Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

«Πράσινο φως» για τη σύσταση γενικής γραµµατείας συντονισµού διαχείρισης αποβλήτων

Μπαίνουν σε τάξη οι ιδιοκτησίες στο ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας Ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατάρτιση κτηµατολογίου, µε τη λειτουργία αρµόδιας υπηρεσίας Óåë. 2

Παρατείνεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014 η εφαρµογή του µειωµένου ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

Κατασχέθηκαν 12.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων µέσα σε φορτηγό στις Αχαρνές

Σåë. 3

Αναζητείται ο οδηγός που εγκατέλειψε το όχηµα Óåë. 3

Φτάνει στο Πάτηµα Μαγούλας το σχέδιο πόλης

Σήµερα η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης από το ∆Σ Ελευσίνας

Σåë. 2-8

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σåë. 9

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ∆.Σ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ Η προώθηση του τοπικού εµπορίου στα κυρίαρχα θέµατα Óåë. 6

Νέα δράση δεντροφύτευσης στον Προφήτη Ηλία στη Μαγούλα

Έγινε η προµήθεια επιπλέον 2.500 δενδρυλλίων Σåë. 5

Παροχή κινήτρων σε άνεργους του Θριασίου Πεδίου από το Πρόγραµµα «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών», που στοχεύει στην αναζωογόνηση της υπαίθρου

∆ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Συνδιοργανώνουν τα Κ.Π.Ε. Λαυρίου, ∆ραπετσώνας και Ελευσίνας

Σåë. 6

Σåë. 5

Εργαστήρι ενεργοποίησης ανέργων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υλοποιεί ο ΟΑΕ∆

Σåë. 7

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 45-34 ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΣ∆Α ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΣ∆Α: Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Στην κληρωτίδα οι Αστέρας Μαγούλας, Άτταλος Νέας Περάµου, ΠΑΟΚ Μάνδρας & Λέων. Ó åë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2398 Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Τρίτη 14.1.2014 Καιρός : Αραιή συννεφιά 'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 09 έως 17 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αγνή µάρτυς, Αδάµ όσιος, Βενιαµίν οσιοµάρτυρας ο εν ΡαŽθώ, ∆όµνος όσιοµάρτυρας ο Ρωµαίος, Ευσέβιος οσιοµάρτυρας ο εν Θωλις, Ησα]ας

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Φτάνει στο Πάτηµα Μαγούλας το σχέδιο πόλης Σήµερα η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης από το ∆Σ Ελευσίνας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 Ελευσίνα Σαµπάνης Σπυρίδων Περικλέους 40 Τηλέφωνο: 210 55 47 581 Ασπρόπυργος Μάσσος Κων/νος Θερµοπυλών & Μακρυγιάννη Τηλέφωνο: 210 55 80002 Φυλή - Άνω Λιόσια Καρα|σκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, Άνω Λιόσια, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102481114 Αχαρνές Φυτά - Γιαννακοπούλου Βασιλική Λεωφόρος Πάρνηθος 83, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102468376 Βανδώρου ∆ήµητρα Μ. Εθνικής Αντιστάσεως 117, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102442311 Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Νικολάου Ρόκκα 84 Τηλέφωνο: 210 5556375 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - ∆éåõèõíôÞò-αρχισυντάκτης ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Περικλής Ι. Μαραγκός Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

φωτό αρχείου

Τ

ο πρώτο βήµα για την ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών ΠΑΤΗΜΑ 1 (επέκταση) και ΠΑΤΗΜΑ 2 ξεκινά από το σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας, στις 20:30 που παραλαµβάνει την Πολεοδοµική Μελέτη για τις δυο περιοχές. Πρόκειται για ζήτηµα ζωτικής σηµασίας που εκκρεµούσε για περισσότερα από 10 χρόνια και αφορά ιδιοκτησίες παραπλεύρως της Αττικής Οδού αλλά και πέριξ του σταθµού του Προαστιακού σιδηρόδροµου στη Μαγούλα. Σύµφωνα µε τη µελέτη προβλέπεται η ένταξη των δυο περιοχών στο σχέδιο πόλης ως Γενικής Κατοικίας µε την πρόβλεψη δραστηριοτήτων που δεν αντιτίθενται µε το χαρακτήρα που αποκτά η περιοχή µε την ένταξή της στο σχέδιο πόλης. Με τη σηµερινή απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας και την έγκριση της Πολεοδοµικής Μελέτης, ανοίγει πλέον ο δρόµος για το 1ο στάδιο αναρτήσεων.

∆έσµη Πολεοδοµικών παρεµβάσεων στη Μαγούλα Όπως τόνισε ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Ελευσίνας Παναγιώτης Λινάρδος, πρόκειται για το πρώτο µέρος των πολεοδοµικών παρεµβάσεων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας, αφού αναµένεται να ακολουθήσει η πρόταση για την ένταξη του οικισµού «Νέου Πόντου», ενώ παράλληλα εκκρεµεί η έγκριση από την εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Μαγούλας. Αίτηση για επιχειρησιακό πρόγραµµα «διαχείρισης ευπαθών οµάδων» Από τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν οι αποφάσεις για µονοδροµήσεις δρόµων Η συνέχεια στη σελ. 8

Μπαίνουν σε τάξη οι ιδιοκτησίες στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας Ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατάρτιση κτηµατολογίου, µε τη λειτουργία αρµόδιας υπηρεσίας

Σ

ε νέα εποχή µπαίνει ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας µε την έναρξη των διαδικασιών για την κατάρτιση κτηµατολογίου- µετά από 40 χρόνια- και την λειτουργία της συγκεκριµένης υπηρεσίας που θα συµβάλει τα µέγιστα στην αναπτυξιακή πορεία του, αφού πρόκειται να µπει σε τάξη οριστικά και αµετάκλητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε µέτρου γης του δήµου καθώς επίσης και όλων των ακινήτων, δηµοσίων και ιδιωτικών. Χώρος για τη λειτουργία της υπηρεσίας Κτηµατολογίου Μάλιστα, έχει ήδη εξασφαλιστεί ο χώρος που θα στεγαστεί η υπηρεσία Κτηµατολογίου, κοντά στο κατάστηµα Μετρό, µετά την Αερογέφυρα. Πιο συγκεκριµένα έχει κατασκευαστεί νέο κτίριο το οποίο πληροί όλες τις προYποθέσεις για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του Κτηµατολογίου καθώς και την παραµονή των δηµοτών συναλλασσόµενων µε την υπηρεσία για τον χρονικά διάστηµα που θα απαιτεί κάθε φορά το είδος της συναλλαγής του πολίτη. Θέσεις εργασίας Τέλος, για τις ανάγκες της κατάρτισης του Κτηµατολογίου αναµένεται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από δηµότες της περιοχής. Π.Μ.


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

«Πράσινο φως»

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ

για τη σύσταση γενικής γραµµατείας συντονισµού διαχείρισης αποβλήτων

Υ

πεγράφη από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Κ. Παπούλια το Προεδρικό ∆ιάταγµα µε το οποίο προβλέπεται σύσταση Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Η Γενική Γραµµατεία θα εποπτεύει και θα συντονίζει τη δράση των υπουργείων Εσωτερικών, ΥΠΕΚΑ, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Για τη λειτουργία της προβλέπεται η σύσταση µίας θέσης µετακλητού γενικού γραµµατέα, προ.σταµένου της Γενικής Γραµµατείας. Η θέση θα καλύπτεται µε διορισµό ή ανάθεση καθηκόντων µε απόφαση του πρωθυπουργού. Επίσης προβλέπεται µία θέση ειδικού συµβούλου, µία θέση ειδικού συνεργάτη και τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Σε πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΓΓ, θα συγκαλούνται συσκέψεις συντονισµού µε εκπροσώπους των φορέων της κεντρικής διοίκησης ενώ θα συγκροτούνται και οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των συναρµόδιων υπουργείων και Φορέων.

Εθνική στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων Παράλληλα, θα προάγεται η εθνική στρατηγική στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων, θα µεριµνά για την τήρηση των κανόνων και αρχών της ευρωπα.κής και εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων ενώ θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί και την αποδοτικότητα των δράσεων των φορέων στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Επίσης, η ΓΓ θα διευκολύνει καθώς και θα υποστηρίζει τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης, ενώ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων διαχείρισης αποβλήτων και την απορροφητικότητα των χρηµατοδοτούµενων έργων. Θα συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία θα παρουσιάζει στην αρµόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

Κατασχέθηκαν 12.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων µέσα σε φορτηγό στις Αχαρνές Αναζητείται ο οδηγός που εγκατέλειψε το όχηµα ∆ώδεκα χιλιάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν την, στην περιοχή των Αχαρνών, µέσα σε σταθµευµένο φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο εγκατέλειψε ο οδηγός του µόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνοµικών. ∆ικογραφία σχηµατίσθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισµό και τη σύλληψη του οδηγού συνεχίζεται.

