Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Αγωγές εκατοµµυρίων για τις απαλλοτριώσεις στο ΧΥΤΑ Φυλής Στον «αέρα» οι αποζηµιώσεις που µαζί µε τα χρέη του Ε∆ΣΝΑ φέρνουν στην «κόψη του ξυραφιού» τη διαχείριση των απορριµµάτων

Σåë. 3-5

Μαστίζονται από κενά και ελλείψεις τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών

Óåë. 5

Απροστάτευτα τα σχολεία της ∆υτικής Αττικής Άγνωστοι ξήλωσαν και έκλεψαν το αλεξικέραυνο του ΕΠΑΛ Ελευσίνας

“Ένεση” 200 εκατ. ευρώ για έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα στους δήµους Από το πρόγραµµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε την Ευρωπα`κή Τράπεζα Επενδύσεων

Σåë. 2

Óåë. 3

Κάλεσµα του ∆ήµου Ελευσίνας

για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φροντιστήριου

Αιτήσεις έως τις 31/1/2014 στην ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ στις Αχαρνές

Óåë. 5

MΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΚΟΡ∆Α

Σåë. 8

. Παράταση τριών µηνών στο πρόγραµµα για τους ενήµερους δανειολήπτες

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Ανοιχτά τα εµπορικά καταστήµατα στα Μέγαρα στις 19/1 Με παράλληλες δράσεις ανακύκλωσης και κουκλοθέατρο για τους καταναλωτές

Σåë. 7

ΞΑΝΑ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Σåë. 7

Σ υνέδ ριο ΚΕ∆ Ε γ ια την Ηλεκτρον ική Ε ξυπηρέτησ η του Π ολίτη σ ε µια Έξ υ πν η Π ό λ η

Σåë. 6

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ 5-2

Συµφώνησε µε Αθανασίου και Ιορδανίδη ο Αχαρναhκός

∆ύο νέες µεταγραφές στον Αστέρα Μαγούλας Ó åë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2400 Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Πέµπτη 16.1.2014 Καιρός : Νεφώσεις και βροχές 'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 09 έως 16 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γαβριήλ όσιος ο Σέρθος, Γρηγόριος όσιος, ∆αµασκηνός Νέος Ιεροµάρτυρας, ∆άναξ µάρτυρας, ∆ανιήλ όσιος,

Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Απροστάτευτα τα σχολεία της ∆υτικής Αττικής Άγνωστοι ξήλωσαν και έκλεψαν το αλεξικέραυνο του ΕΠΑΛ Ελευσίνας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014 Ελευσίνα Μιχαήλου Γαβριέλα ∆ήµητρος 54 Τηλέφωνο: 210 55 49 968 Ασπρόπυργος Γκαραγκούνη Ευαγγελία Ρόδου 6 & Θριασίου Τηλέφωνο: 210 55 76086 Φυλή - Άνω Λιόσια Κάπος Ιωάννης Μεγαλου Αλεξάνδρου 53 Τηλέφωνο : 2102483105. Αχαρνές ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κύπρου 52-54, Εφηµερία: 08:00 -14:00 & 17:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102400171 Πανόπουλος Κυριάκος Χ. Φιλαδελφείας 328, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102316792 Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Εργατικές Κατοικίες Τηλέφωνο: 210 5541721 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ

Σ ε έ ξ α ρ σ η τ ο φ αι ν ό µε ν ο τ ων κ λ ο π ώ ν κ α ι τ ω ν β α νδ α λ ι σµ ώ ν σ τ α σχο λ ι κ ά σ υ γ κ ρ ο τ ή µ α τ α τ η ς ∆υ τ ι κ ή ς Ατ τ ι κ ή ς π ο υ α π ο τ ελ ο ύ ν εύ κ ο λο σ τ ό χ ο

Έ

να ακόµη περιστατικό που φέρνει στην επιφάνεια το τεράστιο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται στη ∆υτική Αττική και αφορά τη φύλαξη των σχολείων που αποτελούν πλέον τον πιο εύκολο στόχο για διαρρήξεις και βανδαλισµός και µε συνέπεια ζηµιές χιλιάδων ευρώ στους ∆ήµους. Έκανε… φτερά το αλεξικέραυνο του ΕΠΑΛ Ελευσίνας Το περιστατικό σηµειώθηκε στο ΕΠΑΛ της Ελευσίνας, όπου άγνωστοι τα ξηµερώµατα της περασµένης ∆ευτέρας εισήλθαν στο χώρο του σχολείου και αφαίρεσαν ολόκληρο το σύστηµα προστασίας κατά των κεραυνών. Όπως σηµείωσε µιλώντας στο «Θριάσιο» ο αντιδήµαρχος κ. Παναγιώτης Λινάρδος πρόκειται για την πολλοστή φορά που σχολικό συγκρότηµα του ∆ήµου αποτελεί στόχο διαρρηκτών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι άγνωστοι είχαν «βάλει στο µάτι» το αλεξικέραυνο του σχολείου καθώς

ήταν κατασκευασµένο από χαλκό, ο οποίος αποτελεί πολύτιµη «λεια» και πωλείται σε υψηλές τιµές. Την ίδια στιγµή το σχολείο παραµένει απροστάτευτο στην περίπτωση καταιγίδας. Από την πλευρά του ο ∆ήµος- όπως τόνισε ο κ. Λινάρδος, αναζητεί τρόπους προστασίας του σχολείου, έως ότου αποκατασταθεί το υλικό που αφαιρέθηκε και έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. ∆ιαρρήκτες διαλύουν τα σχολεία της ∆υτικής Αττικής Υπενθυµίζεται οτι το συγκεκριµένο περιστατικό προστίθεται στα πολλά που έχουν σηµειωθεί τους τελευταίους µήνες στα σχολεία του ∆ήµου Ελευσίνας ( και στις δυο δηµοτικές ενότητες) µε ένα από τα σοβαρότερα να είναι η πυρπόληση του Κλειστού Γυµναστηρίου του 2ου- 4ου Γυµνασίου Ελευσίνας. Παράλληλα, παρόµοια περιστατικά ταλανίζουν και τους ∆ήµους Ασπροπύργου, Φυλής και Μάνδρας όπου κατά τους προηγούµενους µήνες κλοπές υλικού και ζηµιές χιλιάδων ευρώ στα σχολικά συγκροτήµατα. Πολλά δε, από τα σχολεία της ∆υτικής Αττικής έχουν γίνει στόχος περισσότερες από δυο φορές σε διάστηµα λίγων µηνών. Περικλής Ι. Μαραγκός

(Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - ∆éåõèõíôÞò-αρχισυντάκτης ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Περικλής Ι. Μαραγκός Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας Παραµένει στο Πόρτο Γερµενό το Λιµενικό Φυλάκιο ∆ιατηρείται , το Λιµενικό Φυλάκιο Πόρτο Γερµενού διατηρείται στην περιοχή, µένοντας εκτός του σχεδιασµού αναφορικά µε τη διασπορά των Λιµενικών Φυλακίων στην ελληνική επικράτεια. Σηµειώνεται ότι µε σχετική Υπουργική Απόφαση προωθείται η διάρθρωση των Λιµενικών Αρχών και στο πλαίσιο αυτό, ο εξορθολογισµός της διασποράς των Λιµενικών Φυλακίων της χώρας. Η συνέχεια στη σελ. 9


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Αγωγές εκατοµµυρίων για τις απαλλοτριώσεις στο ΧΥΤΑ Φυλής - Στον «αέρα» οι αποζηµιώσεις που µαζί µε τα χρέη του Ε∆ΣΝΑ φέρνουν στην «κόψη του ξυραφιού» τη διαχείριση των απορριµµάτων

Τ

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60

Οι απαλλοτριώσεις που παραµένουν στον «αέρα» θέτουν σε κίνδυνο το ΧΥΤΑ

Τόνισε δε, οτι ηδη οι ∆ήµοι Φυλής και Ασπροπύργου και δικαιούχοι αποζηµιώσεων έχουν καταθέσει αγωγές σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Συνδέσµου µε τις οποίες ζητούν πάνω από 200 εκ. €.

Τα δυσθεώρητα χρέη του Ε∆ΣΝΑ Παράλληλα, ο κ. Σγουρός αναφέρθηκε και στα χρέη του Ε∆ΣΝΑ που δηµιουργούν επίσης αδιέξοδο στο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Σύµφωνα µε τα όσα είπε ο κ. Σγουρός τα χρέη του φορέα προς τρίτους παραµένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα και ο Ε∆ΣΝΑ παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες ακόµη δεν έχει ενταχθεί στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προκειµένου να τύχει των ευνοNκών ρυθµίσεων περί ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπως συµβαίνει µε όλους τους ΟΤΑ της χώρας. Η συνέχεια στη σελ. 5

Από το πρόγραµµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε την Ευρωπαhκή Τράπεζα Επενδύσεων

“Ένεση” 200 εκατ. ευρώ για έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα στους δήµους Το κοινό πρόγραµµα συνεργασίας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε την Ευρωπαµκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηµατοδότηση δηµοτικών έργων µε ανταποδοτικό και αναπτυξιακό πρόσηµο, παρουσίασε την Τετάρτη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε ο πρόεδρος του ΤΠ∆ Α. Αντωνόπουλος. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Αντωνόπουλος είναι διαθέσιµα προς δανεισµό καταρχήν, 200 εκ. ευρώ, µε χαµηλά επιτόκια, ήτοι 3,32% για το κυµαινόµενο και 5,26% για το σταθερό, 25ετούς διάρκειας. Τα έργα, που µπορούν να ενταχθούν αφορούν οδικό δίκτυο, χώρους πρασίνου, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισµού και πολιτισµού Τα έργα, µικρά ή µεγάλα, που µπορούν να ενταχθούν αφορούν µεταφορές, οδικό δίκτυο, χώροι πρασίνου, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισµού, πολιτισµού, εξοικονόµησης ενέργειας, οδοφωτισµού κ.α. Στο πρόγραµµα αυτό µπορούν να ενταχθούν και

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

ον κίνδυνο να γεµίσει η Αττικής µε σκουπίδια µε ευθύνη της κεντρικής διοίκησης επισήµανε κατά τη διάρκεια της σηµερινής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣ∆ΝΑ ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.

Αγωγές 200 εκατ. από Φυλή, Ασπρόπυργο και δικαιούχους αποζηµιώσεων

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002

- Συνάντηση µε τον πρωθυπουργό ητά ο περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός

Ως µεγάλο ζήτηµα ο κ. Σγουρός ανέδειξε το γεγονός οτι δεν έχουν ολοκληρωθεί από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής οι κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις που αφορούν έκταση 1.000 περίπου στρεµµάτων στη θέση Σκαλιστήρι του ∆ήµου Φυλής, όπου διενεργούνται σήµερα οι εργασίες της υγειονοµικής ταφής και σχεδιάζεται να λειτουργήσουν νέες υποδοµές.

