Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

∆ιεύ ρυνση των προγραµ µάτων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 806.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ

διαλ ογ ής στη ν πη γ ή προωθεί ο Ε∆Σ ΝΑ

Για την κάλυψη βιοτικών αναγκών και βοηθηµάτων ένδειας Σåë. 5

«Βράζουν» γονείς και µαθητές στο ∆ήµο Αχαρνών Για τις συγχωνεύσεις τµηµάτων σε Γυµνάσια και Λύκεια Σåë . 2-9 ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 110.000 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆

Πρόταση για χρηµατοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για προµήθεια σύγχρονων συστηµάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων

Εκλογική αφετηρία

για τον «Ενωτικό Συνδυασµό Ελευσίνας»

Με την παρουσίαση των προγραµµατικών θέσεων και νέων προσώπων στο ψηφοδέλτιο, από τον δήµαρχο Γιώργο Τσουκαλά

Óåë. 2-8

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, ώστε να κυρηχθούν αναδασωτέες οι περιοχές Νέο Μάζι και Αγ. Παρασκευή στο Αλεποχώρι Σåë. 3

Σåë. 6

ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι

Óåë. 7

Συνελήφθη 48χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Óåë. 3-7

Με λαµπρότητα η γιορτή των Ενόπλεων ∆υνάµεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου στο ∆ήµο Αχαρνών. Απονοµή επαίνων στις οικογένειες των ηρώων πεσόντων

ΕΠΣ∆Α:ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ

Σåë. 5

«Οι επιπτώσεις των Εµπορικών Κέντρων στη λειτουργία των Τοπικών Αγορών» Σåë. 4

Αναλύθηκαν σε ηµερίδα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Óåë . 10 -11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2365 Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Παρασκευή 22.11.2013 Καιρός : Συννεφιά 'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 10 έως 20 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛ ΟΓΙ Ο Βαλεριάνα, Βαλέρια, Βαλέριος, Βαλέρης, Βάλιος, Βάλια, Φιλήµων, Φιλήµονας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 Ελευσίνα Κατελανάκη Ελευθερία Μ. Ιερά Οδός 17Α, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105561480 Ασπρόπυργος Γαβαθά Αργυρώ Αχαρνών 13 Τηλέφωνο: 210 5576029 Φυλή - Άνω Λιόσια Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. Κυκλάδων 31, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102482990 Αχαρνές Σφακιανάκη Φωτεινή Α. Λεωφόρος Θρακοµακεδόνων 154, Εφηµερία: 08:00 -14:00 & 17:00- 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102434055 Ζερδές Γεώργιος Κ. Αγίου ∆ιονυσίου 36, Αχαρνές, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Κατηγορίες: Φαρµακεία Τηλέφωνο: 2102441644 Μάνδρα

Ρούτης Κων/νος Κοροπούλη Τηλέφωνο: 210 5551954 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

Εκλογική αφετηρία για τον «Ενωτικό Συνδυασµό Ελευσίνας» Με την παρουσίαση των προγραµµατικών θέσεων και νέων προσώπων στο ψηφοδέλτιο, από τον δήµαρχο Γιώργο Τσουκαλά Σε διαβούλευση µέσω διαδικτύου οι προγραµµατικές θέσεις που κινούνται σε επτά άξονες Άξονας δηµοτικής πολιτικής και η συνεργασία µε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Τ

ον αγώνα δρόµου µέχρι τις εκλογές του Μα…ου ξεκίνησε πρώτος ο Ενωτικός Συνδυασµός Ελευσίνας τοποθετώντας την αφετηρία στην εκδήλωση παρουσίασης των προγραµµατικών θέσεων από το δήµαρχο και επικεφαλής Γιώργο Τσουκαλά, προχθές στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας- ∆υτικής Αττικής, µε κεντρικό σύνθηµα «Μας συνδέει η ζωή. Μας ενώνει η δηµιουργία». Σε διαβούλευση το πρόγραµµα του «Ενωτικού Συνδυασµού» Η προγραµµατική πρόταση, που αναµένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόµενες ηµέρες µέσω διαδικτύου, κινείται σε επτά άξονες, ο ένας εκ των οποίων αφορά την προσθήκη- και επίσηµα- της συνεργασίας µε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ως µέρος της ασκούµενης δηµοτικής πολιτικής. Γ. Τσουκαλάς: «Ανάµεσα στις επιλογές µας η συνεργασία µε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» «Οι αρµοδιότητες των δήµων διευρύνονται, ενώ το προσωπικό µειώνεται. Οι τρόποι πρόσληψης προσωπικού αλλά και η διάρκεια απασχόλησης είναι απολύτως συγκεκριµένοι», είπε ο δήµαρχος Ελευσίνας και πρόσθεσε :«Ως διοίκηση δεν απορρίπτουµε κανέναν, αφού δίνει λύση στο εκρηκτικό πρόβληµα της ανεργίας. Ανάµεσα στις επιλογές που έχουµε, οι οποίες για να είµαστε ειλικρινείς περιορισµένες, υπάρχουν και οι ΚΟΙΝΣΕΠ. Θεωρούµε πως πρέπει να αποτελούν µία από τις επιλογές µας»,. Συνέχεια στη σελ. 8

«Βράζουν» γονείς και µαθητές στο ∆ήµο Αχαρνών Για τις συγχωνεύσεις τµηµάτων σε Γυµνάσια και Λύκεια

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης Χρήστος Ρούσσος ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ 1ο Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Α χ α ρ ν ώ ν

Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία κυριαρχεί σε µαθητές και γονείς του ∆ήµου Αχαρνών ς για τις αποφάσεις συγχώνευσης τµηµάτων στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Την ίδια στιγµή οι συγκεκριµένες αποφάσεις εγείρουν την έντονη διαµαρτυρία των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των ΕΛΜΕ της Ανατολικής Αττική, ενώ µπαίνουν ερωτηµατικά για το σκεπτικό και τα δεδοµένα που έλαβε

υπόψη της η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Όπως καταγγέλλουν και οι γονείς και οι καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών, η κατανοµή των µαθητών δηµιουργεί τάξεις των 30 ατόµων µε αποκλειστικό στόχο την µείωση των αναγκών πρόσληψης µόνιµων, αναπληρωτών και ωροµίσθιων καθηγητών. Συνέχεια στη σελ. 9


Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ιεύ ρυνση των πρ ογραµµά των διαλογής σ την πηγή προωθεί ο Ε∆ΣΝΑ

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002

Πρόταση για χρηµατοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για προµήθεια σύγχρονων συστηµάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων

Π

ρωτοποριακά συστήµατα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και έντυπου χαρτιού µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης στην Αττική προγραµµατίζει ο Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής. Ήδη και κατόπιν συνεργασίας µε δήµους της Αττικής, ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός υπέγραψε πρόταση συµµετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος µε στόχο την χρηµατοδότηση µε κονδύλια ύψους 2,5 εκ. από το ΕΣΠΑ προµήθειας σύγχρονων συστηµάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την προµήθεια συµβατικών και υπογειοποιηµένων κάδων για τη διαλογή των συγκεκριµένου ρεύµατος αποβλήτων, απευθύνεται σε νοικοκυριά, εµπορικές επιχειρήσεις, δηµόσιους οργανισµούς και φορείς. Επιπλέον περιλαµβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης µε στόχο την αλλαγή της συµπεριφοράς του κοινού σε σχέση µε τις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο διάθεσης των απορριµµάτων του. Συνέχεια στη σελ. 7

Ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, ώστε να κυρηχθούν αναδασωτέες οι περιοχές Νέο Μάζι και Αγ. Παρασκευή στο Αλεποχώρι

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¸στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270

Η

Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, αντιδρώντας άµεσα και σε ελάχιστο χρόνο από τις καλοκαιρινές φωτιές στο Αλεποχώρι, αιτήθηκε δύο φορές, µε έγγραφα της στο ∆ασαρχείο Μεγάρων, την κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας ώστε να προχωρήσει άµεσα η αναδάσωση στο Νέο Μάζι και στην Αγ. Παρασκευή. Σε απάντησή του το ∆ασαρχείο Μεγάρων αναφέρει πως ακολούθησε δική του πρότασή στην προ¸σταµένη αρχή (∆/νση ∆ασών ∆υτικής Αττικής) να κηρυχθεί η περιοχή αναδασωτέα ώστε να ενταχθεί σε πρόγραµµα αναδασώσεων το συντοµότερο δυνατό. Να υπενθυµίσουµε πως στις 18/07/2013 είχαµε την πιο µεγάλη φετινή πυρκαγιά στην περιοχή µας, στη «θέση Νέο Μάζι» - Αλεποχωρίου όπου κάηκαν περίπου εκατόν εβδοµήντα (175) στρέµµατα δάσους και συµµετείχαν στην κατάσβεση περισσότερα από 40 οχήµατα της Π.Υ. Αττικής, εναέρια µέσα, δέκα τρία (13) υδροφόρα οχήµατα του ∆ήµου Μεγάρων, τρία (3) υδροφόρα οχήµατα του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας, µια (1) µεγάλη υδροφόρα της Περιφέρειας Αττικής, δύο (2) οχήµατα της Εθελοντικής Οµάδας Μεγάρων «ΚΟΥΡΟΣ», καθώς και δύο (2) πεζοπόρα τµήµατα της Ε.Μ.Α.Κ. αλλά και δυνάµεις µε οχήµατα του στρατού.

