Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Απαλλάσσεται η ΕΥ∆ΑΠ από την καταβολή τελών στους δήµους Óåë. 3

Υπογραφή συµβάσεων κατασκευής 11 έργων από την Περιφέρεια Αττικής Συνέντευξη Τύπου σήµερα στο Κεντρικό Κτήριο της Περιφέρειας παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και ∆ηµάρχων Σåë. 7

«Έπεσαν»

τα πρώτα 11 αυθαίρετα στην οδό Κύπρου στο ∆ήµο Αχαρνών

Παρόντων των προβληµάτων η έναρξη της σχολικής χρονιάς

Εχθές πραγµατοποιήθηκε η α΄ φάση της κατεδάφισης παραπηγµάτων Ροµά εντός χαρακτηρισµένης ζώνης πρασίνου από το 1990

Καθαριότητα, σχολική στέγη, ελλείψεις δασκάλων «κάθονται» σήµερα στα θρανία µαζί µε τους µαθητές της ∆υτικής Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών Óåë. 3-8

Ο Παντελής Θαλασσινός στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας απόψε στις 20:30

Συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά άπορων οικογενειών

Σåë 2-4 •

Με τραγούδια που ζητάει η εποχή και η καρδιά µας µε… «10 τραγούδια της Ελπίδας» !

- Από την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Αχαρνών Σåë. 6

Σ το δρ όµ ο τ η ς πλ ήρο υς α π ο κα τά στ α σ η ς τ ο αρ χαί ο φρ ού ρ ι ο Αιγοσ θέ νων

Óåë. 5

Σåë. 5

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Σåë. 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΕΣ. Μέσω ΕΣ ΠΑ η πρ ό σλ η ψη 3 8 0 0 σχ ο λ ικώ ν φ υλ ά κ ων

Τριάντα κιβώτια κρουασάν µοιράστηκαν στα µέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας Σåë. 2

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Ο ΑΧΑΡΝΑhΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΚΙΚΟ ΚΙ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ó å ë. 12-13

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: Τετάρτη 11.9.2013 Καιρος : Aίθριος 'Ανεµοι: δυτικοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 22 έως 32 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛ ΟΓΙ Ο Ευάνθης, Ευανθία, Εύα, Ευφρόσυνος, Φρόσυνος, Θεοδώρα, ∆ώρα, Ντόρα

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

«Έπεσαν» τα πρώτα 11 αυθαίρετα στην οδό Κύπρου στο ∆ήµο Αχαρνών Εχθές πραγµατοποιήθηκε η α΄ φάση της κατεδάφισης παραπηγµάτων Ροµά εντός χαρακτηρισµένης ζώνης πρασίνου από το 1990

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 Ελευσίνα ΚΩΤΣΟΥ - ΣΑΡΕΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 74 Τηλέφωνο:210 55 48 122 Ασπρόπυργος Γκιόκας Αναστάσιος Λ. ∆ηµοκρατίας 20 Τηλέφωνο: 210 5573243 Άνω Λιόσια Σταµοπούλου Ειρήνη Ι. Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη Ιωάννη, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102472352 Αχαρνές Ράπτη Σταµατίνα Α. Λεωφόρος Πάρνηθος 140, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102446217 Σίσκου Ευδοξία Ε. Παγκάλου 16-18, Ώρες Εφηµερίας: Τετάρτη 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102404494 Μάνδρα Μαρτζέλης Χρήστος Στρ. Ρόκκα 56 Τηλέφωνο:210 5555550 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ

- Στις 19 Σεπτεµβρίου θα ακολουθήσει η νέα επιχείρηση κατεδάφισης αυθαιρέτων Με την ισχυρή παρουσία αστυνοµικών δυνάµεων (ΜΑΤ), εισαγγελέα πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη των υπαλλήλων της Πολεοδοµίας , εχθές στο ∆ήµο Αχαρνών, η επιχείρηση κατεδάφισης αυθαίρετων κτισµάτων ΡΟΜΑ επί της οδού Κύπρου. Η επιχείρηση, πραγµατοποιήθηκε ευτυχώς χωρίς «παρατράγουδα», πέραν κάποιων έντονων διαµαρτυριών τη ∆ευτέρα το απόγευµα και κατά τη διάρκεια εξέλιξης της κατεδάφισης των πρώτων 11 αυθαίρετων κτισµάτων.

Μπουλντόζες κατεδάφισαν 11 αυθαίρετα στην οδό Κύπρου Η οδός Κύπρου βρίσκεται κοντά στο Σιδηροδροµικό Σταθµό Αχαρνών και έχει χαρακτηριστεί από το 1990 ως ζώνη πρασίνου, ενώ το 2000 ο χαρακτηρισµός επικαιροποιήθηκε µε ΦΕΚ. Η κατεδάφιση προαναγγέλθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, όπου ο δήµαρχος Αχαρνών είχε εκφράσει την αισιοδοξία όλα να κυλήσουν οµαλά. Η δε, κοινοποίηση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, στους «ιδιοκτήτες» των παραπηγµάτων είχε πραγµατοποιηθεί από τον Ιούνιο. Η κατεδάφιση ξεκίνησε από τα συνεργεία περίπου στις 9:30 το πρωί, ενω δόθηκε χρόνος Η συνέχεια στη σελ. 4

Τριάντα κιβώτια κρουασάν µοιράστηκαν στα µέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Στο πλαίσιο της συντονισµένης προσπάθειας για την ενδυνάµωση των αδύναµων οικογενειών και πάντα µε βασικό άξονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, ο ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας , προχώρησε το µεσηµέρι της Παρασκευής, σε διανοµή 30 κιβωτίων κρουασάν µετά από την ευγενική χορηγία του, κ. Μπολάκη που προσέφερε αφιλοκερδώς τα σνακ για τα µέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η διανοµή πραγµατοποιήθηκε στον χώρο του ∆ηµαρχείου, στην αίθουσα που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου, και τα κρουασάν µοιράστηκαν αναλόγως, σε άτοµα µε αναπηρία και στους εγγεγραµµένους δηµότες µε µικρά παιδιά των

οικονοµικά ασθενέστερων συµπολιτών µας. Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας –Ειδυλλίας Γεώργιος ∆ρίκος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την προσφορά του τον κ. Μπολάκη για την πράξη καλοσύνης και αλληλεγγύης προς τους δηµότες µας. «Ελπίζουµε τέτοιες προσπάθειες να αποτελέσουν παράδειγµα ευαισθητοποίησης και για άλλους συµπολίτες µας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. ∆ρίκος.


Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρόντων των προβληµάτων η έναρξη της σχολικής χρονιάς Καθαριότητα, σχολική στέγη, ελλείψεις δασκάλων «κάθονται» σήµερα στα θρανία µαζί µε τους µαθητές της ∆υτικής Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών

Τ

ο κουδούνι για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναµένεται να χτυπήσει σήµερα και στα σχολεία της ∆υτικής Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών. Ωστόσο, τα προβλήµατα έχουν κάνει την εµφάνιση τους στις σχολικές αίθουσες, πολύ πριν οι µαθητές µπουν σε αυτές. Ήδη µε απόφαση της πλειοψηφίας των ΕΛΜΕ, µετά τον αγιασµό, οι «διακοπές» θα συνεχιστούν για τους µαθητές αφού οι εκπαιδευτικοί κατέρχονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις αντιδρώντας στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση. Χωρίς καθαρίστριες στα σχολεία ξεκινά η χρονιά Ωστόσο κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπάρχει ένα ευρύ φάσµα προβληµάτων µε κυριότερο αυτό της καθαριότητας που βρίσκεται στον «αέρα» αφού οι προσλήψεις επιπλέον προσωπικού- όπως δίνεται η δυνατότητα στους ∆ήµους- έχει κολλήσει. Το πρόβληµα και τους κινδύνους για την υγιεινή και αφάλεια των µαθητών είχε επισηµάνει την περασµένη εβδοµάδα, ο αντιδήµαρχος Ελευσίνας κ. Θανάσης Μαυρογιάννης σε επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Παιδείας. Στην ίδια κατέυθυνση κινείται και η επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών, όπου υπογραµµίζεται οτι τίθεται σε άµεσο κίνδυνο «η υγεία µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού». Τονίζεται δε, οτι «δυο µέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς το σύνολο των σχολείων της πόλης µας θα ξεκινήσει τα µαθήµατα χωρίς να υπάρχουν καθαρίστριες, µε αποτέλεσµα να µην τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες καθαριότητας και ούτε δύναται να εφαρµοστούν οι προβλεπόµενες οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης από τις σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Υγείας µε συνέπεια την άµεση απειλή της υγείας τόσο των παιδιών µας όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού».

Ελλείψεις και προβλήµατα καταγράφει η Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων Σηµαντικά κενά στη κάλυψη θέσεων δασκάλων τόσο σε κύρια µαθήµατα όσο και στις ειδικότητες που απασχολούνται κυρίως στα ολοήµερα σχολεία, επισηµαίνει η Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων, µετά από ενηµέρωση από τους διευθυντές των σχολείων. Επιπλέον σε ανακοίνωσή της, σηµειώνει οτι «για µία ακόµη χρονιά υπάρχει η έλλειψη τµηµάτων ένταξης και δασκάλων ειδικής αγωγής για τους οποίους ενηµερωθήκαµε από τη ∆ιεύθυνση Α/Βάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής ότι µέχρι τέλος Σεπτέµβρη µέσω προγράµµατος ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας θα καλυφθούν οι θέσεις». Συντηρήσεις και επισκευές στα περισσότερα σχολεία Ακόµη, επισηµαίνεται τα περισσότερα σχολικά κτίρια πραγµατοποιηθήκαν εργασίες συντήρησης κατά τη θερινή περίοδο και υπήρξε ενηµέρωση ότι κατά την έναρξη λειτουργίας των σχολείων θα υπάρχει επάρκεια σε υλικά καθαριότητας και γραφική ύλη. Συνέχεια στη σελ. 8

Απαλλάσσεται η ΕΥ∆ΑΠ από την καταβολή τελών στους δήµους

Μ

ε απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, απαλλάσσεται η ΕΥ∆ΑΠ από την υποχρέωση καταβολής στους ∆ήµους των τελών «δικαιώµατος χρήσης διέλευσης υπεδάφους» για τους αποχετευτικούς αγωγούς µεταφοράς λυµάτων και οµβρίων υδάτων που διέρχονται υπόγεια από τις περιφέρειες των ΟΤΑ. Το δικαστήριο ερµηνεύοντας την ισχύουσα νοµοθεσία απέρριψε την αίτηση που είχε καταθέσει ο ∆ήµος Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας διεκδικώντας ποσό 14.064.300 ευρώ από την ΕΥ∆ΑΠ για τέλη διέλευσης υπεδάφους. Σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση, ρητά ορίζεται από το νόµο πως η ΕΥ∆ΑΠ ως Ανώνυµη Εταιρεία «που ασκεί επιχείρηση δηµόσιας ωφέλειας και παρέχει ζωτικής σηµασίας για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες στον τοµέα της ύδρευσης και αποχέτευση» δεν υποχρεούται στην καταβολή τελών χρήσης διέλευσης υπεδάφους για την εκτέλεση υπόγειων εργασιών ή όσων έργων έχουν ήδη εκτελεστεί προς κατασκευή αγωγών και πάσης φύσεων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρµοδιότητας αυτής επί δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων των ΟΤΑ.

