Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

“Ζεστό” χρήµα για υποδοµές σε τοπική και περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Σåë. 3

Από την Ευρωπαxκή Τράπεζα Επενδύσεων

Τι σχεδιάζουν για τα ιατρεία του ΕΟΠΠΥ στον Ασπρόπυργο; Έντονη ανησυχία προκαλεί η φηµολογία για µεταφορά τους. Επιστολή Ν. Μελετίου στον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς κοµµάτων και βουλευτές

«Κλείνει» η πληγή του χειµάρρου «Αγίου Ιωάννη» στη ∆υτική Αττική Τέλος στις «βαρκάδες» στην Εθνική Οδό στο ύψος της «Χαλυβουργικής» βάζει υλοποίηση του µεγάλου αντιπληµµυρικού έργου

Óåë. 2-9

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Υποψήφιος δήµαρχος ο κ. Σπύρος Βρεττός. Στήριξαν µε ανεξαρτητοποιήσεις από την παράταξη Ντούρου οι Β. Λαζάρου, Θ. Χαραλαµπίδης, Σ. Κοπαλάς και Ε. Παπανίκας «Συνοµωσία» είδε ο δήµαρχος Σ. Ντούρος που πραγµατοποίησε αιχµηρή αναφορά περί συµφερόντων

Σåë 3-4

Óåë. 2-5

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας ύψους 2.700 ευρώ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ

« Ό χ ι » τ ω ν εµ π ό ρ ω ν στ ο α ίτ η µ α ξε νο δό χω ν γι α λ ε ιτο υ ργ ία κάθ ε Κ υρι ακή Σåë. 5 Σύλλογος Μέριµνα-Εθελοντές Αχαρνών, Θρακοµακεδόνων Βράβευση εθελοντών για τη συµµετοχή τους στην πυροπροστασία το καλοκαίρι του 2013

Σåë. 6

Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία αποθηκών

Σåë. 6

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑWΚΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Σåë. 7

Επιµορφωτικό σεµινάριο στο ΚΠΕ Ελευσίνας για την αειφορία

ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΤΟ ΥΠΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ

«Σφραγίζεται» η προστασία της 1ης κατοικίας φτωχών νοικοκυριών Óåë. 8

“Χαρτογράφηση” των τεχνικών για την υλοποίηση προγραµµάτων “Ενεργοί Πολίτες” Σåë. 7

Ó åë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2355 Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ÁΤΤΙΚΗ Παρασκευή 8.11.2013 Καιρος : Νεφώσεις 'Ανεµοι: ανατολικοί 4-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 12 έως 23 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Άγγελος, Αγγελική, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Αραβέλα, Αραµπέλα, Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Ματίνα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013 Ελευσίνα Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. ∆ήµητρος 54, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105549968 Ασπρόπυργος Αντωνάρας ∆ηµήτριος Συγγρού & Τζαβέλλα 25α Τηλέφωνο: 210 5571663 Φυλή - Άνω Λιόσια Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32, Παρασκευή 08/11/2013 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102470189 Αχαρνές ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Λεωφόρος Πάρνηθος 170, Εφηµερία: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102406400 Στράγκα Μαρία Χ. Φιλαδελφείας 47, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102440400 Μάνδρα Ασηµάκης Γρηγόριος Στρ. Ρόκκα 114 Τηλέφωνο: 210 5550323 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Υποψήφιος δήµαρχος ο κ. Σπύρος Βρεττός. Στήριξαν µε ανεξαρτητοποιήσεις από την παράταξη Ντούρου οι Β. Λαζάρου, Θ. Χαραλαµπίδης, Σ. Κοπαλάς και Ε. Παπανίκας «Συνοµωσία» είδε ο δήµαρχος Σ. Ντούρος που πραγµατοποίησε αιχµηρή αναφορά περί συµφερόντων λήρης ανατροπή του προεκλογικού σκηνικού και συσχετισµών δυνάµεων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο συντελέστηκε στο ∆ήµο Αχαρνών, µόλις σε λίγα λεπτά από τη στιγµή που ο Σπύρος Βρεττός, αποκάλυψε δηµόσια την πρόθεσή του να διεκδικήσει στις επερχόµενες εκλογές το δηµαρχιακό θώκο. Μάλιστα ως λόγος της παραίτησης του αντιδηµάρχου που κατατέθηκε προχθές, παρουσιαζόταν η επιλογή του να αφοσιωθεί στις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις.

Π

Καταιγισµός ανεξαρτητοποιήσεων από την παράταξη του δηµάρχου Σ. Ντούρου Παρά τις διαψεύσεις των προηγούµενων ηµερών για οποιαδήποτε εµπλοκή του µε την εκλογική διαδικασία, ο µέχρι πρότινος αντιδήµαρχος Οικονοµικών

«Κλείνει» η πληγή του χειµάρρου «Αγίου Ιωάννη» στη ∆υτική Αττική Τέλος στις «βαρκάδες» στην Εθνική Οδό στο ύψος της «Χαλυβουργικής» βάζει υλοποίηση του µεγάλου αντιπληµµυρικού έργου

(Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

και στενός συνεργάτης του δηµάρχου, έδωσε το έναυσµα «κινηµατικής διαδικασίας » στην επιλογή του. Σε αυτή συντάχθηκαν τρείς ακόµη ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ένας τοπικός δηλώνοντας την ανεξαρτητοποίησή τους από την παράταξη της πλειοψηφίας, µε αιχµές σε ο,τι αφορά τον τρόπο διοίκησης. Στο πλευρό του κ. Βρεττού, δηλώνοντας παράλληλα την ανεξαρτητοποίησή τους από την παράταξη του κ. Ντούρου, τάχθηκαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Βασίλης Λάζάρου, Θεόδωρος Χαραλαµπίδης, Σταύρ

Συνέχεια στη σελ. 5

Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ

Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

Σ

ε τροχιά υλοποίησης µπαίνει, από την Περιφέρεια ∆υτικής Αττικής, ένα από τα µεγαλύτερα και αναγκαία έργα για τη ∆υτική Αττική και ειδικότερα για το Θριάσιο Πεδίο, µε προyπολογισµό 12, 8 (µε ΦΠΑ) εκατ. ευρώ υπεγράφη η σύµβαση για τη διευθέτηση του χειµάρρου του Αγίου Ιωάννη και τµήµα του χειµάρρου Σαρανταπόταµου. Οριστική λύση για την πληµµύρα στην Εθνική Οδό Ποιος δεν έχει γίνει µάρτυρας της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι οδηγοί, από την τεράστια Λίµνη στην οποία µετατρέπεται η Εθνική Οδός µεταξύ Ασπροπύργου και Ελευσίνας στο ύψος της Χαλυβουργικής σε κάθε µπόρα που πλήττει την περιοχή. Με το συγκεκριµένο έργο, που είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ µέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, επιχειρείται να δοθεί οριστική λύση στο πληµµυρικό φαινόµενο που

x a ida r i. blo g s po t

Συνέχεια στη σελ. 9


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

Τι σχεδιάζουν για τα ιατρεία του ΕΟΠΠΥ στον Ασπρόπυργο; Έντονη ανησυχία προκαλεί η φηµολογία για µεταφορά τους. Επιστολή Ν. Μελετίου στον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς κοµµάτων και βουλευτές

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

- Στη Βουλή το θέµα που «καίει» χιλιάδες κατοίκους της πόλης του Ασπροπύργου, από τον βουλευτή Περιφέρειας Αττικής της ∆ΗΜΑΡ Βασίλη Οικονόµου

Έ

ντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστηµα, σε κατοίκους και στη ∆ηµοτική Αρχή, η φηµολογία περί σχεδιασµών που περιλαµβάνουν το κλείσιµο- µεταφορά των ιατρείων του ΙΚΑ (ΕΟΠΠΥ) Ασπροπύργου, λίγους µήνες µόλις από τη µεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών στην Ελευσίνα. Μάλιστα για το θέµα ο δήµαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, απέστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Υγείας τους αρχηγούς των κοµµάτων και τους βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, όπου επισηµαίνει, οτι σε οποιαδήποτε περίπτωση επιχειρηθεί η µεταφορά των ιατρείων του ΕΟΠΠΥ από την πόλη του Ασπροπύργου θα υπάρξει σθεναρή αντίσταση.

Ο κ. Μελετίου, τονίζει παράλληλα οτι ο Ασπρόπυργος είναι µια πόλη 40 χιλιάδων κατοίκων, που αποτελεί το βιοµηχανικό κέντρο της χώρας χωρίς ωστόσο να διαθέτει τις απαραίτητες µονάδες υγείας, επανατοποθετώντας το αίτηµα για τη δηµιουργία του Κέντρου Υγείας για το οποίο ο ∆ήµος, όπως υπενθυµίζει έχει διαθέσει οικόπεδο. Τέλος, υπογραµµίζει δε, το παράδοξο της µεταφοράς των διοικητικών υπηρεσιών από το ιδιόκτητο κτήριο του Ασπροπύργου σε ενοικιαζόµενο στην Ελευσίνα. Στη Βουλή το µέλλον των µονάδων Υγείας του Ασπροπύργου Με αφορµή, την επιστολή του κ. Μελετίου και λίγες ηµέρες µετά τις δεσµεύσεις του υπουργού Υγείας, για την ενίσχυση του Θριάσιου Νοσοκοµείου και των πρωτοβάθµιων υποδοµών υγείας της ∆υτικής Αττικής, το θέµα που «καίει» τον Ασπρόπυργο ήρθε στη Βουλή µέσω ερώτησης του βουλευτή της ∆ΗΜΑΡ στην Περιφέρεια Αττικής Βασίλη Οικονόµου. Συνέχεια στη σελ. 4

. “Ζεστό” χρήµα για υποδοµές σε τοπική

και περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Από την Ευρωπαxκή Τράπεζα Επενδύσεων

Σ

υµφωνίες για τη χρηµατοδότηση υποδοµών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αυτοκινητοδρόµων και την ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 550 εκ. ευρώ, αναµένεται να υπογραφούν τη ∆ευτέρα, 11 Νοεµβρίου από την Ευρωπαºκή Τράπεζα Επενδύσεων και ελληνικές τράπεζες. Όπως ανακοινώθηκε στις 11-13 Νοεµβρίου, η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή της Ευρωπαºκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνέρχεται για πρώτη φορά

στην Αθήνα, ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ που θα αναλάβει η Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2014. Κατά την παραµονή της στην Αθήνα, η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ θα έχει σειρά επαφών µε την Ελληνική Κυβέρνηση και θα επισκεφθεί έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί από την Τράπεζα. Η εκδήλωση της 11ης Νοεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί παρουσία του πρόεδρου της Ευρωπαºκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ, µε θέµα «προώθηση ανάπτυξης και απασχόλησης». Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισµούς ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Μιχάλης Χρυσοχο‡δης. Επίσης ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, πρόεδρος Ταµείου Παρακαταθηκών &

