Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ∆ΥΣΦΗΜΙΣΗ Σåë. 5

Ευκαιρία στην εργασία για ανέργους της ∆υτικής Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών Εγκρίθηκαν Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης για την περιοχή µε συνολικό προuπολογισµό 1,4 εκατ.

Σε ειδική ηµερίδα στα Άνω Λιόσια

Σåë. 7

Ξεκίνησαν οι προσλήψεις για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής

Στους 170 οι ωφελούµενοι Óåë. 5

Στη λίστα των ενταχθέντων «φιγουράρει» και η αποχέτευση του «Παραδείσου» ύψους 5,4 εκατ. ευρώ

Óåë. 3-9

Εξάρθρωση οργανωµένης σπείρας που έκλεβε καλώδια της ∆ΕΗ Ηγετικό στέλεχος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης εµπορίας σκραπ στη Μάνδρα Αττικής

Σåë. 2-4

Ο ρόλος των π αιδικ ών εµβ ολιασµών

Έργα 40,6 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν το Νοέµβριο στο ΠΕΠ Αττικής

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Τριήµερο ενηµερωτικών σεµιναρίων διοργάνωσε η Κοινωνική Πολιτική ∆ήµου Ελευσίνας Στόχος η πληροφόρηση µαθητών γύρω από τη "Γενετήσια Αγωγή Υγείας και τις ∆ιαφυλικές Σχέσεις"

Σåë. 5

Στο 1ο ∆ηµ. Σχολείο Ζεφυρίου στις 9/12 Επιµορφωτικό σεµινάριο Αγωγής Υγείας

τους κατοίκους της Αγριελαίας Ελευσίνας

για την αντιµετώπιση παιδοαλλεργιολογικών προβληµάτων στο χώρο του σχολείου

Σε συνάντηση µε τον δήµαρχο έθεσαν τα προβλήµατα της γειτονιάς και ζήτησαν λύσεις

Σåë. 7

Καθαριότητα και αποχέτευση «βασανίζουν»

Σåë. 3

Óåë. 8

ΜΠΑΣΚΕΤ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ME TON ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΓΟΥΒΑ

ΕΠΣ∆Α: ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΣ ΛΕΟΝΤΑΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ -ΑΤΤΑΛΟΣ

Óåë . 10 -11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2375 Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Παρασκευή 6.12.2013 Καιρός : Νεφώσεις και παγωνιά 'Ανεµοι: δυτικοί 6-7 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 10 έως 17 βαθµούς κελσίου.

Ευκαιρία στην εργασία για ανέργους της ∆υτικής Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Αγίου Νικολάου, Νικολία

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013 Ελευσίνα

Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

Εγκρίθηκαν Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης για την περιοχή µε συνολικό προuπολογισµό 1,4 εκατ. ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Βενιζέλου Ελευθερίου 61, Τηλέφωνο: 2105548498 Ασπρόπυργος Μάσσος Κωνσταντίνος Θερµοπυλών & Μακρυγιάννη Τηλέφωνο: 210 5580002 Φυλή - Άνω Λιόσια ∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102322141 Αχαρνές Φιλιππάτου Αικατερίνη Β. Λεωφόρος Αθηνών 40, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102461015 Κατσούλη Ευτυχία Ε. Λεωφόρος Θρακοµακεδόνων 47, Ώρες Εφηµερίας:08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102402794 Μάνδρα

Κληρονόµων Ι. Βασιλείου Στ. Ρόκκα 67 Τηλέφωνο: 210 5555236

Σ

υνεχίζονται οι εντάξεις σχεδίων αναπτυξιακών συµπράξεων στο ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) για τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ), όπου περιλαµβάνονται συµπράξεις που αφορούν και τους ∆ήµους του Θριάσιου Πεδίου (Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μέγαρα) αλλά και τους ∆ήµους Φυλής και Αχαρνών. Μέσα από της συµπράξεις άνεργοι της περ

Συνεχίζεται στη σελίδα 4

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí

ιοχής θα έχουν ευκαιρία στην απασχόληση, ενώ συνολικά οι ωφελούµενοι στην Αττική θα είναι 5000. Συνολικά στη ∆υτική Αττική και το ∆ήµο Αχαρνών εγκρίθηκαν πέντε συµπράξεις και οι προuπολογισµοί τους, οι οποίοι στο σύνολό τους ανέρχονται στο 1,4 εκατ. ευρώ και αφορούν σχέδια απασχόλησης, µε κεντρικό άξονα την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και την Κοινωνική Οικονοµία.

Αναγκαία η εκτροπή του ρέµατος «Έξω Βρύση» στα Μέγαρα Αυτοψία στο ρέµα απο κλιµάκιο των υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής Παρόντες η αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου και ο δήµαρχος Μεγαρεών Γιάννης Μαρινάκης Στο Ρέµα Έξω Βρύσης Μεγάρων βρέθηκε σε αυτοψία η αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου µαζί µε το δήµαρχο Μεγαρέων Γιάννη Μαρινάκη την περασµένη Τετάρτη. Την κ. ∆ήµου συνόδευε κλιµάκιο υπηρεσιακών παραγόντων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής προκειµένου να εξετάσουν τις δυνατότητες παρεµβάσεων στο ρέµα.

êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Συνέχεια στη σελ. 6


Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Έργα 40,6 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν το Νοέµβριο στο ΠΕΠ Αττικής Στη λίστα των ενταχθέντων «φιγουράρει» και η αποχέτευση του «Παραδείσου» ύψους 5,4 εκατ. ευρώ

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

ώδεκα νέα έργα συνολικού προ¶πολογισµού 40,6 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν κατά το µήνα Νοέµβριο 2013 στο ΠΕΠ Αττικής. Από αυτά για την περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, «φιγουράρουν» τα 5,4 εκατ. ευρώ για την αποχέτευση της περιοχής του «Παραδείσου» της Ελευσίνας. Τα έργα αυτά αφορούν στην κατασκευή: - πέντε (5) νέων παιδικών/ βρεφονηπιακών σταθµών, συνολικού προ¶πολογισµού 10.307.800 ευρώ, στους ∆ήµους:

Μεταµόρφωσης, Πεντέλης (Μελίσσια), Ωρωπού (Κάλαµος), Αλίµου , Βριλησσίων τριών (3) έργων αναπλάσεων, συνολικού προ¶πολογισµού 10.920.554 ευρώ, σε πυκνοκατοικηµένους ∆ήµους: Αγία Βαρβάρα και Αιγάλεω Αγία Παρασκευή Πεύκη - δύο (2) αντιπληµµυρικών έργων, στο ∆ήµο ∆ιονύσου αλλά και στο ∆ήµο Ηλιούπολης, όπου θα Η συνέχεια στη σελ. 9

Καθαριότητα και αποχέτευση «βασανίζουν» τους κατοίκους της Αγριελαίας στην Ελευσίνα Σε συνάντηση µε τον δήµαρχο έθεσαν τα προβλήµατα της γειτονιάς και ζήτησαν λύσεις

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626

- Για άµεση αντιµετώπιση ζητηµάτων που δεν απαιτούν χρόνο, δεσµεύτηκε ο δήµαρχος Γιώργος Τσουκαλάς

Σ

υζήτηση µε κατοίκους της περιοχής Αγριελαία είχε την περασµένη Τετάρτη ∆εκεµβρίου στο 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο ο δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς. Παρά το τσουχτερό κρύο οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της ∆ηµοτικής Αρχής και συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τα µικρά και µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν την Ελευσίνα και την περιοχή τους.

Στην κορυφή των προβληµάτων αποχέτευση, καθαριότητα και έλλειψη κοινόχρηστων χώρων Κατά τη συζήτηση έγιναν φανερά προβλήµατα που αναζητούν λύση, όπως αυτό της αποχέτευσης ιδιαίτερα σε ορισµένα δύσκολα σηµεία, όπως τα στενά δροµάκια -της καθαριότητας και έλλειψης κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές). Ο δήµαρχος δεσµεύτηκε να δώσει άµεση λύση για τα θέµατα που µπορούν να αντιµετωπιστούν σε σύντοµο χρονικό όριο. Απαντώντας στο ζήτηµα της αποχέτευσης των στενών δρόµων ανέφερε ότι το πρόβληµα που υπάρχει είναι ότι υπάρχουν αγωγοί ύδρευσης και πρέπει να µεταφερθούν από την ΕΥ∆ΑΠ ώστε να γίνει δυνατή η εκσκαφή για τους αγωγούς των λυµάτων και αυτό θα µπορεί να γίνει από το 2014. Π. Μ.

ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προµστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ : ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ Από την 1 Ιανουαρίου του 2014 αίρεται υπό προ¶ποθέσεις η προστασία από πλειστηριασµούς ακόµα και της πρώτης κατοικίας ενώ καταργείται και το όριο προστασίας από πλειστηριασµούς για οφειλές µέχρι 200.000 ευρώ. «Απαιτούν πλειστηριασµούς και για Α' κατοικία Πλειστηριασµούς ακόµα και της πρώτης κατοικίας απαιτεί η τρόικα, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, γεγονός που οδήγησε και αυτόν τον γύρο των διαπραγµατεύσεων µε τον υπουργό σε πλήρες αδιέξοδο» [12/11] (από τον ηλεκτρονικό τύπο). ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ- ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ - ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ – ΑΝΤΙ∆ΡΑΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 8 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 11.00 π.µ. ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (Λ. Φυλής 165)

ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΦΥΛΗΣ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στον ισόπεδο κόµβο της Λ. Κηφισού

Στη συµβολή µε την Ιερά Οδό στο ∆ήµο Αιγάλεω

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

Η συνέχεια του κειµένου από σελ. 2

Γ. Σγουρός: «Συνεχίζουµε µε αµείωτο ρυθµό» «Συνεχίζουµε τις διαδικασίες µε αµείωτο ρυθµό, µέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα. Οι συµπράξεις των ΤΟΠΣΑ θα δώσουν 5.000 θέσεις εργασίας σε όλους τους ∆ήµους που περιλαµβάνονται στην Περιφέρεια Αττικής. Αποδεικνύουµε έµπρακτα ότι, µέσα στην σκληρή οικονοµική κρίση, µε κάθε τρόπο και κάθε µέσο που διαθέτουµε, στηρίζουµε τους πολίτες», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, καθώς συνεχίζονται εντατικά οι εντάξεις στο ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρµοσµένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας». Σηµειώνεται, οτι έως και σήµερα, έχουν ενταχθεί 43 σχέδια αναπτυξιακών συµπράξεων, των οποίων ο συνολικός προuπολογισµός είναι 16 εκατοµµύρια ευρώ. Α.Σ. ΠΑΡΝΗΘΑ Α.Σ. ΑΧΑΡΝΕΙΣ Α.Σ. ΘΡΙΑΣΙΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 390,000.00 € ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 350,000.00 € ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 390,000.00 € ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ

Α.Σ. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 350,000.00 € ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Α.Σ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ Β. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ 390,000.00 € ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ – ∆ΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Περικλής Ι. Μαραγκός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π΄ & ∆΄ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ρήγα Φεραίου 70, 19 200, Ελευσίνα Τηλ: 210 5545332 | Fax: 210 5549069 E-mail: ekpaideutika@didedytik.att.sch.gr Πληροφορίες: Ε. Φιλντίση- Α. Ανωγειανάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Φ.815.4/291/101014/Ζ1/21-08-

2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΟΠΟΥΣ: α) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ «APOSTILLE» ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ™ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ β) ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

γ) ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΩΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ , Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Η’ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ Η’ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ) 3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ O ∆ιευθυντής της ∆/νσης ∆.Ε. ∆υτικής Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ενηµερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο κατασκευής των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας που εκτελεί και πιο συγκεκριµένα του έργου «∆ίκτυο Οµβρίων και Συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Αιγάλεω», προuπολογισµού 9.148.740 ευρώ, ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στον ισόπεδο κόµβο της Λ. Κηφισού στη συµβολή µε την Ιερά Οδό του ∆ήµου Αιγάλεω, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013 και έχουν ως εξής: Προβλέπεται σταδιακή κατάληψη της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του κλάδου εξόδου της Λ. Κηφισού προς την Ιερά Οδό στο ρεύµα προς Λαµία (στο ισόπεδο τµήµα κόµβου), µε ρύθµιση της κυκλοφορίας.

Επισηµαίνεται στους οδηγούς των οχηµάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σηµεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση. Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής του έργου πρόκειται να συνεχιστούν και µετά την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: Αναγνωρίζουµε ότι οι προσωρινές αυτές ρυθµίσεις µπορεί να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες. Ζητούµε, όµως, την κατανόησή τους, καθώς η ολοκλήρωση του έργου θεωρείται επιτακτική προς όφελος των πολιτών. Παρακαλούµε τους οδηγούς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου µας, σας προσκαλούν στη διάλεξη που θα δώσει, ο Ιεροµόναχος, της Ιεράς Μονής Σίµωνος Πέτρας, του Αγίου Όρους,κ. κ. Θεολόγος µε θέµα διάλεξης: «1050 χρόνια Άγιον Όρος» Η διάλεξη θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 9 ∆εκεµβρίου 2013 στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου («∆ηµήτριος Καλλιέρης»), Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου ∆ηµητρίου, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μετ΄ εξαιρέτου τιµής, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Π.Κ. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αντώνιος Καραµπούλας

Νικόλαος Ι. Μελετίου


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

Ξεκίνησαν οι προσλήψεις για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής Στους 170 οι ωφελούµενοι

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Τριήµερο ενηµερωτικών σεµιναρίων διοργάνωσε η Κοινωνική Πολιτική ∆ήµου Ελευσίνας

Στόχος η ορθή πληροφόρηση µαθητών γύρω από τη "Γενετήσια Αγωγή Υγείας και τις ∆ιαφυλικές Σχέσεις" β) στο Λύκειο Μαγούλας στις 3 ∆εκεµβρίου & στο ξενοδοχείο ΕΛΕΥΣΙΝΑ για τους ενήλικες και τους γονείς. Στα σεµινάρια αναπτύχθηκαν θέµατα που αφορούσαν τη λειτουργία και υγιεινή του γεννητικού συστήµα-

Σ

το πλαίσιο του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας, έχουν αναλάβει ήδη υπηρεσία στην Περιφέρεια Αττικής 130 ωφελούµενοι, κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ενώ αναµένεται να προσληφθούν επιπλέον 40 ωφελούµενοι της ίδιας ειδικότητας (σύνολο 170 προσλήψεις). Οι ωφελούµενοι θα απασχοληθούν στην αναβάθµιση χώρων πρασίνου και κτιριακών υποδοµών καθώς και στην υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Επίσης, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) θα δηµοσιεύσει άµεσα τους οριστικούς πίνακες µε τους τελικούς επιτυχόντες κατηγοριών ∆Ε-ΤΕ-ΠΕ, διαφόρων ειδικοτήτων (αρχιτέκτονες, διοικητικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α), από τους οποίους στην Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να απασχοληθούν συνολικά 848 ωφελούµενοι. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις ειδικότητες, τις προuποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, www.oaed.gr, στην οποία δηµοσιεύτηκε η ∆ηµόσια Πρόσκληση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ∆ΥΣΦΗΜΙΣΗ Την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2013 σε δηµοσίευµά της η εφηµερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ είχε παρουσιάσει την αγωγή ύψους 500.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήµιση που κατέθεσε ο δήµαρχος Ασπροπύργου, Ν. Μελετίου κατά του δηµοτικού συµβούλου Β. Παπανικολάου. Σήµερα η εφηµερίδα φιλοξενεί την ανακοίνωση απάντηση του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ και του δηµοτικού συµβούλου Β. Παπανικολάου . Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ζητά 500.000 ευρώ µε αγωγή στον Βαγγέλη Παπανικολάου Η σθεναρή αντιπολίτευση του «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ» και του επικεφαλής του Βαγγέλη Παπανικολάου και η συστηµατική ενηµέρωση των δηµοτών για την αποτυχηµένη πολιτική του κ. Μελετίου τον έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό καταφεύγει σε σπασµωδικές ενέργειες και σε γελοίες αγωγές κατά των πολιτικών του αντιπάλων γιατί δεν έχει επιχειρήµατα να αντιπαρατεθεί. Ο κ. Μελετίου βρίσκεται πλέον σε απόγνωση και σέρνει

Π

ραγµατοποιήθηκαν το τριήµερο 2, 3 και 4 ∆εκεµβρίου τα ενηµερωτικά σεµινάρια, που οργάνωσαν το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Ελευσίνας και το Ιατρείο Οικογενειακού Προγραµµατισµού της Γ΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ("Αττικόν" Νοσοκοµείο). Τα σεµινάρια ακολούθησαν δύο κύκλους ενηµέρωσης, έναν για τους έφηβους και έναν για τους γονείς. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες που αφορ-

ούσαν τους µαθητές των Λυκείων: α) στο 1ο Λύκειο Ελευσίνας για τους µαθητές των δύο Γενικών Λυκείων της Ελευσίνας στις 2 ∆εκεµβρίου και ,

την πολιτική ζωή του τόπου στα δικαστήρια ως µόνη «σανίδα σωτηρίας» του. Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ θέτει τα ερωτήµατα: 1.Πήρε η Χωµατερή το κτήµα του ∆ήµου και επεκτάθηκε προς τον Ασπρόπυργο; ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 2. Όταν καταπατήθηκε το κτήµα του ∆ήµου, γιατί όλη η τότε αντιπολίτευση (Σερέπας, Πανταζής, Παπανικολάου, Νικάς) ήταν στο κτήµα και διαµαρτύρονταν; Ο κ. Μελετίου που ήταν να διαµαρτυρηθεί για την καταπάτηση; Μήπως έκανε το κορόιδο ή υπήρχε άλλος λόγος; 3. Κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων του Ασπροπύργου από τη Χωµατερή ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Όταν έχει καταστραφεί το έδαφος και το υπέδαφος από τα στραγγίσµατα που έχουν φθάσει µέχρι τη θάλασσα και οι µυρωδιές ιδιαίτερα τα καλοκαίρια ενοχλούν τους δηµότες. 4.Τι έχετε κάνει κ. Μελετίου για το ζήτηµα της Χωµατερής; Εδώ δεν χρειάζεται να µας απαντήσετε, όλοι οι δηµότες ξέρουν ότι δεν έχετε κάνει ΤΙΠΟΤΑ και επιπλέον παραχωρήσατε το κτήµα στη Χωµατερή χωρίς αντίσταση. Αυτό είναι το ηθικό πρόβληµα. 5.Τι έχετε κάνει κ. Μελετίου για την ανακύκλωση των απορριµµάτων στην πόλη µας; Γιατί σας ενοχλεί η κριτική που σας γίνεται, ότι δεν προωθείτε την ανακύκλωση. Όταν είναι η µόνη λύση για τα απορρίµµατα, που προωθείται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη µε επιστηµονικές µεθόδους και εσείς αδρανείτε. 6. Γιατί δεν παρακολουθήσατε την διαδικασία απαλλοτρίωσης και πέρασε το προβλεπόµενο 18µηνο και το Νοµικό Συµβούλιο του κράτους έκανε αναστολή πληρωµής της απαλλοτρίωσης; (Η πληρωµή ήταν 3,5 εκατοµµύρια ευρώ). Και µάλιστα σας προτείνει να πάρετε το οικόπεδο πίσω. Είναι σοβαρός ένας ∆ήµαρχος, που µία τόσο σηµαντική υπόθεση την άφησε να χαθεί και τώρα τρέχει και δεν φθάνει. Και µάθαµε ότι ζήτησε τη βοήθεια του Περιφερειάρχη κ. Σγουρού για να πάρει τα χρήµατα, εκεί έχει καταντήσει.

