Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2327 ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Ξεκινούν οι συνδέσεις µε την αποχέτευση στην οδό Θρασυβούλου στο ∆ήµο Ασπροπύργου

ΠΕ ΡΙΦ ΕΡΕ Ι Α ΑΤΤΙ ΚΗ Σ

Έκκληση του δηµάρχου, για την υποβολή αιτήσεων, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα, το ταχύτερο δυνατό.

Καθόλου ή µειωµένα δηµοτικά τέλη για ευπαθείς οµάδες στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας

Σåë. 3

Κάλεσµα στους ∆ήµους της Αττικής να αναπτύξουν προγράµµατα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων

Óåë. 9

«Βραδυφλεγής βόµβα» απειλεί τη λειτουργία του ΧΥ ΤΑ Φ υλής

Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Το οικόπεδο που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις εισόδου του ΧΥΤΑ, ανήκει στο ∆ήµο Ασπροπύργου ο οποίος δεν έχει αποπληρωθεί Νίκος Μελετίου: «∆ιεκδικούµε την περιουσία του ∆ήµου και των δηµοτών» Óåë. 2-4

Σåë 3-5

Σήµερα στις 19:30 στο Πνευµατικό Κέντρο

Προχώρησε στην ίδρυση Τράπεζας Αίµατος

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σåë. 6

Óåë. 7 Στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Μεγαρέων

- Ο καθόρισµος τελών φωτισµού και καθαριότητας Σåë. 6

ΕΛΣΤΑΤ Νέα µείωση µισθών 9,1% Σåë. 4

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ

Óåë. 5

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

∆ωρεάν φιλοξενία για άτοµα της Γ΄ηλικίας και ΑµεΑ σε κατασκήνωση της Κρήτης - Παρέχει η Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου Φυλής

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΜΑΝ∆ΡΑEΚΟΣ ΠΗΡΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ 10 ΠΑΙΚΤΕΣ 1-1 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ “ΧΑΡΜΑ Ι∆ΕΣΘΑΙ” Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4-0 ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ

Σåë. 7

Βαρύ οπλισµό κρύβουν µέλη της Χρυσής Αυγής σε διάφορα σηµεία της Αττικής Σåë. 13

- Όπως αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία της δικογραφίας

Óå ë. 10-12


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

ÁΤΤΙΚΗ ∆ευτέρα 30.9.2013

«Βραδυφλεγής βόµβα»

Καιρος : Νεφώσεις 'Ανεµοι: βόρειοι 4-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 18 έως 28 βαθµούς κελσίου.

απειλεί τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής

ΕΟ ΡΤΟΛ ΟΓΙΟ

Στράτος, Στρατόνικος, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013 Ελευσίνα Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105546633 Ασπρόπυργος Γκιόκας Αναστάσιος Λ. ∆ηµοκρατίας 20 Τηλέφωνο: 210 5573243 Φυλή - Άνω Λιόσια Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. Κυκλάδων 31, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102482990 Αχαρνές Ηλιόπουλος Ηλίας Φ. Αγίου ∆ιονυσίου 4, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102407559

Το οικόπεδο που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις εισόδου του ΧΥΤΑ, ανήκει στο ∆ήµο Ασπροπύργου ο οποίος δεν έχει αποπληρωθεί -Την πόρτα του «φρενοκοµείου» άνοιξε το ∆ηµόσιο µε αίτηση αναστολής της απαλλοτρίωσης, επιστρέφοντας στην ουσία την έκταση στο ∆ήµο - Νί κο ς Μ ε λε τί ο υ: « ∆ ιε κ δ ικ ο ύ µ ε τη ν π ε ρ ιο υ σ ί α το υ ∆ ή µ ο υ κ αι τω ν δ η µ ο τώ ν »

Τ

ην «πόρτα του φρενοκοµείου» έχει ανοίξει το ίδιο το ∆ηµόσιο στη ∆υτική Αττική, ενεργοποιώντας «βραδυφλεγή βόµβα» που ενδέχεται να «γκρεµίσει» τη µέχρι σήµερα λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής πνίγοντας ολόκληρη την Αττική στα σκουπίδια. Πιο συγκεκριµένα, το οικόπεδο που λειτουργούν όλες οι υποδοµές υποδοχής των απορριµµάτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ (µεταξύ των οποίων και οι γεφυροπλάστιγγες, όπου ζύγισης) δεν έχει απαλλοτριωθεί και κατ’ επέκταση δεν έχει αποπληρωθεί . Η εν λόγω έκταση 24 στρεµµάτων ανήκει στο ∆ήµο Ασπροπύργου, οι οποία όπως τονίζεται από την πλευρά του ∆ήµου- είχε καταπατηθεί από το 2007. ∆ικαστική δικαίωση του ∆ήµου ως προς την ιδιοκτησία Από τη συγκεκριµένη χρονιά ξεκίνησαν οι δικαστικοί αγώνες του ∆ήµου Ασπροπύργου, µέσω των οποίων κατοχύρωσε την έκταση ως ιδιοκτησία του. Εν συνεχεία προχώρησε στη διαδικασία απαλλοτρίωσης του χώρου και του καθορισµού τιµή µονάδος.

Παππούς Ευάγγελος ∆. Αριστοτέλους 50, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102466478 Μάνδρα Ρόκκας ∆ηµήτριος Εργ. Κατοικίες Τηλέφωνο: 210 5541344

Τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου για την τιµή µονάδος Πλέον και σε αυτό το επίπεδο, τον καθορισµό του τιµήµατος, ο ∆ήµος προτάσσει πρόσφατη τελεσίδικη

Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí

Επιστρέφει το οικόπεδο στο ∆ήµο… το Ελληνικό ∆ηµόσιο Ωστόσο, ακόµη και σε αυτό το επίπεδο αντί το Ελληνικό ∆ηµόσιο να αντιληφθεί τη σοβαρότητα και Η συνέχεια στη σελ. 4

Γκάφα στο ΥΠΕΣ

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ

απόφαση του Εφετείου. Ωστόσο, όπως επισηµαίνεται από την πλευρά του ∆ήµου η ευθύνη για την καταβολή του τιµήµατος χάνεται µεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Περιφέρειας. Με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου για το τίµηµα, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ, ο ∆ήµος Ασπροπύργου έχει προχωρήσει σε διαταγή πληρωµής η οποία βαρύνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

µε τους επίορκους του Ε∆ΣΝΑ καταλογίζει ο Γιάννης Σγουρός

Τ

ην έκπληξη του για την παρέµβαση του υπουργού Εσωτερικών στο θέµα της αργίας υπαλλήλων της Περιφέρειας, εκφράζει µε ανακοίνωση του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός. Ο κ. Σγουρός αναφέρει ότι ο κ. Μιχελάκης δεν έχει ενηµερωθεί σωστά αφού « πρόκειται για υπάλληλους του Ε∆ΣΝΑ (ΝΠ∆∆) και όχι της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου.» Προς αποκατάσταση της αλήθειας, όπως αναφέρει ο κ. Σγουρός διευκρινίζει ότι «ο Ε∆ΣΝΑ δεν έχει καµία ενηµέρωση από την Εισαγγελία για άσκηση δίωξης σε κανέναν υπάλληλό του.

êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Η συνέχεια στη σελ. 8


∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Καθόλου ή µειωµένα δηµοτικά τέλη για ευπαθείς οµάδες στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Τ

ην απαλλαγή κατά περιπτώσεις ή τη µείωση κατά 50% των δηµοτικών τελών, αναµένεται να αποφασίσει στη σηµερινή του συνεδρίαση στις 20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μάνδρας. Μεταξύ άλλων στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται και η συζήτηση για τον καθορισµό του ύψους των ∆ηµοτικών τελών και των τελών ύδρευσης για το 2014. Τέλος ιδαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση για τον ορισµό ορκωτών λογιστών για τον οικονοµικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη έχει ως εξής: 1. Αναµόρφωση προ€πολογισµού οικονοµικού έτους 2013 2. ∆ιαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης , συντήρησης νεκροταφείου , οστεοφυλακίου και τελών από λαïκές αγορές. 3. Λήψη απόφασης για ορισµό ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων χρήσεων και Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων) στο ΝΠΙ∆ «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 Μάνδρας-Ειδυλλίας µε δ.τ. ΚΕ.∆Η.ΜΕ. » 4. Έγκριση ιδρύσεως και λειτουργίας Κυλικείου εντός 1ου Λυκείου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μάνδρας . 5. Αναµόρφωση προ€πολογισµού του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας. 6. Επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Ξεκινούν οι συνδέσεις µε την αποχέτευση στην οδό Θρασυβούλου στο ∆ήµο Ασπροπύργου Έκκληση του δηµάρχου, για την υποβολή αιτήσεων, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα, το ταχύτερο δυνατό.

Ο

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Η συνέχεια στη σελ. 5

∆ήµος Ασπροπύργου, γνωστοποιεί στους κατοίκους της πόλης, τα ακίνητα των οποίων βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Θρασυβούλου, ότι επίκειται -εντός των επόµενων ηµερών- η έναρξη των έργων κατασκευής του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. ∆ηλαδή, οι συνδέσεις των κατοικιών µε τον δευτερεύοντα αγωγό. Για το λόγο αυτό, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, α ρχ ε ί ο στην εν λόγω οδό, θα πρέπει να προσέλθουν στο ∆ήµο, προκειµένου να υποβάλουν αίτηση για σύνδεση στο δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, οι εργασίες για το τριτεύον δίκτυο θα ολοκληρωθούν στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, ώστε ο ∆ήµος, να προβεί στην πλήρη ανακατασκευή της οδού Θρασυβούλου, στην οποία περατώθηκαν οι εργασίες, και όλων των υπόλοιπων δικτύων κοινής ωφέλειας. Επειδή, από το βαθµό της ανταπόκρισης των

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

∆ηµοτών –Ιδιοκτητών ακινήτων, θα εξαρτηθεί και ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων, ο δήµαρχος Ασπροπύργου, Νίκος Μελετίου, απευθύνει έκκληση για άµεση υποβολή των σχετικών αιτήσεων, υπενθυµίζοντας ότι, ο ∆ήµος Ασπροπύργου, παρά την αρχική φηµολογία περί του αντιθέτου, έχει ορίσει τα χαµηλότερα τέλη σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης, σε όλο το Θριάσιο Πεδίο, σε µια προσπάθεια να ολοκληρωθεί ένα έργο πνοής για τον τόπο, χωρίς να επιβαρυνθούν υπέρογκα οι Πολίτες, στην παρούσα, κρίσιµη οικονοµική συγκυρία. Επιπλέον, γνωστοποιείται ότι, σε όλη τη διάρκεια των έργων, θα υπάρχουν τροποποιήσεις των δροµολογίων της αστικής συγκοινωνίας. Ο ∆ήµος τέλος, ζητά την κατανόηση των Πολιτών, και των οδηγών οχηµάτων, καθόσον η ενόχληση θα είναι προσωρινή, ενώ τα συγκεκριµένα έργα, επισηµαίνεται πως βάζουν τέλος σε πληθώρα προβληµάτων, που ταλάνιζαν -επί δεκαετίες- τον Ασπρόπυργο.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ«στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας Πάνω από 300 περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων στη χώρα από το φθινόπωρο του 2011 Πάνω από 300 περιστατικά ρατσιστικής βίας έχει καταγράψει από το φθινόπωρο του 2011 έως σήµερα το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας που συντονίζεται από την Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Σε αυτό συµµετέχουν 33 µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς. «Ο αριθµός αυτός δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Εµείς καταγράφουµε µόνο περιπτώσεις τις οποίες γνωρίζουµε και επιβεβαιώνουµε µέσα από συνεντεύξεις των θυµάτων, που συνήθως είναι πρόσωπα που έχουν σχέση µε τις οργανώσεις» λέει η κυρία Ελένη Τάκου, βοηθός συντονίστρια του δικτύου. «Πολλοί περισσότερα είναι τα περιστατικά που δεν καταγράφονται». Σύµφωνα µε άρθρο του Βήµατος, οι οργανώσεις που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο ζητούν την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου προκειµένου το ρατσιστικό έγκληµα να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό και η πολιτεία να στείλει ένα µήνυµα. Συγκεκριµένα, ζητούν: 1. Προστασία των θυµάτων και ουσιωδών µαρτύρων πράξεων ρατσιστικής βίας, µέσω µη έκδοσης ή αναστολής της απόφασης απέλασης (στην περίπτωση που στερούνται νοµιµοποιητικών εγγράφων), και χορήγηση προσωρινής άδειας παραµονής. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η καταγγελία και διερεύνηση των πράξεων, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς των θυµάτων και χωρίς τον κίνδυνο σύλληψής τους, διευρύνοντας, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη δίωξη κατά των υπαιτίων. 2. ∆ιερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου ήδη από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και ανεξάρτητα από την επιβαρυντική περίσταση κατά το στάδιο επιµέτρησης της ποινής. «Ειδικά το ζήτηµα της προστασίας του θύµατος είναι κεφαλαιώδες. Ένας άνθρωπος χωρίς χαρτιά δυσκολεύεται να καταγγείλει την βία που υπέστη και έτσι το καθεστώς της ατιµωρησίας συνεχίζεται. Η συγκεκριµένη διάταξη υπήρχε και στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο που αποσύρθηκε την περασµένη άνοιξη» λέει η κυρία Τάκου. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στις καταγραφές του δικτύου είναι η ύπαρξη κατά κάποιον τρόπο µιας τυπολογίας των ρατσιστικών επιθέσεων. «Τα περιστατικά που υπήρξαν επιθέσεις ενός ατόµου σε ένα µετανάστη είναι λιγότερο από δέκα. Στη µεγάλη τους πλειοψηφία οι επιθέσεις γίνονται από οµάδες τουλάχιστον 4 ατόµων προς έναν άνθρωπο. Συνήθως βραδινές ώρες, σε µη πολυσύχναστα σηµεία, ενώ το θύµα επιλέγεται µε βάση το χρώµα του» σχολιάζει η κυρία Τάκου. «Το σηµαντικό είναι η ίδια η Πολιτεία να δώσει το µήνυµα πως δεν µπορούν να γίνουν ανεκτές τέτοιες συµπεριφορές. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν έγινε σε ένα ουδέτερο περιβάλλον. Αυτοί που σκότωσαν την προηγούµενη εβδοµάδα επί χρόνια έκαναν προπόνηση σε κορµιά µεταναστών».

