Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

∆ιετή αναστολή

Προκειµένου να ξεπεραστούν εµπόδια που έθεταν διάφοροι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

στο τέλος απορριµµάτων ζητά η ΚΕ∆Ε Σåë. 3

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2401 Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Óåë. 7

Ο Ο Α Ε∆ Α Ρ Μ Ο ∆ Ι Ο Σ Γ Ι Α ΤΙ Σ Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Ε Ι Σ Σ Ε Κ ΟΙ Ν Ω Φ Ε Λ Η Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΑ Μ Ε Ν Ο Μ Ο ΘΕ Τ Ι Κ Η Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η

Λύνει το γόρδιο δεσµό

του ρυµοτοµικού σχεδίου Βιλίων το Ελεγκτικό Συνέδριο Τελεσίδικα «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύµβασης της Περιφέρειας Αττικής µε τον ανάδοχο Σåë. 2-4

Τρεις συλλήψεις στα ΄Ανω Λιόσια Στο πλαίσιο νέας µεγάλης Αστυνοµικής επιχείρησης που διεξήχθη στην περιοχή Óåë. 3

∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική ασφάλιση για τους µαθητές ∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων του ∆ήµου Φυλής

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 η διανοµή από 14 φορείς της περιοχής ∆ωρεάν διανοµή τυροκοµικών από την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής

Σåë. 9

Óåë. 5

Σåë. 5

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ωρεάν προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΕΠ - ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Εσπερίδα για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ που αφορούν τους νέους αγρότες Σåë. 6

Προσφορά από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας στη δοµή Συσσίτια του δήµου Αχαρνών

Σåë. 7

Nέα κοινωνική δράση στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας

«Άγχος: Αίτια Συνέπειες -∆ιαχείριση» T ο θέµα οµαδικών συναντήσεων στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη

Σåë. 7

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Η αγωνιστική δράση για το πρωτάθληµα της Φούτµπολ Λιγκ (16η αγωνιστική)

O Α ΣΤ ΕΡΑ Σ ΜΑ Γ Ο ΥΛ Α Σ ΜΕ Τ Ο Ν Π ΑΝΗ ΛΕΙΑΚΟ Ο Β Υ ΖΑ Σ Σ Τ Ο Ν Τ Α Υ Ρ Ο Μ Ε Τ Ο Ν Φ Ω Σ ΤΗ Ρ Α Κ Ι Ο Α Χ Α ΡΝ Α ΙΚ Ο Σ ΣΤ Ο Ρ ΕΘ ΥΜΝ Ο Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ι Σ Κ Ο ΠΗ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ∆Α: Ο ΑΤΤΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ Ο ΠΑΟΚ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ó åë. 10-11


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Λύνει το γόρδιο δεσµό

ÁΤΤΙΚΗ Παρασκευή 17.1.2014 Καιρός : Αραιή συννεφιά 'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 11 έως 17 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Α ν τώ νι ος , Ν άκο ς , Α ντ ων ία, Τό νι α, Θ ε οδ ό σι ος , Θ ε ο δ όσ ης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

του ρυµοτοµικού σχεδίου Βιλίων το Ελεγκτικό Συνέδριο Τελεσίδικα «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύµβασης της Περιφέρειας Αττικής µε τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει τη µελέτη

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 Ελευσίνα ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 112 Τηλέφωνο: 210 55 65 432 Ασπρόπυργος Μαγγίνα Πηγή Μάρκου Μπότσαρη 2 Τηλέφωνο: 210 55 73484 Φυλή - Άνω Λιόσια Κάπος Ιωάννης Μεγαλου Αλεξάνδρου 53 Τηλέφωνο : 2102483105. Αχαρνές Μυστακίδου ∆ήµητρα Χ. Λεωφόρος Θρακοµακεδόνων 22Α, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102466608 Ευθυµίου Βάια ∆. Φιλαδελφείας 157, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2130146658 Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόρης Στρ. Ροκκα 114 Τηλέφωνο: 210 5550323

Μ

ε απόφαση του το Ελεγκτικό Συνέδριο αίρει και το το τελευταίο εµπόδιο για την έναρξη της µελέτης που αφορά την «Αναθεώρηση του του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου των Βιλίων». Πιο συγκεκριµένα το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε τη διαδικασία του προσυµβατικού ελέγχου που είχε ξεκινήσει τον περασµένο Μάρτιο, για τη νοµιµότητα του σχεδίου σύµβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου της µελέτης.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - ∆éåõèõíôÞò-αρχισυντάκτης ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Περικλής Ι. Μαραγκός Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Ελεγκτικό Συνέδριο: «∆εν κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης» Στην ουσία της απόφασής του το Ελεγκτικό Συνέδριο, δίνει «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύµβασης και εν συνεχεία της έναρξης του έργου που αναµένεται να λύσει µια χρονίζουσα εκκρεµότητα για την περιοχή των Βιλίων, η οποία κρατά σε οµηρία τις ιδιοκτησίες. Με την τελεσίδικη απόφασή του λοιπόν το Ελεγκτικό συνέδριο στις 16-12-2013 επισηµαίνει ότι: Η συνέχεια στη σελίδα 4

Συµπληρωµατική φύτευση δενδρυλλίων στον Προφήτη Ηλία Μαγούλας Από την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής

Σ

υνολικά 2000 νέα δενδρύλλια έχουν φυτευτεί µέχρι στιγµής από τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής στο λόφο του Προφήτη Ηλία Μαγούλας που εργάζονται καθηµερινά από τις 3 Ιανουαρίου. Η φύτευση γίνεται σε αντικατάσταση αυτών που ξεράθηκαν από τη δενδροφύτευση που είχε πραγµατοποιηθεί τον περασµένο Μάρτιο . Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν καλλιεργητικές φροντίδες όπως σκάλισµα, ξεβοτάνισµα και λίπανση στα υγιή δενδρύλλια σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη αναδάσωσης. Οι εργασίες συνεχίζονται και αναµένονται να ολοκληρωθούν την ερχόµενη εβδοµάδα και συνολικά θα φυτευτούν 2500 δενδρύλλια. Επίσης, γίνεται καθαρισµός από σκουπίδια και αποψιλώνονται τα χόρτα. φωτό από αρχείο «Έγκαιρα και εκµεταλλευόµενοι τις ευνοUκές καιρικές συνθήκες πραγµατοποιούµε τις αντικαταστάσεις των ξεραµένων δενδρυλλίων και στο λόφο του Προφήτη Ηλία στη Μαγούλα αµέσως µετά το Βουρκάρι. Θέλω να εκφράσω τη µεγάλη µου ικανοποίηση για την ταχύτητα µε την οποία πραγµατοποιούνται οι εργασίες και παράλληλα να σας ενηµερώσω πως εργαζόµαστε ώστε αµέσως µετά να συνεχίσουµε τις δενδροφυτεύσεις και σε άλλες περιοχές της ∆υτικής Αττικής που σύντοµα θα ανακοινώσουµε», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης κα Σταυρούλα ∆ήµου.


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τρεις συλλήψεις στα ΄Ανω Λιόσια Στο πλαίσιο νέας µεγάλης Αστυνοµικής επιχείρησης που διεξήχθη στην περιοχή

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

- Κατηγορούµενοι για ληστεία, κλοπές και εµπορία ναρκωτικών οι συλληφθέντες

Ν

έα µεγάλη αστυνοµική επιχείρηση πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, την περασµένη Τρίτη, στο πλαίσιο της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας στην περιοχή. Στην επιχείρηση συµµετείχαν αστυνοµικοί από τις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, Ασφάλειας, Τροχαίας και Αστυνοµικών Επιχειρήσεων µε τα ανάλογα µέσα και εξοπλισµό.

Κατά τη διάρκεια της αστυνοµικής επιχείρησης : Ελέγχθηκαν: 63 άτοµα και 49 οχήµατα Προσήχθησαν : 25 άτοµα Συνελήφθησαν : 3 άτοµα εκ των οποίων: Ένας 18χρονος ηµεδαπός για ληστεία που διαπράχθηκε την 13-1-2014 στο Ολυµπιακό Χωριό. Ένας 25χρονος ηµεδαπός ο οποίος έχει διαπράξει οκτώ κλοπές από οικίες στα Άνω Λιόσια. Και τέλος µία 27χρονη ηµεδαπή σε βάρος της οποίας εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση µε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για εµπορία ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

∆ιετή αναστολή στο τέλος απορριµµάτων ζητά η ΚΕ∆Ε Έ

να φλέγον ζήτηµα, αυτό του ειδικού τέλους ταφής απορριµµάτων, απασχόλησε τη συνεδρίαση (15/01) του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε. Σύµφωνα µε το άρθρο 43 του νόµου προβλέπεται επιβολή ειδικού τέλους ταφής των αποβλήτων που οδηγούνται στην τελική διάθεση, ύψους 35 ευρώ ανά τόνο, ποσό που θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ ανά τόνο και ανά έτος, µε ανώτατο όριο το ποσό των 60 ευρώ. Η ΚΕ∆Ε ζητά την διετή αναστολή επιβολής του τέλους, διότι η άµεση και µε «αυθαίρετο» τρόπο (δεδοµένου ότι δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ) εφαρµογή του τέλους ταφής αντιβαίνει τον ίδιο τον εθνικό σχεδιασµό για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εξοντώνει οικονοµικά τους φορείς διαχείρισης και επιβαρύνει δυσβάστακτα τους πολίτες στη πιο δύσκολη οικονοµική συγκυρία της χώρας µας. Επιπλέον η ΚΕ∆Ε επισηµαίνει ότι αποτελεί παραδοξότητα το γεγονός ότι η χώρα µας ενώ έχει την υποχρέωση βάσει της ίδιας οδηγίας και του ίδιου νόµου να εκπονήσει το στρατηγικού χαρακτήρα «Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων», στη βάση του οποίου θα πρέπει να δοµηθούν οι πολιτικές διαχείρισης, να ξεκινά ανάποδα µε την επιβολή του τέλους ταφής. ∆ιότι το ΥΠΕΚΑ ενώ έχει την υποχρέωση να έχει ολοκληρώσει το σχεδιασµό αυτό έως τις 31/12/13, έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση τα κείµενα στρατηγικής λίγες µόλις ηµέρες πριν. Με αυτά τα δεδοµένα, τονίζει το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε θεωρούµε παράδοξο το να επιβληθεί τέλος ταφής όταν η διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής, η µετεξέλιξη των φορέων διαχείρισης και τα έργα διαχείρισης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη».

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ·στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Η συνέχεια από τη σελ. 2

ΕΥ∆ΑΠ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Του Γιώργου Σοφικίτη «Χαρίζει τα τέλη χρήσης της αποχέτευσης η ΕΥ∆ΑΠ για ένα χρόνο, σε όσα νοικοκυριά έχουν συνδεθεί ή θα συνδεθούν µε το δίκτυο αποχέτευσης µέχρι 31/3/14» ενηµέρωσε µε επιστολή της πρόσφατα η εταιρεία και παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη είσπραξης του υπόψη τέλους από 1/4/14 από όσα νοικοκυριά δεν έχουν συνδεθεί! Υπό το πρίσµα αυτής της ανακοίνωσης, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ελευσίνας κος. Λινάρδος σε συνέντευξή του, διευκρίνισε ότι η επιστολή που έστειλε η ΕΥ∆ΑΠ δεν αφορά τις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί και το τριτεύον δίκτυο, δηλαδή, από τον κεντρικό αγωγό µέχρι το πεζοδρόµιο. Καλοδεχούµενη η διευκρίνηση του κου. Αντιδηµάρχου και ελπίζουµε να είναι έτσι γιατί, κάτι τέτοιο, δεν προκύπτει από την επιστολή της ΕΥ∆ΑΠ. Όσον αφορά τη "γενναιοδωρία" της εταιρείας, θα πρέπει να µας πουν το ποσοστό των υλοποιηµένων µέχρι σήµερα συνδέσεων σε σχέση µε το αναµενόµενο και αυτό γιατί, κατά τη τελευταία συνάντηση που είχε γίνει στο ∆ηµοτικό Μέγαρο, τα ποσοστά ήταν πολύ χαµηλά. Εποµένως, η εκτίµηση είναι ότι µέχρι τέλος Μαρτίου ΄14, οι συνδέσεις θα υπολείπονται των αναµενόµενων και η όποια απώλεια της ΕΥ∆ΑΠ θα καλυφθεί -και µε το παραπάνωαπό τα τέλη των µη συνδεδεµένων νοικοκυριών! ∆ηλαδή, µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα η όλη ιστορία η οποία έχει και στοιχεία εκφοβισµού. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι, το δίκτυο της αποχέτευσης είναι ένα πολύ σηµαντικό έργο αλλά, δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας, δεν µπορεί να περνάει απαρατήρητο το συνεπαγόµενο κόστος της σύνδεσης και το οποίο απαρτίζεται τόσο από το απαιτούµενο για το τριτεύον δίκτυο όσο και από το εσωτερικό των οικιών µέχρι το πεζοδρόµιο δηλαδή το «τεταρταίο δίκτυο». Ειδικά για το τελευταίο, µάλλον διαφεύγει της προσοχής της ΕΥ∆ΑΠ ή υποτιµάται η σοβαρότητά της σχετικής επιβάρυνσης. Βέβαια, για αυτή τη περίπτωση, εκφράστηκε πρόθεση από το Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρό, να εξασφαλιστεί δάνειο για τους κατοίκους χωρίς να έχει δηµοσιοποιηθεί κάποια εξέλιξη επί του θέµατος. Το ερώτηµα πάντως, ποιός άνεργος ή οικονοµικά ασθενής πολίτης, θα σπεύσει να εγκλωβιστεί σε ένα δάνειο το οποίο δεν θα µπορεί να το εξυπηρετήσει, αναµένει απάντηση. Εκτός και εάν, αυτοί που µέχρι σήµερα ρίχνουν τα λύµατά τους στο δρόµο -και η τριών συνεχόµενων θητειών ∆ηµοτική Αρχή δεν έκανε ποτέ τίποτα- τρέξουν να "επωφεληθούν"!

