Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Η Πολεοδόµηση του Σαρανταπόταµου

∆ηµιουργούνται 5.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική

Στο επίκεντρο του σηµερινού ∆. Σ. της Ελευσίνας

Mε την ένταξη των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση στο ΠΕΠ Αττικής από τον Περιφερειάρχη Αττικής Óåë. 3

Σåë. 3

«Συκοφαντήθηκα

σε όλη τη διάρκεια της θητείας µου»

∆ηλώνει στην επιστολή παραίτησής από τη δηµοτική οµάδα του Ν. Μελετίου η Κατερίνα Λιάκου

Συνέχεια στο “θρίλερ” για τους εργαζόµενους του ∆ήµου Φυλής Σåë . 8

Χιλιάδες ναρκωτικά χάπια κατασχέθηκαν στις Αχαρνές 49χρονος είχε µετατρέψει το φαρµακείο του σε κέντρο διακίνησης.

Από τη χθεσινή αναβολή της συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ε∆ΣΝΑ Óåë. 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Νέα διάθεση προvόντων χωρίς µεσάζοντες την Κυριακή 1/12 στο Ζεφύρι

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Σåë. 5

Παρουσιάστηκε η προµελέτηγια την ανάπλαση των λατοµείων Ελευσίνας Σåë. 2 Σåë. 5

Εγκρίθηκαν 42 εκατ. ευρώ για τη µεταφορά µαθητών Το ποσό των 416.000 ευρώ αντιστοιχει στην Π.Ε. ∆υτικής Αττικής Óåë. 5

Νέα παραποµπή της Ελλάδας για τα αστικά λύµατα Σåë. 4

ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΧΑΡΝΑcΚΟ & ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Ο ΒΥΖΑΣ

ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ

«Οστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδηµία»

Εκδήλωση προληπτικού ελέγχου & ενηµέρωσης στα Άνω Λιόσια Σåë. 7

Óåë . 10 -11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2367 Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Τρίτη 26.11.2013 Καιρός : Αραιές νεφώσεις 'Ανεµοι: νότιοι 5-7 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 10 έως 18 βαθµούς κελσίου.

ΕΟ ΡΤΟ ΛΟΓ ΙΟ

Κυπαρισσία, Σίσσυ, Παρέσια, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσσα, Νίκων, Στέργιος, Στεργία, Στεργιανή

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013 Ελευσίνα Ζαχαρίου Σεβαστή Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105547900 Ασπρόπυργος Γκιόκας Αναστάσιος Λ. ∆ηµοκρατίας 20 Τηλέφωνο: 210 5573243 Φυλή - Άνω Λιόσια Ν. Ρεσβἀνης Π. Γρηγορούσης 50 Τηλέφωνο: 210 2387965 Αχαρνές Χρηστίδου ∆οµνίκη Π. Αριστοτέλους 132, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102462255

Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

Συνέχεια στο “θρίλερ” για τους εργαζόµενους του ∆ήµου Φυλής Από τη χθεσινή αναβολή της συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ε∆ΣΝΑ - Για τις 11 το πρωί σήµερα Τρίτη έχει ορισθεί η νέα αναβληθείσα συνεδρίαση

Μ

ια ακόµη παράταση- τρίτη τον αριθµό, πήρε η αγωνία και η αβεβαιότητα των εργαζοµένων του ∆ήµου Φυλής, σχετικά µε το «φλέγον», για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ζήτηµα της µισθοδοσίας, µετά τη χθεσινή αναβολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε∆ΣΝΑ λόγω έλλειψης απαρτίας. Στην αναβληθείσα συνεδρίαση, κεντρικά θέµατα συζήτησης ήταν ο καθορισµός της ετήσιας εισφοράς των δήµων της Αττικής προς τον Σύνδεσµο, αλλά ο προοσδιορισµός των των αντισταθµιστικών οφελών που θα λαµβάνουν το 2014 οι ∆ήµοι, ανάµεσά τους και η Φυλή, που φιλοξενούν µονάδες διαχείρισης απορριµµάτων. Η συνεδρίαση αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σήµερα Τρίτη 26 Νοεµβρίου στις 11 το πρωί. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι εργαζόµενοι του ∆ήµου Φυλής θα πρέπει να περιµένουν ακόµη µια λύση της τελευταίας στιγµής, ανάλογη των αποφάσεων για την έγκριση έναντι ποσών- από τα αντισταθµιστικά- που κάλυψαν τη µισθοδοσία των περασµένων µηνών, µετά τις καθυστερήσεις που αποτελούν µόνιµο πρόβληµα. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι «Η παρουσία όλων των µελών και κυρίως των εκπροσώπων από τον α΄ βαθµό αυτοδιοίκησης στο αυριανό ∆.Σ. είναι απαραίτητη. Με την απόφαση που θα πάρουµε, έχουµε την ευκαιρία να δώσουµε ένα τέλος στα ελλείµµατα του παρελθόντος και να βάλουµε τον Ε∆ΣΝΑ σε τροχιά εξυγίανσης». Επισηµαίνεται ότι για τον καθορισµό της τιµής ευρώ ανά τόνο που θα πληρώνουν οι ∆ήµοι της Αττικής και τον προσδιορισµό των αντισταθµιστικών οφελών, η νέα διοίκηση προχώρησε για πρώτη φορά στην εκπόνηση µελέτης αναλυτικής κοστολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών του Ε∆ΣΝΑ, για να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και οι δήµοι τι πληρώνουν και πόσο κοστίζουν όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Ε∆ΣΝΑ.

Ελευθερίου Κωνσταντίνος Μ. Βενιζέλου Ελευθερίου 30, Ώρες Εφηµερίας: 8:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2108087990

Π. Μ.

Παρουσιάστηκε η προµελέτη για την ανάπλαση των λατοµείων Ελευσίνας

Μάνδρα

Κληρονόµων Βασιλείου Στρ. Ρόκκα 67 Τηλέφωνο: 210 5555236 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης Χρήστος Ρούσσος ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Η

παρουσίαση της προµελέτης για την ανάπλαση των παλαιών λατοµείων Ελευσίνας στη θέση Βλύχα πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Παρασκευή. Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα του συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας από την τριµελή οµάδα των καθηγητών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, αποτελούµενη από τους: Α. Βοζάνη, Β. Ξένου, Κ. Μωρα…τη.

Επιχειρείται σύνδεση της αρχαίας ιστορίας της πόλης µε τη σύγχρονη ζωή Οι µελετητές παρουσίασαν την πρότασή τους η οποία ήταν έντονα φορτισµένη από την επιρροή που- όπως δήλωσαν- τους άσκησε η ιστορία της πόλης και ο µύθος της ∆ήµητρας και της Κόρης. Όλες οι προτάσεις είχαν έντονο το στοιχείο της σύνδεσης της αρχαίας ιστορίας µε τη σύγχρονη ζωή της πόλης. Συνέχεια στη σελ. 4


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

Η Πολεοδόµηση του Σαρανταπόταµου στο επίκεντρο του σηµερινού ∆. Σ. της Ελευσίνας

Π

ολεοδοµικά θέµατα και συγκεκριµένα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ένταξη της περιοχής του Σαρανταπόταµου, στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Ελευσίνας στις 20:30. Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη της σηµερινής συνεδρίασης έχει ως εξής: 1. ∆ιακοπή της µε αρ. πρωτ. 22161/29-12-2005 σύµβασης ποσού 475.000,00 €, µετά την εκπόνηση και του Β2 Σταδίου του ά 3 παρ. 3.2.3 της Πολεοδοµικής µελέτης, που αφορά την µελέτη «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση Πράξη Εφαρµογής ΠΕ 7 ∆ήµου Ελευσίνας» (Άνω Σαρανταπόταµος). 2.∆ιακοπή της µε αρ. πρωτ. 12503/17-6-2006 σύµβασης ποσού 420.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, µετά την εκπόνηση και του Β2 Σταδίου του ά 3 παρ. 3.2.3 της Πολεοδοµικής µελέτης, που αφορά την «Ολοκλήρωση µελέτης Πολεοδόµηση (ένταξη σε σχέδιο και Πράξη Εφαρµογής) στην περιοχή Σαρανταπόταµου του ∆ήµου Ελευσίνας» (ΠΕ 6 Κάτω Σαρανταπόταµος). 3.Παραλαβή και τελική ανάρτηση του Β1 Σταδίου της Πολεοδοµικής µελέτης «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση Πράξη Εφαρµογής ΠΕ 7 ∆ήµου Ελευσίνας» (Άνω Σαρανταπόταµος), µετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το ∆.Σ της δεύτερης ανάρτησης. 4.Παραλαβή και τελική ανάρτηση του Β1 Σταδίου της Πολεοδοµικής µελέτης «Ολοκλήρωση µελέτης Πολεοδόµηση (ένταξη σε σχέδιο και Πράξη Εφαρµογής) στην περιοχή Σαρανταπόταµου του ∆ήµου Ελευσίνας» (ΠΕ 6 Κάτω Σαρανταπόταµος) , µετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το ∆.Σ της δεύτερης ανάρτησης. 5.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Οδών», εργολαβίας Μόρφα Αναστασίου Ε.∆.Ε. 6.Λήψη απόφασης για την αποζηµίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Ζωγραφάκη Μανούσου από την πράξη εφαρµογής 1/1994 για την περιοχή Τσακάλι της ∆.Ε. Μαγούλας. 7.∆ιαγραφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπρασχθέντων (Β.∆. 17/5.15.6.1959 ά. 26 παρ 13) 8.∆ιαγραφές του 50% των βεβαιωτικών καταλόγων τελών καθαριότητας και φωτισµού – φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων και αναλογούντων προστίµων εταιρείας ΚΟΝΒΕΞ ΑΕΒΕ. 9.∆ιαγραφή τελών και αντιστοίχων προσαυξήσεων για την εταιρεία ΤΣΟΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Ε. 10.Επί αιτήµατος Ιγναντιάδη Τριαντάφυλλου για τµηµατική καταβολή ληξιπρόθεσµων οφειλών (Ν. 2648/98). 11.Επί αιτήµατος Αφοι Λούκου Ο.Ε. για τµηµατική καταβολή ληξιπρόθεσµων οφειλών (Ν. 2648/98). 12. Επί αιτήµατος Τζίµα Ιωάννη για τµηµατική καταβολή ληξιπρόθεσµων οφειλών (Ν. 2648/98). 13.Επί αιτήµατος Τζίµα Αλέξιου για τµηµατική καταβολή ληξιπρόθεσµων οφειλών (Ν. 2648/98). 14.Επί αιτήµατος ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την κοπή δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο.