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ­στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στις 992,83 µονάδες ο Γ.∆. µε άνοδο 1,58% και τζίρο 136,20εκ ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

Τη διασφάλιση νοσοκοµειακής περίθαλψης για όλους τους πολίτες - Ζητεί µε ερώτησή του ο βουλευτής Β. Οικονόµου ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Υπουργό Υγείας µε θέµα τον αποκλεισµό των ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύναµων από τη νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κατέθεσε ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Βασίλης Οικονόµου. Ο βουλευτής της ∆ΗΜΑΡ, επισηµαίνει τα εξής: Κύριοι Υπουργοί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε η ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ1747/Β’/2006) αναφορικά µε τις προ®ποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύναµων πολιτών, αποκλείει πολλούς συµπολίτες µας που βρίσκονται σε ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες παρά το γεγονός ότι αντικειµενικά δικαιούνται της προστασίας αυτής. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των ασφαλισµένων – ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ, θέµα για το οποίο ήδη έχουµε αναφερθεί σε προηγούµενη ερώτηση µας (Αρ. Πρωτ. 11712/11.06.13), ενώ έχει ακολουθήσει και η νοµοθετική πρωτοβουλία της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς µε την κατάθεση Πρότασης Νόµου που επιλύει σειρά προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ αλλά και ο ίδιος ο οργανισµός συνολικά. Συγκεκριµένα οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές δεν έχουν καµία ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ή κάλυψη για νοσοκοµειακή περίθαλψη, καθώς τα αιτήµατά τους για βιβλιάρια ασθενείας που

εκδίδονται από την πρόνοια απορρίπτονται αφού αυτοί λογίζονται ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ. Για την αντιµετώπιση και αυτού του προβλήµατος αλλά και άλλων δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν συστάθηκε συγκεκριµένη επιτροπή στις 2 Μα{ου 2013 προκειµένου να καταθέσει πρόταση αναθεώρησης της ΚΥΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς πολίτης της χώρας που βρίσκεται σε ανάγκη δεν θα στερείται των πολύτιµων αυτών για την ζωή υπηρεσιών. Μάλιστα αναγνωρίζοντας το Υπουργείο Εργασίας τα προβλήµατα και το επείγον του ζητήµατος, έθεσε αυστηρή διορία προκειµένου η επιτροπή να καταλήξει στην πρόταση εντός ενός µήνα από την σύσταση της. Η αυστηρή αυτή διορία έχει παρέλθει εδώ και δύο µήνες και ακόµα εξ’ όσων γνωρίζουµε δεν έχει αναθεωρηθεί η συγκεκριµένη ΚΥΑ ώστε να µπορούν οι συµπολίτες που έχουν ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε νοσηλευτικές και ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες περίθαλψης. Μάλιστα όπως πληροφορούµαστε κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης ΚΥΑ παρατηρήθηκαν φαινόµενα ερµηνείας

των διατάξεων που τουλάχιστον απέκλιναν από την θέληση και το σκεπτικό του νοµοθέτη, γεγονός που συνέτεινε ακόµα περισσότερο στην απόφαση για τροποποίησή της, απόφαση µε την οποία συµφωνούµε. Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε: 1. Η Επιτροπή που συστάθηκε για την τροποποίηση της ΚΥΑ 139491/2006 «Καθορισµός προ®ποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύνατων πολιτών» έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός των χρονικών περιθωρίων που της διαθέσατε; 2. Εάν ναι ποια είναι η πρόταση τροποποίησης που εισηγείται και πότε αυτή θα υπογραφεί ώστε να ισχύσει και να διευκολυνθούν οι συµπολίτες µας που βρίσκονται σε οικονοµική ανάγκη; 3. Εάν όχι, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση δεδοµένου του χαρακτήρα του επείγοντος που το Υπουργείο Εργασίας αναγνωρίζει και στην απόφαση σύστασης της εν λόγω επιτροπής;

Εργαστήρι Πολιτισµού και Τεχνών Μάνδρας – Ειδυλλίας Ανοίγουν οι πόρτες για νέους και παλιούς µαθητές

Αρχίζουν στις 16 Σεπτεµβρίου οι εγγραφές των µαθητών για τα πολιτιστικά τµήµατα του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισµού του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι, µικροί και µεγάλοι, µπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τµήµατα µουσικής, χορού, θεάτρου, αγιογραφίας, χειροποίητου κοσµήµατος, ψηφιακής φωτογραφίας και άλλων εικαστικών δραστηριοτήτων. Για ακόµη µία χρονιά τα πολιτιστικά τµήµατα του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας οργανώνονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες όλων των πολιτών. Οι εγγραφές πραγµατοποιούνται ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή από τις 5µ.µ. έως τις 8.µ.µ στο κτίριο του ∆ηµοτικού Οργανισµού, που βρίσκεται στην οδό Ιερού Λόχου & Επαµεινώνδα (στη Ράχη της Μάνδρας). Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 - 5557815.

Η συνέχεια από σελ. 2 φω τ ό α ρ χ εί ου

σε κατοίκους να αδειάσουν τα οικήµατα από έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία που ολοκληρώθηκε το µεσηµέρι. Σωτ. Ντούρος: «Γνώριζαν οτι τα κτίσµατα ήταν αυθαίρετα» Ο δήµαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος σε δηλώσεις του, επεσήµανε οτι ο ∆ήµος κατέγραψε τα αυθαίρετα κτίσµατα σε µια ζώνη που είχε χαρακτηριστεί ως πράσινο και µετά από τελεσίδικη απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας και του ∆ήµου προχώρησε στην κατεδάφιση. Επεσήµανε δε, σε οτι αφορούσε τις «χλιαρές» αντιδράσεις, από τους κατοίκους, οτι γνώριζαν οτι τα κτίσµατα ήταν αυθαίρετα και θα γινόταν κατεδάφιση.

Στις 19 Σεπτεµβρίου η δεύτερη φάση της κατεδάφισης των αυθαίρετων Η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισµάτων αναµένεται να ολοκληρωθει στις 19 Σεπτεµβρίου, όπου θα πραγµα

τοποιηθεί η δεύτερη φάση της επιχείρησης συµπεριλαµβανοµένων και των κτισµάτων που βρίσκονται στην οδό Καλαντζή. Περικλής Ι. Μαραγκός

Νέος σύγχρονος φωτισµός στο ∆ήµο Αγ. Αναργύρων - Καµατερού Υπογειοποιήθηκαν τα καλώδια της ∆ΕΗ σε τµήµα της οδού Σ. Βενιζέλου, στους Αγίους Αναργύρους. Στη συνέχεια συνεργείο του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού αντικατέστησε τον παλιό δηµοτικό φωτισµό µε νέο, αξονικό φωτισµό.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΕΣ. Μέσω ΕΣ ΠΑ η πρόσληψη 3 8 0 0 σχ ο λ ικώ ν φ υλ ά κ ων Την πρόσληψη προσωπικού µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ έκανε γνωστή µε δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών. Όπως υπογράµµισε ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξη για το θέµα των σχολικών φυλάκων είχε συνάντηση χθeς µε τη ∆ΟΕ. Μεταξύ των βασικών θεµάτων που συζήτησαν ήταν και εκείνο της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων µετά την κατάργηση των σχολικών φυλάκων. Όπως γνωστοποίησε το πρόβληµα θα λυθεί µε τη πρόσληψη µέσω ΕΣΠΑ και µε κοινωνικά κριτήρια από τον ΟΑΕ∆ 3.800 σχολικών φυλάκων. Όπως σηµείωσε ο αριθµός όσων έχουν µπει σε διαθεσιµότητα είναι 2234. Επιπλέον ο Γ. Μιχελάκης σηµείωσε ότι δεν έχει απολυθεί κανείς µέχρι τώρα από τη διαθεσιµότητα. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υπαλλήλων των ΟΤΑ, τόνισε στον ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, σηµειώνοντας ότι µέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση δεν µπορεί να πει κανείς κανένα σενάριο αναφορικά µε την κινητικότητα. Ο υπουργός επεσήµανε ότι για πρώτη φορά υπάρχει η συναίνεση όλων των φορέων στους ΟΤΑ για να γίνει η αξιολόγηση και οι δήµοι συνεργάζονται.

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά από άπορες οικογένειες

- Από την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Αχαρνών Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς προχωρά στη συγκέντρωση σχολικών ειδών, τα οποία θα διατεθούν σε παιδιά που προέρχονται από άπορες οικογένειες • Τσάντες (καινούριες, ή µεταχειρισµένες σε καλή κατάσταση) • Κασετίνες (καινούριες, ή µεταχειρισµένες σε καλή κατάσταση) • Βοηθήµατα (καινούρια, ή µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση) • Τετράδια • Μολύβια • Χρώµατα • Ξύστρες • Γόµες Καλούµε τους γονείς και τα παιδιά που έχουν σχολικά είδη σε καλή κατάσταση, αλλά δε θα τα χρησιµοποιήσουν αυτή τη σχολική χρονιά, να τα προσφέρουν στα παιδιά των οποίων οι γονείς, δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Η συγκέντρωση των προσφορών θα γίνεται καθηµερινά 1) στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής - ∆ηµαρχείο Αχαρνών ισόγειο, ώρες: 08:00 – 15:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2072543 2) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο - Αγ. Τριάδος 86 & Εσπερίδων ώρες: 09:00 – 17:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2463543.

Στο δρόµο της πλήρους αποκατάστασης το αρχαίο φρούριο Αιγοσθένων

Έ

να ιστορικό µνηµείο για τον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας, το Κάστρο των Αιγοσθένων, θα µπορέσει και πάλι µέσα από τους τοίχους του να διηγηθεί την ιστορία του, που αποτελεί µια λαµπρή σελίδα στο ένδοξο παρελθόν της περιοχής, αφού πολύ σύντοµα θα αρχίσουν οι εργασίες της πλήρους αναστήλωσης του και θα ολοκληρωθούν µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, ο ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας, θέλοντας να κρατήσει την ιστορία της περιοχής ζωντανή µέσα από µία συντονισµένη προσπάθεια που είχε ως αποδέκτη το Υπουργείο Πολιτισµού, άσκησε πίεση προκειµένου να διασφαλίσει το απαιτούµενο κονδύλι και τα κατάφερε. Οι όποιες αναστολές των παραγόντων του Υπουργείου για την αξιοποίηση της δαπάνης και την χρησιµότητα της διάθεσης της για αυτό το σκοπό, κάµφθηκαν από τον πλήρη φάκελο που κατέθεσε η ∆ηµοτική Αρχή που περιελάµβανε µε κάθε λεπτοµέρεια µέχρι και τα οφέλη που η

τοπική κοινωνία θα αποκοµίσει από ένα τέτοιο έργο. Ακόµα και σήµερα το φρούριο εντυπωσιάζει µε την επιβλητικότητά του τους επισκέπτες του Πόρτο Γερµενού στην Αττική, περίπου 24 αιώνες µετά τη δηµιουργία του (φαίνεται πολύ πιθανόν να κτίστηκε το 343 π.Χ.). Τα τείχη και οι δύο πύργοι (ιδιαίτερα ο νοτιοανατολικός) διασώζονται σε εντυπωσιακό ύψος, πάρα τις φθορές που επέφερε ο χρόνος αλλά και ο µεγάλος σεισµός του 1981, που το επίκεντρό του ήταν κοντά στο Κάστρο. Ενθαρρυντικό στοιχείο για την αναστήλωση αποτελεί το γεγονός πως οι λίθοι της οχύρωσης διασώζονται σήµερα σε ποσοστό 75% (698 λίθοι) εν συγκρίσει µε το 91% (754 λίθοι) που είχαν καταµετρηθεί το 1981. Κτισµένο στο µυχό του Αλκυόνιου κόλπου, ο οποίος στα νεότερα χρόνια ονοµάστηκε Πόρτο Γερµενό, το φρούριο πρέπει να δηµιουργήθηκε µε τη βοήθεια των Αθηναίων, έπειτα από τη συµµαχία τους µε τους Μεγαρείς για την αντιµετώπιση του Θηβα­κού

κινδύνου. Στο Φρούριο εγκαταστάθηκε για τον σκοπό αυτό αθηνα­κή φρουρά. Η πόλη των Αιγοσθένων γνώρισε τη µεγαλύτερη ακµή της την περίοδο 1500-700 π.Χ. Η µελέτη δοµικής αποκατάστασης του µνηµείου, προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήµατα του µνηµείου. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι µέσω µαθηµατικού µοντέλου θα ελεγχθεί ποιες είναι οι κύριες περιοχές αδυναµίας του αρχαιολογικού µνηµείου, προκειµένου να ενισχυθούν. Η πρόταση αναστήλωσης προβλέπει την αποξήλωση λίθων των τµηµάτων που έχουν υποστεί παραµορφώσεις, η επανατοποθέτηση και η συµπλήρωσή τους. Το φρούριο των Αιγοσθένων, ένα από τα καλύτερα διατηρηµένα αρχαία κάστρα, βρίσκεται στο µυχό του Κορινθιακού κόλπου και αποτελεί µέρος του οχυρωµατικού συστήµατος της

Αττικής του 4ου αιώνα π.Χ. Χτίστηκε σε µια εποχή συµµαχίας των Αθηναίων µε τους Μεγαρείς προς αντιµετώπιση των Θηβαίων για να οχυρώσει την σηµαντική αρχαία πόλη των Μεγαρέων, Αιγόσθενα και σε λίγο καιρό θα είναι και πάλι έτοιµο, µε την αίγλη της αρχαίας τους κληρονοµιάς, να υποδεχτεί τους επισκέπτες του…


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Με επιτυχία υλοποιήθηκε το πρόγραµµα δωρεάν καλοκαιρινής κατασκήνωσης για παιδιά οικονοµικά αδύναµων οικογενειών στο δήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας υλοποίησε πρόγραµµα δωρεάν καλοκαιρινής κατασκήνωσης για παιδιά οικονοµικά αδύναµων οικογενειών του ∆ήµου µας. Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε µε δυνατότητα φιλοξενίας 80 παιδιών ηλικίας 6-15 ετών. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι ήταν τρείς 14/07-25/07 ,25/07-05/07 και 06/0817/08. Η κατασκήνωση που φιλοξένησε τα παιδιά ήταν οι εγκαταστάσεις της «Summer Fun», στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθίας. Οι εντυπώσεις των παιδιών που έλαβαν µέρος στην κατασκήνωση ήταν οι καλύτερες, αφού µέσα από παιχνίδι, διαδραστικές δραστηριότητες και τον αθλητισµό, µπόρεσαν να ενσωµατωθούν σε οµάδες και να αντλήσουν γνώσεις και εµπειρίες που θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν στην ζωή τους. Όλα τα παιδιά των δηµοτών µας, έµειναν απόλυτα ικανοποιηµένα και έφυγαν µε ευχάριστες αναµνήσεις, όπως αυτό κατεγράφη στο ηµερολόγιο της κατασκήνωσης. Επιπλέον, και οι γονείς βοηθήθηκαν αρκετά, καθώς τα παιδιά τους απήλαυσαν τις ξέγνοιαστες διακοπές τους µακριά από το κλεινόν άστυ και τα προβλήµατα, κάτι που δε θα µπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι εξαιτίας των δύσκολων οικονοµικά συγκυριών. Στόχος του ίδιου του ∆ηµάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Γεωργίου ∆ρίκου είναι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε και αγκαλιάστηκε τόσο από γονείς και παιδιά, να γίνει θεσµός και να συνεχίζει να προσφέρει στα παιδιά κάποιες µέρες ψυχαγωγίας και ανεµελιάς... Ο κ. Γεώργιος ∆ρίκος τόνισε πως τα παιδιά είναι το µέλλον αυτό του τόπου και στην ευαίσθητη ηλικία απαιτείται να τους παρέχονται σωστά ερεθίσµατα και εµπειρίες και αυτό συµβαίνει στην κατασκήνωση.

