Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Συναγερµός στο ΧΥΤΑ Φυλής Από τις συστηµατικές προσπάθειες για την απόρριψη ιατρικών αποβλήτων - Νέο κρούσµα εχθές µε περισσότερους από 10 τόνους απορριµµάτων που περιείχαν επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα

Σåë. 3

Πετρέλαιο θέρµανσης για τα σχολεία

Η παράταση λειτουργίας λατοµείου αδρανών υλικών στον Ασπρόπυργο Εξετάζεται στη σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Óåë. 3

Γραµµή ταλαιπωρίας για τους κατοίκους της Ελευσίνας

Στο σηµερινό ∆. Σ. του Ασπροπύργου

Έντονες οι διαµαρτυρίες για την κατάργηση της γραµµής Β16.

Σåë. 2-12

Óåë. 2-5

Χρήµα στα ταµεία των δήµων ∆υτικής Αττικής και Αχαρνών Από την κατανοµή του φόρου ζύθου Óåë. 7

Συναυλία της Βυζαντινής Χορωδίας του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών Κατάµεστος από κόσµο ο ναός του Αγίου ∆ιονυσίου Αχαρνών

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Παζάρι αλληλεγγύης Σåë. 5

ΣΕ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ Ο ΑΧΑΡΝΑ3ΚΟΣ

από τον 4ο Παιδικό Σταθµό Ελευσίνας

Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Κλιµακώνεται ο σχεδιασµός µέτρων ασφάλειας και αστυνόµευσης

Επί τάπητος στην αυριανή συνεδρίαση του ∆.Σ. Μεγαρέων

Λόγω της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Σåë. 7

Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόµους των Βιλίων Σåë. 8

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2384 Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Σåë.6

Σåë. 4

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 15 /1/14 ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΑ, ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Óåë. 10-11

Ó åë. 10-11


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Γραµµή ταλαιπωρίας

ÁΤΤΙΚΗ Πέµπτη 19.12.2013 Καιρός : Αραιές νεφώσεις 'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 05 έως 13 βαθµούς κελσίου.

ΕΟ ΡΤΟΛ ΟΓΙΟ

Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

για τους κατοίκους της Ελευσίνας Έντονες οι διαµαρτυρίες για την κατάργηση της Β16. Νέες επιστολές από το ∆ήµο ζητούν την επαναφορά της Λεωφορειακής γραµµής που κινούνταν στον άξονα της Λ. Αθηνών

Αγλαία, Αγλαα, Άρης, Τρύφωνος,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013 Ελευσίνα Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105547900 Ασπρόπυργος Λιόσης Αναστάσιος Ειρήνης 1 Τηλέφωνο: 210 5580218 Φυλή - Άνω Λιόσια ΚαραŠσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, Άνω Λιόσια, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102481114 Αχαρνές Γιαννακάκη Νικολία Α. Αριστοτέλους 30, Εφηµερία: 08:00-14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102404144 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κύπρου 52-54, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102400171

Τ

ην έντονη διαµαρτυρία κατοίκων και κυρίως φοιτητών της Ελευσίνας, έχει εγείρει η απόφαση του ΟΑΣΑ να καταργήσει τη µισή διαδροµή της λεωφορειακής γραµµής Β16 και µετονοµασία της σε 876. Ειδικότερα, από τη νέα γραµµή που τερµατίζει στο σταθµό ΜΕΤΡΟ Αγία Μαρίνα, δηµιουργεί πρόβληµα στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση καθώς δεν διέρχεται από τον άξονα της Λ. Αθηνών και µετατρέπει τη διαδροµή σε καθηµερινό γολγοθά. Τα δροµολόγια υπό τη νέα τους µορφή έχουν ξεκινήσει από τις 13-12. Το θέµα, µάλιστα, τέθηκε και στο προχθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ελευσίνας, µετά από ενηµέρωση που ζήτησε ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος ∆ηµήτρης Λιάσκος.

Απαντώντας ο αντιδήµαρχος Τεχνικών έργων που έχει αποστείλει σχετική επιστολή για το ζήτηµα στον ΟΑΣΑ, τόνισε ότι δεν υπάρχει καµία επίσηµη απάντηση από την πλευρά του Οργανισµού. Ενηµέρωσε δε για επικοινωνία µε τον υπεύθυνο σχεδιασµού του Οργανισµού, στον οποίο τέθηκε το ζήτηµα που έχει προκύψει και όπως τόνισε ο κ. Λινάρδος αναµένεται απάντηση, αφού ο ίδιος προχώρησε και σε νέα επιστολή διαµαρτυρίας. Υπενθυµίζεται, οτι στην πρώτη επιστολή του ο κ. Λινάρδος ζητά την συµπληρωµατική µε τη νέα γραµµή λειτουργία της Β16. Ο κ. Λινάρδος, κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συνέχεια στη σελ. 12

Πετρελαιο θέρµανσης για τα σχολεία

Μάνδρα

Ρόκκας ∆ηµήτριος Εργατικές Κατοικίες Τηλέφωνο: 210 5541344 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Εν αναµονή της απάντησης του ΟΑΣΑ

Στο σηµερινό ∆. Σ. του Ασπροπύργου

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Η

συζήτηση για την προµήθεια πετρελαίου για τα σχολεία όλων των βαθµίδων του ∆ήµου Ασπροπύργου, ξεχωρίζει από την ηµερήσια διάταξη της σηµε

ρινής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα στις 7 το απόγευµα. Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη της σηµερινής συνεδρίασης έχει ως εξής: Η συνέχεια στη σελ. 5


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Συναγερµός στο ΧΥΤΑ Φυλής Από τις συστηµατικές προσπάθειες για την απόρριψη ιατρικών αποβλήτων - Νέο κρούσµα εχθές µε περισσότερους από 10 τόνους απορριµµάτων που περιείχαν επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα - Την ίδια στιγµή συνεχίζεται και η µάστιγα της αθρόας και παράνοµης εισόδου ρακοσυλλεκτών

Νέα προσπάθεια απόθεσης ιατρικών αποβλήτων Οι νέες ποσότητες νοσοκοµειακών απορριµµάτων από δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία της Αττικής εντοπίστηκαν εχθές το πρωί από τις υπηρεσίες ελέγχου του Ε∆ΣΝΑ στον ΧΥΤΑ .

Οι ποσότητες είχαν µεταφερθεί µε δηµοτικά απορριµµατοφόρα και το µεικτό τους βάρος ξεπερνούσε τους δέκα τόνους. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του µακροσκοπικού ελέγχου στο ηµερήσιο µέτωπο διάθεσης των απορριµµάτων, οι υπηρεσίες του Ε∆ΣΝΑ διαπίστωσαν ότι ανάµεσα στα οικιακού τύπου απορρίµµατα υπήρχαν επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, όπως γάζες και βαµβάκια µε αίµα, σωληνάκια, οροί κλπ. Αµέσως ειδοποιήθηκαν οι Ελεγκτές Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η ΕΛΑΣ και η αρµόδια Εισαγγελία.

Η παράταση λειτουργίας λατοµείου αδρανών υλικών στον Ασπρόπυργο Εξετάζεται στη σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Σ

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60

Η συνέχεια στη σελ. 8

υνεδριάζει σήµερα 19 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. Επικύρωση πρακτικών 35ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2013. 2. 2η τροποποίηση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 2013 της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης) 3. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Γαλατσίου για το έργο «Ανακατασκευή Πλατείας Κύπρου», συνολικού προ½πολογισµού 300.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης) 4. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για Συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως επικεφαλής εταίρος στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων VΡ/2013/010 «Υποστήριξη των ∆εξιοτήτων για Ανάπτυξη και Εργασία» (Γραµµή προ½πολογισµού 04.04.01.01) Progress 2013. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Κ. Μπάστας) 5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού & του Μητροπολιτικού Ι. Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Αίγινας για το έργο «Κατεπείγουσες εργασίες προστασίας Ι. Μητροπόλεως Κοιµήσεως της Θεοτόκου Αίγινας Πρώτου Ελληνικού Βουλευτηρίου», συνολικού προ½πολογισµού 130.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης) 6. Τροποποίηση της υπ’αριθµ. 201/2013 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής ως προς τις διατάξεις εκτέλεσης

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

Σ

υνεχή πλήγµατα δέχεται τις τελευταίες ηµέρες ο ΧΥΤΑ Φυλής, καθώς συνεχίζονται οι συστηµατικές προσπάθειες για την απόρριψη νοσοκοµειακών αποβλήτων που προέρχονται από δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία της χώρας. Το νέο περιστατικό σηµειώθηκε εχθές και το επικίνδυνο φορτίου που εντοπίστηκε ξεπερνούσε τους 10 τόνους. Την ίδια στιγµή ο ΧΥΤΑ Φυλής δοκιµάζεται από την παράνοµη είσοδο ρακοσυλλεκτών στους χώρους όπου πραγµατοποιείται η υγειονοµική ταφή, µε αποτέλεσµα να διακόπτεται η λειτουργία του.

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

του έργου και τον ορισµό εκπροσώπων του Περιφερειακού Συµβουλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης) 7. Έγκριση όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για το έργο: «Εργασίες καθαρισµού και τεκµηριώσεως Αρχαίου Θεάτρου Αµφιαραείου». (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης) 8. Τροποποίηση συµφωνητικού µίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Λιοσίων 93 και Σάµου 94, στο ∆ήµο Αθηναίων. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 9. Λήψη απόφασης για τη µίσθωση ακινήτου, χωρίς δηµοπρασία, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών της Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 10. Τροποποίηση της µε αριθµ. 256/2010 Απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Αθηνών. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 11. Παράταση τριών ωρών του ωραρίου λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων του ∆ήµου Αθηναίων στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης µε τον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα» στις 28/12/2013. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Παπαδηµητρίου Τσάτσου) 12. Γνωµοδότηση επί της παράτασης λειτουργίας δηµόσιου λατοµείου αδρανών υλικών που εδρεύει στη λατοµική περιοχή «ΞΗΡΟΡΕΜΑ» του ∆ήµου Ασπροπύργου και έχει µισθωθεί από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».

Η συνέχεια στη σελ. 9

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¼στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Κλιµακώνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασµός των µέτρων ασφάλειας και αστυνόµευσης Λόγω της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

- Μην αφήνετε µηνύµατα έξω από την πόρτα ή γραµµατοκιβώτια υπερπλήρη από έντυπα και περιοδικά στο κεφαλόσκαλο. Είναι "κράχτες" της απουσίας σας. Αποφύγετε επίσης να αφήνετε σκάλες, έπιπλα ή άλλα ογκώδη πράγµατα στον κήπο σας, που θα βοηθήσουν τον επίδοξο δράστη στην αναρρίχησή του.

