Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Έκλεισε η «πληγή»

∆ίχως τέλος η αγωνία των εργαζόµενων του ∆ήµου Φυλής

στη διασταύρωση Μάνδρας-Μαγούλας Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής πραγµατοποίησαν ασφαλτόστρωση στο ύψος της διασταύρωσης διασφαλίζοντας συνθήκες καλύτερης µετακίνησης Σåë. 3

«Ψίχουλα»… για επενδύσεις

Óåë. 6

∆εν έχει εγκριθεί, από τα αρµόδια Υπουργεία η σύναψη συµβάσεων έργων µε προσωπικό που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες καθαριότητας στις σχολικές µονάδες Óåë. 2-7

Σåë 3

Προκαταβολικά το επίδοµα θέρµανσης σε 300.000 δικαιούχους

“Πάγωσαν” τα χαµόγελα λόγω του νέου εκλογικού νόµου για τους ∆ήµους Σåë. 2

Óåë. 7

Άγνωστη η ηµεροµηνία της συνεδρίασης

η καθαριότητα σχολείων του ∆ήµου Ελευσίνας

Μόλις 171 χιλιάδες ευρώ από την κατανοµή των ΚΑΠ- ΣΑΤΑ συνολικά για όλους τους ∆ήµους της περιοχής

Θεσµός τα πολιτιστικά και ψυχαγωγικά δρώµενα στην Μάνδρα

Η πληρωµή τους περνάει µέσα από την απόφαση του ∆. Σ. του Ε∆ΣΝΑ για τα αντισταθµιστικά.

Στον «αέρα»

στους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής

Πρεµιέρα στις 8 Σεπτεµβρίου για τα «Ζερβονικόλεια 2013»

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2311 Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Το υπουργείο εξετάζει την απλοποίηση του συστήµατος

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 17:30 Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Σåë. 5

Άνοιξε τις “πύλες” της η 5η Έκθεση Μεγάρων Γη Με συµµετοχή σηµαντικού αριθµού τοπικών επιχειρήσεων Σåë. 6

Ενηµερωτική οµιλία µε θέµα “Μεγαλώνω το παιδί µου υπεύθυνα, ώστε να γίνει γονιός του εαυτού του” Συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων ∆ήµου Φυλής και ο ∆ήµος Φυλής Σåë. 5

ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ: ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ... Óåë. 13


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΟΡΤΟΛ ΟΓΙ Ο

∆εν έχει εγκριθεί, από τα αρµόδια Υπουργεία η σύναψη συµβάσεων έργων µε προσωπικό που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες καθαριότητας στις σχολικές µονάδες

Βίβος, Βιβή, Ευδόξιος, Ευδόξης, ∆όξα

- Κινδύνους για υποβάθµιση της υγιεινής, της ασφάλειας και ποιότητας ζωής των µαθητών επισηµαίνει ο αντιδήµαρχος Θ. Μαυρογιάννης σε επιστολή του προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013 Ελευσίνα

Κ

ώδωνα κινδύνου για την υποβάθµιση της υγιεινής, της ασφάλειας και την ποιότητα ζωής των µαθητών της Ελευσίνας, κρούει, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο αντιδήµαρχος Θανάσης Μαυρογιάννης σε επιστολή του προς τους υπουργούς Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη και Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Αφορµή η καθυστέρηση στην έγκριση για τη σύναψη συµβάσεων έργων µε προσωπικό καθαριότητας που θα καλύψει τις ανάγκες των σχολικών µονάδων της πόλης. Ο αντιδήµαρχος Ελευσίνας, ζητά την παρέµβαση των δύο υπουργών προκειµένου να υπάρξει άµεση λύση του προβλήµατος, το οποίο χαρακτηρίζει ως ύψιστης σηµασίας. Παράλληλα, ο κ. Μαυρογιάννης υπογραµµίζει οτι παρά το γεγονός οτι ο ∆ήµος εµπρόθεσµα έχει αποστείλει στον ΑΣΕΠ την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τη σύναψη των συµβάσεων έργου, µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει καµία εξέλιξη και ενηµέρωση. Αναλυτικά η επιστολή του κ. Μαυρογιάννη αναφέρει: «Κύριε Υπουργέ, Όπως σας είναι γνωστό, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/02.10.2008 τεύχος Α’), ο καθαρισµός των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευ

Μηλιώσης Νικόλαος Κοντούλη 79 Τηλέφωνο : 210 55 44 250 Ασπρόπυργος Βλαζάκη Σµαραγδή ∆ιασταύρωση Εθνικής Οδού Τηλέφωνο: 210 5575911 Άνω Λιόσια Ε. Χαραλαµπίδη Φυλής 253 Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 210 2483710 Αχαρνές Λυροπούλου Μαρία Χ. Λιοσίων 104, Αχαρνές, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102462282 Κατσανδρής ∆ηµήτριος Γ. ∆εκελείας 10 & Οδυσσέως Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102460652 Μάνδρα Λουκόπουλος Σωτήριος Στρατ. Νικ. Ρόκκα 84 Τηλέφωνο:210 5556375 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Συνέχεια στη σελ. 7

“Πάγωσαν” τα χαµόγελα λόγω του νέου εκλογικού νόµου για τους ∆ήµους

Μ

ετά και τα τελευταία Να την τραβήξω δηµοσιεύµατα για το ή να την σπρώξω; νέο εκλογικό νόµο που ετοιµάζει να θέσει σε εφαρµογή η κυβέρνηση στις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, τα χαµόγελα πολλών “πάγωσαν”. Βλέπετε το πελατειακό κράτος είχε πολλά ερείσµατα στους µέχρι πρότινος εκλογικούς νόµους. Αν κάποιος υποψήφιος δεν ελάµβανε -για παράδειγµα- το ΤΙΚΕΣ ΠΑΣΟΚ ∆ΗΜΟ ΕΣ χρίσµα, τότε τον έτρωγε... το ΕΚΛΟΓ µαύρο σκοτάδι! 2014 Μέσα στη γενικότερη, όµως, κρίση που βιώνουµε, µπορεί µεν η κυβέρνηση να προσπαθεί να µην φανεί η αντίδραση του κόσµου εξαιτίας των οικονοµικών µέτρων παράλληλα όµως επιτυγχάνει τη µη κοµµατικοποίηση των δηµοτικών εκλογών, δηµιουργὠντας ένα πολύ θετικό πλαίσιο. Η εκλογή των εκπροσώπων, αν τελικά επικρατήσει το σενάριο των 2 ψηφοδελτίων -ἐνα για τους δηµάρχους (ανά αλφαβητική σειρά) κι ένα για τους δηµοτικούς συµβούλους, είναι σίγουρο πως η µετριότητα των υποψηφίων-που αναγκαζόµαστε να “τρώµε στη µάπα” λόγω των µέχρι τώρα εκλογικών νόµων, γίνεται παρελθόν . Η ανάδειξη άξιων και ικανών αρχίζει να παίρνει “σάρκα και οστά” οπότε όσοι διαµαρτύρονται µόνο αθώοι δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν για την οικονοµική - κυρίως - κατάντια των δήµων. ΣΥΡΙΖΑ

Καιρος : Γενικά αίθριος 'Ανεµοι: ανατολικοί 4-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 21 έως 31 βαθµούς κελσίου.

Στον «αέρα» η καθαριότητα σχολείων του ∆ήµου Ελευσίνας

Ν∆

Áôôéêή: Παρασκευή 6.9.2013

Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

Β. Λιάκος


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

Έκλεισε η «πληγή» στη διασταύρωση Μάνδρας- Μαγούλας •

Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής πραγµατοποίησαν

ασφαλτόστρωση στο ύψος της διασταύρωσης διασφαλίζοντας συνθήκες καλύτερης µετακίνησης

Η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας σε συνεργασία µε εργολάβο και συνεργεία της Περιφέρειας ∆υτικής Αττικής προχώρησαν στην αποκατάσταση µε άσφαλτο, του µεγαλύτερου µέρους του δρόµου της παλαιάς Εθνικής Οδού, ΑθηνώνΘηβών στο ύψος της διασταύρωσης ΜάνδραςΜαγούλας.

Σε έναν δρόµο, που έχριζε διορθωτικές παρεµβάσεις εδώ και καιρό. Μετά την ασφαλτόστρωση οι κάτοικοι θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση διευκολύνοντας έτσι την δίοδο τους στην πόλη. Ο δήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Γεώργιος ∆ρίκος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Αττικής Συνέχεια στη σελ. 5

«Ψίχουλα»… για επενδύσεις

στου ς ∆ ήµου ς τ ης ∆υτ ικ ής Ατ τική ς Μόλις 171 χιλιάδες ευρώ από την κατανοµή των ΚΑΠ- ΣΑΤΑ συνολικά για όλους τους ∆ήµους της περιοχής - Στους ΟΤΑ όλης της χώρας κατανέµεται το ποσό των 19,2 εκατ. τα 19.200.000 ευρώ ανέρχεται το ποσό που κατανέµεται από το λογαριασµό του υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων». Το ποσό αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Σε ο,τι αφορά τη ∆υτική Αττική πρόκειται να κατανεµηθούν 171. 240 χιλιάδες ευρώ. Τη «µερίδα του λέοντος» κατέχει ο ∆ήµος Φυλής, στον οποίο κατανέµονται 57,1 χιλιάδες ευρώ. Ακολουθούν ο ∆ήµος Μεγαρέων µε 53,6 χιλιάδες ευρώ, ο ∆ήµος Ελευσίνας µε 40 χιλιάδες ευρώ, ο ∆ήµος Ασπροπύργου µέ 37,4 χιλιάδες ευρώ και ο ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας µε 36,6 χιλιάδες ευρώ. Τέλος στην Αντολική Αττική και πιο συγκεκριµένα στο ∆ήµο Αχαρνών κατανέµονται 73,06 χιλιάδες ευρώ. Αναλυτικά η κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων -ΣΑΤΑ 2013 στους εν λόγω ∆ήµους έχει ως εξής:

Σ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1. 2. 3. 4. 5.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 37.450,00 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 40.010,00 ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 36.670,00 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 53.600,00 ΦΥΛΗΣ 57.110,00

ΑΝΑΤ.. ΑΤΤΙΚΗΣ 6. ΑΧΑΡΝΩΝ 73.060,00

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ·στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στις 929,78 µονάδες ο Γ.∆. µε άνοδο 0,91% και τζίρο 28,20εκ ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

«Σε 13 χρόνια η εξαφάνιση της κυκλικής ανεργίας, εάν...» . Τα ευρήµατα οµάδας µελετητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του ΑΠΘ

