και στην οριστική επίλυση του ζητήµατος µε την επισκευή του κελύφους και της πυρίµαχης επένδυσης του αεριοποιητή. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεργάστηκαν από την αρχή µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας άµεση, πλήρη και τεκµηριωµένη πληροφόρηση.

Thriassio 20140214  
Advertisement