∆ηµιουργούνται 5.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική Mε την ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση µετά την υπογραφή τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής Ξεκίνησαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, οι εντάξεις στο ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρµοσµένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας». Πρόκειται για την υλοποίηση των επιλεγµένων προτάσεων που είχαν υποβληθεί στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και που θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 31.12.2014. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε: «Απέναντι στον κοινωνικό εφιάλτη της ανεργίας, οι συµπράξεις των ΤΟΠΣΑ θα δηµιουργήσουν 5.000 θέσεις απασχόλησης, και ελπίδα για ισάριθµους συνανθρώπους µας. Σήµερα, είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουµε ότι ξεκινούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων, αποδεικνύοντας έµπρακτα ότι µε κάθε τρόπο και κάθε µέσο που διαθέτουµε στηρίζουµε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής». Μέσα από τη υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων θα απορροφηθούν 24 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ θα δηµιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας.

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ·στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Νέα παραποµπή της Ελλάδας για τα αστικά λύµατα

Στο Ευρωπα]κό ∆ικαστήριο παραπέµπει εκ νέου την Ελλάδα η Ευρωπα]κή Επιτροπή για ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυµάτων. Ζητεί, µάλιστα, από το ∆ικαστήριο να επιβάλει πρόστιµα µε ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 11.514.081

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης των φυσικών φαινοµένων

Επιδείνωση, µε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αλλά και πτώση της θερµοκρασίας θα παρουσιάσει σήµερα ο καιρός όπως προειδοποιεί µε έκτακτο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήµατα στο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα ∆ωδεκάνησα και, πρόσκαιρα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, κυρίως στις δυτικές περιοχές. Σηµαντική πτώση της θερµοκρασίας θα σηµειωθεί σε όλη τη χώρα από βορρά προς νότο. Θα χιονίσει παροδικά στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και, από απόψε το βράδυ και σε ηµιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, σε υψόµετρο δηλαδή περίπου 500 µε 700 µέτρα

ευρώ και ηµερήσια χρηµατική ποινή 47. 462 ευρώ, έως ότου τηρηθούν οι υποχρεώσεις. Τον Οκτώβριο του 2007, το ∆ικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί ότι η Ελλάδα δεν τηρούσε την υποχρέωσή της όσον αφορά την ορθή επεξεργασία και διάθεση

των αστικών λυµάτων, καθώς 23 οικισµοί σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν τα αναγκαία συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας τους. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κοµισιόν, έξι χρόνια µετά την απόφαση του ∆ικαστηρίου, έξι οικισµοί δεν έχουν ακόµη συµµορφωθεί µε τα πρότυπα της ΕΕ. Ειδικότερα, µετά την απόφαση του ∆ικαστηρίου, το 2007, σηµειώθηκε σχετική πρόοδος και 17 από τους οικισµούς που δεν τηρούσαν τα πρότυπα συµµορφώθηκαν. Ωστόσο, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, πρέπει να γίνουν πολλά ακόµη στους υπόλοιπους έξι. Τα κατασκευαστικά έργα σε τρεις οικισµούς της Ανατολικής Αττικής, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από τον προ^πολογισµό της Ε.Ε., δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από την 1η Απριλίου του 2014 στο Μαρκόπουλο, τα τέλη του 2015 στο Κορωπί και τα µέσα του 2017 στη Ν. Μάκρη. Επίσης, έχει αρχίσει η κατασκευή έργου στη Λευκίµµη της Κέρκυρας, αλλά για δύο άλλους οικισµούς της Αττικής (Αρτέµιδα και Ραφήνα) δεν έχει ακόµα αποφασιστεί σε ποιον χώρο θα κατασκευαστούν οι σχετικές εγκαταστάσεις. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ε.Ε., τα εν λόγω έργα θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί το 2005. «Έχοντας πλήρη συνείδηση της δύσκολης κατάστασης που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, η Επιτροπή πιστεύει ότι, αν δεν γίνουν τώρα οι επενδύσεις αυτές, θα υπάρξει υψηλότερο κόστος για την Ελλάδα στο µέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά η Κοµισιόν.

Η συνέχεια από σελ. 2

Στην παρουσίαση παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου ∆ΙΑΖΩΜΑ και πρώην υπουργός Πολιτισµού Σταύρος Μπένος, ο οποίος στην εισαγωγική του οµιλία τόνισε τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από το ∆ήµο Ελευσίνας, το ∆ιάζωµα και την Προ·σταµένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ελευσίνας Πόπη Παπαγγελή για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας, πρόταση που περιλαµβάνει τον χώρο των παλαιών λατοµείων, το αρχαίο δυτικό νεκροταφείο και τον αρχαιολογικό χώρο. Επεσήµανε δε, πως η εταιρεία ΤΙΤΑΝ, δια στόµατος του κ. Παπαλεξόπολου, έχει εκφράσει την επιθυµία να αναπλάσει το χώρο και να αποκαταστήσει κατά το δυνατόν τις καταστροφές που έχει επιφέρει στις αρχαιότητες η λειτουργία του εν λόγω εργοστασίου. Παραβρίσκονταν επίσης στη σύσκεψη ο διευθυντής του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας κ. Σαµοθράκης και άλλα στελέχη της εταιρείας, η οποία χρηµατοδότησε την προµελέτη. Ως ελλιπή έκριναν την προµελέτη πολίτες Μετά την εισήγηση των µελετητών το λόγο πήραν οι παρευρισκόµενοι πολίτες για τη διατύπωση ερωτήσεων και απόψεων σχετικά µε τις προτάσεις. Από πολλούς εκφράστηκαν αµφιβολίες για τις προθέσεις του ΤΙΤΑΝ καθώς και απόψεις ότι η προµελέτη είναι ελλιπής καθώς δεν δίνει µια συνολική πρόταση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που υπάρχουν στην παραλιακή ζώνη, τα διαλυτήρια των πλοίων, το δηµοτικό Κ∆ΑΥ, κλπ. Εκφράστηκαν ακόµη οι απόψεις ότι η µελέτη είναι τόσο προωθηµένη που µάλλον γίνεται ουτοπική και πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί. Τόσο οι καθηγητές του ΕΜΠ τόνισαν ότι η προµελέτη αυτή αφορά το συγκεκριµένο χώρο, γιατί αυτός ο χώρος τους ανατέθηκε να µελετήσουν. Ο αντιδήµαρχος Ελευσίνας Γαβριήλ Καµπάνης ανέφερε πως η πρόταση είναι ανοικτή σε προτάσεις και απόψεις και θα επανέλθει προς συζήτηση σε νέα σύσκεψη σε ένα περίπου δίµηνο.


Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Χιλιάδες ναρκωτικά χάπια κατασχέθηκαν στις Αχαρνές 49χρονος είχε µετατρέψει το φαρµακείο του σε κέντρο διακίνησης.

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Νέα διάθεση προvόντων χωρίς µεσάζοντες την Κυριακή 1/12 στο Ζεφύρι

Συνελήφθη µε ακόµη δυο µέλη της σπείρας

Χ

ιλιάδες ναρκωτικά χάπια κατέσχεσαν οι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής σε φαρµακείο στις Αχαρνές. Ο 49χρονος φαρµακοποιός συνελήφθη, µαζί µε ακόµη δυο άτοµα ηλικίας 45 και 59 ετών, ως µέλος σπείρας διακίνησης ναρκωτικών. Ειδικότερα, µετά από διερεύνηση πληροφορίας και πολύµηνες έρευνες για την δράση σπείρας που διακινεί ναρκωτικά στις Αχαρνές, εντοπίσθηκαν ο 45χρονος και ο 59χρονος να επιβαίνουν σε ταξί το οποίο ακινητοποίησαν. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον χώρο αποσκευών του οχήµατος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4.680- ναρκωτικά δισκία. Όπως εξακριβώθηκε από την αστυνοµική έρευνα, τα ναρκωτικά δισκία τα είχαν προµηθευθεί νωρίτερα από τον 49χρονο που διατηρεί φαρµακείο. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο φαρµακείο του και σε αποθηκευτικό χώρο αυτού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: - 17.080 ναρκωτικά δισκία, τα οποία ήταν συσκευασµένα σε κουτιά που έφεραν κανονικά τα αυτοκόλλητα κουπόνια της εταιρείας παραγωγής τους, χωρίς να συνοδεύονται από σχετικά τιµολόγια ή αποδείξεις αγοράς. - Πέντε ντοσιέ µε 3.505 ιατρικές συνταγές για προµήθεια ναρκωτικών δισκίων , οι οποίες και εξετάζονται. - Ένα ντοσιέ µε 130 παραστατικά-τιµολόγια και το χρηµατικό ποσό των 10.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Π. Μ.

Στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας θα απασχοληθούν πενήντα σπουδαστές της ΕΠΑΣ Μάνδρας Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας, αξιοποιώντας προγράµµατα απασχόλησης προχωρά στη σύναψη σύµβασης εργασίας για 2 ολόκληρα χρόνια συνολικά 50 ατόµων που φοίτησαν στον ΟΑΕ∆- ΕΠΑΣ Μάνδρας. Μετά από την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας-Ειδυλλίας στην τελευταία συνεδρίασή του, 50 σπουδαστές της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆- ΕΠΑΣ Μάνδρας, θα απασχοληθούν στο δήµο. Και οι 50 σπουδαστές, που είναι δηµότες, θα απασχοληθούν σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες, στις ειδικότητες που λειτουργούν στη σχολή µαθητείας και το ποσό για την πληρωµή τους θα επιβαρύνει τον προ€πολογισµό του δήµου.

Εγκρίθηκαν 42 εκατ. ευρώ για τη µεταφορά µαθητών

Το ποσό των 416.000 ευρώ αντιστοιχει στην Π.Ε. ∆υτικής Αττικής Στην έγκριση της επιχορήγησης των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, συνολικού ποσού 42 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη δαπανών µεταφοράς µαθητών προχωρεί το υπουργείο Εσωτερικών. Το συγκεκριµένο ποσό κατανέµεται από το λογαριασµό του υπουργείου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών». Το ποσό αποτελεί έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2012-2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ∆ΥΤΙΚΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 966.000,00 Π.Ε.∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 416.000,00 Π.Ε.ΝΗΣΩΝ 504.000,00

Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΗΣ προχωράει σε νέα διάθεση προ·όντων χωρίς µεσάζοντες την Κυριακή 1 ∆εκεµβρίου 2013 στο Ζεφύρι. Οι υπεύθυνοι της δράσης ενηµερώνουν επίσης πως κατά το δυνατόν οι παραγγελίες να έχουν γίνει µέχρι την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου . Τόπος παραλαβής στην κεντρική οδό Παναγίας Γρηγορούσης ∆ίπλα στη γέφυρα της Αττικής οδού ( Οικόπεδο ∆ερβενακίων και Φιλικής Εταιρείας) από τις 8:30 το πρωί.


Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Οι βασικοί τοµείς, για τους οποίους θα χρηµατοδοτηθούν οι δήµοι από το νέο ΕΣΠΑ

Επιµορφωτικά σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων και ΕΠΑΛ - ∆ιοργανώνουν η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής και το ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας

Τ

ουρισµός, αγροδιατροφή, ενέργεια, υγεία, περιβάλλον, τα logistics-µεταφορές είναι οι βασικοί τοµείς, για τους οποίους θα χρηµατοδοτηθούν οι δήµοι από το νέο ΕΣΠΑ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020). Αυτό ανακοίνωσε ο συνεργάτης του γενικού γραµµατέα δηµοσίων επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Ιωάννης Ζηρίνης, τονίζοντας ότι µέρος των κονδυλίων του ΣΕΣ, το ύψους του οποίου ανέρχεται στα 20 δις ευρώ, καλείται να τα αξιοποιήσει η Αυτοδιοίκηση, για τους παραπάνω τοµείς. Μιλώντας στο συνέδριο «∆ηµιουργικές πόλεις: Συνδυάζοντας την καινοτοµία µε την βιώσιµη ανάπτυξη», που διοργανώνεται από τη ∆ΕΘ-Helexpo και την OTS, στο πλαίσιο της 9ης Έκθεσης Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆ηµόσιου-Κοινωνικού Τοµέα & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, POLIS, ο κ. Ζηρίνης ανέλυσε ιδιαίτερα το πρόγραµµα CLLD (Community-led Local Development), που είναι ο διάδοχος του προγράµµατος Leader και πλέον δεν θα αφορά µόνο το γεωργικό τοµέα και τις αγροτικές περιοχές, αλλά και αστικές µε πληθυσµό µέχρι 150.000 κατοίκους. Ακόµη, υπογράµµισε τη σηµασία ενός ακόµη εργαλείου, του ITI (Integrated Territorial Investment), που θα αφορά συνεργασίες και δράσεις ακόµη και µεταξύ Περιφερειών. Ο κ. Στάθης Ραγκούσης, διευθύνων σύµβουλος της ΠΕΤΑ Α.Ε. (Πληροφόρηση – Επιµόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη A.E.), παρουσίασε τις δυνατότητες υλοποίησης ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων από την πλευρά των ΟΤΑ. Τέτοια έργα είναι όσα αφορούν στην εξοικονόµηση και παραγωγή ενέργειας, στις ΑΠΕ, στην αναβάθµιση και αξιοποίηση δηµοτικών ακινήτων και εκµεταλλεύσεων, η διαχείριση απορριµµάτων και υδάτινων πόρων (µε έµφαση στις αφαλατώσεις) κ.α. Επίσης, ανέλυσε και τα προγράµµατα ELENA (European Local Energy Assistance) και JESSICA, που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ΟΤΑ για την πραγµατοποίηση έργων.

Η

∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής και το ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας καλούν τους εκπαιδευτικούς που εφαρµόζουν το µάθηµα «ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή» στην Α΄ Τάξη, σε επιµορφωτικό σεµινάριο που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2013 (ώρα 12.30-15.30), στο χώρο του 1ου ΕΚ ∆υτ. Αττικής (Γέλας 1, Ελευσίνα), µε θέµατα: 1) Το ρόλο και τις δραστηριότητες του ΚΕΣΥΠ, 2) τους στόχους του ΣΕΠ στο σχολικό περιβάλλον µε οδηγίες για την υλοποίηση διδακτικών ενοτήτων. 3) Εισηγήσεις ειδικών θεµάτων (ασφάλεια-υγιεινή στο χώρο εργασίας, επιχειρηµατικότητα). Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική, ενώ θα δοθεί υλικό καθώς και βεβαίωση συµµετοχής. Τέλος, παρακαλούνται οι διευθυντές/ντριες των σχολείων να ενηµερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς και να διευκολύνουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο σεµινάριο. Πάράλληλα, την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2013 (ώρα 12.00-14.30), στο χώρο του ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας (Βασ. Λάσκου 35), θα υλοποιηθεί αντίστοιχο ενηµερωτικό σεµινάριο για καθηγητές Γυµνασίων και συγκεκριµένα για εκείνους που δεν έχουν ειδική κατάρτιση – επιµόρφωση και αναλαµβάνουν για πρώτη φορά τη διεξαγωγή του σχετικού µαθήµατος ΣΕΠ στην Γ΄ Γυµνασίου. Σηµειώνεται πως στη δεύτερη συνάντηση θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέµατα: 1) Το ρόλο και τις δραστηριότητες του ΚΕΣΥΠ, 2) τους στόχους του ΣΕΠ στο σχολικό περιβάλλον και 3) οδηγίες για την υλοποίηση διδακτικών ενοτήτων. Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική, ενώ θα δοθεί υλικό καθώς και βεβαίωση συµµετοχής. Τέλος, παρακαλούνται οι διευθυντές/ντριες των σχολείων να ενηµερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς και να διευκολύνουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο σεµινάριο.

Συνεδριάζει σήµερα το ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αχαρνών

Το ενδιαφέρον στραµµένο στην ίδρυση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Η 21η Τακτική Συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αχαρνών θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Τετάρτηκαι ώρα: 18:30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, 1ος όροφος ∆ηµαρχιακού Μεγάρου). Τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι: 1ο:Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ)», ιδιοκτησίας του κ. ΦΑΛΛΙΕΡΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ του Αντωνίου που βρίσκεται στις Αχαρνές, οδός Σπύρου Νούση & Κεραµιδίου. 2ο:Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ)», ιδιοκτησίας του κ. ΦΑΛΛΙΕΡΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ του Αντωνίου που βρίσκεται στο 20ο χλµ Λεωφ. Πάρνηθος.

3ο:Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)», ιδιοκτησίας της κ. ΜΟΥΡΟΥΖΙ∆Η ΝΑΝΤΙΕΖΝΤΑ του Ανδρέα που βρίσκεται στις Αχαρνές, στην οδό Λαθέας 90 & Μιχ. Βόδα (Ο.Τ. Γ1485). 4ο:Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας του κ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Παναγιώτη που βρίσκεται στις Αχαρνές, επί της οδού Φιλαδελφείας 43 & Παπανίκα (Ο.Τ. 122). 5ο:Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της κ. ∆ΟΜΑΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Αποστόλου που

βρίσκεται στις Αχαρνές, επί της οδού Αγ. Τριάδος 42 (Ο.Τ. 221). 6ο:Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΟΥΡΕΙΟ», ιδιοκτησίας του κ. FIRDOUS AHMED του ELAHI που βρίσκεται στις Αχαρνές, επί της οδού Λιοσίων 79 & ∆ηµητρέση (Ο.Τ. 05). 7ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)», ιδιοκτησίας του κ. HASAN TOSKA του LIVAN που βρίσκεται στις Αχαρνές, στην οδό ∆εκελείας 165. 8ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», ιδιοκτησίας της «ΑΦΟΙ ΠΕΛΕΧΑ Ο.Ε.», µε νόµιµους εκπροσώπους τους κ.κ. ΠΕΛΕΧΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Νικήτα και ΠΕΛΕΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Νικήτα που βρίσκεται στις Αχαρνές, επί της Λεωφ. Καραµανλή 137. 9ο:Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΛΛΕΑ ΑΧΙΛΛΕΑ του Σπυρίδωνα που βρίσκεται στις Αχαρνές, επί της οδού Θερµοπυλών 4 & Αν. Βρεττού 7 (Ο.Τ. 69). 10ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)», ιδιοκτησίας της «ΑΦΟΙ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ Ο.Ε.», µε νόµιµους εκπροσώπους τους κ.κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ του Στεφάνου και ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του Στεφάνου που βρίσκεται στις Αχαρνές, στην οδό Πάρνηθος 90 (Ο.Τ. 241).


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

Ενίσχυση των γευµάτων αγάπης στις Ιερές Μητροπόλεις Μεγάρων – Σαλαµίνας και Νέας Ιωνίας - Φιλαδελφείας

Από κλιµάκιο της Νέας ∆ηµοκρατίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ‘’ΣΤΗΡΙΖΩ’’

Κλιµάκιο της Νέας ∆ηµοκρατίας µε επικεφαλής τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, Θανάση Μπούρα, επισκέφθηκε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ‘’ΣΤΗΡΙΖΩ’’, που συνεχίζεται ακόµα πιο εντατικά, τις Ιερές Μητροπόλεις Μεγάρων – Σαλαµίνας και Νέας Ιωνίας - Φιλαδελφείας, στις οποίες παρέδωσε ένα τόνο τρόφιµα, για την ενίσχυση των γευµάτων αγάπης των ενοριών τους. Αναγνωρίζουµε και στεκόµαστε αρωγοί στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, που αθόρυβα και χωρίς διακρίσεις βοηθά τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Είναι το λιγότερο που θα µπορούσαµε να κάνουµε ως άνθρωποι απέναντι σε ανθρώπους που χτυπήθηκαν από την κρίση, ανέφερε ο κ. Μπούρας.