Τ

ην εκτίµηση ότι η εξαφάνιση της κυκλικής ανεργίας στην Ελλάδα θα απαιτήσει 13 χρόνια, στην περίπτωση που ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης είναι 2% στη διάρκεια αυτών των ετών, διατυπώνει οµάδα µελετητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του ΑΠΘ. Τη µελέτη, µε τίτλο "Μπορεί η παραγωγή να προβλέψει την ανεργία; Μια µατιά στον νόµο του Okun για την Ελλάδα", εκπόνησαν οι καθηγητές των Τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Καρφάκης και του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, καθώς και η υποψήφια διδάκτορας Ευτυχία Τσανανά (Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ). Στην εργασία αυτή, όπως αναφέρει το Αθηνα·κό πρακτορείο, µελετήθηκαν δύο παράγοντες. Ο πρώτος ήταν η σχέση ανάµεσα στις ποσοστιαίες µεταβολές της ανεργίας και της πραγµατικής παραγωγής, την περίοδο από το πρώτο τρίµηνο του 2000 µέχρι το τέταρτο περσινό. Ο δεύτερος η σχέση ανάµεσα στο ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας και εκείνο της ανεργίας, στο χρονικό διάστηµα από το πρώτο τρίµηνο του 2009 µέχρι το τρίτο του 2012. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης, κατά τα τελευταία 13 χρόνια, η µακροχρόνια σχέση ανάµεσα στις ποσοστιαίες µεταβολές της ανεργίας και της παραγωγής ήταν κατά µέσο όρο ίση µε -0,41 κι ο λόγος παραγωγής -ανεργίας 2,4. Έτσι λοιπόν, µια µείωση της παραγωγής κατά 2,4% συσχετιζόταν µε µια αύξηση της ανεργίας κατά 1%. Μάλιστα, η σχέση αυτή ήταν διαχρονικά σταθερή, υπό την έννοια ότι δεν διέφερε σηµαντικά στην ανοδική και την καθοδική φάση του οικονοµικού κύκλου. Την περίοδο 2009 - 2012, το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας συσχετιζό-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:189040/02/09/2013 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι την 12/09/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 – 11.00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας τριµελούς Επιτροπής διεξαγωγής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Αθηναίων, ∆ηµοτικό Κατάστηµα Kων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών θα διεξαχθεί: Πρόχειρος Επαναληπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς, για την προµήθεια Σογιελαίου αποµαργαρινωµένου για την αφή των κανδηλίων, των τριών (3) κοιµητηρίων του ∆ήµου της Αθήνας διετούς διάρκειας, για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοιµητηρίων του ∆ήµου, προ¥πο-

ταν αρνητικά µε το ποσοστό της ανεργίας, σύµφωνα µε την καµπύλη Beveridge. "Η καµπύλη Beveridge µετακινείτο διαχρονικά προς τα έξω, δείχνοντας ότι καθώς οι κενές θέσεις εργασίας ανέκαµπταν τις περιόδους τρίτου τριµήνου 2009-τέταρτου 2009, τέταρτου 2010πρώτου 2011 και τέταρτου 2011 πρώτου 2012, η ανεργία συνέχιζε να αυξάνεται. Επιπλέον, η καµπύλη Beveridge έγινε πιο επίπεδη από τα µέσα του 2011. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ένα σηµάδι επιδείνωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης στην αγορά εργασίας, σηµατοδοτώντας µια αύξηση του ποσοστού της µακροχρόνιας ανεργίας" υπογραµµίζουν οι µελετητές. Στο 13% από 4% Η Έκθεση για την Απασχόληση της Ευρωπα·κής Επιτροπής (2012) δείχνει ότι η µακροχρόνια ανεργία ως ποσοστό του ενεργού πληθυσµού στην Ελλάδα έχει αυξηθεί, από περίπου 4% το δεύτερο τρίµηνο του 2008, σε 13% το δεύτερο περσινό. ∆εδοµένου ότι το πραγµατικό ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο δεύτερο τρίµηνο του 2012 σε 24%, το ποσοστό της κυκλικής ανεργίας ήταν 11% (σ.σ. η κυκλική ανεργία οφείλεται στη µειωµένη συνολική ζήτηση προ·όντων και υπηρεσιών και είναι αποτέλεσµα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, έχοντας ως επακόλουθο την αδυναµία απορρόφησης του εργατικού δυναµικού). Σύµφωνα µε το συντελεστή του νόµου του Okun που έχει εκτιµηθεί, για να απαλειφθεί το ποσοστό της κυκλικής ανεργίας, η παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί κατά 26%. Για παράδειγµα, µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 2%, θα χρειαστούν 13 χρόνια,

λογισµού: 19.775,00 ευρώ συµπ/νου του Φ.Π.Α.13%. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτικού προ¸πολογισµού συµπ/νου ΦΠΑ και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. Η παράδοση της προµήθειας θα είναι τµηµατική και έως 31/12/2014. Για την παράδοση των ειδών θα ενηµερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία παράδοσης, η οποία θα γίνεται στον χώρο που θα υποδεικνύει κάθε φορά η Υπηρεσία (∆/νση Κοιµητηρίων ), ύστερα από προφορικές ή γραπτές εντολές της. Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές του ζητούµενου είδους, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές

της αρµόδιας ∆/νσης. Το δείγµα είναι απαραίτητο. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να αποστέλλει δείγµατα του προς προµή-θεια είδους, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µε δαπάνη του προµηθευτή. Πληροφορίες για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ∆ηµοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9 Κα. Κωνσταντινιάκου Αντα τηλ.: 210 5223142, 5228464, κάθε εργάσιµη µέρα και ώρα. Η δαπάνη της δηµοσίευσης βαρύνει τον Προµηθευτή (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3801/2009) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ώστε να εξαφανιστεί η κυκλική ανεργία. Για να µπορέσει, όµως, να µειωθεί συνολικά η ανεργία, η αύξηση της συνολικής ζήτησης θα πρέπει να υποστηρίζεται από διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες θα κάνουν την οικονοµία πιο ανταγωνιστική, θα ωθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη και θα µειώσουν τη µακροχρόνια ανεργία. Όπως δήλωσε στο Αθηνα·κό Πρακτορείο ο κ. Καρφάκης, "οποιοδήποτε µέτρο και αν ληφθεί τώρα, η επίδρασή του στη µακροχρόνια ανεργία δεν θα είναι τόσο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e m a i l :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 5/ 9/2013 Αρ. Πρωτ.: 42145 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ΄αριθ.11389/93 απόφα

άµεση, ώστε να την παρατηρήσουµε σύντοµα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ληφθούν µέτρα που θα δώσουν σταθερά ώθηση στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και παράλληλα θα τονώνουν και την κατανάλωση". Σηµειώνεται ότι οι µελετητές βρίσκονται τώρα στη διαδικασία συλλογής στοιχείων για την επόµενη φάση της µελέτης, η οποία θα µελετήσει την ανεργία σε διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες, όπως π.χ., νέοι, ηλικιωµένοι, γυναίκες κτλ.

ση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-3-93 ) καθώς και την υπ΄αριθµ 245/ 2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ » προ¥πολογισµού δαπάνης 27.902,64 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23% µε σφραγισµένες προσφορές και ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο ∆ήµο ΦΥΛΗΣ ( Πλατεία

Ηρώων 1 ) , αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 10η και ώρα λήξης την 11η π.µ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει κατά την αξιολόγηση τους. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -715-718, ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ.. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ›ΜΗΣ


Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Συγχαρητήριο µήνυµα της Κατερίνας Πιπιλή στους επιτυχόντες σε ΑΕΙ- ΤΕΙ από τη ∆υτική Αττική Συγχαρητήριο µήνυµα προς όλους τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από τη ∆υτική Αττική, απευθύνει η γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Κατερίνα Πιπιλή. Αναλυτικά το µήνυµα της κ. Πιπιλή έχει ως εξής: «Επιθυµώ ολόψυχα να συγχαρώ τους νέους φοιτητές/τριες και σπουδαστές/τριες για την επιτυχία τους στις πανεπιστηµιακές σχολές όσο και στις σχολές των ΤΕΙ καθώς κι όλους τους γονείς και κηδεµόνες , οι οποίοι, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, µε θυσίες χρόνου και χρηµάτων, στήριξαν τα όνειρα και τους στόχους των παιδιών τους και πέτυχαν. Εµείς κυρίως οι πολιτικοί οφείλουµε να σταθούµε αρωγοί για την λειτουργία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος χωρίς εµπόδια και φραγµούς. Να δώσουµε τα εφόδια, να προετοιµάσουµε µία δυναµική γενιά άρτια καταρτισµένων επιστηµόνων και να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες για πτυχία µε ουσιαστικό οικονοµικό και επαγγελµατικό αντίκρισµα. Συγχαίρω επίσης αυτούς που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Οι πανελλαδικές εξετάσεις και η επιτυχία σε αυτές δεν αποτελεί µοναδική ευκαιρία για να πραγµατοποιηθούν τα όνειρά σας παιδιά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η ζωή είναι γεµάτη προκλήσεις και ευκαιρίες για προσωπική πρόοδο και κοινωνική καταξίωση. Μέσα από τη θέση µου σαν Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστηµόνων Μεγάρων, αλλά και αυτής της Γραµµατέως Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής θα είµαι στο πλευρό σας µε την πόρτα πάντα ανοικτή».

Συνέχεια από σελ. 3

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Εκδήλωση µνήµης “70 χρόνια Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ” "ΛΑΣΚΕΙΑ 2013" στην Ελευσίνα Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού & ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας “Το Αδράχτι” Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού & ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας Το Αδράχτι' σας προσκαλούν στην εκδήλωση µνήµης "70 χρόνια Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ' "ΛΑΣΚΕΙΑ 2013" που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου 2013 & ώρα 19:00 στην παραλία Ελευσίνας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ Χώρος έµπροσθεν της προτοµής του Β.Λάσκου 18:30 Πέρας παράταξης τµηµάτων 18:45 Παρέλαση τµηµάτων Οδηγών, Προσκόπων , Συλλόγων, συνοδεία της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Ελευσίνας από το Κεντρικό Λιµεναρχείο προς το χώρο του µνηµείου 18:50 Πέρας προσέλευσης Ανωτάτων Αξιωµατικών 19:00 Άφιξη Υπουργού Εθνικής Άµυνας Επιµνηµόσυνη δέηση Προσκλητήριο πεσόντων - Κατάθεση στεφάνων - Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου Χώρος λιµανιού 19:30 Χαιρετισµός Προέδρου "Το Αδράχτι" Οµιλία κας Μπίλιως Τσουκαλά Χαιρετισµός Αρχηγού ΓΕΝ Χαιρετισµός Υπουργού Εθνικής Άµυνας Απονοµές αναµνηστικών "Μουσικό ταξίδι" από την µπάντα του Πολεµικού Ναυτικού Παραδοσιακοί χοροί από την Ελευσίνα & τη Σκιάθο Για οποιαδήποτε Λεπτοµέρεια µπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη προγράµµατος κα Τριλίκη Ντίνα : 6977903186 Με εκτίµηση ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ενηµερωτική οµιλία “Μεγαλώνω το παιδί µου υπεύθυνα, ώστε να γίνει γονιός του εαυτού του” Συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων ∆ήµου Φυλής και ο ∆ήµος Φυλής

Ιωάννη Σγουρό και την αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, Σταυρούλα ∆ήµου για το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση που έδειξαν στην υλοποίηση για την αποκατάσταση των φθορών του δρόµου. Όπως επισηµαίνεται από το ∆ήµο ΜάνδραςΕιδυλλίας, ίναι ένα έργο σηµαντικό γιατί ενώνει κοµβικά τις δύο περιοχές µε την παλιά εθνικό οδό αλλά και µε την έδρα του δήµου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η καλή επικοινωνία των ανθρωπίνων κοινοτήτων, µικραίνει η απόσταση πρόσβασης προς την έδρα του δήµου, ενώ θα υπάρξει µεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη διακίνηση των εµπορευµάτων που µεταφέρουν τα φορτηγά που περνούν συνήθως από την παλιά εθνική οδό.

Ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων ∆ήµου Φυλής και ο ∆ήµος Φυλής σας καλούν το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 7:00 µ.µ. στην οµιλία µε τίτλο “Μεγαλώνω το παιδί µου υπεύθυνα, ώστε να γίνει γονιός του εαυτού του”, µε την οικογενειακή σύµβουλο, παιδαγωγό και συγγραφέα Ξένια Γιαννάκη, γνωστή για τις θεαµατικές αλλαγές που επιφέρει στις οικογενειακές σχέσεις µε τις τεχνικές που χρησιµοποιεί, στις

οποίες θα µας εκπαιδεύσει. Θα ακολουθήσει συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις.Η οµιλία θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του ∆ήµου Φυλής στην πλατεία Ηρώων, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤ. ΜΠΟΥΡΑ]ΜΗΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΛΕΛΙΑ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Άνοιξε τις “πύλες” της η 5η Έκθεση Μεγάρων Γη Με συµµετοχή σηµαντικού αριθµού τοπικών επιχειρήσεων

Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

∆ίχως τέλος η αγωνία των εργαζόµενων του ∆ήµου Φυλής Η πληρωµή τους περνάει µέσα από την απόφαση του ∆. Σ. του Ε∆ΣΝΑ για τα αντισταθµιστικά. Άγνωστη η ηµεροµηνία της συνεδρίασης

Ά

νοιξε τις “πύλες” της για το κοινό η 5η Έκθεση “Μεγάρων Γη , η οποία φιλοξενείται στο άλσος Πευκάκια και θα διαρκέσει έως τις 8 Σεπτεµ-

βρίου . Τη διοργάνωσει έχει αναλάβει για µια ακόµα χρονιά η ∆ηµοτική Επιχείρηση Μεγάρων η οποία συµβάλει στην επιµέλεια των εµπορικών δράσεων της περιοχής. ελείται προσεχτικά την Έκθεση Μεγάρων Γη από 5 έως 8 Σεπτεµβρίου στο άλσος Πευκάκια. Κια φέτος στην Έκθεση συµµετέχουν πολλές τοπικές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τοµέα , καθώς η Έκθεση προσφέρει την ευκαιρία να γίνουν ευρύτερα γνωστές στο καταναλωτικό κοινό. Το event προσφέρει επίσης τη δυνατότητα σε εµπόρους να αναπτύξουν διάλογο για περαιτέρω επιχειρηµατικές δράσεις.

Η

λύτρωση των εργαζόµενων του ∆ήµου Φυλής που παραµένουν απλήρωτοι αργεί να έρθει, αφού σκοντάφτει στον ¨σκόπελο¨ του Ε∆ΣΝΑ και ακριβέστερα στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το καθ’ ύλην αρµόδιο όργανο για την έγκριση των αντισταθµιστικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Αντισταθµιστικά τα οποία αναµένεται δώσουν «ανάσα» στα ταµεία του ∆ήµου Φυλής για να προχωρήσει στις πληρωµές των εργαζοµένων. Ωστόσο, η ηµεροµηνία σύγκλισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απαριθµεί 60 µέλη παραµένει άγνωστη µέχρι στιγµής, γεγονός που εντείνει την αγωνία των εργαζοµένων που σε διάστηµα µόλις ενός

µηνός περνούν την ίδια δοκιµασία. Πάντως πέραν του καθορισµού της συνεδρίασης, το µεγαλύτερο ζήτηµα αφορά την συγκέντρωση της απαραίτητης απαρτίας για να µπορέσει να συνεδριάσει το σώµα και να καταλήξει σε κάποια συγκεκριµένη πρόταση, αφού έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες προτάσεις από τους δηµάρχους. Από την πλευρά τους οι εργαζόµενοι, ζητούν δυναµικές παρεµβάσεις από το ∆ήµο Φυλής, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και παράλληλα να επιτευχθεί οριστική λύση στο ζήτηµα που ταλανίζει το ∆ήµο και τους ίδιους. Π. Μ.

Εκδηλώσεις για την συγκέντρωση σχολικών ειδών - Στις 7/9 στην Ελευσίνα από το δίκτυο “Υπάρχει άλλος δρόµος'' και στις 14/9 στο ∆ήµο Αγίων Αναργύρων – Καµατερού από την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία

ύο διαφορετικές εκδηλώσεις -αλλά εξίσου σηµαντικές ενόψει της νέας σχολικής χρονιας - διοργανώνονται τις επόµενες ηµέρες από ξεχωριστούς φορείς µε σκοπό την συγκέντρωση σχολικών ειδών . Πιο συγκεκριµένα το ∆ίκτυο ''Υπάρχει άλλος δρόµος'' στην Ελευσίνα σας περιµένει το Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου απο τις 6µµ έως τις 9µµ στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα για µια συλλογική προσπάθεια που έχει ως στόχο τη συγκέντρωση σχολικού υλικού για τους µαθητές και τις µαθήτριες της πόλης . Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα δοθεί στους Συλλόγους ∆ασκάλων, ώστε να µοιρασθούν σε παιδιά που τα έχουν πραγµατικά ανάγκη Από την πλευρά της η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού, ανακοίνωσε ότι διοργανώνει το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου, µια Γιορτή Αλληλεγγύης µε σκοπό την συγκέντρωση σχολικών ειδών και συσκευασµένων τροφίµων, τα οποία θα διατεθούν σε οικονοµικά αδύναµες οικογένειες. Η εκδήλωση γίνεται µε τη συνεργασία Εθελοντικών Φορέων όπως η Οµάδα

Εθελοντών «∆ΡΑΣΗ», το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού, οι Εθελοντές της Πόλης, η Ένωση Γονέων αλλά και των Εθνικοτοπικών συλλόγων της πόλης. Η Γιορτή Αλληλεγγύης θα πραγµατοποιηθεί στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων και στην πλατεία ∆ηµοκρατίας του Καµατερού από τις 10.00 – έως τις 19.00 και θα συµµετέχουν οι παραπάνω εθελοντικοί φορείς καθώς και οι πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, θα υπάρχει ψυχαγωγικό πρόγραµµα για τα παιδιά µε δρώµενα, δηµιουργικά εργαστήρια, προγράµµατα απασχόλησης από ειδικούς εµψυχωτές, υπαίθρια παιχνίδια, κ.α. Στην εκδήλωση θα συµµετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ (ADHD HELLAS) στο πλαίσιο της εβδοµάδας ενηµέρωσης για την ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Πρεµιέρα στις 8 Σεπτεµβρίου για τα «Ζερβονικόλεια 2013» Θεσµός τα πολιτιστικά και ψυχαγωγικά δρώµενα στην Μάνδρα

Τ

ην ετήσια πολιτιστική διοργάνωση «Ζερβονικόλεια 2013», η οποία περιλαµβάνει πλούσιες µουσικές, χορευτικές, θεατρικές εκδηλώσεις και παραστάσεις θα έχουν την δυνατότητα να δουν από κοντά οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της Μάνδρας, από τις 8-29 Σεπτεµβρίου. Το πρόγραµµα είναι άρτια οργανωµένο και καλύπτει όλα τα πολιτιστικά γούστα και τις προτιµήσεις των δηµοτών. Ολόκληρος ο Σεπτέµβρης θα είναι γεµάτος από σπουδαίες και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται στην καρδιά της πόλης. Αναλυτικά, θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα σε ανοικτούς χώρους του δήµου, όπως οι πλατείες και το Θερινό Κινηµατογράφο «Άστρον». Η πρεµιέρα του Φεστιβάλ θα γίνει την Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου 2013, µε µουσικούς ήχους, αγαπητών και λα·κών τραγουδιστών που δεν είναι άλλοι από τους Στέλιο ∆ιονυσίου, Χρήστο Νικολόπουλο, και Ζωή Παπαδοπούλου. Ακολουθούν σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, όπως η «Ιφιγένεια εν Ταύροις», σε σκηνοθεσία της Κερασίας Σαµαρά, ή τη Θεατρική Παράσταση: «Συµπέθεροι απ’ τα Τίρανα», από τη Θεατρική Οµάδα Λεύκτρων που όπου και αν παρουσιάζονται ανά την Ελλάδα, κλέβουν το ενδιαφέρον του κοινό και αποσπούν το πιο δυνατό τους χειροκρότηµα. Τέλος, αναµένεται µεγάλη συµµετοχή και ανταπόκριση όλων των πολιτών της ευρύτερης περιοχής στις µουσικές βραδιές που ηγούνται νέα

συγκροτήµατα αλλά και στον ποδηλατικό περίπατο που οργανώνεται την ηµέρα ποδηλάτου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη καθώς πρόθεση του ∆ήµου είναι όλοι να έχουν πρόσβαση στα πολιτιστικά δρώµενα και αγαθά του τόπου µας Ο δήµαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας, κ. Γεώργιος ∆ρίκος, σε δηλώσεις του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο πολιτισµός αποτελεί τη µοναδική διέξοδο αισιοδοξίας, ελπίδας και προοπτικής. Εµείς, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σηµερινής δύσκολης συγκυρίας, επενδύει στην πολιτιστική ανάπτυξη του Τόπου, συνδυάζοντας το ελάχιστο κόστος µε τη µέγιστη ποιότητα. Ελπίζουµε ότι και φέτος όπως κάθε χρόνο, οι δηµότες να αγκαλιάσουν τις εκδηλώσεις µας και να απολαύσουν ένα δηµιουργικό πολιτιστικό καλοκαίρι». Τέλος ο ∆ήµαρχος ευχαριστεί θερµά όλους τους συνδιοργανωτές, τους χορηγούς και όλους όσους στηρίζουν υλικά τις εκδηλώσεις. Αναλυτικά το πρόγραµµα των πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου 2013 (Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης) 21.00: Λα·κή βραδιά µε τους Στέλιο ∆ιονυσίου,Χρήστο Νικολόπουλο, Ζωή Παπαδοπούλου ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου 2013 (Θερινός Κινηµατογράφος «ΑΣΤΡΟΝ») 21.00: Μουσική παράσταση: «The Lady and the Tramps LIVE» Ταξίδι στη παγκόσµια και ελληνική µουσική Τρίτη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ( Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη, Κορακά) 20.00: «Βυζαντινοί Ύµνοι δια µέσου των αιώνων» µε τον κ. Πέτρο Κυριακού

