Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Βραδιά Κοινωνικής Πολιτικής

Άµεση εκταµίευση 17,8 εκατ. ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των δήµων

στο σηµερινό ∆.Σ. των Αχαρνών

Σåë. 3

∆ωρεάν τα πράσινα απόβλητα των ∆ήµων στο ΧΥΤΑ Φυλής

Óåë. 2

Σηµείο τριβής το «Αεροδρόµιο» στην Ελευσίνα Σκληρή κριτική µε “άρωµα” εκλογών στη ∆ηµοτική Αρχή, σε επιστολή του Β. Τόλη προς τους κατοίκους

Ε∆ΣΝΑ: Κίνητρο στους ∆ήµους της Αττικής για χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων

Σåë. 7

Óåë. 3-9

Σåë . 2-5

Κατανέµονται στους ΟΤΑ 10.922.396,95€ για το πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Ειρήνη στις Ερυθρές.

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2374 Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ Σåë. 7

Β΄ ΕΣΚΑΝΑ ΑΝ∆ΡΩΝ:

Ο ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ

Ενηµερωτική διάλεξη για το “Νέο Λύκειο”

Η 33η Αιµοδοσία στο ∆ήµο Αχαρνών

« Επιµο ρφωτικ ό Σε µιν άρ ιο Αν τι σε ισµι κή ς Πρ οσ τασ ίας Σ χο λ ι κώ ν Μ ον ά δ ων » - Με πρωτοβουλία της ∆ιεύθυνσης ΠΕ ∆υτικής Αττικής και του Ο.Α.Σ.Π

Μια δράση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μάνδρας – Ειδυλλίας

Στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ελευσίνος στις 13 ∆εκεµβρίου

Óåë. 7

Σåë. 6

Την Παρασκευή 6/12/ 2013, στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, από 09:00π.µ.-13:00µ.µ.

Σåë. 6

ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ & ΑΧΑΡΝΑ€ΚΟΣ

ΕΠΣ∆Α:

ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Óåë . 10 -11


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Πέµπτη 5.12.2013 Καιρός : Νεφώσεις και παγωνιά 'Ανεµοι: δυτικοί 6-7 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 8 έως 15 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ∆ιογένης, Σάββας, Σαββίνα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013 Ελευσίνα Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44, Εφηµερία: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105547707 Ασπρόπυργος Πολίτη Ματίνα Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη Τηλέφωνο: 210 5570067 Φυλή - Άνω Λιόσια ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μητροπόλεως 52 & Κανελλόπουλου 2 Τηλ.: 2102475608 Αχαρνές Χρονακόπουλος Κωνσταντίνος Β. Αγίου Κωνσταντίνου 4, Εφηµερία: 08:00 -14:00 & 17:00- 08:00(Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102316673 Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ ∆εκελείας 41 & Ξενοφώντος, Εφηµερία: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102463057 Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Στρ. Ρόκκα 84 Τηλέφωνο: 210 5556375 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

∆ωρεάν τα π ρ ά σ ι ν α απόβλητα των ∆ήµων στο ΧΥΤΑ Φυλής . Ε∆ΣΝΑ: Κίνητρο στους ∆ήµους της Αττικής

για χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων

Κ

ίνητρα στους ∆ήµους της Αττικής για τη χωριστή συλλογή και την εκτροπή από την ταφή των πράσινων αποβλήτων τους δίνει ο Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) που έχει καθιερώσει ειδική τιµολογιακή πολιτική για το σκοπό αυτό. Όπως επισηµαίνει σε επιστολή που απηύθυνε σε όλους τους δηµάρχους των δήµων της Αττικής, ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο Σύνδεσµος δέχεται δωρεάν στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµ-

ποστοποίησης τα πράσινα απόβλητα (απόβλητα κήπων και πάρκων) των δήµων, αντί της χρέωσης των 45 ευρώ ανά τόνο που επιβάλλεται στα σύµµεικτα δηµοτικά απορρίµµατα. Τα οφέλη από τη χωριστή συλλογή των πρασίνων αποβλήτων πέραν της εξοικονόµησης πόρων των ΟΤΑ είναι σηµαντικά: - Αυξάνεται ο χρόνος ζωής των χώρων υγειονοµικής ταφής και µειώνεται το συνολικό κόστος δηµιουργίας νέων - Μειώνεται η πίεση που δέχονται οι χώροι υγειονοµικής ταφής σε οργανικό φορτίο και οι αντίστοιχες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα Παράγεται compost υψηλής ποιότητας που χρη Συνέχεια στη σελ. 5

Βραδιά Κοινωνικής Πολιτικής στο σηµερινό ∆. Σ. των Αχαρνών Βραδιά που στο επίκεντρο της σηµερινής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των Αχαρνών στις 6 το απόγευµα , θα βρίσκεται ο ευαίσθητος τοµέας της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου. Και αυτό γιατί στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται η συζήτηση και ψήφιση του Προgπολογισµού και του ετήσιου σχεδίου δράσης του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών». Η ∆ηµοτική Φροντίδα συγκεντρώνει υπο την εποπτεία της, τις υπηρεσίες που αφορούν τους πιο ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες της πόλης παιδιά και ηλικιωµένους, αλλά και τον αθλητισµό. Ολόκληρη η ηµερήσια διάταξη της 1 Αναµόρφωση Προ·πολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ∆ήµου Αχαρνών. 2 Κατάρτιση και ψήφιση του Προ·πολογισµού και ετήσιου σχεδίου δράσης του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών οικονοµικού έτους 2014. 3 «Αποδοχή προτάσεων συµβιβαστικής επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών του ∆ήµου µας» 4 Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ∆ήµου Αχαρνών 5 «Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας υλικών φαρµακείου για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του ∆ήµου». 6 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας πινακίδων σήµανσης 7 Κανονισµός Παραχώρησης Αιγίδας ∆ήµου Αχαρνών 8 Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου λόγω αλλαγής χρήσης γης στα Ο.Τ. 17, Ο.Τ. 85 & Ο.Τ. 45 της περιοχής Θρακοµακεδόνες 9 Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού για την ιδιοκτησία µε Κ.Α. 16.15.14 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 191 της Π.Ε. Νεάπολη (υπόθεση Καραγιάννη) 10 Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου λόγω αλλαγής χρήσης γης στο Ο.Τ. 57 της Π.Ε. Λαθέα Β 11 Εξέταση ένστασης κατά της υπ αρ. 335/2012 απόφασης ∆.Σ. που αφορά σε τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου λόγω αλλαγής χρήσης γής στο Ο.Τ. 415 της Π.Ε. Λυκότρυπα 12 Αποζηµίωση των ρυµοτοµούµενων επικειµένων απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας της ΚΟΡΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΑΣ στην Π.Ε. Μ ΣΧΟΙΝΑ Α ΄µε Κ.Α. 39.73.022. στο Ο.Τ. 2872 που ανέρχεται στο ποσό των 4.554,19 ΕΥΡΩ . 13 ∆ιόρθωση της 137/11-4-2013 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου λόγω µείωσης στην τιµή για αποζηµίωση απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας του κου Βασιλείου Μαγουλά (ποσοστό 1/48) στην Π.Ε. ΧΑΡΑΥΓΗ Β µε Κ.Α 294017 από 2212,54€ µε το ορθό 1989,00€.


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Σηµείο τριβής

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ

το «Αεροδρόµιο» στην Ελευσίνα Σκληρή κριτική µε “άρωµα” εκλογών στη ∆ηµοτική Αρχή, σε επιστολή του Β. Τόλη προς τους κατοίκους Φ Ω Τ Ο Α Ρ Χ ΕΙ Ο Υ

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

Κάνει λόγο για εγκατάλειψη και για κοροœδία για το θέµα της πράξης εφαρµογής και της αποχέτευσης

Τ

ην περιοχή του Αεροδροµίου, φέρνει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης µε τη ∆ηµοτική Αρχή της Ελευσίνας, ο επικεφαλής της παράταξης «Ελευσίνα- Μαγούλα Πρώτη Πόλη» Βασίλης Τόλης µε επιστολή του προς τους κατοίκους. Ασκώντας ο κ. Τόλης σκληρή κριτική για τα πεπραγµένα στην περιοχή, καταλογίζει στη ∆ηµοτική Αρχή απαξίωση, υποβάθµιση και εγκατάλειψη της περιοχής στρέφοντας στη συνέχεια τα βέλη του στον δήµαρχο Γιώργο Τσουκαλά για τον οποίο υποστηρίζει χαρακτηριστικά «χωρίς ντροπή λίγους µήνες πριν τις ∆ηµοτικές εκλογές έρχεται να ωραιοποιήσει την κατάσταση που βιώνετε καθηµερινά».

Κακοτεχνίες στο δίκτυο όµβριων υδάτων Επιπλέον για το έργο των όµβριων στην περιοχή που κατασκευάστηκε πρόσφατα, ο κ. Τόλης, υποστηρίζει οτι παρουσιάζει πολλές κακοτεχνίες το δίκτυο όµβριων υδάτων που κατασκευάστηκε πρόσφατα. «Κρύβει την αλήθεια ο κ. Τσουκαλάς για την πράξη εφαρµογής και την αποχέτευση» Επίσης για την πράξη εφαρµογής που αφορά την ένταξη της περιοχής ο κ. Τόλης, σηµειώνει : «Η αλήθεια , που σκόπιµα κρύβει ο κ Τσουκαλάς , είναι µια : για να ενταχθεί µια περιοχή στο πρόγραµµα αποχέτευσης πρέπει πρώτα να γίνει πλήρης υλοποίηση της πράξης εφαρµογής. Γνωρίζετε πολύ καλά το µέγεθος της κορο¶δίας των δώδεκα χρόνων και πως µε ηµίµετρα , µισές αλήθειες και τα πολλά ΘΑ δε µπορεί ο κ Τσουκαλάς και η Η συνέχεια στη σελ. 9

Εκταµίευση 17,8 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες των δήµων ντολή για την άµεση εκταµίευση του ποσού των 17.822.916,67 ευρώ, έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήµων . Το ποσό είναι έναντι της συνολικής οφειλής της δόσης έτους 2013, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους δήµους. Το ποσό αποτελεί το ένα δωδέκατο του συνολικού ποσού της πέµπτης (Ε΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί µε Χρηµατική Εντολή µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων . Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτωνέργων των ∆ήµων της χώρας. Με απόφαση όµως των οικείων δηµοτικών συµβουλίων, δύναται τα αποδιδόµενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα. Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό 2.564.874,07 ευρώ από τους υπόχρεους δήµους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις υπ΄αριθµ. 25969/21.7.2013, 18109/26.4.2013 και 47497/18.12.2012 ΚΥΑ καθώς και στην υπό έκδοση ΚΥΑ περί συµψηφισµού οφειλών τους προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και θα αποδοθεί µε τη χρηµατική εντολή του Υπουργείου µας

Ε

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¶στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270

προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων. Επίσης, θα παρακρατηθεί ποσό 7.101.950,40 ευρώ από τους υπόχρεους δήµους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 Α του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως κυρώθηκε µε το ν.4071/2102 (ΦΕΚ 85 Α’) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ» και θα κατατεθεί στο λογαριασµό του Προγράµµατος «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)».