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

«Οστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδηµία»

Εκδήλωση προληπτικού ελέγχου & ενηµέρωσης στα Άνω Λιόσια

Ο

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Άνω Λιοσίων ∆ήµου Φυλής σας προσκαλούν να συµµετάσχετε στην ενηµερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2013, ώρα 17:00 µε θέµα: «Οστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδηµία», στην αίθουσα του Α΄ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων(Λεωφ. Φυλής 165). Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση του κόσµου από εξειδικευµένους επιστήµονες σχετικά µε την οστεοπόρωση, την πρόληψη, την διατροφή και πολλά άλλα. Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει δύο κύρια µέρη: την πραγµατοποίηση δωρεάν µετρήσεων οστικής πυκνότητας, και τη διεξαγωγή ενηµερωτικής οµιλίας από εξειδικευµένους επιστήµονες. Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν την Τρίτη 3/11/2013, ώρες 10:00 έως 16:00 καθώς και την Τετάρτη 4/11/2013, ώρες 10:00 έως 16:00 στην αίθουσα Α΄ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων. Οι µετρήσεις οστικής πυκνότητας θα πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε στa τηλέφωνα: 210 2470872 και 210 2480782. Η είσοδος για την οµιλία είναι ελεύθερη για όλους. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο επίσηµα αναγνωρισµένο από το ∆ιεθνές Ίδρυµα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO). Ο Σύλλογος, ο οποίος αριθµεί 7.500 και πλέον µέλη, αποτελεί το µοναδικό αναγνωρισµένο σωµατείο το οποίο σαν κύριο στόχο έχει την ενηµέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου επεκτείνεται τόσο µέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας µε επιστηµονικά σωµατεία που ασχολούνται µε την οστεοπόρωση καθώς και µε το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής. Ο Σύλλογος σε συνεργασία µε τους παραπάνω φορείς διεξάγει επιδηµιολογικές και άλλες µελέτες προκειµένου να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο. Ο Σύλλογος επίσης δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων, σεµιναρίων, συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων. Αποτέλεσµα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση να κατακτήσει την πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία του, µεταξύ 186 χωρών, στο Παγκόσµιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωµένων Πολιτειών τον ∆εκέµβριο του 2007 καθώς και το 1ο βραβείο µεταξύ 212 χωρών για τη δηµιουργία της καλύτερης καµπάνιας δηµοσιοποίησης (Best Media Campaign), στο Παγκόσµιο Συνέδριο των Συλλόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, στις 31/5 – 2/6/2013. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8018123, 210 6280698, email: info@osteocare.gr, URL: www.osteocare.gr

∆ιευκρινίσεις από την Περιφέρεια Αττικής για την αντιπληµµυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου

Το κόστος αποκατάστασης όλων των επικίνδυνων σηµείων στην Αττική, υπερβαίνει τα 2,5 δις ευρώ, ποσό που ξεπερνά τις δυνατότητες µας, επεσήµανε ο Γ. Σγουρός

Μ

ε αφορµή την έντονη βροχόπτωση που σηµειώθηκε στην Αττική την Κυριακή 24 Νοεµβρίου και προκειµένου να µην διασπείρονται ανακρίβειες και να µην δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις, η Περιφέρεια Αττικής για µία ακόµη φορά θέλει να διευκρινίσει ορισµένα κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν τη διαχείριση του πληµµυρικού κινδύνου στην Αττική. Επικίνδυνα σηµεία, όπως η Χαµοστέρνας ή το ∆έλτα Φαλήρου κ.α. που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες τους πολίτες του λεκανοπεδίου, είναι έργα που έγιναν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) µε λάθη στη µελέτη και στην κατασκευή. Η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την ευθύνη πριν από δύο χρόνια χωρίς µάλιστα να της αποδοθούν οι αναγκαίοι πόροι, όπως προβλέπει το Σύνταγµα. Το κόστος αποκατάστασης όλων των επικίνδυνων σηµείων στην Αττική, που ήταν στην ευθύνη του Υπουργείου, υπερβαίνει τα 2,5 δις ευρώ, ποσό που ξεπερνά τις δυνατότ-

ητες της Περιφέρειας Αττικής. Μέχρι την οριστική επίλυση των προβληµάτων αυτών σε συγκεκριµένα σηµεία του οδικού δικτύου, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνοµία - όταν υπάρχει έντονη βροχόπτωση - θα διακόπτει την κυκλοφορία

των αυτοκινήτων για µικρό χρονικό διάστηµα, προκειµένου να γίνονται οι απαραίτητες αντιπληµµυρικές εργασίες. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Τα προβλήµατα που παρατηρήθηκαν σε πολλά σηµεία της Αττικής και έπρεπε να τα διαχειριστούµε, είναι η κληρο-

νοµιά του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς την Περιφέρεια. Επί δεκαετίες οι Υπουργοί που είχαν την ευθύνη ήταν θεατές. ∆εν έλυσαν τα προβλήµατα. Η Περιφέρεια Αττικής που ανέλαβε εδώ και δύο χρόνια την ευθύνη, θα τα λύσει. Αυτή είναι η διαφορά µας. Εµείς δεν είµαστε θεατές, δίνουµε λύσεις».


Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

«Συκοφαντήθηκα σε όλη τη διάρκεια της θητείας µου» ∆ηλώνει στην επιστολή παραίτησής από τη δηµοτική οµάδα του Ν. Μελετίου η Κατερίνα Λιάκου

Σ

υκοφαντική επίθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της ως εντεταλµένης ∆ηµοτικής Συµβούλου για τις νέες Κοινωνικές ∆οµές του ∆ήµου Ασπροπύργου, δηλώνει στο κείµενο της παραίτησής της από τη δηµοτική οµάδα η κ. Κατερίνα Λιάκου, η οποία έκανε γνωστή την παραίτηση της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της περασµένης Πέµπτης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του απολογισµού του έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Κατερίνα Λιάκου: «Συκοφαντήθηκα απ’ όσους δεν κατάλαβαν οτι η ανάµειξή µου µε τα κοινά δεν ήταν επαγγελµατική ενασχόληση» Παρά το γεγονός οτι το έργο και η προσφορά της κ. Λιάκου εκθειάστηκε από δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας αλλά και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Ωστόσο στην έγγραφη παραίτησή της που δηµοσιεύει σήµερα το «Θριάσιο» επισηµαίνει χαρακτηριστικά : «Σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς µου δέχτηκα πολύ συκοφαντία από όσους δεν κατάλαβαν ότι η ανάµειξή µου µε τα κοινά του τόπου δεν ήταν επαγγελµατική ενασχόληση αλλά επιθυµία ανιδιοτελούς προσφοράς προς το συνάνθρωπο καθώς και τη βαθιά υποχρέωση ν’ αφήσω κάτι στην πόλη µου ως παρακαταθήκη». Αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή παραίτησης της κ. Λιάκου από τη ∆ηµοτική Οµάδα έχει ως εξής: «Από την προεκλογική µου ακόµα εκστρατεία, οραµατίστηκα τη λειτουργία των Κοινωνικών ∆οµών. Είναι κάτι που µας είχε διδάξει η µητέρα µου και έκανα πάντα σε εθελοντική βάση, βοηθώντας τον πνευµατικό µας πατέρα στα συσσίτια που είχε δηµιουργήσει.

Έτσι κατάφερα να υλοποιήσω την επιθυµία µου, αλλά και τη δέσµευσή µου προς τους Ασπροπύργιους πολίτες, µε προσωπικό αγώνα, θυσίες και εξαντλητική δουλειά. Σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς µου δέχτηκα πολύ συκοφαντία από όσους δεν κατάλαβαν οτι η ανάµειξή µου µε τα κοινά του τόπου δεν ήταν επαγγελµατική ενασχόληση αλλά επιθυµία ανιδιοτελούς προσφοράς προς το συνάνθρωπο καθώς και τη βαθιά υποχρέωση ν’ αφήσω κάτι στην πόλη µου ως παρακαταθήκη. Απογοητευµένη τελικά παραιτούµαι της ∆ηµοτικής Οµάδας, διατηρώντας όµως τη θέση της δηµοτικής συµβούλου, θέλοντας να δικαιώσω τους ανθρώπους που απλόχερα µε στήριξαν και µου έδωσαν τη ψήφο τους στις εκλογές του Νοεµβρίου του 2010. Συνεχίζω να είµαι δηµοτική σύµβουλος, έχοντας χρέος απέναντι σε αυτούς που πίστεψαν σε εµένα και συνεχίζουν να µε στηρίζουν. Με εκτίµηση Λιάκου Κατερίνα » 80 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης σε 300 οικονοµικά αδύναµες οικογένειες του Ασπροπύργου Σε ο,τι αφορά την πορεία των δυο χρόνων λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου

Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η κ. Λιάκου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός οτι όλη η προσφορά στηρίχθηκε εξ’ ολοκλήρου σε χορηγίες πολιτών και επιχειρήσεων. Ήδη στα δυο χρόνια λειτουργίας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο- όπως τόνισε η κ. Λιάκου- έχει πραγµατοποιήσει 66 διανοµές 80 τόνων ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίµων σε 300 ευπαθείς οικογένειες του Ασπροπύργου. ∆ιευκρίνισε δε, οτι µε υπολογισµό στις χαµηλότερες τιµές της αγοράς το κόστος των προ·όντων ανέρχεται περίπου σε 186 χιλιάδες ευρώ, ενώ περί τις 100 χιλιάδες ευρώ ανέρχεται το κόστος ειδών ένδυσης υπόδυσης και παιχνιδιών που διατέθηκαν, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προ¸πολογισµός του ∆ήµου. Τέλος η κ. Λιάκου δήλωσε οτι θα συνδράµει την προσπάθεια του κ. ∆ηµήτρη Καγιά ο οποίος αναλαµβάνει την ευθύνη των Νέων Κοινωνικών ∆οµών, παρέχοντάς του οποιαδήποτε βοήθεια. Περικλής Ι. Μαραγκός

Παράταση του Προγράµµατος Εγγύησης του ΕΤΕΑΝ για τις ΜµΕ Παράταση δόθηκε στη διάρκεια του Προγράµµατος Εγγύησης του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης). Ειδικότερα, έληγε στο τέλος του χρόνου αλλά παρατάθηκε έως την 30.06.2014 η διάρκεια του Προγράµµατος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ µέρους των Τραπεζών

υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Το πρόγραµµα αφορά στην παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδίδουν οι Τράπεζες και απευθύνονται στους προµηθευτές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων. Συνεργαζόµενες Τράπεζες του

Προγράµµατος Εγγυητικών επιστολών είναι οι: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eurobank Εµπορική Τράπεζα Ελληνική Τράπεζα Εθνική Τράπεζα Alpha Τράπεζα Τράπεζα Αττικής

7. Παγκρήτια Τράπεζα 8. Συνεταιριστική Τράπεζα ∆υτικής Μακεδονίας 9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου 11. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 12. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 13. Probank


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 25179 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 5-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα θέσης υπηρεσίας

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ελευσίνας, που εδρεύει στην Ελευσίνα, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

∆ιάρκεια Αριθµός σύµβασης ατόµων

101

∆ήµος Ελευσίνα Ελευσίνας

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

8 µήνες

1

102

∆ήµος Ελευσίνα Ελευσίνας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

8 µήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν θέσης πρόσθετα) προσόντα

Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων Υπαλλήλων Νοµικών και Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α) 4.Την υπ΄ αριθµ. 64/19.3.2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελευσίνας µε θέµα τον προγραµµατισµό πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 5.Την υπ’ αριθµ. 15856/13472/22.3.2013 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Ελευσίνας στο πλαίσιο προγραµµατισµού έτους 2013, προς το Υπουργείο Εσωτερικών υπ' αριθµ. 6.Την ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/102/15321/29.7. 2013 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» (ΦΕΚ 280/Α΄) , όπως ισχύει 7.Το υπ΄ αριθµ. οικ. 34528/30.8.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 8.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ελευσίνας (ΦΕΚ 2532/7.11.2011, τ.Β΄) 9.Την υπ’ αριθµ. 31931/4.11.2013 βεβαίωση του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ελευσίνας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας Ανακοινώνει