Ο

ι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας εντατικοποιούν τις δράσεις τους µε την κλιµάκωση των προγραµµάτων ασφάλειας και αστυνόµευσης, σε όλη τη χώρα, ώστε να ανταποκριθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξηµένες απαιτήσεις της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού, έχει απευθύνει σε όλες τις αστυνοµικές Υπηρεσίες ειδικότερες εντολές και κατευθύνσεις για διαρκή επαγρύπνηση, αυξηµένη επιχειρησιακή ετοιµότητα και ανταπόκριση, καθώς και ενισχυµένη ανάπτυξη όλων των δράσεων τάξης και ασφάλειας, στο σύνολο της χώρας. Ο σχεδιασµός αυτός, µαζί µε τα αυξηµένα µέτρα οδικής ασφαλείας που εφαρµόζονται ήδη σε όλη την επικράτεια, έχει ως στόχο την προληπτική και αποτρεπτική παρουσία της Αστυνοµίας και την αποτελεσµατική παρέµβαση της, όπου απαιτείται. Το σύνολο του διαθέσιµου προσωπικού και των µέσων όλων των Υπηρεσιών, µε τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό, θα διατεθεί όλο αυτό το διάστηµα για την υλοποίηση του σχεδιασµού, µε βάση τις ειδικότερες οδηγίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες, που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Ενδεικτικά, από τώρα και σε όλο το διάστηµα της εορταστικής περιόδου: εντατικοποιούνται οι πεζές και εποχούµενες περιπολίες τάξης και ασφάλειας για την πρόληψη και καταστολή εγκληµατικών ενεργειών, ιδίως ληστειών και κλοπών σε βάρος πολιτών. Οι περιπολίες αυτές είναι αυξηµένες σε επιβατικούς σταθµούς, στα µέσα µαζικής µεταφοράς, σε εµπορικά κέντρα και καταστήµατα, σε κεντρικούς εµπορικούς δρόµους, σε υπαίθριες αγορές και στους λοιπούς χώρους, όπου παρατηρείται αυξηµένη κίνηση ατόµων λαµβάνονται συστηµατικά µέτρα επιτήρησης στόχων οικονοµικού ενδιαφέροντος, όπως Τραπεζικά καταστήµατα και Ταχυδροµεία, Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια, ∆ηµόσια Ταµεία, Εφορίες κ.λπ., καθώς και των ευρύτερων χώρων, όπου πραγµατοποιούνται χρηµαταποστολές ή κινούνται ταχυδροµικοί διανοµείς, οι οποίοι τις ηµέρες αυτές διακινούν µεγάλα χρηµατικά ποσά για πληρωµές - ανάλογα µέτρα λαµβάνονται και για την επιτήρηση καταστηµάτων, όπως σούπερ µάρκετ, βενζινάδικα, ειδών δώρων, παιχνιδιών κ.λπ., όπου παρατηρείται αυξηµένη κίνηση πολιτών - εντατικοποιούνται οι έλεγχοι αστυνοµικής αρµοδιότητας στα δηµόσια κέντρα και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µε έµφαση στους ελέγχους για την προστασία των ανηλίκων σε καταστήµατα πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών ή χώρους διενέργειας παράνοµων ηλεκτρονικών- τυχερών παιγνίων.

- διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του παραεµπορίου (διακίνηση µεγάλων ποσοτήτων εποχιακών ειδών, παιχνιδιών, ειδών ένδυσης-υπόδησης κ.λπ.) κυρίως σε λα¼κές αγορές, εµπορικά κέντρα, πολυκαταστήµατα, κεντρικές οδούς και πλατείες, ιερούς ναούς, σταθµούς µέσων µεταφοράς κ.λ.π. Συστηµατικοί έλεγχοι σε περιοχές χειµερινού τουριστικού ενδιαφέροντος Περαιτέρω θα διενεργούνται συστηµατικοί έλεγχοι σε περιοχές χειµερινού τουριστικού ενδιαφέροντος (χιονοδροµικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους, προσφιλείς προορισµούς κ.α.) - λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα τάξης και ασφαλείας σε εορταστικές εκδηλώσεις (θρησκευτικές, πολιτιστικές κ.α.) καθώς και σε λοιπούς χώρους, όπου µετακινείται µεγάλος αριθµός επισκεπτών. Παράλληλα, η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας & ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, έχει σχεδιάσει - καταρτίσει ανάλογο επιχειρησιακό πλάνο για τη διενέργεια εξειδικευµένων ελέγχων σε αγορές και καταστήµατα και γενικότερα σε επιχειρήσεις αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, διακίνησης και εµπορίας ειδών και αγαθών. Κατά τους ελέγχους αυτούς ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στις παραβάσεις σχετικά µε τον Φ.Π.Α., τις αποδείξεις και τα λοιπά παραστατικά διακίνησης, εµπορίας ειδών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις περιπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Η επιχειρησιακή εφαρµογή των µέτρων, που κλιµακώνεται σταδιακά σε όλη τη χώρα, περιλαµβάνει επίσης τη συνδροµή της Αστυνοµίας σε άλλες Υπηρεσίες και Φορείς της Πολιτείας, ώστε να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά ενδεχόµενα προβλήµατα, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου (καιρικά φαινόµενα, κ.λπ.). Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε αφορµή το ότι το διάστηµα αυτό αρκετοί πολίτες θα µετακινηθούν για τον εορτασµό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, υπενθυµίζει ορισµένες βασικές χρήσιµες συµβουλές. Φεύγοντας από το σπίτι -Πριν φύγετε για διακοπές βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας είναι καλά ασφαλισµένα. - Ενηµερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα ή τους γείτονές που εµπιστεύεστε, για να επιβλέπουν την οικία σας και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής σας. - Μην αφήνετε σηµειώµατα για το πότε πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό θα απουσιάζετε.

- Το σπίτι ή το διαµέρισµά σας να µη δείχνει "εντελώς κλειστό", υποδηλώνοντας έτσι την απουσία σας. - Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη αυτόµατου φωτισµού. - Ενεργοποιείστε, εάν υπάρχει, το σύστηµα συναγερµού. - Μην αφήνετε µεγάλα χρηµατικά ποσά ή αντικείµενα αξίας στο σπίτι σας. - Σε περίπτωση που ενηµερωθείτε από γείτονες, φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι ύποπτο στην οικία σας, µη διστάσετε να ειδοποιήστε το "100" ή το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής σας. - Σε περίπτωση κλοπής, ειδοποιήστε το "100" ή το Τµήµα Ασφαλείας της περιοχής σας. Στο ταξίδι -Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειµένα τσάντα, πορτοφόλι, χρήµατα, πιστωτικές κάρτες, κλειδιά µηχανής ή αυτοκινήτου, όπου κι αν βρίσκεστε. - Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές σας, παρά µόνον όταν µπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κάποιο χώρο υποδοχής. - Σε περίπτωση µετακινήσεών σας µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, µην έχετε µαζί σας µεγάλα χρηµατικά ποσά. - Να πραγµατοποιείτε τις συναλλαγές σας στα Μηχανήµατα Ανάληψης Χρηµάτων (ΑΤΜ) µε µεγάλη προσοχή και διακριτικότητα. - Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε δικό σας µεταφορικό µέσο (αυτοκίνητο ή µηχανή), µην αφήνετε πολύτιµα αντικείµενα σ’ αυτό ή τοποθετήστε αυτά σε µη ορατό σηµείο. - Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της µηχανής ή του αυτοκινήτου σας επάνω σ’ αυτά, ακόµη και εάν πρόκειται να λείψετε για ελάχιστο χρόνο. - Να φροντίζετε πάντοτε να παρκάρετε σε οδούς, εάν είναι δυνατόν καλά φωτιζόµενες τις νυκτερινές ώρες και ποτέ σε ερηµικά µέρη. Σε κάθε περίπτωση, µην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε το σύστηµα συναγερµού, εφόσον διαθέτετε. Στη διαµονή - Να ασφαλίζετε κατά την έξοδό σας, το δωµάτιο του ξενοδοχείου ή το ενοικιαζόµενο δωµάτιο - διαµέρισµα όπου διαµένετε, ακόµη και εάν λείψετε για ελάχιστο χρόνο. - Να εξασφαλίζετε την τοποθέτηση σε ασφαλές µέρος, στο χώρο της διαµονής σας, των χρηµάτων ή των αντικειµένων αξίας που δεν θα χρειαστείτε στην έξοδό σας. Στη διασκέδαση Στη διασκέδασή σας σε Κέντρα - Bar - Καφετερίες - Εστιατόρια - υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, µην αφήνετε ποτέ το πορτοφόλι, το κινητό, τα κλειδιά σας έκθετα επάνω σε τραπέζι, καθώς και τη ζακέτα ή το σακάκι σας, την τσάντα ή το τσαντάκι µέσης επάνω σε διπλανά καθίσµατα ή κρεµασµένα σε αυτά.


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παζάρι αλληλεγγύης από τον 4ο Παιδικό Σταθµό Ελευσίνας

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επιδότηση έως 50% σε νέους για επιχειρήσεις

Π

Σ

τον τέταρτο παιδικό σταθµό Ελευσίνας πραγµατοποιήθηκε ένα µοναδικό σε ποικιλία Χριστουγεννιάτικο «παζάρι» µε ανταλλαγή εικαστικών κατασκευών από τον παιδικό και τροφίµων από τους γονείς. Οι παιδαγωγοί και το προσωπικό του σταθµού όλο αυτό το διάστηµα έκαναν χριστουγεννιάτικα εργαστήρια µε τους µικρούς µαθητές και είχε ως στόχο την αισθητική καλλιέργεια, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τα θρησκευτικά και ηθικά δρώµενα.

Παρόλο που τα εργαστήρια δεν ήταν ανοιχτά για τους γονείς αυτό σε τίποτα δεν άλλαξε τη διάθεση των παιδαγωγών να υπάρχει ποικιλία κατασκευών, πανδαισία χρωµάτων, υπέροχες µυρωδιές από Χριστούγεννα. Η ουσία του εγχειρήµατος βρίσκεται στο γεγονός ότι έγινε ένα υπέροχο ξεκίνηµα µελλοντικής εργασίας µε τους γονείς. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο προσωπικό του ∆΄ παιδικού σταθµού, αλλά και στους γονείς που ανταποκρίθηκαν στην διακριτική πρόταση αλληλεγγύης που τους έγινε.