∆ανείων, εκπρόσωπος από την Alpha Bank και ο Ιωάννης Λεµπιδάκης, πρόεδρος Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή είναι το µόνιµο συλλογικό εκτελεστικόόργανο της Τράπεζας. Αποτελείται από εννέα µέλη και εργάζεται υπό την εποπτεία του προέδρου και υπό τον έλεγχο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή διασφαλίζει τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της Τράπεζας, προετοιµάζει τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή συνεδριάζει µια φορά την εβδοµάδα, υπό την προεδρία του Προέδρου της Τράπεζας. Σύµφωνα µε το καταστατικό της ΕΤΕπ, ο πρόεδρος της Τράπεζας προεδρεύει επίσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Οι τέσσερις µεγαλύτεροι µέτοχοι ―Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο― διαθέτουν µόνιµη έδρα στη ∆ιευθύνουσα Επιτροπή.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προºστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

∆ιεθνή ΜΜΕ: Παγκόσµιο ενδιαφέρον για την εκκένωση του Ραδιοµεγάρου της ΕΡΤ εκκένωση του Ραδιοµεγάρου της ΕΡΤ στην Αγ. Παρασκευή από τις αστυνοµικές δυνάµεις έκανε το γύρο του πλανήτη, µέσω των

Η

ΜΜΕ. Το πρακτορείο Reuters συνδέει την επιχείρηση ανάκτησης από τις κρατικές αρχές του Ραδιοµεγάρου µε την παρουσία της τρόικας στην Αθήνα για την εκτίµηση των βηµάτων προόδου της Ελλάδας. Ερωτηµατικά για την πιθανότητα µιας νέα κοινωνικής αναταραχής στην Ελλάδα λόγω της υπόθεσης της ΕΡΤ εκφράζει, από την πλευρά του, το δίκτυο BBC, δια στόµατος του ανταποκριτή του στην Αθήνα. Για οργή και έκπληξη εκατοντάδων υποστηρικτών των απολυµένων της ΕΡΤ, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο σηµείο για συµπαράσταση κάνει λόγο ο βρετανικός Guardian, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε. η οποία έχει προχωρήσει στο κλείσιµο κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το Γαλλικό Πρακτορείο σηµειώνει, µε τη σειρά του, ότι η ανακατάληψη του Ραδιοµεγάρου ενδέχεται να προκαλέσει µεγαλύτερη οργή στη χώρα, ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα το πρώτο εξάµηνο του 2014. Η αστυνοµία εκκενώνει την κατειληµµένη έδρα της κρατικής τηλεόρασης, τιτλοφορεί το ρεπορτάζ της η γαλλική εφηµερίδα Liberation. Για τη συναισθηµατική φόρτιση την οποία είχε προκαλέσει το κλείσιµο της ΕΡΤ τον Ιούνιο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και για τους κλυδωνισµούς τους οποίους είχε επιφέρει στην κυβέρνηση Σαµαρά µε την αποχώρηση της ∆ΗΜΑΡ κάνει λόγο, στο σχετικό άρθρο της, η Le Monde. Μετά από πέντε µήνες κατάληψης από απολυµένους εργαζόµενους της ΕΡΤ, η αστυνοµία εκκένωσε τις εγκαταστάσεις της πρώην έδρας της κρατικής τηλε

όρασης, γράφει η γερµανική Frankfurter Allgemeine Zeitung, ενώ «η Ελληνική Αστυνοµία ανακαταλαµβάνει το κτήριο της Ραδιοφωνίας» είναι ο τίτλος δηµοσιεύµατος της Zeit. «Η ελληνική αστυνοµία εισέβαλε στο υπό κατάληψη κτήριο της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης», γράφει το Spiegel. To αµερικανικό δίκτυο CNN επισηµαίνει ότι η επιχείρηση στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ έρχεται την εποµένη της απεργίας της Τετάρτης, ταυτόχρονα µε τις συζητήσεις ελληνικής κυβέρνησης - τρόικας γύρω από την επόµενη δόση διεθνούς δανειακής στήριξης της Ελλάδας. Την είδηση της εκκένωσης µετέδωσαν επίσης αραβικά και ρωσικά δίκτυα, καθώς και µέσα ενηµέρωσης στην Αφρική, την Ωκεανία και τη Λατινική Αµερική.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου µας, σας προσκαλούν στη διάλεξη που θα δώσει, ο Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ∆ιευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός, Μέλος της Παγκόσµιας Ακαδηµίας Νευροχειρουργών, ∆αµιανός Σακάς, µε θέµα: «Νευροχειρουργική θεραπεία των κινητικών διαταραχών» Η οµιλία θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 11 Νοεµβρίου 2013 στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου («∆ηµήτριος Καλλιέρης»), Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου ∆ηµητρίου, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μετ΄ εξαιρέτου τιµής, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Π.Κ. Αντώνιος Καραµπούλας Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Νικόλαος Ι. Μελετίου

Η συνέχεια από σελ. 3

Ο κ. Οικονόµου, ζητά ενηµέρωση για την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας σχετικά µε το ιατρείο ΕΟΠΠΥ, αλλά και για το σχέδιο ανάπτυξης αξιόπιστων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στο ∆ήµο Ασπροπύργου. Ποιο το χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του Κέντρου Υγείας Ασπροπύργου Σε ο,τι αφορά το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου ο κ. Οικονόµου,

µέσω της ερώτησής του, ζητά χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, υπενθυµίζοντας την παραχώρηση οικοπέδου από την πλευρά του ∆ήµου για τη δηµιουργία του. «Μέχρι σήµερα οι κάτοικοι και οι εργαζόµενοι της περιοχής, εξυπηρετούνται από το ιατρείο του ΕΟΠΥΥ το οποίο όπως µας ενηµερώνει ο ∆ήµος, ενδέχεται να κλείσει στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των δοµών υγείας στην ευρύτερη περιοχή!

∆εν ξέρουµε αν έχουν βάση αυτοί οι φόβοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων, εάν δηλαδή όντως υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, είναι όµως σίγουρα δικαιολογηµένοι οι φόβοι που εκφράζονται δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ που στεγαζόταν σε ιδιόκτητο κτίριο του Οργανισµού στον Ασπρόπυργο και εξυπηρετούσαν τους κατοίκους τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις του ∆ήµου µεταφέρθηκαν στο ∆ήµο της Ελευσίνας όπου στεγάζονται σε ενοικιαζόµενο κτίριο!», υπογραµµίζει µεταξύ άλλων στην ερώτησή του ο κ. Οικονόµου και προσθέτει:«Η αγωνία των κατοίκων εντείνεται και από το γεγονός ότι εδώ και χρόνια ο ∆ήµος έχει παραχωρήσει ακίνητό του για την δηµιουργία και λειτουργία Κέντρου Υγείας, ζήτηµα όµως που παραπέµπεται διαρκώς στις καλένδες του µέλλοντος». Περικλής Ι. Μαραγκός

ΣΥΡΙΖΑ Μάνδρας - Ειδυλλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τον προγραµµατισµό εκδήλωσης & συνέλευσης µελών. Το Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ Μάνδρας Ειδυλλίας, κατά τη συνεδρίασή του, τη ∆ευτέρα 04 Νοεµβρίου, υλοποιώντας αποφάσεις της τελευταίας Συνέλευσης Μελών, αποφάσισε : 1. Την πραγµατοποίηση εκδήλωσης – συζήτησης, την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου, µε βασική οµιλήτρια τη βουλευτή Α΄Αθήνας Ζωή Κωνσταντοπούλου . Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στη Μάνδρα, σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί. 2. Την προετοιµασία και πραγµατοποίηση Συνέλευσης Μελών , την Κυριακή 1 ∆εκεµβρίου µε µοναδικό θέµα “∆ηµοτικές Εκλογές 2014”, η οποία θα αποφασίσει για το προγραµµατικό πλαίσιο, την αυτοδιοικητική παράταξη και το όνοµα του υποψηφίου ∆ηµάρχου που θα στηρίξει η Οργάνωση. 05 Νοεµβρίου 2013 Το Γραφείο Τύπου


Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ

«Όχι» των εµπόρων στο αίτηµα ξενο δόχων για λειτουργία κάθε Κυριακή «Να αποφασίσουν, συνυπολογίζοντας την αντοχή του ελληνικού εµπορίου και τη δυνατότητα των καταναλωτών» προέτρεψε τους αντιπεριφερειάρχες ο πρόεδρος του Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, Βασίλης Κορκίδης, µε δήλωσή του σχετικά µε το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, «είναι αδύνατο να ζητάµε από τους ξενοδόχους να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία τους σε παραθαλάσσιες περιοχές και θερινούς προορισµούς 12 µήνες τον χρόνο, παρά το γεγονός ότι η θάλασσα είναι στις προτιµήσεις του Έλληνα επισκέπτη και ξένου τουρίστα, ακόµα και τον χειµώνα. Όλοι γνωρίζουµε ότι τα ξενοδοχεία στα νησιά µας και τα τουριστικά καλοκαιρινά θέρετρα δεν λειτουρ-

γούν τον χειµώνα και προσπαθούµε να καταλάβουµε γιατί οι ξενοδόχοι θέλουν όλα τα εµπορικά καταστήµατα ανοικτά ως "κράχτη" όλες τις Κυριακές του χρόνου. Όλοι προσπαθούµε να εκµεταλλευτούµε τα προºόντα City Break και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαºκές χώρες, αλλά αφού πρώτα δηµιουργήσουµε αυτά τα προºόντα στοχευµένα, ανοίγοντας πρώτα τα ξενοδοχεία και όχι µε πειραµατικές γενικολογίες. Ο τουρισµός υποδέχεται τον επισκέπτη και το ελληνικό εµπόριο τον ακολουθεί. Για τον λόγο αυτό το Μοναστηράκι στο κέντρο της Αθήνας και οι βασικοί χειµερινοί τουριστικοί προορισµοί, ως γνωστόν, διατηρούν τα εµπορικά καταστήµατά τους ανοιχτά

όλες τις Κυριακές κατά τη διάρκεια της χειµερινής σεζόν». Σύµφωνα µε τον κ. Κορκίδη, «οι αντιπεριφερειάρχες και οι λοιποί φορείς, έχουν την ευθύνη να αποφασίσουν µε τις τοπικές τους κοινωνίες και όχι σύµφωνα µε τις δηλώσεις του ΣΕΤΕ και µε τηλεφωνικές παρεµβάσεις του ΥΠΑΑΝ, που υποτιµούν το ρόλο της τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), µε δήλωση του προέδρου του Ανδρέα Ανδρεάδη προέτρεψε τις Περιφέρειες να αποφασίσουν επί του θέµατος της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστηµάτων, συνυπολογίζοντας τη δυναµική του ελληνικού τουρισµού.