Άλλο σηµείο που αξίζει τη προσοχή µας, είναι η όψιµη "ευαισθησία" της ΕΥ∆ΑΠ και η οποία δηλώνει ότι : "Για όλα αυτά, σας καλούµε σήµερα να συνδράµετε την προσπάθεια για να αναπνεύσει αυτός ο τόπος που έχει ευλογηθεί από την ιστορία και τη φύση. Το οφείλουµε, αν µη τι άλλο, στα παιδιά µας." ! Αλήθεια, ξεχνάει η ΕΥ∆ΑΠ ότι το δίκτυο της αποχέτευσης άρχισε να υλοποιείται κατόπιν προσφυγής και καταδίκης της Ελλάδας στο Ευρωπα^κό ∆ικαστήριο από τον εκλιπόντα Γιώργο Αµπατζόγλου όταν ήταν ακόµα στην µειοψηφία; Ξεχνάει η ΕΥ∆ΑΠ τη συµβατική υποχρέωσή της να αντικαταστήσει το πεπαλαιωµένο, από αµίαντο, δίκτυο ύδρευσης όταν αγόρασε το δίκτυο ύδρευσης της Ελευσίνας και που η δηµοτική πλειοψηφία του Ενωτικού Συνδυασµού, και πάλι δεν έκανε τίποτα; Με δυσκολία συγκρατούµε τα δάκρυά µας!! Επίσης, η ΕΥ∆ΑΠ στην επιστολή της, επικαλείται και το νόµο 3212/03 ο οποίος στο άρθρο 16 παράγραφος 5 αναφέρει : « Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόµων αρχίζει έξι µήνες από την ηµεροµηνία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, εκτός αν συνδεθούν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχετεύσεως του ακινήτου µε τον αγωγό αποχέτευσης σε προγενέστερη ηµεροµηνία, οπότε η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης αρχίζει από την ηµεροµηνία σύνδεσης.» Ερωτώνται λοιπόν η ΕΥ∆ΑΠ και η ∆ηµοτική Αρχή: Πώς ερµηνεύουν τη διατύπωση "ηµεροµηνία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης"; Αφορά δηλαδή το σύνολο του δικτύου ή όχι; Αφού το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, και αφού δεν έχει ληφθεί απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για καθορισµό της –µέσης- τιµής µονάδος τόσο για το κεντρικό αγωγό όσο και για τη διακλάδωση σύνδεσης µε τις κατοικίες, πώς υπολογίζεται επί του παρόντος το κόστος σύνδεσης; Υπάρχει περίπτωση όσοι έχουν πληρώσει να κληθούν να πληρώσουν συµπληρωµατικό ποσό, ναι ή όχι; Καταληκτικά, οι διάφορες κρατικές εκφάνσεις, χρησιµοποιώντας ως δικαιολογία τις προσταγές των ξενόφερτων αλλά µε τις ευλογίες των γνωστών µας πολιτικάντηδων- επιτηρητών, προσπαθούν να αποµειώνουν συνεχώς το οικογενειακό εισόδηµα και να ρίχνουν ως βορά τους πολίτες στους τραπεζίτες, γιατί, το όποιο δάνειο δοθεί –και αν δοθεί- θα είναι µέσω αυτών! Και επειδή, συχνά-πυκνά, η ∆ηµοτική Οµάδα του Ενωτικού Συνδυασµού επικαλείται "ανωτερότητα" σε σχέση µε άλλους ∆ήµους, ο/η κάθε πολίτης µπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου (Ο ∆ήµος/Υπηρεσίες/∆νση Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα εσόδων/Τι πρέπει να κάνω για να συνδεθώ µε το δίκτυο αποχέτευσης) και να ενηµερωθείσυγκρίνει για το πως διαχειρίζονται το υπόψη θέµα και να βγάλει τα συµπεράσµατά του/της!

«δεν κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας και του αναδόχου που έχει προκύψει από το διαγωνισµό για την εκπόνηση της µελέτης «Αναθεώρηση Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου της πόλης του ∆ήµου Βιλίων». Οι θυελλώδεις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Υπενθυµίζεται, οτι για το θέµα περίπου έναν χρόνο πριν είχαν πραγµατοποιηθεί θυελλώδεις συνεδριάσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας- Ειδυλλίας για την αποδοχή ή µη της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας και Περιφέρειας Αττικής που θα αντικαθιστούσε παλαιοτέρα σύµβαση µεταξύ Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής και ∆ήµου Βιλίων. Σηµειώνεται δε, οτι η Περιφέρεια Αττικής χρηµατοδοτεί την υλοποίηση του έργου µε 1,5 εκατ. ευρώ µε συγκεκριµένο κωδικό στον προ¸πολογισµό. Στο γεγονός αυτό προστίθεται οτι η διαδικασία του διαγωνισµού και της ανάδειξης αναδόχου είχε ολοκληρωθεί το 2009 στη βάση της προγραµµατικής σύµβασης της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής µε το ∆ήµο Βιλλίων. Επιτακτική η ανάγκη για την υλοποίηση της µελέτης Στην περιοχή των Βιλίων βρίσκεται ακόµη σε ισχύ το Σχέδιο του 1935 καθώς η προσπάθεια του 1990 είχε καταπέσει από το ΣΤΕ µε το σκεπτικό των τµηµατικών παρεµβάσεων. Μάλιστα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχε επισηµανθεί σε ιδιαίτερα δραµατικούς τόνους και από την αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Στ. ∆ήµου οτι δεν χωρούν νέες καθυστερήσεις στο έργο, λόγω της βαρύτητας που έχει για την περιοχή και την ανάπτυξή της. Ο δε δήµαρχος κ. Γιώργος ∆ρίκος κατά τη συνεδρίαση που εγκρίθηκε η προγραµµατική σύµβαση είχε θέσει ως προ¸πόθεση την ενσωµάτωση στοιχείων, που είχαν προκύψει από παλιότερες µελέτες, τα οποία καλείται να καταθέση µε την έναρξη ή κατά τη διάρκεια υλοποίησης της µελέτης. Περικλής Ι. Μαραγκός

Ψήφισµα για τον θάνατο του Κώστα Παπαπολυχρονίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΥ 379

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê ÁÑ Ä É Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S ER Á ÐÏ ÔÑÉ × Ù ÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

Στην Αθήνα σήµερα 15 Ιανουαρίου 2016 , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε το ∆ Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλτεσινίκου µε θέµα: Ψήφισµα για τον θάνατο του Κώστα Παπαπολυχρονίου. Εις µνήµη του αποθανόντος Κώστα Παπαπολυχρονίου, εκλεκτού συµπατριώτη, πρώην ∆ηµάρχου Ασπροπύργου, ανθρώπου µε πολύ µεγάλη κοινωνική προσφορά, εκφράζουµε τα θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και αποφασίζουµε να διαθέσουµε το ποσό των 3.000€ µε την ακόλουθη κατανοµή: Α) Στο φιλανθρωπικό Ίδρυµα «το Χαµόγελο του Παιδιού» 1000€. Β) Στον σύλλογο Βαλτεσινιωτών «η Κοίµηση της Θεοτόκου» 1000€. Γ) Στον σύλλογο « η Κοίµηση της Θεοτόκου» για να το διαθέσει στον σύλλογο Νέων Βαλεσινίκου « η Αναγέννηση» µε σκοπό την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα παιδιά του χωριού µας 1000€. Το παρόν να δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο της Γορτυνίας και Θριασίου Πεδίου. Το ψήφισµα υπογράφετε από τα παρόντα µέλη. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ Π.∆. 587/1980 Καποδιστρίου 2, 106 82 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 3813161 e-mail: pol.k.valtesinikou@gmail.com


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ωρεάν προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Ο

∆ήµος Ελευσίνας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (διά της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Ελευσίνας Στο πλαίσιο των Κ.∆.Β.Μ. θα προσφερθούν δωρεάν προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τίτλο Πράξεων «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης – Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης – Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπα[κό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η κατάταξη σε τµήµατα µάθησης γίνεται ανάλογα µε τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Κατά την εκπαιδευτική περίοδο περίοδο 2013 –2014, στο Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Ελευσίνας µπορούν να δηµιουργηθούν τµήµατα για τα προγράµµατα που εντάσσονται στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Καινοτοµία – Επιχειρηµατικότητα – ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη, Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα – e-επιχειρείν, Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές, ∆ηµιουργώ τη δική µου επιχείρηση, Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού, Συµβουλευτική σταδιοδροµίας, Επαγγελµατική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προστασία και ∆ικαιώµατα καταναλωτή, Περιβάλλον και καθηµερινή ζωή, Συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις, Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, Πρακτικές συµβουλές (υγιεινής) διατροφής, Αγωγή Υγείας – Πρώτες βοήθειες, Γεωργία και Φυσικοί Πόροι, Αστικοί Λαχανόκηποι 3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Επεξεργασία Κειµένου - ∆ιαδίκτυο, Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις, Βάσεις ∆εδοµένων – Εξειδικευµένα Θέµατα, ∆ιαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθηµερινή ζωή, ∆ηµιουργία Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονική εφηµερίδα, Ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), Εξοικείωση µε ηλεκτρονικές µορφές µάθησης – e-learning 4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικό Αλφαβητικό σύστηµα , Βελτιώνω την ορθογραφία µου, Σύνταξη εγγράφων – φορµών, Αγγλικά. Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ιαχείριση εργασιακού άγχους/ Εναρµόνιση επαγγελµατικής και Προσωπικής ζωής, Αποτελεσµατική συνεργασία στον εργασιακό χώρο, Αποτελεσµατική ηγεσία στην εργασία, ∆ιαχείριση χρόνου, ∆ιαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, Επικοινωνία και δυναµική της οµάδας, Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία, Αποτελεσµατική επικοινωνία µε φορείς και υπηρεσίες, Αντιµετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθηµερινή ζωή, 6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ Κινηµατογράφος, Φωτογραφία, Ιστορία της Τέχνης, Εργαστήρι δηµιουργίας βίντεο, Θεατρικό εργαστήρι (ανεβάζω τη δική µου παράσταση), Εργαστήρι µουσικής, Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, Τοπική Ιστορία 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθηµερινή ζωή Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης . Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε: Αθηνάς & Πίνδου- 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας (Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας, κα Βασιλική Παπαπέτρου ). Τηλ: 2105560023

Αιτήσεις θα διατίθενται επίσης στο ΚΕΠ του ∆ήµου Ελευσίνας Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, µε την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντιγράφου της αστυνοµικής ταυτότητας ή αντιγράφου διαβατηρίου (σκαναρισµένου) στο e-mail: kdvmelefsinas@gmail.com Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται απογευµατινές ώρες στο Πυρουνάκειο. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η προσκόµιση φωτοτυπίας της ταυτότητας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, µε την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντιγράφου της αστυνοµικής ταυτότητας ή αντιγράφου διαβατηρίου (σκαναρισµένου) στο e-mail: kdvmelefsinas@gmail.com

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Απολύσεις εργαζοµένων σε Νοµικά Πρόσωπα δήµων αν δεν απογραφούν εντός 2 εβδοµάδων - Προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Λεωνίδας Γρηγοράκος

Την πόρτα της εξόδου θα δουν οι εργαζόµενοι νοµικών προσώπων των δήµων που δεν θα απογραφούν µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκο. Ο υπουργός µιλώντας σε τηλεοπτικό σταθµό, δήλωσε: «Αν δεν απογραφούν θα απολυθούν όλοι. Από τους 750 (φορείς) έχουν απογραφεί οι 361.

Οι υπόλοιποι είπαµε προχθές µε τον υπουργό και στο υπουργικό συµβούλιο ότι όποιος σε 15 µέρες δεν έχει απογραφεί σηµαίνει ότι δεν υπάρχει. Τι θα γίνει; Οι εργαζόµενοι σε αυτές τις δοµές είναι 12.815, έχουν απογραφεί οι µισοί, 5.464. ∆εν µας απαντάνε. Πάµε στην Ενιαία Γραµµή Πληρωµών και λέµε δεν πληρώνεστε. Εµείς θέλουµε να δούµε ποιος δουλεύει στους δήµους και τι δουλειά κάνει».