Ειδικότητα

101

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ), γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:(i)επεξεργασίας κειµένων, (ii)υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσεως. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

101

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού. Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

102

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανα

κοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναµόρφωση του ανωτέρω Παραρτήµατος µε σήµανση έκδοσης «27.9.2013» επισηµαίνονται, µεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράµµατα του ΟΑΕ∆, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και

µονογονεŸκής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου µέλους της ίδιας οικογένειας), της µονογονεŸκής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της µερικής απασχόλησης. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ελευσίνας, Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού, υπόψιν κας Στολίδη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2105537213). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ελευσίνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των πινά

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

κων, η υπηρεσία µας θα ανα ρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχο

λούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειµένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυµα της οκτάµηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία έως και την ηµεροµηνία πρόσληψης δεν έχουν ή έχουν απασχοληθεί απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστηµα απασχόλησης) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση µη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύµβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «27.9.2013», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, αλλά και στο ειδικό Παράρτηµα (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «3.10.2013» µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ


Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΣ∆Α ΓΙΑΙ∆ΩΝ-ΝΕΩΝ

Ο προπονητής του Πανελευσινιακού, Γ. Σκαραφίγκας τόνισε «Αδικήσαµε τους εαυτούς µας στο πρώτο»

Οι ποδοσφαιριστές νέων και παίδων των µικτών ΕΠΣ∆Α πρόκειται να προσέλθουν σήµερα για προπόνηση - επιλογή για τον αγώνα µε την µικτή οµάδα του Πειραιά στις 15:00 οι νέοι και 16:00 οι παίδες στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου. ***Ολοι οι ποδοσφαιριστές να φέρουν µαζί τους και τα δελτία αθλητικής ιδιότητας. ΝΕΟΙ- ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ :ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Πλατανιώτης (Μανδραικός), Αραπάκης , Πετρολιάγκης (Πανελευσινιακός) , Λάλλας ( ΠΑΟΚ Μάνδρας), Αβράµης, Καψάλας , Αλεξόπουλος (Θρασύβουλος) , Καρεµφυλάκης , Κωνσταντής (Πανελευσινιακή Ενωση ), Σαµαράς , Μπελέσκας, Τσατσάς , Αποστολόπουλος , Γκουλµετώβ, Μολντοβάν(ΛΕΩΝ), Χριστοδούλου(Ακράτητος), Κανελλόπουλος (Ζωφριά), Ρούπας , Τάτσης (Ασπρόπυργος) , Λαθούρας, Καζάκος ,Τασσιόπουλος( Εθν.Πανοράµατος) , Μιφταράνγκο (Αγ.Ανάργυροι), Κακοσίµος (Ειδυλλιακός). ΠΑΙ∆ΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΤΥΡΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μιχηαήλης ,Χόντος ∆ηµήτρης (Νέα Πέραµος ) , Κοµιώτης , Πιπερίδης (Πυρρίχιος) , Κοκαβέσης , Τσιόπελας (Ακράτητος) , Κωσταράς , Τζώρας, , Αντωνάρας (Αγ.Ανάργυροι) , Μαυρονάσος, Μήτσος , Βασίλαινας,Μήτσος, (Βύζας) , Κλαδάς (Πανελευσινιακός), Πέππας (ΠΑΟΚ) , Σταύρου Αίας) , Τυρλής,,Τσακουρίδης, Γκούµας (Πανελ/κός), Γκέρτσος( Ακράτητος)Ηλιόπουλος, Λογοθέτης Φ, Λογοθέτης ,Χρηστάκης ( Πανελευσινιακή Ένωση ), Σκλιάς (Μανδραικός).

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΙΟΝΑΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΟΜΑ∆ΟΣ ΤΟΥ Μετά από σχεδόν 2 χρόνια ο Αντώνης Πριόνας και ο Ηρακλής Ψαχνών ξανασυναντιούνται όχι όµως ως συνεργάτες αλλά ως αντίπαλοι. Την Κυριακή λοιπόν θα αγωνιστούν στο γήπεδο Ελευσίνας στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής.

Κρίσιµο ∆Σ την Παρασκευή (29/11) στη Football League Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήµατος της Football League ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή (25/11, 12:00) θα συνεδριάσει, προκειµένου να συζητήσει το θέµα των αδειδοτήσεων, αλλά και πώς θα χειριστεί το θέµα που έχει δηµιουργηθεί µε τον αριθµό των ΠΑΕ που θα προβιβαστούν στη Super League. Εξάλλου, ήδη αρκετές ΠΑΕ µε επιστολές τους έχουν προειδοποιήσει πως θα κινηθούν νοµικά εάν αποφασιστεί η άνοδος µόνο δύο ΠΑΕ... Όπως ανακοίνωσε: «Συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12.00, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ, µε Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 1. Προ¸ποθέσεις για αδειοδότηση οµάδων FOOTBALL LEAGUE περιόδου 2014-2015. 2. Προ¸ποθέσεις αδειοδότησης SUPER LEAGUE για οµάδες που θα συµµετάσχουν στα play- off. 3. Συζήτηση επιστολών µελών µας. 4. Συζήτηση για επιστολές στον Υπουργό Αθλητισµού. 5. Τραπεζικοί λογαριασµοί. 6. Θέµατα Εθνικής Ασφαλιστικής. 7. ∆ιάφορα Θέµατα.

«Αδικήσαµε τους εαυτούς µας και στεναχωρήσαµε τον κόσµο που µας βοήθησε πάρα πολύ στο δεύτερο ηµίχρονο», δήλωσε ο Γιώργος Σκαραφίγκας, προπονητής του Πανελευσινιακού, µετά την εντός έδρας ήττα από το Ρέθυµνο. Ο Καισαριανιώτης κόουτς τόνισε ότι στηρίζει τους παίκτες του, παρά την σηµερινή ήττα µε µεγάλη διαφορά και ότι η κρητική οµάδα βρίσκεται σε ανώτερο επίπεδο από τον Πανελευσινιακό: «Παίζαµε µε µια πάρα πολύ καλή οµάδα, το ξέραµε πριν αρχίσει η αναµέτρηση. Θα σταθώ στα ίδια λόγια που είχα πεί πριν το παιχνίδι, τα τελευταία χρόνια το Ρέθυµνο είναι σε όλα τα επίπεδα πολύ ανώτεροι απο εµάς, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους γιατί παίξανε πάρα πολύ καλά. Στη θεωρία και απο έξω είναι όλα πολύ εύκολα στη πράξη όµως είναι πολύ δύσκολα. Είµαι µαζί µε τους παίκτες µου 100% γιατί δεν νοµίζω πως υπαρχει παίκτης που να θέλει να κάνει αυτό που του λές απλά µερικές φορές δεν µπορεί ή δεν σκέφτεται. Αδικήσαµε τους εαυτούς µας και στεναχωρήσαµε τον κόσµο που µας βοήθησε πάρα πολύ στο δεύτερο ηµίχρονο». «∆εν αξίζαµε αυτό το πρώτο ηµίχρονο», επισήµανε ο Σκαραφίγκας και πρόσθεσε ότι: «Βέβαια όταν το µάτς είναι 26 πόντους στο 18’ καταλήγει 9 πόντους 6 λεπτά πριν λήξη και κάνεις το µεγαλύτερο λάθος λόγω συγκέντρωσης και τρώς τρίποντο στον αιφνιδιασµό µετά βγαίνει και η κούραση της πίεσης σε όλο το

γήπεδο και οι παίκτες δεν µπορούν να συνεχίσουν. Απο εκεί και περα η οµάδα είναι σκληρή, έχει µέταλλο τοπ έχει αποδείξει και άλλες φορές και ευελπιστώ να αλλάξει η εικόνα µας». Μ.ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ: «Μείναµε στον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ» «Νοµίζω πως η σηµερινή αναµέτρηση κρίθηκε στο πρώτο ηµίχρονο γιατί οταν κυνηγάς να καλύψεις µια διαφορά εικοσι πέντε πόντων είναι πολύ δύσκολο αν και για εµάς είναι µεγαλό κέρδος που τα φτάσαµε µέχρι τους εννέα πόντους», υπογράµµισε ο Μάνος Παπαµακάριος, ο ηγέτης των «σταχυοφόρων». «Μείναµε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είµασταν ανταγωνιστικοί για πενήντα λεπτά αλλά δεν έχουµε αυτή την πολυτέλεια και αν δεν βελτιωνόµαστε σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι θα έχουµε δύσκολη χρόνια», προειδοποίησε ο 33χρόνος γκαρντ του Πανελευσινιακού. «Είµαστε µια οµάδα της προπόνησης και όπως δουλεύουµε έτσι πρέπει να παίζουµε. Απο εκεί και πέρα αφήνουµε πίσω αυτό το παιχνίδι και κοιτάµε µπροστά». «Θεωρώ πως είχαµε καταστρώσει µια πολύ καλή τακτική αλλά δεν µπορέσαµε να την βγάλουµε στο παιχνίδι γιατί δεν είχαµε συγκέντρωση», παρατήρησε, επίσης, ο Παπαµακάριος.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ: “ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ∆ΟΝΤΙΑ” Ο Γιάννης Τοπαλίδης τόνισε πως υπάρχει βελτίωση στην οµάδα των Μεγάρων και θα παλέψουν στη συνέχεια για την παραµονή στην κατηγορία παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Στην ποιότητα της Καλλιθέας, αλλά και την προσπάθεια του Βύζαντα που άξιζε την ισοπαλία στάθηκε ο τεχνικός του Βύζαντα, Γιάννης Τοπαλίδης. “Ξέραµε πως το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο, αφού παίξαµε µε από τις πρωτοκλασάτες οµάδες του πρωταθλήµατος. ∆εχθήκαµε δύο γκολ από στηµένες φάσεις που χάσαµε την συγκέντρωση µας. Στο πρώτο ηµίχρονο είχαµε καλή απόδοση, αλλά µας έλειπε η τελική πάσα για να φτάσουµε στο γκολ. Ισοφαρίσαµε το γκολ που δεχθήκαµε νωρίς, αλλά ήρθε ακόµη ένα από σαράντα µέτρα που είναι από αυτά που µπαίνουν σπάνια. Πήγαµε µε το 2-1 στο ηµίχρονο και είπαµε πως αν παίξουµε ανοικτά θα δεχθούµε και άλλο γκολ επειδή η Καλλιθέα είναι πολύ καλή επιθετικά.

