Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Εκτεταµένοι φορολογικοί έλεγχοι

Προετοιµασία για την αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων σ το ∆ ήµ ο Ελε υσ ί να ς

Σε ιατρεία των Αχαρνών, της Μεταµόρφωσης και του Πειραιά

Στη ∆υτική Αττική µεταφέρονται οι Ροµά του Χαλανδρίου Με απόφαση του γ. γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης θα µετεγκατασταθούν προσωρινά σε παλαιά στρατιωτική βάση στα όρια των ∆ήµων Μεγάρων - Μάνδρας Ειδυλλίας Σåë . 3

Παιδική εκδήλωση σε συνεργασία µε την Action Aid Αύριο το απόγευµα στη ∆ηµοτική Μάνδρας - Ειδυλλίας Σåë. 6

AΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Μα θή µα ζωή ς γι α τ ου ς µαθη τ ές η κυ κλ οφ ορ ια κή αγ ωγή Óåë. 7

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Σåë. 3

Óåë. 2-5

Έρευνα για την Υγεία των µαθητών της ∆υτικής Αττικής Καταγραφή της εµβολιαστικής κάλυψης του σχολικού πληθυσµού στα ∆ηµοτικά Σχολεία - Υλοποιεί η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής

Óåë. 2-8

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:30 ∆ιάλεξη µε θέµα :«Τουρκο–ισλαµική ηγεµονία & κυριαρχία» στο “Ανοιχτό Πανεπιστήµιο” του ∆ήµου Ασπροπύργου Σåë. 7

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Νοµοσχέδιο για κοινωνικές συµπράξεις µε επικεφαλής τους δήµους

Στο 1-1 έµειναν Αστέρας Μαγούλας-Γλυφάδα

Επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας

Σåë. 5

Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕ 2-1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σåë. 5

∆ωρεάν διανοµή τροφίµων σε απόρους για τις γιορτές των Χριστουγέννων

∆ωρεάν Μαστογραφίες στο ∆ήµο Αχαρνών Σåë. 6

ΜΠΑΣΚΕΤ: ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Óåë . 10 -11


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

ÁΤΤΙΚΗ ∆ευτέρα 25.11.2013

Έρευνα για την Υγεία των µαθητών της ∆υτικής Αττικής

Καιρός : Σποραδικές καταιγίδες 'Ανεµοι: νότιοι 5-7 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 10 έως 18 βαθµούς κελσίου.

Αγίας Αικατερίνης

Καταγραφή της εµβολιαστικής κάλυψης και του επιπέδου Υγείας σχολικού πληθυσµού της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

- Υλοποιεί η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής

ΕΟΡΤΟΛ ΟΓΙ Ο

Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 Ελευσίνα Θεοφυλακτίδου Άννα Γ. Ερµού 82 & Πετράκη, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105561723 Ασπρόπυργος Λιόση Ιωάννα Σαλαµίνος 17 Τηλέφωνο: 210 5576027 Φυλή - Άνω Λιόσια Ι. Κάπος Μ. Αλεξάνδρου 53 -Ζωφριά Τηλέφωνο: 210 2483105 Αχαρνές Ρουµπετίτσιου Μαρία Ι. Αριστοτέλους 200-202, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102477292 Παπανικολάου Γεώργιος ∆. Θρακοµακεδόνων 117, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102430204 Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Στρ. Ρόκκα 84 Τηλέφωνο: 210 5556375 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ

Η

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής στα πλαίσια της Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί την καταγραφή της εµβολιαστικής κάλυψης και του επιπέδου Υγείας του σχολικού πληθυσµού της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων της ∆υτικής Αττικής. Οι µαθητές της Ε’ και Στ’ ∆ηµοτικού επιλέγησαν επειδή ως αυτή την ηλικία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των βασικών εµβολιασµών. Σε περίπτωση που ανευρεθεί µη πλήρης εµβολιαστική κατάσταση τότε τα παιδιά θα παραπέµπονται στα Κέντρα Υγείας ή στον παιδίατρό τους, αναλόγως της ασφαλιστικής κάλυψης των γονέων, προκειµένου να ολοκληρωθεί ο εµβολιασµός. Συνέχεια στη σελ. 8

Προετοιµασία για την αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων στο ∆ήµο Ελευσίνας

Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης Χρήστος Ρούσσος ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Τ

ο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Ελευσίνας, συ-νεδρίασε µε θέµα τη λήψη µέτρων πρόληψης και ετοιµότητας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων και χιονοπτώσεων-παγετού. Ο δήµαρχος στο χαιρετισµό του τόνισε τη σηµασία της σύγκλησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, µε σκοπό τον

καλύτερο συντο-νισµό των φορέων που εµπλέκονται σε επίπεδο ∆ήµου σε δράσεις πρόληψης και α-ντιµετώπισης προβληµάτων από πληµµύρες και χιονοπτώσεις-παγετό. Στη συνέχεια ο εντεταλµένος δηµοτικός σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. ∆. Τσάτσης αναφέρ-θηκε στα βασικά σηµεία του σχεδίου σχετικά µε µέτρα και δράσεις ετοιµότητας του ∆ήµου. Στη σύσκεψη οι συµµετέχοντες έθιξαν ζητήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους. Συνέχεια στη σελ. 5


∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Στη ∆υτική Αττική µεταφέρονται οι Ροµά του Χαλανδρίου Με απόφαση του γ. γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης θα µετεγκατασταθούν προσωρινά σε παλαιά στρατιωτική βάση στα όρια των ∆ήµων Μεγάρων- Μάνδρας Ειδυλλίας

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

A

πόφαση για την προσωρινή µεταφορά των Ροµά που κατοικούσαν σε καταυλισµό στο Χαλάνδρι, πίσω από το Νοµισµατοκοπείο σε παλαιά στρατιωτική βάση που βρίσκεται στα σύνορα των ∆ήµων Μάνδρας- Ειδυλλίας και Μεγάρων, υπέγραψε ο γενικός γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος. Πιο συγκεκριµένα, η έκταση που επελέγη για τη µετεγκατάστασή τους είναι η πρώην αµερικανική βάση, στην περιοχή Κανδήλι του όρους Πατέρα, στα σύνορα των δήµων Μεγαρέων και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Από την πλευρά του ο δήµαρχος Μεγαρέων δεσµεύτηκε πως θα προσφέρει στους Ροµά τη δυνατότητα παροχής πόσιµου νερού, ηλεκτροδότησης, πρωτοβάθµια υγειονοµική φροντίδα, καθώς και θα υπάρξει µέριµνα για την οδική µετακίνησή τους. Η από 18 Οκτωβρίου 2013 Φ.73521/25892 απόφαση του γενικού γραµµατέα αναφέρει µεταξύ άλλων: «...Την προσωρινή µετεγκατάσταση του συνόλου του καταυλισµού πλανοδίων της περιοχής Νοµισµατοκοπείου του ∆ήµου Χαλανδρίου που σήµερα στεγάζεται στην ιδιωτική έκταση επί της οδού Σαρανταπόρου και Ίριδας στο δηµόσιο ακίνητο µε ΑΒΚ 354, αγροτεµάχιο, όπως αυτό περιγράφεται στο γενικό βιβλίο καταγραφής της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆υτικής Αττικής και απεικονίζεται στο µε αριθµό ΙΑ-2378/7-2-1964 τοπογραφικό διάγραµµα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων έργων του Γ.Ε.Α. του µηχανικού ∆. Παχνίδη, συνολικής έκτασης 36.7000. 00 τ.µ. στη θέση «Κανδήλι» στο όρος Πατέρα στο σύνορο του ∆ήµου Μεγαρέων και ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας (πρώην Αµερικανική Βάση) ...».

Εκτεταµένοι φορολογικοί έλεγχοι σε ιατρεία των Αχαρνών, της Μεταµόρφωσης και του Πειραιά

Α

πό την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας & ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, πραγµατοποιήθηκαν συντονισµένοι έλεγχοι, που σχετίζονται µε τη φορολογική και ασφαλιστική νοµοθεσία, σε ιατρεία, επιχειρήσεις και κέντρα διασκέδασης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, το διάστηµα των προηγούµενων ηµερών, κλιµάκια αστυνοµικών της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, διενήργησαν πλήθος ελέγχων στην περιοχή των Αχαρνών , τη Μεταµόρφωση, το Μαρούσι, τον Πειραιά και και τη Νίκαια. Στο πλαίσιο των ελέγχων προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα: • Σε κέντρο διασκέδασης στη Μεταµόρφωση, προέκυψε ότι εργάζονταν δέκα (10) άτοµα χωρίς να είναι καταχωρηµένοι στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.). ενώ δεν ήταν αναρτηµένος και δεν επεδείχθη ο Πίνακας Προσωπικού.

Ιατρεία • Σε ιατρείο µαιευτήρα – χειρουργού γυναικολόγου στις Αχαρνές, διαπιστώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και συγκεκριµένα µη καταχώρηση µίας ασθενούς στο πρόσθετο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών για την οποία ωστόσο είχε εκδοθεί φορολογικό στοιχείο και µη εµπρόθεσµη ενηµέρωση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων για τους µήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέµβριο του έτους 2013.

• Σε οδοντιατρείο στον Πειραιά, διαπιστώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και συγκεκριµένα µη εµπρόθεσµη ενηµέρωση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων για τους µήνες Μάιο έως και Σεπτέµβριο του έτους 2013. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι απασχολούταν ένας εργαζόµενος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ενώ δεν επεδείχθη το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού. Στις περιπτώσεις που σχηµατίστηκαν δικογραφίες, αυτές υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ θα ενηµερωθούν και οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ., ΙΚΑ ΕΤΑΜ και Σ.ΕΠ.Ε. για την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων. Υπενθυµίζεται ότι οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο µε την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας & ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, είτε στην ειδική τηλεφωνική γραµµή καταγγελιών 11012, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11012@hellenicpolice.gr, προκειµένου να ενηµερώσουν για οποιαδήποτε επίµεµπτη ενέργεια, που αφορά φορολογικές ή άλλες παραβάσεις κατά τη διάρκεια πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¹στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής µε τον Πρόεδρο της Οµάδας του ΕυρωπαMκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος στην Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε.

Η 6η ∆ιάσκεψη Κορυφής Περιφερειών και ∆ήµων της Ευρώπης στην Αθήνα το αντικείµενο των συνοµιλιών Τον Περιφερειάρχη Αττικής , Γιάννη Σγουρό επισκέφτηκε προχθές το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής , ο Πρόεδρος της Οµάδας του Ευρωπα`κού Σοσιαλιστικού Κόµµατος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε., Karl Heinz Lambertz. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, αφού ευχαρίστησε τον κ. Lambertz για την παρουσία του στην Περιφέρεια Αττικής, παρουσίασε τα πλεονεκτήµατα και τα τουριστικά αξιοθέατα της Αττικής µέσα από οπτικοακουστικό υλικό και ανέπτυξε τις αρµοδιότητες και τα έργα που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής αλλά και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, δήλωσε: «Σας καλωσορίζω στην Περιφέρεια Αττικής και ελπίζουµε να σας ξαναδούµε σύντοµα. Επιπλέον, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη βοήθειά σας στην ανάληψη από την Περιφέρεια Αττικής της «6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής Περιφερειών και ∆ήµων της Ευρώπης» στην Αθήνα το Μάρτιο του 2014 και µάλιστα σε µία δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα.

∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

Το προσωρινό “σφράγισµα” καταστηµάτων Θα απασχολήσει την επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο ∆ήµο Ελευσίνας

Αύριο 26 Νοεµβρίου και ώρα 7:30 µ.µ. , θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ελευσίνας, προκειµένου να λάβει απόφασεις για τα παρακάτω θέµατα :

Να ξέρετε ότι έχετε ειλικρινείς φίλους εδώ», ενώ πρόσθεσε ότι «στην Περιφέρεια Αττικής δουλεύουµε σκληρά και µε αποτέλεσµα. Το αναγνωρίζουν όλοι αυτό». Ο κ. Karl Heinz Lambertz, αφού ευχαρίστησε και εκείνος µε τη σειρά του τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υποδοχή του στην Περιφέρεια, τόνισε: «Ήθελα η ∆ιάσκεψη Κορυφής να διοργανωθεί εδώ στην Αθήνα

Ν. Μελετίου: «Προσβολή της µνήµης των θυµάτων του Ελληνικού και Αρµενικού Ολοκαυτώµατος, το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο» Ο δήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, αναφερόµενος σε όσα περιλαµβάνει, αλλά και σ΄ εκείνα που επιχειρεί να διαγράψει, το περιεχόµενο του λεγόµενου “αντιρατσιστικού νοµοσχεδίου”, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καταβάλλω τεράστια προσπάθεια, για να µη χαρακτηρίσω, όπως τους αρµόζει, τους εµπνευστές και τελικούς διαµορφωτές του ψευδεπίγραφου κειµένου, που κατατέθηκε στη Βουλή, ως “αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο”. Και τούτο, διότι, αυτοί που συνέταξαν το κείµενο, που συνιστά ύβρη προς τα εκατοµµύρια θύµατα των κεµαλοναζιστών της Τουρκίας, και το κατέθεσαν ως σχέδιο νόµου, εξαφάνισαν συνειδητά οιαδήποτε αναφορά στις Γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου και της Μικρασίας, καθώς και των Αρµενίων. Είναι φανερό ότι, τα µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, καλούνται να τοποθετηθούν επί ενός κειµένου, το οποίο, όχι µόνο δεν συνιστά απερίφραστη, καθολική, ηθική και ποινική καταδίκη του ρατσισµού, των Γενοκτονιών, των εγκληµάτων πολέµου και των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας, αλλά είναι ύµνος για τους εµπνευστές, τους αυτουργούς, τους θαυµαστές και επίδοξους µιµητές διακριβωµένων Ολοκαυτωµάτων!... Ως Έλληνας Πολίτης, και προπαντός ως ∆ήµαρχος µιας πόλης, µε γρηγορούσα εθνική συνείδηση και ζωντανή τη µνήµη των Γενοκτονιών, εξαιτίας και των χιλιάδων Συµπολιτών µου, που είναι απόγονοι των θυµάτων του αιµοσταγούς Μουσταφά Κεµάλ και των εκτελεστικών οργάνων της εθνοκάθαρσης που σχεδίασε, απευθύνω έκκληση, προς την

και να ανακαλύψω µια Περιφέρεια µε µεγάλη ιστορία που δε γνώριζα. Η ∆ιάσκεψη Κορυφής πρέπει να έχει ένα ισχυρό, σαφές και ηχηρό µήνυµα στο πλαίσιο της Ευρωπα`κής πραγµατικότητας που αφορά τις νέες προοπτικές ανάπτυξης, το µέλλον της Ευρώπης και των Περιφερειών. Η Περιφέρεια Αττικής µε τα αποτελέσµατα που έχει πετύχει είναι ένα καλό παράδειγµα για να βγει προς τα έξω».

Κυβέρνηση, που έχει την ευθύνη της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας: Να διορθώσει πάραυτα το λεγόµενο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, η διατύπωση του οποίου, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, συνιστά προσβολή της µνήµης των θυµάτων του Ελληνικού και Αρµενικού Ολοκαυτώµατος. Για τον απλούστατο λόγο ότι, η επιλεκτική - προσχηµατική καταδίκη του ρατσισµού, ισοδυναµεί µε προτροπή επανάληψης ειδεχθών εγκληµάτων, από τους πάσης φύσεως υµνητές και νοσταλγούς του κεµαλοναζισµού! Σε διαφορετική περίπτωση, εξ ονόµατος του Λαού του Ασπρόπυργου, καλώ τους αντιπροσώπους του Ελληνικού Λαού, συναισθανόµενοι την ιστορική τους ευθύνη, να καταγγείλουν και να απορρίψουν το -επί της ουσίας- ρατσιστικό σχέδιο νόµου, που συνιστά άθλια απόπειρα παραχάραξης της ιστορίας, υπαγορευµένη από την απαράδεκτη και εθνικά επιζήµια τακτική κατευνασµού, έναντι των υµνητών των πολλαπλών Γενοκτονιών που οργάνωσε και εκτέλεσε η κεµαλική Τουρκία! Τέλος, επιβάλλεται να θυµηθούµε ότι, η Βουλή των Ελλήνων, µε γνώµονα την ιστορική αλήθεια, και τα πορίσµατα διεθνών ελέγχων, έχει αναγνωρίσει, µε νόµους, τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1994) και της Μικρασίας (1998), καθώς και εκείνη των Αρµενίων. Εποµένως, αν επιθυµούµε ειλικρινά την αντιρατσιστική διαπαιδαγώγηση του Ελληνικού Λαού, λόγοι σεβασµού της ιστορικής πραγµατικότητας, αλλά και της υφιστάµενης νοµοθεσίας, υπαγορεύουν τη συµπερίληψη των προαναφερθεισών γενοκτονιών, στο κείµενο του νοµοσχεδίου. Προκειµένου, στο εξής, να υφίστανται -αδιακρίτως- τις συνέπειες του νόµου, όλοι όσοι αρνούνται επιλεκτικά την αναγνώριση εγκληµάτων γενοκτονίας, αλλά κι εκείνοι που λοιδορούν τα θύµατά τους, βαφτίζοντας ακόµη και «συνωστισµούς», τις προµελετηµένες, άγριες σφαγές, τις εξοντωτικές διώξεις, και τον εξαναγκασµό σε εξορία, των εκατοµµυρίων Ελλήνων, Αρµενίων, και των λοιπών, µη τουρκικών πληθυσµών της Μικρασίας και του Πόντου».

1. Λήψη απόφασης για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος καφέ- µπαρ (BARAKA) ιδιοκτησίας κ.κ. ΠΕΠΠΑ – ΚΥΡΙΑΖΗ. 2. Λήψη απόφασης για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος µπουγατσάδικο (ΣΑΒΒΑΣ) ιδιοκτησίας κ. ∆ΟΥΚΑ – ΟΛΥΜΠΙ∆Η. 3. Λήψη απόφασης για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος καφέ- µπαρ (PICCOLO) ιδιοκτησίας κ.κ. ΠAΠΑΠΕΤΡΟΥ – ΤΑΛΑΒΕΡΙ∆Η. 4. Λήψη απόφασης για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος καφενείο ιδιοκτησίας κ. ΜΙLES JANI. 5. Λήψη απόφασης για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος καφενείο (ΣΤΟΑ) ιδιοκτησίας κ. ΕΒΕΡΕΤ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ. 6. Λήψη απόφασης για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος σταθερής καντίνας ιδιοκτησίας κ. ΜΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 7. Λήψη απόφασης για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος καφέ-µπαρ (MOLTO) ιδιοκτησίας κ. ΦΡΑΙ∆ΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 8. Λήψη απόφασης για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος καφέ-µπαρ (ΜΥΣΤΗΡΙΟ) ιδιοκτησίας κ. ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ 9. Λήψη απόφασης για την προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος σνακ µπαρ ιδιοκτησίας κ. ΚΟΚΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ιατρική ενηµέρωση για τις ευρυαγγείες µε πρωτοβουλια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος-Αχαρνών Σας καλούµε την Τετάρτη 27/11/2013, ώρα 6.00 µµ, σε Ιατρική Ηµερίδα που θα γίνει µε θέµα: «Κιρσοί (φλεβίτιδα)-Ευρυαγγείες (σπασµένα αγγεία)» Οµιλητής ο καθηγητής Κούστας Γεώργιος, Αγγειοχειρουργός, (∆ντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Μετεκπαιδευτής της Ιατρικής σχολής του Harvard Medical School). Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του γραφείου της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος -Παράρτηµα Αχαρνών, οδός Μελποµένου & Αχαρνέων Ιππέων, (δίπλα στο 17ο ∆ηµοτικό σχολείο Αχαρνών) Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή Η Πρόεδρος Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά Η Γεν. Γραµµατέας Αθανασία Αυγέρη


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Η συνέχεια από σελ. 2

Νοµοσχέδιο για κοινωνικές συµπράξεις µε επικεφαλής τους δήµους Επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας

Ν

Καλύτερος συντονισµός και συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων σε επίπεδο ∆ήµου

Επίσης συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν τον καλύτερο συντονισµό και τη συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων σε επίπεδο ∆ήµου, όσον αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από πληµµύρες και χιονοπτώσεις-παγετό. Στη σύσκεψη πήραν µέρος ο δήµαρχος Ελευσίνας κ. Γ. Τσουκαλάς, ο εντεταλµένος δηµοτικός σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. ∆. Τσάτσης, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Α. Βεντούρης, η εκπρόσωπος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφε-ρειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής κ. Ειρήνη Στεβή, οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας: ο διοικητής κ. Β. ∆ασκαλόπουλος, ο υποδιοικητής κ. Κ. Προύντζος και ο προ¹στάµενος κίνησης κ. Γ. Αρτινιός, ο διοικητής της Τροχαίας Ε-λευσίνας κ. Μ. Βαλσαµάκης, ο εκπρόσωπος του Λιµεναρχείου Ελευσίνας Πλωτάρχης κ. Α. Παγώνης, ο εκπρόσωπος της 112 Πτέρυγας Μάχης Σµηναγός κ. Γ. Κάπος και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου: ο πρόεδρος κ. Ι. Καλυ-µνάκης, ο αντιπρόεδρος κ. Κότας Μίχας και το µέλος Η. ∆ανιήλ. Παρευρέθηκαν επί-σης υπηρεσιακοί παράγοντες του ∆ήµου Ελευσίνας.

Ηµερίδα ευαισθητοποίησης για τις διαταραχές συµπεριφοράς στην προσχολική ηλικία Στο 3ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων

Η

Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Φυλής (Κ.Ε.∆Η.Φ.) µέσω της συνεργασίας µε τον κοινωνικό φορέα Κοινωνικές Συνεταιριστικές ∆ραστηριότητες Ευπαθών Οµάδων «Ε∆ΡΑ» από το 2012, έχει αναπτύξει µια σειρά ειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ανάγκες στο χώρο της ψυχικής υγείας των παιδιών αλλά και την αναγκαιότητα για συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση γονέων και εκπαιδευτικών. Στον άξονα δραστηριοποίησης λοιπόν των δύο ψυχοπαιδαγωγικών κέντρων που λειτουργούν στο ∆ήµο Φυλής και απευθύνονται σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες , η «ΠΝΟΗ» ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ µετά από πρόσκληση της διευθύντριας και των εκπαιδευτικών του 3ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, προχώρησε στην υλοποίηση ηµερίδας ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης που απευθυνόταν σε γονείς και εκπαιδευτικούς κι είχε ως θέµα: «∆ιαταραχές Λόγου και Συµπεριφοράς στην περίοδο της προσχολικής ηλικίας ». Κατά τη διάρκειας της ηµερίδας έγιναν εισηγήσεις από ειδικευµένους επιστήµονες στο χώρο της ψυχοσυναισθηµατικής ανάπτυξης των παιδιών και των δυσκολιών στο λόγο, ενώ ακολούθησε ανοιχτός διάλογος µεταξύ ειδικών και κοινού Από τους θεραπευτές της Κ.Σ.∆.Ε.Ο «Ε∆ΡΑ» συµµετείχαν: Μπαντούνος Γιάννης, Κοινωνικός Λειτουργός: «Γνωρίµια µε την «ΠΝΟΗ» Άνω Λιοσίων» Κώτση Ελπινίκη, Λογοθεραπεύτρια: « Ανάπτυξη του Λόγου και Λογοθεραπεία» Λιάκου Σοφία, Ψυχολόγος: « Προσαρµογή στο νηπιαγωγείο και θετικές αρχές διαπαιδαγώγησης » Στην ηµερίδα παρευρέθηκαν δεκάδες γονείς και εκπαιδευτικοί.

