Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Άνοια και κατάθλιψη στην Γ΄ Ηλικία

Όλα τα ονόµατα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ- ΤΕΙ του ∆ήµου Φυλής ∆. Μπο υρ α= µης : «Τα αποτελέσµατα απέδειξαν ότι ο ∆ήµος Φυλής είναι ακόµη µια φορά στην κορυφή» Σåë. 3

Óåë. 3

Νέος κύκλος ενηµερωτικών οµιλιών στα ΚΑΠΗ από τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών

Στους εργαζόµενους του ∆ήµου Φυλής διατέθηκαν τα λεφτά από Ε∆ΣΝΑ-ΣΑΤΑ

∆έκα συλλήψεις για ναρκωτικά στην Αυλίζα του ∆ήµου Αχαρνών

Λίγα χρήµατα πήγαν σε αναγκαίες πληρωµές για τη λειτουργία του ∆ήµου

Óåë. 2

Σåë 2

Ηµερίδα στις 4/9/13 για την αξιολόγηση των ∆ήµων Βασικό θέµα οι προσφερόµενες υπηρεσίες στους πολίτες» Σåë. 9

Εφορίες εκτός στόχου Στα 60,181 δισ. «εκτοξεύτηκαν» τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο

Μέχρι τις 6 Σεπτεµβρίου Περιφέρεια Αττικής: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή σε Κοιν.Σ.Επ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Σåë. 9

Συνεδριάζει σήµερα η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαρέων Σåë. 9

Μία συµµετοχική εκδήλωση για τους κατοίκους και επισκέπτες της Ελευσίνας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2013»

Óåë. 13

∆ώ σε στο Μύθο φων ή

Σåë. 9

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ:

ΦΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΡΙΝΘΟ 2-0 Óåë. 11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2307 ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: ∆ευτέρα 2.9.2013 Καιρος : Ηλιοφάνεια 'Ανεµοι: ανατολικοί 4-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 22 έως 32 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟ ΛΟΓΙ Ο Αειθαλάς, Αµµων ή Αµµούν, ∆ιοµήδης, Ελεάζαρ, Ευτυχιανός, Ευτύχιος, Ησύχιος, Ιουλιανός,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013 Ελευσίνα Νατσιοπούλου Μάρθα Κουγιουµτζόγλου 1 Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 210 55 61 131 Ασπρόπυργος Νέζη Σοφία Λ. ∆ηµοκρατίας 50 Τηλέφωνο: 210 5580394 Άνω Λιόσια Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102474995 Αχαρνές Παππούς Ευάγγελος ∆. Αριστοτέλους 50, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102466478 Ηλιόπουλος Ηλίας Φ. Αγίου ∆ιονυσίου 4, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102407559 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Στους εργαζόµενους του ∆ήµου Φυλής διατέθηκαν τα λεφτά από Ε∆ΣΝΑ- ΣΑΤΑ Λίγα χρήµατα πήγαν σε αναγκαίες πληρωµές για τη λειτουργία του ∆ήµου -Πλήρης ενηµέρωση των εργαζοµένων από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής Ανταποκρινόµενη στο αίτηµα του Σωµατείου των Εργαζοµένων για λεπτοµερή ενηµέρωση που αφορά την πορεία των χρηµάτων που εισπράχθηκαν από τον Ε∆ΣΝΑ και τη ΣΑΤΑ, η οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής, παρείχε αναλυτικά στοιχεία για τοακριβές ποσό και τις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν. Σε µισθοδοσίες και ασφαλιστικά ταµεία το µεγαλύτερο µέρος των χρηµάτων από ΣΑΤΑ και Ε∆ΣΝΑ Όπως προκύπτει από τα στοιχεία το µεγαλύτερο µέρος των 4,834 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν οδηγήθηκε αποκλειστικά σε πληρωµές ασφαλιστικών ταµείων και τη µισθοδοσία των εργαζοµένων και των εργαζοµένων στα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου. Τα υπόλοιπα ποσά που διατέθηκαν, αφορούσαν την κάλυψη επειγουσών αναγκών για τη λειτουργία του ∆ήµου, όπως προµήθεια καυσίµων και στα σχολεία του ∆ήµου. Εν τω µεταξύ από το ποσό των 4,8 εκατ. ευρώ στα ταµεία του ∆ήµου υπάρχει υπόλοιπο 92 χιλιάδων ευρώ. Την ικανοποίηση του για τη διάθεση των ποσών και την ενηµέρωση που υπήρξε εξέφρασε και το Σωµατείο των εργαζοµένων σε ανακοίνωσή του. Ωστόσο, κάνει λόγο για αστοχία της ∆ηµοτικής Αρχής για την πρόβλεψη, ότι το συγκεκριµένο ποσό θα επαρκέσει και για την µισθοδοσία του Αυγούστου.

Επιπλέον, οι εργαζόµενοι προαναγγέλλουν νέα συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενόψει της συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε∆ΣΝΑ σήµερα ∆ευτέρα 2-9. Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωµατείου των Εργαζοµένων του ∆ήµου Φυλής έχει ως εξής: «Στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου µας που έγινε στις 28-08-2013 συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που µας δόθηκαν, στα πλαίσια της ενηµέρωσης από την Οικονοµική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι οι πληρωµές που έγιναν αφορούσαν εντάλµατα µισθοδοσίας, ασφαλιστικά ταµεία, ρυθµίσεις οφειλών ασφαλιστικών ταµείων όπως και πληρωµές για βασικές πάγιες ανάγκες, µε αποτέλεσµα τα χρήµατα που αποµένουν να µην επαρκούν για την καταβολή της πληρωµής του τελευταίου δεκαπενθηµέρου του µήνα. Παρόλα αυτά θα θέλαµε να επισηµάνουµε την αστοχία της ∆ιοίκησης όταν ενηµέρωνε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι τα χρήµατα θα επαρκούσαν για να είναι ολοκληρωµένη η µισθοδοσία του Αυγούστου. Αναµένοντας επίσης τις εξελίξεις (συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣ∆ΝΑ) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να συνεδριάσει και πάλι την ∆ευτέρα 02-09-2013, προκειµένου να επανεκτιµήσει την κατάσταση».

∆έκα συλλήψεις για ναρκωτικά στην Αυλίζα του ∆ήµου Αχαρνών έκα συλλήψεις στην περιοχή Αυλίζα του ∆ήµου Αχαρνών, πραγµατοποίησαν αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Πιο συγκεκριµένα συνελήφθησαν 10 Έλληνες ηλικίας από 21 έως 50 ετών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνοµικοί της Υπηρεσίας ∆ίωξης Ναρκωτικών, πραγµατοποίησαν συντονισµένη επιχείρηση για την αντιµετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή των Αχαρνών και ειδικότερα στις περιοχές Αυλίζας, Αγίας Σωτήρας και Σιδηροδροµικού Σταθµού Αχαρνών. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολικά ποσότητα ηρωίνης βάρους 9,6- γραµµαρίων και -4- ναρκωτικά δισκία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Η ευρύτερη περιοχή που πραγµατοποιήθηκε η

επιχείρηση των αστυνοµικών της ∆ίωξης Ναρκωτικών, αντιµετωπίζει σοβαρότατο πρόβληµα µε την εγκληµατικότητα καθώς έχει µετατραπεί σε άντρο διακίνησης ναρκωτικών. Οι διαµαρτυρίες και η µηνυτήρια αναφορά του ∆ήµου Το ζήτηµα είχαν φέρει δυναµικά στην επιφάνεια κάτοικοι, ο Σύλλογος κατά της εγκληµατικότητας και των Ναρκωτικών σε συνεργασία µε το Τοπικό Συµβούλιο κατά της παραβατικότητας διοργανώνοντας τρεις συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας . Παράλληλα, από την πλευρά του ∆ήµου και του Τοπικού Συµβουλίου κατατέθηκε πριν δυο περίπου µήνες µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου µε ιδιαίτερες αιχµές κατά της Ελληνικής Αστυνοµίας . Μεταξύ άλλων γινόταν λόγος για «παντελή αδιαφορία της αστυνοµίας».