έντε χρηµατοδοτικά προγράµµατα ανοίγουν τον δρόµο σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα που θέλουν να κάνουν ένα νέο επιχειρηµατικό ξεκίνηµα στην ύπαιθρο. Φέρνουν επιδοτήσεις έως 50%, ενώ καλύπτουν ακόµη και τις λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή τα έξοδα για ενοίκια και λογαριασµούς ∆ΕΚΟ, των επιχειρήσεων που θα ανοίξουν νέοι και νέες. Πρόκειται για τα εξής: Τον νέο επενδυτικό νόµο που αφορά σε επενδυτικές προτάσεις που σχετίζονται µε την καλλιέργεια, παραγωγή, µεταποίηση αγροτικών προ`όντων καθώς και την εκτροφή και µεταποίηση προ`όντων που προέρχονται από την εκτροφή των συγκεκριµένων ζώων. Το µέτρο για τη µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προ`όντων µε προaπολογισµό 100 εκατ. ευρώ που αναµένεται να προκηρυχθεί αµέσως. Την ειδική προκήρυξη για τα σχέδια επιχειρηµατικότητας των νέων που αφορά σε επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας. Το πρόγραµµα ενίσχυσης έως 20.000 ευρώ σε 6.000 νέους που θέλουν να ασχοληθούν µε τον πρωτογενή τοµέα και βασική προaπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να παραµείνουν αγρότες για 10 χρόνια. Τα προγράµµατα Leader που απευθύνονται σε νέους και νέες και προκηρύσσονται από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 Θέµα 1ο : Τροποποίηση Σεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2013. Εισηγητής :Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. Θέµα 2ο : Έγκριση Όγδοης(8ης) Αναµόρφωσης ∆ήµου Ασπροπύργου Οικονοµικού Έτους 2013. Εισηγητής : Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. Θέµα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. 568/0412-2013 αιτήσεως του κ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την ρύθµιση οφειλής του. Εισηγητής :Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Μελέτης Μπουραντάς. Θέµα 4ο :Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. 569/0412-2013 αιτήσεως του κ. ΦΙΛΗ ΒΑ ΙΛΕΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για την ρύθµιση οφειλής του. Εισηγητής :Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Μελέτης Μπουραντάς. Θέµα 5ο : ∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Σελών Καθαριότητας και Υωτισµού και ∆ηµοτικού Φόρου για τη χρονική περίοδο από 15/06/2012 ποσού 70,91€ για την κα ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑ ΙΛΕΙΟΥ. Εισηγητής :Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. Θέµα 6ο : ∆ιαγραφή ∆.Σ. – ∆.Υ.- ΣΑΠ. Για την χρονική περίοδο από 20/01/2011 έως 28/03/2012 & από 05/06/2012 έως 08/10/2012 και επαναβεβαίωση στο σωστό Α.Υ.Μ. της εταιρείας ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α.Ε. Εισηγητής :Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 7ο :∆ιαγραφή ∆ηµοτικά Σέλη Καθαριότητας και Υωτισµού για τα έτη 2011-2012-2013 & επαναβεβαίωση για τον κο ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η ΜΑΡΚΟ. Εισηγητής :Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. Θέµα 8ο : Έγκριση διενέργειας της δαπάνης µε τίτλο: «Ετήσια συνδροµή σε ιστοσελίδες για την ενηµέρωση των υπηρεσιών του ∆ήµου Ασπροπύργου». Εισηγητής : Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. Θέµα 9ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού». Εισηγητής :Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. Θέµα 10ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού». Εισηγητής :Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. Θέµα 11ο : Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης, ∆ηµοτικών Κτιρίων , Σχολικών Μονάδων και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθµών για το έτος 2013-14». Εισηγητής : Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. Θέµα 12ο : Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας των διαγωνισµών και παραλαβής προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014.

Εισηγητής :Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. Θέµα 13ο :∆ιαγραφή ποσού 40,00€ του υπ’ αριθµ. 120700086294 προστίµου Κ.Ο.Κ. Εισηγητής :Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, Φίλιππος Πάνος. Θέµα 14ο : Έγκριση Αναµόρφωσης του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου κος Καραµπούλας Αντώνιος. Θέµα 15ο : Έγκριση Αναµόρφωσης του Οργανισµού Άθλησης και φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, κος Ισίδωρος Τσίγκος. Θέµα 16ο :Έγκριση της υπ’ αριθµ. 45/2013 µελέτη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΓΩΓΗΣ για έγκριση και την εκτέλεση του έργου µε διεθνή ανοικτό διαγωνισµό και κατά τα προβλεπόµενα του άρθρου 11 του ν 3669/2008. Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κος Τσόκας Γεώργιος. Θέµα 17ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

Την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013 στις 7 το απόγευµα

Με το Κουαρτέτο Εγχόρδων Bel Arte θα ευχηθεί «Χρόνια Πολλά» η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας

Μ

ε ένα µοναδικό Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο θα ολοκληρωθούν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας όλο το ∆εκέµβρη. Με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο η Βιβλιοθήκη θέλει να ευχηθεί σε όλους, µικρούς και µεγάλους, Χρόνια Πολλά – Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το Νέο Έτος. Το Κονσερτό «Bel Arte» θα µας ταξιδέψει από τη Βιένη του Στράους ή τη «Μικρή Νυχτερινή» του Μότσαρτ, στην Ελλάδα του Χατζηδάκη. Από τις µουσικές του κινηµατογράφου µέχρι τις χριστουγεννιάτικες µελωδίες που όλοι αγαπάµε. Ένα εορταστικό πρόγραµµα που θα φέρει σε όλους µας λίγο από το «Πνεύµα των Χριστουγέννων». Το Κονσέρτο θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013 στις 7 το απόγευµα στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Επί τάπητος στην αυριανή συνεδρίαση του ∆.Σ. Μεγαρέων

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Με τη συµµετοχή φορέων και συλλόγων του δήµου Φυλής “ Μετά την εκδήλωση-συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε στις 8-12-13 στην Φυλή, πραγµατοποιήθηκε στις 15-12-13 σύσκεψη για τη σύσταση Επιτροπής ενάντια στους Πλειστηριασµούς και τις Κατασχέσεις. Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε οµόφωνα η ίδρυση Επιτροπής ενάντια στους Πλειστηριασµούς και τις Κατασχέσεις. Η επιτροπή είναι ανοιχτή για όλες τις συλλογικότητες και τους πολίτες της περιοχής µας. Επίσης αποφασίστηκαν τα εξής: 1) Επίδοση στους βουλευτές της περιοχής µας του Ψηφίσµατος που έγινε αποδεκτό οµόφωνα στην ανοικτή εκδήλωση. 2) Οργάνωση κατά περιοχή ενηµερώσεων-συζητήσεων και συλλογή υπογραφών. 3) Συµµετοχή στη σύσκεψη της Πρωτοβουλίας Πλειστηριασµοί STOP την Τρίτη, 17-12-13, στο Πολυτεχνείο, αίθουσα Γκίνη. 4) Συµµετοχή σε κεντρική κινητοποίηση-διαδήλωση ενάντια σους Πλειστηριασµούς και τις Κατασχέσεις. 5) ∆ηµιουργία blog. Στην ίδρυση της Επιτροπής συµµετέχουν οι παρακάτω κινήσεις και σύλλογοι: Κίνηση Αλληλεγγύης εργαζοµένων και κατοίκων Φυλής Ένωση Γονέων Ζεφυρίου Πολιτιστικός Εξωρα¼στικός Σύλλογος Ζωφριάς Πολιτιστικός Εξωρα¼στικός Σύλλογος Πανοράµατος ∆ήµου Φυλής Σύλλογος Γονέων και κηδεµόνων 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Φυλής Σύλλογος ∆ύναµη Ελπίδας Σύλλογος Αγίας Άννας Αχαρνών Εξωρα¼στικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τσουκλιδίου, "Η ΕΝΩΣΗ" Σύλλογος Θεσσαλών Φυλής, "Ο Ρήγας Φεραίος" Σύλλογος Πελοποννησίων Ζεφυρίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ”

Άλλαξε όψη η πλατεία ∆ηµοκρατίας στη Μάνδρα Ολοκληρώθηκε , η ανακατασκευή της πλατείας ∆ηµοκρατίας στη Μάνδρα και η ανάδειξη της µε φωτισµό καθώς και η τοποθέτηση πέτρινων στοιχείων. Συγκεκριµένα, τοποθετήθηκε πέτρα σε διάφορα σηµεία της πλατείας που έχει ως σκοπό να δώσει το ανάγλυφο του παραδοσιακού πολιτιστικού µνηµείου στην περιοχή. Γεγονός που θα την αναδείξει σταθερό σηµείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα τοποθετήθηκε φωτισµός προκειµένου να δηµιουργηθεί περιβάλλον ασφάλειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Η

ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι ένα από τα βασικότερα θέµατα που θα απασχολήσουν την αυρναή συνεδρίαση του ∆.Σ. Μεγαρέων. Συγκεκριµένα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγάρων θα συνεδριάσει στις 20:30 έχοντας στην ηµερήσια διάταξη τα ακόλουθα: Έγκριση προLπολογισµού δηµοτ. ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» οικον. έτους 2014. Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/13 αποφ. ∆ιοικ.Σ/λίου του δηµοτ. ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής για κατάθεση συµµετοχής στο ευρωπαKκό πρόγραµµα «εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 2013-1014». Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/13 αποφ. ∆ιοικ.Σ/λίου του δηµοτ. ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης της δράσης «εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 2013-1014», ύψους 19.600 ευρώ. Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του 1ου υποέργου µε τίτλο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης». Ορισµός ∆ηµ.Σ/λων ως µελών επιτροπής παραλαβής έργων και προµηθειών έτους 2014. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014. Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως διά συµβιβασµού φορολογικών διαφορών έτους 2014. Περί ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του ∆ήµου Μεγαρέων Γνωµοδότηση του ∆ηµ.Σ/λίου επί της λειτουργίας της µονάδας Προσωρινής Αποθήκευσης ∆ιαλογής και Επεξεργασίας Μη Μεταλλικών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων και Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίµων της εταιρείας ΕCΟ HELAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στη θέση «Άκρες» στα Μέγαρα.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

Χρήµα στα ταµεία των δήµων ∆υτικής Αττικής και Αχαρνών

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Βυζαντινής Χορωδίας του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών

Κατάµ εστ ος α πό κόσµο ο ναός του Αγίου ∆ιονυσίου Αχαρνών

Από την κατανοµή του φόρου ζύθου

Μ

Το πόσο των 6.967.300,00 ευρώ κατανέµεται στους δήµους της χώρας. Τα χρήµατα προέρχονται από το Φόρο Ζύθου και αποδίδονται στους ∆ήµους της χώρας µε βάση τον πραγµατικό πληθυσµό τους. Σύµφωνα µε την απόφαση θα αποδοθεί στους δικαιούχους δήµους µε χρηµατική εντολή του υπουργείου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η απόφαση αναφέρει:

εγάλη ήταν η προσέλευση του κόσµου στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Βυζαντινής Χορωδίας του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών, την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 2013, που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 2013, στον Ι. Ναό του Αγίου ∆ιονυσίου Αχαρνών. Τη Χορωδία διηύθυνε ο πρωτοψάλτης και καθηγητής ∆ηµήτριος Καλοµοίρης σ’ ένα πρόγραµµα, το οποίο περιελάµβανε ένα απάνθισµα επίκαιρων εκκλησιαστικών ύµνων, αλλά και κάλαντα από διάφορες περιοχές της πατρίδας µας, αναδεικνύοντας τον πλούτο της εκκλησιαστικής µουσικής µας παράδοσης.