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

φωτό αρχείου

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¯στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Αποτελέσµατα αστυνοµικών ελέγχων από 04.01.2014 έως 10.01.2014 στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς»

Χειροπέδες σε Εµµανουήλ και Μπέλτσιο για το σκάνδαλο των εξοπλιστικών Μετά από εντάλµατα σύλληψης που εξέδωσαν οι 2 ανακριτές της υπόθεσης

Σ

υνελήφθησαν µετά από εντάλµατα σύλληψης που εξέδωσαν οι ανακριτές διαφθοράς Γαβριήλ Μαλλής και Γιάννης Σαυρόπουλος ο πρώην διευθυντής των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά Σωτήρης Εµµανουήλ και ο Γιάννης Μπέλτσιος οι οποίοι κατηγορούνται για µίζες στην υπόθεση των υποβρυχίων. Τα ονόµατά τους φιγουράρουν σε καταθέσεις τόσο στη γερµανική όσο και στην ελληνική δικαιοσύνη που τους εµφανίζουν να εισπράττουν πακτωλό εκατοµµυρίων προκειµένου να ευνοηθεί η γερµανική εταιρεία η οποία κέρδισε τελικά τη σύµβαση µε τα υποβρύχια. Ο Σ. Εµµανουήλ, στενός συνεργάτης των «ισχυρών ανδρών» των εξοπλιστικών προγραµµάτων Ιωάννη Σµπώκου και Σπύρου Τραυλού, φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ζηµιογόνες συµβάσεις «Αρχιµήδης» και «Ποσειδών» που αφορούσαν στην κατασκευή αλλά και την επισκευή 3+1 υποβρυχίων τύπου 214. Εναντίον του οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ασκήσει διώξεις για τα κακουργήµατα της παθητικής δωροδοκίας κατά του ∆ηµοσίου, απιστίας περί την υπηρεσία κατά του ∆ηµοσίου, τελεσθείσας µε ιδιαίτερα τεχνάσµατα, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, καθώς και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος). Οι Αρχές εκτιµούν ότι ο Σωτήρης Εµµανουήλ διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο των υποβρυχίων, ενώ η έκθεση-κόλαφος της αµερικανικής εταιρείας Debevoise & Plimpton τον αποκαλεί «χοντρό» και τον εµφανίζει να πήρε «µίζες» συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ. Ο Γιάννης Μπέλτσιος, πολιτικός µηχανικός, στενός συνεργάτης του πρώην υπουργού Άµυνας Άκη Τσοχατζόπουλου, είχε παραδεχθεί ότι είχε συνάψει σύµβαση ως τα µέσα του 2003 µε τη Ferrostaal για την παροχή συµβουλών για έργα υποδοµής, ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Εµφανίζεται µε αρχικά στο σηµείωµα µε τις πληρωµές των «µαύρων χρηµάτων» και η εµπλοκή του οφείλεται στις καταθέσεις πρώην στελέχους της γερµανικής εταιρίας Haun, ενώ κατονοµάζεται και από τους κ.κ. Ματαντό και Αβατάγγελο. Οι δυο συλλήψεις πυροδοτούν σηµαντικές εξελίξεις στην υπόθεση των εξοπλιστικών προγραµµάτων και είναι απόρροια κυρίως της απολογίας του Αντώνη Κάντα πρώην αναπληρωτή διευθυντή εξοπλισµών ο οποίος ουσιαστικά σκιαγράφησε τις διαδροµές των µιζών που δίνονταν σε Έλληνες αξιωµατούχους για τις συµβάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα.

Ανακοινώνεται ότι κατά το διάστηµα από 04.01.2014 έως 10.01.2014, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς», που πραγµατοποιήθηκε στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, σηµειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: • Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί γιατί δεν πληρούσαν τις νόµιµες προ°ποθέσεις για την παραµονή τους στη χώρα. • Συνελήφθησαν 26 άτοµα (ηµεδαποί και αλλοδαποί) για κατά περίπτωση αδικήµατα που αφορούν λαθρεµπόριο, επαιτεία, παράνοµα παίγνια, παραβάσεις του Νόµου περί ηθών, αντίσταση, καταδικαστικές αποφάσεις κ.ά. • Κατασχέθηκαν 4.008 είδη λαθρεµπορίου και παρεµπορίου (τσιγάρα, είδη ρουχισµού, κλεψίτυπα CD–DVD’s κ.ά.). Σηµειώνεται ότι από την έναρξη της επιχείρησης έχουν συλληφθεί 5.567 αλλοδαποί, γιατί δεν πληρούσαν τις νόµιµες προ°ποθέσεις παραµονής στη χώρα, καθώς και για άλλες παραβάσεις του Νόµου περί Αλλοδαπών. Οι δράσεις και οι αστυνοµικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της επιχείρησης συνεχίζονται καθηµερινά.

Πρώτα οι δηλώσεις κι ύστερα τα οικογενειακά επιδόµατα Μετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή µετά το τέλος Ιουνίου, θα πρέπει να περιµένουν οι περίπου 700.000 δικαιούχοι µε τουλάχιστον ένα παιδί, για να λάβουν το οικογενειακό επίδοµα που τους αντιστοιχεί καθώς θα πρέπει να ελεγχθεί το κατά πόσο πληρούνται τα εισοδηµατικά και οικογενειακά κριτήρια για την φετινή χρονιά. Όπως αναφέρει η εφηµερίδα «Έθνος», η καταβολή των επιδοµάτων «παγώνει» και η σχετική καθυστέρηση των πρώτων δόσεων οφείλεται στους ελέγχους που απαιτούνται ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τα εισοδηµατικά κριτήρια που έχουν νοµοθετηθεί. Λαµβάνοντας υπόψη πως οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται φέτος από τα τέλη Μαρτίου έως και τον Ιούνιο, η µεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων µάλλον θα πρέπει να κάνει υποµονή µέχρι το καλοκαίρι για να εισπράξει την οικονοµική ενίσχυση. Οι συγκεκριµένοι δικαιούχοι θα πάρουν µαζί την πρώτη και τη δεύτερη δόση στο τέλος Ιουνίου και στη συνέχεια θα πάρουν ακόµη δύο δόσεις µέχρι το τέλος του έτους.

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - Ã Õ Í ÁÉ Ê Ï ËÏ Ã ÉÊ Ï - L A S ER - Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç

Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η Ριζοσπαστική ∆ηµοτική Κίνηση Μάνδρας Ειδυλλίας συγχαίρει τη ∆ηµοτική Κίνηση Ελευσίνας - Μαγούλας «ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την τήρηση ανοικτών, διάφανων και κυρίως δηµοκρατικών διαδικασιών, που αφορούσαν την ανάδειξη υποψηφίου δηµάρχου και δηµοτικών συµβούλων. - Περαιτέρω επιδοκιµάζει και επικροτεί την επιλογή του δηµοκράτη και συνεπούς κοινωνικού αγωνιστή Κώστα Βαµβακά ως υποψηφίου δηµάρχου του ∆ήµου Ελευσίνας-Μαγούλα και επικεφαλής της «ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ». Η Ριζοσπαστική ∆ηµοτική Κίνηση Μάνδρας Ειδυλλίας θα στηρίξει τόσο τη ∆ηµοτική Κίνηση Ελευσίνας - Μαγούλας «ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ», όσο και τον Κώστα Βαµβακά για την επιτυχή συµµετοχή τους στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές και στο πλαίσιο της κοινής αγωνιστικής µας δράσης στην ∆υτική Αττική για την ανατροπή των µνηµονίων και του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.Μάνδρα Ειδυλλία 12η Ιανουαρίου 2014 Η Οργανωτική Επιτροπή της Ριζοσπαστικής ∆ηµοτικής Κίνησης Μάνδρας Ειδυλλίας


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Νέα δράση δεντροφύτευσης στον Προφήτη Ηλία στη Μαγούλα Έγινε η προµήθεια επιπλέον 2.500 δενδρυλλίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης , έγκρισης και παραλαβής 2.500 νέων δενδρυλλίων από το κρατικό φυτώριο της ∆ιεύθυνσης Αναδασώσεων ∆υτικής Αττικής , ο ∆ήµος Ελευσίνας και η ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας σε συνεργασία µε την Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής προχωρά στην σταδιακή δενδροφύτευση του Λόφου Προφήτη Ηλία Μαγούλας και αυτή την φυτευτική περίοδο. Η νέα δράση θα πραγµατοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2014 µε την συνεργασία και συµµετοχή εθελοντών, συλλόγων, σχολείων και του σταθµού ΣΚΑΙ.

TO KOYIZ THΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ … ΑΛΠΕΙΣ!

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Παροχή κινήτρων σε άνεργους του Θριασίου Πεδίου από το Πρόγραµµα «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών», που στοχεύει στην αναζωογόνηση της υπαίθρου

Τ

η δυνατότητα να προσέλθουν από 18 Μαρτίου – 16 Μαου 2014 στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, έχουν οι νέοι που διαµένουν στη ∆υτική Αττική και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών». Το µέτρο αφορά µόνιµους κατοίκους του ∆ήµου Μεγάρων (∆ηµοτική Ενότητα Μεγάρων) και του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας (∆ηµοτική Ενότητα Βιλλίων, Ερυθρών και Οινόης). Η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, Σταυρούλα ∆ήµου, τόνισε σε δηλώσεις της ότι “Στόχος του Προγράµµατος «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» είναι η πληθυσµιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου µε την εγκατάσταση νέων αγροτών, µέσω της παροχής κινήτρων, προκειµένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρµογή των εκµεταλλεύσεών τους. Είναι µια ευκαιρία για νέους που διαµένουν στη ∆υτική Αττική και µαστίζονται από την ύφεση, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισµό, να εκµεταλλευτούν την οικονοµική ενίσχυση που τους δίνεται και να επενδύσουν στον αγροτικό τοµέα. Η Π.Ε. ∆υτικής Αττικής στηρίζει τους νέους αγρότες µε καθηµερινή προσπάθεια και συστηµατική συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς”. Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την ΕυρωπαGκή Ένωση, (ΕυρωπαGκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Πληροφορίες για τις προHποθέσεις και λοιπές διαδικασίες παρέχονται στην έδρα της ∆/νσης στην Ελευσίνα (Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη) και στο τηλέφωνο: 210-5540195.

Έγκριση 3 αδειών για καντίνες στο δήµο Αχαρνών Αγαπητοί φίλοι, επειδή ζούµε σε µια υπέροχη χώρα µε υποψιασµένους πολίτες και εξαίρετους πολιτικούς, το σηµερινό κουίζ της έκδοσης έχει σχέση µε τα χιόνια… Όποιος αναγνώστης βρει ποιος πρώην εκλεγµένος της περιοχής µας έκανε πρόσφατα οικογενειακώς σκι στις Άλπεις, κερδίζει ποσότητα αυγών για να τα χρησιµοποιήσει όπως ο ίδιος επιθυµεί. (Θα µου πείτε είναι κακό να κάνει κάποιος διακοπές στις Άλπεις;) Φυσικά και όχι, όταν όµως το όνοµά του συµπεριλαµβάνεται σε λίστες του Υπουργείου Οικονοµικών, τότε κάτι µυρίζει… Ε. ΛΙΑΚΟΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν.4038/2012 περί καθορισµού ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου στάσιµου και υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου ΤΥΠΟΥ Β, και ύστερα από την υπ’αριθµ. 62778/51198/29-11-2013 (σχετ.πρωτ.:170/2-12014) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, εγκρίθηκαν για το ∆ήµο µας 3 άδειες για πώληση λοιπών προXόντων-καντίνες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο ∆ήµο Αχαρνών (2ος όροφος, ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης), έως την 31/1/2014.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Στον Άγιο Γεώργιο Μάνδρας-Ειδυλλίας έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους οι υπάλληλοι της κατασκήνωσης «Χαρούµενα παιδιά».

