Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Επίσηµη έναρξη διανοµής γάλακτος στα σχολεία της Ελευσίνας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Σåë. 5

Τον υπουργό κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη υποδέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί και µαθητές του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας

Óåë. 2-9

Στα 57,1 εκατ. ο προYπολογισµός του ∆ήµου Ασπροπύργου για το 2014 Κατά πλειοψηφία η έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που εστίασε στο ασφυκτικό πλαίσιο το οποίο καλούνται οι ∆ήµοι να λειτουργήσουν

Όλες οι τροποποιήσεις των λεωφορειακών γραµµών, λόγω λειτουργίας του νέου σταθµού Μετρό «Αγία Μαρίνα»

Σåë. 2-4

Σåë. 6

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:30 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Ο ∆ρ. Γεωπολιτικής, Κων/νος Γρίβας, στο “Ανοιχτό Πανεπιστήµιο” Ασπροπύργου Σåë. 6

Óåë. 3

Με το Μετρό συνδέεται συγκοινωνιακά το Θριάσιο Πεδίο

Στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ. µέλος σπείρας διακίνησης λαθραίων τσιγάρων στους Θρακοµακεδόνες

Óåë. 3

Σύσταση επιτροπής για τις επανασυνδέσεις ρεύµατος Από το ∆ήµο Αχαρνών

Αλλαγές δροµολογίων για τη γραµµή Χ63 του τµήµατος Μάνδρα -Αγ. Μαρίνα και 866 που µετονοµάζεται σε “Ασπρόπυργος - Στ. Αγ. Μαρίνα” Προειδοποίηση ΥΠΑΝ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Κυρώσεις στους αντιπεριφερειάρχες που δεν συµορφώνονται µε το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές

ΜΠΑΣΚΕΤ

Στι γµ ές χαράς και ξεγ ν οι α σ ιά ς

στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζοµένων στα «Τσιµέντα ΧΑΛΥΨ» Σåë. 9

Υγειονοµικό υλικό διέθεσε η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής σε ∆ήµους και φορείς Υγείας

Σåë. 5

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 72-60 ΤΟΝ ΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Ο ΑΧΑΡΝΑœΚΟΣ

Ηττήθηκε µε 3-1 από τον Ολυµπιακό Βόλου ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΩΣΗ-ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ó åë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2381 ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ ∆ευτέρα 16.12.2013 Καιρός : Νεφώσεις 'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 09 έως 16 βαθµούς κελσίου.

ΕΟ ΡΤΟΛ ΟΓΙΟ

Στα 57,1 εκατ. ο προYπολογισµός του ∆ήµου Ασπροπύργου για το 2014 Κατά πλειοψηφία η έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που εστίασε στο ασφυκτικό πλαίσιο το οποίο καλούνται οι ∆ήµοι να λειτουργήσουν

Μόδεστος, Θεοφανώ, ∆ίκαιος

Ν. Μελετίου: «Πόλεις σαν τον Ασπρόπυργο έχουν την ανάγκη στήριξης από την Πολιτεία»

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σ

∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

τα 57,1 εκατοµµύρια ευρώ ανέρχεται ο προ¹πολογισµός του ∆ήµου Ασπροπύργου για το 2014. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το οικονοµικό πλάνο του ∆ήµου για τη νέα χρονιά, σε µια συζήτηση οι οποία δεν είχε οµοιότητες µε αντίστοιχες του παρελθόντος. Η κουβέντα πραγµατοποιήθηκε µε πολιτικούς όρους και αφορούσε περισσότερο την γενικότερη κατάσταση της αυτοδιοίκησης και τα νέα δεδοµένα που έχουν προκύψει στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής από την πλευρά των ∆ήµων υπό το ασφυκτικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την εφαρµογή της.

Ελευσίνα ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιερά Οδός 22, Ώρες Εφηµερίας:08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105546448 Ασπρόπυργος Αντωνάρας ∆ηµήτριος Συγγρού & Τζαβέλλα 25α Τηλέφωνο: 210 5571663 Φυλή - Άνω Λιόσια Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. ∆ηµαρχείου 15, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102475470 Αχαρνές Γκιόκας Γεώργιος Σ. ∆ήµα Πύρρου (01) 3, Γ Είσοδος, - Ολυµπιακό Χωριό, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102476279 Τουρτίδου Νικούλα Θ. Πάρνηθος 23, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102464914 Μάνδρα

Κληρονόµων Βασιλείου Νικολάου Ρόκα 67 Τηλέφωνο: 210 5555236 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

Συνέχεια στη σελ. 9

Με το Μετρό συνδέεται συγκοινωνιακά το Θριάσιο Πεδίο Όλες οι τροποποιήσεις των λεωφορειακών γραµµών, λόγω λειτουργίας του νέου σταθµού Μετρό «Αγία Μαρίνα» Αλλαγές δροµολογίων για τη γραµµή Χ63 του τµήµατος Μάνδρα -Αγ. Μαρίνα και 866 που µετονοµάζεται σε “Ασπρόπυργος - Στ. Αγ. Μαρίνα”

Τ

ροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορειακών γραµµών που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή του νέου σταθµού του µετρό «Αγία Μαρίνα», εφαρµόζει ο ΟΑΣΑ από το προηγούµενο Σάββατο, όποτε και ξεκίνησε η λειτουργία του νέου σταθµού . Ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη συγκοινωνιακή σύνδεση του σταθµού µε το υπάρχον δίκτυο λεωφορείων θα εφαρµοστούν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Η γραµµή Χ63 µετονοµάζεται σε Χ63 ΜΑΝ∆ΡΑ (ΟΙΚ. ΤΙΤΑΝ)- ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (EXPRESS) και θα λειτουργεί ως τροφοδοτική γραµµή του σταθµού Μετρό «Αγ. Μαρίνα». Η διαδροµή της στο τµήµα Μάνδρα- Αγ. Μαρίνα παραµένει ως έχει. Η γραµµή 866 µετονοµάζεται σε 866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ και θα λειτουργεί ως τροφοδοτική γραµµή του σταθµού Μετρό «Αγ. Μαρίνα». Η διαδροµή της στο τµήµα Ασπρόπυργος- Αγ. Μαρίνα παραµένει ως έχει. Η γραµµή Β16 µετονοµάζεται σε 876 ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ και µετατρέπεται σε τροφοδοτική γραµµή του σταθµού Μετρό «Αγ. Μαρίνα».

Η διαδροµή της στο τµήµα Ελευσίνα- Παλατάκι παρα µένει ως έχει, ενώ στη συνέχεια, η σύνδεση µε τον σταθµό Μετρό «Αγ. Μαρίνα» πραγµατοποιείται µέσω της οδού ΚαραVσκάκη και της Ιεράς Οδού. Η γραµµή 837 µετονοµάζεται σε 837 ΑΝΩ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ- ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ και θα λειτουργεί ως τροφοδοτική γραµµή του σταθµού Μετρό «Αγ. Μαρίνα». Η διαδροµή τής γραµµής προς τον σταθµό Μετρό «Αγ. Μαρίνα» παραµένει ως έχει, ενώ η διαδροµή προς Άνω Αγ. Βαρβάρα πραγµατοποιείται µέσω των οδών Αγ. Μαρίνας, Αγ. Βαρβάρας, Βύρωνος, 28ης Οκτωβρίου, Ελ. Βενιζέλου, συνέχεια κανονικά. Η γραµµή 811 µετονοµάζεται σε 811 ΧΑ:∆ΑΡΙ- ΣΤ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ και µετατρέπεται σε τροφοδοτική γραµµή του σταθµού Μετρό «Αγ. Μαρίνα». Η διαδροµή τής γραµµής προς τον σταθµό Μετρό «Αγ. Μαρίνα» παραµένει ως έχει, ενώ η διαδροµή προς ΧαVδάρι, πραγµατοποιείται µέσω της οδού ∆ελφών, αντί της οδού Έβρου, ώστε να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στους επιβάτες για τον νέο σταθµό Μετρό «Αγ. Μαρίνα». Συνέχεια στη σελ. 4


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

Στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ. µέλος σπείρας διακίνησης λαθραίων τσιγάρων στους Θρακοµακεδόνες Ακόµη ένα µέλος της εγκληµατικής οργάνωσης που διακινούσε και εµπορευόταν µεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων, συνελήφθη στους Θρακοµακεδόνες, όπου και δραστηριοποιούνταν η οργάνωση. Πρόκειται για έναν 42χρονο ηµεδαπό - οµογενή από το Καζακστάν, που αναζητούνταν για τη συµµετοχή του στην εγκληµατική οργάνωση. Η σύλληψή του το πρωί της περασµένης Παρασκευή, στους Θρακοµακεδόνες Αττικής και είναι αποτέλεσµα εκτεταµένων αστυνοµικών ερευνών και αναζητήσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικού εντάλµατος σύλληψης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το απόγευµα της ίδιας ηµέρας στο Τµήµα Εκτελέσεων Ποινών της αρµόδιας Εισαγγελίας και ακολούθως στον 9ο Τακτικό Ανακριτικό Τµήµα του Πρωτοδικείου Αθηνών, που διενεργεί κύρια ανάκριση για τη συγκεκριµένη υπόθεση.

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

Σηµειώνεται οτι λίγες ηµέρες νωρίτερα η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας είχε προχωρήσει στην εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάνωσης και στην κατάσχεση χιλιάδων πακέτων λαθραίων τσιγάρων µετά από έρευνες σε σπίτια στους Θρακοµακεδόνες και τη Λυκόβρυση.