Παίξαµε κλειστά και θελήσαµε να ρισκάρουµε στο τέλος. Το πιο φυσιολογικό ήταν να κερδίσει η Καλλιθέα, αλλά ίσως και εµείς να αξίζαµε τον βαθµό λόγω της απόδοσης µας. Από την ηµέρα που βρίσκοµαι στην οµάδα υπάρχει βελτίωση στην εικόνα, αν και αντιµετωπίζουµε πάρα πολλά προβλήµατα. Πρέπει να µαζέψουµε όλα όσα µπορούµε και να συνεχίσουµε. Πήραµε τρεις ουρανοκατέβατους βαθµούς και αυτό µας βοηθά. Πρέπει να παλέψουµε µε νύχια και µε δόντια για την παραµονή”.


Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

A' Γ ΥΝ ΑΙ Κ ΩΝ : Η Τ Τ Ε Σ Γ Ι Α ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΟΙ ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΥ 47-36 ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΙΑΣΩΝΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

Για την 6η αγωνιστική της ΑΈΣΚΑΝΑ γυναικών ο Μανδραικός και ο Πανελευσινιακός γνώρισαν τις ήττες απο την ∆άφνη Αγίου ∆ηµητρίου και Προφήτη Ηλία. Αναλυτικά:

ΜΑΝ∆ΡΑ&ΚΟΣ – ∆ΑΦΝΗ ΑΓ. ∆ΗΜ. 27-86(14-51) ∆ιαιτητές : Γερουλάνος Αυγερινός ΜΑΝ∆ΡΑ)ΚΟΣ (∆ιολέτης): Καραπαναγιώτη 3(1) , Κοτσάνη 2, Σηφάκη 5, Παπανικολάου 5(1) , Τσαπαρίκου , Ανδριοπούλου 5(1) , Γιαννικάκη 3, Καµπερίδη 2, Σταµάτη 2 Μέτα ∆ΑΦΝΗ ΑΓ ∆ΗΜ (Μπουµπούς): Πιτσάκη 6 , Τσιφτελή 9 , Καλογεροπούλου 2, Μανώλη 7, Μαγιντόµπε 14 , Μικεδάκη 10, Χατζόγλου 16, Γιαννακοπούλου 2 Παπακωνσταντίνου Β. 8 Παπακωνσταντίνου Α. 9 Μεµίνι 3 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 65-31 (34-15) ∆ιαιτητές : ∆ελαγραµµάτικας, Μαυρέλης ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ (Χλιαουτάκης): Βλάµη 4, ∆ροσωτάκη 9, Βροχίδου Β. 7(1), Τηλεµάχου 2, Βροχίδου Σ. 11(2), Καψοκόλη 1, Λαουλάκου 15(2), Σπύρη, Γουλουµή 2, Μουσούλη 7(1), Ανυφαντάκη Μ. 5, Ανυφαντάκη Ε. 2. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Καραχάλιος): Κοτσάνη 4, Σαρκίρη 2, Βάννου, Πλαβούκου 6, Ζωρζώνη, Ιωσηφίδη 4, Περάµατζη, Ξανθοπούλου 6, Μεγαλούδη 3(1), Καµατερού 6, Οικονοµοπούλου. Η επόµενη αγωνιστική (1/12) : ∆άφνη Αγ. ∆ηµ. -∆ιογένης , Κυρίαρχοι -Βάρη , Πανελευσινιακός –Μανδρα=κός , Φοίνικας Πειρ.- Προφ. Ηλίας

ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραµµα της 10ης αγωνιστικής. Η 10η αγωνιστική του 1ου οµίλου: Σάββατο 30 Νοεµβρίου Αστέρας Μαγούλας - Ηρακλής Ψαχνών (15:00)

Για την 8η αγωνιστική της Α'κορασίδων ο Μα ν δ ρ α ι κό ς τη ς Μα ρ ί ν α ς Κ α ρ α π αν αγι ώτ η ε π ικ ρ ά τ η σ ε εκτός έδρας του Ιάσωνα Νικαίας µε 47-36. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ Α.Ο.Κ : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 (1) , Μ Α Λ Ι Σ Ι ΟΒ Α , ΧΑ Ρ Α Λ Α Μ Π Α Κ Η 6 (2),ΓΟΥΡΓΙ ΩΤΟΠΟΥΛΟ Υ , Λ Ι Α Σ ΚΟ Υ , Τ Ρ Ι Α Ν Τ ΑΦ Υ Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ ΟΥ 6 , ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΤΖΑΒΑΡΗ 19 (2) ,

ΚΑ Π Ε Ρ ΩΝ Η 2 , Τ ΣΑ Π Α Ρ Ι Κ Ο Υ 4 , ΑΚΡΙΒΟΥ. Ι Α ΣΩ Ν ΑΣ Ν Ι Κ ΑΙ Α Σ : Α Ν ∆ Ρ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , Κ Α Π Λ Α ΝΙ ∆ Η 4 , ΜΙΣΙΡΛΗ , ΜΙΧΕΛΑΚΗ 3 , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ 6 , ΠΟΛΛΑΛΗ ,ΤΣΑΝΗ 17 (1) , ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 6 (1) , ΠΑΝΑ ***Επόµενο µάτς το π ρο σεχ ές Σά β β α τ ο στο κλειστο Μάνδρας σ τι ς 1 4 : 0 0 µ ε τ ο Π.Φάληρο.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ: ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Ο ΒΥΖΑΣ Για το πρωτάθληµα Νέων της φούτµπόλ λίγκ 4η αγωνιστική ο Βύζαντας Μεγάρων πήρε ισοπαλία 1-1 στο Ρέθυµνο κόντρα στην Επισκοπή. Ο Αχαρναικός επικράτησε 3-0 του Ηρακλή Ψαχνών ενώ ο Αστέρας Μαγούλας απέδρασε απο το Αίγιο 3-0.Αναλυτικά:

Κυριακή 1 ∆εκεµβρίου Παναχα>κή Επισκοπή (14:30) Ολυµπιακός Βόλου - Φωστήρας (15:00) Βύζας Μεγάρων - ΑΟ Χανιά (15:00) Αχαρνα>κός - Φωκικός (15:00) ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου Γλυφάδα - Καλλιθέα (16:00, OTE TV) Πανηλειακός - Παναιγιάλειος (18:00, OTE TV)

Αχαρνα·κός - Ηρακλής Ψαχν. 3-0 ΑΟ Χανιά - Ολυµπιακός Βόλου 0-0 Φωστήρας - Γλυφάδα 1-3 Φωκικός - Παναχα·κή 1-4 Καλλιθέα - Πανηλειακός 3-1 Κυριακή 24 Νοεµβρίου Επισκοπή - Βύζας Μεγάρων 1-1 Παναιγιάλειος - Αστέρας Μαγούλας 0-3 Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ΑΟ Χανιά 10 Αχαρνα·κός 9 Γλυφάδα 7 Αστέρας Μαγούλας Καλλιθέα 7 Πανηλειακός 7

7

Ο Ι Ν ΕΟ Ι Τ Ο Υ Α Σ Τ ΕΡ Α

7. Ηρακλής Ψαχνών 6 8. Βύζας Μεγάρων 5 9. Ολυµπιακός Βόλου 5 10. Παναχα·κή 4 11. Επισκοπή 4 12. Φωστήρας 3 13. Παναιγιάλειος 1 14. Φωκικός 0

ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΚΕ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Μέσα σε γιορτινό κλίµα, έγιναν τα εγκαίνια του ανανεωµένου γηπέδου της Γκορυτσάς. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, Πυρρίχιος-Νέα Πέραµος ο Πατέρας - Μιχαήλ έδωσε τις ευλογίες του στην οικογένεια των Ποντίων του Ασπροπύργου ενώ παρόν ήταν ο δήµαρχος Ασπροπύργου κ. Μελετίου Νικόλαος,οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.Τσολερίδης,κ.Τσίγκος και κ. Φίλης.Από την εορτή αυτή δεν µπορούσε να λείψει ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Τζανόπουλος Μιχάλης ενώ το καλύτερο η διοίκηση των Ποντίων το κράτησε για το τέλος.Ο Σύλλογος Ποντίων "Ακρίτες του Πόντου" χόρεψαν τον Πυρρίχιο υπό το άκουσµα της ποντιακής λύρας.

Οδύνη και κατήφεια στον Αχαρναικό που γνώρισε την ήττα στα Χανιά. Ο τεχνικός της οµάδας του Μενιδίου Αβραάµ Παπαδόπουλο στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης και ανδράνειας: «Ξέραµε ότι ερχόµαστε σε µία πολύ δυνατή έδρα. ∆εν συνηθίζεται να παίζεται ποδόσφαιρο σε τέτοιες συνθήκες µε τέτοιο γήπεδο. Είχαµε έναν συγκεκριµένο προσανατολισµό. Ήταν µοιρασµένο το πρώτο µέρος, στο δευτερο προηγηθήκαµε. Τα Χανιά µας πίεσαν, προσπαθήσουµε να κλείσουµε τους χώρους, δεν τα καταφέραµε. Είχαν αρκετές φάσεις τα Χανιά. Ισοφάρισαν µε πέναλτι, µία φάση που δεν θέλω να τη σχολιάσω. Όταν σου δίνεται η µεγάλη ευκαιρία και έχεις δοκάρι και στην κόντρα ο αντίπαλος κερδίζει κόρνερ, το οποίο µας βρίσκει να αδρανούµε και να τρώµε γκολ στο 92’, µοιραία έρχεται το αποτέλεσµα. Η προσπάθεια που κάναµε ήταν πολύ σοβαρή κόντρα στις δυσκολίες που έχουµε. ∆είξαµε τροµερή διάθεση. Το τελευταίο διάστηµα µιλάµε συνέχεια για στιγµιαίες αδράνειες, οι οποίες µας έχουν στοιχίσει, και έχουµε θέµα συγκέντρωσης. Πρέπει να πω ότι η συγκέντρωση και ψυχή δεν διδάσκονται».