Στον Άγιο Γεώργιο Μάνδρας-Ειδυλλίας συναντήθηκαν οι κατασκηνωτές, οι κατασκηνώτριες και τα στελέχη των παιδικών κατασκηνώσεων ''Χαρούµενα Παιδιά'' όπου σε µία όµορφη εκδήλωση κατάµεστη από παιδικά χαµόγελα έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ∆.Σ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ Η προώθηση του τοπικού εµπορίου κυρίαρχο θέµα Η προώθηση του τοπικού εµπορίου είναι ένα από τα θέµατα που θα κυριαρχήσουν στην αυριανή συζήτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων, το οποίο θα συνεδριάσει στις 20:30. Ειδικότερα, στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται τα ακόλουθα θέµατα: Έγκριση υποβολής (τεχνικού δελτίου προτεινόµενης πράξης και αίτησης χρηµατοδότησης πρότασης) του ∆ήµου µας µε τίτλο: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59 – «Ψηφιακές Υπηρεσίας ∆ήµων». Καθορισµός ύψους αµοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Σωτ. Μήτσου, ορισθείσης µε την 549/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Περί υλοποίησης του «βασικού σχεδίου» του φυσικού αντικειµένου της πράξης Λαογραφικό ΜουσείοΑίθουσες πολλαπλών δραστηριοτήτων ∆ήµου Μεγαρέων Ο.Π.Σ. 105190. Έγκριση σκοπιµότητας της πρότασης της Γ.Σ. του Συλλόγου «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» για την χρήση του κτιρίου του παλιού 7ου ∆ηµοτ. Σχολείου Μεγάρων. Περί έγκρισης επέκτασης της δραστηριότητας της ΕΥ∆ΑΠ στις περιοχές Αγία Τριάδα – Ήρεµο Κύµα – Πέραµα – Κουµίνδρι – Καντήλι – Αγ. Παντελεήµονα – Άνω Βλυχάδα ∆ήµου Μεγαρέων. Περί εκµίσθωσης τµήµατος δηµοτικής έκτασης στην θέση Μπότσικα για αγροτικές, βιολογικές καλλιέργειες.

∆ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ .

Στελέχη της δηµοτικής αρχής ευχήθηκαν στα τα παιδιά να έχουν µία καλή και ευλογηµένη µε υγεία χρονιά και να συνεχίσουν αυτό το δηµιουργικό πνεύµα και τον εθελοντικό τους χαρακτήρα, που τα διακρίνει και στην καθηµερινή τους ζωή.

Συνδιοργανώνουν τα Κ.Π.Ε. Λαυρίου, ∆ραπετσώνας και Ελευσίνας

α Κ.Π.Ε. Λαυρίου, ∆ραπετσώνας και Ελευσίνας, ως µέλη του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου «Αειφορική Τεχνολογία», σε συνεργασία µε έξι ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνουν διήµερο επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα: «Οι Νέες Τεχνολογίες στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2014 σε κεντρικό πανεπιστηµιακό χώρο της Αθήνας, που µπορεί να παρέχει την απαραίτητη εξειδικευµένη υλικοτεχνική υποδοµή. Το σεµινάριο στοχεύει στην προώθηση βασικών εννοιών της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και η θεµατολογία του υποστηρίζει

Τ

το τρέχον θεµατικό έτος «Ενεργοί πολίτες» (συνε ργασία, διάχυση, κριτική προσέγγιση) µέσα από εργαλεία των ΤΠΕ.Από τη Α/βάθµια ∆ιεύθυνση ∆υτικής Αττικής θα επιλεγούν 10 εκπαιδευτικοί. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνους που α) υλοποιούν φέτος πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, β) δεν έχουν προηγούµενη επιµόρφωση σε περιβαλλοντικά προγράµµατα, γ) διαθέτουν τις βασικές γνώσεις χρήσης Νέων Τεχνολογιών και δ) µπορούν να φέρουν τον προσωπικό τους υπολογιστή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την Πέµπτη 16 Ιανουαρίου στην παρακάτω φόρµα: https://docs.google.com/forms/d/1ceRHVXy7USrC


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Εργαστήρι ενεργοποίησης ανέργων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υλοποιεί ο ΟΑΕ∆

Ε

ργαστήρι ενεργοποίησης - κινητοποίησης ανέργων σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα υλοποιήσει ο ΟΑΕ∆ µε στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσω των Εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωµένη βιωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τις Συµβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συµβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών) και θα τους δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής τους σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής. Μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου θα υλοποιηθούν οµάδες για τις προαναφερόµενες συµβουλευτικές υπηρεσίες. Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για την Αττική θα υλοποιηθεί την Πέµπτη 21/1/2014 στην ΕΠΑΣ Καλαµακίου (∆ωδεκανήσου 6-10, δίπλα από τον ΟΑΕ∆ ∆άφνης και δίπλα στον σταθµό του Μετρό Ηλιούπολης) από τις 09:00 έως τις 14:30. Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για τη Θεσσαλονίκη θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 21/01/2014 στην 1η ΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά 117-119) από τις 09:30 έως τις 14:30. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στους εργασιακούς συµβούλους. ∆ιευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Συνεχίζεται η δωρεάν διανοµή τροφίµων σε απόρους της ∆υτικής Αθήνας Συνεχίζεται η δωρεάν διανοµή τροφίµων σε απόρους της περιοχής από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αθήνας µε τη διάθεση συσκευασµένης κεφαλογραβιέρας την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 συνολικής ποσότητας 12.303 πακέτων, περίπου 6.151 κιλών. Η συγκεκριµένη δράση εντάσσεται στο πρόγραµµα διανοµής τροφίµων (ζυµαρικά, λάδι, γραβιέρα, κασέρι, φέτα) για τη σίτιση απόρων σε 22 δικαιούχους φορείς της ∆υτικής Αθήνας, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε σε συνεργασία µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και συντονίζεται για τρίτη συνεχόµενη χρονιά από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα. Αναλυτικά οι δικαιούχοι κατά τη διανοµή της 14ης Ιανουαρίου 2014 αναφέρονται στον επισυναπτόµενο πίνακα: ∆ΗΜΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑ:∆ΑΡΙΟΥ Ν.Π.∆.∆ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΜΗΤΕΡΑ" Ν.Π.Ι.∆ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΜΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Κ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙ.ΠΟ.∆Α -ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ - "Ε∆ΡΑ" ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ" ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΙΕΡΑ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ" Χ Ρ Ι Σ Τ Ο ∆ Ο Υ Λ Ε Ι Ο ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

Π Α Ν Ε Λ Λ Α ∆ Ι Κ Ο Σ Ε Κ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Κ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Έκοψε τη πίτα του ο Εξωρα¯στικός Σύλλογος Παλαιοκουνδούρων Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το απόγευµα της Κυριακής ο Εκπολιτιστικός Εξωρα¯στικός Σύλλογος Παλαιοκούνδουρων Μάνδρας, παρουσία φίλων, µελών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην κατάµεστη αίθουσα του γραφείου του συλλόγου για να γιορτάσουν την έναρξη του νέου κύκλου δράσεων για το 2014. Μετά τον ταµιακό απολογισµό του Συλλόγου, το διοικητικό συµβούλιο αναφέρθηκε στην ανάγκη του συλλόγου όχι µόνο να διατηρήσει τα υπάρχοντα µέλη του, αλλά και να εµπλουτιστεί µε νέα και τακτικά µέλη.

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ Σας καλούµε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου µας, που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του, (Οµήρου 26 και Αρκαδίου, Ελευσίνα), την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 στις 11:30 π.µ. ν’ ανταλλάξουµε ευχές για την καινούργια χρονιά. ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΓΚΟΓΚΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑTΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η ΜΕΤΚΑ

Προχωρά το έργο-Κιάτο-Ροδοδάφνη της ΕΡΓΟΣΕ

Π

ροχωρά η διαγωνιστική διαδικασία για το µεγάλο έργο στο τµήµα Κιάτο-Ροδοδάφνη που δηµοπρατήθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 µε προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΜΕΤΚΑ, η οποία έδωσε και την µεγαλύτερη έκπτωση µε 17,24%. Με το έργο αυτό η γραµµή ολοκληρώνεται και µαζί µε το έργο ∆ιακοπτό-Ροδοδάφνη που είναι σε εξέλιξη εδώ και ενάµιση έτος φέρνουν τον σύγχρονο σιδηρόδροµο στην Πελοπόννησο και κοντά στην Πάτρα. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Κατασκευή υπολειποµένων έργων υποδοµής, επιδοµής, σηµατοδότησης - τηλεδιοικήσης, τηλεπικοινωνίων και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδροµική γραµµή Κιάτο - Ροδοδάφνη» (Α.∆. 715). Ο προhπολογισµός του έργου είναι 273εκ.ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ). Σύµφωνα µε άρθρο του ypodomes.com, η ολοκλήρωση των έργων ορίστηκε σε 24 µήνες από την ηµεροµηνία ανάθεσης της σύµβασης. Έτσι αν η σύµβαση υπογραφεί µέχρι το καλοκαίρι, τότε το καλοκαίρι του 2016 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και η γραµµή θα µπορεί να λειτουργήσει, µετά από πολλά χρόνια διακοπής της. Το έργο εντάσσεται εν µέρει στο έργο : «Κατασκευή Νέας ∆ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας, τµήµα Κιάτο - ∆ιακοπτό», το οποίο συγχρηµατοδοτείτο έως 31-12-2012 από το Ταµείο Συνοχής και από 1-1-2013 και µετά από αµιγώς εθνικούς πόρους και εν µέρει στο έργο : «Κατασκευή Νέας ∆ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής στο τµήµα ∆ιακοπτό - Ροδοδάφνη», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαgκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013. ΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ Το έργο χαρακτηρίζεται «σκούπα» καθώς ολοκληρωθεί παλιές εργολαβίες που δεν τέλειωσαν και άφησαν κατασκευαστικές εκκρεµότητες. Ξεκινά από το Κιάτο και φτάνει µέχρι την Ροδοδάφνη.