Σύσταση επιτροπής για τις επανασυνδέσεις ρεύµατος από το ∆ήµο Αχαρνών

Σ

τη λίστα των ∆ήµων που ακολουθούν την «εκστρατεία» για τις επανασυνδέσεις ηλεκτροδότησης σε σπίτια οικογενειών ευπαθών κοινωνικών οµάδων, όπου η ∆ΕΗ έχει προχωρήσει σε διακοπή του ρεύµατος, φαίνεται οτι προστίθεται και ο ∆ήµος Αχαρνών. Την πρόθεση αυτή της ∆ηµοτικής Αρχής, έκανε γνωστή η αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Κυριακή Σαββίδη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σύσταση επιτροπής για τις επανασυνδέσεις Μάλιστα η κ. Σαββίδη ενηµέρωσε και για το πρώτο βήµα, που αφορά τη σύσταση τετραµελούς επιτροπής η οποία θα αναλάβει το έργο της καταγραφής των οικογενειών της πόλης που στα σπίτια τους δεν έχουν ρεύµα, αλλά και όσων χρήζουν στήριξης από τις Κοινωνικές δοµές του ∆ήµου και δεν έχουν εγγραφεί σε αυτές. Έλεγχος και ενηµέρωση για το Κοινωνικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ Ο έλεγχος και η καταγραφή θα ξεκινήσει από τα άτοµα που είναι εγγεγραµµένα στις Κοινωνικές ∆οµές του ∆ήµου, όπως Κοινωνικό Φαρµακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο. Επιπλέον τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να υπάρξη ανακοίνωση για την ενηµέρωση των δηµοτών και κυρίως αυτών που δικαιούνται την υπαγωγή τους στο Κοινωνικό Τιµολόγιο της ∆ΕΗ και δεν το γνωρίζουν. Π. Μ.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¸στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α “ΚΟΥΡΟΣ”

Χρ ισ τ ου γ εν νι άτ ικ ε ς γ ιορ τέ ς αγ άπ ης από τ ην Περι φερ ειακ ή Ε νό τη τα ∆ υτ ικ ής Ατ τ ικ ής

Συγκέντρωση τροφίµων και φαρµάκων

Συναυλίες για την 3η ηλικία σε Ζεφύρι και Μέγαρα µε τον Γιώργο Μαργαρίτη

Ξεκινά σήµερα η δράση συλλογής τροφίµων, φαρµάκων και ειδών καθαριότητας, ποθ διοργανώνει η Εθελοντική Οµάδα Μεγάρων Κούρος. Η συλλογή των ειδών θα γίνεται έως τις 22/12 στα γραφεία της στο ύψωµα Κουρκούρι αππό 16 έως 22 ∆εκεµβρίου. ∆ευτέρα – Σάββατο 17:00 – 29:00 Κυριακή 11:00 – 13:00 και 17:00 – 20:00 Τα φάρµακα θα παραδοθούν στο Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Μεγαρέων

Συλλυπητήριο του Ναυταθλητικού Οµίλου Ελευσίνας “Άγιος Ταξιάρχης” Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του Ναυταθλητικού Οµίλου Ελευσίνας “Άγιος Ταξιάρχης” συλλυπούνται την οικογένεια του εκλιπόντος Χατζησπύρου Σταύρου, ο οποίος ήταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου από ετών.

ύο µεγάλες συναυλίες µε τον αγαπηµένο λα:κό τραγουδιστή Γιώργο Μαργαρίτη θα προσφέρει η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής ενόψει των Χριστουγέννων ανθρώπους της 3ης ηλικίας. Η πρώτη θα δοθεί στο Ζεφύρι στο κλειστό γήπεδο «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00 και η δεύτερη στα Μέγαρα στο Κλειστό του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου την Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου επίσης στις 18:00. Οι εκδηλώσεις γίνονται µε τη συνεργασία των ∆ήµων Φυλής και Μεγάρων και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στις συναυλίες είναι προσκεκληµένοι και θα την παρακολουθήσουν ηλικιωµένοι από όλα τα ΚΑΠΗ των ∆ήµων Φυλής και Μεγάρων σε µια προσπάθεια να δοθούν λίγες στιγµές χαράς και ψυχαγωγίας στους δύσκολους χορούς που περνάµε ενόψει των εορτών. Ο Γιώργος Μαργαρίτης µαζί µε την 8µελή ορχήστρα του υπόσχεται ένα δίωρο πρόγραµµα µε γνωστά λα:κά τραγούδια και µεγάλες επιτυχίες που θα ανεβάσουν το κέφι και θα προσφέρουν νότες ξεγνοιασιάς. Η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου δήλωσε: «Επιλέξαµε φέτος, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, να προσφέρουµε στους ηλικιωµένους της ∆υτικής Αττικής δύο εκδηλώσεις – συναυλίες µε τον Γιώργο Μαργαρίτη, έναν καλλιτέχνη µε µεγάλη ιστορία στο λα:κό τραγούδι και ιδιαίτερα δηµοφιλή σε όλες τις ηλικίες. Είναι πραγµατικά το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε προκειµένου να χαρίσουµε λίγο χαµόγελο, χαρά και ψυχαγωγία στους ανθρώπους που δοκιµάζονται ίσως περισσότερο από όλους από την κρίση. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη και θέλω να σας προσκαλέσω όλους τόσο στο Ζεφύρι όσο και στα Μέγαρα τη ∆ευτέρα 16 και την Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου αντίστοιχα.»

Η συνέχεια από σελ. 2

Καλό ταξίδι Φίλε Σταύρο ( Η εξόδιος ακολουθία θα πραγµατοποιηθεί σήµερα ∆ευτέρα 16-12-2013 στις 3 το µεσηµέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας).

Τροποποιείται η διαδροµή της γραµµής 803 ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ∆ΑΣΟΣ, στην κατεύθυνση προς «∆άσος» και θα πραγµατοποιείται µέσω της οδού ∆ελφών, αντί της οδού Έβρου, ώστε να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στους επιβάτες για τον νέο σταθµό Μετρό «Αγ. Μαρίνα». Επεκτείνεται η διαδροµή της γραµµής 830 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΠΕΙΡΑΙΑΣ και θα πραγµατοποιείται µέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Ιεράς, Αγ. Μαρίνας, ώστε να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στους επιβάτες για τον νέο σταθµό Μετρό «Αγ. Μαρίνα». Υπενθυµίζεται ότι ο δήµος Ελευσίνας έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στη µετατροπή της γραµµής Β16, η οποία µετονοµάσθηκε σε 876 και θα λειτουργεί ως τροφοδοτική γραµµή του Μετρό, τονίζοντας ότι η αλλαγή αυτή προκαλεί αρκετές δυσκολίες για το επιβατικό κοινό της πόλης και κυρίως τους φοιτητές. Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι επιβάτες µπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) καθώς και στο τηλεφωνικό κέντρο 11185.


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Επίσηµη έναρξη διανοµής γάλακτος στα σχολεία της Ελευσίνας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Τον υπουργό κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη υποδέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας

Α

πό το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας, έκανε την επίσηµη έναρξη του προγράµµατος διανοµής φρέσκου γάλακτος στα σχολεία της πόλης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης . Συνοδευόµενος από τον δήµαρχο Ελευσίνας Γιώργο Τσουκαλά έφθασε στο σχολείο όπου τον υποδέχθηκαν η διευθύντρια, οι δάσκαλοι, οι µαθητές καθώς και η χορωδία του 2ου ∆ηµοτικού, η οποία τραγούδησε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η διευθύντρια του σχολείου στο σύντοµο χαιρετισµό της ανέφερε ότι η εφαρµογή του προγράµµατος της διανοµής του γάλακτος είναι πολύ σηµαντική ιδιαίτερα για το συγκεκριµένο σχολείο καθώς αφορά µια περιοχή που πλήττεται από την κρίση, µε σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά, που κάποια από αυτά πολλές φορές έρχονταν στο σχολείο χωρίς να έχουν πάρει πρωινό.

Α. Τσαυτάρης: «Η Ελευσίνα πρώτη διεκδίκησε την ένταξή της στο πρόγραµµα διανοµής γάλακτος» Ο κ. Τσαυτάρης απαντώντας, τόνισε ότι η Ελευσίνα ήταν η πρώτη που επεδίωξε να ενταχθεί στο πρόγρ αµµα και δεκάδες ∆ήµοι της χώρας ακολούθησαν το παράδειγµά της. Τόνισε, πως το Υπουργείο επιδιώκει και θα εφαρµόσει προγράµµατα και για άλλα αγροτικά προ¸όντα, µε πρώτα τα φρούτα. Παρόντες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού ήταν πολλοί γονείς, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και κλιµάκιο της εταιρείας ∆ΕΛΤΑ µε επικεφαλής τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλό της. Η εταιρεία ανέλαβε την προµήθεια του γάλακτος στα σχολεία και τον εφοδιασµό τους µε ψυγεία για την διατήρησή του. Π. Μ.

Υγειονοµικό υλικό διέθεσε η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής σε ∆ήµους και φορείς Υγείας ∆ωρίστηκαν 400 χιλιάδες µάσκες µιας χρήσης στο Θριάσιο Νοσοκοµείο, τα Κέντρα Υγείας Μεγάρων – Ελευσίνας και σε 5 ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής •

Υγειονοµικό υλικό και συγκεκριµένα µάσκες µιας χρήσεως διατέθηκαν δωρεάν από την Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής σε φορείς της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. Πρόκειται για µάσκες που είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιµότητας το 2009 για την αντιµετώπιση του ιού της νέας γρίπης (Η1Ν1) για

τις ανάγκες του πληθυσµού της περιοχής, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους, κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τα διαθέσιµα Μέσα Ατοµικής Προστασίας έπρεπε σε αριθµό να καλύπτουν το 80% του πληθυσµού). Η Περιφέρεια Αττικής διέθετε στις αποθήκες της υλικό το οποίο δεν είχε χρησιµοποιηθεί και κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων της Αντιπεριφερειάρχη παραχωρήθηκαν στο ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκοµείο, στα Κέντρα Υγείας Μεγάρων και Ελευσίνας καθώς και στους 5 ∆ήµους της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής συνολικά 400.000 µάσκες µίας χρήσεως προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των καθηµερινών τους αναγκών. Η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα

∆ήµου δήλωσε σχετικά: «Βρισκόµαστε σε µια εποχή όπου οι ελλείψεις σε στοιχειώδη υγειονοµικό υλικό τόσο στα νοσοκοµεία και στις πρωτοβάθµιες µονάδες υγείας, όσο και σε άλλες βαθµίδες των δηµοσίων υπηρεσιών είναι εµφανείς. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαµε να διαθέσουµε προς χρήση υλικό το οποίο βρισκόταν στις αποθήκες µας σε αχρηστία, προκειµένου να αξιοποιηθεί εκεί που πραγµατικά υπάρχει ανάγκη. Όλη αυτή η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο περιστολής των δαπανών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του υλικού που διαθέτουµε συµβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο ∆έντρο στην πόλη της Μάνδρας

∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

Προειδοποίηση ΥΠΑΝ

Γιορτινή ατµόσφαιρα µε τραγούδι και µαγικές παραστάσεις Το Χριστουγεννιάτικο ∆έντρο στην κεντρική πλατεία της Μάνδρας, φωταγωγήθηκε, µε τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο ∆ρίκο, να δίνει το κεντρικό σύνθηµα και να ανταλλάσσει ευχές µε µικρούς και µεγάλους. Η Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας και τα παιχνιδιάρικα ξωτικά, παρέσυραν όλους στην γιορτινή ατµόσφαιρα, µοιράζοντας ήχους Χριστουγέννων, ζαχαρωτά, χαµόγελα, πολύ χορό και τραγούδι σε γονείς και παιδιά, λίγες ηµέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Κυρώσεις στους αντιπεριφερειάρχες που δεν συµορφώνονται µε το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές

Α

Ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας, θέλοντας να γιορτάσει τα Χριστούγεννα µε όλους τους ∆ηµότες, προγραµµατίζει φωταγώγηση δέντρων σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες και σε χωριά του ∆ήµου , µε τους ήχους των Φιλαρµονικών, τοπικών χορωδιών και παραστάσεις µασκώτ να παρασύρουν όλους στην µεγάλη γιορτή! Το παρόν στην εκδήλωση της Πέµπτης 12ης ∆εκεµβρίου έδωσαν ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος ∆ρίκος και η δηµοτική αρχή που ευχήθηκαν σε όλους καλές και ευτυχισµένες γιορτές! Χρόνια πολλά σε όλους!

ντιµέτωπους µε τις συνέπειες του νόµου και τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας φέρνει το υπουργείο Ανάπτυξης, όλους τους αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι δεν συµµορφώνονται µε τις ρυθµίσεις που έχουν ψηφισθεί για το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές. Τις προειδοποιήσεις κάνει το υπουργείο, µέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος. «Έγινε γνωστό στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ότι ορισµένοι αντιπεριφερειάρχες, παρανόµως και αυθαιρέτως, προτρέπουν τους εµπόρους στην περιοχή τους, να κρατήσουν κλειστά τα καταστήµατα την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου και αντ’ αυτής να ανοίξουν την τελευταία Κυριακή του έτους, (29 ∆εκεµβρίου), ή και ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν ήδη λάβει σχετικές αποφάσεις» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και προστίθεται «είναι προφανές ότι όλες αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν ευθέως τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο 4177/2013. Οι υπεύθυνοι για αυτές τις έκνοµες ενέργειες, θα παραπεµφθούν στα αρµόδια όργανα της Πολιτείας και θα υποστούν τις συνέπειες του νόµου».

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:30 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Ο ∆ρ. Γεωπολιτικής, Κων/νος Γρίβας, στο “Ανοιχτό Πανεπιστήµιο” Ασπροπύργου

Μ

ια ενδιαφέρουσα διάλεξη θα δώσει, απόψε στις 19:30 µ.µ., ο ∆ρ. Γεωπολιτικής, Κωνσταντίνος Γρίβας, από το βήµα του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου του ∆ήµου Ασπροπύργου. Θέµα της διάλεξή θα εἰναι «Για µια γεωπολιτική έξοδο από την κρίση. Το νέο πολυπολικό διεθνές σύστηµα και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας». Ωστόσο, το κύριο ενδιαφέρον της οµιλίας του, δεν περιορίζεται στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, καθόσον, ο διακεκριµένος αναλυτής, θα παρουσιάσει όλες τις παραµέτρους του νέου, παγκόσµιου συστήµατος, για το οποίο πλέον, και οι πλέον συγκρατηµένοι παρατηρητές, µετά την εξέλιξη της κρίσης στη Συρία, αντιλαµβάνονται πως αναµφισβήτητα κατέστη πολυπολικό. Σ΄ αυτό, το ραγδαία µεταβαλλόµενο, παγκόσµιο σκηνικό, εκτός από τους ορα-

τούς κινδύνους για την Ελλάδα, ανακύπτουν κι ευκαιρίες, προοπτικές, δυνατότητες, για µια γεωπολιτική έξοδό της από την πολύπλευρη κρίση, που τη µαστίζει τα τελευταία χρόνια. Αυτές θα καλύψει σφαιρικά ο διακεκριµένος οµιλητής, ο οποίος, µε δεδοµένη τη µακρά ενασχόλησή του µε τις αναδυόµενες, παγκόσµιες δυνάµεις, αναµένεται να φωτίσει πολλές «κρυφές» πτυχές του γεωπολιτικού περιβάλλοντος της νότιας και ανατολικής Μεσογείου. Ο Κωνσταντίνος Γρίβας διδάσκει το µάθηµα της Γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και Γεωγραφία της Ασφάλειας και των Αφοπλισµών στο Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιδάσκει επίσης θέµατα Γεωπολιτικής και Σύγχρονων Στρατιωτικών Τεχνολογιών στη Σχολή Εθνικής Άµυνας

Επιµορφωτική ηµερίδα για εκπαιδευτικούς Σήµερα στο ΓΕΛ Μάνδρας

(ΣΕΘΑ), στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών της Πολεµικής Αεροπορίας. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος του ερευνητικού τοµέα για νέες οπλικές τεχνολογίες του Ινστιτούτου Αµυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Άµυνας. Από το 1996 έως το 2004 ήταν διαπιστευµένος δηµοσιογράφος στο Υπουργείο Άµυνας. Έχει εργαστεί ως αρχισυντάκτης στα περιοδικά Στρατηγική και Πόλεµος & Ιστορία και ως διευθυντής σύνταξης στο περιοδικό Γεωπολιτική. Από τις εκδόσεις Λιβάνη κυκλοφορούν η µελέτη του "Το Τέλος του Πετρελαίου και η Αρχή της Νέας Αµερικανικής Γεωστρατηγικής", "Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέµου στη Μέση Ανατολή" και τα µυθιστορήµατα πολεµικής φαντασίας "Ο Πόλεµος και η Σκιά" και "Τελική Λύση".

Ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Γρίβας έχει γράψει επίσης τις µελέτες: "Ο Πόλεµος στον 21ο Αιώνα", "Το Ξύπνηµα του Εφιάλτη", "2021. Ελληνική Αµυντική Στρατηγική για τον 21ο Αιώνα" (από κοινού µε τον Ζαχαρία Μίχα) και "Το Σφυρί του Θωρ. Προηγµένα Βλήµατα και Όπλα για τον 21ο Αιώνα" (Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων), καθώς και τα µυθιστορήµατα επιστηµονικής φαντασίας "2020. Επίθεση στην Ελλάδα" και "Η Σάλπιγγα της Αποκάλυψης".

Ο Σχολικός Σύµβουλος της 61ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης κ. Μιχόπουλος διοργανώνει επιµορφωτική ηµερίδα για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 της Ε΄ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων της 61ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αττικής µε θέµα: «Πειραµατικές δραστηριότητες στην Ε΄ δηµοτικού». Η επιµορφωτική ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο ΕΚΦΕ ∆υτικής Αττικής στο ΓΕΛ Μάνδρας (Οµήρου και ∆ιοµήδους Τ.Κ 19600 Μάνδρα τηλ. 2105551920) τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 8:30-14:00. Τα τµήµατα της Ε΄ τάξης των δηµοτικών σχολείων της 61ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ∆.Ε. Αττικής δεν θα λειτουργήσουν την ηµέρα διεξαγωγής της ηµερίδας και η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

Στιγµές κεφιού πρόσφερε η χορωδία του ΚΑΠΗ Ελευσίνας στο Γηροκοµείο Βούλας

Η Οµάδα Χορωδίας του ΚΑΠΗ Ελευσίνας επισκέφτηκε Γηροκοµείο στην περιοχή της Βούλας. Η χορωδία έψαλλε κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια και συνέχισε µε κεφάτα τραγούδια. Η ζωντάνια , το κέφι και η ζεστασιά των µελών της Χορωδίας ξεσήκωσε όλους και προσέφερε στιγµές χαράς και ξενοιασιάς . Οι υπεύθυνοι του Γηροκοµείου επιφύλαξαν θερµή υποδοχή στην Οµάδα Χορωδίας η οποία διασκέδασε τους φιλοξενούµενους του Γηροκοµείου, τους συγγενείς τους που τους είχαν επισκεφτεί, το προσωπικό καθώς και σπουδαστές Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που πραγµατοποιούν την πρακτική τους. Τη Χορωδία συνόδευε ο Αντιδήµαρχος Υπεύθυνος του ΚΑΠΗ, ο Μαέστρος της Χορωδίας , µέλη της Επιτροπής Ψυχαγωγίας και προσωπικό του ΚΑΠΗ.

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

∆ιατακτικές από τον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργιος ∆ρίκος, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, έχει καθιερώσει πρόγραµµα διανοµής διατακτικών για προµήθεια τροφίµων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορους δηµότες του κατά τις εορτές των Χριστουγέννων. Το ίδιο θα επαναληφθεί και φέτος για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες της δηµοτικής αρχής, και θα αρχίζει να υλοποιείται από την ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου. Ειδικότερα όσοι ανήκουν σε αυτές τις οµάδες θα µπορούν προσέρχονται στο δηµοτικό Μέγαρο, προκειµένου να δώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής των διατακτικών, για να πάνε να ψωνίσουν στο σούπερ µάρκετ µε βάση το ποσό που αναγράφεται πάνω σε αυτές. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

• Ταυτότητα • Εκκαθαριστικό σηµείωµα του 2013-12-13 • Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να προσέρχονται στον δεύτερο όροφο του ∆ηµαρχείου Μάνδρας-Ειδυλλίας, και συγκεκριµένα στον δεύτερο όροφο από την ∆ευτέρα 16/12- και την Πέµπτη 19/12 προκειµένου να δώσουν τα παραπάνω έγγραφα, από τις 8:30πµ-14:30µµ.

