Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Γιάννης Σγουρός: «Για την πάταξη του παρεµπορίου απαιτείται προσωπικό»

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2301 Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Συζήτηση του δηµάρχου Ελευσίνας µε κατοίκους στην πλατεία ∆ηµοκρατίας Στην καθαριότητα, τα ΕΛΠΕ και την αποχέτευση εστίασαν οι κάτοικοι µέσω των ερωτηµάτων τους

Σåë. 3

Óåë. 2

Σοκάρει

Πυρκαγιά κ α τ έ στ ρ ε ψ ε τ ο αναψυκτήριο ΙΡΙΣ στην π α ρ α λί α τ η ς Ελευσίνας

η νέα άνοδος της ανεργίας στο 27,6% Στο 1,381 εκατ. τα άτοµα χωρίς εργασία τον Μάιο σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ - Σε ύψος ρεκόρ 64,9% για τους νέους έως 24 ετών Óåë. 3-4

Σåë 3

Στο ∆ήµο Ελευσίνας Με επιτυχία έληξε η θερινή περίοδο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε µετανάστες

Óåë. 7

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Στα 105 εκατ. ευρώ η τακτική επιχορήγηση στους δήµους για τον Ιούλιο

ΣΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σåë. 5

Με σύµµαχο τον καλό καιρό Σåë. 5

Έως τις 10 Σεπτεµβρίου οι αιτήσεις απασχόλησης στο ΤΟΠΕΚΟ Για την κοινωνική και εργιασιακή ένταξη ΑµεΑ σε Καµατερό και Ίλιον

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ

Σåë. 4

κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο η έξοδος των εκδροµέων

Εκδήλωση στη µνήµη των 50 εκτελεσθέντων πατριωτών από τους Γερµανούς στην Αγία Σωτήρα ∆ιοργανώνει ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας στις 11 Αυγούστου Σåë. 5

ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΜΠΡΑΝΤΙΣ ΡΑΛΕΥ-ΡΟΣ Η ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Έκλεισε τον Αγγελο Σικαλιά ο ΑχαρναNκός! Ó å ë. 10-11


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Σοκάρει η νέα άνοδος της ανεργίας στο 27,6%

Áôôéêή: Παρασκευή 9.8.2013 Καιρος : Ηλιοφάνεια 'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 4-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 24 έως 34 βαθµούς κελσίου.

Ε ΟΡ ΤΟ ΛΟ ΓΙΟ

Αλεξίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Λεοντίου, Μαρκιανού

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Στο 1,381 εκατ. τα άτοµα χωρίς εργασία τον Μάιο σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ - Σε ύψος ρεκόρ 64,9% για τους νέους έως 24 ετών

Στην Περιφέρεια Αττικής το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό που φτάνει το 28,6%

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Νέο αρνητικό ρεκόρ σηµείωσε το Μάιο η ανεργία στη χώρα µας, καθώς σκαρφάλωσε στο 27,6% από 27% τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε εχθές Πέµπτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Ελευσίνα Λουκοπούλου Κωνσταντίνα Θ. Βελουχιώτη Άρη 27 & Ερµού Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105565432

Ετήσια αύξηση των ανέργων κατά 16,3% Πιο συγκεκριµένα, σε ετήσια βάση, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 193.668 (+16,3%) σε 1.381.088 άτοµα, ενώ σε σχέση µε τον Απρίλιο κατά 30.558 άτοµα (+2,3%). Το Μάιο του 2012, η ανεργία ήταν στο 23,8%.

Αχαρνές Ευθυµίου Βάια ∆. Φιλαδελφείας 157, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2130146658 Πατρινού Μαρία Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Τηλέφωνο: 2117000902 Ασπρόπυργος Πυρογιάννης Κων/νος ∆ιασταύρωση Εθνικής Τηλέφωνο: 210 5575911

Μάστιγα για τις ηλικίες µέχρι 24 ετών Στις ηλικίες έως 24 ετών, η ανεργία «σπάει το κοντέρ», καθώς εκτοξεύθηκε στο 64,9% από 55,1% το Μάιο του 2012. Το δεύτερο υψηλότερο ανεργίας στην Αττική Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Ήπειρο - ∆υτική Μακεδονία (30,5%), Αττική (28,6%) και Μακεδονία - Θράκη (28,1%). Το σύνολο των απασχολουµένων, το Μάιο, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.621.153 άτοµα και ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός σε 3.318.671 άτοµα. Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 171.356 άτοµα σε σχέση µε το Μάιο του 2012 (-4,5%) και κατά 22.815 άτοµα σε σχέση µε τον περασµένο Απρίλιο (-0,6%). Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 33.535 άτοµα σε σχέση µε το Μάιο του 2012 (-1%) και αυξήθηκαν κατά 20.508 άτοµα σε σχέση µε τον εφετινό Απρίλιο (+0,6%).

Άνω Λιόσια Ι. Κάπος Μ. Αλεξάνδρου 53 Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 210 2483105 Μάνδρα Σωτήριος Λουκόπουλος Νικολάου Ρόκκα 84 Τηλέφωνο: 210 5556375 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Συζήτηση του δηµάρχου Ελευσίνας µε κατοίκους στην πλατεία ∆ηµοκρατίας Στην καθαριότητα, τα ΕΛΠΕ και την αποχέτευση εστίασαν οι κάτοικοι µέσω των ερωτηµάτων τους

Σ

υζήτηση µε κατοίκους στην πλατεία ∆ηµοκρατίας είχε το βράδυ της 7ης Αυγούστου 2013, ο δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς. Μετά την παρουσίαση του έργου της ∆ηµοτικής Αρχής ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις κατοίκων σε θέµατα που αφορούν την περιοχή και όλη την πόλη της Ελευσίνας. Τα θέµατα αφορούσαν κυρίως στην αποχέτευση, την ρύπανση από τα ΕΛΠΕ, την καθαριότητα, την διόρθωση της κατάστασης της πλατείας ∆ηµοκρατίας και της παιδικής χαράς που υπάρχει σ' αυτήν. Τέθηκε επίσης το θέµα της καθαριότητας - πλυσίµατος των κάδων απορριµµάτων.

Στο τελευταίο ζήτηµα ο δήµαρχος απάντησε ότι µέχρι σήµερα οι κάδοι πλένονταν από εξωτερικά συνεργεία τέσσερις φορές το χρόνο. Σήµερα δεν γίνεται το πλύσιµο από αυτά, γιατί ο ∆ήµος προµηθεύτηκε από τον ∆ήµο Αθηναίων ένα πλυντήριο κάδων το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης και όταν κυκλοφορήσει η καθαριότητα των κάδων θα γίνεται σχεδόν καθηµερινά. Οι συγκεντρώσεις - συζητήσεις µε τους κατοίκους θα συνεχιστούν από τον Σεπτέµβριο.


Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Π υ ρ κ αγ ιά κ α τ έ σ τ ρ ε ψ ε το αναψυκτήριο ΙΡΙΣ σ τ η ν π αρ αλ ία τ η ς Ε λε υ σ ίν ας

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Παρανάλωµα της φωτιάς έγινε το γνωστο παραλιακό αναψυκτήριο Ίρις στην Ελευσίνα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο µετά τις 2 το πρωί της 8/8. Επί τόπου έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήµατα που πραγµατοποίησαν την κατάσβεση στο χώρο του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Λιµάνι της Ελευσίνας .

Γιάννης Σγουρός: «Για την πάταξη του παρεµπορίου απαιτείται προσωπικό» Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αµέσως µετά τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε σήµερα µεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των Περιφερειαρχών, απαντώντας σε ερώτηση δηµοσιογράφου για το παραεµπόριο, δήλωσε: «Η αλήθεια είναι µία για την Αττική: Θυµίζει τσαντίρι. Σε κάθε γωνιά βρίσκεις την παρανοµία, όµως εάν η Περιφέρεια δεν ενισχυθεί µε στελεχιακό δυναµικό, ουσιαστική δουλειά δε µπορεί να γίνει. Αυτό συµβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Οι Περιφέρειες για να συνδράµουν στο έργο της πάταξης του παραεµπορίου µετά την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, θέλουν προσωπικό. Μάλιστα, εγώ έχω προχωρήσει και ένα βήµα παραπέρα, ζητώντας την ίδρυση Περιφερειακής Αστυνοµίας, γιατί εκτός από το παραεµπόριο υπάρχουν και πολλές ακόµα παραβατικές συµπεριφορές, όπως τα µπαζωµένα ρέµατα, καθώς και η φύλαξη συγκεκριµένων χώρων, που θα έφερναν ουσιαστικό αποτέλεσµα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το προσωπικό αυτό µπορεί να προέλθει από υπαλλήλους που µπαίνουν στο πρόγραµµα κινητικότητας. Έτσι θα αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναµικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, χωρίς να απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες για νέες προσλήψεις. Παράλληλα, θα βοηθηθεί η εθνική οικονοµία µε την πάταξη του παραεµπορίου και θα προστατευθεί το περιβάλλον. Προ¶πόθεση για όλα αυτά, είναι να καθοριστούν οι Περιφέρειες ως φορείς υποδοχής του προσωπικού που µπαίνει σε κινητικότητα και αυτό ζητάµε από την Κυβέρνηση να πράξει.».