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

υπερχρεωµένοι δήµοι, εφόσον όµως πρόκειται για έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα. Τα έργα µπορούν να χρηµατοδοτούνται στο 100% του προ¶πολογισµού τους. Σε περίπτωση που το έργο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ η χρηµατοδότηση από το παραπάνω πρόγραµµα και το ΕΣΠΑ, δεν µπορεί να ξεπερνά το 90% του προ¶πολογισµού, ενώ το υπόλοιπο 10% θα µπορεί να καλύπτεται από το ΤΠ∆. Σε περίπτωση που το έργο δεν είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ, η ΕΤΕ θα χρηµατοδοτεί το 50% και το υπόλοιπο 50% θα χρηµατοδοτηθεί από το ΤΠ∆. Στο πρόγραµµα αυτό υπάρχει ειδική πρόνοια χρηµατοδότησης των δήµων για εκπόνηση µελετών – που θα γίνεται σε συνεργασία µε την ΠΕΤΑ. Ο χρόνος αποπληρωµής των δανείων προβλέπεται στα 25 έτη ενώ για την υλοποίηση των έργων τα τρία έτη.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προµστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Προσοχή στις µετακινήσεις συνιστά η Ολυµπία Οδός

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µέχρι τον Μάιο στην περιοχή του Κιάτου

Ενεργοποιούντια οι µακράς διάρκειας κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην περιοχή του Κόµβου του Κιάτου στη Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών λόγω Εκτέλεσης Εργασιών Κατασκευής του Νέου Αυτοκινητόδροµου. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µακράς διάρκειας θα ισχύσουν, από 14.01.2014 έως 14.05.2014, στη Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, στην περιοχή του Κόµβου του Κιάτου και συγκεκριµένα από Χ.Θ. 106+510 έως Χ.Θ. 108+100, κατά τη διάρκεια των οποίων η κυκλοφορία των οχηµάτων σε όλο το µήκος της ρύθµισης θα διεξάγεται σε µια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 µ., ενώ κατά τις περιόδους µαζικής εξόδου και επιστροφής των εορταστικών περιόδων η κυκλοφορία θα διεξάγεται:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ Ταχ. ∆/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα Ταχ. Κώδικας: 136 74 Συντάκτης :Μαρίνης

Πέτρος Τηλέφωνο:2102415357 Email: pmarinis@acharnes.gr Αχαρνές 15/1//2014 ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΙΧΗΡΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

-κατά την έξοδο, σε δύο λωρίδες στην κατεύθυνση προς Πάτρα και σε µία λωρίδα στην κατεύθυνση προς Αθήνα και -κατά την επιστροφή, σε δύο λωρίδες στην κατεύθυνση προς Αθήνα και σε µια λωρίδα στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις είναι απαραίτητες προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής του νέου αυτοκινητόδροµου από τον αρµόδιο Κατασκευαστή (ΤΕΡΝΑ, µέλος της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ). Η Ολυµπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συµµορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήµανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξηµένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

Παρακαλούνται οι επιχειρηµατίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αχαρνών και επιθυµούν να κάνουν κατάληψη και χρήση σε επιτρεπόµενους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου , να προσέλθουν στο δηµοτικό µέγαρο τµήµα πρωτοκόλλου

έως τις 31/1/2014. Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση της υπηρεσία πρέπει να προσκοµίσουν : 1.Aδεια λειτουργίας της επιχείρησης 2.Αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. 3.Φωτοτυπία της ταυτότητας του υπεύθυνου της επιχείρησης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - Ã Õ Í ÁÉ Ê Ï ËÏ Ã ÉÊ Ï - L A S ER - Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç

Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΕΗ

Προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης για συνολικά 300 άνεργους τεχνίτες και διπλωµατούχους µηχανικούς θα υλοποιήσει το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης της ∆ΕΗ. Η συµµετοχή του ΚΕΚ ∆ΕΗ στη δράση «Κατάρτιση, µε επιχορήγηση (training voucher), ανέργων στον Παραγωγικό Τοµέα Β΄ της Οικονοµίας µε υποχρεωτική απασχόληση», εγκρίθηκε και το Κέντρο πρόκειται να υλοποιήσει προγράµµατα στις Περιφέρειες Πελοποννήσου για 80 ωφελούµενους και ∆υτικής Μακεδονίας για 220 ωφελούµενους. Η προβλεπόµενη πρακτική άσκηση των καταρτιζοµένων καθώς και η υποχρεωτική τετράµηνη απασχόληση (100 ηµεροµίσθια) θα γίνει στις εγκαταστάσεις στη ∆ΕΗ Α.Ε. και αφορά στο σύνολο των ωφελούµενων (100%). Οι ενδιαφερόµενοι για σχετικές πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://kek.dei.com.gr/. Η ανωτέρω δράση χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε Εθνικούς και Ευρωπαµκούς Πόρους, και αφορά στην επιχορήγηση µε Επιταγές Κατάρτισης 4.900 άνεργων Τεχνιτών και ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών από τον µεταλλευτικό κλάδο και τους κλάδους άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Νέα κίνηση αλληλεγγύης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μάνδρας-Ειδυλλίας

H εταιρεία «Ελβιάρτ», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, προσέφερε 2.000 πίτες ως κίνηση αλληλεγγύης προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μάνδρας –Ειδυλλίας. Τα συγκεκριµένα προµόντα διατέθηκαν µε σκοπό την κάλυψη αναγκών οικογενειών που είναι εγγεγραµµένες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήµου. Με την χορηγία αυτή και όλες εκείνες που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστηµα από την έναρξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συµβάλλουν όλοι ενεργά στην αποστολή του, αποδεικνύοντας έµπρακτα, πως αυτό αποτελεί ένα έργο που το στηρίζει η κοινωνία.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Μαστίζονται από κενά και ελλείψεις τα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών

Σ

ε κινητοποιήσεις που ξεκινούν και αφορούν διαµαρτυρία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής, πρόκειται να συµµετέχει η Ένωση Γονέων Αχαρνών η οποία µε επιστολή της καταγγέλλει την απόφαση του Υπουργείου να µην προσλάβει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Σηµειώνεται δε στην καταγγελία της Ένωσης Γονέων Αχαρνών, οτι τα λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών στα σχολεία του ∆ήµου έχουν ως συνέπεια τις συµπτύξεις τµηµάτων αλλά και το κλείσιµο ολοήµερων τµηµάτων σε ∆ηµοτικά και Νηπιαγωγεία.

Ολόκληρη η επιστολή- καταγγελία της Ένωσης Γονέων Αχαρνών έχει ως εξής: «Η ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Παιδεία βάλλεται ακόµη µια φορά. Στα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα Παιδείας του τόπου µας, µε βάση τα στοιχεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» και των Συλλόγων Γονέων 13 σχολικών µονάδων του δήµου µας, ήρθαν να προστεθούν το τελευταίο διάστηµα τα λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών, µε αποτέλεσµα οι συµπτύξεις τµηµάτων αλλά και το κλείσιµο ολοήµερων τµηµάτων σε ∆ηµοτικά και Νηπιαγωγεία να αποτελούν µόνιµη πρακτική σε κάθε σχολείο, όταν κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάζει. Με αφορµή τις ανωτέρω ελλείψεις, την ∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου, πραγµατοποιήθηκε παράσταση διαµαρτυρίας εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αχαρνών - Συλλόγων Γονέων και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» στη ∆/ντρια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κα Βασιλική Ξυθάλη. Η απάντηση που λάβαµε ήταν ότι, µε βάση την υπ’ αριθµ. 2/101726/2-12-2013 αρνητική εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την ∆ιεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης που αφορά στο υπ’ αριθµ. 172385/∆/13-11-2013 αίτηµα του Υπουργείου Παιδείας, δεν εγκρίνονται συµπληρωµατικές πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. H Ένωση Συλλόγων Γονέων ∆ήµου Αχαρνών: Καταγγέλλει την απόφαση του υπουργείου να µην προσλάβει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Αποφασίζει να προβεί σε παραστάσεις διαµαρτυρίας στην Περιφερειακή ∆/νση Π.Ε και ∆.Ε. Αττικής (Αν. Τσόχα 1517-Αθήνα) την Πέµπτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 και εν συνεχεία την Τρίτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Παιδείας (Α. Παπανδρέου 37-Μαρούσι) Καλεί - την ∆ηµοτική Αρχή, δια των εκπροσώπων της, να συµπαρασταθεί στον αγώνα της Ένωσης, των Συλλόγων Γονέων και των Εκπαιδευτικών και - τους Συλλόγους Γονέων σε επαγρύπνηση και επαφή µε την Ένωση για συντονισµένη κοινή δράση και µε τα ανώτερα όργανα του γονεcκού κινήµατος. Ο Ρόλος µας επιβάλλει να αγωνιζόµαστε για τη ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Παιδεία. ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΤΣΙΑ»

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Κάλεσµα του ∆ήµου Ελευσίνας

για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φροντιστήριου

Κ

άλεσµα για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου απευθύνει ο ∆ήµος Ελευσίνας. Πιο συγκεκριµένα σηµειώνεται ότι υπάρχει έλλειψη καθηγητών για τα µαθηµατικά, την φυσική, την χηµεία και τα φιλολογικά µαθήµατα του Γυµνασίου και των τάξεων της Β’ & της Γ’ Λυκείου κατεύθυνσης. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Ελευσίνας σηµειώνεται ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του για ορισµένα τµήµατα, ύστερα από αιτήσεις γονέων µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το ∆ηµοτικό Φροντιστήριο έχει σκοπό να συµβάλ Συνέχεια από σελ. 3 Προανήγγειλε, δε, ότι θα ζητήσει συνάντηση µε τον πρωθυπουργό προκειµένου να τον ενηµερώσει για το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική µε ευθύνη της Κεντρικής ∆ιοίκησης, ενώ θα ενηµερώσει και τους αρχηγούς των κοµµάτων.

λει στην υποστήριξη µαθητών που οι οικογένειές τους έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση και αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Οι ενδιαφερόµενοι να συµβάλλουν στην προσπάθεια ενίσχυσης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, µπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210-5537216 από τις 8 το πρωί έως τις 3 το µεσηµέρι ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grprog@elefsina.gr . Τέλος, από το ∆ήµο Ελευσίνας ζητείται εάν κάποιος έχει βιβλία-βοηθήµατα για το δηµοτικό, το γυµνάσιο και το λύκειο τα όποια δεν τα χρησιµοποιεί, να ς τα διαθέσει για την βοήθεια των παιδιών που παρακολουθούν τα µαθήµατα.