οµοσχέδιο που θα προβλέπει τη σύναψη κοινωνικών συµπράξεων µε επικεφαλής τους δήµους και συµµετέχοντες όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται σε ζητήµατα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου, µιλώντας στο συνέδριο της ΚΕ∆Ε που πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη, µε θέµα «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση». Ο κ. Κεγκέρογλου γνωστοποίησε ακόµη ότι µέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει η θεσµοθέτηση του µηχανισµού και του τρόπου υλοποίησης του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και διευκρίνισε ότι οι δήµοι θα έχουν βασικό ρόλο στον εντοπισµό και την ενηµέρωση των δικαιούχων. Ειδικά για τις κοινωνικές συµπράξεις που θα γίνονται µε επικεφαλής τους δήµους σηµείωσε ότι θα έχουν ως αποτέλεσµα τον ενιαίο σχεδιασµό των κοινωνικών δράσεων, την αύξηση του κοινωνικού ελέγχου και της κατανοµής κοινωνικών κονδυλίων, ενώ οι αυτοδιοικητικοί φορείς θα καλούν τους φορείς που επιθυµούν να ενταχθούν στην κοινωνική σύµπραξη να υπογράψουν το σχετικό πρωτόκολλο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ωρεάν διανοµή τροφίµων σε απόρους για τις γιορτές των Χριστουγένων

Η

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής σας ενηµερώνει ότι άµεσα και έγκαιρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων φέτος θα ξεκινήσει η δωρεάν διανοµή τροφίµων για το έτος 2013-2014 στους απόρους δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. Υπήρξε µεγάλη συµµετοχή δικαιούχων και συνολικά υποβλήθηκαν 3658 αιτήσεις. Μετά το οικονοµικό έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων και ενστάσεων από την ∆ΑΟΚ ΠΕ ∆υτικής Αττικής, οι τελικές εγκεκριµένες αιτήσεις των δικαιούχων είναι 2842. Τα προlόντα / ποσότητα που θα διανεµηθούν στη ∆υτική Αττική είναι τα εξής: • 39.544 κιλά ζυµαρικά, • 16.974 λίτρα παρθένο ελαιόλαδο • 5.465 κιλά κασέρι • 8.130 κιλά κεφαλογραβιέρα • 12.699 κιλά φέτα Η διανοµή θα γίνει από τους συλλόγους της περιοχής στους δικαιούχους µέλη τους. Στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν 14 φορείς υλοποίησης µε τελικούς αποδέκτες 255 σιτιζόµενα άτοµα, 972 απόρους και 1615 οικογένειες. Οι φορείς υλοποίησης είναι οι ακόλουθοι: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ , ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΜΕΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ", ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ, ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ», ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ. Σ. ∆ήµου : “Καταβάλουµε τη µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια να είµαστε δίπλα στους συνανθρώπους µας που έχουν πραγµατικά ανάγκη” Η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου δήλωσε: «Έγκαιρα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων οι υπηρεσίες µας είναι έτοιµες για την υλοποίηση του προγράµµατος διανοµής τροφίµων από κοινοτικά κονδύλια σε απόρους της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. Με βασικό γνώµονα την αρωγή των συνανθρώπων µας και την κοινωνική αλληλεγγύη καταβάλουµε τη µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια να είµαστε δίπλα στους συνανθρώπους µας που έχουν πραγµατικά ανάγκη και σε συνεργασία µε τους φορείς τα τρόφιµα θα βρεθούν στο τραπέζι των συνανθρώπων µας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής όσο και τους εµπλεκόµενους φορείς για την υλοποίηση του προγράµµατος».


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ

∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

Μυστήριο και δράση αύριο στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας - Ειδυλλίας Παιδική εκδήλωση σε συνεργασία µε την Action Aidµε αφορµή την Ηµέρα για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

Η 25η Νοεµβρίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Σε αυτό το πλαίσιο , η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων λειτουργεί την Τηλεφωνική Γραµµή SOS15900 από το 2010 και έχει σχεδιάσει και προχωρήσει στην ίδρυση δοµών για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών , σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η βία και η κακοποίηση γυναικών , έχουν πάρει διαστάσεις µάστιγας που δεν γνωρίζει κοινωνικούς , οικονοµικούς ή πολιτισµικούς περιορισµούς. ∆εν αφορά ποτέ σε µεµονωµένες περιπτώσεις ανθρώπων και συµπεριφορών , αλλά ολόκληρα κοινωνικά σώµατα. Ακόµη και όταν αυτή ασκείται πίσω από κλειστές πόρτες , αυτό συνιστά σύµπτωµα µιας συνολικότερης κοινωνικής παθογένειας που ξεπερνά τα στενά όρια του οίκου. Απευθυνόµαστε σε εκείνες που υποφέρουν σιωπηλά γιατί δεν τολµούν να µιλήσουν. Τις καλούµε να πάψουν να σιωπούν. Η άσκηση βίας είναι έγκληµα και τιµωρείται σύµφωνα µε τον Νόµο. Απευθυνόµαστε και σε εκείνες που δεν τολµούν να αποδεχθούν ότι είναι θύµατα. Τις καλούµε να πάψουν να « βοηθούν » άθελά τους τον θύτη να συνεχίζει να ξεφεύγει από τις ευθύνες του. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα. Μας αφορά όλους. Ο Επικεφαλής – Υποψήφιος ∆ήµαρχος Βασίλης Τόλης

Στο χώρο της βιβλιοθήκης θα εκτυλιχθεί η ιστορία µυστηρίου του παράξενου ταξιδιώτη. Ποιος είναι αλήθεια ο 2Π;; Ποιος θα είναι ο προορισµός του; Ποιόν αναζητά; Τι ψάχνει; Τα παιδιά θα γίνουν µικροί ντετέκτιβς την Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013 στις 5.30 το απόγευµα και µέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι θα προσπαθήσουν να λύσουν το µυστήριο. Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας σε συνεργασία µε την Action Aid θα προσφέρουν ένα δηµιουργικό, εκπαιδευτικό και κυρίως ανθρώπινο και ευαισθητοποιηµένο πρόγραµµα στα παιδιά-µέλη της βιβλιοθήκης. Λόγω του χαρακτήρα του προγράµµατος, όπου τα παιδιά θα συµµετέχουν σε βιωµατική δράση είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί ένας συγκεκριµένος αριθµός συµµετεχόντων παιδιών. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή των παιδιών, τα οποία πρέπει να είναι ηλικίας 7-12, θα γίνεται µε προεγγραφή. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να συµµετέχουν τα παιδιά τους θα πρέπει να απευθύνονται στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στην ∆ιεύθυνση : Θεµιστοκλέους 10 & Ετεοκλέους ή στο τηλ. 210.55.55.311, καθηµερινά 9.00π.µ – 8.00µ.µ.

Μήνυµα της αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Σταυρούλας ∆ήµου για τη ∆ιεθνή Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών Είναι χρέος µας να καταπολεµήσουµε κάθε µορφή κακοποίησης

Η

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, µε απόφασή της στις 17 ∆εκεµβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεµβρίου ως ∆ιεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα σηµαντικό πρόβληµα µε παγκόσµια διάσταση. Συνήθως αρχίζουµε τις αναφορές µας από τα διεθνή δρώµενα και φτάνουµε στη χώρα µας. Αυτή τη φορά θα αρχίσουµε από εδώ και αυτό γιατί τη χρονιά που πέρασε τα κρούσµατα βίας κατά των γυναικών, που καταγράφηκαν στην Ελλάδα ήταν αυξηµένα κατά 47%... Μία στις τρεις γυναίκες έπεσε θύµα ξυλοδαρµού. ∆εν ξεχνάµε τον πρόσφατο ακραίο βιασµό και φόνο της Ζωής ∆αλακλίδου στην Ξάνθη, αλλά ούτε και τον οµαδικό βιασµό και τελικά το φόνο της Ινδής φοιτήτριας, γεγονότα που ακόµα συγκλονίζουν την κοινή γνώµη. Οι δολοφονίες και οι βιασµοί των γυναικών ασφαλώς και αποτελούν την πιο βάρβαρη έκφανση των φαινοµένων βίας που προέρχεται από το «πλεονέκτηµα» της ανδρικής µυ¹κής ισχύος. Η βία όµως ελλοχεύει παντού και εκδηλώνεται πολύ συχνά στην καθηµερινότητά µας, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόµο. ∆εν είναι µόνο σωµατική, είναι πολλές φορές ψυχολογική, λεκτική, εργασιακή κ.α. Μάλιστα, σ’ αυτό το σηµείο να τονίσω ότι όσον αφορά στην ψυχολογική βία που υπόκεινται οι γυναίκες στον εργασιακό τους χώρο, οι θύτες είναι συνήθως άλλες γυναίκες. Σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατέας Ισότητας υπάρχει αύξηση των περιστατικών µε ανατριχιαστικό ρυθµό στα κρούσµατα βίας κατά των γυναικών, όπου δράστης, τις περισσότερες φορές, είναι ο σύντροφός τους. Επίσης σηµειώνεται ότι αυτά τα περιστατικά, παραδόξως δεν καταγράφονται στις χώρες που είναι τελευταίες στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Γίνονται στη χώρα µας και δεν αφορούν την Ελλάδα των παλιών ταινιών, αλλά την Ελλάδα του 2013, µε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, παρόλη την κρίση και βέβαια µε εξαιρετικά υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο. Από την πλευρά της πολιτείας υπάρχουν σήµερα αρκετές συµβουλευτικές δοµές αλλά δυστυχώς κανένα καταφύγιο για τις επείγουσες ανάγκες, µέσα σε µια χρονική συγκυρία όπου ακόµα περισσότερο στη ∆υτική Αττική η οικονοµική βία αυξάνεται, ενώ η ανεργία και οι περικοπές, εγκλωβίζουν και κάνουν ευάλωτες τις γυναίκες σε πάσης φύσεως «συντρόφους» και εργοδότες. Σε όλη µου τη ζωή, από τα νεανικά µου χρόνια προσπάθησα να συµβάλλω στη δηµιουργία ανάπτυξης και λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών στη ∆υτική Αττική. Είναι στόχος ζωής αυτό για µένα. Κατά τη θητεία µου ως Αντιπεριφερειάρχης έχω επανειληµµένα αποταθεί µε επιστολές µου στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, εκθέτοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής και γράφοντας χαρακτηριστικά: ∆εν φανταζόµουν ποτέ ότι πανελλαδικές δράσεις µε αντικείµενο την «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας –Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας», δε θα είχαν ως πρώτο δικαιούχο τη ∆υτική Αττική…Είναι στόχος ζωής αυτό. Το επαναλαµβάνω και θα δώσω όλες µου τις δυνάµεις για να τον υλοποιήσω ως εκλεγµένη ή µη.

∆ωρεάν Μαστογραφίες στο ∆ήµο Αχαρνών

Στις 26, 27 και 28 Νοεµβρίου 2013, 9π.µ. έως 5µ.µ. στον προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου Αχαρνών η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής θα πραγµατοποιήσει ∆ΩΡΕΑΝ Μαστογραφίες σε γυναίκες της πόλης µας.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

AΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Μαθήµα ζωής για τους µαθητές η κυκλοφοριακή αγωγή

Ε

νηµερωτική ηµερίδα µε θέµα «τροχαία ατυχήµατα, οδική ασφάλεια και προστασία των παιδιών στο δρόµο», πραγµατοποιήθηκε τηv Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 στο χώρο εκδηλώσεων του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου . Η ηµερίδα έγινε µε συνδιοργάνωση της Α/Βάθµιας Εκπ/σης ∆υτικής Αττικής και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Άνω Λιοσίων και οµιλητές ήταν ο κ. Αναστάσιος Μαρκου†ζος (ΙΑΒΕΡΗΣ), πρώην πρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτου, ο κ. Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου, Αστυνοµικός Υποδιευθυντής και η κα Γωγώ Σταµατοπούλου υπεύθυνη του γραφείου Αγωγής Υγείας Α/Βάθµιας Εκπ/σης ∆υτ. Αττικής. Η εκδήλωση σηµείωσε µεγάλη επιτυχία λόγω της αθρόας προσέλευσης µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που σε συνδυασµό µε τις οµιλίες και το οπτικοακουστικό περιεχόµενο των παρουσιάσεων, συγκλόνισαν και κράτησαν αµείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκοµένων. Τα πρόσφατα τροχαία ατυχήµατα στη πόλη µας, η ανεπαρκής ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των µαθητών στα σχολεία, η εµπέδωση της οδικής ασφάλειας στα παιδιά και γενικότερα τα αίτια και τα θλιβερά αποτελέσµατα που προκαλούν τα τροχαία ατυχήµατα αποτέλεσαν τη σηµαντικότερη ανάγκη για τη διεξαγωγή της ηµερίδας. Κατά τη διάρκεια της οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στο πρότυπο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, που είχε άρτια οργανωθεί στο χώρο του σχολείου από την εθελοντική οµάδα οδικής ασφάλειας «Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ», υπό την καθοδήγηση του τροχονόµου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Σωτηρίου Γιαννόπουλου τους οποίους ευχαριστούµε πολύ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος, οι πρώην ∆ήµαρχοι Άνω Λιοσίων κ. Χρήστος Παππους

και Ζεφυρίου κ. Γιαννοπούλου Φωτεινή, ο πρόεδρος της Α/Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. ∆ηµήτριος Πουλιάσης, ο πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισµού κ. Σκαµαντζούρας Κωνσταντίνος, ο αντιπρόεδρος της ΑΣΓΜΕ κ. Κουτσιµπογιώργος Γεώργιος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Ζεφυρίου κ. Σχίζας Αθανάσιος, ο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:30 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ιάλεξη µε θέµα :«Τουρκο–ισλαµική ηγεµονία & κυριαρχία» Οµιλητής, ο κ. Χρήστος Μηνάγιας, Ταξίαρχος ε.α., Γεωστρατηγικός Αναλυτής - Συγγραφέας.