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προµστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όµιλος «Φίλοι της Ελευσίνας»

Πρόσφατα συστάθηκε µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες ο Όµιλος «Φίλοι της Ελευσίνας» µε τη µορφή της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Από το καταστατικό της, παρατίθενται οι σκοποί του Οµίλου : α. Η ενεργός συµβολή στην προβολή της Ελευσίνας και ιδιαιτέρως του Αρχαιολογικού της χώρου, της ιστορίας της και της πολιτιστικής της κληρονοµιάς. β. Η οργάνωση Αρχείου µε έντυπο και οποιασδήποτε άλλης µορφής υλικό σχετικό µε την\Ελευσίνα. γ. Η συνεργασία µε άλλους φορείς, νοµικά πρόσωπα, οργανισµούς, σωµατεία, οργανώσεις γενικά αλλά και πολίτες, που έχουν παρεµφερείς σκοπούς και ανάληψη δραστηριοτήτων για την προώθηση και επιτυχία των κοινών σκοπών. δ. Η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων προς ενίσχυση και γνωστοποίηση των σκοπών και των δράσεων της Εταιρείας. ε. Η άσκηση και άλλων δραστηριοτήτων προς επίτευξη του βασικού σκοπού της εταιρείας. Ο Όµιλος θα έλθει σε επικοινωνία µε όλους τους φορείς της πόλης για ζητήµατα σχετιζόµενα αµέσως ή εµµέσως µε τον Αρχαιολογικό χώρο της πόλης µας, θέµα µε το οποίο ξεκινάµε τις δραστηριότητές µας. Θα ενηµερώσουµε σχετικά µε τις προγραµµατιζόµενες από εµάς δραστηριότητες και θα ζητήσουµε τη συνεργασία όλων προκειµένου να προωθηθούν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης θα ενηµερώσει όλους τους ενδιαφερόµενους για τη διαδικασία εγγραφής τους ως µέλη. Ιδρυτές και Εταίροι είναι οι Αντωνίου Μαρία, Βάσση Ιωάννα (Ζανίνα), Γκιόκας Παναγιώτης, ∆ηµοµελέτη Γεωργία και Μοναχολιάς Ηλίας. Για άµεση επικοινωνία : friends_of_elefsina@yahoo.com

Περιφέρεια Αττικής: Ορισµός Νέου Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, ορίστηκε ο Περιφερειακός Σύµβουλος, Νικόλαος Ανδρουλακάκης, ως νέος θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ελεύθερος ο 60χρονος που συνελήφθη για απόπειρα εµπρησµού Ελεύθερος µε εγγύηση 20.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εµφάνισης δυο φορές τον µήνα στο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής του, αφέθηκε µετά την απολογία του στον 3ο ειδικό ανακριτή ο 60χρονος που συνελήφθη µε την κατηγορία της απόπειρας εµπρησµού, σε βαθµό κακουργήµατος. Ο 60χρονος πρώην αυτοκινητιστής που διέµενε στο Καπανδρίτι, συνελήφθη από την ΕΛΑΣ σε παράδροµο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαµίας προς την πλευρά της Βαρυµπόµπης, την ώρα που φέρεται -σύµφωνα µε την κατηγορία- να προσπαθούσε να βάλει φωτιά σε χόρτα που είχε συσσωρεύσει σε σηµείο του δρόµου. Ο 60χρονος επέβαινε σε ΙΧ µέσα στο οποίο φέρεται να βρέθηκαν µπιτόνι βενζίνη και πολλοί αναπτήρες. Στους αστυνοµικούς αρνήθηκε κάθε εµπλοκή και µίλησε για µια «απλή βραδινή βόλτα του», ενώ στον ανακριτή επέµεινε πως στο χώρο βρισκόταν για να µαζέψει πέτρες για ένα οίκηµα που φτιάχνει: «Είµαι αθώος, και θέλατε να µου φορτώσετε όλες τις πυρκαγιές της Αττικής», είπε στους δηµοσιογράφους έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Με σύµµαχο τον καλό καιρό κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η έξοδος των εκδροµέων Με σύµµαχο τον ηλιόλουστο ουρανό αναµένεται να κορυφωθεί η έξοδος των εκδροµένων αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και την ερχόµενη εβδοµάδα, καθώς οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου αναµένεται να εκµεταλλευτούν την αργία του ∆εκαπενταύγουστου. Τις επόµενες ηµέρες η θερµοκρασία αναµένεται να παρουσιάσει άνοδο, µε τον υδράργυρο να φτάνει στους 37 βαθµούς Κελσίου. Οι άνεµοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα έχουν ένταση 4 µε 5 και τοπικά 6 µποφόρ . Σε επιφυλακή το Λιµενικό Στα λιµάνια, η κίνηση αναµένεται να είναι αυξηµένη. Το Λιµενικό Σώµα από την Παρασκευή και για όλη την επόµενη εβδοµάδα αναµένεται να είναι σε αυξηµένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση των εκδροµέων και συµβουλεύει αυτούς που πρόκειται να ταξιδέψουν µε αυτοκίνητο, να φτάνουν µιάµιση ώρα νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου, λόγω αυξηµένης κίνησης στους περιµετρικούς δρόµους των λιµανιών. Από τον Πειραιά για την Παρασκευή έχουν προγραµµατιστεί 24 δροµολόγια, 16 από τη Ραφήνα και 7 από το Λαύριο. Για το Σάββατο, 23 από τον Πειραιά, 13 από τη Ραφήνα και 5 από το Λαύριο. Επίσης την Κυριακή από τον Πειραιά θα αναχωρήσουν 22 πλοία, 16 από τη Ραφήνα και 6 από το Λαύριο.\ Αυξηµένη η κίνηση σε τρένα και ΚΤΕΛ Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Σαββατοκύριακο και ολόκληρη την επόµενη εβδοµάδα έχει προγραµµατίσει την ενίσχυση των αµαξοστοιχιών µε επιπλέον βαγόνια, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο ειδικός σύµβουλος στρατηγικού σχεδιασµού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Νίκος Αθανασόπουλος η κίνηση αυτή την περίοδο είναι αυξηµένη σε σχέση µε τον ετήσιο µέσο όρο, αλλά και σε σχέση µε την ίδια περσινή περίοδο τόσο σε κρατήσεις όσο και σε πληρότητα. «Την επόµενη εβδοµάδα θα γίνει ενίσχυση των αµαξοστοιχιών της τάξης του 10 µε 12%, µε την προσθήκη βαγονιών» τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος. Τη µεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζει ο άξονας ΑθήναΘεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη, καθώς και οι αµαξοστοιχίες 600 και 601 που εξυπηρετούν τον άξονα Αθήνα-Αλεξανδρούπολη και Αλεξανδρούπολη-Αθήνα, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τον κ. Αθανασόπουλο αύξηση παρατηρείται και στις υπόλοιπες υπηρεσίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως αυτήν του «τραινοταξί», που εφαρµόζεται από τον περασµένο Απρίλιο, πιλοτικά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυξηµένη εκτιµάται ότι θα είναι και η κίνηση στους σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ), καθώς πολλοί είναι αυτοί που για οικονοµικούς λόγους επιλέγουν να µετακινηθούν µε λεωφορεία. Τα κατά τόπους ΚΤΕΛ, ανάλογα µε τη ζήτηση των ηµερών, θα προσθέσουν δροµολόγια, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους επιβάτες.


Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò Βόλταρε ανέµελος µε κλεµµένη µηχανή στα Άνω Λιόσια Συνελήφθη στα Άνω Λιόσια ένας άνδρας που κυκλοφορούσε ανέµελος µε κλεµµένη µηχανή µεγάλου κυβισµού. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ο νεαρός εντοπίσθηκε αργά το βράδυ να επιβαίνει σε δίκυκλη µοτοσυκλέτα, την οποία είχε αφαιρέσει την 4-8-2013.

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ: Στα 105 εκ. ευρώ η τακτική επιχορήγηση στους δήµους για τον Ιούλιο

Στο ∆ήµο Ελευσίνας

Με επιτυχία έληξε η θερινή περίοδο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε µετανάστες

Μ

ε µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τη θερινή περίοδο στο ∆ήµο Ελευσίνας τα µαθήµατα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε µετανάστες. Τα µαθήµατα συνολικής διάρκειας 125 ωρών (Α1) υλοποιήθηκαν στο 1ο Λύκειο Ελευσίνας (Αθηνάς 22 και Πίνδου) από 05/06/2013 έως 31/07/2013 στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό – Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8». Πάνω από 30 εκπαιδευόµενοι παρακολούθησαν µαθήµατα στα δυο τµήµατα µάθησης επιπέδου Α1 που δηµιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό. Τα µαθήµατα διεξήχθησαν τέσσερις φορές την εβδοµάδα από ∆ευτέρα – Πέµπτη, απογεΦΩ ΤΟ ΑΡ Χ Ε Ι ΟΥ υµατινές ώρες 17:00-21:00. Σε κάθε εκπαιδευόµενο διανεµήθηκε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Με την ολοκλήρωση των µαθηµάτων σε όλους τους συµµετέχοντες εκδόθηκε βεβαίωση παρακολούθησης. Για την περιοχή της Ελευσίνας νέα τµήµατα µάθησης επιπέδου Α1 & Α2 θα δηµιουργηθούν από τον Σεπτέµβριο. Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής: Αθανάσιος Σακελλαρίου, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6946101013 και E-mail: thanossakellariou@gmail.com Το Έργο «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό – Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα µαθήµατα γίνονται σε όλους τους νοµούς της χώρας και παρέχονται δωρεάν.

Η συνέχεια από σελ. 3

Η φωτιά η οποία σβήστηκε µετά από δύο ώρες κατέστρεψε ολοκληρωτικά τον κύριο χώρο του αναψυκτηρίου όπως επίσης και ένα παρακείµενο στέγαστρο.

Λεφτά στα ταµεία των δήµων δίνει το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εκταµίευσε το ποσό των 104.540.474 ευρώ, στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης για το µήνα Ιούλιο. Όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, «το εν λόγω ποσό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών γενικών δαπανών των δήµων και κατά προτεραιότητα δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού τους».

Εκδήλωση στη µνήµη των 50 εκτελεσθέντων πατριωτών από τους Γερµανούς στην Αγία Σωτήρα ∆ιοργανώνει ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας την Κυριακή 11 Αυγούστου Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας, τιµώντας τους ήρωες, πραγµατοποιεί για ακόµη µία χρονιά εκδήλωση – µνήµης, µε αφορµή το ιστορικό γεγονός της εκτέλεσης, στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, των 50 Πατριωτών από τους Γερµανούς στις 9 Αυγούστου 1944. Ανάµεσα στους εκτελεσθέντες υπήρχαν και 5 Μανδραίοι αγωνιστές, οι οποίοι µε το παράδειγµά τους τιµούν τον τόπο και αποτελούν πρότυπο για όλες τις µετέπειτα γενιές. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο µνηµείο που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Μεταµόρφωσης Σωτήρος Παλαιοκουντούρων Μάνδρας την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013 στις 10 το πρωί, ενώ επιµνηµόσυνη δέηση θα γίνει και στον τόπο της εκτέλεσης.


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Έναρξη των εκδηλώσεων «ΛΑΜΠΕΤΕΙΑ » στη ∆ηµοτική Ενότητα Βιλίων.