Η συνέχεια από σελ. 2 ος Κοπαλάς και ο τοπικός σύµβουλος που δήλωσε παραίτηση και από το αξίωµά του, Ευάγγελος Παπανίκας. Ανεξαρτητοποίηση Ε. Παντελιά άσχετη µε την κίνηση Σ. Βρεττου Εν τω µεταξύ «εξάδα» στις ανεξαρτητοποιήσεις για την παράταξη του Σωτήρη Ντούρου συµπληρώθηκε µε αυτή της δηµοτικής συµβούλου Εύης Παντελιά, η οποία ωστόσο ξεκάθαρα δήλωσε οτι δεν έχουν σχέση µε τους λόγους ανεξαρτητοποίησης των συναδέλφων τους. Ωστόσο έκανε λόγο για κλειστή οµάδα που ασκούσε διοίκηση, ενώ δήλωσε οτι η ίδια ποτέ «δεν αισθάνθηκε µέλος της δηµοτικής αρχής». Σπύρος Βρεττός: «Θα είµαι υποψήφιος δήµαρχος» Ο κ. Βρεττός αρχικά αναφέρθηκε στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που καλέιται να κινηθεί ο ∆ήµος, αλλά και στην προσπάθεια που έκανε από τη θέση του αντιδηµάρχου. Σηµειολογικά, δε σηµείωσε προτροπή φίλου ότι εάν εγκαταλείψει είναι θα είναι σαν να εγκαταλείπει την πόλη. Ενώ στη συνέχεια µε τη φράση «θεωρώ πως η πόλη πρέπει να πάει µπροστά», ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος δήµαρχος Αχαρνών. «Το οφείλω στη γενιά τη δική µου, το οφείλω στην πόλη µου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρεττός. Βασίλης Λαζάρου: «Μοναρχικός ο τρόπος διοίκησης Ντούρου» Ακολούθησε στη συνέχεια η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του κ. Βασίλη Λαζάρου, ο οποίος διατύπωσε πολιτική διαφωνία µε τον τρόπο διοίκησης του ∆ήµου, χαρακτηρίζοντάς τον ως «µοναρχικό», εν αντιθέσειόπως είπε- µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις της παράταξης. Στη συνέχεια έκανε λόγο για «άφεση αµαρτιών» που δόθηκε στην προηγούµενη δηµοτική αρχή κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της ∆ΕΝ∆Α.

Τέλος, ο κ. Λαζάρου κατήγγειλε την παράταξη από την οποία αποχώρησε για ανυπαρξία έργου λέγοντας µε χαρακτηριστικό τρόπο «δεν κάναµε τίποτα». Κλέινοντας ανακοίνωσε τη στήριξή του στον κ. Σπύρο Βρεττό. Μετά τον κ. Λαζάρου δήλωσαν τις ανεξαρτητοποιήσεις τους οι κ. Θεόδωρος Χαραλαµπίδης, Στάυρος Κοπαλάς και ο τοπικός Σύµβουλος Ευάγγελος Παπανίκας, συντασσόµενοι επίσης στο πλευρό του κ. Βρετού. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος: «Ντροπή και αηδία» Η πρώτη απάντηση, στην κίνηση των πέντε ήρθε δια στόµατος του ∆ηµοτικού Συµβούλου Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος έκανε λόγο για ντροπή και αηδία σχολιάζοντας την κίνηση των πέντε. Η συγκεκριµένη φράση σηµατοδότησε την αποχώρηση των κ. Βρεττού, Λαζάρου, Κοπαλά και Παπανίκα. Σοφία Χριστοπούλου: «Συνοµωσία για την κατάργηση της δηµοτικής αρχής» Εν τω µεταξύ «πυρά» εξαπέλυσε και δηµοτική σύµβουλος Σοφία Χριστοπούλου η οποία χαρακτήρισε την κίνηση των πέντε ως «συνοµωσία για κατάργηση της δηµοτικής αρχής» από ανθρώπους που όπως είπε κινούνταν καθηµερινά στις «παρυφές του γραφείου του δηµάρχου».Ενώ επιπροσθέτως τους καταλόγισε προσβολή της ψήφου των δηµοτών. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε µε την τοποθέτησή του και ο αντιδήµαρχος Νίκος Ξαγοράρης.

Σωτήρης Ντούρος: Στενοχώρια για τη «συνοµωσία». Χαρά που κανείς εκ των πέντε δεν διατύπωσε κατηγορίες κατά της ∆ηµοτικής Αρχής για ατασθαλίες Από την πλευρά του ο δήµαρχος Σωτήρης Ντούρος έκανε λόγο για αριβισµό και για «συνοµωσία», ωστόσο εξέφρασε τη χαρά του καθώς όπως αιτιολόγησε στη συνέχεια κανείς από τους πέντε δεν κατηγόρησε τη δηµοτική αρχή για ατασθαλίες και αδράνεια. Πάντως ο κ. Ντούρος έκανε εµφανή την πικρία του για τη στάση του κ. Βρεττού, καθώς όπως είπε λίγες ώρες πριν ο πρώην αντιδήµαρχος δήλωνε κατηγορηµατικά, οτι παραιτείται για να αφοσιωθεί στις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις διαψεύδοντας κατηγορηµατικά ότι προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του δηµάρχου. Αιχµηρή αναφορά Ντούρου που χρήζει διερεύνησης Ο κ. Ντούρος αφού ευχήθηκε καλή τύχη στους πέντε έκανε αναφορά που από εδώ και στο εξής χρήζει διερεύνησης. «∆εν µπορώ να κρατήσω χαµηλά την πόλη για να έχει λόγο όποιος κάποιος που θέλει να κρατήσει το ΚΑΠΟΤΑ, δεν µπορώ να κρατήσω χαµηλά την πόλη για να έχει λόγο κάποιος που θέλει να πουλάει τάφους ή να µη γίνει κούρεµα οφειλών στον τάδε γιατί είναι «δικός µου», είπε ο κ. Ντούρος. Περικλής Ι. Μαραγκός


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας ύψους 2.700 ευρώ

Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

Σύλλογος Μέριµνα -Εθελοντές Αχαρνών, Θρακοµακεδόνων Βράβευση εθελοντών για τη συµµετοχή τους στην πυροπροστασία το καλοκαίρι του 2013

Τ

ις επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας -γνωστές και ως voucher- οι οποίες έµειναν αδιάθετες, δικαιούνται να παραλάβουν οι επιλαχόντες από τις λίστες των άνεργων νέων, που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµετάσχουν σε δύο προγράµµατα για 35.000 θέσεις. Τα περίπου 8.900 voucher, που έµειναν αδιάθετα σε επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισµούεπισιτισµού, θα λειτουργήσουν µε τον ακόλουθο τρόπο: όταν ενεργοποιηθούν, οι νέοι, αποκτούν δικαίωµα θεωρητικής και πρακτικής άσκησης και θα λάβουν τα ακόλουθα ποσά: - 2.700 ευρώ θα εισπράξουν οι άνεργοι ηλικίας µέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων/ΤΕΙ - 2.400 ευρώ οι άνεργοι ηλικίας 18-27, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Με µια όµορφη και λιτή εκδήλωση ο Σύλλογος ''ΜΕΡΙΜΝΑ'' και ο Σύλλογος ''Εθελοντές Αχαρνών-Θρακοµακεδόνων'' τίµησαν στις 20/10/2013 στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων όλους όσοι διέθεσαν χρόνο και δυνάµεις , συµµετέχοντας στην πυροφύλαξη κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, προστατεύοντας τις περιουσίες κατοίκων του δήµου Αχαρνών αλλά και το δάσος της Πάρνηθας!

«Πρεσβευτές Χρώµατος» από τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ Στο πλαίσιο της εβδοµάδας “Let’s Colour”, η µεγαλύτερη εταιρεία χρώµατος στην Ελλάδα πραγµατοποίησε µια σειρά από καινοτόµες δράσεις

Η

ΒΙΒΕΧΡΩΜ, η µεγαλύτερη ελληνική εταιρεία χρωµάτων και µέλος του πολυεθνικού οµίλου AkzoNobel, υλοποίησε µε µεγάλη επιτυχία την Εβδοµάδα Χρώµατος “Let’s Colour” µε δραστηριότητες για όλο το προσωπικό της εταιρείας. Ειδικότερα, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ υλοποιεί κάθε χρόνο την Εβδοµάδα Χρώµατος δίνοντας την ευκαιρία στους εργαζοµένους της να συµµετέχουν σε διαδραστικές ενέργειες, οι οποίες πάντα συµπεριλαµβάνουν δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στην φετινή Εβδοµάδα Χρώµατος, εθελοντές εργαζόµενοι από τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ έβαψαν το προαύλιο χώρο του Κέντρου Αγάπης Φιλική Φωλιά στην Ελευσίνα, όπου τοποθετήθηκε και µια µικρή παιδική χαρά για να µπορούν να παίζουν µε ασφάλεια τα µικρότερα παιδιά. Στη συνέχεια, οι εργαζόµενοι της ΒΙΒΕΧΡΩΜ συµµετείχαν στο βάψιµο ενός καµβά µε πολλά και διαφορετικά χρώµατα, στον οποίο απεικονίζονται η Ακρόπολη και κυκλαδίτικες εκκλησίες. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η δηµιουργία ενός µοναδικού ενοποιηµένου Πίνακα µε θέµα την απεικόνιση µνηµείων από όλες τις χώρες

που δραστηριοποιείται ο πολυεθνικός όµιλος AkzoNobel. Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδοµάδος Χρώµατος οι εργαζόµενοι της ΒΙΒΕΧΡΩΜ είχαν τον ρόλο του «Πρεσβευτή Χρώµατος», µε στόχο την προσθήκη χρώµατος στις ζωές των ανθρώπων.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι κατέθεσαν τις απόψεις τους για το αγαπηµένο τους χρώµα και το λόγο που το επιλέγουν, δηµιουργώντας κυριολεκτικά µια νέα «χρωµατική» πραγµατικότητα για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους σε διακριτά σηµεία µέσα στους χώρους εργασίας της εταιρείας.


Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013 Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία αποθηκών

Σήµερα το βράδυ στις 21:00 θα συνεδριάσει το ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µε σκοπό να αποφασίσει για τις άδειες χρήση αποθηκων και καταστηµάτων . Αναλυτικότερα, στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται τα ακόλουθα Περί µετατόπισης θέσης περιπτέρου ιδιοκτησίας Αργ. Κουντεµάνη Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης Επιχείρησης κατηγορίας: II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ «Αποθήκη Τροφίµων και Ποτών Χονδρικού Εµπορίου», ιδιοκτησίας Νικόλαου ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη που θα λειτουργήσει στην οδό Μυκηνών & Αντ. Μιχάλαρου του ∆ήµου Μεγαρέων. Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και άδειας παράτασης ωραρίου στον εξωτερικό χώρο του καταστήµατος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Χιώτη του Νικολάου που λειτουργεί στο 59,4 χλµ. ΠΕΟΑΚ-Κινέττας του ∆ήµου Μεγαρέων.