Κατανέµουµε, από το λογαριασµό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Φόρος ζύθου» (Νο 33-05-0098), ποσό 6.967.300,00 ευρώ το οποίο αποδίδεται στους ∆ήµους της χώρας µε βάση τον πραγµατικό πληθυσµό τους, σύµφωνα µε τις καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Το ως άνω ποσό αποτελεί έσοδο του Κ.Α. Εσόδων 0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) του προaπολογισµού εσόδων οικονοµικού έτους 2013 των δικαιούχων ∆ήµων και θα αποδοθεί µε χρηµατική εντολή του Υπουργείου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η παρούσα απόφαση µε τις καταστάσεις που τη συνοδεύουν µπορεί να αναζητηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr), στην ενότητα «Το Υπουργείο», υπο-ενότητα «Εγκύκλιοι – Αποφάσεις» (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/). ΑΠΟ∆ΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΦΥΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 28.900,00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.200,00 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.100,00 ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.300,00 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 23.700,00 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.500,00

ΕΠΙ ΜΕΝΕ Ι Η ΚΕ ∆Ε

Ιδιαίτερη βαρύτητα στα κοινωνικά προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ

Επιµένει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε στην πρότασή του για ένα Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µε δικαιούχους τους δήµους. Η ΚΕ∆Ε υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία η απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης των έργων. Αντίστοιχα σηµαντική θεωρεί ότι είναι και η υποστήριξή στη διαδικασία ωρίµανσης των έργων. Το νέο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα είναι ύψους 2,5 δις ευρώ. Επιπλέον η ΚΕ∆Ε διαπιστώνει ότι η πρόταση του ΥΠΑΝ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και την επιχειρηµατικότητα, αλλά δίνεται ελάχιστο βάρος στα κοινωνικά προγράµµατα (αναφέρονται ρητά µόνο οι βρεφονηπιακοί σταθµοί), σε µια περίοδο κοινωνικής κρίσης, που θα έπρεπε να έχουν την απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση µε όλα τα άλλα προγράµµατα. Τέλος το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση µε το πρωθυπουργό, τον υπουργό Ανάπτυξης και τον αρµόδιο για θέµατα περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ Γιοχάνες Χαν.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντούρος απηύθυνε τις ευχές του στους παρισταµένους και µίλησε µε θερµά λόγια για τη Βυζαντινή Χορωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών. Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας συνεχάρη τη χορωδία για την άριστη απόδοση των ύµνων, για την επιµεληµένη εµφάνιση και εν κατακλείδι απηύθυνε χαιρετισµό και έδωσε τις πατρικές ευλογίες στα µέλη της Χορωδίας και στο ακροατήριο. Τίµησαν µε την παρουσία τους ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι, Πρόεδροι Νοµικών Προσώπων, Ιωάννης Κατσανδρής, Χρήστος Γκίκας, Ιωάννης Κασσαβός, Ιωάννης Νίκας και Στέλλα ∆ούκα, καθώς και πλήθος κόσµου.


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ανακοινώνουµε ότι τη ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 4.30 µµ στο γήπεδο του Α.Ο. ΑΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, θα λάβει χώρα φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ της οµάδας της εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ και των Παλαίµαχων παικτών της οµάδας ΑΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ . Για τον αγώνα διατίθενται, προαιρετικά, εισιτήρια τα οποία µπορεί κανείς να τα αγοράσει προσφέροντας κατά βούληση ένα συµβολικό ποσό. Η προµήθεια γίνεται από τη γραµµατεία της Εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ καθώς κι από τα γραφεία του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου . Τα όποια έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» ενώ ένα ποσοστό θα χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη τοπικών κοινωνικών δράσεων όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήµου Ασπροπύργου και το συσσίτιο της Ενορίας . Μέσα στους δύσκολους καιρούς που διανύει η χώρα, ας γίνει το πνεύµα των εορτών ώς εφαλτήριο για την προωθηση πρωτοβουλιών αλληλεγγύης, µεπροτεραιότητα τον συνάνθρωπο και την ενίσχυση κοινωνκών δεσµών. Για πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κα Γ. Βοeλη στο 210 5518386 και µέσω email στο g.voili@halyps.gr

Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόµους των Βιλίων Καθοριστική για την ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων και φυσικά των οδηγών είναι η ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών στην πόλη των Βιλίων, που έγινε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Μάνδρας –Ειδυλλίας, Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση αποκαταστάθηκαν όλες οι φθορές µε αποτέλεσµα η διέλευση να είναι πια ασφαλέστερη.

Η συνέχεια από σελ. 3

Περισσότεροι από 20 τόνοι επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων έχουν εντοπιστεί τον τελευταίο µήνα Σηµειώνεται οτι αυτή είναι η πέµπτη φορά µέσα σε ένα µήνα και η τέταρτη µέσα σε δέκα ηµέρες που οι υπηρεσίες του Ε∆ΣΝΑ εντοπίζουν νοσοκοµειακά απορρίµµατα στον ΧΥΤΑ. Από τα τέλη Νοεµβρίου µέχρι σήµερα, οι υπηρεσίες του Ε∆ΣΝΑ έχουν εντοπίσει περισσότερους από 20 τόνους επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από δέκα δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία της Αττικής. Ο πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και περιφερειάρχης Αττικής Ιω. Σγουρός, κάλεσε εκ νέου το υπουργείο Υγείας, τις αρµόδιες ∆ΥΠΕ και τα νοσοκοµεία της Αττικής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και αναµένει σχετική απάντηση από τον υπουργό Υγείας, καθώς -όπως σηµειώνει- τα περιστατικά απόρριψης νοσοκοµειακών απορριµµάτων τείνουν να γίνουν καθηµερινό φαινόµενο. Συλλήψεις οδηγών για παράνοµη απόθεση ιατρικών απορριµµάτων Εν τω µεταξύ την περασµένη ∆ευτέρα Aστυνοµικοί του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν τους οδηγούς των δύο απορριµµατοφόρων. Πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 47 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση του Νόµου περί προστασίας του Περιβάλλοντος, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται άλλα 4 άτοµα. Ειδικότερα, το µεσηµέρι της ∆ευτέρας κλιµάκιο αστυνοµικών του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Προστασίας µετέβη στον ΧΥΤΑ προκειµένου να συνδράµει υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής στη διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου-αυτοψίας στον ευρύτερο χώρο του. Εκεί εντοπίστηκαν δύο απορριµµατοφόρα φορτηγά οχήµατα, ιδιοκτησίας ∆ήµων, που οδηγούσαν οι συλληφθέντες, να εναποθέτουν στον χώρο του ΧΥΤΑ νοσοκοµειακά απόβλητα αναµεµιγµένα µε αστικά απόβλητα, τα οποία προέρχονταν από ένα δηµόσιο και από ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο. Αστυνοµικοί του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Προστασίας συνέλαβαν τους οδηγούς των 2 φορτηγών, ενώ αναζητούνται οι 4 υπεύθυνοι υγειονοµικής διαχείρισης αποβλήτων των δύο αυτών νοσοκοµείων. Τα φορτηγά οχήµατα κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Περικλής Ι. Μαραγκός


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013 Α∆Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ασπρόπυργος, 18 ∆εκεµβρίου 2013 Αρθ.πρωτ.: 5121.1/ /2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και µε ωριαία αντιµισθία στην Ακαδηµία Εµπορικού (ΑΕΝ) Ναυτικού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, προκειµένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014 (χειµερινό και εαρινό εξάµηνο), προκηρύσσει - επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού ΠροΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ασπρόπυργος 18 /12 / 2013 Αριθµ. πρωτ.: 50577 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµβάνοντας υπόψη του: 1.Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006 2.Τις ∆/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθµ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 3.Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 4.Την υπ. αριθµ. 53361/06 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) περί παροχής µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρων προληπτικής ιατρικής. 5.Τις δ/ξεις του Ν. 2286/95 6.Τον τρέχοντα προ½πολογισµό του ∆ήµου. Προκηρύσσει πρόχειρο Επαναληπτικό διαγωνισµό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ »,

σωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ωριαία αντιµισθία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν του ΩΠ: 221259/07εγκριτικού σήµατος 13 ΥΝΑ/Γ∆∆Υ/∆ΠΠ 2ο, της αριθ.πρωτ.: 5121.05/33/2013/1710-2013 απόφασης ΥΝΑ και του ΩΠ: 141331/11-2013 εγκριτικού σήµατος ΥΝΑ/Γ∆∆Υ/∆ΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθµό ο οποίος τελικά θα διαµορφωθεί µε γνώµονα τον αριθµό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν. Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 1 . Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Ι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

κά Ηλιακά Όργανα), Ναυτικές Μηχανές, Ασφάλεια Φυλακής ISM, Ευστάθεια, Μεταφορά Φορτίων, Ο.Ε.Π (Οικονοµική Εκµετάλλευση Πλοίων), ∆ιεθνείς Κανονισµοί, ARPA, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία και ∆ιαχείριση Στοιχείων Γέφυρας. β) Τρία (03) άτοµα ειδικότητας Μηχανικού Α’ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, επιστηµονικοί συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων ειδικότητας Ναυπηγού – Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού για τα µαθήµατα : Ναυτική Μηχανολογία, Ναυτικές Μηχανές, Μ.Ε.Κ. (Μηχανές Εσωτερικής Καύσης), Ατµοστρόβιλοι, Β.Μ.Π. (Βοηθητικά Μηχανήµατα Πλοίων), Ναυπηγία, µαθήµατα Ειδικού Σχολείου. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων

Κύκλου. -Ένα (01) άτοµο ειδικότητας Φυσικού για το µάθηµα της Φυσικής του χειµερινού εξαµήνου. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθηµάτων – Ένα (01) άτοµο ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν για το µάθηµα Επικοινωνίες ΙΙ του εαρινού εξαµήνου). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην πρόσληψη µέρους του αριθµού προσωπικού που επαναπροκηρύσσεται, σε περίπτωση µεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συµβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

i. Ναυτικών Μαθηµάτων α) Έως τέσσερα (04) άτοµα ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ τάξης Ε.Ν , για τα µαθήµατα: Ναυτιλία, Ναυτική Τέχνη, ∆.Κ.Α.Σ. (∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων), Ναυτική Γεωγραφία, Ναυπηγία, Επικοινωνίες Ι, Επικοινωνίες ΙΙ, Ραντάρ, Ν.Η.Ο. (Ναυτιπρο—π. ∆απάνης 59.250,00 € , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13 % µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το προσωπικό του ∆ήµου µας. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. ∆ηµοκρατίας 18, στις 30 ηµέρα ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. µε ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών την 10:30 π.µ. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό , υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµεπου αντιτοχής για το ποσό στοιχεί στο 5% της προ—πολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α. 13 % ,ήτοι 2.962,50 € . Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο , καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006430 από το αρµόδιο γραφείο του ( ΜAΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΓΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ) και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.aspropyrgos.gr Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Στ. ∆ήµου) 13. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ της δραστηριότητας ασβεστοποιίας (δυο εγκαταστάσεις – εργοστάσια σε ένα γήπεδο) της Κ. ΡΑÏΚΟΣ Α.Ε. και Κ. ΡΑÏΚΟΣ Ασβεστοποιία & Σια Ο.Ε. που βρίσκεται στη Θέση Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 14. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας βοθρολυµάτων του ∆ήµου Αίγινας στη θέση “Νικολάκι”, Περιφέρεια Αττικής». (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 15. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ” στη θέση “ΚΑΜΠΙΑ” του ∆ήµου Μεγάρων, Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 16. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα υποδοχής, διαλογής, ανακύκλωσης (επε-

-Ένα (01) άτοµο ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας για τα µαθήµατα των Ναυτικών Αγγλικών και των Αγγλικών. - Ένα (01) άτοµο ειδικότητας Χηµικού Μηχανικού ή Χηµικού για τo µάθηµα Καύσιµα-Λιπαντικά του εαρινού εξαµήνου και µαθήµατα Ειδικού Σχολείου Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.∆.∆ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΝΗΘΑ» Ταχ. ∆/νση: Αιγαίου Πελάγους (Πάρκο Πόλης), Άνω Λιόσια, ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Τ.Κ : 133 41 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210- 24 84 453 Φαξ: 210-24 83 143 e m a i l : athlitiko.ken@hotmail.com Άνω Λιόσια 17/12/2013 Αριθµ. πρωτ. 721 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του προγράµµατος Μαζικού Αθλητισµού για την περίοδο 2013 - 2014. Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Φυλής « Η ΠΑΡΝΗΘΑ», προτίθεται να προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, βάση της µε αριθµ. 107/13 απόφασης του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ωριαία αντιµισθία, προκείµενου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού, τα οποία γίνονται µε την συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, για την περίοδο 2013-2014