Τ

ην ευκαιρία να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας της “κεµαλικής”, αλλά και της ισλαµικής ελίτ, που διαµορφώνουν και καθορίζουν εν πολλοίς το βηµατισµό της Τουρκίας, θα έχουν απόψε , οι ακροατές του “Ανοιχτού Πανεπιστηµίου” του ∆ήµου Ασπροπύργου. Και τούτο, διότι, ο οµιλητής, που είναι ο Ταξίαρχος εν αποστρατεία, κ. Χρήστος Μηνάγιας, δικαίως συγκαταλέγεται µεταξύ των πλέον εξειδικευµένων µελετητών της Τουρκίας. Όσοι έχουν την τύχη να έρθουν σε επαφή µε τις αναλύσεις του, διαπιστώνουν ότι, το πρωτογενές υλικό στα βιβλία, τα άρθρα και τις οµιλίες του (έγγραφα, χάρτες, οργανογράµµατα κ.ά.) οδηγεί τον κάθε κοινωνό και µελετητή του έργου του, στην κατανόηση των παραµέτρων που καθορίζουν τις στρατηγικές

επιλογές της Τουρκίας, και κυρίως τη χάραξη και υλοποίηση της επιθετικής πολιτικής που ακολουθεί, έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, επιδιώκοντας να περιθωριοποιήσει την πρώτη στο φυσικό της χώρο και να ακυρώσει τη δεύτερη ως κράτος. Με δεδοµένη, λοιπόν, την ανατολική πρόκληση, που αποκτά ολοένα και πιο σύνθετη µορφή, η προσέγγιση του θέµατος της διάλεξης, από τον Ταξίαρχο ε.α., κ. Χρήστο Μηνάγια, είναι φανερό πως δεν αφορά µόνο τους µελετητές και σχεδιαστές της ελληνικής αµυντικής πολιτικής, αλλά και όλους τους Έλληνες, που ενδιαφέρονται, για θέµατα άµυνας και ασφάλειας, στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η πατρίδα µας. ∆ιότι, είναι ολοφάνερο πως, αν η Ελλάδα επιθυµεί να διατηρήσει την εθνική

∆ιευθυντής του 1ου ΓΕΛ και µέλος της ∆ΕΠ κ. Τσίγκος ∆ηµήτριος, οι ∆ιευθυντές των 1ου, 2ου, 4ου 6ου, 7ου , και ∆.Κ. Φυλής ∆ηµοτικών Σχολείων κ.κ. Κωστούρος Βασίλειος, Γεωργιάδης Βασίλειος, Θεοδωρόπουλος Ιωάννης, Παππάς Θωµάς, Παναγιωτόπουλος Ιωάννης και Κροµµύδα Χρυσούλα. Επιπλέον εκφράζονται οι ευχαριστίες προς τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 7ου ∆ηµ. Σχολείου, καθώς και στους κ.κ. Παναγιώτη Χριστοδουλίδη και Γεωργίου Ευάγγελο για τη πολύτιµη βοήθεια και τεχνική υποστήριξη στη οργάνωση της ηµερίδας. Η Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων θεωρεί ως µέγιστη ηθική ικανοποίηση και υποχρέωση για όλους µέσα από τέτοιες εκδηλώσεις να πληµµυρίζει η αίθουσα από παιδιά στα οποία δόθηκαν µαθήµατα ζωής για τη προστασία τους από τα τροχαία «εγκλήµατα » όπως κατ’επανάληψη χαρακτηρίστηκαν από τους οµιλητές.

κυριαρχία και την ακεραιότητά της, αντί να περικόπτει διαρκώς τις αµυντικές της δαπάνες, οφείλει να βρει απαντήσεις στην τουρκική επιθετικότητα και στη συνεχή αύξηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων της γειτονικής χώρας. Επιπλέον, λαµβανοµένης υπόψη της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, µε τις συγκρούσεις µεταξύ Σουνιτών και Σιιτών µουσουλµάνων, και της αντιπαράθεσης του ήπιου µε το ριζοσπαστικό Ισλάµ, είναι εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα η παρακολούθηση των τάσεων που αναπτύσσονται στην τουρκική κοινωνία. Καθόσον, καθίσταται φανερό πως η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον δύο επιλογών: είτε να ιδρύσει µια φιλελεύθερη και πλουραλιστική δηµοκρατία, είτε να ολισθήσει προς τον ισλαµικό αυταρχισµό, που είναι βέβαιο πως θα τροφοδοτήσει µια διαρκή αστάθεια, η οποία -υπό προeποθέσεις-, έχει σηµαντικές πιθανότητες να γίνει και «εξαγώγιµο» τουρκικό προdόν . Ο Χρήστος Μηνάγιας γεννήθηκε, το 1960, στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Το 1978 εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, απ΄ την οποία αποφοίτησε το 1982, ως Ανθυπολοχαγός του Πεζικού. Ως αξιωµατικός, υπηρέτησε σε Μονάδες Πεζικού, σε Επιτελεία Συντάγµατος, Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, Σώµατος Στρατού, σε

κρίσιµες θέσεις στο εξωτερικό, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, απ' όπου και αποστρατεύθηκε, µε τη βούλησή του, µε το βαθµό του Ταξιάρχου. Είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αµύνης, της Ανωτάτης Σχολής Πολέµου, όλων των Σχολείων Πεζικού, της Σχολής Αλεξιπτωτιστών και της Στρατιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών (τµήµα τουρκικής γλώσσας). Φοίτησε στη ∆ιακλαδική Σχολή Άµυνας της Γαλλίας (Collège Interarmées de Défense) όπου του απονεµήθηκαν το πτυχίο Ανώτερων Αµυντικών Σπουδών (επιπέδου διδακτορικών σπουδών) και το πτυχίο Ανώτερων Στρατιωτικών Σπουδών. Επίσης, έχει ολοκληρώσει µεταπτυχιακές σπουδές στο C.E.D.S. (Centre d' Etudes Diplomatiques et Strategiques/ Κέντρο ∆ιπλωµατικών και Στρατηγικών Σπουδών), από το οποίο του απονεµήθηκε το πτυχίο των Ανώτερων ∆ιπλωµατικών Σπουδών. Είναι µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΕΣΜΕ) και του Συνδέσµου Επιτελών Εθνικής Άµυνας (ΣΕΕΘΑ), και τακτικός αρθρογράφος επί θεµάτων Τουρκίας. Τα άρθρα του δηµοσιεύονται σε εφηµερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες της Ελλάδος και της Κύπρου. Οµιλεί αγγλικά, γαλλικά και τουρκικά.


∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Η συνέχεια από σελ. 2

Εγκρίσεις δαπανών για τον ηλεκτροφωτισµό στα Βίλλια και τη συντήρηση του δηµοτικού γηπέδου Στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Μάνδρας -Ειδυλλίας Συνεδριάζει σήµερα και ώρα 8:30 π.µ στο ∆ηµοτικό Μέγαρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η αρµ΄΄οδια Οικονοµική Επιτροπή έχοντας στην ηµερήσια διάταξη τα παρακάτω: 1.Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) οικονοµικού έτους 2014 του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας 2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00ευρώ από τον Κ.Α 10.6276 µε τίτλο : ∆απάνες εκκένωσης Βόθρων. 3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00ευρώ από τον Κ.Α 10.7134.0002µε τίτλο :Προµήθεια λογισµικών . 4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00ευρώ από τον Κ.Α 35.6264 µε τίτλο :Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων. 5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00ευρώ από τον Κ.Α 00.6463 µε τίτλο :Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων. 6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00ευρώ από τον Κ.Α 20.6142.0002µε τίτλο :Ανάπτυξη και εγκατάσταση διαδραστικού ψηφιακού χάρτη απεικόνισηςτου ∆ήµου. 7.Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής ποσού 3.515,23ευρώ από τον Κ.Α 20.7325.0005για την Επέκταση ηλεκτροφωτισµού σε διάφορες περιοχές της ∆.Κ Βιλίων, Ορισµός υπολόγου και διάθεση πίστωσης. 8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.353,00ευρώ από τον Κ.Α 10.6277.0001µε τίτλο :Λοιπές δαπάνες για (απολύµανση ∆ηµ. Μεγάρου) 9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 885,60 από τον Κ.Α 35.6662.0004 µε τίτλο : Υλικά συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικού Γηπέδου. 10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 423,12ευρώ από τον Κ.Α 35.6699.0005µε τίτλο : Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων. 11.Κατακύρωση η µη αποτελέσµατος τµήµατος πρόχειρου ∆ιαγωνισµού «Προµήθεια Οικοδοµικών Ειδών ∆.Κ Ερυθρών » του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2013 και όσον αφορά τις Οµάδες :1 Χρώµατα-Εργαλεία Χρωµατισµών, Οµάδα 2:Λοιπά εργαλεία (πλην χρωµατισµών), Οµάδα 4: Μεταλλικά-Λαµαρίνες, Οµάδα 5 :Ξυλουργικά και Οµάδα 6:Τζάµια 12.Κατακύρωση η µη αποτελέσµατος τµήµατος πρόχειρου ∆ιαγωνισµού «Προµήθεια Οικοδοµικών Ειδών ∆.Κ Οινόης » του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2013 καιόσον αφορά την Οµάδα 1 Χρώµατα-Εργαλεία Χρωµατισµών

13.Κατακύρωση η µη αποτελέσµατος τµήµατος πρόχειρου ∆ιαγωνισµού «Προµήθεια Οικοδοµικών Ειδών ∆.Κ Βιλίων » του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2013 καιόσον αφορά την Οµάδα 1 Χρώµατα-Εργαλεία Χρωµατισµών 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00ευρώ από τον Κ.Α 30.6263.0002 µετίτλο : Συντήρηση και επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων Τ.Υ. 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.900,00ευρώ από τον Κ.Α 35.6061.0001 µετίτλο : Παροχές ατοµικών µέσων προστασίας 1 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00ευρώ από τον Κ.Α 30.6061.0001 µετίτλο : ∆απάνες ατοµικών µέσων προστασίας. 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00ευρώ από τον Κ.Α 20.6061.0001 µετίτλο : ∆απάνες ατοµικών µέσων προστασίας. 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00ευρώ από τον Κ.Α 00.6073 µετίτλο : ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε Συνέδρια και Σεµινάρια. 19.Έκθεση εσόδων- εξόδων Γ΄ τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προOπολογισµούέτους 2013. 20.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.000,00ευρώ από τον Κ.Α 10.6142.0003 µετίτλο : Αµοιβές ΝΠΙ∆ (Ορκωτοί Λογιστές ) για τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεωνχρήσης 2012. 21. Απ’ευθείας ανάθεση ελέγχου Ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης για το έτος 2012 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00ευρώ από τον Κ.Α 30.6261 µετίτλο : Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου. 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 327,70ευρώ από τον Κ.Α 35.6692 µε τίτλο :Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα . 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 442,80 από τον Κ.Α 35.6662.0004 µετίτλο :Υλικά συντήρησης και επισκευής δηµοτικού γηπέδου . 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 638,45ευρώ από τον Κ.Α 35.6693 µε τίτλο :Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και Βελτιωτικού εδάφους. 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00ευρώ από τον Κ.Α 10.6111 µετίτλο :Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 27.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00ευρω από τον Κ.Α 00.6452 µε τίτλο :Συνδροµές INTERNET