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκπαιδεύσεων για οικονοµικά εγκλήµατα και χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές

Στις εγκαταστάσεις της Αµυγδαλέζας Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία κύκλος εκπαιδεύσεων σε τριακόσια είκοσι δύο (322) στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε θέµατα οικονοµικών εγκληµάτων και διερεύνησης χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αξιολόγησης της χώρας µας από την οµάδα εργασίας « General Maters Evaluation » του Συµβουλίου της Ευρωπαºκής Ένωσης . Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν εννέα εκπαιδευτικά προγράµµατα, διάρκειας δύο (2) ηµερών το καθένα, από 30/09 έως 31/10/2013, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας στην Αµυγδαλέζα. Οι τριακόσιοι είκοσι δύο (322) αστυνοµικοί, που εκπαιδεύτηκαν επιτυχώς, στελεχώνουν Υπηρεσίες Ασφαλείας σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν στελέχη της Υπηρεσίας Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος και της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Το θεωρητικό σκέλος περιλάµβανε ανάλυση της νοµικής φύσης των οικονοµικών εγκληµάτων και των διαφόρων τρόπων πρόληψης και αντιµετώπισής τους. Στο πρακτικό µέρος οι εκπαιδευόµενοι εξασκήθηκαν, µέσω ειδικά διαµορφωµένων σεναρίων, σε βέλτιστες πρακτικές και µεθόδους τις οποίες µελλοντικά θα κληθούν να αξιοποιήσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στις θεµατικές ενότητες του προγράµµατος συµπεριλήφθηκαν ενδεικτικά αντικείµενα θεωρητικής διδασκαλίας, που αφορούν: Τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Τα εγκλήµατα της φοροδιαφυγής και αντιµετώπισή τους. Το λαθρεµπόριο (υγρών καυσίµων, τσιγάρων, ποτών και παραποιηµένων προºόντων). Τη παράβαση της νοµοθεσίας περί πνευµατικής ιδιοκτησίας Τις εκβιάσεις και τη τοκογλυφία Τη παραχάραξη και τη πλαστογραφία Τη δωροδοκία και τη διαφθορά Τα οικονοµικά εγκλήµατα µέσω διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών µέσων ( skimming , phishing κ.λπ.

Επιµορφωτικό σεµινάριο στο ΚΠΕ Ελευσίνας για την αειφορία “Χαρτογράφηση” των τεχνικών για την υλοποίηση προγραµµάτων “Ενεργοί Πολίτες”

Τ

ο Κ.Π.Ε. Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Α/βάθµιας και Β/βάθµιας ∆υτικής Αττικής και Γ΄ Αθήνας και στα πλαίσια του θεµατικού έτους «Ενεργοί Πολίτες», προτίθεται να υλοποιήσει διήµερο επιµορφωτικό σεµινάριο στις 6-7 ∆εκεµβρίου µε θέµα: «Εκπαίδευση για την ΑειφορίαΜεθοδολογία και διδακτικές τεχνικές στην υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. για Ενεργούς Πολίτες» σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο ενδεικτικό πρόγραµµα. Το σεµινάριο θα διεξαχθεί στο κτήριο του ΚΠΕ Ελευσίνας (Κοντούλη 60, τηλ. 2105546808) και απευθύνεται σε 15 εκπαιδευτικούς από κάθε ∆ιεύθυνση Εκπ/σης (σύνολο 60), οι οποίοι προτίθενται να υλοποιήσουν περιβαλλοντικό πρόγραµµα κατά το τρέχον σχολικό έτος. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εµπειρία σε περιβαλλοντικά προγράµµατα και δεν έχουν επιµορφωθεί σε ΚΠΕ. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει σήµερα 8 Νοεµβρίου . ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 16:30-17:00 Προσέλευση - Εγγραφές 17:00-17:20 «Θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης Προγραµµάτων Π.Ε» Μπεγέτης Πάνος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ελευσίνας 17:20-17:50 «Παιδαγωγικές µέθοδοι που εφαρµόζονται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση» Ψαλλιδάς Βασίλης, Φυσιογνώστης, MSc. Περιβαλλοντικής Βιολογίας 17:50-18:10 «Μια ολοκληρωµένη διδακτική τεχνική: Η Ιστοριογραµµή» Τσιµάκη Περσεφόνη, τ. µέλος της

Π.Ο. ΚΠΕ ∆ραπετσώνας, ΠΕ60 18:10-18:30 ∆ιάλειµµα καφές 18:30-19:00 «Εκπαίδευση για την αειφορία: Το αειφόρο σχολείο ως πρακτική εφαρµογή» ∆ρ. Καλαºτζίδης ∆ηµήτρης 19:00-19:30 «Η λειτουργία και η δυναµική των οµάδων στην Π.Ε.» Τσεµπερλίδου Μαριάννα, Φυσιογνώστρια, MEd., ∆ιευθύντρια 6ου Γυµνασίου Πετρούπολης. 19:30-20:00 Ερωτήσεις συζήτηση µε τους εισηγητές

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 09:00-09:30 Προσέλευση – καφές 09:30-10:30 «Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α/θµια και Β/θµια Εκπαίδευση µέσα από καλές πρακτικές σχολείων» - Παρουσίαση σχολικών προγραµµάτων Π.Ε. Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης. 10:30-13:00 Παράλληλα βιωµατικά εργαστήρια Α. «Μέθοδος PROJECT: Ένα project για το αειφόρο σχολείο», ∆ρ. Καλαºτζίδης ∆ηµήτρης Β. «Ενεργοί Πολίτες προστατεύουν την Παραλία Ασπροπύργου µε µεθοδολογικό εργαλείο την Εννοιο

λογική Χαρτογράφηση» Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θµιας Εκπ/σης ∆υτ. Αττικής & Γεωργία Βλαχαντώνη, δασκάλα Msc, 5ο ∆Σ Ασπροπύργου 13:00–15:00 «Το Περιβαλλοντικό µονοπάτι ως εργαλείο στην Π.Ε. στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράµµατος του ΚΠΕ Ελευσίνας: Ελευσίνα, αστικό µονοπάτι… για µύστες στην αειφορία» - Επίσκεψη στο πεδίο, Π.Ο του ΚΠΕ Ελευσίνας 15:00-16:30 Γεύµα 16:30-18:30 Παράλληλα βιωµατικά εργαστήρια Α. «Το εκπαιδευτικό δράµα ως εργαλείο µάθησης και διαµόρφωσης Ενεργών Πολιτών» Νιάρχου Ελένη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θµιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, Ντίνου Ιωάννα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θµιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας Β. «Επίλυση προβλήµατος για ενεργούς πολίτες» Νοµικού Χριστίνα, ∆ιευθύντρια 7ου ∆.Σ. Αγ. ∆ηµητρίου 18:30-19:30 Παρουσίαση εργασιών οµάδων 19:30-20:00 Συζήτηση - Αξιολόγηση - Λήξη


Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΤΟ ΥΠΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ «Σφραγίζεται» η προστασία της πρώτης κατοικίας φτωχών νοικοκυριών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ. ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/11/13 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11/13. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17:30 ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 7:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 00:30. ΘΑ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

Σ

ε λύση για την προστασία της κύριας κατοικίας των φτωχών νοικοκυριών, φαίνεται πως κατέληξαν το υπουργείο Ανάπτυξης και η τρόικα . Αυτό προκύπτει από πηγές του υπουργείου µετά το τέλος της συνάντησης που είχαν οι δύο πλευρές, ενώ ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι ξεκινούν αµέσως οι τεχνικές συζητήσεις ώστε στα µέσα του ∆εκεµβρίου να καταλήξουν οι ρυθµίσεις. «Ο φόβος που υπάρχει οτι θα τσακίσουµε την κοινωνία δεν προκύπτει από πουθενά. ∆εν υπάρχει λόγος να ανησυχούν αυτοί που είναι σε ανάγκη. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν να ανησυχούν για το σπίτι τους», σηµείωσε χαρακτηριστικά στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως έγραψε η Ηµερησία το θέµα των πλειστηριασµών είναι ευαίσθητο και προκαλεί ακόµη κλυδωνισµούς στην κυβέρνηση και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε πληροφορίες, ζήτησε από την τρόικα να µη γίνει καµία διαρροή πληροφόρησης πριν καταλήξουν οι δύο πλευρές. Στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης τόνισε ότι οι συζητήσεις θα κινηθούν στις κατευθύνσεις που έδωσε ο πρωθυπουργός τον Αύγουστο, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι το θέµα της προστασίας της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασµούς

θα συνδεθεί και µε τους δύο νέους θεσµούς του "συνεργάσιµου δανειολήπτη" και των "ελάχιστων δαπανών διαβίωσης". Για τα θέµατα αυτά η τρόικα αναµένεται να απαντήσει σύντοµα στην κυβέρνηση και, κυρίως, στο θέµα της µεθοδολογίας. Άγονος ο διάλογος για τις επαγγελµατικές µισθώσεις ∆εν κατέληξαν σε συµφωνία οι δύο πλευρές για τις επαγγελµατικές µισθώσεις µε την τρόικα να επιµένει στην πλήρη απελεύθερωση των συµβάσεων. Το υπουργείο Ανάπτυξης έκανε γνωστό ότι δεν έχουν ακόµη καταλήξει οι δύο κυβερνητικοί εταίροι (Ν∆ και ΠΑΣΟΚ) και δεσµεύτηκε να υπάρχει συµφωνία µέσα στην επόµενη εβδοµάδα. Νέες πρωτοβουλίες ανάπτυξης Το νέο στοιχείο στις διαπραγµατεύσεις υπουργείου Ανάπτυξης και τρόικας είναι η προσπάθεια του υπουργείου παρουσιάζοντας διάφορες πρωτοβουλίες και στρατηγική για την ανάπτυξης στα επόµενα τρία χρόνια, να κάνει µία συµφωνία µε την τρόικα. Οι δύο πλευρές συµφώνησαν σε συνεργασία.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ.

Έτοιµη η e - πλατφόρµα για τους διαγωνισµούς κρατικών προµήθειών Το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ – www.promitheus.gov.gr) έθεσε σε λειτουργία η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ), µέσω του οποίου εισάγονται ηλεκτρονικοποιηµένες διαδικασίες για το σύνολο ενός διαγωνισµού (π.χ ηλεκτρονική δηµοσίευση, ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, ηλεκτρονική αξιολόγηση) . Αύριο προκηρύσσεται πιλοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισµός ο οποίος αφορά προµήθεια γεννήτριας για τις ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου ενώ θα ακολουθήσουν προκηρύξεις για πυροσβεστικό αφρό για τις ανάγκες του πυροσβεστικού σώµατος και χρωµατογράφους για τις ανάγκες του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Η πλατφόρµα τίθεται σε εφαρµογή έπειτα και από τη ψήφιση του νόµου 4155/2013.

Καταργούνται 10 ειδικότητες Στην αγχόνη της διαθεσιµότητας 3.875 από 10 υπουργεία

Στην “τρύπα” της διαθεσιµότητας αναµένεται να πέσουν σύντοµα 3.875 υπάλληλοι από 10 υπουργεία, τέσσερις Γραµµατείες και ασφαλιστικά ταµεία, καθώς και τον ΕΟΤ και τρία Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Οι λίστες µε τα ονόµατα των υπαλλήλων είναι έτοιµες και θα παραδοθούν στην τρόικα πιθανότα σήµερα, συµπληρώνοντας το πρώτο κύµα των 12.500 «διαθέσιµων» υπαλλήλων, από τους οποίους περίπου οι µισοί θα απολυθούν.


Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Α Ρ Χ Ε ΙΟ

µή διαστάσεων 4*4,00*3,50 µε τρεις σειρές πασσαλοστοιχίες Φ0,80/1,20µ. και ενδιάµεσα καθοδηγητικά τοιχία σε συνολικό µήκος ~116µ. (µαζί µε τα έργα συναρµογής). 3. Κλειστή τετράδηµη ορθογωνική διατοµής 4*4,00*3,50 µε µία σειρά πασσαλοστοιχίων Φ0,80/2,00µ. σε συνολικό µήκος περίπου 104,0µ. (µαζί µε τα έργα συναρµογής). 4. Κλειστή ορθογωνική διατοµή δίδυµη διαστάσεων 2*7,00*3,50 µε µία σειρά πασσαλοστοιχίες Φ0,80/2,00 σε συνολικό µήκος περίπου185,0µ. 5. Ανοικτή ορθογωνική διατοµή διαστάσεων 12,00*3,50 σε µήκος περίπου 555,0µ.

«πληγώνει» τη ∆υτική, Αττική µε εκτροπή από την Νέα Εθνική Οδό. Η σύµβαση ύψους 7.840.834,47 µε την εταιρεία ΕΡΓΩ ΑΤΕ υπεγράφη στις 27 Σεπτεµβρίου, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµοπράτησης, που είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2013. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα η ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση του έργου, που θεωρείται από τα σηµαντικότερα για την αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής, αναµένεται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e m a i l :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 07/ 11/2013 Αρ. Πρωτ.: 54355 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α (

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Ανώνυµη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 11ο & 14ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου – Οικοδοµικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις µε συνολική δαπάνη προŸπολογισµού µελέτης µε ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.876.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδοµικά, µε προ»πολογισµό 1.286.804,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, µε προ»πολογισµό 193.775,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τµήµα Τευχών και ∆ιαγωνισµών (Φαβιέρου 30,

24 µήνες µετά, δηλαδή το Σεπτέµβριο του 2015 Αναλυτικά το αντικείµενο του έργου αφορά : 1. Εκβολή στο χ. Σαρανταπόταµο µε την κατασκευή ανοικτής ορθογωνικής διατοµής 19,00*3,50µ. µήκους ~ 50,0µ. 2. Κατασκευή αγωγού (εκτροπής) κάτω από τη Ν.Ε. οδό Αθηνών-Κορίνθου και των γραµµών του Ο.Σ.Ε. µε κλειστή τετράδυµη ορθογωνική διατο

ΦΕΚ Β185/23-3-93 ) καθώς και την υπ΄αριθµ 172 / 2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ », προ»πολογισµού δαπάνης 35.000,00 € του συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% µε σφραγισµένες προσφορές και ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο ∆ήµο ΦΥΛΗΣ (Πλατεία Ηρώων 1),αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παρα-

λαβής των προσφορών την 10η και ώρα λήξης την 11η π.µ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει κατά την αξιολόγηση τους. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών Υλικών τµήµα Προµηθειών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 715-718, ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ..

ηµιόροφος) κατά τις ώρες 09.00 µέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν µέχρι την προηγούµενη του ∆ιαγωνισµού Πέµπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τριάντα (30) € µε Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων υπόδειγµα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272445, FAX επικοινωνίας 210-5222204 αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Κοµιώτη Γεωργία Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 26 Νοεµβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. µ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου για το µέρος των εργασιών που αποτιµώνται µε κατ' αποκοπή τιµήµατα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08), σε συνδυασµό µε το σύστηµα προσφοράς µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά οµά-

δες τιµών οµοειδών εργασιών και έλεγχο οµαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το µέρος των εργασιών που αποτιµώνται µε τιµές µονάδος (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08). Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) ηµεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις (2η-3η) στην κατηγορία οικοδοµικών έργων, τάξεις (1η-2η) στην κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών έργων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη (4η) για οικοδοµικά έργα και στην τάξη (-) για ηλεκτροµηχανολογικά έργα. δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ‚ΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e m a i l :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 07/ 11/2013 Αρ. Πρωτ.:

54356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου

εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ στην (-) τάξη για έργα οικοδοµικά και στην (-) τάξη για έργα ηλεκτροµηχανολογικά (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 29.612,00 € και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες µεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα µήνες. Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων και την Ε.Τ.Επ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προºσταµένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. ΑΘΗΝΑ, 06 Νοεµβρίου 2013 Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Ηρακλής Κ. ∆ρούλιας

6. Ανοικτή τραπεζοειδής διατοµή επενδεδυµένη µε συρµατοκιβώτια πλάτους πυθµένα 8,0µ. και ύψους 3,5µ. , κλίση πρανών 1:1,25 σε συνολικό µήκος περίπου 390,0µ. 7. Καθορισµός της κοίτης του χ. Σαρανταποτάµου από εκβολή στη θάλασσα µέχρι το έργο εκβολής (εκτροπή) του ρ. Αγ. Ιωάννη σε συνολικό µήκος ~850µ. Περικλής Ι. Μαραγκός

Κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-3-93 ) καθώς και την υπ΄αριθµ 173 / 2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ την ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ », προ»πολογισµού δαπάνης 25.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23% µε σφραγισµένες προσφορές και ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο ∆ήµο ΦΥΛΗΣ (Πλατεία Ηρώων 1),αίθ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Α∆Α:ΒΛΛ546ΨΖΥ1-ΒΝΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ∆ΕΠ Στο αριθ. 1135/7.10.2013 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δηµοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τµηµάτων του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και συγκεκριµένα: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Μαθηµατικά Μοντέλα Ανάλυσης ∆εδοµένων». ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Υ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Βιοχηµεία».

ουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 11η και ώρα λήξης την 12η µ.µ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει κατά την αξιολόγηση τους. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 715-718, ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ.. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑžΜΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΛΟΠΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε γνωστικό αντικείµενο «Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία». Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν µέχρι 30.12.2013 αίτηση υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στις Γραµµατείες των Τµηµάτων: Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Ν. Χιλή, 68100 Αλεξανδρούπολη, τηλ. 2551030024 Ιατρικής. ∆ραγάνα 68100 Αλεξανδρούπολη τηλ. 2551030928 Aγροτικής Ανάπτυξης, Πανταζίδη 193, 68200 Ορεστιάδα, τηλ. 2552041161 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων. Κοµοτηνή 30.10.2013 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Κωνσταντίνος Ρέµελης Καθηγητής


Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Σε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο το πρωτάθληµα στην ∆υτική Αττική µε αγώνες για την 6η αγωνιστική στην Α' και Β΄κατηγορία.Τα βλέµµατα στρέφονται αύριο στον Ασπρόπυργο όπου η Ενωση Πανασπροπυργιακού ∆όξας υποδέχεται την Ζοφριά. Απο την γραµµατεία της ΕΠΣ∆Α ανακοινώθηκε το αγωνιστικό πρόγραµµα της ∆υτικής Αττικής στην Α΄και Β΄κατηγορία 6η αγωνιστική. Αναλυτικά:

Α Κατηγορία(6η αγωνιστική) Σάββατο(15:00) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑ - ∆.Α.Ο ΖΟΦΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ∆ΗΜ.ΦΥΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ : ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ Κυριακή(15:00) ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΤΤΑΛΟΣ - ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ Β Κατηγορία(6η αγωνιστική) Κυριακή(11:00) ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(11:00): ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Κυριακή(15:00) ΒΙΛΙΩΝ: ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΣΕΠΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: ΕΛΠΙ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΡΙΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Α Σ Π ΡΟ ΠΥ ΡΓ Ο Σ

Ο ΠΑΠΠΑΣ ΡΕΦΕΡΙ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Ο Ανδρέας Παππάς θα διευθύνει το µεγάλο ντέρµπι της 11ης αγωνιστικής της Super League µεταξύ του Ολυµπιακού και του ΠΑΟΚ στο "Γεώργιος Καραxσκάκης". Βοηθοί του Αθηναίου ρέφερι θα είναι οι Ακρίβος και Ποντίκης, τέταρτος διαιτητής ο Μάριος Λαµπρόπουλος. Εξάλλου, στο µατς του "Κλεάνθης Βικελίδης" µεταξύ του Άρη και του Παναθηναxκού διαιτητής θα είναι ο Τάσος Κάκος µε βοηθούς τους Γεωργιάδη και Κούλα. Αναλυτικά οι διαιτητές: Σάββατο Πλατανιάς - Απόλλων Σµύρνης 15:00

∆ ι α ι τ η τ έ ς : Καλογερόπουλος.Βοηθοί: Τουµπακάρης - Γεωργαράκος ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ 17:15 ∆ιαιτητής: Κύζας.Βοηθοί: Σαραxδάρης - Θανασακούδης Άρης - Παναθηναxκός 19:30 ∆ιαιτητής: Κάκος.Βοηθοί: Γεωργιάδης - Κούλα Κυριακή Πανιώνιος - Ατρόµητος 15:00 ∆ιαιτητής: ∆ασκαλόπουλος. Βοηθοί: Καρσιώτης - Ελευθερίου Εργοτέλης - Πανθρακικός 17:15 ∆ιαιτητής: ∆ελφάκης. Βοηθοί: Μπαλτας - Κουροµπύλια

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 17:15 ∆ιαιτητής: Μάνταλος. Βοηθοί: Καρατζίκας - Τσολάκης Βέροια - Καλλονή 17:15 ∆ιαιτητής: Παπαπέτρου. Βοηθοί: Ταρανάς - Απτόσογλου Ολυµπιακός - ΠΑΟΚ 19:30 ∆ιαιτητής: Παππάς. Βοηθοί: Ακρίβος - Ποντίκης ∆ευτέρα 11/11 Αστέρα Τρίπολης - Skoda Ξάνθη 19:30 ∆ιαιτητής: Κουτσιαύτης.Βοηθοί: Μαγιάνης - Ζυγούρης

∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΒΥΖΑΣ... Ο Βύζας Μεγάρων κέρδισε την ένσταση εις βάρος του Πανηλειακού. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που παρείχαν δικηγορικοί κύκλοι στους άνθρωπους του Βύζαντα, οι Μεγαρίτες δικαιώθηκαν από την ένσταση που είχαν καταθέσει εις βάρος του Πανηλειακού για αντικανονική συµµετοχή του ∆ηµήτρη Μαρτίνου στο µεταξύ τους µατς. Αυτό σηµαίνει ότι οι «κιτρινόµαυροι» παίρνουν το µατς της 1ης αγωνιστικής στα χαρτιά. Υπενθυµίζεται ότι ο Πανηλειακός είχε πανηγυρίσει το

διπλό στα Μέγαρα, όπου είχε επικρατήσει 2-1. Μετά την δικαίωση, ο Βύζας προσθετει άλλους τρεις βαθµούς στο ενεργητικό του φθάνοντας τους 6 βαθµούς µε τους διοικούντες να βλέπουν µε µεγαλύτερη αισιοδοξία το µέλλον τους στην κατηγορία.