ξεργασίας-αξιοποίησης) και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) και επιχωµάτωσης – ανάπλασης εκτάσεων ανενεργού λατοµικού χώρου µε τη χρήση αδρανών καταλοίπων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. στη θέση “Χώνι Ντάγλα ” του ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. (Εισηγητής ο κ. Ι. Προµπονάς) 17. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των «Έργων ανάπτυξης και λειτουργίας Λιµένα Πόρου», της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 18. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Οριοθέτηση και έργα διαµόρφωσης ρέµατος Γέρακα - Ανθούσας, ∆. Παλλήνης», Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 19. Έγκριση σκοπιµότητας υποβολής προτάσεως του έργου «Ανακαίνιση – αναδιαρρύθµιση κτιρίου της εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης για τη λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης» προ½πο-

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος µε τις παρακάτω ειδικότητες: 1) ∆ύο (2) άτοµα για Καλαθοσφαίριση 2) Ένα (1) άτοµο για Παραδοσιακούς Χορούς 3) Ένα (1) άτοµο για Ενόργανη 4) Τρία (3) άτοµα για Κολύµβηση 5) Ένα (1) άτοµο για Αεροβίωση ή Γενική Γυµναστική 6) Ένα (1) άτοµο για Ποδοσφαίριση 7) Ένα (1) άτοµο Ειδικής αγωγής Ειδικά Τυπικά Προσόντα : • Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ΠΕ Η µοριοδότηση από το Οργανωτικό πλαίσιο Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους ΦΕΚ Β 2527/0810-2013 που τροποποίησε και αντικατέστησε το ΦΕΚ Β' αρ. φύλλου 828/09-04-2013, που τροποποίησε και αντικατέστησε την υπ’ αριθµ. 4843/12.02.2008 (ΦΕΚ 211/Β711-02-2008). • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) • Χρονική διάρκεια µέχρι οκτώ (8) µήνες • Ο αριθµός προσληφθέντων θα είναι σύµφωνος µε την υπ.αρθ.29461/21-10-2013 έγκριση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.

ÈÑÉÁÓÉÏ-9 «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά ε ί δ ο ς απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι από την 19/12/2013, ηµέρα Πέµπτη έως την 30/12/2013 ηµέρα ∆ευτέρα. Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου ταχυδροµική διεύθυνση: Παραλία Ασπροπύργου Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το εµπρόθεσµο της αίτησης λαµβάνεται υπόψη είτε ο αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραµµατεία της Ακαδηµίας, είτε η ηµεροµηνία της σφραγίδας του Ταχυδροµείου µε την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδροµικά). Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, συµπλήρωση της αίτησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυµεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζόµενης, µε την παρούσα, προθεσµίας.

∆ικαιολογητικά που θα προσκοµίζονται µετά τη λήξη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το προηγούµενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσµων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαµβάνονται και αυτά που είναι συµπληρή διευκρινιστικά ωµατικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εµπροθέσµως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα παραµένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Στους υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά επιστρέφονται µετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα Γραφεία του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισµού, στην οδό Αιγ. Πελάγους, Πάρκο Πόλης Άνω Λιόσια, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών που να αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσης σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες. Η παρούσα θα αναρτηθεί στα Γραφεία του ΝΠ∆∆ και στο ∆ηµαρχείο Φυλής .

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονε¼κής οικογένειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Κάθε πράξη του βίου η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη Ότι δεν παραπέµφθηκε µε • τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα • (µόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόµιµη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια δηµοτική ενότητα του ∆ήµου του υποδειχθεί (∆ηµοτικές Ενότητες Φυλής - Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου ). –

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό Σηµείωµα. 3.∆ήλωση ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. 4. Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου, ειδικότητας και βαθµού πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος. 5. Επικυρωµένη φωτοτυπία ταυτότητας. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 7. Βεβαίωση ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ (ότι είναι άνεργος). 9. Βεβαιώσεις προ½πηρεσίας στα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (αναλυτική αναγραφή ωρών).

λογισµού 3.078.936,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) στο Π.Ε.Π. Αττικής 2007 2013 και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής και έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 για το εν λόγω έργο. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης) 20. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισµού, Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για το πρόγραµµα δωρεάν άθλησης στους αθλητικούς χώρους που ευρίσκονται εντός του Αττικού Άλσους. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Γ. Φουντάς) 21. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τοπικός Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ∆ήµου Σαρωνικού» στη θέση “Κρούδι” του ∆ήµου Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 22. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας “Alexander Beach” συνολικής δυναµικότητας

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2105575986. Αρµόδιοι: Αρχικελευστής Λ.Σ ΡΟΖΗΣ Αντώνιος, Κελ/στης Λ.Σ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Παρασκευάς. Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ ΦΩΤΕΙΝΟΣ Σταµάτιος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ

ΝΑΠ.

194 κλινών επί της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου στο ∆ήµο Σαρωνικού. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 23. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νοµιµοποίηση προβλήτας έµπροσθεν του ξενοδοχείου EDEN BEACH στη θέση Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου του ∆ήµου Σαρωνικού». (Εισηγητής ο κ. Ι. Προµπονάς) 24. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ οικ.140774/11-6-2009 του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραµου) µετά του ∆ικτύου Ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και των εκεί Λιµενικών Εγκαταστάσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης του ∆ήµου Παλλήνης των Β∆ Μεσογείων και των ∆ήµων Σαρωνικού και Κρωπίας της Νότιας Ακτής Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο κ. Ι. Προµπονάς) 25. Έγκριση σκοπιµότητας για την οικονοµική ενίσχυση της λειτουργίας του ∆ηµοτικού Θεάτρου Πειραιά. (Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ι. Σγουρός)


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΕΠΣ∆Α:

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριακή(15:00) ΓΗΠΕ∆Ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ : Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ανακοινώθηκε απο την γραµµατεία της ΕΠΣ∆Α το αγωνιστικό πρόγραµµα του Σαββατοκύριακου στην Α' και Β'κατηγορία(12η αγωνιστική). Α Κατηγορία(12η αγωνιστική) Σάββατο(15:00) ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

Β Κατηγορία(12η αγωνιστική) Κυριακή(11:00) ΕΛΠΙ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κυριακή(15:00) ΒΙΛΙΩΝ: ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΒΥΖΑΣ Σε αναζήτηση νέου τεχνικού βρίσκεται η διοίκηση του Βύζαντα Μεγάρων. Ο τεχνικός που αναµένεται να αναλάβει την οµάδα της ∆υτικής Αττικής θα είναι ο τρίτος για φέτος, αφού θυµίζουµε ότι και ο Γιάννης Τοπαλίδης είχε αντικαταστήσει τον Αντώνη Αυλωνίτη που είχε ξεκινήσει την χρονιά µε την οµάδα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΑ, ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η αδυναµία τους να καταθέσουν την εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή στο πρωτάθληµα έφερε και την βαριά «καµπάνα» για πέντε ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού επέβαλε πρόστιµο 100.000 ευρώ σε ΠαναθηναFκό, Άρη, Πανιώνιο, ΟΦΗ και Εργοτέλη. Επιπλέον, οι οµάδες της Football League Νίκη Βόλου, Πιερικός, Αστέρας Μαγούλας, ΑχαρναFκός, Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠαναχαFκή, Καβάλα, ΑΟ Γλυφάδας, Πανηλειακός, ∆όξα ∆ράµας, Κασσιόπη, Βύζας Μεγάρων, Ζάκυνθος, Βατανιακός και Αναγέννηση Γιαννιτσών πήραν προθεσµία ως τις 15 Ιανουαρίου για να καταθέσουν την εγγυητική επιστολή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Σήµερα στις 6 το απόγευµα, θα πραγµατοποιηθεί το τελευταίο συµβούλιο της χρονιάς που µας αποχαιρετά. Οι εκπρόσωποι των 21 οµάδων µελών πρέπει να βρίσκονται απαραιτήτως στα γραφεία µας. ∆εν πρέπει να απουσιάσει καµία οµάδα λαµβανοµένου υπόψη οτι το ∆.Σ. θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις που αφορούν την λειτουργικότητα της Ενωσης, το τουρνουά που βρίσκεται σε εξέλιξη ,τις υποχρεώσεις τους κ.α. Παρακαλούνται ιδιαίτερα οι οµάδες της ∆υτικής Αττικής να στείλουν τον εκπρόσωπό τους (Αστέρας Μαγούλας, Πανασπροπυργιακός, Νέα Πέραµος, Αίας Σαλαµίνας,Πανελευσινιακός, Βύζας). ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ∆ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων ∆υτικής Αττικής παρουσία του αιδεσιµώτατου πατήρ Μιχάηλ ο αγιασµός στους διαιτητές. Παραβρέθηκαν όλα τα µέλη ενώ δώθηκαν διπλώµατα στους Αννα Πατέστη και Γιάννη Βεζυράκη. Ακολούθησαν αιδέσµατα(κουραµπιέδες-µελοµακάρονα) µε αφορµή των γιορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Οµιλητές ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΣ∆Α κ.Μιχάλης Τζανόπουλος και η Ιωάννα Κωνσταντινίδου(αρχιδιαιτητής). Εγινε αναφορά στους αγώνες και τα παιχνίδια που έχουν δώσει οι διαιτητές µέχρι στιγµής. Παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της Ενωσης κ.Κώστας ∆ιολέτης, και τα µέλη Μάκης Πάνος, Σπύρος ∆ρίκος. Ακόµα ο Γιάννης Στάθης ο Κώστας Βαλσαράς ο Ανώνης Πατέλας κ.ά.