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

«Οι επιπτώσεις των Εµπορικών Κέντρων στη λειτουργία των Τοπικών Αγορών» Αναλύθηκαν σε ηµερίδα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

Ιατρική ενηµέρωση για τις ευρυαγγείες µε πρωτοβουλια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος-Αχαρνών Σας καλούµε την Τετάρτη 27/11/2013, ώρα 6.00 µµ, σε Ιατρική Ηµερίδα που θα γίνει µε θέµα: «Κιρσοί (φλεβίτιδα)-Ευρυαγγείες (σπασµένα αγγεία)» Οµιλητής ο καθηγητής Κούστας Γεώργιος, Αγγειοχειρουργός, (∆ντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Μετεκπαιδευτής της Ιατρικής σχολής του Harvard Medical School). Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του γραφείου της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος -Παράρτηµα Αχαρνών, οδός Μελποµένου & Αχαρνέων Ιππέων, (δίπλα στο 17ο ∆ηµοτικό σχολείο Αχαρνών) Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή Η Πρόεδρος Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά Η Γεν. Γραµµατέας Αθανασία Αυγέρη

Τ

ις θέσεις της Περιφέρειας Αττικής για το επίκαιρο θέµα της βιωσιµότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και των τοπικών αγορών ανέλυσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στην τοποθέτησή του στα πλαίσια της ηµερίδας που διοργάνωσε το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ µε θέµα «Οι επιπτώσεις των Μεγάλων Εµπορικών Κέντρων στη λειτουργία των Τοπικών Αγορών». Χρηµατοδότηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της Αττικής µε 130 εκ ευρώ µέσω ΠΕΠ Ο Περιφερειάρχης, στάθηκε ειδικά στις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής που χρηµατοδότησε µε 130 εκ ευρώ για την Αττική µέσω του ΠΕΠ, το Πρόγραµµα

Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο διαθέτει συνολικά 456 εκ €: «Το συγκεκριµένο υποστηρικτικό Πρόγραµµα αναµένεται να συµβάλλει στην ενίσχυση των ΜΜΕ της Αττικής, και ιδιαίτερα στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών, τονώνοντας την οικονοµία και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε σχετικά ο κ. Σγουρός. Επιπλέον, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει κεντρικό στρατηγικό σχέδιο που να συνδέει τη χωροταξία, την αστική ανάπλαση και την εµπορική τόνωση, στην εκπόνηση του οποίου να συµµετέχει ενεργά και ουσιαστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού: «Είναι λάθος της Κεντρι

Λειτουργία ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου στο Καµατερό Την έναρξη της λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου, ανακοίνωσαν ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων- Καµατερού η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» και η «Εργοερευνητική» στο πλαίσιο του προγράµµατος «Κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας». Σκοπός του ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου είναι η υποστήριξη της σίτισης 100 άπορων οικογενειών µε οπωροκηπευτικά προMόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια συγκεκριµένου τεµαχίου ανά οικογένεια σε έκταση που παραχωρείται από το ∆ήµο Αγ. Αναργύρων - Καµατερού, καθώς και η προσφορά ποσοστού 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η παραχώρηση των τεµαχίων στο ∆ηµοτικό Λαχανόκηπο ισχύει για ένα χρόνο, ενώ οι συµµετέχοντες θα έχουν τεχνική υποστήριξη από τη ∆οµή, καθώς και τη δυνατότητα συνεργασίας µε την κοινωνική υπηρεσία του Λαχανόκηπου, ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν σήµερα. Η ίδρυση και λειτουργία του Λαχανόκηπου έχει επίσης ως στόχο να προτείνει και να αναδείξει ένα

κής ∆ιοίκησης να έχει σε απόσταση την τοπική αυτοδιοίκηση από τη λήψη αποφάσεων στον τοµέα αυτό. Με καλή συνεργασία, πρέπει να µεταβούµε σε αυτό που ονοµάζεται Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση», δήλωσε. Τέλος, αφού αναφέρθηκε επιγραµµατικά στα έργα ανάπλασης που έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται στην Αττική, υπογράµµισε ότι «η συµφωνία των κοινωνικών και οικονοµικών φορέων στην πρόταση ανάπτυξης πρέπει να αποτυπώνεται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αττικής». Στην ηµερίδα απηύθυναν χαιρετισµό ο Πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, κ. Κ. Ασκούνης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα. Ε. Αµανατίδου.

πρωτοποριακό µοντέλο γεωργικής παραγωγής που θα στηρίζεται στην καινοτοµία και στον συνεργατισµό και θα υλοποιεί τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας ή και της οργανικής γεωργίας, καθώς και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μέσω του ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου προσφέρονται επίσης υπηρεσίες ενδυνάµωσης και υποστήριξης στις οικογένειες που θα συµµετάσχουν, µε σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Προκειµένου να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς ο ∆ηµοτικός Λαχανόκηπος αναπτύσσει επίσης δράσεις προς την τοπική κοινωνία µε σκοπό να προσελκύσει εθελοντές, να κινητοποιήσει τοπικούς συλλογικούς φορείς ώστε να γίνει η λειτουργία του «υπόθεση» όλων, καθώς επίσης ενηµερωτικές εκστρατείες και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Η λίστα των δικαιούχων θα επαναξιολογείται ανά έτος. Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούµενα από φτώχεια. Για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων θα λαµβάνονται υπ’ όψιν αντικειµενικά κριτήρια: εισόδηµα, οικογενειακή κατάσταση (π.χ. µονογονεMκές ή πολύτεκνες οικογένειες), ανεργία και κατάσταση υγείας.

∆ιέψευσε πιθανή υποψηφιότητά του σε ∆ήµο της Περιφέρειας Αττικής, ο βουλευτής Γεωργίος Βλάχος ∆ήλωση σχετικά µε πιθανή υποψηφιότητά του σε ∆ήµο της Περιφέρειας Αττικής, στις επικείµενες ∆ηµοτικές – Περιφερειακές εκλογές, έκανε ο βουλευτής Αττικής, Γ. Βλάχος , διευκρινίζοντας τα ακόλουθα: «Σχετικά µε δηµοσιεύµατα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δηµοσιότητας και αναφέρονται σε πιθανή υποψηφιότητά µου σε ∆ήµο της Περιφέρειας Αττικής, επιθυµώ να δηλώσω ότι, το θέµα ουδέποτε µε απασχόλησε, αφού ποτέ δεν ήταν στις πολιτικές µου επιδιώξεις, η ενασχόλησή µου µε την τοπική ή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση έχει τους δικούς της ανθρώπους, τους οποίους σέβοµαι και συνεργάζοµαι µαζί τους. Η δική µου επιλογή, που διαχρονικά στηρίζεται από τους συµπολίτες µου, ήταν και παραµένει διαφορετική».

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ∆.Σ του συλλόγου καλεί όλα τα µέλη του την Κυριακή 24 Νοεµβρίου και ώρα 11 π.µ στην τακτική εκλογο-απολογιστική συνέλευση µε θέµα τα πεπραγµένα του συλλόγου κατά την περίοδο 2011 -2013, καθώς και την ενηµέρωση των µελών για τη διενέργεια εκλογών την Κυριακή 1Η ∆εκέµβρη. Η συνέλευση θα λάβει χώρα στον χώρο όπου στεγάζεται ο Σύλλογος Αρκάδων και βρίσκεται στην οδό Νίκου Καµπόλη 31, (στον παράλληλο δρόµο της κεντρικής πλατείας), δίπλα από τα γραφεία προσωπικού του ∆ήµου, στον ίδιο δρόµο (ανεβαίνοντας προς τα πάνω) όπου στεγαζόταν το φροντιστήριο ΑΛΦΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα που βλέπετε παρακάτω.

Για το ∆.Σ Ο Πρόεδρος Νταρζάνος Κωνσταντίνος

Ο Ειδικός Γραµµατέας Βασιλάρας Βασίλης


Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 806.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ Για την κάλυψη βιοτικών αναγκών και βοηθηµάτων ένδειας

Σ

το πλαίσιο της υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας, το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έγκριση µεταβιβασθείσας πίστωση ύψους 806.211,00 €, για βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών. Σύµφωνα µε την απόφαση βάσει των ανωτέρω, εγκρίνεται µε χρέωση του λογαριασµού του υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», η χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε ∆ήµους της Χώρας όπως εµφανίζονται στον σχετικό πίνακα, αποκλειστικά και µόνο για βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών κατοίκων τους.

Με λαµπρότητα η γιορτή των Ενόπλεων ∆υνάµεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου στο ∆ήµο Αχαρνών. Απονοµή επαίνων στις οικογένειες των ηρώων πεσόντων

Μ

ε εκδηλώσεις σεβασµού που αρµόζουν στην περίσταση ο δήµος Αχαρνών τίµησε την εορτή των Ενόπλεων ∆υνάµεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου . Μετά την επίσηµη δοξολογία που τελέσθηκε στον Ι.Ν. Αγίου Βλασίου Αχαρνών εκφωνήθηκε ο «πανηγυρικός της ηµέρας» από τον υποπτέραρχο(Ι) κ. Χρήστο Χριστοδούλου, ∆ιοικητή της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (∆.Α.Υ.). Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στέφανων στην προτοµή του Μητρου Λεκκα στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών και ανάκρουση του Εθνικού µας Ύµνου.

Κατόπιν της ιστορικής έρευνας της ΙΛΕΑ και της παρουσίασης των ονοµάτων των Μενιδιατών ηρώων, πεσόντων και εκτελεσθέντων το 1940, στην εκδήλωση της 27ης Οκτωβρίου 2013 που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντούρος τίµησε αυτούς τους ήρωες, προχωρώντας στην

κατασκευή µαρµάρινης αναθηµατικής πλάκας στο Μνηµείο Ηρώων. Επιπλέον στις οικογένειες των ηρώων πεσόντων που ήταν παρόντες στην τελετή, µοιράστηκαν έπαινοι που έπεσαν υπέρ Πίστεως και

Πατρίδος. Η τελετή έκλεισε µε τα αποκαλυπτήρια της πλάκας και εν συνεχεία έγινε ανάκρουση του Εθνικού µας Ύµνου από την Φιλαρµονική του ∆ήµου Αχαρνών. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος, αντιδήµαρχοι και δηµοτικοί σύµβουλοι της πόλεως µας, µέλη των ενόπλων δυνάµεων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσµου.


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

«Η διάσταση του οικονοµικού εγκλήµατος στη σηµερινή πραγµατικότητα»

Στο επίκεντρο ηµερίδας που υλοποιήθηκε στην Αµυγδαλέζα

Η

µερίδα µε θέµα «Η διάσταση και οι συνέπειες του οικονοµικού εγκλήµατος στη σηµερινή οικονοµική πραγµατικότητα», υλοποιήθηκε προχθές από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας , στις εγκαταστάσεις της Αστυνοµικής Ακαδηµίας στην Αµυγδαλέζα. Την έναρξη της Ηµερίδας, χαιρέτισε ο Προ¸στάµενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας καθώς και ο ∆ιοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Παναγιώτης Φαραός. Την Ηµερίδα παρακολούθησαν οι σπουδαστές της 17ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας, ανώτεροι Aξιωµατικοί ∆ιευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, Στελέχη ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και Εκπρόσωποι από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης, την ηµερίδα τίµησαν µε την παρουσία τους, ο Γενικός Γραµµατέας Εσόδων κ. Θεοχάρης Θεοχάρης και η Εισαγγελέας κατά της ∆ιαφθοράς κα. Ελένη Ρά¸κου, όπου πραγµατοποίησαν και σχετικές µε την Υπηρεσία τους τοποθετήσεις. Οι θεµατικές ενότητες της Ηµερίδας αναπτύχθηκαν σε δύο συνεδρίες ως ακολούθως:

Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 110.000 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 27948 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ Περισσότερες από 110.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβλήθησαν για την 5µηνη απασχόλησή που προσφέρουν 27.948 θέσεις, οι οποίες θα “ανοίξουν” σε δήµους, ασφαλιστικά ταµεία, δικαστήρια, ΚΕΠ, ΕΟΠΥΥ, ιερές µητροπόλεις στο πλαίσιο των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας. Οι άνεργοι θα επιλεγούν µε σύστηµα µορίων, ανάλογα µε τη διάρκεια ανεργίας, το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση και όσοι απασχοληθούν θα αµείβονται µε 490 ευρώ καθαρά όσοι είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ οι νέοι κάτω των 25 ετών (οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν θα καλύπτονται από τον ΟΑΕ∆).