Μαζί µε το έργο ∆ιακοπτό-Ροδοδάφνη ολοκληρώνουν τον διάδροµο µέχρι την Ροδοδάφνη και το 2016 θα µπορεί να λειτουργήσει διπλή γραµµή υψηλών ταχυτήτων, µέχρι και 200χλµ/ώρα. Τα τρένα θα τερµατίζουν στην Ροδοδάφνη και σε απόσταση µόλις 35χλµ από την Πάτρα. Λίγο αργότερα θα έχει ολοκληρωθεί και το έργο Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος και το σύγχρονο τρένο θα φτάνει και µέσω της υπάρχουσας γραµµής στην Πάτρα (χωρίς όµως να έχει αναβαθµιστεί το τµήµα Ψαθόπυργος-Πάτρα) µετά από 10 χρόνια απουσίας.

ΥΠΕΚΑ: Απλουστεύθηκε η αδειοδότηση των έργων

Μ

ε το νόµο 4014/2011 επανακαθορίστηκαν οι διαδικασίες που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων. Πάνω από 85.000.000 ευρώ το χρόνο, εκτιµάται ότι είναι το όφελος από τη µείωση των διοικητικών βαρών της οικονοµίας, µέσα από την απλοποίηση των περιβαλλοντικών δανειοδοτήσεων που εφαρµόστηκε τη χρονιά που πέρασε. Από αυτά, τα 49.000.000 αφορούν στον ιδιωτικό τοµέα και τα 36.000.000 στον δηµόσιο. Από 21.534 φάκελους περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων το χρόνο µέχρι το 2009, σήµερα φτάσαµε στους µόλις 2.375, δηλαδή σε µείωση κατά 89%. Το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο καθιστούσε την περιβαλλοντική αδειοδότηση την πλέον χρονοβόρα διαδικασία για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, χωρίς όµως να επιτυγχάνεται ο στόχος της περιβαλλοντικής προστασίας. Ο προηγούµενος τρόπος αδειοδότησης εστίαζε στη δηµιουργία περίπλοκων διαδικασιών, µε πληθώρα γνωµοδοτήσεων και υπογραφών προκειµένου να διαχέεται η ευθύνη και µε σκοπό την τυπική µόνο «εξασφάλιση» της προστασίας του περιβάλλοντος πριν ακόµα λειτουργήσουν τα εξεταζόµενα έργα και δραστηριότητες. Η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείτο στον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παρέβλεπε τονέλεγχο, ο οποίος είναι και ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος. ∆υο χρόνια µετά την έναρξη εφαρµογής του νέου νόµου έχουν ήδη αρχίσει να επιτυγχάνονται οι στόχοι και επιδιώξεις του νόµου 4014/2011. Ειδικότερα, από τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι έχει επιτευχθεί ο αρχικός στόχος υποδεκαπλασιασµού των υποβαλόµενων µελετών, η µείωση των απαιτούµενων χρόνων και η µείωση του κόστους και των διοικητικών βαρών. Σηµαντικό στοιχείο για τη µείωση των µελετών συνιστά το γεγονός ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων Β κατηγορίας (έργα που χαρακτηρίζονται από τοπικές και µη σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον), δεν απαιτείται πλέον υποβολή µελέτης, αλλά υπάγονται κατόπιν δήλωσης του φορέα του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆), δηλ. λαµβάνουν αυτόµατα περιβαλλοντικούς όρους που προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης ή λειτουργίας. Οι όροι αυτοί έχουν καθοριστεί µε κατάλληλες Υπουργικές ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (έχουν εκδοθεί 21 ΥΑ ή ΚΥΑ). Για τα έργα αυτά υποβάλλονταν ετησίως περίπου 13.300 µελέτες (Μ.Ο. Ετών 20052009). Επίσης, έχουν εισαχθεί όλες οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα περιβαλλοντικών όρων, εξάλειψη διπλών αδειοδοτήσεων, βελτίωση ποιότητας µελετών, µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η συστηµατοποίηση και ενδυνάµωση των περιβαλλοντικών ελέγχων. Παράλληλα έχουν τυποποιηθεί όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση των σχετικών µελετών περιβάλλοντος, ώστε να ακολουθούνται οι ίδιες πρακτικές τόσο από τις αδειοδοτούσες αρχές, όσο και από τους γνωµοδοτούντες φορείς και το κοινό, ενώ έχουν προβλεφθεί ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήµατα που θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες και θα συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση τους µε πλήρη διαφάνεια. Από τη µείωση των απαιτούµενων µελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και την τυποποίηση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, έχουν προκύψει και σηµαντικά οφέλη για την εθνική οικονοµία που ανέρχονται σε περίπου 85 εκατοµµύρια ευρώ (στο ποσό αυτό δεν έχει συνεκτιµηθεί το κόστος ευκαιρίας και το όφελος από την ενσωµάτωση άλλων αδειών στην περιβαλλοντική αδειοδότηση). Το ΥΠΕΚΑ και για το αµέσως επόµενο χρονικό θα συνεχίσει τις εντατικές προσπάθειές του σε σχέση µε την πλήρη επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του νόµου 4014/2011, θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες αφενός µεν την υλοποίηση σηµαντικών στρατηγικών δράσεων και αφετέρου την υλοποίηση άλλων επιµέρους θεµάτων που σχετίζονται µε την πλήρη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 4014/2011.

Η συνέχεια του κειµένου από σελ. 2

σε Ελευσίνα και Μαγούλα, αλλά και η αίτηση για συµµετοχή του ∆ήµου Ελευσίνας στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα που αφορά τη «∆ιαχείριση ευπαθών οµάδων » Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη της σηµερινής συνεδρίασης έχει ως εξής: 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης συµµετοχής του ∆ήµου Ελευσίνας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59 – «Ψηφιακές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. µε τίτλο προτεινόµενης πράξης: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» 2. Λήψη απόφασης για την αναµόρφωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης «ΜΠΛΟΚΟ» Ελευσίνας. 3. Λήψη απόφασης για την µονοδρόµηση τµήµατος της οδού Σωκράτους στην ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας. 4. Λήψη απόφασης για την µονοδρόµηση τµήµατος της οδού Κολοκοτρώνη στην ∆ηµοτική Ενότητα Ελευσίνας. 5. Λήψη απόφασης για κυκλοφορικές ρυθµίσεις στις οδούς Παπανδρέου & Νιόβης στην ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας. 6. Έγκριση της Πολεοδοµικής Μελέτης των περιοχών ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ και επέκτασης της περιοχής ΠΑΤΗΜΑ Ι της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας του ∆ήµου µας. 7. Επί αιτήµατος Τσούρµα Όλγας για την αύξηση αριθµού δόσεων τµηµατικής καταβολής οφειλών (Ν. 2648/98). 8. Επί αιτήµατος της εταιρείας ΑΡΜΟΛΟΙ ΕΠΕ για την αύξηση αριθµού δόσεων τµηµατικής καταβολής οφειλών (Ν. 2648/98). 9. Επί αιτήµατος Βλάστου Αχιλλέα για την αύξηση αριθµού δόσεων τµηµατικής καταβολής οφειλών (Ν. 2648/98). 10. Επί αιτήµατος Στρατιώτου Βασιλικής για την αύξηση αριθµού δόσεων τµηµατικής καταβολής οφειλών (Ν. 2648/98). 11. Επί αιτήµατος Μόσχου Κων/νας για την αύξηση αριθµού δόσεων τµηµατικής καταβολής οφειλών (Ν. 2648/98). Περικλής Ι. Μαραγκός


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Παρατείνεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014 η εφαρµογή του µειωµένου ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

Νέα εγκύκλιο για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών εστίασης εξέδωσε ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο παρατείνεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014 η εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, καθώς και στις παραδόσεις έτοιµου φαγητού, καφέδων και λοιπών αφεψηµάτων, που παρασκευάζονται προς άµεση κατανάλωση από επιχειρήσεις εστίασης. Όπως διευκρινίζει ο κ. Θεοχάρης παραµένουν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ οι υπηρεσίες των κέντρων διασκέδασης, η διάθεση αλκοολούχων ποτών σε κάθε περίπτωση, καθώς και οι πωλήσεις µη αλκοολούχων ποτών, όπως αναψυκτικών, χυµών και λοιπών συναφών ειδών, τα οποία δεν καταναλώνονται επιτοπίως.

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Τσουχτερά τα πρόστιµα για τους παραβάτες έµπορους

Κ

ατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιµα λόγω λάθους. Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόµενων τιµών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προ¯όντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσο µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα 5 ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης. Αρµόδια αρχή για την επιβολή των προστίµων είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Παράλληλα, η ΕΣΕΕ υπενθυµίζει ότι καταργήθηκε η απαγόρευση των προσφορών στο χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών προ των εκπτώσεων. Κατά συνέπεια, στο διάστηµα που µεσολαβεί, οι επιχειρήσεις µπορούν να ενεργούν προσφορές, που στο µυαλό του καταναλωτή λειτουργούν εισαγωγικά ως «προποµπός» της κύριας περιόδου των τακτικών εκπτώσεων.

ΓΑΜΟΣ Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΣΙΡΙ∆Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΒΑΤ ΑΛΜΑ ΑΤΑ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΚΑΙ Η ΚΑΝΑΚΙ∆Η ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΛΒΑΝΙ∆Η, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας ανακοινώνει ότι µε την υπ'

αριθµόν 285/13 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας αποφασίσθηκε η τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο ΟΤ 156 για την υποβολή τυχόν ενστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. ∆. 17-7-1923. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέλθουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα όλες τις εργάσιµες ηµέρ

ες και ώρες για να λάβουν γνώση του σχετικού φακέλου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους σε διάστηµα 15 ηµερών από τη δηµοσίευση της ανακοινώσεως αυτής. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 9-1-2014 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)


Τρίτη 14 Ιανουαρίουυ 2014

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ Aνακοινώθηκε το αγωνιστικό πρόγραµµα της 14ης αγωνιστικής στην Γ'Εθνική κατηγορία. 5ος ΟΜΙΛΟΣ ∆όξα Βύρωνα – Εθνικός Αστέρας Γιούχτας – Νέα Ιωνία Πανελευσινιακός – Προοδευτική Ατσαλένιος – Κισσαµικός Πεύκη – Ατρόµητος Πειραιά Μύκονος – Τράχωνες Ολυµπιακός Λαυρίου – Ρούβας Ρεπό: Ιωνικός 6ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΚ – Ερµής Ζωνιανών Περαµα¯κός – Πανναξιακός Ηρόδοτος – Ηλυσιακός Αιγάλεω – Μανδρα¯κός Άγιος Νικόλαος – ΠΑΟ Κρουσώνα Κηφισιά – Θύελλα Ραφήνας Α.Ο. Περιστερίου – Αστέρας Βάρης Ρεπό: Τριγλία Ραφήνας

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ Οι παίκτες επέστρεψαν χθές στις προπονήσεις µετά το κυριακάτικο ρεπό. Ο τεχνικός του Αχαρνα¯κού, Γιώργος Βαζάκας, κατασκόπευσε προχθές στα Ψαχνά τους δύο προσεχείς αντιπάλους Ηρακλή και Επισκοπή. Η ήττα απο τον Φωστήρα πέρασε στο ντούκου για τους πράσινους και θα προσπαθήσουν στην συνέχεια να µαζέψουν περισσότερους βαθµούς.