ΕΒΡΕΞΕ ΓΚΟΛ ΤΗΝ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ Για την 1η αγωνιστική του τουρνουά παλαιµάχων σηµειώθηκαν πολλά τέρµατα. Αναλυτικά:

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ∆ΟΞΑ ΠΕΙΡ. 2-2 Σε αµφίρροπη µονοµαχία στον Ασπρόπυργο η οµώνυµη τοπική οµάδα υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 2-2 από την πολύ καλή ∆όξα Πειραιά. Το µατς ήταν δυνατό µε τον εξαιρετικό Κεχαγιά να σκοράρει 2 φορές ( 39’ -58’ ) για λογαριασµό του γηπεδούχου και τους Αποστολόπουλο, Γεωργιάδη να βρίσκουν δίχτυα από πλευράς φιλοξενούµενων. ∆ιαιτητής ήταν ο κ. Τσανικλίδης ( Βιντσέντσης, Καµπόλης). ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Νάκος, Καλλέργης, Καµπανάρος, Χατζηδηµητρίου, Σαµπάνης, Κατσέλης, ΚΕΧΑΓΙΑΣ, Τριανταφυλλίδης, Καψάλας, Μπάµπας, Καλπένης, Μιχελής, Πεππές, Σερέπας, Τσουµπρής. ∆ΟΞΑ: Σταυροµήτρος, Μίχας, Κουρής, Θεοδώρου, Μπάκας, Ρασούλης, Λαζάρου, Τσουκαλάς, Παπαλεξάνδρου, Παλαιόλογος, Φωκιανός, Αλαµανής, Γεωργιάδης, Χουρµούζης, Πολυχρόνου, Ασποστολόπουλος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 3-3 Στην Ελευσίνα η συνάντηση του Πανελευσινιακού και του Κερατσινίου δεν ανέδειξε νικητή. Το µατς ήταν σκληρό, αµφίρροπο µε πολλά νεύρα εκατέρωθεν. Τελείωσε 3-3 µε διαιτητή τον κ. ∆ηµόπουλο. Σκόρερ για την οµάδα του Νίκου Αδάµ ήταν ο Παντελής Στεφανίδης 2 και ο Σγουρόπουλος.Για το Κερατσίνι οι Καψής, Σπάθας και Λιάπης. ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ήµας, Λινάρδος, Μπακαλούµης, Τυρλής, Κατσαρέλιας, Μπάρδης, Αθανασίου, Τσολάκης, Γουλέτας, Στεφανίδης,Σγουρόπουλος,Τσατσαρώνης, Χαραλαµπίδης. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Σακελλαρίου, ( Γώγος), ∆ηµόπουλος, Γουλέτας, Καψής, Ανδρεάκος, Κιούλος, Λιάπης, Παπασταµατίου, Κορέας Γ.&Σ., Σανιδάς, Σπάθας, Μπικάκης.

ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4-4 Παιχνίδι σπάνιας οµορφιάς στη Σαλαµίνα µε τον τοπικό Αίαντα και τον νεοφερµένο Αστέρα Μαγούλας να µένουν στην ισοπαλία 4-4. Μιλάµε για µατσάρα µε πολλά γκολ και χαµένες ευκαιρίες εκατέρωθεν. Να σηµειωθεί ότι ο Αστέρας προηγήθηκε µε 4-1 και ο γηπεδούχος Αίας κατάφερε να ισοφαρίσει.Σκόρερ για την νησιώτικη

οµάδα ο υπέροχος Μαγιάτης και ο άφθαστος Σταµπουλής µε 2 γκολ έκαστος. Εξαιρετική και η οµάδα του Αστέρα Μαγούλας. Μπήκε φουριόζα στο νέο τουρνουά αφήνοντας υποσχέσεις για το µέλλον. Σκόρερ ο Πέππας 2, Χάβος και Χατζίνης.∆ιαιτητής ήταν ο κ. Χανάς. ΑΙΑΣ: Καλιώτσος, Καρούσης, Γκιώκας, Παπαµιχαήλ, Ντάγκας, Σταµπουλής, Ζαχαριάδης, Μαγιάτης, Σούρσος, Ραπατζίκος, Γρηγοριάδης Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ: Μπακόπουλος, ∆όβρης, Καραγιάννης, Χάβος, Κωνσταντινάκης, ΣταJτούρης, Γκίκας, Πιτέλης, ΜωραJτης, Πέππας, Χατζίνος.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 4-1 ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΝΤΙΩΝ Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθληµα η οµάδα παλαιµάχων της Νέας Περάµου που συνέτριψε την αντίστοιχη της Ελλάδας Ποντίων µε 4-1. Οι παίκτες του Μπάµπη Αγγελάκη κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και επικράτησαν δίκαια. Οι φιλοξενούµενοι παρά την ήττα στάθηκαν αρκετά καλά δηµιούργησαν καποιες ευκαιρίες αλλά µάταια. Χατ-τρικ για την οµάδα των κιτρινόµαυρων της Νέας Περάµου που βρίσκεται σε φόρµα σηµείωσε ο Κώστας Τσιβλέρης που σηµείωσε τρία γκόλ (22' 41' 61'),το άλλο τέρµα σηµείωσε ο Βαλαβάνης 63'. Το τέρµα των Παλαιµάχων της Ελλάδας Ποντίων σηµείωσε ο Κώστας Ναβροζίδης. Στο 46' ο Μπουλαχάνης σηµάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. ∆ιαιτήτευσαν οι ∆ηµητρακόπουλος µε βοηθούς τους ∆ουλγερίδης Κόκκινος. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ(Μπάµπης Αγγελάκης): Μπόρας,Σουγιουλτζής,Χατζής,Μπαρκονίκος,Κ ώνστας,Μπουλαχάνης,Καψής, Γρίβας, Τσιβλέρης, Γραµµατικός,Φαχουρίδης. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΝΤΙΩΝ: Πεγκλίδης,∆εληγιάννης,Ευθυµιάδης,∆ιαγερίδης Γ, ∆ιαγερίδης Κ, Σαµουργασίδης,Φωτιάδης,Σαββίδης, Χαλκίδης, Σάρλας, Αυγετίδης. ***Επόµενη αγωνιστική 2η: Ηρακλής Νικαίας-Νέα Πέραµος, Αιγάλεω-Ατρόµητος, Αργοναύτης-Αίας Σαλαµίνας, Αστέρας Μαγούλας∆ραπετσώνα, ∆όξα Πειραιά- Νέοι Ευγενείας, ΑΟΑ∆-Ελλάδα Ποντίων, Ερµής Κορυδαλλού-Ασπόπυργος, Ιωνικός-Μοσχάτο, Κερατσίνι-Προοδευτική, ΠέραµαικόςΠανελευσινιακός. Ρεπό ο Βύζας.


Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

O ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟ ΚΙ Ο ΜΑΝ∆ΡΑ8ΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΟ∆ΟΤΟ

ΠΑ ΝΕ Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ

Ο Πανελευσινιακός στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Γ'Εθνικής υποδέχεται την Κυριακή στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας τον Κισσαµικό. Αντίθετα ο Μανδραικός ταξιδεύει για το Ηράκλειο όπου θα υποδεχτεί τον Ηρόδοτο. Αναλυτικά:

Κυριακή 10/11/2013 ∆ηµοτικό στάδιο Κόρφου(11.00) Μύκονος – Ρούβας: Ε.Γρίµµας, Κ.∆εληθοδωρής, Γ.Τσιλιπάνος (Αθηνών), Παρατηρητής Β.Σπάθης (∆υτ. Αττικής) ∆ηµοτικό γήπεδο Καισαριανής(15:00): Εθνικός Αστέρας – Ολυµπιακός Λαυρίου: Ν.Βικτωράτος, Ι.Φλώτσιος, Θ.Φλώτσιος (Βοιωτίας), παρατηρητής Ι.Χασάπης (Πειραιά) ∆ηµοτικό Στάδιο Πεύκης, Πεύκη – Τράχωνες: Γ. Τζουανόπουλος, Ι.Τσιρίνης, Σ.Οικονόµου (Αχα‡ας), Παρατηρητής Αθ.Παπακώστας (Φθιώτιδας)

Γήπεδο Ατσαλένιου ΠΟΑ – Ατρόµητος Πειραιά: Χ.Σωτηριάδης, Μ.Παπαδοπετράκης, Μ.Φινοκαλιώτης (Λασιθίου) Παρατηρητής Αρχ.Βαµβακίρης (Ρεθύµνου) ∆ηµοτικό γήπεδο Ελευσίνας Πανελευσινιακός – Κισσαµικός: Γ.Λάµπρου, ∆.Φίλος, ∆.Πριώνας (Εύβοιας) Παρατηρητής Ν.Σταυριανός (∆ωδεκανήσου) ∆ηµοτικό γήπεδο Αρχανών: Γιούχτας – Προοδευτική: Γ.Μπινιχάκης (Λασιθίου), Μ – Γ Βυζιριανάκης (Ρεθύµνου), Ν.Πάγκαλος (Λασιθίου) Παρατηρητής Β.Αγγελάκης (Χανίων) ∆ηµοτικό γήπεδο Νεαπόλεως Ιωνικός – Νέα Ιωνία: ∆.Γιαννόπουλος (Μεσσηνίας), Γ.Κρετσίµος, Κ.Οικονόµου (∆υτ. Αττικής) Παρατηρητής Κ.Φλοράκης (Φωκίδας)

O 6oς ΟΜΙΛΟΣ Ερµής Ζωνιανών – ΑΟ Περιστερίου Βισκαδούτος, ∆ασκαλάκης Α., ∆ασκαλάκης Ι. (Ηρακλείου) Κηφισιά – Αστέρας Βάρης Τσαγκαράκης (Ρεθύµνου), Μαντής, Νάκος (∆υτ. Αττικής) Αγιος Νικόλαος – Θύελλα Ραφήνας Κασσελάκης, Αναστασάκης, Κεζεµπόγλου (Χανίων) Αιγάλεω – ΠΑΟ Κρουσσώνα Γιαννόπουλος, Χαραλαµπόπουλος, Νίκα (Αρκαδίας) Ηρόδοτος – Μανδραžκός Χρυσός, Μαρνέζος, Πετεινάτος (Χανίων) Περαµαºκός – Ηλυσιακός Αντωνίου, Γουργιώτης, ∆ουλγεράκης (Ανατ. Αττικής) Τριγλία Ραφήνας – Πανναξιακός Μάγειρας, Τακόπουλος, Παντελάκης (Εύβοιας)