Μ ε το « Όνε ιρο κα λ οκα ιρι νής ν υκ τό ς»

- Ανοίγει η αυλαία του ∆ηµοτικού Θεάτρου Μεγάρων

Μ

ε την πασίγνωστη παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νυκτός» του Ουίλιαµ Σέξπηρ, («A Midsummer Night's Dream», William Shakespeare) θα ανοίξει η αυλαία του ∆ηµοτικού Θεάτρου Μεγαρέων στις 29/11. Η πρεµιέρα θα παρουσιασθεί στο Στρατουδάκειο Κέντρο µε ώρα έναρξης 20:45 και η είσοδος είναι ελεύθερη. To Όνειρο Θερινής Νυκτός είναι µια ροµαντική κωµωδία που περιγράφει τις περιπέτειες τεσσάρων νεαρών Αθηναίων και µιας οµάδας ερασιτεχνών ηθοποιών, τη σχέση τους µε το ∆ούκα και τη ∆ούκισσα της Αθήνας, Θησέα και Ιππολύτη, και µε τα ξωτικά ενός δάσους κάτω από το φεγγάρι. Είναι ένα από τα γνωστότερα και πιο πολυπαιγµένα έργα του Σαίξπηρ σε όλο τον κόσµο.

Α’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» Εισαγωγή - Συντονισµός: Εµµανουήλ Γιαννακουδάκης (Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών) • «Σύσταση και λειτουργία ΥΠ.Ο.Α.∆.Η.Ε.». Εισηγητής: Ταξίαρχος Βασίλειος Κοντογιάννης (∆ιευθυντής Υπηρεσίας Οικονοµικής Αστυνοµίας & ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος) • «Το οικονοµικό έγκληµα». Εισηγητής: Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Φώτιος Λιάχας (Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας & ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος) • «To οικονοµικό έγκληµα από την πλευρά του Σ.∆.Ο.Ε.». Εισηγητής: Νικόλαος Κολεντζάκης (Προ¸στάµενος Σ.∆.Ο.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου) • «Ποινική αντιµετώπιση του οικονοµικού εγκλήµατος». Εισηγητής: Aντώνιος Ελευθεριάνος (Εισαγγελέας Πρωτοδικών)

Πρόγραµµα Παραστάσεων Παρασκευή 29/11 Σάββατο 30/11 Κυριακή 1/12

Β’ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ «ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ » Εισαγωγή - Συντονισµός: Μιχαήλ Χρηστάκης (Πολιτικός Επιστήµων – ∆ιεθνολόγος – Γ.Γ. ∆ήµου Αµαρουσίου – Πρόεδρος Πανελλήνιας ΄Ενωσης Γ.Γ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης») • «Η διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα ως βασική συνιστώσα τροφοδότησης του οικονοµικού εγκλήµατος». Εισηγητής: Λέανδρος Ρακιντζής (Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) • «Τα οικονοµικά του εγκλήµατος». Εισηγητής: Αριστείδης Χατζής (Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών) • «Το προφίλ του οικονοµικού εγκληµατία». Εισηγητής: Ιωάννης Μάρκοβιτς (Οικονοµικός Επιθεωρητής – Εκπαιδευτής Ε.Κ.∆.∆.Α.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.257719/19-11-2013 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 13/01/2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα10:00 -10:30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας πενταµελούς Επιτροπής διεξαγωγής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Αθηναίων, ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κων/νου Παλαιολόγου 9 , 1ος όροφος, ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών θα διεξαχθεί Ανοικ-

τός διεθνής διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη κατ' άρθρο τιµή προσφοράς, προ¹πολογισµού 582.379,17 ευρώ συµ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας που καλύτττουν τις ανάγκες των εργαζοµένων του ∆ήµου Αθηναίων για την ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο 5% της συνολικής προ¹πολογισθείσης δαπάνης του άρθρου ή των άρθρων, για τα οποία επιθυµεί να λάβει µέρος και

βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Τ.Π.& ∆. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και µετά από ειδοποίηση των αρµοδίων Υπηρεσιών. Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές των ζητουµένων ειδών . Πληροφορίες για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την

∆ευτέρα 2/12 Παρασκευή 6/12 Σάββατο 7/12 Κυριακή 8/12 ∆ευτέρα 9/12

∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ∆ηµοπρασιών, Κων/νου, Παλαιολόγου 9 τηλ.: 210 5223142, 210 5228464 κάθε εργάσιµη µέρα και ώρα. Η δαπάνη της δηµοσίευσης βαρύνει τον προµηθευτή. Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπα¸κής Ένωσης ηλεκτρονικά στις 20-112013. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Η Συνέχεια από τη σελ. 3 ειδικές κάρτες που θα προσµετρούν το βάρος των υλικών που απορρίπτουν κάθε φορά. Οι δράσεις ανταπόδοσης θα στοχεύουν στην ενίσχυση σχολικών µονάδων της κάθε περιοχής που υλοποιείται το πρόγραµµα, ιδρυµάτων κλπ. Γ. Σγουρός: «Η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση θα µπουν για τα καλά στη ζωή µας»

Σηµειώνεται ότι για την ανάπτυξη χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, που στην Αττική είναι σε εµβρυικό στάδιο, ο Ε∆ΣΝΑ προχωρά τις διαδικασίες για την κατασκευή τριών µονάδων κοµποστοποίησης σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό. Οι µονάδες έχουν ενταχθεί στους διαγωνισµούς των έργων που προωθούνται µέσω Σ∆ΙΤ. Επίσης ο Ε∆ΣΝΑ λειτουργεί το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης στην περιοχή των Λιοσίων, το οποίο έχει τη δυνατότητα

σε µια εκ των τριών γραµµών παραγωγής να υποδεχτεί προδιαλεγµένα βιοαπόβλητα (αρχικής ποσότητας περίπου 400tn ανά ηµέρα), τα οποία θα υπόκεινται σε επεξεργασία και θα κοµποστοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, παράγοντας οργανικό λίπασµα – κόµποστ- υψηλής ποιότητας και αξίας. Πέραν της διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ο Ε∆ΣΝΑ προχωρά σε δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης του υφιστάµενου προγράµµατος διαλογής στην πηγή.

Το πρωτοποριακό για την εποχή του πρόγραµµα διαλογής εντύπου χαρτιού έγινε ευρύτερα γνωστό χάρη στο σύνθηµα «Καν’ το και συ» και η ανάπτυξή του ολοκληρώθηκε το 1995. Σήµερα καλύπτει πολλούς ∆ήµους της Αττικής και µεγάλες δηµόσιες υπηρεσίες όπως νοσοκοµεία , πανεπιστήµια και σχολικές µονάδες. Στόχος της διοίκησης του Ε∆ΣΝΑ είναι τα προγράµµατα διαλογής στην πηγή να λειτουργούν σύµφωνα µε την αρχή της ανταποδοτικότητας. Οι πολίτες θα είναι προµηθευµένοι µε

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι : «Η διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική γυρίζει σελίδα. Με τις δράσεις που προγραµµατίζουµε, η πρόληψη, η επαναχρησιµοποίηση, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση, θα µπουν για τα καλά στη ζωή µας µε προφανή οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία µας. Παράλληλα δηµιουργούµε και τις αναγκαίες υποδοµές για τη διαχείριση προδιαλεγµένων αποβλήτων. Η Αττική θα αποκτήσει διαδικασίες και υποδοµές διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης αντάξιες της ιστορίας και του πολιτισµού της και εφάµιλλες των άλλων ευρωπα¸κών χωρών».

ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ Μεταξύ ΑΣ∆Α και ΟΡΣΑ Προγραµµατική Σύµβαση για την εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης (ΣΟΑΠ) για τη ∆υτική Αθήνα υπογράφηκε ανάµεσα στον ΑΣ∆Α και τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. Η Σύµβαση υπογράφηκε την Παρασκευή 15 Νοεµβρίου από τον Πρόεδρο του ΑΣ∆Α Ανδρέα Μποζίκα και την Πρόεδρο του ΟΡΣΑ Παρασκευή Μπάτσου. Αντικείµενο των ΣΟΑΠ είναι η προώθηση του ολοκληρωµένου αστικού σχεδιασµού σε πόλεις ή τµήµατα τους που παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονοµι

κής συνοχής,περιβαλλοντικής υστέρησης και ποιότητας ζωής. Με δεδοµένα τα σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ∆υτική Αθήνα η οποία αποτελεί ζώνη ευθύνης του ΑΣ∆Α, συµφωνήθηκε η αναγκαιότητα προώθησης ΣΟΑΠ για την περιοχή. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΑΣ∆Α Ανδρέας Μποζίκας: «Η εκπόνηση ΣΟΑΠ από τον ΑΣ∆Α για τη ∆υτική Αθήνα, που θα στηριχτεί στις αναπτυξιακές και κυκλοφοριακές έρευνες που ήδη εκπονούνται µε ευθύνη του Συνδέσµου, ανοίγει το δρόµο για τη χρηµατοδότηση από Ευρωπα^κούς πόρους σηµαντικών παρεµβάσεων αστικήςανάπλασης για την αναβάθµιση της περιοχής. Η συνεργασία µε τον ΟΡΣΑ είναι στρατηγικής σηµασίας, γιατί βάζουµε επιτέλους τη ∆υτική Αθήνα µέσα στο πλαίσιο των µεγάλων παρεµβάσεων και του συνολικού σχεδιασµού για την Αττική. Απαιτήθηκαν δυο χρόνια σχεδιασµού και δουλειάς για να φτάσουµε στο σηµείο αυτό και σύντοµα θα µπορούµε να παρουσιάσουµε δηµόσια τα συµπεράσµατα µας, τους άξονες παρέµβασης και τις κατευθυντήριες γραµµές για νααλλάξουµε το πρόσωπο και τις προοπτικές της ∆υτικής Αθήνας».