Σύλλογος Τριτέκνων Αχαρνών «Η Ζεστή Αγκαλιά» Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Στην «κόψη του ξυραφιού» η καθηµερινή διαχείριση των απορριµµάτων «Η καθηµερινή διαχείριση των απορριµµάτων και ο νέος σχεδιασµός που υλοποιείται, κινείται στην κόψη του ξυραφιού, αφού δύο χρόνια µετά τη σύσταση του νέου φορέα, εξακολουθούν να παραµένουν άλυτα τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη ρύθµιση των υπέρογκων χρεών του φορέα και την καταβολή των αποζηµιώσεων για τις απαλλοτριώσεις», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σγουρός.

Για τις 15 Φεβρουαρίου καθορίσθηκε η καθιερωµένη ετήσια Βράβευση των Αριστούχων από τον Σύλλογο Τριτέκνων Αχαρνών «Η Ζεστή Αγκαλιά». Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία του Συλλόγου, µέχρι τέλος Ιανουαρίου 2014 τα δικαιολογητικά τους: 1) Όσοι έλαβαν πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο το ακαδηµαhκό έτος 2012 – 2013 . 2) Όσοι εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι εσωτερικού το 2013 θα προσκοµίσουν το ατοµικό δελτίο επιτυχίας ή βεβαίωση που αναγράφει σε ποια Σχολή εισήχθησαν . Μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στο email:info@ triteknoiaxarnon.gr ή στο fax: 2130353677 Απαραίτητα να γράφουν αριθµό κινητού επικοινωνίας προκειµένου να ειδοποιηθούν.


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Σ υ ν έδ ρ ιο Κ Ε ∆ Ε γ ια τη ν Η λε κ τ ρ ο ν ι κ ή Εξ υπ η ρέ τ ησ η τ ο υ Π ο λί τ η σ ε µ ι α Έ ξυ π νη Π ό λη Πώς µπορεί να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία των δήµων και γενικότερα της δηµόσιας διοίκησης µέσα από την χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Ποια είναι η υφιστάµενη κατάσταση; Πώς µπορεί να λειτουργήσει µια «έξυπνη πόλη»; Απαντήσεις σ’ αυτά και σε µια σειρά άλλα ερωτήµατα θα επιχειρήσουν να δώσουν οι επιστήµονες που θα συµµετάσχουν στο συνέδριο «Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε ∆ιαφάνεια σε µια Έξυπνη Πόλη – 5η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020”

το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Λάρισα, στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2014. Το συνέδριο διοργανώνει η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος. Στο πλαίσιο των εργασιών θα γίνει παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης των δήµων σε θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ενώ θα γίνει αναφορά σε βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον θα γίνουν παρουσιάσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων «Ψηφιακής Σύγκλισης» και «∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης» για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020.

Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Τέρµα Αθ. Τσίγκου -Γερµανικά)

Π ΡΟΣ ΚΛ Η ΣΗ Το ∆.Σ. του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύργου σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00 πµ στο Πολιτιστικό Κέντρο των Ηπειρωτών στον Ασπρόπυργο. Θα είναι τιµή για εµάς η συµµετοχή σας στην εκδήλωση Με τιµή για το ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΡΗΣ

Σηµαντική νίκη για τον Σκακιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνας Στο ξεκίνηµα του Προκριµατικού Οµίλου της Α΄ εθνικής κατηγορίας.

Σηµαντική νίκη πέτυχε ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας στην πρεµιέρα του πρωταθλήµατος του Προκριµατικού Οµίλου της Α΄ εθνικής κατηγορίας. Υποδέχτηκε το πολύ δυνατό σύνολο του Σ.Ο. Παγκρατίου και κέρδισε µε 6,5-3,5 κάνοντας το καλύτερο δυνατό ξεκίνηµα. Η διάθεση των σκακιστών της οµάδας για νίκη έδειξε ότι η οµάδα της Ελευσίνας έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στο φετινή κούρσα και να διεκδικήσει θέση πρόκρισης για την τελική φάση του πανελλήνιου πρωταθλήµατος της Α’ εθνικής κατηγορίας. Ο αρχηγός FM Στάθης Γαζής δεν τα κατάφερε απέναντι στον ΙΜ Ηλία Κουρκουνάκη. Ο Παναγιώτης Χριστοδούλου στο ντεµπούτο του µε τον Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας πήρε ισοπαλία από τον Γιώργο Νικολάου. Ο Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος δεν τα κατάφερε µε τον Πέτρο Βάλτεν ενώ ο Βαγγέλης Κωστόπουλος επίσης στο ντεµπούτο του κέρδισε σε καθοριστικό σηµείο για την εξέλιξη του παιχνιδιού τον Κώστα Κοκόλια. Στις υπόλοιπες έξι σκακιέρες τα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδηµίες του συλλόγου πέτυχαν το 5 στα 6. Η Αλεξάνδρα Τερζιδάκη νίκησε την Ελένη Ψαρούδα, ο Κωνσταντίνος Ράγιος πέτυχε σπουδαία νίκη επί του ∆ηµήτρη Κανέλου, ο Αλέξανδρος Κουσκούτης έκανε την ολική ανατροπή µε τον Ανδρέα Τσεκούρα, ο Άγγελος Μαξιλάρης κέρδισε τον ∆ηµήτρη Πολυµερόπουλο, όπως και η Αννούλα Γαλάτη την Ηλία Μπαλωµένου ενώ δεν τα κατάφερε αν και είχε την νίκη στα χέρια της η Χριστίνα Τσαβαρή µε την Αλκυόνη Μανωλούδη. Στους υπόλοιπους αγώνες ξεχώρισε η άνετη επικράτηση του Πειραµκού επί της Καλλιθέας µε 7-2,5 µε πλήρη επικράτηση στις νεανικές σκακιέρες και την οικογένεια του προπονητή µας ∆ηµήτρη Αλεξάκη να πετυχαίνει το 3 στα 3. Ο Σ.Ο. Κορυδαλλού νίκησε στη Γλυφάδα το Ζήνωνα µε 6-4 πετυχαίνοντας 3,5 στα 4 στις αντρικές σκακιέρες. Ο Σ.Ο. Νέας Φιλαδέλφειας κατάφερε οριακή νίκη επί του Πανελληνίου µε 5,5-4,5 ενώ η Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού είχε ρεπό. Την επόµενη αγωνιστική ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας θα αγωνιστεί στον Κορυδαλλό µε την Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού που επί χρόνια ήταν µόνιµος θαµώνας της τελικής φάσης του πανελλήνιου πρωταθλήµατος έχοντας πρωταγωνιστική παρουσία. Όµως, πέρσι δεν συµµετείχε και αυτόµατα βρέθηκε στον Π.Ο.Α.. Παρά την απουσία του Κωνσταντίνου Τσιάµη και του Παναγιώτη Χριστοδούλου η εµπειρία των παιχτών του συλλόγου κάνει την οµάδα αξιόµαχη και επικίνδυνη. Στο κύπελλο Αττικής Φιλίας και στο πρώτο γκρουπ η πρώτη οµάδα του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας είχε ένα εύκολα απόγευµα µε τη τρίτη οµάδα του Φυσιολάτρη στη Νίκαια. Νίκησαν οι Σπύρος Λούρης, Σπύρος Σβερκούνος, Νίκος Κουρσάρης (α.α.), Γιώργος Μάντζος και Σταµάτης Πέππας ενώ δεν τα κατάφερε ο Χρήστος Θεοδοσίου. Στον επόµενο γύρο η οµάδα θα υποδεχτεί το Σ.Ο. «Θωµά Γεωργίου». Επίσης, ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους άλλες δύο οµάδες του συλλόγου στο δεύτερο γκρουπ της διοργάνωσης. Η δεύτερη οµάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας µε την πρώτη οµάδα του Σ.Κ. Ιλίου και η τρίτη οµάδα θα υποδεχτεί το Σ.Ο. Άνω Λιοσίων «Τρ.Σιαπέρας».

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΟ.∆.Ε ∆υτικής Αττικής σας εύχονται Χρόνια Πολλά µε υγεία, αισιοδοξία, δύναµη Ευτυχισµένο και ∆ηµιουργικό το Νέο Έτος 2014. Καλεί τα µέλη, τα στελέχη και τους φίλους της παράταξης στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΟ.∆.Ε και των ∆ΗΜ.ΤΟ της περιοχής ευθύνης της που θα πραγµατοποιηθεί στην Ελευσίνα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Ελευσίνας επί της οδού Κίµωνος και Παγκάλου Η παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή θα µας δώσει µεγάλη χαρά και θα µας τιµήσει ιδιαίτερα. Με τιµή Ο Πρόεδρος της ΝΟ.∆.Ε Αθανάσιος ∆ΡΕΝΗΣ Ο Γραµµατέας Ιωάννης ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΑΚΟΣ Οι Πρόεδροι των ∆ΗΜ.Τ.Ο ΒΛΑΧΟΣ Ν. (ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ) ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆. (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ Κ. (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γ. (ΜΕΓΑΡΕΩΝ) ΣΑΡΛΑΣ Μ. (ΦΥΛΗΣ)


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Αιτήσεις έως τις 31/1/2014 στην ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ στις Αχαρνές

Σ

το πλαίσιο υλοποίησης της πράξης µε τίτλο «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Αξονα Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013», ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφεροµένων που πληρούν τις σχετικές προOποθέσεις για τη συµµετοχή στην πράξη αυτή. Όσοι/ες επιθυµούν να υποβάλλουν την αίτηση συµµετοχής στις δράσεις που περιλαµβάνει η Πράξη µπορούν, αυτοπροσώπως ή µέσω άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση έχει

Ανοιχτά τα εµπορικά καταστήµατα στα Μέγαρα στις 19/1 Για µια βόλτα στην τοπική αγορά, µε τα πόδια ή τα ποδήλατα καλούν τους δηµότες -καταναλωτές ο Εµπορικός Σύλλογος Μεγάρων και ο ∆ήµος την Κυριακή 19 Ιανουαρίου όπου τα εµπορικά κατάστήµατα θα λειτουργήσουν από 10:30 έως 14:30. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγµατοποιηθούν κι αρκετά happenings, όπως δράσεις ανακύκλωσης και κουκλοθέατρο. Αυτή είναι η δεύτερη από τις επτά Κυριακές του χρόνου όπου σύµφωνα µε τον νέο κανονισµό ωραρίου των καταστηµάτων τα εµπορικά καταστήµατα θα παραµείνουν ανοικτά. Θυµίζουµε η πρώτη Κυριακή µε ανοικτά καταστήµατα ήταν στις 3 Νοεµβρίου.

θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δηµόσια αρχή- να προσέρχονται από 9/1/2014 έως 31/1/2014, ώρες: 09:00-16:00, µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση:ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ 13671, ΤΗΛ. 2102406732 Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς στις παραπάνω διευθύνσεις, µε συστηµένη επιστολή. Προσοχή - Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου δε λαµβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδροµικά, θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες µόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους.