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ ΕΛΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

Ο Παντελής Θαλασσινός στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας απόψε στις 20:30 •

Με τραγούδια που ζητάει η εποχή και η καρδιά µας µε… «10 τραγούδια της Ελπίδας» ! Με τραγούδια που ζητάει η εποχή και η καρδιά µας µε… «10 τραγούδια της Ελπίδας», ο Παντελής Θαλασσινός, στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2013 , εµφανίζεται απόψε κι ώρα 20:30 µ.µ. στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας παρουσιάζοντας τραγούδια από τον νέο του δίσκο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Μαζί του η Νανά Μπινοπούλου. Μια µουσική παράσταση µε καινούρια τραγούδια, διάσπαρτα, ανάµεσα σε κείνα που ξέρουµε ήδη και που τον έχουν καταξιώσει ως δηµιουργό και ερµηνευτή. Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€ Η µουσική του συνδέεται µε το παρελθόν µ’ ένα, όχι και τόσο αδιόρατο νήµα, που εκτός των άλλων, συνδέει και τις διαφορετικές γενιές των ακροατών του, κι αυτό… παρουσιάζει ενδιαφέρον. Εκείνο που χαρακτηρίζει περισσότερο την παρουσία τού Παντελή Θαλασσινού είναι η αυτόδηλη πιστοποίηση πως τα τραγούδια του έχουν καταγωγή. Αν και στα πρώτα του χρόνια στη δισκογραφία φάνηκε να είναι επηρεασµένος από τη δυτική νεανική µουσική µε τις κιθάρες και τα γκρουπάκια -εποχή των «Λαθρεπιβατών»,- αναθεώρησε αρκετά από τα στοιχεία εκείνα και στα µέσα της δεκαετίας του ’90 ανέτρεψε συνειδητά τα έως τότε δεδοµένα, χαράζοντας µια πορεία διαφορετική µε σηµείο αιχµής το Αιγαίο πέλαγος και τα Ανατολικά παράλια που έγιναν η κινητήριος δύναµη του τραγουδιού του. Μελωδική και χρωµατική επιλογή, που εν πολλοίς στηρίχτηκε στα λησµονηµένα από τη σύγχρονη τραγουδιστική βιοµηχανία όργανα της ευρύτερης περιοχής, που πλέον δεν τα παίζουν οι γέροντες στα χωριά, αλλά τα νέα καταρτισµένα παιδιά στην Αθήνα ή και αλλού. Σε συνδυασµό µε την ανάλογη θεµατογραφία των τραγουδιών του (στην οποία συνέβαλε τα µέγιστα η πένα του αείµνηστου Ηλία Κατσούλη, όπως και του Άκου ∆ασκαλόπουλου) θα µπορούσε να θεωρηθεί, εκτός των άλλων, συνθέτης που γράφει εύθυµους αλλά και µελαγχολικούς σκοπούς όπως αρµόζει στην «Άσπρη θάλασσα» µε τα πανηγύρια του Αυγούστου, το θαλασσινό αγέρι και την «ερωτική αλµύρα». ∆ιατηρώντας το πνεύµα της φυγής και της αλλαγής, µετακινούµενος από τη Χίο (καταγωγή από πατέρα) στην Πάρο (όπως στην Αθήνα και στη Χίο έτσι και στην Πάρο διατήρησε µαγαζί µε την ονοµασία «Μυροβόλος»), τη Σέριφο (καταγωγή από µητέρα) και τον Πειραιά (όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε), κατάφερε να µεταφέρει το µήνυµα της παράδοσης χωρίς να γίνει παραδοσιακός και να το εντάξει στη σύγχρονη µουσική κατάσταση, µαζί µε τις µελωδικές µπαλάντες και τα λα­κά.

•Ο

Χρήστος Νικολόπουλο στον Ασπρόπυργο στις 13 Σεπτεµβρίου

Το συνθέτη των αµέτρητων µεγάλων επιτυχιών και βιρτουόζο στο µπουζούκι Χρήστο Νικολόπουλο, παρουσιάζει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θριάσια 2013», που οργανώνονται από το ∆ήµο Ασπροπύργου, την Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2013 στις 20:30, στην Πλατεία ∆ηµαρχείου Ασπροπύργου µε ΕΙΣΟ∆Ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ για το κοινό.

Στις 9/9/2013 άλλο ένα ελάφι στην περιοχή της Πάρνηθας βρέθηκε θανατωµένο από χέρια λαθροθήρα. Ήταν µια αποτρόπαια πράξη λαθροθηρίας η οποία επιδρά απ' ευθείας σε όλους εµάς τους νόµιµους κυνηγούς. Ο Κ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ εκφράζει την αγανάκτηση του για το γεγονός αυτό. Μετά την πληροφόρηση του περιστατικού, το ∆.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε: -Την άµεση υποβολή µήνυσης για παράνοµη θανάτωση ελαφιού. -Την επικήρυξη του δράστη ή των δραστών µε 1.000 Ευρώ ως αµοιβή σε όποιον µε τις πληροφορίες του οδηγήσει στη σύλληψη και οριστική τους καταδίκη. -Έµπρακτη βοήθεια από τα µέλη του ∆. Σ. του Κυνηγητικού Συλλόγου, τα οποία θα συνδράµουν µε πληροφορίες και εργατοώρες στο δύσκολο έργο της θηροφύλαξης.

Γνωρίζουµε όλοι ότι ο πληθυσµός των ελαφιών στην Πάρνηθα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η κάθοδος τους κοντά σε κατοικηµένες περιοχές για αναζήτηση τροφής τα κάνει εύκολο στόχο στους επίδοξους λαθροθήρες. Μέχρι η πολιτεία να αποφασίσει τα όποια διαχειριστικά µέτρα, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να συµβάλουν στην προστασία τους. ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε∆ΡΑ: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136 74 ΤΗΛ./FAX. 210 2463256 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΦΥΛΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ∆΄ Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Η Σ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ E m a i l : kinigitikos_axarnon@yaho o.com


Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Υπογραφή Συµβάσεων Κατασκευής 11 έργων από την Περιφέρεια Αττικής •

Συνέντευξη Τύπου σήµερα στο Κεντρικό Κτήριο της Περιφέρειας Αττικής παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και ∆ηµάρχων Σήµερα 11 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:00 θα υπογραφούν από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) οι Συµβάσεις Κατασκευής 11 Έργων, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκη και ∆ηµάρχων της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την υπογραφή θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο Συνέντευξη Τύπου για τα έργα. Πρόκειται για την υπογραφή συµβάσεων κατασ-

Ο πολιτιστικός σύλλογος Μεγάρων "Θέογνις" θα επισκεφθεί το Ωδείο Ηρώδου Αττικού Ο πολιτιστικός σύλλογος Μεγάρων "Θέογνις" "πηγαίνει" στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Τετάρτη, 25 Σεπτεµβρίου 2013 για την συναυλία µε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νίκο Πορτοκάλογλου και άλλους καλλιτέχνες. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε µουσικές διαδροµές που σηµάδεψαν τον ελληνικό κινηµατογράφο. Μαζί της o Νίκος Πορτοκάλογλου, και ο Vassilikos. Στη συναυλία συµµετέχει και η Ορχήστρα των Κυκλάδων µε καλλιτεχνικό διευθυντή τον Νίκο Κυπουργό. Σε µουσικές Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζιδάκι, Σταύρο Ξαρχάκο, Ελένη Καρα1νδρου, Νίκο Παπάζογλου, Νίκο Ξυδάκη, Σταµάτη Κραουνάκη και Νίκο Κυπουργό. Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξολοκλήρου στην Ένωση Μαζί για το Παιδί. Τιµές (εισιτήριο και µεταφορικά) Άνω διάζωµα κανονικό :27 ευρώ φοιτητικό: 22 ευρώ πληροφορίες/κρατήσεις στα τηλ: 6973448395 (Αναστασία Παφτούνου) 6936701384 (Γεωργία Κολλιαλή) 1) Email: theognis.megara@yahoo.gr 2) facebook Πολιτιστικός Σύλλογος «Θέογνις» Το ∆Σ του Συλλόγου

κευής έντεκα (11) έργων που αφορούν: • Πέντε (5) Αντιπληµµυρικά / Υδραυλικά έργα στους ∆ήµους Π α ι α ν ί α ς , Σαλαµίνας, Γλυφάδας, Χαλανδρίου • Ένα (1) έργο Ύδρευσης / Αποχέτευσης ακαθάρτων στο Θριάσιο Πεδίο • Πέντε (5) Έργα Οδοποιίας Επίσης, θα υπογραφούν οι εντάξεις στο ΠΕΠ Αττικής έξι (6) νέων έργων: •Πέντε (5) Παιδικοί Σταθµοί στους ∆ήµους Καισαριανής, Πειραιώς, Παπάγου, Γαλατσίου, Ηρακλείου •Ένα (1) έργο ανάπλασης στο ∆ήµο Αιγάλεω.

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Τράπεζα φαρµάκων για ανασφάλιστους Συνεργασία µε στόχο τη δηµιουργία τράπεζας φαρµάκου για ανασφάλιστους και άπορους ανακοίνωσαν την Τρίτη το υπουργείο Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ο Συνδέσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και η Αρχιεπισκοπή. Ο στόχος του προγράµµατος είναι να διατίθενται δωρεάν ακόµα και φάρµακα λίγους µήνες από την ηµεροµηνία λήξης τους και εκτιµάται, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Φρουζής ότι θα συγκεντρώνονται κάθε χρόνο περίπου 900.000 φάρµακα, τα οποία θα διατίθενται αφού προηγουµένως έχουν ελεγχθεί από τον ΕΟΦ. Ο υπουργός Υγείας, Α. Γεωργιάδης ανέφερε ότι από τους 34.000 πολίτες που έχουν κάνει αίτηση για να ενταχθούν σ΄ αυτό το πρόγραµµα έχουν εγκριθεί µέχρι σήµερα 10.500. Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο θέµα µε τα γενόσηµα, επαναλαµβάνοντας την ήδη γνωστή θέση του υπουργείου ότι προωθείται δηλαδή η αύξηση χρήσης τους σε ποσοστό 60% ενώ έκανε λόγο κια για µείωση τις τιµής τους. Η τρόικα ζητά για εφέτος να µειωθεί σηµαντικά η φαρµακευτική δαπάνη και να µην ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι για τη χορήγηση αδειών στις λα„κές

Έ

ρευνα για τη χορήγηση αδειών στις λα­κές αγορές ζήτησε, µε επιστολή του, ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ∆. Καλογερόπουλο, µετά από εντολή του πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Μιχελάκης απέστειλε τη σχετική επιστολή προς τον ∆ηµήτρη Καλογερόπουλο µε εντολή του Αντ. Σαµαρά, µετά τις δηµόσιες καταγγελίες σχετικά µε την ύπαρξη κυκλωµάτων που κερδοσκοπούν µε τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας υπαίθριου εµπορίου. Ο υπουργός Εσωτερικών σηµείωσε «ότι οι άδειες για τους µικροπωλητές στα παζάρια εκδίδονται από τους δήµους», απαντώντας στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), η οποία υποστηρίζει πως την ευθύνη για την έκδοση αδειών πωλητών έχουν στις µεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά) οι Οργανισµοί Λα­κών Αγορών και στις υπόλοιπες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. Ο κ. Μιχελάκης επισήµανε «τις καταγγελίες του δηµάρχου Περάµατος και µέλους της ΚΕ∆Ε κ. Παντελή Ζουµπούλη που έκανε λόγο για κυκλώµατα που δρούσαν ακόµα και µέσα στο ∆ήµο Περάµατος, µε αποτέλεσµα να αποµακρύνει, όπως είπε, όλα τα µέλη της αρµόδιας επιτροπής του δήµου». Πρόσθεσε ότι «ο δήµαρχος ανακάλεσε όλες τις άδειες που έχουν δοθεί προκειµένου να τις επανεξετάσει κατόπιν εντολής του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής κ. ∆ηµήτρη Καλογερόπουλου» και κατέληξε: «Να θυµίσουµε ότι όπως έχει ήδη ανακοινωθεί τα υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας θα επανεξετάσουν το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας λα­κών αγορών και υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου». Νωρίτερα, η ΚΕ∆Ε εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι «για ακόµη µια φορά γίνεται προσπάθεια κατασυκοφάντησης των δήµων µε ανακριβή δηµοσιεύµατα περί χορήγησης αδειών πωλητών στις λα­κές αγορές».