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

την Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013 Ηµερίδα µε θέµα «Ενεργειακή Πολιτική και Καλές Πρακτικές Εφαρµογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε Ορίζοντα το 2020»

Η

Περιφέρεια Αττικής, εγκαινιάζοντας το ρόλο της ως Συντονιστή του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, διοργανώνει, σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας και την υποστήριξη του ∆ήµου Αµαρουσίου, ηµερίδα µε θέµα «Ενεργειακή Πολιτική και Καλές Πρακτικές Εφαρµογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε Ορίζοντα το 2020» την Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 9:30- 14:30 στην αίθουσα Ολυµπία Β του ξενοδοχείου Divani Caravel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα). Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε για τη διοργάνωση : «Με ακόµα µία δράση της, η Περιφέρεια Αττικής, προσπαθεί να συµβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων σχετικά µε το πολύ σηµαντικό θέµα της ενεργειακής πολιτικής. Πρέπει να γίνει σε όλους µας συνείδηση ότι για µια βιώσιµη πόλη, για µια καλύτερη ζωή, πρέπει να αλλάξουµε συνήθειες. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η επικείµενη ηµερίδα». Στην ηµερίδα, µεταξύ άλλων, θα παρουσιάσουν την εµπειρία τους εκπρόσωποι από το Tampere της Φινλανδίας, ειδικοί εµπειρογνώµονες σε θέµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας από το Ινστιτούτο Wuppertal της Γερµανίας, το ΤΕΕ και εκπρόσωποι ∆ήµων της Αττικής. Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία ανταλλαγής γνώσεων που αναπτύχθηκε στο Ευρωπα¶κό πρόγραµµα «CASCADE- Cities Exchanging on Local Energy Leadership», στο οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Αµαρουσίου καθώς και η εµπειρία του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) από σχετικά ευρωπα¶κά έργα. Στο τέλος της ηµερίδας θα διεξαχθεί συζήτηση πάνω σε θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή των ∆ήµων της Ελλάδας στο «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» www.eumayors.eu Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Ευρωπα¶κό Πρόγραµµα CASCADE (www.cascadecities.eu), και το ∆ήµο Αµαρουσίου, ο οποίος µετέχει στο πρόγραµµα αυτό. Η συµµετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

ΕΒ ΕΠ : Π ρ οτά σ ει ς γ ι α ν α υ πη γ ο ε πι σ κ ε υ ή -κ ρ ο υ α ζ ι έ ρ α Η επιστολή του Β. Κορκίδη στους για τα καίριας σηµασίας ζητήµατα Με επιστολές του στον Υπουργό και Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Ε. Βενιζέλο και κ. ∆. Κούρκουλα, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μ. Βαρβιτσιώτη και στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκη, ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, εν όψει και της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., προτείνει τη διοργάνωση συνεδρίου και εκδηλώσεων, υπό την αιγίδα του Ε.Β.Ε.Π. και των εν λόγω Υπουργείων, όπου θα παρουσιαστούν προτάσεις για τα καίριας σηµασίας ζητήµατα της Ναυπηγοεπισκευής και της Κρουαζιέρας στο λιµάνι του Πειραιά. Αναλυτικά το κείµενο της επιστολής: «Είναι πλέον ευρέως παραδεκτό πως η πολυπόθητη ανάπτυξη στη Χώρα θα ξεκινήσει από τη θάλασσα και θα «αγκυροβολήσει» στα λιµάνια µας. Με ικανοποίηση παρακολουθούµε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης, µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες και αλλαγή της ναυτιλιακής πολιτικής, να λειάνει το µέχρι πρότινος «ανώµαλο» έδαφος, για ναυτιλιακές επενδύσεις και εισροή συναλλάγµατος, στην Ελλάδα. Παρά τις όποιες προσπάθειες, στο χώρο της ναυτιλίας και των παραναυτιλιακών κλάδων, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα των οποίων η άµεση επίλυση, ξεπερνά τις εθνικές µας δυνάµεις, αλλά η τυχόν αντιµετώπισή τους θα επιφέρει ανυπολόγιστα οικονοµικά οφέλη. Το Ε.Β.Ε.Π., Επιµελητήριο της πόλης στην οποία ανήκει το µεγαλύτερο και µε τεράστιες δυνατότητες και προοπτική λιµάνι τόσο της Χώρας όσο και της Μεσογείου, θεωρεί πως µε τη συγκυρία της ανάληψης από

την Ελλάδα της Προεδρίας της Ε.Ε., παρουσιάζεται µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αποτυπωθούν και προωθηθούν τα ζητήµατα της ναυτιλίας µε τον πλέον ενδεδειγµένο και αποτελεσµατικό τρόπο. Ενδεικτικά, επικεντρωνόµαστε σε τρείς τοµείς της λιµενικής δραστηριότητας, κρίσιµους για την Εθνική οικονοµική µας ανασυγκρότηση, για τους οποίους είτε η βιωσιµότητα τους βρίσκεται σε οριακό σηµείο, είτε διαβλέπονται σηµαντικοί κίνδυνοι που πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα. Πιο συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στη λειτουργία των Ναυπηγείων και της Ελληνικής Ναυπηγικής Βιοµηχανίας, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρουαζιέρας στη Χώρα. Αφού εκφράσουµε τις ευχές µας για καλή επιτυχία στο δύσκολο αλλά και αυξηµένης ευθύνης έργο σας για τους επόµενους έξι µήνες, θα επιθυµούσαµε να διοργανώσουµε ένα συνέδριο – εκδήλωση, υπό την αιγίδα των Υπουργείων σας, όπου θα παραστούν εκπρόσωποι των ανωτέρω κλάδων, οι οποίοι θα επικοινωνήσουν µε σαφήνεια τα ζωτικής σηµασίας προβλήµατα, καθώς και τους διαβλεπόµενους κινδύνους που χρήζουν άµεσης - Ευρωπα}κού επιπέδου - αντιµετώπισης και αφορούν στα Ναυπηγεία, τη Ναυπηγική Βιοµηχανία και την Κρουαζιέρα, έτσι ώστε να διαµορφωθούν από εσάς οι Εθνικές µας θέσεις και να δροµολογηθούν οι βέλτιστες λύσεις. Η θάλασσα αποτελεί για την Ελλάδα συγκριτικό πλεονέκτηµα το οποίο µέχρι στιγµής δεν αξιοποιείται στο έπακρο, ώστε να της αποφέρει την µέγιστη προστιθέµενη αξία. Μια προσδοκώµενη «Ευρωπα}κή λύση» σε ένα µικρό αριθµό καίριων ζητηµάτων, θα εκτοξεύσει την αποδοτικότητά της, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπα}κό επίπεδο.»

Κάλεσµα αλληλεγγύης στο Κοινωνικό Παντοπωλείου Ιλίου Ο ∆ήµος Ιλίου και η Κοινωνική Υπηρεσία στηρίζοντας τους ανθρώπους που αντιµετωπίζουν καθηµερινά προβλήµατα διαβίωσης πραγµατοποιεί Κάλεσµα Αλληλεγγύης. Την εβδοµάδα από 9 έως 14 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρες 09:00-17:00 καθηµερινά, συγκεντρώνουµε τρόφιµα, φάρµακα, παιχνίδια, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο που βρίσκεται επί των οδών Ικάρου 28 & Κάλχου. Γνωρίζοντας την ευαισθησία και τις κοινωνικά αξιέπαινες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που συνεχώς λαµβάνουν οι πολίτες και οι Φορείς του ∆ήµου Ιλίου, σας καλούµε όλους και φέτος, στο µέτρο του δυνατού και ενόψει των εορτών, να στηρίξετε το Κοινωνικό µας Παντοπωλείο. Κατά την επίσκεψή σας, θα έχετε την ευκαιρία να ξεναγηθείτε στις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου Ιλίου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο, ∆οµή Παροχής Συσσιτίου, Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης και Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο) οι οποίες συστεγάζονται, και να πληροφορηθείτε αναλυτικά για όλες τις δράσεις και τα προγράµµατα Κοινωνικής Πολιτικής που ασκεί ο ∆ήµος µας από επιστηµονικό προσωπικό της Κοινωνικής µας Υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνείτε απευθείας µε το Γραφείο Αντιδηµάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Βαγγέλη Αυγουλά, στα τηλέφωνα 213 20 30 013 & 213 20 30 042.


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

«Έξυπνα υλικά Εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος»

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Η σ υ ν έχ ει α α π ό σ ελ . 2

Ενηµερωτική παρουσίαση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών σε συνεργασία µε το ΒΕΑ και ΙΕΣΕ

Ο

∆ήµος Αχαρνών, συµµετέχει ως εταίρος στο Ευρωπα¶κό Πρόγραµµα MED MAIN που αφορά την προώθηση της χρήσης των «ψυχρών έξυπνων υλικών», για την περιοχή της Μεσογείου. Στόχο έχει, την εξοικείωση των πολιτών και επαγγελµατιών, µε τη χρήση των υλικών αυτών, που προορίζονται για στέγες, πεζοδρόµια και λοιπές επιφάνειες, µε τα οποία επιτυγχάνεται η βελτίωση των συνθηκών θερµικής συµπεριφοράς των κτιρίων και µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας. Η πιστοποίηση των υλικών και των έργων, θα γίνεται µε διεθνές σήµα ποιότητας «MAIN». Ο ∆ήµος Αχαρνών, το Β.Ε.Α και το ΙΕΣΕ, συνδιοργανώνουν σχετική παρουσίαση για το θέµα και καλούν τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, εταιρείες και επαγγελµατίες να συµµετάσχουν στην ενηµερωτική εκδήλωση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα) στις 9 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 8:30 π.µ.

σιµοποιείται στην ανθοκοµία και στη γεωργία κατά περίπτωση Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης του Ε∆ΣΝΑ, εχει τη δυνατότητα σε µια εκ των τριών γραµµών παραγωγής να δέχεται προδιαλεγµένα βιοαπόβλητα (ποσότητα περίπου 400 tn ανά ηµέρα), τα οποία θα επεξεργάζονται και θα κοµποστοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, παράγοντας οργανικό λίπασµα – compost υψηλής ποιότητας και αξίας. Επισηµαίνεται ότι η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων αποτελεί ποιοτικό και ποσοτικό στόχο που θα κληθεί να καλύψει η χώρα µας, σύµφωνα µε την οδηγία 98/08/ΕΚ και το Ν. 4042/2012. Το ποσοστό της χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει έως το 2015 κατ’ ελάχιστο στο 5 % του συνολικού τους βάρους και έως το 2020 στο 10 %. Παράλληλα συνδέεται και µε την επιβολή του πρόσθετου τέλους ταφής που θα επιβάλλεται από 1-1-2014 και θα ανέρχεται σε 35 ευρώ ανά τόνο απορρίµµατος που θάβεται ανεπεξέργαστα, ενώ µπορεί να υποστεί πρώτα κάποιας µορφής επεξεργασία. Σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, τα βιολογικά απόβλητα πάρκων και κήπων εκτιµάται ότι ανήλθαν το 2012 σε πανελλαδικό επίπεδο σε περισσότερο από µισό εκατοµµύριο τόνους, ενώ αποτελούν το 24 % του συνόλου των παραγόµενων οικιακών βιοαποβλήτων. Γ. Σγουρός: «∆ίνουµε σοβαρό κίνητρο στους ∆ήµους για χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων» Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι «Με την ατελή χρέωση των πράσινων αποβλήτων δίνουµε ένα πολύ σοβαρό κίνητρο στους δήµους της Αττικής, για τη χωριστή συλλογή τους, ώστε να µην καταλήγουν µαζί µε τα υπόλοιπα οικιακά απορρίµµατα στον ΧΥΤΑ. Είναι στο χέρι όλων µας να διαµορφώσουµε και στη διαχείριση των απορριµµάτων ένα καλύτερο αύριο µε σεβασµό στο περιβάλλον και στους φυσικούς µας πόρους που δεν είναι ανεξάντλητοι». Π. Μ