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

∆ωρεάν Εξετάσεις στο ∆ήµο Ιλίου Πρόγραµµα µη Φαρµακευτικής Αντιµετώπισης της Υπέρτασης

Ο ∆ήµος Ιλίου σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου Αθηνών, πραγµατοποιεί ένα καινοτόµο παρεµβατικό πρόγραµµα µη φαρµακευτικής αντιµετώπισης της υπέρτασης, µε επιστηµονικές µεθόδους διαχείρισης του στρες, σε προ-υπερτασικούς και υπερτασικούς ασθενείς. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας 18 έως 65 ετών, οι οποίοι θα υποβληθούν σε δωρεάν εξέταση για: ∆ιάγνωση της Υπέρτασης Μετρήσεις του Στρες, του Τρόπου Ζωής και των Καθηµερινών Συνηθειών σύµφωνα µε τη νέα αντίληψη της Υγείας Εκτίµηση του Συνολικού Καρδιοµεταβολικού Κινδύνου Στόχοι του προγράµµατος είναι: η εκπαίδευση των ατόµων στην αυτορρύθµιση της υπέρτασης µε εκµάθηση επιστηµονικών µεθόδων διαχείρισης του στρες, η πρόληψη των επιπλοκών της αρτηριακής πίεσης, η πρώιµη ανίχνευση της υπέρτασης σε φαινοµενικά υγιή άτοµα και η προφύλαξή τους από την εµφάνιση της πάθησης, η ελάττωση του κόστους θεραπείας και περίθαλψης, η µείωση των παρενεργειών των φαρµάκων, η διαχείριση του στρες, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η

προαγωγή της υγείας, η ενδυνάµωση και η απόκτηση ελέγχου στην υγεία µε την εκµάθηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων, η ολιστική προσέγγιση και βελτίωση της συνολικής υγείας σε όλους τους τοµείς. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν καθηµερινά 9:00π.µ. – 17:00µ.µ. (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) µε την γραµµατεία του προγράµµατος στα τηλέφωνα 210 65 34 507 και 697 8101 567, η οποία θα ορίζει ραντεβού για την αρχική εξέταση που θα πραγµατοποιείται κάθε Τρίτη 3:00µ.µ. - 5:00µ.µ. στα ∆ηµοτικά Ιατρεία του Αγίου Φανουρίου (Γρηγορίου Ε΄ 25, Ίλιον), εφόσον πληρούν συγκεκριµένα ιατρικά κριτήρια για την ένταξή τους στο πρόγραµµα. Μετά την αρχική εξέταση που θα περιλαµβάνει την ανίχνευση ατόµων µε προOπέρταση ή αρτηριακή υπέρταση από εξειδικευµένη οµάδα Ιατρών και Επαγγελµατιών ∆ιαχείρισης του Στρες & Προαγωγής της Υγείας, οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θα παραπέµπονται στο ΛαNκό Νοσοκοµείο και συγκεκριµένα στο Καρδιαγγειακό Εργαστήριο της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου, όπου και θα υποβληθούν σε εξειδικευµένες εξετάσεις ∆ΩΡΕΑΝ, σχετικές µε την αρτηριακή πίεση και την εκτίµηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

MΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΚΟΡ∆Α . Παράταση τριών µηνών στο πρόγραµµα για τους ενήµερους δανειολήπτες

Ελλαδίτσα

Γράφει ο Αναστάσιος Λιάκος Ελλάδα µου περήφανη Ελλάδα παινεµένη Κοίτα πως σε κατάντησαν Σαν πόρνη ξεπεσµένη Ξεσκίζουνε τις σάρκες σου Τρώνε τα σωθικά σου Τίποτα δεν αφήσανε Απ’ την κληρονοµιά σου Ένα ζευγάρι είναι αίτιο Που ήρθε απο τις ΗΠΑ Ο Τζώρτζης και ο Άντονι Τόσες φορές το είπα

Παράταση τριών µηνών έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης στο πρόγραµµα για τους ενήµερους δανειολήπτες. Υπενθυµίζεται από το υπουργείο ότι µε το πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους οφειλέτες δηµιουργήθηκε ένας µηχανισµός αποπληρωµής δανειακών υποχρεώσεων που βασίζεται αποκλειστικά στη τρέχουσα οικονοµική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη και όχι σε ποια οικονοµική κατάσταση βρισκόταν όταν σύναπτε τη δανειακή σύµβαση µε το πιστωτικό ίδρυµα. Ο υπαγόµενος στη ρύθµιση δανειολήπτης δεν θα καταβάλει δόση µεγαλύτερη του 30% του καθαρού εισοδήµατός του. Με αυτό τον τρόπο: διευκολύνονται όσοι προσπαθούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίοι ακόµη και κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών

Κλειστή τµηµατικά η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας µέρους της Παραλιακής Λεωφόρου λόγω κλαδέµατος δέντρων Ενηµερώνονται οι οδηγοί ότι από την Πέµπτη 16/01/2014 µέχρι και την Παρασκευή 17/01/2014, θα διακόπτεται τµηµατικά η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Παραλιακής Λεωφόρου (Αθήνας) στο ρεύµα προς Αθήνα, στο ύψος της διασταύρωσής της µε την οδό ∆ήµητρος στο ∆ήµο Βούλας – Βάρης - Βουλιαγµένης έως και τη διασταύρωση της Παραλιακής µε τη Λ. Βάρης – Κορωπίου, από τις 8 π.µ. έως τις 3:00 µ.µ., λόγω προγραµµατισµένων εργασιών κλαδέµατος.

(8 στους 10) επικεντρώνεται η προσπάθεια σε όσους βιώνουν µία σηµαντική µείωση των εισοδηµάτων τους µεγαλύτερη από 20% (τα τρέχοντα εισοδήµατα σε σύγκριση µε αυτά του 2009) και το καθαρό οικογενειακό τους εισόδηµα είναι χαµηλότερο από 25.000 ευρώ. Είναι βέβαιο, αναφέρει το υπουργείο, ότι και η πρωτοβουλία του συντέλεσε στο να κινηθεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε ρυθµίσεις πέραν εκείνων που προβλέπει ο νόµος. οι άνεργοι µε µηδενικό εισόδηµα ή µόνον το επίδοµα ανεργίας, αποκτούν δυνατότητα µηδενικών καταβολών µε πλήρη απαλλαγή τόκων για χρονικό διάστηµα έξι µηνών, συνεχόµενο ή τµηµατικά προστιθέµενο. Υπενθυµίζεται επίσης ότι παρέχεται µία ουσιαστική µέσο-µακροπρόθεσµη περίοδος διευκόλυνσης, τεσσάρων ετών, στον

δανειολήπτη που εξαιτίας της σηµαντικής µείωσης των εισοδηµάτων του δυσκολεύεται να παραµείνει συνεπής. Η περίοδος των 48 µηνών είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές µεγαλύτερη από αυτήν που οι τράπεζες παρέχουν στις δικές τους ρυθµίσεις. για διάστηµα τεσσάρων ετών ο δανειολήπτης δεν έχει να ανησυχεί ακόµη και εάν τα εισοδήµατά του µειωθούν περαιτέρω, αφού η δόση του θα προσαρµοσθεί αντίστοιχα. υπογραµµίζεται ότι για διάστηµα τεσσάρων ετών ο δανειολήπτης εφόσον είναι συνεπής στις αναπροσαρµοσµένες υποχρεώσεις του παραµένει ενήµερος χωρίς καµία επίπτωση στο παρόν αλλά και στο µέλλον. ∆εν κινδυνεύει µε κανέναν τρόπο η κύρια κατοικία του και συνεχίζει να έχει πρόσβαση σε όλες τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, επισηµαίνεται από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Είναι αυτοί που φέρανε Την κρίση στην Ελλάδα Γι’ αυτό και σε αρµέγουνε Λες κι είσαι αγελάδα Τα/ζεις τα Βαλκάνια Και τη µισή Ευρώπη Μέχρι κι η Μέση Ανατολή Σ’ έχουνε κάνει τόπι Σου σβήσαν την κουλτούρα σου Και τον πολιτισµό σου Και όλοι αντάµα χαίρονται Γι’ αυτόν τον ξεπεσµό σου Στήσου λοιπόν στα πόδια σου Βρές τον εγωισµό σου Και στείλε τους στο διάολο Για να ‘σαι ο εαυτός σου Τον εαυτό που κάποτε Όλοι τον εσεβόνταν Και Ελλάδα σαν ακούγανε Τα πόδια τους κοβόνταν

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 26 ΚΑΙ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ./FAX: 2105561041 ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6946913548

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θα είναι τιµή µας η παρουσία σας στις εκδηλώσεις για τον εορτασµό του Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων που διοργανώνει ο Σύλλογος µας την Πέµπτη 16 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014, στο Ιερό παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων. ( Βρίσκεται στο χώρο του ιερού ναού Αγίας Παρασκευής Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας Αττικής.) Το πρόγραµµα έχει ως εξής: Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014 18:00 Αρχιερατικός Εσπερινός µε αρτοκλασία. Περιφορά της εικόνας και των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων. Θ’ ακολουθήσει κέρασµα των παρευρισκοµένων από το Σύλλογο. Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 8:00 Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Εργ. Κατοικιών Μάνδρας. ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014 Η συνέχεια του κειµένου από σελ 2

Στη νέα διάρθρωση περιλαµβάνονταν συνολικά πενήντα (50) Λιµενικά Φυλάκια σε όλη την ελληνική επικράτεια και µεταξύ άλλων το κλείσιµο του

φυλακίου στο Πόρτο Γερµενό. Μετά από συνάντηση του δηµάρχου Μάνδρας- Ειδυλλίας Γεωργίου ∆ρίκου, ο µε τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη υπήρξε δέσµευσή από την πλευρά του υπουργού ότι το Λιµενικό Φυλάκιο θα παραµείνει στο Πόρτο Γερµενό. Μάλιστα, ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας πρόκειται να παραχωρήσει δηµοτικό κτίριο για να φιλοξενηθούν οι υπηρεσίες του Λιµεναρχείου και να εξυπηρετηθούν απρόσκοπτα οι λουόµενοι της περιοχής.

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Νέο κρούσµα διαφθοράς στη ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης Εντοπίζει πόρισµα των Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, µε τον Γενικό Γραµµατέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ, ∆ηµήτρη Κουτσούµπα Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, µετά από αίτηµά του το οποίο έγινε αποδεκτό, συναντάται σήµερα στη 1:00 το µεσηµέρι µε τον Γενικό Γραµµατέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ, ∆ηµήτρη Κουτσούµπα, στα Γραφεία του κόµµατος στον Περισσό (Λ. Ηρακλείου 145). Ο κ. Σγουρός θα παρουσιάσει αναλυτικά την κατάσταση και την πορεία της Περιφέρειας Αττικής µέχρι σήµερα, το έργο που έχει πραγµατοποιηθεί, τον προγραµµατισµό που υπάρχει, καθώς και τα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν σε συνεργασία µε την Κεντρική ∆ιοίκηση.