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Όλα τα ονόµατα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ- ΤΕΙ του ∆ήµου Φυλής ∆. ΜπουραUµης:« Τα αποτελέσµατα απέδειξαν ότι ο ∆ήµος Φυλής είναι ακόµη µια φορά στην κορυφή»

Ό

λα τα ονόµατα των µαθητών του ∆ήµου Φυλής, που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, εφέτος, δηµοσιεύει σήµερα η εφηµερίδα «Θριάσιο». Με αφορµή την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων ο δήµαρχος της πόλης ∆ηµήτρης Μπουραµµης, απηύθηνε συγχαρητήριο µήνυµα προς τους επιτυχόντες, στο οποίο τονίζει µεταξύ άλλων: «Εµείς σαν δηµοτική αρχή οφείλουµε να σταθούµε πλάι σας και να σας στηρίξουµε ενεργά, συνεχίζοντας να επενδύουµε µε πίστη στο µόνο κεφάλαιο του τόπου µας µε σταθερή και εγγυηµένη αξία, στην Παιδεία». Αναλυτικά το µήνυµα του δηµάρχου Φυλής έχει ως εξής: ∆ηµήτρης Μπουρ᝵ης: «Ακόµα µια φορά ο ∆ήµος Φυλής είναι στην κορυφή» Τα αποτελέσµατα των φετινών πανελληνίων εξετάσεων απέδειξαν για ακόµα µια φορά ότι ο ∆ήµος Φυλής είναι στην κορυφή και ότι το µέλλον προδιαγράφεται λαµπρό, καθώς δόθηκε το µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση πως σαν τόπος έχουµε το ισχυρό πλεονέκτηµα να διαθέτο

υµε άριστης ποιότητας έµψυχο δυναµικό νέας γενιάς, που θα αποτελέσει τον πυρήνα της συλλογικής προσπάθειας που χρειάζεται η περιοχή µας για ν’ απαλλαγούµε από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Σαν πατέρας και ∆ήµαρχος της µεγάλης µας πόλης, είµαι βαθιά συγκινηµένος και συνάµα χαρούµενος, γιατί βλέπω πως η νεολαία µας προοδεύει σε όλους τους τοµείς και ταυτόχρονα δεν ξεχνά τα πατρογονικά της χώµατα, καθώς όλα αυτά τα χρόνια καταφέραµε να αναπτύξουµε µεταξύ µας κώδικες και να ενωθούµε κάτω από κοινούς στόχους, διδάσκοντας στα παιδιά µας την αξία της οµαδικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της συλλογικής προοπτικής, της επιτυχίας και της προοπτικής, µέσα από δράσεις που προάγουν όχι τον άνθρωπο σαν µονάδα, αλλά την ανθρωπιά και τη δραστήρια οµαδικότητα. Εσείς, παιδιά µου, η νέα γενιά επιστηµόνων, είµαι βέβαιος ότι θα δουλέψετε µε όλες τις δυνάµεις σας για το καλό του τόπου µας, δίνοντας ψυχή στις ελπίδες και τις προσδοκίες µας. Εµείς σαν δηµοτική αρχή οφείλουµε να σταθούµε πλάι σας και να σας στηρίξουµε ενεργά, συνεχίζοντας να επενδύουµε µε πίστη στο µόνο κεφάλαιο του τόπου µας µε σταθερή και εγγυηµένη αξία, στην Παιδεία. Ως δήµος δείξαµε ότι δεν έχουµε κοντή µνήµη και δε βολευόµαστε, έχουµε αυτοπεποίθηση, έχουµε υψηλούς στόχους και δικά µας όνειρα, για παρόν και το µέλλον του τόπου µας. Θερµά συγχαρητήρια, λοιπόν, σε σας, τους γονείς και τους δασκάλους σας. Μας κάνατε περήφανους. Ο φωτεινός δρόµος είναι µπροστά σας.

Άνοια και κατάθλιψη σ τ η ν Γ΄ Η λ ι κ ί α

Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών ξεκινά την νέα περίοδο Σεπτεµβρίου 2013 – Ιουνίου 2014, έναν κύκλο ενηµερωτικών συναντήσεων και µετρήσεων για τα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών. Σκοπός είναι, το ηλικιωµένο άτοµο να κρατηθεί αυτόνοµο, ισότιµο και ενεργό µέλος της κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την πρόληψη και αντιµετώπιση ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών δυσκολιών καθώς και µε την ενεργοποίηση του ίδιου του ατόµου µέσω των ποικίλων οµάδων που λειτουργούν στο ΚΑΠΗ. Στο πλαίσιο αυτό του κύκλου οµιλιών, θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες στα µέλη των ΚΑΠΗ σχετικά µε την Άνοια και την Κατάθλιψη, σε συνεργασία µε επιστηµονικό προσωπικό της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας "Ο Νέστωρ" και τον γιατρό των ΚΑΠΗ κο Αµπντάλλα Χασσάν Μετά το πέρας των οµιλιών θα πραγµατοποιηθούν

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ

Νέος κύκλος οµιλιών στα ΚΑΠΗ από τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών Η ενηµέρωση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες πρόληψης.

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

τεστ µνήµης σε όσα από τα µέλη το επιθυµούν (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας). Το πρόγραµµα των οµιλιών έχει ως εξής: ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9/2013 ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. 4ο ΚΑΠΗ (ΑΓ. ΑΝΝΑ) Τηλ.210-2320874 ΠΕΜΠΤΗ 12/9/2013 ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. 3ο ΚΑΠΗ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ) Τηλ. 210-2388124 ΤΡΙΤΗ 1/10/2013 ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. 2ο ΚΑΠΗ (ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ) Τηλ.210-2449320 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10/2013 ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΚΑΠΗ ΑΥΛΙΖΑΣ Τηλ.210-2407703

ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προµστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ γενικο λυκειο ΖΕΦΥΡΙΟΥ


∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ γενικο λυκειο ΦΥΛΗΣ

1ο γενικο λυκειο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ÈÑÉÁÓÉÏ-5


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

1ο γενικο λυκειο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013


∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2ο γενικο λυκειο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ÈÑÉÁÓÉÏ-7


∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2ο γενικο λυκειο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

3ο γενικο λυκειο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ


∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Ηµερίδα στις 4/9/13 για την αξιολόγηση των ∆ήµων Μία συµµετοχική εκδήλωση για τους κατοίκους και επισκέπτες της Ελευσίνας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2013»

- ∆ώσε στο Μύθο φωνή

Π

ρόκειται για µια µαραθώνια ανάγνωση της τριλογίας της Ορέστειας του Αισχύλου: της µοναδικής ατόφιας σωζόµενη τραγωδίας του αρχαίου ελληνικού θεατρικού ρεπερτορίου, που θα πραγµατοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο το Σάββατο στις 14 Σεπτεµβρίου 2013. Συµµετέχουν 100 αναγνώστες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων, που θα απαγγείλουν, ο ένας µετά τον άλλον και ο καθένας µε τον τρόπο του και στην γλώσσα προτίµησης του, το διαχρονικό αριστούργηµα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, σε ένα διάστηµα περίπου πέντε ωρών. Μια συµµετοχική προσέγγιση στην τεράστιας σηµασίας πνευµατική και καλλιτεχνική συνεισφορά του τραγικού ποιητή Αισχύλου στον παγκόσµιο πολιτισµό µε µια έντονη εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση. Ώρα έναρξης: 20:30 (Είσοδος Ελεύθερη).

Οι αναγνώστες του προγράµµατος “∆ΩΣΕ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΦΩΝΗ” γίνονται κοινωνοί της µοναδικής εµπειρίας της δηµόσιας προφορικής ανάγνωσης ή µελοποιηµένης απόδοσης των αρχαίων ελληνικών Ο σκοπός της οργάνωσης είναι η αναβίωση της δηµόσιας ανάγνωσης, η απότιση φόρου τιµής σε έργα και κείµενα της διαχρονικής Ελληνικής Γραµµατείας και τους µεταφραστές της, η προσφορά µιας πολυεπίπεδης οπτικοακουστικής εµπειρίας στο κοινό, η µόρφωση και η κοινωνικοποίηση εκατοντάδων συµµετεχόντων . Οι "Μαραθώνιες Αναγνώσεις" παρουσιάζονται στην Ελλάδα από τον πολιτιστικό οργανισµό “∆ιεθνές Ελληνικό Θέατρο” (Elliniko Theatro, www.ellinikotheatro.org ) που εδρεύει στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών. Πρόκειται για µια πολιτιστική πρωτοβουλία που, σε συνεργασία µε το διεθνή οργανισµό «Οι Αναγνώστες του Οµήρου» (www.thereadersofhomer.org) αποδείχθηκε να υπηρετεί σωστά την άυλη Ελληνική κληρονοµιά και να ελκύει εκατοντάδες ακροατές σε Μαραθώνιες Αναγνώσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσειας στη Χίο, την Κω, την Αλεξάνδρεια, το Λονδίνο, τις Βρυξέλες, τη Νέα Υόρκη και τον Άγιο Φραγκίσκο τα περασµένα χρόνια.

