Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

“ Κατεβάζουν ρολά”

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων στα Μέγαρα Κατασχέθηκαν περισσότερα από 2.700 πακέτα παράνοµου καπνού

Ανάπτυξη... µε δάνεια από το Ταµείο Παρακαταθηκών για τους ∆ήµους

Σåë. 3

οι εργαζόµενοι του ∆ήµου Φυλής που παραµένουν απλήρωτοι

Έντονη εκλογική κινητικότητα στους δυο συνδυασµούς που αποτέλεσαν τους βασικούς διεκδικητές της διοίκησης του ∆ήµου στις περασµένες εκλογές

Óåë. 2-4

Αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆

Σåë. 5

Από µέρα σε µέρα ο διαγωνισµός για προσλήψεις υπαλλήλων ΥΕ σε 321 δήµους

Η ΕΝΩΣ Η ΚΡΗΤ ΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩ ΝΕΙ ΞΑΝ Α ΤΗ “Γ ΙΟ Ρ ΤΗ ΤΣ ΙΚ Ο Υ ∆ ΙΑ Σ” - Στις παλαιές αποθήκες της Ελαιουργικής 4 & 5 Οκτώβρη Óåë. 6

Óåë. 2

«Άρωµα» εκλογών στην Ελευσίνα

«Πράσινο φως» µε Προεδρικό ∆ιάταγµα στο ΣτΕ για χρηµατοδότηση της κατασκευής έργων

Σåë 3-8

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2319 Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Με πέντε “µνηστήρες” προχωράει ο διαγωνισµός για το εργοστάσιο απορριµµάτων στο Γραµµατικό Εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ, το οποίο τις επόµενες ηµέρες θα ανακοινώσει και αυτές για Φυλή, Άνω Λιόσια και Κερατέα Σåë. 5

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΙΚΟ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΛΟΓΩ ΛΕΒ A ∆ΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Σåë. 6

Συνάντηση του υφυπουργού Άµυνας µε εργαζόµενους στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά

Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 1-1 ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΟΛΙΑΚΟ Ó å ë. 10-11


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

«Άρωµα» εκλογών στην Ελευσίνα

ÁΤΤΙΚΗ Τετάρτη 18.9.2013 Καιρος : Αίθριος 'Ανεµοι: ανατολικοί 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 20 έως 30 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟ ΛΟΓΙ Ο Αριάδνη, Αριάνα, Ευµένιος, Ευµένης, Ευµενία, Κάστορας, Ρωµύλος, Ρωµύλιος

Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

Έντονη εκλογική κινητικότητα στους δυο συνδυασµούς που αποτέλεσαν τους βασικούς διεκδικητές της διοίκησης του ∆ήµου στις περασµένες εκλογές

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013 Ελευσίνα Ζαχαρίου Σεβαστή Εθν. Αντιστάσεως 98 Τηλέφωνο: 210 55 47 900 Ασπρόπυργος Νέζη Σοφία Λ. ∆ηµοκρατίας 50 Τηλέφωνο: 210 5580394 Άνω Λιόσια Μ. ∆εληστάθη 28ης Οκτωβρίου 21 Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 210 2322141 Αχαρνές Παπανικολάου Γεώργιος ∆. Θρακοµακεδόνων 117, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102430204 Ρουµπετίτσιου Μαρία Ι. Αριστοτέλους 200-202, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102477292 Μάνδρα Aθανασοπούλου Χρυσάνθη Εργατικές Κατοικίες Τηλέφωνο:210 5541721 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

- Κυριαρχεί η τάση της καθόδου χωρίς κοµµατικές δεσµέυσεις, στον «Ενωτικό Συνδυασµό» - Μέλη και φίλοι του συνδυασµού «ΕλευσίναΜαγούλα Πρώτη Πόλη» επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο του Βασίλη Τόλη

Η

«φωτιά» των δηµοτικών εκλογών «άναψε» για τα καλά στο ∆ήµο Ελευσίνας και αναµένεται να καίει για τους επόµενους 8 µήνες. Ήδη οι δυο βασικοί συνδυασµοί που στην τελευταία εκλογική αναµέτρηση έδωσαν τη µάχη της διεκδίκησης του ∆ήµου, βρίσκονται σε εγρήγορση και πραγµατο

ποιούν κινήσεις που δίνουν το έναυσµα του προεκλογικού αγώνα στην πόλη. Από τη µια πλευρά, υπήρξε η γενική συνέλευση του «Ενωτικού Συνδυασµού», όπου σκιαγραφήθηκαν οι πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η προεκλογική εκστρατεία τους επόµενους µήνες. Το κεντρικό µήνυµα που προέκυψε από την οµιλία του δηµάρχου Γιώργου Τσουκαλά, έχει να κάνει µε την επιλογή της πορείας του συνδυασµού µακριά από κοµµατικές αγκυλώσεις. «Είµαστε συνδυασµός µε πολιτική άποψη, δεν είµαστε συνδυασµός µε κοµµατικές εξαρτήσεις», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς. Συνέχεια στη σελ. 4

“ Κατεβάζουν ρολά”

οι εργαζόµενοι του ∆ήµου Φυλής που παραµένουν απλήρωτοι Με δύο απεργίες αυτή την εβδοµάδα (εχθές) και την Παρασκευή οι εργαζόµενοι στο δήµο Φυλής, διαµαρτύρονται για τα δεδουλευµένα τους αφού παραµένουν ακόµα απλήρωτοι. Οι εργαζόµενοι του δήµου Φυλής αναµένεται να συµµετάσχουν και στις 48ωρες απεργίες της Α∆Ε∆Υ, σήµερα και αύριο Πέµπτη, ενώ θα λάβουν µέρος και στις γενικότερες κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί για την επόµενη εβδοµάδα ενάντια στη διαθεσιµότητα και τις απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα. Οι εργαζόµενοι του δήµου αναµένουν το “πράσινο φως” για τη διενέργεια της συνεδρίασης του Ε∆ΣΝΑ για την καταβολή των αντισταθµιστικών οφελὠν.


Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Ανάπτυξη... µε δάνεια από το Ταµείο Παρακαταθηκών για τους ∆ήµους «Πράσινο φως» µε Προεδρικό ∆ιάταγµα στο ΣτΕ για χρηµατοδότηση της κατασκευής έργων

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Τ

ο δρόµο για τη χρηµατοδότηση των ∆ήµων της χώρα για την κατασκευή έργων, από το Ταµείο Παρακαταθηκών, ανοίγει Προεδρικό ∆ιάταγµα που κατατέθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Τα δάνεια θα δίνονται µε την εγγύηση του δηµοσίου ή τράπεζες, υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων των δήµων και η αποπληρωµή τους να φτάνει τα 25 χρόνια. Το ύψος των δανείων µπορεί να φτάσει µέχρι και το 100% της αξίας του έργου, ενώ µπορεί να υπάρξει και

προκαταβολή 10% της συνολικής αξίας χωρίς να έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έργα τα οποία θα γίνονται µέσω δανεισµού Τα δάνεια αυτά χορηγούνται για έργα οδοποιίας, απορριµµάτων, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, ανάπλασης πλατειών, διαµόρφωσης πάρκων-παιδικών χαρών, διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, κατασκευής αντιπληµµυρικών έργων, έργων ύδρευ Η συνέχεια στη σελ. 8

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων στα Μέγαρα - Κατασχέθηκαν περισσότερα από 2.700 πακέτα παράνοµου καπνού

Τ

ρία άτοµα συνελήφθησαν προ τριών ηµερών στην περιοχή Πέραµα Μεγάρων από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, για κατοχή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων. Οι συλληφθένετες είναι υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 23, 26 και 43 ετών, και σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.770 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόµενη από το νόµο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν την επόµενη µέρα στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Επίσης τα ξηµερώµατα της 14ης Σεπτεµβρίου εντοπίσθηκε στο Αιγάλεω από αστυνοµικούς της ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Αττικής, ένας 24χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος είχε στην κατοχή του µεγάλη ποσοσότητα λαθραίων τσιγάρων.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ´στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270

Συγκεκριµένα, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην οικία του και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.387 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόµενη από το νόµο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και το χρηµατικό ποσό των 207,83 ευρώ. ∆ικογραφία σχηµατίσθηκε από το Α’ Τ.Α. Αιγάλεω.

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

“Ζεστό” χρήµα από το “Πράσινο Ταµείο” για έργα της ∆υτικής Αθήνας

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π.)

Η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τον θεσµό των αδειοδοτήσεων.

- Εντάχθηκαν στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης κατόπιν ενεργειών του ΑΣ∆Α Μετά συντονισµένες προσπάθειες του AΣ∆Α, -όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Συνδέσµου - εντάχθηκαν και χρηµατοδοτούνται από το «Πράσινο Ταµείο» σηµαντικά έργα για τη ∆υτική Αθήνα όπως : 1. «Κατασκευή στεγανοποίησης του δηµοτικού κολυµβητηρίου Αιγάλεω», ύψους 73.800,00 ευρώ 2. «Προµήθεια ισοθερµικών καλυµµάτων των δηµοτικών κολυµβητηρίων Αιγάλεω & Φυλής», ύψους 125.460,00 ευρώ. Ο Πρόεδρος του ΑΣ∆Α, Ανδρέας Μποζίκας, δήλωσε : «Εκτός από τα έργα που εκτελούνται από ίδιους πόρους του ΑΣ∆Α, καταβάλλουµε µεγάλη προσπάθεια για εντάξεις έργων σε διάφορα προγράµµατα. Εντάχθηκαν τα δύο (2) παραπάνω έργα στο «Πράσινο Ταµείο», ενώ έχουν υποβληθεί και περιµένουµε τις τελικές εντάξεις στο ΕΣΠΑ των πιο κάτω έργων: ü «Συντήρηση οδικού δικτύου ∆υτικής Αθήνας – 2013», ύψους 6.117.860,00 ευρώ ü «Πράσινη διαδροµή Αιγάλεω – οδός ∆ελφών», ύψους 2.400.000,00 ευρώ ü «Πράσινη διαδροµή Καµατερού & Πετρούπολης», ύψους 2.609.913,42 ευρώ ü «Αποκατάσταση – Αξιοποίηση Παλαιού Καµινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου», ύψους 2.473.985,00 ευρώ ü «Πράσινη διαδροµή ∆υτικής Αθήνας – ∆ήµοι Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγ. Αναργύρων, Ιλίου», ύψους 4.523.553,72 ευρώ Επίσης, ετοιµαζόµαστε για την υποβολή των εξής έργων:

ü «Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισµό κοινόχρηστων χώρων και δρόµων της ∆υτικής Αθήνας», ύψους 20.000.000,00 ευρώ ü «Έξυπνη διαχείριση δικτύων φωτισµού πλατείας Μετρό Αιγάλεω, Ιεράς Οδού από τη Λ. Κηφισού έως ∆ηµαρχείο Αιγάλεω και άλλων επιλεγµένων περιοχών της ∆υτικής Αθήνας», ύψους 150.000,00 ευρώ ü «Ανάδειξη της Αρχαίας Ιεράς Οδού και των παρόδιων µνηµείων από το Βοτανικό Κήπο έως την Αφαία Σκαραµαγκά» ü «Ενεργειακή αναβάθµιση του κολυµβητηρίου του ∆ήµου Αιγάλεω», ύψους 500.000,00 ευρώ ü «Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου «ΑΛΚΥΩΝ» στην Πετρούπολη, ύψους 355.187,00 ευρώ Προσπαθούµε µέσα από τη διαδηµοτική συνεργασία να βελτιώσουµε την ποιότητα της καθηµερινότητας των πολιτών µας και να πετύχουµε τα καλύτερα για τη ∆υτική Αθήνα. Άλλωστε δεν κάνουµε τίποτε περισσότερο από τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουµε σαν Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας».