∆ηµοσιοποίηση αιτήσεως του Άρθρου 5 της ΥΑ ∆2/16570 /ΦΕΚ 1306 Β'/ 16-9-2005) “Κανονισµός Αδειών“ του Υπουργείου Ανάπτυξης. . 1.Κατηγορία αδείας : Άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου 2. Επωνυµία ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕΕ

:

3. ∆ιεύθυνση αιτούντος: Οδός Οδ. Ελύτη 15, Άνω Λιόσια 4. Ταχυδροµική διεύθυνση : Οδός Οδ. Ελύτη 15,Άνω Λιόσια 5.Α.Φ.Μ.

: 094352042

6. Στοιχεία σχετικά µε άλλη άδεια του Ν. 3054 / 2002 ιτου κατέχει ο αιτών :

Εντός (10) ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσας περίληψης αιτήσεως υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως από oποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον τ η ς Αρχής δηλ. της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Κοντά σε νέο κρούσµα διαφθοράς , βρίσκονται σύµφωνα µε σχετικό πόρισµα οι Επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Σύµφωνα µε το πόρισµα, που παραδόθηκε στην ηγεσία του υπουργείου στις 30 ∆εκεµβρίου, στην υπόθεση εµπλέκονται 11 υπάλληλοι της συγκεκριµένης διεύθυνσης και αφορά υπόθεση επιδότησης ξενοδοχειακής µονάδας στη Μεσσηνία, που έλαβε συνολικά 6,7 εκατ. ευρώ την περίοδο 2010-2011. Βάσει του ρεπορτάζ του euro 2day, από το πόρισµα προκύπτει σωρεία παραλείψεων, παρατυπιών και µη τήρησης του νόµου. Συγκεκριµένα, µε το πόρισµα οι ελεγκτές φέρονται να ενέκριναν δαπάνες χωρίς πρώτα να έχουν παραλάβει τις εγγυητικές επιστολές του επενδυτή. Επίσης, προκύπτει ότι ενώ µέρος της επιχορήγησης είχε εκχωρηθεί σε τράπεζα προκειµένου η εταιρεία να λάβει δανειοδότηση, οι υπάλληλοι της εν λόγω διεύθυνσης κατέβαλαν ως µη όφειλαν το ποσό

στον επενδυτή και όχι στην τράπεζα. Εκτός όλων των άλλων, το πόρισµα του Ρακιντζή διαπιστώνει ότι οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι ενέκριναν δαπάνες για τις οποίες όµως δεν είχαν λάβει τα απαιτούµενα παραστατικά - τιµολόγια που όφειλε να προσκοµίσει η εταιρεία µέσω των οποίων αποδεικνυόταν η πρόοδος της επένδυσης. Αξίζει τέλος να σηµειώσουµε ότι ένας από τους 11 υπαλλήλους που εµπλέκεται στη συγκεκριµένη υπόθεση είχε εµπλακεί και σε υπόθεση της περιόδου 2011-2012 και αφορούσε χρηµατισµό. Εν τω µεταξύ, επιδόθηκε χθες στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού του υπουργείου Ανάπτυξης, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, το απόρρητο πόρισµα του Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. Ρακιντζή, ενώ δόθηκε εντολή για συγκρότηση πειθαρχικού συµβουλίου που θα κρίνει την τύχη των συγκεκριµένων υπαλλήλων, κάποιοι εκ των οποίων έχουν συνταξιοδοτηθεί.

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΞΑΝΑ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ 5-2

Η αγωνιστική απραξία… των βετεράνων πήρε τέλος µετά το εορταστικό 15µερο και οι 20 από τις 21 οµάδες – µέλη της ¨Ένωσης Συνδέσµων του Πειραιά , παρατάχθηκαν την ∆ευτέρα και την Τρίτη για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η 8η αγωνιστική του φετινού τουρνουά. Το οποίο κατά γενική οµολογία είναι εξαιρετικό σε θέαµα αλλά και µε καταιΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ γισµό τερµάτων… Ο,τι το ωραιότερο για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα µε αντιπάλους παλιούς άσους του Πειραµκού και του Αθηναµκού φουτ µπολ τους οποίους παρακολουθούν αρκετοί θιασώτες ( οικογενειακά µέλη συγγενείς και φίλοι των παικτών) κ.α. Η 8η αγωνιστική ήταν από τις καλύτερες διεξαχθείσες µε συναρπαστικότητα, σπουδαίες φάσεις , φανταιζί γκολ αλλά πάνω απ΄όλα µε φίλαθλο πνεύµα υψηλής ποιότητας. Στο περιφερειακό ντέρµπι της ∆υτικής Αττικής ο Ασπρόπυργος ήταν εξαιρετικός και κέρδισε µε 5-2 τον Αστέρα Μαγούλας. Ηταν η 4η νίκη του και η 3η ήττα για τον Αστέρα. Για τον Ασπρόπυργο από 2 γκολ πέτυχαν ο Καψάλας µε τον Κεχαγιά ένα ο Κουµιώτης. Σκόρερ των φιλοξενουµένων ήταν ο Ρόκκας. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:Νάκος, Σαµπάνης, Καλλέργης, Κατσέλης, Κουµιώτης, Χατζηδηµητρίου, Καψάλας, Τριανταφυλλίδης, Πέππας, Κεχαγιάς, ∆έδες,Κουµάνης ΑΣΤΕΡΑΣ: Καραµανίδης, Χατζησίµος, Καραγιάννης,Τιπτιρής, Ρόκκας, Σταµτούρης, Μαυροειδής, Γκίνης, Οικονόµου, Χάβος, Κωνσταντίνου, Κατικαρίδης.

Βετερανοι ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Τα αποτελέσµατα: ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ∆ΟΞΑ ΠΕΙΡ. ΠΕΡΑΜΑsΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΟΡ. -

ΕΠΣ∆Α: ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΗΣ 4ΗΣ ΦΑΣΗΣ

Σήµερα στις 18:30 θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ΕΠΣ∆Α µε την παρουσία του ∆.Σ της Ενωσης και των οµάδων που προκρίθηκαν η κλήρωση της 4ης φάσης του κυπέλλου. Οι οµάδες που θα µπούν στην κληρωτίδα είναι: Αστέρας Μαγούλας, Ατταλος Νέας Περάµου, ΠΑΟΚ Μάνδρας, Λέων.

Ο Παναγιώτης Ζώνας στον Βύζαντα Μεγάρων

ΑΙΓΑΛΕΩ 5-0 ΜΟΣΧΑΤΟ 1-7 - ΑΟ. ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 3-1 ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 1-0 ΙΩΝΙΚΟΣ 1-0 ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜ. 5-2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3-2

Συµφώνησε µε Αθανασίου και Ιορδανίδη ο Αχαρναhκός «Η ΠΑΕ Αχαρναµκός ανακοινώνει την απόκτηση δύο νέων παικτών, του 21 ετών Αντώνη Αθανασίου και του 25χρονου µεσοεπιθετικού Γιώργου Ιορδανίδη. Και οι δύο παίκτες που προέρχονται από τον Πιερικό, υπέγραψαν σήµερα τα συµβόλαια τους µε την ∆ιοίκηση του Αχαρναµκού. Ο Γιώργος Ιορδανίδης (28/03/1989) ξεκίνησε την καριέρα του στην Αναγέννηση Γιανιτσών, ενώ έχει παίξει στη Νίκη Πολύγυρου, στον Αετό Σκύδρας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και τον Παναιτωλικό. Ο Αντώνης Αθανασίου (21/09/1992) υπέγραψε το πρώτο επαγγελµατικό του συµβόλαιο µε τον Ατρόµητο, ακολούθησε η Κέρκυρα, µετρά 8 συµµετοχές στην Super League, ενώ έχει συµµετοχές και µε την Εθνική Ελλάδος». ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

Ο Παναγιώτης Ζώνας ύστερα από συζήτηση µε τους ιθύνοντες του Βύζαντα θα αγωνίζεται µε τα χρώµατα των κιτρινόµαυρων. Ο 30χρονος αµυντικός που έµεινε ελεύθερος από τη ∆όξα Βύρωνα, πήρε µέρος στην προπόνηση και είναι θέµα χρόνου να ανακοινωθεί. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ΠΑΕΕΚ, Αιολικό, Θρασύβουλο, ΠΑΟ Ρουφ, Παναργειακό, Κρανίδι, Τερψιθέα. Λεβαδειακό και Λαµία. Τη φανέλα του Βύζαντα την είχε φορέσει και στο δεύτερο εξάµηνο της σεζόν 2008-09. Εκτός του Ζώνα, στην προπόνηση χθές πήρε µέρος και Βραζιλιάνος επιθετικός.


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟ ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟ ΞΥ∆Η Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο 25χρονος µέσος Χρήστος Ρήγας έµεινε ελεύθερος από την Καλαµάτα και συµφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Αστέρα Μαγούλας. Μάλιστα, χθές ο παίκτης πραγµατοποίησε την πρώτη του προπόνηση µε τη νέα του οµάδα, ενώ έκανε και την πρώτη του γνωριµία µε τους νέους του συµπαίκτες. Ο Ρήγας έχει αγωνισθεί στο παρελθόν σε Αστέρα Αρφαρών, Αθηναµκό, Κεραυνό Κερατέας, Ηλυσιακό, Μελίσσια. Να σηµειωθεί ότι κανονικά προπονήθηκαν οι Καπουράνης, Χάλαρης, απεναντίας ατοµικό ακολούθησε ο Στρατοµήτρος και θεραπεία ο Ασλανίδης. *** Ο 34χρονος ακραίος επιθετικός Γιώργος Ξύδης υπέγραψε συµβόλαιο συνεργασίας και χθές έκανε την πρώτη του προπόνηση µε τη νέα του οµάδα.

Ο Ξύδης αγωνιζόταν στον Πανελευσινιακό, ενώ έχει θητεία σε Ασπρόπυργο, Πανιώνιο, Κόρινθο, Ολυµπιακό Λουτρακίου, Πόρο, Ατρόµητο Χιλιοµοδίου, Μανδραµκό. Έξαλλη η διοίκηση του Αστέρα Μαγούλας µε τη συµπεριφορά του Παναγιώτη Ιατρού. Ο ποδοσφαιριστής είχε ζητήσει να φύγει από την οµάδα της ∆υτικής Αττικής, η διοίκηση δεν έχει κάνει αποδεκτό το αίτηµά του, αλλά ο ίδιος δεν µετέβη στην προπόνηση της Τετάρτης (15/01). Οι ιθύνοντες του Αστέρα Μαγούλας είναι έξαλλοι µε τη συµπεριφορά του και τονίζουν ότι απουσιάζει από τις προπονήσεις αδικαιολογήτως. Στο µεταξύ, ο Ασλανίδης ταλαιπωρείται από βαρύ διάστρεµµα και τέθηκε νοκ άουτ της σαββατιάτικης αναµέτρησης µε τον Πανηλειακό. Ατοµικό ακολουθεί ο Στρατοµήτρος, όµως έτσι και αλλιώς έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του.