Π εζ ο π ο ρ ικ ή Β ό λ τ α στ ο ∆ ρ υ µ ό τ η ς Πά ρ ν η θ α ς α π ό τ ο κ α τ α φύ γ ιο Φ λ α µπ όύ ρ ι Αποδράστε από την πόλη και γεµίστε θετική ενέργεια και καθαρό αέρα στο πανέµορφο ελατοδάσος της Πάρνηθας, µια ανάσα µόνο µακριά από την πρωτεύουσα. Αυτό το Σάββατο στις 23 Νοεµβρίου σας περιµένουµε όλους για µια πεζοπορική βόλτα µε φόντο τη φύση. Παίρνουµε σακίδια, παπούτσια κατάλληλα για πεζοπορία στο βουνό, την καλύτερη µας διάθεση, και είµαστε έτοιµοι για µια αξέχαστη εµπειρία! Στη βόλτα µπορούν να συµµετέχουν αρχάριοι και παιδιά (8-9 ετών και άνω που µπορούν να περπατήσουν 3 ώρες σε µονοπάτια). Η βόλτα αυτή είναι προσφορά από το καταφύγιο Φλαµπούρι, µε δωρεάν συµµετοχή !!!

Συνελήφθη 48χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη προχθες το µεσηµέρι, στην περιοχή του Μενιδίου από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Αχαρνών , ένας ηµεδαπός ηλικίας 48 ετών, για κατοχή και διακίνηση ηρωίνης. Ειδικότερα, µετά από αξιοποίηση πληροφορίας και πολυήµερες έρευνες για την δράση ηµεδαπού, που διακινούσε µεγάλες ποσότητες ηρωίνης στις Αχαρνές εντοπίσθηκε αυτός και συνελήφθη. Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε καθώς και στην οικία του βρέθηκε συνολικά και κατασχέθηκε ποσότητα Ηρωίνης βάρους -3.620- γραµµαρίων. Κατασχέθηκαν επίσης το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο µε το οποίο µετέφερε τα ναρκωτικά καθώς και τρία (3) κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.


Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ. Τσουκαλάς δεσµεύτηκε για την υλοποίηση της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται διάσπαρτοι στην πόλη, όπως το υδραγωγείο στην οδό ∆ήµητρος και τους 7 επί Θήβαις, ωστε να αποτελέσουν ενιαίο χώρο περιπάτου και επίσκεψης.

Συµµετοχή των πολιτών και διατήρηση της ευρωστίας του ∆ήµου Οι υπόλοιποι άξονες αφορούν την επαφή µε τον Πολίτη, µε στόχο τη συµµετοχή και παράλληλα την εξυπηρέτησή του, µέσω τοπικών δηµοψηφισµάτων, τη διενέργεια απολογισµού και η εξέταση της επαναφοράς των συνοικιακών συµβουλίων. Την διατήρηση της καλής Οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου, όπως είπε ο κ. Τσουκαλάς, µε σεβασµό στο δηµόσιο χρήµα, αλλά και αναδιανοµή του οικονοµικού πλεονάσµατος σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και έργα υποδοµής. Ενίσχυση της Κοινωνικής πολιτικής και του Εθελοντισµού Ένας από τους κεντρικούς άξονες του Προγράµµατος του «Ενωτικού Συνδυασµού» αποτελεί και η ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και του Εθελοντισµού. «Η αλληλεγγύη πρέπει να δυναµώσει. Τα κριτήρια για το Κοινωνικό Παντοπωλείο οφείλουν να διευρυνθούν ώστε όλο και περισσότερες οικογένειες να δέχονται τρόφιµα. Θα δηµιουργήσουµε Τράπεζα ανταλλαγής υπηρεσιών και συµβουλών. Νοµικοί, τεχνικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί σε εθελοντική βάση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε φτωχούς συµπολίτες µας. Οι ψυχολόγοι συµβουλεύουν γονείς παιδιά και εφήβους αφιλοκερδώς και εθελοντικά. Ενώ το δηµοτικό φροντιστήριο θα καλύπτει όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης», είπε ο κ. Τσουκαλάς. Ακόµη, στον προγραµµατικό σχεδιασµό περιλαµβάνεται η αναβάθµιση του Κέντρου Ανακύκλωσης σε Πράσινο Σηµείο, αλλά και γενικότερα της ενίσχυσης της ανακύκλωσης στην πόλη. Εργαλείο ανάπτυξης οι εντάξεις στο σχέδιο και οι αναπλάσεις Ιδιαίτερη θέση που αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης, στο πρόγραµµα του Ενωτικού Συνδυασµού για την

Φ Ω Τ Ό Α Π Ο Γ . Κ Α ΛΥ Μ Ν Α Κ Η

επόµενη πενταετία, καταλαµβάνει ο σχεδιασµός που αφορά αναπλάσεις και εντάξεις περιοχών στο σχέδιο. «Υποσχόµαστε ότι την ερχόµενη πενταετία το σύνολο των περιοχών στα οποία έχει ξεκινήσει η ένταξή τους στο σχέδιο θα έχει τελειώσει. Ο ∆ήµος θα µπορεί να ασκεί πολιτικές ορθολογικές, πολιτικές αποτελεσµατικής νοµιµότητας. Θα πάψουν έτσι περιοχές της πόλης µας να υστερούν σε σχέση µε τις άλλες. Θα υπάρξει πολεοδοµική και χωροταξική ισονοµία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, ο οποίος πραγµατοποίησε και ειδική αναφορά στην παρουσίαση της µελέτης ανάπλασης των Λατοµείων ΤΙΤΑΝ.

Φ Ω ΤΌ Α Π Ο Γ . Κ Α Λ Υ Μ Ν Α Κ Η

Μελέτη στρατηγικού σχεδιασµού ανάπτυξης του τουρισµού Τέλος, σε ό,τι αφορά τον πολιτισµό ως άξονα των προγραµµατικών θέσεων του «Ενωτικού Συνδυασµού», ξεχωρίζει η ανάθεση µελέτη για τον στρατηγικό σχεδιασµό ανάπτυξης του τουρισµού στην πόλη που θα συµπληρώσει τον θετικό απολογισµό του θεσµού των «Αισχυλείων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19-11-2013 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 46001 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λαµβάνοντας υπόψη του: • Τις δ/ξεις του Π.∆/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ». • Τις δ/ξεις του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 • Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». • Τις δ/ξεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν.2238/94

Οκτώ νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο του «Ενωτικού Συνδυασµού» Πέρα των προγραµµατικών αξόνων, ο κ. Τσουκαλάς ιδιάιτερη αναφορά έκανε και στο συλλογικό µοντέλο διοίκησης, αποδίδοντας έµφαση στη συζήτηση µε τους δηµότες και τον προγραµµατισµό που αποτελεί απόσταγµα της συγκεκριµένης διαδικασίας διαλόγου. Η εκδήλωση έκλεισε µε την παρουσίαση οκτώ νέων προσώπων που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασµού, ανοίγοντας και επίσηµα την εκλογική διαδικασία στην οποία έχει τεθεί ο «Ενωτικός Συνδυασµός». «Ο συνδυασµός µας παρουσιάζει: Έναν νέο επικεφαλής. Ένα νέο πρόγραµµα προς συζήτηση. Για να είµαστε συνεπείς τα παραπάνω οφείλουν να συνοδεύονται και από νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τα παλιότερα και θα δηµιουργήσουν την νέα δηµοτική πλειοψηφία», είπε ο κ. Τσουκαλάς παρουσιάζοντας: την κ. Αγγελική Λισγάρα, την κ. Μαρία Γκιόκα, την κ. Ντίνα Κάπουα Μαρή, την κ. Γεωργία Τσιατσιάνη, την κ Σοφία Λινάρδου, τον κ. Θανάση ∆ιολέτη, τον κ. Κώστα Παντελίδη, και τον κ. ∆ηµοσθένη Αβραµίδη. Περικλής Ι. Μαραγκός

• .Τις διατάξεις του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64Α’ 16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών , όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπα¸κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. •Τον τρέχοντα προ¹πολογισµό του ∆ήµου Προκηρύσσει ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για την : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προ¥πολογισµού δαπάνης 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά µε συµπλήρωση τιµολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται στην υπ’ άριθµ. 10/2013 µελέτη του ∆ήµου, που έχουν υποχρέωση να συντάσσουν οι συµµετέχοντες και µε έκπτωση επί τοις εκατό ( %) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιµολογίου). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Νικ. Πλαστήρα 69 12210 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληρ: Ε.Γεωργάρα Τηλ: 5987475 Αιγάλεω 8-10-2013

Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του αρθρ. 14 Ν.998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του κ. Καρτσάνη Αθανάσιου η υπ' αριθµ. 3090 /8 -10-2013 πράξη χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Αιγάλεω για έκταση (0,17578) στρ. στη θέση Λεωφόρο Χασιάς περιφέρειας ∆ήµου Ιλίου. Με την πράξη αυτή η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής:Μη δασική άρθρου 3 παρ. 6α Ν. 998/79.

∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου , Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 18 , 1ος όροφος , στις 07 - 01 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται στις 11:00 π.µ. και ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στις 11:30 π.µ. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό υποβάλλεται εγγυητική συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προ¹πολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α. , της εργασίας στο σύνολό της ή για τις επιµέρους εργασίες για τις οποίες θα καταθέσουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι , όπως αναγράφονται στη υπ’ αριθµ. 10/2013 µελέτη του ∆ήµου. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν καθηµερινά να απευθύνονται στο ∆ήµο, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , (στο τηλ.:2132006430 –ΜΑΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΓΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ) από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α' βαθµίου Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων ∆υτ. Αττικής (Παλληκαρίδη 19-21 ΑΙΓΑΛΕΩ). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 5982315 σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΣΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ∆ασολόγος


Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Σ τ η Βουλή το «Νέο Ρυθ µιστικ ό Σ χέδιο Α θήνα ς 2 02 1» Την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου θα οριστικοποιηθούν οι στρατηγικές επιλογές που θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για τα επόµενα 20 χρόνια.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΒΑΛ Στα €2 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9µηνο Όµιλος ΕΛΒΑΛ ανακοίνωσε τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το εννεάµηνο 2013. Κατά το εννεάµηνο του 2013, παρά την επιβάρυνση των ελληνικών εργοστασίων από υψηλό ενεργειακό κόστος, ο αυξηµένος όγκος πωλήσεων και το βελτιωµένο µίγµα προeόντων είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Οµίλου σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012. Αναλυτικότερα, σε ενοποιηµένο επίπεδο ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3%, στους 252 χιλ. τόνους. Ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 2,9% στα 778,9 εκ. ευρώ επηρεασµένος από τις χαµηλές χρηµατιστηριακές τιµές του αλουµινίου. Τα µικτά κέρδη σηµείωσαν οριακή µείωση και ανήλθαν στα 66,6 εκ. ευρώ έναντι 66,8 εκ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εννεάµηνου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 67,8 εκ. ευρώ, αυξηµένα κατά 3,3%, και τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 22,2 εκ. ευρώ έναντι 21,0 εκ. ευρώ του 2012.