Με κατάνυξη και σε θρησκευτική ατµόσφαιρα εορτάστηκε η Ηµέρα της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Νέα «λουκέτα» σε γυµνάσια και λύκεια

Πολύ κέφι και µεγάλη συµµετοχή του κόσµου, µετά τη λιτανεία της ιερής εικόνας, στο παραδοσιακό πανηγύρι. Ξεκίνησαν στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας οι πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΛΑΜΠΕΤΕΙΑ 2013». Την ηµέρα της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος πραγµατοποιήθηκε, αρχικά, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ελευσίνος κ.κ. ∆ωρόθεου και ακολούθησε η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας, µε τη κατανυκτική συµµετοχή πλήθος κόσµου.

Μετά το πέρας του θρησκευτικού εθιµοτυπικού ακολούθησε µεγάλη παραδοσιακή µουσική βραδιά στην πλατεία της Αγοράς. Ένα µεγάλο πανηγύρι, µε αυθεντικό χαρακτήρα, είχε διοργανωθεί για όλους τους παρευρισκοµένους από το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας.

∆ΙΑΝΟΜΗ 1500 ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διανοµή 1.500 µερίδων φαγητού στις άπορες οικογένειες και στα Άτοµα Με Αναπηρία του δήµου , σήµερα 9 Αυγούστου 2013 και επιπλέον 1.500 µερίδες τη ∆ευτέρα 12 Αυγούστου 2013 στο χώρο του ∆ηµαρχείου. Συγκεκριµένα, η σχετική ενηµέρωση του δήµου αναφέρει: Στο πλαίσιο των συνεργασιών µας εντάσσεται και η συνεργασία µε την επιχείρηση «ΤΟΝΙΚΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» µέσω της οποίας θα πραγµατοποιηθεί διανοµή 1.500 µερίδων φαγητού στις άπορες οικογένειες και στα Άτοµα Με Αναπηρία του δήµου µας, την Παρασκευή 9 Αυγούστου και επιπλέον 1.500 µερίδες τη ∆ευτέρα 12 Αυγούστου 2013 στο χώρο του ∆ηµαρχείου. Ευχαριστούµε θερµά την εταιρεία «ΤΟΝΙΚΟΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» και τον υπεύθυνο κο Παπαζαχαριουδάκη για την ευαισθητοποίηση και καθοριστική συµβολή τους. Ευελπιστούµε η πράξη αυτή να βρει κι άλλους µιµητές στο µέλλον ώστε να δηµιουργηθούν αντιστάσεις που θα αµβλύνουν τις επιπτώσεις της κοινωνικής κρίσης και θα προσφέρουν ανακούφιση στους οικονοµικά ασθενέστερους. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υπεύθυνη γραφείου Α.Μ.Ε.Α: Κωνσταντίνα Στρατή- 694 76 68 609

Ο Παναγιώτης Λάλεζας, πάντα πιστός στην παράδοση και την ιστορία του τόπου µας, µε την εκπληκτική φωνή και ερµηνεία του, παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραµµα παραδοσιακής µουσικής, ξεσηκώνοντας και ενθουσιάζοντας τον κόσµο. Με τη συνοδεία του κλαρίνου, του µοναδικού οργανοπαίχτη Νίκου Φιλιππίδη, σκόρπησαν το κέφι και προσέφεραν µία αξέχαστη βραδιά.

Σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις 28 γυµνάσιων και λυκείων σε διάφορες περιοχές της χώρας προχωρά το υπουργείο Παιδείας, µετά τις 118 καταργήσεις δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1901/Β/5-8-2013) και την οποία συνυπογράφουν ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, µαζί µε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταµκούρα, συγχωνεύονται 15 σχολικές µονάδες και καταργούνται άλλες 13 (διαβάστε εδώ αναλυτικά στη σελίδα 3 του ΦΕΚ). Συγκεκριµένα καταργούνται 11 γυµνάσια σε Αθήνα, Γιάννενα, Λάρισα, Λακωνία, Θεσσαλονίκη και Χανιά και 2 λύκεια σε Κοζάνη και Χανιά. Παράλληλα, συγχωνεύονται 10 γυµνάσια σε Καβάλα, Ξάνθη, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Σέρρες και πέντε λύκεια σε Αθήνα και Πειραιά. Υπολογίζεται ότι µε τις καταργήσεις αυτές οι δαπάνες για τη µεταφορά των µαθητών αγγίζουν τις 58.200 ευρώ από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έως και το τέλος του έτους, ενώ για κάθε οικονοµικό έτος οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται σε 146.000 ευρώ.

Υπερδιπλασιάστηκαν οι συλλήψεις για πυρκαγιές µέσα σε ένα χρόνο

Αύξηση κατά 57% των συλλήψεων για εµπρησµό καταγράφουν τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού (∆.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώµατος, την ώρα µάλιστα που που ο αριθµός των πυρκαγιών είναι ο µικρότερος της τελευταίας πενταετίας. Αναλυτικότερα, οι συλλήψεις µε τη διαδικασία του αυτοφώρου µέχρι και τέλος Ιουλίου του 2013 ήταν 115, σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός συλλήψεων από τις προηγούµενες χρονιές (το έτος 2013 καταγράφεται αύξηση του αριθµού συλλήψεων περίπου κατά 57% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα το 2012), ενώ ο αριθµός πυρκαγιών ήταν 3.622 (διαβάστε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της Πυροσβεστικής).

Στην ανακοίνωση του Π.Σ., παρουσιάζονται χαρακτηριστικά µε πίνακες και διαγράµµατα, τα στοιχεία για συλλήψεις µε την αυτόφωρη διαδικασία, ο αριθµός κατηγορουµένων που προέκυψαν από την ολοκλήρωση δικογραφιών, καθώς και ο χαρακτηρισµός της αιτίας των πυρκαγιών κατά τα έτη 2009 έως και το 2013. Επειδή τη δεδοµένη στιγµή δεν έχει ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος, τα στοιχεία που ακολουθούν είναι συγκριτικά µέχρι 30 Ιουλίου και των προηγούµενων ετών. Σε κάθε περίπτωση, η πυροσβεστική αποδίδει την αύξηση στις συλλήψεις στο σχέδιο «Μηδενικής Ανοχής», που εφαρµόζει.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Έως τις 10 Σεπτεµβρίου οι αιτήσεις απασχόλησης στο ΤΟΠΕΚΟ Για την κοινωνική και εργιασιακή ένταξη ΑµεΑ σε Καµατερό και Ίλιον Μέχρι 10 Σεπτεµβρίου άτοµα µε αναπηρία – κάτοικοι των δήµων Αγίων Αναργύρων –Καµατερού και Ιλίου µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο έργο µε τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΑΜΕΑ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ». Το έργο έχει σκοπό την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους µε την προώθησή τους στην απασχόληση. Οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην τοποθέτηση 90 ωφελουµένων σε θέσεις εργασίας / απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και στην ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Η Πράξη απευθύνεται σε : α) ανέργους, εγγεγραµµένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ∆, εκτός Μητρώου ανεργίας, β) κατοίκους των ∆ήµων Ιλίου και Αγίων ΑναργύρωνΚαµατερού και επιπλέον, γ) να ανήκουν στην παρακάτω Κατηγορία Ευάλωτης Οµάδας: Άτοµα µε αναπηρία άνω του 50%. Στόχοι / Αναµενόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίηση της Πράξης Στο πλαίσιο της πράξης και µέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο υποστηρίζει 90 ωφελουµένους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα µε την : Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

(Κοιν.Σ.Επ.) Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατοµική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) Απόκτηση Εργασιακής Εµπειρίας Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της Περιοχής Η Παρέµβαση θα εστιαστεί σε οικονοµικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άµεσα την τοπική οικονοµία και την ευηµερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο πρωτογενής τοµέας (κηπευτικά, οµάδες παραγωγών κοινών συµφερόντων, τυποποίηση προgόντων, κλπ) και ο τριτογενής τοµέας (Catering, Εµπόριο, τεχνικά και πράσινα επαγγέλµατα, κλπ). Συγκεκριµένα, η παρέµβαση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που αφορούν τους ακόλουθους θεµατικούς άξονες : Παραγωγή κηπευτικών προgόντων Μεταποίηση, τυποποίηση, προώθηση προgόντων Πράσινη Ανάπτυξη – Περιβάλλον Εµπόριο και Υπηρεσίες Τεχνικά Επαγγέλµατα Catering Αιτήσεις και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Υποχρεωτικά: 1. Συµπληρωµένη αίτηση συµµετοχής 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση

4. Πιστοποιητικό αναπηρίας 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση 6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή κάρτα ΑΜΕΑ Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν): 7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών 8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης 9. Βιογραφικό σηµείωµα Προθεσµίες και ∆ιαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αναζητήσουν και να καταθέσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηµατολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ergaxia.gr, καθώς και στο αρµόδιο γραφείο του συντονιστή φορέα: Ίδρυµα Προστασίας Απροσάρµοστων Παίδων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Θεοτόκου 2, Ίλιον, τηλ. 210 2385 416, Υπεύθυνοι κα Μαρία Μελανίτη και κα Ιουλία Απέργη. Όσοι/ες επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Πράξη µπορούν, αυτοπροσώπως ή µέσω άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δηµόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής έως 10/09/2013 και ώρες 09:00 -11:00.