Ο Γκονσάλβες Ουέλινγκτον η πρώτη µεταγραφή του Βύζαντα Μεγάρων Σε προφορική συµφωνία µε τον τριαντάχρονο Βραζιλιάνο έχει ελθει ο Βύζας. Ο Ουέλινγκτον αγωνίστηκε στον Πανελευσινιακό, πέρσι στη Νίκη Βόλου, ενώ κατά το παρελθόν πέρασε από Απόλλωνα Καλαµαριάς, Θρασύβουλο, ∆ιαγόρα, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικό, Τρίκαλα και ∆όξα ∆ράµας. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Γκονσάλβες Ουέλινγκτον έχει γεννηθεί στις 11/8/1983, δεν είχε συµπληρώσει καλά καλά τα είκοσί του χρόνια όταν, τον Ιανουάριο του 2003, άφησε την Ζακαρέι, οµάδα της γενέτειράς του, και διέσχισε τον Ατλαντικό για να έλθει στη χώρα µας. Και τού έµελλε να… «ριζώσει» στην Ελλάδα! Έχει συµπληρώσει, άλλωστε, οκτώ χρόνια συνεχούς παρουσίας στα επαγγελµατικά µας πρωταθλήµατα! Μάλιστα, πρόλαβε να αγωνιστεί πέντε σεζόν στην ανώτατη κατηγορία του ποδοσφαίρου µας, έχοντας µάλιστα καλές επιδόσεις! Ο πρώτος ελληνικός… «σταθµός» του γεννηµένου το 1983 άσου (σ.σ. και νυν παίκτη του Πανθρακικού, στον οποίο υπέγραψε το περασµένο καλοκαίρι) ήταν ο Απόλλωνας Καλαµαριάς. Με το που φόρεσε τη φανέλα των «Ποντίων», καθιερώθηκε στη βασική ενδεκάδα τους, έχον

τας 17 µατς/ένα γκολ στην πρώτη του… «µισή» χρονιά στην οµάδα!Τον επόµενο Μάιο, ο µακεδονικός σύλλογος προβιβάστηκε στην Α’ Εθνική! Ο Βραζιλιάνος έβαλε το δικό του… «λιθαράκι» σε αυτή την επιτυχία, µιας και σε 24 αγώνες, σηµείωσε τέσσερα γκολ, συνεργαζόµενος ιδανικά µε τον συµπατριώτη και παρτενέρ του στην επίθεση των «ροσονέρι» (σ.σ. και νυν επιθετικό του Παναθηναµκού) Σίλβα Κλέιτον! Οι δυό τους, τα επόµενα χρόνια, κάνουν… πράγµατα και θαύµατα κρατώντας τον Απόλλωνα στα «σαλόνια»! Ο Ουέλινγκτον, περισσότερο σε ρόλο δηµιουργού, συµπληρώνει ιδανικά τον Κλέιτον (που είναι το… «κανόνι» της οµάδας!).

Γ. ΞΥ∆ΗΣ (δεξιά)

Ο Βασίλης Τριάντος θα εκτίσει την ποινή των δύο αγωνιστικών (έχει συµπληρώσει επτά κίτρινες κάρτες) µε Παναιγιάλειο και Επισκοπή. Τέλος, θετικά στοιχεία αφήνει ο υπό δοκιµή Σέρβος επιθετικός, που αγωνιζόταν σε οµάδα Β΄κατηγορίας της χώρας του. Θα δοκιµαστεί και την Πέµπτη (16/01) και είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί.

Κι όταν ο δεύτερος µετεγγράφηκε στη Λάρισα, το 2006, ο πρώτος συνέχισε να είναι απαρ αίτητος στην ενδεκάδα των «Ποντίων». Ώσπου, το Μάιο του 2008, ήπιε το πικρό ποτήρι του… υποβιβασµού στη Β’ κατηγορία! Τότε ήταν που άφησε την οµάδα της Χαλκιδικής, έχοντας συµπληρώσει 140 συµµετοχές µε τα χρώµατά της, ενώ πέτυχε και 13 τέρµατα. Συνέχισε πάντως να αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του ποδοσφαίρου µας, αφού µετεγγράφηκε στον (νεοφώτιστο τότε στη Super League) Θρασύβουλο! Έλαβε µέρος σε 25 αγώνες πρωταθλήµατος του συλλόγου της Φυλής εκείνη τη χρονιά, όµως δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τον υποβιβασµό της αθηναµκής οµάδας. Καλύτερη στιγµή του στη σεζόν, τα δύο γκολ που σηµείωσε στο εντός έδρας µατς των «πρασίνων» κόντρα στην ΑΕΚ, χάρη στα οποία ο Θρασύβουλος απέσπασε ισοπαλία, 3-3, κι ενώ η «Ένωση» είχε προηγηθεί µε… 0-3! Από το καλοκαίρι του 2009 ξεκίνησε η… περιπλάνησή του στη Β’ κατηγορία του ποδοσφαίρου µας. Φόρεσε διαδοχικά τη φανέλα των ∆ιαγόρα Ρόδου, Αναγέννησης Καρδίτσας, Αγροτικού Αστέρα, Τρικάλων, προτού µετακινηθεί στη νυν οµάδα του, τον Πανθρακικό. Συνολικά, ο Γκονσάλβες Ουέλινγκτον έχει λάβει µέρος σε 216 αγώνες Α’ και Β’ Εθνικής, και έχει πετύχει 27 τέρµατα.

“ ΕΦ ΥΓ Ε” Ο ΠΑ ΝΑΓΙ ΩΤΗΣ Τ ΣΑ ΝΤΗΛ ΑΣ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 11:00 ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ Η οικογένεια του Μανδραικού θρηνεί τον χαµό του παλιού προέδρου της Παναγιώτη Τσαντήλα που έφυγε χθές τα ξηµερώµατα απο την ζωή σε ηλικία 67 ετών. Η κηδεία του εκλιπόντος θα γίνει σήµερα το πρωί στις 11 στον Αγιο Κωνσταντίνο και Ελένης στην Μάνδρα.


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Ινδία: Θύµα οµαδικού βιασµού από 8 άνδρες έπεσε ∆ανή τουρίστρια Μία τουρίστρια 51 ετών από την ∆ανία, έπεσε θύµα οµαδικού βιασµού και ληστείας στην ινδική πρωτεύουσα, το τελευταίο κρούσµα σεξουαλικού εγκλήµατος στη χώρα αυτή της νότιας Ασίας. Η γυναίκα δέχτηκε επίθεση υπό την απειλή µαχαιριού από οκτώ άνδρες χθες το απόγευµα όταν έχασε τον δρόµο για το ξενοδοχείο όπου διέµενε στη συνοικία Παχαργκάντζ στο κεντρικό Νέο ∆ελχί. "Είπε ότι ζήτησε πληροφορίες για το πώς θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο της όταν την πλησίασαν οι άνδρες και την οδήγησαν σε αποµονωµένο µέρος όπου και της επιτέθηκαν", δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνοµίας της ινδικής πρωτεύουσας, Ρατζάν Μπαγκάτ. Οι δράστες της έκλεψαν επίσης ένα iPad και χρήµατα. Η γυναίκα, η οποία επέστρεψε στη χώρα της σήµερα το πρωί, αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση, είπε ο Μπαγκάτ. Η αστυνοµία εξέδωσε ένταλµα σύλληψης εναντίον 15 ανδρών από την περιοχή, οι οποίοι κρατούνται και ανακρίνονται, µετέδωσε το δίκτυο NDTV, ενώ ενηµερώθηκε και η πρεσβεία της ∆ανίας. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Times of India, το θύµα βρισκόταν στην Ινδία εδώ και µία εβδοµάδα και χθες είχε µεταβεί στο Νέο ∆ελχί από την πόλη Άγκρα. Η επίθεση σηµειώθηκε λίγες ηµέρες µετά την καταγγελία µίας τουρίστριας από την Πολωνία πως έπεσε θύµα βιασµού στην ινδική πρωτεύουσα από οδηγό ταξί,

ενώ κινούνταν στην πόλη µε τη 2χρονη κόρη της. Τα κρούσµατα σεξουαλικής βίας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο δηµόσιας συζήτησης στην Ινδία µετά τον οµαδικό βιασµό που οδήγησε στον θάνατο της 23χρονης φοιτήτριας µέσα σε λεωφορείο στο Νέο ∆ελχί τον ∆εκέµβριο του 2012.

ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ Πακιστάν: 19 µαθητές σκοτώθηκαν σε τροχαίο Τουλάχιστον 19 µαθητές και µαθήτριες, ηλικίας από 5 έως 16 ετών, έχασαν τη ζωή τους σήµερα, όταν το σχολικό λεωφορείο το οποίο τους µετέφερε χτυπήθηκε από ένα βαρύ φορτηγό που εκινείτο µε ταχύτητα, παρότι µετέφερε µεγάλο φορτίο. Το δυστύχηµα, όπως ανακοίνωση η αστυνοµία, σηµειώθηκε στη νότια επαρχία Σιντ. Το φορτηγό προσπερνούσε ένα άλλο όχηµα σε ένα δρόµο της περιοχής Ναουάµπσαχ, 265 χλµ. βόρεια από το Καράτσι, όταν συγκρούστηκε µετωπικά µε το σχολικό λεωφορείο που εκινείτο στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, δήλωσε ο Άλι Χάιντερ Σοµόρο, ένας αξιωµατικός της αστυνοµίας. «Ανασύραµε 19 σορούς παιδιών, συµπεριλαµβανοµένων τεσσάρων κοριτσιών», µαθητών και µαθητριών του σχολείου «Λαµπρό Μέλλον», που πήγαιναν µια σχολική εκδροµή. ∆εν διευκρίνισε όµως πόσα ακριβώς ήταν τα παιδιά . Ο οδηγός του φορτηγού διέφυγε µετά ο δυστύχηµα και η αστυνοµία τον αναζητεί. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα, αλλά η επικρ

ατέστερη άποψη µέχρι στιγµής µεταξύ των αστυνοµικών κάνει λόγο περί «ανεύθυνου» χειρισµού από µέρους του οδηγού του φορτηγού που οδήγησε στη µετωπική αυτή σύγκρουση. Νωρίτερα ένας γιατρός είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το στο νοσοκοµείο του καταµετρήθηκαν «19 νεκροί, περιλαµβανοµένων 17 παιδιών». Το Πακιστάν θεωρείται µια από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσµου σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, λόγω του κακοσχεδιασµένου και πληµµελώς συντηρηµένου οδικού δικτύου.