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑWΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ - Ο ΒΥΖΑΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑ∆Α ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ Συνεχίζεται το τριήµερο το πρωτάθληµα της φουτµπόλ λίγκ(6η αγωνιστική. Σήµερα στις 18:00 ανοίγει η αυλαία στο Αίγιο µε το παιχνίδι του Παναιγιάλειου και του Φωκικού.Αύριο Σάββατο στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας ο Αστέρας υποδέχεται στο ντέρµπι τον Αχαρναικό,ενώ την ∆ευτέρα στο γήπεδο της Καισαριανής η Γλυφάδα υποδέχεται τον Βύζαντα Μεγάρων. Αναλυτικά: Παρασκευή 8/11 ∆ηµ. Στ. Αιγίου 18:00 ΠαναιγιάλειοςΦωκικός (OTE TV) ∆ιαιτητής: Πουληµάς (Κέρκυρας)Βοηθοί: Στόικος (Κέρκυρας), Κωνσταντίνου (Πρέβεζας) Σάββατο 9/11

∆ηµ. Γηπ. Ελευσίνας 15:00 Αστέρας Μαγούλας-Αχαρναºκός ∆ιαιτητής: Ζαραβίνος (Αθηνών)Βοηθοί: Κουτσόγιαννος, Φωτόπουλος (Αθηνών) Κυριακή 10/11 ∆ηµ. Στ. Ψαχνών 15:00 Ηρακλής ΨαχνώνΟλυµπιακός Βόλου ∆ιαιτητής: Ανούσος (Λακωνίας)Βοηθοί: Παλαµίδας, Γιανουγλίδης (Αθηνών) ∆ηµ. Στ. Πύργου 18:00 ΠανηλειακόςΠαναχαºκή (OTE TV) ∆ιαιτητής: Φωτιάδης (Καστοριάς)Βοηθοί: Κεντζιόπουλος, Πυλαρινός (Αιτωλ/νίας) ∆ηµ. Στ. Καλλιθέας 15:00 Καλλιθέα-Επισκοπή ∆ιαιτητής: Μπλάνας (Μεσσηνίας)Βοηθοί: Λάµιας, Σερεµέτης (Μεσσηνίας) ∆ηµ. Γυµν. Ταύρου 15:00 Φωστήρας-Χανιά ∆ιαιτητής: Μιχαηλίδης (Βοιωτίας)Βοηθοί: Μήταρης, Σπυρόπουλος (Ανατ. Αττικής) ∆ευτέρα 11/11

Α Σ ΤΕ Ρ Α Σ Μ Α ΓΟ ΥΛ Α Σ

∆ηµ. Καισαριανής 15:00 ΑΟ ΓλυφάδαςΒύζας Μεγάρων ∆ιαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)Βοηθοί: ∆ουδούµης, ∆όσκορης (Φθιώτιδας)


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ ΕΕ: Στήριξη 35 εκατ. ευρώ για 22 γεωργικά προγράµµατα Η Ευρωπαxκή Επιτροπή ενέκρινε σήµερα 22 προγράµµατα, µε κοινοτική συνεισφορά, για την προώθηση γεωργικών προxόντων στην Ευρωπαxκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προyπολογισµός των προγραµµάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα διαρκέσουν τρία χρόνια, ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ συνεισφέρει τα 35 εκατ. ευρώ.Τα επιλεχθέντα προγράµµατα καλύπτουν προxόντα ποιότητας, καταχωρηµένα και προστατευόµενα ως ΠΟΠ (Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη) και ΕΠΙΠ (Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προxόν) και αφορούν το κρασί, το κρέας που παράγεται στο πλαίσιο εθνικών συστηµάτων ποιότητας, τα βιολογικά προxόντα, το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προxόντα, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα καλλωπιστικά φυτά, το µέλι και τα µελισσοκοµικά προxόντα, το βόειο, µοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, καθώς και το ποιοτικό κρέας πουλερικών.

Ένα από αυτά τα προγράµµατα αφορά την Ελλάδα, είναι ύψους 5 εκατ. ευρώ, µε κοινοτική συνεισφορά 2,5 εκατ. ευρώ και επικεντρώνεται σε γαλακτοκοµικά προxόντα, ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σηµερινή απόφαση, ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ντατσιάν Τσόλος, δήλωσε: «Θεωρώ την προώθηση των γεωργικών προxόντων της ΕΕ σε ευρωπαxκές και άλλες αγορές ως σηµαντικό στοιχείο πολιτικής, ιδίως για τα προxόντα ποιότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εκπονούµε µια νέα πολιτική πρωτοβουλία για την προώθηση, η οποία θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδοµάδες. Για µένα είναι σαφές ότι η αύξηση των ευρωπαxκών εξαγωγών ποιοτικών προxόντων µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην οικονοµική ανάκαµψη στην ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, την επόµενη εβδοµάδα πρόκειται να επισκεφθώ την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο µιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την προώθηση των εξαγωγών της ΕΕ». Στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου υποβολής προγραµµάτων για το 2013, η Επιτροπή έλαβε 34 αιτήσεις για χρηµατοδότηση και, µετά από αξιολόγηση, ενέκρινε 22 προγράµµατα.

Ισπανία Στη ... στενή 5 τραπεζίτες για το ρόλο τους στην κρίση Ισπανός δικαστής διέταξε την σύλληψη πέντε ανώτατων τραπεζικών στελεχών, για τον ρόλο που έπαιξαν στην κατάρρευση της CAM, της απενεργοποιηµένης πλέον αποταµιευτικής τράπεζας της χώρας που έχει ένα από τα πρώτα µεγάλα σύµβολα της κρίσης στην Ισπανία. ∆ύο από τους συλληφθέντες είναι ο Roberto López Abad, που είχε διατελέσει γενικός διευθυντής της τράπεζας και ο Daniel Gil που ήταν επικεφαλής του real estate. Οι πέντε πρώην τραπεζίτες θα είναι τα πρώτα ανώτατα στελέχη που θα καταλήξουν την φυλακή για τον ρόλο που έπαιξαν στην τραπεζική κρίση της χώρας.

Μακελειό στο Ντιτρόιτ µε τρεις νεκρούς σε ανταλλαγή πυροβολισµών Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυµατίστηκαν σε ένοπλο

περιστατικό βίας το βράδυ της Τετάρτης στο Ντιτρόιτ των Ηνωµένων Πολιτειών. Η αστυνοµία αναζητά δύο άνδρες που εγκατέλειψαν το σηµείο µετά τους πυροβολισµούς µε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα ως βασικούς ύποπτους για το µακελειό. Σύµφωνα µε τον αρχηγό της αστυνοµίας στην πόλη του Ντιτρόιτ οι ύποπτοι αντάλλαξαν πυροβολισµούς µε δύο από τα θύµατα µέσα σε κοµµωτήριοσ εµπορικό κέντρο της πόλης. «∆εν γνωρίζουµε αν πρόκειται για περίπτωση οικονοµικών διαφορών, δεν έχουµε ιδέα », δήλωσε ο αρχηγός της αστυνοµίας Τζέιµς Κρέγκ. Η πόλη του Ντιτρόιτ και πρώην ναυαρχίδα της αµερικανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας, η οποία κήρυξε πτώχευση τον περασµένο Ιούλιο, έχει τα τελευταία 40 χρόνια αλµατώδη αύξηση στα ποσοστά εγκληµατικότητας . Η πόλη λόγω των συσσωρευµένων οικονοµικών προβληµάτων έχει χάσει µέσα σε 60 χρόνια το ήµισυ του πληθυσµού της. Μόλις πριν από λίγες ώρες το Ντιτρόιτ εξέλεξε τον Μάικ Ντούγκαν ως νέο δήµαρχο µε τους πολίτες να ελπίζουν ότι η νέα δηµοτική αρχή θα συµβάλει στην επίλυση των πολλών προβληµάτων τους.

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τόνωση της ερωτικής διάθεσης µετά την απώλεια βάρους Νέα Υόρκη Οι γυναίκες που χάνουν βάρος µετά από βαριατρική επέµβαση τείνουν να έχουν πιο ικανοποιητική ερωτική ζωή, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν στο επιστηµονικό έντυπο JAMA Surgery. ∆ύο χρόνια µετά την επέµβαση απώλειας βάρους, οι γυναίκες αναφέρουν βελτιώσεις τόσο ως προς την ερωτική αφύπνιση, την λίπανση, την σεξουαλική επιθυµία αλλά και τη συνολική ερωτική ικανοποίηση. Εξάλλου, τα αποτελέσµατα των αιµατολογικών εξετάσεων αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες έχουν αυξηµένα επίπεδα των ερωτικών ορµονών, κάνοντας τους επιστήµονες να πιστεύουν ότι η µαζική απώλεια κιλών µπορεί να βελτιώσει και τη γονιµότητα των γυναικών µε νοσογόνο παχυσαρκία. Ο επικεφαλής ερευνητής, ∆ρ Ντέιβιντ

Σαρβερ, καθηγητής στα Τµήµατα Ψυχιατρικής και Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής «Perelman» του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνια εξηγεί ότι «η βελτιωµένη ερωτική ζωή της γυναίκας οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι η απώλεια βάρους βελτιώνει την σωµατική και συναισθηµατικής της κατάσταση». Περίπου οι µισές γυναίκες που καταφεύγουν στην βαριατρική χειρουργική εµφανίζουν συµπτώµατα σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Οι συµµετέχουσες στην έρευνα ήταν 106 γυναίκες µε µέσο δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ) 44,5, οι οποίες υποβλήθηκαν σε βαριατρική επέµβαση. Τα άτοµα γενικά µε ∆ΜΣ άνω του 40, πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία. Εκ των συµµετεχουσών, οι 85 έκαναν γαστρική παράκαµψη και οι 21 γαστρική επίδεση. Μετά την επέµβαση, έχα-

σαν κατά µέσο όρο το 32,7% του αρχικού τους βάρος τον πρώτο χρόνο και το 33,5% µετά το τέλος του δεύτερου έτους. Μέχρι την συµπλήρωση του πρώτου 12µήνου, οι ασθενείς είχαν αρχίσει να αναφέρουν βελτιώσεις ως προς την ερωτική απόλαυση και λειτουργία. Επίσης είχαν βελτιωµένη αυτοεκτίµηση, ένιωθαν λιγότερο καταθλιπτικές και ήταν πιο άνετες µε την εικόνα του σώµατός τους. Οι βελτιώσεις αναφέρθηκαν ακόµη και στις περιπτώσεις που οι γυναίκες δεν είχαν πετύχει τον στόχο τους ως προς την απώλεια βάρους. Οι γυναίκες που ανέφεραν την χαµηλότερη ποιότητα ερωτικής λειτουργίας πριν την επέµβαση είχαν τις πιο

µεγάλες βελτιώσεις µετά το χειρουργείο. «Η µελέτη αποδεικνύει ότι η βαριατρική χειρουργική βοηθά τους ασθενείς µε πολλούς τρόπους. Η απώλεια βάρους επιτρέπει την εξισορρόπηση των ερωτικών ορµονών που ελέγχουν και τον εµµηνορρυσιακό κύκλο της γυναίκας», σηµειώνει ο ∆ρ Τζέιµι Πονς, πρόεδρος της Αµερικανικής Εταιρείας Μεταβολικής και Βαριατρικής Χειρουργικής.

