Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Φόρος τιµής στους Μενιδιάτες ήρωες του 1940

για τις ευπαθείς οµάδες στο ∆ήµο Ελευσίνας

Αποτέθηκε στη συγκινητική εκδήλωση του ∆ήµου Αχαρνών που διοργανώθηκε σε συνεργασία µε την ΙΛΕΑ για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

ΣΩΖΕΙ το Εσπερινό Γυµνάσιο ο δήµος Ελευσίνας - Ναι στη µεταστέγαση

είπε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µπροστά στον κίνδυνο να χαθεί το σχολείο που εξυπηρετεί ευαίσθητη οµάδα µαθητών

Σåë.. 2-6

«Άνοιξε» η διαδικασία για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους δηµότες

ΟΑΕ∆: Οι 10.000 άνεργοι που βρίσκουν απασχόληση στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας Σåë. 5

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ ∆ωρεάν µαθήµατα µε τη συµµετοχή εθελοντών καθηγητών

Óåë. 3

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ για την ενίσχυση του Θριάσιου Νοσοκοµείου Με παράλληλη αναβάθµιση των δοµών πρωτοβάθµιας Υγείας στη ∆υτική Αττική, εξήγγειλε ο υπουργός Υγείας

Σåë 2-5

Óåë. 7

Απαλλαγή δηµοτικών τελών

Έν α ς τ ε ρά σ τ ιο ς α ρ χα ιο λ ο γ ι κό ς χ ώ ρο ς τα Μέ γ α ρα Αφοπλιστική η λίστα των µνηµείων σε έκταση περίπου 40.000 στρεµµάτων

Σåë. 9

Κύριο µέληµα του ΚΑΣ η προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής

Óåë. 3-4

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Έ χ ε ι. . . Α σ τέ ρ ι η Μαγούλα! Επική πρόκριση στην Λιβαδειά

Επιδοτούνται 17.000 ΜµΕ Μέσω του ΕΣΠΑ οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. Σåë. 8

«Σινεµά, ο Παράδεισος» . Εκπαιδευτικές κινηµατογραφικές προβολές από τη ∆Η.Κ.Ε.Α

Σåë.5

ΑΧΑΡΝΑ{ΚΟΣ: Επιστρέφουν Παραράς, Ογκουνσότο ενόψει Γλυφάδας Óå ë. 10-12

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2349 Πἐµπτη 31 Οκτωβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Πέµπτη 31.10.2013 Καιρος : Αίθριος 'Ανεµοι: ανατολικοί 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 16 έως 26 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Απελλής, Απέλλης, Αριστόβουλος, Αριστοβούλη, Νάρκισος,Στρατονίκη, Στρατή,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013 Ελευσίνα Γκολέµη Εµµανουέλα & ΣΙΑ ΟΕ Ιερά Οδός 22, Ώρες Εφηµερίας: 31/10/2013 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105546448 Ασπρόπυργος Γκαραγκούνη Ευαγγελία Ρόδου 6 & Θριασίου Τηλέφωνο: 210 5576086 Φυλή - Άνω Λιόσια Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγιάς Γρηγορούσης 50 - Ζεφύρι Τηλέφωνο: 2102387965 Αχαρνές Καλαντζόπουλος Βασίλειος Π. Αθηνών 21, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102465432 Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118, Εφηµερία: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102403004 Μάνδρα Μαρτζέλης Χρήστος Στρ. Ρόκα 56 Τηλέφωνο: 210 5555550 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Σώζει το Εσπερινό Γυµνάσιο ο δήµος Ελευσίνας - Ναι στη µεταστέγαση είπε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µπροστά στον κίνδυνο να χαθεί το σχολείο που εξυπηρετεί ευαίσθητη οµάδα µαθητών

Κ

ερδισµένη βγήκε από την προχθεσινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας η σχολική κοινότητα και περισσότερο απ’ όλους µια ιδιαίτερη οµάδα µαθητών που εξυπηρετεί η λειτουργία του Εσπερινού Γυµνασίου µε Λυκειακές τάξεις Μάνδρας, το οποίο τελικά θα συνεχίσει τη λειτουργία του εντός των ορίων του ∆ήµου Ελευσίνας. Παρά την αρχική πρόθεση της άρνησης για την οποία προ¾δέασε η εισήγηση του κ. Καµπάνη, πρυτάνευσε η λογική και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έθεσε την Ελευσίνα στη «θέση του οδηγού» της προσπάθειας για την παραµονή του σχολείου στη ∆υτική Αττική. Ξεκάθαρο το δίληµµα: Μένει η χάνεται το σχολείο από τη ∆υτική Αττική Το δίλληµµα ήταν ξεκάθαρο, αν αρχικά καλύφθηκε από τις τοποθετήσεις περί γνώση ή άγνοιας των σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας, το ρόλο ανθρώπων αλλά την άποψη περί µεθόδευσης από την πλευρά του ∆ήµου ΜάνδραςΕιδυλλίας. Ή το σχολείο µένει στη ∆υτική Αττική ή χάνεται και οι µαθητές του, όσοι τελικά θα µπορούσαν να τα καταφέρουν θα έπρεπε να µετακινούνται καθηµερινά στο Περιστέρι, το Αιγάλεω ή όπου αλλού µεταφερόταν η έδρα του σχολείου.

Αιχµές για το ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας Σύσσωµη η εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς και εκπαιδευτικοί- διά των εκπροσώπων της τάχθηκε υπέρ της παραµονής του σχολείου στη ∆υτική Αττική και συγκεκριµένα στην Ελευσίνα, µε κριτήρια και διασφαλίσεις που θα εξασφαλίσουν την οµαλή λειτουργία του σχολείου. Παράλληλα, δια στόµατος γονέων και εκπαιδευτικών καταδικάστικε η αναφορά σε ανακοίνωση του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας που προανήγγειλε τη µεταφορά του σχολείου και έκανε λόγο για «οµάδες ταραχοποιών ατόµων που δηµιουργούσαν προβλήµατα τις βραδινές ώρες, όσο λειτουργούσε το σχολείο» αλλά και για «επίδραση ενεργειών περιθωριακών ατόµων». Συνέχεια στη σελ. 5

Φόρος τιµής στους Μενιδιάτες ήρωες του 1940 Αποτέθηκε στη συγκινητική εκδήλωση του ∆ήµου Αχαρνών που διοργανώθηκε σε συνεργασία µε την ΙΛΕΑ για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Μ

ε αφορµή τον εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου, ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε την Ι.Λ.Ε.Α. διοργάνωσε την Κυριακή 27 Οκτωβρίου διάλεξη για τους Μενιδιάτες ήρωες του 1940, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών. Η πρωτοβουλία για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης ανήκε στον ∆ηµάρχο Αχαρνών κ. Σωτήριο Ντούρο, µε αφορµή την συγκινητική ιστορία του Μενιδιάτη ήρωα του 1940 Πέτρου Τριβέλλα. Οι φωτογραφίες, οι µαρτυρίες και τα ντοκουµέντα από το αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α. που προβλήθηκαν για πρώτη φορά, κράτησαν αµείωτο το ενδιαφέρον του κόσµου για παραπάνω από δυο ώρες. Να σηµειωθεί πως η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θερµή, µε αποτέλεσµα να υπάρχει αρκετός κόσµος όρθιος στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων. Στον χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος κ. Σωτήριος Ντούρος τόνισε µεταξύ άλλων: «… η ιστορία των ηρώων µας δηλώνει ότι οι ηθικές αξίες της λευτεριάς, της αγάπης για την πατρίδα, της αντίστασης κατά της προδοσίας είναι η Ιστορία µας. Αυτή, που πρέπει να µεταφέρουµε

στα παιδιά µας και στα εγγόνια µας. Η αποψινή εκδήλωση µαζί µε τα αποκαλυπτήρια του Μνηµείου, που έγιναν το καλοκαίρι, για τους 10 εκτελεσθέντες συµπατριώτες ήρωες, είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε ως φόρο τιµής και ευγνωµοσύνης…». Στο χαιρετισµό του ο Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Α. κ. Γιώργος Φυτάς ευχαρίστησε και συνεχάρησε τον ∆ήµαρχο Συνέχεια στη σελ. 6


Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

Προσλήψεις για την ενίσχυση του Θριάσιου Νοσοκοµείου Με παράλληλη αναβάθµιση των δοµών πρωτοβάθµιας Υγείας στη ∆υτική Αττική, εξήγγειλε ο υπουργός Υγείας

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Τ

Υπενθυµίζεται ότι το θέµα έφτασε στη Βουλή µέσω του κ. Οικονόµου, µετά τη συνάντηση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας που πραγµατοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013, µε µέλη και το προεδρείο του Σωµατείου των Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου και τον διοικητή κ. Άγγελο Λιόση. Συνέχεια στη σελ. 4

Απαλλαγή δηµοτικών τελών για τις ευπαθείς οµάδες στο ∆ήµο Ελευσίνας «Άνοιξε» η διαδικασία για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους δηµότες - Σταθερά τα δηµοτικά τέλη και για το 2014 σύµφωνα µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Σύµφωνα µε την απόφαση του 2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη προβλέπεται για: στους άπορους µε βιβλιάριο απορίας από την ∆/νση Πρόνοιας, στα ΑΜΕΑ µε βαθµό αναπηρίας 80% και άνω και στους πολύτεκνους (τέσσερα τέκνα και άνω)), να τύχουν του ευεργετήµατος της απαλλαγής των τελών καθαριότητας και φωτισµού από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Επισηµαίνεται δε, ότι η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας ορίζει πως το συνολικό (ατοµικό ή οικογενειακό) δηλωθέν εισόδηµα κάθε ενδιαφερόµενου και για τις τρεις κατηγορίες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις € 20,000,00.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626

Για µια ακόµη χρονιά στο ∆ήµο Ελευσίνας, πρόκειται να εφαρµοστεί το µέτρο της απαλλαγής των ευπαθών οµάδων της πόλης, από την υποχρέωση καταβολής των τελών καθαριότητας και φωτισµού που εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Η απαλλαγή για τις ευπαθείς οµάδες, εφαρµόζεται στη βάση του νόµου 3463/2006, άρθρο 202-παρ.3 αλλά και την απόφαση 303/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελευσίνας,

Ποιοι δικαιούνται την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002

- Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή της ∆ΗΜΑΡ Βασίλη Οικονόµου, που προέκυψε από έγγραφο του Σ∆Κ Ελευσίνας ην αναβάθµιση των δοµών πρωτοβάθµιας Υγείας αλλά και την κάλυψη των κενών που παρουσιάζει το «Θριάσιο» Νοσοκοµείο, µέσω προσλήψεων ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε δυο φάσεις προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Παράλληλα ανακοίνωσε και την πρόθεση για σύγκληση σύσκεψης µε του βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής και τους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες µε κοπό την παρουσίαση του σχεδίου για την αναβάθµιση των δοµών και υπηρεσιών Υγείας στη ∆υτική Αττική. Η εξαγγελία του υπουργού Υγείας ήρθε ως απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Περιφέρειας Αττικής της ∆ΗΜΑΡ Βασίλη Οικονόµου µε την οποία ζητούσε άµεση ενίσχυση και αναβάθµιση των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας της ∆υτικής Αττικής και άµεση στελέχωση του Θριασίου Νοσοκοµείου ώστε να καλυφθούν τα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ

Γνωστοποιείται δε από το ∆ήµο Ελευσίνας, ότι οι ενδιαφερόµενοι δηµότες για περισσότερες πληροφορίες και για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ηµαρχείο της πόλης, στο Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων και Περιουσίας. «Παγωµένα» τα δηµοτικά τέλη και για το 2014 Υπενθυµίζεται ακόµη οτι τα δηµοτικά τέλη για το 2014, µε πρόσφατη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρέµειναν σταθερά για Τρίτη συνεχή χρονιά για το σύνολο των φορολογούµενων επιφανειών δηλαδή οικίες, καταστήµατα, εταιρειών και εργοστασιών. Π. Μ.

ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¾στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 18ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιµνηµόσυνη δέηση προς τιµήν των Κουντουριωτών Αγωνιστών στο Παλαιοχώρι Μάνδρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πριν από των µατιών σου το φως τι είχα; Σκοτάδι που ανέβαινε κι έκλεινε τα µάτια µου Πριν από το χτύπο της καρδιάς σου τι είχα; Τη µοναξιά στο χτύπο της δικής µου καρδιάς Πριν απ’ το απαλό σου προσωπάκι τι είχα; Τη σκέψη πως θα ‘ρθεις Θα ‘ρθεις να γίνεις φως και χάδι Θα ‘ρθεις να γίνεις χαρά και λύπη Θα ‘ρθεις να γίνεις σκοπός ζωής!

Ελάτε να µάθουµε τα µυστικά της πιο δύσκολης τέχνης. Την τέχνη να είσαι Γονιός! Σας περιµένουµε την Πέµπτη 31-10- 2013 και ώρα 7.15 µ.µ στο χώρο του σχολείου. Μαζί µας και φέτος στην πρώτη συνάντηση, η Συµβουλευτική Ψυχολόγος γονέων, παιδιών, Σουβλίδη Μαίρη. Με εκτίµηση Το ∆.Σ

Μ

ια ιδιαίτερη συνάντηση διοργάνωσε ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας σε συνεργασία µε τον Εξωρα¾στικό Σύλλογο «ο Προφήτης Ηλίας» Παλαιοχωρίου την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως και Αγίου Συµεών στη Βίλιζα, µε σκοπό την τίµηση των Κουντουριωτών Αγωνιστών της περιοχής. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε Θεία Λειτουργία και επιµνηµόσυνη ∆έηση των νεκρών και τρισάγιο στο µνηµείο των Κουντουριωτών και κατάθεση στεφάνων ως ένδειξη µνήµης στους αδικοχαµένους

Συνέχεια από σελ. 3 Τα προβλήµατα καταγράφηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά από το Σ∆Κ Ελευσίνας, το οποίο µε οµόφωνη απόφασή του απέστειλε υπόµνηµα σε όλους τους αρµόδιους φορείς.

«Οφείλουµε όλοι να επαγρυπνούµε για την εξέλιξη και υλοποίηση των εξαγγελιών, για το Θριάσιο Νοσοκοµείο που σήµερα υπάρχει µετά από αγώνες ετών των κατοίκων του Θριασίου Πεδίου»,κατέληξε.

Γ. Κοροπούλης: «Επαγρυπνούµε για την υλοποίηση των δεσµεύσεων»

Αναλυτικά οι δεσµέυσεις του κ. Γεωργιάδη έχουν ως εξής:

«Η ερώτηση του κ. Οικονόµου και πολύ περισσότερο οι εξαγγελίες του υπουργού Υγείας, δείχνουν τη δύναµη της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της όταν θέλουν να συνεργαστούν. Αναµφισβήτητα πρόκειται για µια θετική εξέλιξη για την περιοχή», σχολίασε ο τέως πρόεδρος του Σ∆Κ Ελευσίνας Γρηγόρης Κοροπούλης, κατά τη θητεία του οποίου πραγµατοποιήθηκε η σύσκεψη. Σηµείωσε ωστόσο, οτι το θέµα χωρίς ευθύνη του Σ∆Κ, δεν έχει έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως επανειληµµένα έχει ζητηθεί.

Στις επόµενες δύο εβδοµάδες θα συγκαλέσει σύσκεψη µε τους Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής και τους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειµένου να παρουσιάσει το σχέδιο συνολικής αναβάθµισης των δοµών και των υπηρεσιών υγείας στη ∆υτική Αττική - Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υλοποιηθεί η πρώτη φάση προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που θα καλύψουν υπάρχοντα κενά στο Θριάσιο Νοσοκοµείο και στο πρώτο εξάµηνο του 2014 θα ακολουθήσει και η δεύτερη φάση

προσλήψεων του αναγκαίου επιστηµονικού προσωπικού - Η αναβάθµιση των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία) θα αναβαθµιστούν µε την τοποθέτηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να απευθύνονται εκεί οι πολίτες, να αποσυµφορηθεί το Θριάσιο Νοσοκοµείο και να µην απαιτείται η µετακίνηση πολλών χιλιοµέτρων για απλές ιατρικές πράξεις. Τέλος από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου, εκφράζει την ικανοποίησή του για την θετική ανταπόκριση του Υπουργού στο αίτηµα αναβάθµισης των δηµοσίων δοµών και υπηρεσιών υγείας της ∆υτικής Αττικής. Και παράλληλα εκφράζει την αισιοδοξία του ότι θα υλοποιηθούν το δυνατόν συντοµότερα οι εξαγγελίες . Περικλής Ι. Μαραγκός

αγωνιστές που έδωσαν την ζωή τους για ιδανικά όπως η ελευθερία και η υπεράσπιση της πατρίδας. Το παρόν στην εκδήλωση µνήµης έδωσαν ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ.Γεώργιος ∆ρίκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Σαµπάνης, ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Οινόης κ. ∆ηµήτρης Μπέκας,ο Πρόεδρος Κ.Ε.∆Η.Μ.Ε κ.Γιάννης Λινάρδος και το µέλος του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Μάνδρας κ. Παναγιώτης Τσιρώνης.

Στα 6,188 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσµα προς το ∆ηµόσιο Στα 6,188 δισ. ευρώ ανήλθε το Σεπτέµβριο το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο καθώς τον µήνα αυτόν σηµείωσαν νέα αύξηση κατά 809 εκατ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα οποία, παλαιά (έως 31.1.2012) και νέα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο ανέρχονται πλέον στα 59,66 δισ. ευρώ. Το εννεάµηνο Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 το ∆ηµόσιο εισέπραξε από ληξιπρόθεσµες οφειλές 985 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα διαγράφηκαν χρέη ύψους 91 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία υστέρηση παρουσιάζεται σε µια σειρά στόχους που θέτει το µνηµόνιο για τον ελεγκτικό µηχανισµό. Έτσι στο διάστηµα Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου έπρεπε να υποβληθούν συνολικά 3.850.018 δηλώσεις ΦΠΑ και υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα 3.018.332 δηλώσεις. Στο διάστηµα αυτό ολοκληρώθηκαν 204 τακτικοί έλεγχοι σε µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο στόχος ήταν να διενεργηθούν συνολικά φέτος 596 έλεγχοι. Για τους αυτοαπασχολούµενους και τους φορολογούµενους "µεγάλου πλούτου", ενώ ο στόχος είναι να έχουν γίνει 910 φορολογικοί έλεγχοι µέχρι το τέλος του έτους είχαν διενεργηθεί µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου µόλις τέτοιοι 281 έλεγχοι.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

«Σινεµά, ο Παράδεισος»

. Εκπαιδευτικές κινηµατογραφικές προβολές από τη ∆Η.Κ.Ε.Α

ΟΑΕ∆: Οι 10.000 που βρίσκουν απασχόληση

Η

∆Η.Κ.ΕΑ. σε συνεργασία µε το τµήµα φωτογραφίας διοργανώνει και για την νέα χρονιά κινηµατογραφικές προβολές µε σκοπό την εκπαίδευση σχετικά µε την φωτογραφία µέσα από ταινίες . Την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου 2013 στις 21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα), θα γίνει η προβολή της ταινίας «Σινεµά, ο Παράδεισος» .Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Λίγα λόγια για το έργο: Η ταινία "Σινεµά, ο Παράδεισος", πρόκειται για ένα ποίηµα συνοδευοµένη από την καταπληκτική µουσική του Ennio Morricone. Μέσα από τη ζωή ενός αγοριού παθιασµένου µε τον κινηµατογράφο, ο σκηνοθέτης περιγράφει τη σηµασία της 7ης Τέχνης για την κουλτούρα µιας επαρχιακής πόλης, µέσα από την απλή καθηµερινότητα της. Οι άνθρωποι αυτοί κλαίνε, γελάνε, διαπλάθουν την προσωπικότητα τους και ζουν µέσα από την πραγµατικότητα του κινηµατογράφου, ξεχνώντας σοβαρά κοινωνικοπολιτικά προβλήµατα µιας χώρας που τότε συνέρχεται από τον πόλεµο. Τα πράγµατα όπως είναι φυσικό αλλάζουν, καθώς επέρχεται η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη του 20ου αιώνα και µαζί της αλλάζουν και οι άνθρωποι. Όπως είναι φυσικό "το Σινεµά ο Παράδεισος"

µπαίνει στα αζήτητα και µαζί του οι αναµνήσεις των ανθρώπων που ονειρευτήκαν µέσα από τα µάτια του John Wayne και της Rita Hayworth. Η ταινία αφηγείται µε τον πιο γλαφυρό τρόπο την ιστορία ενός ολόκληρου χωριού στη Σικελία. Μία ζωή που εξελίσσεται γύρω από µία κινηµατογραφική αίθουσα µέσα από την οθόνη της οποίας οι κάτοικοι ζουν τα όνειρά τους και εµπνέονται από τους bigger than life ήρωες. Ο κεντρικός ήρωας είναι ο µικρός Salvatore, ο οποίος, ορφανός από πατέρα και παραµεληµένος από την οικογένειά του, βρίσκει την στοργή στο πρόσωπο του µηχανικού προβολής του κινηµατογράφου, Alfredo.

Ο Alfredo σταδιακά του µαθαίνει την δουλειά κυρίαρχα όµως τον µυεί µε το πιο τελετουργικό τρόπο στη µαγεία της µεγάλης οθόνης. Ο Salvatore χτίζει µία ισχυρή σχέση µε την πατρική φιγούρα του Alfredo και µετά από το ατύχηµα του τελευταίου, αναλαµβάνει το πόστο του εξ ολοκλήρου, κάτι που αρχικά µοιάζει µε εκπλήρωση ενός ονείρου του µικρού Salvatore στη συνέχεια όµως αντιλαµβανόµαστε ότι είναι απλώς το πρώτο βήµα προς την ολοκλήρωση της ουσιαστικής σχέσης του µε τον κινηµατογράφο. Ο Salvatore µεγαλώνει, ωριµάζει, ερωτεύεται, πονά και πάντα το καταφύγιό του παραµένει αυτός ο µικρός θάλαµος στο Cinema Paradiso.

Συνέχεια από σελ. 2

Ζωή για τους µαθητές η ύπαρξη και λειτουργία του σχολείου Ξεκάθαρος ως προς την αναγκαιότητα λειτουργίας του Εσπερινού Γυµνασίου στη ∆υτική Αττική ήταν και ο διευθυντής του σχολείου κ. Στέρπης, επισηµαίνοντας ότι εξυπηρετεί περί τα 120 µαθητές που ζητούν µια δεύτερη ευκαιρία στη µόρφωση. Ενώ χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του στη δήλωση 39χρονης µαθήτρια του σχολείου στο πλαίσιο αφιερώµατος εφηµερίδας Πανελλήνιας κυκλοφορίας οτι το σχολείο είναι η ζωή των µαθητών! Γ. Τσουκαλάς: «Ναι µε όλα τα απαραίτητα εφόδια για την οµαλή λειτουργία του Εσπερινού Γυµνασίου» Ο δήµαρχος Ελευσίνας κ. Τσουκαλάς µε την τοποθέτησή του ξεκαθάρισε το τοπίο καταθέτοντας κατηγορηµατικά την πρόθεση της ∆ηµοτικής Αρχής να φιλοξενήσει τη σχολική µονάδα εντός των ορίων του ∆ήµου. Ωστόσο, επεσήµανε οτι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του και οι προ¿ποθέσεις για αυτή. Εκείνο όµως που επεσήµανε ήταν οτι το δίληµµα πέραν των όποιων γεγονότων προηγήθηκαν ήταν η παραµονή του σχολείου στη ∆υτική Αττική. Τελικά, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τάχθηκε υπέρ της µεταστέγασης του σχολείου.

