Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Άµεσα οι νέες προσλήψεις σχολικών καθαριστριών Επισηµαίνει µε επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε

Σåë. 5

∆ηµοτικό Συµβούλιο ... υψηλών θερµοκρασιών στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Στη σηµερινή συνεδρίαση οι εγκρίσεις ισολογισµού - απολογισµού του 2011

Σåë 2

Αυξηµένη ετοιµότητα σήµερα για πυρκαγιές Πολύ υψηλός ο κίνδυνος προειδοποιεί η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας

ΕΛΠΕ: "Πράσινο φως" από το ∆Σ για πώληση ∆ΕΣΦΑ Σåë. 5

Óåë. 9

Ειδικά διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σηµασίας

«Σφίγγει περισσότερο το ζωνάρι» για τους ∆ήµους «Μαχαίρι» στις δαπάνες µε κοινή υπουργική απόφαση εν’ όψει των προaπολογισµών του 2014 - Με το «σταγονόµετρο» υπερωρίες, προµήθειες και επιχορηγήσεις σε Συλλόγους ΚΕ∆Ε: Ζητεί ΚΥΑ για ανάθεση αρµοδιοτήτων της δηµοτικής αστυνοµίας στην ΕΛ.ΑΣ.

Σåë. 2

Óåë. 3-6

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΟΙ ΦΑΓΙΕ & ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Αύξηση πωλήσεων και

ενίσχυση του κύκλου εργασιών το α΄ 6µηνο του 2013

ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ενίσχυση του δηµοτικού φωτισµού ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ στο Πόρτο Γερµενό Σåë. 7

Σåë. 8 Óåë. 3

Β άζε ι µπ ρο ς το ΥΠ ΕΚΑ για το νέο ρυ θµ ι στ ι κ ό σ χ έδι ο Α θ ήν α ς – Α τ τ ικ ή ς

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕ∆ Σåë. 4

∆ΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ó å ë. 10-12

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: ∆ευτέρα 5.8.2013 Καιρος : Αίθριος 'Ανεµοι: βορειοανατολικοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 25 έως 34 βαθµούς κελσίου.

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο ΓΙ Ο

Προεόρτια της Θείας Μεταµορφώσεως, Ιεροµάρτυρος Φαβίου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

∆ηµοτικό Συµβούλιο ...υψηλών θερµοκρασιών στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας Στη σηµερινή συνεδρίαση οι εγκρίσεις ισολογισµού - απολογισµού του 2011

∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 Ελευσίνα Στυλιάρα Ελένη Εθνικής Αντιστάσεως 88 Τηλέφωνο: 210 55 41 216 Αχαρνές Παγώνα Αργυρώ Χ. Θρακοµακεδόνων 10, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102443437 Παππούς Ευάγγελος ∆. Αριστοτέλους 50, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102466478 Ασπρόπυργος Αντωνάρας ∆ηµήτριος Συγγρού & Τζαβέλλα 25Α Τηλέφωνο: 210 5571663 Άνω Λιόσια Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102474995 Μάνδρα Μαρτζέλης Χρήστος Νικολάου Ρόκκα 56 Τηλέφωνο: 210 5541341 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Για οικονοµικά θέµατα θα προσέλθουν στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα στις 3 το µεσηµέρι οι δηµοτικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Μόλις δυο είναι τα θέµατα και αφορούν την συζήτηση και έγκριση του απολογισµού και του ισολογισµού για το οικονοµικός έτος 2011. Ωστόσο αναµένεται να επικρατήσουν υψηλοί τόνοι,

αφού τα οικονοµικά του ∆ήµου, αποτελούν µόνιµο πεδίο αντιπαράθεσης της δηµοτικής αρχής µε τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη έχει ως εξής: 1. Έγκριση απολογισµού ∆ήµου Μάνδρας –Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2011. 2. Έγκριση ισολογισµού ∆ήµου Μάνδρας–Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2011.