Παράλληλα θα διανέµεται στους γονείς έντυπη δήλωση συναίνεσης, την οποία θα υπογράφουν, καθώς και ερωτηµατολόγιο που θα αναφέρεται στο συνολικό προφίλ της υγείας του κάθε παιδιού, ώστε να συλλέγουν στοιχεία για την επίπτωση αλλεργικών, µεταβολικών κ.λ.π νοσηµάτων. Βάσει των στοιχείων αυτών θα σχεδιάζονται παρεµβάσεις στην κοινότητα (οµιλίες κ.λ.π) καθώς και σύσταση για περαιτέρω έλεγχο σε περίπτωση χρονίων νοσηµάτων. Πιλοτική εφαρµογή τον περασµένο Απρίλιο στα ∆ηµοτικά Σχολεία της Ελευσίνας Για το πρόγραµµα έχει ληφθεί ειδική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και ξεκίνησε η εφαρµογή του πιλοτικά, τον Απρίλιο και Μά¹ο στα ∆ηµοτικά Σχολεία της Ελευσίνας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος έχουν γίνει επισκέψεις στο 5ο και 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, το 1ο , 2ο & 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας και στις 25/11/2013 θα πραγµατοποιηθεί επίσκεψη στο 5ο ∆ηµοτικό Μάνδρας, ενώ θα υπάρξει συνέχιση της δράσης και στους άλλους ∆ήµους. Σ. ∆ήµου: «Προτεραιότητά µας η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας» «Η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ιδιαίτερα των παιδιών αποτελεί βασική προτεραιότητά µας. Για το σκοπό αυτό υλοποιούµε το πρόγραµµα καταγραφής της εµβολιαστικής κάλυψης των µαθητών της ∆υτικής Αττικής µε στόχο την αποτύπωση της κατάστασης στην περιοχή µας. Η πρωτοβουλία αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική και παρακαλούµε όλους να συµµετέχουν προκειµένου οι µαθητές που δεν έχουν προβεί στους απαραίτητους εµβολιασµούς να το πράξουν στον προβλεπόµενο για την ηλικία τους χρόνο» δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου. Π. Μ.

ΣΥΡΙΖΑ Φυλής Εκ δήλ ωσ η στ α Άνω Λι όσ ια τ ην Τ ετ άρ τη 27/1 1, µε τον Γιώργ ο Σταθάκη Ο ΣΥΡΙΖΑ Φυλής σας καλεί την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου στις 6:30 το απόγευµα, στο ΚΑΠΗ των Άνω Λιοσίων (Λεωφόρος Φυλής 169) στην εκδήλωση ενηµέρωση µε θέµα:«Παραγωγική ανασυγκρότηση, ανεργία, εργασία και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ». Οµιλητές θα είναι οι : - Γιώργος Σταθάκης, καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και - Στεφανία Γεωργακάκου, µέλος του τµήµατος Οικονοµικής Πολιτικής Θα ακολουθήσει συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις για τις ολοκληρωµένες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στα κρίσιµα ζητήµατα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας στο µεταµνηµονιακό τοπίο που προσπαθεί να σκιαγραφήσει η Αριστερά σε συµπόρευση µε τον κόσµο της δουλειάς, της διανόησης, της δηµιουργίας.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 05-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 25179 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα ∆ιάρκεια θέσης υπηρεσίας σύµβασης 101

∆ήµος Ελευσίνας

Ελευσίνα

102

∆ήµος Ελευσίνας

Ελευσίνα

Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4.Την υπ΄αριθµ. 64/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ελευσίνας µε θέµα:«Προπροσλήψεων γραµµατισµός προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έτους 2013». 5.Την υπ΄αριθµ. 15856/13472/22-03-2013 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα:«Εισηγητική Έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο ∆ήµο Ελευσίνας, στο πλαίσιο προγραµµατισµού έτους 2013», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. υπ' αριθµ. 6.Την ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/102/15321/2907-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει. 7.Το υπ΄αριθµ. 34528/30-082013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 8. Τo άρθρο 1 του Ν.4147/2604-2013 (ΦΕΚ 98/ τ. Α΄/ 26-042013) [Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικράτειας»]. 9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ελευσίνας ( ΦΕΚ 2532/τ.Β΄/07-112011). 10.Την µε αριθµ.πρωτ. 31931/04-11-2013 Βεβαίωση ∆ηµάρχου περί ύπαρξης πιστώσεων. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ελευσίνας, που εδρεύει στην Ελευσίνα και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

Αριθµός ατόµων

8 µήνες

1

8 µήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

101

102

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ). γ) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣHΣ

101

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικού λειτουργού. Για την απόδειξη της εµπειρίας στο αντικείµενο της θέσης ή στο γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ελευσίνας, Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος, Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού υπόψιν κας Στολίδη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2105537213). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ελευσίνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών

Φορέων

Εποχικού

(ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές

ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν

στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών Φορέων

Εποχικού

(ΣΟΧ). ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣHΣ

102

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα

από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία

αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαµβάνει το µε σύµβαση προσωπικό εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «21-03-2012», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτηµα: (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η.Υ µε σήµανση έκδοσης «23-04-2013», µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική Έντυπα αιτήσεων σελίδα

∆ιαγωνισµών φορέων

Εποχι-

κού (ΣΟΧ). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ


∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΣΕ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΑ Η ΝΕΜ 72-65 ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Ιδανικό απόγευµα είχε χθές το Ρέθυµνο στο κλειστό της Ελευσίνας όπου θυµίζοντας κάτι από πέρσι µε έφεση στα τρίποντα έφθασε δίκαια στο τελικό 72-87 επί του Πανελευσινιακού. Οι φιλοξενούµενοι είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού από του ξεκίνηµά του και µε την ευστοχία τους στα σουτ τριών πόντων κατάφεραν από νωρίς να αυξήσουνε την υπέρ τους διαφορά και να την διαχειριστούνε φθάνοντας στην νίκη. Ο πρωταγωνιστής Ο Τζάστιν Χαρτ συνέβαλε τα µέγιστα ώστε το Ρέθυµνο στα δύο πρώτα δεκάλεπτα να βάλει τις βάσεις για την άνετη νίκη τελειώνοντας το παιχνίδι µε 24 πόντους, έχοντας 5/5 βολές, 5/7 βολές, 3/6 τρίποντα, µάζεψε 4 ριµπάουντ, µοίρασε 2 ασίστ ενώ είχε και ένα κλέψιµο.

Η ΝΕ Μεγαρίδος στο εξ αναβολής µατς της Α΄ ανδρών νίκησε σε µατς ντέρµπι τον Έσπερο Καλλιθέας 72-65(33-35). Καθοριστικοί για τους νικητές ο παλιός παίκτης του 'Εσπερου Λευτέρης Στασινόπουλος αλλά και ο Αβραµίδης που έπαιζε από το ξεκίνηµα σχεδόν του αγώνα µε σκισµένο φρύδι. ∆ιαιτητές : Παπαφωτίου , Κιουλάφας ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ (Παπαδόπουλος , Μαργέτης): Στασινόπουλος 16(3) , ∆ασκαλούδης 4, Αβραµίδης 21(2), Κουλουριώτης 3 , Μετζελιώτης 2, Παπαδόπουλος Στεφάνου 5(1) , Αντωνίου 11, Κούτρης , Λιακόπουλος 10(2) , Καψής , Σιάπος ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Κωνσταντινίδης , Γραµµατικός) : Αγγελόπουλος 6, Μυλωνάς , Καρέλας 17(1), Ντόσκορης , Κουφόγιαννης 6 , Τράγος 19, Παναγόπουλος 6 Χαρούνι 2 Μαλαµατίνας , Χατζηκίδης 4, Γραµµατικός , Λάµπος 5. ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Για την 9η αγωνιστική της ΒΈΣΚΑΝΑ ανδρών ο ΟΚ Ελευσίνας γνώρισε την ήττα εκτός έδρας απο τον Αετό Καλλιθέας 65-56(38-33). ∆ιαιτητές Ζακεστίδης Γαρίνη ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Σταυρακόπουλος, Χαλκιαδάκης): Κωνσταντίνου 8(2) , Μαλτίδης 13, Βέλιου 7 , Μπακάλης Β. 8(1) Κραβαρίτης 4, Πατέλης 15(1) , Γκιοβάσο 6 , Τρουπής 4 , Παπατριανταφύλλου ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Τσαουσίδης- Παπανικολάου): Μπαλτάς 6(2) , Βογιατζής , Ντακούλιας 9(1), Πατάλας , Παπαχριστοδούλου , Καρράς 5(1) Αγγλόπουλος 4, Παπα¹ωάννου 11, ∆ασκαλάκης , Μαρούγκας 21(1), Λιώρης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ Επιστρέφουν σήµερα στις προπονήσεις οι παίκτες του Αστέρα Μαγούλας µετά το διήµερο ρεπό που εδωσε ο Αντώνης Πριόνας στους παίκτες του και θα ξεκινήσουν την προετοιµασία τους για την εντός έδρας αναµέτρηση µε τον Ηρακλή Ψαχνών. Ο τεχνικός του Αστέρα Μαγούλας χθές «κατασκόπευσε» τον προσεχή αντίπαλο, Ηρακλή στο µάτς µε τον Πανηλειακό. ***Οι τραυµατίες Στρατοµήτρος, Κοτίτσας, Καπουράνης συνεχίζουν ατοµικό πρόγραµµα, ενώ σήµερα αναµένεται να αποφασιστεί πότε θα εκτίσουν τις ποινές τους Κασµερίδης, ∆ηµητριάδης που έχουν συµπληρώσει κάρτες.

Ο αριθµός του µατς Στην ήττα του Πανελευσινιακού ο Νίκου µοίρασε 10 ασίστ ενώ ο Τέρνερ υπέπεσε σε 7 λάθη. Που κρίθηκε το παιχνίδι Στο σερί 3-15 που έκανε το Ρέθυµνο στο πεντάλεπτο από το 14΄ µέχρι το 19΄ όταν και έκανε το 21-34 που είχε µειώσει ο Πανελευσινιακός µε 2/2 βολές ο Φαγιέ σε 24-49 µε 2/2 βολές του Κουµπούρα και ουσιαστικά τέλειωσε την υπόθεση νίκη. Κι αυτό καθώς έκτοτε η διαφορά δεν κατέβηκε κάτω από τους εννιά πόντους µε το 62-71 στο 34΄ δια χειρός Ρέιλι Ρος αλλά το τρίποντο που ακολούθησε του Χαρτ αποδείχθηκε µαχαιριά. Ο αγώνας Ο Πανελευσινιακός προηγήθηκε για τελευταία φορά στο παιχνίδι µε 11-10 στο 6΄ αλλά το Ρέθυµνο µε ένα σερί 0-11 προηγήθηκε µε το καλάθι και φάουλ του Χαρτ µε 11-19 στο 8΄ και µε νέο καλάθι του Αµερικα

νού του έκλεισε το δεκάλεπτο προηγούµενο µε 1526. Η διαφορά των 11 πόντων για το Ρέθυµνο πήγε αρχικά στους 17 µε το τρίποντο του Αρµπετ στο 13΄ στο νταµπλ σκορ του 17-34 µε αυτή να εκτοξεύεται στους 25 µε το σερί 3-15 για τους Κρητικούς που προηγήθηκαν µε 24-49 µε τις 2/2 βολές του Κουµπούρα στο 19΄. Το Ρέθυµνο πήγε στα αποδυτήρια µε το υπέρ του 26-49 και στα δύο επόµενα δεκάλεπτα ουσιαστικά διαχειρίστηκε την υπέρ του διαφορά που είχε χτίσει των 23 πόντων. Ακόµη και όταν ο Πανελευσινιακός στο 34΄ µείωσε στους 9 κάνοντας µε τον Ρέιλι Ρος το 62-71 είχε την λύση µε το τρίποντο του Χαρτ που ουσιαστικά φρέναρε µια και καλή τους γηπεδούχους για να έρθει το τελικό 72-87. Τα δεκάλεπτα: 15-26, 26-49, 51-69, 72-87. Πανελευσινιακός (Σκαραφίγκας): Νίκου 1, Παπαµακάριος 14(4/6διπ., 2/5τρ.), Αράπης, Ρέιλι Ρος 10(2/2β., 4/11διπ., 0/1τρ.), Τζόουνς 5, Φαγιέ 26(7/11β., 8/10διπ., 1/5τρ., 11 ριµπ.), Τέρνερ 3, Μάντζαρης 13(2/6διπ., 3/3τρ.), Αβραµίδης. Ρέθυµνο (Γιαπλές): Χαρτ 24(5/5β., 5/7διπ., 3/6τρ.), Καλλινικίδης 2, Κουµπούρας 12(4/4β., 1/2διπ., 2/2τρ.), Αγγελόπουλος 15(2/2β., 2/2διπ., 3/8τρ.), Ράιτ 6, Καλαµπόκης 11(2/2β., 3/4διπ., 1/1τρ.), Λάτοβιτς 2, Αρµπετ 6(2), Γκάµπριελ 9(1).