Ωστόσο αποφασίστηκε σε συνάντηση φορέων, επικεφαλής των παρατάξεων να διαµορφωθεί το τελικό ψήφισµα για να διευκρινιστούν οι όροι και οι προυποθέσεις για την οµαλή λειτουργία του σχολείου χωρίς να διαταραχθούν οι δράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης. Τονίστηκε δε, οτι για τη λειτουργία του σχολείου- σε όποιο χώρο φιλοξενηθεί - θα πρέπει να εξασφαλιστούν η καθαριότητα, η φύλαξη, η στελέχωση µε εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικό υλικό και η θέρµανση. Περικλής Ι. Μαραγκός

Σ

τον διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού η προσωρινή κατάταξη για το πρόγραµµα «Κοινωφελούς Εργασίας». Η λίστα θα οριστικοποιηθεί µετά από τυχόν ενστάσεις. Οπως ανακοινώνει ο ΟΑΕ∆, αναρτήθηκαν χθες 30 Οκτωβρίου 2013: Α. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραµµα «Κοινωφελούς Εργασίας» ο οποίος αφορά σε 10.000 ωφελούµενους ανέργους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Γενικών Καθηκόντων οι οποίοι θα εργαστούν µε πλήρη απασχόληση για 5 µήνες σε Περιφέρειες και ∆ήµους (∆ηµόσια πρόσκληση 4/2013 του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆). Β. Ο πίνακας αποκλειόµενων για το ίδιο πρόγραµµα. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) στην ενότητα eυπηρεσίες/πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουµένων, όπως και ο πίνακας αποκλειοµένων, θα καταρτιστούν µετά από απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ άµεσα, µετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούµενους ανέργους. Επισηµαίνεται ότι η κατάρτιση των πινάκων έγινε µε αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και αντικειµενικό τρόπο µέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕ∆ µε βάση τα προβλεπόµενα κριτήρια της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ. Ήδη ο ΟΑΕ∆ καταρτίζει την επόµενη δηµόσια πρόσκληση ανέργων για 27.946 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του ∆ηµοσίου. Η δηµόσια πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δηµοσιοποιηθεί εντός των επόµενων ηµερών.


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ Η συνέχεια από σελ. 2 για την εξαιρετική ιδέα του να τιµηθούν οι ήρωες αυτής της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε η προγραµµατισµένη παρουσίαση και διάλεξη από τα µέλη της Ι.Λ.Ε.Α. Στο πάνελ συµµετείχαν οι: Γιώργος Φυτάς, ∆ηµήτρης Γιώτας, Γιάννης Ματουκάς, Γιάννης Μουστακάτος, Ρένα Λιόση, Μαργαρίτα Κλαδιά, ∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος. Μετά την παρουσίαση, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντούρος απένειµε αναµνηστική πλακέτα στις κόρες του ήρωα Πέτρου Τριβέλλα και ανακοίνωσε την µετονοµασία της οδού ∆. Βαρελά, σε οδό Πέτρου Τριβέλλα. Τόνισε επίσης ότι µέσα από την διάλεξη ακουστήκαν και άλλες ιστορίες από ήρωες της πόλης και δεσµεύτηκε για την µελέτη της ιστορίας τους και την ανάλογη τιµή στους υπολοίπους καθώς και τη δηµιουργία λευκώµατος. Η συγκίνηση στην αίθουσα ήταν διάχυτη, διότι πραγµατικά µετά από τόσα χρόνια, βρέθηκε κάποιος να αναγνωρίσει και να αποδώσει τιµές στους ήρωες του τόπου Από την άλλη πλευρά, οι κόρες του ήρωα Πέτρου Τριβέλλα, κα Νίτσα Βαρελά και κα Φωτεινή Τριβέλλα, δέχθηκαν συγκινηµένες την τιµή και αναγνώριση του αγώνα που έκανε ο πατέρας τους και ως ελάχιστο δείγµα ευγνωµοσύνης προσέφεραν στον ∆ήµαρχο κ. Σωτήριο Ντούρο ένα ζωγραφισµένο πιάτο µε τις παραδοσιακές ενδυµασίες της πόλης. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους: Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντούρος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΙΛΕΑ, οι βουλευτές κκ. Αλέξιος Μητρόπουλος, Γιώργος Πάντζας, Βασίλης Οικονόµου, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αποστόλης Σταύρου, ο πρώην βουλευτής κ. Αθανάσιος Κατσιγιάννης, η Περιφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου, ο Περιφερειακός σύµβουλος κ.Χάρης ∆αµάσκος, δηµοτικοί σύµβουλοι, πρόεδροι φορέων και πλήθος κόσµου.

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Επιστροφή στην παράδοση µε ακούσµατα από τις χορωδίες γυναικών Βιλίων και Ερυθρών Όµορφες στιγµές χάρισε στους παρευρισκόµενους η παραδοσιακή µουσική εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού οι χορωδίες Ερυθρών και Βιλίων, στο κατάµεστο πνευµατικό κέντρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Βιλίων. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, οι µελωδικές τους φωνές, απέδωσαν παραδοσιακά τραγούδια όχι µόνο από την περιοχή αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ∆ήµου Μάνδρας -Ειδυλλίας, το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Γεώργιος ∆ρίκος, ο Αντιδήµαρχος Αθανάσιος Τώρος, η πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Βιλίων, Ρούσση Ξανθή Παππά, η Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής, Κων/να Μπεθάνη, ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής, Γιάννης Με¾ντάνης, ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερυθρών, Γιάννης Γκιόκας, ο εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Οινόης, ∆ηµήτρης Μπέκας και ο πρόεδρος ∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε , ∆ηµήτρης ∆ουδέσης. Στο τέλος της εκδήλωσης, οι γυναίκες των Ερυθρών κέρασαν όλους τους συµµετέχοντες µε αλµυρά και γλυκά εδέσµατα.

Εργαστήριο ναρκωτικών εντοπίσθηκε στο Ίλιον Συνελήφθη ένας 26χρονος δραπέτης των φυλακών Μαλανδρίνου, ενώ κατασχέθηκε ποσότητα κοκαdνης βάρους 768 γραµµ.

Σ

υνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας (1) αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 26 ετών, δραπέτης των φυλακών, για κατοχή και διακίνηση κοκα‹νης και για εγκατάσταση στην οικία του στο Ίλιον, εργαστηρίου νόθευσης και επανατυποποίησης ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα µετά από διερεύνηση πληροφορίας, για αλλοδαπό ο οποίος διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή των δυτικών προαστίων, εντοπίστηκε αυτός, καθώς και οικία στο Ίλιον που είχε εγκαταστήσει εργαστήριο νόθευσης και επανατυποποίησης ναρκωτικών ουσιών και µε συντονισµένη επιχείρηση συνελήφθη. Ο συλληφθείς είναι από την 3-102011 δραπέτης του Καταστήµατος Κράτησης Μαλανδρίνου, στο οποίο ήταν έγκλειστος και δεν επέστρεψε µετά από άδεια έξι (6) ηµερών που του είχε χορηγηθεί. Κατασχέθηκαν:Ποσότητα ΚΟΚΑ¢ΝΗΣ βάρους -768- γραµµ. Μία (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας Το χρηµατικό ποσό των -100ευρώ Μια (1) ηλεκτρονική συσκευή για τον έλεγχο γνησιότητας χαρτονοµισµάτων Ένα (1) µαχαίρι τύπου σουγιά µε µήκος λάµας οκτώ -8- εκατοστών Επτά (7) φυσίγγια των 38 mm Τρία (3) συσκευές κινητής τηλεφωνίας Πλήρης εξοπλισµός εργαστηρίου τυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε χθες στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.


Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ ∆ωρεάν µαθήµατα µε τη συµµετοχή εθελοντών καθηγητών Το πρόγραµµα έχει ως εξής:

Ο

Σύλλογος Νέων Φ υ λ ή ς συνεχίζοντας την προσπάθεια στήριξης και ενθάρυνσης ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία Κοινωνικό φροντιστήριο µε την συµµετοχή εθελοντών καθηγητών σε σηµαντικά µαθήµατα. Τα µαθήµατα γίνονται καθηµερινά,από καθηγητές στον λυόµενο οικίσκο που βρίσκεται απέναντι από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Άνω Λιοσίων και πιο συγκεκρι

Αγγλικά ∆ευτέρα 5-7µµ Πέµπτη 5-7µµ Τετάρτη 6-8µµ Σάββατο 12-2πµ Φυσική Σάββατο 3-5µµ Κυριακή 3-5µµ Φιλολογικά Σάββατο 11-1πµ Κυριακή 3-5πµ µένα στην οδό Θεσσαλίας,στα Άνω Λιόσια. Τα µαθήµατα ξεκινάνε από την ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου και απευθύνονται σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου. Για πληροφορίες καλέστε στο 6979387914.

Πληροφορική Σάββατο 11-1πµ Προσεχώς θα δηµιουργηθούν και τµήµατα Μαθηµατικών, Χηµείας & Οικονοµικών.

Το 14ο ∆ηµοτικό σχολείο Αχαρνών ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ µαθητών και γονέων Το 14ο ∆ηµοτικό σχολείο Αχαρνών αποδεικνύει ότι ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ µαθητών και γονέων. Στο πλαίσιο του Ευρωπα¾κού προγράµµατος COMENIUS, "Healthy European Citizen" , εκπαιδευτικοί του σχολείου σχεδίασαν µια σειρά από δράσεις σχετικές µε την πρόληψη και την προφύλαξη της υγείας. Το κλιµάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ανω Λιοσίων και Καµατερού ανταποκρίθηκε πρόθυµα στην αίτησή µας για την εφαρµογή του προγράµµατος "Νοιάζοµαι για την υγεία µου". Κλιµάκιο ιατρικού προσωπικού επισκέφτηκε το σχολείο µας και εξέτασε τα παιδιά σε βασικούς τοµείς που πρέπει να ελέγχουµε σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία 6-12 ετών. Συγκεκριµένα τα παιδιά ελέγχθηκαν ως προς την αρτηριακή πίεση, οφθαλµολογικά, ως προς το βάρος και το ύψος, οδοντολογικά, για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και τέλος ελέγχθηκαν τα βιβλιάρια υγείας, για τα εµβόλια και την γενικότερη κατάσταση της

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Σήµερα 31 Οκτωβρίου 2013 µεταξύ 11:0014:00, θα πραγµατοποιηθεί στο 2ο Γυµνάαιο Αχαρνών ηµερίδα µε θέµα «Πρώτες βοήθειες - Λιποθυµίες- Τραυµατισµοί - Πρόληψη και Ανπµετώπιση », µε στόχο την ενηµέρωση των µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου. Την Ηµερίδα µπορούν φυσικά να παρακολουθήσουν κι όσοι γονεις επιθυµούν. Την επιµέλεια της διοργάνωσης έχει η ∆/νση ∆/βµιας Εκιττ/οιης Ανατολικής Αττικής, ενώ επιµορφωτής θα είναι ο κος Ζάχαρης Παναγιώτης, από τον Ερυθρό Σταυρό - Σώµα Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών .

Μια ενδιαφέρουσα οµιλία µε θέµα την οστεοπόρωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας

φωτό αρχείου

υγείας, των µικρών µαθητών. Για το διδακτικό δε µέρος του προγράµµατος έγινε παρουσίαση και εκπαίδευση των µικρών µαθητών για την ψύχραιµη αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπως τραυµάτων µε αιµορραγία, ρινορραγία, λιποθυµικό επεισόδιο αλλά και για το τι πρέπει να κάνουµε για να αποφεύγουµε τις µολύνσεις και την µετάδοση ασθενειών. Κατόπιν, ενηµερώθηκαν οι γονείς

και κηδεµόνες να προσέλθουν στο χώρο του ∆ηµαρχείου από 21/10 έως και 25/10, όπου θα µπορούσαν να εξεταστούν δωρεάν και οι ενήλικες. Μέσα από το blog του το Σχολείου ευχαριστεί πολύ το κλιµάκιο του Ε.Ε.Σ. για την προσφορά τους και προσδοκά αυτές οι δράσεις να αναλαµβάνονται από το Κράτος, κάθε χρόνο για όλα τα παιδιά, όπως άλλωστε συµβαίνει σε όλα τα Ευρωπα¾κά σχολεία.

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου διοργανώθηκε µε επιτυχία στην αίθουσα διαλέξεων του Πολιτιστικού Κέντρου Ελευσίνας µια ενδιαφέρουσα οµιλία µε θέµα την οστεοπόρωση. Την οµιλία πραγµατοποίησε ο ορθοπεδικός Γιώργος Γιουρµετάκης, ο οποίος εµπεριστατωµένα και µε ιδιαίτερη αµεσότητα έκανε την παρουσίασή του στα µέλη του ΚΑΠΗ που παρευρέθησαν προκειµένου να ενηµερωθούν για την ασθένεια που πλήττει κυρίως γυναίκες.


Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Επιδοτούνται 17.000 ΜµΕ Μέσω του ΕΣΠΑ οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. Την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράµµατος για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις «Εµπόριο, µεταποίηση, τουρισµός» ανακοίνωσε ο Κ. Χατζηδάκης. Όπως τόνισε, «στο πρόγραµµα θα ενταχθούν τελικά 17 χιλιάδες επιχειρηµατικά σχέδια, 7.500 περίπου που πέρασαν στην πρώτη κατηγορία και άλλα 9.500 τα οποία ξεπέρασαν τη βάση κι έτσι συνολικά θα έχουµε 17.000 επιχειρήσεις, 17.000 επιχειρηµατικά σχέδια. ∆ηµόσια δαπάνη που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, 1.800.000.000 ευρώ. Μαζί µε την ιδιωτική συµµετοχή ανεβαίνουµε στα 2 δισ. ευρώ». Σηµείωσε πως «κάναµε υπερδέσµευση λαµβάνοντας υπόψη το πρόβληµα της ρευστότητας. Από τα σχέδια που υποβάλλονται τα τελευταία χρόνια έχουµε ένα περιορισµένο σχετικά ποσοστό υλοποίησης, πράγµα το οποίο µας οδήγησε σ’ αυτήν την απόφαση. ∆εσµεύουµε περισσότερα κονδύλια, για να είµαστε σίγουροι ότι τα χρήµατα που διατίθενται µέσω του ΕΣΠΑ, τα 455 περίπου εκατ. ευρώ, θα δοθούν όλα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Εάν χρειαστεί να δώσουµε και παραπάνω, αν κάνουµε την υπόθεση εργασίας ότι θα έρθουν περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τότε έχουµε επεξεργαστεί τις λύσεις προκειµένου να υπάρχει κάλυψη». Το δηµόσιο βάζει µέσω του ΕΣΠΑ τα µισά λεφτά και οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα διαφορετικά χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί εν τω µεταξύ. Το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας του ΕΤΕΑΝ, τα προγράµµατα Jeremie, τις δράσεις που αναπτύσσονται µέσω της Ευρωπα¾κής Τράπεζας Επενδύσεων. Στην πρώτη κατηγορία που είναι οι 7.500 επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που έτσι κι αλλιώς θα εντάσσονταν στο πρόγραµµα, γιατί ήταν στην κορυφή της βαθµολογίας. Γι΄ αυτές θα ισχύσουν όλα όσα έχουν ήδη εξαγγελθεί, σε σχέση µε το πρόγραµµα αυτό. Για τη δεύτερη κατηγορία που είναι απλώς οι επιχειρήσεις, τα σχέδια τα οποία πέρασαν τη βάση, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι ότι µπορεί και εκείνες να προχωρήσουν κανονικά, µε δύο προ¿ποθέσεις που

ισχύουν εναλλακτικά: Η πρώτη είναι να υποβληθεί µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτηση επαλήθευσης πιστοποίησης του έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιµου προ¿πολογισµού της επένδυσης. ∆ηλαδή µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου αυτοί που πέρασαν τη βάση και ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν κάνει το 30% της επένδυσης ή εναλλακτικά µέχρι τότε να έχουν συνάψει ένα δάνειο για την επένδυσή τους, το οποίο να καλύπτει το 20% του συνολικού προ¿πολογισµού της επένδυσης. H ανακοίνωση του ΥΠΑΑΝ Τη δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραµµα ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν µε βαθµό πάνω από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Ειδικότερα, µε την απόφαση εντάσσονται άµεσα στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών» 7.505 έργα συνολικού προ¿πολογισµού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δηµόσιας δαπάνης 456.643.734,23 €. Επιπλέον, προκειµένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθµολογήθηκαν µε βαθµό µεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαµβάνονται στις κατηγορίες άµεσα ενταγµένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προ¿πολογισµού του προγράµµατος. Τα έργα αυτά είναι 9.406, συνολικού προ¿πολογισµού επενδύσεων 1.246.199.975,26€ και δηµόσιας δαπάνης 624.495.306,64€. ∆ηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που µπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραµµα είναι 16.911, µε συνολικό προ¿πολογισµό επενδύσεων

ΕΡΓΑΤΟΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΕ-∆Α) Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Χαριλάου 30 Τ.Κ. 192 00 2105546237-2105546321 FAX 2105542067 Email: ekeda@hotmail.gr Ελευσίνα 29/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης δεν είναι η αντιπαράθεση αλλά να καταγραφεί η αλήθεια και µόνο η αλήθεια, χωρίς να κρυβόµαστε πίσω από σκοπιµότητες, όπως κάνουν κάποιοι. Σκοπιµότητες που έχουν έναν και µοναδικό στόχο από πλευράς τους, να εξυπηρετήσουν τους προσωπικούς παραταξιακούς και κοµµατικούς σχεδιασµούς τους.Έτσι λοιπόν, διαβάσαµε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΣΠ-ΕΡΤ στην οποία αφιέρωνε µεγάλο της κοµµάτι στον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, ότι δηλαδή, προσπαθεί µε τις θέσεις του να φιµώσει τον αγώνα των εργαζοµένων της ΕΡΤ. Ένα παραλήρηµα από αιχµές και ψέµατα, που αφορούσε την πρόταση που είχε κατατεθεί, όχι από τον Πρόεδρο αλλά από το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, δηλαδή από την πλειοψηφία των Σωµατείων της δύναµής του. Η πρόταση αυτή έκανε σαφές ότι το Συνδικαλιστικό Κίνηµα, οφείλει να απαιτήσει και να διεκδικήσει µερίδιο έκφρασης και ενηµέρωσης από την ∆ηµόσια Τηλεόραση, ώστε να εκφράσει τις απόψεις και τις αγωνίες του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Να µπει η φωνή του έλληνα εργαζόµενου µέσα και στο τελευταίο σπίτι του κάθε έλληνα πολίτη.Αυτή η θέση µας δεν είναι σηµερινή. Έρχεται από παλιά. Μία θέση που λέει ότι οι εργαζόµενοι επιβάλλεται να αποκτήσουν την δική τους ελεύθερη και αδέσµευτη φωνή µέσα στην ∆ηµόσια Τηλεόραση. Σε µία ∆ηµόσια Τηλεόραση την οποία πληρώνουν και µε το παραπάνω οι έλληνες εργαζόµενοι, από το υστέρηµά τους. Σε µία ∆ηµόσια Τηλεόραση όπου τα προηγούµενα χρόνια εξέφραζαν την άποψή τους οι παπάδες, οι στρατιωτικοί και οι αγρότες. ∆υστυχώς σε αυτή την προσπάθεια απόκτησης τηλεοπτικού βήµατος, δεν είχαµε την στήριξη κανενός, ούτε αυτών των «συναδέλφων» που ήταν άµεσα εµπλεκόµενοι, συνοµιλούσαν καθώς και διαπραγµατευόντουσαν µε την ηγεσία του Ραδιοµεγάρου της Αγίας Παρασκε-

2.175.220.801,30€ ευρώ και δηµόσια δαπάνη 1.081.139.040,87 ευρώ. Η υπερδέσµευση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διοχετευθεί στην αγορά το µέγιστο δυνατό ποσό από τα Κοινοτικά κονδύλια που είναι διαθέσιµα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι λόγω της κρίσης ορισµένες ενδέχεται να µην υλοποιήσουν τις επενδύσεις. Προcπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι: α. η υποβολή έως την 28η.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιµου προ¿πολογισµού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο µε το 20% του συνολικού προ¿πολογισµού της επένδυσης και β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30ή.06.2014. Για τα έργα αυτά ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος και στα Παραρτήµατα. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 30ή.06.2015. Υπενθυµίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 24 Μα‹ου. Υποβλήθηκαν συνολικά 22.991 προτάσεις µε αιτούµενη δηµόσια δαπάνη 1.569.925.851 € (έναντι 456 εκατ. € που ήταν ο αρχικός προ¿πολογισµός). Από τις προτάσεις αυτές οι 4.222 απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προ¿ποθέσεων και δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολογήθηκαν οι υπόλοιπες 18.769 µε αιτούµενη δηµόσια δαπάνη 1.164.006.435 €. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα δηµοσιευθούν απόψε στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. υής, δεκαετίες τώρα.Παρ’ όλα ταύτα όµως, οι εργαζόµενοι που δραστηριοποιούνται στον σκληρό Ιδιωτικό Τοµέα της Ελευσίνας και κατ’ επέκταση του Θριασίου Πεδίου, σύσσωµοι, από την πρώτη στιγµή της κρίσης στην ∆ηµόσια Τηλεόραση, πήγαµε απέναντι στην πραξικοπηµατική κυβερνητική πρακτική µε την επιβολή του µαύρου στην δηµόσια συχνότητα.Σταθήκαµε στο πλευρό των συναδέλφων µας απολυµένων στην Ραδιοφωνία και την Τηλεόραση, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το τι σηµαίνει να είσαι άνεργος.∆ηλώσαµε από το ίδιο βράδυ κιόλας, την αµέριστη συµπαράστασή µας, όχι µόνο µε λόγια αλλά µε πράξεις.Κατ’ αρχήν όλα τα δελτία τύπου που δηµοσιεύσαµε κατέγραφαν την εναντίωσή µας στην συγκεκριµένη φασιστική πρακτική του «µαύρου» και εν συνεχεία πήραµε µέρος σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια για να στηρίξουµε ενεργά, µαχητικά και µαζικά τον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων µας. Μάλιστα µισθώσαµε και πούλµαν τα οποία µετέφεραν εκατοντάδες εργαζόµενους από την Ελευσίνα στο κέντρο του αγώνα, στην Αγία Παρασκευή. Κύριοι της ΠΟΣΠ-ΕΡΤ, αυτή είναι η πραγµατική αλήθεια και µόνο αυτή. Και δεν µπορείτε, ούτε έχετε το δικαίωµα να την σπιλώνετε και να την διαστρεβλώνετε σκοπίµως.Τώρα, εάν εσείς µε το έτσι θέλω χρίζετε εχθρούς σας: εργαζόµενους, συνάδελφους συνδικαλιστές και συνδικαλιστικές οργανώσεις µόνο και µόνο γιατί δεν ακολουθούν τις δικές σας προσωπικές, παραταξιακές και κοµµατικές προτιµήσεις και φιλοδοξίες, αυτό ας το κρίνει ο κόσµος της εργασίας που είναι και ο αρµόδιος κριτής. Εµείς πάντως δεν θα σας ακολουθήσουµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση της ψεύτικης και αποπροσανατολίστικης ενηµέρωσης που από την µία εξυπηρετεί τα συµφέροντα της άρχουσας τάξης και από την άλλη δηµιουργεί σύγχυση µέσα στις τάξεις των εργαζοµένων, δηµιουργώντας απαξίωση σε ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνηµα. Εµείς παραµένουµε αταλάντευτοι στην συνέχιση του µαραθωνίου αγώνα δρόµου που ξεκινήσαµε εδώ και 3,5 χρόνια, που δεν είναι άλλος από την ανατροπή και την απαλλαγή των βάρβαρων νεοφιλελεύθερων µνηµονιακών πολιτικών. Για την ∆ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ


Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος τα Μέγαρα

Αφοπλιστική η λίστα των µνηµείων σε έκταση περίπου 40.000 στρεµµάτων Κύριο µέληµα του ΚΑΣ η προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής

Σ

ε έναν τεράστιο αρχαιολογικό χώρο, έκτασης περίπου 40.000 στρεµµάτων, κηρύσσονται τα Μέγαρα και η ευρύτερη περιοχή τους, µετά την οµόφωνη θετική γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου. Το ΚΑΣ έλαβε υπόψη του όλα τα αρχαιολογικά δεδοµένα, όπως παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς µέσα από την πρόταση της Γ΄ Εφορείας Προ¾στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται κηρύξεις παλιών και νέων θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως τα δύο λιµάνια της αρχαίας πόλης, οι Παγές στον Κορινθιακό και η Νισαία, σηµερινή Πάχη, στον Σαρωνικό Κόλπο. Η προστασία των ιδιαίτερα σηµαντικών αρχαιοτήτων της περιοχής των Μεγάρων ήταν το κύριο µέληµα των µελών του ΚΑΣ, που έδωσαν το πράσινο φως στην οµολογουµένως πολύ µεγάλη κήρυξη, µια έκταση για την οποία εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις -όπως η δυσκολία ελέγχου των εκσκαφών από πλευράς Γ' ΕΠΚΑ.

Ωστόσο, όπως ειπώθηκε, η Εφορεία διενεργεί ήδη ελέγχους στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής, ενώ η λίστα των µνηµείων που έχουν βρεθεί εντός και εκτός πόλης είναι από µόνη της αφοπλιστική. Η Κρήνη του Θεαγένους, που ανακαλύφθηκε στην πόλη των Μεγάρων και αποδίδεται στον περίφηµο µεγαρίτη αρχιτέκτονα Ευπαλίνο, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα και µεγαλύτερα κτίσµατα υδροδότησης του 5ου αι. π.Χ. Το ξεχωριστό µνηµείο, µαζί µε τα πολυάριθµα τεχνικά υδρευτικά έργα που εντοπίστηκαν σε διάφορα σηµεία της περιοχής, ίσως εξηγούν γιατί η πόλη «δεν έµεινε ποτέ χωρίς νερό», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στο Συµβούλιο. Οι δύο λόφοι της πόλης, όπου βρίσκονταν οι ακροπόλεις της Αλκάθου και της Καρίας, βρίθουν από αρχαίο δοµικό υλικό, εντοιχισµένο συχνά σε ναούς της υστεροβυζαντινής και µεταβυζαντινής περιόδου, ενώ στον λόφο της Καρίας σώζεται το λαξευµένο

στον βράχο σπήλαιο Μουρµούνη, που ήταν ιερό της θεάς ∆ήµητρας. Η αρχαία Αγορά, τµήµα της οποίας αποκαλύφθηκε το 1937 κάτω από τη σύγχρονη πλατεία Ηρώων, συνεχίζει να δίνει «παρουσία» κυρίως µέσα από την ανακάλυψη αρχιτεκτονικών µελών, όπως συνέβη σε πρόσφατη εκσκαφή οδού στα ανατολικά της πλατείας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα περίφηµα Μεγαρικά υπόγεια, που κατά µία εκδοχή έδωσαν την ονοµασία στην περιοχή και τα οποία είχαν αποθηκευτική και λατρευτική χρήση, καθώς συνδέονταν µε τη θεά ∆ήµητρα και την αγροτική οικονοµία της περιοχής. Ανακάλυψη υπογείων τα οποία χρονολογούνται στο β' µισό του 4ου αι. π. Χ. Στις σωστικές ανασκαφές που έγιναν από το 2006 ως το 2010, στο πλαίσιο του έργου κατασκευής δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων, ανακαλύφθηκαν δύο τέτοια υπόγεια, τα οποία χρονολογούνται στο β' µισό του

4ου αι. π. Χ. Τµήµατα του οχυρωµατικού περιβόλου των Μεγάρων έχουν κατά καιρούς βρεθεί σε διάφορα σηµεία της πόλης. Ένα από τα σηµαντικότερα βρέθηκαν στις σωστικού χαρακτήρα ανασκαφές του 2006-2010. Πρόκειται για τµήµα στο νότιο σκέλος του περιβόλου, όπου ανάµεσα σε δύο ηµικυκλικούς πύργους εντοπίστηκαν οι Νυµφάδες Πύλες, που είχαν ζωτική σηµασία για την αρχαία πόλη καθώς εξασφάλιζαν την επικοινωνία δια µέσου της Ευθείας οδού µε το λιµάνι της Νισαίας. Κατάλοιπα κλασικών ναών, δηµόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, νεκροταφεία µε πλούσια και πανέµορφα κτερίσµατα, πολλά από τα οποία κοσµούν το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, λουτρά της ύστερης αρχαιότητας, εργαστήρια κεραµικής και βαφής, καθώς και δεκάδες βυζαντινά και νεότερα µνηµεία, συµπληρώνουν τον αρχαιολογικό χάρτη της πόλης που γέννησε τον δηµιουργό του Ευπαλίνειου ορύγµατος και αποίκισε το Βυζάντιο, όπου αργότερα ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη.

Ψήφισµα του Περιφερειακού Συµβουλίου για τη µείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης Κατά τη διάρκεια της χθεσινής του Συνεδρίασης το Περιφερειακό Συµβούλιο εξέδωσε, κατά πλειοψηφία, το παρακάτω ψήφισµα: «Το Περιφερειακό Συµβούλιο απαιτεί από την Κυβέρνηση: Να µειωθεί ο Φόρος Κατανάλωσης στη θέρµανση, ώστε να περιορισθεί η οικονοµική αιµορραγία των οικονοµικά ασθενών οµάδων του πληθυσµού Να δοθούν κίνητρα χρήσης λιγότερο ρυπογόνων µορφών ενέργειας Να επιδοτούνται χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες οι πολίτες µε χαµηλό εισόδηµα, οι άνεργοι, τα ΑµΕΑ, οι πολύτεκνοι, τα ιδρύµατα, τα σχολεία κλπ Να σταµατήσει η Κεντρική ∆ιοίκηση να παίζει µε την υγεία των πολιτών. Η θέρµανση είναι αγαθό ζωής και το Κράτος οφείλει να την παρέχει µε µικρό κόστος ∆εν είναι µόνο το θέµα της µείωσης του Φόρου. Το ζήτηµα είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα υπέρ των χρεωµένων νοικοκυριών και των οικονοµικά αδυνάτων». Να σηµειωθεί ότι το ψήφισµα προήλθε µετά από αίτηµα για συζήτηση προ Ηµερήσιας ∆ιάταξης που κατέθεσε η παράταξη «Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνηµόνιο», το οποίο συνυπέγραψαν η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύµβουλος, Έρη Κωνσταντάκου και ο Χρήστος Καπάταης, από την παράταξη «Μέτωπο Αλληλεγγύης & Ανατροπής Ελεύθερη Αττική».


10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΚΛ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Ακόµα έναν νέο, και µε προδιαγραφές απαιτήσεων, αθλητικό χώρο παραδίδει ο ∆ήµος Μεγαρέων στους νέους και στα αθλητικά σωµατεία. Πρόκειται για το ανακαινισµένο κλειστό γήπεδο της Νέας Περάµου το οποίο πρόκειται να εγκαινιασθεί από τον Γιάννη Μαρινάκη το Σάββατο 2 Νοεµβρίου, ώρα 17:00 Την ίδια ηµέρα θα πραγµατοποιηθεί τιµητική τελετή βράβευσης της Εθνικής Οµάδας Καλαθοσφαίρισης Παίδων για την κατάκτηση του χάλκινου µεταλλίου στο Πανευρωπα¾κό Πρωτάθληµα 2013 Η εθνική, απόντος του Γιώργου Παπαγιάννη ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ, θα παίξει εναντίον δύο αντιπάλων. Ενα 20λεπτο εναντίον της ανδρικής οµάδας της Ένωσης Μεγάρων Νέας Περάµου και ένα 20λεπτό εναντίον της ανδρικής οµάδας της ΝΕΜ,

η ε θ ν ικ η ο µ α δ α π α ίδ ω ν

Η σύνθεση της εθνικής παιδών Προπονητές: (Γιώργος Ληµνιάτης, Θανάσης Παπαδηµητρίου) Χαραλαµπόπουλος, ΠΑΟ Σκουλίδας, ΓΣΠ Μουράτος, Αγ. Ανάργυροι Πεφάνης, Πρωτέας Βούλας Ντουζίδης, Ίκαρος Παπαθανασίου, Παπάγου Καµαριανός, Π. Φάληρο Λούντζης, Κρόνος Σκούφης, Ίκαρος Παπαδάκης, Ίκαρος Μπολάτογλου, Ιωνικός Νικαίας Καράµπελας, Πανιώνιος Κοσµετάτος, Triple Crown Λιούνης, Πανιώνιος

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ: Επιστρέφουν Παραράς, Ογκουνσότο ενόψει Γλυφάδας

Ενισχυµένος σε άµυνα και επίθεση θα παραταχθεί ο Αχαρνα¾κός στο εντός έδρας µατς µε τη Γλυφάδα για την 6η αγωνιστική. Από πλευράς τραυµατιών ο τεχνικός, Μάκη Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει σε κάποια επιστροφή και έτσι τα νέα πρόσωπα σε σχέση µε την εκτός έδρας αναµέτρηση απέναντι στον Βύζαντα θα είναι οι Παραράς, Ογκουνσότο οι οποίοι επιστρέφουν από τιµωρία.