Οι ισολογισµοί προηγούµενων ετών του δήµου Μεγαρέων στην αυριανή συνεδρίαση της αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής Συνεδριάζει αύριο το πρωί στις 9 η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Μεγαρέων , προκειµένου να λάβει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέµατα: Επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου «Προµήθεια – εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία συστηµάτων ελέγχου & περιορισµού διαρροών στο υφιστάµενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων»

Ισολογισµός χρήσης 2008 του ∆ήµου Μεγαρέων Ισολογισµός χρήσης 2009 του ∆ήµου Μεγαρέων Ισολογισµός χρήσης 2010 του ∆ήµου Μεγαρέων Ισολογισµός χρήσης 2010 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από τον διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου Μεγαρέων

Το Ενοριακό Πνευµατικό Κέντρο Βιλίων, φιλοξενεί Έκθεση και Ηµερίδα Τέχνης και Λόγου της «ΤΕΧΝΟΣΦΑΙΡΑΣ» Το Ενοριακό Πνευµατικό Κέντρο Βιλίων, φιλοξενεί Έκθεση και Ηµερίδα Τέχνης και Λόγου της «ΤΕΧΝΟΣΦΑΙΡΑΣ» Σύλλογος Ελλήνων Εικαστικών και Πολιτισµικών ∆ηµιουργών-µε τίτλο: «Η Συµβολή Της Τέχνης ως Μέσο ∆ιεξόδου στο Προσωπικό και Κοινωνικό Γίγνεσθαι» υπό την αιγίδα του ∆ηµαρχείου Μάνδρας – Ειδυλλίας. ∆ιάρκεια Έκθεσης : Σάββατο 7/12/2013 ώρα: 17:30-21:30 έως Κυριακή 8/12/2013 ώρα:10:30-13:30

∆ιάρκεια Ηµερίδας Λόγου και Τέχνης : Σάββατο 7/12/2013 ώρα: 18:30-20:30 Χαιρετισµό θα απευθύνουν: Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ∆ΡΙΚΟΣ Η πρόεδρος της “Τεχνόσφαιρας”, ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θα εισηγηθούν οι οµιλητές: ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ Ν. ΧΛΟΗ, Εικαστικός, Μουσικός, Ποιήτρια & Πρόεδρος του εκπαιδευτικού οµίλου ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΡΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καλλιτέχνης, ∆ρ. στην Φιλοσοφία των Επιστηµών.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Εικαστικός. ΤΣΑΒ∆ΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗ, ∆ηµοσιογράφος. Συντονισµός θα γίνει από την Πρόεδρο της Τεχνόσφαιρας & Εικαστικό ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. Θα ακολουθήσει συζήτηση µεταξύ οµιλητών, καλλιτεχνών & κοινού. Η εκδήλωση θα κλείσει µε ∆εξίωση.

Η Πρόεδρος της Τεχνόσφαιρας& Εικαστικός Ταµπούρη Βασιλική


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

5 ∆ε κε µβρ ίου 201 3

Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ” ΒΑΣΙΛΗ ΤΟΛΗ « Όταν δεν ζούµε ο ένας για τον άλλον , είµαστε κιόλας νεκροί » γράφει ο Τάσος Λειβαδίτης. Ίσως αυτό είναι το µήνυµα που στέλνει σε κάθε γωνιά της Γης η σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού , η οποία είναι αφιερωµένη σε όλους όσοι στην αλληλεγγύη έχουν βρει το νόηµα της ζωής γνωρίζοντας µιαν αλήθεια που φωτίζει την καρδιά και τον νου , αυτήν της αγάπης για τον συνάνθρωπο. Θεωρούµε ότι ο εθελοντισµός βοηθάει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και των κοινωνικών αδιεξόδων σήµερα και στο στόχο για τη δηµιουργία και τη διατήρηση µιας συγκροτηµένης κοινωνίας. Με άλλα λόγια δηµιουργεί ενεργούς πολίτες , δηµιουργεί δεσµούς εµπιστοσύνης , ενθαρρύνει τη συνεργασία και ουσιαστικά προάγει το κοινωνικό κεφάλαιο. Βοηθάει να ενσωµατωθούν στην κοινωνία άτοµα που έχουν µείνει στο περιθώριο και ειδικά στους νέους προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική βελτίωση παρέχοντάς τους ταυτόχρονα πολύτιµες βάσεις για την εξάσκηση των δικαιωµάτων τους ως πολίτες. Συνεπώς , ο εθελοντισµός δυναµώνει τα άτοµα, προωθεί την αλληλεγγύη , ενθαρρύνει τη συµµετοχή , ενισχύει την κοινωνική συνοχή , συνεισφέρει στην εξεύρεση λύσεων σε σηµαντικά κοινωνικά θέµατα και προστατεύει τα ευάλωτα στρώµατα των πληθυσµών από την οικονοµική , κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση. ∆εν περιορίζεται µόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου , αλλά περισσότερο αφορά µια στάση ζωής µε ιδιαίτερες αξίες , όπως η αλληλεγγύη , η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συµµετοχή. Σήµερα ο εθελοντισµός συνεχίζει να εµπνέει. Ειδικά στην εποχή µας , εποχή πολύπλευρης κρίσης , που κυριαρχεί ο ατοµικισµός , είναι µια προσφορά απαραίτητη στην κοινωνία. Όµως δεν θεωρούµε ότι υπάρχει το κατάλληλο εκείνο “ περιβάλλον ” για σωστή ανάπτυξη του εθελοντισµού Ποτέ στη χώρα µας η ιδέα του εθελοντισµού δεν διδάχτηκε στα σχολεία , ώστε να εµπεδωθεί και να γίνει συνείδηση στους νέους ανθρώπους. Αντίθετα καλλιεργείται ο υπεκαταναλωτισµός , τα ιδανικά του εύκολου πλουτισµού και ότι ο καθένας δίνει για να παίρνει. Η εξάλειψη των παραπάνω φαινοµένων είναι απαραίτητα για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για δράση σε ένα υγιές περιβάλλον. Αυτό θα γίνει µε την αυτοοργάνωση των πολιτών , που καθηµερινά θα βρίσκονται σε ένα διαρκή αγώνα ενάντια στην τάση για την εξατοµίκευση των προσδοκιών τους. Κλείνοντας είναι πεποίθηση µου ότι ο ∆ήµος µας έχει πολλά ανεκµετάλλευτα περιθώρια για τη θέσπιση µέτρων που θα καθιστούν την Αυτοδιοίκηση φορέα ενεργοποίησης των πολιτών , ανάδειξης του ρόλου του εθελοντισµού σε τοπικό επίπεδο , υποστηρικτή και σύµµαχό τους στην επίλυση των τοπικών προβληµάτων , φορέα κοινωνικής πολιτικής για τους κοινωνικά αδύναµους και τους µετανάστες.

Η 33η Αιµοδοσία στο ∆ήµο Αχαρνών

Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

από 09:00π.µ.-13:00µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί Αιµοδοσία, από τη ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµινγκ.

Την Παρασκευή 6/12/ 2013, στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, από 09:00π.µ.-13:00µ.µ.

ΜΗ ∆ΙΣΤΑΣΕΤΕ να πάρετε µέρος στο υψηλό έργο ανθρώπινης Αλληλεγγύης και να γίνετε µέλος της Οµάδας Εθελοντικής Αιµοδοσίας.

Ανακοινώνουµε στους κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών,

Λίγο από το αίµα σας µπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές.

«Επ ι µο ρφωτικ ό Σε µι νάρι ο Αν τισε ι σµι κ ής Προστασίας Σχολικώ ν Μο νάδων » - Με πρωτοβουλία της ∆ιεύθυνσης ΠΕ ∆υτικής Αττικής και του Ο.Α.Σ.Π Στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ελευσίνος στις 13 ∆εκεµβρίου

Ε

πιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα: «Αντισεισµική Προστασία Σχολικών Μονάδων»,που συνδιοργανώνει η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής- δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας- και ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 5141/Γ7/2-2-1012 έγγραφο της ∆/νσης Σ.Ε.Π.Ε.∆ περί «οργά

νωσης επιµορφωτικών σεµιναρίων» των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και του Ο.Α.Σ.Π σε θέµατα Αντισεισµικής Προστασίας των Σχολικών Μονάδων. Το επιµορφωτικό σεµινάριο µπορούν να παρακολουθήσουν, οι ∆ιευθυντές των ∆ηµοτικών Σχολείων, οι προ¶σταµένες των Νηπιαγωγείων και ένας εκπαιδευτικός (ο οποίος έχει

οριστεί για τη σύνταξη των Σχολικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης) µε την προ·πόθεση ότι δεν παρακωλύεται η οµαλή λειτουργία της σχολικής µονάδας. Θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 2013 στην Αίθουσα ∆ιαλέξεων του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Ελευσίνας (Πολιτιστικό Κέντρο), Παγκάλου και Κίµωνος 11 και ώρες 9.15 έως 13.45.


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Κατανέµονται στους ΟΤΑ 10.922.396,95€ για το πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι”

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ Ενηµερωτική διάλεξη για το “Νέο Λύκειο”

Τ

ην χορήγηση 10.922.396, 95 ευρώ προς τους ΟΤΑ ενέκρινε ο αρµόδιος υπουργός Γ. Μιχελάκης, ο οποίος στην απόφασή του διευκρινίζει ότι τα χρήµατα αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την υλοποίηση του προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι για την περίοδο από 1.1.13 έως 31.3. 13. Το ποσό κατανέµεται από το λογαριασµό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά στο 80% του συνολικού ποσού του κόστους λειτουργίας του προγράµµατος για το α΄τρίµηνο 2013 σύµφωνα µε τα στοιχεία που απέστειλαν οι δοµές κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης της ΕΕΤΑΑ. Από το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί στους ∆ήµους του Θριασίου Πεδίου θα διατεθούν τα εξής ποσά : ∆ήµος Ελευσίνας 23.428,26 - ∆ήµος Μεγαρέων 35.335,77 - ∆ήµος Φυλής 54.145,66 ενώ στον ∆ήµο Αχαρνών χορηγούνται 43.050,72 ευρώ .

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την Ειρήνη στις Ερυθρές. Μια δράση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μάνδρας – Ειδυλλίας

Η

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας πιστεύει ότι η µάθηση µπορεί να γίνει παιχνίδι και το παιχνίδι να γίνει µάθηση. Για το λόγο αυτό έχει οργανώσει και θα πραγµατοποιήσει την Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου και ώρα 4.30 το απόγευµα εκπαιδευτικές δράσεις µε αφορµή την «Παγκόσµια Ηµέρα για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού» στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµοτικού Σχολείου. Η βιβλιοθήκη αποτελεί πάντα έναν κόµβο ευαισθητοποίησης και δραστηριοποίησης όχι µόνο των πολιτών αλλά και των σχολείων. Αναγνώσεις βιβλίων, κατασκευές , µουσικοκινητικά παιχνίδια και προβολές εκπαιδευτικού υλικού αποτελούν τον κύριο κορµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Σηµειώνεται ότι αντίστοιχη δράση γνώσεων πραγµατοποιήθηκε από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και στα Βίλλια µε µεγάλη επιτυχία.