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ (4η αγωνιστική) ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Συνεχίζεται σήµερα το τουρνουά παλαιµάχων Αθήνας-Πειραιά µε την 4η αγωνιστική. Αναλυτικά: ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΠΟΝΤ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

- ∆ΟΞΑ ΠΕΙΡ. - ΕΛΛΑ∆Α - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚ. - Ν. ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΟ. ΑΓ.

Α΄ ΑΝ∆Ρ ΩΝ: Ο ΜΑ Ν∆ Ρ Α ΙΚΟ Σ ΜΕ ΤΟΝ Μ ΙΛ ΩΝΑ ΣΤ Η Ν ΜΑ Ν ∆Ρ Α Συνεχίζεται σήµερα το πρωτάθληµα της Α' και ∆' ΕΣΚΑΝΑ ανδρών. Ο Μανδραικός φιλοξενεί στο κλειστό της Μάνδρας τον Μίλωνα. Στα Μέγαρα στο ''Αλέκος Σάλτας'' η ΝΕΜ υποδέχεται την Ευρυάλη Γλυφάδας, ενώ στο Βυζαντινό η Πέρα θα αγωνιστεί µε τη Ενωση Περ.Μεγάρων. Τέλος για την ∆' κατηγορία στο Ανδρέας ∆ασκαλάκης ο ΓΑΣ Ελευ

σίνας θα αγωνιστεί µε την Αναγέννηση Ικονίου. Αναλυτικά: Α'ΕΣΚΑΝΑ(7η αγωνιστική) Κλ. Μάνδρας 20.30 Μανδρα¹κός Μίλωνας Σιώκας Ουσταµπασίδης Χατζηπαρασκευά Ντεµελής Κατσίπης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΕΡΑΜΑΚΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΜΟΣΧΑΤΟ ΡΕΠΟ ΚΟΡ.

: ΕΡΜΗΣ

Βυζαντινό 21.00 Πέρα Εν. Περάµου Μεγάρων Παπαφωτίου Γαρίνη Χασάπης Αργύρη Ζερίτης Α. Ζερίτη ∆. Κλ. Μεγάρων Αλ. Σάλτας 20.00 ΝΕ Μεγαρίδος Ευρυάλη Γλυφ. Μηλαπίδης Αρφαρά Καραγεωργόπουλος Μπασούκος Κουτσοµήτρος ∆΄ΑΝ∆ΡΩΝ 20.45 Κλειστό Ελευσίνας Α.∆ασκαλάκης: ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙKONIOY Φραγκιαδάκης Γαβριήλ Τσιπλακίδης Λαρόζα Μοκόβης.


∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

Καµπάνα.. και σε Πανελευσινιακό- ∆ράγαζη Με µιά αγωνιστική τιµωρήθηκε και η έδρα του Πανελευσινιακού για τα επεισόδια στο παιχνίδι Πανελευσινιακός - ∆όξα Βύρωνα, ενώ 2 µήνες απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους επειβλήθηκε και στον Γεν. Αρχηγό του Γρηγόρη ∆ράγαζη. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΠΟ έχει ως εξής: "Η Π.Ε. δέχεται ότι η εγκαλουµένη οµάδα Πανελευσιανιακός και ο εκπρόσωπός της Γρηγόριος ∆ράγαζης τέλεσαν τις αποδιδόµενες σε αυτούς αντίστοιχες πειθαρχικές παραβάσεις και επιβάλλει στην οµάδα χρηµατική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε πράξη και συνολικά χιλίων (1000) ευρώ, καθώς επίσης ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για µία (1) αγωνιστική και στον εγκαλούµενο Γρηγόριος ∆ράγαζη χρηµατική ποινή τετρακοσίων (400) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) µήνες ευρώ (αγώνας Πρωταθλήµατος Γ΄ Εθνικής Πανελευσιανιακός∆όξα Βύρωνα, 27/10/2013).

ΣΤΟ ''ΕΝΑΣΤΡΟΝ'' Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α Στις 27 ∆εκεµβρίου ηµέρα Παρασκευή στο ''ΕΝΑΣΤΡΟΝ'' Πειραιώς 178 Ταύρος θα γίνει η ετήσια χοροεσπερίδα του Πανελευσινιακού.Τραγουδούν Νότης Σφακιανάκης ∆έσποινα Βανδή κ.α. Οι προσκλήσεις τέθηκαν σε κυκλοφορία.

ΕΠΣ∆Α: ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΣ∆Α ΓΙΑΙ∆ΩΝ-ΝΕΩΝ Παρακαλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές νέων και παίδων των µικτών ΕΠΣ∆Α να προσέλθουν για προπόνηση - επιλογή για τον αγώνα µε την µικτή οµάδα του Πειραιά την Τρίτη 26/11/2013και ώρα 15:00 οι νέοι και 16:00 οι παίδες στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου. ***Ολοι οι ποδοσφαιριστές να φέρουν µαζί τους και τα δελτία αθλητικής ιδιότητας. ΝΕΟΙ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ :ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Πλατανιώτης (Μανδραικός), Αραπάκης , Πετρολιάγκης (Πανελευσινιακός) , Λάλλας ( ΠΑΟΚ Μάνδρας), Αβράµης, Καψάλας , Αλεξόπουλος (Θρασύβουλος) , Καρεµφυλάκης , Κωνσταντής (Πανελευσινιακή Ενωση ), Σαµαράς , Μπελέσκας, Τσατσάς , Αποστολόπουλος , Γκουλµετώβ, Μολντοβάν(ΛΕΩΝ), Χριστοδούλου(Ακράτητος), Κανελλόπουλος (Ζωφριά), Ρούπας , Τάτσης (Ασπρόπυργος) , Λαθούρας, Καζάκος ,Τασσιόπουλος( Εθν.Πανοράµατος) , Μιφταράνγκο (Αγ.Ανάργυροι), Κακοσίµος (Ειδυλλιακός). ΠΑΙ∆ΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΤΥΡΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μιχηαήλης ,Χόντος ∆ηµήτρης (Νέα Πέραµος ) , Κοµιώτης , Πιπερίδης (Πυρρίχιος) , Κοκαβέσης , Τσιόπελας (Ακράτητος) , Κωσταράς , Τζώρας, , Αντωνάρας (Αγ.Ανάργυροι) , Μαυρονάσος, Μήτσος , Βασίλαινας,Μήτσος, (Βύζας) , Κλαδάς (Πανελευσινιακός), Πέππας (ΠΑΟΚ) , Σταύρου Αίας) , Τυρλής,,Τσακουρίδης, Γκούµας (Πανελ/κός), Γκέρτσος( Ακράτητος)Ηλιόπουλος, Λογοθέτης Φ, Λογοθέτης ,Χρηστάκης ( Πανελευσινιακή Ένωση ), Σκλιάς (Μανδραικός).

Σ Υ ΓΚ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η ∆ Ι Α Ι Τ Η Τ ΩΝ ∆ Υ Τ ΙΚ Η Σ Α Τ ΤΙ Κ Η Σ Σήµερα στα γραφεία της ΕΠΣ∆Α στις 18:30 θα πραγµατοποιηθεί µάθηµα απο τον κ.Θοδωρή Τριανταφυλλίδη(παρατηρητή και εκπαιδευτή). Ολοι οι διαιτητές να βρίσκονται εκεί.

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Είχαν πάθος και παράπονα για την διαιτησία Αστέρας Μαγούλας-Γλυφάδα 1-1

Σ

ε ένα µέτριο παιχνίδι µε σασπένς µέχρι το τελευταίο λεπτό ο Αστέρας Μαγούλας και η Γλυφάδα ήρθαν ισόπαλοι 1-1.Και οι δύο οµάδες βράζουν µε την διαιτησία του Χανιώτη Γιαννουλάκη.Η οµάδα του Αστέρα Μαγούλας αγωνιζόταν µε 10 παίκτες απο το 34' λόγω αποβολής του Εβερετ. Η οµάδα της Γλυφάδας διαµαρτύρεται για δύο πέναλτι που δεν τις δόθηκαν είχε κάποιες καλές στιγµές και αδικείται απο το σκόρ. Οι γηπεδούχοι µετά την αποβολή και µε έναν παίκτη λιγότερο κλείστηκε στην άµυνα του και πήγε στα αποδυτήρια στο α' ηµίχρονο που τελείωσε χωρίς γκόλ. Στην επανάληψη οι παίκτες του Αντώνη Πριόνα µπήκαν αποφασισµένοι να καθαρίσουν το παιχνίδι κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκόρ αλλά προτού πανηγυρίσουν δέχτηκαν την ισοφάριση.Οι υπόλοιπες καλές στιγµές ανήκαν στους φιλοξενουµένους και έγιναν πιο πολύ απο τύχη Στο τέλος έµειναν ευχαριστηµένοι απο τον βαθµό που πήραν όχι όµως απο τον διαιτητή ο οποίος έκανε λάθη. Απόντες απο την οµάδα του Αντώνη Πριόνα ήταν οι Καπουράνης Κοτίτσας, Στρατοµήτρος(τραυµατίες). Απο την άλλη πλευρά απόντες απο την οµάδα του Λουτσιάνο οι Αραός, Πικόν, Κοτταράς και Σααβέντρα. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ Στο 8' δυνατό σούτ του Σονγκό τράνταξε το κάθετο δοκάρι του Κασµερίδη. Στην συνέχεια 22' ο Καµινιώτης βρέθηκε στην καρδιά της άµυνας του Αστέρα το σούτ έφυγε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα ανατράπηκε ο Τσίγκας απο τον Σαµαρόπουλο ο διαιτητής έδειξε παίζεται προκαλώντας τις διαµαρτυρίες του προπονητή Λουτσιάνο Ντε Σόουζα αλλά και των παικτών της οµάδας της Γλυφάδας. Πέντε λεπτά αργότερα ο Τσίγκας έδωσε στον Καµινιώτη το σούτ άουτ. Στην συνέχεια στο 37' αποβλήθηκε µε δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Εβερετ του Αστέρα, ενώ τέσσερα λεπτά έπειτα δυνατό σουτ του Κορνελάτου έφυγε άουτ. Στο φινάλε φάουλ του Ποτίγια έφυγε άουτ.Στο 50' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο ∆ηµητριάδης βρήκε στην πλάτη της άµυνας τον Μαρτίνεθ, αυτός πέρασε και τον τερµατοφύλακα της Γλυφάδας και άνοιξε το σκορ για την Μαγούλα 1-0. Στην συνέχεια στο 59' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Μπάρος έκανε τη σέντρα και ο Τσίγκας µε κεφαλιά ισοφάρισε για την Γλυφάδα 1-1. Στο 81' ο Ντιέγκο σηµάδεψε το δοκάρι της εστίας του Χρήστου, Στις καθυστερήσεις του αγώνα διαµαρτυρίες των ανθρώπων της Γλυφάδας για µαρκάρισµα του Παιδάκη εντός περιοχής. ∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Χανίων): Βοηθοί: Τζαφόλιας (Ανατ. Αττικής), Κωνταντόπουλος (Κορινθίας). 4ος: Κακρίδης(Κορινθίας)Κίτρινες: Σαµαρόπουλος 13' Εβερετ 26' Σκόνδρας 19' Πορτίγια 67' Μοντέστε 71'. Κόκκινη: Εβερετ 37'