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 η διανοµή από 14 φορείς της περιοχής ∆ωρεάν διανοµή τυροκοµικών από την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής

Τ

ην Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 θα πραγµατοποιηθεί δωρεάν διανοµή τυριών (φέτα και κασέρι) σε απόρους της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας. Θα διανεµηθούν συγκεκριµένα 12,6 τόνοι φέτας Π.Ο.Π. (Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) και 2,7 τόνοι κασέρι Π.Ο.Π. Οι ποσότητες των τυριών θα δοθούν σε 2587 δικαιούχους και θα διανεµηθούν από 14 φορείς της ∆υτικής Αττικής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα για τη σίτιση απόρων που χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. σε συνεργασία µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συντονίζεται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. «Συνεχίζουµε µε εντατικούς ρυθµούς τη διανοµή τροφίµων σε απόρους της ∆υτικής Αττικής υλοποιώντας γρηγορότερα από κάθε άλλη χρονιά το σχετικό πρόγραµµα. Προβαίνουµε παράλληλα σε όλες τις ενέργειες προκειµένου στη νέα χρονιά να εντάξουµε πολύ µεγαλύτερο αριθµό φορέων και δικαιούχων» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κα Σταυρούλα ∆ήµου.


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρουσίαση του Σχεδίου Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων(ΣΟΑΠ)Β στο ΥΠΕΚΑ . Ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρεία του Γ Μανιάτη και τη συµµετοχή του Γ. Σγουρού

Σ

υνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού µε τον Υπουργό Γιάννη Μανιάτη και τον ∆ήµαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καµίνη, στην παρουσίαση του Σχεδίου Ολοκληρωµένων Α σ τ ι κ ώ ν Παρεµβάσεων(ΣΟΑΠ). Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, συµµετείχε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014, στην ευρεία σύσκεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, µε θέµα το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας. Στη σύσκεψη, που πραγµατοποιήθηκε υπό την προεδρεία του Υπουργού Περιβάλλοντος κυρίου Γιάννη Μανιάτη, συµµετείχαν επίσης ο ∆ήµαρχος Αθηναίων κύριος Γιώργος Καµίνης, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, η Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού κυρία Λίνα Μενδώνη, ο Γενικός Γραµµατέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κύριος Σωκράτης Αλεξιάδης, η Πρόεδρος του ΟΡΣΑ κυρία Παρασκευή Μπάτσου, ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κύριος ∆ηµήτρης Οικονόµου, µελετητές και υπηρεσιακοί παράγοντες. Παρουσιάστηκε επίσης η µελέτη που εκπόνησε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε θέµα το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας, που θα τεθεί σε διαβούλευση µέχρι τα µέσα του Φεβρουαρίου και στη συνέχεια προγραµµατίζεται η θεσµοθέτησή της µέχρι τα µέσα Μαρτίου 2014. Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί τις απαραίτητες υποδοµές στους τοµείς των στερεών και υγρών αποβλήτων, στην αντιπληµµυρική προστασία, και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός δήλωσε τα εξής: «Στηρίζουµε και συµµετέχουµε στο Σχέδιο Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης για το κέντρο της Αθήνας. Όπως τονίσαµε στην πρόσφατη συνάντηση µε τον Επίτροπο Χαν στη νέα προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020 θα χρηµατοδοτούνται δράσεις που θα εντάσσονται σε στρατηγικό σχεδιασµό, όπως εν προκειµένω είναι το ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας. Η Αθήνα βιώνει έντονα προβλήµατα, πολεοδοµικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά. Με την ολοκλήρωση και εφαρµογή του ΣΟΑΠ ξεπερνάµε την αναντιστοιχία της κεντρικής διοίκησης µε την κοινωνία και τις ανάγκες που υπάρχουν, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σήµερα είναι ιδιαίτερα έντονες. Η βελτίωση της κατάστασης στο κέντρο της Αθήνας έχει ευρύτερη σηµασία για τη χώρα, αφού εδώ δραστηριοποιείται το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της». Στη συνέχεια, αναφερόµενος στον ευρύτερο σχεδιασµό και τις δράσεις που αναπτύσσει για την Αττική, ο κ. Σγουρός δήλωσε ότι: «Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί µε τρόπο αποτελεσµατικό τις απαραίτητες υποδοµές στους τοµείς των στερεών και υγρών αποβλήτων, στην αντιπληµµυρική προστασία, των αστικών αναπλάσεων και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Παράλληλα, προωθεί τον απαραίτητο στρατηγικό σχεδιασµό για το σύνολο της Αττικής, το νέο σχεδιασµό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος».

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Εσπερίδα για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ που αφορούν τους νέους αγρότες

Ο ∆ήµος Μεγαρέων, λαµβάνοντας υπόψη την παρατεταµένη οικονοµική κρίση και τις δυσκολίες τις οποίες εξακολουθούν να βιώνουν οι συµπολίτες, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, θέλει να ευαισθητοποιήσει και να βοηθήσει τους αγρότες και παραγωγούς της περιοχής. Προς τούτο διοργανώνει ενηµερωτική εσπερίδα, από κοινού µε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ώρα 18.00 µε θέµα τα κάτωθι προγράµµατα: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προUόντων», ΜΕΤΡΟ 123Α (Ενίσχυση µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προUόντων) «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», ΜΕΤΡΟ 112 Παρουσίαση – ενηµέρωση : Γεώργιος Χαλόφτης, Ειδικός Σύµβουλος του ΒΕΠ Με την συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα σε αγρότες και παραγωγούς να ενηµερωθούν για το νέο πρόγραµµα τυποποίησης και εµπορίας γεωργικών προUόντων και στους νέους της περιοχής µας, µια διέξοδος από τη µάστιγα της ανεργίας µε το πρόγραµµα των Νέων Γεωργών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας και ο Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας σας καλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας την εκδήλωση – κόψιµο πίτας, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 1200 το µεσηµέρι, στο Β΄ ΚΑΠΗ του ∆ήµου Ελευσίνας. (Ιάκχου 40 & Μιαούλη – Κάτω Ελευσίνα)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ,ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 5ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 µµ ΣΤΟ 5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ , ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΥΧΕΣ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΠΩΣ Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ.. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πανοράµατος ∆αδάνης Νικηφόρος Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & κηδεµόνων 5ου ∆ηµ. Σχολείου Μπλέτσα Αντωνία


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Nέα δράση κοινωνικού περιεχοµένου στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας

«Άγχος : Αίτια – Συνέπειες – ∆ιαχείριση» T ο θέµα οµαδικών συναντήσεων – συνεδριών στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη

Ο

σµού όταν βρίσκεται εκτεθειµένος σε καταστάσεις που ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας ανακοίνωσε ότι θα το απαιτούν. Το στρες δηµιουργεί ένταση στο ανθρώπινο ξεκινήσει άµεσα µια νέα κοινωνική δράση, η οποία σώµα και πυροδοτεί πολλαπλές σκέψεις. Η κατάσταση του εντάσσεται στο διευρυµένο εκπαιδευτικό και κοιάγχους έχει θετική και αρνητική εκδήλωση. Στην πρώτη νωνικό πρόγραµµα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. περίπτωση λειτουργεί ως καταλύτης ενεργοποιώντας τον Με τη συνεργασία ειδικευµένων επιστηµόνων – Ψυχολόάνθρωπο να ανταπεξέλθει σε όποιες περιστάσεις χρειάζεγων θα διοργανωθούν κύκλοι συναντήσεων – συνεδριών µε ται αντλώντας πληροφορίες από τις πολλαπλές σκέψεις. θέµα τη διαχείριση του Άγχους. Τι γίνεται όµως στην περίπτωση που τα επίπεδα του άγχοΟι σύγχρονες συγκυρίες έχουν φέρει τα προβλήµατα του υς αυξάνονται σε υπερβολικό βαθµό µε αποτέλεσµα να άγχους στο προσκήνιο δηµιουργώντας καταστάσεις που σε δυσκολεύεται η αντιµετώπιση της καθηµεπολλές περιπτώσεις αδυνατούµε να αντιµεΣχεδόν το 60% ρινότητάς µας; τωπίσουµε. Το πρόγραµµα έχει ως στόχο Εισηγητές : Γαλανός Γιάννης, Σύµβουτην αναζήτηση των αιτίων καθώς και την του πληθυσµού λος Ψυχικής Υγείας αναζήτηση τρόπων για την αντιµετώπισή Κωστολιά Χριστίνα, Σύµβουλος Ψυχικής του.Το άγχος θεωρείται από πολλούς επιβιώνει Υγείας στήµονες και απλούς ανθρώπους η «µάστιαγχογόνες Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από τις γα» του 20ου αιώνα και η κυριότερη αιτία αρχές του 2014. όλων των παθήσεων που αντιµετωπίζει η καταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και ανθρωπότητα. Σύµφωνα µε στατιστικές εγγραφές παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη ∆ηµοτική µελέτες τα τελευταία 2 χρόνια παρουσιάστηκε ραγδαία Βιβλιοθήκη από την Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014, καθηµεριαύξηση των ποσοστών άγχους κατά 40%. Ενώ σχεδόν το νά, 9.00πµ – 7.30µµ στο τηλέφωνο 210 - 5555311 ή στη 60% του πληθυσµού βιώνει αγχογόνες καταστάσεις. διεύθυνση Θεµιστοκλέους 10 & Ετεοκλέους. Το άγχος είναι µια ψυχοφυσική αντίδραση του οργανι

Προσφορά από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας στη δοµή Συσσίτια του δήµου Αχαρνών Το πλήρες γεύµα πρόσφερε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας στη δοµή Συσσίτια, την ηµέρα της Πρωτοχρονιάς. Οι µερίδες φαγητού προέρχονταν από τη Λέσχη της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Αθηνών και τις παρέδωσε αντιπροσωπεία από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Σαββίδη Κυριακή υποδέχτηκε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνοµίας κι ευχαρίστησε θερµά το Αρχηγείο της για την πρωτοβουλία και την προσφορά του στην κοινωνική δοµή Συσσίτια του ∆ήµου Αχαρνών

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Προκειµένου να ξεπεραστούν εµπόδια που έθεταν Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Ο Α Ε ∆ ΑΡ Μ Ο ∆ Ι Ο Σ Γ Ι Α Τ Ι Σ Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ ΕΙ Σ Σ Ε Κ Ο Ι Ν Ω Φ ΕΛ Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Μ Ε Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι ΚΗ Π Α Ρ ΕΜ Β Α Σ Η

Ν

οµοθετική παρέµβαση µετά από εισήγηση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση προκειµένου να ξεπεραστούν εµπόδια που έθεταν Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς του ∆ηµοσίου, στην πρόσληψη επιτυχόντων ανέργων στα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας µε κοινή υπουργική απόφαση, προωθεί η Κυβέρνηση. Σύµφωνα µε πληροφορίες του ΑΠΕ - η απόφαση προβλέπει, ότι σε περίπτωση που οι επιβλέποντες φορείς αρνούνται την πρόσληψη ανέργων που υποδεικνύονται από τον ΟΑΕ∆ ο Οργανισµός µπορεί να αποφασίσει την πρόσληψή τους σε άλλο φορέα ακόµη και αν οι θέσεις που προβλέφθηκαν έχουν καλυφθεί. Ειδικότερα στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ότι, «οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν προσλαµβάνονται µε ευθύνη του επιβλεπόντων φορέων, τοποθετούνται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆, σε αντίστοιχη