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Τµήµα Χειροτεχνίας για παιδιά Το Καλλιτεχνείο των Αχαρνών σε συνεργασία µε την Ιωάννα-Μαρία Κυριακίδη οργανώνουν για δεύτερη χρονιά στο χώρο του Καλλιτεχνείου µαθήµατα και δραστηριότητες χειροτεχνίας και κατασκευών για παιδιά (4-13 ετών).

Τα µαθήµατα θα λάβουν χώρα απογεύµατα Σαββάτου µετά τις 17.00 και θα έχουν διάρκεια µίας ώρας. Τα παιδιά θα µάθουν να δουλεύουν και θα εργαστούν µε διαφορετικά υλικά ανά περιόδους δηµιουργώντας κατασκευές και χειροτεχνίες. *Για δήλωση ενδιαφέροντος αποστείλατε στο info@kallitechnio.org - Όνοµα γονέα και παιδιού/παιδιών - Ηλικία παιδιού/παιδιών - Τηλέφωνο και mail επικοινωνίας


Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Έντυπο υλικό για την οδική ασφάλεια

Η συνέχεια από σελ. 3

θα διανείµει η Τροχαία στα σχολεία Ενηµερωτικά φυλλάδια µε συµβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής για µαθητές και γονείς θα διανεµηθούν την Π έ µ π τ η υπάλληλοι της τροχαίας σε δηµοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, µε αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου. Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και µαθητές σε θέµατα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις µετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήµατα. Ενδεικτικά, στην περιοχή της Αττικής θα διανεµηθούν, µεταξύ άλλων, στα εξής σχολικά συγκροτήµατα: Αθήνα: Μουστοξύδη 23, Αχαρνών 399και Τσούντα, Φωκίωνος Νέγρη 63, Μαρασλή 4

Γαλάτσι, Γ α λ α τσίου 86 Α γ ί α Παρασκευ ή , Αγ.Ιωάννου 27 Α ι γ ά λ ε ω , Θηβών και Κουντουριώτου Καλλιθέα, Λασκαρίδου 35-37 Βύρωνας, Αιγαλείας 33 Ζωγράφου, Ιοκάστης και Μακρυγιάννη 46 Νίκαια, Ακροπόλεως και Παντειχίου Νέα Φιλαδέλφεια, Εφέσου & Τρύπια 1 Πειραιάς : Πολυτεχνείου και Λ. Χατζηκυριάκου, Τοµπάζη και Σαχτούρη Περιστέρι, Π. Τσαλδάρη και Τανάγρας Γλυφάδα, Ρ. Φεραίου και Βουλιαγµένης. Κηφισιά, Λ. Κηφισίας 282)

Ανησυχία για τη φύλαξη των σχολείων Ωστόσο, για την Ένωση Συλλόγων Γονέων Άνω Λιοσίων παραµένει η ανησυχία για τη φύλαξη των σχολείων «µετά την αδικαιολόγητη απόφαση της κυβέρνησης για τη διαθεσιµότητα των σχολικών φυλάκων, αλλά και για την απασχόληση των καθαριστριών και των σχολικών τροχονόµων καθόσον δεν υπάρχει σχετική ενηµέρωση από το Ίδρυµα Νεότητας για τη συνέχιση οικονοµικής κάλυψης της εργασίας τους», όπως τονίζεται . Επίσης, σε ο,τι αφορά το ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ υπήρξε έντονος ο προβληµατισµός για την κατάργηση του τοµέα υγείας – πρόνοιας καθώς αποτελούσε επιλογή των περισσοτέρων µαθητών. Οξύ και τη νέα χρονιά το πρόβληµα σχολικής στέγης Τέλος υποστηρίζεται, οτι στα θέµατα σχολικής στέγης δυστυχώς «επιβεβαιώθηκε η ανησυχία της Ένωσης Γονέων ότι ακόµη µία σχολική χρονιά ξεκινά χωρίς τη λειτουργία του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις της ∆ηµοτικής Αρχής στην ∆ΕΠ του Ιουλίου και την κατηγορηµατική δήλωση του ∆ηµάρχου ότι το θέµα έχει διευθετηθεί και θα πραγµατοποιηθεί, παρατείνοντας έτσι τον υπερκορεσµό και τη δυσµενή λειτουργία των 1ου- 6ου - 7ου ∆ηµοτικών Σχολείων». Σύµφωνα µε την Ένωση ίδια παραµένει η κατάσταση και στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο στη Ζωφριά όπου δεν υπήρξε εξέλιξη για την κατασκευή του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου, αλλά και στο θέµα κατασκευής του νέου 3ου Γενικού Λυκείου από τον ΟΣΚ.. Η Ένωση Γονέων έχει ζητήσει µε επιστολή της από το κ, ∆ήµαρχο Φυλής κατόπιν δικής του τοποθέτησης στην ∆ΕΠ, την από κοινού επίσκεψη στον ΟΣΚ για τα ανωτέρω θέµατα χωρίς µέχρι σήµερα να πάρει καµιά απάντηση. Εξίσου σηµαντικά προβλήµατα που κατέγραψε η Ένωση Γονέων είναι : Η ελλιπής συγκοινωνιακή κάλυψη της µεταφοράς των µαθητών. Η φοίτηση των µαθητών Ροµα και τα προγράµµατα που εφαρµόζονται. Η δυνατότητα δωρεάν σίτισης των µαθητών µε οξυµένα οικονοµικά προβλήµατα.

Αργύριος Αργυρίου, ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής «Σε µια χρονιά εν µέσω κρίσης να φέρουµε εις πέρας το σηµαντικό λειτούργηµα της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών µας Τέλος σε µήνυµα του ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής Αργύριος Αργυρίου αναφέρει: «Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να χαιρετίσω τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών Μονάδων της περιοχής µας, τους µαθητές µας και τους γονείς τους, και να ευχηθώ Υγεία, ∆ύναµη και Καλή Πρόοδο στο δύσκολο έργο µας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά σήµερα, γεµάτη όνειρα, προσδοκίες και υψηλούς στόχους για µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Μία χρονιά που εν µέσω κρίσης, περιµένει από όλους εµάς, τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας να φέρουµε εις πέρας το σηµαντικό λειτούργηµα της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών µας. Η νέα σχολική χρονιά 2013-2014 αναµφισβήτητα ξεκινά στο µέσο µιας περιόδου η οποία χαρακτηρίζεται από έντονους προβληµατισµούς για τις νέες προκλήσεις που όλοι καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Οι µεταβαλλόµενες κοινωνικές και οικονοµικές συγκυρίες στη ζωή του τόπου µας έχουν άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις στη καθηµερινότητα των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων επηρεάζοντας τη σχολική πραγµατικότητα. Ωστόσο η ορθολογική και συνετή διαχείριση των καταστάσεων, µέσω της σκληρής δουλειάς και της ανάληψης πρωτοβουλιών, οδηγεί στην επιτυχή αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων ανακύπτουν µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς συνιστά µια νέα αφετηρία γεµάτη στόχους, προσδοκίες και όνειρα στο δύσκολο αλλά συναρπαστικό δρόµο των µαθητών προς την κατάκτηση της γνώσης. Σ’ αυτήν την πορεία, εύχοµαι σε κάθε µαθητή και µαθήτρια, σε κάθε εκπαιδευτικό και σε κάθε γονέα και κηδεµόνα να εφοδιαστούν µε ψυχική δύναµη, υποµονή αλλά και πίστη για την πραγµατοποίηση των στόχων τους, για το καλό των µαθητών και της παιδείας µας. Καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο». Περικλής Ι. Μαραγκός


Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ. Του Γρηγόρη Κοροπούλη*

Ό

ποιες κι αν είναι οι πολιτικές εξελίξεις στο εθνικό πολιτικό σκηνικό, η έλευση του φθινοπώρου του 2013 ανοίγει την τελευταία περίοδο, για τις αυτό διοικητικές αρχές της τετραετίας 2010 2014. Ο απολογισµός της δηµοτικής αρχής θα δεχθεί την συνολική αποτίµηση και κριτική µε τους πολίτες και την ψήφο τους να είναι ο τελικός κριτής. Για τη δηµοτική αρχή του καλλλικρατικού µας δήµου είναι µια ιδιαίτερη τετραετία, όπου οι διοικητικές επιταγές του «Καλλικράτη» σε συνδυασµό µε αστάθµητους παράγοντες και γεγονότα της ζωής, «κλυδώνισαν» το καράβι του δήµου. Ο Γιώργος Τσουκαλάς, µε την ψήφο των συµβούλων και στελεχών του συνδυασµού του, κλήθηκε να καλύψει το δυσαναπλήρωτο κενό της αιφνίδιας κι επώδυνης απώλειας του δηµάρχου , και µε το επιτελείο του να διαχειριστεί τις τύχες του µητροπολιτικού «Καλλλικρατικού» δήµου της αντιπεριφέρειας τη δυτικής Αττικής. Γι αυτό, η δηµοτική θητεία Τσουκαλά είναι ένα ξεχωριστό κοµµάτι της δηµοτικής περιόδου που βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη και χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση και προσοχή. Μια περίοδος, µε κοµβικά σηµεία την απουσία ενός ιστορικά καταξιωµένου επικεφαλής, και την οικονοµική κρίση που σηµατοδοτεί την ανατροπή των πολιτικών και κοινωνικών δεδοµένων και το τέλος κάθε κατεστηµένης µεταπολιτευτικής αντίληψης. Κάθε αναφορά και κριτική στο συνολικό έργο της δηµοτικής αρχής, οφείλει ν αξιολογεί, γεγονός που εντέχνως ή από άγνοια υποβαθµίζεται, το ιδιαίτερα δύσκολο και σύνθετο έργο της διοικητικής µεταρρύθµισης που επιφορτίστηκαν οι δηµοτικές υπηρεσίες και τα αιρετά στελέχη των «Καλλικρατικών» δήµων. Σε ιδιαίτερα λογικά, και χρονικά νόµιµα πλαίσια ,µε τα τεχνικά προβλήµατα να διαδέχονται το ένα το άλλο και τις οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες σε συνεχή εγρήγορση, ο δήµος Ελευσίνας Μαγούλας ήταν από τους πρώτους που ολοκλήρωσε στο µεγαλύτερο βαθµό το έργο της συνένωσης των δύο δήµων, και κατέθεσε προ®πολογισµό που ήταν βασική προ®πόθεση για να λειτουργήσουν οµαλά οι υπηρεσίες του. Παρά τα φηµολογούµενα για «πολεµικό» κλίµα, και την προσδοκώµενη διάλυση του πλειοψηφικού συνδυασµού, τα µέλη και τα στελέχη του, µε

χαρακτηριστική πολιτική ωριµότητα κι αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, στήριξαν τις δηµοκρατικές διαδικασίες, τίµησαν το όνοµα και την ιστορία του συνδυασµού, και «ορθοπλώρησαν» το κλυδωνιζόµενο από τις ατυχείς περιστάσεις πλοίο, σε ρότα σταθερότητας ανάπτυξης και προόδου. Η διοικητική περίοδος Τσουκαλά, διανύοντας µια λογικά κι αναπόφευκτα απαραίτητη περίοδο ενηµέρωσης και προσαρµογής, ουσιαστικά ξεκινά το φθινόπωρο του 2012. Βασικοί στόχοι, η ενσωµάτωση, αναδιάταξη και εξοµάλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών, στα πλαίσια των απαιτήσεων της συνένωσης των δύο δήµων. Η αποκατάσταση των τεχνητά τεταµένων σχέσεων, και η συνολική όσµωση και συνεργασία των υπηρεσιών και των πολιτών των δύο δήµων µε ενιαία διοίκηση. Αιχµή των προσπαθειών, η ολοκλήρωση των µελετών πολεοδόµησης για κάθε εκτός σχεδίου περιοχή του ενιαίου πλέον δήµου, η διαχείριση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων, η ανάπλαση των συνοικιών, η βελτίωση των οδικών και κυκλοφοριακών υποδοµών, και η καθηµερινή παρακολούθηση της πορείας των έργων αποχέτευσης που αντιµετωπίζουν σωρεία τεχνικών και οικονοµικών προβληµάτων. Παρά τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και την δραστική µείωση του προσωπικού και των κρατικών πόρων, ο δήµος εκτελεί βασικά έργα υποδοµής µε κόστος υποπολλαπλάσιο των προ—πολογισµών, αξιοποιώντας το ελάχιστο αλλά ιδιαίτερα συνεπές κι αξιόµαχο προσωπικό του δήµου. Μέσα σ αυτό το οικονοµικά ζοφερό κλίµα, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην δοκιµαζόµενη κοινωνία, τα παιδιά, την αθλούµενη νεολαία και τις οικογένειες τους, δεν παραλείπει εξαντλώντας τα στενά οικονοµικά περιθώρια του δήµου να στηρίζει τις κοινωνικές, σχολικές, αθλητικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες. Στην µεταπολιτευτική αυτοδιοικητική πορεία των τελευταίων σαράντα ετών, µε τον κάθε αιρετό δήµαρχο και τους συνεργάτες τους να προθέτουν το δικό τους δηµιουργικό λιθαράκι στην αναπτυξιακή πορεία της Ελευσίνας, τέσσερις γενιές πολιτών και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελευσίνας και του Θριάσιου πεδίου, µεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν, µε το όραµα δύο τεράστιας σηµασίας κοινωφελών έργων, που θα σηµαδέψουν θετικά την αναπτυξιακή