Γεµάτος κέφι ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Γυναικών στα Βίλια Την καθιερωµένη τους συνάντηση είχαν πριν λίγες µέρες ο Σύλλογος Γυναικών Βιλίων σε γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής µε τον ∆ήµαρχο Μάνδρας- Ειδυλλίας, κ. Γεώργιο ∆ρίκο. Κατά την διάρκεια του φαγητού, η πρόεδρος του Συλλόγου είχε την δυνατότητα να συνοµιλήσει µε τον δήµαρχο σχετικά µε τα προβλήµατα των σύγχρονων γυναικών, καθώς και για την δράση του Συλλόγου αλλά και για το πώς θα µπορέσουν να συνεργαστούν µε την δηµοτική αρχή για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει από τον Σεπτέµβρη. Μετά το τέλος του γεύµατος, ο ∆ήµαρχος, κ. Γεώργιος ∆ρίκος, συνοµίλησε µαζί τους και τους ανακοίνωσε πως θα βρίσκεται αρωγός στα νέα τους εγχειρήµατα που θα ανακοινώσουν ως το τέλος της χρονιάς. Άλλωστε, η συνεργασία µε τον ∆ήµο είναι δεδοµένη µε βάση το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής για την ανάπτυξη δράσεων που θα έχουν ως τελικό αποδέκτη την ίδια την κοινωνία.

Μέχρι τις 6 Σεπτεµβρίου Περιφέρεια Αττικής: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή σε Κοιν.Σ.Επ Μέχρι τις 6 Σεπτεµβρίου και ώρα 14:00 παρατείνεται η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για την συµµετοχή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Θερµοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. Οι ώρες, ο τρόπος τα δικαιολογητικά και ο τόπος παράδοσης παραµένουν ως έχουν. Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις ενδιαφερόµενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.4019/2011 που δραστηριοποιούνται στα χωρικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής µε σκοπό την φιλοξενία τους στην Θερµοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας που θα δηµιουργηθεί µε βάση την υπ.αριθµ. 35/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε αρχικό σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράµµατος «Κατ” Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων». Η αίτηση µαζί µε τον φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως στην ∆ιεύθυνση: Συγγρού 15 – 17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, στον 6ο όροφο. Οι Κοιν.Σ.Επ. που θα προκριθούν µετά την αξιολόγηση των προτάσεων θα υπογράψουν προγραµµατική σύµβαση µε την Περιφέρεια Αττική.

Βασικό θέµα οι προσφερόµενες υπηρεσίες στους πολίτες»

Η

αξιολόγηση των δήµων ως εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας και των προσφεροµένων υπηρεσιών στους πολίτες» αποτελεί το βασικό θέµα της ηµερίδας που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου. Η ηµερίδα θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77 και θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Χαιρετισµό θα απευθύνει ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και δήµαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, ενώ εισηγητής θα είναι ο Απόστολος Κοιµήσης Γενικός Γραµµατέας της ΚΕ∆Ε και δήµαρχος Αµφιλοχίας. Θέµα της εισήγησης θα είναι «η αξιολόγηση των δήµων εργαλείο εκσυγχρονισµού των δοµών και υπηρεσιών». Ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ΕΕΤΑΑ Γιάννης Γούπιος θα αναλύσει το θέµα: «Μεθοδολογικά βήµα και προδιαγραφές των οµάδων της αξιολόγησης των ∆ήµων». Την περίπτωση της αξιολόγησης του δήµου Αθηναίων θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αθηναίων Θ. Λιβάνιος. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις συνέδρων.

Συνεδριάζει σήµερα η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαρέων Συνεδριάζει σήµερα το πρωί στις 10:00 η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαρέων την 2/9/2013, ώρα 10:00 έχοντας στην ηµερήσια διάταξη τα εξής θέµατα: Επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για τις ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οµοίως ως άνω για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Οµοίως ως άνω για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ∆ιάθεση πίστωσης & έγκριση της δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ Οµοίως ως άνω για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ Οµοίως ως άνω για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΕΡΓΑ Β’ΦΑΣΗΣ


10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΦΙΛΙΚΗ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΚΙΚΟ Σε παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε η φιλική αναµέτρηση του Βύζαντα µε τον Φωκικό που διεξήχθει στο δηµοτικό στάδιο Μεγάρων. Οι φιλοξενούµενοι ήταν αυτοί που πήραν τη νίκη ύστερα απο καλή εµφάνιση µε σκόρ 3-0. Οι παίκτες του Γιώργου Κούτση έδειξε πιο οµάδα και κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και επικράτησε δίκαια, σε αντίθεση µε την οµάδα του Αντώνη Αυλωνίτη µε τον οποία οι παίκτες έκαναν πολλά λάθη στις µεταβιβάσεις και απογοήτευσε µε την εµφάνισή της τον κόσµο που βρέθηκε στο γήπεδο. Οµως στην οµάδα του Βύζα πρέπει να βρεθεί λύση εδώ και τώρα που είναι νωρίς για να µπορέσει ο εν λόγω τεχνικός του Βύζα να διορθώσει τα όποια λάθη έγιναν στο συγκεκριµένο παιχνίδι.Οι καινούργιοι παίκτες που ήρθαν στην οµάδα δεν γνωρίζονται καν µεταξύ τους κάτι που προβληµάτισε τον Αυλωνίτη και κατά την διάρκεια του αγώνα και έβαλε τις φωνές.

ΤΑ ΓΚΟΛ Το σκορ για την οµάδα της Άµφισσας άνοιξεστο 37' ο Σιµονιάν µε κεφαλιά µετά από εκτέλεση φάουλ του Φράγκου. Στην συνέχεια 44' ο Φράγκος µετά από ωραίο συνδυασµό µε τον Θέο, βρήκε τον Γουόρντεν που µε κεφαλιά πέτυχε το 0-2. Το κερασάκι στην τούρτα πέτυχε ο νεαρός Γεωργουσόπουλος µε προβολή στο 84' µετά από σουτ του Φράγκου και ασταθή απόκρουση του τερµατοφύλακα Μούζου. ∆ιαιτητής Κουντουριώτης. Βοηθοί: Ντζουροπάνος-Κρετσίµος(∆υτικής Αττικής). ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Αντώνης Αυλωνίτης): Λούκιτς, Ταµπάκης, Μανδύλης, Παπαευθυµίου, Γιάντριτς, Μπελέρη, Μαζιώτης Αλ., Μαρίνης, Σπανός, Αρναρέλλης, Γκαιδατζής. Αγωνίστηκαν και οι: ∆ελαρδάς, Πάντου, Μούζος, Τσακιράκης, Παπαδηµητρίου,Κοντούλης, Μαζιώτης Ιερόθ., Λέκκας, Σταµέλος, Νικολέτος. ΦΩΚΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Κούσης): Μελισσάς, Αγκίµπα, Πεχλιβανόπουλος, Σοµονιάν, Ζώνας, Σκαρίµπας, Θέος, Φράγκος, Ουόρντεν,Τζέκος, Αλµπι. Αγωνίστηκαν και οι: Γκιµούσης(τερµ.),Ζαχαρόπουλος, Κλήµης, Καραµπελούσης, Σταµατέρης, Λέσι, Γεωργουσόπουλος.