Ο

Σ

ε συνέχεια σχετικής επιστολής που είχε απευθύνει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Με[µαράκη, την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου πρόκειται να συζητηθεί σε κοινή συνεδρίαση της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, το «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής 2021». Στόχος είναι η οριστικοποίηση των αναπτυξιακών επιλογών του Σχεδίου, που συνιστά κορυφαία δράση στήριξης των κατοίκων του µητροπολιτικού συγκροτήµατος της πρωτεύουσας και των οικονοµικών δραστηριοτήτων που φιλοξενεί. Σχετικά µε το θέµα, ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Όπως είχαµε δεσµευτεί, φέρνουµε για συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής 2021, προκειµένου να θεσµοθετήσουµε για την πρωτεύουσα της χώρας τις στρατηγικές επιλογές που θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για τα επόµενα 20 χρόνια και οι οποίες αφορούν και αντιµετωπίζουν ισότιµα και συµπληρωµατικά το Περιβάλλον, την Παραγωγή και την Επιχειρηµατικότητα, τον Πολιτισµό, την Κοινωνική Συνοχή και την Αστική Αναζωογόνηση. Πεποίθησή µας είναι ότι ο σχεδιασµός του χώρου αφορά όλους και δεν είναι υπόθεση µόνο του ΥΠΕΚΑ, γι' αυτό και επιδιώκουµε µέσα από την ενηµέρωση των Ελλήνων Βουλευτών να επιτευχθεί µία βάση συναίνεσης, που πρέπει να έχουµε ως κοινωνία για να προσδιορίσουµε τις µεγάλες αναπτυξιακές χωρικές παρεµβάσεις. Προσδοκούµε στη γόνιµη συµµετοχή και συζήτηση των Βουλευτών και των κοµµάτων, ώστε το τελικό σχέδιο που θα προκύψει να είναι ένα ολοκληρωµένο χωροταξικό, πολεοδοµικό και αναπτυξιακό περιβαλλοντικό πλαίσιο για την Αττική, που θα συµβάλει στην απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων µε στόχο την ανάπτυξη και την ευηµερία των κατοίκων, αξιοποιώντας όλες τις προοπτικές και δυνατότητες του τόπου µας».

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Το καθαρό αποτέλεσµα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθε σε κέρδη 2,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 17,5 εκ. ευρώ του περσινού εννεάµηνου, λόγω αύξησης των φόρων που προήλθε από τον επαναfπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας συνέπεια της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%, και που επιβάρυνε, εφάπαξ και εξολοκλήρου τα αποτελέσµατα του εννεάµηνου. Τα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν σε 0,0165 ευρώ έναντι 0,1412 ευρώ του εννεάµηνου του 2012. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου, η χαµηλή τιµή του LME και η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης είχαν σαν αποτέλεσµα τη διατήρηση θετικών λειτουργικών ροών που ανήλθαν σε 43,2 εκ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισµό, ανήλθαν σε 48 εκ. ευρώ και αφορούν κυρίως τη συνέχιση των επενδυτικών προγραµµάτων στα εργοστάσια Οινοφύτων και Μ. Βρετανίας. Οι συνολικές ταµειακές εκροές του Οµίλου ανήλθαν σε 8,4 εκ. ευρώ και ο καθαρός δανεισµός σε 213,7 εκ. .

Η συνέχεια από σελ. 2

Μέχρι 27 άτοµα ανά τµήµα η εντολή του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Μάλιστα, σύµφωνα τις ∆’ και Ε’ ΕΛΜΕ υπάρχει και ειληµµένη απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης κανένα τµήµα να µην υπερβαίνει τον αριθµό των 27 µαθητών και εντολή να µην υλοποιηθεί η συγχώνευση τµηµάτων και να επανεξεταστεί η σχετική απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω της έλλειψης πιστώσεων δεν είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών, ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για την υλοποίηση ελάχιστων διορισµών και διατυπώθηκε αίτηµα για κάλυψη των διδακτικών αναγκών µέσω πραγµατοποίησης υπερωριών από τους υπάρχοντες καθηγητές. Στη βουλή το θέµα από τον βουλευτή Περιφέρειας Αττικής Βασίλη Οικονόµου Μάλιστα το θέµα, που έχει προκύψει στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο ∆ήµο Αχαρνών έφτασε και στη Βουλή, µε ερώτηση του βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής µε τη ∆ΗΜΑΡ Βασίλη Οικονόµου προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Ειδικότερα ο κ. Οικονόµου ζητά ενηµέρωση για τα δεδοµένα, πάνω στα οποία στηρίχθηκε η απόφαση συγχώνευσης τµηµάτων στα Γυµνάσια και τα Λύκεια του ∆ήµου Αχαρνών. Επιπλέον ο κ. Οικονόµου ζητά να ξεκαθαριστεί το τοπίο σχετικά µε το ποια α εντολή τελικά θα εφαρµοστεί σε ο,τι αφορά τις συγχωνεύσεις δηλαδή της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Τέλος ο βουλευτής της ∆ΗΜΑΡ ζητά ενηµέρωση και για τον ακριβή αριθµό των κενών σε καθηγητές των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών, αλλά και τυο χρόνο που αυτά πρόκειται να καλυφθούν.


Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

O MAN∆ΡΑΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Ο Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ ΟΣ Ε Κ Τ Ο Σ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΧΩΝΕΣ

ΕΠΣ∆Α:ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτάθληµα στην Α'και Β'κατηγορία στην ∆υτική Αττική 8η αγωνιστική. Τα βλέµµατα στρέφονται αύριο στην Φυλή όπου αναµετριούνται στο τοπικό ντέρµπι ο Θρασύβουλος µε τον Ακράτητο. Α Κατηγορία (8η αγωνιστική) Σάββατο(15:000

Σε αγωνιστική δράση την Κυριακή το πρωτάθληµα της Γ'Εθνικής µε αγώνες για την 8η αγωνιστική. Ο Μανδραικός υποδέχεται στην Μάνδρα ενώ ο Πανελευσινιακός αγωνίζεται εκτός έδρας µε τους Τράχωνες. 5oς ΟΜΙΛΟΣ Τράχωνες – Πανελευσινιακός Μακρυπόδης, Γκοτσόπουλος, Γκαβέρας (Αχα…ας). 6ος ΟΜΙΛΟΣ Μανδρα¸κός – Τριγλία Ραφήνας Μανούχος (Αργολίδας), Γκριτζέπης, Νίκα (Αρκαδίας).

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ο Αστέρας Μαγούλας υποδέχεται σήµερα στις 18:00 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της φουτµπόλ λίγκ την Γλυφάδα. ΧΩΡΙΣ ΚΟΤΙΤΣΑ-ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ. ΑΜΦΙΒΟΛΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ Χωρίς τον Ευθύµη Κοτίτσα και Αριστοµένη Καπουράνη και αµφίβολο τον Κώστα Στρατοµήτρο ο Αστέρας Μαγούλας υποδέχεται σήµερα στις 18:00 την Γλυφάδα. Ο προπονητής Αντώνης Πριόνας µετά την χθεσινή προπόνηση έδωσε ραντεβού σήµερα στις 16.15 στο γήπεδο Ελευσίνας και λίγο πριν την έναρξη της αναµέτρησης θα ανακοινώσει την 18άδα. Όσοι αποκλειστούν θα ακολουθήσουν κανονικά πρόγραµµα προπόνησης. Στα άλλα παιχνίδια την Κυριακή η Καλλιθέα υποδέχεται στο Ελ Πάσο τον Βύζαντα Μεγάρων, ενώ ο Αχαρναικός αγωνίζεται στα Χανιά. Αναλυτικά: Παρασκευή 22 Νοεµβρίου Αστέρας Μαγούλας- Γλυφάδα (18.00, OTE TV) ∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Χανίων) Βοηθοί: Τζαφόλιας (Ανατ. Αττικής), Κωνταντόπουλος (Κορινθίας) Κυριακή 24 Νοεµβρίου Καλλιθέα- Βύζας Μεγάρων (15:00) ∆ιαιτητής: Κορδολαίµης (Ανατ. Αττικής) Βοηθοί: Μεσσήνης, Παπαδήµας (Αχα…ας) ΑΟ Χανιά - Αχαρνα¸κός (14.00) ∆ιαιτητής: Κοσικίδης (Αθηνών) Βοηθοί: Κόκµοτος (Ρεθύµνου), Λιανδράκης (Ηρακλείου).

Α Κ ΡΑ Τ Η Τ Ο Σ

Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ∆ΗΜ. ΦΥΛΗΣ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: ΑΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ Κυριακή(11:00) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΛΕΩΝ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(15 ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΠΕΡΑΜΟΣ

-

Α.Π.Σ

ΙΚΑΡΟΣ

:00)ΕΘΝΙΚΟΣ- ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΝΕΑ

Β Κατηγορία(8η αγωνιστική) ΣΑΒΒΑΤΟ (15:00) ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ Κυριακή(15:00) ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ: ΕΛΠΙ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΚΡΙΟΣ ΑΣ ΣΕΠΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 3-0(α.α).