Περιφέρεια Αττικής: Όροι και προ”ποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλίευσης µεγάλων πελαγικών ψαριών - Που µπορούν να απευθυνθούν οι αλιείς της ∆υτικής Αττικής

H

∆ιεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής ενηµερώνει ότι εκδόθηκε η αριθµ. πρωτ. 5088/78186/25.06.2013 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τη «Ρύθµιση της αλιείας µεγάλων πελαγικών ψαριών», η οποία αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια µε Α∆Α:ΒΛ41Β-8ΛΥ και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1680Β΄/09.07.2013. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται εκ νέου οι προhποθέσεις χορήγησης αδειών αλίευσης µεγάλων πελαγικών ψαριών, η διαδικασία χορήγησης των αδειών αυτών, τα κριτήρια αξιολόγησης µέσω βαθµολογίας των αιτήσεων για χορήγηση αδειών αλίευσης κόκκινου τόνου, οι περιορισµοί στην άσκηση της αλιείας των εν λόγω ειδών και οι υποχρεώσεις και τυχόν κυρώσεις των δικαιούχων. Τα σχετικά αιτήµατα θα πρέπει να υποβληθούν στην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας, από την οποία αφού ελεγχθούν πρέπει να διαβιβασθούν στη ∆ιεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ∆εδοµένου ότι στη ∆ιεύθυνση αυτή, τα αιτήµατα πρέπει, σύµφωνα µε το προαναφερθέν ΦΕΚ, να έχουν διαβιβασθεί µέχρι τις 31.08.2013, οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται, εφόσον καλύπτουν τις προhποθέσεις, να προσέλθουν στα αρµόδια Τµήµατα της Περιφέρειας το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση έως τις 30.08.2013, προσκοµίζοντας είτε ως πρωτότυπα είτε ως ακριβή φωτοαντίγραφα, εις διπλούν και επικυρωµένα από αρµόδια αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση, 2) Άδεια σκάφους, 3) Πιστοποιητικό Καταµέτρησης, 4) Έγγραφο Εθνικότητας ή Άδεια

Εκτέλεσης Πλόων, 6) Ταυτότητα 7) Υπεύθυνη ∆ήλωση και Ηµερολόγιο Αλιείας (για κατόχους άδειας µεγάλων πελαγικών προηγούµενων ετών). Οι αιτήσεις που αφορούν ερυθρό τόνο θα πρέπει να συνοδεύονται επιπρόσθετα από τα παρακάτω δικαιολογητικά : Υπεύθυνη ∆ήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Επικυρωµένο αντίγραφο ατοµικής άδειας αλιείας πλοιοκτήτη σε ισχύ και βεβαίωση αρµόδιας Λιµενικής Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας (σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται από την άδεια), Φορολογική δήλωση του τρέχοντος οικονοµικού έτους, έντυπο Ε1 και Ε3 ή Ε5 εάν έχει υποβληθεί, Υπεύθυνη δήλωση για όσους πλοιοκτήτες είναι µόνιµοι κάτοικοι παραµεθόριας περιοχής, Βεβαίωση ∆ήµου για όσους πλοιοκτήτες είναι µόνιµοι κάτοικοι νήσου µε πληθυσµό λιγότερο των 1.000 κατοίκων και Άδεια καταχώρησης κτηνιατρικής σε εφαρµογή του Π.∆79/2007, ενώ ειδικά για αλιεία ζωντανού τόνου µε σκοπό την πάχυνση, απαιτείται και Υπεύθυνη ∆ήλωση του πλοιοκτήτη (µε αναλυτική περιγραφή) για την εξασφάλιση του απαιτούµενου αλιευτικού εξοπλισµού (δίχτυ ανοίγµατος µατιού 50mm) και εξοπλισµό βιντεοσκόπησης (ειδικό στερεοσκοπικό σύστηµα), που διαθέτει το σκάφος ή δεσµεύεται να προµηθευτεί και να χρησιµοποιήσει.

Για οποιαδήποτεπληροφορία µπορείτε να απευθυνθείτε στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής (σχετικός πίνακας) :


Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Έως 4 µήνες µετά το εκκαθαριστικό οι διορθώσεις του ΦΑΠ Σύµφωνα µε απόφαση του υφυπουργού Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνη

Ζηµιές σε πάνω από 300 σπίτια από τον σεισµό στην Αµφίκλεια Συνεχίζουν να µετρούν τις πληγές που άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος οι κάτοικοι αρκετών χωριών της Φθιώτιδας. Μέχρι αργά το απόγευµα της Τετάρτης η γη συνέχιζε να τρέµει στα χωριά της Αµφίκλειας αλλά και στο Ρεγγίνι των Καµένων Βούρλων, όπου έχουν προκληθεί σηµαντικές ζηµιές. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των ειδικών για τη µετασεισµική ακολουθία, αλλά και των µηχανικών για την κατάσταση των οικοδοµών, οι κάτοικοι των χωριών παραµένουν στις πλατείες, ορισµένοι από αυτούς προετοιµάζονται να περάσουν τη νύχτα τους είτε σε δηµοτικά σχολεία που έχουν ανοίξει είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα. Σε περισσότερα από 300 σπίτια έχουν δηλωθεί ζηµιές, αλλού ελαφρές και σε άλλα ιδιαίτερα σηµαντικές. Από τα µέχρι στιγµής στοιχεία, δύο σπίτια που ήταν ακατοίκητα έχουν καταρρεύσει στο χωριό ∆ρυµαία της Αµφίκλειας και άλλο ένα έχει υποστεί σηµαντικές ζηµιές στην Κάτω Τιθορέα. Μάλιστα, στο τελευταίο την ώρα του σεισµού έµενε µέσα µια οικογένεια αλλοδαπών µε ένα µικρό παιδάκι. Σύµφωνα µε τους γείτονες, λίγο µετά το σεισµό βγήκαν µέσα από τα ερείπια µόνοι τους, µάζεψαν τα πράγµατα τους και εξαφανίστηκαν. Παρά το γεγονός ότι τα σωστικά συνεργεία τους αναζητούσαν µέχρι αργά το απόγευµα δεν µπόρεσαν να τους εντοπίσουν. Νέα σεισµική δόνηση εχθές

εριθώριο τεσσάρων µηνών από την ηµέρα της εκκαθάρισης της δήλωσης, έχουν οι φορολογούµενοι, ιδιοκτήτες ακινήτων, για να διορθώσουν ενδεχόµενα λάθη στο εκκαθαριστικό σηµείωµα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Π

Σύµφωνα µε απόφαση του υφυπουργού Οικονοµικών Γ.Μαυραγάνη, «για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι διορθώσεις που πραγµατοποιούνται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τέταρτου µήνα από την ηµεροµηνία

έκδοσης της δήλωσης εκκαθαριστικού σηµειώµατος ΦΑΠ, θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίµων».

Και νέα σεισµική δόνηση, µεγέθους 4,7 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, σηµειώθηκε στις 16:44 από τον ίδιο εστιακό χώρο της Αµφίκλειας, απ' όπου προήλθε το µεσηµέρι της Τετάρτης ο ισχυρός σεισµός των 5,1 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, που έγινε αισθητός στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου, Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, µέχρι στιγµής έχουν σηµειωθεί περισσότεροι από 60 µετασεισµοί, δύο εκ των οποίων άνω των 4 Ρίχτερ.

Εντοπίστηκε κατάστηµα µε χιλιάδες παράνοµα φαρµακευτικά σκευάσµατα Συνελήφθη ένας 1 υπήκοος Κίνας, ως υπεύθυνος του καταστήµατος, ενώ Κατασχέθηκαν πάνω από 32.800 σκευάσµατα, όπως χάπια και «λάδι» Από την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος εντοπίστηκε προχθες το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς», κατάστηµα χονδρικού εµπορίου, όπου διατίθεντο παράνοµα φαρµακευτικά προµόντα - σκευάσµατα. Πιο αναλυτικά, εντός του καταστήµατος βρέθηκαν επιµελώς κρυµµένα και πρόσφορα να διατεθούν προς πώληση παράνοµα φαρµακευτικά προµόντα – σκευάσµατα, για στυτική δυσλειτουργία και συγκεκριµένα (32.871) χάπια και (18) µπουκάλια λαδιού, µικρού µεγέθους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για τα προµόντα αυτά δεν είχαν εκδοθεί συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία αξίας ή διακίνησης αγαθών. Τα παράνοµα σκευάσµατα - προµόντα κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, προκειµένου να διενεργηθούν οι απαιτούµενες εργαστηριακές - συγκριτικές εξετάσεις. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη ένας (1) 23χρονος υπήκοος Κίνας, ως υπεύθυνος του καταστήµατος, ενώ αναζητείται και η 67χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήµατος, επίσης υπήκοος Κίνας. Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, απάτη, παράβαση των διατάξεων σχετικά µε τον αθέµιτο ανταγωνισµό, τα εµπορικά σήµατα, τον αγορανοµικό και εθνικό τελωνειακό κώδικα - λαθρεµπορία, καθώς και για εµπορία, εν γένει φαρµακευτικών διαιτητικών και καλλυντικών προµόντων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκε να εργάζεται ένας (1) 21χρονος αλλοδαπός υπήκοος Κίνας, ο οποίος δεν αναγραφόταν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού. Ο συλληφθείς µε την δικογραφία που σχηµατίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε χθες στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.


Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Από τη ΓΓ Ισότητας των Φύλων

Σε λειτουργία 12 Κέντρα Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών-θυµάτων βίας Η βία κατά των γυναικών τείνει να αποκτήσει διεθνώς διαστάσεις «επιδηµίας». Τα συγκλονιστικά στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δηµοσιότητα ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας «µιλούν» από µόνα τους: τουλάχιστον 1 στις 3 γυναίκες παγκοσµίως είναι ή θα υπάρξει θύµα κακοποίησης. Η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται ραγδαία σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, καθώς στο άτοµο ασκούνται τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές πιέσεις µε πρώτο «θύµα» τις προσωπικές, συντροφικές ή ενδο-οικογενειακές σχέσεις. Με στόχο να προλάβει κατά το δυνατόν αλλά και να αντιµετωπίσει τα αυξανόµενα κρούσµατα βίας κατά των γυναικών, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων υλοποιεί µε ταχείς ρυθµούς ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε όλη τη χώρα. Από τα 15 σύγχρονα Κέντρα Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών-θυµάτων βίας, που έχουν προγραµµατιστεί, βρίσκονται ήδη σε λειτουργία τα 12 Κέντρα.