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Αµφιλεγόµενος νόµος επιβάλλει δρακόντειους περιορι σµούς στις δηµόσιες συναθροίσεις ∆έκα ηµέρες µετά την άρση της τρίµηνης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που έδινε σαρωτικές εξουσίες στις δυνάµεις ασφαλείας, ο µεταβατικός πρόεδρος της Αιγύπτου Άντλι Μανσούρ υπέγραψε αµφιλεγόµενο νόµο που επιβάλλει δρακόντειους περιορισµούς στις δηµόσιες συναθροίσεις και διαδηλώσεις, «επιστρέφοντας» εξουσίες στις δυνάµεις καταστολής. Πολιτικές δυνάµεις, οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κινήµατα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να ποινικοποιήσει όλες τις µορφές ειρηνικών δηµόσιων συναθροίσεων και ποινικοποιεί την καταστολή. Το νοµοσχέδιο -που αποτέλεσε επί εβδοµάδες αντικείµενο αντιπαράθεσης και δέχτηκε τροποποιήσεις κατόπιν συστάσεων δικαστηρίου- υπεγράφη την Κυριακή από τον Άντλι Μανσούρ και επίκειται η δηµοσιοποίησή του. Βάσει των όσων έχουν γίνει ήδη γνωστά, ο νόµος υποχρεώνει τους διοργανωτές διαδηλώσεων να ειδοποιούν τρεις ηµέρες πριν τις Αρχές, ενώ απαγορεύονται οι αυθόρµητες συγκεντρώσεις. ∆ιοργανωτές διαδηλώσεων χωρίς άδεια θα τιµωρούνται µε επιβολή προστίµου -όχι φυλάκιση, βάσει του αρχικού προσχεδίου.

Ένοπλες δυνάµεις της Λιβύης συγκρούστηκαν µε ισλαµιστική οµάδα στη Βεγγάζη Οι ένοπλες δυνάµεις της Λιβύης συγκρούστηκαν µε ισλαµιστική οµάδα στη Βεγγάζη, που θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στο αµερικανικό προξενείο πέρυσι, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης µε απολογισµό τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν το πρωί της ∆ευτέρας σε θέση που ελέγχει η Ανσάρ Ασαρία, η µεγαλύτερη οργάνωση τζιχαντιστών σαλαφιστών. Επίκεντρο των συγκρούσεων είναι το Ρας Οµπέιντα, περιοχή της πόλης όπου εδράζεται η οργάνωση, αλλά η ένταση έχει επεκταθεί και σε άλλες συνοικίες. «Αιµατηρές συγκρούσεις διεξάγονται ανάµεσα στις δυνάµεις µας και δυνάµεις της Ανσάρ Ασαρία από νωρίς το πρωί» δήλωσε ο συνταγµατάρχης Μιλούντ αλΖουέι, εκπρόσωπος των ειδικών δυνάµεων του στρατού. Έχουν τραυµατιστεί δέκα στρατιώτες και τέσσερις πολίτες. Ο στρατός διέταξε τους αµάχους στη Βεγγάζη να µείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο συνταγµατάρχης αλ-Ζουέι ανέφερε ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν µετά την επίθεση που δέχθηκε περίπολος των ειδικών δυνάµεων, η οποία βρισκόταν κοντά στο αρχηγείο της σαλαφιστικής οργάνωσης.

∆ιαδηλώσεις στο Κίεβο µε συνθήµατα «η Ουκρανία είναι τµήµα της Ευρώπης» Περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόµους του Κιέβου την Κυριακή για να διαδηλώσουν κατά της απόφασης της κυβέρνησης να αναστείλει τη συµφωνία σύνδεσης και ελεύθερου εµπορίου µε την Ευρωπακή Ένωση. Ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης συµµετείχαν στη µαζική συγκέντρωση, η οποία φέρεται να είναι η µεγαλύτερη στη χώρα από το 2004 και την Πορτοκαλί Επανάσταση. Η αστυνοµία έκανε χρήση δακρυγόνων όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό και να κατευθυνθούν σε κυβερνητικά κτίρια. Ξέσπασαν συγκρούσεις µε τους άνδρες ασφαλείας. Το πλήθος, ανάµεσά τους πολλές οικογένειες µε παιδιά, έφτασε στην Ευρωπακή Πλατεία, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: «Θέλω να ζω στην Ευρώπη» και «η Ουκρανία είναι τµήµα της Ευρώπης».

ΣΥΡΙΖΑ Φυλής Εκ δήλ ωση στ α Ά νω Λιόσια την Τε τά ρτ η 27 /11, µε τ ον Γ ιώ ρ γο Σ τα θά κη Ο ΣΥΡΙΖΑ Φυλής σας καλεί την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου στις 6:30 το απόγευµα, στο ΚΑΠΗ των Άνω Λιοσίων (Λεωφόρος Φυλής 169) στην εκδήλωση - ενηµέρωση µε θέµα:«Παραγωγική ανασυγκρότηση, ανεργία, εργασία και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ». Οµιλητές θα είναι οι : - Γιώργος Σταθάκης, καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και - Στεφανία Γεωργακάκου, µέλος του τµήµατος Οικονοµικής Πολιτικής Θα ακολουθήσει συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις για τις ολοκληρωµένες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στα κρίσιµα ζητήµατα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας στο µεταµνηµονιακό τοπίο που προσπαθεί να σκιαγραφήσει η Αριστερά σε συµπόρευση µε τον κόσµο της δουλειάς, της διανόησης, της δηµιουργίας.

ΓΑΜΟΣ Ο ΑΒΤΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΚΑΙ Η ΚΑΛΕΜΚΕΡΙ∆Η -ΛΙΤΑΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΟΜΣΚ ΡΩΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΟΜΣΚ ΡΩΣΙΑΣ

Μια αντίπαλη, φιλοκυβερνητική διαδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε άλλο σηµείο της πόλης, συγκέντρωσε µόλις 10.000 άτοµα. Πριν από λίγες ηµέρες, η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αντί για την υπογραφή της εµπορικής συµφωνίας ανάµεσα στην Ουκρανία και την Ευρωπακή Ένωση, στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής, θα επιδιώξει τη σύσταση κοινής επιτροπής για τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΕΕ. Νωρίτερα, είχε απορρίψει το σχέδιο νόµου που θα επέτρεπε να µεταφερθεί η φυλακισµένη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Γιούλια Τιµοσένκο, στη Γερµανία για θεραπεία στην πλάτη της. «Θέλουµε να είµαστε µαζί µε την Ευρώπη» δήλωσε στο Associated Press ο 62χρονος Βολοντµίρ Μνίκχ. «Θέλουµε τα παιδιά µας να έχουν µέλλον και να µην τους ασκεί πιέσεις η Ρωσία».

Ηνωµένο Βασίλειο: Πρώην µαοστές το ζευγάρι που κρατούσε «σκλάβες» τρεις γυναίκες Τις ταυτότητες του ζεύγους που κρατούσε φυλακισµένες τρεις γυναίκες για περισσότερα από 30 χρόνια σε σπίτι στο Λονδίνο, έδωσε το BBC. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα, πρόκειται για τον Αραβιντάν Μπαλακρίσναν και την σύζυγό του Τσάντα, πρώην µαοστές. Σύµφωνα µε µαρξιστικά αρχεία, το ζευγάρι ήταν ηγετικά στελέχη του Κέντρου Μνήµης του Μάο Τσε Τουνγκ, το οποίο είχε τη βάση του στο Μπρίξτον του νοτίου Λονδίνου τη δεκαετία του 1970. Σε έφοδο της αστυνοµίας τη δεκαετία του '70 είχαν συλληφθεί πέντε άτοµα, ανάµεσά τους και ο Αραβιντάν Μπαλακρίσναν µε τη σύζυγό του. Ο 73χρονος Μπαλακρίσναν και η 67χρονη σύζυγός του συνελήφθησαν την Πέµπτη. Έναν µήνα νωρίτερα οι Αρχές είχαν απελευθερώσει τρεις γυναίκες, οι οποίες σύµφωνα µε τις Αρχές- είχαν υποστεί «σωµατική και ψυχική κακοποίηση».


Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Μεγάλη κοµπίνα µε πειραγµένα ταξίµετρα Κατά τη διάρκεια εξειδικευµένων τροχονοµικών ελέγχων, συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί γιατί είχαν παρέµβει στο ταξίµετρο και στην ταµειακή µηχανή των οχηµάτων τους. Ενδεικτικά, σε δοκιµαστική λειτουργία στο ταξίµετρο του ενός ταξί, µε τη χρήση ειδικού τηλεχειριστηρίου, µόλις σε ένα λεπτό της ώρας «έγραψε» αντίτιµο πάνω από 10 ευρώ και απόσταση 13,5 km, ενώ ήταν σταµατηµένο Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευµένων δράσεων και εξειδικευµένων τροχονοµικών ελέγχων σε Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) από αστυνοµικούς, των Οµάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνελήφθησαν την 22-11-2013, σε διαφορετικές περιπτώσεις, δύο (2) ηµεδαποί, οδηγοί ταξί (51χρονος άνδρας και 61χρονη γυναίκα), στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας. Ειδικότερα, οι δύο οδηγοί ταξί είχαν τοποθετηµένη πλησίον του κιβωτίου ταχυτήτων των οχηµάτων, ειδική συνδεσµολογία πρόκλησης παρεµβολών στο ταξίµετρο, µε την οποία αύξαναν πλασµατικά την αναγραφόµενη αξία διαδροµής, ενώ επιπλέον η γυναίκα οδηγός είχε αποσυνδέσει την ταµειακή µηχανή για να µην εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, όπως προβάλλεται στο σχετικό βίντεο της ΕΛ.ΑΣ., σε δοκιµαστική λειτουργία ενός εκ των ανωτέρω ταξιµέτρων, µε τη χρήση τηλεχειριστηρίου και ενώ το όχηµα ήταν σταµατηµένο, για ένα λεπτό της ώρας, εµφάνισε απόσταση διαδροµής 13,5 χιλιόµετρων και χρέωση κοµίστρου 10,14 ευρώ. Οι συλληφθέντες, µε τις δικογραφίες που σχηµατίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Παράλληλα, ενηµερώθηκαν και οι αρµόδιες Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ., Γενική Γραµµατεία Εµπορίου/∆-νση Μετρολογίας) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Επαναλαµβανόµενες απεργίες ξεκινούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

Με προσωπικό ασφαλείας τα ιατρεία

Νέα ταλαιπωρία περιµένει τους ασφαλισµένους του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), µετά την απόφαση των γιατρών του Οργανισµού για 24ωρες επαναλαµβανόµενες απεργίες, έως και την Τετάρτη, 27 Νοεµβρίου, µε ανοιχτό το ενδεχόµενο από την πλευρά των γιατρών να συνεχίσουν επ΄ αόριστον τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους. Τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ θα λειτουργούν µε προσωπικό ασφαλείας. Οι γιατροί αντιδρούν στο µέτρο της διαθεσιµότητας και στις απολύσεις προσωπικού από τον Οργανισµό, και διαµηνύουν ότι αν το υπουργείο επιµείνει στην κινητικότητα-διαθεσιµότητα και τις απολύσεις , θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις διαρκείας. Επίσης, 48ωρη απεργία έχουν προκηρύξει για την ερχόµενη Τρίτη και Τετάρτη και οι εργαζόµενοι του ΕΟΠΥΥ, ενώ θα συµµετάσχουν και στην πανελλαδική συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας, που θα πραγµατοποιηθεί τη Τρίτης (11 π.µ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. 6932851913 κος Κωστας

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), στηρίζει την απεργία των ιατρών των Μονάδων του ΕΟΠΥΥ και δηλώνει ότι «η αποδυνάµωση των ∆ηµόσιων ∆οµών Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ, µε την διαθεσιµότητα - κινητικότητα και τις απολύσεις του προσωπικού του, θα οδηγήσει στην ταλαιπωρία των εκατοµµυρίων συµπολιτών µας που είναι ασφαλισµένοι στον ΕΟΠΥΥ, την αδυναµία λήψης των παροχών που έχουν ανάγκη, την εγκατάλειψη της θεραπείας από πολλούς πάσχοντες και την περαιτέρω επιβάρυνση της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουµε σήµερα». Ο ιατρικός κόσµος, σηµειώνει ο ΠΙΣ «αντιδρά στα σχέδια των δανειστών µας για απολύσεις υγειονοµικού προσωπικού από τις ∆ηµόσιες ∆οµές Υγείας, που σήµερα είναι αναγκαίες παρά ποτέ, καθώς και στη µεγάλη µείωση των δαπανών Υγείας, που θα σηµάνει την περιθωριοποίηση του ιατρού και την εξαθλίωση κάθε ασφαλισµένου».