τος, τις κυήσεις, τις εκτρώσεις, την αντισύλληψη στην εφηβεία, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, το AIDS, την διατροφή και γονιµότητα.

7. Τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε είτε για να πάρετε τα χρήµατα ή το κτήµα πίσω; Μήπως θα κλείσετε τη Χωµατερή όπως απειλήσατε σε δήλωση σας στο« Θριάσιο». ∆υστυχώς σας έχουν πάρει χαµπάρι όλοι ότι είστε µόνο λόγια και κανείς δεν σας φοβάται. Όλα αυτά τα ερωτήµατα που έθεσε ο επικεφαλής του «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ», Βαγγέλης Παπανικολάου, µε την ανακοίνωση του είναι συκοφαντίες και ύβρεις ή τεκµηριωµένη κριτική για την πολιτική που ακολουθείτε; Κάθε µέρα που περνάει όλο και περισσότεροι δηµότες καταλαβαίνουν ότι είστε ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ και ΑΝΙΚΑΝΟΣ για ∆ήµαρχος. ∆εν µπορείτε να προστατεύσετε τα συµφέροντα της πόλης, ούτε να λύσετε προβλήµατα. Αυτό το καταλαβαίνουν όχι µόνο οι δηµότες αλλά και οι ίδιοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι του Συνδυασµού σας που παραιτούνται ή ανεξαρτητοποιούνται ο ένας µετά τον άλλον. Η παράταξη σας είναι υπό διάλυση και στις δηµοτικές εκλογές του ΜαCου θα αποτελείτε θλιβερό παρελθόν για τον Ασπρόπυργο και οι δηµότες θα ανακουφιστούν. Κάποιες συγκυρίες κ. Μελετίου σας έφεραν ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, δεν το αξίζατε. Ίσως θα µείνετε στην Ιστορία του Ασπροπύργου σαν ο ∆ήµαρχος που δεν άφησε κανένα σηµαντικό έργο πίσω του, αλλά έναν υπερχρεωµένο ∆ήµο και πολλά άλυτα προβλήµατα. Στα ερωτήµατα που σας θέσαµε οφείλετε να απαντήσετε, διαφορετικά θα είστε-υπόλογος στη συνείδηση των δηµοτών, ότι σκόπιµα κάνατε την αγωγή για να ποινικοποιήσετε τον πολιτισµένο δηµοτικό διάλογο στην πόλη µας. Επιβάλλεται να πάρετε πίσω την αγωγή και να επιστρέψει η αντιπαράθεση στα πολιτικά επιχειρήµατα. ∆είξτε έστω και αργά ότι αντιλαµβανόσαστε το πολιτικό σας ολίσθηµα, διαφορετικά θα µείνετε στην ιστορία ως ο µοναδικός ∆ήµαρχος Ασπροπύργου που έκανε αγωγή σε πολιτικό του αντίπαλο. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

»


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

Η συνέχεια του κειµένου από τη σελ. 2

Τ

ο έτος 2001 είχε ονοµαστεί από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών «∆ιεθνές Έτος Εθελοντισµού» και ως επακόλουθο ο ίδιος φορέας κατοχύρωσε την 5η ∆εκεµβρίου ως «∆ιεθνή Ηµέρα Εθελοντισµού». Η έννοια «εθελοντισµός» είναι εξαιρετικά ευρεία, καθώς µπορεί να συµπεριλαµβάνονται δράσεις από την εθελοντική αιµοδοσία έως και τη µετά θάνατο προσφορά µελών του ανθρώπινου σώµατος για επιστηµονικούς σκοπούς… Συνήθως όταν αναφερόµαστε σε εθελοντές εννοούµε διασώστες, πυροσβέστες, ιατρούς και συναφείς ειδικότητες υγείας, διοργανωτές αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές οµάδες. Ας δούµε κάποια ενδιαφέροντα σχετικά στοιχεία: Στη Γαλλία, την πρώτη χρονιά µετά το 2001, ο χρόνος που προσφέρθηκε σε εθελοντικές εργασίες, αντιστοιχούσε σε περισσότερες από 716.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Στην Πολωνία, τη χρονιά που έγιναν οι Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας περίπου 5,4 ( 18% ) εκατοµµύρια πολίτες ασχολήθηκαν µε τον εθελοντισµό. Η οικονοµική αξία του έργου τους, εκτιµήθηκε ότι ανήλθε στα 124 εκατοµµύρια ευρώ. Στη Γερµανία κάθε χρόνο 23 εκατοµµύρια πολίτες ( 36% ) συµµετέχουν σε διάφορα είδη εθελοντικής εργασίας. Στην Ιρλανδία το 33% του ενήλικου πληθυσµού περίπου 1.287.000 άτοµα ασχολείται µε τον εθελοντισµό. Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες την εβδοµάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες χωρίς αµοιβή που ισοδυναµεί µε 200.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Στο Ηνωµένο βασίλειο 23 εκατοµµύρια άνθρωποι προσφέρουν εθελοντικά κάθε χρόνο, αποτελώντας ένα εργατικό ισοδύναµο µε 180.000 εργαζόµενους, αποφέροντας περισσότερα από 65 δις ευρώ ετησίως ή 7,9 % του ΑΕΠ. Στις ΗΠΑ οι εθελοντικές οργανώσεις φαίνεται ότι αποτελούν µεγάλη οικονοµική δύναµη, αφού φτάνουν τις 1.140.000 και εµφανίζουν έσοδα 621 δις $, ποσό που αποτελεί το 6,2% της αµερικανικής οικονοµίας. Στην Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα στην Αττική, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα που έγινε µέσω των ΚΕΠ, σε τυχαίο δείγµα 1000 ατόµων της Αττικής, ποσοστό 70% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν έχουν συµµετάσχει ποτέ σε εθελοντικές οµάδες για την επίτευξη ενός σκοπού, ενώ µόνο το 3,8 % δήλωσε ότι είναι µέλη µιας οργανωµένης οµάδας. Επίσης το 40% δήλωσε ότι δεν επιθυµεί να συµµετάσχει προσωπικά σε οποιαδήποτε κίνηση εθελοντών, ενώ το 16% απάντησε ότι γνωρίζει µε σιγουριά το ζήτηµα της εθελοντικής προσφοράς. Στη ∆υτική Αττική υπάρχουν πολλές εθελοντικές οµάδες, οι οποίες αποδίδουν αξιόλογο έργο τόσο σε ποσοτικό, όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Ως Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής στηρίζουµε τη δράση τους προσφέροντας είτε καύσιµα για τα οχήµατα, είτε εξοπλισµό για την εύρυθµη λειτουργία τους. Παράλληλα, συνεργαζόµαστε στη διοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν ως αντικείµενο το περιβάλλον, τον πολιτισµό και τη βοήθεια στο συνάνθρωπο όπως η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων ∆υτικής Αττικής, το Let’s Do it Greece, το άλµα ζωής, το Open Days, ενώ έχουµε προχωρήσει σε δενδροφυτεύσεις στο Βουρκάρι και στη Μαγούλα καθώς και σε καθαρισµούς δρόµων, παραλιών και πλατειών. Πρόσφατα οργανώσαµε µε επιτυχία την πρώτη στην Περιφέρεια Αττικής ανοιχτή συζήτηση µε θέµα τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην πολιτική προστασία όπου τέθηκαν τα προβλήµατα και οι δυσχέρειες στη δράση τους. Θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ όλους τους εθελοντές της περιοχής µας που στις δύσκολες αυτές µέρες που περνάµε αφιερώνουν τον πολύτιµο χρόνο τους στο συνάνθρωπο και στην αναβάθµιση του τόπου µας. Είναι σηµαντικό, φίλες και φίλοι, να κατανοήσουµε πως µε τον οργανωµένο εθελοντισµό θα περιοριστούν παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή νοοτροπία µας, όπως το σκεπτικό του ατοµικισµού και της εσωστρέφειας στο µικρό οικογενειακό πυρήνα µε αποτέλεσµα την αδιαφορία ή καλύτερα την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα κοινά. Είναι σηµαντικό να

Αναγκαία η εκτροπή µέρους της παροχής του ρέµατος Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της εκτροπής µέρους της παροχής του ρέµατος στα ανάντη προς το ρέµα Μαυρατζά και εν συνεχεία η συνολική διευθέτηση του

ρέµατος µέσα στην πόλη των Μεγάρων. Για το θέµα του ρέµατος Έξω Βρύσης ορίστηκε νέα συνάντηση στο γραφείο της αντιπεριφερειάρχη µε τη συµµετοχή

του δηµάρχου Μεγαρέων, υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και του µελετητή που έχει συντάξει τις σχετικές µελέτες την προσεχή Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013.