Από αυτά, τα δύο βρίσκονται στην Αθήνα και τα υπόλοιπα στις πόλεις: Λαµία, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, Τρίπολη, Λάρισα, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Κέρκυρα και Ερµούπολη Σύρου. Το επόµενο διάστηµα θα αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες τα Συµβουλευτικά Κέντρα σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Πειραιά. Με την υποστήριξη ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοµικών και έµπειρου διοικητικού προσωπικού, τα Συµβουλευτικά Κέντρα προσφέρουν άµεση βοήθεια σε γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση. Παράλληλα, µε τους κατά τόπους ∆ικηγορικούς Συλλόγους υπογράφονται πρωτόκολλα συνεργασίας για παροχή συνδροµής στο έργο των Συµβουλευτικών Κέντρων και νοµική στήριξη σε γυναίκες-θύµατα βίας. Μια ειδική τηλεφωνική γραµµή, η Γραµµή SOS 1590

Νέες προειδ οπ οιήσ εις α πό τ ην ΓΓ ΠΠ

Κινδυνεύουν πάλι σήµερα από τις φωτιές Αττική και Ν.Εύβοια Πολύ υψηλός είναι πάλι σήµερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική και νότια Εύβοια όπως καταδεικνύει ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ). Όπως επισηµαίνεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας, έχουν, ήδη, ενηµερωθεί οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι οργανισµοί περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα προκειµένου να αντιµετωπίσουν άµεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η ΓΓΠΠ εφιστά την προσοχή, στους πολίτες περιοχών οι οποίες βρίσκονται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (µε βάση την ηµερήσια πρόβλεψη), στους κατοίκους αστικών κέντρων των οποίων τα σπίτια βρίσκονται κοντά σε περιαστικά δάση, καθώς και στους πολίτες που παραµένουν σε παραθεριστικές κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόµενες ηµέρες, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται ότι θα παραµείνει σε πολλές περιοχές της χώρας σε πολύ υψηλά επίπεδα (κατηγορία κινδύνου 4). Με βάση τα παραπάνω, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αµέλεια, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και τις περιουσίες των συνανθρώπων τους. Ειδικότερα, υπενθυµίζεται ότι απαγορεύεται η ρίψη αναµµένων τσιγάρων, το κάψιµο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειµµάτων καθαρισµού, η χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, κ.ά. Επίσης, υπενθυµίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αµέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθµό 199.

βρίσκεται από το 2011 σε 24ωρη λειτουργία προσφέροντας υποστήριξη και συµβουλές σε γυναίκες-θύµατα βίας, 365 ηµέρες το χρόνο. Στη µεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων συµµετέχει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δηµιουργία επιπλέον 25 Συµβουλευτικών Κέντρων από µεγάλους ∆ήµους καθώς και η λειτουργία 19 Ξενώνων Φιλοξενίας, οι οποίοι θα µπορούν να στεγάζουν κατά µέσο όρο 20 άτοµα, ο καθένας.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2013 Αποζηµιώσεις ύψους 5,2 εκατ. ευρώ θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ

Το ποσό των 5,2 εκατ. ευρώ σε 5.528 παραγωγούς θα καταβάλει αύριο, Παρασκευή 9 Αυγούστου, ο ΕΛΓΑ. Πρόκειται για αποζηµιώσεις που αφορούν εκκαθαρίσεις ζηµιών για τα έτη 2012 και 2013. Ειδικότερα, για ζηµιές του 2012 θα καταβληθούν 4,3 εκατ. ευρώ και για ζηµιές του 2013 θα καταβληθούν 920.781,93 ευρώ. Σηµειώνεται, ότι οι αποζηµιώσεις αυτές αφορούν ζηµιές στη φυτική παραγωγή, και κυρίως σε πατάτες, κηπευτικά, ελιές και πορτοκάλια, και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζηµιογόνα αίτια.


10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Εκλεισε τον Αγγελο Σικαλιά ο ΑχαρναNκός! Ο εν λόγω τεχνικός χρησιµοποίησε δυο διαφορετικές ενδεκάδες. Με την οµάδα του Αχαρναικού αγωνίστηκε και ένας Σέρβος. ΑΧΑΡΝΑ2ΚΟΣ: (Α΄ΗΜΙΧΡΟΝΟ) Παγούδης, Παραράς, Μωυσιάδης, Ανδράλας, Αθανασόπουλος, Καλογερόπουλος, Γουέλκαµ, Ογκουνσότο, Νιάρος, Προβατίδης, Βλάχος. ΒΉΜΙΧΡΟΝΟ: Παπαχριστόπουλος, ∆ηµόπουλος, Μαγγίνας, Γεωργιάδης, Παπαναστασίου, Νεόφυτος, Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης, Ντάλλας, Φράγκος, Βίκτορ (υπο δοκιµή Σέρβος). Εκτός έµειναν οι: Βασιλειάδης, Μανάλης, Ιωακειµίδης, Ποτουρίδης, Σαλάρι, Μακρυγιάννης.

Φιλικό µε τη Νίκη Βόλου στα Τρία Πέντε Πηγάδια Ο Αχαρναικός στην προσπάθεια του να ενισχυθεί ακόµα περισσσότερο έκλεισε τον 23χρονο (10-111989)αµυντικό Άγγελο Σικαλιά. Εχει αγωνιστεό στην Ηλιούπολη, Μαρκό, και ∆όξα ∆ράµας. Ο παίκτης θα πάει το πρωί στα 3-5 Πηγάδια για να λάβει µέρος στην προετοιµασία της νέα του οµάδας. ***Σε φιλικό αγώνα που έδωσε η οµάδα του Γιώργου Στράντζαλη µε την Αναγέννηση Γιαννιτσών γνώρισε την ήττα µε 2-0.

Με εντατικό ρυθµό συνεχίζεται η προετοιµασία του Αχαρναικού µε την επίβλεψη του προπονητή Γιώργο Στράντζαλη Η οµάδα του Μενιδίου θα δώσει το δεύτερό της φιλικό τεστ µε αντίπαλο τη Νίκη Βόλου την Κυριακή στις 11 Αυγούστου. Ο Γιώργος Στράντζαλης θα έχει την ευκαιρία να τσεκάρει την ετοιµότητα των παικτών του και να βγάλει τα πρώτα του συµπεράσµατα.

Οι ηµεροµηνίες του Κυπέλλου Γ’ Εθνικής Υπό διαµόρφωση βρίσκεται ακόµη η προκήρυξη του Κυπέλλου Γ’ Εθνικής, ωστόσο η στήλη σας ενηµερώνει για τις ηµεροµηνίες που θα γίνουν οι αγώνες. Η Επιτροπή Κυπέλλου της ΕΠΟ, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Γ’ Εθνικής, κατέληξαν στο χρονοδιάγραµµα της διοργάνωσης, προκειµένου να µην προκύψει πρόβληµα µε τις αγωνιστικές του πρωταθλήµατος. Όπως σας έχουµε ήδη ενηµερώσει, η σέντρα του Κυπέλλου θα γίνει την Κυριακή 15/9, µια εβδοµάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος. Το Κύπελλο θα βασιστεί στους οµίλους του πρωταθλήµατος και τα παιχνίδια στις φάσεις των οµίλων θα είναι νοκ άουτ. Ακόµη δεν έχει αποφασιστεί αν από την προηµιτελική φάση και µετά θα υπάρξουν διπλά παιχνίδια, στον δρόµο για τον τελικό. Από το χρονοδιάγραµµα προκύπτει ότι και τα παιχνίδια Κυπέλλου θα γίνονται Κυριακές, οπότε θα διακόπτεται σχεδόν µια φορά το µήνα το πρωτάθληµα της Γ” Εθνικής. Αναλυτικά οι ηµεροµηνίες: 1η φάση: 15/9, 2η φάση: 13/10, 3η φάση: 17/11 4η φάση: 15/12, 5η φάση: 26/1/2014 6η φάση: 23/2, 7η φάση: 13/4

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

Ο ΜΙΜΗΣ ∆ΟΜΑΖΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΥ Παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Γιώργου ∆ρίκου και του παλιού άσσου των γηπέδων κ. Μίµη ∆οµάζου έγινε η προπόνηση της οµάδας του Μανδραικού . Οι δυο πλευρές σε κάποια στιγµή διαλύµατος αντάλλαξαν απόψεις µε τον ∆ήµαρχο να είναι ο πρώτος που θα βρίσκετε µπροστά στην νέα ΚΑ ΝΑ ΚΗ Σ -∆ ΙΑ ΜΑ ΝΤ Ο ΠΟ Υ ΛΟ Σ πορεία της οµάδας στο δύσκολο πρωτάθληµα της Γ Εθνικής και τον κ. ∆οµάζο να εύχεται καλή πορεία στους παίχτες, προπονητές και διοίκηση. Επίσης παρευρέθηκαν : (Πρόεδρος) Κανάκης σπυρίδων, (Αντιδήµαρχος) Αδάµ Μελέτης, (Αντιπρόεδρος) Λιάσκος Ευάγγελος, Βλάχος Νικόλαος, Πέππας Αναστάσιος, Παπακωνσταντίνου Χρήστος , Τσαντίλας Ιωάννης, Τσάκαλος Γεώργιος, ∆ιαµαντόπουλος Μιχαήλ, Παντέλης Κωνσταντίνος.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕ ΣΕΡΕΠΑ

Ο Σ Τ Ε ΛΙ Ο Σ Σ Ε Ρ Ε Π Α Σ ( µ π ρ ο σ τ ά )

Με τα χρώµατα του Μανδραικού θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά ο 21χρονος(15-2-1992) δεξί µέσος Στέλιος Σερέπας. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει φορέσει την φανέλλα του Θρασύβουλου, Αστέρα Μαγούλας, και Απόλλων Σµύρνης. Ο ποδοσφαιριστής φηµίζεται για την πειθαρχία του µέσα στο γήπεδο και τον δυναµισµό του. Οπωσδήποτε ο συγκεκριµένος αναµένεται να βοηθήσει τη νέα του οµάδα στην νέα Γ' Εθνική.

Ο Ι Τ Ρ ΕΙ Σ ΑΡ Χ ΗΓ Ο Ι

Η δ ι ο ί κ η σ η τ ο υ Π α ν ε λε υ σ ι ν ι α κ ο ύ παρέδωσε στους παίκτες τον εσωτερικό κανονισµό. Ε π ί σ η ς ύ σ τ ερ α α π ο ψη φ ο φ ο ρ ί α εκλέχτηκαν οι αρχηγοί της οµάδας για την Νέα ΓΈθνική.

Ο Υ Ε Λ Ι Ν Γ Κ Τ Ο Ν - Ρ Ο Υ Σ ΣΕ Φ

Πρόκειται για τους Μιχελή, Πλάτανο και Παπαπαναγιώτου ενώ ως αναπληρωµατικοί ορίστηκαν οι Ουέλιγκντον και Ρούσεφ. Την Κυριακή οι “Σταχυοφόροι” θα αγωνισθούν µε τον Βατανιακό.


Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΣΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Την ∆ευτέρα 19 Αυγούστου ξεκινά η προετοιµασία της οµάδας του Κριού Ασπροπύργου µε τις οδηγίες του προπονητή Κώστα Λινάρδου. Η οµάδα την συγκεκρµένη ηµεροµηνία στις 18:00 το απόγευµα στο γήπεδο της Παραλίας και καλούνται να δώσουν το παρόν όλοι οι ποδοσφαιριστές της. ***Εξάλλου ανακοινώθηκαν και τα φιλικά προετοιµασίας που θα δώσει ο Κριός. Συγκεκριµένα: Την 1 Σεπτεµβρίου θα αγωνιστεί στην Κορινθία µε τον Τενεάτη, τρεις ηµέρες αργότερα 4/9 στην Παραλία µε τον Αίαντα, στις 8/9 µε τους Αγίους Αναργύρους(εντός), και τέλος στις 11/9 µε την Ζοφριά(εντός).

ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΜΠΡΑΝΤΙΣ ΡΑΛΕΥ-ΡΟΣ Η ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Και τυπικά παίκτης του Αστέρα Μαγούλας ο Ευθύµης Κοτίτσας Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες της στήλης που ήθελαν τον Ευθύµη Κοτίτσα να κλείνει στον Αστέρα Μαγούλας. Ο 27χρονος αµυντικός τα βρήκε σε όλα µε την οµάδα της ∆υτικής Αττικής και αποτελεί τη νέα προσθήκη στο ρόστερ των νεοφώτιστων. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ιωνικό, Ξάνθη, Ολυµπιακό Βόλου, Λεβαδειακό και Καβάλα.

Πήρε τον Κώστα Κλαπή ο Βύζας Μεγάρων Μπορεί η διοίκηση της µεγαρίτικης οµάδας να βρίσκεται σε συζητήσεις µε υποψήφιους αγοραστές για το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών της ΠΑΕ, ωστόσο γίνονται ορισµένες µεταγραφές µε προοπτική για το µέλλον! Μία από αυτές είναι και του 19χρονου δεξιού οπισθοφύλακα, Κωνσταντίνου Κλαπή. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι γέννηµα-θρέµµα του Αστέρα Τρίπολης και την τελευταία χρονιά πριν αποχωρήσει ήταν και ένας εκ των αρχηγών της Κ20!

Η ΚΑΕ Πανελευσινιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του αθλητή Μπράντις Ράλευ - Ρος (Brandis Raley Ross). Ο Αµερικανός γκάρντ (1,88) προέρχεται από το Πανεπιστήµιο της Νότιας Καρολίνας ενώ την προηγούµενη χρονιά αγωνιζόταν στο πρωτάθληµα της Εσθονίας µε την φανέλα της Τάρβας. Την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο σε 31 παιχνίδια είχε 15 πόντους και 4 ασσίστ µ.ο. σε 33.9 λεπτά συµµετοχής ανά παιχνίδι. Η τέταρτη µεταγραφή του Συλλόγου αποτελεί άλλο ένα δείγµα ότι ο Σύλλογος προσπαθεί µε µεθοδικές κινήσεις να ολοκληρώσει το ρόστερ και ο Γιώργος Σκαραφίγκας να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του στην πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν.

Κ Ω Σ Τ ΑΣ ΛΙ Ν ΑΡ ∆ ΟΣ


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αρκεί να γ ίνει νωρίς

Η θεραπεία ορµονικής υποκατάστασης δεν προκ αλεί προβλήµατα µνήµης

Η

θεραπεία ορµονικής υποκατάστασης κατά τα αρχικά στάδια της εµµηνόπαυσης, δηλαδή γύρω στα 50 έτη ζωής, δεν κάνει κακό ή δεν βοηθά την εγκεφαλική λειτουργία, σύµφωνα µε νέα έρευνα που δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό έντυπο JAMA Internal Medicine. Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου the Wake Forest στη Βόρεια Καρολίνα κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι γυναίκες 5055 ετών που πήραν οιστρογόνα ή οιστρογόνα µε προγεστερόνη είχαν εξίσου καλές επιδόσεις στα τεστ µνήµης µε τις συνοµήλικές τους που είχαν πάρει εικονικό σκεύασµα. Παλαιότερες µελέτες είχαν δείξει ότι οι γυναίκες 65 ετών και άνω είχαν διαρκή προβλή-

µατα µνήµης όταν έκαναν ορµονική θεραπεία για την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της εµµηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις, η κολπική ξηρότητα και τα προβλήµατα ύπνου. Απεικονιστικές εξετάσεις έχουν επίσης δείξει ότι οι εγκέφαλοι των γυναικών που έχουν κάνει ορµονική θεραπεία συρρικνώνονται. Προς το παρόν οι ειδικοί συστήνουν στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες να αποφεύγουν την θεραπεία ορµονικής υποκατάστασης λόγω των αυξηµένων κινδύνων καρδιακής νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρκίνου του µαστού και άνοιας. Αλλά µελέτες έχουν δείξει ότι ενδεχοµένως να υπάρχει µια ευκαιρία όταν οι γυναίκες µπαίνουν στην εµµηνόπαυση, οπότε και είναι ασφαλέστερη η χρήση της.

Ο ∆ρ Μαρκ Εσπελαντ και οι συνεργάτες του µελέτησαν στοιχεία για 1.326 γυναίκες, 50-55 ετών που είχαν πάρει µέρος στη µελέτη Women's Health Initiative Memory Study για να δουν αν η λήψη οιστρογόνων ή οιστρογόνων µε προγεστερόνη οδηγεί σε προβλήµατα ή οφέλη για τον εγκέφαλο. Οι γυναίκες είχαν κάνει ορµονοθεραπεία ή εικονική θεραπεία για επτά χρόνια και στην συνέχεια ετέθησαν υπό ιατρική παρακολούθηση για 14 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της µελέτης, οι γυναίκες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 14 ερωτήσεις ώστε να αξιολογηθεί η γνωστική τους ικανότητα. Συνολικά, όλες οι οµάδες είχαν σκορ 38 σε µια κλίµακα από το 0 έως το 50, µε τα χαµηλά σκορ να σηµατοδοτούν προβλήµατα µνήµης.

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Πορτογαλία: Μείωση συντάξεων και αύξηση ορίου συνταξιοδότησης εξετάζει η κυβέρνηση Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας εξετάζει το ενδεχόµενο να µειώσει από το 2014 ως και κατά 10% το ύψος των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων άνω των 600 ευρώ και να αυξήσει στα 66 έτη το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Οι προτάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του ∆ηµοσίου που η Λισαβώνα δεσµεύθηκε έναντι της τρόικας, ώστε να µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες κατά 4,7 δισ. ευρώ. Το µέτρο αυτό έχει ως στόχο να εξασφαλίσει το µέλλον των συντάξεων και µια «αρχή ισοτιµίας» µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων και των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, υποστήριξε ο υφυπουργός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Χέλντερ Ροζαλίνο. Οι περικοπές µε στόχο τους συνταξιούχους του δηµόσιου τοµέα, οι οποίες θα έχουν αναδροµική ισχύ, θα εξαρτηθούν πάντως από πολλά κριτήρια, κυρίως από την ηλικία, διευκρίνισε. «Οι περικοπές αυτές θα είναι αναστρέψιµες όταν υπάρξει ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εξισορρόπησης των δηµόσιων οικονοµικών», σηµείωσε. Αυτό θα γίνει όταν για δύο διαδοχικά χρόνια το ΑΕΠ αυξηθεί κατά 3% και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα παραµείνει στο 0,5% του ΑΕΠ, διευκρίνισε.

Η πορτογαλική οικονοµία, η οποία έχει µπει στην τρίτη χρονιά ύφεσης, αναµένεται ότι θα συρρικνωθεί εφέτος κατά 2,3%, σύµφωνα µε τις επίσηµες προβλέψεις. Στα τέλη Ιουλίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την επιµήκυνση του ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων, από τις 35 στις 40 ώρες εβδοµαδιαίως. Εξάλλου, η κυβέρνηση πρόκειται να εφαρµόσει από το Σεπτέµβριο ένα πρόγραµµα µέσω του οποίου θα µειωθεί κατά περίπου 30.000 ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων, ο οποίος φθάνει τα 700.000 άτοµα περίπου. Άνοιξε πυρ και σκότωσε 4 άτοµα

∆ολοφονικό αµόκ άνδρα σε σπίτια στο Ντάλας Άνδρας άνοιξε πυρ σε δύο τοποθεσίες στο Ντάλας των ΗΠΑ, µε αποτέλεσµα να σκοτωθούν τέσσερα άτοµα. Ο ύποπτος ως δράστης των επιθέσεων συνελήφθη από τις Αρχές. Η αστυνοµία κλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (γύρω στις 22:30 τοπική ώρα) σε σπίτι στο νοτιοδυτικό Ντάλας. Όταν έφτασαν εκεί, οι αστυνοµικοί αντίκρισαν τέσσερα θύµατα πυροβολισµών. ∆ύο από τα άτοµα είχαν χάσει τη ζωή τους και τα άλλα δύο είχαν τραυµατιστεί. Ο άνδρας είχε εισβάλει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και είχε ανοίξει πυρ. Όταν είδε ότι εκείνη δεν βρισκόταν εκεί, έφυγε και µετέβη σε σπίτι της