O Σύλλογος Γονέων του Λυκείου Θρακοµακεδόνων σε συνεργασία µε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων σας προσκαλεί σήµερα Πέµπτη 5/12/13 και ώρα 14.00 στην ενηµερωτική διάλεξη από το ΚΕΣΥΠ Αχαρνών σχετικά µε το" Νέο Λύκειο" µετά την ψήφιση του νόµου 4186. Την ίδια µέρα από τις 12.00-14.00 θα γίνει ενηµέρωση από τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των παιδιών µας. Παράλληλα θα γίνουν και εκλογές για την συµπλήρωση των κενών θέσεων του ∆Σ και της ελεγκτικής επιτροπής. Όσοι γονείς επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα να επικοινωνήσουν µε τα µέλη του ∆Σ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (6951956872) και ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (6977360180) έως 3/12/13. Για το Σύλλογο Γονέων Η Πρόεδρος Αναστασοπούλου Ιωάννα

Ο Γεν. Γραµµατέας Τζιούβελης Νικήτας

Αντίθετη στην αύξηση των διοδίων η ΕΝΠΕ

Α

ντίθετη µε την αύξηση των διοδίων δηλώνει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του στην απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων που ανακοίνωσε αύξηση των διοδίων στο εθνικό οδικό δίκτυο και παράλληλα τόνισε την αναγκαιότητα υλοποίησης των έργων των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων. Τα µέλη του ∆.Σ. εκτιµούν ότι η επιβαρυµένη οικονοµική κατάσταση των πολιτών δεν αφήνει κανέναν περιθώριο για αυξήσεις στα τέλη των διοδίων. Παράλληλα απεύθυναν έκκληση προς το υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων αλλά και το υπουργείο Ανάπτυξης που χρηµατοδοτεί τα µεγάλα οδικά έργα, να ενισχύσουν ουσιαστικά µε όλους τους αναγκαίους πόρους τις Περιφέρειες ώστε να µπορέσουν όχι µόνο να συντηρήσουν το ήδη προβληµατικό επαρχιακό οδικό δίκτυο αλλά και να προγραµµατίσουν τα απαραίτητα νέα οδικά έργα. Το ∆.Σ. της ΕΝΠΕ µε αφορµή την απόφαση για αύξηση των τελών των διοδίων επεσήµανε την παλαιότερη δέσµευση του αρµόδιου υπουργείου για εγκατάσταση ηλεκτρονικής σήµανσης στα διόδια των εθνικών δρόµων, ώστε τα τέλη να είναι ανάλογα της χιλιοµετρικής απόστασης που διανύει το κάθε όχηµα. Επειδή το ∆.Σ. της ΕΝΠΕ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικό το θέµα αυτό θα ζητήσει συναντήσεις µε τους δύο συναρµόδιους υπουργούς κ.κ. Χρυσοχοƒδη και Χατζηδάκη.


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 m a i l e :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 4/ 12/2013 59740 Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην

A∆Α: ΒΛ1346Ψ21-∆69 ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ∆.Ε.Π. Στο αριθ.1203/ 21 Οκτωβρίου 2013, τ. ΤΡΙΤΟ δηµοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση µίας θέσης µέλους ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) για τις ανάγκες του Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης

υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-3-93 ) καθώς και την υπ΄αριθµ 357 / 2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ την ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ», προπολογισµού δαπάνης 21.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23% µε σφραγισµένες προσφορές ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ και ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα

ΠΕΜΠΤΗ στο ∆ήµο ΦΥΛΗΣ (Πλατεία Ηρώων 1),αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 10η και ώρα λήξης την 11η π.µ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει κατά την αξιολόγηση τους. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -715-718, ώρες 09:30 π.µ. έως 13:00 µ.µ.

και Πολιτικής Επιστήµης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας». Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν µέχρι 27.1.2014 αίτηση υποψηφιότητας µαζί µε

όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης, Παναγή Τσαλδάρη 1 69100 Κοµοτηνή, τηλ: 25310 39409-412. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑšΜΗΣ

Κοµοτηνή 27.11.2013 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Α∆Α: ΒΛ08ΟΕΧΖ-ΣΣΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ηµερ.: 4/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 2847 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας, προ·πολογισθείσας αξίας 24.999,53 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 13 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή,µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την π.µ. και ώρα λήξης 10η προθεσµίας παραλαβής των προσφορών την 11η . Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση ύψους 5% επί συµµετοχής της συνολικής προ·πολογισθ

είσας δαπάνης µε το Φ.Π.Α. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους τηςδιακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ∆ιοίκησης Παιδικών Σταθµών, καθηµερινά, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆/νση: Στέλιου Μηγιάκη & Βαλέριου Λεωνίδη – Οικισµός Γεννηµατά, τηλ. 210 2484781, αρµόδια Υπάλληλος κ. Κοχλιαρίδου Παναγιώτα) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.psdf.gr Ο Πρόεδρος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΑΜΟΣ Ο Γρηγοριάδης Ηλίας του Παύλου και της Σβετλάνα το γένος Τεµπενκόβα που γεννήθηκε στο Ταράζ Καζαχστάν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και η Παπαδοπούλου Αναστασία του Αναστάσιου και της Λιουµπόβ το γένος Ραχµατουλλάγιεβα που γεννήθηκε στη Τασκένδη Ουζµπεκιστάν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στο ∆ηµαρχείο Ασπροπύργου.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέµελης

∆ιακοπή εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κατά την εορταστική περίοδο ∆εκεµβρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014. Εν όψει της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων 2013 – Πρωτοχρονιάς 2014, ο προγραµµατισµός της πρακτικής δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, για την περιοχή ευθύνης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, διαµορφώνεται ως εξής: α. Παρασκευή, 20 ∆εκεµβρίου 2013, τελευταία µέρα πρωτοβάθµιων πρακτικών εξετάσεων β. ∆ευτέρα, 23 ∆εκεµβρίου 2013, τελευταία µέρα δευτεροβάθµιων πρακτικών εξετάσεων γ. Από την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014, οι πρακτικές εξετάσεις θα διεξάγονται κανονικά.


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Ανακούφιση για 360.000 δικαιούχους - Περίµεναν πάνω από ένα χρόνο για τη σύνταξη Βαθιά οικονοµική ανάσα αναµένεται να πάρουν άµεσα 360.000 δικαιούχοι σύνταξης που περιµένουν ως και ένα χρόνο για να µπορέσουν να πάρουν τα χρήµατα τους. Μάλιστα η προσωρινή σύνταξη καθορίζεται πλέον στο 95% της κανονικής και θα βγαίνει σε 45 ηµέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπεται του 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης κατώτατου ορίου». Σηµειώνεται πως µε βάση τη νοµοθεσία, τα ασφαλιστικά ταµεία πρέπει να εκδίδουν προσωρινή σύνταξη µέσα σε 45 ηµέρες από την υποβολή της αίτησης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σχετικά µε τον χρόνο ασφάλισης και την υποβολή των δικαιολογητικών.

Η συνέχεια του κειµένου από τη σελ. 3 οµάδα του να εξαπατήσει ξανά και να πείσει τους κατοίκους του Αεροδροµίου». Τέλος σε ο,τι αφορά την παράταξή του κλείνει µε τη δέσµευση ολοκληρωµένης παρέµβασης στην περιοχή του αεροδροµίου που θα περιλαµβάνει παρεµβάσεις και στις τρεις γειτονιές Λεύκες Παπαδέδε , Οικισµός Ποντίων και Άνω Αεροδρόµιο. Ολόκληρη η επιστολή του κ. Τόλη έχει ως εξής:

Εβδοµάδα Ηλεκτρονικού Εµπορίου -Εκπτώσεις έως 50% µέχρι τις 10 ∆εκεµβρίου

Π

ροσφορές και εκπτώσεις από 20 έως 50% θα προσφέρουν από σήµερα και µέχρι την ερχόµενη Τρίτη, 10 ∆εκεµβρίου, πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα µέλη του Ελληνικού Συνδέσµου Ηλεκτρονικού Εµπορίου GRECA, στο πλαίσιο της εβδοµάδας ηλεκτρονικού εµπορίου, µια πρωτοβουλία που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κατά τη διάρκει συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Ανάπτυξης που δόθηκε µε αφορµή την έναρξη της Εβδοµάδας Ηλεκτρονικού Εµπορίου επισηµάνθηκε για µία ακόµη φορά ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα µας, καθώς σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία η συνεισφορά του στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, ανέρχεται µόλις λίγο πάνω από το 1%, όταν ο µέσος όρος άλλων ευρωπαaκών χωρών, κινείται στο 4%. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, σηµείωσε µεταξύ άλλων ότι ο πανευρωπαaκός τζίρος του ηλεκτρονικού εµπορίου ανέρχεται στα 350 δισ. ευρώ και ότι αναπτύσσεται και στη χώρα µας µε γοργούς ρυθµούς αυτό το είδος του εµπορίου. Μάλιστα σχολίασε ότι το ελληνικό ηλεκτρονικό εµπόριο αναπτύσσεται µε ρυθµούς 50% κάθε χρόνο και πρόσθεσε ότι έχουν δηµιουργηθεί περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις, ενώ 2,5 εκατοµµύρια Έλληνες, έχουν κάνει µία ηλεκτρονική συναλλαγή. Επίσης, αναφέρθηκε στην ηλεκτρονικοποίηση των δηµοσίων συµβάσεων, από τις οποίες, όπως είπε, θα κερδίσουµε σε διαφάνεια, κόστος και χρόνο.

«Στις 06-11-2013 – αφού προηγήθηκαν και κάποιες επισκέψεις – µοιράστηκε σε όλους σας µια ανακοίνωση µε την υπογραφή του ∆ηµάρχου κ Τσουκαλά , στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρει : « Τα όσα έγιναν αλλά και τα έργα που έχουν δροµολογηθεί , για την περιοχή σας , επιβεβαιώνουν την συνέπεια και την αξιοπιστία της ∆ηµοτικής Αρχής ». Αν αυτό δεν είναι ένα µεγάλο ψέµα και δεν προσβάλλει τη νοηµοσύνη όλων σας , αλήθεια πως µπορεί να χαρακτηριστεί ; Αφού απαξίωσαν και εγκατέλειψαν την περιοχή σας για τρεις τετραετίες , αφού υποτίµησαν και υποβάθµισαν την περιουσία σας και δεν σεβάστηκαν την απαίτησή σας να έχετε ίδια µεταχείριση και τα ίσα δικαιώµατα µε τους άλλους κατοίκους της Πόλης µας , έρχεται ο κ Τσουκαλάς , χωρίς ντροπή , λίγους µήνες πριν τις ∆ηµοτικές Εκλογές να ωραιοποιήσει την κατάσταση που βιώνεται καθηµερινά. Η µνήµη του επί εννιά χρόνια αντιδηµάρχου και τα τελευταία δύο χρόνια δηµάρχου , είναι ασθενής , γι αυτό και θα σας θυµίσουµε κάποιες από τις πολλές προεκλογικές υποσχέσεις και δεσµεύσεις του συνδυασµού του τα προηγούµενα χρόνια. Στις εκλογές του 2002 σας υποσχέθηκαν ότι η περιοχή σας σε µια τετραετία θα γίνει αγνώριστη. Το 2006 δεσµεύτηκαν πως θα ασχοληθούν αµέσως µε τα προβλήµατα της περιοχής σας και θα δοθούν γρήγορες λύσεις. Το δε 2010 σας είπαν πως θα γίνει ολοκληρωµένη παρέµβαση στην περιοχή του Αεροδροµίου , που αναγνώριζαν πραγµατικά ότι είναι κάπως παραµεληµένη. Μάλιστα σε επίσκεψη τον Μάρτη του 2011 σας είπαν ότι υπάρχουν διαθέσιµα στο ταµείο του ∆ήµου 3 εκατοµµύρια ευρώ. Στην περιοχή σας όµως για το 2013 έχει γίνει ηµιτελές έργο