ΚΕ∆Ε: Ζητεί ΚΥΑ για ανάθεση αρµοδιοτήτων της δηµοτικής αστυνοµίας στην ΕΛ. ΑΣ. Την άµεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θα προβλέπει την ανάθεση στην Ελληνική Αστυνοµία αρµοδιοτήτων που ασκούσε η δηµοτική αστυνοµία, ζητεί η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος. Με επιστολή του ο πρόεδρος της Ένωσης Κ. Ασκούνης ενηµερώνει τους υπουργούς Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ότι για την υλοποίηση της συγκεκριµένης διαδικασίας απαιτείται σύµφωνα µε το νόµο να εκδώσουν ΚΥΑ η οποία θα προβλέπει την παράλληλη άσκηση της αρµοδιότητας µέχρι την οριστική µεταφορά της στην Ελληνική Αστυνοµία στις 22 Σεπτεµβρίου 2013. Όπως σηµειώνει στην επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, το τελευταίο διάστηµα έχει γίνει δέκτης σχετικών αιτηµάτων από ένα µεγάλο µέρος των 81 δήµων που είχαν δηµοτική αστυνοµία. «Η βίαιη απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τη ∆ηµοτική Αστυνοµία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήµατα στους δήµους που δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα αστυνόµευσης. Η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο έλεγχος τους παραεµπορίου και των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αποτελούν ορισµένα µόνο ενδεικτικά παραδείγµατα αρµοδιοτήτων που δεν µπορούν να ασκηθούν», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΚΕ∆Ε.


∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

«Σφίγγει περισσότερο το ζωνάρι» για τους ∆ήµους «Μαχαίρι» στις δαπάνες µε κοινή υπουργική απόφαση εν’ όψει των προaπολογισµών του 2014

-

Με το «σταγονόµετρο» υπερωρίες, προµήθειες και επιχορηγήσεις σε Συλλόγους

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60

Περιορισµούς στις δαπάνες των δήµων µε φόντο τους προaπολογισµούς του 2014, έρχεται να επιβάλει Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονοµικών και Εσωτερικών. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για Κοινή υπουργική απόφασή, µε τις υπογραφές του αναπληρ-

ωτή υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Στα¶κούρα και του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, κατευθύνει τους δήµους για εφαρµογή περιοριστικής πολιτικής δαπανών το 2014 ενόψει της κατάρτισης των προ·πολογισµών τους. Μεταξύ άλλων, στην απόφαση αναφέρονται συγκεκριµένες κατηγορίες δαπανών στις οποίες συνίσταται προ τους αρµόδιους φορείς να προχωρήσουν σε εξοικονοµήσεις σε σχέση µε φέτος. Συνέχεια στη σελ. 6

Αυξηµένη ετοιµότητα σήµερα για πυρκαγιές Πολύ υψηλός ο κίνδυνος σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπει για σήµερα ∆ευτέρα, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Περιφέρεια Αττικής (περιλαµβανοµένης της Τροιζηνίας και των Κυθήρων), τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Αργολίδος, Κορινθίας, Αρκαδίας (Τρίπολη), Λακωνίας (Μολάοι), Χανίων, Ρεθύµνης και Κυκλάδων, καθώς και για τη Σκύρο, τη Χίο και τη Λέσβο. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενηµερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τους οργανισµούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα προκειµένου να αντιµετωπίσουν άµεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Με βάση τα προβλεπόµενα, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αµέλεια. Συνέχεια στη σελ. 4

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¶στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Έξυπνες υπηρεσίες και παροχές ενόψει καλοκαιρινών διακοπών Το επιβατικό κοινό που θα προτιµήσει το τρένο για τις µετακινήσεις του ενόψει των καλοκαιριών διακοπών τον µήνα Αύγουστο θα έχει µια σειρά από υπηρεσίες και παροχές από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για την καλύτερη και πιο άνετη µετακίνησή του, αλλά και τον προγραµµατισµό της έγκαιρης έκδοσης των εισιτηρίων του. Έτσι, οι επιβάτες, µεταξύ άλλων, θα µπορούν µέσω του φορητού τους υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, χάρη στην υπηρεσία βελτιωµένης ψηφιακής επικοινωνίας που παρέχεται σε βαγόνια µε την αντίστοιχη ένδειξη. Επίσης, στον σταθµό της Αθήνας η υπηρεσία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Free WiFi Hot Spot παρέχει δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο ίντερνετ για 30 λεπτά. Ακόµη όσοι έχουν προορισµό τη Θεσσαλονίκη θα µπορούν να συνδυάσουν τη µεταφορά τους στις συνοικίες της πόλης µε την υπηρεσία ΤΡΑΙΝΟΤΑΞΙ, µε σηµαντική έκπτωση στο κόµιστρο. Οι ταξιδιώτες µε προορισµό το λιµάνι του Πειραιά έχουν πρόσβα-