Πρώτη παγκοσµίως η Ολλανδία στην πρόσβαση σε φθηνά, υγιεινά τρόφιµα Η Ολλανδία πέρασε µπροστά από τη Γαλλία και την Ελβετία στην κατάταξη µε τις χώρες που διαθέτουν τη µεγαλύτερη επάρκεια σε υγιεινά και θ ρε π τ ι κ ά τρόφιµα, ενώ οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν µία θέση στην πρώτη εικοσάδα, όπως προκύπτει από σχετική έκθεση που έδωσε χθες στη δηµοσιότητα η διεθνής ΜΚΟ Oxfam. Τελευταίο στη λίστα µε τις 125 χώρες βρίσκεται το Τσαντ, µετά την Αιθιοπία και την Ανγκόλα.

ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Εγκύκλιος για την εφαρµογή της απαγόρευσης του καπνίσµατος σε δηµόσιους χώρους

Ε

γκύκλιο προς όλα τα Υπουργεία, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλους συναρµόδιους φορείς για την διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους, υπέγραψε η υφυπουργός Υγείας, Ζέττα Μακρή. Η εγκύκλιος αποτελεί τη συνέχεια σειράς νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων που στοχεύουν στον έλεγχο του καπνίσµατος, στην προστασία των ανηλίκων από τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνού και στη θέσπιση όρων και προiποθέσεων για τη λειτουργία διαφόρων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Σε αυτήν επισηµαίνεται η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων των αρµοδίων αρχών, καθώς και η ανάγκη πιστής εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας πλήρους απαγόρευσης του καπνίσµατος στους κλειστούς δηµόσιους χώρους, µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας υγείας.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9:00 π. µ στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ελευσίνα θα τελεστεί το ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής.

Αλεξάνδρας Καλοµενίδη

Παράλληλα, παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για την διενέργεια των ελέγχων, όπως σχετικά µε τη σύσταση των κλιµακίων ελέγχου, τη σήµανση των χώρων, την καταγραφή των ελέγχων, την υποβολή των σχεδίων τακτικών – περιοδικών ελέγχων κλπ. Τέλος, τονίζεται ότι σε αυτούς συµµετέχουν όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα

(∆ιευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριµ νας, ∆ιευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικών Ελέγχων, Λιµενική Αστυνοµία, Αστυνοµία, ΕΟΤ και ΣΕΠΕ). Με την εγκύκλιο επιδιώκεται η ενεργός συµµετοχή του συνόλου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην αποτελεσµατική υλοποίηση της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσµατος στους κλειστούς δηµόσιους χώρους.

Η οικογένεια σας προσκαλεί να τιµήσετε τη µνήµη της και να συµπροσευχηθούµε µαζί για την ανάπαυση της ψυχής της.


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ Συνελήφθησαν τρία άτοµα για κατοχή χασίς Συνελήφθησαν χθες το µεσηµέρι, στο Αγρίνιο και στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας, δύο αδέλφια ηλικίας 26 και 22 καθώς και ένας ακόµα 19χρονος, σε βάρος των οποίων σχηµατίστηκε δικογραφία, κακουργηµατικού χαρακτήρα, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα, αστυνοµικοί του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, εντόπισαν τους δύο δράστες να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο πλησιάζοντας τον 26χρονο, που τους περίµενε πεζός, και επιχείρησαν να τους ελέγξουν. Στη θέα των αστυνοµικών ο 26χρονος πέταξε µία τσάντα, που περιείχε µια νάιλον συσκευασία κάνναβης βάρους 496 γραµµάριων, σε οροφή πρατηρίου καυσίµων, µπήκε στο όχηµα και τράπηκαν σε φυγή. Για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ανεύρεση των δραστών, πραγµατοποιήθηκαν άµεσες, συντονισµένες αναζητήσεις από τους αστυνοµικούς, µε αποτέλεσµα τον εντοπισµό των τριών δραστών, στο Αγρίνιο και στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας, λίγη ώρα αργότερα και τη σύλληψη τους. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 26χρονου στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνοµικοί του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, βρήκαν και κατέσχεσαν σε θήκη τρία µεταλλικά ξιφίδια µήκους από 15 έως 20 εκατοστών.

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΑΡΙΣΤΑ! Νέο σύστηµα αξιολόγησης στο ∆ηµόσιο Τερµατίζεται το καθεστώς της µαζικής βαθµολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων µε άριστα. Το σύστηµα αξιολόγησης αλλάζει εκ βάθρων. Το ποσοστό των κατατασσοµένων στην ανώτατη βαθµίδα της κλίµακας περιορίζεται στο 25-30%. Οι κρίσεις θα διενεργούνται κάθε Ιανουάριο. Τη ριζική αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης των υπαλλήλων εισηγείται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης σε νοµοσχέδιο που θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση πιθανότατα και σήµερα, καθώς εισάγεται ποσόστωση στον αριθµό των εργαζοµένων που θα παίρνουν «άριστα».

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λήστεψε τράπεζα µε καραµπίνα προσαρµοσµένη σε πατερίτσα Με µία κοντόκανη καραµπίνα προσαρµοσµένη σε... πατερίτσα, κατηγορείται ότι λήστεψε υποκατάστηµα τράπεζας, 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Λήστεψε τράπεζα µε καραµπίνα προσαρµοσµένη σε πατερίτσα Ο συλληφθείς κατηγορείται από την Αστυνοµία για ένοπλη ληστεία και για απόπειρα ληστείας, σε αντίστοιχα υποκαταστήµατα τραπεζών, της Alpha Bank και της Attica Bank, στα ∆ιαβατά και τη Σίνδο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, παριστάνοντας τον ανάπηρο και µε την απειλή καραµπίνας που είχε δέσει πάνω στην πατερίτσα, φέρεται ότι απέσπασε από το τραπεζικό υποκατάστηµα των ∆ιαβατών το ποσό των 12.600 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση αποχώρησε άπρακτος, καθώς το χρηµατοκιβώτιο του υποκαταστήµατος λειτουργούσε µε χρονοκαθυστέρηση. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο σπίτι του, αλλά και στο χώρο εργασίας του, µετά την ταυτοποίηση της ληστείας, βρέθηκε η πατερίτσα µε την καραµπίνα και ένα ακόµα όπλο.

ΜΕΤΑΠΩΛΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ Στο ψυγείο... για 1 έτος οι αλλαγές «Ποντικοί» έχουν ρηµάξει τις αγροτικές στις Πανελλαδικές περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ∆ραµατικές διαστάσεις έχει λάβει το φαινόµενο των κλοπών στα χωράφια της ανατολικής Θεσσαλονίκης, µε τους αγρότες της περιοχής να σηκώνονται δύο και τρεις φορές κάθε βράδυ προκειµένου να ελέγξουν τις περιουσίες τους. «Την τελευταία φορά µου έκλεψαν αντικείµενα αξίας περί των 2.000 ευρώ, τα οποία όµως για να τα αγοράσω και πάλι θα πρέπει να καταβάλλω το ποσό των 10.000 ευρώ τουλάχιστον» ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Τριλόφου Χρήστος Τσιλιάς. Οι κλοπές, σύµφωνα µε τον ίδιο, ξεκίνησαν προ τριετίας, αλλά από τον Σεπτέµβριο του περασµένου έτους το φαινόµενο καταγράφεται ιδιαίτερα οξυµένο. Οι δράστες κινούνται σε µια ακτίνα 25 ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων στους ∆ήµους Θέρµης και Θερµαcκού και στο στόχαστρό τους βρίσκονται-µεταξύ άλλων -παντός τύπου υλικά από χαλκό, τα οποία µεταπωλούν σε πάρα πολύ χαµηλές τιµές, αρδευτικά συστήµατα, αγροτικά µηχανήµατα, τρακτέρ κ.ά. Όπως υποστηρίζει δε ο κ. Τσιλιάς, «είναι γνωστά τα δύο-τρία σηµεία που µεταπωλούνται όλα αυτά τα υλικά», ενώ η έκταση που έχει λάβει το θέµα τις τελευταίες ηµέρες φαίνεται να έχει φοβίσει τους δράστες. Υπενθυµίζεται ότι οριστική λύση στο ζήτηµα θα αναζητηθεί σε σύσκεψη που έχει προγραµµατιστεί για το προσεχές διάστηµα µε τον υπουργό Μακεδονίας- Θράκης Θεόδωρο Καράογλου, αγρότες και τη συµµετοχή του διευθυντή της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Σηµειώνεται ότι στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης καλλιεργούνται κυρίως δηµητριακά, βαµβάκι και λαχανικά.

ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ RYANAIR Ελπίδες για φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια στη χώρα Πλήρη ανατροπή του αεροπορικού σκηνικού της Ελλάδας, σπάσιµο του µονοπωλίου στα δροµολόγια εσωτερικού αλλά και κατακόρυφη πτώση στην τιµή των εισιτηρίων φέρνει η επιθετική είσοδος της ιρλανδικής χαµηλού κόστους εταιρείας Ryanair στην Αθήνα από τον ερχόµενο Απρίλιο. Η Ryanair, η µεγαλύτερη χαµηλού κόστους αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης µε 80 εκατοµµύρια επιβάτες ετησίως, ανακοίνωσε χθες την έναρξη δροµολογίων και από την Αθήνα στο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού µε τιµές που θα ξεκινούν από 12 ευρώ, καθώς επίσης και την πρόθεσή της να δηµιουργήσει βάσεις αεροσκαφών τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Ο εµπορικός διευθυντής της εταιρείας Ντέιβιντ O'Μπράιναν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες µίλησε ανοιχτά για το «τέλος του µονοπωλίου στην Ελλάδα»: «Το µονοπώλιο είναι κακό για την Ελλάδα. Η µείωση της χωρητικότητας συµπιέζει τη ζήτηση», τόνισε και επεσήµανε ότι η εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines οδήγησε τις τιµές προς τα πάνω και τις διαθέσιµες αεροπορικές θέσεις προς τα κάτω. Η στροφή της Ryanair προς την Αθήνα αποτελεί αλλαγή στην έως τώρα στρατηγική που ακολουθούσε η εταιρεία για τη χώρα µας, η οποία δεν είχε ξεκινήσει συνεργασία µε το αεροδρόµιο της Αθήνας απαιτώντας ειδικές µειώσεις στα τέλη. Πλέον, όπως φαίνεται, η Ryanair αλλάζει τακτική προσβλέποντας σε σηµαντικό µερίδιο της αναπτυσσόµενης ελληνικής αεροπορικής αγοράς, δεδοµένων και των προβλέψεων για νέα σηµαντική αύξηση του τουριστικού κύµατος στη χώρα µας.