Ένας νεκρός από πυροβολισµούς στα Εξάρχεια Αναστάτωση την Κυριακή το βράδυ από πυροβολισµούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία υπήρξε ένοπλη επίθεση και συµπλοκή, άγνωστο ακόµα ανάµεσα σε ποιους. Έχουν χρησιµοποιηθεί πιστόλι και καλάσνικοφ, ενώ το περιστατικό αποδίδεται σε ξεκαθάρισµα λογαριασµών. Ο αλλοδαπός, αρχικά µεταφέρθηκε µε το ΕΚΑΒ στο νοσοκοµείο ΕΛΠΙΣ, αλλά κατά τη µεταφορά του κατέληξε µέσα στο ασθενοφόρο. Το θύµα είχε και αυτό όπλα, πιστόλι και περίστροφο, ενώ βρέθηκε και το καλάσνικοφ του δράστη, ο οποίος, σύµφωνα µε µαρτυρίες έσπευσε να εξαφανισθεί πεζός, µαζί µε συνεργό του. Άλλες µαρτυρίες αναφέρουν πως προ€πήρξε διαπληκτισµός.

Στους λογαριασµούς 185.000 δικαιούχων, έως την Τετάρτη, η προκαταβολή επιδόµατος θέρµανσης Σήµερα ή το αργότερο αύριο Τετάρτη κατατίθεται στους λογαριασµούς 185.000 δικαιούχων η προκαταβολή επιδότησης πετρελαίου, συνολικού ύψους 23 εκατ.ευρώ, σύµφωνα µε ηλεκτρονικό µήνυµα (του…τ) του γενικού γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρη θεοχάρη. "Γιατί αργεί η προκαταβολή της επιδότησης πετρελαίου; Τί γίνεται; Έχουµε ξεπαγιάσει!!!!!", ρώτησαν στο Twitter τον κ. Θεοχάρη, ο οποίος απάντησε ότι οι σχετικές καταστάσεις έχουν ήδη αποσταλεί από την ΓΓ∆Ε προς τις τράπεζες και αναµένεται να εµφανιστούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων έως την Τετάρτη. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι συνολικές αιτήσεις για επίδοµα θέρµανσης υπερβαίνουν τις 400.000, καταγράφοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε πέρυσι, όταν από τα 280 εκατ. ευρώ που είχαν προ¸πολογιστεί για επίδοµα έµειναν τελικά στα αζήτητα περίπου 200 εκατ. ευρώ.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)

Ρόδος: Παρέµβαση εισαγγελέα για τους θανάτους και τις καταστροφές Παρέµβαση εισαγγελέα προκάλεσε ο θάνατος των τριών ανθρώπων και οι εκτεταµένες καταστροφές που άφησε πίσω της η θεοµηνία στη Ρόδο, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισµό του αγνοούµενου 53χρονου καθηγητή. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Πληµµελειοδικών Ρόδου Κ. Μπούτσικος έδωσε εντολή να διενεργηθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση αναφορικά µε τα αίτια του χαµού των τριών ανθρώπων αλλά και για τις ζηµιές που προκλήθηκαν. Το µεσηµέρι άρχισε και πάλι να βρέχει στο νησί, χωρίς πάντως να έχουν προκληθεί προβλήµατα. Ήδη, από χθες το βράδυ οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξηµένη επιφυλακή ύστερα και από ευρεία σύσκεψη που έγινε µε τη συµµετοχή και του υφυπουργού Εσωτερικών Γρηγοράκου. Από σήµερα επίσης, ξεκίνησε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον δήµο Ρόδου η καταγραφή των ζηµιών που προκάλεσαν οι πληµµύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, το κόστος ανέρχεται σε αρκετά εκατοµµύρια ευρώ.

Πρόστιµα ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ για αδήλωτη εργασία Πρόστιµα ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ για αδήλωτη εργασία επιβλήθηκαν από τα µέσα Σεπτεµβρίου έως το τέλος Οκτωβρίου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Ειδικότερα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεµις», έκανε γνωστό ότι στο διάστηµα 15 Σεπτεµβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 3.931 επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας 371 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόµενους (ποσοστό 9,44%). Σε σύνολο 18.974 εργαζοµένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 583 αδήλωτοι εργαζόµενοι (ποσοστό 3,07%), ενώ τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 5.967.319 € Επίσης, σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, η «Εργάνη» Σεπτεµβρίου παρουσίασε το µεγαλύτερο ισοζύγιο προσλήψεων-63.212 τον αριθµό-όχι µόνο για όλο το 2013 αλλά σε σχέση µε τα τελευταία 10 χρόνια, αποτυπώνοντας το πολύ µεγάλο ποσοστό συµµόρφωσης των εργοδοτών. Παράλληλα, τον ίδιο µήνα για πρώτη φορά µετά από τέσσερα συνεχόµενα χρόνια πτώσης, παρουσίασαν αύξηση τα έσοδα του ΙΚΑ. Ο κ. Βρούτσης γνωστοποίησε επίσης ότι στις 5 ∆εκεµβρίου σε ειδική εκδήλωση, θα παρουσιαστούν και θα δουν το φως της δηµοσιότητας, για πρώτη φορά, αναλυτικά και µε απόλυτη ακρίβεια, τα στοιχεία της ιδιωτικής µισθωτής οικονοµίας, όπως αυτά απορρέουν από το σύστηµα «Εργάνη», καθώς ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων της χώρας.


14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα8σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπό]λερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

επιπλωµένη

κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13) Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ επαγγελµατικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, δοµηµένη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφεία, ιατρεία, διαγνωστικό κέντρο, κλπ. Πληροφορίες στο 6936581380 (6.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (9.9.13)

ουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13)

Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

-

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρ-

Ζητούνται κοπέλες για την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφέ του καταστήµατος “STATE COFFEE CO” Ελευσίνας. Εµπειρία επιθυµητή, φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942807545 & 6937494104. (5.11.13)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2014. ΤΙΜΗ 50 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ.: 6949383778

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ[ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

4..9.13

Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

Τ ΕΧ ΝΙ ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

21.11.11

Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο 50ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Θηβών βιοτεχνικός χώρος 1.200 τ.µ. από µπετόν µε γραφεία σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Τιµή ενοικίου 1150 ευρώ. (10.9.13) Τηλ. επικοινωνίας: 210 5542022 και 6909853679

Ασπρόπυργος (1.13)

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ (18.3.13)

Τσίγκος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013

Kαταρρίπτεται ο µύθος ότι οι Έλληνες δουλεύουν λίγο και πληρώνονται πολύ!

Από τους πιο χαµηλούς ο ελληνικός κατώτατος µισθός στην Ευρώπη των 27

Ε

νας ακόµη µύθος, ότι οι Έλληνες δουλεύουν λίγο και πληρώνονται πολύ, καταρρίπτεται µε βάση τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat για τον κατώτατο µισθό στην Ευρώπη των 27″. Οι αριθµοί δείχνουν ότι στη χώρα µας µας ο κατώτατος µισθός ανήκει στους πιο χαµηλούς της Ευρώπης µαζί µε την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Ο σχετικός πίνακας δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Le Monde µε αφορµή την απόφαση της Γερµανίας για θέσπιση µηνιαίου κατώτατου µισθού. Είναι µια υποχώρηση των Γερµανών Χριστιανοδηµοκρατών στις απαιτήσεις των Σοσιαλδηµοκρατών προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαπραγµάτευση για το σχηµατισµό κυβέρνησης µεγάλου συνασπισµού. "Ο όµιλος των επτά κρατών-µελών της Ευρωπα·κής Ενωσης που δεν έχουν υιοθετήσει το θεσµό του

κατώτατου µισθού πρόκειται να χάσει ένα διακεκριµένο µέλος, τη Γερµανία", ανέφερε χαρακτηριστικά η "Le Monde". Και πράγµατι, οι 21 από τις 28 χώρες-µέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει κατώτατο µισθό, ενώ οι επτά χώρες που δεν έχουν θεσπίσει

είναι η Γερµανία, η ∆ανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Κύπρος. Ο πανευρωπα·κός µισθολογικός πίνακας που δηµοσιεύει η "Le Monde", δείχνει ότι οι διαφορές στους κατώτατους µηνιαίους µισθούς από χώρα σε χώρα της ΕΕ

είναι τεράστιες, όπως άλλωστε τεράστιες είναι οι διαφορές και στο κόστος ζωής που πρέπει να συνεκτιµηθεί για να εξαχθούν συµπεράσµατα σε σχέση µε την πραγµατική αξία των εισοδηµάτων: Λουξεµβούργο 1.874 ευρώ Βέλγιο 1.502 ευρώ Ολλανδία 1.478 ευρώ Ιρλανδία 1.462 ευρώ Γαλλία 1.430 ευρώ Βρετανία 1.190 ευρώ Ισπανία 645 ευρώ Ελλάδα 586 ευρώ Πορτογαλία 485 ευρώ Πολωνία 383 ευρώ Βουλγαρία 159 ευρώ Η Βουλγαρία µε µόλις 159 ευρώ το µήνα είναι η χώρα µε τον χαµηλότερο κατώτατο µισθό στην ΕΕ, ενώ το Λουξεµβούργο µε 1.874 ευρώ είναι η χώρα µε τον υψηλότερο κατώτατο µισθό.

Thriassio 20131126  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you