αποχέτευσης όµβριων αξίας 267.000 € και θα δοθούν και 15.000 € για αποζηµιώσεις. Το 2014 θα δοθούν 80.000 € για αποζηµιώσεις , όπως γραφεί στην ανακοίνωση του ο κ Τσουκαλάς. Αλήθεια , κύριε Τσουκαλά , τα υπόλοιπα 2.638.000 € που λέγατε ότι ανήκουν στην περιοχή που είναι ;;; Αναγνωρίζουµε στον κ ∆ήµαρχο ότι υλοποίησε την απόφαση που και εµείς ψηφίσαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κατασκευαστεί το δίκτυο των όµβριων , έργο όµως το οποίο , έχει πολλές κακοτεχνίες , δεν έλυσε όλα τα προβλήµατα , χρειάζεται βελτιώσεις και να γίνει η επέκταση σε όλη την περιοχή. Γράφει στην ανακοίνωση του ο κ Τσουκαλάς πως ολοκληρώθηκε η πράξη εφαρµογής και έτσι - ΘΑ ανοιχτούν δρόµοι - ΘΑ βελτιωθεί η εικόνα της περιοχής - ΘΑ διευκολυνθεί η ζωή των κατοίκων - ΘΑ ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα πέντε οικοδοµικά τετράγωνα που είχαν αφαιρεθεί - ΘΑ πιέσουν για την ένταξη στο ΕΣΠΑ - ΘΑ κατασκευαστεί το έργο της αποχέτευσης. Η αλήθεια , που σκόπιµα κρύβει ο κ Τσουκαλάς , είναι µια : για να ενταχθεί µια περιοχή στο πρόγραµµα αποχέτευσης πρέπει πρώτα να γίνει πλήρης υλοποίηση της πράξης εφαρµογής. Γνωρίζετε πολύ καλά το µέγεθος της κορο}δίας των δώδεκα χρόνων και πως µε ηµίµετρα , µισές αλήθειες και τα πολλά ΘΑ δε µπορεί ο κ Τσουκαλάς και η οµάδα του να εξαπατήσει ξανά και να πείσει τους κατοίκους του Αεροδροµίου. Φίλες και Φίλοι , Μας γνωρίζετε και σας γνωρίζουµε χρόνια. Μπορούµε και σας κοιτάµε στα µάτια , λέγοντας σας , την αλήθεια και µόνο την αλήθεια. Απέναντι στις πολλές υποσχέσεις του κ Τσουκαλά , εµείς , δεσµευόµαστε για ένα και µόνο : για την ολοκληρωµένη παρέµβαση στην ευρύτερη περιοχή του Αεροδροµίου ( Λεύκες Παπαδέδε , Οικισµός Ποντίων και Άνω Αεροδρόµιο ). Ο Επικεφαλής – Υποψήφιος ∆ήµαρχος Βασίλης Τόλης» Περικλής Ι. Μαραγκός


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Συνέντευξη Τύπου στον Βύζαντα Μεγάρων Σ. ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ: ΑΝ ∆ΕΝ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΟΜΑ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕΓΑΡΙΤΕΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ <<

>>

Ο Σωτήρης Μαυρονάσιος έκανε µια µικρή αναδροµή των πεπραγµένων του από την ηµέρα που ανέλαβε τον Βύζαντα. Ότι πήρε µια οµάδα που είχε επτά µπάλες και έντεκα παίκτες και κατάφερε να σώσει την παρτίδα, µένοντας στην κατηγορία. Ότι το περασµένο καλοκαίρι µπήκαν Μεγαρίτες στο διοικητικό συµβούλιο, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν και δεν ξαναέδωσαν το παρών σε ∆Σ. Ο Μαυρονάσιος δεν παρέλειψε να σταθεί στις ύβρεις προς το πρόσωπό του από µερίδα οπαδών. «Καθρέπτης για το ποιος είµαι, είναι η οικογένειά µου. Έχω παιδιά που έχουν αποκατασταθεί. Αυτή Μ Α Υ Ρ ΟΝ Α Σ Ι Ο Σ - ∆ Ρ Υ Μ Ο Υ Σ Η Σ είναι η απάντησή µου προς εκείνους που µε λασπολογούν» είπε. Ανέφερε ακόµα: «Το καλοκαίρι είπαµε ότι η οµάδα παραχωρείται και δεν ήρθε κανείς να την πάρει. Γι' αυτό, λοιπόν, µην λένε οι οπαδοί ότι δεν έρχονται στο γήπεδο επειδή δεν είναι καλή η οµάδα. ∆εν είµαστε Αµπράµοβιτς. Ό,τι λεφτά έχουµε τα δίνουµε στην οµάδα». Εξέφρασε ακόµα τα παράπονά του προς τα τοπικά ΜΜΕ ότι ανέκαθεν η κριτική που ασκούν είναι κακοπροαίρετη, ενώ τόνισε ότι έλεγχο στα οικονοµικά της ΠΑΕ δεν έχει κανένας δικαίωµα να κάνει, παρά µόνος ο ιδιοκτήτης Κώστας Κοσσυβάκης. Καταλήγοντας σηµείωσε ότι µέχρι στιγµής φέτος έχουν δαπανηθεί 185.000 ευρώ και ότι τα έσοδα είναι 60.000 ευρώ. Κατέστησε σαφές, µάλιστα, ότι αν δεν στηριχθεί η οµάδα από Μεγαρίτες επιχειρηµατίες, τότε δεν υπάρχει µέλλον. Και ότι ενδεχοµένως και την Κυριακή (8/12) να µην µπορέσει να κατέβει ο σύλλογος στο παιχνίδι µε τον Φωκικό στην Άµφισσα.

Α ΣΤ ΕΡ ΑΣ Μ ΑΓ ΟΥ ΛΑ Σ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΣΑΚΗΣ ΓΚΟΓΚΑΣ Παρελθόν από τον Αστέρα Μαγούλας θεωρείται ο Σάκης Γκόγκας. Ο έµπειρος ο 33χρονος επιθετικός ζήτησε από τη διοίκηση να λύσει το συµβόλαιό του, το αίτηµά του έγινε αποδεκτό. Ο ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τους πρώην συµπαίκτες. Οσον αφορά χθές ξεκίνησε η προετοιµασία της οµάδος ενόψει του αγώνα µε την Καλλιθέα. ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο Εµφανίζεται σιγά-σιγά ο φυσικός χλοοτάπητας του γηπέδου Μαγούλας(φωτό). ∆ηµιουργήθηκε ξεχωριστή κερκίδα για τους φιλοξε

νούµενους φιλάθλους, βελτιωτ ι κ έ ς εργασίες στα αποδυτήρια και τ ο υ ς βοηθητικούς χώρους του γηπέδου καθώς και στον ηλεκτροφωτισµό. Έπεται η δηµιουργία του βοηθητικού γηπέδου από συνθετικό χλοοτάπητα καθώς και νέα δηµοσιογραφικά θεωρία. Η επίσκεψη µας έδειξε πόσο καλό έργο γίνεται....Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον Φλεβάρη. Ο Ι Ε Ξ Ε ∆ Ρ Ε Σ Σ Τ Ο Γ Η ΠΕ ∆ Ο Τ ΗΣ Μ Α Γ Ο Υ Λ Α Σ

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ∆ΟΞΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 3-3 Μετά από συναρπαστικό αγώνα για το τουρνουά παλαιµάχων 5η αγωνιστική ο Βύζαντας Μεγάρων πήραν ισοπαλία εκτός έδρας απο την ∆όξα Πειραιά 3-3. Ήταν η 2η ισοπαλία της και για την οµάδα της ∆υτικής Αττικής η 2η στη συνέχεια ισοπαλία. Για την Πειρα¶κή οµάδα σκοράρισαν ο πρόεδρος Γιώργος Γκαµάνης, ο Χουρµούζης και ο Πολυχρόνου. Για την οµάδα των Μεγάρων ο Φρυγανάς, και ο Λάγιος ( 2 γκολ). Σφύριξε επιτυχώς ο Καρακίτσιος. ∆ΟΞΑ: Σταυροµήτρος, Μίχας, Αλαµανής, Κάππος, Μπάκας, Τσουκαλάς, Παλαιολόγος, Πολυχρόνου, Λαζάρου, Χρ. Μουτάφης, Αλ. Μουτάφης, Φωκιανός, Χουρµού ζης, Λαφκιώτης, Γκαµάνης, Ζώρζος,Κουρής, Ταραλίδης. ΒΥΖΑΣ: Κόκκαλης, Φρυγανάς, Μπεθάνης, Λαρεντζάκλης, Κυριακόπουλος,Προίσκος, Βούλγαρης, ∆ήµητσας, Καλα¶τζής, Λάγιος, ∆ιπλάρας, Κάµπαξης, Κάρµαν, Χονδρόπουλος, Ζωγράφος, Πατσίρης.

ΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 5ο ΚΑΙ 6ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ Ανακοινώθηκαν χθές από την ΕΠΟ οι διαιτητές των αναµετρήσεων της 10ης αγωνιστικής του 5ου οµίλου και 6ου οµίλου της Γ'Εθνικής κατηγορίας. Αναλυτικά: 5ος ΟΜΙΛΟΣ Σάββατο 7/12 Ολυµπιακός Λαυρίου – Ιωνικός Ψυχούλας, Φίλος, Πριόνας (Εύβοιας) Κυριακή 8/12 Ατσαλένιος – Εθνικός Αστέρας Κασσελάκης, Καλφάκης, Μαραγκουδάκης (Χανίων) Πεύκη – Πανελευσινιακός Γιαννόπουλος, Χαραλαµπόπουλος, Γεωργακόπουλος (Αρκαδίας) Μύκονος – Γιούχτας ∆ηµητρόπουλος, Σαββόγλου, Οικονόµου (∆υτ. Αττικής) Ρούβας – ∆όξα Βύρωνα Μπινιχάκης, Πάγκαλος, Φινοκαλιώτης (Λασιθίου), Ατρόµητος Πειραιά – Νέα Ιωνία

Τζουανόπουλος, Γκοτσόπουλος, Γκαβέρας (Αχαας) Κισσαµικός – Προοδευτική Βισκαδούρος, ∆ασκαλάκης Αντ., ∆ασκαλάκης Ι. (Ηρακλείου). 6ος ΟΜΙΛΟΣ Σάββατο 7/12 ΠΑΟ Κρουσσώνα – Πανναξιακός Χρυσός, Μαρνέζος, Πετεινάτος (Χανίων) Κυριακή 8/12 Αιγάλεω – Ερµής Ζωνιανών Λάµπρου, Τακόπουλος, Παντελάκης (Εύβοιας) Αγιος Νικόλαος – Ηρόδοτος Μπερτάκης, Κοµισοπούλου, Κανελάκης (Χανίων) Κηφισιά – Περαµα@κός Γιαννόπουλος (Μεσσηνίας), Φλώτσιος, Σοφός (Βοιωτίας) ΑΟ Περιστερίου – Τριγλία Ραφήνας Γκριτζέπης (Αρκαδίας), Σταµατάκος, Παυλέρου (Λακωνίας) Αστέρας Βάρης – ΑΕΚ Κρητικός, Τσιγγινές, Τασσιόπουλος (Θεσσαλίας) Μανδρα@κός – Ηλυσιακός Μακρυπόδης, Τσιρίνης, Οικονόµου (Αχαας).