περιοχής Ντε Σότο. Εκεί χρησιµοποίησε κάποιου είδους εκρηκτικό µηχανισµό και στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον τεσσάρων ατόµων. ∆ύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο άλλοι τραυµατίστηκαν. Στο σπίτι βρίσκονταν και τρία µικρά παιδιά, αλλά η αστυνοµία δεν ανακοίνωσε εάν αυτά βρίσκονται ανάµεσα στα θύµατα.Σύµφωνα µε την αστυνοµική διευθύντρια του Ντε Σότο, Μελίσα Φρανκς, ο ύποπτος ως δράστης σταµάτησε να πυροβολεί µόνο όταν του τελείωσαν τα πυροµαχικά.Η αστυνοµία µετέβη στο σηµείο και συνέλαβε τον ένοπλο. Οι Αρχές έχουν ανακοινώσει ότι ο ύποπτος είναι άνδρας, αλλά δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτοµέρειες. Επεκτείνει οικισµούς στη ∆υτική Όχθη το Ισραήλ την κρίσιµη στιγµή της διαπραγµάτευσης Σε µία κίνηση που µπορεί να περιπλέξει τις υπό αµερικανική αιγίδα ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις, οι αρµόδιες ισραηλινές υπηρεσίες έδωσαν προέγκριση για την ανοικοδόµηση περισσότερων από 800 νέων κατοικιών σε εβραµκούς οικισµούς στην κατεχόµενη ∆υτική Όχθη. Ο δεύτερος γύρος του διαλόγου αναµένεται την ερχόµενη εβδοµάδα, έπειτα από πολυετές «πάγωµα» ακριβώς εξαιτίας της συνέχισης της ισραηλινής εποικιστικής δραστηριότητας. Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής πολιτικής Αρχής, η οποία τελεί υπό την

διοίκηση του στρατού, στην ∆υτική Όχθη δήλωσε ότι τα αρχικά σχέδια για την οικοδόµηση 800 νέων κατοικιών εγκρίθηκαν την Τετάρτη, αν και για να υλοποιηθεί η οικοδόµησή τους θα πρέπει να δώσει το «πράσινο φως» η κυβέρνηση. «Πρόκειται για µία µακρά διαδικασία» επισήµανε ο Γκι Ινµπάρ, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις επί των σχεδίων ανέγερσης των κατοικιών. Η ισραηλινή οργάνωση «Ειρήνη Τώρα», η οποία τάσσεται κατά του εποικισµού, ανέβασε σε 1.096 τον αριθµό των νέων σπιτιών και σηµείωσε ότι αφορούν 11 ισραηλινούς οικισµούς -ορισµένοι από τους οποίους βρίσκονται βαθιά µέσα στο έδαφος της ∆υτικής Όχθης. Το Ισραήλ επιµένει ότι θα προσαρτήσει τους µεγάλους ισραηλινούς οικισµούς στην ∆υτική Όχθη, οι οποίο βρίσκονται κυρίως κοντά στην ισραηλινή µεθόριο, βάσει οποιασδήποτε ειρηνευτικής συµφωνίας συνάψει µε τους Παλαιστινίους. Η διεθνής κοινότητα θεωρεί τους ισραηλινούς οικισµούς παράνοµους και οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι αυτοί οι θύλακες µπορεί να τους στερήσουν την δηµιουργία ενός βιώσιµου ανεξάρτητου κράτους. Παλαιστίνιοι αξιωµατούχοι δεν έχουν σχολιάσει µέχρι στιγµής την νέα αυτή εποικιστική πρωτοβουλία, η οποία προέκυψε την ώρα που οι µουσουλµάνοι γιορτάζουν το Έιντ αλ Φιτρ, τη λήξη του Ραµαζανιού.


Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α Πειραιάς: Εντοπίστηκε µία από τις µεγαλύτερες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων Μία από τις µεγαλύτερες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων, εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε στο λιµάνι του Πειραιά από υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών του Σ∆ΟΕ Αττικής, σε συνεργασία µε υπαλλήλους του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά. Συγκεκριµένα, το µεσηµέρι της Τετάρτης, µετά από έρευνα που διενεργήθηκε σε τρία εµπορευµατοκιβώτια που είχαν αφιχθεί την προηγούµενη στον Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 37.200.000 τεµάχια τσιγάρων (1.860.000 πακέτα). Ως δηλωθέν φορτίο είχαν δηλωθεί ότι περιείχαν και τα τρία εµπορευµατοκιβώτια πλαστικά ψυγεία χειρός. Ως αποστολέας εµφανίζεται εταιρεία στη Σιγκαπούρη και ο τελικός τους προορισµός ήταν η πόλη των Σκοπίων, όπου εµφανίζεται η παραλήπτρια εταιρεία, ενώ από την χώρα µας διέρχονταν ως transit. Οι διαφυγόντες δασµοί ανέρχονται στο ποσόν των 6.231.494 ευρώ.

Σε καταυλισµούς οι λαθροµετανάστες που εντοπίζονται στο Αιγαίο Για τον σχεδιασµό του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη βελτίωση των συνθηκών διαµονής των λαθροµεταναστών που εντοπίζονται στα νησιά του Αιγαίου µίλησε στον BHMAFM,ο υπουργός κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Είχε προηγηθεί στα τέλη Ιουλίου η επίσκεψη συνδικαλιστικών εκπροσώπων των λιµενικών στη Σάµο όπου κατέγραψαν σε βίντεο τις άσχηµες συνθήκες διαµονής των µεταναστών στους χώρους του Λιµεναρχείου. Ο κ. Βαρβιτσιώτης, µεταξύ άλλων, ανέφερε πως συµφωνεί µε τους εκπροσώπους των λιµενικών για την εικόνα που παρουσιάζεται στα κατά τόπους λιµεναρχεία και προανήγγειλε πως δίνει εντολή να βρεθούν υπαίθριοι χώροι οι οποίοι θα µετατραπούν σε προσωρινούς χώρους διαµονής των µεταναστών. Στους χώρους αυτούς θα στηθούν αντίσκηνα, σε διαφορετικά σηµεία οι άντρες από τις γυναίκες ενώ θα εξοπλιστούν µε χηµικές τουαλέτες. Επίσης σήµερα Παρασκευή θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για την αποδέσµευση χρηµάτων που έχει το υπουργείο προκειµένου να δοθούν για τη σίτιση των µεταναστών καθώς µέχρι σήµερα οι λιµενικοί έβαζαν από την τσέπη τους λεφτά για ένα πιάτο φαγητό των αλλοδαπών. Ταυτόχρονα, ζήτησε να υπάρξει συνεργασία µεταξύ των κατά τόπους υπηρεσιών του Λιµενικού µε ιατρικούς συλλόγους ώστε εάν κάποιος εκ των µεταναστών έχει πρόβληµα υγείας να µπορεί να εξεταστεί άµεσα από γιατρό και εάν κριθεί απαραίτητο να µεταφερθεί είτε σε νοσοκοµείο είτε σε Κέντρο Υγείας. Ζήτησε ακόµα να υπάρχει συνεργασία των λιµενικών και µε κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους ώστε να παρέχουν νοµική συνδροµή στους µετανάστες. Ο υπουργός Ναυτιλίας µίλησε για συστηµατικοποίηση της επιχείρησης εξωραµσµού της εικόνας και λειτουργίας των λιµεναρχείων, τα αποτελέσµατα της οποίας θα γνωστοποιηθούν σε περίπου ένα µήνα.

ΕΛΛΑ∆Α

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση γιατί δεν εφαρµόστηκαν όλα αυτά νωρίτερα έκανε λόγο για πολυδαίδαλη γραφειοκρατία. Επιπλέον για µια ακόµη φορά εξήρε το έργο του προσωπικού στο Λιµενικό Σώµα.

Πρόεδρος ΟΛΜΕ: Κινητοποιήσεις από Σεπτέµβρη Την πρόθεση των εκπαιδευτικών να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις από τον Σεπτέµβριο εξέφρασε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θέµης Κοτσιφάκης. Σε τηλεφωνική του παρέµβαση στην πρωινή εκποµπή του Mega, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας, ο οποίος µάλιστα βρίσκεται και στη λίστα των εκπαιδευτικών που µπήκαν σε διαθεσιµότητα, είπε:«Βεβαίως και θα προχωρήσουµε σε κινητοποιήσεις, αλλά δεν θα είναι ούτε θερινά ανάκτορα, ούτε απεργούµε για καπρίτσια, ούτε απεργούµε για πλάκα, όταν απεργούµε χάνουµε µισθό, δεν το κάνουµε για πλάκα, στερούµε από τις οικογένειές µας το εισόδηµα. » Το ποιες θα είναι αυτές θα το αποφασίσουν οι γενικές συνελεύσεις και στην πραγµατικότητα µε τα προβλήµατα που σας περιέγραψα, η κυβέρνηση κλείνει τα σχολεία. Εµείς θέλουµε να ανοίξουν τα σχολεία, να είναι ανοιχτά στην κοινωνία και να έχουµε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά η κυβέρνηση δυστυχώς µε τις συνεχείς περικοπές και τις απολύσεις εκπαιδευτικών κλείνει τα σχολεία». Νωρίτερα, στην ίδια εκποµπή, ο υφυπουργός Παιδείας, Συµεών Κεδίκογλου είχε σταθεί στον αρνητικό ρόλο που διαδραµατίζει στον χώρο της Παιδείας ο συνδικαλισµός και ο µικροκοµµατισµός, στρέφοντας τα πυρά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ. «Πράγµατι υπάρχει στο δωµάτιο πετρέλαιο, υπάρχει όµως και κάποιος που θέλει να πετάξει το σπίρτο. Και υπάρχουν συµφέροντα αυτή τη στιγµή από τον χώρο της αντιπολίτευσης, να µιλάµε ανοιχτά, νοµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µια από αυτές τις δυνάµεις για παράδειγµα, να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, δηλαδή νοµίζω ότι µέσω της εκπαίδευσης θα κάνουµε την έφοδο στα θερινά ανάκτορα». Σε ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που γίνουν κινητοποιήσεις, ο κ. Κεδίκογλου είπε ότι το σηµαντικό είναι το υπουργείο να επιδείξει ετοιµότητα ώστε να µην είναι αυτό έκθετο στα µάτια της κοινής γνώµης.