∆ Ι Α Ι Τ Η Τ E Σ Κ Α Ι Α Ρ ΧΗ Γ Ο Ι Κ Ο Υ ΤΣ ΗΣ

ΤΟ ΠΡ Ω ΤΟ Γ Κ Ο Λ

Α ΥΛ Ω Ν Ι Τ Η Σ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ Ο πρόεδρος του Φωκικού Σίµος Παπαδηµητρίου µίλησε για τετράδα και προανήγγειλε µία ακόµα µεταγραφή από την ισπανική αγορά. «Η εµφάνισή µας ήταν πολύ καλή και ελπίζω να χαροποίησε τους οπαδούς µας στην Άµφισσα. Με την απόκτηση των δύο νέων παικτών η οµάδα θα δυναµώσει περισσότερο. Επιπλέον, την Κυριακή (01/09) θα ανακοινώσουµε την απόκτηση κι ενός Ισπανού, ο οποίος παίζει 10άρι και αγωνιζόταν στην Οσασούνα. Αισιοδοξώ ότι µε τη σκληρή δουλειά θα είµαστε σε θέση να κάνουµε φέτος κάτι καλό, µια αξιόλογη πορεία. Με το νέο σύστηµα διεξαγωγής του πρωταθλήµατος κάθε οµάδα δικαιούται να ονειρεύεται την 4άδα, όµως για το θέµα των στόχων του Φωκικού για τη νέα χρονιά θα µιλήσω αναλυτικότερα σε περίπου 10 µέρες». Ο τεχνικός, Γιώργος Κούτσης δήλωσε: «Βρισκόµαστε σε περίοδο φιλικών αγώνων. Ολοι οι προπονητές δοκιµάζουν καποια πράγµατα αξιολογούν την οµάδα τους και τους ποδοσφαιριστές τους και µέσα απο αυτά τα φιλικά βγάζουµε καποια συµπεράσµατα. Είναι πολύ νωρίς ακόµα να µιλήσουµε για στόχους και ότιδήποτε γιατί η πίεση του πρωταθλήµατος είναι διαφορετική. Εκεί δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταπεξέλθουµε διότι ο µέσος όρος της οµάδος µου είναι πολύ χαµηλός και δεν ξέρω αν έχουν την εµπειρία και την θέληση κατα

Α Χ Α Ρ Ν Α K Κ Ο Σ : ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Ο Αχαρναικός στο φιλικό που έδωσε στο στο Παµπελοποννησιακό Στάδιο αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς γκόλ απένατι στην Παναχαική. Οι δύο τεχνικοί Τίµος Καβακάς και Γιώργος Στράντζαλης χρησιµοποίησαν όλους τους παίκτες που είχαν στην διάθεσή τους. ΠΑΝΑΧΑHΚΗ (Τ. Καβακάς): Σταυριανός, Σπίνουλας, Βιγιαρέχο, Μπερτέν, Βαγγελόπουλος, Κιάσσος, Πλέγας, Φατιόν, Ζλάτκοβιτς, Μαραγκουδάκης, Κοντογουλίδης. Έπαιξαν και οι Παληγεώργος, Κωστόπουλος, Κοκκίνης, Λίτσης, ∆ήµας, Σιτόε, Βασιλαντωνόπουλος, Καραµανλής. ΑΧΑΡΝΑHΚΟΣ (Γ. Στράτζαλης): Βασιλειάδης, Χριστόπουλος, Παραράς, Μωυσιάδης, Σικαλιάς, Παπαδόπουλος, Ντάλλας, Νιάρος, Μιρτσέτα, Καλογερόπουλος, Σάνον. Έπαιξαν και οι: Παγούδης, ∆ηµόπουλος, Μακρυγιάννης, Νεόφυτος, Ογκουνσότο, Παπαναστασίου.

κάποιο τρόπο να κάνουνε την υπέρβαση για αυτό που είπε ο πρόεδρος. ∆ουλεύουµε, δοκιµάζουµε πράγµατα και προχωράµε για να είµαστε έτοιµοι τη στιγµή που πρέπει».

Α. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: “ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΒΥΖΑΣ” ∆εν είδε αυτά που έπρεπε απο τους παίκτες του στο φιλικό µε τον Φωκικό ο προπονητής του Βύζαντα Αντώνης Αυλωνίτης που ήταν στεναχωρηµένος απο την απόδοση της οµάδας του και τα έψαλλε στου ίδιους. Ο εν λόγω τεχνικός στάθηκε επίσης στο ότι οι «κιτρινόµαυροι>> είναι µια νέα οµάδα, που έδειξε και µια σχετική ατολµία σε κάποιες περιπτώσεις. «Είµαστε µια νέα οµάδα, είχαµε προβλήµατα από την αρχή της χρονιάς. Η οµάδα χρειάζεται πίστωση χρόνου. Έχουµε πει πως πάνω απο όλα η οµάδα. Κάνουµε µεγάλη προσπάθεια και πιστεύω πως δουλεύουµε πολύ σκληρά για να µπορέσουµε να είµαστε έτοιµοι στο 100% και να πάρουµε τα αποτελέσµατα που θέλουµε. ∆εν σταθήκαµε ούτε τυχεροί ούτε ικανοί. Η οµάδα πιστεύω σιγά-σιγά να βελτιωθεί και θα βρεί τον δρόµο της. ***Την Τετάρτη οι κιτρινόµαυροι θα δώσουν άλλο ένα δυνατό τέστ µε το Αιγάλεω και ο Αυλωνίτης θα δοκιµάσει διάφορα σχήµατα.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΗΡΕ Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Ελευσινιακός πραγµατοποιήσε δυο σπουδαίες µεταγραφές. Συγκεκριµένα απέκτησε τον 24 χρονο µέσο Μπάµπη Καραµανίδη πουα αγωνιζόταν στον Ατταλο Νέας Περάµου, και 23χρον αµυντικό Γιώργο Αγόρου απο την Κόνιτσα. Η προετοιµασία συνεχίζεται µε εντατικούς ρυθµούς µε τις οδηγίες του Γιώργου Ανανιάδη.

Υπέγραψε µε την οµάδα ο Αλέξης Ντάλας Μεταξύ των ποδοσφαιριστών που µετείχαν από την αρχή της προετοιµασίας στις προπονήσεις του Αχαρναdκού ήταν ο Αλέξης Ντάλας. Ο 23χρονος µέσος έπεισε τον Γιώργο Στράντζαλη και την Παρασκευή (29/08) υπέγραψε µονοετές συµβόλαιο µε τους Πράσινους. Πέρυσι ανήκε στον Πανηλειακό. Ο Ντάλλας έχει γεννηθεί στις 21-02-1990 είναι δεξιοπόδαρος και πέραν του Πανόπουλου που αγωνίστηκε πέρυσι στο πρωτάθληµα της ∆΄ Εθνικής καταλαµβάνοντας την 2η θέση έχει αγωνιστεί την περίοδο 2010-11 στην Ρόδο για το πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής έχοντας 13 συµµετοχές αντιµετωπίζοντας µάλιστα τον Πανηλειακό στον εκτός έδρας αγώνα που έδωσε η οµάδα µας στο νησί των ιπποτών, ενώ βρισκόταν στην αποστολή στον αγώνα στον Πύργο, όπου η οµάδα της Ρόδου είχε ηττηθεί. Την περίοδο 2009-10 αγωνίστηκε στο Κορωπί. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ήταν από τα βασικότερα στελέχη του Πανόπουλου την σεζόν που µας πέρασε (για ένα εξάµηνο που αγωνίστηκε) και διακρινόταν στο γήπεδο για τον τρόπο παιχνιδιού του και τα ποδοσφαιρικά του χαρίσµατα.

∆υο προσθήκες ο Ελευσινιακός

Ο Πυρρίχιος προχώρησε σε 4 νέες µεταγραφές .Πρόκειται για τους Σοφιανίδη ∆ηµήτρη τερµατοφύλακας από τον Απόλλωνα Ποντίων,τον Φραγκοπουλο Αρίστο µεσοεπιθετικός από τον Α.Σ. Κωφων ,τον Κυριακίδη Άγγελο αµυντικός από τον Ηρακλή Ελευσίνας και τον Μίχα Κωνσταντίνο µέσος από τον Κριό Ασπροπύργου. Την Τετάρτη στο γήπεδο Παραλίας έχει προγραµµατισθεί φιλικός αγώνας µε τους Αγίους Αναργύρους Ελευσίνας στις 19:30.

ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Σήµερα είναι η έναρξη της νέας χρονιάς για τον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΓΑΡΩΝ. Καθηµερινά θα γίνονται οι προπονήσεις µπάσκετ, αντιπτέρισης, στίβου και αεροβικής υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής ΕΙΡΗΝΗΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο τηλέφωνο : 6977.40.68.10.


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: ΦΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΡΙΝΘΟ 2-0

Κ

αλύτερος ο Αστέρας Μαγούλας επικράτησε στο δηµοτικό στάδιο Ελευσίνας της Κορίνθου µε 2-0 και ικανοποίησε τον κόσµο του. Στο πρώτο ηµίχρονο παρά την αφόρητη ζέστη παίχτηκε µέτριο ποδόσφαιρο απο τις δύο οµάδες µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια µόνο φάση για τους γηπεδούχους µε τον ∆ηµητριάδη 44' που τετ-α-τετ µε τον τερµατοφύλακα Αρχοντάκη πλάσαρε άουτ.

αµυντικού µέσα στην περιοχή. Στην συνέχεια 60' ο Κοτίτσας µε τον Μαρίνου έπαιξαν το 1-2 το σούτ του πρώτου πέρασε σύριζα απο το αριστερό κάθετο δοκάρι του Αρχοντάκη. Την ίδια τύχη είχε δύο λεπτά αργότερα το σούτ του Αλµάρ Ζούνιορ. Στο 66' το παιχνίδι πήρε µια άσχηµη τροπή όταν αντάλλαξαν βαριές κουβέντες ο τερµατοφύλακας της Κορίνθου Αρχοντάκης µε τον Γκόγκα του Αστέρα. Ο διαιτητής

Η Ο ΜΑ ∆Α Τ Ο Υ Α Σ Τ ΕΡ Α

Ε ΙΣ Ο ∆ Ο Σ Ο ΜΑ ∆Ω Ν

1 η Φ Α ΣΗ

2 η Φ Α ΣΗ Α Ρ Χ Η Γ Ο Ι Μ Ε ∆Ι Α Ι Τ Η Τ Ε Σ

Τέσσερα λεπτά αργότερα κόρνερ του Ιατρού ο Εβερετ µε φαλτσααριστή κεφαλιά σηµείωσε το 2-0. ∆ιαιτητής ∆ηµητρόπουλος. Βοηθοί: Κρέτσιµος-Φαρµάκης. 4ος: Κορδολαίµης

∆ηµητρόπουλος για να µην οξυθούν τα πνεύµατα διέταξε την αντικατάστασή τους για να ηρεµήσουν τα πνεύµατα, κάτι που έγινε και συνεχίστηκε κανονικά το µάτς. Στην συνέχεια 74' κόρνερ απο τα αριστερά του Φίλη ο Σπυρόπουλος έπιασε την κεφαλιά πάνω απο τα δοκάρια του Μπαλασάκη.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Αντώνης Πριόνας): Κασµερίδης, Κοτίτσας, Πολίτης, Σαµαρόπουλος, Στρατοµήτρος, Κάστρο, Αντωνόπουλος, Αλµάρ, ∆ηµητριάδης, Ντιέγκο, Καπουράνης. Αγωνίστηκαν και οι: Μπαλασάκης, Ιατρού, Τριάντος, Νόνης, Εβερετ, Κορνελάτος, Γκόγκας, Μαρίνου, Μπούγιας, Στρατάκης,Ασλανίδης, και ένας υπο δοκιµή Αφρκανός. Απόντας ήταν ο τραυµατίας Χάλαρης ο οποίος κάνει θεραπεία.

λής πρόεδρος Ρούσινος Ευάγγελος έχει εντάξει στο δυναµικό της οµάδας εικοσιδύο ποδοσφαιριστές.Η διοίκηση του συλλόγου και ο προπονητής ,που επέλεξαν αθλητές µε αυστηρό κριτήριο τον χαρακτήρα και στην συνέχεια ως προτεραιότητα την εντοπιότητα, συµφώνησαν µε τους εξής ποδοσφαιριστές: Ασβεστόπουλος Χαρ,Φλεβαράκης Γ,Μπουρλής Χρ,Βασίλας Ηλ κ' Μαυρίδης Αλ.(εφηβικό Ακράτητος Α.Λ.) ∆ερνίκας Γ. κ' Λιατίφης Π.(εφηβικό ∆.Α.Σ.Α.Λ)Μεγαγιάνης Αλ.(Αετός Μενιδίου) Τζέλα Ρ, Λάσπας Β, Μαυρίδης Κ, Ηλιόπουλος ∆. κ' Μαρίνης ∆(Ακράτητος) Παπαγωργίου Γερ, Αλεπούς Αν,

Μανασίδης Γ, Τζεβελέκος Γ κ' Παπαδόπουλος Γ.(∆.Α.Σ.Α.Λ) Ελεύθερος Ν, Φουσέκης Ε, Αθανασίου Ν κ' Μαυρίδης Γ(Εθνικός Πανοράµατος)

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ Στην επανάληψη ο Αστέρας µπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και ο προπονητής Αντώνης Πριόνας άλλαξε όλη την οµάδα µε αποτέλεσµα να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προηγηθεί στο σκόρ µε πέναλτι που εκτέλεσε ο Σπύρος Εβερετ 53' σε χέρι

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ξεκίνησε ο ανανεωµένος ριζικά Αστέρας Α.Λ. την προετοιµασία για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά.Ο νεαρός τεχνικός Παναγιώτης Λουµάκης θα προσπαθήσει να χτίσει αυτές τις εβδοµάδες την καινούρια οµάδα στηριζόµενος στους "παλιούς" ,που έµειναν και θέλησαν να συµµετέχουν στον νέο σχεδιασµό, και τους "νέους" που ήρθαν. Συνολικά µέχρι τώρα ο αειθα-

ΚΟΡΙΝΘΟΣ(προπονητής ∆ηµήτρης Μαγκαφίνης): Αρχοντάκης, Καζάλοφ, Φίλης, Τσορµπατσίδης, Σπυρόπουλος, Μανιάτης, Τσίτσι, Μπέρκοβιτς, Λούβρης, Κερµενίδης, Γκεοργκίεφ. Αγωνίστηκαν και οι: Κόντης, Αµπαδιωτάκης Μ., Νούλας, Σακελλαρίου, Χαρίτος, Καρκαντάς, Ντερτιλλής.***Στο γήπεδο βρέθηκαν περίπου 300 φίλαθλοι µεταξύ αυτών ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κορίνθου κ.Μιχάλης Τσιχριτζής, ο πρόεδρος του Αστέρα Αντώνης Ρόκκας σύσσωµο το ∆.Σ και αρκετοί κατάσκοποι οµάδων και µάνατζερ παικτών. ***Στο αγώνα δεν έλλειψαν και οι ωραίες παρουσίες, που έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