ΕΣΚΑΝΑ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Η ΚΕ∆ Ε ΣΚΑΝΑ α νακ οί ν ω σ ε το υ ς δ ι αι τη τές κ ρι τέ ς κα ι κο µ ι σσ άρ ι ου ς π ο υ θ α δ ι ε υ θ ύ ν ο υ ν τ ου ς αγώνες του Σαββ ατ οκ ύ ρι α κο υ . Α ν αλ υ τι κ ά: ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.13 ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ 14.00 ΚΛ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΜΑΝ∆ΡΑœΚΟΣ ΑΟΚ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ Γερουλάνος Καραγεωργόπουλος ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 11.00 1ο ΚΛ ∆ΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΑΝ∆ΡΑœΚΟΣ Καλαντζής Χατηζπαρασκευά Σαλταγιάννη 18.00 ΚΛ. ΑΛ ΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Κιουλάφας Μπασούκος Χατζής ΠΑΙ∆ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Κλ. Μεγάρων 19.30(Π) ΝΕ Μεγαρίδος –Εν Αµφιάλης Κιουλάφας Μπαοσύκος Χατζής Κλ. Μάνδρας 15.30 (Ε) Μανδρα¸κός Εν. Αµφιάλης Γερουλάνος Καραγεωργόπουλος Κουτσοµήτρος

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11.13 ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ 12.30 ΚΛ. ΜΕΓΑΡ ΑΛ ΣΑΛ ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Γερουλάνος Μπασούκος Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κλ. Μάνδρας 18.00 Μανδρα¸κός∆άφνη Αγ. ∆ηµ. Γερουλάνος Αυγερινός Καραγεωργόπουλος Κουτσοµήτρος Ντεµελής Κλ. Καµινίων 19.00 Προφ. Ηλίας Πανελευσινιακός ∆ελαγραµµάτικας Μαυρέλης Πασχοπούλου Φεστερίδης Αυγουλάς ΠΑΙ∆ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Κλ. ∆ασκαλ. Ελευσίνας 12.00(Π) Πανελευσινιακός Ηλεκτρούπολη Πέππας – Μοσκόβης Παπαδάτος

Κλ. ∆ασκαλ. Ελευσίνας 13.30(Ε) Πανελευσνιακός Φάρος Κερ. Πέππας Μοσκόβης Παπαδάτος Κλ. Περάµατος 17.15(Π) Φιλία Περαµ. Εν. Περάµου Μεγάρων Κοσµίδου –Γουζούασης Πολίτης Κ. Κλ. Περάµατος 19.00(Ε) Πέραµα ΟΚ Ελευσίνας Κοσµίδου –Γουζούασης Πολίτης Κ. Κλ. Ικονίου 13.00 (Π) Αν Ικονίου ΟΚ Ελευσίνας Καλαντζής Κάζος Μούλτση Κλ. Μεγάρων Αλ΄Σάλτας 14.30(Π) ΝΕ Μεγαρίδος ΓΑΣ Ελευσίας Γερουλάνος –Χατζής Πάλλας Κλ. Μεγάρων Αλ΄Σάλτας 16.00(Ε) ΝΕ Μεγαρίδος ΓΑΣ Ελευσίας Γερουλάνος –Χατζής Πάλλας


Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

Κυριακή 24/11: Τουρνουά παµπαίδων µπάσκετ, Γυµναστικός – Πανελευσινιακός «Αλέκος Σάλτας»

Στα πλαίσια του τουρνουά παµπαίδων της ΕΣΚΑΝΑ την Κυριακή το µεσηµέρι, ώρα 12:30, ο Γυµναστικός Σύλλογος Μεγάρων υποδέχεται στο κλειστό «Αλέκος Σάλτας» τον Πανελευσινιακό

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΝΗΡΕΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ :

Ο Ι Π ΡΟ Σ ΦΥΓ Ε Σ Κ Α Ι ΝΕ ΤΟ Ν ΒΥΖ Α ΝΤΑ ;

Η ΜΑΡΙΑ ΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ο Νηρέας Nέας Περάµου πατάει στο πιο ψηλό σκαλί του παγκόσµιου ιστού µε την αθλήτρια του ΜΑΡΙΑ ΣΙΜΟΥ η οποία αναχωρεί την ∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου για το παγκόσµιο σχολικό πρωτάθληµα ενόργανης γυµναστικής που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία. Ένας αγώνας ο οποίος είναι ορόσηµο για την Μαρία. Της ευχόµεθα καλή επιτυχία.

Οι προσφυγές από παίκτες προηγούµενων ετών «καίνε» τον Βύζαντα Μεγάρων και πλέον το ενδεχόµενο να αφαιρεθούν κάποια στιγµή προσεχώς, ακόµα και βαθµοί από τους «κιτρινόµαυρους», είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Με όποιες βέβαια συνέπειες, που µπορεί να γίνουν ακόµα µεγαλύτερες, συνεπάγεται κάτι τέτοιο στη γενικότερη παρουσία αυτής της οµάδας στο πρωτάθληµα της Β' Εθνικής. Ήδη, αυτή την εβδοµάδα οι Μεγαρείς όφειλαν να εξοφλήσουν τον ∆ηµήτρη Κοττάρα για τον οποίο έχει τελεσιδικήσει απόφαση για καταβολή όλου του ποσού που του οφείλεται, αφού οι δόσεις που είχαν οριστεί δεν δόθηκαν στην ώρα τους και η ρύθµιση δεν ισχύει πια. Σύµφωνα µε πληροφορίες αν δεν υπάρξει άµεσα τακτοποίηση της οφειλής αυτής, το παιχνίδι της Κυριακής µε την Καλλιθέα δεν θα οριστεί και οι Μεγαρείς θα το χάσουν στα χαρτιά. Αν µάλιστα γίνει τρεις φορές κάτι τέτοιο, µια οµάδα αποβάλεται από το (οποιοδήποτε) πρωτάθληµα... Ο παράγοντας του Βύζαντα Μεγάρων, Σωτήρης Μαυρονάσιος σε δηλώσεις του τελευταίο διήµερο σε αθηναικά, έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, ανέφερε: «∆εν µπορούµε να λειτουργήσουµε έτσι την οµάδα. Έχουµε να πληρώσουµε άµεσα, χιλιάδες ευρώ σε προσφυγές. Αν δεν το κάνουµε, θα τιµωρηθούµε µε µηδενισµό στο µατς που θα έχουµε µπροστά µας και µε αφαίρεση τριών βαθµών. ∆ώσαµε πριν λίγες µέρες 13.000 ευρώ για ενηµερότητες και να µπορούµε να σφραγίσουµε εισιτήρια. Μέσα στον µήνα δώσαµε 40 χιλιάδες ευρώ ως τώρα. Όσοι, παίκτες και άλλοι, έχουν να λαµβάνουν χρήµατα από το Βύζαντα, δεν πρέπει να πιέζουν τις καταστάσεις. Καλούνται να έχουν λογικές απαιτήσεις και σε λογικά χρονοδιαγράµµατα. Αλλιώς, θα µπει... λουκέτο στο Βύζαντα και δεν θα πάρουν τίποτα! Βάσει των οικονοµικών δυνατοτήτων δεν µπορεί να γίνει κάτι καλύτερο...». Επεσήµανε ακόµα ότι για το µατς αυτής της Κυριακής (µε την Καλλιθέα) έχει βρεθεί η λύση και δεν θα υπάρξει τελικά πρόβληµα. Την προσεχή εβδοµάδα πάντως, µεταξύ άλλων, η οµάδα πρέπει να πληρώσει άµεσα άλλη τελεσίδικη οφειλή, στον Κροάτη Ράσιτς (από τη σεζόν 2009-2010) που το συνολικό και τελεσίδικο ύψος της είναι 37.000 ευρώ...

Με χρ ηµα τι κό πρ όστι µ ο τι µω ρή θηκ ε ο Αχα ρ ναQκός «Η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις: Επέβαλε στην ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑœΚΟΣ την πειθαρχική ποινή, του χρηµατικού προστίµου των πεντακοσίων (500) ευρώ. Απήλλαξε την ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑœΚΟΣ τον Α. ΠΑΓΩΝΑ από την αποδιδόµενη σε αυτούς πειθαρχική παράβαση (αγώνας της 20-102013 µε ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ).

***Επέβαλε στην ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑœΚΟΣ την πειθαρχική ποινή, του χρηµατικού προστίµου των τριακοσίων (300)ευρώ (αγώνας της 3-11-2013 µε ΠΑΕ ΑΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ). ***Στη διάθεση του προπονητή του Αχαρνα¸κού Μάκη Παπαδόπουλου για το παιχνίδι µε τον ΑΟ Χανιά βρίσκεται ο Ιγκόρ Μιρτσέτα που εξέτισε την ποινή του. Ωστόσο, απών θα είναι ο Στάθης Προβατίδης που έχει συµπληρώσει κάρτες. Πιθανό να µπει στην αποστολή ο Χριστόπουλος που αποθεραπεύτηκε.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΛΑΜΠΕΡΗ Α.Σ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ'' ΕΦΗΒΙΚΟ [1997-1999]'' ΠΑΙ∆ΙΚΟ [19982000] 'ΠΡΟΠΑΙ∆ΙΚΟ [2001-2003] Κ ΤΖΟΥΝΙΟΡ [2006 - ....] ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΣΚΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ [6932652362 Κ 6946914441].ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ.

O ΠΗΓΑΣΟ Σ Θ ΡΙ ΑΣΙ ΟΥ ΣΤΗΝ Χ ΡΥΣΟ ΥΠΟΛ Η Μ Ε ΤΟ Ν ΑΤΡΟ ΜΗΤ Ο ΑΘ ΗΝΑΣ Την Κυριακή 25-11 ο Πήγασος Θριασίου θα δώσει φιλικό αγώνα µε τον Ατρόµητο Αθηνών στο γήπεδο της Χρυσούπολης και ωρα 16:30.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ «Ψευδο-βοµβιστής» ο καµικάζι κατά του Ερντογάν Ως «διανοητικά ασταθής» περιγράφηκε από τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουαµέρ Γκουλέρ, ο συλληφθείς ως παρολίγον «βοµβιστής-καµικάζι» που επιχείρησε να επιτεθεί στο γραφείο του τούρκου πρωθυπουργού, Ταγίπ Ερντογάν, το µεσηµέρι της Πέµπτης στην Αγκυρα. Σύµφωνα µε τις νεότερες αναφορές των τουρκικών και διεθνών ΜΜΕ η «βόµβα» που αρχικά θεωρήθηκε ότι δεν είχε προλάβει να ενεργοποιήσει ο 52χρονος δράστης, δεν ήταν βόµβα.

Μαζικό µπλόκο σε 1.000 µετανάστες από Ισπανία – Μαρόκο Από τις πιο “πολυσύχναστες”, αλλά και τις πιο σκληρές σε συνθήκες πύλη εισόδου µεταναστών από το Μαρόκο, προς την Ισπανία, είναι ο θύλακας της Μελίγια. Συχνά έχουν γραφτεί ανθρώπινες τραγωδίες στο συρµατοπλεγµένο φράχτη που αποτελεί και το “σηµείο µηδέν”. Την Τρίτη 19 Νοεµβρίου, ο γενικός εισαγγελέας της Ισπανίας Αντόνιο Τόρες-Ντούλθε εκτίµησε ότι η τοποθέτηση του συρµατοπλέγµατος αυτού «δεν συνάδει µε το διεθνές δίκαιο» και ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα σχετικά. Αυτή τη φορά, επιχειρήθηκε µαζικό πέρασµα µεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική, προς την Ισπανία, το απέτρεψαν µαροκινές δυνάµεις. Τα δύο χερσαία σηµεία όπου η Ευρώπη και η Αφρική έχουν σύνορα, είναι η Μελίγια και η Θέουτα, ισπανικοί θύλακες στις ακτές του Μαρόκου.