Η συνέχεια από σελ. 2 Συλλογικό µοντέλο διοίκησης Ακόµη, έδωσε έµφαση στην αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων µε κεντρικούς άξονες τη Συλλογικότητα,α τη διαφάνεια και την συµµετοχή τασσόµενος υπέρ του Συλλογικού µοντέλου ∆ιοίκησης. Ο λόγος στους πολίτες Προανήγγειλε δε, την διενέργεια ανοικτών συζητήσεων µε φορείς της πόλής και κόµµατα. Ο κ. Τσουκαλάς ακόµη, εστίασε στην επαφή µε τους δηµότες, επισηµαίνοντας οτι αυτή πρέπει να είναι συνεχής.«Οι πολίτες πρέπει να έχουν λόγο στη δηµοτική πολιτική», ξεκαθάρισε ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε οτι οι προγραµµατικές δεσµέυσεις του συνδυασµού θα προκύψουν µέσα από συζητήσεις µε τους πολίτες. Τέλος ο δήµαρχος Ελευσίνας, εξέφρασε την εµπιστοσύνη του προς τους συνεργάτες του στη διοίκηση του ∆ηµου.

Β. Αγριµάκης: «Το µέλλον της Αυτοδιοίκησης βρίσκεται µακριά από κοµµατικές δεσµεύσει» Χαρακτηριστικό της τάσης που κυριαρχεί στον «Ενωτικό συνδυασµό» για αδέσµευτη πορεία ήταν και η τοποθέτηση του αντιδηµάρχου κ. Βασίλη Αγριµάκη, ο οποίος χαρακτηριστικά δήλωσε: «Το µέλλον της Αυτοδιοίκησης βρίσκεται µακριά από κοµµατικές δεσµεύσει», ενώ εστίασε και αυτός µε τη σειρά του στους άξονες της συµµετοχής, της διαφάνειας, της συνεργασίας και της αυτοκριτικής. Στήριξη στον Βασίλη Τόλη από στελέχη και φίλους του συνδυασµού «ΕλευσίναΜαγούλα Πρώτη Πόλη» Στον αντίποδα τώρα, σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και συµµετείχαν µέλη και φίλοι του συνδυασµού «Ελευσίνα- Μαγούλα Πρώτη Πόλη», επιβεβαιώθηκε η στήριξη

του σηµερινού επικεφαλής του συνδυασµού Βασίλη Τόλη στο να ηγηθεί της µάχης των επερχόµενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Όλοι οι οµιλητές επαναβεβαίωσαν την στήριξή τους στον κ. Τόλη, θέτοντας µάλιστα επί τάπητος και επιτακτικά την ανάγκη για άµεση έναρξη της προεκλογικής δραστηριότητας του συνδυασµού. Ενηµερωτική επιστολή στους δηµότες και σύσταση Κεντρικής εκλογικής επιτροπής Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να κυκλοφορήσει Ανοικτή Ενηµερωτική Επιστολή προς τους Πολίτες της Ελευσίνας και της Μαγούλας και ήδη αποφασίστηκε η συγκρότηση Κεντρικής εκλογικής επιτροπής , η οποία θα επεξεργαστεί και θα διαχειριστεί την πολιτική ατζέντα ενόψει της επικείµενης εκλογικής αναµέτρησης .

Περικλής Ι. Μαραγκός

«Οι προσπάθειες της κυβέρνησης µέσα από τα ορθής κατεύθυνσης σχέδια του υπουργού Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη να ανατρέψει την γραφειοκρατία στις αδειοδοτήσεις και να απλοποιήσει το καθεστώς, κινδυνεύει να πέσει στο κενό εάν σε όλα αυτά δεν συντονιστεί και η πολιτική χωροταξίας και προστασίας του περιβάλλοντος». Την δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. ∆ηµήτρης Μαθιός αναφερόµενος στα πολύπλοκα προβλήµατα που έχουν προκύψει στην Αττική από την έλλειψη οριστικής µορφής χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων καθώς και της πολιτικής που διέπει τον θεσµό των επιχειρηµατικών πάρκων. Ο κ. Μαθιός αναφερόµενος σε διαβήµατα του Συνδέσµου για τα θέµατα αυτά πρόσθεσε: «είναι αδιανόητο από το ένα υπουργείο να χορηγούνται οι νόµιµες άδειες για την λειτουργία βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και από το άλλο υπουργείο να υποδεικνύεται διακοπή της λειτουργίας των, λόγω αλλαγής της χρήσεως γης. Και ας σηµειωθεί ότι την ίδια στιγµή οι άδειες του υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκονται σε ισχύ. Φαινόµενα αυτού του είδους θα συναντήσουµε σε όλη την Αττική µε εξόφθαλµες και απαράδεκτες περιπτώσεις στον Ελαιώνα, στο όρος Αιγάλεω, στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα. Η αντίφαση αυτή µεταξύ της πολιτικής πάταξης της γραφειοκρατίας και της εµπλοκής παράλληλων διαδικασιών από άλλη πολιτική οδηγεί µόνο σε αδιέξοδο κατέληξε στην δήλωση του ο κ. ∆. Μαθιός. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆

Από µέρα σε µέρα ο διαγωνισµός για προσλήψεις υπαλλήλων ΥΕ σε 321 δήµους Τα επόµενα 24ωρα αναµένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισµός για την πρόσληψη 8.826 άνεργων αποφοίτων ∆ηµοτικού και Γυµνασίου σε δήµους όλης της χώρας µέσω της Κοινωφελούς Εργασίας. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν ως υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων ΥΕ σε 321 δήµους και αναµένεται να καλύψουν τις ανάγκες των τοπικών φορέων σε διάφορους τοµείς, όπως της καθαριότητας Για την επιλογή του προσωπικού θα εκτιµηθούν η διάρκεια ανεργίας, το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα ατοµικό ή οικογενειακό, η ηλικία των ανέργων, αλλά και η οικογενειακή κατάσταση. Μεγάλος αριθµός θέσεων θα καλυφθεί στους δήµους: Αθηναίων (167 θέσεις), Πειραιώς (130 θέσεις), Κοζάνης (130 θέσεις), Θεσσαλονίκης (289 θέσεις), Λέσβου (105 θέσεις), Πατρέων (243 θέσεις), Ιωαννιτών (126 θέσεις), Λαρισαίων (198 θέσεις), Βόλου (153 θέσεις), Κερκύρας (235 θέσεις), Χανίων (120 θέσεις) και Ηρακλείου (188 θέσεις). Αιτήσεις

Μετά την έκδοση της πρόσκλησης από τον ΟΑΕ∆, οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά µία αίτηση συµµετοχής για την απασχόλησή τους στις

προκηρυσσόµενες θέσεις, καθώς και έως τρεις επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίµησης, στους οποίους επιθυµούν να προσληφθούν. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr) και µετά τη συµπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούµενοι θα την αποστείλουν µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕ∆. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραµµένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Μετά τη λήξη της προθεσµία υποβολής αιτήσεων ο ΟΑΕ∆ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των άνεργων υποψηφίων και κατατάσσει µε µηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθµός, η συνολική βαθµολογία των υποψηφίων, οι µονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης. Εν συνεχεία ακολουθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους προς τον ΟΑΕ∆, η οποία πραγµατοποιείται επίσης µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών εργά

σιµων ηµερών και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της καταχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού. Οπως έχει αποφασίσει το υπουργείο Εργασίας, η υλοποίηση του νέου προγράµµατος θα ολοκληρωθεί σταδιακά µε τέσσερις προκηρύξεις που θα εκδώσει ο ΟΑΕ∆ για θέσεις σε δήµους, σχολεία, περιφέρειες, δικαστήρια, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταµεία και νοσηλευτικά ιδρύµατα. Μετά την πρόσκληση για τους ωφελουµένους ανέργους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Γενικών Καθηκόντων θα πάρουν σειρά οι προσκλήσεις προς τους ωφελούµενους ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων (28.000 θέσεις), η προκήρυξη για τις 8.200 θέσεις που θα απευθύνεται σε ανέργους ειδικοτήτων αρµοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και η προκήρυξη του Οργανισµού για ωφελούµενους ανέργους Πληροφορικής των κατηγοριών ΠΕ, TE, ∆Ε και ΙΕΚ.