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 (Πλατεία Γκλιάτη – 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο) 19.00: Παιδική Εκδήλωση µε κλόουν, κατασκευές,οµαδικά παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις Πέµπτη 12 Σεπτεµβρίου 2013 (Θερινός Κινηµατογράφος «ΑΣΤΡΟΝ») 21.00: 3ο Φεστιβάλ Χορωδιών ΚΑΠΗ Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2013 (Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως – όπισθεν ∆ηµαρχείου) 21.00: Συναυλία : «Ταξίδι στη µουσική της Μεσογείουu187»,µε τους µουσικούς Βασιλάκο Ταξιάρχη, Στάµου Γιάννη,Ντακοβάνου Ξανθούλα, Τζιάλα Γιάννη Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου 2013 (Θερινός Κινηµατογράφος «ΑΣΤΡΟΝ» 21.00: Θεατρική Παράσταση: «Συµπέθεροι απ’ τα Τίρανα», από τη Θεατρική Οµάδα Λεύκτρων Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου 2013 (Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης) 11.00: Ράλλυ Αντίκας σε συνεργασία µε τη ΦΙΛΠΑ (Θερινός Κινηµατογράφος «ΑΣΤΡΟΝ») 21.00 : Θεατρική Παράσταση: «Σύντροφε Μεγαλειότατε», του Αλ. Σακελλάριου. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Βορείου Αιγαίου σε σκην. Γιάννη Ζαφείρη ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου 2013 (∆ηµοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη») 21.00: Θεατρική Παράσταση : «8 Συγγραφείς. 10 Μονόπρακτα»από τη θεατρική οµάδα ενηλίκων Μάνδρας – Ειδυλλίας,σε σκηνοθεσία Γ. Ματαράγκα Τρίτη 17 Σεπτεµβρίου 2013 (Πλατεία Εργατικών ΚατοικιώνΚΑΠΗ)

21.00: Μουσική βραδιά µε Ρεµπέτικα και λα·κά τραγούδια µε τον Παναγιώτη Σδούκο Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013 (∆ηµοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη») 21.00: Θεατρική Παράσταση : «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Κερασίας Σαµαρά Πέµπτη 19 Σεπτεµβρίου 2013 (Πλατεία Συνοικίας Παπακώστα) 19.00: Παιδική Εκδήλωση µε κλόουν, κατασκευές, οµαδικά παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013 (Πλατεία ∆ηµοκρατίας) 19.00: «Τα παιδιά παίζουν και µαθαίνουν για την Παγκόσµια Ειρήνη µε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη»,µε αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα Ειρήνης (21.09) Κυριακή 22 Σεπτεµβρίου 2013 (Πλατεία Βαγγέλη Κοροπούλη) 11.00: Ποδηλατικός Περίπατος: «Ηµέρα Περιβάλλοντος – Ηµέρα Ποδηλάτου»(∆ηµοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη») 20.30: Θεατρική Παράσταση «Μια τρελή-τρελή οικογένεια» Από τη θεατρική οµάδα του 1ου Γυµνασίου Μάνδρας Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου 2013 (Κεντρική Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης) 21.00: 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2013 (Πλατεία Γκλιάτη – 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο) 21.00: Μουσική βραδιά µε την Παναγιώτα Τσίτσου Στα πλαίσια των εκδηλώσεων θα πραγµατοποιούνται παράλληλα αθλητικές δραστηριότητες και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Η συνέχεια από σελ. 3 τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, µπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές - καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης έργου διάρκειας ενός διδακτικού έτους. Επίσης ο Ν. 4076/12 (ΦΕΚ 159/10.08.12 τεύχος Α’ ) περί ρυθµίσεων θεµάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλων διατάξεων, κεφάλαιο Β’ , άρ. 6, ορίζει ότι: 1) Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των διατάξεων αυτών . 2) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014

και εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορεί να καλυφθούν µε συµβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήµους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ∆υστυχώς, παρόλο που ο ∆ήµος µας φρόντισε εµπρ

όθεσµα να αποστείλει στον ΑΣΕΠ την απόφαση του δηµοτικού µας συµβουλίου για έγκριση σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών µας µονάδων σε καθαριότητα, έως και σήµερα δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση. Επειδή η σχολική χρονιά σε λίγες ηµέρες ξεκινάει χωρίς τα σχολεία να είναι καλυµµένα στην πλειονότητά τους µε προσωπικό καθαριότητας. Επειδή η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται σοβαρά η υγιεινή των σχολείων και οι κίνδυνοι για την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής που διατρέχουν µαθητές και δάσκαλοι είναι σοβαροί και µεγάλοι. Επειδή το πρόβληµα είναι υψίστης σηµασίας, Παρακαλούµε όπως λυθεί άµεσα το ζήτηµα που έχει ανακύψει και να ενηµερωθούµε άµεσα για το τι µέλλει γενέσθαι». Π. Μ.


Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 m a i l e :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 4/ 9/2013 Αρ. Πρωτ.: 41775 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ∆ήµαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει ότι στις 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 10:00 π.µ. έως 11:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και στην αίθουσα ‘’ Μελίνα Μερκούρη’’ ( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ) , θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/06, και Π.∆. 28/80 ΜΕ του ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για τις « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ, ΑΛΣΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ », µε τους ακόλουθους όρους . Η συνολική προ¸πολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στα 68.200,00 €. Αναλυτικότερα : ΠΡΟ‰ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 55.447,15 € Φ.Π.Α. 23% 12.752,85 € ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 68.200,00 € Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ( άρθρο 15 Π.∆. 28/1980 ) ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό ( 5% ) επί του ποσού του ενδεικτικού προ¸πολογισµού συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των ( 3.410,00 € ) . Τόπος παράδοσης των προσφορών : Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του ∆ήµου Φυλής ( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ) Γλώσσα : Ελληνική . Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί: Έλληνες και Αλλοδαποί υποψήφιοι, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισµοί, Ενώσεις που ασχολούνται µε το αντικείµενο της παρούσης διακήρυξης . Τα έξοδα δηµοσίευσης ή τυχόν επαναδηµοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο . Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Υλικών ΕξοπλιΠροµηθειών του ∆ήµου σµού Υπηρεσιών Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -715718, ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ.. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 4/ 9/2013 41777 Αρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ∆ήµαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει ότι στις 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 12:00 µ.µ. έως 13:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και στην αίθουσα ‘’ Μελίνα Μερκούρη’’ ( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ) , θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/06, και του Π.∆. 28/80 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για τις « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ, ΑΛΣΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ », µε τους ακόλουθους όρους . Η συνολική προ¸πολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στα 45.500,00 €. Αναλυτικότερα : ΠΡΟ‰ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 36.991,87 € Φ.Π.Α. 23% 8.508,13 € ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 45.500,00 € Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ( άρθρο 15 Π.∆. 28/1980 ) ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό ( 5% ) επί του ποσού του ενδεικτικού προ¥πολογισµού συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των ( 2.275,00 € ) . Τόπος παράδοσης των προσφορών : Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του ∆ήµου Φυλής ( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ) Γλώσσα : Ελληνική . Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί: Έλληνες και Αλλοδαποί υποψήφιοι, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισµοί, Ενώσεις που ασχολούνται µε το αντικείµενο της παρούσης διακήρυξης . Τα έξοδα δηµοσίευσης ή τυχόν επαναδηµοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο . Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -715-718, ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ.. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ

Προκαταβολικά το επίδοµα θέρµανσης σε 300.000 δικαιούχους Το υπουργείο εξετάζει τη ριζική απλοποίηση του συστήµατος

Τ

ο υπουργείο Οικονοµικών θέλοντας να απλοποιήσει τη διαδικασία καταβολής του επιδόµατος θέρµανσης, η οποία κατά τη χειµερινή σεζόν 2012 -2013 αποδείχθηκε ιδιαίτερα γραφειοκρατική και αποθάρρυνε το 70% των δικαιούχων από το να λάβουν το επίδοµα εξετάζει τη ριζική απλοποίηση του συστήµατος. Έτσι, το υπουργείο εξετάζει να προκαταβάλει το επίδοµα θέρµανσης σε 300.000 δικαιούχους προκειµένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το εάν θα προµηθευτούν τελικά πετρέλαιο ή όχι. Το µόνον που θα απαιτείται είναι η υποβολή µιας απλής αίτησης µέσω του Taxisnet ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ο φορολογούµενος είναι πραγµατικά δικαιούχος του επιδόµατος θέρµανσης. Για να λάβει κάποιος το επίδοµα θέρµανσης θα πρέπει να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 25.000 ευρώ για τους άγαµους και 35.000 ευρώ για τους έγγαµους χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη µονογονε7κή οικογένεια το εισόδηµα ανέρχεται σε 38.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο. Πάντως, δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές στα εισοδηµατικά κριτήρια έτσι ώστε το επίδοµα να χορηγηθεί σε περισσότερες οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση ο όλος σχεδιασµός θα τρέξει αφού πρώτα λάβει την έγκριση της τρόικας.

•Η διάλυση της δασικής υπηρεσίας είναι προ των πυλών •Να υπερασπίσουµε τα δάση και τους εργαζόµενους σε αυτά Η διάλυση της δασικής υπηρεσίας είναι προ των πυλών όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. “Η δασική υπηρεσία επιφορτισµένη µε ένα τροµερά δύσκολο και νευραλγικό έργο, την προστασία των δασών και της δηµό

σιας περιουσίας, είναι αναγκασµένη από την δικοµµατική κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ να εκχωρεί αρµοδιότητες στην ιδιωτική εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε", να δέχεται την είσοδο ιδιωτών θηροφυλάκων σε αµιγώς δασικές δραστηριότητες, ενώ από την άλλη το νέο οργανόγραµµα που σχεδιάζεται σκοπό έχει την συρρίκνωση µέχρις εξαφανίσεώς της.

Το οργανόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται ως τερατούργηµα αφού καταργεί διευθύνσεις και τµήµατα αποδοµώντας τα δασαρχεία τεχνηέντως. Η ΠΕ∆∆Υ καταγγέλλει την όλη µεθόδευση που µοναδικό σκοπό έχει το ξεπούληµα της δηµόσιας υπηρεσίας και την πλήρη αδιαφορία για τα δασικά οικοσυστήµατα και το µέλλον τους. Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ αντιτάσσονται στις µεθοδεύσεις αυτές και θα αγωνιστούν µε όλες τις οργανώσεις, τις πρωτοβουλίες πολιτών και κάθε ενδιαφερόµενο για την πλήρη προστασία των δασών και των εργαζοµένων σε αυτά”.


Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23ης / 2013 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 380 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί 355/2013 απόφασης της υπ΄αριθµ. της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Λήψη απόφασης επί της από 19-8-2013 εισήγησης του Εκτελ. Χρέη ∆/ντή οικ. Υπηρεσιών, µε θέµα : «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 30981/22-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου κου ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε Μέλη σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 11.ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 13.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 14. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 15. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 18. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 19. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜ. 22. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ 2. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο Αντιπρόεδρος Κος IΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 356/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Λήψη απόφασης επί της από 19-8-2013 εισήγησης τα του Εκτελ. Χρέη ∆/ντή οικ. Υπηρεσιών, µε θέµα : «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Θέτει υπόψιν των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 26-08-2013 εισήγηση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής κου ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ µε θέµα:Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 355/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Λήψη απόφασης επί της από 19-8-2013 εισήγησης του Εκτελ. Χρέη ∆/ντή οικ. Υπηρεσιών, µε θέµα : «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» ΣΧΕΤ. : Η υπ. αριθµ. 355/2013 απόφασή µας Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την υπ. αριθµ. 355/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τo ως άνω αναφερόµενo θέµα και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρµοδιότητος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010 η οποία έχει ως εξής: Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο Θέµα της Ηµερήσιας διάταξης:θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την από 19-08-2013 έγγραφο του Εκτελ. χρέη ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Φιλ. Πάνου, που έχει ως εξής :«Θέµα: «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014». Κύριε Πρόεδρε, Προκειµένου η Οικονοµική Υπηρεσία να προβεί στην σύνταξη του προ¸πολογισµού για το οικονοµικό έτος 2014, όπου προσδιορίζονται τα Έσοδα

ÈÑÉÁÓÉÏ-9 και τα Έξοδα του ∆ήµου για κάθε οικονοµικό έτος , πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Το τέλος χρήσεως Πεζοδροµίων και κοινοχρήστων χώρων καθορίζεται µε κανονιστική απόφαση των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, άρθρο 13παρ.3 του Β.∆. 24/9-20/10-1958 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 και τροποποιήθηκε µε µεταγενέστερες διατάξεις. Λαµβάνοντας υπόψη την µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου µας άλλα και το όφελος που έχει προκύψει κατά περίπτωση για όσους χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους προτείνουµε προς την Οικονοµική Επιτροπή την µηδενική αναπροσαρµογή των συντελεστών ως εξής: Α/Α

1.