Ο ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙ∆Α ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΦΩΚΙΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ Ο ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΙ Ο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Ορίστηκαν από την ΚΕ∆ οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής στους δύο οµίλους της Football League. Οι διαιτητές του 1ου οµίλου: Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου Επισκοπή- Ολυµπιακός Βόλου (13.45) ∆ιαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας). Βοηθοί: ∆ουδούµης, ∆όσκορης (Φθιώτιδας) Καλλιθέα- Αστέρας Μαγούλας (15.00) ∆ιαιτητής: Τσαµούρης (Πειραιά).Βοηθοί: Ζησιµόπουλος, Κοτζαµανίδης (Πειραιά) ΑΟ Χανιά- Γλυφάδα (15.00) ∆ιαιτητής: Σέζος (Κιλκίς).Βοηθοί: Ναλµπάντης, Πεντζερετζής (Κιλκίς) Φωκικός- Βύζας Μεγάρων (15.00) ∆ιαιτητής: Ρατσιάτος (Αργολίδας).Βοηθοί: Καραγεώργος, Νενεκούµης (Αργολίδας) Παναχα¶κή- Αχαρνα¶κός (15.00) ∆ιαιτητής: Αντωνίου (Αθηνών).Βοηθοί: Χαρίτος, Γιαννουγλίδης (Αθηνών) ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου Φωστήρας- Πανηλειακός (16.00 OTE TV) ∆ιαιτητής: Ανούσος (Λακωνίας).Βοηθοί: Παλαµίδας (Λακωνίας), Σεφέρης (Κορινθίας) Ηρακλής Ψαχνών- Παναιγιάλειος (18.00 OTE TV) ∆ιαιτητής: Φουκάκης (Ηρακλείου).Βοηθοί: Κουράκης, Νικολακάκης (Ηρακλείου)


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Β’ ΕΦΗΒΩΝ ( 11η αγωνιστική) ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 86-40 ΤΟΝ ΑΡΗ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

ΕΠΣ∆Α: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Ανακοινώθηκε το αγωνιστικό πρόγραµµα της ∆υτικής Αττικής το Σαββατοκύριακο στην Α' και Β'κατηγορία 10η αγωνιστική. Αναλυτικά:

Για την 11η αγωνιστική της Β' κατηγορίας Εφήβων ο Πανελευσινιακός συνέτριψε εκτός έδρας τον Αρη Γλυφάδας 86-40. Αναλυτικά:

Α Κατηγορία(10η αγωνιστική) Σάββατο(15:00) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ: ΣΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ∆ΗΜ.ΦΥΛΗΣ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΙΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Κυριακή(15:00) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ∆ΟΞΑ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ Β Κατηγορία(10η αγωνιστική Σάββατο(15:00) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Άρης Γλυφ. –Πανελευσινιακός 40-86 , Φάρος Κερ. –Βάρη 73-55, Έσπερος Καλλ.- Ιωνικός Νικ. 33-60 Πέρα –Π. Φάληρο 51-85 , Ευρυάλη Γλυφ –Πειρα}κός 70-56 , Ίκαρος Ν. Σµ. –Ελευθερία Μοσχ. 46-65

Α Π Ο Τ Ο Π Α Ι Χ ΝΙ ∆ Ι Μ Α Ν∆ Ρ Α Ι Κ Ο Σ - Ε Λ Ε Υ Θ ΕΡ Ι Α Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο Υ

Β ΠΑΙ∆ΩΝ (11η αγωνιστική) Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 73-45 ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΑΧΩΝΕΣ Για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήµατος µπάσκετ παίδων ο Μανδραικός επικράτησε της Ελευθερίας

Μοσχάτου 73-45 ενώ ο Πανελευσινιακός γνώρισε την ήττα εκτός απο τους Τράχωνες 46-44. Αναλυτικά: Εν. Τραχώνων –Πανελευσινιακός 46-44, Ηλεκτρούπολη –Τερψιθέα Γλυφ. 68-65, Έσπερος Καλλιθ. –Φάρος Κερ. 56-47 , Τελαµώνας –ΕΑ Νικαίας 43-49, Ευρυάλη Γλυφ. –Προοδευτική 32-58 , Μανδρα}κός –Ελευθερία Μοσχ. 73-45

-

Κυριακή(11:00) ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΛΠΙ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ(11:00) ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΚΡΙΟΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ(15:00)

ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ κάλεσε σε απολογία για την Πέµπτη 05/12/2013 και ώρα 10:30 τις παρακάτω ΠΑΕ και φυσικά πρόσωπα: Την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ και τον Α. ΡΟΥΤΗ (τραυµατιοφορέας) για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6παρ. 3α, 10 παρ. 1δΙ, 2β, 11 παρ. 1, 2, 3, 14 παρ. 1,2,3, 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 30-11-2013). Την ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑJΚΟΣ για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6παρ. 3α, 14παρ. 1, 2, 3, 15 παρ.3, 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑJΚΟΣ – ΠΑΕ ΦΩΚΙΚΟΣ 0112-2013).

ΜΩΡΑΛΗΣ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ Ο πρόεδρος της Super League, Γιάννης Μώραλης τοποθετήθηκε εκ νέου στο θέµα ανόδου και υποβιβασµού. Την άποψη πως η ΕΠΟ θα πρέπει να λάβει άµεσα απόφαση για τον αριθµό οµάδων που θα υποβιβαστούν από τη Super League και θα προβιβαστούν από τη Footbal League εξέφρασε για µία ακόµα φορά ο Γιάννης Μώραλης. Ο πρόεδρος της Super League µίλησε και είπε χαρακτηριστικά: «Έχουµε να κάνουµε µε δύο καθ' όλα νόµιµες προκηρύξεις, οπότε δεν µε νοιάζει ποια θα είναι η απόφαση. Θα πρέπει η ΕΠΟ άµεσα να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. ∆εν υπάρχει κάποια νοµική διαφορά για να πάει το θέµα στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο. Η µη απόφαση είναι χειρότερη από την όποια απόφαση». Φυσικά, τοποθετήθηκε και στις ακραίες δηλώσεις που έχουν κάνει εκπρόσωποι οµάδων της Football League, λέγοντας ότι: «Θα περίµενα στο πρόσφατο ∆Σ της Football League να αποφασιστεί πως δεν θα γίνει καµία προσφυγή από καµία οµάδα. Εµείς αυτό κάναµε και το αποφασίσαµε οµόφωνα. Όποιος προσφύγει νοµικά δεν θα κερδίσει τίποτα.

Μόνο για παιχνίδι εντυπώσεων ή επικοινωνίας µπορεί να το κάνει και για να ταλαιπωρήσει την ΕΠΟ. Είναι το θέµα το πώς βλέπουν το ποδόσφαιρο οι δύο λίγκες στη δύσκολη οικονοµική περίοδο που βρίσκεται η χώρα. Θέλω να πιστεύω ότι και οι δύο λίγκες δεν θα προσφύγουµε όποια και αν είναι η απόφαση. Με απειλές και ύβρεις δεν λύνονται τα προβλήµατα. Πρέπει να παρθεί µια απόφαση να ανακτήσουµε την αξιοπιστία µας που την έχουµε χάσει. Έχουµε φτάσει στην 13η αγωνιστική δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Όποια και αν είναι η απόφαση…». Βέβαια, ο πρόεδρος της Football League, Σπύρος Καλογιάννης στο πρόσφατο ∆Σ της Ένωσης, είχε ζητήσει από τους εκπροσώπους των οµάδων να αποφεύγουν ανακοινώσεις που αφορούν σε ακραίες αντιδράσεις για το ζήτηµα, ενώ υπογράµµισε ότι ουδέποτε συζητήθηκε κάτι σχετικό µε την άνοδο.

ΟΙ ΠΗΛΟΙ∆ΗΣ- ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ-Μ.ΤΣΩΝΟΣ Β΄ ΑΝ∆ΡΩΝ: Ο ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Για το πρωτάθληµα της Β' ΕΣΚΑΝΑ ο ΟΚ Ελευσίνας αγωνίζεται σήµερα στο γήπεδο ∆ΑΚ Κορυδαλλού στις 21:30 µε την Προοδευτική Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κοµισάριοι(Ουσταµπασίδης Αγγελής – ΧελιώτηςΚαραγεωργόπουλος , Τσιπλακίδης , Μοσκόβης).

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Πηλοίδης-Παπαπέτρου-Μ.Τσώνος κληρώθηκαν στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Basket League ΟΠΑΠ απο την ΚΕ∆/ΕΟΚ να διευθύνουν την συνάντηση του κλειστού της Ελευσίνας την Κυριακή στις 17:00. Σάββατο 07/12 Κατσιµήδου 19.15 Τρίκαλα BC Απόλλωνας Πατρών Σχινάς, Ταβουλαρέας, Παντελίδης (Τσούντσουρας)

Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης - Ηλυσιακός Καρακατσούνης, Σώµος, Τσούνας (Τσούλης) Κυριακή 08/12 «Ι. Ζηρίνης» 16.00 Κηφισιά - ΠΑΟΚ Αναστόπουλος, Αφεντουλίδης, Ανδρικόπουλος (Βιδάλης) «∆. Κραχτίδης» 16.00 ΚΑΟ∆ - Ρέθυµνο Τανατζής, Παναγιώτου, Τζαφλέρης (Μπακάλης)

2ο Κ.Γ. Ελευσίνας 17.00 Πανελευσινιακός - Ολυµπιακός Πηλο"δης, Παπαπέτρου, Μ. Τσώνος (Παλάτος) Νέας Σµύρνης 16.00 Πανιώνιος Κολοσσός Ρόδου Γκόντας, Μπήτης, Βαρδάλος (Ντίνος) ∆ευτέρα 09/12 ΟΑΚΑ 16.00 ΠαναθηναOκός - Ίκαρος Χαλκίδας Γεωργιάδης, Σταµατόπουλος, Μπλέτσας (Σταύρου)


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ ΗΠΑ: 215.000 νέες θέσεις εργασίας ιδιωτικού τοµέα

Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα του ινστιτούτου ADP µε βάση τα µισθολόγια των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο ιδιωτικός τοµέας της αµερικανικής απασχόλησης πρόσθεσε 215.000 νέες θέσεις εργασίας τον Νοέµβριο, περισσότερες απ' όσες περίµεναν οι αναλυτές. Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα του ινστιτούτου ADP µε βάση τα µισθολόγια των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι αναλυτές περίµεναν ότι οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν κατά 173.000.