θέση άλλου επιβλέποντα φορέα, βάσει της αίτησής τους, ή άλλης επιλογής τους ακόµη και καθ' υπέρβαση του εγκεκριµένου σε αυτόν αριθµού θέσεων και µετά από σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα φορέα». «Με την ίδια, ή όµοια απόφαση του ∆.Σ του ΟΑΕ∆ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά µε τη µοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουµένων σε επιβλέποντες φορείς, µετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης». Με την συγκεκριµένη απόφαση επιχειρείται να ξεπεραστούν προβλήµατα που έθεταν στην εφαρµογή του προγράµµατος Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ένδειξη διαµαρτυρίας για την κινητικότητα και άλλες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου που επικαλούνταν αδυναµίες στη διαχείριση των προσλήψεων, όπως η υποχρεωτική υποβολή κάθε µήνα της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης, για τη βεβαίωση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Για να θυµάσαι…ό,τι ξεχνάς 1978-2013 :35 χρόνια Συνάντηση συµµαθητών Ελευσίνα Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου µετά το µεσηµέρι περνούσα έξω από το πρώτο- τρίτο Γυµνάσιο στην οδό Γυφτέα στην Άνω Ελευσίνα. Ξαφνικά άκουσα φωνές, γέλια, φασαρία όπως σε διάλλειµα. Μόνο που οι φωνές ήταν πιο µπάσες, πιο µεγάλες, πιο ώριµες. Πλησιάζοντας την εξώπορτα, αν και ήµουν βιαστικός µου µυρίστηκε ρεπορτάζ αλλιώτικο… και µπήκα. Ανακάλυψα ότι οι µαθητές δεν ήταν σύγχρονοι, δεν ήταν σηµερινοί. Είχαν έρθει από τα παλιά. Επέστρεψαν στο Γυµνάσιό τους 35 χρόνια µετά. Αποφοίτησαν σαν µαθητές του τότε Λυκείου το 1978. Αν και 50 plus χρόνια κουβάλαγαν στην πλάτη τους, φαίνονταν νεότατοι. Στην είσοδό τους υποδεχόταν ένας συµµαθητής τους ο φαλακρός Γιάννης Σούτας. Τους παρατηρούσα έναν- έναν και καθεµία τις συµµαθήτριες ξεχωριστά. Κρατούσαν γερά, ανάλογα µε την ηλικία τους. Κάποιοι και κάποιες µπορούσαν να ξεγελάσουν την µητέρα φύση, δεν µπορούσαν όµως να κορο·δέψουν τον πατέρα χρόνο. Προς µεγάλη µου έκπληξη άκουσα να χτυπά το κουδούνι όπως τις καθηµερινές. Είδα να σχηµατίζουν γραµµές και να στοιχίζονται. Τελικά δεν ήταν µόνοι. Απ’ τα γραφεία ξεπρόβαλλαν οι αειθαλείς καθηγητές τους: Φιλόλογοι: Γ. Μανουσόπουλος, Γ. Μπαρµπεροπούλου, Α. Καλα·τζάκη, Β. Κούβελας, Σ. Ξεντίδης. Μαθηµατικοί: Α. Βαρελόπουλος, Κ. Μεντής, Π. Οικονόµου. Θεολόγοι: Χ. Πανταζόπουλος, Γ. Στάθης και τέλος ο Γυµναστής τους που µάλλον τότε έκανε καλά την δουλειά του, γιατί τους έβλεπα όλους και όλες σε φόρµα Χ. Χατζηγρηγορίου. Οικοδέσποινα ήταν η σηµερινή ∆ιευθύντρια, φιλόλογος Αγγελική Λεβέντη τότε νεοδιορισθείσα καθηγήτριά τους. Με τον καιρό σύµµαχό τους, έκαναν µια βόλτα στο προαύλιο, έβγαλαν όλοι µαζί 120 άτοµα περίπου µια φωτογραφία και επισκέφτηκαν κάποιες ψηφιακές αίθουσες. Αισθάνθηκαν υπερήφανοι όταν άκουσαν την κυρία Λεβέντη να λέει ότι το 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας είναι ανάµεσα στα 30 πρώτα ψηφιακά σχολεία της Ελλάδας. Είδαν τα χηµεία όπου 40 χρόνια πριν, στις πρώτες τάξεις οι αείµνηστοι καθηγητές ∆. Σουλιώτης και Ι. Χαροκοπάκης εξηγούσαν κάποια πειράµατα. Περπάτησαν δίπλα στα κάγκελα, όπου σκαρφάλωναν για την γνωστή «κοπάνα». Θυµήθηκαν τις γωνίες όπου έκαναν λαθραία τσιγάρο από µάρκες της εποχής όπως πρώτο, έθνος, σαντέ, άρωµα, καρέλια κλπ. Αρκετοί θυµήθηκαν ότι αγόραζαν από τα περίπτερα και χύµα. Έξω από το κυλικείο σταµάτησαν,

αναφέρθηκαν στον κυρ Χρήστο µε το µεγάλο γκρι ποδήλατο και την σύζυγό του κυρα Νίτσα µε τα σκούρα γυαλιά και την ζακέτα. Νοστάλγησαν την εποχή που από το κολατσιό του δηµοτικού πέρασαν στο κουλούρι της δραχµής. Θυµήθηκαν το sinalco και την πορτοκαλάδα παλίρροια. Αναφέρθηκαν στα Σάββατα που έκανα κανονικό εξάωρο µάθηµα. Κατέληξαν στην σηµερινή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τότε κοµµάτι του γυµναστηρίου, όπου όλοι κατέβαιναν στις εξετάσεις Φεβρουαρίου και Ιουνίου. Ακολούθησε προβολή φωτογραφιών από τα χρόνια 1972-1978. Επίσης από τις προηγούµενες συγκεντρώσεις ετών 1983-1988-1993 -1998-2004 και την προηγούµενη το 2008. Έβλεπα κάποια µάτια να βουρκώνουν. Τον λόγο πήρε ο κεντρικός διοργανωτής Γιάννης Σούτας. Αφού καλωσόρισε καθηγητές και συµµαθητές ζήτησε απ’ όλους να υψώσουν τα ποτήρια τους προς τιµή των δώδεκα που έχουν φύγει για πάντα. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε αναφορά στον τελευταίο χαµογελαστό οικογενειάρχη συµµαθητή τους Λεωνίδα Παππά που τους άφησε ξαφνικά εφέτος στις 18 Αυγούστου. Συνεχίζοντας ο Γιάννης Σούτας είπε: Κυρίες και Κύριοι Καθηγητές για εσάς ο χώρος όπου απόψε βρίσκεσθε είναι ακόµη ένα σχολείο, από τα πολλά που υπηρετήσατε στην 40χρονη και πλέον σταδιοδροµία σας. Για όλους εµάς τους συµµαθητές είναι το σχολείο µας ένα και µοναδικό. Το µεικτό γυµνάσιο Ελευσίνας. Φαίνεται κεντηµένο µε άσπρη κλωστή πάνω αριστερά στη µπλε ποδιά που φοράει η κούκλα που µας παραχώρησε για απόψε ο κύριος Γιώργος Λουδάρος από το πολυκατάστηµα της οδού Παγκάλου. Κύριε Μανουσόπουλε, κύριε Κούβελα, αισθάνοµαι σαν εξεταζόµενος µαθητής στην έκθεση µε θέµα: συναισθήµατα και αναµνήσεις απ’ τα παλιά αξέχαστα µαθητικά χρόνια. Εδώ απόψε δεν ήρθαµε µόνο για αγκαλιές, θύµησες, γέλια και φιλιά. ∆εν ήρθαµε να χα·δέψουµε αυτιά. Ήρθαµε να πούµε µόνο αλήθειες. Σ’ αυτό το σχολείο γελάσαµε, κλάψαµε χαρήκαµε φοβηθήκαµε, ανδρωθήκαµε, ερωτευθήκαµε µα πάνω απ’ όλα λάβαµε. Ναι, πήραµε από σας γνώση. Τα πρώτα εφόδια για να βγούµε στα δέκα οχτώ µας στην αρένα της ζωής. Στους γονείς µας οφείλουµε το ζειν στους δασκάλους µας, σε σας, το ευ ζειν. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, τα καταφέραµε. Σας κοιτάµε σήµερα όλοι και όλες κατευθείαν µέσα στα µάτια, µε ψηλά το κεφάλι κάτι που οι τότε αδιάβαστοι δεν τολµούσαν. Όχι απαντήστε µου κύριε Μανουσόπουλε υπήρχε

έστω και µια περίπτωση να σας κοιτάξει κάποιος ή τον κύριο Παναγιώτη Νιάτσο στην Α’ γυµνασίου το 1972. Ήµασταν πιτσιρικάδες που από την πατριδογνωσία και την φυσική ιστορία του δηµοτικού βουτήξαµε ξαφνικά στα αρχαία του Βαµπούλη Ζούκη πιστεύω τω φίλω. Πιστόν φίλον εν κόποις και κινδύνοις γιγνώσκεις… . Στον Ξενοφώντα, «Κύρου Ανάβαση» ∆αρείου και Παρυσάτιδος γίγνονται παίδες δύο. Πρεσβύτερος δε Αρταξέρξης νεώτερος δε Κύρος, µας είχατε ταράξει στη βάση στο 10. Θα ρωτήσει όµως κάποιος τι πήραµε τελικά και τι δώσαµε. Ξεκινώ απ’ το δεύτερο. ∆ώσαµε τα πρώτα εφηβικά µας χρόνια. Ίσως τα πιο όµορφα Ίσως τα πιο αγνά Ίσως τα πιο δύσκολα µας πλάσατε, µας σµιλεύσατε, µας επεξεργαστήκατε. Είχατε όµως καθαρό, αγνό, αληθινό ακατέργαστο υλικό στα χέρια σας. Μετράει ο µάστορας, µετράει και η πρώτη ύλη. Έχετε µεγάλο µερίδιο ευθύνης για τον καθένα µας ξεχωριστά. Για την πορεία που χαράξαµε στα πρώτα µεταλυκειακά βήµατά µας. Εσείς και η τύχη δηλαδή ο θεός, γιατί τύχη είναι το ψευδώνυµο του θείου όταν δεν θέλει να υπογράψει µε το όνοµά του. Εσείς σπείρατε, εµείς θερίσαµε. Ίσως κάποιοι θερίζουν ακόµη. Ο κύκλος δεν έχει κλείσει. Ίσως ο τροχός να µην γύρισε αρκετά για όλους, ίσως η ζωή σε κάποιους να χρωστάει ακόµη. Πολλοί πιστεύουµε ότι αδικηθήκαµε , ότι αξίζαµε περισσότερα. Ξεχνάµε όµως ότι το αρκετά είναι καλύτερο από το πάρα πολύ. Ξεχνάµε ότι το γεµάτο ποτήρι χύνεται πιο εύκολα. Πολλοί ενδιαφερόµαστε για το µήκος της ζωής µας, αγνοούµε το βάθος και το πλάτος. Ενδεκάδα είναι η ζωή στον αγώνα µαζί της και ο καθένας από εµάς τους µαθητές σας υποχρεωθήκαµε πολλές φορές µέχρι σήµερα να παίξει µόνος του ακόµη και µπακότερµα, όπως τότε παλιά στις αλάνες, στις γειτονιές, στο ξερό χώµα χωρίς δοκάρια χωρίς γραµµές δύο πέτρες µόνο στήναµε για τέρµα δεξιά αριστερά και παίζαµε µέχρι να νυχτώσει. ∆εν υπήρχε χόρτο συνθετικό, δεν υπήρχαν γήπεδα 5Χ5 υπήρχαµε όµως εµείς οι µαθητές σας σε κάθε γωνία σε κάθε γειτονιά. Μας µάθατε να παλεύουµε. Μας διδάξατε το ΤΑΝ ή ΕΠΙ ΤΑΣ που κάποιοι άλλοι είχαν διδάξει πριν σε εσάς. Σήµερα πολλά απ’ τα παιδιά µας δεν έµαθαν, δεν γνωρίζουν. Μεγάλο µερίδιο ευθύνης έχουµε και εµείς οι γονείς γι’ αυτό. Μας µάθατε να ζούµε και όχι να υπάρχουµε. Να µην είµαστε ζωντανοί, νεκροί, ζωντανοί κενοί. Να µην είµα-

στε λαθρεπιβάτες στο ταξίδι της ζωής. Μας µάθατε να επιλέγουµε. Ο θάνατος αρπάζει όλα όσα έχεις. Είναι ο ληστής των πάντων, δεν δίνει ποτέ του ρέστα. ∆ώδεκα παιδιά, εννέα αγόρια και τρία κορίτσια δεν είναι σήµερα ανάµεσά µας. Ο θάνατος µπορεί να είναι κοντά. Κανείς δεν ξέρει το πότε. Επιβάλλεται να έχουµε τα αυτιά µας ανοιχτά να τον ακούσουµε όταν µας ψιθυρίζει: ΖΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΜΑΙ. Εδώ σ’ αυτό το σχολείο γράφαµε στους τοίχους ή στις κολώνες στις µπασκέτες διάφορα συνθήµατα απ’ τους απόηχους της εποχής που κουβαλάγαµε χωρίς καλά καλά να γνωρίζουµε τι σήµαινε ο πόλεµος του ΒΙΕΤΝΑΜ, ο Μάης του 68 στη Γαλλία και ακόµη για το Πολυτεχνείο του 1973 που µας βρήκε στην Β’ γυµνασίου. ∆εν υπήρχαν όπως σήµερα GRAFITIS ένας απλός µαρκαδόρος απ’ τα βιβλιοπωλεία του Μονοχολιά και του Μπενετάτου. Καταλήψεις δεν ξέραµε τι σήµαινε. ∆εν µπορώ ειλικρινά να απαντήσω εάν τότε ή τώρα που η κόρη µου τελειώνει το λύκειο, ο γιος µου είναι ήδη φοιτητής ήταν πιο υπεύθυνα τα µαθητικά χρόνια πιο ζεστά, πιο αληθινά, πιο ανθρώπινα. «Make Love no War» ήταν το κυρίαρχο. Θέλαµε να αλλάξουµε τον κόσµο, κανείς δεν µας είπε ότι έπρεπε η αλλαγή να γίνει απ’ τον εαυτό µας. Αργά, ίσως πολύ αργά µάθαµε όχι όλοι, κάποιοι ότι δεν έχουµε ευθύνη µόνο για όσα κάναµε αλλά περισσότερη για όσα δεν κάναµε. Μας διδάξανε το «εις οιωνός άριστος αµύνεσθαι περί ΠΑΤΡΗΣ». Πολλοί στην εποχή µας το µετέτρεψαν περί ΠΑΡΤΗΣ τους. Ανάµεσά µας υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες συµµαθητές. Η ΣΒ έχει έξι (6) παιδιά. Η ΚΧ έχει οχτώ (8) εγγόνια. Για πρώτη φορά παρευρίσκεται ο συµµαθητής µας ∆Β ο οποίος ήταν απών τις προηγούµενες φορές λόγω πολλών και ποικίλων υποχρεώσεων προς την πατρίδα. Τόσα χρόνια που εµείς κοιµόµασταν σχετικά ήσυχοι τα βράδια, εκείνος περιπολούσε µε πυραυλακάτους ή φρεγάτες σ’ όλο το Αιγαίο. Απόψε τον βραβεύουµε σαν τον πιο µικρό πατέρα. Ο γιος του είναι µόλις 5 ετών. ∆εν θέλω να κουράσω άλλο µε τις σκέψεις µου, για να µιλήσετε όλοι. Ίσως είναι ακόµη νωρίς, πρόωρο να κάνουµε τον απολογισµό µας. Αν όµως σκεφτούµε ότι πλησιάζουµε τα 55 και δεχτούµε ότι είναι η εφηβεία των γηρατειών αν γηρατειά θεωρούµε την ηλικία των 80 µάλλον πρέπει να προσέξουµε να επόµενα βήµατά µας. Η γιαγιά µου ανάµεσα στα παραµύθια στα µέσα της δεκαετίας του 60 µου’ λεγε : όταν δίνεις να ξεχνάς, όταν παίρνεις να θυµάσαι.