2.

3.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Ετήσιο τέλος χρήσεως Α΄ πεζοδροµίου, ΖΩΝΗ πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσεως Ετήσιο τέλος Β΄ χρήσεως πεζοδροµίου, πλα- ΖΩΝΗ τειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσεως Επί καταλήψεως Α΄ πεζοδροµίου ή οδού από ανοι- ΖΩΝΗ κοδοµούντος

18,13€/m2

13,86€/m2

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν. Τα µέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο και αφού έλαβαν υπόψη : 1.Την από 19-08-2013 Εισήγηση του εκτελ. χρέη ∆/ντή της Οικον. Υπηρεσίας 2.Tις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Β.∆. 24/920/10-1958 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και τροποποιήθηκε µε µεταγενέστερες διατάξεις. 3.Τις δ/ξεις του Ν.3463/2006. 4.Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010 αποφασίζουν Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α ε γ κ ρ ί ν ο υ ν την «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014», που έχει ως εξής : Α/Α

1.

2.

3. 8,53€/m2 4.

4.

5.

6.

7.

8.

Επί καταλήψεως πεζοδροµίου Β΄ ή οδού υπό ανοι- ΖΩΝΗ κοδοµούντος

Επί καταλήψεως πεζοδροµίου Α΄ για τοποθέτηση ΖΩΝΗ πινακίδων (βενζινάδικα κ.τ.λ. καταστήµατα) Επί καταλήψεως πεζοδροµίου Β΄ για τοποθέτηση ΖΩΝΗ πινακίδων (βενζινάδικα κ.τ.λ. καταστήµατα) Χρήση κοινοχρήστων χώρων εν γένει παρά στάσιµων υπαίθριων , µικροπωλητών και λιανοπωλητών πανηγύρεων Τέλος χρήσεως Αιγιαλού και Παραλίας της ∆ιοικητικής Περιφέρειας του ∆ήµου Ασπροπύργου

8,53€/m2

255,84€/m2

5.

6.

7. 181,22€/m2

8. 181,22€/m2

31,98€/m2

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καταρτίστηκε ο κανονισµός παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Σηµείωση: Α΄ ΖΩΝΗ Το τµήµα της ζώνης που περικλείεται από τις οδούς Α. Υψηλάντου και Ευαγγελιστρίας προς ∆υσµάς, Περικλέους και Φυλής προς Βορά, Θεµιστοκλέους προς Ανατολάς και Μεγαρίδος προς Νότο. Στην Α΄ ΖΩΝΗ περιλαµβάνεται και η Λ. ∆ηµοκρατίας και η Παραλιακή Ζώνη. Β΄ ΖΩΝΗ Το υπόλοιπο τµήµα ευρισκόµενο εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Ασπρόπυργου. Μέχρι 31/07/2013 έχουν εισπραχθεί 2.043,81€. Κύριε Πρόεδρε, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ πολύ όπως εισηγηθείτε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για να αποφασίσουν επί τούτου».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Ετήσιο τέλος Α΄ χρήσεως ΖΩΝΗ πεζοδροµίου, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσεως Ετήσιο τέλος Β΄ χρήσεως πεζοδροµίου, πλατειών ΖΩΝΗ και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσεως Επί καταλήψεως πεζοδροµίου ή Α΄ οδού από ανοικο- ΖΩΝΗ δοµούντος Επί καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδού υπό ανοικοδοµούντος

Β΄ ΖΩΝΗ

Επί καταλήψεως Α΄ πεζοδροµίου για τοποθέτηση ΖΩΝΗ πινακίδων (βενζινάδικα κ.τ.λ. καταστήµατα) Επί καταλήψεως πεζοδροµίου για τοποθέτηση πινακίδων (βενζινάδικα κ.τ.λ. καταστήµατα) Χρήση κοινοχρήστων χώρων εν γένει παρά στάσιµων υπαίθριων , µικροπωλητών και λιανοπωλητών πανηγύρεων Τέλος χρήσεως Αιγιαλού και Παραλίας της ∆ιοικητικής Περιφέρειας του ∆ήµου Ασπροπύργου

18,13€/m2

15. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 17. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 18. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜ. 21. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Κατά της Πρότασης του Αντιπροέδρου τάχθηκε ένας (1) και ονοµαστικά ο κ.κ. 1.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Το Συµβούλιο µετά την προαναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη : •Την από 26-08-2013 εισήγηση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής κου ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ •Την υπ αριθµ. 355/2013 απόφαση της Οικονοµικής •Τις προτάσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την υπ΄αριθµ 355/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ήτοι ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ και οι συντελεστές έχουν ως κάτωθι: Α/Α

13,86€/m2 1.

8,53€/m2

8,53€/m2

2.

255,84€/m2

3. Β΄ ΖΩΝΗ

181,22€/m2

Ετήσιο τέλος χρήσεως πεζοδροµίου, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσεως Ετήσιο τέλος χρήσεως πεζοδροµίου, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ανεξαρτήτου χρόνου χρήσεως Επί καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδού από ανοικοδοµούντος

4.

Επί καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδού υπό ανοικοδοµούντος

5.

Επί καταλήψεως πεζοδροµίου για τοποθέτηση πινακίδων (βενζινάδικα κ.τ.λ. καταστήµατα)

181,22€/m2

31,98€/m2

σύµφωνα µε την από 19-08-2013 εισήγηση του εκτελ. χρέη ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας όπως παραπάνω αναφέρεται ήτοι οι συντελεστές των τελών χρήσεως πεζοδροµίου και κοινοχρήστων χώρων να παραµείνουν ίδιοι και για το έτος 2014. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ προτείνει να γίνει µείωση 10% των ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία µε την πρόταση του Αντιπροέδρου για την :. «Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 355/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Λήψη απόφασης επί της από 19-8-2013 εισήγησης του Εκτελ. Χρέη ∆/ντή οικ. Υπηρεσιών, µε θέµα : «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014». τάχθηκαν είκοσι ένα (21) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ.:. 1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 11.ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 13. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 14. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

6.

7.

8.

Επί καταλήψεως πεζοδροµίου για τοποθέτηση πινακίδων (βενζινάδικα κ.τ.λ. καταστήµατα) Χρήση κοινοχρήστων χώρων εν γένει παρά στάσιµων υπαίθριων , µικροπωλητών και λιανοπωλητών πανηγύρεων Τέλος χρήσεως Αιγιαλού και Παραλίας της ∆ιοικητικής Περιφέρειας του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΩΝΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Α΄ ΖΩΝΗ

18,13€/m2

Β΄ ΖΩΝΗ

13,86€/m2

Α΄ ΖΩΝΗ

8,53€/m2

Β΄ ΖΩΝΗ

8,53€/m2

Α΄ ΖΩΝΗ

Β΄ ΖΩΝΗ

255,84€/m2

181,22€/m2

181,22€/m2

31,98€/m2

Α΄ ΖΩΝΗ Το τµήµα της ζώνης που περικλείεται από τις οδούς Α. Υψηλάντου και Ευαγγελιστρίας προς ∆υσµάς, Περικλέους και Φυλής προς Βορά, Θεµιστοκλέους προς Ανατολάς και Μεγαρίδος προς Νότο. Στην Α΄ ΖΩΝΗ περιλαµβάνεται και η Λ. ∆ηµοκρατίας και η Παραλιακή Ζώνη. Β΄ ΖΩΝΗ Το υπόλοιπο τµήµα ευρισκόµενο εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Ασπρόπυργου. Μέχρι 31/07/2013 έχουν εισπραχθεί 2.043,81€. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, έλαβε αύξοντα αριθµό 380, υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ΑΝΤΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα


Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23ης / 2013 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αρ. Απόφ.: 381 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί 356/2013 απόφασης της υπ΄αριθµ. της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Λήψη απόφασης επί της από 19-8-2013 εισήγησης του Εκτελ. Χρέη ∆/ντή οικ. Υπηρεσιών, µε θέµα : «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, την 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ σήµερα και ώρα 12.00 2013, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 30981/22-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου ∆ηµοτικού κου ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ, που Συµβουλίου επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 22 Μέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 2.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 11.ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 14. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 15. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 18. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 19. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜ. 22. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 12.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο Αντιπρόεδρος Κος IΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 356/2013 µε θέµα: «Λήψη απόφασης επί της από 19-8-2013 εισήγησης τατου Εκτελ. Χρέη ∆/ντή οικ. Υπηρεσιών, µε θέµα : «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Θέτει υπόψιν των µε λών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 26-08-2013 εισήγηση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής κου ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ µε θέµα: Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 356/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Λήψη απόφασης επί της από 19-8-2013 εισήγησης του Εκτελ. Χρέη ∆/ντή οικ. Υπηρεσιών, µε θέµα : ΤΕΛΩΝ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» ΣΧΕΤ. : Η υπ. αριθµ. 356/2013 απόφασή µας Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την υπ. αριθµ. 356/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τo ως άνω αναφερόµενo θέµα και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρµοδιότητος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, η οποία έχει ως εξής: Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο Θέµα της Ηµερήσιας διάταξης: θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής το από 19-08-2013 έγγραφο του Εκτελ. χρέη ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Φιλ. Πάνου, που έχει ως εξής :«Θέµα: «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ». Κύριε Πρόεδρε, Προκειµένου η Οικονοµική Υπηρεσία να προβεί στην σύνταξη του προ¸πολογισµού για το οικονοµικό έτος 2014, όπου προσδιορίζονται τα Έσοδα και τα Έξοδα του ∆ήµου για κάθε οικονοµικό έτος , πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ που εγκαθιστούν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικτύου αποχέτευσης , ύδρευσης, αποθηκών , βενζιναντλιών ή που χρησιµοποιούν κατ΄ άλλο τρόπο το υπέδαφος των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου. Το τέλος χρήσεως Υπεδάφους προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 24/09/1958 Β. ∆/τος και τις σχετικές διατάξεις του ν.3463/2006. Λαµβάνοντας υπόψη την µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών στα ∆ιοικητικά Όρια του ∆ήµου µας αλλά και το όφελος που έχει προκύψει κατά περίπτωση για όσους χρησιµοποιούν το Υπέδαφος, προτείνουµε προς την Οικονοµική Επιτροπή µηδενική αναπροσαρµογή των συντελεστών ως εξής :

Μέχρι 31/07/2013 εισπράχθηκαν - βεβαιώθηκαν 242.571,42€. Κύριε Πρόεδρε, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ πολύ όπως εισηγηθείτε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για να αποφασίσουν επί τούτου». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν. Τα µέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο και αφού έλαβαν υπόψη : 1.Την από 19-08-2013 Εισήγηση του εκτελ. χρέη ∆/ντή της Οικον. Υπηρεσίας 2.Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Β.∆. 19-12-1955 3.Τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν.∆. 3777/1957 4.Τις διατάξεις των άρθρων 4 του Ν.1080/1980 & 25 του Ν.1828/1989 και 7 παρ. 3 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 246Α/1980 , 133.Α/1995) 5.Τις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Β.∆/τος 249-/20-10-1958 (ΦΕΚ 171.Α/58) 6.Τις διατάξεις του Ν. 429/1976 (ΦΕΚ 235Α) & ΆΡΘΡΑ 5 ΤΟΥ ν.1090/80 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ ν.1828/1989. 7.Τις δ/ξεις του Ν.3463/2006. 8.Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010 αποφασίζουν Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α ε γ κ ρ ί ν ο υ ν για την «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2014», να γίνει αύξηση 3% , που έχει ως εξής : Α/Α

1.