Μετρήσεις ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελευσίνα από το Πανεπιστήµιο Πάτρας

Α

πό αύριο Τρίτη 17-12 ξεκινούν στην Ελευσίνα µετρήσεις για την ατµοσφαιρική ρύπανση από το Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται να µεταφερθεί από το Πανεπιστήµιο Πάτρας (υπεύ-θυνος καθηγητής κ. Σπ. Πανδής) και θα εγκατασταθεί στην περιοχή Βλύχα κινητός σταθµός µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης για να πραγµατοποιήσει µετρήσεις ρύπων, ώστε να διαπιστωθούν οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στην Ελευσίνα από τη λειτουργία των ΕΛ.ΠΕ. Οι ρύποι που θα µετρηθούν είναι : µονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώ-του (NOx), όζον (O3), υδρόθειο (H2S), σωµατίδια µαύρου καπνού καθώς επίσης και αέριες ενώσεις µε συνδυασµένη χρήση αεριοχρωµατογράφου /φασµατογράφου µάζας (GC/MS). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και τα συµπεράσµατα θα ανακοινωθούν σε εκ-δήλωση στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Φ Ω ΤΟ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ

Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Χριστουγεννιάτικη γιορτή µε µια ζεστή αγκαλιά κι ένα χαµόγελο για τα παιδιά Μπαλονοκατασκευές, αγιοβασίληδες, ξωτικά και πολλές πολλές εκπλήξεις περιµένουν όσους παραβρεθούν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων. Την Τετάρτη λοιπόν, 18 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00, σας περιµένουµε στο Κλειστό Γυµναστήριο Ζωφριάς (∆ιονύσου 17) όπου οι µικροί µας φίλοι θα ντύσουν µε µουσική και τραγούδι ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο παραµύθι, που έγραψαν µε πολύ κέφι και αγάπη οι άνθρωποι των σταθµών µας. Σας περιµένουµε λοιπόν για να σας ξεναγήσουµε σε έναν ταξίδι στο όνειρο που θα γεµίσει την ψυχή σας παιδικά Χριστούγεννα κι αισιοδοξία. Τιµή εισόδου: µια ζεστή αγκαλιά κι ένα χαµόγελο για τα παιδιά µας. Και ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μην ξεχάσετε να έχετε µαζί σας την αγκαλιά και το χαµόγελο. Αλλιώς, δεν θα σας βάλουµε µέσα. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά σε όλους

Συνεχίζονται και το 2014 τα αγροτικά προγράµµατα κατάρτισης στο Ίλιον

Σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, ο ∆ήµος Ιλίου υλοποιεί προγράµµατα κατάρτισης µε ιδίους πόρους, σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό «∆ΗΜΗΤΡΑ», δίνοντας τη δυνατότητα να συµµετέχουν δωρεάν 120 συµπολίτες µας σε σεµινάρια µε θέµατα που αφορούν την παραγωγική διαδικασία όπως, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, καλλιέργεια υπαίθριων κηπευτικών, µελισσοκοµία και ηλεκτρονικό εµπόριο. Σήµερα 16 ∆εκεµβρίου 2013 ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος προγραµµάτων κατάρτισης που αφορά τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι επόµενοι κύκλοι θεµατικών σεµιναρίων που θα ολοκληρωθούν τέλος Φεβρουαρίου 2014.


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Έκθεση Χειροποίητου Κοσµήµατος από την Οµάδα του Καλλιτεχνείου Αχαρνών

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Οµάδα του Χειροποίητου Κοσµήµατος του Καλλιτεχνείου των Αχαρνών εκθέτει τα έργα της . Όµορφες και πρωτότυπες δηµιουργίες, ότι πρέπει για χριστουγεννιάτικα δώρα, που παράλληλα θα ενισχύσουν και θα στηρίξουν την συνέχιση µιας αξιέπαινης προσπάθειας εκµάθησης και εθελοντισµού στην περιοχή των Αχαρνών. Τα έσοδα από τα Χειροποίητα Κοσµήµατα θα διατεθούν για την αγορά των πρώτων υλών που χρειάζεται η οµάδα ώστε να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά και για τη λειτουργία - συντήρηση του χώρου. Αναλυτικά : Κυριακές στις 22 και 29 ∆εκεµβρίου και ώρα 11.00 -13.00 Παρασκευές στις 20 και 27 ∆εκεµβρίου και ώρα 19.00 - 23.00

Ο Π ρ όε δ ρ ος τη ς Ε Ν Π Ε κ α ι Π ε ρ ι φ ε ρ ει ά ρ χ η ς Α τ τι κ ή ς , Γ ι ά ν ν η ς Σ γο υ ρ ό ς σ τ ον ε ο ρ τ α σ µ ό γ ι α τ η ν ε π έτ ε ι ο τω ν 10 0 χ ρ ό νω ν α π ό τη ν Έ νω ση τη ς Κ ρ ή τη ς µ ε τη ν Ε λ λά δ α Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός στον εορτασµό για την επέτειο των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την επέτειο της συµπλήρωσης 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, παρέστη ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στο Κλειστό Γήπεδο Ελληνικού. Ο Περιφερειάρχης Αττικής στον χαιρετισµό που απηύθυνε, µεταξύ άλλων ανέφερε: «Η σηµερινή επέτειος των 100 χρόνων της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα συνδέεται µε τις µεγαλύτερες στιγµές της σύγχρονης ιστορίας µας και µας δίνει την ώθηση να στραφούµε µε πίστη στις µεγάλες ιστορικές µας στιγµές, ώστε να κερδίσουµε δύναµη και αισιοδοξία σε µια περίοδο που η χώρα µας διανύει µια διαδικασία βαθειάς αλλαγής». O κος Σγουρός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην µεγάλη πολιτική µορφή της σύγχρονης Ελλάδος, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τόνισε: «Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να επιδιώκουµε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα

µε τα οποία ο Ελευθέριος Βενιζέλος πετύχαινε τους οραµατικούς του στόχους». Στην εκδήλωση- την οποία διοργάνωσαν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής µε την Περιφέρεια Κρήτης και Κρητικά σωµατείαπαρέστησαν η Υπουργός Τουρισµού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Ι. Τραγάκης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γ. Σταθάκης, ενώ χαιρετισµό απηύθυναν επίσης, οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών φορέων , ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σ. Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Κρητικών Σωµατείων, κ. Εµ. Πατεράκης, ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως Αθηνών, κ. Γ. Μαριδάκης, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Εθνικού

Ιδρύµατος “Ελευθέριος Βενιζέλος” Νικόλαος Παπαδάκης και ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος Αττικής του Ιδρύµατος, κ. Γ. Πρασιανάκης, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Κρητικής Εστίας κ. Χ Σαλβαράκης και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά “Η Οµόνοια”, κ. Θεόδωρος Τσάντος. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους και πλήθος εκπροσώπων από τον πολιτικό, δικαστικό, πανεπιστηµιακό και εκκλησιαστικό χώρο. Το πρόγραµµα συµπεριέλαβε µουσικές παραστάσεις, λα¸κό ορατόριο, ριζίτικα τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς από δεκάδες χορευτικά συγκροτήµατα, ενώ συµµετείχαν γνωστοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες της Κρητικής µουσικής.

Επείγουσα ανακοίνωση από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας για το θέµα της αιθαλοµίχλης

Περιορισµός στη χρήση τζακιών έως απόψε το βράδυ

Ε

πείγουσα ανακοίνωση εξέδωσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας για το θέµα της αιθαλοµίχλης, η οποία προκαλείται από τη χρήση των τζακιών. Τα υπουργεία απευθύνουν σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν κατά το δυνατό την άσκοπη χρήση τζακιών, µετά την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ότι µέχρι και την ∆ευτέρα, ευνοείται η συσσώρευση ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση µε τον τρόπο αυτό συνεισφέρουν στην προστασία της υγείας όλων. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, τα τζάκια και οι ξυλόσοµπες αυξάνουν κατακόρυφα τους ρύπους στο περιβάλλον . Μεγάλος, όπως επισηµαίνεται, είναι ο κίνδυνος και από τους ρύπους που εκλύονται στο εσωτερικό των σπιτιών. Απειλούν µε δηλητηρίαση από µονοξείδιο του άνθρακα, η οποία µπορεί να οδηγήσει ακόµη και στον θάνατο. Οι ειδικοί του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) τονίζουν ότι ένα παραδοσιακό τζάκι εκλύει στην ατµόσφαιρα 30 φορές περισσότερα αιωρούµενα σωµατίδια από ότι ένας καλά συντηρηµένος καυστήρας πολυκατοικίας µε 25 διαµερίσµατα.

Προειδοποίηση για όσους ανήκουν σε ευπαθείς Οµάδες Οι επιστήµονες προειδοποιούν ότι η ρύπανση από τα καυσόξυλα επιβαρύνει περισσότερο τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, όπως παιδιά, ηλικιωµένους, άτοµα µε χρόνιες πνευµονοπάθειες και καρδιοπάθειες. Μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήµατα, να επιδεινώσει τις αλλεργίες και να προκαλέσει νευρολογικά, αναπαραγωγικά και αναπτυξιακά προβλήµατα. Τα αιωρούµενα σωµατίδια εναποτίθενται κυρίως στις κυψελίδες των πνευµόνων και µε την πάροδο του χρόνου επιφέρουν σοβαρές βλάβες. Η συνεχής έκθεση στα αιωρούµενα σωµατίδια συµβάλλει στη δηµιουργία χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων και µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων και των κινδύνων Για την πρόληψη των επιπτώσεων, οι ειδικοί προτείνουν τα εξής: ∆εν καίµε στο τζάκι ή στη σόµπα βαµµένα - κυρίως µε λαδοµπογιές - ή βερνικωµένα ξύλα. ∆εν καίµε έπιπλα και κάθε είδους πλαστικό, τα οποία εκλύουν τοξικά αέρια µέσα και έξω από το σπίτι.