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕ∆

ση στις προβλήτες στο ύψος της Πύλης Ε5 (από όπου ξεκινούν τα λεωφορεία του ΟΛΠ), για να συνεχίσουν το ταξίδι τους µε πλοίο. Πρόσφατα έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους η λεωφορειακή γραµµή Θεσσαλονίκη-Φιλιππούπολη και η µεταφορά µε λεωφορείο των παραθεριστών από τον σταθµό Ν. Πόροι στις παραλίες της Πιερίας και αντίστροφα. Τέλος, στη διάθεση των ταξιδιωτών λειτουργεί και η τηλεφωνική γραµµή 14511, µε τη χρήση της οποίας µπορούν πλέον όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να κλείνουν τηλεφωνικά τα εισιτήριά τους.

Ξανακόβουν κλήσεις οι δηµοτικοί αστυνοµικοί µέχρι να ολοκληρωθεί η διαθεσιµότητα Ο δήµος Αθηναίων ξεκίνησε ενηµέρωση των οδηγών για προµήθεια καρτών στάθµευσης, καθώς οι έλεγχοι -που είχαν ουσιαστικά σταµατήσει µετά την απόφαση της κυβέρνησης να τεθούν σε διαθεσιµότητα οι 1.030 δηµοτικοί αστυνοµικοί του ∆ήµου Αθηναίων- άρχισαν εκ νέου και βεβαιώθηκαν παραβάσεις στάθµευσης αυτοκινήτων. Ο δήµαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης είχε την συνάντηση µε εκπροσώπους των εργαζοµένων στη ∆ηµοτική Αστυνοµία και τους κάλεσε «να εκτελούν απαρέγκλιτα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαθεσιµότητάς τους». Ο κ. Καµίνης συζήτησε µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στη ∆ηµοτική Αστυνοµία τις εξελίξεις στο ζήτηµα του µέτρου της διαθεσιµότητας (το οποίο χαρακτήρισε βεβιασµένο) και την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη της Αθήνας, µετά την ανακοίνωση των αποφάσεων της κυβέρνησης.

ΥΠΑΝ: Ο ΣΕΛΠΕ µετέχει στη Συµφωνία Τιµής για µείωση των τιµών στην εστίαση Ο ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος), ανταποκρινόµενος στην πρόσκληση της Πολιτείας για να περάσει στον τελικό καταναλωτή η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, προστίθεται στους φορείς που θα πιστοποιούν τα µέλη τους (τις µεγάλες µονάδες λιανικής πώλησης οι οποίες διατηρούν χώρους εστίασης) µε το ειδικό σήµα µείωσης των τιµών, που αποκτούν όσες επιχειρήσεις εστίασης συµµετέχουν στη Συµφωνία τιµής και µειώνουν τις τιµές του τιµοκαταλόγου τους τουλάχιστον κατά τα ¾ αυτού, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%. Σε συνάντηση που είχε µε τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθ. Σκορδά, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ κ. Α. Μακρής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο εµπορικός κόσµος που σχετίζεται µε την εστίαση θα στηρίξει στη µεγάλη του πλειοψηφία τη Συµφωνία Τιµής και θα µειώσει τις τιµές σε ποσοστό άνω του 5%. Ο κ. Σκορδάς τον ευχαρίστησε για τη συµµετοχή του ΣΕΛΠΕ στην προσπάθεια. Όπως και οι υπόλοιποι φορείς, ο ΣΕΛΠΕ αναλαµβάνει και την ευθύνη του ελέγχου της όλης διαδικασίας ως προς τα µέλη του. Συνέχεια από σελ. 3