***Στον αγωνιστικό τοµέα το πρώτο φιλικό της οµάδας εχει προγραµµατιστεί για την Κυριακή 8/9 στις 18:00 µε τον Α.Ο Ελευσίνας στο γήπεδο Πανοράµατος.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Ισχυρός σεισµός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία Ισχυρός σεισµός 6,5 βαθµών σηµειώθηκε την Κυριακή στην ανατολική Ινδονησία, ανακοίνωσε το αµερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), ωστόσο δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάµι. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, το επίκεντρο του σεισµού εντοπίστηκε στ΄ανοικτά των νησιών Μπαράτ Ντάγια (επαρχία Μαλούκου), 411 χιλιόµετρα ανατολικά της Ατάµπουα και 425 χιλιόµετρα νοτίως του Αµπον, σε βάθος 132 χιλιοµέτρων. Μία αυτοκτονία και µία παραίτηση κλονίζουν την ευρωπαUκή ασφαλιστική αγορά Ο Οµιλος Ασφαλειών Ζυρίχης ερευνά την υπόθεση της αυτοκτονίας του οικονοµικού διευθυντή Πιερ Γκοτιέ, την περασµένη ∆ευτέρα ,που οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου του Οµίλου και πρώην επικεφαλής της Deutsche Bank, Γιόζεφ Ακερµαν, τρεις µέρες µετά. Η τρίτη σε µέγεθος ασφαλιστική εταιρεία στην Ευρώπη σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο νέος της πρόεδρος Τοµ ντε Σουάν ανακοίνωσε ότι βρέθηκε σηµείωµα του αυτόχειρα στο οποίο γινόταν αναφορά στον Ακερµαν και την πίεση που εκείνος εξασκούσε στον Γκοτιέ. «Γνωρίζουµε το περιεχόµενο του σηµειώµατος και θεωρούµε ότι προέχει να ερευνηθεί η άσκηση αναίτιας πίεσης από µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Οµίλου στον οικονοµικό διευθυντή» δήλωσε ο ντε Σουάν. «Το ∆.Σ γνωρίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η οµάδα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού κι αυτό θα είναι η κορυφαία προτεραιότητά µας» πρόσθεσε «ώστε να εξασφαλισθεί η σταθερότητα της εταιρείας µας». Οι Ασφάλειες Ζυρίχης δέχθηκαν το πρώτο πλήγµα πριν από δύο εβδοµάδες µε την αποχώρηση του Κέβιν Χόγκαν, επικεφαλής του τµήµατος ασφαλειών ζωής του Οµίλου, ο οποίος προσελήφθη από την AIG. Τον περασµένο χρόνο είχε αποχωρήσει ο επικεφαλής του κλάδου των γενικών ασφαλειών Μάριο Γκρέκο για να προσχωρήσει στην ιταλική Generali. Ο Γιόζεφ Ακερµαν είχε αναλάβει τον περασµένο χρόνο και παραιτήθηκε χθες αρνούµενος, ωστόσο,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e m a i l :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29/ 8/2013 Αρ. Πρωτ.: 40889 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ∆ήµαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει ότι στις 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 12:00 µ.µ. έως 13:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και στην αίθουσα ‘’ Μελίνα Μερκούρη’’ ( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ) , θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/06, και του Π.∆. 28/80 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για τις « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ, ΑΛΣΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ », µε τους ακόλουθους όρους . Η συνολική προ¶πολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στα 45.500,00 Ευρώ. Αναλυτικότερα : ΠΡΟ‚ΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ

36.991,87 €

Φ.Π.Α. 23%

8.508,13 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

45.500,00 €

Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ( άρθρο 15 Π.∆. 28/1980 ) ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό ( 5% ) επί του ποσού του ενδεικτικού προ¶πολογισµού συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η εγγύηση

οποιαδήποτε ανάµιξη στην αυτοκτονία του Γκοτιέ. Οπως είπε η οικογένεια του αυτόχειρα τον κατηγορεί ως υπεύθυνο για τον θάνατό του και αυτός παραιτείται για λόγους ευθιξίας. Οι µετοχές του Οµίλου Ασφαλειών Ζυρίχης έχουν χάσει το 11% της αξίας τους, τους τελευταίους έξι µήνες µολονότι την ίδια περίοδο ο δείκτης ασφαλειών στα ευρωπαµκά χρηµατιστήρια σηµείωσε άνοδο 10%.

Ελέγχους διενεργεί η Tepco Νέα διαρροή ραδιενέργειας κοντά στις δεξαµενές στη Φουκουσίµα Πολύ υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας µετρήθηκαν το Σάββατο στον σταθµό παραγωγής ενέργειας της Φουκουσίµα κοντά στις δεξαµενές ραδιενεργού ύδατος. Οι εργαζόµενοι της Tepco συνεχίζουν τους ελέγχους, όµως µέχρι στιγµής δεν έχει βρεθεί η πηγή από όπου προέρχεται η ραδιενέργεια, τα επίπεδα της οποίας δυσχεραίνουν την διευθέτηση του προβλήµατος που έχει προκύψει µε το ραδιενεργό νερό.

Απετράπη «τροµοκρατική» επίθεση κατά πλοίου στη ∆ιώρυγα του Σουέζ Μια «τροµοκρατική» επίθεση κατά φορτηγού πλοίου που διέσχιζε τη ∆ιώρυγα του Σουέζ, µε στόχο να σταµατήσει την κυκλοφορία σε αυτόν τον κρίσιµο άξονα θαλάσσιων µεταφορών της Μέσης Ανατολής, κατάφερε να αποτρέψει η Αίγυπτος, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Αρχής διαχείρισης της ∆ιώρυγας του Σουέζ Μόαµπ Μέµις. Ο ναύαρχος Μέµις είπε ότι ο «τροµοκράτης» επιχείρησε µια επίθεση εναντίον πλοίου µε σηµαία Παναµά, προσθέτοντας στην ανακοίνωσή του ότι « απέτυχε παταγωδώς χωρίς να προκαλέσει ουδεµία βλάβη στο πλοίο ή στο φορτίο του». Η δήλωση του επικεφαλής της ∆ιώρυγας δεν παρείχε λεπτοµέρειες σχετικά µε τη φύση της επίθεσης, αλλά πηγές είπαν ότι άκουσαν δύο δυνατές εκρήξεις επί του σκάφους. Ο στρατός διατάχθηκε να ενισχύσει την ασφάλεια γύρω από το στρατηγικό σηµείο και ενήργησε «αποφασιστικά» εναντίον αυτής της προσπάθειας να σταµατήσει η κυκλοφορία στο θαλάσσιο δίαυλο, ανέφερε ο Μέµις.

συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των ( 2.275,00 € ) . Τόπος παράδοσης των προσφορών : Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του ∆ήµου Φυλής ( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ) Γλώσσα : Ελληνική . Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί: Έλληνες και Αλλοδαποί υποψήφιοι, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισµοί, Ενώσεις που ασχολούνται µε το αντικείµενο της παρούσης διακήρυξης . Τα έξοδα δηµοσίευσης ή τυχόν επαναδηµοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο . Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -715-718, ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ.. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e m a i l :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29/ 8/2013 Αρ. Πρωτ.: 40888 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ∆ήµαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει ότι στις 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10:00 π.µ. έως 11:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και στην αίθουσα ‘’ Μελίνα Μερκούρη’’ ( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ) , θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/06, και του Π.∆. 28/80 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για τις « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πρώ τα «π ράσ ιν ο » από Κογκρέσο και µετά σ τρ ατ ιωτ ικ ή δ ρά σ η Ολιγοήµερη παράταση φαίνεται πως παίρνει το προαναγγελθέν στρατιωτικό χτύπηµα των ΗΠΑ στη Συρία, καθώς ο Μπαράκ Οµπάµα αποφάσισε να επιδιώξει πρώτα την έγκριση του Κογκρέσου. Τα δύο σώµατα του Κογκρέσου, η Γερουσία -όπου πλειοψηφούν οι ∆ηµοκρατικοί και η Βουλή των Αντιπροσώπων -όπου είναι κυριάρχοι οι Ρεπουµπλικάνοι, δεν αναµένεται να συνεδριάσουν πριν από τη ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου. «Η Γερουσία θα ψηφίσει επί του σχεδίου νόµου κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας της 9ης Σεπτεµβρίου το αργότερο, όπως ζητήθηκε από την κυβέρνηση Οµπάµα», είπε ο επικεφαλής των ∆ηµοκρατικών στην αµερικανική Γερουσία, Χάρι Ρέιντ. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Τζον Μπένερ έκανε ανάλογη δήλωση. «Σε διαβούλευση µε τον πρόεδρο, αναµένουµε ότι η Βουλή θα εξετάσει την λήψη µιας απόφασης την εβδοµάδα της 9ης Σεπτεµβρίου. Αυτό δίνει στον πρόεδρο το χρόνο να παρουσιάσει την επιχειρηµατολογία του στο Κογκρέσο και στον αµερικανικό λαό», αναφέρεται σε σχετική του ανακοίνωση. Ο αµερικανός πρόεδρος εµφανίστηκε πάντως αποφασισµένος να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον στόχων του συριακού καθεστώτος, διευκρίνισε ότι η επιχείρηση η οποία πρόκειται να διεξαχθεί θα έχει περιορισµένο χαρακτήρα και πρόσθεσε πως οι αµερικανικές ένοπλες δυνάµεις είναι έτοιµες να πλήξουν τη Συρία όποτε επιλέξει η αµερικανική κυβέρνηση. Χαρακτήρισε επίσης την επίθεση µε χηµικά όπλα στις 21 Αυγούστου ως την χειρότερη του 21ου αιώνα, «µια επίθεση εναντίον της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», που θέτει ένα σοβαρό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας του.Τέλος, δήλωσε ότι πεπεισµένος πως οι ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει πειστικά στοιχεία, παρότι δεν περίµεναν µέχρι να εξαχθούν τα συµπεράσµατα των ειδικών του ΟΗΕ στα χηµικά όπλα. Από την πλευρά του ο αµερικανός υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν στην κατοχή τους και έχουν αναλύσει δείγµατα που αποδεικνύουν τη χρήση αερίου σαρίν στην επίθεση της 21ης Αυγούστου, την οποία η Ουάσινγκτον αποδίδει στο καθεστώς του Άσαντ.