πορεία της πόλις και της περιοχής, και στα επόµενα χρόνια του 21ου αιώνα. Τα έργα της ανέγερσης του Θριάσιου Νοσοκοµείου και της αποχέτευσης ακαθάρτων ως έργα µείζονος κοινωνικής οικονοµικής και περιβαλλοντικής σηµασίας, συνέγειραν την τοπική κοινωνία πάνω από κοµµατικές και προσωπικές αντιπαραθέσεις και σφράγισαν την ιστορία και την ανάπτυξη της πόλης µας. Σήµερα και λίγο πρίν από το σηµείο µηδέν που θα σηµάνει τη λήξη της τρέχουσας δηµοτικής θητείας, είναι φανερή η ανάγκη για τη χάραξη µιας νέας πορείας, µε «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ», και προγραµµατισµό, σταθερή την πυξίδα της κοινωνική ευαισθησίας, αλλά και σύγχρονη τεχνοκρατική σκέψη και οραµατική αντίληψη, που θα φέρνει τη σφραγίδα του νέου δηµάρχου και των συνεργατών του. Σε αυτό το «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ» που µπορεί να αποτελέσει τη βάση για ενεργοποίηση κάθε σκεπτόµενου πολίτη κι επιστήµονα, κάθε φορέα και εν δυνάµει χορηγού, περιλαµβάνονται: ******************************** - Η ανάκτηση και ανάπλαση του παραλιακού µετώπου. - Η ολοκλήρωση της ανάδειξης του Αρχαιολογικού χώρου, µέχρι το δυτικό νεκροταφείο και τον ταφικό περίβολο των επτά επι Θήβας. - Η ανέγερση του αρχαιολογικού µουσείου. - Η υλοποίηση της ανέγερσης πολιτιστικού µεγάρου αντάξιου της ιστορίας και των πολιτιστικών αναγκών και δραστηριοτήτων της πόλις. -Η ριζική αναδιάταξη και ανάπλαση των πεζοδροµίων, των ποδηλατοδρόµων, πλατειών και επίκαιρων προς ανάπλαση σηµείων όπως το ανενεργό µικρό λατοµείο στην κορυφή του λόφου του Προφήτη Ηλία, της δηµοτικής ενότητας Μαγούλας. - Ένα έργο µακράς πνοής, µε τεράστιο κοινωνικό και οικονοµικό ενδιαφέρον και αντίκτυπο, αποτελεί η επέκτα ση των δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σταθερής τροχιάς, προς το Θριάσιο πεδίο.

Είναι «απορίας άξιον», ότι µέσα στο σύνολο των Ολυµπιακών έργων δεν «χώρεσε» η επέκταση των µέσων µεταφοράς σταθερής τροχιάς µέχρι τις δυτικές παρυφές της Ελευσίνας και της βιοµηχανικής της ζώνης. Αντίθετα, αυτό συνέβη µε ιδιαίτερη σπουδή κι ενδιαφέρον, για την επέκταση του τραµ και του µετρό στα Νότια προάστια. Όλ΄ αυτά, µπορούν ν αποτελέσουν τη βάση για ένα οραµατικό σχέδιο µακράς πνοής και ανάπτυξης, που σε συνθήκες ακραίας οικονοµικής ύφεσης, κοινωνικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας, θα εµπνεύσει και θα συνεγείρει τη νέα γενιά και µαζί τους αυτοδιοικητικούς και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους µας. Το πείραµα της επιτροπής για τη Νικολα–δου** αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας (Σ∆Κ ) που οι κατεστηµένες αντιλήψεις δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί παραγωγικά και αποτελεσµατικά, αποδεικνύει την ύπαρξη της θέλησης για συνεργασία και δηµιουργική συµµετοχή. Η συστράτευση όσων επιλέξουν τη στήριξη και συµπόρευση µε τον «Ενωτικό Συνδυασµό» και επικεφαλής το Γιώργο Τσουκαλά, αλλά και κάθε πολίτη που προσβλέπει µε ανιδιοτέλεια στη συµµετοχή του στα κοινά της πόλης µας, πρέπει να διακατέχεται από όραµα, στόχους κι ελπίδα! Το µέλλον της και το µέλλον των νέων γενεών, στηρίζεται στην ορθολογική σκέψη, την οραµατική δράση και την ανυστερόβουλη συµµετοχή! *Σύµβουλος ∆ηµοτικής κοινότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας. Πρώτος αιρετός πρόεδρος του(Σ∆Κ ) της δηµοτικής ενότητας Ελευσίνας, για την διετία 2011 -2012. ** Η συγκεκριµένη έκθεση είναι αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα, του δήµου Ελευσίνας Μαγούλας. ( Συµπαραστάτης του δηµότη,>>>> Εκθέσεις πορίσµατα,>>>> Έκθεση Νικολαίδου.)


Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Ουγγαρία: Πρόστιµα έως 500 ευρώ στους άστεγους Aντιδράσεις έχει προκαλέσει διάταγµα δηµοτικού διαµερίσµατος στη Βουδαπέστη που ποινικοποιεί την διαβίωση σε ανοικτούς χώρους, την αναζήτηση φαγητού από τα σκουπίδια και τη συλλογή αντικειµένων που έχουν αφεθεί στο δρόµο και τιµωρεί µε υψηλά πρόστιµα τους (άστεγους) παραβάτες. Όπως αναφέρει η οργάνωση Human Rights Watch, το εν λόγω διάταγµα επιβάλει πρόστιµο 150.000 φιορίνια (500 ευρώ) στις παραπάνω παραβάσεις. Για «κατά συρροή» παραβάτες, η ποινή µπορεί να γίνει ακόµη και φυλάκιση. Το διάταγµα έρχεται ενώ ο δήµαρχος της Βουδαπέστης προανήγγειλε στο τέλος Αυγούστου κανονισµό που θα «εξορίζει», όπως λέει η HRW, τους αστέγους από τους δρόµους της πόλης. Η κυβέρνηση Ορµπάν είχε προσπαθήσει να περάσει νόµο που ποινικοποιεί την έλλειψη στέγης, ο οποίος είχε καταπέσει στο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο.

Χάγη: Ξεκίνησε η δίκη του Κενυάτη αντιπροέδρου Ξεκίνησε την Τρίτη ενώπιον του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου της Χάγης (ICC) η δίκη του αντιπροέδρου της Κένυας, Ουίλιαµ Ρούτο, για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. Πρώτος εν ενεργεία υψηλόβαθµος αξιωµατούχος που θα δικαστεί από το ICC, ο Ουίλιαµ Ρούτο έφθασε στο δικαστήριο µαζί µε το δικηγόρο του Καρίµ Χαν, έξω από το οποίο βρίσκονταν 20 βουλευτές και άλλοι υποστηρικτές του. Ο 46χρονος Ρούτο ήταν καθισµένος µπροστά από τους δικαστές, πίσω από τον δικηγόρο του. Ο συγκατηγορούµενος του, ο παρουσιαστής του ραδιοφώνου Τζόσουα Αραπ Σανγκ, ήταν επίσης παρών στο δικαστήριο.

Ο Ρούτο κατηγορείται για υποκίνηση µέρους των πολιτικο-εθνοτικών αιµατηρών ταραχών που ξέσπασαν στη χώρα µετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στα τέλη ∆εκεµβρίου του 2007 και την αµφισβήτηση της επανεκλογής του προέδρου Μουάι Κιµπάκι, κατά τις οποίες τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 600.000 εκτοπίστηκαν.Με τον συγκατηγορούµενό του καλούνται να απολογηθούν για τρία εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας για τα οποία βαρύνονται: δολοφονίες, διώξεις, εκτοπισµούς.Και οι δύο δηλώνουν αθώοι. Ο πρόεδρος της Κένυας, Ουχούρου Κενιάτα, κατηγορείται επίσης για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας από ICC.

Νεκρός 22χρονος τούρκος διαδηλωτής σε συγκρούσεις µε την αστυνοµία Νεκρός από δακρυγόνο της αστυνοµίας µε το οποίο χτυπήθηκε στο κεφάλι είναι 22χρονος τούρκος διαδηλωτής στην Αντάκια ( Αντιόχεια). Οπως µετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Dogan ο νεαρός διαδηλωτής συµµετείχε σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της ∆ευτέρας στη µνήµη ενός από τα θύµατα καταστολής των αντικυβερνητικών συγκεντρώσεων στην Τουρκία τον περασµένο Ιούνιο. Ο Αχµέτ Ατακάν µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο, όπου και εξέπνευσε. Περισσότεροι από 150 διαδηλωτές συγκρούστηκαν µε δυνάµεις της αστυνοµίας, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων. Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν την χώρα τον Ιούνιο, ξεκίνησαν αρχικά µε αφορµή ένα σχέδιο ανάπλασης του Πάρκου Γκεζί στην Κωνσταντινούπολη. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυµατίστηκαν στη διάρκεια του πρωτοφανούς κινήµατος διαµαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Από τις αρχές Σεπτεµβρίου και µε την έναρξη των

µαθηµάτων στα πανεπιστήµια, οι διαδηλώσεις κατά της τουρκικής κυβέρνησης επαναλήφθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, αλλά σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τον Ιούνιο. Συγκρούσεις σηµειώθηκαν ξανά την ∆ευτέρα µεταξύ της τουρκικής αστυνοµίας και εκατοντάδων διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί σε ένδειξη συµπαράστασης σε έναν 14χρονο έφηβο που έχει πέσει κώµα µετά τις επιχειρήσεις καταστολής του Ιουνίου.

ΙΝ∆ΙΑ: Ένοχοι οι κατηγορούµενοι για τον οµαδικό βιασµό 23χρονης Ένοχους έκρινε ινδικό δικαστήριο τους τέσσερις κατηγορούµενους για τον οµαδικό βιασµό της 23χρονης σε λεωφορείο τον περασµένο ∆εκέµβριο, ο οποίος είχε προκαλέσει κύµα αντιδράσεων αναδεικνύοντας το µείζον πρόβληµα της κακοποίησης γυναικών στην Ινδία. Οι ποινές θα ανακοινωθούν σήµεραΤετάρτη και οι τέσσερις βρίσκονται αντιµέτωποι ακόµη και µε καταδίκη σε θάνατο δι' απαγχονισµού.

Γουατεµάλα: 43 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα Σε 43 νεκρούς έχει ανέβει ο απολογισµός από την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα στη Γουατεµάλα, ενώ δεκάδες είναι οι τραυµατίες. Η χώρα κήρυξε τριήµερο πένθος. Τα αίτια του δυστυχήµατος δεν είναι ακόµη γνωστά ενώ οι διασώστες εκτιµούν πως ο αριθµός των επιβατών ήταν µεγαλύτερος από τη χωρητικότητα του λεωφορείου.Το λεωφορείο βγήκε από το δρόµο σε στροφή επαρχιακής οδού στο βορειοδυτικό τµήµα της χώρας, πέφτοντας από ύψος 200 µέτρων. Όπως ανέφερε, σύµφωνα µε το Reuters, ο διασώστης Σέρχιο Βάσκες, 38 από τους υπεράριθµους επιβάτες έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ανάµεσά τους έξι παιδιά. Άλλοι πέντε επιβάτες κατέληξαν µετά τη µεταφορά τους σε νοσοκοµείο.