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 α ρχ ε ί ο

την επικινδυνότητα του ζητήµατος, κατέθεσε στις 16 Σεπτεµβρίου αίτηση αναστολής της διαταγής πληρωµής. Εκ των βασικότερων επιχειρηµάτων της αίτησης αναστολής που κατέθεσε η εκπρόσωπος του Νοµικού Συµβουλίου του κράτους, είναι ότι δεν θα πρέπει να πληρωθούν τα χρήµατα καθώς η απαλλοτρίωση έχει αρθεί λόγω µη εκτέλεσής της εντός 1,5 έτους. Με πιο απλά λόγια το Ελληνικό ∆ηµόσιο αρνείται να πληρώσει τα χρήµατα της απαλλοτρίωσης, επειδή αυτή δεν έγινε εντός του προβλεπόµενου 18µήνου, επιστρέφοντας ουσιαστικά το οικόπεδο στο ∆ήµο Ασπροπύργου. Σύµφωνα δε µε τον νόµο µαζί µε το οικόπεδο στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Ασπροπύργου περνούν και οι εγκαταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί σε αυτό. Σηµειώνεται ακόµη πως η αίτηση αναστολής πρόκειται να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2014. Νίκος Μελετίου: «∆ιεκδικούµε την περιουσία του ∆ήµου και των δηµοτών» Σχολιάζοντας στο «Θριάσιο» την εξέλιξη της υπόθεσης ο δήµαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου ξεκαθάρισε ότι ο ∆ήµος θα διεκδικήσει ο,τι του ανήκει. «Ο ∆ήµος Ασπροπύργου τα τελευταία τρια χρόνια έχει υποστεί περικοπές άνω των 35 εκατ. ευρω,

ενώ από την άλλη πλευρά η πολιτεία δεν αναλαµβάνει και δεν αντιλαµβάνεται τις ευθύνες της. Η στάση αυτή δεν µας αφήνει περιθώριο πέραν του να διεκδικήσουµε αυτό που µας ανήκει, δηλαδή να πάρουµε πίσω το οικόπεδο που αποτελεί περιουσία του δήµου και των δηµοτών µας». Πάντως ο δήµαρχος Ασπροπύργου, υπογραµµίζει ότι ο ∆ήµος Ασπροπύργου το τελευταίο που επιθυµεί είναι να δηµιουργήσει µια δυσµενή κατάσταση για ολόκληρη την Αττική. Μάλιστα έχει σταλεί ενηµερωτικό έγγραφο- παρέµβαση προς τον υπουργό Εσωτερικών Ιω. Μιχελάκη, ενηµερώνοντάς τον για το συγκεκριµένο θέµα, ενώ µεταξύ άλλων στο έγγραφο επισηµαίνει ότι τα ποσά της απαλλοτρίωσης έχουν εισπραχθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς αποτελούσαν µέρος Ευρωπα«κής Χρηµατοδότησης, αλλά ποτέ δεν αποδόθηκαν στο ∆ήµο. Περικλής Ι. Μαραγκός

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΡΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας χρονιάς, ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών, ανακοινώνει ότι αρχίζουν και πάλι τα µαθήµατα χορού, λύρας και λαγούτου-µαντολίνου στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ. α) Τα µαθήµατα χορού µε δάσκαλο τον ΝΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ήδη ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο 28 & 29 Σεπτεµβρίου µε τα παρακάτω ωράρια: 17:00-17:45 µικρό χορευτικό (µικρά παιδιά αρχάρια) 17:45-18:45 µεσαίο χορευτικό (µικρά παιδιά προχωρηµένα) 18:45-19:45 µεγάλο χορευτικό (µεγαλύτερα παιδιά αρκετά προχωρηµένα) 19:45-21:00 ενήλικες, αρχάριοι και µη. Εκτός από Σαββατοκύριακα θα υπάρχει µάθηµα για ενήλικες, αρχάριους και µη, κάθε Τετάρτη 20:00-21:00. β) Τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΡΑΣ µε δάσκαλο τον ∆ΙΟΝΥΣΗ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου. Για ηµέρες και ώρες µαθηµάτων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. γ) Τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΑΓΟΥΤΟΥ-ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ µε δάσκαλο τον ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΥΡΑΚΗ θα ξεκινήσουν επίσης την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου. Για ηµέρες και ώρες µαθηµάτων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορείτε να επικοινωνείτε µε το τηλέφωνο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών 2102465678 ή και να περάσετε από τα γραφεία µας (Κ.Γιαµπουδάκη 98 Προφήτης Ηλίας) καθηµερινά και ώρες 19:30µµ - 21:00µµ για πληροφορίες.

ΕΛΣΤΑΤ Νέα µείωση µισθών 9,1%

Νέα µείωση κατά 9,1% στους µισθούς για το β΄τρίµηνο του έτους κατέγραψε η Στατιστική Υπηρεσία. Οπως ανακοινώθηκε ο δείκτης Μισθών (σ.σ. αυτός που µετρά την κατρακύλα των αποδοχών) του Β΄ τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριµήνου 2012, παρουσιάζει την ίδια µείωση µε αυτή που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, δηλαδή 7,5%. Μετά την εποχική προσαρµογή αλλά χωρίς προσαρµογή ως προς τον αριθµό των εργασίµων ηµερών ο δείκτης Μισθών του Β΄ τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριµήνου 2012, παρουσιάζει µείωση κατά 9,1% έναντι µείωσης 7,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.


∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κυκλοφοριακές ρυθµήσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, λόγω εργασιών Λόγω εργασιών κατασκευής στηθαίου ασφαλείας µεταξύ του αυτοκινητοδρόµου και της σιδηροδροµικής γραµµής υψηλής ταχύτητας, θα πραγµατοποιηθεί προσωρινή και τµηµατική διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου , στο τµήµα της από τη χ/θ 59+370 έως τη χ/θ 57+180, ρεύµα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περιοχής ∆ήµου Μεγαρέων, από 1-102013 έως και 31-3-2014, ως ακολούθως: α) Στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. β) Στη δεξιά λωρίδα, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄. Εργασίες δε θα πραγµατοποιούνται τις Παρασκευές µετά τις 14.00΄, τα Σαββατοκύριακα και τα χρονικά διαστήµατα από 25 έως 28-10-2013 (28η Οκτωβρίου), από 20-12-2013 έως και 6-1-2014 (Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά-Φώτα), από 28-2-2014 έως και 3-3-2014 (Καθαρή ∆ευτέρα) και από 21 έως 25-3-2014 (25η Μαρτίου), οπότε το οδόστρωµα θα αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία . Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις δε θα εφαρµόζονται σε σηµεία που θα υφίσταται ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας για εκτέλεση άλλων εργασιών. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σηµεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση .

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò Η συνέχεια από τη σελ. 3

7. Έγκριση αίτησης περί αποζηµίωσης επικείµενων στην ιδιοκτησία της κας Βάσση Ευαγγελίας στην περιοχή Αγ. Αικατερίνη 8. Έγκριση αίτησης περί αποζηµίωσης γης στην ιδιοκτησία της κας Βάσση Ευαγγελίας στην περιοχή Αγ. Αικατερίνη 9.Απαλλαγή ή µείωση (50%) δηµοτικών Τελών για ευπαθείς οµάδες ∆ηµοτών για το έτος 2014 10.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστών ∆ηµοτικών Τελών (καθαριότητας και φωτισµού) για το έτος 2014 11.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστή για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 2014 12.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) άρθρο 24 Ν 2130/93 για το έτος 2014 13.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών ύδρευσης για το έτος 2014 14.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών πεζοδροµίων , οδών, και γενικά κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2014 15.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων για τις περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων για το έτος 2014 16.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιωµάτων στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία για το έτος 2014. 17.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών πλανοδίων µικροπωλητών και Λακών Αγορών για το έτος 2014

Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ Με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλούµε στα εγκαίνια του νέου µας Βρεφονηπιακού Σταθµού Ζωφριάς, που θα πραγµατοποιηθούν σήµερα 30 Σεπτεµβρίου 2013, στις 5.30 το απόγευµα, στο χώρο του σταθµού, στην οδό Θέτιδος 34, στη Ζωφριά Άνω Λιοσίων, ∆ήµου Φυλής (δίπλα στο Κλειστό Γυµναστήριο Ζωφριάς). Με εκτίµηση, Ο Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆. Παιδικών/Βρεφικών Σταθµών Κων/νος Παπα«ωάννου

Σήµερα στις 19:30 στο Πνευµατικό Κέντρο - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τ

η σηµαντική δραστηριότητα του Κυνηγετικού Συλλόγου Ασπροπύργου, σε κοινωνικά ζητήµατα, υπογραµµίζει η πρωτοβουλία του, να οργανώσει ενηµερωτική διάλεξη µε τίτλο «Η έξαρση της λύσσας στα οικόσιτα ζώα.Μέτρα για την προφύλαξηκαι την αντιµετώπιση της νόσου» , αφού πρόκειται για µια νόσο των ζώων, που βρίσκεται σε έξαρση, τον τελευταίο καιρό. Στο πλαίσιο αυτό, τη ∆ευτέρα, 30 Σεπτεµβρίου, στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων “∆ηµήτριος Καλλιέρης”, του Πνευµατικού Κέν-

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

τρου Ασπροπύργου, ένας κατ΄ εξοχήν ειδικός, θα ενηµερώσει τους πολίτες για τα µέτρα προφύλαξης αλλά και αντιµετώπισης της λύσσας. Οµιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο κ. Βασίλειος Κοντός, Καθηγητής Κτηνιατρικής, ∆ηµόσιας υγείας, στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας. Με δεδοµένο ότι είναι τεράστιος ο αριθµός στον Ασπρόπυργο, τόσο για τα οικόσιτα ζώα, όσο και εκείνα που δεν τυγχάνουν της ανθρώπινης φροντίδας, η πρωτοβουλία του Κυνηγετικού Συλλόγου και του ∆ήµου Ασπροπύργου, στοχεύει στη ενηµέρωση των πολιτών, µε γνώµονα ότι, η γνώση και η πρόληψη, θα συµβάλουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος, χωρίς αχρείαστες υπερβολές και πανικό.