Με πέντε µνηστήρες προχωράει ο διαγωνισµός για το εργοστάσιο απορριµµάτων στο Γραµµατικό •

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ, το οποίο τις επόµενες ηµέρες θα ανακοινώσει και αυτές για Φυλή, Άνω Λιόσια και Κερατέα

Μ

ε πέντε ενώσεις προσώπων και εταιρειών θα προχωρήσει η β’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων του Γραµµατικού, µετά την έκδοση των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων και τη σηµερινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής. Εντός των ηµερών αναµένεται η έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ επί των αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων και για τους άλλους τρεις διαγωνισµούς που αφορούν στην κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριµµάτων της Κερατέας, των Α. Λιοσίων και της Φυλής. Σύµφωνα µε τις πιο πάνω αποφάσεις στο επόµενο στάδιο του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου προκρίνονται οι παρακάτω εταιρείες : Ένωση Εταιρειών «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» Ένωση Προσώπων «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ - ∆ΕΗ ΑΕ» - Ένωση Εταιρειών « ARCHIRODON GROUP NV – INTRAKAT – ENVITEC ΑΕ» - Ένωση Εταιρειών «J & P ΑΒΑΞ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»

Άποψη από την τοποθεσία εγκατάστασης του εργοστασίου στο Γραµµατικό

ψηφισµένο εδώ και µια δεκαετία (2003) από το ελληνικό κοινοβούλιο Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αττικής που επικαιροποιήθηκε το 2006. Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προµπολογισµού, αφού χρηµατοδοτείται από Κοινοτικά και Ιδιωτικά Κεφάλαια, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Γιάννης Σγουρός: «Προχωράµε παρά τις δικαστικές εµπλοκές»

- Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ» Σύµφωνα µε την προκήρυξη του διαγωνισµού θα ακολουθήσει το στάδιο β’, που περιλαµβάνει τον Ανταγωνιστικό

∆ιάλογο και την Πρόσκληση για υποβολή δεσµευτικών προσφορών. Υπενθυµίζεται ότι η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων του Γραµµατικού εντάσσεται στον

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι «Παρά τις αναµενόµενες δικαστικές εµπλοκές, οι διαγωνισµοί για την κατασκευή των νέων µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων προχωρούν κανονικά και εντός των χρονοδιαγραµµάτων. Ό,τι δεν έγινε εδώ και δέκα χρόνια, µε αποτέλεσµα η διαχείριση των απορριµµάτων να έχει µείνει προσκολληµένη στο µοντέλο της υγειονοµικής ταφής, προχώρησε µέσα σε λίγους µόλις µήνες µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Οι εργαζόµενοι αντιδρούν στα σχέδια ιδιωτικοποίησης

Στάση εργασίας σήµερα σε ΟΣΕ και προαστιακό

Ακινητοποιηµένα θα είναι σήµερα τα τρένα του ΟΣΕ και του προαστιακού σιδηροδρόµου από τις 11 έως τις 3 το µεσηµέρι λόγω της στάσης εργασίας που κήρυξε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, στο πλαίσιο της απεργίας της ΓΣΕΕ. Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, µε ανακοίνωσή της δηλώνει την αντίθεσή της στην «πώληση» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επισηµαίνοντας πως οι σιδηροδροµικοί θα απαντήσουν µε «δράσεις που στόχο θα έχουν την ανατροπή αυτών των πολιτικών». Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ΠΟΣ "η σηµερινή µέρα είναι «µαύρη» για το σιδηρόδροµο καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε και υλοποιεί µέσω του ΤΑΙΠΕ∆ την εκχώρηση της ελληνικής σιδηροδροµικής εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε ξένα συµφέροντα κατ' επιταγή των τρο´κανών τοκογλύφων. Χαρίζουν και αποελληνοποιούν µια εταιρεία µε περισσότερα από 100 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στον τόπο µας. Με πρόσχηµα τα δήθεν ελλείµµατα χαρίζουν σε ξένους την περιουσία που ανήκει σε όλους τους Έλληνες". "Ο δηµόσιος σιδηρόδροµος, καταλήγει η ανακοίνωση, δεν είναι υπόθεση µόνο των Σιδηροδροµικών. Αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Οι Σιδηροδροµικοί θα απαντήσουµε µε δράσεις που στόχο θα έχουν την ανατροπή αυτών των πολιτικών". Όπως έγινε γνωστό τρία επενδυτικά σχήµατα εκδήλωσαν ενδιαφέρον να αποκτήσουν το 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς έληξε τη ∆ευτέρα η σχετική προθεσµία. Οι ρουµανικοί (Căile Ferate Române - CFR), οι γαλλικοί SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) και οι ρωσικοί σιδηρόδροµοι (RZD), που κατέβηκαν µαζί µε τον ελληνικό όµιλο της ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ, αποτελούν τα 3 σχήµατα που εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Συνάντηση του υφυπουργού Άµυνας µε εργαζόµενους στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά

Α

ντιπροσωπεία των εργαζοµένων από τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά έγινε δεκτή χθες από τον υφυπουργό Εθνικής 'Αµυνας Αθανάσιο ∆αβάκη. Κατά τη συνάντηση, στην οποία ήταν παρών και ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Αν. Οικονόµου, ο κ.∆αβάκης άκουσε τα αιτήµατα των εργαζοµένων, οι οποίοι του µίλησαν για την κατάσταση που βιώνουν, 18 µήνες απλήρωτοι, όπως είπαν. Ο υφυπουργός Άµυνας µετέφερε στους εργαζοµένους ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγµατεύσεις του υπουργείου µε την εταιρεία, ώστε να βρεθεί µια δίκαιη λύση και ότι θα µεταφέρει στον υπουργό ∆. Αβραµοπουλο τα αιτήµατα που του έθεσαν. Σηµειώνεται ακόµα ότι το πρωί περίπου 200 εργαζόµενοι είχαν προβεί σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας.

Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΟΡΓΑ ΝΩΝΕΙ ΞΑΝΑ ΤΗ “ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥ∆ΙΑΣ ” - Στις παλαιές αποθήκες της Ελαιουργικής 4 & 5 Οκτώβρη 2013 Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ξαναδιοργανώνει την "Γιορτή Τσικουδιάς"...στον ίδιο χώρο τον γνωστό,µετά από απουσία τριών χρόνων..... (ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ-4 & 5 Οκτώβρη 2013) Τρία χρόνια είναι πολλά και µας έλειψε όλο αυτό που γινόταν ...την πρώτη εβδοµάδα κάθε Οκτώβρη!!!!! Εκεί λοιπόν όπως κάναµε από το 1984 και για 25 συνεχόµενα χρόνια,θα ξαναστήσουµε την κουζίνα µας,το καζάνι µας,το χωριό µας και το τραπέζι µας.... Θα ανοίξουµε µια αγκαλιά για να σας υποδεχτούµε και θα σας περιποιηθούµε όπως εµείς καλά ξέρουµε µε την γνωστή Κρητική Φιλοξενία.... Για δύο ηµέρες,4 & 5 Οκτώβρη, πάλι η καρδιά της ΚΡΗΤΗΣ θα χτυπάει στην Ελευσίνα..... Σας περιµένουµε µε χαρά να δείτε µέσα από τα µάτια µας την Κρήτη που αγαπάµε,να µυηθείτε στις γεύσεις της και να γλεντήσουµε µε τον ήχο της πλανεύτρας λύρας!!!!! Την Παρασκευή θα έχουµε µαζί µας τους: Χαλκιαδάκη Γιώργο-Λύρα Κακλή Γιάννη - Λαγούτο Και το Σάββατο: Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότηµά του Μετά από τρία χρόνια..Ε!!!....ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ!!!! Επίσης στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση µε αντικείµενα από παραδοσιακά επαγγέλµατα που έχουν εξαφανιστεί, από την Συλλογή του Επίτιµου Προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,κ.Μαραγκάκη Μύρωνα. Και βέβαια σε περίπτωση βροχής,ο χώρος στεγάζεται!!!!


Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Καταχειροκροτήθηκε η Θεατρική Οµάδα Λεύκτρων!

- Στην παρουσίαση της επιτυχηµένης κωµωδίας «Συµπέθεροι από τα Τίρανα» Την πολύ επιτυχηµένη κωµωδία «Συµπέθεροι από τα Τίρανα» παρουσίασαν µε µοναδικό τρόπο για ακόµα µια φορά οι ηθοποιοί της Θεατρικής Οµάδας του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λεύκτρων που συνεργάστηκε άψογα µε τον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Η παράσταση ανέβηκε στις 14 Σεπτεµβρίου στον Θερινό Κινηµατογράφο «Άστρον» και απέσπασε το θερµότερο χειροκρότηµα του κόσµου! Ο χώρος ήταν κατάµεστος και οι θέσεις είχαν δεσµευτεί από πολύ νωρίς! Όλοι ήταν έτοιµοι να δουν την σπαρταριστή κωµωδία µε την ερµηνεία της θεατρικής οµάδας που µε το ταλέντο της, δύσκολα διακρίνει κανείς ότι πρόκειται για «ερασιτέχνες» ηθοποιούς! Οι ηθοποιοί, έδωσαν ρεσιτάλ γέλιου και όλοι άφησαν για λίγο τα προβλήµατα στην άκρη και µπήκαν σε άλλα προβλήµατα, αυτά που αφορούν τις…εθνικότητες… και που αντιµετωπίζει µια οικογένεια… Να τονίσουµε ότι το έργο είχε αντιρατσιστικό χαρακτήρα ενώ στην συγκεκριµένη παράσταση, υπήρχε και ένας κουµπαράς, όπου οι θεατές µπορούσαν να συνεισφέρουν ότι µπορούσαν από το υστέρηµα τους για να βοηθήσουν τα παιδιά που προστατεύει το Χαµόγελο του Παιδιού. Την παράσταση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ∆ήµαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας κ. Γεώργιος ∆ρίκος, η Αντιδήµαρχος κ. Αγγελική Παπακωνσταντίνου και στελέχη της δηµοτικής αρχής.

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό

Σε ενηµέρωση στην ιστοσελίδα του ο δήµος Μάνδρας -Ειδυλλίας ειδοποιεί ότι όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαιώµατα φύτευσης αµπέλου από το Εθνικό Αποθεµατικό µπορούν να καταθέσουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ∆υτικής Αττικής έως 15 ∆εκεµβρίου 2013.