Ένωση Πανασπροπυργιακού

ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΣΗΣ: “Είναι νωρίς ακόµα, συνεχίζουµε''

Ο Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ Ν Ι Κ Ο Σ Λ Ι Ο Σ Η Σ ( Σ Τ Α ∆ ΕΞ Ι Α) Μ Ε Τ Ο Ν Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Η Μ Π Α Μ Π Η ΛΙ Α Λ Ι Α

4Χ4 για την Ένωση Πανασπροπυργιακού που εξακολουθεί να πραγµατοποιεί καλές εµφανίσεις και να έχει πάρει κεφάλι στο πρωτάθληµα της Α΄κατηγορίας. Ο πρόεδρος Νίκος Λιόσης τόνισε στην στήλη: <<Είναι νωρίς ακόµα. Συνεχίζουµε την σκληρή δουλειά και την πειθαρχία. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κόσµο που ήταν δίπλα µας και προσπάθησε να µας βοηθήσει. Νοµίζω πως τους δικαιώσαµε.Τώρα η προσοχή µας στρέφεται στο δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας µε τον Ελευσινιακό». ***Η διοίκηση ευχαριστεί τον δηµοτικό σύµβουλο Γιώργο Φίλη για τις εξυπηρετήσεις στην οµάδα.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ Σήµερα στις 10:30 π.µ θα εκδικαστεί η υπόθεση του Βύζαντα κατά του Πανηλειακού για τον ποδοσφαιριστή ∆ηµήτρη Μαρτίνο που χρησιµοποιήθηκε στο µάτς της πρεµιέρας 27-9-2013 αφού ήταν τιµωρηµένος απο πέρσι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥΣ Οι ποδοσφαιριστές του Βύζαντα Μεγάρων ευχαρίστησαν τον Αντώνη Αυλωνίτη για τη συνεργασία τους. Μεταξύ άλλων, τονίζουν ότι έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για την οµάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Η ανακοίνωση: «Εκ µέρους των αρχηγών και όλων των ποδοσφαιριστών του Βύζαντα ευχαριστούµε τον κ. Αυλωνίτη για τη συνεργασία που είχαµε, βοήθησε όσο µπορούσε, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Του ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία στη συνέχεια της καριέρας του».


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Έχει... Αστέρι η Μαγούλα! Επική πρόκριση στην Λιβαδειά

Ο Τ Ε Ρ ΜΑ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Α Σ Κ Α Σ ΜΕ Ρ Ι ∆ ΗΣ Π Α ΝΗ Γ Υ Ρ Ι Ζ Ε Ι Τ Ο Γ Κ Ο Λ Μ Ε Μ Ε Τ Ο Υ Σ Σ Υ ΜΠ Α Ι Κ Τ Ε Σ Τ Ο Υ

Έκπληξη... µεγατόνων στο Κύπελλο, µε τον Αστέρα Μαγούλας να πετάει εκτός συνέχειας τον Λεβαδειακό και να συνεχίζει στους "16" του θεσµού, χάρη στα εκτός έδρας γκολ. Η οµάδα του Καραγεωργίου κρατούσε την πρόκριση µέχρι το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων (3-1), όταν ο τερµατοφύλακας του Αστέρα, Κασµερίδης, µείωσε στο τελικό 2-3 και έδωσε στον Αστέρα Μαγούλας µία σπουδαία πρόκριση. Υπενθυµίζεται ότι η οµάδα του Αντώνη Πριόνα είχε επικρατήσει µε 2-1 στο πρώτο µατς.Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά την αναµέτρηση και στο 25' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, µε σουτ του Ορτέγκα. Παρά τις προσπάθειες των δύο οµάδων

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Ανακοινώθηκε το αγωνιστικό πρόγραµµα του Σαββατοκύριακου για την 5η αγωνιστική σε Α' και Β'κατηγορία. Αναλυτικά οι αγώνες και τα γήπεδα. Α Κατηγορία(5η αγωνιστική) Σάββατο (15:00) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή (11:00) ΛΕΩΝ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή(15:00) ΓΗΠΕ∆Ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΩΦΡΙΑ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ- ΑΤΤΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΒΙΛΙΩΝ:ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Α. Πριόνας): Κασµερίδης, Σαµαρόπουλος (64' Γκόγκας), Στρατοµήτρος, Κοτίτσας, Νόνης, Τριάντος, Εβερετ, Κάστρο, Πολίτης, Κορνελάτος, ∆ηµητριάδης (80' Στρατάκης). Αντώνης Πριόνας:”Η πρόκριση δεν πρέπει να καλυψει την ασθένειά του συλλόγου” «Πρόκειται για επική πρόκριση. Μας έλειπαν τρεις βασικοί επιθετικοί. Ο Αλµίρ, ο Ντιέγκο και ο Καπουράνης. Ήρθαµε µε τρεις βασικές ελλείψεις και παρόλα αυτά ήµασταν καλοί, ειδικά στο δεύτερο µέρος. Το διεκδικήσαµε µέχρι το τέλος. Εύχοµαι η πρόκριση να µην καλύψει την ασθένεια της οµάδας, γιατί νοσεί και όσοι την αγαπάµε πρέπει να βρούµε τρόπο να τη βοηθήσουµε».Ο τεχνικός της οµάδας ∆υτικής Αττικής µε δήλωσή του υποστήριξε ότι ο Αστέρας νοσεί και πως η πρόκριση στην επόµενη φάση του θεσµού δεν πρέπει να καλύψει την «ασθένεια» του συλλόγου. Ο Πριόνας επισήµανε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να βρεθεί λύση για να ξεπεράσει τα όποια προβλήµατα υπάρχουν.

ΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Γ'ΕΘΝΙΚΗ Ανακοινώθηκαν χθές από την ΕΠΟ οι διαιτητές για τους αγώνες τα 6ης αγωνιστικής του 5ου οµίλου. Αναλυτικά: Ρούβας – Εθνικός Αστέρας Μπερτάκης, Αναναστασάκης, Πετεινάτος (Χανίων) Τράχωνες – Ολυµπιακός Λαυρίου Ζαράνης (Κυκλάδων), Χαλβατζάκος (Περαιά), Αρµακόλας (Κυκλάδων) Ατρόµητος Πειραιά – Μύκονος Μάλαµας, Ρούντος, Τσαλίκογλου (Ανατ. Αττικής) Κισσαµικός – Πεύκη Σταυρουλάκης, Κοκµοτός, Βυζιργιαννάκης (Ρεθύµνου) Προοδευτική – Ατσαλένιος

Τσουκαλάς, Μπατζιόπουλος, Γιαννόπουλος (Αθηνών) Νέα Ιωνία – Πανελευσινιακός Μανούχος (Αργολίδας), Χαραλαµπόπουλος, Γκριτζέπης (Αρκαδίας) (Γηπ. Βύρωνα, 15:00) ∆όξα Βύρωνα – Ιωνικός Μακρυπόδης, Τσιρίνης, Οικονόµου (Αχα‹ας) 6ος ΟΜΙΛΟΣ Οι διαιτητές των συναντήσεων της 6ης αγωνιστικής του 6ου οµίλου ανακοινώθηκαν την Τετάρτη (30/10) από την ΕΠΟ.

Πανναξιακός-Ηρόδοτος ∆ηµητρόπουλος, Ντζουροπάνος, Οικονόµου (∆υτ. Αττικής), παρ. Γιακουµής (Αθηνών). Αστέρας Βάρης-Ερµής Ζωνιανών Μάγειρας, Περιβολάρης, Παντελάκης (Εύβοιας) Θύελλα Ραφήνας-Περιστέρι: Λαµπαδαρίου, Κουτσούµπου, Γιαννίκος (Πειραιά) ΠΑΟ Κρουσώνα-Κηφισιά Ούτας, Κανελάκης, Μαραγκουδάκης (Χανίων) Μανδρα¾κός-ΑΟΑΝ Τζουανόπουλος, Γκοτσόπουλος, Μανουράς (Τρικάλων) Ηλυσιακός-Αιγάλεω Νταούλας, Βασιλάκης, Σούρας (Αθηνών) ΑΕΚ-Τριγλία Ραφήνας Ψυχούλας, Φίλος, Πριόνας (Εύβοιας)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ∆Α: Ο ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ 2-1 ΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ

Β Κατηγορία(5η αγωνιστική) Σάββατο (15:00) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

στη συνέχεια, το 1-0 υπέρ του Λεβαδειακού έµεινε µέχρι το τέλος του πρώτου µέρους. Η οµάδα του Καραγεωργίου µπήκε δυνατά και στο δεύτερο µέρος και µόλις στο 47' πήρε σκορ πρόκρισης, µε τον Ροτζέριο να νικάει τον Κασµερίδη και να διπλασιάζει το προβάδισµα των Βοιωτών. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούµενοι έψαξαν το γκολ που θα τους κρατούσε ζωντανούς στο κυνήγι της πρόκρισης και το πέτυχαν στο 83', µε τον Νόνη να σκοράρει µε κεφαλιά, να µειώνει σε 2-1 για τον Αστέρα, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου σκορ πρόκρισης τρία λεπτά µετά, µε τον Μπούστο να κάνει το 3-1. Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Λεβαδειακός θα έπαιρνε την πρόκριση στην επόµενη φάση, ο Αστέρας Μαγούλας... χτύπησε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, µε τον τερµατοφύλακα του, Κασµερίδη, να µειώνει µε κεφαλιά σε 3-2 και να δίνει µία επική πρόκριση στην οµάδα του. ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ(Ν. Καραγεωργίου): Πρζιρόφσκι, Μουλόπουλος, Μαρτίνεθ, Μάγκας, Ιωαννίδης, Ορτέγκα, Κονέ, Σκέµπης (68' Νικολακάκης), Γιάντσης (81' Μπούστο), Μάρτινς, Μάντζιος.

ΑΣΤΕΡΑΣ

ΑΝΩ

Κυριακή(11:00) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΣΕΠΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΡΝΗΘ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΕΛΠΙ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κύπελλο 2013-2014(2η φάση) ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Τετάρτη 06/11/13 15:30

ΒΙΛΙΩΝ

Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΜΕ 9 ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ 3-2 ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ Για την 2η φάση κυπέλλου στην ∆υτική Αττική ο Ικαρος Νεοκτίστων επικράτησε 2-1 του Θρασύβουλου, ο Ατταλος Νέας Περάµου 1-0 του Μεγαρικού ενώ ο Ηρακλής Ελευσίνας πέρασε σαν σίφουνας απο τον Ασπρόπυργο αφού συνέτριψε 4-1 τον Απόλλωνα Ποντίων και έκανε αποφασιστικό βήµα για την επόµενη φάση του θεσµού. Ανοικτούς λογαριασµούς για τον επαναληπτικό άφησαν ο Εθνικός Πανοράµατος µε τον Πυρρίχιο Ασπροπύργου µε 9 παίκτες να παίρνει τη νίκη 2-3. Αναλυτικά:

ΙΚΑΡ Ο Σ Ν ΕΟ ΚΤΙΣ ΤΩ Ν

*Νεόκτιστα Ασπροπύργου:Ικαρος-Θρασύβουλος Φυλής 2-1(Χατζηαντωνάκης 37' Φωτιάδης 60' Μπουρουτίδης 47'). ∆ιαιτητές: (Βάτσιος-ΣαββόγλουΜπούρδος) *Παραλίας Ασπροπύργου: Απόλλων Ποντίων-Ηρακλής Ελευσίνας 1-4(Μπακατσέλος 21' Καρκαµπάτσης 38' 82' Αγγος 69', Σακκίδης 55' ∆ιαιτητές:(Αλιάγας-Χατζηβασιλειάδης-Βεζυράκης)

*∆ηµοτικό Μεγάρων(Βύζα): Μεγαρικός-Ατταλος Νέας Περάµου 0-1(Μεχµέτογλου 67') ∆ιαιτητές:(ΣταθόπουλοςΟικονόµου-Παγώνας). *Πανοράµατος: ΕθνικόςΠυρρίχιος Ασπροπύργου 23(Κατσαρός 13' Λούφης(π)85', Κωνσταντινίδης 32' Χριστοδουλίδης 55' Παπαδόπουλος 63'. Αποβολές: Καλαιτζίδης 75' (Π),Σαµψίδης 85' (Π).∆ιαιτητές: (Σταµάτης-Κρετσίµος-Μάναλης).