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Και εµείς δεν ξεχνάµε κυρίες και κύριοι καθηγητές ότι πήραµε πολλά από εσάς. Μας διδάξατε έννοιες όπως ήθος, αξιοπρέπεια, σεβασµό, ειλικρίνεια, εντιµότητα, ισότητα, όραµα, προσπάθεια, συνεργασία , τόλµη, υποµονή, υπευθυνότητα και ωριµότητα. Μας µάθατε να πιστεύουµε σε αξίες και ιδανικά όπως η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια. Μας µάθατε να µην είµαστε χύµα, αλλά συγκροτηµένοι. Εδώ µέσα ανδρωθήκαµε, αποκτήσαµε µπέσσα και τσαγανό. ∆εν ανήκουµε σ’ αυτούς που θυµούνται αργά και ξεχνούν γρήγορα. Εµείς ζυγίζουµε την συνείδησή µας σε χειροποίητες πλάστιγγες φτιαγµένες µε µεράκι από αυθεντικούς τεχνίτες παλαιάς τεχνολογίας, αλλά σταθερής αξίας. Κάποιοι σήµερα ζυγίζουν σε digital ζύγους, υπερσύγχρονους made in CHINA, φθηνοκατασκευή, άρπα –κόλα µε φθηνά εργατικά, αναξιόπιστους. Κλείνοντας θα’ θελα να θυµίσω ότι τίποτα δεν γίνεται από µόνο του. ∆εν µπορώ να µην ευχαριστήσω για την φιλοξενία την κα Αγγελική Λεβέντη, τον ∆ήµαρχο κο Γιώργο Τσουκαλά για την παραχώρηση του σχολείου. Επίσης τους: Ιωνία Ιατρική Τριανταφυλλιά Αβραµίδη Πρότυπα Ιατρικά Εργαστήρια Πέτρο Κοροπούλη για την δωρεά διαφόρων εξετάσεων. Τα φαρµακεία Πέππα Ιωάννα Γ. Γκολέµη Ε. Γκολέµη Π. Παντελιδάκη Γ. Καρατζά Το βιβλιοπωλείο Γ. Κανάκη Σχολή Οδηγών Υιοί Κ. Ρεντούµη Το Ασφαλιστικό Γραφείο «ΚΥΡΟΣ» Το Πρατήριο Καυσίµων Β.Ρ. Τζαµουράνη Το Αρτοποιείο Χ. Κουσκουτόπουλος για την συµβολή τους στην αποψινή εκδήλωση.

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Άφησα τελευταίο τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο και την εφηµερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ που τόσα χρόνια καλύπτει µε αναλυτικό ρεπορτάζ τις εκδηλώσεις µας. Τέλος ευχαριστίες για τους συµµαθητές µας από την Μάνδρα κους ∆ηµήτρη Παπακωνσταντίνου, Κώστα Μουρίκη και Γιάννη Μοίρα µετά των συζύγων συµµαθητριών καθώς και τις συµµαθήτριες Ελένη Μαρούγκα και Ρούτη Γεωργία οι οποίοι µας τίµησαν για πρώτη φορά. Η Μάνδρα απέκτησε Λύκειο λίγα χρόνια αργότερα και οι µαθητές όπως και από τα Μέγαρα έρχονταν µε το λεωφορείο της γραµµής. Απόψε είχαν προσκληθεί οι τότε φροντιστές Πέτρος Λιάσκος, ∆ιοµήδης Τζαφέρης. Ήρθε και µας τιµά µόνο η κυρία Ελένη Ζαχαρίου του τότε φροντιστηρίου «ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ» στην πλατεία Ηρώων. Θα’ θελα ένας- ένας συµµαθητής –τρια να έρθει να παραλάβει το αναµνηστικό µετάλλιο και να διαβάσει προσεκτικά το µικρό πάπυρο. Στο µετάλλιο είναι χαραγµένο εκτός των άλλων η φράση «για να θυµάσαι ό,τι ξεχνάς». Στον πάπυρο: επιστρέφεις σήµερα Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου 2013, 35 χρόνια µετά για να διαπιστώσεις ότι δεν είναι το σχολείο που σου λείπει αλλά τα µαθητικά σου χρόνια. Μπορείς να κλείσεις τα µάτια στην πραγµατικότητα αλλά όχι στις αναµνήσεις. Ίσως µέχρι τώρα ζούσες για τους άλλους. Ήρθε η στιγµή να ζήσεις και για σένα για να µην πεις στο τέλος «πέρασε ένα ποτάµι απ’ τα χέρια µου και δεν κράτησα µια στάλα νερό να πιω». Μη µετανιώνεις για τίποτα. Ποτέ. Μόνο για την αδράνεια. Ο συµµαθητής σου απ’ τα παλιά, αληθινά, αξέχαστα χρόνια. Και µην ξεχνάς ποτέ, ο χρόνος κυλάει αργά, µα περνά γρήγορα. Ακολούθησαν οµιλίες καθηγητών, µαθητών, κοπή τούρτας, αναµνηστικές φωτογραφίες, χορός. Οι µεζέδες άφθονοι και λαχταριστοί. Υπήρχαν και νηστίσιµα λόγω των εορτών.

∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική ασφάλιση για τους µαθητές ∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων του ∆ήµου Φυλής

Σ

την υλοποίηση προγράµµατος δωρεάν ιατροφαρµακευτικής ιδιωτικής ασφάλισης προχωρά η ενιαία σχολική επιτροπή του ∆ήµου Φυλής. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Φυλής η κάλυψη ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια που οι ασφαλισµένοι είναι υπό την ευθύνη των σχολείων. Ολόκληρη η ανακοίνωση του προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Φυλής, έχει ως εξής: «Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ανασφάλιστης εργασίας πολλών γονέων , η Ε.Σ.Ε. Α΄/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φυλής πρόκειται να πραγµατοποιήσει ένα πρόγραµµα ∆ΩΡΕΑΝ ιατροφαρµακευτικής ιδιωτικής ασφάλισης για όλους τους µαθητές των δηµοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων του ∆ήµου µας το οποίο θα παρέχει τα εξής : Ασφάλιση µόνιµης ολικής ή µερικής ανικανότητας από

ατύχηµα Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ατύχηµα Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από έκτακτη ασθένεια Η κάλυψη ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια που οι ασφαλισµένοι είναι υπό την ευθύνη των σχολείων (ώρες διδασκαλίας , διαλειµµάτων , ηµερήσιες εκπαιδευτικές εκδροµές , περίπατοι κτλ) καθώς και κατά την διαδροµή τους από και προς τα σχολεία, µία ώρα πριν την έναρξη και µία ώρα µετά το πέρας των µαθηµάτων. Οι γονείς θα πρέπει να συµπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση µε τα προσωπικά στοιχεία του κάθε παιδιού που έχει σταλεί στα σχολεία και να την προσκοµίσουν στα σχολεία ή στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων ή στα γραφεία της Ε.Σ.Ε. Α΄/θµιας Εκπαίδευσης (οδός Στέλιου Μηγιάκη , Εργατικές κατοικίες Γεννηµατά , Τσουκλίδι Άνω Λιόσια ). Ο Πρόεδρος Πουλιάσης ∆ηµήτρης »

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Το κρασί άφθονο όπως και οι αναµνήσεις. Τσουγκρίζοντας τα ποτήρια έδιναν µια ευχή: να βρεθούν όλοι ξανά µαζί σε πέντε χρόνια το 2018. Να µην λείπει κανείς, να πάρουν όλοι τη δόση τους…που τους κρατά στις επάλξεις και δεν ξεχνούν τι έµαθαν, από εκείνα τα χρόνια. Ότι µαγκιά δεν είναι στη ζωή να µην αποτυγχάνεις…µαγκιά είναι να ξαναστηθείς κάθε φορά που χάνεις. Και το είδα στο βλέµµα τους, πολλούς που ήξερα ξαναστήθηκαν είναι έτοιµοι, έτοιµοι που θα τους έλεγε και ο Νίκος Κεχαγιάς, αν ζούσε ο φιλόλογός τους. Σίγουρα ήταν κάπου εδώ απόψε ανάµεσά τους. Συνεχίστε παιδιά των τάξεων 1972-1978. Πάντα τυχεροί, δυνατοί, υγιείς. Μου χαρίσατε ένα όµορφο, ζεστό γεµάτο συγκινήσεις κυριακάτικο απόγευµα. Κι ας µην ήµουν συµµαθητής σας. Κι ας µην υπήρξα ένας από εσάς, όντας πολύ µικρότερος. Μακάρι να ήµουν. Αισθάνοµαι γεµάτος απόψε, ζώντας µαζί σας στιγµές, θύµισες αληθινές µοναδικές. Μακάρι να είµαι τυχερός να βρεθώ στην επόµενη σύναξη σε 5 χρόνια. Θα µπορούσα να γράφω ασταµάτητα γι’ αυτούς τους µαθητές, γι’ αυτά τα µεγάλα παιδιά, για τους µεσήλικες εφήβους. Θα µπορούσα να χρησιµοποιήσω πολλούς τίτλους σαν επικεφαλίδα. Επιλέγω όµως έναν, τον πρώτο, τον καλύτερο τον δανείζοµαι από το αναµνηστικό µετάλλιο που πήραν όλοι απόψε µαζί µε την φωτογραφία του σχολείου «για να θυµάσαι ό,τι ξεχνάς». Αισθάνοµαι τυχερός που περνούσα έξω από το σχολείο σήµερα Κυριακή 8 ∆εκέµβρη. Ένα σχολείο που δεν φοίτησα ποτέ, αλλά έφυγα απόψε σα να είχα µαθητεύσει µαζί σας στα ίδια θρανία έξι χρόνια, τριάντα πέντε χρόνια πριν. Αληθινά ένα µεγάλο ευχαριστώ… Γιάννης Σούτας

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Τέρµα Αθ. Τσίγκου -Γερµανικά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ∆.Σ. του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύργου σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00 πµ στο Πολιτιστικό Κέντρο των Ηπειρωτών στον Ασπρόπυργο. Θα είναι τιµή για εµάς η συµµετοχή σας στην εκδήλωση Με τιµή για το ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΡΗΣ


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΕΠΣ∆Α: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Ανακοινώθηκε απο την γραµµατεία της ΕΠΣ∆Α το αγωνιστικό πρόγραµµα του Σαββατοκύριακου στην Α' και Β'κατηγορία της ∆υτικής Αττικής (15η αγωνιστική). Αναλυτικά: Α' Κατηγορία(15η αγωνιστική) Σάββατο(15:00) ∆ΗΜ. ΦΥΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004

Ο ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ Ο 19χρονος µεσοεπιθετικός, Γιάννης Χαροντάκης, µετακοµίζει από την Καλλιθέα στον Βύζαντα Μεγάρων. Ο παίκτης έµεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Καλλιθέα. Όταν εξασφαλίσει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα το µεγαρίτικο συγκρότηµα τότε θα υπογράψει το νέο του συµβόλαιο.

Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ: ΣΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ Κυριακή(13:00) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΛΕΩΝ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ Κυριακή(15:00) ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΤΤΑΛΟΣ ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. Β' Κατηγορία(15η αγωνιστική) Σάββατο(15:00)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΣΚΑΝΑ: ΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κυριακή(10:00) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕ∆ ΕΣΚΑΝΑ και την ΚΕ∆ ΕΣΚΑ οι διαιτητές κριτές και κοµισάριοι των αγώνων του Σαββατοκύριακου.

Κυριακή(11:00) ΠΕΡΑΜΟΥ: ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(15:00) ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΛΠΙ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΘΑ ΤΟ ∆ΩΣΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΟΥ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Στην τελική ευθεία έχουν µπει για τον Αστέρα Μαγούλας τα έργα στο γήπεδό του. Ο χλοοτάπητας τοποθετήθηκε και η οµάδα είναι πολύ πιθανό να το χρησιµοποιήσει µέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.

Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η Σε µια σηµαντική προσθήκη προχώρησε ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου καθώς στα κιτρινόµαυρα ντύθηκε ο 27χρονος αριστεροπόδαρος Στεφανίδης Κώστας. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στον χώρο του κέντρου και θα βοηθήσει στα µέγιστα την οµάδα των Ποντίων. Την περασµένη σεζόν αγωνίστηκε στη Β' Ε.Π.Σ.Έβρου κατακτώντας το πρωτάθληµα µε την οµάδα του Α.Ο. Ιπποκράτη.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Το ∆.Σ. του ΜΑΝ∆ΡΑ›ΚΟΥ εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρια για

τον πρώην πρόεδρο τις οµάδας Παναγιώτη Τσαντήλα που σε ηλικία 67 ετών έφυγε απο την ζωή.

Η προσφορά του στον ΜΑΝ∆ΡΑ›ΚΟ ήταν µεγάλη και όλος ο φίλαθλος κόσµος της οµάδας θρηνεί για τον χαµό του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-01-14 ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Κλ. Σαλαµίνας 10.15 Τελαµώνας –Πανελευσινιακός Α·βαλιώτης Πολίτης Κ. ‘ Κλ. Σαλαµίνας 11.45 Παννεαπολικός –Εν. Περάµου Μεγάρων Α·βαλιώτης Πολίτης Κ. ‘ ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ Κλ. Μεγάρων Αλ. Σαλ. 12.30 ΝΕ Μεγαρίδος –Μέγαρα Ποθητός -…. Κλ. Ελευσίνας ∆ασκαλ. 11.30 Πανελευσινιακός –Φιλία Περ. Γερουλάνος – Τοβήλ ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Κλ. Ελευσίνας ∆ασκαλ. 13.30 Πανελευσινιακός – Π. Φάληρο –Τοβήλ Γεωργουλάκος Αν. Πειρα·κού 18.00 Ολυµπιακός ΝΕ Μεγαρίδος ΠΑΙ∆ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Κλ. Μάνδρας 14.00(Π) Μανδρα·κός –Εν. Τραχώνων – Μοσκόβης Παπαδάτος Κλ. Μεγάρων Αλ. Σαλ. 18.00 (Ε) ΝΕ ΜΕγαρίδος –Πέραµα Πέππας – Πάλλας Καραγεωργόπουλος Κλ. Μεγάρων Αλ. Σαλ. 19.30(Π) ΝΕ Μεγαρίδος – Αν. Ικονίου Πέππας –Πάλλας Καραγεωργόπουλος Κλ . Ελευσίνας ∆ασκαλ. 15.00(Π) ΟΚ Ελευσίνας Εν. Αµφιάλης Γερουλάνος – Λέκου Λαρόζα Κλ. Ελευσινας ∆ασκαλ. 16.30(Ε) ΟΚ Ελευσίνας –Εν. Αµφιάλης Γερουλάνος –Λέκου Λαρόζα Κλ. Βάρης 20.00 (Ε) Βάρη –Πανελευσινιακός –Μπανιά Λαρόζα

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-01-14 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κλ. Καµινίων 19.00 Κυρίαρχοι Μανδρα·κός Ορφανός Εµ. Λέκου Λαρόζα , Μοσκόβης 2οο Κλ. Ελευσίνας 18.00 Πανελευσινιακός Φοίνικας Πειρ. Παπαδόπουλος Χ. , ∆αβιδέλης – Παπαδάτος Καραγεωργόπουλος ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ ∆ΑΚ Κορυδαλλού 19.30 Προοδευτική –Μανδρα·κός Λάτσης –Κατσίπης ΠΑΙ∆ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Κλ. ∆ηµ. Γλυφαδ. Παπαδ. 15.00(Π) Τερψιθέα Γλυφ. –Πανελευσινιακός ∆ραµεσιώτης – Βαλαής Βεµβέτσος Κλ. Περάµατος 17.00(Π) Φιλία Περ. ΓΑΣ Ελευσίς Α·βαλιώτης -Λεουτσάκος Καλουζάκης Κλ. Ν. Περάµου 15.30 (Π) Εν. Περάµου Μεγάρων ΓΣ Μεγάρων Πέππας –Ντεµελής Μπανιά Κλ. Ν. Περάµου 17.00 (Ε) Εν. Περάµου Μεγάρων Προοδευτική Ε Πέππας –Ντεµελής Μπανιά ∆ΑΚ Κορυδαλλού 21.15 (Ε) Πήγασος Κορ. Μανδρα·κός Λάτσης – Τσιπλακίδης , Μακαρατζής ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 1ο ΚΓ∆ Νικαίας 09.00 ΕΑ Νικαίας –ΝΕ Μεγαρίδος Ντζαµάρας – Γουζούασης 2οκλ. Μάνδρας 12.30 Μανδρα·κός Πανελευσνιακός Ντζαµάρας – Μοσκόβης


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΧΑΡΝΑUΚΟΣ: ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

Στον Αχαρνα·κό υπολογίζονται οι Γιώργος Ιορδανίδης, Αντώνης Αθανασίου για το εκτός έδρας παιχνίδι µε την Επισκοπή. Στα πλάνα του Γιώργου Βαζάκα βρίσκονται τα τελευταία, χρονικά, µεταγραφικά αποκτήµατα της οµάδας, καθώς τα δελτία και των δύο θα είναι έτοιµα. Αυτό σηµαίνει ότι αναµένεται να συµπεριληφθούν στην αποστολή για την κυριακάτικη (εκτός έδρας αναµέτρηση µε την Επισκοπή. Η προετοιµασία για το εν λόγω παιχνίδι oολοκληρώνεται σήµερα χωρίς προβλήµατα, καθώς όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιµοι. Να σηµειωθεί ότι ο Ντάλλας αποφασίστηκε να εκτίσει τη ποινή του στο µατς µε τον Βύζαντα και ο Αθανασόπουλος σε αυτό µε τη Γλυφάδα.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ∆Α: Ο ΑΤΤΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ Ο ΠΑΟΚ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες στα γραφεία της ΕΠΣ∆Α µε την παρουσία του ∆.Σ της Ενωσης και των οµάδων που προκρίθηκαν η κλήρωση της 4ης φάσης του κυπέλλου. Τα ζευγάρια: Ατταλος Νέας ΠεράµουΛέων, ΠΑΟΚ Μάνδρας-Αστέρας Μαγούλας. Οι αγώνες θα είναι διπλοί και θα γίνουν στις 22/1 και 12/2. Την κλήρωση έκανε ο Αργύρης Οικονόµου ενώ παραβρέθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής κυπέλλου Κώστας ∆ιολέτης, ο πρόεδρος επιτροπής πρωταθλήµατος Γιώργος Ντούρος, ο Γιάννης Στάθης, το µέλος Σπύρος ∆ρίκος και η γραµµατέας Κωνσταντίνα Φράγκου.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-∆ΙΟΛΕΤΗΣ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΚΛΕ ΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟ ΡΝΤ ΑΝ ΕΤ ΟΦ Ο ΠΑΝΕ ΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ Αλλος ένας ποδοσφαιριστής θα φορά την φανέλα των σταχυοφόρων µέχρι το καλοκαίρι. Πρόκειται για τον Βούλγαρο µεσοεπιθετικό Ιορντάν Ετόφ ο οποίος αγωνιζόταν στην ∆όξα ∆ράµας. Οι µεταγραφές δεν έχουν σταµατήσει ακόµα για τους σταχυοφόρους και αναµένονται και άλλες κινήσεις.

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ H KA ΛΛΙΘΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΦΩΚΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΚΙ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Ανακοινώθηκε το πρόγραµµα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος Νέων Football League. Σάββατο 18 Ιανουαρίου Ηρακλής Ψαχνών - Παναιγιάλειος (15:00, Γήπεδο Μακρυκάπας) Καλλιθέα - Αστέρας Μαγούλας (12:00, Γήπεδο Παραλίας Τζιτζιφιών) Φωστήρας - Πανηλειακός (12:45, Γήπεδο «Χάρης Παυλίδης») Επισκοπή - Ολυµπιακός Βόλου (15:00, Γήπ. «Θ. Βαρδινογιάννης» Ρεθύµνου) ΑΟ Χανιά - Γλυφάδα (15:00, ∆ηµ. Γήπεδο Αγίων Αποστόλων) Φωκικός - Βύζας (13:00, ∆ηµ. Γήπεδο Χρισσού) Παναχα·κή - Αχαρνα·κός (15:00, ∆ηµ. Γήπεδο Βραχνέικων)

ΠΑΝΕ ΛΕ ΥΣΙ ΝΙΑΚ ΟΣ Για το πρωτάθληµα της Γ'Εθνικής 14η αγωνιστική ο Πανελευσινιακός υποδέχεται

στην Ελευσίνα την Προοδευτική ενώ ο Μανδραικός αγωνίζεται στο Αιγάλεω µε το CITY.

5ος ΟΜΙΛΟΣ ∆όξα Βύρωνα – Εθνικός Αστέρας Γιούχτας – Νέα Ιωνία Πανελευσινιακός – Προοδευτική Ατσαλένιος – Κισσαµικός Πεύκη – Ατρόµητος Πειραιά Μύκονος – Τράχωνες Ολυµπιακός Λαυρίου – Ρούβας Ρεπό: Ιωνικός 6ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΚ – Ερµής Ζωνιανών Περαµαqκός – Πανναξιακός Ηρόδοτος – Ηλυσιακός Αιγάλεω – Μανδραqκός Άγιος Νικόλαος – ΠΑΟ Κρουσώνα Κηφισιά – Θύελλα Ραφήνας Α.Ο. Περιστερίου – Αστέρας Βάρης Ρεπό: Τριγλία Ραφήνας

O Α ΣΤ Ε Ρ Α Σ Μ Α Γ Ο Υ Λ Α Σ Μ Ε Τ ΟΝ Π ΑΝ ΗΛΕ ΙΑΚΟ Ο Β Υ Ζ Α Σ ΣΤ Ο Ν Τ Α Υ ΡΟ ΜΕ Τ Ο Ν Φ ΩΣ Τ ΗΡΑ Ο Α Χ Α Ρ ΝΑ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Ο Ρ Ε ΘΥ Μ ΝΟ Μ Ε Τ ΗΝ Ε Π Ι Σ Κ Ο ΠΗ Σε αγωνιστική δράση το πρωτάθληµα της φούτµπόλ λίγκ µε τη 16η αγωνιστική. Το Σάββατο ο Αστέρας Μαγούλας υποδέχεται στην Ελευσίνα τον Πανηλειακό και θέλει µόνο ν ί κ η γ ι α ν α ξ ε φ ύ γ ε ι α π ο τη ν ε π ι κ ί ν δ υ ν η ζώνη.Την Κυριακή ο Αχαρναικός και ο Βύζαντας έχουν δύσκολη αποστολή αφού αγωνίζονται εκτός έδρας µε Επισκοπή και Φωστήρα. Αναλυτικά:

Παρασκευή 17/01 ΑΟΧ- Παναχαqκή: 15.00 Καλλιθέα- Ολυµπιακός Βόλου: 18.00 OTE TV

Σάββατο 18/01 Αστέρας Μαγούλας- Πανηλειακός: 15.00 Κυριακή 19/01 Επισκοπή- Αχαρναqκός: 15.00 Φωστήρας- Βύζας Μεγάρων: 15.00 Παναιγιάλειος- Γλυφάδα: 15.00 Φωκικός- Ηρακλής Ψαχνών: 20.00 OTE TV


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ

Προβάδισµα 6% για τους Εργατικούς στη Μ. Βρετανία Στο 6% καταγράφεται το προβάδισµα του Εργατικού Κόµµατος έναντι των Τόρις στη Μεγάλη Βρετανία, σύµφωνα τα ευρήµατα δηµοσκόπησης της “YouGov” για την εφηµερίδα “Sun”. Η δηµοσκόπηση φέρνει τους Εργατικούς στο 39%, την ώρα που οι Τόρις του Ντέιβιντ Κάµερον κινούνται στο 33%, και οι Ελεύθεροι ∆ηµοκράτες του Νικ Κλεγκ στο 10%. Το προβάδισµα του Εργατικού Κόµµατος έναντι των Συντηρητικών είναι σταθερό εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, ενώ πολλές φορές έφτασε στα επίπεδα του 10%.