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόµενοι του ΟΑΕ∆ σήµερα ∆ευτέρα και την Τρίτη , σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την κινητικότητα. «∆εν θα τους επιτρέψουµε την αποδόµηση του ΟΑΕ∆. Η κοινωνική πρόνοια είναι δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση της Πολιτείας. Ενωµένοι, αποφασισµένοι και δυνατοί θα αντιµετωπίσουµε κάθε παράλογη ενέργεια της Κυβέρνησης. Η κινητικότητα, η διαθεσιµότητα ή όπως αλλιώς ονοµάζουν οι συγκυβερνώντες την όποια ενέργεια εις βάρος των εργαζοµένων στον ΟΑΕ∆ είναι ενέργεια πρώτα εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και µετά εις βάρος των υπαλλήλων του ΟΑΕ∆! Όποιος υπερβεί αυτή την «κόκκινη γραµµή» θα βγει εκείνος στη διαθεσιµότητα από τον λαό» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή τους.

Χρήσιµες συµβουλές για τον περιορισµό του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος για την Πολιτική Προστασία του ∆ήµου Περιστερίου Στυλιανός Κανέλλος παραθέτει µερικές χρήσιµες συµβουλές για τον περιορισµό του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώµατος: Για να µην προκαλέσουµε πυρκαγιά από αµέλεια ∆εν πετάµε ποτέ αναµµένα τσιγάρα όταν βρισκόµαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αµέλεια. ∆εν καίµε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουµε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση

τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες). ∆εν ανάβουµε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς µήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα. Αν είστε κυνηγός ή εκδροµέας Μην κάνετε χρήση φωτιάς όταν η θερµοκρασία είναι πάνω από 30o C. Είναι προτιµότερο να πάρετε µαζί σας έτοιµα τρόφιµα. Ποτέ µην πετάτε αναµµένο τσιγάρο. Βεβαιωθείτε πριν αποµακρυνθείτε ότι αυτό έχει σβήσει εντελώς. Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος.Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Σεβασθείτε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Μην κάνετε χρήση υπαίθριων ψησταριών.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ.ΕΣ. ΠΡΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ Αποστολή των αιτηµάτων για

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

ΕΛΠΕ: "Πράσινο φως" από το ∆Σ για πώληση ∆ΕΣΦΑ

πυρασφάλεια και ναυαγοσώστες

Την αποστολή του συνόλου των αιτηµάτων για τη σύναψη δίµηνων συµβάσεων για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, ζητεί από τους δηµάρχους µε νεότερη επιστολή του το υπουργείο Εσωτερικών. Το σχετικό κείµενο έχει κοινοποιηθεί στους δήµους και από την ΚΕ∆Ε, η οποία ζητεί από τα µέλη της να προβούν

σε όλες αυτές τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Στην επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών τονίζεται µεταξύ άλλων ότι ενώ οι συµβάσεις αυτές βαίνουν προς τη λήξη τους εξακολουθούν να εκκρεµούν προς έγκριση αρκετά αιτήµατα. Οι δήµοι καλούνται να ενηµερώσουν για τις ενέργειες τους και τα µέτρα που έχουν λάβει.

Αναγκαίες οι νέες προσλήψεις σχολικών καθαριστριών σύµφωνα µε την ΚΕ∆Ε

Τ

η λήψη άµεσων µέτρων για να µπορέσει να γίνει γρήγορα ο προγραµµατισµός του προσωπικού που θα εργαστεί για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων, επισηµαίνει µε επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Κώστας Ασκούνης. Σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο, οι δήµοι είναι υποχρεωµένοι να καταρτίσουν συµβάσεις για την υλοποίηση των καθαρισµών. Ωστόσο, το χρονικό διάστηµα µέχρι την 1η Σεπτέµβρη, όπου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σύναψη συµβάσεων, είναι ιδιαίτερα µικρό. Για αυτό η ΚΕ∆Ε προτείνει ο προγραµµατισµός να γίνει σύµφωνα µε το παλαιό καθεστώς.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. συνεδρίασε πρόσφατα για να εξετάσει τη δεσµευτική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία SOCAR ύψους 400εκ. ευρὠ για την εξαγορά του 66% του µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – 31% ΤΑΙΠΕ∆), η οποία έχει ήδη γίνει αποδεκτή από το ∆.Σ. του ΤΑΙΠΕ∆. Το ∆.Σ. ενέκρινε την παραπάνω προτεινόµενη συναλλαγή και εισηγήθηκε την οριστική έγκρισή της από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, η οποία και συνεκλήθη προς το σκοπό αυτό για την 2 Σεπτεµβρίου 2013. Η προτεινόµενη συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τις αρµόδιες εθνικές και Ευρωπαeκές ρυθµιστικές αρχές.