Αποφεύγουµε τα χηµικά προσανάµµατα. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε φυσικά προσανάµµατα, όπως δαδιά. Αποφεύγουµε την αγορά ξυλείας που είναι εµποτισµένη µε χηµικά, τα οποία αποσκοπούν σε αργή καύση ή εύκολο άναµµα. Στην περίπτωση που επιθυµούµε την καύση βιοµάζας για αποφασιστική συνεισφορά στη ζέστη, είναι καλύτερο να στραφούµε σε άλλες λύσεις, όπως η κεντρική θέρµανση ή οι µεγάλες σόµπες µε συσσωµατώµατα ξύλου (pellets) ή τα ενεργειακά τζάκια. Συντηρούµε τακτικά τα συστήµατα θέρµανσης που λειτουργούν µε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάρβουνο ή άλλη βιοµάζα. Αποφεύγουµε θερµάστρες που λειτουργούν µε αέριο ή κάρβουνο στο διαµέρισµα ή το τροχόσπιτο. Προτιµούµε συσκευές που φέρουν την ένδειξη 'CE'. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε σόµπα, τζάκι ή καυστήρα βιοµάζας, είναι σκόπιµη η εγκατάσταση ανιχνευτή µονοξειδίου του άνθρακα, ο οποίος λειτουργεί µε µπαταρία.


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Στιγµές χαράς και ξεγνοιασιάς στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζοµένων στα «Τσιµέντα ΧΑΛΥΨ»

Τ

α Χριστούγεννα υποδέχτηκαν τα παιδιά των εργαζοµένων της εταιρείας «Τσιµέντα Χάλυψ». ∆ώρα, παιδικά χαµόγελα, παιχνίδια µε τα ξωτικά, κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρτών και γλυκίσµατα, δηµιούργησαν ένα ξεχωριστό ζεστό πρω¸νό στην αίθουσα του ξενοδοχείου Elefsis, όπου πραγµατοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζοµένων των «Τσιµέντων Χάλυψ». Οι υπεύθυνοι της εταιρείας , ο κ. ∆ηµήτρης Γκάτσος - ∆ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και η κα Ηλιάδη µε τη διοργάνωση της εορταστικής εκδήλωσης κατάφεραν και φέτος να δώσουν στα παιδιά των εργαζόµενων λίγες ώρες ξεγνοιασιάς µακριά από την καθηµερινότητα, ενώ στους γονείς δόθηκε η ευκαιρία να τα πουν µε καφέ και γλυκίσµατα, σε στιγµές χαλάρωσης εκτός δουλειάς.

Η συνέχεια του κειµένου από σελ. 2

Τ. Κουρκούτας: «Τα προηγούµενα χρόνια αντί να αντιµετωπίζετε τα πραγµατικά προβλήµατα διογκώνατε το ∆ήµο» Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Τάσος Κουρκούτας, αναφέρθηκε στις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν το Κράτος και τις εκάστοτε δηµοτικές αρχές για τη σηµερινή εικόνα- όπως είπε- της πόλης. Επεσήµανε δε ότι οι δυο παράγοντες που συντέλεσαν ήταν η Βιοµηχανική εξάπλωση και η οικιστική έκρηξη χωρίς µέριµνα και σχεδιασµό. Ο κ. Κουρκούτας στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δηµιουργία του ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο Ασπροπύργου, επισηµαίνοντας ότι χρειάζεται σχεδιασµός από την πλευρά του ∆ήµου για την «υποδοχή» και λειτουργία ενός τέτοιου έργου εντός της πόλης. Σχεδιασµός που όπως συµπλήρωσε θα έπρεπε να αποτυπώνεται στους προ¹πολογισµούς του ∆ήµου. Κλείνοντας υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι «τα προηγούµενα χρόνια αντί να αντιµετωπίζετε τα πραγµατικά προβλήµατα διογκώνατε το ∆ήµο».

Α. Τσοκάνης:« Πιστή εντολή του Παρατηρητηρίου ο προ™πολογισµός»

Ν. Μελετίου: «Πόλεις σαν τον Ασπρόπυργο έχουν την ανάγκη στήριξης από την Πολιτεία»

Από την πλευρά του ο δηµοτικός σύµβουλος της «Λα¸κής Συσπείρωσης» Αλέξης Τσοκάνης, χαρακτήρισε τον προ¹πολογισµό ως πιστή εντολή του Παρατηρητηρίου για τα οικονοµικά τα Αυτοδιοίκησης. Τόνισε δε χαρακτηριστικά ότι «Πλέον ο δήµαρχος υπάρχει για την κατάθεση των στεφανιών και οι δηµοτικοί σύµβουλοι για τα χειροκροτήµατα». Καταλήγοντας, σηµείωσε ότι στον προ¹πολογισµό του 2014 δεν υπάρχει καµία παρέµβαση του ∆ήµου, ούτε αποτύπωση του σχεδιασµού για την πόλη.

Ο δήµαρχος κ. Νίκος Μελετίου, στην τοποθέτησή του τόνισε ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, ωστόσο υπογράµµισε ότι θα πρέπει να υπάρξει καταµερισµός των ευθυνών, λέγοντας ότι οι ευθύνες τις πολιτείας απέναντι στην πόλη και την αυτοδιοίκηση είναι τεράστιες. «Η πολιτεία θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση νεροκουβαλητή», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε : «πόλεις σαν τον Ασπρόπυργο έχουν ανάγκη τη στήριξη της πολιτείας». Εν συνεχεία τόνισε ότι η δηµοτική αρχή πέτυχε στις διεκδικήσεις αναφερόµενος στα αντισταθµιστικά του ΧΥΤΑ, τον Καλλικράτη και το γεγονός ότι ο Ασπρόπυργος παρέµεινε αυτόνοµος ∆ήµος, αλλά και την υλοποίηση τριτοβάθµιας επεξεργασίας στο Κέντρο Λυµάτων Θριάσιου Πεδίου. «Ο δρόµος που ακολουθήσαµε ήταν ο ενδεδειγµένος και στα περιθώρια που µας δίνει ο νόµος παλέψαµε και πετύχαµε», είπε ο κ. Μελετίου. Σε ό,τι αφορά τα του ∆ήµου ο κ. Μελετίου έκανε ειδική αναφορά στο οικονοµικό συµµάζεµα και το ότι διατηρήθηκε όλο το προσωπικό που όπως είπε αποτελεί το οικονοµικό στήριγµα των επαγγελµατιών της πόλης.

Σ. Αλµπάντης: « Ο προ™πολογισµός έρχεται έτοιµος δεν συντάσσεται» Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η τοποθέτηση του ανεξάρτητου δηµοτικού συµβούλου Στέλιου Αλµπάντη, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του, λέγοντας ότι «είναι η πρώτη φορά δεν συζητάµε τον προ¹πολογισµό, δεν συζητάµε για οικονοµικά µεγέθη. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι πλέον ο προ¹πολογισµός δεν συντάσσεται αλλά έρχεται.


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΟ 90' ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΟ 1-0 ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ε Ι Σ Ο∆ ΟΣ Ο Μ Α ∆ Ω Ν

Μετά απο ένα αµφίρροπο παιχνίδι µε λίγες φάσεις τα Χανιά καλύτερα στην µεγαλύτερη διάρκεια της συνάντησης απέδρασαν στα τελευταία λεπτά απο την Ελευσίνα αφού επικράτησαν 1-0 του Αστέρα Μαγούλας που γνώρισε την δεύτερη ήττα του στην έδρα του. Από το 75' ο Αστέρας αγωνιζόταν µε 10 παίκτες λόγω αποβολής µε δεύτερη κίτρινη του Ασλανίδη.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ Στο 22' γυριστό σούτ του ∆ηµητριάδη µέσα απο την περιοχή απέκρουσε ο Θεοδωρόπουλος. Στην συνέχεια 37' αριστερό βολέ του Λουκίνα πάνω απο τα δοκάρια του Κασµερίδη.Ενα λεπτό αργότερα δυνατό σούτ του Λουκίνα µέσα απο την περιοχή άουτ.Στο 49' ο Τσάτσος βρέθηκε µέσα στην περιοχή του Αστέρα σούταρε και απέκρουσε πάνω στην γραµµή ο Κοτίτσας. Εξι λεπτά αργότερα ο Βασιλόγιαννης έγινε κάτοχος της µπάλας µπήκε στην µικρή σούταρε άουτ. Στο 90' ΓΚΟΛΛΛΛΛ µετά από σύγχυση στην άµυνα του Αστέρα ο Μέλο που αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τον Μουράτ Σεροπιάν µε σούτ µέσα απο την περιοχή σηµείωσε το χρυσό τέρµα της οµάδος των Χανίων.

ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΜΑΝΩΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ-ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

∆ιαιτητής: Τζήλος (Λάρισας). Βοηθοί: Καραµπούλας, Αναστασίου (Λάρισας).4ος:Αντωνίου(Αθήνας).Κίτρινες: Πότσι 7' ∆ηµητριάδης 70' Ασλανίδης 37' Τσάτσος 70' Τσατσαρής 71'. Κόκκινη:Ασλανίδης 75' (δεύτερη κίτρινη). ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Αντώνης Πριόνας):Κασµερίδης(53'λόγω τραυµατισµού Μπαλασάκης), Κοτίτσας, Νόνης, Στρατοµήτρος, Πολίτης(57'Εβερετ), Στρατάκης, Ασλανίδης, Αντωνόπουλος, ∆ηµητριάδης, Ντιέγκο Μακάρο, Μαρίνου(76'Σαµαρόπουλος). ΠΑΓΚΟΣ: Μπαλασάκης, Κορνελάτος, Εβερετ, Σαµαρόπουλος, Ιατρού, Καπουράνης, Μπούγιας.Απόντας ο τιµωρηµένος Τριάντος.