18.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστών τελών διαφηµίσεων για το έτος 2014 19.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιώµατος ρυτινοσυλλογής για το έτος 2014. 20.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών χρήσεως υδροφόρου αυτοκινήτου για το έτος 2014. 21.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών χρήσεως βυτιοφόρου εκκενώσεως βόθρων για το έτος 2014. 22.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιώµατος χρήσεως υπονόµων ∆.Ε. Ερυθρών & Βιλίων για το έτος 2014 23.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τέλους σύνδεσης – χρήσης αποχέτευσης περιοχής Εργατικών Κατοικιών και Συνοικίας Παπακώστα ∆.Ε. Μάνδρας για το έτος 2014 24.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τιµήµατος µίσθωσης αιγιαλού για το έτος 2014. 25.Ρύθµιση χρήσης και διάθεσης των δηµοτικών βοσκών για το έτος 2014 26. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου στη 3η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων ∆υτικής Αττικής από 10 έως 13 Οκτωβρίου 2013 και ψήφιση αντίστοιχης πίστωσης. 27.Λήψη απόφασης για κύρωση υφιστάµενου δικτύου κοινόχρηστων χώρων (οδοί, πεζόδροµοι, πλατείες, κλπ) των οικισµών στερούµενων εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου. 28. Έγκριση για 2η παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου : «2ος ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ»


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ηµερ ίδα µε θέµα «∆ ια φ ά ν ει α στ ην Τοπ ική Αυτ οδιοίκ ησ η » στ η ∆ η µο τ ική Πινακοθήκη Πειραι ά •

ε Ηµερίδα µε θέµα «∆ιαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», παρέστη ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Στην Ηµερίδα συµµετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Γιώργος Σούρλας, ο Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Κώστας Ασκούνης, ο Πρόεδρος της ΠΕ∆Α Νίκος Σαράντης, η Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Φλωρεντία Καλδή και οι ∆ήµαρχοι Αθηναίων και Πειραιά κ.κ. Γιώργος Καµίνης και Βασίλης Μιχαλολιάκος. Κοινός τόπος όλων των οµιλητών, κυρίως αυτών που εκπροσωπούσαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτέλεσε η άποψη ότι υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει τη διαφθορά και θα πρέπει να αλλαχτεί, έτσι ώστε να µπορεί να την πατάξει. Από τη στιγµή που οι Περιφέρειες δεν µπορούν να νοµοθετούν, δεν ευθύνονται για τους υπάρχοντες προβληµατικούς θεσµούς και κατ’ επέκταση για την ανεξέλεγκτη διαφθορά. Ένα άλλο κοινά αποδεκτό συµπέρασµα, που προέκυψε από τις οµιλίες των συµµετεχόντων οµιλητών, είναι και η γιγάντωση της γραφειοκρατίας, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στο τεράστιο έργο που καλούνται να επιτελέσουν τόσο οι ∆ήµοι, όσο και οι Περιφέρειες. Στην οµιλία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αφού τόνισε τη διαχρονική αξία της φράσης του Πυθαγόρα που έλεγε ότι «οφείλει κανείς να χαίρεται από αυτούς που τον ελέγχουν, παρά από αυτούς που τον κολακεύουν», επεσήµανε ότι ο έλεγχος που ασκείται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι απόλυτα θεµιτός και αναγκαίος, αρκεί όµως να µην αγγίζει τα όρια της υπερβολής και να δίνει έτσι πάτηµα στη γιγάντωση της γραφειοκρατίας, βάζοντας εµπόδια στην εύρυθµη λειτουργία των ∆ήµων και των Περιφερειών. Υπογράµµισε επίσης ότι η γραφειοκρατία θα πρέπει να µπει στην άκρη, γιατί αυτή αποτελεί το κύριο αίτιο της διαφθοράς, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι το µήνυµα που θέλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να περάσει είναι πως µε εκατό ευρώ θα πρέπει να γίνεται δουλειά αξίας χιλίων, γιατί αυτό απαιτούν οι πολίτες, αλλά και οι καιροί.

Σ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

Στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Μεγαρέων

- Ο καθόρισµος τελών φωτισµού και καθαριότητας

Συγκαλείται σε συνεδρίαση σήµερα ∆ευτέρα κι ώρα 09:00 το ∆.Σ. της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μεγαρέων , προκειµένου να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέµατα: Σύνταξη προ¬πολογισµού οικονοµικού έτους 2014 Περί καθορισµού τελών φωτισµού- καθαριότητας Περί καθορισµού τέλους χρήσεως αιγιαλού Περί καθορισµού τέλους χρήσεως λα«κών αγορών Περί καθορισµού τελών διαφήµισης Περί καθορισµού τέλους εµποροπανηγύρεων Περί καθορισµού τελών & δικαιωµάτων χρήσεως δηµοτικών σφαγείων Περί καθορισµού φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 2014 Περί καθορισµού τελών & δικαιωµάτων χρήσεως ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Περί καθορισµού τέλους χρήσεως οδών πλατειών & Κοινοχρή

στων Χώρων Περί καθορισµού τελών ελλιµενισµού σκαφών ∆ιάθεση πίστωσης & έγκριση της δαπάνης για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΗΟ 4611 Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 64307 Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ 66554 Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ 58475 Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΟΣ Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οµοίως ως άνω για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΟΣ 2013 Οµοίως ως άνω για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ 2013 Οµοίως ως άνω για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2013 Οµοίως ως άνω για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘ/ΤΟΣ 2013 Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 6266 Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ ΚΗΟ 5323 Οµοίως ως άνω για την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΠ Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να ασκήσει έφεση κατά της υπ’αριθ. 379/2013 αποφ.του Πρωτοδικείου Αθηνών για υπόθεση που αφορά την κ.Ειρήνη Καµίτση.

Επιµορφωτικές συναντήσεις γονέων, εκπαιδευτικά σεµινάρια και προγράµµατα πρόληψης - ευαισθητοποίησης - Για ακόµα µια χρονιά στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «ΠΝΟΗ» Ζεφυρίου Το νέο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «ΠΝΟΗ» Ζεφυρίου λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 2013 από τον Κοινωνικό Μη κερδοσκοπικό Φορέα Κ.Σ.∆.Ε.Ο «Ε∆ΡΑ» σε συνεργασία µε την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Φυλής. Λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο πρόληψης, αξιολόγησης και αποκατάστασης, παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγου, µάθησης ή σχολικής ένταξης. Πρόκειται για ένα Κέντρο που στελεχώνεται από µια διεπιστηµονική οµάδα, η οποία συνεργάζεται για τις ανάγκες των περιστατικών που αντιµετωπίζει και την απαρτίζουν επαγγελµατίες ψυχικής υγείας όπως κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές κι εργοθεραπευτές.

Στο πλαίσιο των Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου θα επαναλειτουργήσουν και φέτος δραστηριότητες όπως,καλλιτεχνικά εργαστήρια, εκδροµές πολιτιστικού χαρακτήρα, επιµορφωτικές συναντήσεις γονέων,εκπαιδευτικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς, προγράµµατα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και αγωγής στην κοινότητα. Οι υπηρεσίες παρέχονται µε την κάλυψη των ασφαλιστικών ταµείων των εξυπηρετούµενων µελών και των οικογενειών τους χωρίς την επιπλέον οικονοµική συµµετοχή, ∆ΩΡΕΑΝ για τους άπορους και τους ανασφάλιστους. Φιλικής Εταιρείας 75, Ζεφύρι Τ.Κ. 13 341, Email: pnoe.zefyri@gmail.com Υπεύθυνη Κέντρου - Κοινωνική Λειτουργός: Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ώρες λειτουργίας: 13:00-21:00


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ «∆ΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» Με πρωτοβουλία νυν και πρώην µελών ∆ιοικητικών Συµβουλίων Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων ∆ήµου Αχαρνών ιδρύθηκε Τράπεζα Αίµατος µε την ονοµασία «∆έντρο Ζωής». Σκοπός της κίνησης αυτής είναι : 1. Η δηµιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίµατος για την αντιµετώπιση των αναγκών των µαθητών/τριών όλων των δηµοσίων σχολικών µονάδων του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς και όλων των γονέων – µελών των Συλλόγων εφόσον αυτό είναι δυνατό. 2. Η παροχή βοήθειας και η συµπαράσταση για την εξεύρεση αίµατος σε έκτακτες ανάγκες των ανωτέρω προαναφεροµένων, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα. 3. Η ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίµατος. Την ∆ευτέρα, 30 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 19:00 στο χώρο του 18ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών (Αγ.Πέτρου & Σαµψούντος) θα πραγµατοποιηθεί παρουσίαση – ενηµέρωση για την παρούσα πρωτοβουλία. Σε εύλογο χρονικό διάστηµα, σε συνεργασία µε το ∆.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ∆ήµου Αχαρνών, µέλος της οποίας θα συµµετέχει στην Συντονιστική Επιτροπή Τράπεζας Αίµατος, τα ∆.Σ. των Συλλόγων Γονέων θα λάβουν τον Κανονισµό Λειτουργίας της Τράπεζας Αίµατος Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων ∆ήµου Αχαρνών «∆έντρο Ζωής». Τα ιδρυτικά µέλη της Τράπεζας Αίµατος είναι : 1. 2. 3. 4.

Γεράσιµος Συρίγος Βασίλειος Αλεξόπουλος Αλεξάνδρα Περρή ∆ηµήτριος Καλατζής

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

∆ωρεάν φιλοξενία για άτοµα της Γ΄ηλικίας και ΑµεΑ σε κατασκήνωση της Κρήτης - Παρέχει η Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου Φυλής

5. 6. 7.

Βασίλειος Σκαραµαγκάς Παντελής Μερκουριάδης Βαλσαµία Ζαρκαδούλα

Καλούµε τα ∆.Σ. των Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων του ∆ήµου µας όπως συµµετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν δωρεάν για 10 ηµέρες τον Οκτώβριο, σε κατασκήνωση της Κρήτης, θα έχουν 16 ηλικιωµένοι και ενήλικες µε αναπηρίες, του ∆ήµου Φυλής. Η φιλοξενία των ατόµων αυτών θα γίνει στο πλαίσιο του προγράµµατος «Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωµένα άτοµα και ενήλικα άτοµα µε αναπηρίες» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Συγκεκριµένα, στο εν λόγω πρόγραµµα θα συµµετάσχουν 3 άτοµα από το Α ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων, 3 άτοµα από το Β ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων, 4 άτοµα από το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου και 6 άτοµα από το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής. Οι συµµετέχοντες θα φιλοξενηθούν στον Ξενώνα Κανδάνου, στον Κάντανο Κρήτης, για 10 ηµέρες, από 22 έως 31 Οκτωβρίου. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν ηλικιωµένοι ηλικίας 60 ετών και άνω, ενήλικα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (πιστοποιηµένο από αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή), συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας όλων των ασφαλιστικών ταµείων και συνταξιούχοι του λογαριασµού ανασφαλίστων υπεριλήκων του ΟΓΑ. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις έως και τις 7 Οκτωβρίου στα ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου και τα γραφεία της Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Φυλής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ - Στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος

Σ

την παρουσίαση του Ο∆ΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ, που απευθύνεται σε Οργανισµούς Ύδρευσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί το απότοκο της κοινής προσπάθειας της πρωτοβουλίας ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της κεντρικής και τοπικής διοίκησης, της επιστηµονικής κοινότητας, πολίτες κ.ά. Η εκδήλωση - η οποία έγινε σε κεντρική αίθουσα της ΚΕ∆Ε ξεκίνησε µε χαιρετισµό από τους διοργανωτές της και εµπνευστές της πρωτοβουλίας ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ και συγκεκριµένα από τον κ. Βαγγέλη Κουκιάσα, Πρόεδρο του ∆.Σ. του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τον κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, Πρόεδρο του ∆.Σ. του ∆ικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και την κ. Όλγα ∆ρόσου ∆ιευθύντρια Ιδρύµατος ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ Ελλάδος. Οι τοποθετήσεις και των τριών συνέκλιναν στην αναγκαιότητα ουσιαστικής και ευρείας αξιοποίησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση του παραχθέντος Οδηγού και ιδιαίτερα των προτάσεων που εισφέρει στην αντιµετώπιση των κρίσιµων προκλήσεων της αστικής διαχείρισης του νερού. Παράλληλα τονίσθηκε η σηµαντική δικτύωση που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανάµεσα στους εµπλεκόµενους φορείς και η σηµασία περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασής της, µε στόχο τη µέγιστη δυνατή διάχυση των αποτελεσµάτων της. Τους χαιρετισµούς ακολούθησε η παρουσίαση του Ο∆ΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ από την Υπεύθυνη ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων κ. Κλειώ Μονοκρούσου. Τις τοποθετήσεις των προσκεκληµένων εισηγητών «άνοιξε» η κ. Εισοδία ∆ούκα, Ειδική συνεργάτης του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων – ΥΠΕΚΑ, η οποία τόνισε τη χρησιµότητα του Οδηγού και παρουσίασε το θεσµικό ρόλο της ΕΓΥ. Αναφερόµενη στην τροποποίηση της ΚΥΑ για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων εκτίµησε, ότι τα συγκεκριµένα έργα που έχουν αδρανοποιηθεί θα µπορέσουν πλέον να δροµολογηθούν και να υλοποιηθούν το επόµενο διάστηµα.