Συντριπτικά υπέρ του νέου Συντάγµατος οι Αιγύπτιοι Συντριπτική είναι η πλειοψηφία των Αιγυπτίων πολιτών που φαίνεται να εγκρίνουν το νέο σύνταγµα της χώρας κατά το δηµοψήφισµα που διεξήχθη, δήλωσε την Τετάρτη αξιωµατούχος του υπουργείου Εσωτερικών, λέγοντας ότι το αποτέλεσµα θα µπορούσε να ανοίξει το δρόµο στον στρατηγό του αιγυπτιακού στρατού, Αµπντέλ Φατάχ αλ Σίσι να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία. «Η προσέλευση των ψηφοφόρων µέχρι στιγµής πιθανώς έχει ξεπεράσει το 55 τοις εκατό, ενώ το ποσοστό των Αιγυπτίων που εγκρίνουν το σύνταγµα είναι ίσως περισσό

τερο από 95 τοις εκατό», δήλωσε στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό, Αλ-Χαγιάτ, ο υποστράτηγος Αµπντέλ Φατάχ Οτµάν, επικεφαλής των δηµοσίων σχέσεων του υπουργείου. Ο Οτµάν έκανε τις σχετικές δηλώσεις επικαλούµενος τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της διήµερης ψηφοφορίας που έληξε την Τετάρτη στις 21:00 (τοπική ώρα). Όπως αναφέρει το πρακτορείο Ρόιτερς, τα αποτελέσµατα αυτά δεν αποτελούν έκπληξη. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, υπήρξε µόνο µια µικρή εκστρατεία κατά του νέου συντάγµατος, το οποίο όµως υποστήριξαν οι Αιγύπτιοι που ήταν υπέρ της ανατροπής του πρώην προέδρου Μοχάµεντ Μόρσι από το στρατό. ∆ιεθνές δίκτυο σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών ήρθε στο φως στις Φιλιππίνες Φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής εκµετάλλευσης ανηλίκων στις Φιλιππίνες ήρθε στο φως µετά από κοινή αστυνοµική έρευνα ΗΠΑ, Αυστραλίας και Βρετανίας: Γονείς «νοίκιαζαν» παιδιά, ηλικιών από έξι µέχρι 15 ετών, για συµµετοχή σε βιντεο-συνδιαλέξεις µε παιδόφιλους µέσω του ∆ιαδικτύου. Εκτός από έντεκα ενδιάµεσους που είχαν στήσει το δίκτυο στις Φιλιππίνες, συνελήφθησαν τουλάχιστον 25 άτοµα σε διάφορες χώρες. Αποµακρύνθηκαν από τους εκµεταλλευτές 15 παιδιά. Σύµφωνα µε την βρετανική NCA, οι γονείς έφερναν τα θύµατα στα µέλη του δικτύου µε δέλεαρ µία σχετικά µικρή αµοι

βή. Τα παιδιά οδηγούνταν σε δωµάτια που είχε στήσει το δίκτυο, στα οποία υπήρχε υπολογιστής µε web cam και τους ξεκινούσαν συζητήσεις µε παιδόφιλους σε άλλα σηµεία του κόσµου, τα οποία είχαν πληρώσει. Τα παιδιά εξαναγκάζονταν όχι µόνο να µιλούν, αλλά και να ναι σε πράξεις ερωτικής φύσης µπροστά στην κάµερα. Η έρευνα είχε ξεκινήσει το 2012, όταν η βρετανική αστυνοµία εντόπισε σχετικό ηλεκτρονικό υλικό στον υπολογιστή άνδρα που είχε εν τω µεταξύ καταδικαστεί. Νέα επίθεση της ξενοφοβικής ιταλικής δεξιάς κατά της υπουργού Μετανάστευσης Σε κατάληψη του γραφείου του προέδρου της ιταλικής γερουσίας, Πιέτρο Γκράσο, προχώρησαν γερουσιαστές της Λέγκας του Βορρά. Η ξενοφοβική ιταλική δεξιά αντιδρά στο µέτρο, που αναµένεται να ψηφιστεί στη Γερουσία, και µε το οποίο καταργείται το ποινικό αδίκηµα της παράνοµης µετανάστευσης. Σε νέα επίθεση κατά της υπουργού Κοινωνικής Ενσωµάτωσης των Mεταναστών Σεσίλ Κιέντζ προχώρησε ο γραµµατέας του κόµµατος.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9:00 π. µ στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ελευσίνα θα τελεστεί το ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής.

Αλεξάνδρας Καλοµενίδη Η οικογένεια σας προσκαλεί να τιµήσετε τη µνήµη της και να συµπροσευχηθούµε µαζί για την ανάπαυση της ψυχής της.

ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Πρόωρη απώλεια µνήµης για όσους πίνουν πολύ αλκοόλ Ηνωµένο Βασίλειο Οι µεσήλικες άνδρες που καταναλώνουν πολύ αλκοόλ είναι πιθανότερο να εµφανίζουν έως και έξι χρόνια νωρίτερα συµπτώµατα απώλειας µνήµης, υποστηρίζουν βρετανοί ερευνητές σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύονται στο επιστηµονικό έντυπο Neurology. Ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, µε επικεφαλής την ∆ρ Σέβεριν Σάµπια από το Τµήµα Επιδηµιολογίας και ∆ηµόσιας Υγείας, έθεσαν υπό ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον 10 χρόνια, περισσότερους από 5.000 άνδρες και 2.100 γυναίκες, ηλικίας 45-69 ετών, συσχετίζοντας την ποσότητα του αλκοόλ που έπιναν µε τις νοητικές τους

επιδόσεις µέσω διαφόρων τεστ (µνήµης, σκέψης, επίλυσης προβληµάτων κ.α.). Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι, όσοι κατανάλωναν τακτικά αλκοόλ, περισσότερο από 36 γραµµάρια την ηµέρα, εκδήλωσαν πρόωρη απώλεια µνήµης και έκπτωση άλλων νοητικών λειτουργιών, από 18 µήνες έως και έξι χρόνια νωρίτερα, συγκριτικά µε εκείνους που έπιναν λίγο ή καθόλου. Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι, η πρόωρη γνωστική εξασθένηση αναλογούσε σε δύο επιπρόσθετα χρόνια γήρανσης, ενώ η επιδείνωση της µνήµης συγκεκριµένα ισοδυναµούσε µε έξι επιπρόσθετα χρόνια γήρανσης.

Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι, όσοι έκαναν λογι κή κατανάλωση αλκοόλ, δηλαδή λιγότερα από 20 γραµµάρια ανά ηµέρα, ή απείχαν της χρήσης, δεν εµφάνισαν πρόωρη πνευµατική εξασθένηση. Η µακροχρόνια επίδραση του αλκοόλ στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου µέσης ηλικίας δεν έχει ερευνηθεί ενδελεχώς, καθώς οι περισσότερες έρευνες µέχρι σήµερα έχουν γίνει είτε σε νεαρά άτοµα, είτε σε ηλικιωµένους. Η βρετανική µελέτη προσφέρει νέα στοιχεία επί του θέµατος, αλλά µόνο για τους µεσήλικες άνδρες, χωρίς να εντοπίζει έκπτωση της µνήµης ή των γνωστικών λειτουργιών των γυναικών που πίνουν αλκοόλ, ίσως επειδή ήταν µικρό το ποσοστό των γυναικών του δείγµατος που έπιναν πολύ αλκοόλ σε καθηµερινή βάση.

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ Ταχ. ∆/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα Ταχ. Κώδικας: 136 74 Συντάκτης :Μαρίνης Πέτρος Τηλέφωνο:2102415357 Email: pmarinis@acharnes.gr

Αχαρνές 15/1//2014 ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΙΧΗΡΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Παρακαλούνται οι επιχειρηµατίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αχαρνών και επιθυµούν να κάνουν κατάληψη και χρήση σε επι-

τρεπόµενους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου , να προσέλθουν στο δηµοτικό µέγαρο τµήµα πρωτοκόλλου έως τις 31/1/2014. Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση της υπηρεσία πρέπει να προσκοµίσουν : 1.Aδεια λειτουργίας της επιχείρησης 2.Αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. 3.Φωτοτυπία της ταυτότητας του υπεύθυνου της επιχείρησης


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Συνεχίζουν έως τις 24 του µήνα την απεργία οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ Έως και τις 24 Ιανουαρίου συνεχίζουν την απεργία τους οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, όπως ανακοίνωσαν, µε αποτέλεσµα τα πολυιατρεία του οργανισµού να λειτουργούν µε προσωπικό ασφαλείας. Οι γιατροί µετά την άκαρπη συνάντησή τους µε τον υπουργό Υγείας Α. Γεωργιάδη, δηλώνουν αποφασισµένοι να µη δεχθούν τις νέες ρυθµίσεις που τους βάζουν σε διαθεσιµότητα και αναζητούν πλέον υποστηρικτές στα κόµµατα, προκειµένου να µην ισχύσουν οι εργασιακές σχέσεις που προωθούνται.

ΕΛΑΣ: 18 προσαγωγές για παρεµπόριο σε λα&κή αγορά Ειδική αστυνοµική δράση για την καταπολέµηση του παρεµπορίου πραγµατοποιήθηκε χθες στη λα^κή αγορά της οδού Φυλής στον Άγιο Παντελεήµονα. Πραγµατοποιήθηκαν 18 προσαγωγές. Στους ελέγχους, οι οποίοι διήρκησαν από τις 7 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα, συµµετείχαν αστυνοµικοί των οµάδων του «Ξένιου ∆ία» και των κλιµακίων καταπολέµησης του παρεµπορίου στο Κέντρο της Αθήνας.Πραγµατοποιήθηκαν 18 προσαγωγές ατόµων και κατασχέθηκε µεγάλος αριθµός ειδών παρεµπορίου, που παρέλαβε απορριµµατοφόρο όχηµα του ∆ήµου Αθηναίων για καταστροφή.

ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% Παρατείνεται για ένα εξάµηνο η καταβολή συντάξεων αναπηρίας του ΙΚΑ

Την παράταση της καταβολής των συντάξεων αναπηρίας του ΙΚΑΕΤΑΜ για ένα εξάµηνο στους συνταξιούχους που εκκρεµεί εξέτασή τους από τις υγειονοµικές επιτροπές ΚΕΠΑ, και χωρίς να απαιτείται καµιά ενέργεια από µέρους τους, αποφάσισε η διοίκηση του Ιδρύµατος. Η παράταση αφορά συνταξιούχους που έχουν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και των οποίων το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωµα έληξε ή πρόκειται να λήξει έως τις 28/02/2014. Η καταβολή των σχετικών συντάξεων θα είναι µηνιαία, θα παρατείνεται, δε, αυτοδίκαια για έξι µήνες από τη λήξη τους. Εάν ο συνταξιούχος εξεταστεί νωρίτερα από το εξάµηνο, η παράταση θα λήγει αυτόµατα. Η σχετική διάταξη εφαρµόζεται και για όσους συνταξιούχους είχαν τύχει της προηγούµενης εξάµηνης παράτασης και δεν έχουν ακόµα εξεταστεί από τις υγειονοµικές επιτροπές ΚΕΠΑ. Η πρώτη καταβολή σύνταξης θα γίνει στις 27/02/2014 και θα δοθούν αναδροµικά οι συντάξεις από τη λήξη τους έως και τη σύνταξη του Μαρτίου 2014. Κατά το χρονικό διάστηµα παράτασης της χορήγησης των συντάξεων λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να παρέχεται ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη.

ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

Λουκέτο σε 21 µικρούς φορείς Την κατάργηση 21 φορέων του ∆ηµοσίου που απασχολούν 224 υπαλλήλους καθώς και την εφαρµογή της αξιολόγησης από φέτος µε τη µέθοδο των ποσοστώσεων στη βαθµολογία προκειµένου να µπει τέλος στα «10άρια» µε τα οποία βαθµολογούνταν το 95% των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης που τέθηκε από προχθες σε δηµόσια διαβούλευση µέχρι και τις 21 Ιανουαρίου. Το νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης περιλαµβάνει και την κατάργηση 21 φορέων του ∆ηµοσίου, όπου απασχολούνται 224 υπάλληλοι Το νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης περιλαµβάνει και την κατάργηση 21 φορέων του ∆ηµοσίου, όπου απασχολούνται 224 υπάλληλοι Επιβεβαιώνοντας το πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα του «Εθνους», το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης εισηγείται την εφαρµογή ποσοστώσεων για τη βαθµολογία των υπαλλήλων στην ετήσια αξιολόγηση που θα ξεκινήσει από φέτος όπου καθορίζονται τα ανώτερα όρια ως εξής: Με τους βαθµούς 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων. Με τους βαθµούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων. Με τους βαθµούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.