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ, ΑΛΣΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ », µε τους ακόλουθους όρους . Η συνολική προ¶πολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στα 68.200,00 €. Αναλυτικότερα : ΠΡΟ‚ΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ

55.447,15 €

Φ.Π.Α. 23% 12.752,85 € ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

68.200,00 €

Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ( άρθρο 15 Π.∆. 28/1980 ) ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό ( 5% ) επί του ποσού του ενδεικτικού προ¶πολογισµού συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η εγγύηση

συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των ( 3.410,00 € ) . Τόπος παράδοσης των προσφορών : Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του ∆ήµου Φυλής ( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ) Γλώσσα : Ελληνική . Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί: Έλληνες και Αλλοδαποί υποψήφιοι, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισµοί, Ενώσεις που ασχολούνται µε το αντικείµενο της παρούσης διακήρυξης . Τα έξοδα δηµοσίευσης ή τυχόν επαναδηµοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο . Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -715-718, ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ.. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ


ÈÑÉÁÓÉÏ-13

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α ΕΟΠΥΥ: «Big brother» για ασφαλισµένους Όπως ενηµέρωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο, ο Οργανισµός «στην προσπάθεια που καταβάλλει για τον έλεγχο της νοµιµότητας των παροχών του, σε συνεργασία µε την Η∆ΙΚΑ, έχει ετοιµάσει µία εφαρµογή-εργαλείο για τη διακρίβωση της Ασφαλιστικής Ικανότητας των ασθενών µας». Έτσι ο γιατρός που θα συνταγογραφεί αλλά και ο φαρµακοποιός που θα εκτελεί τη συνταγή στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος έχει απολέσει το ασφαλιστικό του δικαίωµα, θα δέχεται ένα µήνυµα στον υπολογιστή του µε το οποίο θα ενηµερώνεται για την έλλειψη του ασφαλιστικού δικαιώµατος. Ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ ∆ηµήτρης Κοντός καλεί τους φαρµακοποιούς να αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις, έτσι ώστε η εφαρµογή αυτή να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα. Σύµφωνα µε τον ΕΟΠΥΥ, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της νοµιµότητας των παροχών του ΕΟΠΥΥ αλλά και στην ώθηση της καταβολής των εισφορών. «Είναι ένα µέτρο αποκατάστασης της νοµιµότητας αλλά και της ίσης µεταχείρισης, αφού δεν θα λαµβάνουν πλέον υπηρεσίες όσοι δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΕΟΠΥΥ. Άµεση ήταν η αντίδραση του προέδρου του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου Κ. Θεοδοσιάδη, ο οποίος σε επιστολή του προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επισηµαίνει ότι «το πρόβληµα το οποίο εύλογα καλείστε να επιλύσετε εντοπίζεται στη σηµαντική χρονική υστέρηση ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων της Η∆ΙΚΑ από τη βάση δεδοµένων των ασφαλιστικών ταµείων». Παρακαλούµε ελέγξτε το βιβλιάριο του ασφαλισµένου και εφόσον διαπιστώσετε ότι έχει έγκυρη θεώρηση προχωρήστε στην εκτέλεση της συνταγής πατώντας ΟΚ. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει έγκυρη θεώρηση πατήστε 'Cancel' και ενηµερώστε τον ασφαλισµένο ότι θα πρέπει να καταβάλλει το σύνολο της αξίας της συνταγής». Στο µεταξύ, σήµερα ∆ευτέρα προγραµµατίζονται συγκεντρώσεις σε νοσοκοµεία που επηρεάζονται, ενώ για την Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου η ΠΟΕ∆ΗΝ έχει εξαγγείλει 4ωρη πανελλαδική στάση εργασίας για τα Νοσοκοµεία, την Πρόνοια, το ΕΚΑΒ και τα Κέντρα Υγείας από τις 11.00πµ έως 15.00. Στις 11:30 πµ της ίδιας µέρας προγραµµατίζει συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας ενώ για την περιφέρεια έξω από τα γραφεία των Υγειονοµικών Περιφερειών. Τη ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου οι εργαζόµενοι των Νοσοκοµείων ∆υτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» και «Πολυκλινικής», θα συγκεντρωθούν στις 8 το πρωί στις εισόδους των νοσοκοµείων. Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόµενοι του Νοσοκοµείου «Αγία Βαρβάρα», αναφέρουν, ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας «κρύβει από τους

πολίτες την πραγµατικότητα, ότι το νοσοκοµείο κλείνει και τη θέση του παίρνει ένας νέος Φορέας ο οποίος θα αποτελείται από πρωινά και απογευµατινά Ιατρεία, µία Παθολογική κλινική και µια Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Από 148 κλίνες παραµένουν µόνο 28 και από 395 εργαζόµενους παραµένουν µόνο 85». Οι εργαζόµενοι των παραπάνω νοσηλευτικών ιδρυµάτων θα συγκεντρωθούν και το πρωί της Τρίτης στις εισόδους των Νοσοκοµείων «Πατησίων» και «Αµαλία Φλέµιγκ».

Σοκ προκαλεί έρευνα που ανήκει στο Ινστιτούτο Εµπορίου και Καταναλωτών Σοκ προκαλεί έρευνα που δηµοσίευσε η εφηµερίδα "Έθνος" για την κατάσταση στην ελληνική αγορά και τα προβλήµατα των νοικοκυριών. Η έρευνα ανήκει στο Ινστιτούτο Εµπορίου και Καταναλωτών και δείχνει ότι ενώ µισθοί και κατανάλωση βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κρίσης, οι τιµές των ειδών που απαρτίζουν το "καλάθι" της νοικοκυράς και άλλων αγαθών συνεχίζουν να αυξάνονται. Συγκεκριµένα, στο διάστηµα 2008-2013, το ΑΕΠ της Ελλάδας έχει υποχωρήσει κατά 23%, η κατανάλωση κατά 26% και οι µισθοί κατά 25% (µέσος όρος). Αντιθέτως, την ίδια ακριβώς περίοδο, στον τοµέα των τροφίµων καταγράφηκε αύξηση των τιµών κατά 13%, καθιστώντας ακόµη πιο δύσκολη, έως πρακτικά αδύνατη, την προσπάθεια που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για να τα φέρουν βόλτα. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι υψηλές τιµές οφείλονται σε σειρά παραγόντων, όπως οι συντελεστές ΦΠΑ και οι άλλοι φόροι, τα ολιγοπώλια στην αγορά, οι ελλιπείς έλεγχοι και τα διοικητικά εµπόδια.

Εφορίες εκτός στόχου Στα 60,181 δισ. ευρώ «εκτοξεύτηκαν» τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο Στα επίπεδα-ρεκόρ των 60,181 δισ. ευρώ «εκτοξεύτηκαν» στο τέλος Ιουλίου τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο, από τα οποία 4,79 δισ. ευρώ είναι «φρέσκα» χρέη, δηλαδή δηµιουργήθηκαν από την αρχή του έτους. Μόνο τον Ιούλιο οι φορολογούµενοι άφησαν απλήρωτους φόρους ύψους 407 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει την οικονοµική αδυναµία των πολιτών να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Στο υπουργείο Οικονοµικών επικρατεί ισχυρός προβληµατισµός και φοβούνται έξαρση των νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών το φθινόπωρο, όπου εκτός από τους φόρους που πέφτουν... µαζεµένοι τα νοικοκυριά αντιµετωπίζουν και άλλες υποχρεώσεις όπως σχολικά έξοδα, φροντιστήρια, πετρέλαιο θέρµανσης κ.λπ.