2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΝΕΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Για περιοχές εντός σχεδίου πόλεως

463,40€ ανά κυβικό µέτρο

Για περιοχές εκτός του σχεδίου πόλεως

579,19€ ανά κυβικό µέτρο

Λαβών τον λόγο οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ και ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ προτείνουν ως έχει η εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας ήτοι ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ και να παραµείνουν ως έχουν τα ΤΕΛΗ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία µε την πρόταση του Αντιπροέδρου για την :. «Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 356/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Λήψη απόφασης επί της από 19-8-2013 εισήγησης του Εκτελ. Χρέη ∆/ντή οικ. Υπηρεσιών, µε θέµα : «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»»

1.

Για περιοχές εντός σχεδίου πόλεως

449,90€ ανά κυβικό µέτρο

τάχθηκαν δέκα πέντε (15) µέλη του Συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ.:.

4. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 9. .ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 10. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 11. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 14. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Κατά της Πρότασης του Αντιπροέδρου τάχθηκε επτά (7) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά ο κ.κ. 1.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. 6. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 7.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Το Συµβούλιο µετά την προαναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη : •Την από 26-08-2013 εισήγηση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής κου ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ •Την υπ αριθµ. 356/2013 απόφαση της Οικονοµικής •Το άρθρο 13 του από 24/09/1958 Β. ∆/τος, •Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006, •Τις προτάσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ 356/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Ήτοι την αύξηση 3% «ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2014» και θα έχει ως εξής : Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΝΕΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

1.

Για περιοχές εντός σχεδίου πόλεως

463,40€ ανά κυβικό µέτρο

Για περιοχές εκτός του σχεδίου πόλεως

579,19€ ανά κυβικό µέτρο

2.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, έλαβε αύξοντα αριθµό 381, υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ 2. ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

2.

Για περιοχές εκτός 562,32€ ανά κυβικό του σχεδίου µέτρο πόλεως

1.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασµα

Fr i go gl a ss: Αλλαγές διευθυντικών στελεχών H Frigoglass ανακοινώνει την τοποθέτηση του κ. Νίκου Μαµουλή στη θέση του οικονοµικού διευθυντή (Chief Financial Officer) µε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου 2013. Ο κ. Μαµουλής θα διαδεχθεί τον κ. Παναγιώτη Ταµπούρλο, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του διευθυντή εταιρικής ανάπτυξης (Director of Corporate Development).

ΓΑΜΟΣ

Ο κ. Μαµουλής έχει περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια εµπειρίας σε ανώτερες οικονοµικές θέσεις σε διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς. Πριν την ένταξή του στην Frigoglass, ο κ. Μαµουλής διετέλεσε Financial Controller του οµίλου Coca Cola Hellenic.

Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΣΑ]ΛΙ∆Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Παλαιότερα, διετέλεσε περιφερειακός διευθυντής οικονοµικών (Regional Finance Director) του οµίλου Coca Cola Hellenic και οικονοµικός διευθυντής (Chief Financial Officer) του οµίλου Lafarge ΑΓΕΤ Ηρακλής.


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Στα 840 εκ. ευρώ µέσα σε ένα έτος η ενίσχυση στους κτηνοτρόφους Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που δηµοσιοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αθανάσιος Τσαυτάρης η οικονοµική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους από τον Ιούλιο του 2012 έως και τον Αύγουστο του 2013 έφτασε στα 840 εκ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται πληρωµές που αφορούσαν στην εξισωτική αποζηµίωση (150 εκατ. ευρώ), στην Ενιαία Ενίσχυση (470 εκατ. ευρώ), επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, επιστροφές ΦΠΑ κ.α. Αναφορικά µε την εξισωτική αποζηµίωση της φετινής χρονιάς, έχει ήδη δοθεί προκαταβολή ύψους 82 εκατ. ευρώ κι αναµένεται το αργότερο έως τις αρχές Οκτωβρίου να γίνουν οι πληρωµές του υπόλοιπου ποσού. Ερωτηθείς για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών για το 2012 και την επιστροφή ΦΠΑ γενικότερα στον αγροτικό κόσµο, ο κ. Τσαυτάρης ανέφερε πως «το υπόλοιπο ποσό του ειδικού φόρου, που ανέρχεται σε περίπου 80 εκατ. ευρώ, αλλά και η επιστροφή ΦΠΑ θα έχουν δοθεί έως το τέλος του µήνα». Μέχρι σήµερα έχει γίνει επιστροφή ΦΠΑ σε περισσότερους από 180.000 αγρότες, ενώ για το 2012 επιστροφή έλαβαν 280.000 αγρότες. ∆ωρεάν γεωργικά εκπαιδευτικά σεµινάρια για ανέργους «Εισαγωγή στη Γεωργία» είναι το θέµα του 3ου κύκλου των δωρεάν εκπαιδευτικών σεµιναρίων για ανέργους, που ξεκινά τη ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου στο «Κέντρο της Γης» στο Ίλιον.

ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕ Μειώθηκαν οι νέες συνδέσεις αυξήθηκαν τα αιτήµατα για διακοπή ηλεκτροδότησης Aύξηση πάνω από 100%, το 2012, παρουσιάζει η ζήτηση από πελάτες για υπηρεσίες διακοπής/επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος (υπολογίζονται σε 513.944) ενώ στη διετία 2010- 2012 καταγράφεται µεγάλη µείωση στα αιτήµατα για νέες ηλεκτροδοτήσεις (µόλις 75.257), γεγονός που αποδίδεται στην καθίζηση της οικοδοµικής δραστηριότητας. Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά µε το Πρόγραµµα «Εγγυηµένες Υπηρεσίες» του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ), τα έτη 2009 έως και 2012 παρατηρείται συνεχής και σηµαντική αύξηση στα αιτήµατα των πελατών για διακοπή/επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος. Αντιθέτως, κατά τα έτη 2010- 2012 παρουσιάζεται µεγάλη µείωση στα αιτήµατα για υπηρεσίες σχετικές µε νέες ηλεκτροδοτήσεις (µελέτη απλής ηλεκτροδότησης, κατασκευή απλής παροχής ρεύµατος, µελέτη ηλεκτροδότησης µε δίκτυο) η οποία οφείλεται στον σηµαντικό περιορισµό της οικοδοµικής δραστηριότητας. Τα αιτήµατα για την υπηρεσία τήρησης συµφωνηµένης συνάντησης παρουσιάζουν διαχρονικά συνεχή µείωση. Ως προς τις επιµέρους υπηρεσίες, αύξηση στα ποσοστά αποτυχίας παρουσίασαν οι υπηρεσίες, τοποθέτησης/σύνδεσης µετρητή και µελέτης απλής ηλεκτροδότησης, ενώ σηµαντική µείωση παρουσιάζουν οι υπηρεσίες απάντησης σε γραπτά αιτήµατα (µε ή άνευ επίσκεψης) και τήρησης συµφωνηµένης συνάντησης. Με βάση τα στοιχεία του 2012 παρατηρείται ότι οι υπηρεσίες για επανασύνδεση/διακοπή (είτε λόγω ενεργοποίησης

παλαιάς σύνδεσης, είτε λόγω αλλαγής κατοικίας, είτε λόγω χρέους) παραµένουν ως οι πλέον συχνότερα χρησιµοποιούµενες υπηρεσίες για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, µε περαιτέρω αύξηση κατά το 2012, γεγονός που, σύµφωνα µε την έκθεση της ΡΑΕ, αντανακλά τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. Περισσότεροι από ένας στους δέκα πελάτες της εταιρείας διανοµής (συνδεδεµένοι στο δίκτυο χαµηλής τάσης) έχει κάνει χρήση τουλάχιστον µίας εκ των 10 εγγυηµένων υπηρεσιών της εταιρείας µέσα στο 2012 (12,4%). Αυξηµένη, σε σχέση µε τον µέσο όρο, παρουσιάζεται η χρήση των υπηρεσιών στην περιφέρεια Μακεδονίας- Θράκης (14,7%) ενώ στην περιφέρεια Αττικής παρουσιάζονται αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις του πλήθους των αιτήσεων από το 2004 έως και το 2012.

ΓΣΕΕ Το 50% του εισοδήµατός τους έχασαν οι µισθωτοί µέσα σε 3 χρόνια Συρρίκνωση της αγοραστικής δύναµης των Ελλήνων κατά 37,2%, επαναφορά της, δηλαδή, στα επίπεδα του 2000 και απώλεια µέσα σε τρία χρόνια του 50% του εισοδήµατος των µισθωτών καταγράφει η Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία και την Απασχόληση 2013 του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που παρουσιάστηκε σήµερα στη Θεσσαλονίκη από τον επιστηµονικό ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου της Συνοµοσπονδίας, καθ. Σάββα Ροµπόλη. Τα στοιχεία της Έκθεσης επιβεβαιώνουν µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο την αποτυχία των µνηµονιακών πολιτικών και κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για το µέλλον της κοινωνίας και της οικονοµίας εάν δεν εφαρµοστεί άµεσα µια εναλλακτική µακροοικονοµική

πολιτική οικονοµικά και κοινωνικά αποτε λεσµατική. Οι ασκούµενες πολιτικές κατά την περίοδο 2010-2013 οδήγησαν την ελληνική οικονοµία και το βιοτικό επίπεδο της πλειοψηφίας των πολιτών στο µακρινό παρελθόν. Η ανεργία επέστρεψε στα επίπεδα του 1961 ενώ οι εκτιµήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το τέλος του 2013 και για το 2014 είναι δυσοίωνες. Συγκεκριµένα εκτιµάται ότι η ανεργία θα αυξηθεί και έως το τέλος του 2013 θα αγγίξει το 29% µε 30% ενώ τον επόµενο χρόνο θα φτάσει στο ποσοστό του 31,5%. Οι µισθωτοί την τελευταία τριετία από µειώσεις των αποδοχών τους και από τις φορολογικές επιβαρύνσεις έχασαν 37 δις ευρώ συµβάλλοντας στη µείωση της εγχώριας ζήτησης κατά 31,3% επιστρέφοντας στο επίπεδο του έτους 1994 (19 χρόνια πριν) και η αγοραστική δύναµη των αποδοχών τους την ίδια περίοδο 2010-2013 µειώθηκε κατά 37,2%, επιστρέφοντας στα επίπεδα του έτους 2000. Σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία της Έκθεσης οι κοινωνικές δαπάνες (συντάξεις, δαπάνες υγείας και προνοιακές µεταβιβάσεις) µειώθηκαν από 23,9% του ΑΕΠ (55,2 δις ευρώ) το 2009 σε 22% του ΑΕΠ (40,3 δις ευρώ) το 2013, σηµειώνοντας µία µείωση της τάξης του 26,99%, ανάλογη µε τη µείωση του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2009-2013. Τα µετρήσιµα αυτά αποτελέσµατα των ασκούµενων πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα (2010-2013), έχουν διαµορφώσει µία κατάσταση στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία πλήρους απαξίωσης της εργασίας, επιλεκτικής απαξίωσης των επιχειρήσεων και συρρίκνωσης των δηµόσιων και κοινωνικών δαπανών, µεταµορφώνοντας µε ταχείς ρυθµούς το κράτος-πρόνοιας σε κράτος-φιλανθρωπίας.