∆ΙΟΛΕΤΗΣ-ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΤΗΡ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ-ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ

ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΤΕΣΤΗ


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

ΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ'ΕΘΝΙΚΗ Οι διαιτητές των αγώνων της 11ης αγωνιστικής του 5ου και 6ου οµίλου ανακοινώθηκαν χθές από την ΕΠΟ. Αναλυτικά:

6ος ΟΜΙΛΟΣ Σάββατο 21/12

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Κυριακή 22/12

Εθνικός Αστέρας – Πανελευσινιακός Μάγειρας, Τακόπουλος, Περιβολάρης (Εύβοιας) ∆όξα Βύρωνα – Μύκονος Αστέρης, Καλάρας, Μπούµπας (Κορινθίας) Γιούχτας – Ατσαλένιος Κοκκινάκης, Παπαδοπετράκης (Λασιθίου), Βυζιργιαννάκης (Ρεθύµνου) Ιωνικός – Πεύκη Βουράνης (Λέσβου), Φλώτσιος Ι., Φλώτσιος Θ. (Βοιωτίας) Νέα Ιωνία – Ρούβας Μακρυπόδης, Οικονόµου, Κότσα (Αχα1ας) Προοδευτική – Τράχωνες Ψυχούλας, Φίλος, Πριόνας (Εύβοιας) Κισσαµικός – Ατρόµητος Πειραιά Μπινιχάκης, Φινοκαλιώτης, Πάγκαλος (Λασιθίου),

Μανδραbκός – ΠΑΟ Κρουσσώνα Λαµπαδαρίου, Γκολές, Γιαννίκος (Πειραιά) Ερµής Ζωνιανών – Ηρόδοτος Κυρίτσης (∆ωδεκανήσου), Μαραγκουδάκης, Κανελάκης (Χανίων) Περαµαbκός – Αιγάλεω Μαρκαντωνάτος (Ηλείας), Αναγνωστόπουλος, Γκοτσόπουλος (Αχα1ας) Τριγλία Ραφήνας – Αγιος Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γκαβέρας (Αχα1ας), Σπηλιώτης (Κορινθίας) Πανναξιακός – Αστέρας Βάρης Γκριτζέπης, Γεωργακόπουλος, Νίκα (Αρκαδίας) Ηλυσιακός – Θύελλα Ραφήνας Λάµπρου, Σπανός, Παντελάκης (Εύβοιας)

ΑΕΚ – Κηφισιά Γκάµαρης, Μπατζιόπουλος, Τσιλιπάνος (Αθηνών)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΠΡΙΜ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΣΕ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ Ο ΑΧΑΡΝΑ3ΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ Ως µέλος της ∆ιοίκησης και πρώην πρόεδρος Μ.Τσορπατσίδης της ΤΑΠ Αχαρνα¼κός, αλλά πάνω απ’ όλα σαν φίλαθλος, δηλώνει την στήριξη του στον νέο Προπονητή Γιώργο Βαζάκα! Θέλω όλοι µαζί να στηρίξουµε αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνει να φτιάξει τον Αχαρνα¼κό που όλοι ονειρευόµαστε. Θέλω όµως και όλος ο φίλαθλος κόσµος να στηρίξει και έναν άνθρωπο που αν δεν υπήρχε δεν θα βρισκόµασταν σήµερα στην Β’ Εθνική, τον Πρόεδρο Γιώργο Μωυσιάδη που σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς ανέλαβε να σώσει την οµάδα µας! Να τονίσω πως είναι απλά ένας Πρόεδρος, αλλά πάνω απ’ όλα είναι φίλαθλος της οµάδας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε! Μπορεί να έγιναν λάθη το καλοκαίρι, όµως, πιστεύουµε πως µε το νέο Προπονητή όλα θα διορθωθούν. Όµως, σε καµία από τις ενέργειες – λάθη που έγιναν δεν υπήρξαν σκοπιµότητες, παρά µόνο η αγάπη µας για την οµάδα!Τέλος, δεν πρέπει να ξεχάσουµε πως σηµαία του Αχαρνα¼κού ήταν, είναι και θα είναι ο Μάκης Παπαδόπουλος που σε όλες τις δύσκολες στιγµές µας ήταν δίπλα στην οµάδα, όποτε και αν του ζητήσαµε βοήθεια. Τον ευχαριστούµε θερµά και σαν ∆ιοίκηση, αλλά και εγώ προσωπικά και ξεκαθαρίζω πως µε πρωτοβουλία δική µας παρέµεινε µέχρι το παιχνίδι µε την Παναχα¼κή στον πάγκο, µέχρι δηλαδή να βρούµε τον καταλληλότερο προπονητή. Λυπούµαστε που δεν τον προφυλάξαµε, ως έπρεπε, σαν ∆ιοίκηση και κάποιοι κακοπροαίρετοι τον έκριναν άδικα.Καλούµε τον φίλαθλο κόσµο την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου να δώσει βροντερό παρών στον αγώνα απέναντι στον Πανηλειακό, που θα σηµάνει για όλους µας µία νέα αρχή! Όλοι µαζί πρέπει να στηρίξουµε την προσπάθεια της οµάδας! Μιχάλης Τσορπατσίδης - Μέλος ∆ιοίκησης ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑ?ΚΟΣ

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΕΦΕΡΙ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ-ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Ο ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ ΚΙ Ο ΝΕΟΦΥΤΙΑ∆ΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΣΤΟ ΦΩΚΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Βοηθοί: Σιδέρης, Γκαβέρας (ΑχαŠας) Παναχα¼κή - Γλυφάδα (15:00) ∆ιαιτητής: Μπλάνας (Μεσσηνίας) Βοηθοί: Λάµιας, Σερεµέτης (Μεσσηνίας)

Ανακοινώθηκαν απο την ΚΕ∆ οι διαιτητές της φουτµπόλ λίγκ 13η αγωνιστική.Ο Ευαγγέλλου απο την Αθήνα θα διαιτητεύσει το µάτς του Αχαρναικού µε τον Πανηλειακό την Παρασκευή. Ο Ζαραβίνος απο τον ίδιο σύνδεσµο το µάτς του Ολυµπιακού Βόλου µε τον Βύζαντα Μεγάρων, ενώ ο Νεοφυτιάδης απο την Κόρινθο την αναµέτρηση στην Αµφισσα του Φωκικού µε τον Αστέρα Μαγούλας. Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου Αχαρνα¼κός - Πανηλειακός (15:00 OTE TV)

Ο Πανελευσινιακός έβγαλε νοκ άουτ τον Ιωνικό στο Κύπελλο και η διοίκηση µοίρασε 3.000 ευρώ στους παίκτες. Η σπουδαία πρόκριση του Πανελευσινιακού στο Κύπελλο, σε συνδυασµό µε την πρώτη θέση στο πρωτάθληµα, έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιηµένη τη διοίκηση της οµάδας και έτσι θα µοιραστεί πριµ στους ποδοσφαιριστές. Συγκεκριµένα, ο µεγαλοµέτοχος της οµάδας, Χρήστος Γιαλιάς, αποφάσισε να δώσει στους ποδοσφαιριστές πριµ 5 χιλιάδων ευρώ για την µεγάλη πρόκριση επί του Ιωνικού στη Νεάπολη. Αξίζει να θυµίσουµε πως το κλίµα στον Πανελευσινιακό στην αρχή της σεζόν δεν ήταν και το καλύτερο, λόγω κάποιων αποτελεσµάτων, ωστόσο η υποµονή της διοίκησης, αλλά και η… επιµονή του Φώτη Θανέλλα και των ποδοσφαιριστών του έχουν φέρει τους «σταχυοφόρους» στην κορυφή του 5ου οµίλου αλλά και στην επόµενη φάση του Κυπέλλου…

∆ιαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών) Βοηθοί: ∆όσης (Αθηνών), Κοκµοτός (Ρεθύµνου) Κυριακή 22 ∆εκεµβρίου Ηρακλής Ψαχνών - Φωστήρας (15:00) ∆ιαιτητής: Σωσώνης (Φθιώτιδας) Βοηθοί: Τζαφόλιας, Λάµπρου (Ανατ. Αττικής) Φωκικός - Αστέρας Μαγούλας (15:00) ∆ιαιτητής: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑDΚΗ Ανακοίνωση εξέδωσαν οι οπαδοί του Βύζαντα µε αφορµή τα όσα έγιναν στο µατς µε την Παναχα¼κή. Αναλυτικά στην ανακοίνωση επισηµαίνοται τα εξής: «Μία µοναδική φράση µπορεί να ψελίσει κανείς έπειτα από την κατάντια που δυστυχώς µεταδόθηκε και ζωντανά στον Ελληνικό φίλαθλο κόσµο.. "ΝΤΡΟΠΗ & ΑΙΣΧΟΣ" κ.κ.Μαυρονάσιο-Κοσσυβάκη. Το ποτήρι ξεχείλισε Κύριοι! Είναι σίγουρο ότι µέχρι στην UEFA θα φτάσει το σηµερινό µατς, από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις..τα συµπεράσµατα τα αφήνουµε στην κρίση του απλού φίλαθλου του Βύζαντα!

Ολυµπιακός Βόλου - Βύζας Μεγάρων (15:00) ∆ιαιτητής: Ζαραβίνος (Αθηνών) Βοηθοί: Νάρης, Μπαµπάς (Αθηνών) ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου ΑΟ Χανιά - Καλλιθέα (15:00) ∆ιαιτητής: Σελίµος (Λακωνίας) Βοηθοί: Παλαµίδας (Λακωνίας), Σεφέρης (Κορινθίας) Επισκοπή - Παναιγιάλειος (16:00 OTE TV) ∆ιαιτητής: Παναγιωτόπουλος (Αιτ/νίας) Βοηθοί: Καλαµπόκης (Αιτ/νίας), Ντάλλας (Αθηνών)

ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α, ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΥΖΑ, ∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΟ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΛΑΣ. ∆ΕΝ ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ..». ***Ο Πανηλειακός ζήτησε αναβολή από την ΕΠΟ για την υπόθεση της ένστασης του Βύζαντα. Ούτε χθές εκδικάστηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η υπόθεση µε την ένσταση του Βύζαντα Μεγάρων σε βάρος του Πανηλειακού. Η οµάδα του Πύργου ζήτησε αναβολή για τις 15 Ιανουαρίου, γιατί αναµένει µέχρι τότε εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση εµπλοκής του Θανάση Παπαγεωργίου στα διοικητικά της οµάδας του Πύργου δεν πρόκειται να προχωρήσει.


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Αυστηρότερους αντικαπνιστικούς κανονισµούς ενέκρινε η ΕΕ Νέα αντικαπνιστική νοµοθεσία που περιλαµβάνει πιο εµφανείς προειδοποιήσεις για την υγεία στα πακέτα των τσιγάρων (θα καταλαµβάνουν το 65% της επιφάνειας του πακέτου) και τη θέσπιση των πρώτων κανονισµών της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενέκριναν τα κράτη-µέλη της ΕΕ. «Η συµφωνία στην οδηγία για τον καπνό είναι ένα µεγάλο βήµα προς µια υγιέστερη και πιο ευήµερη κοινωνία» λέει ο υπουργός Υγείας της Λιθουανίας, Βιτένις Ποβίλας Αντριουκάιτις. Η συµφωνία επετεύχθη αφού κυβερνήσεις και το Ευρωπα`κό Κοινοβούλιο διευθέτησαν µια διένεξη σχετικά µε το πόσο αυστηρά θα πρέπει να ρυθµίσουν την ανθούσα αγορά των ηλεκτρονικών τσιγάρων, για την οποία µερικοί αναλυτές προβλέπουν πως σε 10 χρόνια θα έχει επισκιάσει την ύψους 700 δισεκ. ευρώ ετησίως αγορά των κανονικών τσιγάρων. Βάσει της συµφωνίας, τα περισσότερα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πωλούνται ως καταναλωτικά προ`όντα µάλλον παρά ως ιατρικές συσκευές, οι οποίες διέπονται από αυστηρότερες κανονιστικές ρυθµίσεις, όπως ήθελαν αρχικά οι κυβερνήσεις. Ωστόσο, ενώ θα επιτραπούν τα δηµοφιλή ηλεκτρονικά τσιγάρα, η Ευρωπα`κή Επιτροπή θα µπορεί να επιβάλει στο µέλλον την απαγόρευσή τους σε όλη την ΕΕ αν τρία ή περισσότερα κράτη-µέλη τα απαγορεύσουν για λόγους υγείας. Από το 2016, όταν οι αλλαγές στους κανονισµούς θα τεθούν σε ισχύ, τα τσιγάρα, ο καπνός για στριφτά τσιγάρα και άλλα προ`όντα καπνού θα πρέπει να φέρουν µακάβριες φωτογραφίες και κείµενα προειδοποίησης για την υγεία που να καλύπτουν το 65% των εµπρός και πίσω επιφανειών των πακέτων. Οι κανονισµοί περιλαµβάνουν, επίσης, την απαγόρευση των προ`όντων καπνού για κάπνισµα που περιέχουν γεύσεις όπως φρούτου ή βανίλιας. Τα τσιγάρα µεντόλ θα απαγορευθούν τέσσερα χρόνια αργότερα, αφού µερικές κυβερνήσεις ζήτησαν τη βραδύτερη σταδιακή απαγόρευσή τους.