Πιλοτικά, σε επιλεγµένα σχολεία, θα εφαρµοστεί φέτος η εξέταση των µαθητών της Α' Λυκείου από τράπεζα θεµάτων. Η εφαρµογή του νέου συστήµατος αναβάλλεται για να µελετηθεί στις λεπτοµέρειές του από εµπειρογνώµονες. Το νέο σύστηµα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα εφαρµοστεί κανονικά το 2016, διαµηνύει το υπουργείο Αναβάλλεται για φέτος η εξέταση των περίπου 75.000 µαθητών της Α΄τάξης του Λυκείου µε θέµατα από την τράπεζα θεµάτων, όπως προβλέπει ο νέος νόµος για τις αλλαγές στα λύκεια, που τέθηκε σε εφαρµογή µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέµβριο. Η Τράπεζα Θεµάτων για την ώρα µπαίνει στον «πάγο» µε απόφαση του υπουργείου Παιδείας και θα εφαρµοστεί πιλοτικά για φέτος µόνο σε κάποια σχολεία (ιδιωτικά, πειραµατικά και πρότυπα) και σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία οι προαγωγικές εξετάσεις για τους µαθητές της Α΄ λυκείου θα γίνουν κανονικά (σ.σ.: ενδοσχολικά) µε το ισχύον σύστηµα, δηλαδή την επιλογή των θεµάτων θα την κάνουν εξολοκλήρου οι καθηγητές που διδάσκουν το κάθε µάθηµα. Οι φετινοί µαθητές της Α΄ Λυκείου είναι αυτοί που θα «εγκαινίαζαν» το 2016 και το νέο σύστηµα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Σύµφωνα µε τον νόµο, οι µαθητές της Α΄ Λυκείου τον Μάιο του 2014 θα έπαιρναν µέρος σε ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις, στις οποίες το 50% των θεµάτων θα προερχόταν από την Τράπεζα Θεµάτων και το άλλο 50% από θέµατα τα οποία θα έβαζαν οι καθηγητές του σχολείου ανάλογα µε το µάθηµα που διδάσκουν.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΡΙΝΟΥ Συµφωνία 500 εκατ. ευρώ µε την ΒΡ Επιστρέφει στην ελληνική αγορά ο βρετανικός πολυεθνικός κολοσσός «BP Oil International». Παίρνει θέση, όπως αναφέρουν καλά πληροφορηµένες πηγές, στον «στίβο» των διεκδικητών των επικείµενων ερευνών για τον εντοπισµό υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος και νότια της Κρήτης. Η επανεµφάνιση της BP εκδηλώνεται µέσα από την υπογραφή συµφωνίας συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ µε την «Energean Oil & Gas», που εκµεταλλεύεται το κοίτασµα πετρελαίου στον Πρίνο της Καβάλας. Η βρετανική διεθνής εταιρεία θα αγοράσει για τα επόµενα έξι χρόνια όλο το παραγόµενο αργό πετρέλαιο εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη χρηµατοδότηση στην Energean για τη διενέργεια πέντε γεωτρήσεων στα επόµενα δύο χρόνια.


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ÐÙËÇÓÅÉÓ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο δυάρι διαµέρισµα 3ου ορόφου 55 τµ στην οδό Φυλής πλησίον εµπορικού κέντου West Plaza. ∆ιαθέτει τζάκι, Air Condition, Ηλεκτρική Κουζίνα Pitsos, Ηλιακό Θερµοσίφωνα, Αυτόνοµη Θέρµανση και ιδιόκτητο Parking. Χαµηλά κοινόχρηστα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932720169.(10.1.14)

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµαστον Ασπρόπυργο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως & Καποδιστρίου, 4ου ορόφου µε ηλιακό, πάρκινγκ, αποθήκη,αυτόνοµη θέρµανση, πόρτες ασφαλείας σε τιµή λογική. Τηλ. 210 5577813, 6977096978 ( 17.12)

Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.11.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ζητείται κοπέλα ή κυρία για ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Θα προτιµηθεί άτοµο από τις γύρω συνοικίες του Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5573304, 6932864021 κ. Μανὠλης (17.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην

περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 Êéíçôü: 6979221888 6979221885

(4.12.13)

e m a i l : : a t ha n a s i o u . a d v i s o r s @ g m a i l . co m

(18.3.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ) 30 ΤΜ. Ο∆ΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 22, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6979320138 (15.1.14)


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΝΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ενηµερωθείτε τώρα για τις νέες χαµηλές τιµές στην Εθνική Ασφαλιστική. 40 χρόνια το γραφείο µας στη διάθεσή σας. Ευχαριστούµε και συνεχίζουµε. Για να είστε ασφαλισµένοι και ενηµερωµένοι ασφαλίσεις Οχηµάτων - Πυρός - Ζωής - Μεταφορές. Σαλαµίνος 40 - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5571472-210 5070337

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑKΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ


Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου µας, σας προσκαλούν στη διάλεξη που θα δώσουν, Οι κ.κ. Λαρίσα Καρασαββίδου, Ειδική Παθολόγος, στο ΙΚΑ Ασπροπύργου, Χρήστος ∆ρακούλης, Ειδικός Παθολόγος, ∆ιευθυντής της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Γ. Κ. Ν. Νίκαιας, Ελένη Μούκα, Παθολόγος στη Β΄ Παθολογική Κλινική του Γ.Κ.Ν. Νίκαιας και Γιώργος Κατσουράνης, Παθολόγος στη Β΄ Παθολογική Κλινική του Γ.Κ.Ν. Νίκαιας, µε θέµα : «Νεώτερες εξελίξεις στη θεραπεία των χρόνιων ηπατοπαθειών». Η ενηµερωτική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014, ώρα 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου («∆ηµήτριος Καλλιέρης»), Αλέκου Παναγούλη 13,

ΕΥΡΩΠΑEΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ «Υπερπληθυσµός και ακατάλληλες συνθήκες» στα εγχώρια σωφρονιστικά ιδρύµατα

Ο

σοβαρός υπερπληθυσµός στις φυλακές και οι ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, που συνδυάζονται µε την έλλειψη προσωπικού, την υπερεκπροσώπηση ξένων, κυρίως µεταναστών, και ανθρώπων που κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα που σχετίζονται µε ναρκωτικά, την κατάχρηση της προφυλάκισης, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού σωφρονιστικού συστήµατος, σύµφωνα µε το Ευρωπαhκό Παρατηρητήριο Φυλακών. Όπως δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Κουλούρης, από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο πλαίσιο συνάντησης-συνεργασίας των εταίρων του έργου «Ευρωπαhκό Παρατηρητήριο Φυλακών – Συνθήκες Κράτησης στην Ευρωπαhκή Ένωση», η πραγµατικότητα της αποθήκευσης, απλά, ανθρώπων «είναι σε οξεία αντίθεση µε τη ρητορική που τάσσεται υπέρ ενός ανθρώπινου σωφρονιστικού συστήµατος, την προώθηση εναλλακτικών ποινών και το στόχο της µείωσης του πληθυσµού στις φυλακές». «Ο φιλελευθερισµός στο ποινικό και σωφρονιστικό επίπεδο ηττάται διαρκώς από την ποινική αυστηρότητα και τιµωρητικότητα», επισήµανε ο κ. Κουλούρης, υπογραµµίζοντας, ωστόσο, ότι ακόµη και στην Ελλάδα, όπως και σε σωφρονιστικά συστήµατα σε άλλες ευρωπαhκές χώρες, «µπορεί κάποιος να βρει σηµεία τα οποία µπορούν να εκτιµηθούν ως θετικά». «∆ηλαδή, το γεγονός ότι κάνουµε κάτι στο θέµα της υποβολής παραπόνων στις φυλακές -η ύπαρξη για το λόγο αυτό hotline-, ότι κάνουµε κάτι στο θέµα της

καταγραφής των περιστατικών βίας ή κακοµεταχείρισης, η ύπαρξη σχετικού µητρώου, η -έστω και καθυστερηµένη- κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου της σύµβασης κατά των βασανιστηρίων, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, οι θεραπευτικές κοινότητες, όπως και οι σταθµοί συµβουλευτικής», εξήγησε. Το ερευνητικό πρόγραµµα «Ευρωπαhκό Παρατηρητήριο Φυλακών – Συνθήκες Κράτησης στην Ευρωπαhκή Ένωση», στο οποίο µετέχουν φορείς από οκτώ χώρες (Ιταλία, που είναι ο συντονιστής εταίρος, Γαλλία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Βρετανία και Ελλάδα), έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων µηνών και διανύει ήδη τον δωδέκατο µήνα υλοποίησής του. Τρία στάδια εργασία. Στο πρώτο, προβλέπεται η πλήρης καταγραφή της κατάστασης των σωφρονιστικών συστηµάτων των

οκτώ χωρών που συµµετέχουν και η κατασκευή ενός ενιαίου εργαλείου/δελτίου καταγραφής των δεδοµένων. Το δελτίο αυτό σχεδιάστηκε βάσει των Ευρωπαhκών Σωφρονιστικών Κανόνων και των Ετήσιων Σωφρονιστικών Στατιστικών SPACE I του Συµβουλίου της Ευρώπης. Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, «κοινή διαπίστωση είναι ότι σε όλα τα σωφρονιστικά συστήµατα που ερευνήθηκαν υπάρχει χάσµα µεταξύ νόµου και πραγµατικότητας, όπως και ότι όλα απέχουν από τα µίνιµουµ στάνταρ που επιβάλλει η ΕΕ. Την ίδια στιγµή όµως, σε όλα µπορούν να εντοπιστούν θετικά σηµεία, τα οποία µπορεί να αποτελέσουν παράδειγµα» Για τον λόγο αυτό, στο δεύτερο στάδιο προβλέπεται η ανάδειξη των βέλτιστων σωφρονιστικών πρακτικών που εφαρµόζονται σε κάθε χώρα και η σύνταξη ενός οδηγού, που όπως ανακοινώθηκε θα είναι έτοιµος έως τον Απρίλιο. Ως θετικά παραδείγµατα αναφέρθηκαν η ύπαρξη διαµερισµάτων σε κάποιες φυλακές της Γαλλίας, προκειµένου οι οικογένειες να περνούν κάποιο χρόνο µαζί, η λειτουργία βιβλιοθήκης στις φυλακές του Εδιµβούργου, ο τρόπος µείωσης του πληθυσµού στις φυλακές της Λετονίας αλλά και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε φυλακές της Ιταλίας. Στο τρίτο στάδιο του έργου επιδιώκεται η προώθηση της επικύρωσης και εφαρµογής του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση του ΟΗΕ για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (OPCAT) και η ενίσχυση των µηχανισµών εξωτερικής, ανεξάρτητης παρακολούθησης κάθε εθνικού σωφρονιστικού συστήµατος.

Thriassio 20140116  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you