ΦΑ ΣΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Αντώνης Πριόνας): Κασµερίδης,Ιατρού, Τριάντος, Νόνης, Σαµαρόπουλος, Εβερετ, Στρατάκης, Κορνελάτος(63' Ασλανίδης), Μινέιρο(46'Πολίτης), ∆ηµητριάδης (78'Αντωνόπουλος), Μαρτίνεζ. ΓΛΥΦΑ∆Α(προπονητής Λουτσιάνο Ντε Σόουζα): Χρήστου,Γαλανόπουλος,Νατσούρας,Γκέζος, Μοντέστε(78' Σµυρλής), Σκόνδρας, Καµινιώτης (55'Μπάρος Σόουζα),Πορτίγια,Σονγκό, Νικολιάς (62' Παιδάκης),Τσίγκας. ***Παραβρέθηκαν στο γήπεδο οι: Βασίλης Τόλης, Παναγιώτης Λινάρδος, Αργύρης Οικονόµου, Νίκος Γκουλής, Γιώργος Κάπουας και 500 περίπου φίλαθλοι. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ: Αντώνης Πριόνας: “ΜΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ” Ο προπονητής της οµάδας του Αστέρα Μαγούλας τόνισε:<<Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που παρότι µείναµε µα 10 παίκτες µας έδεινε δύναµη. Εχουµε πάρα πολλά προβλήµατα µε τραυµατισµούς και έλλειψη γηπέδου για προπονήσεις. Θέλω να δωσω συγχαρητήρια στα παιδιά που παρά τις δύσκολες συνθήκες παλεύουν.Συνεχίζουµε την προσπάθεια µας και το επόµενο παιχνίδι µε τα Ψαχνά>> ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ: “ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΣΟΥΜΕ” <<Ο Αστέρας είναι καλή οµάδα και θέλει να φτιάξει κάτι ωραίο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρότι παίζουµε καλό ποδόσφαιρο, δεν είµαστε αποτελεσµατικοί. Έπρεπε να νικήσουµε τον Αστέρα, θα µας βοηθούσαν οι τρεις βαθµοί.Η ισοπαλία δεν µε αφήνει ικανοποιηµένο, ούτε και τους παίκτες µου>>.

HTTA TOY AXΑΡΝΑ:ΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Με τη «χρυσή αλλαγή» του Σεροπιάν, τον Λουκίνα να σκοράρει στις καθυστερήσεις τα Χανία πήραν σπουδαία νίκη µε 2-1 απέναντι στον Αχαρναbκό. Για έβδοµο συνεχόµενο παιχνίδι αήττητα έµειναν τα Χανιά τα οποία επικράτησαν µε πολύ δύσκολο τρόπο 2-1 του Αχαρναbκού στην Κρήτη κάνοντας την ανατροπή στο τελευταίο 20λεπτο. Οι φιλοξενούµενοι προηγήθηκαν στο 59’ µε τέρµα του Νεόφυτου, για να έρθει η ισοφάριση από τους γηπεδούχους µε την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πάγκαλου στο 70’. Το τρίποντο στην οµάδα των Χανίων, έδωσε ο Λουκίνας στο 91’ έχοντας περάσει στον αγωνιστικό χώρο στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. ΑΟ ΧΑΝΙΑ: Θεοδωρόπουλος, Χατζηησαbας, Παγώνης, Μανωλάς, Τσατσαρής (56’ Λουκίνας), Παπατζίκος, Ζντράβκοβιτς, Βασιλόγιαννης (46΄ Μπουντόπουλος), Πάγκαλος, Τσάτσος, Κονσταντίνοφ (75’ Γωνιωτάκης). ΑΧΑΡΝΑFΚΟΣ: Παγούδης, Μαγγίνας, Μωυσιάδης, Αθανασόπουλος (65’ ∆ηµόπουλος), Ογκουνσότο (85’ Παπδόπουλος), Νιάρος, Ανδράλας, Ντάλλας, Νεόφυτος (78’ Βλάχος), Μιρτσέτα, Γουέλκαµ.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ 1-0

Α Κ ΡΑ Τ Η Τ Ο Σ

Στο ντέρµπι της Α'κατηγορίας ΕΠΣ∆Α ο Ακράτητος επικράτησε στην Φυλή του Θρασύβουλου µε 1-0 και ξαναµπήκε στο κόλπο ανόδου.Το χρυσό γκόλ που έδωσε το τρίποντο στην οµάδα του Γιώργη Μαύρου σηµείωσε ο Καλέµι στο 86'. Ο Θρασύβουλος διαµαρτύρεται στον διαιτητή για πέναλτι στο 75' σε ανατροπή του Παροτσίδη, και την φάση του γκόλ που είχε προηγηθεί νωρίτερα χέρι στον ∆έδε.∆ιαιτήτευσε ο Σταθόπουλος, µε βοηθούς τους: Σαββόγλου-Οικονόµου. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ:Κούρλος, Καλαµιώτης, Σερέπας (87'Γκέκας), Τοτονίδης, Παντούλας, Σφακιανάκης, Κωνσταντακόπουλος(66'Κολίτσι),Βούλκα, Πουρουτίδης, Σουλιώτης,Μπρέµπος. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος, Αγκάνοβ, Ζησούδης, Καράπαπας, Τσαλερίδης, Λούντζης (70'∆έδες), Καραχάλιος 987'Πουλής),Καλέµι,Τσιγγόπουλος, Παρασίδης, Μαύρος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ***Η διοίκηση του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ ευχαριστεί την διοίκηση του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ για την άψογη φιλοξενία.

Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 1- 0 ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ Πολύτιµη νίκη για τον Αίαντα Παραλίας που επικράτησε στις καθυστερήσεις του ΠΑΟΚ Μάνδρας µε 1-0 και βελτίωσε την βαθµολογική του θέση. Το γκόλ που έκρινε την αναµέτρηση σηµείωσε στο 90+2 ο Κλογκέρι.∆ιαιτήτευσε η Κασκαντίρη µε βοηθούς τους: ∆ηµητρόπουλο -Πρέντζα. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Ανδρέου, Γκάνο, Ρουµελίδης(70'Παµπουρίδης), Λιάκος, Ντούρος, Παπαδόπουλος Γ, Χατζηκυριάκος, Χάντι, Κλογκέρι, Μαρινόπουλος(57'Μπατάι). ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: ∆εσηνιώτης, Πανοηλίας, Ταλεµτζάρης, Πέτρου, Ευαγγέλου, Θεοδωρόπουλος, Στέρπης, Στύλα, Τσιανάκας Ι.(55'Τσιανάκας Α), Καζαντζίδης (80'Αντωνίου), Στεφανίδης(46'Λάλλας).

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗ ΖΟΦΡΙΑ ∆εύτερη συνεχόµενη νίκη για τον Ηρακλή Ελευσίνας µε ανατροπή και µε τον Μιχάλη Κατσάφαρο στον πάγκο του επικράτησε 2-1 της Ζοφριάς. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούµενοι µε τον Ντάµπο Χ. 26' και ισοφάρισαν οι πράσινοι στο 71' µε τον Παπαδόπουλο. Το τελικό 2-1 σηµείωσε έξι λεπτά αργότερα ο Λυµπέρης. ∆ιαιτήτευσε ο Κουντουριώτης µε βοηθούς τους: Κρετσίµο -Χατζηβασιλειάδη. ΗΡΑΚΛΗΣ: ∆ήµας, Πέππας, Αξιώτης, Μπακατσέλος, Βάσης, Λυµπέρης, Τσολερίδης Πόκα (62'Αγγος), Καρκαµπάτσης, Παπαδόπουλος, Λένα. ΖΟΦΡΙΑ: ∆ηµητρίου,Τσιλιγκούνας, Ρεφενδάριος Χ, Κυρίου, Σταυραντώνης,(56'Αγγελογιανάκης), Ρεφενδάριος Α, Λάππας, Ζωγράφος, Ντάµπος Λ, Ντάµπος Χ, Μπίνας(80'Βλάχος).

Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕ 2-1

Σ

ε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο η Καλλιθέα επικράτησε του Βύζαντα µε 2-1 που στάθηκε πολύ καλά. Η οµάδα του Κριστόφ Βαζέχα στηρίχτηκε περισσότερο στις εξάρξεις και τις ατοµικές προσπάθειες για να διασπάσει την πολυπρόσωπη άµυνα της οµάδος του Βύζαντα και µεγάλος πρωταγωνιστής σε διεισδύσεις, ντρίµπλες, επινοήσεις, σέντρες και σούτ ο Γιάννης Καραλής.Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι το αγαπηµένο παιδί της εξέδρας µε δικό του τέρµα απο 35 µ. η οµάδα του πήρε το τρίποντο. Απο την άλλη πλευρά παρά την ήττα οι παίκτες του Γιάννη Τοπαλίδη στάθηκαν πάρα πολύ καλά αγωνιστικά και αν ήταν πιο τυχεροί ίσως έπαιρναν το βαθό της ισοπαλίας. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ Στο 4' διπλή απόκρουση του τερµατοφύλακα Κατσούλη. Ο Ζάρκος σούταρε έξω απο την περιοχή απέκρουσε ο πορτιέρο της Καλλιθέας η µπάλα έφτασε στον Σταµόγιαννο που σούταρε και η µπάλα κτύπησε απο την εξωτερική µεριά της δοκού.Ενα λεπτό ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Καραλής κτύπησε το κόρνερ και ο Γκαλάν µε κεφαλιά 1-0. Στο 27' φάουλ του Καραλή κεφαλιά του Φαγιέ άουτ. Στην συνέχεια 28' δυνατό σούτ του Κατσικογιάννη άουτ. ∆ύο λεπτά αργότερα ξαφνικό σούτ του

Σταµόγιαννου ξυστά άουτ απο το αριστερό κάθετο δοκάρι του Κατσούλη. Στο 39' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Αρναρέλλης έκανε την κούρσα από τα δεξιά, σέντραρε για τον Σταµόγιαννο, αυτός βρήκε τον Με¹ντί, µε τον τελευταίο να πηδά πιο ψηλά από όλους και να ισοφαρίζει για τον Βύζαντα! Στην συνέχεια 39' ο Αρναρέλλης έδωσε την ασίστ στον Σταµόγιαννο το σούτ άουτ.Στην εκπνοή του ηµιχρόνου ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Γιάννης Καραλής µε σούτ απο 35 µέτρα έστειλε την µπάλα στο <Γ> του Λούκιτς 2-1. Στο 76' δυνατό σούτ του Σταύρου η µπάλα κτύπησε στην ρίζα της κάθετης δοκού του Λούκιτς. Στις καθυστερήσεις οι Μεγαρείς ζήτησαν πέναλτι όταν η µπάλα κτύπησε σε χέρι αµυντικού. Ο διαιτητής κοντά στην φάση έδειξε παίζεται. Σσο 55'δυνατό σούτ του Μπελέρη πέρασε ξυστά άουτ. ∆έκα λεπτά αργότερα φάουλ του Φερέιρα πέρασε άουτ. ∆ιαιτητής Κορδολαίµης (Ανατολική Αττική). Βοηθοί: Μεσσήνης-Παπαδήµας (Αχαίας). 4ος:Μάλαµας(Ανατολικής Αττικής).Κίτρινες: Μεντί 30' Παπαευθυµίου 34' Μανδύλης 39' Καραλής 41' Παγώνης 85' ΚΑΛΛΙΘΕΑ (προπονητής Κριστόφ Βαζέχα):Κατσούλης, Μουσταφίδης(65'Χριστοφιλέας), Παγώνης, Φερέιρα, Καλαµιώτης, Ρουσάκης (82'θεολόγου), Φαγιέ, Κατσικογιάννης (62' Σταύρου), Χαικάλης, Γκαλάν, Καραλής.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 2-1 ΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ Ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου στο ντέρµπι της Β'κατηγορίας ήταν ο νικητής επι του Μεγαρικού στο ανακαινισµένο γήπεδο της Γκοριτσάς µε 2-1. Οι φιλοξενούµενοι έχουν παράπονα για την διαιτησία του Σταµάτη που αρνήθηκε πέναλτι σε χέρι αµυντικού 76'. Οι Μεγαρίτες πήραν προβάδισµα στο σκόρ µε τον ∆έσκο 37' ενώ νωρίτερα 23' ο ίδιος παίκτης σηµάδεψε το δοκάρι. Στην επανάληψη οι Πόντιοι κατάφεραν να φέρουν στα ίσια το µάτς µε πέναλτι του Καβαζίδη 54', και να πάρουν τη νίκη στο 75' µε αυτογκόλ του Πιλίλη. ∆ιαιτητής ήταν ο Σταµάτης µε βοηθούς τους: Μάναλη-Πιπή ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ: Ζερλελίδης, Χιονίδης Κ, Μετικίδης, Εραλίδης(72'λόγ.τραυµατισµού Τσιλιγγερίδης), Παπαδόπουλος Η, Παπαδόπουλος Χ,Ιωακειµίδης(28'Αγκάτσε), Γκαβζίδης(46'Κυριακίδης), Σακκίδης, Καβαζίδης, Σακκίδης. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Στρατούρης, Πιλίλης, Σάλτας, ∆ηµόγλης, Νότα Α, Κολάτας, ∆έσκος, Τσουκαλάς (79'Βαγγέλη), Μπέλσης (84'Γκασπαριάν), ∆άλλας, Λουκάς (64'Νότα Ε).