Τα τρακτέρ απέκλεισαν το Παρίσι Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν µε τα τρακτέρ τους χθες το πρωί κεντρικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν στο Παρίσι για να διαµαρτυρηθούν για την

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΛ10ΩΨΝ-Ρ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Πληροφορίες: ΜΠΕΛΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Τηλέφωνο: 2132006516 Fax: 2105571273 e-mail: bellias.s@aspropyrgos.gr web site: www.aspropyrgos.gr Ηµερ/νια:.11./.11./2013 Αρ. Πρωτ. 43873........ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ[ για το έτος 2014» (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του ∆ήµου Ασπροπύργου, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονά-

δες, καυσίµων στην τιµή ανά λίτρο προ¥πολογισµού 615.000,00 € µε Φ.Π.Α. Οι τιµές των καυσίµων παρουσιάζουν διακυµάνσεις , για αυτό η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου θα λαµβάνει ηµερησίως τις τιµές που καθορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και δ/νσης εµπορίου ανά λίτρο. Το άρθρο 42 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ορίζει :« Στις διακηρύξεις διαγωνισµών για την ανάδειξη προµηθευτών ,ειδών των οποίων οι τιµές είναι εκτός διατίµησης περιλαµβάνεται όρος σύµφωνα µε τον οποίο , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό [%] υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του. Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: • Τις διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές

αύξηση της φορολογίας και τη µείωση των ευρωπα¸κών επιδοτήσεων. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε ένα από τα φράγµατα αυτά, βορείως της πρωτεύουσας.

Στους πιλότους ρίχνουν την ευθύνη για τη συντριβή του Boeing 737 στη ρωσική πόλη Καζάν Σύµφωνα µε την προκαταρκτική έκθεση που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα, την ώρα που το αεροσκάφος πλησίαζε στο διάδροµο προσγείωσης οι πιλότοι έκριναν ότι δεν είναι δυνατή η προσγείωση και επιτάχυναν προκειµένου το Μπόινγκ να κερδίσει ύψος και να γίνει µια δεύτερη προσπάθεια προσγείωσης. «Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν µετά την αποκωδικοποίηση του µαύρου κουτιού, η πτώση του αεροσκάφους ενδέχεται να οφείλεται στους ελλιπείς χειρισµούς του πληρώµατος σε µη φυσιολογικές συνθήκες», δήλωσε πηγή από τους κύκλους των ερευνών στο πρακτορείο Interfax. Το 737 της ρωσικής εταιρείας Ταταρστάν συνετρίβη την Κυριακή το βράδυ στο αεροδρόµιο του Καζάν, µε αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους οι 44 επιβάτες και το εξαµελές πλήρωµα.

Ιράν: Συµφωνία µόνο εάν προβλέπει εµπλουτισµό ουρανίου Σαφή προειδοποίηση προς τις µεγάλες δυνάµεις έστειλε ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγµατευτικής οµάδας λέγοντας ότι το Ιράν δεν θα αποδεχθεί καµία συµφωνία για το πυρηνικό του πρόγραµµα, εάν δεν περιλαµβάνει την εγγύηση του δικαιώµατός του να προχωρεί στον εµπλουτισµό ουρανίου. "Καµία συµφωνία που δεν θα περιλαµβάνει τον εµπλουτισµό του ουρανίου από την αρχή µέχρι το τέλος δεν θα γίνει αποδεκτή", έγραψε ο Αµπάς Αραγτσί στο λογαριασµό του στο Twitter.

Γαλλίας Λοράν Φαµπιούς δήλωσε ότι ελπίζει πως το Ιράν και οι µεγάλες δυνάµεις θα καταλήξουν σε µία "στέρεη συµφωνία", τονίζοντας ότι µία τέτοια συµφωνία δεν είναι δυνατή παρά επί µίας "αυστηρής βάσης".

Α ντί σ τ ρο φα µ ετ ρά ει ο χρό νο ς , γι α τ ην α ξ ιο λ ό γησ η τω ν µε τα ρρ υθ µί σ εων τ ης Πο ρ το γ αλ ί ας Αντίστροφα µετράει ο χρόνος, ώστε να ξεκινήσει από ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ, η διαδικασία αξιολόγησης του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων της Πορτογαλίας. Στις 4 ∆εκεµβρίου, έχει οριστεί η έναρξη της διαδικασίας και αναµένεται η χώρα να βγει τι καλοκαίρι του 2014 από το πρόγραµµα χρηµατοοικονοµικής στήριξής της, το οποίο είχε συµφωνηθεί το 2011. Η νέα αξιολόγηση θα είναι η 13η στη σειρά, ενώ υπενθυµίζεται ότι στην προηγούµενη, οι διεθνείς πιστωτές της Λισαβόνας απέρριψαν το αίτηµα της πορτογαλικής κυβέρνησης να υπάρξει χαλάρωση των δηµοσιονοµικών στόχων που της έχουν τεθεί για τη νέα χρονιά.

Σε... κατακόρυφη πτώση η δηµοτικότητα του Οµπάµα Εξαιτίας του περιβόητου Obamacare Σε... κατακόρυφη πτώση η δηµοτικότητα του Αµερικανού προέδρου Μπαράκ Οµπάµα, κυρίως λόγω του αµφιλεγόµενου προγράµµατος για το εθνικό σύστηµα υγείας, το περιβόητο Obamacare, η αποτελεσµατικότητα του οποίου φαίνεται να διχάζει τους Αµερικανούς, που δείχνουν ολοένα και µικρότερη εµπιστοσύνη στις ικανότητες του προέδρου τους να το φέρει εις πέρας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της ερµηνευτικές εγκυκλίους. • Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010. • Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. • Τις σχετικές διατάξεις Ν.3463/2006«∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την 0701-2014 και ώρα 10:00 π.µ. µε 10:30 π.µ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ασπροπύργου στην οδό Λ. ∆ηµοκρατίας 18, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής . Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του προ¥πολογισµού και ορίζεται στο ποσό των 25.000,00 € για τα καύσιµα, 3.500,00 € για το πετρέλαιο θέρµανσης και 2.250,00 € για τα ελαιολιπαντικά κατατεθειµένη µε Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ασπροπύργου , οδός Λ. ∆ηµοκρατίας 18 στο τηλέφωνο 2132006516, Γραφείο Προµηθειών. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπα¤κής Ένωσης , σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, στο τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., καθώς επίσης σε µία ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού σύµφωνα µε το Ν.3548/2007,καθώς και επιµελητήρια. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, & στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.aspropyrgos.gr . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΑΜΟΣ Ο Υφαντίδης Βασίλειος του Θεόδωρου και της Ελένης το γένος Καπατασίδου που γεννήθηκε στην Πεντάβρυσο Καστοριάς και κατοικεί στην Πεντάβρυσο Καστοριάς και η Σηµαιοφορίδη Βικτωρία του Κωνσταντίνου και της Ελένης το γένος Μιχαηλίδη που γεννήθηκε στο Τσιµκέντ του Καζαχστάν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο πρόκειται να παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο Ασπροπύργου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 18ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου µε εθελοντική συµµετοχή εκπαιδευτικών Ο Σύλλογος Γονέων του 18ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών (Αγ. Πέτρου & Σαµψούντος), καλεί τους εκπαιδευτικούς του ∆ήµου Αχαρνών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, να παρευρεθούν στη συνάντηση-συζήτηση που θα γίνει Παρασκευή 29 Νοεµβρίου και ώρα 6µ.µ για τη δηµιουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου τις απογευµατινές ώρες, στο χώρο του σχολείου. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6975973721 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ∆.Σ


Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Σύστηµα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδοµικών αδειών Το Ενιαίο Σύστηµα Υποβολής Αιτήσεων, Έγκρισης και Ελέγχου Πολεοδοµικών Αδειών ∆όµησης είναι έτοιµο και εντός 15 ηµερών θα αρχίσει να λειτουργεί στην Υπηρεσία ∆όµησης του δήµου Αθηναίων, ακολούθως στο δήµο Θεσσαλονικέων και ως το τέλος του πρώτου διµήνου του 2014, σε όλες της Υπηρεσίες ∆όµησης της χώρας.Μέσα από το ίδιο σύστηµα, επίσης σε 15 ηµέρες, θα µπορεί να γίνεται, δίχως ανθρώπινη παρέµβαση, ο προσδιορισµός του ελεγκτή δόµησης, ο οποίος ηλεκτρονικά θα υποβάλλει τη δική του έκθεση. «Θα είµαστε οι πρώτοι που θα κάνουµε χρήση ενός εκσυγχρονιστικού εργαλείου και αναβάθµισης των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τον πολίτη» υπογράµµισε ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης, επισηµαίνοντας πως χάρη στο έργο που υλοποίησε το ΤΕΕ θα εξοικονοµηθεί κόστος, χρόνος και προσωπικό στις αντίστοιχες υπηρεσίες, ώστε να απασχοληθεί σε άλλες ουσιαστικές εργασίες, όπως είναι ο έλεγχος της αυθαίρετης δόµησης.Ταυτόχρονα ο κ. Καµίνης τόνισε πως το σύστηµα αυτό διασφαλίζει τη διαφάνεια των υπηρεσιών και αποκλείει αθέµιτες συναλλαγές. Προσφέρει, επίσης, νέα σύγχρονα εργαλεία για τον έλεγχο των αυθαιρέτων και αυθαιρεσιών.

Φαρµακοποιοί: Υπολειτουργεί το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Συνεχείς δυσλειτουργίες στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καταγγέλλουν οι φαρµακοποιοί µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των ιατρικών συνταγών και οι ασθενείς να µην µπορούν να πάρουν έγκαιρα τα φάρµακά τους. Ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος είχε ζητήσει από την διαχειριστική αρχή του συστήµατος, οι οποιεσδήποτε εργασίες αναβάθµισης να γίνονται σε ηµέρες και ώρες που δεν δηµιουργείται αναστάτωση στην συναλλαγή µεταξύ ασφαλισµένων και φαρµακοποιών. Ωστόσο, όπως αναφέρουν το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρουσιάζει επαναλαµβανόµενες διακοπές λειτουργίας. «Στηρίξαµε και στηρίζουµε τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση αλλά δεν είµαστε υποζύγια κανενός.