Τοποθέτηση του Β. Οικονόµου στην Ολοµέλεια της Βουλής µε αιχµές για την αύξηση των διοδίων

Ο

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου, στην τοποθέτησή του στην Ολοµέλεια της Βουλής στη συζήτηση για τον Προuπολογισµό του 2014 µεταξύ άλλων τόνισε: Πρόκειται για ένα ακόµα προuπολογισµό ύφεσης και λιτότητας, χωρίς όραµα, χωρίς απαντήσεις στα πραγµατικά κοινωνικά προβλήµατα και στην ανάγκη ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας Ο Προuπολογισµός και του 2014 είναι αµυντικός, φοβικός και φανερώνει µεγάλο άγχος και επιφυλακτικότητα ως προς τη διαχείριση του πρωτογενούς πλεονάσµατος ∆εν δίνει καµία διέξοδο στο µεγαλύτερο σήµερα πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας, αυτό της ανεργίας Απουσιάζει το σχέδιο της παραγωγικής – οικονοµικής ανασυγκρότησης της χώρας και οι άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί αυτή η ανασυγκρότηση, ενώ διάχυτη είναι η εντύπωση ότι κάθε ενέργεια για την ανασυγκρότηση της χώρας υπόκειται σε διαπραγµάτευση µε τα τεχνοκρατικά κλιµάκια της τρόικας Η επανεκκίνηση µεγάλων έργων όπως είναι οι οδικοί άξονες στηρίζεται ξανά στους πόρους του δηµοσίου και των χρηστών των οδικών αξόνων, απαλλάσσοντας έτσι τους επενδυτές – εργολάβους από κάθε έννοια ρίσκου και κόστους. Έτσι επιβαρύνονται υπέρογκα και άδικα οι πολίτες που έχουν την ατυχία να µένουν µόνιµα πλησίον σταθµού διοδίων, όπως είναι οι κάτοικοι της Βόρειας Αττικής Η ανάπτυξη δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τόσα εµπόδια που θέτει ο προuπολογισµός, η ανεργία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί, το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται ακόµα περισσότερο Η ∆ηµοκρατική Αριστερά καταψηφίζει έναν προuπολογισµό µε γκρίζες ζώνες αφού δεν έχει όραµα, δεν έχει προοπτική, δεν ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας.

ΚΑΛΕΣΜΑ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ καλεί την Παρασκευή 6-122013, στις 6:οο µ.µ . στο Πνευµατικό Κέντρο Παραλίας

Ασπροπύργου, σε σύσκεψη, τους τοπικούς φορείς, συλλόγους, πολιτικά κόµµατα, πολίτες , µε θέµα την αποµάκρυνση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την Παραλία Ασπροπύργου. Σκοπός της σύσκεψης

είναι η ενηµέρωση και ο συντονισµός των ενεργειών µας για την αποµάκρυνση της κεραίας. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Ο ρόλος των παιδικών εµβολιασµών

Σε ειδική ηµερίδα στα Άνω Λιόσια

Η

µερίδα για το ρόλο που παίζουν οι εµβολιασµοί στην προστασία της υγείας των µικρών παιδιών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν γονείς από τα Άνω Λιόσια. Η ηµερίδα ήταν πρωτοβουλία του Ν.Π.∆.∆. Παιδικοί / Βρεφικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων και πραγµατοποιήθηκε στην κατάµεστη αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φυλής «Μελίνα Μερκούρη». Την ενηµέρωση προς τους γονείς έκανε η συνεργαζόµενη µε τους σταθµούς, παιδίατρος Κατερίνα Καράλη, η οποία µίλησε αναλυτικά για τις ασθένειες από τις οποίες προστατεύουν τα εµβόλια όπως, πολιοµυελίτιδα, παρωτίτιδα, κοκκύτης, ηπατίτιδα Β, καρκίνος του τραχήλου της µήτρας κλπ. Επίσης παρενέβη, απαντώντας σε απορίες, ο οµότιµος καθηγητής παιδιατρικής του πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµού, δρ. ∆ηµήτρης Καφετζής, ο οποίος ήταν ο επίσηµος προσκεκληµένος της εκδήλωσης. «Ασπίδα προστασίας, τα εµβόλια, για τα παιδιά» Το συµπέρασµα που βγήκε από την ηµερίδα είναι πως τα εµβόλια αποτελούν την «ασπίδα προστασίας» των παιδιών κατά ασθενειών που µπορεί να αποβούν µοιραίες για τη ζωή τους, αν οι γονείς δεν φροντίσουν για τον σωστό και έγκαιρο εµβολιασµό τους. Επίσης, όπως τόνισε, τόσο η κα. Καράλη, όσο και καθηγητής ∆ηµήτρης Καφετζής, πέραν της ατοµικής προστασίας, τα εµβόλια λειτουργούν και µε τρόπο µαζικό, αφού όταν ο πληθυσµός εµβολιάζεται κάποιες ασθένειες εξαφανίζονται ακόµα και τελείως. Ως προς την τελευταία παρατήρηση οι δύο ιατροί έφεραν το παράδειγµα της πολιοµυελίτιδας, η οποία έχει εξαφανιστεί πια από την Ελλάδα σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Στην ηµερίδα παραβρέθηκαν επίσης δηµοτικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Φυλής καθώς και ο Πρόεδρος των Παιδικών / Βρεφικών Σταθµών Άνω Λιοσίων Κώστας Παπαtωάννου, ο οποίος µίλησε µε συγκινητικά λόγια για την ευθύνη που νιώθει κανείς όταν έχει µπροστά του ένα µικρό παιδί. Κ. ΠαπαSωάννου: «Οδηγός για εµάς η ευθύνη απέναντι στα παιδιά» «Η ευθύνη αυτή», τόνισε ο Κώστας Παπαtωάννου, «είναι για µας, στους παιδικούς σταθµούς Άνω Λιοσίων, οδηγός. Ειδικά σε θέµατα υγείας, είτε µε την παιδίατρο µας, µε την οποία έχουµε µια πολύ καλή συνεργασία, είτε µε το δωρεάν ασφαλιστικό πρόγραµµα και τις ορθοπεδικές εξετάσεις που εξασφαλίσαµε, σε κάθε περίπτωση προσπαθούµε να είµαστε πάντα κοντά στα παιδιά και τις ανάγκες τους».

Ευχαριστήρια Επιστολή 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μάνδρας

T ο ι χ ο γ ρ α φ ί α π ο υ κ ο σ µ εί τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό τ ο υ π α λ ι ο ύ κ τ η ρ ί ο υ

Ο

∆ιευθυντής και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μάνδρας εκφράζουν τις θερµές ευχαριστίες τους στους γονείς των µαθητών των τµηµάτων ∆1, ∆2, Ε2, Στ1 και Στ2 για τη συµβολή τους στη ριζική αναδιαµόρφωση των σχολικών αιθουσών ,οι οποίες αποτελούν πλέον ένα ευχάριστο και δηµιουργικό περιβάλλον εργασίας για τους µαθητές του σχολείου µας. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στις κ. Παρασκευή Κανάκη και κ. Αλεξάνδρα Μιχαήλ, οι οποίες αφιερώνοντας τον προσωπικό τους χρόνο ενίσχυσαν την προσπάθεια αυτή, δηµιουργώντας ευφάνταστες τοιχογραφίες στους εσωτερικούς χώρους του παλιού κτιρίου, καθιστώντας το ένα ελκυστικό περιβάλλον µάθησης. Ο ∆ιευθυντής & ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων

Στο 1ο ∆ηµ. Σχολείο Ζεφυρίου Επιµορφωτικό σεµινάριο Αγωγής Υγείας για την αντιµετώπιση οξέων παιδοαλλεργιολογικών προβληµάτων στο χώρο του σχολείου Η ∆/νση Π.Ε. ∆υτικής Αττικής (Γραφείο Αγωγής Υγείας) και η Παιδοπνευµονολογική και Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», συνδιοργανώνουν επιµορφωτικό σεµινάριο µε κεντρικό άξονα την κατάρτιση εκπαιδευτικών της Α/θµιας Εκπαίδευσης στην αντιµετώπιση οξέων πνευµονολογικών προβληµάτων των παιδιών. Το κεντρικό θέµα του είναι: «Αντιµετώπιση οξέων παιδοαλλεργιολογικών και παιδοπνευµονολογικών προβληµάτων στο χώρο του σχολείου». Το επιµορφωτικό σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 9 ∆εκεµβρίου στο 1ο ∆ηµ. Σχολείο Ζεφυρίου (Φιλικής Εταιρείας και Παπαφλέσσα 1). Συγκεκριµένα το πρόγραµµα θα διαµορφωθεί ως εξής: 16:00-17:30: -Τι είναι και πώς εκδηλώνεται η αλλεργία στα παιδιά -Αντιµετώπιση της οξείας αλλεργικής αντίδρασης στο σχολείο 18:00-19:30: -Πώς εκδηλώνεται και πώς αντιµετωπίζεται το παιδικό άσθµα -Άσθµα µετά άσκησης στο σχολείο Η έναρξη του σεµιναρίου θα πραγµατοποιηθεί στις 16.00 και θα διαρκέσει 4 εκπαιδευτικές ώρες. Θα λάβουν µέρος 30 εκπαιδευτικοί και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Επιπλέον, θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συµπληρώσουν τη δήλωση συµµετοχής έως τις 6 ∆εκεµβρίου 2013 στον σύνδεσµο https://docs.google.com/forms/d/1.


Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Εξάρθρωση οργανωµένης σπείρας που έκλεβε καλώδια της ∆ΕΗ

Φ Ω ΤΟ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ

Ηγετικό στέλεχος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης εµπορίας σκραπ στη Μάνδρα Αττικής

Ο

72χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εµπορίας παλαιών µετάλλων (σκραπ), στην Μάνδρα Αττικής, φέρεται ως ηγετικό στέλεχος οργανωµένης σπείρας που έκλεβε χάλκινα καλώδια της ∆ΕΗ και τα πουλούσε προς 5.000 ευρώ τον τόνο, αποκοµίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Στην επιχείρηση του 72χρονου κατέληγαν όλα τα καλώδια που έκλεβαν κυρίως αλλοδαποί, από διάφορες περιοχές της Αττικής και της επαρχίας και κυρίως στον Ασπρόπυργο, τη Μάνδρα, την Ελευσίνα και τα Μέγαρα. Μόνο το τελευταίο πεντάµηνο, σύµφωνα µε την αστυνοµία, είχε πουλήσει 55 τόνους χαλκού, που προερχόταν από κλεµµένα καλώδια, µε εικονικά τιµολόγια και άλλα παραστα

τικά, αποκοµίζοντας περισσότερα από 275.000 ευρώ. Η σπείρα εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια ∆υτικής Αττικής και προχτές συνελήφθησαν ο 72χρονος και πέντε αλλοδαποί, ηλικίας 25 έως 36 ετών, οι οποίοι διέπρατταν τις κλοπές, ενώ αναζητείται ένας ακόµα οµοεθνής τους. Κατασχέθηκαν 8 τόνοι χάλκινων καλωδίων Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Οκτώ τόνοι χάλκινων καλωδίων. Ένα πιστόλι MAKAROV µε επτά φυσίγγια. Ένα Ι.Χ. φορτηγό και τρία Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα. Πέντε κινητά τηλέφωνα.