ΧΑΝΙΑ(προπονητής Μουράτ Σεροπιάν): Θεοδωρόπουλος, Χατζηισαίας, Ζντράνκο βιτς, Πόσι, Παπατζίκος, Καµπλιώνης, Βασιλογιάννης, Κοσταντνόφ(90+2), Λουκίνας, Τσάτσος(70'Μελό), Τσατσαρής(79'Βαλιάνος). ΠΑΓΚΟΣ: Μαρκαντωνάκης, Πυθαρούλης, Μανίκος,Βαλλιάνος, Μελό, Γωνιωτάκης, Μποτωνάκης. ***Απόντες οι τιµωρηµένοι Μανωλάς, Μπουντόπουλος, και οι τραυµατίες Παγώνης, Πάγκαλος, Μοντρούκιος και ο άρρωστος Ταταράκης. ***Παρόντες στο γήπεδο ο Αλέξης Κούγιας(πρόεδρος της Παναχαικής), ο Σωτήρης Μαυρονάσιος(πρόεδρος του Βύζαντα Μεγάρων),ο Στέλιος Μανωλάς(παλιός παίκτης της ΑΕΚ) και περίπου 600 φίλαθλοι.Εξ'αυτών 60 φίλαθλοι των Χανίων. ***Στο πρωτάθληµα Νέων ο Αστέρας Μαγούλας µετά απο ένα συναρπαστικό µατς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 µε τον Αχαρναικό.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ Για τον τελικό κυπέλλου στην Γ'Εθνική ο Πανελευσινιακός µε τέρµα που σηµείωσε ο Μιχάλης Μαρής στην παράταση 100' απο σέντρα του Κωνσταντινίδη απέδρασε απο την Νεάπολη αφού επικράτησε του Ιωνικού 1-0. Οι συνθέσεις των οµάδων: ΙΩΝΙΚΟΣ(προπονητής Μάρκος ∆ήµος): Αδαµόπουλος, Ατµατζίδης, Κουλουκάρης, Νικολακόπουλος (115'Τσερκάνι), Μαρής, Σιµιτσής, Μπερνιδάκης, Παπασπύρος (100'Βασιλείου), Σκαφτούρος), Χρυσάφης, Κατσαβριάς(100'Πολυχρόνης).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (προπονητής Φώτης Θανέλλας): Τσακιλτζίδης , Ραχίµ (78'Πλάτανος, Κουµπαρούλης, Κολοβός,

Ριζογιάννης, Μιχελής, Μαρής(118'Τροίρης), Κουσκουνάς, Ουέλιγκτον(88'Αλεξανδρόπουλος).

Α΄ ΑΝ∆ΡΩΝ: Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΟΝΑ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

Συνεχίζεται σήµερα η 10η αγωνιστική το πρωτάθληµα της ΑΈΣΚΑΝΑ ανδρών. Ο Μανδραικός υποδέχεται στις 20:30 στο κλειστό της Μάνδρας τον ΑΟΝΑ ενώ στη Νέα Πέραµο στις 20:00 θα γίνει το τοπικό ντέρµπι της Ενωσης µε τη ΝΕ Μεγαρίδος. Αναλυτικά: Κλ. Μάνδρας 20.30 Μανδρα¸κός –ΑΟΝΑ Μπούκας , Μανουσόπουλος –Τοβήλ , Κούρτη , Γεωργουλάκος Κλ. Ν. Περάµου 20.00 Εν. Περάµου Μεγάρων –ΜΕ Μεγαρίδος Μαγκλογιάννης Πλιάκας – Χατζής ,Μοσκόβης , Γουζούασης Κλ. Μίλωνα 21.00 Μίλωνας -Άρης Νικαίας Πολυχρόνης Παυλόπουλος –Παπαγιαννόπουλος- Πολίτης Γ. Πασχοπούλου Σκαρµούτσος Βυζαντινό 21.00 Πέρα –Πορφύρας Ορφανός Ι. , Παπανικολάου –Τσίχλας- Λιάπη , Ζερίτης Α., Ζερίτης Θ. Κλ. Π. Σαλπέας 20.00 Ερµής Πειρ –Ελευθερία Μοσχ. Αντερριώτης , Σκαλτσής –Θεολόγη – Σαλταγιάνη , Καραγκιουλκές , Λεουτσάκος Κλ. ∆ραπετσώνας 21.00 ∆ραπετσώνα – Έσπερος Καλλιθέας Ξοχάκης , Χριστοδουλάκης –Ασλανίδης , Σαλπά , Χατηζπαρασκευά Κλ. Γλυφάδας Οδ. Παπαδ. 21.30 Ευρυάλη Γλυφ ΑΛΦ Αλίµου Τεφτίκης , Λύρας –Βεµβέτσος , Γαβρέλης , Σουλογάνη


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 72-60 ΤΟΝ ΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΜΑΤΣΑΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 1-0 ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ο Θρασύβουλος επέστρεψε στις επιτυχίες αφού επικράτησε στο Γήπεδο Γιώργος Ρουµελιώτης του Ηρακλή Ελευσίνας µε 1-0. Το τέρµα που έδωσε τους τρείς βαθµούς στην οµάδα της Φυλής σηµείωσε ο Πουρουτίδης 48'. Τον αγώνα διαιτήτευσε ο ∆ηµητρόπουλος. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ∆ήµας, Λυµπέρης, Λένα, Βάσης, Μουατζίρη, Πέππας, Τσολερίδης, Παροτσίδης(83'Κοκώνης), Καρκαµπάτσης, Παπαδόπουλος, Μακρής(65'Μπεκιάρης). ΘΡΑΣΤΒΟΥΛΟΣ:Κούρλος, Σφακιανάκης (90+2 Μπρέµπος), Γκέκας, Παντούλας, Καλαµιώτης, Παραπονιάρης, Κολίτσι, Βούλκα(54'Χατζής), Πουρουτίδης, Κωνσταντακόπουλος, Σουλιώτης(63'Σερέπας).

Με συνέπεια στην απόδοσή του ο Πανελευσινιακός επικράτησε εύκολα του Αρη µε 72-60 στην Ελευσίνα και πήρε το τέταρτο ροζ φύλλο αγώνα στο εφετινό πρωτάθληµα. Οι σταχυοφόροι δεν κινδύνευσαν σε κανένα σηµείο της αναµέτρησης. Προηγήθηκαν από την αρχή, σκόραραν µε καλά ποσοστά και περιόρισαν τον αντίπαλο σε ρόλο κυνηγού στο σκορ από νωρίς. Ο Αρης, χωρίς τον Βεζένκοφ, δεν είχε πολλά σηµεία αναφορά στην επίθεση και µοιραία στο δεύτερο ηµίχρονο έµεινε στα ρηχά. Από το 37-31 πήγαµε, στο 57-43 και στο 69-52 που ήταν και η µεγαλύτερη διαφορά στην αναµέτρηση.

Η καλύτερη πεντάδα 1. Ο πολύπειρος Παπαµακάριος µε 14 πόντους και µόλις 2 λάθη. 2. Ο Ρος µε 17 πόντους και 7/8 δίποντα, ήταν ο πρώτος σκόρερ του µατς. 3.Ο πάντα χρήσιµος Φαγέ µε 6 πόντους και 10 ριµπάουντ. 4. Ο Μιχάλης Πελεκάνος µε 23 πόντους, µία οµάδα µόνος του. 5. Ο Νίκου µε 8 πόντους, 4/4 δίποντα και 7 ασίστ.

ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Ο ΑΧΑΡΝΑœΚΟΣ

Ηττήθηκε µε 3-1 από τον Ολυµπιακό Βόλου Ο Ολυµπιακός Βόλου πήρε τη νίκη απέναντι στον Αχαρνα¸κό και διατηρήθηκε στην κορυφή του Νότιου Οµίλου της Football League µετά και την 12η αγωνιστική. Ειδικότερα, ο Κώστας Νεόφυτος του Αχαρνα¸κού άνοιξε το σκορ µετά από σύγχυση στα καρέ του Θοδωρή Γκίτκου, όµως οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν µόλις τέσσερα λεπτά για να αλλάξουν τα δεδοµένα. Έτσι, ο Ολυµπιακός Βόλου ισοφάρισε στο 79' µε σουτ του Σέρχιο Πόνσε, πήρε το προβάδισµα στο 83' µε πλασέ του Θανάση Πινδώνη και εξασφάλισε τη νίκη (3-1) µε δυνατό σουτ του Μάριο Μπρέσκα στο 92'.

Ύστερα απο ένα µατς γκράν -γκινιόλ µε ολική ανατροπή ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων επικράτησε του Ικάρου Νεοκτίστων που προηγήθηκε 0-2 µε 3-2. Οι φιλοξενούµενοι του Γιάννη Πρίφτη κατάφεραν να προηγηθούν νωρίς στο σκόρ 0-2 µε τέρµατα του Ντεγκράν 2' και Φωτιάδη 6' µε πέναλτι σε ανατροπή του Ντεγκράν. Οι γηπεδούχοι στην συνέχεια ισορρόπησαν το µάτς και κατάφεραν να το φέρουν στα ίσια µε τέρµατα του Τσιγγόπουλου 27' και Λούντζη 41'. Το τελικό 3-2 σηµείωσε ο Καραχάλιος στο 80'. Οι παίκτες του Ικάρου διαµαρτυρήθηκαν στην φάση του γκόλ στον διαιτητή ότι η µπάλα δεν είχε περάσει την γραµµή τέρµατος. ∆ιαιτήτευσε ο Σταθόπουλος που απέβαλε µε δεύτερη κίτρινη τους: Ζαρόµπα 74' και Αγκάνοβ 88'.