Στη συνέχεια ο κ. Γιώργης Μαρινάκης, Πρόεδρος της Ένωσης ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.∆.Ε.Υ.Α.), επεσήµανε το σηµαντικό έργο που υλοποιούν καθηµερινά οι ∆ΕΥΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει µεγάλη ανάγκη προάσπισης του ρόλου των ∆ΕΥΑ και διασφάλισης της µη απαξίωσής τους». Αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλήσεις που αντιµετώπισαν οι ∆ΕΥΑ µετά την επέκταση των ∆ήµων (Καλλικρατικών) και τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων τους και σε άλλα θέµατα (π.χ. άρδευση). Ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Γιώργου Κοτρωνιά Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης ΚΕ∆Ε, ο οποίος µεταξύ άλλων δήλωσε πως «η εξασφάλιση καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας νερού στους πολίτες είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης». Ο κ. Κοτρωνιάς επεσήµανε ότι η ΚΕ∆Ε σε συνεργασία µε το ΙΓΜΕ διεξήγαγε ελέγχους σε όλες τις πηγές της χώρας αναφορικά µε την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων προ€πολογισµού 1,5 εκ. €, αναφέρθηκε στις σηµαντικές απώλειες των δικτύων και εκτίµησε ότι το κύριο πρόβληµα της χώρας είναι η υφαλµύριση που προκαλείται από τις υπεραντλήσεις. Στην τοποθέτησή του ο κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ, αναφέρθηκε στο έλλειµµα ενηµέρωσης των πολιτών / χρηστών, σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε σύµπραξη πανεπιστηµιακών φορέων. Ενδεικτικά σηµείωσε, ότι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων (97%) δε γνώριζε τι είναι τα γκρίζα νερά, όταν ενηµερώθηκαν σχετικά ένα σηµαντικό ποσοστό (28%), φάνηκε διατεθειµένο να τα χρησιµοποιήσει, ιδιαίτερα εκπρόσωποι νεότερων ηλικιών. «Για τους λόγους αυτούς», σηµείωσε, «είναι αναγκαία η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση καθώς και η διαρκής εκπαίδευση των χρηστών». Οι κεντρικές εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν µε αυτή της κ. Christa Hecht, ∆ιευθύντριας Ένωσης ∆ηµόσιων Φορέων ∆ιαχείρισης Υδάτων, Βερολίνο (AöW), η οποία τάχθηκε κατηγορηµατικά υπέρ της διατήρησης της δηµόσιας διαχείρισης

του νερού στην Ελλάδα, τόσο για λόγους προστασίας του πόρου, όσο και για την εγγυηµένη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. «Μόνο η δηµόσια διαχείριση µπορεί να προωθήσει την προστασία των υδάτινων σωµάτων και τη βιωσιµότητά τους, να προάγει την εξοικονόµηση νερού, την ορθολογικότερη χρήση του πόρου και την προστασία των πολιτών/χρηστών», ανέφερε ενδεικτικά. Κοινός τόπος όλων των εισηγήσεων, αλλά και της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησης που ακολούθησε ήταν ο δηµόσιος χαρακτήρας του νερού, ως αναγκαίος όρος για την περιβαλλοντικά ορθή και κοινωνικά δίκαιη διαχείρισή του. Εκπρόσωποι ∆ΕΥΑ και Ε∆ΕΥΑ που συµµετείχαν εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους για την «επόµενη µέρα» σε θέµατα χρηµατοδότησης τη νέα προγραµµατική περίοδο. Βασικό συµπέρασµα της εκδήλωσης ήταν, επίσης, το κρίσιµο έλλειµµα ενηµέρωσης των πολιτών για θέµατα που άπτονται της διαχείρισης των υδατικών πόρων και κατ’επέκταση συµµετοχικής κουλτούρας για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Τα βήµατα που έχουν γίνει στο πεδίο της διαβούλευσης βρίσκονται ακόµα σε «νηπιακό» στάδιο, παρά το γεγονός ότι η συµµετοχή των χρηστών αποτελεί από τα βασικά κελεύσµατα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 και υπάρχουν αναξιοποίητα κονδύλια, που προορίζονται να καλύψουν το κενό αυτό. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κ. Βαγγέλης Κουκιάσας «υπάρχουν 5 εκατοµµύρια ευρώ στο ΕΠΠΕΡΑΑ για δράσεις ενηµέρωσης των πολιτών, που ακόµα δεν έχουν χρησιµοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση». Στο πλαίσιο αυτό κοινή ήταν και η διαπίστωση της αναγκαιότητας συνέχισης δράσεων και πρωτοβουλιών όπως η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, µε ευθύνη και χρηµατοδότηση της ίδιας της πολιτείας.


∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Αξιολογείται το ∆ιευρωπαjκό Οδικό ∆ίκτυο στην Ελλάδα

Ξεκίνησε στην Ελλάδα η επιθεώρηση και αξιολόγηση 3.600 km του ∆ιευρωπακού οδικού δικτύου το οποίο έχει αναπτυχθεί σε 10 Περιφέρειες της χώρας. Ο σχετικός έλεγχος διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπακού συγχρηµατοδοτούµενου έργου South East Neighbourhood SafeRoutes (SENSOR), συντονιστής του οποίου είναι η Make Roads Safe Hellas. Η αξιολόγηση γίνεται µε την εφαρµογή της διεθνώς αναγνωρισµένης µεθοδολογίας RAP, η οποία έχει εφαρµοστεί σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσµίως για την ανάλυση. Το έργο South East Neighbourhood SafeRoutes (SENSOR) Project έχει ως στόχο τη συνεργασία ενός µεγάλου αριθµού φορέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικών µε την οδική ασφάλεια (λέσχες αυτοκινήτου, πανεπιστήµια και δηµόσιες αρχές) για την µέτρηση και αποτύπωση του επιπέδου ασφάλειας των δρόµων.

Εκτός στόχου οι εισπράξεις από φόρο ακινήτων Πολύ κάτω από το ύψος των 4 δισ. ευρώ θα είναι τα έσοδα που θα βεβαιωθούν από τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα, που θα επιβληθεί από το 2014 και το σχέδιο για τον οποίο έχει δοθεί στους επικεφαλής της τρόικας για µετάφραση, ενώ τα καθαρά έσοδα για τον προ¬πολογισµό εκτιµώνται σε 2,85 δισ. ευρώ. Αυτό ανέφερε κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονοµικών, µετά τη σηµερινή συνάντηση µε τους εκπροσώπους των δανειστών, ενώ, σύµφωνα µε τον ίδιο, στα ασφαλιστικά ταµεία αναµένεται να υπάρξει «πολύ µικρότερο από το αναµενόµενο, αλλά διαχειρίσιµο, πλεόνασµα».

Παρατείνονται οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Τ

η δέσµευση ότι θα παρατείνει την περίοδο εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών έλαβε σε έκτακτη συνεδρίασή του το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, απαντώντας σε σχετικό έγγραφο του υπουργού Παιδείας. Ολόκληρη η ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών έχει ως εξής: "Στο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (αρ. πρωτ. Φ5/137334/Β3, 26-09-2013) µε θέµα “Εγγραφές σε Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι. και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες”, αναγνωρίζεται η ύπαρξη δυσχερειών κατά την περίοδο των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών, οι οποίες οφείλονται στην ανακοίνωση του µέτρου της διαθεσιµότητας 1.349 διοικητικών υπάλληλων από 8 ΑΕΙ της χώρας και στην έκδοση της σχετικής ΚΥΑ. Στο έγγραφο ζητείται από τα πανεπιστήµια να µεριµνήσουν για την οµαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών. Τα πανεπιστήµια πράγµατι, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησής τους και προκειµένου να διευκολύνουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών, θα µεριµνήσουν για την παράταση της περιόδου των εγγραφών και για τον ορισµό νέων ηµεροµηνιών". Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, πέρα από την παράταση των εγγραφών, την οποία δεν έχει ανακοίνωσε ακόµα, αποφάσισε να µεταθέσει κατά µια εβδοµάδα, για τις 7 Οκτωβρίου, την ηµεροµηνία έναρξης των µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου.

Η συνέχεια από σελ. 2 Ο Ε∆ΣΝΑ χωρίς να έχει ενηµέρωση για άσκηση ποινικής δίωξης δεν µπορεί να θέσει κανέναν σε αργία.» Ο κ. Σγουρός αναφέρει ότι « για τον πρώτο αναφερόµενο στο δελτίο τύπου του Υπουργείου υπάλληλο ο Ε∆ΣΝΑ, χωρίς να έχει κατά νόµο υποχρέωση απέστειλε ερώτηµα προς την Εισαγγελία Πειραιά, ζητώντας να µάθει αν αληθεύουν τα καταγγελλόµενα. Μέχρι και αυτή τη στιγµή δεν έχουµε επίσηµη ενηµέρωση. Για τους άλλους δύο υπαλλήλους του Ε∆ΣΝΑ, για τους οποίους ο υπουργός αποστέλλει ερώτηµα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, τον πληροφορούµε ότι ο µεν πρώτος έχει ήδη τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία για άλλη υπόθεση, ο δε δεύτερος δεν

βαρύνεται µε καµία κατηγορία και δεν έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του.» Επιπλέον, τονίζει ο κ. Σγουρός, «προκειµένου να µπορέσει να λειτουργήσει το Πειθαρχικό Συµβούλιο και να προχωρήσει στην εκδίκαση όλων των εκκρεµών υποθέσεων του Ε∆ΣΝΑ, έχουµε από τις 29/7/2013 απευθύνει ερώτηµα στο Υπουργείο Εσωτερικών και ακόµα δεν έχουµε λάβει απάντηση. Στις 10/9/2013 επανήλθαµε µε εξαιρετικά επείγον έγγραφο προς τον ίδιο τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας εκ νέου απαντήσεις, ώστε να προχωρήσει η εκδίκαση των υποθέσεων. Ακόµα περιµένουµε.» Ο κ. Σγουρός εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την

στάση του κ. Μιχελάκη, αφού τονίζει ότι ο κ. Υπουργός, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και έκδοση του ανακριβούς δελτίου τύπου, θα έπρεπε να είχε επικοινωνήσει, είτε µε τον Πρόεδρο, είτε µε οποιοδήποτε µέλος του ∆.Σ. του Ε∆ΣΝΑ της επιλογής του, για να πληροφορηθεί τα πραγµατικά περιστατικά» και του ζητά « να ελέγξει την αλήθεια των στοιχείων που του θέτουµε υπόψη και να αποµακρύνει από δίπλα του αυτούς που τον παραπληροφόρησαν.»


∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κάλεσµα στους ∆ήµους της Αττικής να αναπτύξουν προγράµµατα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων

Κ

άλεσµα προς τους ∆ήµους της Αττικής να καταθέσουν προτάσεις για την ανάπτυξη προγραµµάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων απηύθυνε µε επιστολή του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός µε αφορµή σχετικό πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ). Όπως επισηµαίνει στην επιστολή του ο κ. Σγουρός, ο Ε∆ΣΝΑ διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για την επεξεργασία βιοαποβλήτων, καθώς λειτουργεί από το 2010 το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ). Το ΕΜΑΚ έχει τη δυνατότητα σε µια εκ των τριών γραµµών παραγωγής να υποδεχτεί προδιαλεγµένα βιοαπόβλητα (ποσότητα περίπου 400tn ανά ηµέρα), τα οποία θα επεξεργάζονται και θα κοµποστοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, παράγοντας οργανικό λίπασµα – κόµποστ- υψηλής ποιότητας και αξίας. Επίσης σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για τα απόβλητα, έχουν τεθεί συγκεκριµένοι ποσοτικοί στόχοι (για τα έτη 2015 και 2020) για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, για την επίτευξη των οποίων θα απαιτηθεί η

ανάπτυξη προγραµµάτων ∆ιαλογής στην Πηγή. Σηµειώνεται ότι για την ανάπτυξη χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, που στην Αττική είναι σε εµβρυικό στάδιο, ο Ε∆ΣΝΑ προχωρά τις διαδικασίες για την κατασκευή τριών µονάδων κοµποστοποίησης σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό. Οι µονάδες έχουν ενταχθεί στους διαγωνισµούς των έργων που προωθούνται µέσω Σ∆ΙΤ. Τέλος σηµειώνεται ότι ο Ε∆ΣΝΑ συµµετέχει από το Σεπτέµβριο του 2011 στην Κοινοτική Χρηµατοδοτική ∆ράση LIFE+ και συγκεκριµένα στο έργο ATHENS BIOWASTE: «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα – Η περίπτωση της Αθήνας», που έχει στόχο την πρώτη πιλοτική διαλογή των βιοαποβλήτων και την επεξεργασία αυτών στο ΕΜΑΚ για την παραγωγή κόµποστ

Β. Κορκίδης: “Αδιανόητη η πλήρης απελευθέρωση µισθώσεων” Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Με αφορµή τον διάλογο για τη διαµόρφωση του νέου πλαισίου που θα διέπει τις εµπορικές µισθώσεις και την αδιάλλακτη στάση των εκπροσώπων της Τρόικα υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης του καθεστώτος της επαγγελµατικής στέγης, ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στην τρέχουσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία και µε την επιβολή της αλόγιστης υπερφορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, είναι αδιανόητο η Τρόικα να επιµένει στην άµεση και πλήρη απελευθέρωση για το σύνολο των επαγγελµατικών µισθώσεων η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερο αδιέξοδο χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ο ισχυρισµός ότι το ίδιο ισχύει σε άλλες Ευρωπακές χώρες δεν ευσταθεί, αφού στην Γαλλία και Βέλγιο ισχύει η 9ετία και στην Ιταλία 6+6 χρόνια. Το Ε.Β.Ε.Π. αδυνατεί να ερµηνεύσει την επιµονή και τις αιτιάσεις της Τρόικα για υπερπροστατευτικό, ανελαστικό και δεσµευτικό πλαίσιο νόµου που εµποδίζει την αναθέρµανση της αγοράς και έχει ως αποτέλεσµα τα χιλιάδες ξενοίκιαστα ακίνητα. Πριν το 2009, µε το ίδιο νοµικό πλαίσιο, µε διπ

λάσια ενοίκια, µε καταβολή "αέρα" δεν έβρισκες να νοικιάσεις µαγαζί και σήµερα µε 1 στα 2 ακίνητα ξενοίκιαστα πώς είναι δυνατόν να ευθύνεται το ίδιο περιοριστικό νοµικό πλαίσιο; Πολύ φοβάµαι ότι η εντύπωση που δηµιουργείται είναι ότι κάποιοι θέλουν τα ιδιωτικά και δηµόσια ακίνητα εδώ και τώρα και ελεύθερα ενοικιαστών. Η απάντηση του επιχειρηµατικού κόσµου, που εκτός από ενοικιαστές είναι και ιδιοκτήτες, έχει δοθεί ήδη επάνω στο τρίπτυχο:

υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα, τόσο για τα περιβαλλοντικά οφέλη και για τα διαφορετικά συστήµατα συλλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, όσο και την ποιότητα του παραγόµενου κόµποστ. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι «Για πρώτη φορά ένας φορέας υλοποιεί ταυτόχρονα, τόσο µεγάλα, και τόσο σπουδαία έργα για τη διαχείριση των απορριµµάτων του λεκανοπεδίου µε πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την οικονοµία και την κοινωνία µας. Ασφαλώς και έχουµε να διανύσουµε πολύ δρόµο για να φτάσουµε τις επιδόσεις άλλων ευρωπακών χωρών, ωστόσο το πρώτο και αποφασιστικό βήµα έχει ήδη γίνει». Για την αναγκαιότητα ανάπτυξης προγραµµάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και για τη δυνατότητα του Ε∆ΣΝΑ να δεχτεί βιοαπόβλητα στο ΕΜΑΚ, εστάλη ενηµερωτική επιστολή και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

πρώτον, να διατηρηθεί η δωδεκαετία ως έχει για όλες τις υφιστάµενες εµπορικές µισθώσεις και να ισχύσει η εξαετία στις νέες, δεύτερον, να αποφύγουµε τη συµφόρηση των δικαστηρίων µε νέες µισθωτικές υποθέσεις που θα φέρει η πλήρης απελευθέρωση και, τρίτον, να ρυθµίσουµε αποτελεσµατικά τις στρεβλωτικές µισθώσεις των ακινήτων που ανήκουν σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ασφαλιστικά ταµεία, ιδρύµατα, κληροδοτήµατα και άλλους φορείς. Η ελληνική αγορά και κοινωνία έχουν ιδιαιτερότητες, όπως η έλλειψη συµβατικής ισότητας που αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Κυρίως όµως, οι εκπρόσωποι της Τρόικα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές µικρές ιδιοκτησίες και, επίσης, πολλές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι ένα πλαίσιο νόµου δεν στερεί σε κανέναν την ελεύθερη διαπραγµάτευση αλλά, αντίθετα, διευκολύνει µικρο-ιδιοκτήτες και µικρό-επιχειρηµατίες από περιττά έξοδα και διαδικασίες. Τόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όσο και η Τρόικα, θα πρέπει να σχεδιάσουν το µέλλον χωρίς να αλλοιώσουν το παρόν της επαγγελµατικής στέγης. Το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει να διαµορφωθεί ένα νέο πλαίσιο που δεν θα καταργεί, αλλά θα διορθώνει υπερβολές και θα βελτιώνει 7 κύρια σηµεία, όπως η ελάχιστη διάρκεια, «ρήτρα εξόδου», ανανέωση, εξωστική διαδικασία, αναπροσαρµογή µισθώµατος, άυλη αξία και το δικαίωµα προτίµησης του συνεπούς ενοικιαστή.»


10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ ΠΗΡΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ 10 ΠΑΙΚΤΕΣ 1-1 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Ο Αστέρας Μαγούλας στην πρεµιέρα της φούτµπόλ λίγκ πήρε ισοπαλία στην Πάτρα 1-1. Οι παίκτες του Αντώνη Πριόνα αγωνίστηκαν µε 10 παίκτες απο το 78' λόγω αποβολής µε δεύτερη κίτρινη του Εβερετ. Η οµάδα της ∆υτικήςΑττικής πήρε προβάδισµα στο 5' όταν ο ∆ηµητριάδης ανατράπηκε απο τον Σπίνουλα και ο Εβερετ µε πέναλτι σηµείωσε το 0-1. Η οµάδα της Πάτρας ισοφάρισε στο 88' µε σούτ του Λίτση. ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπλούνας (Φθιώτιδας). ΒΟΗΘΟΙ: ∆ου-

Βαθµούς και εντυπώσεις µοιράστηκαν ο Παναξιακός και ο Μανδραικός αφού αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς γκόλ. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία και πίεζαν για το γκολ, ενώ η οµάδα της Μάνδρας απειλούσε µε αντεπιθέσεις. Στο 21’ ο Μανδρακός κέρδισε πέναλτι, σε µαρκάρισµα του Γιουργούση στον Σερέπα. Ο επιθετικός των φιλοξενούµενων όµως δεν µπόρεσε να νικήσει τον τερµατοφύλακα των Ναξιωτών. Ο ρυθµός έπεσε στο δεύτερο µέρος, µε το 0-0 να διατηρείται ως το τέλος. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ (Βλαστός): Γιουργούσης, Σάββας, Τσαρτσαράς, Ανδρεόπουλος (88’ Παπαδάκης), Βάσος, Παπαδόπουλος, Καλογέρης, Αριανούτσος, Ντούκα (75’ Μποδώνιας), Παπασταθόπουλος, Καρούσης ΜΑΝ∆ΡΑcΚΟΣ (Μίχας): Χρόνης, Χουστουλάκης, Σιακαβάρας, Βασιλείου, Κολτσίδας, Μεσσήνης, Καλογρίδης (53’ Παπακωνσταντίνου/ 83’ Λιόσης), Άγκολι, Ζουράβλιοφ, Σερέπας, Πηλίτσης (64’ Κουβίδης)

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Αύριο στις 17:00 ο αγώνας µε την Κηφισιά!

δούµης (Φθιώτιδας), ∆όσκορης (Φθιώτιδας) ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σπίνουλας, Βιγιαρέχο, Σιτόε - Πολίτης, ∆ηµητριάδης, Έβερετ, Μαρτίνεζ ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 78' Έβερετ Παναχα«κή (Τίµος Καβακάς): Λαζαρίδης, Σπίνουλας, Βιγιαρέχο, Μαραγκουδάκης (75' Λίτσης), Κοντογουλίδης, Κιάσσος, Γκαντιάγκα, Μπόζιτς (36' Σιτόε), Πλέγας (62' Βασιλαντωνόπουλος), Κωστόπουλος, Μπερτέν. Αστέρας Μαγούλας (Αντώνης Πριόνας): Κασµερίδης, Κοτίτσας, Πολίτης, Στρατοµήτρος, Νόνης, Έβερετ, Κάστρο, Αλµίρ, Μαρτίνεζ (80' Σαµαρόπουλος), Κορνελάτος (86' Αντωνόπουλος), ∆ηµητριάδης (58' Καπουράνης).

Ο ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΑΠΕ∆ΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι 1-0 Ο Παναιγιάλειος στην πρεµιέρα της φουτµπόλ λίγκ µπροστά σε 2.000 απέδρασε µε τους τρείς βαθµούς απο το Μενίδι 1-0. Οι παίκτες του Νίκου Κουρµπανά στάθηκαν πολύ καλά αµυντικά και αγωνίστηκαν µε ξαφνικές αντεπιθέσεις κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο σε δύσκολη έδρα και να ξεκινήσει µε το δεξί τις υποχρεώσεις του. ΑΧ ΑΡ Ν Α ΚΟ Σ

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

Στο α'ηµίχρονο παίχτηκε παιχνίδι κέντρου µε λίγες φάσεις. Στο 12 ο Ογκουνσότο µέσα απο την περιοχή έπιασε το σούτ και απέκρουσε ο Ανδρούτσος. Στην συνέχεια στο 35' ίδια φάση µε σούτ του Σκαρτσίλα µέσα απο την περιοχή που απέκρουσε ο Βασιλειάδης. Στην επανάληψη ο Παναιγιάλειος µπήκε δυνατά στο παιχνίδι και στο 48' κατάφερε να προηγηθεί. Ο Η Ο Μ Α∆ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Ι Γ Ι ΑΛ Ε Ι Ο Υ Σκαρτσίλας έβγαλε την σέντρα απο τα αριστερά έδιωξαν στα τυφλά οι αµυντικοί του Αχαρναικού και ο Φλίγκος µε διαγώνιο σούτ έστειλε την µπάλα στην δεξιά γωνία του Βασιλειάδη 0-1. ∆ύο λεπτά αργότερα σούτ του Σάννον η µπάλα πέρασε σύριζα απο το δοκάρι του Ανδρούτσου.Στο 65' σούτ του Μιρτσέττα πάνω απο τα δοκάρια.Στο 86' η οµάδα του Αιγίου λίγο έλειψε να κάνει το 0-2 όταν ο Λαζανάς βρέθηκε µόνος του στην περιοχή το χλιαρό σούτ απέκρουσε ο Βασιλειάδης. Στο 90' σούτ του Παπαχρήστου απέκρουσε στην κλειστή γωνία ο τερµατοφύλακας του Αχαρναικού. ∆ιαιτητής: Φουκάκης (Ηρακλείου) Βοηθοί: Χαρίτος, Αργυρός (Αθηνών).Κίτρινες: Αγουρίδας 45' Ανδράλας 71' Αθανασόπουλος 81' Φ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ο Π Α Ι Χ Ν Ι ∆Ι

Η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε την µετακίνηση του αγώνα Πανελευσινιακός – Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδας αύριο στο κλειστό της Γούβας στις 17:00 µµ.