Το Ιράν απειλεί τον ΟΠΕΚ µε πόλεµο τιµών Τεταµένο είναι το κλίµα στη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ µε την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αύξηση της παραγωγής της ακόµη κι αν η τιµή του αργού πετρελαίου υποχωρήσει στα 20 δολάρια το βαρέλι. Τα µέλη του πετρελα}κού καρτέλ συνεδριάζουν στη Βιέννη και αναµένεται να διατηρήσουν αµετάβλητη την παραγωγή τους, αλλά οι πιέσεις για τη µετέπειτα πορεία είναι έντονες, καθώς οι συνθήκες στην αγορά µαύρου χρυσού αλλάζουν ριζικά. Η µεγαλύτερη αλλαγή δεν είναι άλλη από την προσωρινή πυρηνική συµφωνία του Ιράν µε τις έξι διεθνείς δυνάµεις, που ενδεχοµένως να ανοίγει το δρόµο για οριστική άρση των κυρώσεων. Λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ, ο υπουργός πετρελαίου του Ιράν δήλωσε «∆εν θα εγκαταλείψουµε τα δικαιώµατά µας σε αυτό το θέµα. Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες θα φτάσουµε την παραγωγή µας στα 4 εκατ. βαρέλια ηµερησίως ακόµη κι αν η τιµή του πετρελαίου υποχωρήσει στα 20 δολ. ανά βαρέλι».

“Καµπάνα” 1,7 δισ. ευρώ σε 6 τραπεζικούς κολοσσούς Συνολικό πρόστιµο 1,71 δισ. ευρώ επέβαλε η Ευρωπα}κή Επιτροπή σε έξι διεθνείς τράπεζες που είχαν εµπλακεί σε σκάνδαλο χειραγώγησης επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς. Πρόκειται για τις Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Societe Generale, JP Morgan και την χρηµατιστηριακή RP Martin. "Αυτό που είναι σοκαριστικό σε ότι αφορά τα σκάνδαλα του Libor και του Euribor δεν είναι µόνο η χειραγώγηση των σηµείων αναφοράς που αντιµετωπίστηκε από τις ρυθµιστικές αρχές διεθνώς, αλλά επίσης η συνοµωσία των τραπεζών που υποτίθεται ότι ανταγωνίζονται» δήλωσε ο αρµόδιος Επίτροπος Χοακίν Αλµούνια. Το µεγαλύτερο πρόστιµο επιβλήθηκε στην Deutsche Bank και ανέρχεται στα 725,36 εκατ. ευρώ. Η Κοµισιόν δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσει τις έρευνες σε Credit Agricole, HSBC και JPMorgan, όπως και την ICAP για παρόµοιες κατηγορίες.

Αργεντινή: Χαράτσι 35% σε "πλαστικές" αγορές Η πρόεδρος της Αργεντινής Κριστίνα Φερνάντεζ ντε Κίρχνερ αύξησε τον φόρο στις αγορές µέσω πιστωτικών καρτών από το εξωτερικό ενόψει της έναρξης των διακοπών στο νότιο ηµισφαίριο, σε µια προσπάθεια να σταµατήσει την αιµορραγία στα συναλλαγµατικά αποθέµατα. Όπως µετέδωσε το Bloomberg, η κυβέρνηση της Αργεντινής αύξησε τον φόρο στις αγορές µε κάρτα σε συνάλλαγµα στο 35% από 20% προηγουµένως, σύµφωνα µε διάταγµα που εκδόθηκε την Τρίτη στην εφηµερίδα της κυβέρνησης. Σηµειώνεται πως τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της κεντρικής τράπεζας έχουν

πραγµατοποιήσει βουτιά 29% το 2013, στα $30,9 δισ., καθώς η κυβέρνηση τα χρησιµοποιεί για να πληρώσει το διεθνές χρέος και να εισάγει ενέργεια και οι πολίτες της Αργεντινής έχουν αυξήσει τις δαπάνες για αγορές από το διαδίκτυο και ταξίδια στο εξωτερικό. "Έχουν στερρεύσει τα συναλλαγµατικά αποθέµατα λόγω του τουρισµού και θέλουµε να διασφαλίσουµε τις εισροές βασικών αγαθών" ανέφερε ο επικεφαλής του υπουργικού συµβουλίου Jorge Capitanich.

Φιλιππίνες: Πάνω από 5.700 οι νεκροί από τον τυφώνα Χαfγιάν Ο απολογισµός των νεκρών στις Φιλιππίνες από τον ισχυρότερο τυφώνα που έπληξε ποτέ τη χώρα έφθασε τους 5.719 ανθρώπους, ενώ 1.779 πολίτες εξακολουθούν ακόµη να αγνοούνται, ανακοίνωσε σήµερα η κυβέρνηση της χώρας. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς -οι 4.882- ήταν κάτοικοι της επαρχίας Λέιτε, η οποία επλήγη πιο σφοδρά από το ακραίο αυτό καιρικό φαινόµενο, όπως διευκρίνισε η εθνική υπηρεσία αντιµετώπισης καταστροφών και αρωγής των θυµάτων των Φιλιππίνων. Επιπλέον πάνω από 26.000 άνθρωποι ακόµη τραυµατίστηκαν και πάνω από 4 εκατοµµύρια πολίτες εκτοπίστηκαν όταν ο τυφώνας Χα}γιάν έπληξε τις ανατολικές Φιλιππίνες, την 8η Νοεµβρίου. Περίπου 1,2 εκατ. κατοικίες καταστράφηκαν και η ζηµία για την γεωργία και τις υποδοµές της χώρας υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 803 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, σύµφωνα µε την ίδια υπηρεσία. Εξάλλου η υπηρεσία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για το συντονισµό ανθρωπιστικών θεµάτων ανέφερε ότι η επιχείρηση αρωγής πρέπει να επεκταθεί ώστε η βοήθεια να φθάσει σε πιο αποµακρυσµένες περιοχές και πιο αποµακρυσµένα νησιά. «Οι άνθρωποι που ζουν κατά µήκος των κύριων οδικών αξόνων µπορεί να λαµβάνουν δυσανάλογα (περισσότερη) βοήθεια» από εκείνους σε πιο αποµακρυσµένα σηµεία, επισήµανε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ σε σχόλιό της για το θέµα.

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τεστ πρώιµης διάγνωσης της σκλήρυνσης κατά πλάκας σχεδιάζουν Έλληνες επιστήµονες

Πρώιµη ανίχνευση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, πριν δηλαδή την εµφάνιση των πρώτων σωµατικών συµπτωµάτων, υπόσχεται οµάδα επιστηµόνων στις ΗΠΑ που ανακάλυψε µοριακό δείκτη ο οποίος «ξετρυπώσει» την ύπαρξη της νόσου στον οργανισµό από τα πρώτα κιόλας στάδιά της. Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του επιστηµονικού εντύπου Annals of Neurology, οµάδα επιστηµόνων του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, µε επικεφαλής την καθηγήτρια Νευρολογίας και διευθύντρια του Ινστιτούτου «Gladstone» ∆ρ Κατερίνα Ακάσογλου, συνεργάστηκαν µε τον ∆ρ ∆ηµήτρη ∆άβαλο, επίσης ερευνητή στο ίδιο ινστιτούτο, και ανακάλυψαν έναν νέο βιολογικό δείκτη, την θροµβίνη. Από τα πειράµατα που έκαναν σε ποντίκια µε πάθηση παρεµφερή µε την πολλαπλή σκλήρυνση που εκδηλώνουν οι άνθρωποι, παρατήρησαν ότι η αυξηµένη δράση της θροµβίνης στον εγκέφαλο µπορεί να αποτελέσει ένα πρώιµο δείκτη της σκλήρυνσης κατά πλάκας, αφού στα υγιή ποντίκια, υπήρχε παντελής απουσία δράσης της θροµβίνης.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν µια τεχνική που µπορεί να «φωτίσει» τη δράση της εν λόγω πρωτεƒνης µέσα στον οργανισµό. Όσο πιο ενεργή είναι η θροµβίνη, τόσο σοβαρότερη είναι η πάθηση. Το επόµενο βήµα θα είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαγνωστικού τεστ µε βάση τη θροµβίνη, το οποίο θα καταλήγει σε αποτελέσµατα αυθηµερόν. Η σκλήρυνση κατά πλάκας πλήττει εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο και εµφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστηµα του ασθενούς στρέφεται εναντίον της µυελίνης, της µονωτικής-προστατευτικής επικάλυψης των νευρικών κυττάρων, µε συνέπεια να καταστρέφεται σταδιακά το νευρικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν -ανάλογα µε τη σοβαρότητα της κατάστασης- µουδιάσµατα, κόπωση, δυσκολία βάδισης, παράλυση, απώλεια όρασης κ.α. Μερικά φάρµακα µπορούν να καθυστερήσουν τα συµπτώµατα, αλλά όχι να θεραπεύσουν την αιτία της νόσου. Πέρυσι, η ∆ρ Ακάσογλου και οι συνεργάτες της ανακάλυψαν πως ρόλο-κλειδί στην εξέλιξη της σκλήρυνσης παίζει η διάσπαση του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού, ο οποίος διαχωρίζει τον εγκέφαλο από την κυκλοφορία του αίµατος. Όταν ο φραγµός παραβιαστεί, µια πρωτεƒνη του αίµατος εισέρχεται στον εγκέφαλο του ασθενούς και ενεργοποιεί την θροµβίνη, µε τελικό αποτέλεσµα την

«πυροδότηση» της ανοσολογικής αντίδρασης που καταστρέφει το περίβληµα των νευρικών κυττάρων. Η ∆ρ Ακάσογλου θεωρείται ειδικός στις νευρολογικές παθήσεις και ιδίως στην πολλαπλή σκλήρυνση, εστιάζοντας στους µοριακούς µηχανισµούς που βρίσκονται στη ρίζα της νόσου. Σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από όπου πήρε το διδακτορικό της στη Νευροβιολογία. Εκπαιδεύθηκε στη Νευροπαθαλογία στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης, ενώ έκανε µεταδιδακτορική έρευνα στο Πολιτειακό Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης, στο Πανεπιστήµιο Ροκφέλερ και στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης. Το 2008 µετακινήθηκε στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο και στο συνδεδεµένο ερευνητικό Ινστιτούτο «Gladstone». Την ίδια χρονιά, ήταν η τέταρτη µόλις γυναίκα επιστήµονας σε 60 χρόνια, που έλαβε το διεθνές «Βραβείο Τζον Αµπελ», το οποίο δίνεται σε νέους ερευνητές για την πρωτότυπη και σηµαντική συνεισφορά τους στο πεδίο της φαρµακολογίας (µάλιστα µε το ίδιο βραβείο για το 2013 τιµήθηκε ο ελληνο-αυστραλός καθηγητής Αρθουρ Χριστόπουλος). Η ∆ρ Ακάσογλου έχει ακόµα τιµηθεί, µεταξύ άλλων διακρίσεων, µε το «Προεδρικό Βραβείο Πρόωρης Καριέρας Επιστηµόνων και Μηχανικών», την υψηλότερη διάκριση των ΗΠΑ για νέους ερευνητές.