Νότιο Σουδάν: Εκατόµβες νεκρών από τις εµφύλιες αιµατηρές συγκρούσεις Περίπου 400 µε 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νότιο Σουδάν εξαιτίας των αιµατηρών συγκρούσεων που ξέσπασαν τη ∆ευτέρα µεταξύ αντίπαλων οµάδων του στρατού, δήλωσαν την Τρίτη διπλωµάτες του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, βάσει αναφορών που έλαβε την Τρίτη από τοπικές πηγές ο Οργανισµός. «∆ύο νοσοκοµεία έχουν καταγράψει µεταξύ 400 και 500 νεκρών και τουλάχιστον 800 τραυµατιών», δήλωσε ένας διπλωµάτης, ο οποίος µίλησε στο πρακτορείο Ρόιτερς υπό τον όρο της ανωνυµίας, επικαλούµενος τα όσα είπε ο επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Χερβ Λάντσου, κατά τη διάρκεια ενηµέρωσης του 15µελούς σώµατος, η οποία πραγµατοποιήθηκε κεκλεισµένων των θυρών. Ένας δεύτερος διπλωµάτης επιβεβαίωσε τα λόγια του Λάντσου, προσθέτοντας ότι ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τα νούµερα, αναφέρει το Ρόιτερς. Εξαιτίας των αιµατηρών αναταραχών οι ΗΠΑ εξέδωσαν έκτακτη ανακοίνωση προτρέποντας τους Αµερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Νότιο Σουδάν να εγκαταλείψουν άµεσα τη χώρα, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι αναβάλει όλες τις υπηρεσίες της αµερικανικής πρεσβείας της στη χώρα.

∆ύο νεκροί σε νοσοκοµείο της Νεβάδα από τα πυρά ενόπλου ∆ύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόµα τραυµατίστηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ µέσα σε ένα νοσοκοµείο στο Ρίνο της Νεβάδα, αναφέρει η εφηµερίδα Gazette Journal. Σύµφωνα µε τις αναφορές, ο ένας από τους δύο νεκρούς είναι ο ένοπλος, ο οποίος αυτοτραυµατίστηκε µε αποτέλεσµα να χάσει τη ζωή του. Το περιστατικό συνέβη σε ένα ιατρικό γραφείο του νοσοκοµείου και οι αρχές έσπευσαν άµεσα στο σηµείο.

ΥΓΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ Λιγότεροι πρόωροι θάνατοι από έµφραγµα εάν προηγείται η συστηµατικη κατανάλωση µήλων Ηνωµένο Βασίλειο

Χ

ιλιάδες πρόωροι θάνατοι από έµφραγµα και εγκεφαλικό επεισόδιο θα µπορούσαν να αποφευχθούν κάθε χρόνο εάν κάθε άτοµο άνω των 50 ετών κατανάλωνε καθηµερινά ένα µήλο, υποστηρίζουν βρετανοί ερευνητές σε άρθρο τους που δηµοσιεύεται στο επιστηµονικό έντυπο British Medical Journal. Επιστηµονική οµάδα του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, µε επικεφαλής τον ∆ρ Άνταµ Μπριγκς, χρησιµοποίησαν υπολογιστικά µοντέλα, όχι άµεση µελέτη πληθυσµιακού δείγµατος, και απέδειξαν ότι φρούτα,

όπως τα µήλα, φαίνεται να ωφελούν την καρδιαγγειακή υγεία σχεδόν όσο και φάρµακα όπως οι στατίνες, που µειώνουν την υψηλή LDL χοληστερόλη. Εκτός από τα µήλα, παρόµοια οφέλη έχουν πολλά άλλα φρούτα, αρκεί κανείς να τα τρώει καθηµερινά. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των ερευνητών, αν οι ενήλικοι όλων των ηλικιών έτρωγαν µια έξτρα µερίδα φρούτων ή λαχανικών κάθε µέρα, σε µια χώρα όπως η Μ. Βρετανία, θα ήταν δυνατό να αποφευχθούν έως 11.000 θάνατοι καρδιαγγειακής αιτιο

λογίας ετησίως. Ενώ αν τη συνήθεια αυτή είχαν όλοι οι άνθρωποι πάνω από τα 50, τότε το «κέρδος» θα ήταν περίπου 8.500 λιγότεροι πρόωροι θάνατοι (αντίστοιχα οι στατίνες θα έσωζαν περίπου 9.400 ζωές). Οι ειδικοί συστήνουν τουλάχιστον πέντε µερίδες φρούτων και λαχανικών τη µέρα, κάτι που όµως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τηρούν. Ενδεικτικά, ένα µήλο περιέχει, κατά προσέγγιση, µηδενική ποσότητα αλατιού και χοληστερόλης, µόλις 0,09 γραµµάρια λίπους και 1,39 γραµµάρια φυτικών ινών.

Έντονες αντιδράσεις για το βίντεο -ντοκουµέντο µε την κακή µεταχείριση µεταναστών στη Λαµπεντούζα Εντείνονται οι αντιδράσεις τις οποίες προκάλεσε βίντεοντοκουµέντο το οποίο µετέδωσε η ιταλική δηµόσια τηλεόραση Rai, στο οποίο εικονίζονται εργαζόµενοι στα κέντρα προσωρινής κράτησης της Λαµπεντούζα, ενώ προχωρούν σε «απολύµανση» των µεταναστών µε φάρµακο κατά της ψώρας. Άνδρες και γυναίκες αναγκάζονται να υποβληθούν έχοντας προηγουµένως αναγκαστεί να γδυθούν στην διαδικασία, µπροστά σε άλλους µετανάστες. «Ψεκάζουν ανθρώπους χωρίς τον στοιχειώδη σεβασµό», αναφέρουν ιταλικά µέσα ενηµέρωσης. «Είµαι σοκαρισµένος από τις εικόνες αυτές. Θα πραγµατοποιηθεί έρευνα και οι υπεύθυνοι θα τιµωρηθούν», δήλωσε πριν από λίγο ο Ιταλός πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα. «Πρόκειται για συµπεριφορές απαράδεκτες, ασύλληπτες για µια δηµοκρατική χώρα. Πρέπει να αναθεωρήσουµε την διαδικασία ανάθεσης υπεργολαβιών στα κέντρα προσωρινής κράτησης. Επιβάλλεται, όµως, να βρεθούν οι υπεύθυνοι. Όποιος έκανε λάθος, πρέπει να πληρώσει», είπε νωρίτερα η υπουργός αρµόδια για την Ένταξη των Μεταναστών Σεσίλ Κιένγκε, η οποία κατάγεται από τη Λ∆ Κονγκό. Η πρόεδρος της ιταλικής βουλής Λάουρα Μπολντρίνι τόνισε: « η Ιταλία δεν µπορεί και δεν πρέπει να µείνει αδιάφορη. Πολύ περισσότερο διότι οι πρακτικές αυτές εφαρµόστηκαν µετά τα τραγικά ναυάγια του περασµένου Οκτωβρίου, µετά τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η χώρα µας όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων».

Η συνέχεια του κειµένου από σελ. 2 Συµβουλίου επεσήµανε ακόµη πως ο ∆ήµος γίνεται δέκτης παραπόνων από κατοίκους και ιδιαίτερα φοιτητές, από τη στιγµή της έναρξης των δροµολογίων της νέας γραµµής. Η επιστολή του δηµάρχου Η έντονη διαµαρτυρία του ∆ήµου για τη συγκοινωνιακή αστοχία, που έχει δηµιουργήσει κενό στην εξυπηρέτηση κατοίκων της Ελευσίνας εκφράζεται και µέσω επιστολής του δηµάρχου Γιώργου Τσουκαλά προς τον ΟΑΣΑ. «Η παλαιά γραµµή Β16 δεν συνέδεε ποτέ την Ελευσίνα µε την γραµµή Μετρό Αιγάλεω – ∆ουκ. Πλακεντίας. Το παραπάνω γινόταν και γίνεται µε την γραµµή Α16 (Ελευσίνα – Αθήνα µέσω Ι.Οδού)», επισηµαίνει ο κ. Τσουκαλάς. Παράλληλα ζητά η γραµµή Α16 να γίνει τροφοδοτική προς προς την γραµµή Μετρό Αγ.Μαρίνα – ∆ουκ.Πλακεντίας και να µετατραπεί σε Ελευσίνα – Αγ. Μαρίνα µε παράλληλη επαναφορά της γραµµής Β16 στο δροµολόγιο που εκτελούσε πριν τις 13 ∆εκεµβρίου. Ολόκληρη η επιστολή του δηµάρχου Ελευσίνας Γιώργου Τσουκαλά έχει ως εξής: «∆ιαµαρτυρόµαστε για την αλλαγή της γραµµής Β16 (Ελευσίνα – Αθήνα µέσω Λ.Αθηνών) σε 876 ( Ελευσίνα – Παλατάκι ). Η παλαιά γραµµή Β16 δεν συνέδεε ποτέ την Ελευσίνα µε την γραµµή Μετρό Αιγάλεω – ∆ουκ. Πλακεντίας. Το παραπάνω γινόταν και γίνεται µε την γραµµή Α16 (Ελευσίνα – Αθήνα µέσω Ι.Οδού). Ζητάµε την επαναφορά της γραµµής Β16 ως είχε µέχρι τις 13.12.2013, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που κινείται στον άξονα επί της Λ.Αθηνών έως την Αθήνα και τροφοδοτεί την γραµµή Μετρό Ανθούπολη - Αργυρούπολη. Ζητάµε επίσης, η γραµµή Α16 να γίνει τροφοδοτική προς την γραµµή Μετρό Αγ.Μαρίνα – ∆ουκ.Πλακεντίας και να µετατραπεί σε Ελευσίνα – Αγ. Μαρίνα. Προτείνουµε ακόµα να πυκνώσει τα δροµολόγιά της, καθώς αυτή την στιγµή εξυπηρετεί περισσότερο τους κατοίκους άλλων περιοχών και όχι τους κατοίκους της Ελευσίνας διότι είναι η µοναδική γραµµή που διασχίζει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την Ι..Οδό µε πολλή µεγάλη καθυστέρηση κατά την διέλευσή της από το κέντρο του ∆ήµου Αιγάλεω». Περικλής Ι. Μαραγκός


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Ποινή κάθειρξης 13 ετών σε 52χρονο που αποπλάνησε την κόρη της συζύγου του Ποινή κάθειρξης 13 ετών, µε την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναµη, επιβλήθηκε από το Μεικτό Ορκωτό κατηγορείται ότι αποπλάνησε τη 12χρονη κόρη της συζύγου του. Το δικαστήριο τον έκρινε οµόφωνα ένοχο και του επέβαλε την ποινή των 13 ετών, αν και ο εισαγγελέας έδρας είχε προτείνει 12 έτη, αλλά µε την έφεση να µην έχει αναστέλλουσα δύναµη. Στον άνδρα δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Σύµφωνα µε το cretalive, το 22χρονο πλέον θύµα ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, τι ακριβώς είχε συµβεί, µε τα λεγόµενά της να συµπίπτουν µε όσα είχαν καταγγελθεί εξαρχής στην Ασφάλεια σε σχέση µε την αποπλάνησή της. Η µητέρα της κοπέλας κατέθεσε ότι η ίδια δεν είδε και δεν είχε αντιληφθεί κάτι, ωστόσο τόνισε ότι "το παιδί µου δεν είναι µυθοµανής". Όσο για τον 52χρονο, πατριό του κοριτσιού, στην απολογία του αρνήθηκε ότι είχε πειράξει το παιδί, παραδέχτηκε ωστόσο ότι το χτυπούσε.