Το χρηµατικό ποσό των 7.260 ευρώ. Ιδιόχειρες σηµειώσεις και πλήρες ηµερολόγιο για ποσότητες καλωδίων και ενέργειες για τη «νοµιµοποίηση» των κλεµµένων καλωδίων, ποσότητες καλωδίων κ.λπ.Η δράση της σπείρας φαίνεται ότι είχε αρχίσει από τον περασµένο Μάρτιο. Οι κλοπές είχαν ως αποτέλεσµα να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε οικισµούς, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, υδροδότηση εγκαταστάσεων κ.α.Συνολικά εξιχνιάσθηκαν 68, περιπτώσεις κλοπών και ειδικότερα 39 στον Ασπρόπυργο, 18 στη Μάνδρα και 11 στα Μέγαρα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη συµµετοχή τους και σε άλλες παρόµοιες πράξεις.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ασπρόπυργος 03 / 12 /2013 Αριθµ. πρωτ.: 48083 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµβάνοντας υπόψη του: 1.Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006 2.Τις ∆/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθµ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 3.Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 4.Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 5.Τον τρέχοντα προ¶πολογισµό του ∆ήµου. Προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ –ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ », προŸπ. ∆απάνης 125.800,00 ευρώ , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13 % & 23% µε κριτήριο

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή . Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. ∆ηµοκρατίας 18, στις 30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. µε ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών την 11:30 π.µ. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό , υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προ¶πολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α. 13 % , & 23% , µόνο στις οµάδες ειδών (τροφίµων) για τις οποίες ο προµηθευτής καταθέτει προσφορά. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο , καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006430 από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών ( κα ΜAΛΙΑΤΣΗ Ι.& ΓΡΑΤΣΟΥ Μ.) και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.aspropyrgos.gr Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΑΜΟΣ Ο ΚΟΥΡΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΡΤΣΑΝΙ∆Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΣ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΚΟΣΤΟΒΑ (KOSTOVA) ΙΡΙΝΑ (IRINA) ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΙΣΚΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΑΓΚΑΝΤΖΑΝΟΒΣΚΙ™ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΟΒΟΡΟΣΣΙ™ΣΚΙ™ ΣΤΟ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ ΡΩΣΙΑΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ ΡΩΣΙΑΣ


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

∆ήµος Φυλής

Εγγραφή απόρων µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου Μεχρι τις 13 ∆εκεµβρίου θα διαρκέσει η διαδικασία εγγραφής των άπορων δηµοτών στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής . Οι αιτήσεις γίνονται στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Φυλής (∆ηµαρχείου 13, Πλ. Ηρώων, Άνω Λιόσια). Αναλυτικότερα, όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ∆ήµος Φυλής και η Κοινωνική Υπηρεσία, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και δράσεις και συµµετέχοντας σε κρατικά και ευρωπαµκά προγράµµατα, στηρίζουν ήδη εκατοντάδες συνδηµότες µας που οι σκληρές οικονοµικές συνθήκες τους έχουν οδηγήσει σε ανέχεια. Με την εγγραφή τους οι άποροι συµµετέχουν στα εν εξελίξει προγράµµατα που αφορούν, µεταξύ άλλων, στη διανοµή τροφίµων και τη χορήγηση εκτάκτων οικονοµικών βοηθηµάτων τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Πέραν των εγγραφών των νέων απόρων είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση δικαιολογητικών και των ήδη εγγεγραµµένων, οι οποίοι καλούνται, στην ίδια προθεσµία, να προσκοµίσουν το εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας για το έτος 2013, καθώς και ανανεωµένες κάρτες ανεργίας τους, ώστε ο φάκελός τους να παραµείνει ενεργός. Για τις νέες εγγραφές απαιτούνται υποχρεωτικά φωτοτυπίες των κάτωθι εγγράφων: • Ταυτότητα – ∆ιαβατήριο • Ε1 έτους 2013 – Ε9 – Εκκαθαριστικό (2013) – Βεβαίωση από τη ∆ΟΥ για το Ε9 • Λογαριασµός ∆ΕΗ ή ΟΤΕ ή βεβαίωση µονίµου κατοικίας • Βεβαίωση παρακολούθησης µαθηµάτων (για τέκνα 5-15 χρονών) • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο) • Συµβόλαιο οικίας • Άδεια παραµονής (αν πρόκειται για αλλοδαπό) • Κάρτα ανεργίας • Αριθµός λογαριασµού Εθνικής Τραπέζης

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

ΑΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ . Πρόγραµµα 15 εκατ. για κατάρτιση 1.300 ανέργων Πρόγραµµα, ύψους 15 εκατ. ευρώ, για την επαγγελµατική κατάρτιση 1.300 άνεργων επαγγελµατιών υγείας και την ένταξ ή το υ ς σ τη ν α γ ορά ε ρ γ α σ ί α ς, α να κ οίνω σ ε το υ π ου ρ γε ί ο Υ γ ε ί α ς. Το πρόγραµµα το οποίο χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ απευθύνεται σε άνεργους γιατρούς, νοσηλευτές, σε άνεργους ειδικοτήτων παραtατρικών επαγγελµάτων, σε οικονοµικό και διοικητικό προσωπικό νοσοκοµείων. Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Ηλεκτρονικά θα γίνει και η επιλογή µε συγκεκριµένη µοριοδότηση. Όπως εξήγησε προχθες η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, θα υπάρξει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση που θα γίνει στα νοσοκοµεία. Πρόκειται για πρόγραµµα εναλλασσόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης έως 1.200 ώρες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στα δηµόσια νοσοκοµεία, διάρκειας περίπου έξι µηνών. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν την αίτηση συµµετοχής στην ειδική ιστοσελίδα που θα «ανοίξει» στις 9 ∆εκεµβρίου, στο www.voucher.gov.gr, µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου. Παράλληλα στην ίδια ιστοσελίδα θα υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής και οι πάροχοι της κατάρτισης. Σηµειώνεται ότι τα προγράµµατα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Αφού γίνει η κατάταξη των ανέργων ωφελουµένων κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα µε τη µοριοδότηση, θα γίνει και η αντιστοίχιση µε τις προσφερόµενες θέσεις πρακτικής άσκησης που θα έχουν πάρει οι πάροχοι κατάρτισης. Η µοριοδότηση αφορά κριτήρια τα οποία σχετίζονται µε τους ανέργους. ∆ηλαδή τον χρόνο ανεργίας, την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδηµα κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και την ηλικία. Η οµάδα-στόχος είναι κατά προτίµηση νέοι άνεργοι. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 240 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών.

Η συνέχεια του άρθρου από τη σελ. 3 κατασκευαστεί ένα µεγάλο έργο αντιπληµµυρικής προστασίας, συνολικού προ¶πολογισµού 12.845.000 ευρώ - πύκνωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στην Ελευσίνα, συνολικού προ¶πολογισµού 5.377.796 ευρώ - αναβάθµιση της Μονάδας Εγκαυµάτων στο Νοσοκοµείο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, συνολικού προ¶πολογισµού 1.125.000 ευρώ. (επισυνάπτεται o πίνακας «Εντάξεις Έργων στο ΠΕΠ Αττικής 20072013 - Νοέµβριος 2013») Γιάννης Σγουρός: « Το 2013 έχουν πέσει 130 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής» «Μόνο το 2013 έχουν πέσει στην αγορά 130 εκατοµµύρια Ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει ακάθεκτη, έως ότου ολοκληρώσει την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ (2007-2013). Εκτελούµε έργα απαραίτητα για τον πολίτη, όπως είναι τα 12 νέα αυτά έργα. Με σωστό σχεδιασµό και µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουµε στα χέρια µας προσπαθούµε να λύσουµε προβλήµατα καθηµερινότητας. ∆εν χρειάζονται λόγια αλλά σκληρή και συντονισµένη δουλειά, µόνον έτσι θα πάρει µπρος η µηχανή της ανάπτυξης. Όλοι πρέπει να τρέξουµε και να τερµατίσουµε». Υπενθυµίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2011 έως το τέλος Νοεµβρίου 2013, ο Περιφερειάρχης Αττικής έχει υπογράψει την ένταξη 151 νέων έργων στο ΠΕΠ Αττικής, συνολικού προ¶πολογισµού 633 εκατ. Ευρώ, ενώ από την 1η Ιουλίου 2011, µε την ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής έχουν πραγµατοποιηθεί υπογραφές Συµβάσεων σε 158 ενταγµένα έργα προ¶πολογισµού 497.6 εκατ. Ευρώ. Επίσης, το Νοέµβριο 2013 πραγµατοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), συνολικές πληρωµές ύψους 14.673.464 ευρώ , ενώ από την 1η Ιουλίου 2011 έχουν πραγµατοποιηθεί και καταχωρηθεί δαπάνες ύψους 344 εκατ. Ευρώ. Π. Μ.


Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΕΞΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

O ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΙ Ο ΒΥΖΑΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΗΛΥΣΙΑΚΟ

Ο ΑΧΑΡΝΑ9ΚΟΣ ΘΑ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ

Π Α ΝΕ ΛΕ Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ

∆ύσκολη έξοδος για τις οµάδες της ∆υτικής Αττικής Αστέρα Μαγούλας, Βύζαντα Μεγάρων και Αχαρναwκό, που αγωνίζονται εκτός έδρας σε Καλλιθέα, Αµφισσα, και Πάτρα στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της Football League.

Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου Επισκοπή- Ολυµπιακός Βόλου (13.45) ∆ιαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας). Βοηθοί: ∆ουδούµης, ∆όσκορης (Φθιώτιδας) Καλλιθέα- Αστέρας Μαγούλας (15.00)

Α ΣΤ Ε Ρ Α Σ Μ Α Γ Ο Υ Λ Α Σ

∆ιαιτητής: Τσαµούρης (Πειραιά).Βοηθοί: Ζησιµόπουλος, Κοτζαµανίδης (Πειραιά) ΑΟ Χανιά- Γλυφάδα (15.00) ∆ιαιτητής: Σέζος (Κιλκίς).Βοηθοί: Ναλµπάντης, Πεντζερετζής (Κιλκίς) Φωκικός- Βύζας Μεγάρων (15.00) ∆ιαιτητής: Ρατσιάτος (Αργολίδας).Βοηθοί: Καραγεώργος, Νενεκούµης (Αργολίδας) Παναχαµκή- Αχαρναµκός (15.00) ∆ιαιτητής: Αντωνίου (Αθηνών).Βοηθοί: Χαρίτος, Γιαννουγλίδης (Αθηνών)

∆ύσκολη έξοδο την Κυριακή για τον Πανελευσινιακό που αγωνίζεται στην Πεύκη. Αντίθετα ο Μανδραικός υποδέχεται στην Μάνδρα τον Ηλυσιακό στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής του 5ου οµίλου και 6ου οµίλου της Γ'Εθνικής κατηγορίας. Αναλυτικά:

∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου Φωστήρας- Πανηλειακός (16.00 OTE TV) ∆ιαιτητής: Ανούσος (Λακωνίας).Βοηθοί: Παλαµίδας (Λακωνίας), Σεφέρης (Κορινθίας) Ηρακλής Ψαχνών- Παναιγιάλειος (18.00 OTE TV) ∆ιαιτητής: Φουκάκης (Ηρακλείου).Βοηθοί: Κουράκης, Νικολακάκης (Ηρακλείου).

Ε ΠΣ ∆ Α : ΞΕ ΧΩ Ρ Ι ΖΕ Ι ΤΟ ΜΑ Τ Σ ΤΟ Υ ΛΕ Ο ΝΤ Α ΜΕ Τ ΟΝ Α Σ ΠΡ ΟΠ Υ ΡΓ Ο Α ΛΛ Α Κ Α Ι ΤΟ Υ ΘΡ Α ΣΥ Β ΟΥ ΛΟ Υ Μ Ε ΤΟ Ν Α Τ ΤΑ Λ Ο ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΙΟΥ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΥ Σε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο το πρόγραµµα στην ∆υτική Αττική µε αγώνες στην Α' και Β'κατηγορία 10η αγωνιστική. Αναλυτικά: Α Κατηγορία(10η αγωνιστική) Σάββατο(15:00) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗQ ΣΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ∆ΗΜ.ΦΥΛΗΣ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Κυριακή(15:00) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ Β Κατηγορία(10η αγωνιστική Σάββατο(15:00) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Κυριακή(11:00) ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΛΠΙ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ(11:00) ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΚΡΙΟΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ(15:00)

5ος ΟΜΙΛΟΣ - Κυριακή 8/12 Πεύκη – Πανελευσινιακός Γιαννόπουλος, Χαραλαµπόπουλος, Γεωργακόπουλος (Αρκαδίας) 6ος ΟΜΙΛΟΣ ΜανδραBκός – Ηλυσιακός Μακρυπόδης, Τσιρίνης, Οικονόµου (Αχαας).

ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ – ΑΕΚ Από τα εκδοτήρια του Αχαρναžκού τα εισιτήρια Όσοι φίλαθλοι θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα Αστέρας Βάρης – ΑΕΚ, που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου, στο ∆ηµοτικό Γήπεδο Αχαρνών, θα προµηθευτούν εισιτήρια του αγώνα από τα εκδοτήρια του Αχαρναµκού Παρασκευή και Σαββάτο από τις 11:00 έως τις 17:00, την Κυριακή τα εισιτήρια θα διατίθενται από το ∆ηµαρχείο Αχαρνών.


Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΕΣΚΑΝΑ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ H ΚΕ∆ ΕΣΚΑΝΑ ανακοίνωσε τους διαιτητές κριτές και κοµισσάριους των αγώνων τ ο υ Σαββατοκύριακου(Γυναικών, Κορασίδων,Παίδων,Παµπαίδων, Εφήβων).Αναλυτικά:

Κλ. Αλ. Σάλτας Μεγ. 19.30 (Π)Μέγαρα ΦΣ –Αν. Ικονίου Καλαντζής –Χατζής , Μοσκόβης Κλ. Μάνδρας 14.00(Π) ΜανδραEκός –Προοδευτική Καλαντζής –Τοβήλ Χριστοδούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.12.13 ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ

KΥΡΙΑΚΗ 08.12.13 ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ

Κλ. Σαλαµίνας 10.15 Τελαµώνας - Εν. Περάµου Μεγάρων Nτζαµάρας –Πολίτης Κ.

∆ΑΚ Κορυδαλλού 16.15 Προοδευτική Πανελευσινιακός Ντζαµάρας -Καλατζόγλου

Κλ. Σαλαµίνας 11.30 ΝΕ Μεγαρίδος - Πανελευσινιακός Ντζαµάρας – Πολίτης Κ.

Κλ. Μάνδρας 14.30 ΜανδραEκός –Πέραµα Γερουλάνος – Παπαδάτος Κλ. Μεγάρων Αλ. Σάλτας 12.15 ΓΣ Μέγαρα –Φιλία Περάµατος Γερουλάνος

ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κλ. Βούλας 16.30 Πρωτέας Βούλας –ΜανδραEκός Κατσιµάρδος ΣΕ∆ΚΑ –Καναρίδης ∆άνδολος Κλ. ∆ασκαλάκης Ελευσίνας 13.30 Πανελευσινιακός –Φάρος Κερ. Πέππας, Μπασούκος Καραγεωργόπουλος Κλ. Αλ. Σάλτας Μεγάρων 18.00 ΝΕ Μεγαρίδος –Ατρόµητος Πειρ. Καλαντζής – Χατζής , Μοσκόβης ΠΑΙ∆ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ

2ο κλ. Ελευσίνας 20.00 Πανλευσινιακός –∆ιογένης Φρ.Πέππας - Χατζής Παπαδάτος Μοσκόβης Κλ. Π. Σαλπέας 19.00 Φοίνικας Πειρ.- ΜανδραEκός Γαρίνη – Γουδή Κοντοθανάσης ∆ηµακοπούλου ΠΑΙ∆ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Κλ. Περάµατος 17.00 (Π) Φιλία Περάµατος –ΝΕ Μεγαρίδος Καλαντζής –Σαµαρτζής , Λαρόζα

Κλ. Ελευσίνας ∆ασ. 15.00(Π) ΟΚ Ελευσίνας –ΓΑΣ Ελευσίς Πέππας – Καραγεωργόπουλος Μπασούκος

Κλ. Μάνδρας 16.00(Ε) ΜανδραEκός –Πέραµα Γερουλάνος – Παπαδάτος , Μοσκόβης

Κλ. Ελευσίνας ∆ασ. 16.30(Ε) ΟΚ Ελευσίνας –ΓΑΣ Ελευσίς Πέππας –Καραγεωργόπουλος Μπασούκος

∆ΑΚ Κορυδαλλού 21.15(Ε) Πήγασος Κορ. –Εν. Περάµου Μεγάρων Ντζαµάρας –Γεωργουλάκος ,Μακαρατζής

Αστέρας Μαγούλας:

Επιστρέφουν Καπουράνης-Εβερετ Προπόνηση στο πλαστικό γήπεδο της Ελευσίνας Γ.Ρουµελιώτης µε έµφαση στην τακτική περιελάµβανε το χθεσινό πρόγραµµα για τον Αστέρα Μαγούλας. Ο τεχνικός Αντώνης Πριόνας δεν αντιµετωπίζει αγωνιστικά προβλήµατα εν όψει του εκτός έδρας αγώνα µε την Καλλιθέα. Επιστρέφουν ο Αριστοµένης Καπουράνης, που ξεπέρασε το πρόβληµα τραυµατισµού του, και ο Σπύρος Έβερετ, που εξέτισε.

ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ Βύζας, Σωτήρης Μαυρονάσιος µε σκοπό να ενηµερωθούν οι φίλαθλοι για την γενική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οµάδα και να πάψει η διασπορά ανυπόστατων φηµών για την οµάδα και το πρόσωπό του. Έναυσµα για να παραχωρηθεί η συνέντευξη ήταν τα κακόβουλα σχόλια κυρίως από φιλάθλους της οµάδας µετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσµατα. Με πικρία απέναντι στην τοπική κοινωνία και την στάση την οποία τηρούν ορισµένα τοπικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος δεν θεωρεί εαυτόν απολογούµενο για κανένα λόγο αλλ’ αντίθετα πιστεύει ότι η συνέντευξή του θα βάλει πολλά πράγµατα στη θέση τους. Η ιστορία εν συντοµία..... Η οικογένεια Μαυρονάσιου-Κοσσυβάκη αγόρασε µια οµάδα µε µοναδική περιουσία 7 µπάλλες και 12 µηπρωτοκλασσάτους παίκτες έναντι ποσού €100.000 «Τότε µόνο ένας τρελός µπορούσε να αναλάβει αυτή την οµάδα και είχαµε το θάρρος και την ψυχή να πάρουµε µία οµάδα που ήταν στις τελευταίες θέσεις της βαθµολογίας µε πολλά οικονοµικά προβλήµατα και δίχως έµψυχο υλικό αλλά µε µεγάλες θυσίες η οµάδα παρέµεινε εκείνη την περίοδο στην Β’ εθνική». Για να λειτουργήσει η οµάδα µε επιτυχία την επόµενη χρονιά δεν ήταν δυνατόν να στηριχθεί µόνο στις δυνάµεις οικογένειας Μαυρονάσιου –Κοσσυβάκη αλλά να συνδράµουν και τοπικοί παράγοντες. Παρά τις «καλές προθέσεις» και τις υποσχέσεις, µετά το µέσον της περιόδου η οικογένεια έµεινε µόνη της και το «κάρο» τράβηξαν πάλι οι Μαυρονάσιος-Κοσσυβάκης ώστε να σωθεί η οµάδα. Αναλαµβάνει την ευθύνη για την φετινή κακή πορεία ο Μαυρονάσιος Αναφερόµενος στην φετινή χρονιά ο Σωτ. Μαυρονάσιος δεν δίστασε να πάρει επάνω του την ευθύνη για την κακή πορεία της οµάδας µέχρι σήµερα δίνοντας όµως σκληρές απαντήσεις σε όλους αυτούς που προσπαθούν – κατά τα λεγόµενα του – να δηµιουργήσουν κλίµα σε βάρος του. Ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ Βύζας εξαπέλυσε βολές κατά του αθλητικογράφου της εφηµερίδας «Ενηµέρωση» Αποστόλη Πάνου, ζητώντας εξηγήσεις για όλα όσα µέχρι σήµερα έχουν αναφερθεί από πλευράς του. Κριτική δέχθηκαν και τα υπόλοιπα τοπικά ΜΜΕ µε τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ να τους αποδίδει µέρος της ευθύνης για την δηµιουργία κλίµατος εις βάρος της διοίκησης. Οικονοµικά στοιχεία από 1/8 έως 11/11/2013 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία παρατέθηκαν και τα οποία δείχνουν ότι οι διοικούντες έχουν αναγκαστεί να «βάλουν το χέρι στην τσέπη» Από την 1η Αυγούστου που ξεκίνησε η οµάδα έως τις 11 Νοεµβρίου έχουν πληρωθεί τα παρακάτω ποσά. ∆απάνες : ΙΚΑ9200 - ∆ΟΥ 25200 Παράβολα εκδοσης συµβολαίων 18000

Ο Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ Τ ΗΣ Π Α Ε Β Υ Ζ Α Σ Σ . Μ Α Υ Ρ Ο Ν Α Σ Ι Ο Σ

Προσφυγές ποδοσφαιριστών 50000 Προσφυγή Κοταρά 20000 Προσφυγή Ζαχαράκη 16400 ΦΙΦΑ για προσφυγή Ράσιτς 8000 Υπόλοιπο Ηλιόπουλου 4000 Υπόλοιπο σε δικηγόρο για προσφυγή 1000 Υπόλοιπο σε Τριάντο 3000 Υπόλοιπο σε Μουστάκη 2000 Χριστοφιλέας 2000 Αθλητικό υλικό και ταξίδια οµάδων 7500 ∆ιαιτητές 17500 Μισθοί 10000 Σύνολο 193800 Εισπράξεις: ΕΠΑΕ 38000 Εισιτήρια 11500 ∆ιαρκείας 6000 Χορηγία Μαρτίνου 3500 Σύνολο εισπράξεων 59000 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του κ. Μαυρονάσιου το ταµείον είναι µείον κατά €134800 Οπότε ο ίδιος απορεί: «Γεννάται ένα ερώτηµα. Ποιος έχει βάλει αυτά τα χρήµατα; Εµείς! Οπότε ποια κλεµµένα να φέρουµε πίσω ;» Η επόµενη ηµέρα. Το µέλλον είναι σκοτεινό και δύσκολο. «Εάν δεν βρεθούν άνθρωποι να στηρίξουν την προσπάθεια µας τότε δεν θα αντέξουµε», ανέφερε χαρακτηριστικά κάνοντας έκκληση στον κόσµο να βοηθήσει από το υστέρηµα του» «Αισθάνοµαι άσχηµα, όµως δεν απολογούµαι γιατί δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Στο χώρο του ποδοσφαίρου ο καθένας έχει την ιστορία του. Εγώ όπου πηγαίνω µε υποδέχονται µε χαµόγελο και δίχως ύβρεις. Είναι όµως τραγικό να φοβούνται η κόρη µου αλλά και τα εγγόνια µου να έρθουν στο γήπεδο για να δουν την οµάδα µας. Τι θα πω εγώ σε αυτά τα παιδιά όταν κάποιοι µε διασύρουν; Εγώ έχω ήσυχη την συνείδηση µου γιατί για εµένα προσωπικά καθρέπτης στο χώρο του ποδοσφαίρου είναι η οικογένεια µου». Όντως ο Σωτήρης Μαυρονάσιος δεν φοβάται να πει την αλήθεια ούτε πτοείται.Αντίθετα, είναι αποφασισµένος να συνεχίσει στον Βύζαντα, πιστεύοντας πως όλα όσα έχουν δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα σε βάρος του είναι υποκινούµενα. Απέφυγε όµως σε ερώτηση που του έγινε να κατονοµάσει τους υποκινητές. Τέλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει αυτούς οι οποίοι έχουν σταθεί στο πλευρό της διοίκησης. Ιδιαίτερη µνεία έκανε για τον ∆ήµαρχο Γιάννη Μαρινάκη, τον Παναγιώτη Σκλαβούνο αλλά και για τους επώνυµους και µη φιλάθλους του Βύζαντα.

ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ , ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΣΧΟΛΗ . ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2105565101.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 69 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.


Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ME TON ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΓΟΥΒΑ

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΝΩ Ο ΑΧΑΡΝΑHΚΟΣ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑ∆Α

Όλοι οι δρόµοι οδηγούν την Κυριακή στις στο κλειστό της Γούβας όπου ο Πανελευσινιακός υποδέχεται τον Ολυµπιακό Πειραιά για το παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Basket League ΟΠΑΠ. Στο 2ο Κ.Γ. Ελευσίνας και ωρα 17.00 η αναµέτρηση

Η ΚΕ∆ γνωστοποίησε τους διαιτητές, οι οποίοι θα σφυρίξουν τις αναµετρήσεις της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθληµα Νέων της Β’ Εθνικής. Σάββατο 7/12 12.30: Αχαρναdκός - Γλυφάδα: Ζαχαρόπουλος, Χόικας, Ντόστης (Ανατολικής Αττικής) 13.30: Επισκοπή - Αστέρας Μαγούλας: Χατζηµπεκιάρης, Μοχιανάκης, Μιάρης (Ρεθύµνου) 15.00: Βύζας Μεγάρων - Ηρακλής Ψαχνών: Κορδολαίµης, Καπρέτσος, Πλακάς (∆υτικής Αττικής).

ME MAΡΙΝΗ Ο ΒΥΖΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΦΩΚΙΚΟ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΟ(ΚΑΡΤΕΣ) Ο 23χρονος µέσος µπήκε στο κανονικό πρόγραµµα και υπολογίζεται για το παιχνίδι µε τον Φωκικό. Με τον Νεκτάριο Μαρίνη να ενσωµατώνεται σε κανονικό ρυθµό προπονήσεων συνεχίστηκε η προετοιµασία του Βύζαντα για το µατς µε τον Φωκικό. Ο 23χρονος µέσος ταλαιπωρήθηκε από τραυµατισµό,

ωστόσο είναι καλύτερα και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του. Υπενθυµίζεται ότι εκτός θα µείνουν οι Παπαευθυµίου και Σταµογιάννος επειδή είναι τιµωρηµένοι. Προκειµένου να γίνει το µατς µε την οµάδα της Άµφισσας, ο Σωτήρης Μαυρονάσιος ανέφερε ότι πλήρωσε 7.000 ευρώ σε προσφυγές που είχαν γίνει το προηγούµενο διάστηµα.

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποστηρίζει ιταλική µελέτη

Εµβόλιο κατά της φυµατίωσης ελέγχει τα συµπτώµατα της σκλήρυνσης κατά πλάκας Εµβόλιο που χορηγείται κατά της φυµατίωσης ενδεχοµένως και να µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, σύµφωνα µε µικρή ιταλική µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό έντυπο Neurology. Οµάδα ειδικών από το Πανεπιστήµιο της Σαπιέντζα στην Ρώµη, µε επικεφαλής τον ∆ρ Τζιοβάνι Ριστόρι, χορήγησαν το εµβόλιο BCG σε 33 ανθρώπους που είχαν εµφανίσει τα πρώτα σηµάδια της πολλαπλής σκλήρυνσης και σε άλλα 40 άτοµα εικονικό (ανενεργό) εµβόλιο. Μετά από 5 χρόνια, το 58% όσων είχαν κάνει το εµβόλιο, δεν είχαν αναπτύξει τη νόσο έναντι µόνο 30% όσων είχαν εµβολιαστεί µε το ανενεργό εµβόλιο. «Τα αποτελέσµατα είναι πολλά υποσχόµενα, αλλά πολύ περισσότερη έρευνα χρειάζεται να γίνει, ώστε να µάθουµε περισσότερα για την ασφάλεια και τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του εµβολίου» εξηγεί ο ∆ρ Ριστόρι και τονίζει ότι «οι γιατροί δεν θα πρέπει ακόµα να αρχίσουν να κάνουν αυτό το

εµβόλιο για την θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης». Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι µια πάθηση στην οποία το ανοσοποιητικό σύστηµα στρέφεται κατά του οργανισµού, καταστρέφοντας το µονωτικό-προστατευτικό περίβληµα, τη µυελίνη, των νευρικών κυττάρων.