Μο υσ ικ ή εκ δήλ ω ση γι α τ ην Παγ κό σµια Ηµέ ρα Ηλι κιω µ ένω ν Στο Άλσος Θεόγνιδος στα Μέγαρα

Τ α ξίδι στην α τµοσφα ιρική τζα ζ µε τους Μ.Ο.Τ.He Απόψε στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων και η Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ του ∆ήµου Μεγαρέων, σας προσκαλούν την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 6.00 µµ, στην µουσική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο ανοιχτό θέατρο στο Άλσος Θεόγνιδος (Πευκάκια). Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας Ηλικιωµένων και θα πλαισιωθεί από την χορωδία του ΚΑΠΗ Μεγάρων , συνοδευόµενη από εξαµελή ορχήστρα , υπό την διεύθυνση της µουσικού κας Αγγελικής Πανταζή και το µουσικό σχήµα Παραδοσιακής και Λα‚κής Μουσικής «ΛΑfΚΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ» . Συµµετέχουν οι τραγουδιστές: Ευαγγελία Κοντοπούλου, Γιώργος Σάλτας, Σπύρος Στρατούρης. (Σε περιπτωση βροχής η εκδήλωση θα µεταφερµεταφερθει στο Στρατουδακειο Πολιτιστικό Κέντρο.)

Ο ∆ΗΜ Α ΡΧΟ Σ ΜΕ Γ ΑΡΕ Ω Ν Ι ΩΑΝ ΝΗ Σ Μ Α ΡΙ ΝΑ ΚΗΣ Η Π Ρ ΟΕ ∆ ΡΟ Σ Τ ΟΥ ΝΠ ∆ ∆ Η ΡΟ ∆Ω ΡΟ Σ Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η ΜΑ Υ Ρ Ο Ε Ι ∆ Η

Στον κόσµο της ατµοσφαιρικής σύγχρονης τζαζ θα ταξιδέψουν το κοινό τους απόψε οι Μ.Ο.Τ.He, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αισχύλεια 2013. Η είσοδος για την παράσταση είναι ελεύθερη κι η έναρξη είναι στις 20:30. "... Στην παράσταση ζωντανεύουν εικόνες, και συναισθήµατα διατρέχουν τον ακροατή µέσα σε ένα ευρύ φάσµα αντιθέσεων. Από τη χαρά στη συγκίνηση, κι από το γνώριµο στο άγνωστο, από την πολυρυθµικότητα στη διρυθµία µέσα σε συνεχείς εναλλαγές. Στην ηχητική δυναµική και τον πλούτο όσο και τη σαφήνεια του classic jazz trio µε µια πιο σύγχρονη τεχνολογική electronic προσέγγιση, κυριαρχεί ο δηµιουργικός αυτοσχεδιαστικός χαρακτήρας και ωστόσο εύκολα ο καθένας θα αφοµοιώσει έννοιες και ρυθµούς άγνωστους στους περισσότερους . Μέσα από θέµατα των Brubec, Coltraine, Evans κα, ακόµη και σε παραλλαγές αλλά και εντελώς προσωπικά θέµατα κι επεξεργασίες του trio, ο ακροατής γίνεται συµµέτοχος και συνοδοιπόρος σε ένα ηχητικό υλικό που συχνά καθηλώνει και άλλοτε ενθουσιάζει µε τις κορυφώσεις και τις εκκωφαντικές σιωπές του ..." Θα παίξουν οι :Βαγγέλης Τσινας (drums) - Μανόλης Παπαδακης (piano) - Ηλίας Πανταζης (electric bass) .


Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Η συνέχεια από σελ. 3 Το ύψος των δανείων µπορεί να φθάσει µέχρι το 100% του προµπολογισµού του υπό εκτέλεση έργου. Όµως για έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν από νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα το δάνειο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του προµπολογισµού, ενώ στις περιπτώσεις συγχρηµατοδότησης το ύψος του δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 90% του προµπολογισµού του έργου.

Για το 2013-2014 Α ν ακ οι ν ώθ η κ αν οι δ ι και ούχοι του κ οι ν ων ι κ ού τ ου ρι σ µ ού

Από τα έσοδα, τα ανταποδοτικά και από υποθηκεύσεις ακινήτων η αποπληρωµή

σης, αθλητικών κέντρων, κολυµβητηρίων, κοιµητηρίων, δηµοτικών ιατρείων, γεωτρήσεων, κ.λπ. Θα χορηγούνται επίσης δάνεια και για την προµήθεια ή µίσθωση µηχανηµάτων προκειµένου οι ΟΤΑ να πραγµατοποιούν έργα.

Οι δήµοι, αναφέρεται πως, θα πρέπει να αποπληρώνουν από τα έσοδα τους ή από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν, να υποθηκεύουν ακίνητα τους µέχρι του ποσού του δανείου και, να υπάρχει εγγύηση υπέρ του δανειολήπτη από το ∆ηµόσιο ή Τράπεζα. Στις περιπτώσεις που τα δάνεια αποσκοπούν για την εκτέλεση έργων µπορεί να προκαταβάλλεται το 10% του αιτουµένου ποσού, χωρίς κανένα δικαιολογητικό και το υπόλοιπο ποσό να καταβάλλεται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών του έργου.

Εντείνουν τον αγώνα τους τα κοινωνικά ιατρεία

Τ

ην ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στο ΕΣΥ, ζητά µε ανακοίνωσή του το Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού, ενώ παράλληλα τονίζει ότι «Όποιος προσπαθήσει µε πρόσχηµα την ηµί-ελεύθερη πρόσβαση να περιορίσει το δικαίωµα όλων στην υγεία ή να αφανίσει τα κοινωνικά ιατρεία και να τους αφαιρέσει την δυνατότητα να βοηθάνε την κοινωνία σε αυτή την τόσο κρίσιµη στιγµή, να είναι σίγουρος ότι θα µας βρει απέναντι του.» "Τα κοινωνικά ιατρεία είναι λύσεις ανάγκης και δεν φιλοδοξούν να γίνουν χώροι πολιτικής αντιπαράθεσης ή προβολής των πολιτικών επιδιώξεων κανενός. Όποιοι προσπαθήσουν να καπηλευτούν την αλληλεγγύη και να την χρησιµοποιήσουν εναντίον των πολιτών θα µας βρουν απέναντι τους. Εµείς σαν κοινωνικό ιατρείο όχι µόνο θα εντείνουµε τον αγώνα µας, αλλά θα παλέψουµε να ανατραπούν οι ανθρωποκτόνοι νόµοι και πολιτικές στην υγεία", προστίθεται στην ανακοίνωση του ΜΚΙΕ Γίνεται επίσης λόγος για το πρόγραµµα του υπουργείου Υγείας «κουπόνι υγείας» για τους ανασφάλιστους πολίτες: "Απευθύνεται σε µια µικρή µερίδα 230,000 ανασφάλιστων πολιτών, µε διάρκεια µόνο δύο ετών, και µε πολύ περιορισµένο εύρος προσφερόµενων πρωτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας- και αυτές δηλαδή κουτσουρεµένες- χωρίς καµία πρόνοια για παροχή φάρµακων ή για πιθανές ακριβές εξετάσεις, ή για δευτεροβάθµια περίθαλψη σε νοσοκοµεία κ.λπ. Πάλι ξαφνικά στις 10 Σεπτέµβρη 2013, εµφάνισε την υπογραφή συµφώνου συνεργασίας µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Σύνδεσµο Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και την Αρχιεπισκοπή, όπου αναφέρεται ότι θα υπάρξει δωρεάν διάθεση φαρµάκων, κοντά στη λήξη τους σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες. Όλα αυτά την στιγµή που νοσοκοµεία κλείνουν στη χώρα, χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό δεν γνωρίζουν εάν θα εργάζονται και ο ΕΟΠΠΥ να ακροβατεί σε ένα τεντωµένο σχοινί και κανείς δεν γνωρίζει εάν θα συνεχίσει να υπάρχει έστω και στην οικτρή σηµερινή κατάσταση ή αν θα µετατραπεί σε µίνι εργολάβο που θα µοιράζει υπηρεσίες για τους ασφαλισµένους του σε ιδιώτες". Σύµφωνα µε την ανακοίνωση "Το Υπουργείο Υγείας έχει χρέος να παλέψει για να φροντίσει τις πιο αδύναµα κοινωνικά οµάδες στο σύνολό τους και όχι να προαναγγέλλει προγράµµατα που καλύπτουν µικρή µερίδα ανασφάλιστων και στη συνέχεια να εµπλέκει τις φαρµακοβιοµηχανίες οι οποίες θα διαθέτουν στους ανασφάλιστους και άπορους φάρµακα 6 µήνες πριν την λήξη τους, αυτά δηλαδή που δεν µπορούν να διαθέσουν στην αγορά".

Τα µητρώα των 110.000 δικαιούχων του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού 2013-2014 αναρτήθηκαν τη ∆ευτέρα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν τους πίνακες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆, στην ενότητα «e-υπηρεσίες - Κοινωνικός Τουρισµός». Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν τα µητρώα των παρόχων (ξενοδόχοι κ.λπ.), όπως και οι πίνακες των Αποκλειοµένων ∆ικαιούχων - Ωφελουµένων και Παρόχων. Σε ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΑΕ∆ επισηµαίνεται, ότι οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Οργανισµού, αφού η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού έχει τη µορφή ενός µοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθµού. Η επιταγή ενεργοποιείται µε την εµφάνιση των δικαιούχων - ωφελουµένων στα καταλύµατα των παρόχων.


Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

Καταγγελίες για παιδικούς σταθµούς που ζητούσαν πρόσθετα χρήµατα Την παρέµβαση της δικαιοσύνης ζήτησε ο Γιάννης Μιχελάκης

Καταγγελίες για παιδικούς σταθµούς που ζητούσαν πρόσθετα χρήµατα Την παρέµβαση της δικαιοσύνης ζήτησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης µετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας και έχουν περιέλθει σε γνώση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. (Ε.Ε.Τ.Α.Α). Στον εισαγγελέα παιδικοί σταθµοί που ζητούσαν πρόσθετα χρήµατα Σύµφωνα µε τις καταγγελίες παιδικοί σταθµοί απαιτούσαν από τους γονείς πρόσθετα χρήµατα για παρεχόµενες υπηρεσίες, που όµως καλύπτονται πλήρως από το πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». Με επιστολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε τη διερεύνηση της ενδεχοµένης τέλεσης ποινικών αδικηµάτων από την πλευρά των υπευθύνων λειτουργίας των εν λόγω καταγγελλοµένων παιδικών σταθµών. Το πλήρες κείµενο της επιστολής Μιχελάκη προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Αξιότιµε κύριε Εισαγγελέα Με την υπ' αριθµ. 1360/19.06.2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνηση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», η οποία υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα µεταξύ των άλλων και 765 ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί. Σηµειώνουµε ότι τα ποσά που καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στους Φορείς/∆οµές ανά θέση και ανά κατηγορία καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών από τον Φορέα/∆οµή. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν: α) Τη φύλαξη µε δραστηριότητες για την απασχόληση, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, β) Τη σίτιση (πρωινό και µεσηµεριανό) βρεφών / παιδιών, εφόσον αυτή την τελευταία την έχει δηλώσει στην προσφορά του ο Φορέας/∆οµή γ) Σηµειώνεται ότι στα σχετικά όρια δαπάνης περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για γραφική ύλη αξίας 100 Ευρώ. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω οι Φορείς/∆οµές που έχουν υπαχθεί στο πρόγραµµα και οι οποίοι µε την αίτησή τους έχουν δηλώσει την κατηγορία µε σίτιση, υποχρεούνται να προσφέρουν πρωινό και µεσηµεριανό χωρίς να ζητούν οποιοδήποτε άλλο ποσό για τροφεία. Σύµφωνα µε καταγγελίες που έχουν περιέλθει και σε γνώση της Ε.Ε.Τ.Α.Α, οι παιδικοί σταθµοί που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο έγγραφο απαιτούσαν από τους γονείς πρόσθετα χρήµατα για παρεχόµενες υπηρεσίες. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε να διερευνήσετε την πιθανότητα τέλεσης ποινικών αδικηµάτων από την πλευρά των υπευθύνων λειτουργίας των εν λόγω καταγγελλοµένων σταθµών. Με Εκτίµηση Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ÈÑÉÁÓÉÏ-9 •

Ταχύτατη λύση για τους ασθενείς µε καρκίνο, λόγω έλλειψης ογκολογικών φαρµάκων

Ζητεί µε ερώτησή του ο βουλευτής περιφέρειας Αττικής Θ. Μπούρας

Ο

βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.∆., τ. Υφυπουργός και Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ν∆ Θανάσης Μπούρας κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα «Ελλείψεις Ογκολογικών Φαρµάκων». Η ερώτηση έχει ως εξής: «Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται σηµαντικό πρόβληµα στη διάθεση συγκεκριµένων ογκολογικών φαρµάκων, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της υγείας ασθενών µε καρκίνο. Υπάρχει έλλειψη oγκολογικών φαρµάκων σε ορισµένα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία της Αττικής καθώς και στο Φαρµακείο του ΙΚΑ. Επιπλέον, οι φαρµακοποιοί αρνούνται να πιστώσουν τους ασφαλισµένους ασθενείς µε τη δαπάνη των φαρµάκων. Το γεγονός αυτό αποκλείει τη συνέχιση της θεραπευτικής αγωγής σε µια µεγάλη µερίδα ασθενών µε καρκίνο και θέτει άµεσα σε κίνδυνο την ζωή τους. Οι πολλαπλές στρεβλώσεις στη διάθεση και διακίνηση των ογκολογικών φαρµάκων στην Ελληνική αγορά θα πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα µε καίριες παρεµβάσεις από την ηγεσία του ΥΥΚΑ, σε συνεργασία µε τις Υγειονοµικές Περιφέρειες και τις ∆ιοικήσεις Νοσοκοµείων, ώστε να δοθεί οριστική επίλυση σε αυτό το πρόβληµα. Καθώς η Πολιτεία έχει θεµελιώδη υποχρέωση να

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ

ΛΙΜΕΝΟΣ

Αρ. Πρωτ. 02. 3519/2878 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (MASTERPLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων

Σύµβουλος του Ο.Λ.Ε Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για το έργο «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (MASTERPLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» σύµφωνα µε υπ' αριθµό 35130/739/11-08-2010 Υπουργική απόφαση - Φ.Ε.Κ 1291Β/11-08-210 , για την ανά

Υ πό σ τ ασ ι ς -l i v e Στις 20 Σεπτεµβρίου στην αυλή του Καλλιτεχνείου Αχαρνών Το σχήµα ''Υπόστασις'' έκανε τα πρώτα του βήµατα στα τέλη του 2009 στις Αχαρνές, σας project πειραµατικής/ατµοσφαιρικής µουσικής από το Θωµά Μελετέα και τον Γιάννη Μητράκο. Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε ολοκληρωµένη µπάντα µε την προσθήκη του Ραφαήλ Μελετέα στα τύµπανα και το φλάουτο και του Κώστα Ναστούλη στο µπάσο, αλλάζοντας µουσική κατεύθυνση σε πιο heavy rock µονοπάτια µε ελληνόφωνο στίχο, διατηρώντας παράλληλα πάντα µια πειραµατική διάθεση. Την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου υποδέχονται παλιούς και νέους φίλους στην αυλή του Καλλιτεχνείου Αχαρνών µε παλαιότερες και ολοκαίνουργες δηµιουργίες.

εξασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών στην έγκαιρη και κατάλληλη φαρµα-

κευτική αγωγή, ανάλογα µε την πάθησή τους ερωταται ο Αρµόδιος Υπουργός: -Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άµεσα προκειµένου να βρεθεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη λύση ώστε οι ασθενείς µε καρκίνο να είναι σε θέση να συνεχίζουν εγκαίρως την απαραίτητη θεραπεία τους;»

δειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προµπολογισµού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 24η /09 / 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 π.µ. ώρα λήξης 12:00 π.µ. στα γραφεία της έδρας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., στην οδό Κανελλοπούλου αρ.6. στην Ελευσίνα. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκ

τοί αναγνωρισµένοι ανάδοχοι του αντικειµένου που δηµοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Ο.Λ.Ε Α.Ε κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλέφωνο: 210-5543755). Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΛΕ ΑΕ Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας


10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Η ΟΜΑ∆Α ΒΟΛΛΕΙ ΤΟΥ ΚΕΛΕΟΥ 3-1 ΤΟΝ ΜΕΛΑ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 1-1 ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΟΛΙΑΚΟ

ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 21:00 ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

Η γυναικεία οµάδα βόλλει του Κελεού Ελευσίνας η οποία θα πάρει φέτος συµµετοχή στο πρωτάθληµα της Β' ΕΣΠΕ∆Α σε φιλικό προετοιµασίας που έγινε στο κλειστό του ∆ασκαλάκη επικράτησε της οµάδας Μελάς Αγίου Ελευθερίου µε 3-1 στα σέτ. Αγωνίστηκαν οι: Αντωνία Κρουστάλη, Καλλιόπη Κατσάνου, Μαριλένα Γκέλου, Κατερίνα Μπραχαι, Λένα Ντερτεριάν, Αθηνά Παπαδοπούλου, Σοφία Τζινίδη, Ελένη Οικονόµου, Ευαγγελία Μαυράκη, Αθηνά Σέρρα, Φωτεινή Κωνσταντώνη, Μελετία ∆ήµου και Μαρία Παπαδοπούλου. Προπονητές: Ντάνος Οικονοµόπουλος Βασίλης Βλάχος. Σήµερα το συγκρότηµα του Κελεού θα δώσει νεό φιλικό στο ∆ασκαλάκης µε τη Νέα Πέραµο. Το µάτς θα ξεκινήσει στις 21:00.

Το πρώτο φιλικό προετοιµασίας έδωσε η γυναικεία οµάδα του Θριασίου πεδίου ύστερα απο 2 εβδοµάδες προπόνησης µε την οµάδα του Σεπολιακού Πάρνηθας.Οι δύο οµάδες ύστερα από ένα αµφίροπο παιχνίδι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Η προπονήτρια Αθηνά Ρεντούµη έβγαλε χρήσιµα συµπεράσµατα.<<Αν και βρισκόµαστε στην αρχή της προετοιµασίας έχοντας βαριά πόδια και δύσκολα τρεξίµατα,η οµάδα έδειξε κάποια θετικά στοιχεία,αλλά και πολλά κενά σε αρκετούς τοµείς,κάτι που θα φτιαχτεί µέσα απο την δουλειά και τις συνεχόµενες προπονήσεις. Επόµενο φιλικό είναι την Πέµπτη στην Ελευσινα Γιώργος Ρουµελιώτης µε την Α.Ε Γλυφάδας στις 21:15.

ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΙΚΟ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΛΟΓΩ ΛΕΒA∆ΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Συνεχίστηκε χθές το πρωί η προετοιµασία του Αστέρα Μαγούλας. Η προπόνηση έγινε στο Γιώργος Ρουµελιώτης.

Απών ήταν ο Γιώργος Χάλαρης, ο οποίος συνεχίζει θεραπείες και δύσκολα θα προλάβει να είναι έτοιµος για τον αγώνα Κυπέλλου µε τον

Λεβαδειακό την προσεχή εβδοµάδα. Η προετοιµασία θα συνεχιστεί σήµερα το πρωί.


Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Εγχειρίστηκε ο τραυµατίας Σπύρος Σταµέλος. Πλήρης η υποστήριξη της ΠΑΕ Βύζας Εγχειρίστηκε µε επιτυχία χθές στο νοσοκοµείο ΙΑΣΩ Τζένεραλ, από τον ορθοπεδικό χειρουργό κ. Καραγιάννη, ο πδοσφαιριστής του Βύζα Σπύρος Σταµέλος. Ο πατέρας του παίκτη και Γενικός Αρχηγός της οµάδας Λευτέρης Σταµέλος και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Σωτήρη Μαυρονάσιο. Ο κ Μαυρονάσιος συµπαραστάθηκε στον τραυµατία ποδοσφαιριστή και κάλυψε όλα τα έξοδα της εγχείρισης. Πάνω απ’ όλα όµως βρέθηκε στο πλάι του κατά τη διάρκεια της εγχείρισης, δείχνοντας έτσι το προσωπικό του ενδιαφέρον. Τέλος καλό, όλα καλά. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της προετοιµασίας της οµάδας .

ΚΥΖΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Τουρνουά στη µνήµη του Ακη Αθανασόπουλου Τουρνουά στη µνήµη αδικοχαµένου συναδέλφου Ακη Αθανασόπουλου ο οποίος εργάστηκε στο «Βήµα» επί σειρά ετών αποφάσισε να διοργανώσει η διοίκηση της Κύζικου Νέας Περάµου. Η οµάδα βόλε@ της Νέας Περάµου ήταν µια από τις µεγάλες αγάπες του Ακη Αθανασόπουλου ο οποίος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ευχαριστήρια ανακοίνωση υποστήριξης της Εθνικής Ανδρών µετά τον αποκλεισµό της από το Ευρωµπάσκετ της Σλοβενίας, εξέδωσε η ΚΑΕ Πανελευσινιακός. Η ανακοίνωση: «Ευχαριστούµε για τις έντονες στιγµές! Οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΨΑΧΝΩΝ Στα πλαίσια της προετοιµασίας του και προετοιµαζόµενος για το µάτς της πρεµιέρας µε τον Πανηλειακό στα Μέγαρα ο Βύζας θα δώσει το Σάββατο φιλικό αγώνα στις 17:30 µε τον Ηρακλή Ψαχνών.

µόχθησε για την ανάπτυξη του συλλόγου και για τη διάδοση του βόλε@ στην περιοχή. Στο τουρνουά που θα διεξαχθεί στη Νέα Πέραµο από 27-29 Σεπτεµβρίου θα πάρουν µέρος εκτός από τη διοργανώτρια οµάδα τρεις οµάδες της Α1 βόλε@ ανδρών η Λαµία, ο Άρης και η ΑΕΚ. Το πρόγραµµα του τουρνουά που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Νέας Περάµου (Μεγάλο Πεύκο) σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Μεγάρων θα ανακοινωθεί εντός των ηµερών.

Στον αθλητισµό το πιο σηµαντικό είναι η συµµετοχή. ∆εν έχει µεγάλη σηµασία η νίκη σε µία δραστηριότητα στην οποία πάντα υπάρχει και κάποιος άλλος που αγωνίζεται µαζί µε εσένα και µπορεί να είναι καλύτερος. Αυτό που επιβραβεύεται πάντα είναι η προσπάθεια και το «ευ αγωνίζεσθαι». Η οικογένεια του Πανελευσινιακού ευχαριστεί την Εθνική Οµάδα Καλαθοσφαίρισης για όλα τα όµορφα κι έντονα συναισθήµατα που µας χάρισε στη διάρκεια της συµµετοχής στο Ευρωµπάσκετ 2013. Μπορεί να µην εκπληρώθηκαν οι στόχοι αλλά σίγουρα οι εµπειρίες θα µας κάνουν καλύτερους και η αγαπηµένη Εθνική όλων των Ελλήνων θα ανέβει και πάλι ψηλά! Είναι µία ευκαιρία να προβληµατιστούµε όλοι µας για το άθληµα της Καλαθοσφαίρισης που συγκινεί όλη την Ελλάδα. Ας προσπαθήσουµε να γίνουµε καλύτεροι προωθώντας το αθλητικό πνεύµα ώστε ο κόσµος να αγκαλιάσει περισσότερο το άθληµα και κυρίως τα νέα παιδιά να βρουν διέξοδο στη ζωή. Μία µπάλα, ειδικά εκείνη µε τους ρόζους, είτε θα µπει στο καλάθι είτε θα αστοχήσει. Το ζητούµενο είναι αν θέλουµε να µπει για να νιώσουµε τη χαρά του αθλητισµού ή των αριθµών»

Ο Αγιασµός των Π αλαιµάχων Ν έα ς Περ άµου

1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Την Πέµπτη 19 Σεπτεµβρίου στις 6 το απόγευµα εγκαινιάζεται η νέα ποδοσφαιρική περίοδος 20132014 της Ενωσης Παλαιµάχων Πειραιά. στις εγκαταστάσεις στου Ρέντη. ΄Ολες οι οµάδες πρέπει να δώσουν το παρόν καταθέτοντας στη γραµµατεία την έγγραφη συµµετοχή τους στο νέο τουρνουά , πίνακα αθλουµένων , τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λ.π. Στη 1η συνεδρίαση µπορούν να συµµετάσχουν και νέες υπό εγγραφή οµάδες παλαιµάχων του Πειραιά και όχι µόνο. Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Νίκος Σιδηρόπουλος και οι συνεργάτες του στο ∆.Σ. , εύχονται καλή ποδοσφαιρική χρονιά στους εκπροσώπους, ποδοσφαιριστές, προπονητές και σε όσους επώνυµους και ανώνυµους συµµετέχουν στο τουρνουά µε οποιαδήποτε αθλητική ιδιότητα.

Πραγµατοποιηθηκε ο καθιερωµενος αγιασµος των παλαιµαχων ποδσφαιριστών Νέας Περάµου εν όψει της νέας ποδοσφαιρικής περιοδόυ 2013-2014. Τον αγιασµό πραγµατοποίησε ο Πατηρ-Αριστοµένης. Ευχάριστη νότα ήταν η παρουσία της πρώτης οµάδος της Νέας Περάµου η οποία συµµετείχε στον αγιασµό µαζί µε τους παλαιµάχους. Κατόπιν ανακοινώθηκε το πρόγραµµα αγώνων Σεπτεµβρίου 23-09-2013 µε Ηφαιστο Περιστερίου και 30-09-2013 µε Χαιδάρι. Κατόπιν ακολούθησε πρόπόνηση.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Επιστροφή των κοινωνικών δικτύων στο Ιράν Ελεύθερη πρόσβαση σε Facebook και Twitter έχουν πλέον οι χρήστες στο Ιράν, τέσσερα χρόνια µετά το αιφνίδιο µπλοκάρισµα των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του πρώην προέδρου Μαχµούντ Αχµαντινετζάντ. ∆ηµοσιογράφοι στην Τεχεράνη που συνεργάζονται µε τους New York Times και την Washington Post ανέφεραν µέσω Twitter ότι µπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ την είδηση επιβεβαίωσαν και αρκετοί πολίτες που χρησιµοποιούν διαφορετικές υπηρεσίες παροχής Internet. Οι ιρανικές αρχές µπλόκαραν το Facebook και το Twitter το καλοκαίρι του 2009, κατά τη διάρκεια της αµφιλεγόµενης επανεκλογής του Μ. Αχµαντινετζάντ στην προεδρία που πυροδότησε µαζικές διαδηλώσεις. Η νέα ηγεσία του µετριοπαθούς κληρικού προέδρου Χασάν Ροχανί ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος του Ιράν τον περασµένο µήνα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα υιοθετήσει µια διαφορετική προσέγγιση για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Ιράν το Ανώτατο Συµβούλιο για τον Κυβερνοχώρο καθορίζει ποιες ιστοσελίδες είναι προσβάσιµες για τους Ιρανού ενώ και µια ειδική αστυνοµική δύναµη επισκέπτεται τους πολίτες στα σπίτια τους και τους προειδοποιεί στην περίπτωση που επιχειρήσουν να εισέλθουν σε απαγορευµένες ιστοσελίδες.

Ένας 34χρονος ο δράστης του µακελειού στα γραφεία του Πολεµικού Ναυτικού στην Ουάσιγκτον Τον 34χρονο Άααρον Αλέξις από το Τέξας κατονόµασαν οι αµερικανικές αρχές ως το µοναδικό δράστη του µακελειού στα γραφεία του Πολεµικού Ναυτικού στην Ουάσιγκτον, µε απολογισµό 12 νεκρούς και οκτώ τραυµατίες. Αν και δεν αποκλείουν εντελώς το ενδεχόµενο να υπήρξε και δεύτερος ένοπλος, οι µέχρι τώρα

ενδείξεις οδηγούν στον 34χρονο, ο οποίος υπηρέτησε στο Ναυτικό την περίοδο 2007-2011. Ο δράστης έπεσε νεκρός µετά από ανταλλαγή πυρών µε την αστυνοµία. Ο 34χρονος Άαρον Αλέξις, που άνοιξε πυρ µε ένα ηµιαυτόµατο όπλο σε κτίριο του Πολεµικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, ήταν πρώην έφεδρος παρασηµοφορηµένος πεζοναύτης, µε συχνές εξάρσεις θυµού και είχε αποµακρυνθεί από το Πολεµικό Ναυτικό για αδιευκρίνιστους λόγους. Μετά από τέσσερα χρόνια στις τάξεις του Ναυτικού, δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτοµέρειες για τη συµπεριφορά που οδήγησε στην αποµάκρυνσή του. Το τελευταίο διάστηµα είχε προσληφθεί από έναν υπεργολάβο της Hewlett – Packard για την "ανακαίνιση" του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από το intranet του Πολεµικού Ναυτικού, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της Hewlett – Packard. Μετά την αναχώρηση από το Πολεµικό Ναυτικό, ο Αλέξις εργάστηκε ως delivery boy σε ένα τα‚λανδέζικο εστιατόριο στo Φορτ Γουόρθ, µετέβη στην Τα‚λάνδη και στην Ιαπωνία όπου συµµετείχε σε βουδιστικές τελετές ενώ το 2004 είχε συλληφθεί καθώς έριξε τρεις σφαίρες στα ελαστικά ενός αυτοκινήτου που ήταν σταθµευµένο έξω από το σπίτι του. Ο ίδιος είπε τότε στην αστυνοµία ότι το έκανε καθώς "ήταν θυµωµένος", αλλά δεν θυµόταν τίποτε άλλο. Εκείνη την περίοδο εξάλλου παραδέχτηκε ότι συµµετείχε ενεργά στην έρευνα για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου και είχε δηλώσει πώς εκείνα τα γεγονότα τον είχαν ταράξει. Ο πατέρας του είχε µιλήσει για τα προβλήµατα του γιου του και την ανικανότητα ελέγχου του θυµού του, αναφέροντας ως κύρια αιτία διαταραχές µετα - τραυµατικού στρες από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε µια έκθεση της αστυνοµίας που δηµοσιεύτηκε στο Seattle.gov. Ο πρόεδρος Μπαράκ Οµπάµα έδωσε εντολή οι σηµαίες να κυµατίζουν µεσίστιες σε όλους του δηµόσιους και στρατιωτικούς χώρους των Ηνωµένων Πολιτειών, καθώς και στις αµερικανικές στρατιωτικές και διπλωµατικές αποστολές ανά τον κόσµο µέχρι την Παρασκευή το βράδυ, ως ένδειξη σεβασµού προς τα θύµατα του µακελειού στην Ουάσινγκτον.