ΕΠΑΙΞΑΝ ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ- ΚΗΦΙΣΙΑ Ο Πανελευσινιακός και η Νέα Κηφισιά αναµέτρηθηκαν σε φιλική αναµέτρηση που ουσιαστικά είναι σαν πρόβα τζενεράλε του µεταξύ τους µατς για το Κύπελλο την Τρίτη και η οµάδα της Ελευσίνας επικράτησε µε 81-77. Οι δύο οµάδες ήταν αρχικά προγραµµατισµένο να αναµετρηθούν το Σάββατο (28/09) για την 2η αγωνιστική της Β' φάσης του Κυπέλλου, αλλά ο αγώνας αναβλήθηκε για την Τρίτη (01/10). Οι δύο οµάδες όµως, δεν έχασαν την ευκαρία να αναµετρηθούν, έστω και σε φιλικό επίπεδο µε τους παίκτες του Γιώργου Σκαραφίγκα να παίρνουν τη νίκη µε 81-77.

∆ Ι Α Ι Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Α Ρ ΧΗ Γ Ο Ι

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Ε Ι Σ Ο ∆ Ο Σ Ο Μ Α ∆ ΩΝ Στράντζαλης):Βασιλειάδης, Μωυσιάδης, Αθανασόπουλος, Ογκουνσότο, Νιάρος, Ανδράλας, Βλάχος(57'Ντάλλας), Αναστασίου, Παραράς, Μιρτσέττα(74'Μάναλης), Σάννον(64'Νεόφυτος). ΠΑΓΚΟΣ: Παγούδης, Μάναλης, Μαγγίνας, Παπαδόπουλος, Μακρυγιάννης, Ντάλλας, Νεόφυτος. ***Εκτός µάχης έµειναν οι χειρουργηµένοι Χριστόπουλος και Σικαλιάς, ο τιµωρηµένος Προβατίδης, καθώς και οι τραυµατίες Καλογερόπουλος, ∆ηµόπουλος και Παπαναστασίου. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ(προπονητής Νίκος Κουρµπανάς): Ανδρούτσος, Αγουρίδης, Παπαχρήστος, Ιωάννου, Ακπαρίδης, Μαυρόπουλος, Γκοτσούλιας, Μπούνας, Σκαρτσίλας(77'Παπαδόπουλος), Φλίγκος(88'Αλεξάντροβιτς), Λαζανάς(90+4 Σανδραβέλλης). ΠΑΓΚΟΣ: Μπότος, Αλεξάντροβιτς, Παπαδόπουλος, Σανδραβέλης, Μπορλάκης, Σούλης, Ρέλλας. ***Ο Νίκος Κουρµπανάς άφησε εκτός τον τραυµατία Μπαλτιµά, τον τιµωρηµένο Ρεκλείτη, τον ανέτοιµο Αργυρόπουλο, ενώ εκτός αποστολής για αγωνιστικούς λόγους έµεινε και οι Γιώργος Παπαδόπουλος και Γιάννης Γκούµας ο οποίος στο ζέσταµα έπαθε τράβηγµα.


∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Ο Β ΥΖ Α Σ Μ Ε Τ Ο Ν Π ΑΝ Α Θ Η ΝΑ Ι Κ Ο Τ Η Ν ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Σ Τ ΙΣ 1 7: 0 0

<<ΧΑΡΜΑ Ι∆ΕΣΘΑΙ>> Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4-0 ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ Ο Πανελευσινιακός ύστερα από έξοχη εµφάνιση συνέτριψε 4-0 την Μύκονο και ικανοποίσε τους φιλάθλους του. Σε πολλά κέφια οι «σταχυοφόροι» επέβαλλαν από το ξεκίνηµα τον ρυθµό τους και στο 6’ ο Μιχελής έκανε τη σέντρα και ο Παπαπαναγιώτου µε κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 18’ ο Μήτρακας έκανε χέρι µέσα στην περιοχή και καταλογίστηκε πέναλτι. Όµως ο Ρούσεφ δεν µπόρεσε να νικήσει τον Πάλιουρα από τον άσπρη βούλα. Στο δεύτερο ηµίχρονο πάλι οι γηπεδούχοι σηµείωσαν ένα γρήγορο γκολ, καθώς στο 49’ ο Κουσκουνάς µε προβολή πέτυχε το 2-0. Στο 60’ ο Μήτρακας δέχτηκε και δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τη Μύκονο µε δέκα παίκτες. Ο Πανελευσινιακός εκµεταλλεύτηκε τους χώρους που βρήκε και στο 69’ ο Μιχελής έκανε το 3-0, ενώ ο Κουσκουνάς στο 81’ µε πλασέ διαµόρφωσε το τελικό 4-0. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Θανέλλας): Παλιγγίνης, Κωνσταντινίδης, Πλάτανος, Κουµπαρούλης, Παπαπαναγιώτου, Ριζογιάννης, Μιχέλης, Ουέλινγτκον (81’ Αλεξανδρόπουλος), Κουσκουνάς, Ρούσεφ (57’ Μακρίδης), Σωτηρόπουλος (72’ Ξύδης) ΜΥΚΟΝΟΣ (Παχατουρίδης): Παλιούρας, Καρπαθάκης, Θεοδώρου, Μήτρακας, Καλατζίδης (17’ Τσάλµας), Γιογιός, Καµπάνης (65’ Φιορεντίνος), Ξένος, Πανέτας, Καρακάσογλου, Καρράς (46’ Λυµπερόπουλος).

ΒΟΛΛΕΙ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ Ο Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012 επιχειρεί µια νέα προσπάθεια,την σύσταση ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ ΒΟΛΛΕΥ για κορίτσια. Τα τµήµατα θα λειτουργήσουν υπό τις οδηγίες της Πετρουλάκη Κατερίνας,ενεργής αθλήτριας µε διακρίσεις στην Α1 Εθνική Κατηγορία και κατόχου διπλώµατος προπονητικής Πετοσφαίρισης,µε σκοπό την ανάπτυξη του αθλητισµού στην περιοχή µας και την δηµιουργία αγωνιστικών τµηµάτων στο µέλλον. Οι εγγραφές θα γίνονται καθηµερινά 18:00-20:00 στο γήπεδο "Γ.Ρουµελιώτης" στην Ελευσίνα(έναντι Πυροσβεστικής). Τηλ.Επικοινωνίας 6972520619, 6940809408."

Σήµερα στο δηµοτικό στάδιο θα γίνει φιλικό ανάµεσα στον Βύζαντα Μεγάρων και τον Παναθηναικό. Με τον Βύζαντα θα αγωνιστούν όλοι οι παίκτες που έχει στην διάθεσή του ο Αντώνης Αυλωνίτης. Απο τον Παναθηναικό του Γιάννη Αναστασίου θα αγωνιστούν όσοι δεν θα αγωνιστούν στο µατς µε τον Αστέρα Τρίπολης.

ΕΒΑΛΑΝ ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΙΚΤΗ ΣΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ «Τζάµπα» η χαρά στον Πανηλειακό για τη νίκη στην πρεµιέρα της Football League µέσα στα Μέγαρα επί του Βύζαντα (2-1). Το µάτς στα χαρτιά θα διεκδικήσει ο Βύζας Μεγάρων στον αγώνα µε τον Πανηλειακό αφού χρησιµοποίησε σαν αλλαγή τον 22 χρονο ποδοσφαιριστή (12-10-1990) ∆ηµήτρη Μαρτίνο στην θέση του Κωνσταντινίδη (που αγωνιζόταν στο Φωκικό) 7 κίτρινες κάρτες, κι έτσι δε θα έπρεπε να παίξει στα δυο πρώτα µατς του φετινού πρωταθλήµατος (ως υπόλοιπο ποινής βάση του Κανονισµού). H EΠAE είχε εκδώσει από τις 24 Ιουλίου το σχετικό έγγραφο Ο Βύζας τη ∆ευτέρα, θα προχωρήσει στην υποβολή σχετικής ένστασης! Η προθεσµία για την κατάθεση τέτοιας ένστασης (αντικανονικής συµµετοχής παίκτη), είναι µέχρι και δυο εργάσιµες µέρες, µετά τον αγώνα. Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση ή καταγγελία για οποιοδήποτε λόγο αντικανονικής συµµετοχής ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε τον κανονισµό ποδοσφαίρου η υπαίτια οµάδα που µετέχει ο ποδοσφαιριστής αυτός, χάνει τον αγώνα µε τέρµατα 3-0.

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΟΛΙΑΚΟ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ Φιλικό αγώνα θα δώσει σήµερα η γυναικεία οµάδα του Πήγασου Θριασίου µε τον Σεπολιακό Πάρνηθας στο Γιώργος Ρουµελιώτης και ώρα 21:15. Η συνάντηση αθλητριών 20:20 στο γήπεδο.

ΟΚ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 61-73 Για την Β΄κατηγορία 1η αγωνιστική ο ΟΚ Ελευσίνας γνώρισε την ήττα απο την ΑΕ Καλλιθεάς 61-73.Ηµίχρονο 29-35. ∆ιαιτητές : Παπαφωτίου , Καλαντζής ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Τσαουσίδης): Μαρούγκας 15, Ντακούλιας 11, Πατάλας 8, Βογιατζής , Καρράς 10(1), ΠαπαZωάννου 13, ∆ασκαλάκης 4, Λιώρης ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Αποσκίτης, Σταρέντζης ): Αναστασιάδης , Καβακάκης 16(2), Κοθράς , Κωσταρέλος 11(1) , Λαζαρίδης 7(1) , Μαστρογιάννης , Μυλωνάς 3(1) , Μαραγκόπουλος 22(4), Πέτρου , Σίννος 14(4)

ΕΠΣ∆Α: 3Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΤΕΣ ΠΑΙ∆ΩΝ - ΝΕΩΝ Αύριο και ώρα 15:30 -18:00 καλούνται όλοι οι οδοσφαιριστές των οµάδων Α' και Β'κατηγορίας ΕΠΣ∆Α να παραβρεθούν στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου,για να γίνει η επιλογή για τις µικτές οµάδες την καινούργια αγωνιστική περίοδο2013-14. 1. Κατηγορία Νέων,γεννηθέντες 1998-99,ώρα 15:30-16:30 2. Κατηγορία Παίδων,γεννηθέντες 200001,ώρα 16:30.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΙ∆ΟΣ 9 ΤΕΜ

2

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ 1 ΤΕΜ Ο ΣΥΡΟΜΕΝΟ

3

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

1 ΤΕΜ.

4

∆ΙΤΡΟΧΑ

3 ΤΕΜ.

5

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

21 ΤΕΜ

6

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

3 ΤΕΜ

7

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

16 ΤΕΜ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ « ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

8

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ∆ΩΝ 1 ΤΕΜ

9

ΠΟΥΛΜΑΝ

2 ΤΕΜ

10

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ

3 ΤΕΜ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

11

ΦΟΡΤΗΓΑ

10 ΤΕΜ

Λαµβάνοντας υπόψη του:

12

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΕΣ∆ΚΝΑ)

1 ΤΕΜ

Τις δ/ξεις του άρθρου • 103 του Ν.3463/2006 µε τίτλο «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

13

ΦΟΡΤΗΓΑ 3,5 ΤΟΝΩΝ

14 ΤΕΜ

14

NEOPLAN 1 ΤΕΜ N3165HDWAGC3ZZ35400006 95 72KW (ΠΟΥΛΜΑΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 09 / 2013 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 36265

Τις σχετικές διατάξεις • του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α «Πρόγραµµα Καλλικράτης». • Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α», Τις διατάξεις του • Π.∆.237/86 ΦΕΚ 110Α΄ περί υποχρεωτικής ασφάλισης των αυτοκινήτων και του άρθρου 9 παρ. 13 Ν.2523/98. Τις ∆/ξεις του άρθρου • 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 & 6 της υπ. αριθµ. 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). • Τον τρέχοντα προ¬πολογισµό του ∆ήµου. Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνιγια τα : «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ σµό ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, που έχουν ως εξής:

Ινδία: Στους 61 οι νεκροί από την κατάρρευση κτηρίου Συνολικά 61 είναι τελικά οι νεκροί από την κατάρρευση κτηρίου στο Μουµπάι. Σήµερα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης. Το τετραώροφο κτίριο στο νοτιοανατολικό τµήµα της πόλης είχε καταρρεύσει νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι κοιµόνταν. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίµµια και έχουν εισαχθεί σε νοσοκοµεία. Αξιωµατούχοι δήλωσαν ότι το κτήριο, ηλικίας περίπου 30 ετών, ήταν ένα συγκρότηµα κατοικιών για δηµοτικούς υπαλλήλους, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στα κριτήρια ασφάλειας. Η αστυνοµία συνέλαβε χθες έναν εργολάβο έπειτα από καταγγελία των

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου , Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 18 , 1ος όροφος , στις 7 - 10 - 2013 ηµέρα ∆ευτέρα , ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται στις 10:00 π.µ. και ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στις 10:30 π.µ. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προ¬πολογισθείσης δαπάνης Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν καθηµερινά να απευθύνονται στο ∆ήµο, καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ.:2132006430 ) από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

δηµοτικών αρχών ότι είχε κάνει παράνοµες µετατροπές στο ισόγειο του κτηρίου. Νιγηρία: Πολύνεκρη επίθεση ενόπλων σε κολέγιο Τουλάχιστον 60 σπουδαστές σκοτώθηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε κολέγιο αγροτικών σπουδών στο Γιόµπε, στη βορειοανατολική Νιγηρία. Όπως ανέφερεαν νοσοκοµειακές πηγές, στο νεκροτοµείο στην επαρχιακή πρωτεύουσα Νταµατούρου παρελήφθησαν χθες το πρωί 60 σοροί. Στη βορειοανατολική Νιγηρία οι ένοπλοι ισλαµιστές πραγµατοποιούν επανειληµµένως επιθέσεις µε στόχο τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην περιοχή.

ΗΤΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ Ο Βύζας στην πρεµιέρα του πρωταθλήµατος της φουτµπόλ λίγκ γνώρισε την ήττα απο τον Πανηλειακό µε 1-2. Οι παίκτες του Πέτρου ∆ηµητρίου µπήκαν δυνατά στο α' ηµίχρονο και κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους γηπεδούχους στο ηµιώρο και να πετύχουν δύο γκόλ. Στην συνέχεια ο Βύζας του Αντώνη Αυλωνίτη που ξεκίνησε µουδιασµένα βρήκε τον τρόπο να µειώσει. Και αν είχε λίγο τύχη ίσως το αποτέλεσµα να ήταν ευνοικό για αυτόν. Στην επανάληψη ο Βύζας είχε κλείσει στα καρέ του τον Πανηλειακό αλλά δεν µπόρεσε αφού δεν υπήρχε ο παίκτης που θα έστελνε την µπάλα στο πλεκτό. Η οµάδα του Πύργου έσπασε την παράδοση στα Μέγαρα στα µεταξύ τους παιχνίδια. ΓΈΘΝΙΚΗ: 1996: ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣΒΥΖΑΣ 0-1, 2007: ΒΥΖΑΣΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 3-1, 2010: ΒΥΖΑΣΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 2-0, 2011: ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ 1-3.

Τ Ρ Α Γ ΚΟ ΥΜ Α Ν Ι ∆ Η Σ - Τ Σ Ο Υ ΚΑ Λ Α Σ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

Φ ΑΣ Η Σ Τ Α Κ Α Ρ Ε Τ Ο Υ Β Υ Ζ Α Ν Τ Α Παπαευθυµίου, Γιάντριτς, Μπέλερι(46'∆ηµόπουλος), Μαζιώτης, Αρναρέλης, Γκαιδατζής,Νικολέτος(76'Μαζιώτης),Λέκκας(50'Σπανός). ΠΑΓΚΟΣ: ∆ιαµαντάρας, Μαζιώτης Ιερ,Τσακιράκης,Ζάρκος,∆ηµόπουλος,Σπανός,Κοντούλης. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ(προπονητής Πέτρος ∆ηµητρίου): Πίτκας, Θωµόπουλος, Σαραµαντάς, Λίτσιος, Κοτσώνης, Λιόσης, Πίγκλα(80'Χαλούλος), Νάστος, Μπίτανγκ, Κωνσταντινίδης(86'Σταµατής),Καλαιτζίδης(75'Μαρτίνος). ΠΑΓΚΟΣ:∆ιαµαντάρας, Μαζιώτης Α, Τσακιράκης, Ζάρκος, ∆ηµόπουλος, Σπανός, Κοντούλης ***Παραβρέθηκαν ο δήµαρχος Γιάννης Μαρινάκης, ο Γιώργος Σακελλαρίου,ο πρώην πρόεδρος ∆ηµήτρης Τραγκουµανίδης, ο προπονητής του Παναθηναικού Γιάννης Αθανασίου και 1000 περίπου φίλαθλοι. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ (ΑΥΛΩΝΙΤΗ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ

ΠΕΤΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: <<Κλείσαµε ένα µήνα προετοιµασία. Εχουµε κάνει δύο µόνο φιλικά,και θέλαµε να µπούµε στην πρεµιέρα µε νίκη,και να σπάσουµε µια παράδοση 14 ετών. Ξεκινήσαµε πάρα πολύ καλά.Προηγηθήκαµε δύο µηδέν,και άν είµαστε πιό τυχεροί στα δοκάρια θα ήταν πιό εύκολα για εµάς. ∆εχτήκαµε στην συνέχεια ένα τέρµα.Πήγε να σπάσει η ισοροπία µας. Ευτυχώς πού υπήρχε το ηµίχρονο.Μόλησα µε τα παιδιά. Οι παίκτες µου πίστεψαν στη νίκη,το παλέψαµε το παιχνίδι,και ο Βύζας στο β'ηµίχρονο προσπάθησε και αυτός καλύτερα απο το πρώτο. Οταν φτάσαµε στο 85' αλλάξαµε την συµπεριφορά µας και νοµίζοντας πήραµε µια πολύ σπουδαία νίκη που θα µας βοηθήσει στην συνέχεια για µια νέα αρχή που φτιάξαµε απο το καλοκαίρι εµείς η διοίκηση. Μετά προσπαθήσαµε να φτιάξουµε µια οµάδα η οποία είχε 19 χρόνια να αγωνιστεί στην Β'ΕθνιΟ Ι ∆Ι Α Ι Τ Η Τ Ε Σ Κ ΑΙ Ο Ι ΑΡ Χ Η Γ Ο Ι κή, και για αυτό

Στο 4' ΓΚΟΛΛΛΛΛ φάουλ του Νάστου απο δεξιά ο Κωνσταντινίδης µε αριστερό διαγώνιο σούτ στα δίχτυα του Λούκιτς 0-1. Στην συνέχεια στο 18' σούτ του Πίγκλα τράνταξε το δοκάρι του Λούκιτς.∆ύο λεπτά αργότερα σούτ φάουλ του Νάστου απέκρουσε ο τερµατοφύλακας Λούκιτς.Στο 31' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Καλαιτζίδης µπήκε στην µικρή περιοχή και απο πλάγια πέτυχε το 0-2. Στο 38' αριστερό σούτ του Μπέλερι πάνω απο τα δοκάρια. Τρία λεπτά αργότερα ο Γκαιδατζής σε κενό τέρµα αστόχησε.Στην συνέχεια στο 44' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Αρναρέλλης µε απευθείας φάουλ δοκάρι και µέσα 2-1. Στο 71' ο Νάστος σηµάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Λούκιτς.

∆ιαιτητής: Φώτης (Εύβοιας)Βοηθοί: Κωνστάντιος (Εύβοιας), Μπουξµπάουµ (Αν. Αττικής). Κίτρινες: Μαζιώτης Ιερ, Γκαιδατζής, Νικολέτος, Παπαευθυµίου, Καλαιτζίδης, Λίτσιος, Κοτσώνης, Πίτκας, Μαρτίνος,Σπανός. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Αντώνης Αυλωνίτης): Λούκιτς, Ταµπάκης, Μανδύλης,

τον λόγο είναι ιστορική στιγµή για εµάς. Ξεκινήσαµε και µε νίκη στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στην ΒΈθνική.Καταφέραµε να παίξουµε και καλό ποδόσφαιρο και να πάρουµε τους τρείς βααθµούς και να δώσουµε χαρά στον κόσµο µας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες µου,στην διοίκηση, και

καλή συνέχεια στον συνάδελφό µου Αντώνη και στον Βύζα, γιατί τα συναι σθήµατα είναι ιδιαίτερα.Εχω εργαστεί τρία χρόνια στα Μέγαρα.Καλές επιτυχίες και καλή πορεία>>. ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ:<<Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό µου Πέτρο για τα καλά του λόγια. Η νίκη του Πανηλειακού για εµένα ήταν δίκαιη.Στο τριαντάλεπτο ούτε καν µπήκαµε στο παιχνίδι. Βρεθήκαµε να χάνουµε 0-2 απο µια στηµένη φάση και αντεπίθεση και µε ένα παίκτη στο µισό δικό µας.Και όπως καταλαβαίνετε το έργο της ανατροπής για µια οµάδα,και εµείς είµαστε και κακοί. Λίγο η επιπολαιότητα η δικιά µας λίγο η καλή διαχείρηση του παιχνιδιού απο πλευράς Πανηλειακού µας δυσκόλεψε και την ανάπτυξη,και δεν είχαµε τα εύκολα τελειώµατα τα οποία µπορούσε να µας δώσει ένα εύκολο γκόλ και µια καλή λύση. Νοµίζω ότο πρέπει να σηκώσουµε το κεφάλι γιατί έρχεται δύσκολη συνέχεια. Ξέρουµε ποιοί είµαστε.Να αναφέρω χωρίς να σηµαίνει κάτι κατά εµέ ότι είναι δικαιολογία ότι είχαµε και έξι παίκτες απόντες. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Πανηλειακό. Να βρεί τον δρόµο του αυτή η ιστορική οµάδα,η οποία ταλαιπωρείτε τα τελευταία χρόνια. Να ευχαριστήσω τον κόσµο του Βύζαντα που µας συµπαραστάθηκε και ζητάµε την κατανόησή του,και αν θέλετε την συγνώµη του για την άσχηµη εµφάνιση>>. Είδε Βύζα ο Γιάννης Αναστασίου φιλικό µε τον Παναθηναικό σήµερα στις 17:00

Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ ΑΝ Α Σ Τ ΑΣ Ι Ο Υ Την πρεµιέρα της Football League ανάµεσα στον Βύζα και τον Πανηλειακό που διεξήχθη στα Μέγαρα, παρακολούθησε ο προπονητής του Παναθηνα«κού, Γιάννηs Αναστασίου. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού»« βρέθηκε στα Μέγαρα και είδε επί της ουσίας τον Βύζα, τον οποίο οι «πράσινοι» αντιµετωπίζουν σε φιλικό µατς σήµερα στις 17:00. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτός ο φιλικός αγώνας θα διεξαχθεί για να πάρουν χρόνο οι παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά µέχρι τώρα.


∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Βαρύ οπλισµό κρύβουν µέλη της Χρυσής Αυγής σε διάφορα σηµεία της Αττικής

- Αποκαλύπτει το πόρισµα Βαρύ οπλισµό διαθέτει η Χρυσή Αυγή σε κρυπτές σε διάφορα σηµεία της Αττικής, σύµφωνα µε πληροφορίες που προκύπτουν από την ογκωδέστατη δικογραφία. Τα όπλα, που αναζητουνται από τις αστυνοµικές Αρχές, χρησιµοποιούνται για στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση µελών της οργάνωσης, όπως αναφέρουν µάρτυρες που έχουν ήδη εξεταστεί. Παράλληλα, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, είχε προσωπική ενηµέρωση µετά τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φύσσα. Σύµφωνα µε τη δικογραφία, ο Μιχαλολιάκος δέχθηκε σχετικό τηλεφώνηµα από τον βουλευτή της περιοχής, Γιάννη Λαγό. Όπως προκύπτει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που έγινε µε εισαγγελική εντολή, ο Λαγός τηλεφώνησε στο Νίκο Μιχαλολιάκο, ενώ αλλεπάλληλες κλήσεις καταγράφονται µετά τη δολοφονία Φύσσα µεταξύ µελών που ανήκουν στον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης. Υπενθυµίζεται ότι νωρίτερα την Κυριακή παραδόθηκε στη ΓΑ∆Α ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς, ο τελευταίος εκ των βουλευτών της παράταξης που αναζητούταν από την Αστυνοµία. Προσερχόµενος στη ΓΑ∆Α, ο Παππάς φώναξε: «Έρχοµαι αυτοβούλως, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Η κατοχική κυβέρνηση του µνηµονίου προχωρεί σε πρωτοφανείς διώξεις µε µοχλό την κατά κάποιους ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Η αλήθεια θα λάµψει, κάνουµε πολιτικό αγώνα, ο εθνικισµός θα νικήσει, θα επανέλθουµε. Ο ελληνικός λαός να µην σκύβει το κεφάλι. Η Χρυσή Αυγή θα νικήσει. Ζήτω η Χρυσή Αυγή, ζήτω η πατρίδα», και έκανε το γνωστό χαιρετισµό. Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει στον αρχηγό Νίκο Μιχαλολιάκο και τους βουλευτές Κασιδιάρη, Παναγιώταρο, Λαγό, Μίχο και τους υπόλοιπους, ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση και παράνοµη οπλοκατοχή.