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εµφύτευµα-εµβόλιο για τον καρκίνο του δέρµατος Πετυχηµένες οι δοκιµές σε ποντίκια, ξεκίνησαν οι κλινικές δοκιµές σε ανθρώπους Μασαχουσέτη :Αµερικανοί επιστήµονες ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν τις πρώτες κλινικές δοκιµές σε ανθρώπους ενός νέου πρωτοποριακού εµβολίου κατά του καρκίνου του δέρµατος. Πρόκειται για ένα εµφύτευµα σε µέγεθος νυχιού, που καθοδηγεί τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος να εξοντώσουν τα καρκινικά κύτταρα. Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι το εµφυτεύσιµο εµβόλιο θα φέρει επανάσταση όχι µόνο στη θεραπεία του µελανώµατος, της πιο επιθετικής και θανατηφόρας µορφής καρκίνου του δέρµατος, αλλά θα ανοίξει το δρόµο της θεραπείας και άλλων καρκίνων και φλεγµονωδών νόσων. Τα περισσότερα υπάρχοντα εµβόλια κατά του καρκίνου απαιτούν από τους γιατρούς να αφαιρέσουν ανοσοποιητικά κύτταρα από το σώµα του ασθενούς και, αφού τα επαναπρογραµµατίσουν, να τα εισάγουν και πάλι στον οργανισµό του για να στραφούν πλέον πιο αποτελεσµατικά κατά των όγκων. Όµως το νέο εµβόλιο, που δοκιµάστηκε µε επιτυχία σε ποντίκια µε καρκίνο το 2009, βασίζεται σε ένα εµφυτεύσιµο δίσκο από πολυµερές υλικό, που εισάγεται κάτω από το δέρµα του ασθενούς και αναλαµβάνει να αναπρογραµµατίσει επί τόπου τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατός του. Οι δοκιµές στα πειραµατόζωα έδειξαν ότι τα µισά από αυτά, στα οποία έγιναν δύο δόσεις του εµβολίου, αντί να πεθάνουν από µελάνωµα µέσα σε ένα µήνα περίπου, εµφάνισαν πλήρη υποχώρηση των καρκινικών όγκων τους. «Εχουµε εδώ µια σπάνια περίπτωση όπου το χρονικό διάστηµα που µια τεχνολογία βγαίνει από το εργαστήριο και ξεκινούν κλινικές δοκιµές σε ανθρώπους είναι πολύ σύντοµο» αναφέρει ο Γκλεν Ντράνοφ, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ µέλος της ερευνητικής οµάδας στην οποία συµµετέχουν επιστήµονες του Ινστιτούτου Εµβιοµηχανικής Wyss που εδρεύει στο Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ.


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Μείωση 9,4% στο χονδρικό εµπόριο το β' τρίµηνο 2013 Αυξήθηκε κατά 11,1% σε σύγκριση µε το α' τρίµηνο Μείωση 9,4% κατέγραψε ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο του δευτέρου τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δευτέρου τριµήνου 2012, έναντι µείωσης 15,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο του δευτέρου τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε το ∆είκτη του πρώτου τριµήνου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 11,1%, έναντι αύξησης 5,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012.

Σε κινητοποιήσεις και οι εργαζόµενοι ασφαλιστικών ταµείων-ΟΑΕ∆ Επαναλαµβανόµενες πενθήµερες από 16/9 Σε πενθήµερες επαναλαµβανόµενες απεργίες, αρχής γενοµένης από τη ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου, προχωρούν οι εργαζόµενοι στα ασφαλιστικά ταµεία και τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), διαµαρτυρόµενοι για την ένταξη εργαζοµένων στους φορείς κοινωνικής πολιτικής σε καθεστώς διαθεσιµότητας και την κατάσταση στα ασφαλιστικά ταµεία. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν την Τρίτη οι οµοσπονδίες των εργαζοµένων στο υπουργείο Εργασίας, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ανέφεραν ότι στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τον ΟΑΕ∆, συνολικά 618 εργαζόµενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας και ότι από το 2008 έως σήµερα το προσωπικό των φορέων έχει µειωθεί κατά 40%. Εν συνεχεία, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι «έχει ρίξει µαύρο στα ταµεία» και υποστήριξαν ότι η µέση σύνταξη είναι κατώτερη από εκείνη που υποστηρίζει το υπουργείο Εργασίας, ενώ για την έκδοσή της απαιτούνται 14 έως 15 µήνες. Εξέφρασαν δε φόβους ότι οι κύριες συντάξεις θα µειωθούν κατά 10%, οι επικουρικές κατά 30%, ενώ το εφάπαξ οδεύει προς πλήρη κατάργηση. Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της ανεργίας, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στον ΟΑΕ∆ υποστήριξαν ότι ο πραγµατικός αριθµός των ανέργων έχει υπερβεί το 1,5 εκατοµµύρια και ότι µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν προηγηθεί χιλιάδες εποχικοί υπάλληλοι δεν θα λάβουν φέτος επίδοµα ανεργίας. Τις κινητοποιήσεις καλύπτουν η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ), η Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Εργαζοµένων Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΠΟΚΠ), η Οµοσπονδία Υπάλληλων ΟΑΕ∆ (ΟΥ-ΟΑΕ∆), η Οµοσπονδία Συλλόγων

Υπουργείου Εργασίας (ΟΣΥΠΕ), η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΕΟΠΥΥ (ΠΟE – ΕΟΠΥΥ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων ΟΑΕΕ (ΠΣΕΟΑΕΕ)

Παγκόσµια Έρευνα:

Η Ελλάδα καταγράφει τη µεγαλύτερη µείωση ευτυχίας, µετά την Αίγυπτο, από το 2010 έως το 2012 Το σύννεφο της δυστυχίας που καλύπτει τον ευρωπα„κό νότο είναι πυκνότερο από οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα σύµφωνα µε τους κορυφαίους οικονοµολόγους που συνέταξαν την Εκθεση της Παγκόσµιας Ευτυχίας για το 2013 (World Happiness Report 2013) για λογαριασµό των Ηνωµένων Εθνών και η οποία δηµοσιεύεται σήµερα στην εφηµερίδα «Τα Νέα» Η Ελλάδα καταλαµβάνει την 70η θέση σε σύνολο 156 χωρών, µε δείκτη ευτυχίας 5,4 έναντι του 7,7 της ∆ανίας η οποία είναι η πιο ευτυχισµένη χώρα. Εν µέσω οικονοµικής κρίσης η Ελλάδα φαίνεται πως βάλλεται πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη ευρωπα„κή χώρα καταγράφοντας τη µεγαλύτερη µείωση ευτυχίας κατά τη διετία 2010-2012. Μόνο η Αίγυπτος - η οποία δεν βρίσκεται στο τόξο της Ευρωζώνης και κλονίζεται από πολιτική αναταραχή τα δύο τελευταία χρόνια - κατέγραψε µεγαλύτερη µείωση στα επίπεδα ευτυχίας από τη χώρα µας. Η ψυχολογία, όπως άλλωστε και τα εισοδήµατα των πολιτών βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση εκτός από την Ελλάδα και σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Στον αντίποδα του δυστυχισµένου Νότου, ευτυχεί ο Βορράς και δη οι σκανδιναβικές χώρες ενώ σηµαντική αύξηση στα ποσοστά ευτυχίας κατά την περίοδο 2010 - 2012 καταγράφει η Ανγκόλα,. η Ζιµπάµπουε και η Αλβανία. Αλλάζει το θεσµικό πλαίσιο για τη νόµιµη είσοδο και διαµονή υπηκόων τρίτων χωρών Αλλάζει το θεσµικό πλαίσιο και οι διαδικασίες για τη νόµιµη είσοδο και διαµονή στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών. Το σχέδιο Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, που αποτελεί ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 140 άρθρων, παρουσιάζεται την ερχόµενη Πέµπτη (12.09.2013) από το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών, µε επικεφαλής τον υπουργό κ. Γιάννη Μιχελάκη και τον αναπληρωτή υπουργό κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο. Πέρα από το ότι κωδικοποιήθηκε η µεταναστευτική νοµοθεσία -σήµερα υπάρχουν 20 νόµοι, 6 προεδρικά διατάγµατα, και 42 άλλες κανονιστικές πράξεις-, αναπροσαρµόζεται η «φιλοσοφία» του θεσµικού πλαισίου. Οι διαφορετικές αντιλήψεις µεταξύ Ν∆ και ΠΑΣΟΚ ισορροπούν ανάµεσα στην αυστηροποίηση των όρων χορήγησης ιθαγένειας, κυρίως για τους ενήλικους αλλοδαπούς, και στην απλοποίηση των διαδικασιών για τη χορήγηση αδείας επί µακρόν διαµενόντων.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να ωθήσει τους κατόχους µακρόχρονων εθνικών αδειών διαµονής (άδειες διαµονής δεκαετούς και αόριστης διάρκειας) να τις µετατρέψουν σε Άδειες επί µακρόν διαµένοντος. Η συγκεκριµένη άδεια δίνει και τη δυνατότητα σε όσους πολίτες τρίτων χωρών το επιθυµούν, να κάνουν χρήση του δικαιώµατος της κινητικότητας και να µεταβούν σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. Παράλληλα, προβλέπεται και η µετάπτωση σε τριετές καθεστώς διαµονής, για τους κατόχους µακρόχρονων εθνικών αδειών, που δεν πληρούν τα κριτήρια µετάβασης στο καθεστώς της άδειας επί µακρόν διαµένοντος. Στα παιδιά µεταναστών, τα οποία έχουν γεννηθεί ή έχουν µεγαλώσει στη χώρα, έχουν πάει σχολείο στην Ελλάδα, παρέχονται τα δικαιώµατα του επί µακρόν διαµένοντος εντός της ελληνικής επικρατείας και µειώνεται η γραφειοκρατία ως προς την ανανέωση των αδειών τους. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση θα προβάλλει ότι αποφεύγει να ζητούν ιθαγένεια µόνον για τα δικαιώµατα που τους παρέχει η απόκτηση της.

Στα 3 δισ. διαµορφώθηκε στο οκτάµηνο το πρωτογενές πλεόνασµα του Προ…πολογισµού Το πρωτογενές αποτέλεσµα του Κρατικού Προ…πολογισµού σε τροποποιηµένη ταµειακή βάση διαµορφώθηκε στο οκτάµηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013 στα 3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσµατος 2,55 δισ. ευρώ στο επτάµηνο 2013. Το πρωτογενές αποτέλεσµα κατά 50% αποδίδεται στην µεταφορά αποδόσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη διακράτηση οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα χαρτοφυλάκια της ΕΚΤ (Securities Market Program SMPs). Τονίζεται ότι τα έσοδα από SMPs δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον Κρατικό Προ…πολογισµό του 2013, καθώς η απόφαση του Ευρωπα„κού Συµβουλίου της 26ης-27ης Νοεµβρίου 2012, ελήφθη µεταγενέστερα δηλαδή µετά την ψήφιση του Κρατικού Προ…πολογισµού από τη Βουλή των Ελλήνων.

Μελέτη της Manpower Πιο αισιόδοξες οι προθέσεις προσλήψεων το προσεχές 3µηνο Σταθερά ενισχύεται ο βαθµός εµπιστοσύνης των Ελλήνων εργοδοτών, για ένα ακόµη τρίµηνο, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της τριµηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης της Manpower, τα οποία αφορούν το διάστηµα Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2013. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την έρευνα, παρόλο που ο ∆είκτης των Προοπτικών Απασχόλησης παραµένει αρνητικός για 15 συνεχόµενα τρίµηνα, οι προθέσεις προσλήψεων για το προσεχές τρίµηνο είναι οι πιο αισιόδοξες που έχουν καταγραφεί από το δεύτερο τρίµηνο του 2010. Οι προοπτικές απασχόλησης αναµένονται θετικές σε τρεις από τους εννέα συνολικά τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας της Ελληνικής οικονοµίας. Παράλληλα, οι εκτιµήσεις των εργοδοτών έχουν ενισχυθεί σε τέσσερεις τοµείς σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και σε οκτώ σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του

(11.10)


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Α ΣΤ Ε Ρ Α Σ Μ Α Γ Ο Υ Λ Α Σ

ΚΥΠΕΛΛΟ: Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Ο ΑΧΑΡΝΑhΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΚΙΚΟ ΚΙ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΝΙΑ Πραγµατοποιήθηκε χθές στα γραφεία της ΕΠΟ στο πάρκο στο Γουδί η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας και το πρόγραµµα των δυο πρώτων φάσεων Στην πρώτη φάση θα αγωνιστούν σε αγώνες νοκ-άουτ οι οµάδες από την Φουτµπολ Λιγκ. Στη δεύτερη φάση, θα µπουν και οι οµάδες της Σούπερ Λιγκ µε τους αγώνες να είναι διπλούς, όπως και στη συνέχεια.Αναλυτικά: Πρώτη φάση (14 & 15/09/2013) Φωκικός - Αχαρνα\κός Ολυµπιακός Βόλου - Παναχα\κή Γλυφάδα - Καλλιθέα Βύζας Μεγάρων - Χανιά Πανηλειακός - Φωστήρας Ηρακλής Ψαχνών - Παναιγιάλειος Αστέρας Μαγούλας - Επισκοπή Κέρκυρα - ∆όξα ∆ράµας Τύρναβος - Ηρακλής Αναγέννηση Γιαννιτσών - Αιγινιακός Εθνικός Γαζώρου - Νίκη Βόλου Απόλλων Καλαµαριάς - Ζάκυνθος Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα Πιερικός - Βατανιακός Η β' φάση του Κυπέλλου Ελλάδος περιλαµβάνει παιχνίδια µεταξύ των οµάδων της Σούπερ Λιγκ και των οµάδων της Football League που θα προκριθούν από την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Αναλυτικά η κλήρωση της β' φάσης του Κυπέλλου, οι αγώνες της οποίας θα γίνουν στις 25-26/09 και 30-31/10:{...}

Α Χ ΑΡ ΝΑ ‘Κ ΟΣ

Νικητής 8 (Κέρκυρα ή ∆όξα ∆ράµας) Παναιτωλικός Νικητής 14 (Πιερικός ή Βατανιακός) Καλλονή Οι ηµεροµηνίες των αγώνων Κυπέλλου:

ΠΑΟΚ - Νικητής 13 (Αν. Καρδίτσας ή Καβάλα) Παναθηνα„κός - Εργοτέλης Ολυµπιακός - Νικητής 1 (Φωκικός ή Αχαρνα„κός) Αστέρας Τρίπολης - Νικητής 4 (Βύζας Μεγάρων ή ΑΟ Χανιά) Νικητής 11 (Εθνικός Γαζώρου ή Νίκη Βόλου) - Πανθρακικός Νικητής 3 (Γλυφάδα ή Καλλιθέα) ΟΦΗ Νικητής 9 (Τύρναβος ή Ηρακλής) Skoda Ξάνθη

Νικητής 2 (Ολυµπιακός Βόλου ή Παναχα„κή) - Άρης Νικητής 7 (Αστέρας Μαγούλας ή Επισκοπή) - Λεβαδειακός Νικητής 6 (Ηρακλής Ψαχνών ή Παναιγιάλειος) - Βέροια Νικητής 5 (Πανηλειακός ή Φωστήρας) - Ατρόµητος Πλατανιάς - Απόλλων Σµύρνης ΠΑΣ Γιάννινα - Νικητής 10 (Αναγέννηση Γιαννιτσών ή Αιγινιακός) Πανιώνιος - Νικητης 12 (Απόλλων 1926 ή Ζάκυνθος)

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ... Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις του Βύζαντα για την εικόνα της οµάδας στα τελευταία φιλικά που έδωσε. Οι παίκτες της Μεγαρίτικης οµάδας αφοµοιώνουν αυτά που τους ζητά ο Αντώνης Αυλωνίτης και υπάρχει αισιοδοξία για ένα δυνατό ξεκίνηµα, τόσο στο Κύπελλο, όσο και στο πρωτάθληµα µε αντίπαλο τον Πανηλειακό. Στο µεταξύ, το φιλικό µε τον Εθνικό Πειραιά που είχε προγραµµατιστεί για αύριο στις 17:30 στα Μέγαρα αναβλήθηκε λόγω συντήρησης του χλοοτάπητα και στο δηµοτικό γήπεδο, αλλά και στο στάδιο. ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Οσον αφορά το εκτός έδρας µάτς θα γίνει κανονικά αύριο στην Αρχαία Ολυµπία µε την οµάδα του Αρη Στρεφίου που αγωνίζεται στην Α'Κατηγορία Ηλείας. Τραυµατίες παραµένουν οι: Λέκκας,Κολοκοτρώνης και Σταµέλος.Ο τελευταίος θα υποβληθεί αύριο σε αρθροσκόπηση.

1η ΦΑΣΗ: (οµάδες Β΄Εθνικής) 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14 /15.09.2013 14 µονοί αγώνες 2η ΦΑΣΗ: (+οµάδες Α΄Εθνικής) 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25 / 26.09.2013 16 αγώνες 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30 / 31.10.2013 16 επαναληπτικοί αγώνες 3η ΦΑΣΗ: 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 04 / 05.12.2013 και 08 / 09.01.2014 8 αγώνες 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15 / 16 .01.2014 και 22/ 23.01.2014 8 επαναληπτικοί αγώνες 4η ΦΑΣΗ: 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29 / 30.01.2014 4 αγώνες 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12 / 13.02.2014 4 επαναληπτικοί αγώνες 5η ΦΑΣΗ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19 / 20.03.2014 2 αγώνες 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16 / 17.04.2014 2 επαναληπτικοί αγώνες ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 26.04.2014 1 αγώνας

ΤΑΣΟΣ ΛΟΥΠΑΣ: Σταθερή αξία Με µία µεταγραφική κίνηση που τον ανεβάζει επίπεδο συνεχίζει το σχεδιασµό της νέας χρονιάς ο Ασπρόπυργος. Αποκτήθηκε ο πολύ καλός 26 χρονος (16-121987)σέντερ φορ Τάσος Λούπας που έχει αγωνιστεί στον Παναυπλιακό, Αστέρα Μαγούλας, και Ακράτητο. Ισως η πιο καλύτερη µεταγραφή φέτος στην ∆υτική Αττική στην ΕΠΣ∆Α σταθερός σε απόδοση παίκτης και δεινός σκόρερ. Ο ίδιος αντέχει στις πλάτες του το βάρος του πρωταθλητισµού.


ÈÑÉÁÓÉÏ-13

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΠΣ∆Α: Η κλήρωση κυπέλλου και πρωταθληµατων ΕΠΣ∆Α 2013 – 2014 Παρουσία του ∆ηµάρχου Γιάννη Μαρινάκη Ο Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ Τ Ρ Α Β Α Ε Ι Τ Ο Π Ρ ΩΤ Ο Ζ Ε Υ Γ Α Ρ Ι

Π

ραγµατοποιήθηκε στον πολυχώρο διασκέδασης Λε Μιράζ, στην παραλία Μεγάρων οι κληρώση για το κύπελλο και για τα πρωτάθληµα Α' και Β' κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων ∆υτικής Αττικής. Της κλήρωσης προηγήθηκαν αντιφωνήσεις µεταξύ του προέδρου της ΕΠΣ∆Α Μιχάλη Τζανόπουλου και του δηµάρχου Μεγαρέων Γιάννη Μαρινάκη. Παρευρέθηκαν όλα τα σωµατεία µέλη της Ένωσης, ο αντιδήµαρχος ποιότητας ζωής Κλεάνθης Βαρελάς, ο αντιδήµαρχος Νέας Περάµου Βασίλης Κόττας, οι δηµοτικοί σύµβουλοι Μεγάρων Γιώργος Σακελλαρίου και Σωτήρης Πιπιλής,σύσσωµο το ∆.Σ της ΕΠΣ∆Α µε επικεφαλής τον πρόεδρο Μιχάλη Τζανόπουλο, Γιώργο Ντούρο, Αργύρη Οικονόµου, Ηλία Μήνου, ο Κώστας ∆ιολέτης, το µέλος της Ενωσης Μάκης Πάνος, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πιερίας ∆ηµήτρης Ελευθεριάδης. Ακόµα ο πρέοεδρος του Αστέρα Μαγούλας Αντώνης Ρόκκας µε τον Βαγγέλη Ρόκκα,ο πρόεδρος των παλαιµάχων Νέας Περάµου Ανδρέας Γραµµατικός.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Πυρρίχιος Ασπροπύργου-ΑΕ Ζεφυρίου Ελευσινιακός-Θρασύβουλος Ασπρόπυργος-Πανελευσινιακή Ενωση Ακράτητος Ανω Λιοσίων-Λέων Αγίοι Ανάργυροι-Μεγαρικός Εθνικός Πανοράµατος-Λαµπερή Ελευσίνας Κριός Ασπροπύργου-Ηρακλής Ελευσίνας Νέα Πέραµος-Νέοι Αστέρας Μαγούλας ΠΑΟΚ Μάνδρας-Ζωφριά Ελπίδα Ασπροπύργου-Απόλλων Ασπροπύργου Αστέρας Ανω Λιοσίων-Ειδυλλιακός Αίας Παραλίας-Ατταλος Νέας Περάµου Ανευ αγώνα πέρασε ο Ικαρος Νεοκτίστων Οι αγώνες της 1ης αγωνιστική θα γίνουν 2122 Σεπτεµβρίου. Η 2η αγωνιστική στις 2829/9

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β' Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1η αγωνιστική 16η ΠΑΟΚ Μάνδρας-Άτταλος Νέας Πέραµου,Ηρακλής Ελευσίνας-Ασπρόπυργος, Θρασύβουλος-Ζοφριά, ΑΕ Ζεφυρίου-Ακράτητος, Λέων-Ελευσινιακός, Πυρρίχιος Ασπρ.Ίκαρος Ασπρ.Νέα Πέραµος-Αίας Παραλίας Ασπρ. Ρεπό: Εθνικός Πανορ. 2η αγωνιστική 17η Εθνικός Πανορ.-ΠΑΟΚ Μάνδρας, Άτταλος Νέας Πέραµου-Ηρακλής Ελευσίνας, Ασπρόπυργος-ΑΕ Ζεφυρίου, Ζοφριά-Λέων, Ακράτητος-Πυρρίχιος Ασπρ.Ελευσινιακός-Αίας Παραλίας Ασπρ. Ίκαρος Ασπρ.-Νέα Πέραµος. Ρεπό: Θρασύβουλος 3η αγωνιστική 18η ΠΑΟΚ Μάνδρας-Ηρακλής Ελευσίνας, Θρασύβουλος-Εθνικός Πανορ., ΑΕ ΖεφυρίουΆτταλος Νέας Πέραµου, Πυρρίχιος Ασπρ.Ασπρόπυργος, Αίας Παραλίας Ασπρ.-Ζοφριά, Νέα Πέραµος-Ακράτητος, Ελευσινιακός-Ίκαρος Ασπρ. Ρεπό: Λέων

4η αγωνιστική 19η Θρασύβουλος-ΠΑΟΚ Μάνδρας, Ηρακλής ΕλευσίναςΑΕ Ζεφυρίου, Εθνικός Πανορ.-Λέων Άτταλος Νέας ΠέραµουΠυρρίχιος Ασπρ.,Ασπρόπυργος-Νέα Πέραµος, Ζοφριά-Ίκαρος Ασπρ.

Ο Μ. Τ Ζ Α ΝΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΜΕ Τ Ο Ν ∆ Η ΜΑ Ρ Χ Ο Γ . ΜΑ Ρ Ι Ν Α Κ Η

Ακράτητος-Ελευσινιακός.Ρεπό: Αίας Παραλίας Ασπρ. 5η αγωνιστική 20ή ΠΑΟΚ Μάνδρας-ΑΕ Ζεφυρίου, ΛέωνΘρασύβουλος, Πυρρίχιος Ασπρ.-Ηρακλής Ελευσίνας Αίας Παραλίας Ασπρ.-Εθνικός Πανορ. Νέα Πέραµος-Άτταλος Νέας Πέραµου, Ελευσινιακός-Ασπρόπυργος, Ζοφριά-Ακράτητος. Ρεπό: Ίκαρος Ασπρ. 6η αγωνιστική 21η Λέων-ΠΑΟΚ Μάνδρας, ΑΕ ΖεφυρίουΠυρρίχιος Ασπρ.Θρασύβουλος-Αίας Παραλίας Ασπρ. Ηρακλής Ελευσίνας-Νέα Πέραµος, Εθνικός Πανορ.-Ίκαρος Ασπρ. Άτταλος Νέας Πέραµου-Ελευσινιακός, Ασπρόπυργος-Ζοφριά. Ρεπό: Ακράτητος 7η αγωνιστική 22η ΠΑΟΚ Μάνδρας-Πυρρίχιος Ασπρ., Αίας Παραλίας Ασπρ.-Λέων, Νέα Πέραµος-ΑΕ Ζεφυρίου Ίκαρος Ασπρ.-Θρασύβουλος, ΕλευσινιακόςΗρακλής Ελευσίνας, Ακράτητος-Εθνικός Πανορ. Ζοφριά-Άτταλος Νέας Πέραµου.Ρεπό: Ασπρόπυργος 8η αγωνιστική 23η Αίας Παραλίας Ασπρ.-ΠΑΟΚ Μάνδρας, Πυρρίχιος Ασπρ.-Νέα Πέραµος, Λέων-Ίκαρος Ασπρ. ΑΕ Ζεφυρίου-Ελευσινιακός, ΘρασύβουλοςΑκράτητος, Ηρακλής Ελευσίνας-Ζοφριά, Εθνικός Πανορ.-Ασπρόπυργος. Ρεπό: Άτταλος Νέας Πέραµου. 9η αγωνιστική 24η ΠΑΟΚ Μάνδρας-Νέα Πέραµος, Ίκαρος Ασπρ.-Αίας Παραλίας Ασπρ.ΕλευσινιακόςΠυρρίχιος Ασπρ. Ακράτητος-Λέων, Ζοφριά-ΑΕ Ζεφυρίου, Ασπρόπυργος-Θρασύβουλος, Άτταλος Νέας Πέραµου-Εθνικός Πανορ.Ρεπό: Ηρακλής Ελευσίνας 10η αγωνιστική 25η Ίκαρος Ασπρ.-ΠΑΟΚ Μάνδρας, Νέα Πέραµος-Ελευσινιακός, Αίας Παραλίας Ασπρ.Ακράτητος, Πυρρίχιος Ασπρ.-Ζοφριά, ΛέωνΑσπρόπυργος, Θρασύβουλος-Άτταλος Νέας Πέραµου,Ηρακλής Ελευσίνας-Εθνικός Πανορ. Ρεπό: ΑΕ Ζεφυρίου 11η αγωνιστική 26η ΠΑΟΚ Μάνδρας-Ελευσινιακός, ΑκράτητοςΊκαρος Ασπρ.Ζοφριά-Νέα Πέραµος, Ασπρόπυργος-Αίας Παραλίας Ασπρ.Άτταλος Νέας Πέραµου-Λέων, Εθνικός Πανορ.-ΑΕ Ζεφυρίου, Ηρακλής Ελευσίνας-Θρασύβουλος.Ρεπό: Πυρρίχιος Ασπρ. 12η αγωνιστική 27η Ακράτητος-ΠΑΟΚ Μάνδρας, Ελευσινιακός-