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υ π ο στ ηρ ί ζο υ ν Κ α να δο ί µ ε λ ε τ ητ έ ς

Το εµβόλιο κατά της γρίπης προστατεύει και την καρδιά

Τ

ο εµβόλιο κατά της γρίπης µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο σοβαρών καρδιακών επεισοδίων, όπως εµφράγµατος και στηθάγχης, ειδικά σε άτοµα που έχουν πρόσφατα εκδηλώσει τις συγκεκριµένες επιπλοκές, αποφαίνεται µεγάλη καναδική µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό έντυπο Journal of the American Medical Association. Οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου του Τορόντο ανέλυσαν στοιχεία από πέντε ήδη δηµοσιευµένες µελέτες στις οποίες είχαν λάβει µέρος περισσότερα από 6.000 άτοµα, κατά µέσο όρο 67 ετών, που µε τυχαία επιλογή είχαν πάρει αντιγριπικό εµβόλιο, εικονικό εµβόλιο ή δεν είχαν κάνει καµιά ανοσοθεραπεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 1517 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534, 213 2063551 FAX: 213 2063 533 Αθήνα, 30/10/2013 Aρ. Πρωτ.: 210754 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. (ΦΕΚ 37111/2021/26-9-2003 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη ∆/νση Περιβάλλοντος η µε αρ. πρωτ. 147323/13 Απόφαση µε Περιφερειάρχη Αττικής ΒΛΛΙ7Λ7-ΕΚΖ για Α∆Α: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 92467/12 ΑΕΠΟ (Α∆Α: Β41Ρ7Λ7-320) λόγω µετατροπής και µεταβολών, µε επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, του υφιστάµενου πρατηρίου υγρών καυσίµων σε µικτό πρατήριο υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίµων της εταιρείας µε την επωνυµία “ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε. Ε.Ε.”, που βρίσκεται στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στο 17ο χλµ

Περίπου το ένα τρίτο των συµµετεχόντων είχε ιστορικό καρδιαγγειακών προβληµάτων. Μεταξύ όσων εµβολιάστηκαν κατά της γρίπης, 95 άτοµα (2,9%) υπέστη µείζον καρδιαγγειακό πρόβληµα σε διάστηµα 12 µηνών. Αντιθέτως, µεταξύ αυτών που έλαβαν εικονικό εµβόλιο ή δεν εµβολιάστηκαν, 151 άτοµα (4,7%) εκδήλωσαν µείζον καρδιαγγειακό πρόβληµα. Αυτό µεταφράζεται στην πρόληψη ενός µείζονος καρδιαγγειακού προβλήµατος ανά 58 άτοµα που εµβολιάζονται. Τα οφέλη από τον εµβολιασµό είναι ολοφάνερα µεταξύ των ασθενών που έχουν πρόσφατα εκδηλώσει καρδιαγγειακό πρόβληµα, λόγω µειωµένης αιµατικής ροής προς την καρδιά.

στο ∆ήµο Ασπροπύργου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη Περιβάλλοντος ∆/νση (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-62010). Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΑΜΟΣ Ο Κουσίδης Ιωάννης του Κοσµά και της Ευτυχίας, το γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε στο Τσιµκέντ Καζακστάν και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και η ΜΠΑΛΤΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΕΛΕΝΑ, το γένος ΒΛΑΝΤΙΜΙΡΟΒΝΑ , που γεννήθηκε στο ΚΛΙΤΣΕΒΣΚΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Κανάλας στα Άνω Λιόσια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 1517 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534, -551 Φαξ: 213 2063533 Αθήνα, 30/10/2013 Aρ. Πρωτ.: 210744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

Εξ αυτών των ασθενών, περίπου το 10,25% αυτών που έχει κάνει αντιγριπικό εµβόλιο θα υποστεί άλλο καρδιαγγειακό επεισόδιο σε ορίζοντα 12µήνου, συγκριτικά µε το 23,1% αυτών που δεν έχει εµβολιαστεί. Στους ευάλωτους ασθενείς, το αντιγριπικό εµβόλιο µπορεί να προκαλέσει ρήξη των αρτηριακών πλακών, φλεγµονή στον καρδιακό µυ, αρρυθµία ή άλλα προβλήµατα που µπορεί να προκαλέσουν καρδιακό τραύµα. Αλλά η µελέτη υπογραµµίζει ότι το εµβόλιο κατά της γρίπης δεν παύει να αντιπροσωπεύει µια απλή ετήσια προστατευτική θεραπεία για τη µείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων.

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), καθώς και το Ν.4014/11, ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής η µε αρ. πρωτ. Φ475/οικ.4729/ΠΕΡΙΒ-9/2013 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε Α∆Α: ΒΛΛ1ΟΡ1ΚΙΒΘ για Τροποποίηση – Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 1660/ΦΠεριβ.9/2604-2007 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συµπληρωθεί µε την υπ’ αριθ. Φ475/770/ΠΕΡΙΒ-9/09-03-09 Απόφαση και η οποία έχει ανανεωθεί µε το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ475/2273/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/02-052012 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, για τη δρα

στηριότητα αποθήκευσης και ανακύκλωσης άχρηστων µεταλλικών, πλαστικών και λοιπών συναφών στερεών απορριµµάτων, ήτοι παλαιών µετάλλων, ηλεκτρικών καλωδίων, σιδηρικών, ελαστικών επισώτρων, συσσωρευτών και ΑΗΗΕ, της εταιρείας «ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί στη Λεωφ. ΝΑΤΟ και Αγ. Γεωργίου στον Ασπρόπυργο Αττικής (περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό). Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ µέσα σε 30 ηµέρες από τη λήψη της. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία για τον Θωµά (Μάκη) Μιχαλολιάκο, αυτοκινητιστή, που δραστηριοποιείται στον Ασπρόπυργο, γκριζοµάλλη, εύσωµο, ηλικίας 40-50 ετών, ύψους 1,75-1,80 µ. πιθανόν µε γκρι µούσι, παρακαλώ να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 694 718435 . Προσφέρεται αµοιβή.


Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Στην εκδήλωση Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

Βραβεύθηκαν πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες που στήριξαν το έργο του Σ.Π.Α.Π. την αντιπυρική περίοδο του 2013 Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος ∆ένδιας παρέστη στην τελετή βράβευσης πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων που στήριξαν το έργο του Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) κατά την αντιπυρική περίοδο του 2013. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη παραβρέθηκε επίσης στην τελετή ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, ενώ το Πυροσβεστικό Σώµα εκπροσώπησε ο Αρχηγός του Σώµα, Αντιστράτηγος Σωτήρης Γεωργακόπουλος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης απένειµε αναµνηστική πλακέτα στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ευχαριστώντας τον για την στήριξη που προσέφερε το Υπουργείο στο έργο του Συνδέσµου κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Επίσης ο κ. Πατούλης απένειµε ευχαριστήρια αναµνηστική πλακέτα στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη και στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, Αντιστράτηγο Σωτήρη Γεωργακόπουλο.

Βρήκαν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σε 514.081... νεκρούς Άµεσα αποτελέσµατα προκύπτουν από την ένταξη όλων των δήµων της χώρας στο Εθνικό ∆ηµοτολόγιο, έργο που ολοκληρώνεται εντός των ηµερών. Ήδη ο έλεγχος των µητρώων του υπουργείου Εργασίας ανέδειξε 514.081 καταγραφές ΑΜΚΑ που ανήκαν σε άτοµα που έχουν αποβιώσει, αλλά συνέχιζαν να διατηρούν Αριθµό Φορολογικού Μητρώου. Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε την Καθηµερινή, και σε άλλα ληξιαρχεία εκτός του ∆ήµου Αθηναίων παρατηρείται αυξηµένος αριθµός ετεροχρονισµένων δηλώσεων γεννήσεων (γεννήσεις που πραγµατοποιήθηκαν εκτός µαιευτηρίων και δηλώθηκαν µήνες ή και χρόνια µετά). Συγκεκριµένα από τον Μάιο έως και σήµερα εντοπίστηκαν 88 ετεροχρονισµένες καταγραφές στο ληξιαρχείο Πάτρας, 73 στο Ρίο, 33 στα Τρίκαλα, 29 στο Αγρίνιο, 24 στη Χαλκίδα, έναντι 28 στο ίδιο χρονικό διάστηµα στο ληξιαρχείο της Αθήνας.

ΟΙΥΕ:24ωρη πανελλαδική απεργία στα καταστήµατα την Κυριακή Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο του εµπορίου, για την προσεχή Κυριακή προκήρυξε η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ). Οι εµπορο¿πάλληλοι διαµαρτύρονται για το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές που θεσµοθέτησε η κυβέρνηση.

Σύµφωνα µε την Οµοσπονδία η 3η Νοεµβρίου, είναι η πρώτη Κυριακή που τα καταστήµατα θα είναι ανοικτά µετά το 1908 οπότε καθιερώθηκε στην Ελλάδα η κυριακάτικη αργία. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η απεργία δεν γίνεται µόνο για τη διατήρηση της αργίας την Κυριακή, αλλά και για την επαναφορά όλων των βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, όπως οι µισθοί και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Οκτώ συλλήψεις µετά από ελέγχους σε καταυλισµούς Ροµά στην Ηλεία Έρευνες σε καταυλισµούς Ροµά της Ηλείας, πραγµατοποίησαν σήµερα άνδρες της Αστυνοµίας και συνέλαβαν έξι άτοµα, που κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ρευµατοκλοπή και παράνοµη κατοχή όπλων. Οι έλεγχοι έγιναν σε καταυλισµούς στις περιοχές του Πύργου, της Βουλιαγµένης Αλφειού, του Πράσινου και στις αποθήκες του ΑΣΟ. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, ελέγχθηκαν 45 άτοµα, εκ των οποίων συνελήφθησαν πέντε, 37, 34, 33, 28 και 21 ετών, για ρευµατοκλοπή και ένας 34χρονος για παράνοµη κατοχή όπλων. Εξάλλου, πριν από τις έρευνες της Αστυνοµίας στον καταυλισµό στις αποθήκες ΑΣΟ, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι Ροµά, 13 ετών, σε βάρος των όποιων σχηµατίστηκε δικογραφία για διάπραξη κλοπών κατ' εξακολούθηση. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, οι δύο ανήλικοι είχαν διαπράξει τις τελευταίες ηµέρες έξι διαρρήξεις αυτοκινήτων στον Πύργο αφαιρώντας χρήµατα και φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Οι έλεγχοι αναµένεται να συνεχισθούν σε καταυλισµούς Ροµά στην ∆υτική Ελλάδα.

ΣΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ Βελτίωση του καταναλωτικού κλίµατος στην Ελλάδα “βλέπει” η Nielsen Το καταναλωτικό κλίµα στην Ελλάδα βελτιώθηκε ελαφρά το τρίτο τρίµηνο, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας της εταιρείας Nielsen. Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης ενισχύθηκε κατά µία µονάδα σε σχέση µε το περασµένο τρίµηνο και έφθασε στις 48 µονάδες, αλλά παραµένει πολύ χαµηλός σε διεθνή σύγκριση - ο παγκόσµιος µέσος όρος ανήλθε σε 94 µονάδες. Η έρευνα διεξήχθη από τις 14 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεµβρίου µεταξύ 30.000 καταναλωτών 60 χωρών, οι οποίοι κάνουν τις αγορές τους µέσω του διαδικτύου. Σε χαµηλότερο επίπεδο διαµορφώθηκε ο δείκτης σε τρεις χώρες: Την Ουγγαρία (45 µονάδες), την Ιταλία και τη Σλοβενία (47 µονάδες και οι δύο), ενώ στο ίδιο επίπεδο µε την Ελλάδα κινήθηκε στην Κροατία. Τη µεγαλύτερη άνοδο από τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης κατέγραψε η Πορτογαλία (+22 µονάδες). Ωστόσο, η κατανάλωση ήταν πολύ πιεσµένη και στη χώρα αυτή (55 µονάδες) καθώς και στην Ισπανία(56 µονάδες), ενώ και στη Γαλλία ο δείκτης εµπιστοσύνης κινείται πολύ κάτω από το µέσο όρο (61 µονάδες). Αντίθετα, στη Γερµανία, το καταναλωτικό κλίµα κινείται πολύ κοντά στον παγκόσµιο µέσο όρο (92 µονάδες). «Αν και η ανάκαµψη δεν είναι ακόµη οµοιόµορφη, πολλοί καταναλωτές - ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Γερµανία και η Βρετανία - θεωρούν ότι τα χειρότερα είναι πίσω τους και έτσι η εµπιστοσύνη τους

βελτιώνεται µε την επιστροφή στην ανάκαµψη», σηµείωσε ο κ. Βένκατες Μπάλα, επικεφαλής οικονοµολόγος του Cambridge Group που ανήκει στη Nielsen. Στις ΗΠΑ, η καταναλωτική εµπιστοσύνη αυξήθηκε κατά 2 µονάδες στις 98 µονάδες, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών, καθώς βελτιώθηκαν οι προοπτικές των Αµερικανών όσον αφορά την οικονοµική τους κατάσταση και την εύρεση θέσης εργασίας. Η έρευνα της Nielsen, ωστόσο, πραγµατοποιήθηκε πριν από τη µερική αναστολή λειτουργίας του αµερικανικού δηµοσίου στις αρχές του Οκτωβρίου, η οποία αναµένεται, σύµφωνα µε τους ειδικούς, να πλήξει την αµερικανική οικονοµία στο τέταρτο τρίµηνο.

Γλιτώνουν από τον φόρο αποθήκες, στάνες και θερµοκήπια εντός αγροτεµαχίων Την εξαίρεση από τον ενιαίο φόρο ακινήτων των αποθηκευτικών χώρων γεωργικών µηχανηµάτων, καθώς και των χώρων άλλης χρήσης όπως στάνες, θερµοκήπια κ.λπ. που βρίσκονται εντός αγροτεµαχίων ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ το υπουργείο Οικονοµικών µετά τις έντονες ενστάσεις που διατύπωσαν 22 βουλευτές της Ν.∆. µε επικεφαλής τον Ιωάννη Τζαµτζή, µέσω ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Οικονοµικών. Συγκεκριµένα στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι «το υπουργείο Οικονοµικών διευκρινίζει ότι στο νέο νοµοσχέδιο για τα ακίνητα (ΕΝΦΑ) οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται σε αγροτική γη (γεωργικών µηχανηµάτων, θερµοκήπια, στάνες κ.λπ.) δεν πρόκειται να φορολογηθούν». ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ: ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Εισαγγελική παρέµβαση για την «απεργία µε το αζηµίωτο» Την παρέµβαση της Εισαγγελίας προκάλεσε πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα του Εθνους που αποκάλυψε ότι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καίτοι ευρισκόµενοι σε απεργιακή κινητοποίηση εδώ και δύο µήνες, εξακολουθούν να αµείβονται κανονικά. Το µεσηµέρι της Τετάρτης, η προ¾σταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Παναγιώτα Φάκου, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειµένου να διακριβωθεί εάν στην υπόθεση έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόµενα αδικήµατα µε κυριότερο αυτό της απιστίας στην υπηρεσία. Η εισαγγελική παρέµβαση οδήγησε τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών Θεοδόση Πελεγρίνη µετά τις σχετικές διαβεβαιώβσεις που έδωνε χθες στο Εθνος- να προβεί σε νέες δηλώσεις ότι οι περικοπές των απεργών θα περικοπούν.Στη δήλωσή του αναφέρει: «Ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ήδη µε έγγραφό του της 8/10/2013 ζήτησε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου να προχωρήσουν σε όλα το προβλεπόµενα από τον νόµο σχετικά µε τη µισθοδοσία του προσωπικού κατά τις ηµέρες της απεργίας, ήτοι να περικοπούν οι αποδοχές του προσωπικού που απεργεί. Οι αποδοχές θα περικοπούν», αναφέρεται σε ανακοίνωση του πρύτανη του ΕΚΠΑ.


14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα8σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόTλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807

κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13) Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ επαγγελµατικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, δοµηµένη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφεία, ιατρεία, διαγνωστικό κέντρο, κλπ. Πληροφορίες στο 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

(28.8.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (9.9.13) Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου Τιµές πολύ λογικές BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

Φ Ι ΛΟ ΛΟ ΓΟ Σ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού

επιπλωµένη

για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13) Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.8.13)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2014. ΤΙΜΗ 50 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ.: 6949383778

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882 (22.9.13)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑeΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

ΤΕΧΝΙ ΚΟ

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

21.11.11

Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

(1.13)

(18.3.13)

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483

Τσίγκος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 /

10..7.12

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο 50ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Θηβών βιοτεχνικός χώρος 1.200 τ.µ. από µπετόν µε γραφεία σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Τιµή ενοικίου 1150 ευρώ. (10.9.13) Τηλ. επικοινωνίας: 210 5542022 και 6909853679

6979893290

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

4..9.13

Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Ε πα ν έρχ ε τ α ι η µ εση µε ρι α νή δ ι α κο πή στα φαρµακ ε ία τη ς Α θήν ας

Επανέρχεται η µεσηµεριανή διακοπή στο ωράριο των φαρµακείων, που είχε τεθεί σε εφαρµογή µετά από απόφαση του ∆ήµου Αθηναίων, από τον Ιούλιο. Μετά τις αντιδράσεις των φαρµακοποιών για τα ανοιχτά φαρµακεία από τις 9:00 έως τις 17:00 και την προσφυγή του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αθήνας στην Περιφέρεια Αττικής, ακυρώθηκε η απόφαση του ∆ήµου Αθηναίων, λόγω έλλειψης

νοµιµότητας.Στο έγγαφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, αναφέρεται πως "υπάρχει διάκριση µεταξύ του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των φαρµακείων (ήτοι, ώρες ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων) και στο διευρηµένο ωράριο λειτουργίας (ήτοι, πέραν του καθοριζοµένου κανονικού ωραρίου) το οποίο συµπίπτει απόλυτα µε αυτό των εφηµεριών,

όπως το ορίζει ο οικείος φαρµακευτικός σύλλογος και είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του Περιφερειάρχη, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση ανά εξάµηνο (2 φορές τον χρόνο)". "Κατόπιν των ανωτέρω, η ληφθείσα υπ'αρ. 782/2013 απόφαση του ∆ήµου Αθηναίων δεν δύναται να εφαρµοστεί λόγω ελλείψεως νοµιµόητητας και παρακαλείται ο ∆ήµος, να προβεί στις ενδεδειγµένες νόµιµες ενέργειες".

Ως εκ τούτου, επανέρχεται το παλιό ωράριο στα φαρµακεία της Αθήνας και πλέον, θα λειτουργούν όπως πριν από τον περασµένο Ιούλιο, δηλαδή από το πρωί έως τις 14:00 το µεσηµέρι και θα ανοίγουν και πάλι τις πόρτες τους από τις 17:00 το απόγευµα έως τις 20:00 το βράδυ. Σηµειώνεται, ότι η σχετική απόφαση του ∆ήµου Αθηναίων δεν είχε τύχει εφαρµογής από όλους τους φαρµακοποιούς.

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Ενίσχυση της επιτήρησης προκειµένου να αποφευχθεί η εµφάνιση κρούσµατος πολιοµυελίτιδας στην Ελλάδα Στις 19 Οκτωβρίου 2013, ο Π.Ο.Υ. ανακοίνωσε την ύπαρξη συρροής κρουσµάτων ύποπτων για πολιοµυελίτιδα στη Συρία σε παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών. Προχθες, 29 Οκτωβρίου επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη άγριου πολιο¾ού τύπου 1(WPV1) σε δέκα από τα κρούσµατα και αναµένονται τα αποτελέσµατα περαιτέρω εργαστηριακής διερεύνησης προκειµένου να καθοριστεί η προέλευση του αποµονωθέντος άγριου πολιο¾ού. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προκειµένου να αποφευχθεί η εµφάνιση κρούσµατος πολιοµυελίτιδας στην Ελλάδα έχει προβεί σε: Ενίσχυση της επιδηµιολογικής επιτήρησης της Οξείας Χαλαρής Παράλυσης – Πολιοµυελίτιδας Εντατικοποίηση της συµπληρωµατικής εργαστηριακής επιτήρησης δειγµάτων κοπράνων σε οµάδες υψηλού κινδύνου (αθίγγανους, µετανάστες κλπ). Εντατικοποίηση της περιβαλλοντικής επιτήρησης του άγριου ιού της πολιοµυελίτιδας µε επιτήρηση λυµάτων, κατά προτεραιότητα από βιολογικούς καθαρισµούς περιοχών µε χώρους συγκέντρωσης µεταναστών και καταυλισµούς αθιγγάνων. Εντατικοποίηση του ελέγχου της εµβολιαστικής κατάστασης βρεφών, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων καθώς και η ολοκλήρωση του εµβολιασµού τους έναντι της πολιοµυελίτιδας, τόσο στο γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες µε χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη, όπως είναι οι αθίγγανοι, οι µετακινούµενοι πληθυσµοί, οι µετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο. Ενηµέρωση των Πρεσβειών των χωρών, όπου ενδηµεί η πολιοµυελίτιδα, για την ανάγκη εµβολιασµού των πολιτών τους, προκειµένου να εκδοθεί άδεια εισόδου στη χώρα µας (visa), και έκδοση οδηγιών για εµβολιασµό των ταξιδιωτών από και προς χώρες υψηλού κινδύνου για κυκλοφορία του ιού της πολιοµυελίτιδας. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει ήδη, από τον Μάρτιο του 2013, εισάγει το εµβόλιο για την πολιοµυελίτιδα στην προγραµµατισµένη του δράση για τα κέντρα υποδοχής µεταναστών στον Έβρο.

Κοινό όχηµα από Energean και Ocean Rig για έρευνες υδρογονανθράκων σε Ελλάδα και εξωτερικό Την απόφασή τους να προχωρήσουν µαζί στους διαγωνισµούς για παραχωρήσεις νέων περιοχών προς έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων που θα διενεργηθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε βάθη θάλασσας που ξεπερνούν τα 1000 µέτρα ανακοίνωσαν η διεθνής εταιρεία Ocean Rig και η Energean Oil & Gas . Οι δύο εταιρείες, όπως ανακοίνωσαν, µέσω εταιρειών συµφερόντων τους, συµφώνησαν να συστήσουν σε ποσοστό 50%-50% µία κοινή διεθνή εταιρεία, την OceanEnergean, η οποία θα συνδυάζει την πολύχρονη παρουσία της Energean Oil & Gas στην έρευνα, ανάπτυξη και εκµετάλλευση κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου µε την διεθνή εµπειρία της Ocean Rig στις γεωτρήσεις σε πολύ µεγάλο βάθος. Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σχήµα, το οποίο προτίθεται να διεκδικήσει νέες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, στη Μαύρη Θάλασσα και στην Αφρική αλλά και στην Κρήτη και την ∆υτική Ελλάδα, όταν διενεργηθούν οι σχετικοί διαγωνισµοί. Η ένωση των δυνάµεων της µοναδικής ελληνικής εταιρείας που παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην χώρα µε µία από τις µεγαλύτερες στον κόσµο διεθνείς εταιρείες γεωτρήσεων σε πλωτά γεωτρύπανα ιδιαίτερα µεγάλου βάθους (Ultra Deep Water) δηµιουργεί ένα ισχυρό διεθνές σχήµα που µπορεί να υλοποιήσει έργα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων σε βάθη θάλασσας που ξεπερνούν τα 1000 µέτρα.

Thriassio 20131031  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you