Συντονισµένη επιχείρηση από την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας σε Ίντερνετ καφέ στου Ζωγράφου Συνελήφθησαν 6 άτοµα, από τα οποία τρεις ηµεδαποί και τρεις αλλοδαποί Οργανωµένη αστυνοµική επιχείρηση πραγµατοποιήθηκε προχθες το απόγευµα από την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, σε κατάστηµα ίντερνετ – καφέ, στην περιοχή του Ζωγράφου, στο πλαίσιο ελέγχων που σχετίζονται µε τη

διεξαγωγή παράνοµων τυχερών παιγνίων, καθώς και µε τη φορολογική, εργατική και υγειονοµική νοµοθεσία. Συνελήφθησαν µε την αυτόφωρη διαδικασία, στο συγκεκριµένο κατάστηµα, συνολικά έξι (6) άτοµα (τρεις ηµεδαποί και τρεις αλλοδαποί), οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παράβαση της νοµοθεσίας που αφορά στα παίγνια, ανασφάλιστη εργασία και άλλες παραβάσεις της φορολογικής, εργατικής και υγειονοµικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα, πρόκειται για τρεις άνδρες (37χρονο υπήκοο Αλβανίας και δύο ηµεδαπούς, 61 και 64 ετών) και τρεις γυναίκες (29χρονη ηµεδαπή και δύο υπηκόους Αλβανίας, 25 και 29 ετών), ενώ ο 48χρονος ιδιοκτήτης του καταστήµατος απουσίαζε κατά τον έλεγχο και αναζητείται. Κατά την διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκαν δέκα πέντε (15) πλήρης Η/Υ, το χρηµατικό ποσό των (345) ευρώ και ένα µπουτόν απενεργοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής και φορολογικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα: • µη επίδειξη του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) • µη επίδειξη βιβλιαρίου επισκευών και συντήρησης του φορολογικού ταµειακού µηχανισµού και • µη καταβολή του νοµίµου τέλους για την εγκατάσταση – τοποθέτηση τεσσάρων (4) ειδικά διασκευασµένων τραπεζιών για τη διενέργεια παιγνίων µε παιγνιόχαρτα. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγούνται σήµερα στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Τα αντικείµενα που κατασχέθηκαν θα παραδοθούν στην ∆ιεύθυνση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών (πρώην Ο.∆.∆.Υ.) για φύλαξη. Με αµείωτο ρυθµό οι έλεγχοι της Τροχαίας Συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό οι έλεγχοι της Τροχαίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για την αποτροπή των παράνοµων σταθµεύσεων και τη βεβαίωση αντίστοιχων παραβάσεων. Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο, βεβαιώθηκαν 47 παραβάσεις, εκ των οποίων 40 σε Ι.Χ.Ε., πέντε σε ∆.Χ.Ε., µία σε δίκυκλο και µία σε φορτηγό. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας από δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Επιχείρηση «καθαρές τιµές» ξεκινά η κυβέρνηση Επιχείρηση «καθαρές τιµές» ξεκινά η κυβέρνηση, επιδιώκοντας το ξεφούσκωµα των τιµών των προ«όντων, αλλά και την αντιµετώπιση της φοροαποφυγής των βιοµηχανιών και των αλυσίδων λιανικού εµπορίου. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της «Οικονοµίας», ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς έχει δώσει το «πράσινο φως» στον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και στον υφυπουργό Ανάπτυξης Θανάση Σκορδά να ετοιµάσουν νοµοθετική διάταξη µε την οποία

θα αναγράφονται στα τιµολόγια όλες οι παροχές που κάνουν οι εγχώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις µετά τη χονδρική πώληση των προ«όντων τους στα σούπερ µάρκετ και στα άλλα καταστήµατα λιανικής. Αυτά τα «δώρα» δίνονται από τις βιοµηχανίες στο εµπόριο προκειµένου να αποκτήσουν καλύτερη θέση στα ράφια των σηµείων πώλησης. Η µορφή τους είναι πιστωτικά σηµειώµατα, εκπτώσεις επί του τιµολογίου, επιπλέον παλέτες προ«όντων κ.λπ. Ωστόσο, οι παροχές αυτές στην πλειονότητά τους δίνονται, όπως προαναφέρθηκε, εκ των υστέρων κι επιπλέον δεν µετακυλίονται εξ ολοκλήρου στην κατανάλωση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι έρευνες του υπουργείου Ανάπτυξης έχουν δείξει πως οι παροχές φουσκώνουν κατά 25% µε 30% την τελική τιµή του προ«όντος. Το σύστηµα των παροχών που δίνει η βιοµηχανία στο λιανεµπόριο λειτουργεί χρόνια στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1990, όταν έκαναν την εµφάνισή τους οι πρώτες µεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες καταστηµάτων. Για να κερδίσουν µερίδια στην αγορά έναντι των µικρότερων ελληνικών σούπερ µάρκετ ή άλλης κατηγορίας καταστηµάτων, πίεζαν τους προµηθευτές και τις βιοµηχανίες να τους κάνουν παροχές και εκπτώσεις στις τιµές των προ«όντων. Οι προµηθευτές µε τη σειρά τους, σε µία προσπάθεια να έχουν τα εµπορεύµατά τους σε όσο το δυνατόν περισσότερα ράφια και σε καλύτερη θέση, έδιναν τις παροχές. Ωστόσο, υπερτιµολογούσαν τα προ«όντα τους. Ανέβαζαν τις τιµές χονδρικής προκειµένου να διατηρήσουν τα κέρδη τους αλλά και για να καλύψουν τις δαπάνες προς τις αλυσίδες. Ο τρόπος αυτός, όσο περνούσαν τα χρόνια, είχε ως αποτέλεσµα να στρεβλώνει την αγορά. Βόµβες... στις κύριες και επικουρικές συντάξεις Τεράστιες "µαύρες τρύπες" στα ασφαλιστικά ταµεία απειλούν κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η κατάσταση χειροτερεύει ότι οι ρυθµίσεις που αποφασίστηκαν δεν αποδίσουν. Αυτή η κατάσταση σύµφωνα µε πληροφορίες προβηµατίζει τους δανειστές. Επίσης είναι δυσαρεστηµένοι γιατί µια σειρά µνηµονιακών µέτρων δεν έχουν εφαρµοστεί (π.χ. εισφορά στον τζίρο των επιχειρήσεων). Από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας δίνονταν διαβεβαιώσεις πως η συνάντηση ακυρώθηκε επειδή είχαν κλείσει όλα τα θέµατα στις επαφές µε τα τεχνικά κλιµάκια. Μεγάλο «αγκάθι» αποτελεί η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος που πρέπει να εφαρµοστεί στα ταµεία από το 2014. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως όπου υπάρχει «µαύρη τρύπα» θα κόβονται αυτοµάτως επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ (µε τις περικοπές να εκτιµάται πως θα είναι 20% κατά µέσο όρο). Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιµούν πως το έλλειµµα στα ταµεία κύριας ασφάλισης είναι 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ (και µαζί µε τον ΕΟΠΥΥ φτάνει τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ). Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν 200 εκατοµµύρια ευρώ από το έλλειµµα στα επικουρικά ταµεία, ενώ στο «κόκκινο» είναι και το Ταµείο Πρόνοιας (εφάπαξ) του ∆ηµοσίου.

ΓΑΜΟΣ Ο Συµεωνίδης Παναγιώτης του Αναστασίου και της Κίτσας το γένος Ελευθεριάδη , κάτοικος Ασπροπύργου, και η ΡΕΣΕΤΝΙΚΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΑΝΑΤΟΛΙ και της ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ το γενος Γκριµπάνοβα, κάτοικος Αλίµου , πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στο ∆ηµαρχείο Ασπροπύργου.


∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόFλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13) Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ ε πα γγε λµατ ικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανσ η , κ λ ι µ α τ ι σ µ ό ς , δ ο µ η µ έ νη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφ εία, ιατρε ία, δια γνωστικό κέ ν τρο, κλπ. Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός

χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13)

(21.6.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.:210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (9.9.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολτακών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5..7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές.Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.8.13)

Κοπέλα αναζητά εργασία για οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5.13) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13) Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιω-

µένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω«νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882

Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου Τιµές πολύ λογικές BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)


∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

ΤΕΧΝΙΚΟ Γ ΡΑΦ ΕΙ Ο

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉ ÊÏ Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - LA S E R ÁÐ Ï Ô ÑÉ × Ù Ó Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

(1.13)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑNΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (18.3.13)

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας

21.11.11

Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Στο 50ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Θηβών βιοτεχνικός χώρος 1.200 τ.µ. από µπετόν µε γραφεία σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Τιµή ενοικίου 1150 ευρώ. (10.9.13) Τηλ. επικοινωνίας: 210 5542022 και 6909853679


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013

Κανένας µόνος του στην κρίση Νέα πρωτοβουλία αλληλεγγύης της εφηµερίδας ΘΡΙΑΣΙΟ και εθελοντών για την απευθείας προµήθεια αγαθών από τους παραγωγούς. Θα διατεθούν πατάτες από το Μεσσηνό Κορινθίας στην τιµή των 50 λεπτών το κιλό (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να δίνουν τις παραγγελίες τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση: drasi@thriassio.gr ή στο τηλέφωνο της εφηµερίδας 210 5571855. Η διάθεση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 5 Oκτωβρίου και ώρα 9:00 στο πάρκινγκ του Προαστιακού Σταθµού Ασπροπύργου . Αντισυνταγµατική η τακτοποίηση των αυθαιρέτων νέας γενιάς έκρινε το ΣτΕ

Η

Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε αντισυνταγµατική την τακτοποίηση των αυθαιρέτων νέας γενιάς µε «πάγωµα» της κατεδάφισής τους για 30 χρόνια (αφού καταβληθεί το σχετικό πρόστιµο). Επίσης, έκρινε αντισυνταγµατικό στο σύνολό του τον σχετικό νόµο 4014/2011. Με νεότερο νόµο επήλθαν τροποποιήσεις στο καθεστώς των αυθαιρέτων (Ν.4014/2011). Επίσης, στο πρόσφατο παρελθόν η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας είχε κρίνει αντισυνταγµατική την παλαιότερη προσπάθεια (παλαιό νοµοθετικό πλαίσιο) νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων. Η Ολοµέλεια των Συµβούλων της Επικρατείας έκρινε κατά πλειοψηφία ότι ο Ν.4014/2011 είναι αντίθετος στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του Συντάγµατος που προστατεύει το περιβάλλον, τον ορθολογικό πολεοδοµικό σχεδιασµό, το οικιστικό περιβάλλον, κ.λπ. Συγκεκριµένα, οι δικαστές έκριναν ότι οι ρυθµίσεις του επίµαχου άρθρου 24 του νόµου 4014/2011 έχουν ως συνέπεια «να ανατρέπεται και σε κάθε περίπτωση να νοθεύεται, ο επιβαλλόµενος από το άρθρο 24 του Συντάγµατος ορθολογικός πολεοδοµικός σχεδιασµός και να επέρχεται αλλοίωση της λειτουργικότητας των οικισµών και επιδείνωση των όρων διαβιώσεως των κατοίκων». Ακόµη, επισηµαίνουν οι δικαστές ότι δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δηµιουργούνται από το συγκεκριµένο νόµο δεν αναιρούνται από την πρόβλεψη ότι το ειδικό πρόστιµό που επιβάλλεται για το «πάγωµα» της κατεδάφισής τους περιέρχεται στο «Πράσινο Ταµείο». Εξάλλου, συνεχίζει η Ολοµέλεια του ΣτΕ, «οι εισπρακτικοί και λοιποί σκοποί δεν θα ήταν δυνατόν να θεµελιώσουν λόγο δηµοσίου συµφέροντος που θα δικαιολογούν τη θέσπιση ρυθµίσεων µε ευρύτερες συνέπειες σε βάρος του περιβάλλοντος όπως είναι οι ρυθµίσεις» του επίµαχου νόµου. Στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο είχαν προσφύγει κάτοικοι του Αµαρουσίου Αττικής, της Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας, κ.λπ. οι οποίοι ζητούσαν επίσης την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν τις διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης του ειδικού παραβόλου-προστίµου στο «Πράσινο Ταµείο».

Thriassio 20130930