«Γάζωσαν» Νοτιοκορεάτη που προσπαθούσε να µπει στη Βόρεια Κορέα Νεκρός έπεσε ένας 47χρονος Νοτιοκορεάτης, ενώ προσπαθούσε να περάσει παράνοµα στη Βόρεια από τη Νότια Κορέα διασχίζοντας τον ποταµό Ιµτζίν. Ο νοτιοκορεατικός στρατός έριξε «εκατοντάδες» σφαίρες εναντίον του. Ανάλογο περιστατικό έχει να συµβεί πάνω από 20 χρόνια, σύµφωνα µε επίσηµη πηγή. Τα κίνητρα του Νοτιοκορεάτη Ναµ Γιονγκ-Χο παρέµειναν άγνωστα. Σύµφωνα µε το διαβατήριο που είχε πάνω του, είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Ιαπωνία τον Ιούνιο, αλλά το Τόκιο είχε απορρίψει το αίτηµά του. Σύµφωνα µε τον Νοτιοκορεάτη στρατηγό Τσο ΓιονγκΣουλ, οι στρατιώτες έριξαν πολλές προειδοποιητικές βολές πριν ανοίξουν πυρ εναντίον του άνδρα. Περί τους 30 στρατιώτες χρησιµοποίησαν τα όπλα τους ρίχνοντας "πολλές εκατοντάδες σφαίρες", διευκρίνισε. Ο αναπληρωτής υπουργός Άµυνας της Νότιας Κορέας υπεραµύνθηκε της αντίδρασης των µεθοριακών φρουρών. "Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουν οι ξένοι, αλλά οι δύο Κορέες συνεχίζουν να είναι σε πόλεµο" µετά την ανακωχή του 1953 η οποία δεν επικυρώθηκε από συνθήκη ειρήνης, είπε. Η φυγή Νοτιοκορεατών στη Βόρεια Κορέα είναι εξαιρετικά σπάνια, ενώ τα τελευταία 60 χρόνια 23.500 Βορειοκορεάτες έχουν φθάσει στο νότο και άλλοι Βορειοκορεάτες έχουν διαφύγει και κρύβονται στην Κίνα ή σε τρίτη χώρα.

Βίασαν πολλαπλά 5χρονη στο Πακιστάν ∆ιαδηλώσεις σε πολλές πόλεις του Πακιστάν οργάνωσαν ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων µετά το φριχτό βιασµό κοριτσιού ηλικίας 5 ετών, ο οποίος προκάλεσε απίστευτο κύµα οργής στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η αστυνοµία δεν έχει ακόµα συλλάβει κανέναν ύποπτο.

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εντοπίστηκε γονίδιο αναίσθητο στον πόνο Η µετάλλαξη του γονιδίου µπορεί να οδηγήσει σε νέου τύπου παυσίπονα Μία οµάδα ερευνητών εντόπισε µία µετάλλαξη γονιδίου που διακόπτει στον άνθρωπο την αντίληψη του πόνου και µπορεί να ανοίξει το δρόµο για την ανάπτυξη νέων παυσίπονων φαρµάκων, που θα µπλοκάρουν τον πόνο µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τ α άτοµα µε συγγενή αναλγησία δεν µπορούν να αισθανθούν το σωµατικό πόνο, µε αποτέλεσµα να τραυµατίζονται συχνά επειδή δεν δέχονται προστατευτικά προειδοποιητικά σήµατα µέσω του πόνου. Γερµανοί και Βέλγοι ερευνητές, µε επικεφαλής τον Ingo Kurth του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Γιένα στη Γερµανία, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό "Nature Genetics", συνέκριναν τα γονίδια ενός κοριτσιού που πάσχει µε τη συγκεκριµένη διαταραχή µε τα γονίδια των γονιών της που δεν εµφανίζουν

συγγενή αναλγησία και νιώθουν πόνο και βρήκαν το µεταλλαγµένο γονίδιο SCN11A, το οποίο ευθύνεται για την ιδιόµορφη νευροφυσιολογία του κοριτσιού. Το συγκεκριµένο γονίδιο ελέγχει την ανάπτυξη ειδικών

κυτταρικών (νευρωνικών) υποδοχέων στο δέρµα και σε άλλα σηµεία του σώµατος, οι οποίοι µεταφέρουν τα αισθητήρια ερεθίσµατα στο νωτιαίο µυελό και τελικά στον εγκέφαλο. Η συγκεκριµένη γενετική µετάλλαξη δρα µε τρόπο τέτοιο που οι νευρώνες µπλοκάρουν τα ηλεκτρικά σήµατα του πόνου. Για να επιβεβαιώσουν τα ευρήµατά τους, οι ερευνητές έκαναν πειράµατα µε ποντίκια στα οποία εισήγαγαν την ίδια µετάλλαξη του γονιδίου. Βρήκαν πως ένα 11% των ποντικιών άρχισε να εµφανίζει τραύµατα όµοια µε αυτά που εµφανίζουν τα άτοµα µε συγγενή αναλγησία, όπως κατάγµατα και εγκαύµατα. Συµπέραναν, ωστόσο, πως παρά τις οµοιότητες µεταξύ ποντικιών και ανθρώπων µε τη µετάλλαξη, οι άνθρωποι φαίνεται πως έχουν µεγαλύτερο βαθµό αναισθησίας στον πόνο. Πλέον, οι ερευνητές έχουν αρχίσει ήδη τη µελέτη για την ανάπτυξη νέων φαρµάκων κατά του πόνου.


Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α ∆ιαγραφή 2 εκατ. ευρώ από το δηµόσιο χρέος Τη διαγραφή 2 εκατ. ευρώ από το σύνολο του δηµόσιου χρέους ανακοίνωσε το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Στα´κούρα, µε την αποδοχή της δωρεάς και την ακύρωση των ελληνικών οµολόγων που είχε αποκτήσει ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός “Greece Debt Free”. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ.Στα´κούρας ευχαριστεί εκ µέρους της κυβέρνησης το µη κερδοσκοπικό οργανισµό “Greece Debt Free” για την ισχυρού συµβολισµού πρωτοβουλία που ανέλαβε, σηµειώνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναµη του Ελληνισµού.

«Φρένο» στις δηλώσεις Ε9 µε αγροτεµάχια µέχρι τις 20-9-2013 Ανακοίνωση µε την οποία ζητείται από τους φορολογούµενους και τους επαγγελµατίες του κλάδου να µην προβαίνουν σε επικαιροποιήσεις δηλώσεων Ε9, µε αλλαγές µόνο στα αγροτεµάχια, µέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013, εξέδωσε πριν λίγο το υπουργείο Οικονοµικών. Και τούτο, στην απόηχο αντίστοιχης έκκλησης που είχε απευθύνει λίγο νωρίτερα ο γ.γ. Χάρης Θεοχάρης, µέσω "Τwitter" εξαιτίας προβληµάτων υπερφόρτωσης που παρατηρούνται στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος Taxis net, καλώντας τους φορολογούµενους να υποβάλουν τα στοιχεία του Ε-9 για τα αγροτεµάχια µετά τις 20 Σεπτεµβρίου και µέχρι τις 14 Οκτωβρίου, οπότε λήγει η σχετική προθεσµία για τα αγροτεµάχια. Ειδικότερα, µε αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), από το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοινώθηκαν τα εξής: "Μεταβολές ακινήτων έτους 2013, που υποχρεούται το φυσικό πρόσωπο να αναγράψει στον Πίνακα 1 (Στοιχεία οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισµού και κτισµάτων εντός & εκτός σχεδίου) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), πραγµατοποιούνται µέχρι την 20ή Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 23:59:59. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις και εάν το φυσικό πρόσωπο είναι κύριος αγροτεµαχίων, προκειµένου να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων πρέπει να συµπληρώσει ορισµένες πρόσθετες πληροφορίες στα ακίνητα που αναγράφονται στον Πίνακα 2 (στοιχεία αγροτεµαχίων), που ίσως ζητηθούν κατά τη διαδικασία οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της. Επικαιροποιήσεις ακινήτων έτους 2013 που υποχρεούται το φυσικό πρόσωπο να πραγµατοποιήσει στον Πίνακα 2 (στοιχεία αγροτεµαχίων) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), πραγµατοποιούνται µέχρι την 14η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 23:59:59. Τροποποιήσεις στα στοιχεία των αγροτεµαχίων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, δύναται να πραγµατοποιούνται µέχρι και την ανωτέρω ηµεροµηνία (14/10/2013)

µε την υποβολή νέας δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Ως εκ τούτου, καλούµε τους φορολογουµένους και τους επαγγελµατίες του κλάδου να µην προβαίνουν σε επικαιροποιήσεις δηλώσεων µε αλλαγές µόνο στα αγροτεµάχια µέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου καθώς υπάρχει αρκετός χρόνος επικαιροποίησης µέχρι και την 14η Οκτωβρίου". Το πρωί 9.00-12.00

Τρίωρη στάση εργασίας στα ΜΜΕ Τρίωρη στάση εργασίας κήρυξαν για σήµερα από τις 9:00 το πρωί έως τις 12:00 το µεσηµέρι οι οµοσπονδίες των εργαζοµένων στον κλάδο της ενηµέρωσης. Όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), η στάση εργασίας θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει για µεθαύριο οι Α∆Ε∆Υ και ΓΣΕΕ ενάντια στις απολύσεις. Της στάσης εργασίας εξαιρούνται όσοι δηµοσιογράφοι καλύπτουν και µεταδίδουν τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ, «λέµε ΟΧΙ στο λουκέτο της ΕΡΤ, λέµε ΟΧΙ στις χιλιάδες απολύσεις εργαζοµένων του κλάδου µας, λέµε ΟΧΙ και στις δροµολογηµένες απολύσεις των εργαζοµένων στα δηµοτικά ραδιόφωνα, λέµε ΟΧΙ στη φίµωση της δηµοτικής ραδιοφωνίας. Παλεύουµε για το δικαίωµα στην εργασία και το δικαίωµα στην αξιοπρέπεια. Παλεύουµε για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. ∆ιεκδικούµε λύσεις για τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών Ταµείων που βρίσκονται υπό κατάρρευση».