Ο ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΚΤΟΣ 2-1 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ο ΑΟ Ελευσίνας έκανε ολική ανατροπή και επικράτησε εκτός έδρας του Αστέρα Ανω Λιοσίων µε 2-1. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι µε τον Μαρίνη 35' για να ισοφαρίσει ο Παπαιωάννου Ιορδάνης 48'. Το τελικό 1-2 σηµείωσε ο Παπαιωάννου Μάρκος 60' ∆ιατήτευσε ο Μπούρδος που απέβαλε τους Ψαλίδα 57' δεύτερη κίτρινη και Τσατσαρώνη 81'. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ∆αµιανόπουλος, Παπαιωάννου(65'Ασβεστόπουλος, Μπουρλής(64'Γκανιάς),Αθανασίου(52'Μεγαγιάννης), Φουσέκης, ∆ερνίκας, Νταφόπουλος, Ελεέθερος, Μαρίνης,Τσατσαρώνης, Λάσπας. ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Λαουνάρος, Γεωργίου,Αθανασόπουλος,Παπαιωάννου Ι, Ψαλίδας, Καλαρίτης, Καραγκούνης, Σταµπουλής, Λιγνός, Παπαιωάννουν Μ, Πετρίδης (84'Λιακόπουλος).

Β ΥΖ Α Σ Μ Ε Γ Α Ρ Ω Ν

Κ Α Λ ΛΙ Θ Ε Α

∆ Ι Α Ι Τ Η ΤΕ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Η Γ Ο Ι

Φ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ο Ν Α ΓΩ Ν Α

ΠΑΓΚΟΣ: Λυµπερόπουλος, Χριστοφιλέας, Θεολόγου,Σταύρου, Φράιλε, Λεµά, Αβόνγκ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (προπονητής Γιάννης Τοπαλίδης):Λούκιτς, Σταµόγιαννος (82' Ταµπάκης), Μανδύλης, Παπαευθυµίου (87'Νικολέτος), Γιάντριτς, Μπελέρης, Ζάρκος, Αρναρέλλης, Μεντί, ∆ελάρδας, Μαζιώτης(65'Λέκκας). ΠΑΓΚΟΣ: Μούζος, Νικολέτος, Παπαδηµητρίου,Κοντούλης, Λέκκας, Ταµπάκης, Τσακιράκης.

***Εκτός για την οµάδα της Καλλιθέας ήταν οι Πούλγκα και Ατµατσίδης. ***Εκτός για τον Βύζαντα οι τραυµατίες Μαρίνης, Σταµέλος, Γκα¹δατζής, καθώς και ο τιµωρηµένος Ιερόθεος Μαζιώτης. ***Επεισόδιο µεταξύ Τοπαλίδη και Καλογιάννη στην προπόνηση της Πέµπτης. «Ξένο» σώµα ο φορ των «κιτρινόµαυρων». *** Τον αγώνα παρακολούθησε και η αρχιδιαιτητής της ΕΠΣ∆Α Ιωάννα Κωνσταντινίδου.


∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

O ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ 1-1 ME THN ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Σε κακό και βαρύ αγωνιστικό χώρο ο Μανδραικός παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Τριγλία Ραφήνας. Οι γηπεδούχοι φωνάζουν για την διαιτησία του Βαγγέλη Μανούχου απο την Αργολίδα που αρνήθηκε δύο πέναλτι. Προηγήθκε η οµάδα του Στέλιου Βογιατζή µε τον Σερέπα 70' και ισοφάρισαν οι φιλοξενούµενοι µε τον Τσιτοφώτο 89'. Στο 11' ο Ζέκιο είχε δοκάρι για την Τριγλία. ∆ιαιτήτευσε ο Μανούχος (Αργολίδας). ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ (Στέλιος Βογιατζής): Ντούσης, Χουστουλάκης, Μεσίνι, Βασιλείου, Κολτσίδας, Αγκολι, Μπιλίτσης (78' Ζουράφλιοβ), Τεπέτοφ (8' Ζαγκλής), Καdµακαµούδης, Ζαχαράτος, Σερέπας (89' Βάσης) ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ (Γιώργος Παπακωστούλης): Φιλιππόπουλος, Στρόµπουλος, Τόσκας, Σβαρνάς, Τσέπας (85' Κορώνης), Σκαφίδας, Τσιτοφώτος, Γκίκας, Μάντζης, Μουλλάκης (57' Σταµπέλος), Ζέκιο

O ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΗΡΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΧΩΝΕΣ Για την 8η αγωνιστική του 5ου οµίλου ο Πανελευσινιακός πήρε ισοπαλία 1-1 στους Τράχωνες και παρέµεινε στην πρωτη θέση παρέα µε τον Ιωνικό και την οµάδα που αγωνίστηκε

5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ(8η αγωνιστική) Μύκονος – Εθνικός Αστέρας 2-1 Ολυµπιακός Λαυρίου – Πεύκη 1-0 Ρούβας – Ατσαλένιος 0-0 Τράχωνες – Πανελευσινιακός 1-1 Ατρόµητος Πειραιά – Γιούχτας 3-1

Κισσαµικός – Ιωνικός 2-2 Προοδευτική – ∆όξα Βύρωνα 1-0 Ρεπό: Νέα Ιωνία

11.Πεύκη 7-8 7 12.Προοδευτική 6-11 7 13.∆όξα Βύρωνα 2-3 6 14. Νέα Ιωνία 5-6 5 15.Εθνικός Αστέρας 3-15 0

1.Τράχωνες 13-4 16 .......................................... 2.Πανελευσινιακός 12-4 16 3.Ιωνικός 9-3 16 4.Ατρόµητος Πειραιά 12-8 13 5.Κισσαµικός 8-7 12 6.Ρούβας 4-3 12 7.Γιούχτας 10-7 11 ........................................... 8.Ατσαλένιος 6-6 9 9.Μύκονος 6-12 8

*Εκκρεµεί το παιχνίδι: Νέα Ιωνία – Ολυµπιακός Λαυρίου

10.Ολυµπιακός Λαυρίου 5-10 7

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Για δύο χρόνια στα ίδια επίπεδα οι ασφαλιστικές εισφορές Για δύο χρόνια (έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2015) αποφάσισε ο ΟΑΕΕ να “παγώσει” στα σηµερινά επίπεδα τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και έµποροι. Την απόφαση έλαβε η διοίκηση του Οργανισµού εκτιµώντας τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία και το γεγονός ότι µόνο 1 στους 2 ασφαλισµένους είναι σε θέση να πληρώνει τα ασφάλιστρά του για σύνταξη και περίθαλψη. Για να διασφαλιστούν οι πληρωµές των ασφαλίστρων (και ο έλεγχος των καταβολών) η καταβολή των εισφορών θα γίνεται το 2014 µε το µήνα (και όχι ανά δίµηνο), σύµφωνα µε τροπολογία που πρόκειται να προωθηθεί προς ψήφιση στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. ∆εύτερη τροπολογία θα προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των νέων ελεύθερων επαγγελµατιών ακόµη κι αν δραστηριοοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων ενώ η διοίκηση του Ταµείου διεκδικεί την ασφάλιση εργαζοµένων που έχουν µπλοκ παροχής υπηρεσιών και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για λίγες µόνο ηµέρες (1 – 10 ηµέρες).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. 6932851913 κος Κωστας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)

Επόµενη αγωνιστική (9η αγ.) Εθνικός Αστέρας – Πεύκη, Ατσαλένιος – Μύκονος, Πανελευσινιακός –Ολυµπιακός Λαυρίου, Γιούχτας – Ρούβας , Ιωνικός – Τράχωνες ∆όξα Βύρωνα – Ατρόµητος Πειραιά, Νέα Ιωνία – Προοδευτική Ρεπό: Κισσαµικός


14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα8σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπό`λερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

επιπλωµένη

κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13) Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ επαγγελµατικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, δοµηµένη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφεία, ιατρεία, διαγνωστικό κέντρο, κλπ. Πληροφορίες στο 6936581380 (6.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (9.9.13)

ουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13)

Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

-

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρ-

Ζητούνται κοπέλες για την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφέ του καταστήµατος “STATE COFFEE CO” Ελευσίνας. Εµπειρία επιθυµητή, φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942807545 & 6937494104. (5.11.13)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2014. ΤΙΜΗ 50 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ.: 6949383778

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑTΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

4..9.13

Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

Τ ΕΧ ΝΙ ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

21.11.11

Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο 50ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Θηβών βιοτεχνικός χώρος 1.200 τ.µ. από µπετόν µε γραφεία σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Τιµή ενοικίου 1150 ευρώ. (10.9.13) Τηλ. επικοινωνίας: 210 5542022 και 6909853679

Ασπρόπυργος (1.13)

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ (18.3.13)

Τσίγκος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Νίκες στο τρίτο γύρο των οµαδικών διοργανώσεων της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Σ

υνεχίστηκαν µε τους αγώνες του τρίτου γύρου οι οµαδικές διοργανώσεις της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Στο πρωτάθληµα παίδων (κάτω των 16 ετών) ο Σκακιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ελευσίνας πέτυχε µια άνετη νίκη στα Βριλήσσια επί του Απόλλωνα µε 6-0. Νίκησαν οι Αλέξανδρος Κουσκούτης, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Κοντούλης, Μιχάλης Γεωργίου, Άννα Γαλάτη και Παναγιώτης Σιφωνιός. Στον επόµενο γύρο η οµάδα θα αντιµετωπίσει στη Νέα Σµύρνη τον Πανιώνιο Γ.Σ.Σ..Στο πρωτάθληµα παµπαίδων (κάτω των 12 ετών) η οµάδα της Ελευσίνας έχασε από τον Πειρα¹κό µε 4-2. Οι γιοί του δασκάλου µας ∆ηµήτρη Αλεξάκη, Γιώργος και ∆ηµήτρης, χάρισαν τη νίκη στην οµάδα του Πειραιά νικώντας τους Κωνσταντίνο Τσουκαλά και Σταµάτη Πέππα. Νίκησαν οι Άγγελος Μαξιλάρης και Βασίλης Μαξιλάρης ενώ δεν τα κατάφεραν οι Γιώργος Γκίκας και Μαρίνα Γκίκα.

Στον επόµενο γύρο η οµάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας µε τον ΑΜΕΣ Νέας Ερυθραίας. Στο κύπελλο «Σπύρος Μπίκος» και στο πρώτο γκρουπ η πρώτη οµάδα της Ελευσίνας κέρδισε άνευ αγώνος µε 6-0 το Σ.Ο. Αµπελοκήπων που δεν προσήλθε. Στον επόµενο γύρο θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο Γ.Σ.Σ. Η δεύτερη οµάδα έδωσε ένα ακόµα δύσκολο αγώνα παίζοντας και µε µια σκακιέρα κενή µε την πρώτη οµάδα του Σ.Ο. Παγκρατίου και έχασε 6-2. Κέρδισαν οι Κωνσταντίνος Ράγιος και Νίκος Κουρσάρης ενώ δεν τα κατάφεραν οι Σπύρος Λούρης, Γιώργος Μάντζος, Χρήστος Θεοδοσίου, Γιάννης Μακράκης και Κωνσταντίνος Ντιός. Στους επόµενους δύο γύρους η οµάδα της Ελευσίνας δεν θα αγωνιστεί λόγω πολλών υποχρεώσεων των µικρών σκακιστών της.

Thriassio 20131125  
Thriassio 20131125