Συγχαρητήριο Μήνυµα του Βασίλη Τόλη στους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ από την πόλη της Ελευσίνας Με αφορµή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα , θα ήθελα να εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες , οι οποίοι , µε την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση , είδαν τους κόπους και τις προσπάθειες όλων των µαθητικών χρόνων , να αποδίδουν , εν τέλει , καρπούς. Γνωρίζοντας ότι , η διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων και ιδιαίτερα η αναµονή των αποτελεσµάτων συνοδεύεται από πολύ άγχος και αγωνία , έννοιες που συµµερίζοµαι απόλυτα , εύχοµαι από καρδιάς στους επιτυχόντες , καλή

δύναµη , θάρρος , ζήλο , ακόµη περισσότερες επιτυχίες και υποµονή στο δύσκολο δρόµο που ακολουθούν. Θερµά συγχαρητήρια αξίζουν , ακόµη στους γονείς , οι οποίοι συµµερίστηκαν και στήριξαν την προσπάθεια των παιδιών τους , καθώς επίσης στους εκπαιδευτικούς , για την πολύτιµη γνώση , την εµπειρία και τη βοήθεια που προσέφεραν µε επιµονή και υποµονή όλα αυτά τα χρόνια. Να συγχαρώ , ωστόσο , για την προσπάθειά τους και όλους όσοι δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο Ανώτατο Ίδρυµα , διαβεβαιώνοντάς τους , ότι η προσωπικότητα και η αξία των ανθ-

Την ίδια ώρα, εννιά στις δέκα εφορίες κινούνται κάτω από τους στόχους που τους έχουν τεθεί για την αύξηση των φορολογικών εσόδων, µε αποτέλεσµα στο επτάµηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου οι εισπράξεις των ∆ΟΥ να σηµειώνουν απόκλιση 4% σε σχέση µε τον στόχο. Το 44% των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο ή 26,5 δισ. ευρώ είναι οφειλές που προέρχονται από πρόστιµα που έχουν επιβληθεί για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

ΟΛΠ - COSCO: Υπογράφτηκε το πρακτικό συµφωνίας για το λιµάνι του Πειραιά Το Πρακτικό ∆ιαδικασίας Φιλικής ∆ιευθέτησης µεταξύ Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) και Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.) για νέες επενδύσεις στο εµπορικό λιµάνι του Πειραιά ύψους 230 εκ. ευρώ αναµένεται να συζητηθεί στα διοικητικά συµβούλια των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των δυο εταιρειών τη µεθεπόµενη εβδοµάδα, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΛΠ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση µε βάση το Πρακτικό αυτό η ΣΕΠ Α.Ε. αναλαµβάνει: «α) να κατασκευάσει και το δυτικό τµήµα του Προβλήτα ΙΙΙ β) να κατασκευάσει για λογαριασµό του ΟΛΠ Α.Ε. το νέο τερµατικό σταθµό Προβλητών Πετρελαιοειδών και τα δίκτυα του γ) να αναβαθµίσει τον Προβλήτα ΙΙ µε 12 E-RTG's, ώστε να αυξηθεί η δυναµικότητά του δ) να αναβαθµίσει τον Ανατολικό και ∆υτικό Προβλήτα ΙΙΙ µε εξοπλισµό κατ' ελάχιστον 7 Γ/Γ Super Super Post Panamax και 16 RMG's, ώστε να δέχεται τα νέας γενιάς πλοία ε) να χρηµατοδοτήσει όλα τα πιο πάνω έργα µε ποσά ύψους 230 εκ. ευρώ ζ) να συνεχίσει να καταβάλει στον ΟΛΠ Α.Ε. τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση Παραχώρησης ετήσια οικονοµικά ανταλλάγµατα στ) να µην καταργηθεί το ελάχιστο εγγυηµένο αντάλλαγµα, αλλά να προσαρµοσθεί η καταβολή βάσει οικονοµικών δεικτών (ΑΕΠ) λόγω της µεταβολής των οικονοµικών δεδοµένων στη σύνθεση των φορτιων της αρχικής Σύµβασης η) να προσκοµίσει ή επεκτείνει τις εγγυητικές επιστολές για την κάλυψη της κατασκευής του έργου του ∆υτικού Προβλήτα ΙΙΙ θ) µε τα πιο πάνω έργα, να αυξήσει τη δυναµικότητα του ΣΕΜΠΟ/ΣΕΠ ετησίως από 3.700.000 TEU's σε 6.200.000 TEU's». Στην ανακοίνωση σηµειώνεται ότι η διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης παραµένει αµετάβλητη για όλα τα έργα (µέχρι το 2044) και ο νέος δυτικός Προβλήτας ΙΙΙ θα είναι λειτουργικά έτοιµος το 2020.

ρώπων , δεν κρίνεται από µια ενδεχόµενη αποτυχία. Άλλωστε, η επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις δεν συνιστά µοναδική ευκαιρία για την υλοποίηση των στόχων τους. Τέλος , να προτρέψω εισακτέους και µη , να οπλιστούν µε περισσή υποµονή , θάρρος και επιµονή καθώς, οι καιροί που διανύουµε είναι χαλεποί και άκρως απαιτητικοί. Εξάλλου , ο αγώνας της ζωής αρχίζει τώρα για όλους , επιτυχόντες και µη , µπροστά σε ένα µέλλον που δικαιωµατικά τους ανήκει. Επιτυχίες , λοιπόν , εύχοµαι , υποµονή και καλή δύναµη !!! ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ « ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ »


14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

(28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ ε πα γγε λµατ ικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανσ η , κ λ ι µ α τ ι σ µ ό ς , δ ο µ η µ έ νη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφ εία, ιατρε ία, δια γνωστικό κέ ν τρο, κλπ. Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταdκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερ-

µανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτε-

ρα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γρουπ. Τηλ: 6948112890 - 2105576453 (27.8.13)

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11) Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 (13.3.13)

νιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá

Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.8.13)

Κοπέλα αναζητά εργασία για οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13) Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρωµνές ώρες στις περιοχές Με-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870

ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

15.5

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις

2.9.13

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων Υπολογισµός συνολικού κόστους-Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674


∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ΤΕΧΝΙΚΟ Γ ΡΑΦ ΕΙ Ο

21.11.11

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

6932638453 Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος (1.13)

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑKΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

(18.3.13)

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83 Τηλ 2105231966 Fax: 210 52 21 950 Email: nostos@ath.forthnet.gr Website: www.nostos.org.gr Αύγουστος 2013

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Οµογενών «ΝΟΣΤΟΣ» δηµιουργήθηκε το 1995 από ποντιακά σωµατεία µε σκοπό την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα λειτουργεί αδιάλειπτα, αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού αρακτήρα, αποκτώντας πλούσια εµπειρία και τεχνογνωσία στον τοµέα υποστήριξης της κοινωνικής έν

ταξης και µέριµνας. Την περίοδο αυτή η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» µε τη σύµπραξη του ∆ήµου Αχαρνών και της Εύξεινης Πόλης υλοποιεί το πρόγραµµα «∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη νθρώπινου ∆υναµικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Η πράξη αφορά τη δηµιουργία δοµών άµεσης καταπολέµησης της φτώχειας. Συγκεκριµένα στο ∆ήµο µας πρόκειται να λειτουργήσουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο, ∆οµή παροχής συσσιτίου, ∆ηµοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης. Μετά την κένωση µίας θέσης φαρµακοποιού στο πλαίσιο του «ΝΟΣΤΟΣ_∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), επαναπροκηρύσσουµε τη θέση. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων από 29/08/2013 έως 12/09/2013. Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν υποβάλουν την αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ταχυδροµικά είτε αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Μετσόβου 30 & Νοταρά 45 Αθήνα 10683. Όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες µπορείτε να τα βρείτε και σε ηλεκτρονική µορφή στο www.nostos.org.gr και στο www.acharnes.gr , στα γραφεία µας και στο∆ηµαρχείο Αχαρνών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2105231966 (ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ)

Thriassio 20130902  
Thriassio 20130902