ΤτΕ: Στο 29,3% τα «κόκκινα» δάνεια Περαιτέρω επιδείνωση εµφάνισε η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων, αν και ο ρυθµός αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων παρουσίασε επιβράδυνση, σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Στην ενδιάµεση έκθεση της ΤτΕ αναφέρεται πως ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 29,3% στο τέλος Ιουνίου του 2013 από 24,5% που ήταν στο τέλος ∆εκεµβρίου του 2012. Στα επιχειρηµατικά δάνεια ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των επιχειρηµατικών δανείων από 23,4% που ήταν τον ∆εκέµβριο του 2012 ανήλθε σε 29,2% τον Ιούνιο του 2013. Από την άλλη, στα στεγαστικά δάνεια από 21,4% τον ∆εκέµβριο του 2012, σε 24% τον Ιούνιο του 2013 και στα καταναλωτικά δάνεια από 38,8% τον ∆εκέµβριο του 2012 στο 43,8% τον Ιούνιο του 2013. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευµένες προβλέψεις υποχώρησε σε 48,3% τον Ιούνιο του 2013 από 49,1% τον ∆εκέµβριο του 2012, καταδεικνύοντας την ανάγκη να συνεχίσουν

οι τράπεζες να σχηµατίζουν υψηλές προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Αναφέρει επίσης ότι τα νέα ισχυρά πιστωτικά ιδρύµατα θα συµβάλουν στη σταδιακή αποκατάσταση οµαλών χρηµατοδοτικών συνθηκών την πραγµατική οικονοµία και θα κατανείµουν τις πιστώσεις σε κλάδους που έχουν προοπτικές να ανασυγκροτηθούν, να επιτύχουν συγκριτικά υψηλότερη παραγωγικότητα και να αναπτυχθούν ταχέως. Οι βασικοί άξονες του σχεδιασµού στο τραπεζικό σύστηµα, σύµφωνα µε την ΤτΕ, πρέπει να επικεντρώνονται στον εξορθολογισµό του κόστους λειτουργίας και γενικότερα την εσωτερική δηµιουργία κεφαλαίου µέσω οργανικής κερδοφορίας καθώς και στην απεµπλοκή από µη αµιγώς τραπεζικές εργασίες.

Εντοπίσθηκε αποθήκη µε “µα¼µού” προ¼όντα Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς», εντοπίσθηκε από αστυνοµικούς των οµάδων του «Ξένιου ∆ία» και των κλιµακίων καταπολέµησης του παρεµπορίου στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αναξαγόρα στην περιοχή της Πλ. Οµονοίας, αποθήκη µε µεγάλο αριθµό προ¼όντων αποµίµησης-παρεµπορίου. Ειδικότερα, στους χώρους της αποθήκης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από (10.000) γυαλιά ηλίου και ρολόγια, προ¼όντα γνωστών εµπορικών οίκων του εξωτερικού. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Μπαγκλαντές, ως υπεύθυνοι -διαχειριστές της αποθήκης. ∆ικογραφία σχηµατίσθηκε από το Τ.Α. Οµονοίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Παράταση του «παγώµατος» της έκδοσης νέων αδειών για φωτοβολτα`κά και για το 2014 Την παράταση του «παγώµατος» της έκδοσης νέων αδειών για φωτοβολτα¼κά και για το 2014 προβλέπει, µεταξύ άλλων, τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος στο νοµοσχέδιο για τον φόρο ακινήτων που συζητείται στη Βουλή (σ.σ. η ισχύς της σχετικής διάταξης έπαυε στο τέλος του 2013).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΝΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ενηµερωθείτε τώρα για τις νέες χαµηλές τιµές στην Εθνική Ασφαλιστική. 40 χρόνια το γραφείο µας στη διάθεσή σας. Ευχαριστούµε και συνεχίζουµε. Για να είστε ασφαλισµένοι και ενηµερωµένοι ασφαλίσεις Οχηµάτων - Πυρός - Ζωής - Μεταφορές. Σαλαµίνος 40 - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5571472-210 5070337

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η καταβολή από τους µεγάλους βιοµηχανικούς καταναλωτές µέσης τάσης των ίδιων ρυθµιστικών χρεώσεων µε την αντίστοιχη χρέωση που πληρώνει η υψηλή τάση. Σηµειώνεται ότι η ρύθµιση ισχύει για βιοµηχανίες που καταναλώνουν πάνω από 13 GWH. Τέλος , µε άλλη προωθούµενη ρύθµιση παρατείνονται τα δικαιώµατα που έχουν παραχωρηθεί στη ΛΑΡΚΟ για το ορυχείο στη Λάρυµνα µέχρι να αναδειχθεί ο νέος ιδιοκτήτης µέσω του διαγωνισµού πώλησης της εταιρείας.

Ο ΟΑΕ∆ κόβει το επίδοµα σε ανέργους που δεν δέχονται υποαπασχόληση Με έγγραφό του που εκδόθηκε την προηγούµενη Παρασκευή (αρ. πρωτ. 106097) ο διοικητής του ΟΑΕ∆ ενηµέρωσε τις υπηρεσίες του Οργανισµού ότι αν οι ωφελούµενοι άνεργοι δεν ανταποκριθούν στις προσκλήσεις σε κοινωφελή προγράµµατα, τα αρµόδια Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ θα πρέπει να προχωρήσουν στη διαγραφή του άνεργου από τα µητρώα ανέργων του. Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Επί της ουσίας, ο ΟΑΕ∆ αποκλείει τους άνεργους οι οποίοι θα αρνηθούν τη θέση υποαµειβόµενης απασχόλησης που τους προτείνει από τα επιδόµατα ανεργίας, από την ασφάλιση των ανέργων και από κάθε άλλο πρόγραµµα προστασίας των ανέργων που θα εκπονήσει στο µέλλον ο ΟΑΕ∆. Μήνυµα στήριξης στην Ελλάδα στέλνει η νέα υπουργός Εργασίας της Γερµανίας Μήνυµα στήριξης στην Ελλάδα και τις χώρες του ευρωπα¼κού Νότου που αντιµετωπίζουν το τεράστιο πρόβληµα της ανεργίας, στέλνει η νέα υπουργός Εργασίας της Γερµανίας Αντρέα Νάλες, µε δηλώσεις της στα Νέα. «Θα είµαστε αλληλέγγυοι µε την Ελλάδα για την καταπολέµηση της ανεργίας» λέει χαρακτηριστικά, σηµειώνοντας πως «έχουµε θέσει την αντιµετώπιση της ανεργίας στο επίκεντρο της ευρωπα¼κής µας πολιτικής». Τονίζει, επίσης, ότι στην προσπάθεια αυτή σηµαντική θα είναι η συµβολή του Γεργκ Άσµουσεν, ο οποίος εγκατέλειψε την ΕΚΤ και ανέλαβε υφυπουργός Εργασίας, καθώς «γνωρίζει σε βάθος τα προβλήµατα στην Ευρωζώνη».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο πάτερ Τσάκαλος θα διανέµει κοτόπουλα, τα οποία προσέφερε η εταιρεία Νιτσιάκος. Τα προ6όντα θα µοιρασθούν την Κυριακή και ώρα 9:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγία Σουµελά στα Μελίσσια Ρουπακίου στον Ασπρόπυργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Μηχανικών Ασπροπύργου µε την παρούσα γνωστοποιεί ότι τα µέλη του είναι πάντοτε στη διάθεση των δηµοτών για να ενηµερώνουν υπεύθυνα, σχετικά µε τις διαδικασίες ένταξης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/13. Μail: info@smaspro.eu και secretary@smaspro.eu

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. Πληροφορίες 6932851913 κος Κωστας


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµαστον Ασπρόπυργο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως & Καποδιστρίου, 4ου ορόφου µε ηλιακό, πάρκινγκ, αποθήκη,αυτόνοµη θέρµανση, πόρτες ασφαλείας σε τιµή λογική. Τηλ. 210 5577813, 6977096978 ( 17.12)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. ((7.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. ((7.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα8σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόbλερ, 2wc,νυχτερινό

ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13) Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας,

Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13) Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13) ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά.

Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ζητείται κοπέλα ή κυρία για ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Θα προτιµηθεί άτοµο από τις γύρω συνοικίες του Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5573304, 6932864021 κ. Μανὠλης (17.12)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932-215870

ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑSΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

9.12


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 (18.3.13)

10..7.12

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP

(4.12.13)

Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

email: :a thanasiou.ad visors@gmail.com

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΤΕΧ ΝΙΚ Ο ΓΡ ΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (11.7.13)

21.11.11

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ Τσίγκος Σωτήριος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Τοπογράφος - Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λουκέτο» σε δέκα επιχειρήσεις που απασχολούσαν παράνοµα αλλοδαπούς

T

ην προσωρινή διακοπή λειτουργίας δέκα ακόµη επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούσαν παράνοµα αλλοδαπούς, επέβαλε µε αποφάσεις του ο υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου. Στις δέκα αυτές επιχειρήσεις, που εντοπίστηκαν µετά από ελέγχους που πραγµατοποίησε το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) το τελευταίο διάστηµα, απασχολούνταν παράνοµα είκοσι αλλοδαποί καθώς δεν είχαν την άδεια που απαιτείται για την παροχή εξαρτηµένης εργασίας. Με τις αποφάσεις του αυτές η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εκφράζει την ακλόνητη βούλησή της για την πάταξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενηµερώνουµε τα µέλη της ∆ΗΜ.Τ.Ο. πως θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση τροφίµων (συσκευασµένων) στον χώρο των γραφείων µας (Περικλέους 10 & Σαλαµίνος) από την ∆ΕΥΤΕΡΑ 16/12/2013 έως την ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2013, τα οποία θα προσφερθούν για

Ανοίγουµε σήµερα στίς 5.00 µµ

την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Ασπροπύργου. Παρακαλούµε όλα τα µέλη µας να

∆ήµητρος 11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ.2105540124 www.state-coffee.com statecoffee@gmail.com

συµµετάσχουν σε αυτή την φιλανθρωπική ενέργεια της ∆ΗΜ.Τ.Ο. για να βοηθήσουµε τους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη. Ω ΡΕ Σ Λ ΕΙ ΤΟ Υ ΡΓ Ι Α Σ ΓΡ ΑΦ ΕΙ Ο Υ : ∆Ε Υ ΤΕ ΡΑ – Π ΑΡ ΑΣ Κ ΕΥ Η : 11 :0 0 – 1 3: 0 0 κ α ι 1 8 :0 0 – 2 0: 0 0 Σ Α ΒΒ ΑΤ Ο – Κ Υ ΡΙ ΑΚ Η : 11 :0 0 – 1 3: 0 0

Thriassio 20131219  
Thriassio 20131219  
Advertisement