Τα συµπτώµατα -ανάλογα µε τη σοβαρότητα της κατάστασηςποικίλουν από µουδιάσµατα, κόπωση και έλλειψη ισορροπίας έως παράλυση και απώλεια της όρασης. Περίπου οι µισοί άνθρωποι που εµφανίζουν κάποια αρχικά συµπτώµατα, αναπτύσσουν σκλήρυνση κατά πλάκας µέσα στην επόµενη διετία, ενώ σε ένα 10% των ασθενών η νόσος δεν εξελίσσεται περαιτέρω. Το εµβόλιο BCG (Bacillus CalmetteGuerin) είναι ένα ζωντανό εµβόλιο, το οποίο παράγεται από ένα εξασθενηµένο στέλεχος του βακτηρίου Mycobacterium bovis που προκαλεί φυµατίωση στα ζώα. Τα βακτήρια δεν είναι σε θέση να προκαλέσουν µόλυνση στον άνθρωπο, όµως ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστηµά του για να αντιµετωπίσει την πάθηση. Το BCG εδώ και 80 χρόνια περίπου είναι ένα από το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα εµβόλια στα εθνικά προγράµµατα εµβολιασµού των νεογέννητων σε πολλές χώρες.


Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία Ηµερίδες σε θέµατα εµπορίας ανθρώπων (trafficking) Τις παρακολούθησαν συνολικά 40 αστυνοµικοί των ∆ιευθύνσεων Αρκαδίας και Αχα`ας Ολοκληρώθηκαν οι ηµερίδες σε θέµατα εµπορίας ανθρώπων (trafficing), οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το τελευταίο διήµερο (3 και 4-12-2013), στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αρκαδίας και Αχαtας. Οι Ηµερίδες υλοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία της Γραµµής Πληροφόρησης για την εµπορία ανθρώπων ¨1109¨, στο πλαίσιο συνεργασίας µε την Ελληνική Αστυνοµία, ενώ τις παρακολούθησαν συνολικά (40) αστυνοµικοί των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αρκαδίας και ΑχαCας παρακολούθησαν τις Ηµερίδες, µεταξύ των οποίων και αστυνοµικοί των Οµάδων Antitrafficing. Ειδικά καταρτισµένοι οµιλητές του Τµήµατος Καταπολέµησης και Εµπορίας Ανθρώπων της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης ¨Α 21 - Καταργώντας την αδικία στον 21ο Αιώνα¨ καθώς και της Γραµµής Πληροφόρησης για την Εµπορία Ανθρώπων ¨1109¨, ενηµέρωσαν τους αστυνοµικούς σε θέµατα που σχετίζονται µε την εµπορία ανθρώπων. Συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια των Ηµερίδων αναπτύχθηκαν θέµατα που αφορούν : •Τον εννοιολογικό προορισµό και τη νοµοθεσία της εµπορίας ανθρώπων, •Τη θυµατολογική προσέγγιση στην καταπολέµηση του φαινοµένου •Τη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων από τις διωκτικές αρχές καθώς και την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν σε περιπτώσεις εµπορίας ανθρώπων.

ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ∆ΕΠΑ Ανεξάρτητη θέρµανση για κάθε διαµέρισµα; Νοµοθετική πρωτοβουλία που θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες διαµερισµάτων να αποκόπτονται από το δίκτυο της κεντρικής θέρµανσης και να εγκαθιστούν µικρούς λέβητες που θα καλύπτουν τις ατοµικές τους ανάγκες, βρίσκεται υπό συζήτηση µε την κυβέρνηση, ανέφερε σήµερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΠΑ, Χ. Σαχίνης µιλώντας στο 18ο Συνέδριο Ενέργειας που πραγµατοποιείται στην Αθήνα. Σήµερα αυτό µπορεί να γίνει υπό την προuπόθεση ότι θα το επιτρέψει η πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Το ζήτηµα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα, καθώς πολλές πολυκατοικίες δεν προµηθεύονται πετρέλαιο θέρµανσης και αρκετοί ιδιοκτήτες στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές θέρµανσης ή σε κλιµατιστικά.

Ο κ. Σαχίνης ανέφερε ότι οι ατοµικοί λέβητες είναι σύνηθες φαινόµενο στη Β. Ελλάδα, σε αντίθεση µε την Αθήνα όπου κυριαρχεί η κεντρική θέρµανση. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (Μάιος 2013), η µέση τιµή του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στη χώρα µας είναι σχεδόν 30% χαµηλότερη σε σχέση µε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριµένα, οι 100 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας κοστίζουν 14,2 ευρώ και η αντίστοιχη ποσότητα φυσικού αερίου 10,2 ευρώ. Ωστόσο, η τιµή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα για τα νοικοκυριά είναι 42% ακριβότερη από τον µέσο όρο της ΕΕ, που διαµορφώνεται στα 7,2 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες. Ο κ. Σαχίνης ανέφερε ότι στόχος της ∆ΕΠΑ στη διαπραγµάτευση µε τη Gazprom είναι να µειωθούν οι τιµές εισαγωγής φυσικού αερίου στο επίπεδο του ευρωπαtκού µέσου όρου. ∆εν απέκλεισε το ενδεχόµενο προσφυγής στη διαιτησία, αν δεν καταλήξει η διαπραγµάτευση, ενώ επισήµανε ότι στις συζητήσεις µε τη ρωσική εταιρία υπεισέρχονται και άλλα θέµατα πέραν της τιµής, όπως η ρήτρα take or pay που περιλαµβάνεται στην τρέχουσα σύµβαση και προβλέπει ότι η εταιρεία θα πληρώνει για συγκεκριµένες ποσότητες φυσικού αερίου ετησίως, ανεξάρτητα από το αν τις παραλαµβάνει. Η ρήτρα αυτή προβληµατίζει, εξαιτίας της µείωσης των καταναλώσεων λόγω της κρίσης, του περιορισµού της λειτουργίας µονάδων ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και της αβεβαιότητας που ανέκυψε µε το καθεστώς λειτουργίας των τοπικών Εταιρειών Παροχής Αερίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα .

Το 34,6% των Ελλήνων βρίσκεται υπό την απειλή της φτώχειας Ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα -και κατά µέσο όρο ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη- είτε θεωρείται φτωχός (δηλαδή έχει εισοδήµατα µικρότερα του 60% του µέσου εθνικού εισοδήµατος), είτε ζει σε κατάσταση ένδειας (δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά, ή αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονοµικές υποχρεώσεις) είτε ζει σε οικογένεια αντιµέτωπη µε τον κίνδυνο της ανεργίας. Αυτά προκύπτουν από έρευνα που δηµοσιοποίησε την Πέµπτη η Ευρωπαµκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) αναφορικά µε τον αριθµό των κατοίκων της Ευρώπης που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού (έτος αναφοράς το 2012). Ειδικότερα για την Ελλάδα, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 23,1% του πληθυσµού, σε συνθήκες ένδειας το 19,5%, ενώ το 14,1% του πληθυσµού ζει σε οικογένεια αντιµέτωπη µε τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή σε οικογένεια που

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. Πληροφορίες 6932851913 κος Κωστας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

λίγο πολύ κανένα µέλος της δεν έχει «κανονική δουλειά»). Τα αντίστοιχα µέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 17%, 9,9% και 10,4%. Στην Ελλάδα, αντιµέτωπο µε τουλάχιστον µία (ή και περισσότερες) από αυτές τις προβληµατικές καταστάσεις είναι το 34,6% του πληθυσµού (3,8 εκατ. άνθρωποι), ενώ στην ΕΕ κατά µέσο όρο το 24,8% (124,5 εκατ. άνθρωποι). Το 2008 το ποσοστό για την Ελλάδα ήταν στο 28,1%, ενώ στην ΕΕ ήταν στο 23,7%. Σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα, αναφορικά µε το ποσοστό του πληθυσµού που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού, είναι µόνο η Ρουµανία, η Βουλγαρία και η Λετονία, µε ποσοστά που πλησιάζουν και ξεπερνούν το 40%, ενώ στον αντίποδα (µε ποσοστά µικρότερα του 20%) βρίσκονται η Ολλανδία, η Τσεχία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Λουξεµβούργο.

ΣΤΙΣ 23/12/2013

Μία εβδοµάδα νωρίτερα οι συντάξεις Ιανουαρίου στους συνταξιούχους ∆ηµοσίου Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κ. Χρήστου Σταtκούρα, ανακοινώθηκαν τα εξής:«Η σύνταξη του µηνός Ιανουαρίου 2014 θα καταβληθεί στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου στις 23 ∆εκεµβρίου 2013, αντί στις 30 ∆εκεµβρίου όπως προβλέπεται.Η ρύθµιση αυτή γίνεται λόγω των εορτών.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταtκούρας υπέγραψε στις 5 ∆εκεµβρίου, τη σχετική Απόφαση».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Μηχανικών Ασπροπύργου µε την παρούσα γνωστοποιεί ότι τα µέλη του είναι πάντοτε στη διάθεση των δηµοτών για να ενηµερώνουν υπεύθυνα, σχετικά µε τις διαδικασίες ένταξης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/13 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)


Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου 80 τ.µ. στη Μάνδρα (περιοχή 2ου ∆ηµ. Σχολείου) σε άριστη κατάσταση , διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση, κουφώµατα αλουµινίου(διπλά τζάµια),τέντες, πόρτα ασφαλείας και θηροτηλεόραση. ∆ιαθέτει ενιαία σαλοκουζίνα, 2 υπνοδωµάτια, wc και αποθήκη. Χαµηλά κοινόχρηστα -ενοίκιο 350ευρώ. Τηλ. 6932472040,6944958123 (3.12) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. ((7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. ((7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα;σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόUλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παρ-

αδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13)

νσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13) ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυ-

Ζητούνται κοπέλες για την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφέ του καταστήµατος “STATE COFFEE CO” Ελευσίνας. Εµπειρία επιθυµητή, φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942807545 & 6937494104. (5.11.13)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11) Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΗΤΑ ΣΠΙΤΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΡΑΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Τηλ. 6984533517 (29.11)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ\ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 (18.3.13)

10..7.12

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP

(4.12.13)

Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

email: :a thanasiou.ad visors@gmail.com

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΤΕΧ ΝΙΚ Ο ΓΡ ΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (11.7.13)

21.11.11

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ Τσίγκος Σωτήριος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Τοπογράφος - Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013

Thriassio 20131206  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you