«Κοπανατζήδες» το 70% των υπαλλήλων σε ΕΟΤ και ΕΤΕΑ Τι αναφέρει έκθεση του Σώµατος Ελεγκτών – Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Αποκαλυπτικά για την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου είναι η έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για την τήρηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων στον ΕΟΤ και το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης, επτά στους δέκα υπαλλήλους δεν τηρούν το ωράριο εργασίας, ενώ κάποιοι από αυτούς λαµβάνουν και ...υπερωρίες. Σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, από τους ελέγχους προέκυψαν τα εξής:

Στον ΕΟΤ, κατά τον µήνα Νοέµβριο 2012, όταν ελέγχθηκε δειγµατοληπτικά, µόνον το 30,4% των υπαλλήλων του Οργανισµού είχε τηρήσει την υποχρέωση ανελλιπούς σήµανσης και συµπλήρωσης του χρόνου εργασίας. Αντίθετα, το 69,60% των υπαλλήλων δεν συµπλήρωσε τον χρόνο εργασίας και µία ή περισσότερες ηµέρες δεν σήµανε στο ηλεκτρονικό σύστηµα την προσέλευση και/ή την αποχώρηση από την υπηρεσία, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει ο συνολικός µηνιαίος χρόνος εργασίας. Ειδικότερα, από τους 121 υπαλλήλους, οι οποίοι αποδεδειγµένα δεν τήρησαν το χρόνο εργασίας, ο υπο λειπόµενος χρόνος 33 εξ' αυτών ξεπέρασε αθροιστικά τον εργασιακό χρόνο µίας ηµέρας, ενώ 65 υπάλληλοι είχαν για τουλάχιστον τρεις ηµέρες παραλείψει να σηµάνουν τον χρόνο εργασίας τους, ως όφειλαν. Στο ΕΤΕΑ, πρώην ΤΕΑΥΕΚ, κατά τους µήνες Οκτώβριο 2012 και Φεβρουάριο 2013 που ελέγχθηκαν δειγµατοληπτικά, ποσοστό 74,54% και 67,27% αντίστοιχα δεν συµπλήρωσε τον προβλεπόµενο χρόνο εργασίας. Λάµβαναν υπερωρίες Όπως σηµειώνεται στην έκθεση, παρά τα ανωτέρω, οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού και των δύο φορέων δεν µερίµνησαν, ως όφειλαν, για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων. Αντίθετα, µάλιστα, σε µεγάλο αριθµό υπαλλήλων µε ελλιπές ωράριο χορηγήθηκε αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση.

ΕΟΠΥΥ: Την ∆ευτέρα η καταβολή οφειλών του ύψους 32 εκατ. ευρώ Σε άµεσες πληρωµές ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προχωρά το υπουργείο Υγείας. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο αρµόδιος υφυπουργός Αντώνης Μπέζας, µετά από συνεργασία µε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ανακοίνωσαν ότι τη ∆ευτέρα, 12 Αυγούστου 2013, θα πληρωθούν µέσω του συστήµατος ∆ΙΑΣ και στους λογαριασµούς που έχουν δηλωθεί, επιπλέον ποσά συνολικού ύψους 31.986.906,05 ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσµες οφειλές του πρώην ΟΠΑ∆ έως και 31.12.2011, στις ακόλουθες κατηγορίες: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ (ιδιώτες): 6.918.828,93 ευρώ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ: 420.758,23 ευρώ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ- ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 16.621.750,19 ευρώ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ- Ι∆ΙΩΤΕΣ (µικροβιολογικά εργαστήρια κλπ): 1.116.212,28 ευρώ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ: 3.731.029,86 ευρώ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ιδιώτες): 3.071.802,02 ευρώ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ (ιδιώτες): 106.524,54 ευρώ Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, ο ΕΟΠΥΥ µετέφερε µε δύο εντολές πίστωσης το συνολικό ποσό των 61.472.528,57 ευρώ στο ΙΚΑ που αφορούν ληξιπρόθεσµες οφειλές του έως και 31.12.2011. Η εξόφληση των τελικών δικαιούχων που είναι κυρίως φαρµακευτικές εταιρείες αλλά και ιδιωτικές κλινικές, ιδιώτες ιατροί, διαγνωστικά κέντρα κλπ, έχει ήδη ξεκινήσει.

ΚΑΛΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α “ΘΡΙΑΣΙΟ” ∆ΕΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΡΙΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ, ΟΜΩΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ. ∆/ΝΣΗ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 4 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 5571855


Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ ε π α γ γ ελ µ α τ ι κ ό ς χ ώ ρ ο ς 1 2 9 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, κλι µατι σµός, δ οµηµέν η καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδαν ικός για γρα φεία , ια τρεία , δ ι αγ ν ω σ τ ι κ ό κ έ ν τ ρ ο , κ λ π . Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ες σ το 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13) Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811

διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11)

(3.1.13)

(16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταgκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá

Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 (13.2.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9)

Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι Κ Ο Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προaπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.8.13)

Κοπέλα αναζητά εργασία για οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13) Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρωµνές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

ΓΑΜΟΣ Ο ΜΑΜΠΟΡΙΑ ΜΟΥΡΤΑΖ ΤΟΥ ΤΕΙΜΟΥΡΑΖ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΥΖΛΟΒΑ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΓΚΟΥΡΛΡΙΠΣ ΑΤΖΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ Η ΜΩΥΣΙΑ∆ΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΝΤΟΜΠΝΙΚΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.

17.6

15.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΓΑΜΟΣ

Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

Ο ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ Η ΤΖΑΦΕΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΙΝΙΚΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΤΕΧΝΙΚΟ Γ ΡΑΦ ΕΙ Ο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

- Ασπρόπυργος

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ -

(1.13)

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑQΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (18.3.13)

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

“Καπνός µαύρης εργασίας” Πάνω από τις αυξηµένες απολύσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις το πρώτο οκταήµερο του Αυγούστου

Α

υξηµένες απολύσεις παρατηρήθηκαν σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου το πρώτο οκταήµερο του Αυγούστου και ο υπουργός Εργασίας έδωσε εντολή στους αρµόδιους φορείς να διενεργήσουν έκτακτους και στοχευµένους ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τελούνται παραβάσεις για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Σε συγκεκριµένες περιοχές έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος, στους κλάδους εστίασης και καταλυµάτων, διαπιστώθηκε, µέσα από συστηµατική ανάλυση του ηλεκτρονικού συστήµατος «Εργάνη», αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων. Συγκεκριµένα, εν µέσω έντονης τουριστικής δραστηριότητας, αδικαιολόγητα αυξηµένες απολύσεις παρατηρήθηκαν σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου στις περιοχές του Νοτίου Τοµέα της Αττικής (εστίαση-καταλύµατα), του Ανατολικού Τοµέα της Αττικής (καταλύµατα), της Θάσου (καταλύµατα), της Ζακύνθου (καταλύµατα), της Χαλκιδικής (καταλύµατα),

της Μεσσηνίας (καταλύµατα) και της Ηλείας (καταλύµατα). Επίσης, στο νησί της Καλύµνου, το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων σε όλες τις επιχειρήσεις του νησιού έδειξε ότι δεν υπήρξε καµία µεταβολή από την 1η Ιουλίου µέχρι τις 8 Αυγούστου, κάτι που, εξαρχής, δεν θεωρείται συµβατό αφενός µε την πολύ αυξηµένη τουριστική κίνηση αλλά και µε τα συγκριτικά στοιχεία ροών απασχόλησης στα άλλα νησιά του Αιγαίου. Για αυτές τις περιοχές, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, έδωσε εντολή στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), την ΕΥΠΕΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και την Οικονοµική Αστυνοµία να διενεργήσουν έκτακτους και στοχευµένους ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τελούνται παραβάσεις για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. «Τις πρώτες µέρες του Αυγούστου, τα ευρήµατα της Εργάνης, έδειξαν ότι έχουµε περισσότερες απολύσεις απ' ότι προσλήψεις σε ορισµέ

Εξαρθρώθηκε σπείρα µε “µαmµού” κατασκευές φωτοβολταmκών

Εγκληµατική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες από τους οποίους εισέπραττε µεγάλα χρηµατικά ποσά µε το πρόσχηµα της κατασκευής ή τοποθέτησης φωτοβολταµκών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας εξαρθρώθηκε από το Τµήµα Προστασίας Περιουσιακών ∆ικαιωµάτων, της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Για την υπόθεση σχηµατίστηκε δικογραφία κακουργηµατικού χαρακτήρα σε βάρος 9 ατόµων, για απάτη και πλαστογραφία µε χρήση κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελµα. Ως αρχηγικό µέλος της σπείρας συνελήφθη στη Λάρισα 40χρονος,

που είχε συστήσει εταιρεία στην οποία εµφανιζόταν ως Πρόεδρος.Υποσχόµενος την ανάληψη έργου κατασκευής φωτοβολταµκών πάρκων ή τοποθέτησης φωτοβολταµκών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές πανελλαδικά, έπειθε πολίτες να του καταβάλουν µεγάλα χρηµατικά ποσά ως αρχικό κεφάλαιο, υπογράφοντας συµφωνητικά-συµβάσεις, χωρίς ωστόσο ουδέποτε να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν τα υποτιθέµενα αυτά έργα. Για τον σκοπό αυτό τα µέλη της οργάνωσης είχαν νοικιάσει γραφεία στην Αθήνα, την έδρα των οποίων µετέφεραν κατά καιρούς ώστε να

µην είναι εύκολος ο εντοπισµός τους. Είχαν δε διακριτούς ρόλους και εµφανίζονταν στους υποψήφιους πελάτες ως οικονοµικοί ή εµπορικοί διευθυντές, δικηγόροι, µηχανικοί ή εργαζόµενοι της εταιρείας και τους διαβεβαίωναν για την πρόοδο των εργασιών και την πορεία του έργου.Από τη µέχρι στιγµής έρευνα έχει εξακριβωθεί η εξαπάτηση, από τις αρχές του 2012, συνολικά 17 πολιτών, από τους οποίους απέσπασαν συνολικά 567.018 ευρώ.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρµόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τον εντοπισµό και άλλων παρόµοιων περιπτώσεων συνεχίζεται.

νες τουριστικές περιοχές, στους κλάδους εστίασης και καταλυµάτων που δεν µπορούν να δικαιολογηθούν καθώς βρισκόµαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου», δήλωσε ο κ. Βρούτσης. «Για τις συγκεκριµένες περιοχές, έδωσα εντολή στους ελεγκτικούς µηχανισµούς του υπουργείου να ελέγξουν τις εν λόγω επιχειρήσεις. Επίσης, από τα συγκριτικά στοιχεία ροών απασχόλησης διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις σε νησί του Αιγαίου κινούνται σαν να µην έχει υπάρξει καλοκαιρινή περίοδος. Οι στοχευµένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν κατά την διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεµβρίου», προσέθεσε.

Thriassio 20130809  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you