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Υπό τη «δαµόκλειο σπάθη» των απολύσεων ζουν 25.000 δηµόσιοι υπάλληλοι σε 74 φορείς Υπό τη «δαµόκλειο σπάθη» των απολύσεων ζουν 25.000 δηµόσιοι υπάλληλοι σε 74 φορείς 12 υπουργείων, καθώς αναµένεται «λουκέτο» αλά ΕΡΤ ή συγχωνεύσεις. Αυτά υποστηρίζει σε ρεπορτάζ της η «Ελευθεροτυπία». Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, στο στόχαστρο έχουν µπει 74 οργανισµοί από όλο το ∆ηµόσιο. Ο φορείς αυτοί είτε θα κλείσουν απευθείας µε "ξαφνικό θάνατο" αλά ΕΡΤ, είτε θα συγχωνευτούν και οι εργαζόµενοι που θα χαρακτηριστούν πλεονάζοντες θα απολυθούν είτε θα υποστούν "στοχευµένη" µείωση προσωπικού µετά από αξιολόγηση δοµών και προσωπικού και οι υπάλληλοι που συγκροτούν µια συγκεκριµένη ειδικότητα, π.χ διοικητικοί ή καθαρίστριες, θα αποµακρυνθούν ταυτόχρονα µε την κατάργηση των θέσεών τους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το δηµοσίευµα, πρόκειται για 18 φορείς του υπουργείου Υγείας µε 2.949 υπαλλήλους, 10 φορείς του υπουργείου Παιδείας µε 1.193 εργαζόµενους, 6 φορείς του υπουργείου Πολιτισµού µε 783 εργαζόµενους, τρεις φορείς του υπουργείου Άµυνας µε 728 εργαζόµενους, 2 φορείς του υπουργείου Εργασίας µε 286 εργαζόµενους, τρεις φορείς του υπουργείου Ναυτιλίας µε 129 υπαλλήλους, ένας φορέας του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης µε 66 υπαλλήλους, η ΓΓ ΜΜΕ µε 252 υπαλλήλους, 12 φορείς του υπουργείου Υποδοµών µε 12.708 εργαζόµενους, 5 φορείς του υπουργείου Υποδοµών µε 2.085 εργαζόµενους, τρεις φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε 1.811 εργαζόµενους, επτά φορείς του υπουργείου Ανάπτυξης µε 1.462 εργαζόµενους και τρεις φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος µε 661 εργαζόµενους.

Επιστρέφουν τα πρόστιµα για καπνιστές

Θα φθάνουν τα 500 ευρώ Επιστρέφουν τα πρόστιµα στους καπνιστές σε κλειστούς χώρους, όπως ταβέρνες, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, καθώς µε εντολή του υπουργείου Υγείας ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι και τα συνεργεία θα επιβάλλουν πρόστιµα στους επιχειρηµατίες που δεν έχουν συµµορφωθεί µε το νόµο του 2011 αλλά και στους καπνιστές οι οποίοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιµο έως και 500 ευρώ. Σύµφωνα µε το νόµο που απαγόρευε το κάπνισµα στα καταστήµατα, ο χώρος καπνιζόντων εντός των στεγασµένων κέντρων διασκέδασης και των καζίνο πρέπει: α. Να έχει µέγιστο εµβαδόν έως το 1/2 των τετραγωνικών του ωφέλιµου εµβαδού του καταστήµατος (αίθουσα πελατών).

β. Να διακρίνεται σαφώς από τους χώρους µη καπνιζόντων µε κατάλληλη σήµανση. γ. Στους λοιπούς χώρους πρέπει να τοποθετηθεί σήµανση ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισµα. Το τέλος καπνιζόντων υπολογίζεται σε σχέση µε το µοναδικό συντελεστή 0,548 (που καθορίζεται από τη χρέωση προς 200 ευρώ το τ.µ. ετησίως) πολλαπλασιαζόµενο µε τα µέτρα και τις ηµέρες εργασίας. Ο συντελεστής 0,548 προκύπτει αν διαιρέσουµε το 200 ευρώ το τ.µ. δια 365 ηµέρες εργασίας. Συνεπώς 0,548 ευρώ το τ.µ την ηµέρα κοστίζει ο χώρος καπνιζόντων. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προ¶όντα καπνού επιβάλλεται πρόστιµο 50 έως 500 ευρώ. Η υποτροπή λαµβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων, που ανέχεται την παραβίαση των διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιµο από 500 έως 10.000 ευρώ.

Ενδελεχή έρευνα στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών Η Επιτροπή Ανταγωνισµού (Ε.Α.), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, µε στόχο την ενδελεχή ανάλυση και διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισµού που επικρατούν σε κρίσιµους τοµείς της εθνικής οικονοµίας, διενήργησε κλαδική έρευνα και στην παραγωγή, εµπορία, διανοµή και λιανική πώληση νωπών οπωροκηπευτικών, για την περίοδο από το 2005 έως και το 2011. Ειδικότερα, εξετάστηκαν η διάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των νωπών οπωροκηπευτικών και το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, η διαµόρφωση και διακύµανση των τιµών, του κόστους και των περιθωρίων κέρδους στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και ο βαθµός µετακύλισης των τιµών από το επίπεδο του παραγωγού έως το επίπεδο του καταναλωτή. Η κλαδική έρευνα επικεντρώθηκε σε δείγµα επτά (7) οπωροκηπευτικών προ¶όντων, και συγκεκριµένα στα Μήλα, Πορτοκάλια, Ροδάκινα, Πατάτες, Τοµάτες, Αγγούρια και τα Μαρούλια. Σύµφωνα µε τις βασικές διαπιστώσεις της έρευνας: • Η διάρθρωση και λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας των οπωροκηπευτικών δεν είναι αποτελεσµατική σε σύγκριση µε άλλες Ευρωπα¶κές χώρες και δεν διευκολύνει την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Κύριο χαρακτηριστικό της ο κατακερµατισµός του γεωργικού κλήρου, η απουσία οργάνωσης παραγωγών και ουσιαστικής ενεργοποίησης συλλογικών δοµών παραγωγών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η δραστηριοποίηση δυσανάλογα µεγάλου αριθµού χονδρεµπορικών επιχειρήσεων, µε µικρό σχετικά µέγεθος και έλλειψη δυνατοτήτων συνεισφοράς υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας στην αλυσίδα. • Τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής ανάλυσης σχετικά µε τη µετακύλιση των τιµών καταδεικνύουν σηµαντικές ασυµµετρίες όσον αφορά στις ανταποκρίσεις σε θετικές και αρνητικές µεταβολές των τιµών στην εφοδιαστική αλυσίδα οπωροκηπευτικών. Οι ασυµµετρίες αυτές αναφέρονται, τόσο σε όρους ταχύτητας της µετάδοσης των αλλαγών, όσο και στο µέγεθος και στη µονιµότητα της προσαρµογής στα άλλα επίπεδα. Στα περισσότερα από τα εξεταζόµενα προ¶όντα, η µη συµµετρική µετακύλιση τιµών οδηγεί πιο συχνά τους παρ-

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. Πληροφορίες 6932851913 κος Κωστας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

αγωγούς στην πιο δυσµενή θέση, ενώ οι χονδρέµποροι εµφανίζονται περισσότερο ευνοηµένοι συνολικά. • Στο σύνολο σχεδόν των προ¶όντων, παρατηρείται διαχρονική αύξηση της τιµής πώλησης του καταναλωτή, µε τις τιµές να αποκλιµακώνονται, ωστόσο, σταδιακά από το 2010. Κατά µέσο όρο, η παραγωγή αντιπροσωπεύει το 40% της τιµής του προ¶όντος. Η χονδρική πώληση στο 21%, ενώ η λιανική πώληση στο 28% αντίστοιχα. Τέλος, ακολουθεί ο ΦΠΑ, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 9% της τελικής τιµής. • Παρά τις πρόσφατες νοµοθετικές παρεµβάσεις προς την κατεύθυνση της άρσης ρυθµιστικών εµποδίων για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, µε αιχµή την ουσιαστική αναµόρφωση του Αγορανοµικού Κώδικα και του ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το συνολικό κανονιστικό πλαίσιο στον κλάδο των οπωροκηπευτικών παραµένει ακόµη περίπλοκο ή ανεπαρκές, κατά περίπτωση.

Όχηµα «κατάσκοπο» επιστρατεύει το ΥΠΑΝ για το λαθρεµπόριο καυσίµων Πέραν του συνηθισµένου ελέγχου των αντλιών υγρών καυσίµων, επειδή σκοπός του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι η περαιτέρω µείωση της παραβατικότητας στο εµπόριο καυσίµων, εφεξής θα διενεργούνται και έλεγχοι µε χρήση ειδικού µετασκευασµένου αυτοκινούµενου οχήµατος, χωρίς διακριτικά της υπηρεσίας και µε συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς να υπάρχει προηγούµενη γνωστοποίηση στον ελεγχόµενο, αναφέρει το υπουργείο ανάπτυξης σε σχετική ανακοίνωση. Το όχηµα θα διαθέτει ειδική µετρική διάταξη προσδιορισµού του όγκου του παραλαµβανόµενου από την αντλία καυσίµου, η οποία περιλαµβάνει δεξαµενή συλλογής καυσίµου, υποσύστηµα ζύγισης, διάταξη προσδιορισµού πυκνότητας, υποσυστήµατα αναγωγής σφαλµάτων λόγω θερµοκρασίας και λόγω ευθυγράµµισης, σύστηµα γεωγραφικού προσδιορισµού της θέσης (GPS) µε πιστοποιηµένη αναφορά στον εθνικό χρόνο, καθώς και σύστηµα µετάγγισης του παραληφθέντος καυσίµου. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα αυτόµατης τηλεµατικής αποστολής των αποτελεσµάτων της µέτρησης σε κεντρικό φορέα υποδοχής, µε αποτύπωση των αποτελεσµάτων του ελέγχου, του γεωγραφικού προσδιορισµού της θέσης ελέγχου και του χρόνου εκτέλεσης αυτού, µε αναφορά στον εθνικό χρόνο. Η οδήγηση του οχήµατος καθώς και η διενέργεια των ελέγχων γίνεται από υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Μετρολογίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και η επάρκειά τους βεβαιώνεται από τη ∆ιεύθυνση Μετρολογίας. Μετά τον έλεγχο, οι ελεγκτές συντάσσουν Έκθεση, η οποία συνοδευόµενη από την εκτύπωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης και την απόδειξη λιανικής πώλησης πρατηρίου υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Μετρολογίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Μηχανικών Ασπροπύργου µε την παρούσα γνωστοποιεί ότι τα µέλη του είναι πάντοτε στη διάθεση των δηµοτών για να ενηµερώνουν υπεύθυνα, σχετικά µε τις διαδικασίες ένταξης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/13 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου 80 τ.µ. στη Μάνδρα (περιοχή 2ου ∆ηµ. Σχολείου) σε άριστη κατάσταση , διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση, κουφώµατα αλουµινίου(διπλά τζάµια),τέντες, πόρτα ασφαλείας και θηροτηλεόραση. ∆ιαθέτει ενιαία σαλοκουζίνα, 2 υπνοδωµάτια, wc και αποθήκη. Χαµηλά κοινόχρηστα -ενοίκιο 350ευρώ. Τηλ. 6932472040,6944958123 (3.12) Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. ((7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. ((7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα:σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόaλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παρ-

αδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13)

νσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13) ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυ-

Ζητούνται κοπέλες για την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφέ του καταστήµατος “STATE COFFEE CO” Ελευσίνας. Εµπειρία επιθυµητή, φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942807545 & 6937494104. (5.11.13)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11) Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΗΤΑ ΣΠΙΤΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΡΑΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Τηλ. 6984533517 (29.11)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑOΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 (18.3.13)

10..7.12

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP

(4.12.13)

Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

email: :a thanasiou.ad visors@gmail.com

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΤΕΧ ΝΙΚ Ο ΓΡ ΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (11.7.13)

21.11.11

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ Τσίγκος Σωτήριος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Τοπογράφος - Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013

Thriassio 20131205  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you