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Τροµάζει το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης της Ισπανίας Το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης της Ισπανίας στο πρώτο 7µηνο του έτους ανήλθε στο 4,38% του ΑΕΠ της, ενώ ο στόχος είναι το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης να φθάσει το 3,8% του ΑΕΠ το 2013 και το συνολικό έλλειµµα (σ.σ.: της γενικής κυβέρνησης) στο 6,5% του ΑΕΠ, αναφέρει δηµοσίευµα του πρακτορείου οικονοµικών ειδήσεων Bloomberg. Τα στοιχεία δείχνουν πως η Ισπανία είναι εκτός στόχων πράγµα που δηµιουργεί ανησυχία στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε είχε χαρακτηρίσει τις ενδείξεις ανάκαµψης της ισπανικής οικονοµίας ως απόδειξη ότι αποδίδει καρπούς η πολιτική περικοπών που επέβαλε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ σε χώρες της Ευρωζώνης, προκειµένου να τις στηρίξει. Ο εκτροχιασµός του ισπανικού προγράµµατος σταθεροποίησης µπορεί να ακυρώσει το επιχείρηµα του κ. Σόιµπλε και να υπονοµεύσει το ράλι που κάνουν εδώ και 13 µήνες οι τιµές των ισπανικών οµολόγων, αναφέρει το δηµοσίευµα. Ο οίκος Standard & Poor's, ο οποίος έχει καθορίσει το αξιόχρεο της Ισπανίας στη βαθµίδα ΒΒΒ- (την τελευταία της επενδυτικής κατηγορίας), ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι η αποτ

υχία στον στόχο του ελλείµµατος είναι πιθανόν να οδηγούσε σε υποβάθµιση του αξιόχρεου.

Απαγχονίστηκε ο απαγωγέας -βιαστής του Οχάιο ∆εν άντεξε και αποφάσισε να θέσει τέρµα στη ζωή του ο Άριελ Κάστρο, που απήγαγε και κρατούσε φυλακισµένες για µια και πλέον δεκαετία τρεις γυναίκες στο σπίτι του στο Κλίβελαντ. Ο 53χρονος Κάστρο, που καταδικάστηκε την 1η Αυγούστου σε ισόβια συν 1.000 χρόνια, βρέθηκε κρεµασµένος στο κελί του το βράδυ της Τρίτης. Η σορός του µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπενθυµίζεται, πως ο Άριελ Κάστρο είχε αιχµαλωτίσει τρεις νεαρές γυναίκες µεταξύ 2002 και 2004, οι οποίες τότε ήταν 14, 16 και 20 χρονών. Οι τρεις γυναίκες -και το µωρό της µίας, αποτέλεσµα της σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν υποστεί τα θύµατα- απελευθερώθηκαν σχεδόν τυχαία τον περασµένο Μάιο.

«Τσουνάµι» προσφύγων από τη Συρία Τη στιγµή που όλα δείχνουν ότι µια επικείµενη επίθεση των ΗΠΑ στη Συρία είναι θέµα χρόνου, η Ύπατη Αρµοστεία του

ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι Σύροι πρόσφυγες φέτος ξεπέρασαν τα 2 εκατοµµύρια, τη στιγµή που ο αντίστοιχος αριθµός µια χρονιά πριν ανερχόταν µόλις σε 230.671 ανθρώπους! «Η Συρία έχει µεταβληθεί στη µεγάλη τραγωδία του αιώνα, σε αποτρόπαιη ανθρωπιστική καταστροφή µε δεινά και ρυθµούς εξόδου για τον πληθυσµό άνευ προηγουµένου στην πρόσφατη ιστορία. Η µόνη παρηγοριά είναι ο ανθρωπισµός και το αίσθηµα αδελφοσύνης που επιδεικνύουν οι γειτονικές χώρες υποδεχόµενες τόσους πρόσφυγες και σώζοντάς τους τη ζωή», αναφέρει ο Ύπατος Αρµοστής Αντόνιο Γκουτέρες.

Καραµπόλα 100 αυτοκινήτων στη Βρετανία, ευτυχώς χωρίς νεκρούς Σε τροχαίο το οποίο ενεπλάκησαν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα , σηµειώθηκε το πρωί της Πέµπτης στη Βρετανία, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστούν 200 άτοµα, εκ των οποίων τα έξι σοβαρά. Το συµβάν προκλήθηκε πιθανότατα λόγω οµίχλης, πάνω σε µία γέφυρα που συνδέει τη νότια επαρχία του Κεντ µε τη νήσο Σέπεy. Εκπρόσωπος της αστυνοµίας του Κεντ δήλωσε ότι η ορατότητα πάνω στη γέφυρα δεν ήταν καλή, χωρίς να είναι σίγουρο όµως ότι οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την καραµπόλα.


Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΣΤΙΣ 14-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΓΟΥΒΑ

Ο Πανιώνιος, ο Ίκαρος Χαλκίδας και η «νεοφώτιστη» στην Α1 Νέα Κηφισιά θα πάρουν µέρος µαζί µε τον Πανελευσινιακό στο τουρνουά, που θα διοργανωθεί στην Ελευσίνα στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Αισχύλεια». Το τουρνουά θα γίνει το διήµερο 14,15 του επόµενου µήνα Σεπτεµβρίου και στην σχετική ανακοίνωση ο Πανελευσινιακός ενηµέρωσε ότι κατέθεσε πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού για την απόκτηση του πιστοποιητικού συµµετοχής στο πρωτάθληµα της Α1 της νέας σεζόν: «Στα πλαίσια του φεστιβάλ των «Αισχυλείων» θα διεξαχθεί και φέτος το καθιερωµένο τουρνουά µπάσκετ στο οποίο εκτός απο τον Πανελευσινιακό θα συµµετέχουν ο Πανιωνίος που κατέκτησε την τρίτη θέση την περσινή σεζόν, η νεοφώτιστη ΑΕΝΚ και η νεοσύστατη οµάδα του Ικάρου Χαλκίδας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Σεπτεµβρίου στο κλειστό της «Γούβας». Η διοίκηση του Πανελευσινιακού θέλει να ευχαριστήσει θερµά όλες τις οµάδες για την ανταπόκριση τους.Οι αγώνες θα αποτελέσουν µια γιορτή του µπάσκετ στην Ελευσίνα ενώ οι οµάδες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους εν όψει της έναρξης του πρωταθλήµατος.

Φιλικό αύριο του Αστέρα Μαγούλας µε την Ένωση Ερµιονίδας Τα τεστ για τον Αστέρα Μαγούλας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζονται αδιάκοπα. Όπως γράψαµε κι εχθές η οµάδα της ∆υτικής Αττικής µεταβαίνει για τη διεξαγωγή φιλικού παιχνιδιού, στο Κρανίδι µε την Ενωση Ερµιονίδας. Το µατς θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 17:30 και ο Αντώνης Πριόνας θα έχει µια ακόµα ευκαιρία να τσεκάρει το υλικό που έχει στη διάθεσή του.

Σ τα Ψαχν ά ο Αχ αρν αqκό ς. .. Η οµάδα του Μενιδίου θα ταξιδέψει το Σάββατο στα Ψαχνά προκειµένου να αντιµετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τον Ηρακλή. Ο τεχνικός Γιώργος Στράντζαλης θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει την κατάσταση των παικτών του κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο, τον οποίο ο Αχαρνα·κός θα βρει µπροστά του και στο πρωτάθληµα της Football League.

ΕΠΣ∆Α: ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Την ∆ευτέρα 9 Σεπτέµβρη στις 19:00 θα γίνει η κλήρωση των πρωταθλήµάτων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων ∆υτικής Αττικής 2013 – 2014. Η κλήρωση θα γίνει στο παραλιακό συγκρότηµα αναψυχής Λε Μιράζ. Ο ιδιοκήτης του συγκροτήµατος κ. Γιάννης Μουρτζούκος διαθέτει δωρεάν τον χώρο για τους σκοπούς της ΕΠΣ∆Α και για τον λόγο αυτό η Ένωση τον ευχαριστεί δηµόσια.

Α ν τ ώ ν η ς Π ρ ι ό ν α ς: «Η π ι ο δ ύ σ κο λ η κ λ ή ρω σ η »

Η πιο δύσκολη κλήρωση του πρωταθλήµατος έτυχε στον Αστέρα Μαγούλας σύµφωνα µε τον Αντώνη Πριόνα. Ο τεχνικός του Αστέρα µίλησε για το δύσκολο ξεκίνηµα της οµάδας του στην «παρθενική» της συµµετοχή στην Football League, καθώς από τα πρώτα έξι παιχνίδια, τα τέσσερα τα δίνει εκτός (Παναχα·κή, Πανηλειακό, Παναιγιάλειο, Επισκοπή). Ωστόσο, τόνισε ότι ο Αστέρας Μαγούλας θα προσπαθήσει να δείξει καλή εικόνα στην αρχή του πρωταθλήµατος: «Πιθανόν να είναι από τις πιο δύσκολες κληρώσεις. Ελπίζω να είµαστε έτοιµοι όταν θα ξεκινήσουµε το πρωτάθληµα. ∆ίνουµε παιχνίδια, τα οποία µπορεί να τα είχαµε όλα χαµένα στον προγραµµατισµό µας. Θέλουµε να δείξουµε καλή εικόνα από την αρχή στο πρωτάθληµα». Σήµερα ο Αστέρας Μαγούλας έχει προγραµµατιστεί πρωινή προπόνηση στο δηµοτικό στάδιο της Ελευσίνας. Αύριο το συγκρότηµα της ∆υτικής Αττικής θα µεταβεί στο Κρανίδι όπου θα αγωνιστεί µε την Ενωση Ερµιονίδας.

ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΨΗΛΑ ΦΕΤΟΣ Ο ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ενισχυµένος θα παρουσιαστεί στο νέο πρωτάθληµα ο Κριός Ασπροπύργου αφού ο πρόεδρος Θοδωρής Βάντζος πραγµατοποίησε σπουδαίες µεταγραφές. Αναλυτικά: 1)Αθανασόπουλος Αλέξανδρος 28 χρονών κενρικός χάφ απο τον Αστέρα Ανω Λιοσίων ο οποίος φηµίζεται για το παιχνίδι του και την εµπειρία του και αναµένεται να οδηγήσει την νέα του οµάδα σε επιτυχίες. 2)Κόκκινος Κωνσταντίνος 34 χρονών δεξί µπάκ απο τον Αστέρα Ανω Λιοσίων 3)Κυριακίδης Χρήστος 36 χρονών χάφ απο Αστέρα Ανω Λιοσίων 4)Πατρώνης Ιωάννης 21 χρονών δεξί χάφ απο το Νέο Ικόνιο 5)kolpodinos Μπάµπης 29 χρονών τερµατοφύλακας απο Αστέρα Ανω Λιοσίων 6)Λινάρδο Γιάννη 17 χρονών χάφ απο Αστέρα Μαγούλας 7)Γονίδης Νίκος 29 ετών τερµατοφύλακας(επιστροφή) 8)Μαζµανίδης ∆ηµήτριος 22 σέντερ φόρ απο Απόλλωνα. Η προετοιµασία συνεχίζεται στο γήπεδο παραλίας µε τις οδηγίες του προπονητή Κώστα Λινάρδου.


ÈÑÉÁÓÉÏ-13

Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ:

ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ...

Με εντατικό ρυθµό συνεχίζεται η προετοιµασία του Μανδραικού µε τις οδηγίες του προπονητή Κυριάκου Μίχα και του γυµναστή Βασίλη Καραούλη. Το κλίµα στην οµάδα είναι καλό και σιγά-σιγά πιάνουν τόπο η σκληρή δουλειά που γίνεται µέσα στο γήπεδο.

Στα πλαίσια αυτά το συγκρότηµα της ∆υτική Αττικής θα δώσει νέο φιλικό την προσεχή Κυριακήν 17:30 στην Μάνδρα µε την Θήβα ενώ παράλληλα θα γίνει και ο αγιασµός της οµάδας.

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 17:30 Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Την ευκαιρία να βγάλει χρήσιµα συµπεράσµατα εν όψει πρωταθλήµατος θα έχει σήµερα το απόγευµα (17:30) στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας ο προπονητής Φώτης Θανέλλας καθώς ο Πανελευσινιακός θα αναµετρηθεί µε τον Πανιώνιο. Ο εν λόγω τεχνικός απέναντι σε µια οµάδα µεγαλύτερης κατηγορίας θα έχει την δυνατότητα να τεστάρει την αγωνιστική ετοιµότητα των παικτών του και παράλληλα να δοκιµάσει διάφορα συστήµατα που δουλεύονται στην προπόνηση. Στον αυριανό αγώνα αναµένεται να δώσουν το παρόν και αρκετοί φίλαθλοι της ∆υτικής Αττικής.

Στις 10 Σεπτεµβρίου η κλήρωση Κυπέλλου, 14 και 15/09 η πρώτη φάση Ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά µε τη διεξαγωγή της πρώτης φάσης του Κυπέλλου. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως η κλήρωση θα γίνει στις 10 Σεπτεµβρίου (16:00 στο Γουδί) και οι 28 ΠΑΕ της Football League θα τεθούν αντιµέτωπες στις 14 και 15 Σεπτεµβρίου σε µονούς αγώνες. Αναλυτικά το πρόγραµµα του Κυπέλλου 1η ΦΑΣΗ (οµάδες Β' Εθνικής) 14 και 15 Σεπτεµβρίου (µονοί αγώνες) 2η ΦΑΣΗ (+ οµάδες Α' Εθνικής) 1η αγωνιστική (25 και 26 Σεπτεµβρίου, 16 αγώνες) 2η αγωνιστική (30 και 31 Οκτωβρίου, επαναληπτικοί)

3η ΦΑΣΗ 1η αγωνιστική (4 - 5 ∆εκεµβρίου και 8 - 9 Ιανουαρίου, 8 αγώνες) 2η αγωνιστική (15 - 16 Ιανουαρίου και 22 - 23 Ιανουαρίου, 8 επαναληπτικοί) 4η ΦΑΣΗ 1η αγωνιστική (29 - 30 Ιανουαρίου, 4 αγώνες) 2η αγωνιστική (12 - 13 Φβρουαρίου, 4 επαναληπτικοί) 5η ΦΑΣΗ 1η αγωνιστική (19 - 20 Μαρτίου, 2 αγώνες) 2η αγωνιστική (16 - 17 Απριλίου, 2 επαναληπτικοι) ΤΕΛΙΚΟΣ 26 Απριλίου


Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ ε πα γγε λµατ ικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανσ η , κ λ ι µ α τ ι σ µ ό ς , δ ο µ η µ έ νη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφ εία, ιατρε ία, δια γνωστικό κέ ν τρο, κλπ. Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13)

(21.6.13)

(16.5.13)

6980967057 (19.2) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá

(28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

µανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταyκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13)

(3.1.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερ-

Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13)

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.8.13)

Κοπέλα αναζητά εργασία για οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13) Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω·νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870

ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

15.5

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ

Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου Τιµές πολύ λογικές BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)


Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ΓΑΜΟΣ 21.11.11

Ο Νικολαδης Κωνσταντίνος του Παντελή και της Σβετλάνας, το γένος Αβραάµ, που γεννήθηκε στο Μελορετσένσκ Κρασνονταρ Ρωσίας και κατοικεί στον Ασπρόπυργο και η Γιούν Ίννα του Τολιούν και της Ναταλίας, το γένος Τσουν-Σεν που γεννήθηκε στο Ντζαµπουλ Καζαχσταν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουµελά στις Αχαρνές.

ΤΕΧΝΙΚΟ Γ ΡΑΦ ΕΙ Ο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

- Ασπρόπυργος

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ -

(1.13)

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑUΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (18.3.13)

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πιλοτική λειτουργία της εφαρµογής Ηλεκτρονικού Παράβολου - Στόχος η εξυπηρέτηση των πολιτών

“Παράθυρο” από Αρβανιτόπουλο για αύξηση του ποσοστού των µεταγραφών

Τ

ο υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του ηλεκτρονικού παραβόλου από σήµερα 6 Σεπτεµβρίου.

Η εφαρµογή υλοποιήθηκε από τις Γενικές Γραµµατείες Πληροφοριακών Συστηµάτων και ∆ηµοσίων Εσόδων, σε συνεργασία µε άλλα Υπουργεία και φορείς, καθώς και τις Τράπεζες υπό το συντονισµό του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σύµφωνα µε το Υπουργείο «το ηλεκτρονικό παράβολο θα συµβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αγορά και τη χρήση παραβόλων, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στο ∆ηµόσιο και στους συνεργαζόµενους Φορείς του». Στην πρώτη φάση λειτουργίας της Εφαρµογής «e- Παράβολο» θα είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά παράβολα του «Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» και στην συνέχεια θα εντάσσονται σταδιακά παράβολα από άλλους ∆ηµόσιους Φορείς αποδέκτες παραβόλων. Για την αγορά του e-Παραβόλου οι ενδιαφερόµενοι (φυσικά και µη φυσικά πρόσωπα) µπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr ) επιλέγοντας από τις «Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» τη σχετική εφαρµογή «e-Παράβολο». Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη για όλους τους πολίτες και επιχειρήσεις, χρήστες και µη χρήστες του Taxisnet. Τι περιλαµβάνει η διαδικασία 1.∆ηµιουργία Παραβόλου: ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρµα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρµογή εκδίδει µοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο για να το καταθέσει στον φορέα. 2.Πληρωµή Παραβόλου: ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ µε τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστηµα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα - ΑΤΜ, Web banking και phone banking). 3.Κατάθεση Παραβόλου στον Φορέα: ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να καταθέσει-χρησιµοποιήσει το e-Παράβολο στον φορέα και στην συνέχεια ο υπάλληλος του φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσµευση του e-Παραβόλου µέσω της εφαρµογής. Κατά τη φάση Πιλοτικής Λειτουργίας η κατάθεση του e-Παραβόλου µπορεί να γίνει δύο εργάσιµες ηµέρες µετά την πληρωµή. Στην επόµενη φάση η εφαρµογή θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να καταθέσει άµεσα το ηλεκτρονικό παράβολο στον Φορέα».

Σε βελτιωτικές αλλαγές προχώρησε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος λίγο πριν ξεκινήσει στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, η συζήτηση σε δεύτερη ανάγνωση, του νοµοσχεδίου για το νέο λύκειο. Όπως ανέφερε ο υπουργός Παιδείας, οι βελτιώσεις αφορούν µεταξύ άλλων τη µαθητεία, την επιστηµονική εξειδίκευση, ζητήµατα που ανακύπτουν σε ΑΕΙ, αλλαγές στα ΕΠΑΛ και αποσαφηνίσεις για την ειδική αγωγή καθώς και ρυθµίσεις για τις µετεγγραφές για όσους πέτυχαν µε την κατηγορία του 5% και του 10%. Εξάλλου, ο κ. Αρβανιτόπουλος µετά από σχετική πρόταση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη, άφησε ανοικτό το ενδεχόµενο να αυξηθεί το όριο εισοδήµατος για τις µετεγγραφές καθώς και το ποσοστό τους. Όπως σηµείωσε ο υπουργός, µόνον η αύξηση του εισοδήµατος δεν θα έλυνε το πρόβληµα που υπάρχει, καθώς προτεραιότητα θα είχαν και πάλι τα χαµηλά εισοδήµατα, για αυτό χρειάζεται και αύξηση του ποσοστού µετεγγραφών και διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο θα µελετήσει το θέµα. Τέλος, ο υφυπουργός Παιδείας, Συµεών Κεδίκογλου, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο δεν εξετάζει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των καθηγητών ΑΕΙ. Η συζήτηση σε δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου θα συνεχιστεί µέχρι αργά σήµερα, ενώ την ερχόµενη Τρίτη αναµένεται να ψηφιστεί από την Ολοµέλεια του Β' θερινού τµήµατος της Βουλής.

Παραγράφονται τα αδικήµατα µε µικρή κοινωνική απαξία Τροπολογία µε την οποία παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη για αδικήµατα µε µικρή κοινωνική απαξία που έχουν τελεσθεί µέχρι 31.8.2013, κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό ∆ικαιοσύνης Χαράλαµπο Αθανασίου. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιδιώκεται η αποσυµφόρηση των ποινικών δικαστηρίων από µεγάλο αριθµό δικογραφιών που ουσιαστικά αφορούν αδικήµατα µε µικρή κοινωνική απαξία και η επιτάχυνση έτσι της ποινικής διαδικασίας. Η παραγραφή του αξιόποινου δεν ισχύει για την παράβαση του ποινικού κώδικα σε περιπτώσεις αγοράς εµπορευµάτων µε πίστωση, σε περιπτώσεις παράβασης της εργατικής νοµοθεσίας (µη καταβολή δεδουλευµένων κλπ) και για παράβαση διατάξεων για τη λειτουργία του Ανταγωνισµού.

Thriassio 20130906  
Thriassio 20130906