∆εν ανέδειξε νικητή το τοπικό ντέρµπι στον Ασπρόπυργο µεταξύ της Ενωσης Πανασπροπυργιακού/∆όξας και του Αίαντα Παραλίας αφού το τελικό σφύριγµα του διαιτητή Κουντουριώτη βρήκε τις δύο οµάδες ισόπαλες χωρίς γκολ. Οι γηπεδούχοι ήταν φλύαροι επιθετικά και δεν µπόρεσαν να διασπάσουν τον άµυνα των φιλοξενουµένων που έπαιξε µε αντεπιθέσεις. Οι γηπεδούχοι αγωνιζόντουσαν µε 10 παίκτες απο το 67' λόγω αποβολής του Μουρούτσου.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος, Αγκάνοβ, Ζησούδης(30'Τσαλερίδης), Λαβρεντίεβ), Τόσι, Λούντζης, Καραχάλιος(87'Φυσάκης), Καλέµι, Πουλής, Τσιγγόπουλος, Μαύρος. ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ:Κατσαπρίνης, Παπαντώνης, Λιναρδάκης, Χριστοδουλίδης,Αµπατζής, Μάρκου, ∆ρακωτός, Καλαιτζίδης(50'Μανδρίτσας), Σότα, Ντεγκράν, Φωτιάδης(57'Ζαρόµπας).

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ/∆ΟΞΑΣ: Μιχελής, Σηµαιοφορίδης(84'Τεπετίδης), Κάτσος, Μουρούτσος, Ευσταθιάδης, Καραµπέτσος, Βούκα, Πολυτάρχου, Τσατίδης, Νάκας, Κωνσταντινίδης(60'Γιαννακόπουλος). ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Ανδρέου, Πουµπουρίδης(55'Χλινός), Γκάνο, Ρουµελίδης, Ντούρος, Λιάκος, Παπαδόπουλος, Κουτσιγκίνη, Χάντι, Κλογκέρι(87'Σιέττος), Μπατάι.

ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΩΣΗ-ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

∆ωρεά νέου µηχανήµατος καθαρισµού του χλοοτάπητα στο γήπεδο του Ικάρου Νεοκτίστων ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η διοίκηση του Ικάρου Νεοκτίστων και η πρόεδ ρο ς Μα ρ ί α Γκ ο ύ µ α Πατέλα ευχαριστούν τον κ. Γιώργο Φίλη για την βοήθεια και την µεσολάβηση για την δωρεά της σκούπας απο την οικογένεια του εφοπλιστή Αθαν άσ ι ο υ Μα ρ τ ί ν ο υ . Επίσης, ευχαριστούν τον διευθυντή του γραφείου του κ.Μαρτίνου κ.Γιώργο Παγώνη για το ενδιαφέρο ν τ ο υ σ τ ο γ η π ε δ ικ ό πρόβληµα. *Στην φωτό διακρίνονται απο τα αριστερά ο αντιπρόεδρος Γιάννης Τσακίρης,ο προπονητής Γιάννης Πρίφτης, ο Γιώργος Φίλης πρόεδρος

ΚΕ∆Α, ο δήµαρχος Νίκος Μελετίου, η πρόεδρος του Ικάρου κ.Μαρία Γούµα, το µέλος του ∆.Σ κ.∆έσποινα Βλαχαντώνη, και ο Ταµίας Αντώνης Πατέλας.


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Ιράκ: Ένοπλοι σκότωσαν παρουσιάστρια τηλεοπτικού δικτύου Ένοπλοι σκότωσαν χθες την παρουσιάστρια του τηλεοπτικού δικτύου Al-Mosuliyah TV, Ναουράς αλ Νουέµι, στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο και η αστυνοµία. Η Νουέµι έπεσε νεκρή από σφαίρες αγνώστων κοντά στο σπίτι της στη Μοσούλη, σύµφωνα µε το AlMosuliyah. Πρόκειται για την πέµπτη δηµοσιογράφο που δολοφονείται στη χώρα τους τελευταίους µήνες, µε τις τέσσερις δολοφονίες να έχουν καταγραφεί στη σουνιτική Μοσούλη, εκ των πλέον επικίνδυνων πόλεων του Ιράκ.

Στο έλεος της κακοκαιρίας οι µεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ Σφοδρές καταιγίδες µε χιόνια έχουν πλήξει τα τελευταία 24ωρα τις µεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήµατα στην εναέρια κυκλοφορία, καθώς και στις οδικές αρτηρίες. Πολλές αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να καθυστερήσουν ή ακόµα και να ακυρώσουν πτήσεις στα αεροδρόµια του Σικάγο, της Ουάσινγκτον, της Νέας Υόρκης, του Νιούαρκ και του Νιου Τζέρσε¸, όπως αναφέρει η Οµοσπονδιακή ∆ιοίκηση Αεροπορίας. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα FlightAware.com τουλάχιστον 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο. Οι ίδιες περιοχές επλήγησαν πριν µία εβδοµάδα από µία εξίσου σφοδρή καταιγίδα που προκάλεσε έντονες χιονοπτώσεις.

Υπέρ του δηµοψηφίσµατος για ανεξαρτησία οι Καταλανοί

Επεισόδια σε διαδηλώσεις για τη λιτότητα σε Ρώµη, Τορίνο, Βενετία

Η πλειοψηφία των Καταλανών επιθυµούν να αποφασίσουν για την ανεξαρτησία τους µε δηµοψήφισµα και θεωρούν ότι ο ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι πρέπει να ζητήσει τη διεξαγωγή του, αναφέρει δηµοσκόπηση που δόθηκε την Κυριακή στη δηµοσιότητα. Την περασµένη εβδοµάδα, τα καταλανικά αυτονοµιστικά κόµµατα πρότειναν να διεξαχθεί δηµοψήφισµα την 9η Νοεµβρίου του 2014. Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα µπλοκάρει το δηµοψήφισµα, τονίζοντας ότι είναι αντίθετο στο Σύνταγµα. Ωστόσο, όπως προκύπτει από δηµοσκόπηση της εταιρείας GESOP που βασίστηκε σε συνεντεύξεις µε 800 άτοµα και δηµοσιεύτηκε στην καταλανική εφηµερίδα El Periodico, το 74% των Καταλανών θέλουν να έχουν λόγο για τη σχέση τους µε την Ισπανία. Η παρατεταµένη οικονοµική ύφεση και οι περικοπές στις δηµόσιες δαπάνες έχουν αναζωπυρώσει τις αυτονοµιστικές τάσεις της περιφέρειας της Καταλονίας -τηςπλούσιας βιοµηχανικής περιοχής στη βορειοανατολική Ισπανία. Το δηµοψήφισµα του 2014 θα έθετε δύο ερωτήµατα: «Επιθυµείτε η Καταλονία να είναι κράτος;» και «Επιθυµείτε αυτό το κράτος να είναι ανεξάρτητο;». Μία άλλη δηµοσκόπηση της εταιρείας Sigma Dos που δηµοσιεύτηκε σήµερα στη συντηρητική εφηµερίδα El Mundo έδειξε ότι το 43% των Καταλανών θα ψήφιζε «ναι» στο ερώτηµα «Επιθυµείτε να γίνει κράτος η Καταλονία;» και από αυτούς το 82% θα ήθελε να είναι ανεξάρτητο. Βασισµένη στις συνεντεύξεις 1.000 ατόµων, η El Mundo αναφέρει ότι µόνο το 35% των Καταλανών θα ψήφιζε υπέρ της πλήρους ανεξαρτησίας της Καταλονίας από την Ισπανία.

Συγκρούσεις ξέσπασαν την Κυριακή στη Ρώµη, το Τορίνο και τη Βενετία µεταξύ αστυνοµικών και διαδηλωτών που διαµαρτύρονταν για τη λιτότητα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που οργανώνει το τελευταίο διάστηµα το κίνηµα Φορκόνι των αγροτών και των φορτηγατζήδων. Φοιτητές εκτόξευσαν µπαλόνια µε µπογιά εναντίον αστυνοµικών στο Τορίνο της βορειοδυτικής Ιταλίας, η οποία έχει πληγεί από την οικονοµική κρίση και έχει εξελιχθεί σε εστία των διαδηλώσεων. Το κίνηµα Φαρκόνι ξεκίνησε από τη Σικελία και σε αυτό εντάχθηκαν αρχικά αγρότες που δυσανασχετούσαν µε την αύξηση των φόρων και φοβούνταν ότι µε την εφαρµοζόµενη πολιτική θα εξαφανιστούν οι µικροκαλλιέργειες. Στις τάξεις του έχουν ενταχθεί πλέον τεχνίτες, έµποροι, µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες οδηγοί και άλλοι. Στη Βενετία, οι αστυνοµικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να σταµατήσουν τις συγκρούσεις µεταξύ ακροδεξιών και ακροαριστερών διαδηλωτών κοντά στο σιδηροδροµικό σταθµό της πόλης. ∆ύο άνθρωποι συνελήφθησαν και δέκα αστυνοµικοί τραυµατίστηκαν ελαφρά. Στη Ρώµη, ακροδεξιοί διαδηλωτές που φορούσαν µάσκες στα χρώµατα της ιταλικής σηµαίας συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ευρωπα[κής Επιτροπής και κατέβασαν την ευρωπα[κή σηµαία, προτού επέµβουν οι αστυνοµικοί και να τους διαλύσουν. «Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική γιατί πρόκειται για την έκφραση µιας βαθιάς κοινωνικής αναταραχής", δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης Φλάβιο Ζανονάτο στα εγκαίνια ενός εργοστασίου κοντά στο Μιλάνο. «Πρέπει να επιταχύνουµε τις προσπάθειές µας και να ξαναδώσουµε στη χώρα την ορµή της» πρόσθεσε.

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Από άγχος υποφέρουν όλο και περισσότεροι Έλληνες εργαζόµενοι

Η

οικονοµική αστάθεια έχει αυξήσει την πίεση στους Έλληνες εργαζοµένους, καθώς το 72% εξ αυτών αναφέρουν ότι, λόγω της ύφεσης, έχουν εµφανίσει ασθένειες που σχετίζονται µε το άγχος. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις µπορούν να συµβάλουν στην αλλαγή αυτής της τάσης, καθώς οι εργαζόµενοι προσδιόρισαν την ευέλικτη εργασία ως σηµαντικό στοιχείο για την εξισορρόπηση του εργασιακού άγχους (65%). Οι ασθένειες που σχετίζονται µε το άγχος µπορούν να επιδεινώσουν ή να προκαλέσουν πάρα πολλές παθήσεις, από παχυσαρκία έως καρδιακές παθήσεις, νόσο Αλτσχάιµερ, διαβήτη, κατάθλιψη, γαστρεντερικά προβλήµατα και άσθµα. Από έρευνα της Regus, του µεγαλύτερου προµηθευτή λύσεων γραφείου στον κόσµο, κατά το περασµένο έτος, προέκυψε ότι 48% των ερωτηθέντων παγκοσµίως αισθάνονταν ότι τα επίπεδα του άγχους είχαν αυξηθεί το περασµένο έτος.

Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι παραπάνω από το ένα τρίτο (41%) των Ελλήνων εργαζοµένων κυριολεκτικά χάνουν τον ύπνο τους, επειδή ανησυχούν για την εργασία τους. Εξάλλου, το 63% των ερωτηθέντων ανησυχούν µήπως απολυθούν, το 74% αισθάνονται λιγότερο σίγουροι για τον τοµέα στον οποίο εργάζονται, το 52% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι η οικογένειά τους και οι φίλοι τους έχουν παρατηρήσει ότι αγχώνονται λόγω της εργασίας τους και το 65% δηλώνουν ότι το άγχος βλάπτει τις προσωπικές σχέσεις των συναδέλφων τους. Σύµφωνα µε την έρευνα, στην οποία καταγράφονται οι απόψεις περισσότερων από 20.000 ανώτερων στελεχών και επιχειρηµατιών σε 95 χώρες, στην Ελλάδα το άγχος οδηγεί σε ανησυχητική αύξηση απουσιών από την εργασία (54%), γεγονός που βλάπτει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και την προσωπική ευεξία των εργαζοµένων. Σχολιάζοντας την έρευνα, η Κατερίνα Μάνου, αντι

πρόεδρος της Regus για την περιοχή των Βαλκανίων, δήλωσε ότι «οι δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες στη ∆ύση και ο άνευ προηγουµένου ρυθµός ανάπτυξης στις αναδυόµενες οικονοµίες ασκούν πιέσεις στις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους τους. Αναµένεται από τους εργαζοµένους να αναλαµβάνουν περισσότερα καθήκοντα µε µικρότερη αµοιβή και αυτό έχει σηµαντικό αντίκτυπο, καθώς πολλοί οδηγούνται στην εξουθένωση. ∆εν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ανησυχία σχετικά µε την εργασία και οι επακόλουθες άγρυπνες νύχτες έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην προσωπική ζωή των εργαζοµένων. Ακόµη πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η υγεία τους τίθεται σε κίνδυνο, καθώς το άγχος είναι ένας γνωστός καταλύτης για πολλές σοβαρές ασθένειες. Οι επιχειρήσεις που προνοούν για την αντιµετώπιση του άγχους στο εργατικό δυναµικό τους είναι πιθανό να αποκτήσουν πιο υγιές προσωπικό και να σηµειωθεί µείωση των απουσιών από την εργασία.»


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

Πρόγραµµα εθελοντικής διαδηµοτικής κινητικότητας προωθεί µε νοµοθετική του ρύθµιση το Υπουργείο Εσωτερικών Την εφαρµογή του προγράµµατος της εθελοντικής διαδηµοτικής κινητικότητας προωθεί µε νοµοθετική του ρύθµιση το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , µετά από αίτηµα της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε). Με αφορµή τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία, οι Υπουργοί ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, δήλωσαν σχετικά: Κ. Μητσοτάκης: «Το πρόγραµµα της εθελοντικής κινητικότητας που προωθούµε µε το Υπουργείο Εσωτερικών έχε&iota ; ως γνώµονα τη µέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των ∆ήµων, των εργαζόµενών του και φυσικά του πολίτη. Η διαδικασία αυτή έχει και ένα πιλοτικό χαρακτήρα και προσβλέπουµε ότι στο µέλλον όλες οι µετακινήσεις προσωπικού στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα θα γίνονται µε αυτή τη λογική: θα υπάρχει δηλαδή ένα «πάντρεµα» προσφοράς και ζήτησης µε βάση τις κενές θέσεις, αλλά και το πλεονάζον προσωπικό, για να µπορέσουµε να ξεφύγουµε επιτέλους από ένα σύστηµα µετατάξεων και αποσπάσεων το οποίο τελικά καταλήγει να είναι ένα

σύστηµα προσωπικών διευθετήσεων». Γ. Μιχελάκης: «Για πρώτη φορά γίνεται πράξη η εθελοντική µετάταξη µονίµων υπαλλήλων που εργάζονται στους ΟΤΑ σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες µέσα από σύντοµες και αδιάβλητες διαδικασίες οι οποίες θα διεξάγονται από το ΑΣΕΠ. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτηµα των δηµάρχων το οποίο υλοποιείται και βοηθάει σε σηµαντικό βαθµό την ενίσχυση του προσωπικού στους ΟΤΑ. Παράλληλα δίνει λύση στο πρόβληµα της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στο ζήτηµα των µετατάξεων στους δήµους. Το σηµαντικότερο ωστόσο είναι ότι η εφαρµογή της εθελοντικής κινητικότητας θα προσφέρει επιτέλους καλύτερες υπηρεσίες στο δηµότη µέσα από τον εξορθολογισµό των υπηρεσιών των δήµων. Να σηµειωθεί πως το προσωπικό που θα µεταταχθεί, θα ενταχθεί στην κινητικότητα µόνο για ένα µήνα και στην συνέχει θα τοποθετηθεί στην υπηρεσία που έχει ζητήσει. Για άλλη µια φορά αποδεικνύεται – όπως συνέβη και µε τους δηµοτικούς αστυνοµικούς – πως κινητικότητα δεν σηµαίνει και έξοδος από το δηµόσιο»

Παράταση ισχύος

για το επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας και το 2014 Επεκτείνεται και για το νέο έτος το επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ . Πιο συγκεκριµένα το δωδεκάµηνο επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας ύψους 200 ευρώ µηνιαίως δικαιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 περίπου 175.000 άνεργοι

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΝΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ενηµερωθείτε τώρα για τις νέες χαµηλές τιµές στην Εθνική Ασφαλιστική. 40 χρόνια το γραφείο µας στη διάθεσή σας. Ευχαριστούµε και συνεχίζουµε. Για να είστε ασφαλισµένοι και ενηµερωµένοι ασφαλίσεις Οχηµάτων - Πυρός - Ζωής - Μεταφορές. Σαλαµίνος 40 - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5571472-210 5070337

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!

που παραµένουν στην ανεργία πέραν των δώδεκα µηνών. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που µάλιστα παρουσιάσθηκε σε γνωστή εφηµερίδα . Οι δικαιούχοι θα πρέπει, πέραν της βεβαιωµένης από τον ΟΑΕ∆ ανεργίας, να

πληρούν και εισοδηµατικά κριτήρια, δηλαδή το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο προστατευόµενο τέκνο. Το µέτρο θα κοστίσει στον κρατικό προ¹πολογισµό 35 εκατ. ευρώ ετησίως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Μηχανικών Ασπροπύργου µε την παρούσα γνωστοποιεί ότι τα µέλη του είναι πάντοτε στη διάθεση των δηµοτών για να ενηµερώνουν υπεύθυνα, σχετικά µε τις διαδικασίες ένταξης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/13

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. Πληροφορίες 6932851913 κος Κωστας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. ((7.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. ((7.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό ΚαραOσκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόYλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου

∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13) Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847,

Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 - 2105576453 (27.8.13)

693 2425665 (19.9.13) Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13) ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής.

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ζητούνται κοπέλες για την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφέ του καταστήµατος “STATE COFFEE CO” Ελευσίνας. Εµπειρία επιθυµητή, φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942807545 & 6937494104. (5.11.13)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θρ-

ιασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932-215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑPΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

9.12


∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 (18.3.13)

10..7.12

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP

(4.12.13)

Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

email: :a thanasiou.ad visors@gmail.com

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΤΕΧ ΝΙΚ Ο ΓΡ ΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (11.7.13)

21.11.11

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ Τσίγκος Σωτήριος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Τοπογράφος - Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενηµερώνουµε τα µέλη της ∆ΗΜ.Τ.Ο. πως θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση τροφίµων (συσκευασµένων) στον χώρο των γραφείων µας (Περικλέους 10 & Σαλαµίνος) από την ∆ΕΥΤΕΡΑ 16/12/2013 έως την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2013, τα οποία θα προσφερθούν για

Ο Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην ηµερίδα µε τίτλο: «Καλές Πρακτικές Κοινωνικής Οικονοµίας», που θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 2013, ώρα 10.00 – 12.00, στο ξενοδοχείο HILTON στην αίθουσα ΕΡΑΤΩ C. Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαιτέρως. Η ηµερίδα υλοποιείται µε αφορµή τη συµµετοχή του ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ για τη δηµοσιοποίηση του σχεδίου Κοιτίδες Απασχόλησης στο 6o “Φεστιβάλ Εθελοντισµού Χωρίς Σύνορα •Έλληνας Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης” που διεξάγεται στις 21 και 22 ∆εκεµβρίου 2013 ώρα 10.00 - 21.00 στο HILTON . ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ∆ίκτυο Ευρωπαiκών Πόλεων για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Σωτ. Πέτρουλα 3-133 41 Άνω Λιόσια, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ∆Α τηλ.: +30 210 24 86 041-5, fax: +30 210 24 86 046 e-mail: epolis@efxini.gr, website: www.efxini.gr

την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Ασπροπύργου. Παρακαλούµε όλα τα µέλη µας να συµµετάσχουν σε αυτή την φιλανθρωπική ενέργεια της ∆ΗΜ.Τ.Ο. για να βοηθήσουµε τους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη. Ω ΡΕ Σ Λ ΕΙ ΤΟ Υ ΡΓ Ι Α Σ ΓΡ ΑΦ ΕΙ Ο Υ : ∆Ε Υ ΤΕ ΡΑ – Π ΑΡ ΑΣ Κ ΕΥ Η : 11 :0 0 – 1 3: 0 0 κ α ι 1 8 :0 0 – 2 0: 0 0 Σ Α ΒΒ ΑΤ Ο – Κ Υ ΡΙ ΑΚ Η : 11 :0 0 – 1 3: 0 0

Thriassio 20131216  
Thriassio 20131216