ΓΑΜΟΣ O Καραλής Παναγιώτης του Γεωργίου και της Μαρίας το γένος Καρακώστα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και η Λιόντα ∆ήµητρα του Χρήστου και της ∆έσποινας το γένος Μουµούρη που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στον ΙΝ Αγ. Αναργύρων στον Ασπρόπυργο.


Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α ∆ικογραφία σε βάρος 34χρονου για πορνογραφία ανηλίκων Είχε έρθει σε επικοινωνία µε ανήλικη µέσω «skype» και την προέτρεπε να προβεί σε άσεµνες πράξεις Από την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος σχηµατίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, σε βάρος 34χρονου ηµεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Προηγήθηκε καταγγελία µητέρας 12χρονης ηµεδαπής, σύµφωνα µε την οποία ο 34χρονος, µέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνοµιλιών, παρενοχλούσε σεξουαλικά την κόρη της. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια συνοµιλιών τους, µέσω της εφαρµογή διαδικτυακών συνοµιλιών «skype», την προέτρεπε να ενεργοποιήσει την κάµερα της και να προβεί σε άσεµνες πράξεις. Από την αστυνοµική έρευνα που ακολούθησε, στο πλαίσιο βουλεύµατος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και σε συνεργασία µε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προέκυψε ότι κάτοχος του τηλεφωνικού αριθµού µε τον οποίο επικοινωνούσε η ανήλικη ήταν ο 34χρονος. Κλιµάκιο αστυνοµικών της Υπηρεσίας Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, χθες (06-11-2013) το µεσηµέρι, πραγµατοποίησε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του 34χρονου στην Πάτρα. Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι είναι ο κάτοχος του επίµαχου αριθµού κινητής τηλεφωνίας καθώς και του λογαριασµού «skype» µέσω του οποίου συνοµιλούσε µε την ανήλικη. Παράλληλα, κατασχέθηκε ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα αποσταλεί στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. Η δικογραφία του 34χρονου θα υποβληθεί στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Τελεσίγραφο Αρβανιτόπουλου: Τη ∆ευτέρα θα ανοίξουν τα Πανεπιστήµια Σήµερα το µεσηµέρι, συζητείται στα δικαστήρια της Ευελπίδων η προσφυγή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, για να κριθεί παράνοµη και καταχρηστική η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων του Καποδιστριακού και του ΕΜΠ και να επαναλειτουργήσουν τα Πανεπιστήµια. Υπενθυµίζεται πως χθες ο κ.Αρβανιτόπουλος κατέθεσε στο Πρωτοδικείο αγωγή κατά των συνδικαλιστικών οργάνων των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, µε σκοπό την αναγνώριση της

απεργίας τους ως παράνοµης και καταχρηστικής και την άµεση επαναλειτουργία των ανωτέρω ιδρυµάτων. Νέος πονοκέφαλος για τους εργοδότες

-Θα πληρώσουν χαράτσι 20 ευρώ για κάθε εργαζόµενο

Νέο χαράτσι 20 ευρώ καλούνται να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες εργοδότες, για κάθε ένα εργαζόµενο που απασχολούσαν τον περασµένο Αύγουστο. Το ΙΚΑ, µε µε ηλεκτρονικό µήνυµα, ειδοποιεί τους εργοδότες πως πρέπει να πληρώσουν, το αργότερο έως τις 29 Νοεµβρίου, 20 ευρώ για κάθε έναν εργαζόµενο που απασχολούσαν κατά τον µήνα Αύγουστο του 2013. Σύµφωνα µε το Capital «η εργοδοτική αυτή εισφορά αφορά όσους εργαζόµενους απασχολήθηκαν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µισθοδοτήθηκαν κατά το µήνα Αύγουστο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ηµερήσιας ή µηνιαίας απασχόλησής τους». Ο φόρος αυτός βαφτίζεται ως «Ειδικός Λογαριασµός Παιδικών Κατασκηνώσεων», και στην ουσία πρόκειται για συνεισφορά των εργοδοτών στα προγράµµατα φιλοξενίας παιδιών χαµηλόµισθων εργαζοµένων και ανέργων, σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις.Το ΙΚΑ ξεκαθαρίζει πως το χαράτσι αφορά και στους απασχολούµενους στα οικοδοµοτεχνικά έργα και πως η είσπραξη του δεν θα έχει αναδροµική ισχύ για το 2011 και το 2012. Η είσπραξη για το νέο φόρο των 20 ευρώ ανά εργαζόµενο, θα γίνει µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ∆ΙΑΣ, όπως ακριβώς και οι τρέχουσες εισφορές.

Νορβηγοί γεωλόγοι: Η Ελλάδα έχει τρεις υποσχόµενες περιοχές που κρύβουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο Τρεις πολλά -υποσχόµενες περιοχές-, µία στα βορειοδυτικά των Παξών και στα δυτικά της Κέρκυρας, µία στο Κατάκολο και µία χερσαία στα Ιωάννινα, εντόπισαν οι Νορβηγοί της PGS, κατά την παρουσίαση που έκαναν χθες, στο πλαίσιο του παγκόσµιου συνεδρίου της Αµερικανικής Ενωσης Γεωλόγων (AAPG) που διεξάγεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Όπως δηµοσιεύουν Τα Νέα, πρόκειται για περιοχές µε γεωλογικά δεδοµένα, δοµή και ηλικία πετρωµάτων παρόµοια µε θαλάσσιες εκτάσεις στην Αλβανία και στην Ιταλία, όπου ήδη έχουν βρεθεί και εξορύσσονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι ζώνες Η ζώνη των Παξών (βορειοδυτικά των Παξών, δυτικά της Κέρκυρας) που έχει συγγενική δοµή πετρωµάτων (τέτοια που να µπορεί να «παγιδεύσει» πετρέλαιο ή αέριο) µε τη λεγόµενη Απούλια ζώνη στη Νότια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

Ιταλία, τη θαλάσσια περιοχή από το Λέτσε µέχρι το Μπάρι και τη Φότζια, όπου εξορύσσεται ήδη πετρέλαιο Το Κατάκολο (τµήµα της Ιόνιας ζώνης) που προσοµοιάζει µε την περιοχή Kraps-Marinez Roscovec στη Νότια Αλβανία. Τα Ιωάννινα, που έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε το ∆έλβινο και το Κούτσοβο, επίσης στη Νότια Αλβανία. Επισηµαίνεται ότι στην Αλβανία έχουν εντοπιστεί πολλές ενδιαφέρουσες γεωλογικές δοµές και διόλου τυχαία πρόσφατα επένδυσε εκεί η αγγλοολλανδική Shell.

Η κάρτα συναλλαγών που θα «χτυπήσει» τη φοροδιαφυγή Μία ειδική κάρτα στις συναλλαγές, κατά της φοροδιαφυγής, προτείνει ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων (ΣΕΛΠΕ). Συγκεκριµένα, προτείνεται η χρήση ειδικής κάρτας για όλες τις επιχειρήσεις, η οποία θα καταγράφει τις εµπορικές συναλλαγές και µέσω αυτής το κράτος θα εισπράττει αυτόµατα το ΦΠΑ, πρότεινε ο ΣΕΛΠΕ Οπως αναφέρει και ο ΣΚΑž, µε τη συγκεκριµένη κάρτα κάθε συναλλαγή θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε µία κεντρική οικονοµική υπηρεσία και ταυτόχρονα θα εισπράττεται ΦΠΑ της συναλλαγής 19% αντί του 23%, που θα ισχύει για τις υπόλοιπες αγοραπωλησίες. Στη συνέχεια, όταν ο έµπορος θα πουλάει το προºόν στον καταναλωτή θα λαµβάνει από το κράτος την επιστροφή του ΦΠΑ που αναλογεί στη διαφορά της τελικής τιµής του προºόντος, από την τιµή την οποία το αγόρασε ο ίδιος από τον προµηθευτή. ΤΙ Ε∆ΕΙΞΕ Η ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Συµψηφισµός χρεών 120 επιχειρήσεων µε επιστροφή ΦΠΑ 2,5 εκατ. ευρώ Τις πρώτες 120 επιχειρήσεις που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές 10 εκατ. ευρώ και παράλληλα δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η διασταύρωση οφειλετών του ΙΚΑ και δικαιούχων επιστροφής ΦΠΑ που ξεκίνησε η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι επιχειρήσεις δεν θα λάβουν τις επιστροφές ΦΠΑ που δικαιούνται, δηλαδή τα 2,5 εκατ. ευρώ καθώς η Εφορία θα τα αποδώσει στο ΙΚΑ το οποίο θα πρέπει να «κυνηγήσει» για να εισπράξει και τα υπόλοιπα 7,5 εκατ. ευρώ.Ο συµψηφισµός ασφαλιστικών εισφορών µε επιστροφές ΦΠΑ προβλέπεται ήδη από την νοµοθεσία αλλά µέχρι σήµερα γινόταν µε ρυθµούς «χελώνας». Ο επιχειρηµατίας ο οποίος υπέβαλε αίτηµα επιστροφής ΦΠΑ θα έπρεπε να είναι ασφαλιστικά ενήµερος. Στην αντίθετη περίπτωση , η εφορία προχωρούσε σε συµψηφισµό ο οποίος όµως γίνονταν κατά περίπτωση και µε ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία για τον Θωµά (Μάκη) Μιχαλολιάκο, αυτοκινητιστή, που δραστηριοποιείται στον Ασπρόπυργο, γκριζοµάλλη, εύσωµο, ηλικίας 40-50 ετών, ύψους 1,75-1,80 µ. πιθανόν µε γκρι µούσι, παρακαλώ να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 694 718435 . Προσφέρεται αµοιβή.


Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα8σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόjλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

επιπλωµένη

κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13) Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ επαγγελµατικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, δοµηµένη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφεία, ιατρεία, διαγνωστικό κέντρο, κλπ. Πληροφορίες στο 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (9.9.13) Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

καθηγήτρια,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

Ζ Η Τ Ο ΥΝ Π Ρ ΟΣ Ω Π Ι Κ Ο

Τηλ. 6977146834 (7.8.13) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2014. ΤΙΜΗ 50 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ.: 6949383778

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

Ζητούνται κοπέλες για την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφέ του καταστήµατος “STATE COFFEE CO” Ελευσίνας. Εµπειρία επιθυµητή, φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942807545 & 6937494104. (5.11.13)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑWΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

ΤΕΧΝΙ ΚΟ

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

21.11.11

Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

(1.13)

(18.3.13)

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483

Τσίγκος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 /

10..7.12

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο 50ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Θηβών βιοτεχνικός χώρος 1.200 τ.µ. από µπετόν µε γραφεία σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Τιµή ενοικίου 1150 ευρώ. (10.9.13) Τηλ. επικοινωνίας: 210 5542022 και 6909853679

6979893290

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

4..9.13

Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013

Thriassio 20131108  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you