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 45-34 ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Για την 10η αγωνιστική της Α'γυναικών ο Πανελευσινιακός νίκησε τους Κυρίαρχους Παλιάς Κοκινιάς µε 45-34 ενώ ο Μανδραικός γνώρισε την συντριβή εκτός έδρας απο τον Προφήτη Ηλία 93-12. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ –ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ 45-34(24-17) ∆ιαιτητές: Αθανασόπουλος Μητρόπουλος ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Καραχάλιος Βανού): Κοτσάνη 10, Σαρκίρη , Πλαβούκου 13(1) , Ξανθοπούλου 2, Ιωσηφίδη Σ. 2, Περαµατζή , Ντόντη , Ιωσηφιδη Ελ. 7 , Καµατερού , Οικονοµοπούλου 11(2) ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ (Ζαχαρίας) : Καρακλή 3, Κοτσώνη 2, Τσίρµπα 3, Αράµπαλη 14, Αραµπατζή 3 , Καµπόλη , Σωτηροπούλου 1, Πεφάνη 6 , Τσούµπου , Σιφωνιού 2 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ-ΜΑΝ∆ΡΑ“ΚΟΣ 93-12 ( 57-9) ∆ιαιτητής : Ξοχάκης

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ (Χλιαουτάκης): Βλάµη 6, ∆ροσωτάκη 8, Σπύρη 11, Σταθάκη 8, Βροχίδου Σ., Καψοκόλη 4, Λαουλάκου 21(2), Καρελά 10, Γουλουµή 8, Παπαδοπούλου 4, Ανυφαντάκη Ε., Αµανατίδη 13. ΜΑΝ∆ΡΑ“ΚΟΣ (∆ιολέτης): Ζιάκα 6, Κοτσάνη, Σηφάκη, Παπανικολάου 3(1), Γρίβα, Γιαννικάκη, Τζαβαρή 3. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11η 19/01/14 ΑΟ ΒΑΡΗΣ"ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" -∆ΑΦΝΗ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ- ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥ∆ΑΣ ΜΑΝ∆ΡΑ“ΚΟΣ ΑΟΚ -ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛ.ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. ΑΦΜΣ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΣ∆Α ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣ∆Α

Η Football League ανακοίνωσε το πρόγραµµα της 16ης αγωνιστικής. ∆ύο µατς θα γίνουν την Παρασκευή (17/01) στο Νότιο Όµιλο και δύο το Σάββατο (18/01) τόσο σε 1ο όσο και σε 2ο όµιλο. Παρασκευή 17/01 ΑΟΧ- Παναχα¯κή: 15.00 Καλλιθέα- Ολυµπιακός Βόλου: 18.00 OTE TV Σάββατο 18/01 Αστέρας Μαγούλας- Πανηλειακός: 15.00 Κυριακή 19/01 Επισκοπή- Αχαρνα¯κός: 15.00 Φωστήρας- Βύζας Μεγάρων: 15.00 Παναιγιάλειος- Γλυφάδα: 15.00 Φωκικός- Ηρακλής Ψαχνών: 20.00 OTE TV

Παρακαλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές Νέων και Παίδων των µικτών οµάδων ΕΠΣ∆Α να προσέλθουν για την προπόνηση - επιλογή για τον αγώνα µε την αντίστοιχη της Ανατολικής Αττικής σήµερα Τρίτη και ώρα 15:00 οι Νέοι και 16:00 οι Παίδες στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου. ΝΕΟΙ Αραπάκης, Πετρολιάγκης, Μαράνης (Πανελευσινιακός), Αβράµης, Καψάλας, Αλεξόπουλος (Θρασύβουλος), Καρεµφυλάκης, Κωνσταντής (Πανελευσινιακή Ενωση ) , Σαµαράς, Μπελέσκας, Τσατσάς, Αποστολόπουλος , Γκουλµετώβ, Μολντοβάν, Μανάφας, Ζανέσης, Μινοσιάν, Πατσιανίδης (ΛΕΩΝ) ,Τσοµπανίδης(Ακράτητος), Κανελλόπουλος, Βασιλείου (Ζωφριά), Λαθούρας ( Εθν.Πανοράµατος), Κακοσίµος(Ειδυλλιακός), Λάλλας( ΠΑΟΚ), Ρούπας, Τάτσης (Πανασπροπυργιακού), Πλατανιώτης . Προπονητής :ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΙ∆ΕΣ Μιχάηλης, Χόντος ∆. (Νέα Πέραµος ), Κοµιώτης, Πιπερίδης(Πυρρίχιος), Κοκαβέσης, Τσιόπελας (Ακράτ-

ητος), Κωσταράς, Τζώρας, Αντωνάρας(Αγ.Ανάργυροι), Μαυρονάσος, Μήτσος, Βασίλαινας, Πανταζής(Βύζας), Πέππας(ΠΑΟΚ), Σταύρου (ΑΙΑΣ), Τυρλής, Τσακουρίδης, (Πανελ/κός) , Γκέρτσος( Ακράτητος), Ηλιόπουλος, Λογοθέτης Φ, Λογοθέτης Α, Χρηστάκης( Πανελευσινιακή Ένωση ), Μήτσος Ανδρέας(Βύζας), Μικρός(Αγ.Ανάργυροι). Προπονητής : ΤΥΡΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΣΤΙΣ 1Ο:30 ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ολοι οι ποδοσφαιριστές Παίδων και Νέων της ΕΠΣ∆Α που θα περιλαµβάνονται στην αποστολή για τον αγώνα µε την αντίστοιχη της Ανατολικής Αττικής να βρίσκονται στα γραφεία της ΕΠΣ∆Α στις 10 το πρωί µαζί µε τα δελτία τους. ***Το ποδοσφαιρικό γήπεδο Νέας Μάκρης διαθέτει συνθετικό χλοοτάπητα, στίβο µε ελαστικό δάπεδο (ταρτάν), εγκαταστάσεις αγώνων στίβου, ηλεκτροφωτισµό και αποστραγγιστικό σύστηµα απορροής οµβρίων. Η κερκίδα έχει χωρητικότητα περίπου 500 θεατών.


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΣ∆Α: ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 4ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Την Πέµπτη στις 18:30 θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ΕΠΣ∆Α µε την παρουσία του ∆.Σ της Ενωσης και των οµάδων που προκρίθηκαν η κλήρωση της 4ης φάσης του κυπέλλου. Οι οµάδες που θα µπούν στην κληρωτίδα είναι: Αστέρας Μαγούλας, Ατταλος Νέας Περάµου, ΠΑΟΚ Μάνδρας, Λέων.

Αντώνης Πριόνας: “ΠΗΡΑΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ” «Ηταν ένα διαφορετικό παιχνίδι, πιστεύω ένα από τα καλύτερα που έχουν γίνει στο φετινό πρωτάθληµα. Αν αναλογιστούµε το µικρό ρόστερ που έχουµε, την κόπωση από µατς κυπέλλου, και πως µπαίνουµε στο γήπεδο σ' αυτόν τον κόσµο, απέναντι σ' αυτή την οµάδα και αναγκάσαµε σε κάποιες στιγµές τον Ολυµπιακό να µας φοβηθεί, τότε είµαι πολύ υπερήφανος για την οµάδα µου. Τέτοιο αγώνες αποτελούν ένα πάρα πολύ καλό µάθηµα για µας γιατί µας κάνουν να µετρούµε τις δυνάµεις µας. Τέτοιες οµάδες σαν τον Ολυµπιακό δεν θα βρούµε στο πρωτάθληµα. Σήµερα, πήραµε πάρα πολύ κουράγιο για τη συνέχεια και τη σωτηρία. Είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένος, πήραµε µηδέν βαθµούς, αλλά αυτό δεν µας ενοχλεί. Η εικόνα που δείξαµε ήταν το καλύτερο που θα µπορούσαµε να πάρουµε από αυτό τον αγώνα. Ο Ολυµπιακός Βόλου θα βγει πρώτος. Είναι η καλύτερη οµάδα και µια οµάδα που παίζει ποδόσφαιρο. ∆εν αντέχω το στιλ ποδοσφαίρου που παίζουν οι περισσότερες οµάδες της κατηγορίας». Ο τεχνικός του Αστέρα Μαγούλας, Αντώνης Πριόνας, αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Ευβοιώτης προπονητής δεν είχε αποβληθεί ποτέ ξανά στην προπονητική του καριέρα, κάτι που συνέβη µατς µε τον Ολυµπιακό Βόλου στο ΕΑΚ. Ο Πριόνας είχε έντονα παράπονα από τον διαιτητή Αγγελάκη (Μακεδονίας), διαµαρτυρήθηκε για τα δύο σερί φάουλ, που υποστηρίζουν στη Μαγούλα πως έγιναν σε ∆ηµητριάδη και Ασλανίδη και δεν δόθηκαν, και αποβλήθηκε. Από εκεί και πέρα, ο Τριάντος συµπλήρωσε κάρτες και θα αποφασιστεί σε ποιο παιχνίδι θα εκτίσει την ποινή του. Τραυµατίας είναι ο Στρατοµήτρος, ο οποίος την τελευταία στιγµή δεν κατάφερε να αγωνισθεί, αλλά και ο Ασλανίδης, που χτύπησε στον αστράγαλο και ακολουθεί θεραπείες. Η οµάδα της ∆υτικής Αττικής χθές είχε το ρεπό της και ξεκινάσήµερα την προετοιµασία της για το µάτς του Σαββάτου µε τον Πανηλειακό.

ΣΤΙΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ο Συνδέσµων Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά θα πραγµατοποιήσει την ετήσια εκδήλωσή του και συγκεκριµένα στο κτήριο του Πολυχώρου ΑΠΟΛΛΩΝ που βρίσκεται επί των οδών Ερµουπόλεως & Πηλίου 1 στον Πειραιά ( Καµίνια). Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης κος Νίκος Σιδηρόπουλος εγκαινιάζοντας την 1η επίσηµη συνεδρίαση του ∆.Σ. και των εκπροσώπων των 21 οµάδων – µελών της για το 2014, αργά το απόγευµα της Πέµπτης. Ο κ. Σιδηρόπουλος σε συνεργασία µε τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Σταύρο Μπάκα,τον γενικό γραµµατέα κ. Γ. Κωνσταντινίδη και τον διευθυντή κ. Κανέλλο Τσίρµπα , αναφέρθηκαν στις απονοµές τιµητικών διακρίσεων σε εκπροσώπους του Ελληνικού Αθλητισµού, ολυµπιονίκες κλπ. Την προσεχή Πέµπτη στο τακτικό συµβούλιο θα γίνει η τελική επιλογή αυτών που θα τιµηθούν. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης έγινε η κοπή της πατροπαράδοτης πίτας από τον κ. Σιδηρόπουλο µε τυχερό ( το χρυσό φλουρί) τον κ. Λαπατά της ΕΠΣ Πειραιά. ( δώρο µια πανέµορφη εικόνα). Επίσης µε την φροντίδα της Προοδευτικής κληρώθηκε µια τηλεόραση την οποία κέρδισε η οµάδα του Αιγάλεω ( αριθµ. Κληρ. 373). Τα έσοδα θα δοθούν στον ασθενούντα παλαίµαχο κ. Αννη ο οποίος πρόσφατα πήρε εξιτήριο από το Νοσοκοµείο και παραβρέθηκε στη συγκέντρωση.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: “Θα παλέψουµε όλα τα παιχνίδια” Ικανοποιηµένος εµφανίστηκε ο προσωρινός προπονητής του Βύζαντα Μεγάρων µετά το τέλος του αγώνα µε τον Παναιγιάλειο. «∆ίνω συγχαρητήρια στα παιδιά που έπαιξαν µε πάθος και ψυχή παρά τα προβλήµατα τα οποία είχαµε. Αποδείξαµε για µια ακόµα φορά ότι παρά τα προβλήµατά µας παλεύουµε όλα τα παιχνίδια και το ίδιο θα συνεχίσουµε να κάνουµε. Σίγουρα από εβδοµάδα, αν η διοίκηση µπορέσει και πάρει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα θα ενισχυθούµε και θα παλέψουµε µέχρι το τέλος για τη σωτηρία µας. Συγχαρητήρια στον Παναιγιάλειο και στον κ. Κουρµπανά που πραγµατικά ήταν ένα άδικο αποτέλεσµα γι’ αυτούς».

Φ.ΖΑΡΚΟΣ: Εχει µέταλΛο ο Βύζας και θα σωθεί

Χαρούµενος εµφανίστηκε και ο αρχηγός του Βύζαντα Φάνης Ζάρκος ο οποίος είπε: «Θέλω να σταθώ στον ψυχισµό που δείξαµε σαν ποδοσφαιριστές του Βύζαντα. Ένα µεγάλο µπράβο στους παίκτες, σε όσους ήταν δίπλα µας και στον κ. Σταµατόπουλο. Μέσα στην εβδοµάδα έγιναν πολλά πράγµατα όπως αποχωρήσεις προπονητή και παικτών και αυτό επηρεάζει την ψυχολογία. Συγχαρητήρια στους συµπαίκτες µου και στην οµάδα του Παναιγιαλείου για την προσπάθεια ευχόµενος ό,τι καλύτερο. Πιστεύω ότι ο Βύζας έχει µέταλλο και θα µπορέσει να σωθεί».

Με 8 αθλητές τα Άνω Λιόσια στον Τελικό του Πανελληνίου Ανδρών 2014

Μ

ε εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για το 2014 για τον Α.Ο. Ευπυρίδαι Άνω Λιοσίων. Ο σύλλογος του ∆ήµου Φυλής, στους αγώνες της Α΄ Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ανδρών που διεξήχθησαν στο Ολυµπιακό Κέντρο Πάλης το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, πρόκρινε για τον τελικό 8 αθλητές. Επιτυχία που ξεπέρασε τις προσδοκίες των ανθρώπων της οµάδας, καθώς οι αγώνες ήταν πολύ υψηλού επιπέδου, µε τη συµµετοχή, εκτός των άλλων και των πρωταθλητών του 2013. Ο προπονητής της οµάδας Αποστόλου Νίκος τόνισε πως είναι πολύ ικανοποιηµένος µε την εµφάνιση των αθλητών του και νιώθει υπερήφανος που η οµάδα του, χωρίς µεταγραφές πρωτοκλασσάτων αθλητών και µε πολλά νεαρά παιδιά από τα σπλάχνα του συλλόγου, καταφέρνει να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο Ανδρών τα τελευταία 3 χρόνια. Οι αθλητές του Α.Ο. Ευπυρίδαι Άνω Λιοσίων, που προκρίθηκαν για την τελική φάση είναι: Χατσατούροφ Παύλος (2η θέση στα 59 κιλά) Με 8 αθλητές τα Άνω Λιόσια στον Τελικό του Πανελληνίου Ανδρών 2014 Χατσατούροφ Αρτούρ (3η θέση στα 59 κιλά) Με την οµάδα αγωνίστηκαν και οι Ντουρζιώτης Μανασίδης Στέφανος (3η θέση στα 59 κιλά) Γιάννης (5η θέση στα 80 κιλά), Καλτάκης Αλέξανδρ∆εµιρκάν Φίλιππος (3η θέση στα 66 κιλά) ος, Ταχτσίδης Κωνσταντίνος, Γκιτάν ∆ηµήτρης και Αποστόλου Σάββας (1η θέση στα 71 κιλά) Παπαδηµητρίου Φώτης, οι οποίοι θα έχουν µια Κατουρτσίδης Παναγιώτης (2η θέση στα 71 κιλά) ακόµα ευκαιρία για να προκριθούν, στη Β' Φάση του Αποστόλου Χρήστος (3η θέση στα 71 κιλά) Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ανδρών στη ΘεσσαΠαπαδάτος Αλέξανδρος (1η θέση στα 130 κιλά) λονίκη στις 25 Ιανουαρίου.


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Φιλιππίνες: Tουλάχιστον 13 νεκροί από πληµµύρες και κατολισθήσεις Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πληµµύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν αξιωµατούχοι της εθνικής υπηρεσίας αντιµετώπισης καταστροφών. Περίπου 132.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν σε δέκα νότιες επαρχίες στο Μιντανάο, το δεύτερο µεγαλύτερο νησί της χώρας, δήλωσε ο Ρέι Μπαλίντο, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας. Ο ίδιος είπε ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση στην επαρχία Νταβάο Οριένταλ, ενώ δύο πνίγηκαν από τις πληµµύρες και την υπερχείλιση ενός ποταµού. Στη γειτονική Κοιλάδα Κοµποστέλα, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πληµµύρες και τις κατολισθήσεις, πρόσθεσε ο ίδιος. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις σηµειώνονται στις επαρχίες που επλήγησαν από τον τυφώνα Μπόπα το 2012 κατά τον οποίον έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι.

Γερµανία: Αντιδράσεις για το µάθηµα εναντίον της οµοφοβίας σε σχολεία Το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεµβέργης προτίθεται να εισάγει στο σχολικό πρόγραµµα τη διδασκαλία του σεβασµού στις σεξουαλικές προτιµήσεις, σε µία προσπάθεια να καταπολεµηθούν οι διακρίσεις σε βάρος των οµοφυλόφιλων. Οι... φιλειρηνικές όµως προθέσεις της κρατιδιακής κυβέρνησης πυροδότησαν τεταµένη αντιπαράθεση µε εκστρατείες υπέρ και κατά, παρεµβάσεις εκκλησιών και καταδίκη των «οµοφοβικών αντιδράσεων» από την κρατιδιακή κυβέρνηση. Η πρόθεση της κρατιδιακής κυβέρνησης (Πράσινοι και Σοσιαλδηµοκρατές) αφορά το σχολικό πρόγραµµα από το 2015 και έπειτα. Στόχος είναι να «αγκυροβοληθεί» στη διδασκαλία η καταπολέµηση των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισµού. Για έναν 41χρονο δάσκαλο, τον Γκάµπριελ Στένγκλε, αυτό έγινε κόκκινη σηµαία. Ξεκίνησε έτσι στο ∆ιαδίκτυο εκστρατεία συλλογής υπογραφών εναντίον του µαθήµατος, υποστηρίζοντας λίγο πολύ πως αποτελεί «πλύση εγκεφάλου». Το κείµενο της εκστρατείας έχει µαζέψει περίπου 105.000 υπογραφές. Η καµπάνια όµως µε τη σειρά της προκάλεσε νέο γύρο αντιπαραθέσεων.

Ιταλία: 236 µετανάστες διεσώθηκαν από το Πολεµικό Ναυτικό Το ιταλικό Πολεµικό Ναυτικό διέσωσε 236 µετανάστες από ένα µικρό πλεούµενο το οποίο κινδύνευε στη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού . Οι µετανάστες προέρχονταν από τη Συρία, τη Σενεγάλη, τη Γκάµπια, τη Γουινέα, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, τη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού. ∆ιασώθηκαν την Κυριακή περίπου 80 ναυτικά µίλια (150 χιλιόµετρα) νότια της νήσου Λαµπεντούζα. ∆εν υπήρχε κανένας εξοπλισµός ασφάλειας στο πλεούµενο αυτό —σωσίβια, σωστικές λέµβοι— παρά το ότι είχε επιβιβάσει τόσους πολλούς και υπεράριθµους επιβάτες, σύµφωνα µε το ιταλικό πολεµικό ναυτικό.Οι µετανάστες, ανάµεσά τους και 39 παιδιά, µεταφέρθηκαν σε πολεµικό πλοίο, το οποίο αναµένεται να καταπλεύσει στην Αουγκούστα της Σικελίας.Η Ιταλία είναι µια από τις χώρες-κλειδιά σε ό,τι αφορά την υποδοχή των χιλιάδων ανθρώπων που αποπειρώνται να σωθούν από τις συρράξεις και τη φτώχεια στις πατρίδες τους στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή και να αναζητήσουν µια καλύτερη ζωή στην Ευρωπα¯κή Ένωση.

ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Πώς θα γίνονται οι επισκέψεις στους ιατρούς Το ΠΕ∆Υ θα είναι προσβάσιµο στο σύνολο των πολιτών, ανεξάρτητα εάν είναι ασφαλισµένοι ή όχι και θα παρέχει υπηρεσίες µέσω των Κέντρων Υγείας και των πολυ]ατρείων του ΕΟΠΥΥ Νέα δεδοµένα στην εξωνοσοκοµειακή (πρωτοβάθµια) περίθαλψη, διαµορφώνει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Η νοσοκοµειακή (δευτεροβάθµια - τριτοβάθµια) περίθαλψη παραµένει ως έχει. Σηµαντικές αλλαγές, ωστόσο, επέρχονται στη λειτουργία της πρωτοβάθµιας, η οποία αφορά το σύνολο των πολιτών και θα λειτουργεί ως Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (ΠΕ∆Υ). Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του iatronet.gr , το ΠΕ∆Υ θα είναι προσβάσιµο στο σύνολο των πολιτών, ανεξάρτητα εάν είναι ασφαλισµένοι ή όχι. Θα παρέχει υπηρεσίες µέσω των Κέντρων Υγείας που λειτουργούν σήµερα και των πολυXατρείων του ΕΟΠΥΥ. Εντός του 2014, θα υπάρξει χωροταξικός σχεδιασµός και συγχωνεύσεις Κέντρων Υγείας, πολυXατρείων και

δηµοτικών ιατρείων, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Θα ονοµαστούν όλα 'Κέντρα Υγείας'. Όταν ένας πολίτης αρρωστήσει, θα απευθύνεται σε µία από τις παραπάνω µονάδες. Έως το τέλος του 2014, θα µπορεί να καταφεύγει ελεύθερα και στα εξωτερικά ιατρεία των δηµόσιων νοσοκοµείων.Και στις δύο περιπτώσεις, θα καταβάλλει 'εξέταστρο' 5 ευρώ.

Οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ θα έχουν µία ακόµη επιλογή:Θα µπορούν να απευθύνονται στους συµβεβληµένους µε τον Οργανισµό ελεύθερους επαγγελµατίες γιατρούς, ενώ κάθε ασφαλισµένος θα έχει τον οικογενειακό του γιατρό. Από το 2015, η κατάσταση αλλάζει. ∆εν θα µπορεί κανείς να πηγαίνει χωρίς παραπεµπτικό σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Για να εξεταστεί στο ΕΣΥ, θα πρέπει προηγουµένως να έχει εξεταστεί από οικογενειακό γιατρό ή από γιατρό Κέντρου Υγείας. Εφαρµόζεται, δηλαδή, ο θεσµός του 'gatekeeper', δηλαδή του 'φύλακα' των δηµοσίων νοσοκοµείων, ο οποίος θα είναι ο γιατρός της πρωτοβάθµιας. Το σύστηµα αυτό ισχύει σε αρκετές ευρωπαXκές χώρες, προκειµένου να καταλήγουν στα νοσηλευτικά ιδρύµατα µόνο τα πραγµατικά επείγοντα περιστατικά.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9:00 π. µ στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ελευσίνα θα τελεστεί το ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης Συζύγου, Μητέρας, Γιαγιάς, Αδελφής.

Αλεξάνδρας Καλοµενίδη Η οικογένεια σας προσκαλεί να τιµήσετε τη µνήµη της και να συµπροσευχηθούµε µαζί για την ανάπαυση της ψυχής της.


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ Θεοχάρης: «Για τα χρέη στην Εφορία δώστε άτυπα όσα µπορείτε» Να δίνουν στην εφορία για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές «όσα µπορούν» προτρέπει ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης, όσους φορολογούµενους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 12 δόσεις της ρύθµισης. «∆ώστε άτυπα όσα µπορείτε», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter ο κ. Θεοχάρης, απαντώντας σε ερώτηση συνταξιούχου του ΙΚΑ, ο οποίος όπως ανέφερε έχει βεβαιωµένους φόρους 13.000 ευρώ και δεν µπορεί να αποπληρώσει σε 12 µήνες, αλλά σε 24 µήνες.

ΠΑΤΡΑ Πολύτεκνη µητέρα κατέρρευσε από την πείνα στη µέση του δρόµου Έντροµοι είδαν δεκάδες πολίτες στην περιοχή των ∆εµενίκων της Πάτρας µία γυναίκα να λιποθυµά µπροστά στα µάτια τους. Αµέσως, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και µετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκοµείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ότι πάσχει από ασιτία, ενώ, λόγω της ελλιπούς διατροφής, εµφάνιζε στένωση στοµάχου. Η γυναίκα –µητέρα τεσσάρων ανηλίκων παιδιών– λιποθύµησε, την ώρα που βρισκόταν λίγα µέτρα πριν παραλάβει δωρεάν τρόφιµα από το πνευµατικό κέντρο των ∆εµενίκων, το οποίο κάθε βδοµάδα κάνει διανοµή αγαθών σε αναξιοπαθούντες. Να σηµειωθεί πως, λόγω της κακής έως ανύπαρκτης διατροφής της, οι γιατροί διαπίστωσαν πως η γυναίκα έχει πρόβληµα και µε την καρδιά της. Η µητέρα των τεσσάρων ανηλίκων παιδιών παρέµεινε στο νοσοκοµείο για βραχεία νοσηλεία επί δέκα ώρες και, στη συνέχεια, πήρε εξιτήριο, αλλά εκ µέρους των υπευθύνων του Πνευµατικού Κέντρου των ∆εµενίκων εκφράζονται φόβοι τόσο για την κατάστασης υγείας της ίδιας όσο και για την κατάσταση των τεσσάρων µικρών παιδιών της.

πρώτα στοιχεία, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, η πόρτα της αποθήκης ήταν κλειστή ενώ δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασής της. Πιθανολογείται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωµα συσκευής, που υπήρχε στον χώρο. Μέσα στην αποθήκη, εµβαδού περίπου 70 τετραγωνικών µέτρων, φυλάσσονταν φαρµακευτικά υλικά, αλλά υπήρχαν και φάκελοι µε παλιές ακτινογραφίες. Τα οχήµατα της Πυροσβεστικής παρέµειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο νοσοκοµείο, προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αναζωπύρωσης της φωτιάς που τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο προχθες το απόγευµα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο Αίτηµα για κλειστά σχολεία την εβδοµάδα της Καθαράς ∆ευτέρας ∆ιακοπή της σχολικής περιόδου την εβδοµάδα της Καθαράς ∆ευτέρας, 3 Μαρτίου, εξετάζει το υπουργείο Παιδείας, κατόπιν αιτήµατος που τέθηκε από την τουριστική κοινότητα προς τον πρωθυπουργό, µε στόχο την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία αναµένεται να αναληφθεί στα πρότυπα αντίστοιχου θεσµού που τηρούν και άλλες ευρωπα\κές χώρες και ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε διακοπές σε ορεινούς προορισµούς. Σηµειώνεται πως σε επικοινωνία που είχε το enikos.gr µε τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης αποκάλυψε ότι η συγκεκριµένη πρόταση έχει πέσει στο τραπέζι από το 2010 ενώ τόνισε ότι το ζήτηµα προωθείται µε προσωπική παρέµβαση του Αντώνη Σαµαρά. Σύµφωνα µε τον κ. Λεβέντη, η «λευκή εβδοµάδα», που αποτελεί ευρωπα\κό θεσµό, χαιρετίζεται και από την υπουργό Τουρισµού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και πλέον την απόφαση θα λάβει το αρµόδιο υπουργείο Παιδείας.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Στα χέρια του Σ∆ΟΕ 3 γατροί µε καταθέσεις 21 εκατ. ευρώ

ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ Αποκλείεται το σενάριο εµπρησµού για τη φωτιά στο νοσοκοµείο «Μεταξά»

Αποµακρύνεται το ενδεχόµενο να οφείλεται σε εµπρησµό η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε αποθήκη στο δεύτερο υπόγειο του νοσοκοµείου «Μεταξά». Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία, που έχει συγκεντρώσει το ανακριτικό τµήµα της πυροσβεστικής, δεν έχει εντοπιστεί, µέχρι στιγµής, στον χώρο υπόλειµµα εµπρηστικού µηχανισµού. Κλιµάκιο αξιωµατικών του Ανακριτικού Τµήµατος πραγµατοποιεί από το πρωί έρευνα στον χώρο και σύµφωνα µε τα

"Φύλλο και φτερό" έκανε το Σ∆ΟΕ λογαριασµούς γιατρών της Αθήναςέπειτα από καταγγελίες πολιτών και τα χρήµατα που εντόπισε σε τραπεζικούς λογαριασµούς τριών συγκεκριµένα γιατρών, αγγίζουν τα 21 εκατοµµύρια ευρώ την ίδια στιγµή που οι προαναφερόµενοι γιατροί δήλωνα στις φορολογικές δηλώσεις τους µικρά εισοδήµατα. Και οι τρεις θα κληθούν να καταβάλουν φόρους που προσεγγίζουν τα 14 εκατ. ευρώ, µαζί µε τις προσαυξήσεις Επιπλέον, άλλο κλιµάκιο του Σ∆ΟΕ στην Ήπειρο εντόπισε σε τρεις γιατρούς κρατικών νοσοκοµείων καταθέσεις από 200.000 έως 1,2 εκατ. ευρώ που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήµατά τους..

«ΑΣΦΥΞΙΑ» Στο 1 δισ. απλήρωτοι µισθοί και συντάξεις Στα 700-800 εκατ. τον µήνα φτάνουν τα απλήρωτα δεδουλευµένα στους 800.000 - 1.000.000 απασχολουµένους, αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι ο µέσος καταβαλλόµενος µισθός δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία έχει αντλήσει το υπουργείο Εργασίας µέσω του συστήµατος της «Εργάνης» και το γεγονός ότι µία στις δύο επιχειρήσεις καθυστερεί, ελλείψει... ρευστού, τις σχετικές πληρωµές. Το 56,96% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (781.106 σε σύνολο 1.371.450) εισπράττει µεικτό µισθό έως 1.000 ευρώ και «καθαρά» (µετά τις κρατήσεις φόρου και εισφορών) από 736 ευρώ έως 802 ευρώ. Οι περισσότεροι, απασχολούµενοι σε µικρές επιχειρήσεις (το 90,2% των επιχειρήσεων της χώρας απασχολεί 1 έως 10 εργαζοµένους) και έχοντας άµεση διαπροσωπική επαφή µε τον εργοδότη, δεν καταγγέλλουν τις καθυστερήσεις και λαµβάνουν, σε πολλές περιπτώσεις, ποσά «έναντι» του µισθού ή το µισθό 1 ή και 2 µήνες αργότερα από τον χρόνο παροχής της εργασίας.