Ζοφριά, Ίκαρος Ασπρ.-Ασπρόπυργος Αίας Παραλίας Ασπρ.-Άτταλος Νέας Πέραµου, Πυρρίχιος Ασπρ.-Εθνικός Πανορ. Λέων-Ηρακλής Ελευσίνας, ΑΕ ΖεφυρίουΘρασύβουλος.Ρεπό: Νέα Πέραµος 13η αγωνιστική 28η ΠΑΟΚ Μάνδρας-Ζοφριά,ΑσπρόπυργοςΑκράτητος,Άτταλος Νέας Πέραµου-Ίκαρος Ασπρ. Εθνικός Πανορ.-Νέα Πέραµος,Ηρακλής Ελευσίνας-Αίας Παραλίας Ασπρ. Θρασύβουλος-Πυρρίχιος Ασπρ. ΑΕ Ζεφυρίου-Λέων.Ρεπό: Ελευσινιακός 14η αγωνιστική 29η Ασπρόπυργος-ΠΑΟΚ Μάνδρας,ΑκράτητοςΆτταλος Νέας Πέραµου Ελευσινιακός-Εθνικός Πανορ.Ίκαρος Ασπρ.Ηρακλής Ελευσίνας,Νέα Πέραµος-Θρασύβουλος Αίας Παραλίας Ασπρ.-ΑΕ Ζεφυρίου, Πυρρίχιος Ασπρ.-Λέων. Ρεπό: Ζοφριά 15η αγωνιστική 30ή Άτταλος Νέας ΠέραµουΑσπρόπυργος,Εθνικός Πανορ.-Ζοφριά,Ηρακλής Ελευσίνας-Ακράτητος, ΘρασύβουλοςΕλευσινιακός ,ΑΕ Ζεφυρίου-Ίκαρος Ασπρ.Λέων-Νέα Πέραµος Πυρρίχιος Ασπρ.-Αίας Παραλίας Ασπρ.Ρεπό: ΠΑΟΚ Μάνδρας

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -1η αγωνιστική 12η Απόλλων Ποντίων Ασπρ.-Ελπίδα Ασπρ.Λαµπερή Ελευσίνας-Ειδυλλιακός Αστέρας Άνω Λιοσίων-Πανελευσινιακή Ένωση,ΑΟ Ελευσίνας-Σεπολιακός Άγ. Ανάργυροι Ελευσ.-Μεγαρικός,Κριός Ασπρ.-Αργώ Μεγάρων 2η αγωνιστική 13η Κριός Ασπρ.-Απόλλων Ποντίων Ασπρ. Ελπίδα Ασπρ.-Λαµπερή Ελευσίνας Ειδυλλιακός-Αστέρας Άνω Λιοσίων, Πανελευσινιακή Ένωση-ΑΟ Ελευσίνας Σεπολιακός-Άγ. Ανάργυροι Ελευσ.Αργώ Μεγάρων-Μεγαρικός 3η αγωνιστική 14η Λαµπερή Ελευσίνας-Κριός Ασπρ., Αστέρας Άνω Λιοσίων-Ελπίδα Ασπρ. ΑΟ Ελευσίνας-Ειδυλλιακός, Άγ. Ανάργυροι Ελευσ.-Πανελευσινιακή Ένωση Μεγαρικός-Σεπολιακός, Απόλλων Ποντίων Ασπρ.-Αργώ Μεγάρων 4η αγωνιστική 15η Κριός Ασπρ.-Αστέρας Άνω Λιοσίων,Απόλλων Ποντίων Ασπρ.-Λαµπερή Ελευσίνας Ελπίδα Ασπρ.-ΑΟ Ελευσίνας, ΕιδυλλιακόςΆγ. Ανάργυροι Ελευσ. Πανελευσινιακή

Ένωση-Μεγαρικός Αργώ Μεγάρων-Σεπολιακός 5η αγωνιστική 16η ΑΟ Ελευσίνας-Κριός Ασπρ. Αστέρας Άνω Λιοσίων-Απόλλων Ποντίων Ασπρ. Άγ. Ανάργυροι Ελευσ.-Ελπίδα Ασπρ.Μεγαρικός-Ειδυλλιακός,Σεπολιακός-Πανελευσινιακή Ένωση,Λαµπερή Ελευσίνας-Αργώ Μεγάρων 6η αγωνιστική 17η Κριός Ασπρ.-Άγ. Ανάργυροι Ελευσ. Απόλλων Ποντίων Ασπρ.-ΑΟ Ελευσίνας Λαµπερή Ελευσίνας-Αστέρας Άνω Λιοσίων, Ελπίδα Ασπρ.-Μεγαρικός Ειδυλλιακός-Σεπολιακός, Αργώ ΜεγάρωνΠανελευσινιακή Ένωση 7η αγωνιστική 18η Μεγαρικός-Κριός Ασπρ. Άγ. Ανάργυροι Ελευσ.-Απόλλων Ποντίων Ασπρ. ΑΟ Ελευσίνας-Λαµπερή Ελευσίνας, Σεπολιακός-Ελπίδα Ασπρ. Πανελευσινιακή Ένωση-Ειδυλλιακός, Αστέρας Άνω Λιοσίων-Αργώ Μεγάρων 8η αγωνιστική 19η Κριός Ασπρ.-Σεπολιακός, Απόλλων Ποντίων Ασπρ.-Μεγαρικός Λαµπερή Ελευσίνας-Άγ. Ανάργυροι Ελευσ.Αστέρας Άνω Λιοσίων-ΑΟ Ελευσίνας Ελπίδα Ασπρ.-Πανελευσινιακή Ένωση, Αργώ Μεγάρων-Ειδυλλιακός 9η αγωνιστική 20η Πανελευσινιακή Ένωση-Κριός Ασπρ. Σεπολιακός-Απόλλων Ποντίων Ασπρ. Μεγαρικός-Λαµπερή Ελευσίνας,Άγ. Ανάργυροι Ελευσ.-Αστέρας Άνω Λιοσίων Ειδυλλιακός-Ελπίδα Ασπρ.ΑΟ ΕλευσίναςΑργώ Μεγάρων 10η αγωνιστική 21η Κριός Ασπρ.-Ειδυλλιακός, Απόλλων Ποντίων Ασπρ.-Πανελευσινιακή Ένωση Λαµπερή Ελευσίνας-Σεπολιακός, Αστέρας Άνω Λιοσίων-Μεγαρικός ΑΟ Ελευσίνας-Άγ. Ανάργυροι Ελευσ.Αργώ Μεγάρων-Ελπίδα Ασπρ. 11η αγωνιστική 22η Ελπίδα Ασπρ.-Κριός Ασπρ.ΕιδυλλιακόςΑπόλλων Ποντίων Ασπρ. Πανελευσινιακή Ένωση-Λαµπερή Ελευσίνας, Σεπολιακός-Αστέρας Άνω Λιοσίων Μεγαρικός-ΑΟ Ελευσίνας, Άγ. Ανάργυροι Ελευσ.-Αργώ Μεγάρων. ***Λόγω του µικρού αριθµού σωµατείων, θα γίνουν τρεις αγώνες µεταξύ των οµάδων. Στην έδρα, στην έδρα του αντιπάλου και σε ουδέτερο γήπεδο. ***Οι τρεις πρώτοι προκρίνονται στην Α κατηγορία και αντίστοιχα υποβοβιβάζονται τρεις από την Α’.


Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13) Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ ε πα γγε λµατ ικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανσ η , κ λ ι µ α τ ι σ µ ό ς , δ ο µ η µ έ νη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφ εία, ιατρε ία, δια γνωστικό κέ ν τρο, κλπ. Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.:210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολτα„κών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5..7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου,

µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (9.9.13) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυ-

νσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.8.13)

Κοπέλα αναζητά εργασία για οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5.13) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13) Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω­νές ώρες στις περιοχές Με-

νιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.4.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

15.5

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ

Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου Τιµές πολύ λογικές BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)


Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ΤΕΧΝΙΚΟ Γ ΡΑΦ ΕΙ Ο

21.11.11

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

6932638453 Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑQΤΗ

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

(1.13)

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

(18.3.13)

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

(έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο 50ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Θηβών βιοτεχνικός χώρος 1.200 τ.µ. από µπετόν µε γραφεία σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Τιµή ενοικίου 1150 ευρώ. (10.9.13) Τηλ. επικοινωνίας: 210 5542022 και 6909853679


Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Γ. Βρούτσης: Ως 15/11 η απογραφή µισθωτής εργασίας Στόχος της καταγραφής ο σχεδιασµός δράσεων στήριξης του ιδιωτικού τοµέα αλλά και καταπολέµησης της ανασφάλιστης εργασίας Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, στην οποία συµµετείχαν επίσης ο υφυπουργός κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, η γενική γραµµατέας του υπουργείου κ. Αννα Στρατινάκη, ο διοικητής του ΟΑΕ∆ κ. Θόδωρος Αµπατζόγλου καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τοµέα, η οποία θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεµβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεµβρίου. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης:«Στις 15 Σεπτεµβρίου ξεκινάµε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου των εργαζοµένων στη µισθωτή ιδιωτική οικονοµία µέσω του συστήµατος «Εργάνη». ∆υο µήνες µετά, στις 16 Νοεµβρίου, θα έχουµε την «ακτινογραφία» των µισθωτών µε ακρίβεια και µε κάθε λεπτοµέρεια: Πόσοι, ποιοι και που εργάζονται, µε τι µισθούς και µε τι τύπο σύµβασης.

ΥΠΟΙΚ: ∆ιαψεύδει σενάρια για απολύσεις εφοριακών

Από το Υπουργείο Οικονοµικών διευκρινίζεται ότι δεν ευσταθούν τα δηµοσιεύµατα περί απόλυσης εφοριακών υπαλλήλων. Αντιθέτως, το Υπουργείο έχει ήδη προβεί και συνεχίζει την υλοποίηση µέτρων ενίσχυσης των εφοριακών υπαλλήλων, καθώς και του φοροεισπρακτικού µηχανισµού ευρύτερα: • Ήδη έγινε πρόσληψη 200 εφοριακών τον τελευταίο µήνα, µέσω ΑΣΕΠ. • Ετοιµάζεται νέα πρόσληψη πρόσθετων 300 εφοριακών, µέσω ΑΣΕΠ, έως 31/12/13 και επιπλέον 1.000 εφοριακών εντός του 2014. • 2.500 εφοριακοί ήδη πιστοποιήθηκαν ως ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης. • Ετοιµάζεται εσωτερική µετακίνηση σηµαντικού αριθµού ατόµων του ΥΠΟΙΚ από άλλες Υπηρεσίες για ενίσχυση των ∆ΟΥ και εξυπηρέτηση του κοινού.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για µια «πυξίδα» που θα µας επιτρέπει, πλέον, να ασκούµε στοχευµένες και αποτελεσµατικές πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, µε βάση τα πραγµατικά και αντικειµενικά δεδοµένα της αγοράς εργασίας και όχι «στα τυφλά» µε απλές εκτιµήσεις». Ο υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με το µεγάλο αυτό βήµα που γίνεται στην εξέλιξη του συστήµατος «Εργάνη» θα έχουµε απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις. Αυτό σηµαίνει λιγότερος χρόνος και λιγότερος κόπος, ενώ οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα µπορούν να συνεργαστούν καλύτερα µε τις επιχειρήσεις, διενεργώντας αποτελεσµατικότερους ελέγχους προστατεύοντας αυτές που µε νοµιµότητα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόµενους και το κράτος». Παράλληλα µε την πλήρη αποτύπωση της πραγµατικότητας της εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, µπορούν να χαραχθούν αποτελεσµατικές πολιτικές για τη στήριξη της απασχόλησης». Η γενική γραµµατέας του υπουργείου κα. Αννα Στρατινάκη τόνισε τα εξής:«Έχοντας σε πλήρη ισχύ 10

ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε κατάσταση του µισθωτού βίου, το υπουργείο Εργασίας πλέον θα µπορεί να παρακολουθεί στενά το καρδιογράφηµα της αγοράς εργασίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ελεγκτικούς µηχανισµούς του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας να παρεµβαίνουν άµεσα και στοχευµένα όταν εντοπίζονται παραβατικές συµπεριφορές και καταστρατηγήσεις της εργατικής νοµοθεσίας». Επίσης, ο διοικητής του ΟΑΕ∆ κ. Θόδωρος Αµπατζόγλου δήλωσε: «Με την εφαρµογή του συστήµατος και την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας ΟΑΕ∆-ΙΚΑ-ΣΕΠΕ , θα αντλούµε σε πραγµατικό χρόνο όλες τις πληροφορίες ώστε να προχωρούµε αυτόµατα στην έκδοση διοικητικών πράξεων (εγγραφές, αναστολές, διαγραφές, επιδόµατα, χορήγηση βεβαιώσεων, κ.λ.π.). Επίσης, έχουµε την ασφαλιστική ταυτότητα των εργαζοµένων. Πρόκειται για σηµαντική τοµή και πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας. Αποτελεί ένα απλό και αποτελεσµατικό εργαλείο µε το οποίο θα αξιολογούµε και θα επιλέγουµε τις πολιτικές παρεµβάσεις µας και τα προγράµµατα στον κρίσιµο τοµέα της απασχόλησης».

Thriassio 20130911  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you