∆ιαψεύδει ο Μ.Καραµολέγκος ότι οι απαγωγείς εργάζονταν στην εταιρεία του Σε δήλωση µε την οποία διαψεύδει τις πληροφορίες ότι δύο από τους απαγωγείς του είναι εργαζόµενοι ή πρώην εργαζόµενοι στην εταιρεία του προχώρησε ο επιχειρηµατίας Μανώλης Καραµολέγκος, λίγες ώρες µετά την απελευθέρωσή του.Στη δήλωσή του ο κ. Καραµολέγκος ευχαριστεί την οικογένειά του και την ΕΛ.ΑΣ. και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα διαλευκάνει την υπόθεση. Αναλυτικά η δήλωση του κ. Καραµολέγκου «Έζησα µια περιπέτεια, µια δύσκολη στιγµή, η οποία ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια µου και τους εργαζόµενους της εταιρείας, οι οποίοι πέρασαν στιγµές αγωνίας και βρίσκονται συνέχεια στο πλευρό µου. » Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την Ελληνική Αστυνοµία και τα στελέχη της για τη συστηµατική δουλειά, την ανθρωπιά και τον επαγγελµατισµό τους. Αυτή τη στιγµή συνεχίζονται οι έρευνες και έχω εµπιστοσύνη ότι σύντοµα θα διαλευκανθεί η υπόθεση. » Τέλος, θα ήθελα να διαψεύσω κατηγορηµατικά δηµοσιεύµατα που εµφανίζουν σύνδεση των δραστών µε εργαζόµενους ή πρώην εργαζόµενους της εταιρείας. Οι συγκεκριµένοι άνθρωποι δεν είχαν εργαστεί ποτέ και ουδεµία σχέση έχουν µε την εταιρεία µας». Ανακρίνονται οι δύο απαγωγείς Στη ΓΑ∆Α κρατούνται και ανακρίνονται οι δύο από τους απαγωγείς του Μανώλη Καραµολέγκου, ενώ η αστυνοµία αναζητεί άλλα τρία άτοµα. Οι Αρχές αναζητούν δύο κρησφύγετα των απαγωγέων, ένα εξοχικό στα βόρεια προάστια και µία αγροικία στην Κερατέα. Μέχρι στιγµής οι δύο δράστες δεν αποκαλύπτουν στοιχεία για τα κρησφύγετα τους.

Ύψους 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ Εγκαινιάστηκε το Erasmus+ στην Ελλάδα Ένα ακόµη πρόγραµµα, ύψους 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την επόµενη επταετία, το Erasmus+, εγκαινιάστηκε στην Ελλάδα και την Ακαδηµία Αθηνών στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ.

Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, τα κοινά προγράµµατα σπουδών και οι ανταλλαγές φοιτητών, αλλά και επιστηµονικού προσωπικού µεταξύ των ανωτάτων Ιδρυµάτων της ΕΕ, ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και αθλητισµού. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη, για να αντιµετωπισθεί το έλλειµµα δεξιοτήτων στην Ευρώπη και να καλυφθεί το χάσµα που χωρίζει την παρεχόµενη εκπαίδευση από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σχολίασαν ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και η ευρωπαία Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισµό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία Ανδρούλλα Βασιλείου κατά τον χαιρετισµό τους στην εναρκτήρια εκδήλωση του ευρωπα^κού προγράµµατος Erasmus+. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αρβανιτόπουλος, το πρόγραµµα αυτό θα αποτελέσει βασικό µέσο για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης µε σκοπό την αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ατόµου, την αντιµετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας στα κράτη-µέλη της ΕΕ, αλλά και την κάλυψη των αναγκών σε εργαζόµενους υψηλής εξειδίκευσης. «Είναι απαραίτητο να συνδεθούν τα τρία µέρη της γνώσης εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία- και αυτό απαιτεί συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπα^κό επίπεδο» είπε ο υπουργός Παιδείας και τόνισε ότι οι χώρες που διαθέτουν αποτελεσµατικά συστήµατα µαθητείας σηµειώνουν πολύ χαµηλότερη ανεργία νέων και παράλληλα υψηλότερα επίπεδα εκπαιδευτικής συµµετοχής. Ο κ. Αρβανιτόπουλος ανέπτυξε τα βήµατα που έχουν γίνει πρόσφατα στην εκπαίδευση όπως η αναδιάρθρωση του πανεπιστηµιακού χάρτη, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο νόµος για το Νέο Λύκειο και ανέφερε ότι µε αυτά τα δεδοµένα πλέον, το Εrasmus+ θα αποτελέσει βασικό µέσο για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.«Η χρήση αυτού του µέσου καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσης και αρνητικών επιπτώσεων στις αγορές εργασίας» δήλωσε ο κ.Αρβανιτόπουλος.

Μεγάλες ποσότητες καπνικών εντόπισε και κατάσχεσε στο λιµάνι του Πειραιά το Σ∆ΟΕ. Αξιοποιώντας πληροφορίες το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος εντόπισε και κατάσχεσε δύο εµπορευµατοκιβώτια που προέρχονταν από τη Kίνα και τη Μανίλα µε δηλωθέν εµπόρευµα στα φορτωτικά έγγραφα, κουβέρτες και µεταλλικές καρέκλες κήπου.Στον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το µεν πρώτο εµπορευµατοκιβώτιο περιείχε 412 χαρτοκιβώτια ήτοι 4.120.000 τεµ. τσιγάρα αποµίµηση γνωστής µάρκας, το δε δεύτερο 1.048 χαρτοκιβώτια ήτοι 10.480.000 τεµ. τσιγάρα µάρκας Marble.Οι διαφυγόντες δασµοί ανέρχονται στο ποσό των 2.760.406,14 ευρώ . Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισµό των παραληπτών, των οποίων τα στοιχεία επί των φορτωτικών εγγράφων είναι πλαστά.

ΥΠΟΙΚ: Άρση απαλλοτρίωσης στο 18µηνο, αν δεν έχει αποζηµιωθεί ο ιδιοκτήτης Συνταγµατική επιταγή συνιστά για τη ∆ιοίκηση η άρση κάθε κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας των 18 µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης. Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή µετά από ερώτηση για τις πολλές αποφάσεις δέσµευσης χώρων και οικοπέδων από ∆ηµοτικές ή Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή άλλους φορείς του ∆ηµοσίου, χωρίς όµως να καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις σε εύλογο χρόνο στους ιδιοκτήτες. Το θέµα είχε φέρει στη Βουλή µε ερώτησή του προς τον υπουργό Οικονοµικών ο κυβερνητικός βουλευτής Γιώργος Βλάχος, επισηµαίνοντας ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ∆ηµοτικές και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή άλλοι φορείς του ∆ηµοσίου προχωρούν στη δέσµευση χώρων και οικοπέδων για µελλοντική αξιοποίησή τους και κατασκευή υποδοµών.


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ÐÙËÇÓÅÉÓ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο δυάρι διαµέρισµα 3ου ορόφου 55 τµ στην οδό Φυλής πλησίον εµπορικού κέντου West Plaza. ∆ιαθέτει τζάκι, Air Condition, Ηλεκτρική Κουζίνα Pitsos, Ηλιακό Θερµοσίφωνα, Αυτόνοµη Θέρµανση και ιδιόκτητο Parking. Χαµηλά κοινόχρηστα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932720169.(10.1.14)

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµαστον Ασπρόπυργο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως & Καποδιστρίου, 4ου ορόφου µε ηλιακό, πάρκινγκ, αποθήκη,αυτόνοµη θέρµανση, πόρτες ασφαλείας σε τιµή λογική. Τηλ. 210 5577813, 6977096978 ( 17.12)

Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.11.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ζητείται κοπέλα ή κυρία για ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Θα προτιµηθεί άτοµο από τις γύρω συνοικίες του Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5573304, 6932864021 κ. Μανὠλης (17.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην

περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 Êéíçôü: 6979221888 6979221885

(4.12.13)

e m a i l : : a t ha n a s i o u . a d v i s o r s @ g m a i l . co m

(18.3.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ) 30 ΤΜ. Ο∆ΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 22, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6979320138 (15.1.14)


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ, ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Ταχ. ∆/νση:Ν. Πλαστήρα 69 Ταχ.Κώδικας: 122 42 Πληροφορίες:Β. Οικονόµου Τηλ. 210 5911869 Αιγάλεω 17/12/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 3940 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις

του αρθ. 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε (κατόπιν της από 12-8-11 αίτηση Βασιλείου Σπυρίδωνα) η υπ. αριθ. 3940/ 17-12-13 πράξη χαρακτηρισµού της υπηρεσίας µας (ταυτάριθµη της παρούσης) για έκταση εµβαδού 0,19159 στρ. που βρίσκεται στη θέση «Κάτωθι Νεκροταφείο» Μάνδρας, ∆. Μάνδρας - Ευδυλλίας όπως αυτή απεικονίζεται υπό στοιχεία (4, 5, Α, 4) στο θεωρηµένο από εµάς από Ιούλιος 2011 τοπογραφικό διάγραµµα κλιµ, 1:200 του µηχανικού Λούκου Χαράλαµπου καθώς και στο ενιαίο σε αυτό απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ κλιµ. 1:5000 (6442/2) µε τα ίδια στοιχεία.

ÈÑÉÁÓÉÏ-15 Με την πράξη αυτή η έκταση χαρακτηρίζεται ως: «έκταση µη διεπόµενη από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας» (δηλ. γεωργικώς καλλιεργούµενη της παρ. 6α του αρθ. 3 του Ν.998/79). Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α' βάθµιου ΕΕ∆Α ∆υτικής Αττικής, οδός Παλληκαρίδη 1921 Αιγάλεω. Πληροφορίες στο τηλ. 2105911 869 τις εργάσιµες µέρες και ώρβς. Η ∆ΑΣΑΡΧΗΣ Σούρα Ειρήνη ∆ασολόγος

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΤ/ΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:3 ΕΤΗ ΑΧΑΡΝΕΣ : 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3381 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 432/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Εγκρίνει το χαρακτηρισµό της οδού Μουστακάτου ως ήπιας κυκλοφορίας από Πάρνηθος Οδυσσέως 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ

ΑΡ.427/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. την τοποθέτηση Εγκρίνει πινακίδων – διαγραµµίσεων κλπ. επί της οδού Μουστακάτου από Πάρνηθος – Μελά 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.429/ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Εγκρίνει την τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ΠΕ Λαθέας (Υπάρξεως – Καλογράνη – Χελµού) 4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 428/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Εγκρίνει τη δηµιουργία ζώνης για χρήση πεζών & µαθητών έµπροσθεν του 34ου Ν/Γ & 13ου ∆ηµοτικού επί της οδού Χατζηπέτρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ 5. ΑΡ.430/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Εγκρίνει τις µονοδροµήσεις επί της οδού Μητρ. Χρυσάνθου – Αγ, Αθανασίου ΤΗΣ ΜΕ 6.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡ.433/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Εγκρίνει την κυκλοφοριακή µελέτη στάθµευσης ΣΚΑ & Κάτω Αχαρναί (ΕΡΓΟΣΕ) 7.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 434/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Εγκρίνει τη µονοδρόµηση της οδού Κρήνης – 24ο ∆ηµοτικό Σχολείο – Πλάτωνας 13:16:00 Ο Αντιδήµαρχος Συντήρησης Υποδοµών (κτιριακών - οδικών & κτιρίων) Παναγιώτης Γκίκας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Αχαρνές , ………./2014

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ΓΑΜΟΣ Ο ΣΙΜΟ ΠΕΤΡΟ, του Βασιλάκη και της ∆ήµητρας, το γένος Λάµου, που γεννήθηκε στην Κορυτσά Αλβανίας και κατοικεί στα Άνω Λιόσια και η ΟΡΦΑΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ, του Χαραλάµπους και της Κυριακής, το γένος Κυνηγοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές, πρόκειται να παντρευτούν στις Αχαρνές.


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΟ.∆.Ε ∆υτικής Αττικής σας εύχονται Χρόνια Πολλά µε υγεία, αισιοδοξία, δύναµη Ευτυχισµένο και ∆ηµιουργικό το Νέο Έτος 2014. Καλεί τα µέλη, τα στελέχη και τους φίλους της παράταξης στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΟ.∆.Ε και των ∆ΗΜ.ΤΟ της περιοχής ευθύνης της που θα πραγµατοποιηθεί στην Ελευσίνα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Ελευσίνας επί της οδού Κίµωνος και Παγκάλου Η παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή θα µας δώσει µεγάλη χαρά και θα µας τιµήσει ιδιαίτερα. Με τιµή Ο Πρόεδρος της ΝΟ.∆.Ε Αθανάσιος ∆ΡΕΝΗΣ Ο Γραµµατέας Ιωάννης ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΑΚΟΣ Οι Πρόεδροι των ∆ΗΜ.Τ.Ο ΒΛΑΧΟΣ Ν. (ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ) ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆. (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ Κ. (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γ. (ΜΕΓΑΡΕΩΝ) ΣΑΡΛΑΣ Μ. (ΦΥΛΗΣ)

Thriassio 20140117  
Thriassio 20140117