Μία 24χρονη κατηγορείται για τον θάνατο του µόλις 2 ηµερών νεογνού Μία 24χρονη κατηγορείται για τον θάνατο του µόλις δύο ηµερών νεογνού της σε θάλαµο της µαιευτικής κλινικής στο γενικό νοσοκοµείο Πύργου. Σύµφωνα µε την ΕΛΑΣ, χθες το πρωί το νοσοκοµείο ενηµέρωσε το αστυνοµικό τµήµα της πόλης για τον αιφνίδιο θάνατο του νεογνού εντός του θαλάµου. Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι η µητέρα του βρέφους αποχώρησε από το νοσοκοµείο για διάστηµα λίγων ωρών, χωρίς να ενηµερώσει το ιατρικό προσωπικό, αφήνοντας το νεογνό αβοήθητο, µε αποτέλεσµα να το βρει νεκρό µία µαία. Όταν η 24χρονη επέστρεψε στο νοσοκοµείο συνελήφθη. Σε βάρος της σχηµατίστηκε δικογραφία κακουργηµατικού χαρακτήρα, για έκθεση νεογνού σε κίνδυνο, µε συνέπεια το θάνατό του. Από τα µέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε εισρόφηση γάλακτος µετά τη λήψη του.

«Επεσαν» οι υπογραφές για τη διαθεσιµότητα σε εννέα υπουργεία Υπεγράφησαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την κατάργηση 1.929 πλεοναζουσών θέσεων σε εννέα υπουργεία. Από τη λίστα λείπει η ΚΥΑ του υπουργείου Παιδείας, όπου ακόµη βρίσκεται σε εµπλοκή το θέµα του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Σύµφωνα µε ανακοίνωση που εκδόθηκε το µεσηµέρι της Τρίτης από το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, ο αρµόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνυπέγραψε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που συνέταξαν και απέστειλαν τα ακόλουθα αρµόδια υπουργεία: 1. Υπουργείο Οικονοµικών 2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 3. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 6. Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 8. Υπουργείο Τουρισµού 9. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η κατάργηση των εν λόγω θέσεων γίνεται σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, της 23ης Ιουλίου, της 26ης Αυγούστου και της 13ης Σεπτεµβρίου και πραγµατοποιείται µετά από τεκµηρίωση, που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δοµών και σχέδια στελέχωσης υπουργείων και φορέων. Μέχρι στιγµής έχουν καταργηθεί, επίσης, 2.114 θέσεις εκπαιδευτικών, 2.234 θέσεις σχολικών φυλάκων, 53 θέσεις υπαλλήλων του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 1.672 υπαλλήλων του υπουργείου Υγείας. Επίσης, από 23 Σεπτεµβρίου καταργούνται οι 3.521 θέσεις της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν τις προαναφερθείσες θέσεις εντάσσονται στο πρόγραµµα κινητικότητας. Η πρώτη φάση του προγράµµατος περιλαµβάνει 12.500 δηµοσίους υπαλλήλους και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2013.


Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13) Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ ε πα γγε λµατ ικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανσ η , κ λ ι µ α τ ι σ µ ό ς , δ ο µ η µ έ νη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφ εία, ιατρε ία, δια γνωστικό κέ ν τρο, κλπ. Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.:210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολτα‚κών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5..7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου,

µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (9.9.13) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυ-

νσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.8.13)

Κοπέλα αναζητά εργασία για οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5.13) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13) Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω´νές ώρες στις περιοχές Με-

νιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.4.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

15.5

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ

Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου Τιµές πολύ λογικές BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)


Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ΤΕΧΝΙΚΟ Γ ΡΑΦ ΕΙ Ο

21.11.11

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

6932638453 Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑQΤΗ

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

(1.13)

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

(18.3.13)

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

(έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο 50ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Θηβών βιοτεχνικός χώρος 1.200 τ.µ. από µπετόν µε γραφεία σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Τιµή ενοικίου 1150 ευρώ. (10.9.13) Τηλ. επικοινωνίας: 210 5542022 και 6909853679


Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

«Ραγδαία εξάπλωση του AIDS στην Αθήνα. Αδιάφοροι για τη θεραπεία οι χρήστες» Ενηµερώθηκε µε επίσηµο έγγραφο η Βουλή Ανησυχητικές ενδείξεις ότι αλλάζει ο τρόπος µετάδοσης του ιού HIV/AIDS σε σχέση µε τους µέχρι σήµερα γνωστούς τρόπους µετάδοσης, έχουν περιέλθει σε γνώση του υπουργείου Υγείας, µετά από επιδηµιολογικές και µοριακές αναλύσεις σε άτοµα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για έρευνα που διενεργήθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και, όπως αναφέρεται σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «δείχνει νέες αλληλουχίες HIV που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα µετά το 2010 πιθανότατα από την Ασία». «Ο τρόπος διασποράς τους υποδεικνύει αλλαγές στον τρόπο µετάδοσης του ιού στην κοινότητα των ΧΕΝ (ενδοφλέβιοι χρήστες) στην περιοχή της Αθήνας», επισηµαίνεται στο έγγραφο που υπογράφει η υφυπουργός Υγείας Ζέττα Μακρή και διαβιβάστηκε στη Βουλή µετά από ερώτηση της βουλευτού της Ν∆ Φεβρωνίας Πατριανάκου. Με το ίδιο έγγραφο η Βουλή ενηµερώνεται για την επιδηµική έξαρση του HIV/AIDS στον πληθυσµό των εξαρτηµένων. Τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ δείχνουν ότι ανάµεσα στο 2010 και το 2011 τα κρούσµατα της µόλυνσης αυξήθηκαν 1.500% µεταξύ των χρηστών.

Έτσι, ο επιπολασµός του ιού στους χρήστες ουσιών το 2011 αυξήθηκε ραγδαία από 0,8% σε 4,4. Στην περιοχή της Αθήνας άγγιξε το 8,1%. Την ίδια ώρα ραγδαία αύξηση σηµειώνεται και στην εξάπλωση της ηπατίτιδας C µεταξύ των εξαρτηµένων. Στο έγγραφό της η υφυπουργός Υγείας δεν διστάζει να παρατηρήσει ότι «σε ένα περιβάλλον οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης µε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι χρήστες ουσιών, ήδη άνεργοι στην πλειονότητά τους, χάνουν το κίνητρό τους για θεραπεία» και ακόµη ότι «καθώς η ελπίδα για µια καλύτερη ζωή και το κίνητρο για θεραπεία µειώνονται, ενισχύεται η τάση των εξαρτηµένων να µη λαµβάνουν στοιχειώδη µέτρα προστασίας της υγείας τους. Ιδίως στην περιοχή της Αθήνας, οι αυτοκαταστροφικές µορφές συµπεριφοράς ενισχύονται, αυξάνεται η ενέσιµη χρήση ουσιών, η κοινή χρήση σύριγγας, η παράλληλη χρήση διαφορετικών ουσιών, η καταφυγή σε νέες, φθηνές, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες, οι ερωτικές επαφές χωρίς προφυλάξεις». Ειδικά για τα συνθετικά ναρκωτικά, σύµφωνα µε το υπουργείο Υγείας, τα κανναβινοειδή εντοπίζονται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και το «σίσα» (sisha), µια

ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΠΑ

Ε

φάπαξ θα καλούνται να πληρώνουν πλέον οι επιτηδευµατίες τους φόρους και τα πρόστιµα που βεβαιώνονται από τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς από την 1η Αυγούστου καταργήθηκε η δυνατότητα εξόφλησης των ποσών αυτών έως και σε 36 µηνιαίες δόσεις. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει να δώσει κίνητρο στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες να πληρώνουν τα ποσά του ΦΠΑ που προκύπτουν από χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις στο σύνολό τους εντός του µήνα υποβολής των δηλώσεων. Χωρίς προσαύξηση 2% Συγκεκριµένα, εξετάζεται το ενδεχόµενο σε κάθε περίπτωση εξόφλησης όλου του οφειλόµενου ποσού µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα του µήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης να µην επιβάλλεται προσαύξηση 2% στο 50% της οφειλής, όπως γίνεται σήµερα. Ειδικότερα µε εγκύκλιο που απέστειλε πριν από λίγες ηµέρες σε όλες τις εφορίες της χώρας ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης κοινοποίησε τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4172/2013, για το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µε τις οποίες προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή των φόρων και προστίµων. Συγκεκριµένα: 1. Ο φόρος που βεβαιώνεται: Με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα. Μετά από διοικητικό συµβιβασµό µε την ∆ΟΥ (µε βάση πρακτικό αποδοχής της διαφοράς κι αφού προηγηθεί η άµεση εξόφληση του 1/5 της διαφοράς), καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από την υπογραφή του πρακτικού µήνα. Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα. 2. Αν ασκηθεί από τον φορολογούµενο εµπρόθεσµη προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από τον προ´στάµενο της ∆ΟΥ, ποσοστό 50% του αµφισβητούµενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν φόρων και τελών. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται µετά την πάροδο της προβλεπόµενης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα. 3. Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται, βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που εκδόθηκε µετά από προσωρινό έλεγχο, µετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του ενός πέµπτου (1/5) αυτών, καταβάλλονται, κατά το υπόλοιπο µέρος αυτών, εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µήνα που ακολουθεί. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για πράξεις επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων που εκδίδονται µετά την 1η Αυγούστου 2013. Οι παλαιότερες διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για πράξεις επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων που έχουν εκδοθεί µέχρι την 31η Ιουλίου 2013, προβλέπουν την εξόφληση των ποσών τα οποία έχουν καταλογισθεί σε 12, 18, 24 ή 36 µηνιαίες δόσεις, ανάλογα µε το ύψος των ποσών αυτών.

µορφή κρυσταλλικής µεθαµφεταµίνης, απαντάται κυρίως στους δρόµους της Αθήνας. Η εκτίµηση είναι πως «καθώς η οικονοµική κρίση αρχίζει να µεταβάλει αισθητά διάφορες όψεις του προβλήµατος των ναρκωτικών, επόµενα χρόνια θα υπάρξει όξυνση της εξάρτησης» και γι’ αυτό χρειάζονται πιο αποτελεσµατικές παρεµβάσεις. «Είναι άµεση η ανάγκη λήψης δράσης που θα αναχαιτίσει την εξάπλωση µολυσµατικών ασθενειών, θα περιορίσει τους κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και θα συνδέσει τους χρήστες µε τα θεραπευτικά προγράµµατα, κρατώντας ζωντανή την προοπτική της θεραπείας και της ένταξης», αναφέρει η υφυπουργός Υγείας.

Thriassio 20130918  
Thriassio 20130918  
Advertisement