Οι φαρµακοποιοί έχουν ανεχθεί πολλές φορές και έχουν πληρώσει τα όποια προβλήµατα έχουν δηµιουργηθεί. Όµως ο κόµπος έφθασε στο χτένι. Και η υποµονή έχει τα όρια της», δηλώνει ο πρόεδρος του συλλόγου Κυριάκος Θεοδοσιάδης.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Όχι στο ξεπάγωµα των πλειστηριασµών ∆υναµική αντίδραση από όλους ενάντια στην απελευθέρωση των πλειστηριασµών ζήτησε η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) στην ηµερίδα που διοργάνωσε την Τετάρτη για το ακανθώδες αυτό θέµα. Σε ό,τι αφορά στις προτάσεις που παρουσίασε η ΕΚΠΟΙΖΩ και τις οποίες τις έχει καταθέσει τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα κόµµατα της αντιπολίτευσης, προτείνει την προσαρµογή των δανείων στις σηµερινές πραγµατικές αξίες των ακινήτων, αλλά και την ειδική προστασία για τις ευπαθείς οµάδες µε την καταβολή µόνο τόκων µε επιτόκιο της ΕΚΤ και επιµήκυνση των δανείων. Επίσης, η ΕΚΠΟΙΖΩ προτείνει και την ένταξη των εµπόρων στην προστασία του νόµου Κατσέλη. Υπενθυµίζεται ότι οι πλειστηριασµοί έχουν ανασταλεί από το 2008 για οφειλές έως 200.000 ευρώ προς πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών και από το 2010 (ν. Κατσέλη) έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασµοί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ανεξάρτητα από το ποσό οφειλής, αρκεί η αντικειµενική αξία του ακινήτου να µην υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας, προσαυξηµένο κατά 50%. Το ποσό αυτό για µια τετραµελή οικογένεια φθάνει τις 450.000 ευρώ. Πέρα από την αναστολή των πλειστηριασµών που ισχύει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2013, και στον τελευταίο νόµο που πέρασε το καλοκαίρι και αφορά τους ενήµερους δανειολήπτες, προβλέπεται η αναστολή των καταγγελιών και των ατοµικών διώξεων. Συγκεκριµένα ο νοµοθέτης αναφέρει ότι «ο δανειστής υποχρεούται να απόσχει από κάθε καταγγελία της υπαχθείσας στο πρόγραµµα δανειακής σύµβασης και από κάθε ατοµική δίωξη κατά του οφειλέτη, ο οποίος έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα διευκόλυνσης. Επίσης ο δανειστής υποχρεούται να απόσχει από κάθε ατοµική δίωξη κατά του εγγυητή».

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Συµπληρώνεται ένας χρόνος από την ηµέρα που έφυγε από κοντά µαςο λατρευτός µας σύζυγος, πατέρας και παππούς ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Θα θέλαµε να προσέλθετε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας την Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 09:30 π.µ.για να προσευχηθούµε όλοι µαζί για την ανάπαυση της ψυχής του. Σας ευχαριστούµε Η Σύζυγος Αννα Τα τέκνα Αντώνης & Ελένη Μίκα & Αντώνης Τα εγγόνια & οι λοιποί συγγενείς

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. Ελευσίνα και γύρω περιοχές. Κος Κώστας. 6932851913

Εντός των ηµερών η απόφαση του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης για κάλυψη θέσεων από δηµοτικούς αστυνοµικούς Εντός των προσεχών ηµερών αναµένεται να εκδοθεί απόφασηανακοίνωση του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη βάσει γνωµοδότησης του Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του υπουργείου για την επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις δηµοτικών αστυνοµικών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα κινητικότητας. Ηδη συνεδρίασε το Τριµελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, και µε γνωµοδότησή του καθορίστηκαν η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής και ο αριθµός που θα διατεθεί σε κάθε φορέα. Η επανατοποθέτηση δηµοτικών αστυνοµικών θα πραγµατοποιηθεί κατά κύριο λόγο στην Ελληνική Αστυνοµία, ενώ σηµαντικός αριθµός θα αξιοποιηθεί ως φύλακες σε σωφρονιστικά καταστήµατα, στις υπηρεσίες αλλοδαπών και µετανάστευσης («one stop shop») του υπουργείου Εσωτερικών, στις υπηρεσίες δίωξης του παραεµπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονοµικών, όπου θα ενταχθούν κάτοχοι πτυχίων σχετικών µε το επιχειρησιακό αντικείµενο.

Επιβάτες εναντίον οδηγού λεωφορείου γιατί ζήτησε να ακυρώσουν το εισιτήριο Θύµα ξυλοδαρµού από τρεις λαθρεπιβάτες στη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει ότι έπεσε 54χρονος οδηγός του ΟΑΣΘ, το βράδυ της Τετάρτης, στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας. Όπως υποστηρίζει ο 54χρονος, ζήτησε από τους τρεις άγνωστους άνδρες, που επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο της γραµµής 72 (ΑΣ ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα) να ακυρώσουν εισιτήρια, αλλά αυτοί αρνήθηκαν να συµµορφωθούν µε την υπόδειξη. Τότε, τα πνεύµατα «άναψαν» µε αποτέλεσµα ο οδηγός, σύµφωνα µε τον ίδιο, να δεχθεί σωµατική επίθεση από τους λαθρεπιβάτες, οι οποίοι αµέσως µετά κατέβηκαν από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν. Ο 54χρονος πήγε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ, όπως έγινε γνωστό, προτίθεται να καταθέσει µήνυση για το περιστατικό.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)


Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα:σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόeλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

επιπλωµένη

κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13) Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ επαγγελµατικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, δοµηµένη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφεία, ιατρεία, διαγνωστικό κέντρο, κλπ. Πληροφορίες στο 6936581380 (6.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (9.9.13)

ουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13)

Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

-

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρ-

Ζητούνται κοπέλες για την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφέ του καταστήµατος “STATE COFFEE CO” Ελευσίνας. Εµπειρία επιθυµητή, φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942807545 & 6937494104. (5.11.13)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2014. ΤΙΜΗ 50 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ.: 6949383778

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ[ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

4..9.13

Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

Τ ΕΧ ΝΙ ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

21.11.11

Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο 50ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Θηβών βιοτεχνικός χώρος 1.200 τ.µ. από µπετόν µε γραφεία σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Τιµή ενοικίου 1150 ευρώ. (10.9.13) Τηλ. επικοινωνίας: 210 5542022 και 6909853679

Ασπρόπυργος (1.13)

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ (18.3.13)

Τσίγκος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013

Σε 5.100 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, το γρήγοροΊντερνετ έως το 2015

Σ

ε 5.100 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 40% της ελληνικής επικράτειας, θα φτάσει το γρήγορο Ίντερνετ έως το 2015. Όπως δηµοσιοποιήθηκε, προκηρύχθηκε το έργο Rural Broadband, το οποίο έχει στόχο να φέρει την ευρυζωνικότητα στις δυσπρόσιτες περιοχές. Το Rural Broadband είναι συνολικού προ¹πολογισµού 161 εκατ. Ευρώ και θα υλοποιηθεί µέσω Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), ενώ θα προκηρυχθεί σε τρεις ξεχωριστές εργολαβίες των 44,5 εκατ. ευρώ, 56,5 εκατ. ευρώ και 60 εκατ. ευρώ. Το έργο Rural Broadband θα υλοποιηθεί ακολουθώντας τη διαδικασία Σύµπραξης ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) για την ανάπτυξη των σχεδιαζόµενων υποδοµών δικτύου στις περιοχές-στόχους και την παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών στον πληθυσµό των περιοχών αυτών, υιοθετώντας ένα µοντέλο που θα επιτρέψει τη βιώσιµη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδοµών σε µακροπρόθεσµη βάση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον ανταγωνισµό. Το µοντέλο επένδυσης για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου Σ∆ΙΤ στηρίζεται στη βάση λογικής DBFO (Design, Build, Finance, Operate),και αφορά ολική δηµόσια χρηµατοδότηση του κεφαλαιουχικού κόστους (Capex). Οι Ιδιωτικοί Φορείς Σύµπραξης (ΙΦΣ) (έως 3 βάσει του αρχικού σχεδιασµού) που θα επιλεγούν µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, θα κληθούν να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία (µορφή BOT) και να διαχειριστούν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ένα δηµόσιο δίκτυο ευρυζωνικών υποδοµών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υποδοµών σε παρόχους τηλεπικοινωνιών για

προσφορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις). Η δράση χρηµατοδοτείται από τα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» και το «ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους καθώς και από Ιδιωτική ∆απάνη προερχόµενη από τους υποψήφιους αναδόχους του έργου. Η ∆ηµόσια ∆απάνη ύψους 161.077.032 € θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως συνεισφορά για τη χρηµατοδότηση της Α Φάσης της Σύµπραξης. Η δηµόσια δαπάνη αφορά ποσά χωρίς ΦΠΑ. Η ∆ηµόσια ∆απάνη κατανέµεται σε τρείς γεωγραφικές ενότητες, στις οποίες και έχει κατατµηθεί, µετά από ενδελεχείς τεχνο-οικονοµικές µελέτες, το σύνολο των περιοχών της παρέµβασης για λόγους διασφάλισης του ανταγωνισµού. Στόχοι του έργου Επαρκής ευρυζωνική κάλυψη των λευκών αγροτικών περιοχών ∆υνατότητα παροχής αξιόπιστων και οικονοµικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικότητας στους τελικούς χρήστες (σε ό,τι αφορά στην ταχύτητα, στην ποιότητα και στην τελική τιµή προς τους καταναλωτές). Ανάπτυξη µιας ισχυρής και ανθεκτικής στο χρόνο δικτυακής υποδοµής σύµφωνα µε τη Ψηφιακή Ατζέντα 2020 Ικανότητα ουσιαστικής ενθάρρυνσης του ανταγωνισµού και αποτροπή οποιουδήποτε µεµονωµένου παρόχου από το να αποκτήσει ειδικά πλεονεκτήµατα έναντι των υπολοίπων. Επαρκής κρατικός έλεγχος των αρχών λειτουργίας του δικτύου. Ενθάρρυνση και διευκόλυνση υφιστάµενων παρόχων υπηρεσιών δικτύου

Thriassio 20131122