∆ΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στον Κορυδαλλό Ηλιόπουλος - Γερµενής, στο Ναύπλιο ο Μπούκουρας Στις φυλακές Κορυδαλλού έφτασαν οι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Ηλιόπουλος και Γερµενής, που προφυλακίστηκαν ως ύποπτοι για τέλεση νέων αδικηµάτων ύστερα από τις απολογίες τους, ενώ έγινε και η µεταγωγή του τρίτου βουλευτή του κόµµατος, Στάθη Μπούκουρα στις φυλακές Ναυπλίου. Η µεταφορά του Παναγιώτη Ηλιόπουλου και του Γιώργου Γερµενή ξεκίνησε λίγο µετά τις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε σε περίπου 10 λεπτά. Εννέα αυτοκίνητα, µεταξύ των οποίων τρία τζιπ της αντιτροµοκρατικής, καθώς και µοτοσικλέτες συµµετείχαν στην επιχείρηση. Οι κ. Ηλιόπουλος και Γερµενής, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα κρατηθούν στο γυναικείο τµήµα των φυλακών, όπου βρίσκονται ήδη οι επίσης προσωρινά κρατούµενοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, Χρήστος Παππάς και Γιάννης Λαγός. Οι Γιώργος Γερµενής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Στάθης Μπούκουρας κρίθηκαν προφυλακιστέοι, µε σύµφωνη γνώµη των ανακριτριών και του αρµόδιου εισαγγελέα Εφετών Ισίδωρου Ντογιάκου, που µεταξύ άλλων δέχτηκαν, σύµφωνα µε πληροφορίες, ότι οι βουλευτές έχουν αυξηµένη ευθύνη για τη δράση του κόµµατος και την κατεύθυνση που δίνεται σε ενέργειες ρατσιστικές και ξενοφοβικές.

ΚΑΤΑ 11,4% ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 Αυξήθηκε ο αριθµός των πλαστών χαρτονοµισµάτων Κατά 11,4% το δεύτερο εξάµηνο του 2013 σε σύγκριση µε το πρώτο εξάµηνο, αυξήθηκε ο αριθµός των πλαστών χαρτονοµισµάτων ευρώ, που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, φτάνοντας τα 353.000, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπα\κή Κεντρική Τράπεζα.


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ÐÙËÇÓÅÉÓ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο δυάρι διαµέρισµα 3ου ορόφου 55 τµ στην οδό Φυλής πλησίον εµπορικού κέντου West Plaza. ∆ιαθέτει τζάκι, Air Condition, Ηλεκτρική Κουζίνα Pitsos, Ηλιακό Θερµοσίφωνα, Αυτόνοµη Θέρµανση και ιδιόκτητο Parking. Χαµηλά κοινόχρηστα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932720169.(10.1.14)

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµαστον Ασπρόπυργο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως & Καποδιστρίου, 4ου ορόφου µε ηλιακό, πάρκινγκ, αποθήκη,αυτόνοµη θέρµανση, πόρτες ασφαλείας σε τιµή λογική. Τηλ. 210 5577813, 6977096978 ( 17.12)

Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.11.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ζητείται κοπέλα ή κυρία για ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Θα προτιµηθεί άτοµο από τις γύρω συνοικίες του Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5573304, 6932864021 κ. Μανὠλης (17.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην

(4.12.13)

e m a i l : : a t ha n a s i o u . a d v i s o r s @ g m a i l . co m

(18.3.13)

περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 Êéíçôü: 6979221888 6979221885


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΝΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ενηµερωθείτε τώρα για τις νέες χαµηλές τιµές στην Εθνική Ασφαλιστική. 40 χρόνια το γραφείο µας στη διάθεσή σας. Ευχαριστούµε και συνεχίζουµε. Για να είστε ασφαλισµένοι και ενηµερωµένοι ασφαλίσεις Οχηµάτων - Πυρός - Ζωής - Μεταφορές. Σαλαµίνος 40 - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5571472-210 5070337

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑMΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ


Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Αµετάβλητο το οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα τον ∆εκέµβρ ιο , υπο στηρίζει το ΙΟΒΕ

Σ

χεδόν αµετάβλητος στα επίπεδα του περασµένου µήνα παρέµεινε το ∆εκέµβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα που καταρτίζει το Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Αναλυτικότερα, ο δείκτης διαµορφώνεται στις 90,9 µονάδες, µε επιδείνωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών, µικρή στη βιοµηχανία και εντονότερη στις κατασκευές που αντισταθµίζονται από τη βελτίωση στο λιανικό εµπόριο και την καταναλωτική εµπιστοσύνη, ενώ αµετάβλητες παραµένουν οι προσδοκίες στον τοµέα των υπηρεσιών. Από τα συνολικά πλέον αποτελέσµατα του έτους είναι φανερό ότι µετά τη σταδιακή βελτίωση του δείκτη από τα µέσα του 2012 και τη σηµαντική ανάκαµψη των προσδοκιών στο πρώτο εξάµηνο του 2013, κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους που µόλις ολοκληρώθηκε, ο δείκτης σταθεροποιείται στα επίπεδα των 90-91 µονάδων, µε αµελητέα µηνιαία διακύµανση. Σταδιακή εξασθένιση της ύφεσης µε άµβλυνση της µεγάλης απαισιοδοξίας των επιχειρήσεων Η σταθεροποίηση αυτή συγκλίνει και µε τη σταδιακή εξασθένιση της ύφεσης, που αποτυπώνεται και στα επίσηµα µακροοικονοµικά στοιχεία και αντανακλά την άµβλυνση της µεγάλης απαισιοδοξίας που προηγουµένως κυριαρχούσε στις προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων. Η παρατεταµένη στασιµότητα του δείκτη όµως,

αποκαλύπτει ότι δεν φαίνεται να έχουν διαµορφωθεί συνθήκες περαιτέρω βελτίωσης αυτών των προσδοκιών. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη διατήρηση της ανεργίας σε πολύ υψηλά επίπεδα, στη σωρευτική φορολογική επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων, στη συνεχιζόµενη, έστω και µε επιβραδυνόµενο ρυθµό, πτώση της κατανάλωσης, παράγοντες που εξακολουθούν να δηµιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον και δεν µπορούν να αντισταθµιστούν από την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος ή την ενίσχυση των εσόδων από τον τουρισµό. Αναλυτικότερα: -στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής κερδίζουν ελαφρά έδαφος, µε τα αποθέµατα να φανερώνουν ελαφρά διόγκωση και τις εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να παραµένουν αµετάβλητες. -στις Υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους αποδυναµώνονται, όπως και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση των πωλήσεων, µε τις αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους αντίθετα να αµβλύνονται. -στο Λιανικό Εµπόριο, οι δυσµενείς εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίζονται, αν και οι αρνητικές προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές τους εντείνονται ήπια, µε τον αρνητικό δείκτη των εκτιµηµένων αποθεµάτων να εξοµαλύνεται ελαφρά.

-στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων εντείνονται, ενώ και ο δείκτης για την προβλεπόµενη απασχόληση χάνει αισθητά έδαφος. -στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού επιδεινώνονται και εκείνες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας µεταβάλλονται θετικά, ενώ στις προθέσεις για αποταµίευση καταγράφεται οριακή αρνητική µεταβολή. Τέλος, οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας το επόµενο 12µηνο βαίνουν λιγότερο ελαφρώς λιγότερο δυσµενείς. Περαιτέρω βελτίωση οικονοµικού κλίµατος σε ΕΕ και Ευρωζώνη Σύµφωνα µε την έκθεση του ΙΟΒΕ, το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται για όγδοο διαδοχικό µήνα τον ∆εκέµβριο στην Ευρωζώνη καιστην ΕΕ1, µε το σχετικό δείκτη να αυξάνεται κατά 1,6 και 1,4 µονάδες αντίστοιχα, κινούµενος στις 100,0 και 103,5 µονάδες. Η συνεχιζόµενη ανοδική τάση του οικονοµικού κλίµατος στην Ευρώπη, φέρνει το σχετικό δείκτη στην Ευρωζώνη στα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου του για πρώτη φορά µετά τον Ιούνιο του 2011. Στην ΕΕ, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος βρίσκεται ήδη, από τον Σεπτέµβριο και µετά, υψηλότερα του µακροχρόνιου µέσου όρου του.

Σύσταση του Συνήγορου του Καταναλωτή στις Τράπεζες να δέχονται τις υπεύθυνες δηλώσεις για αναστολή πλειστηριασµών α' κατοικίας Επιστολή προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών απέστειλε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, καλώντας την να παρέµβει στα µέλη της προκειµένου να παραλαµβάνουν άµεσα τις υπεύθυνες δηλώσεις των δανειοληπτών- πελατών τους στις οποίες αναγράφουν τα στοιχεία τους σχετικά µε την αναστολή πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στη σύσταση αυτή, καθώς από καταγγελίες που έχει δεχθεί, προκύπτει ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του ν. 1599/1986 των δανειοληπτών πελατών τους, στις οποίες αναγράφουν τα απαιτούµενα στοιχεία για την αναστολή του πλειστηριασµού της κύριας κατοικίας τους, παρά το γεγονός ότι οι ενδιαφερόµενοι που επιθ-

υµούν να υπαχθούν στη ρύθµιση έχουν προθεσµία να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως την 31η Ιανουαρίου 2014, διαφορετικά αίρεται η απαγόρευση των πλειστηριασµών. Έτσι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, απεύθυνε σήµερα σύσταση προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να παρέµβει άµεσα στα µέλη της, µε την υπόδειξη «να δέχονται αµελλητί τις σχετικές Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4224/2013, προκειµένου οι δανειολήπτες να τυγχάνουν της προστασίας του εν λόγω άρθρου του Νόµου». Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή, κοινοποίησε και στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή τη σχετική επιστολή, ώστε να προχωρήσει σε έλεγχο για διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.

Thriassio 20140114  
Thriassio 20140114