Ανοικτές οι κλιµατιζόµενες αίθουσες του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας όλες τις θερµές ηµέρες του καλοκαιριού

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι κοινωνικές ο δήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας, έχει µεριµνήσει για τη υπηρεσίες στον ∆ήµο Μάνδρας λειτουργία κλιµατιζόµενων χώρων στα –Ειδυλλίας για την αντιµετώπιση Κ.Α.Π.Η. που θα λειτουργήσουν ως Οι αίθουσες θα προβληµάτων που µπορούν να αίθουσες υποδοχής και αναµονής του προκύψουν από τις καιρικές συνθήπαραµένουν κοινού. κες, λόγω των υψηλών θερµοκραΟ ίδιος ο ∆ήµαρχος, κ. Γεώργιος ανοικτές προς το σιών αυτών των ηµερών. ∆ρίκος, ενηµερώνει πως στο Παλιό Ήδη , λαµβάνονται προληπτικά κοινό από τις δηµαρχείο της πόλης που βρίσκεται µέτρα για την ανακούφιση οµάδων 8 το πρωί ως στην οδό Θεµιστοκλέους 10, άνθρωποι του πληθυσµού που θα µπορούν να όλων των ηλικιών µπορούν να καταφεύγουν για να δροσιστούν σε τις 8 το βράδυ. πηγαίνουν και να παίρνουν ανάσες κλιµατιζόµενες αίθουσες. δροσιάς στις ειδικά διαµορφωµένες Στο πλαίσιο της πολιτικής σχεδίααίθουσες του δήµου, για όλες τις ζεστές ηµέρες και σης εκτάκτων αναγκών και προκειµένου να αντιµετωως το τέλος του καλοκαιριού. πιστούν χωρίς προβλήµατα από τις ευπαθείς οµάδες Οι αίθουσες θα παραµένουν ανοικτές προς το κοινό του πληθυσµού της πόλης οι υψηλές θερµοκρασίες που πιθανόν να σηµειωθούν τον Αύγουστο, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Κα λλι τε χν ικός Αύγο υστο ς στη ∆ηµοτική Ενότητα Ερυθρ ών Στις 12 Αυγούστου η έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ 2013» Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας στα πλαίσια των ετήσιων πολιτιστικών Η είσοδος εκδηλώσεων συνεχίζει το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα και πραγµατοποιεί τα «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ 2013». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν τη ∆ευτέρα 12 Αυγούστου σε όλες τις 2013 και θα περιλαµβάνουν δράσεις για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. εκδηλώσεις Θέατρο, µουσική, παιδικές παραστάσεις, χορός θα κατακλύσουν τις πλατείες ε ί ναι ελεύθερη των Ερυθρών µέχρι το τέλος Αυγούστου. Ξεχωριστή θέση κατέχει το πανηγύρι που θα γίνει µε αφορµή τον εορτασµό της Ηµέρας της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην Κεντρική Πλατεία. Την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013, αµέσως µετά την περιφορά της Ιερής Εικόνας, έχει προγραµµατιστεί πλούσιο µουσικό, παραδοσιακό βράδι για όλους τους προσκεκληµένους και παρευρισκοµένους. Συµπληρωµατικά αναφέρουµε ότι θα πραγµατοποιηθούν τέσσερις θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται σε όλα τα ενδιαφέροντα του κοινού. Την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013, από το χώρο της Αρχαίας Τραγωδίας, η Κερασία Σαµαρά µε την οµάδα της θα ανεβάσουν την «Ιφιγένεια εν Ταύροις». Την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013 σειρά έχει το γέλιο µε την παράσταση «Συµπέθεροι από τα Τίρανα», ενώ την Κυριακή 25 Αυγούστου 2013 θα παρουσιαστεί από το ∆ΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου το έργο, µε την υπογραφή του µεγάλου Αλέκου Σακελλάριου, «Σύντροφε Μεγαλειότατε». Το θεατρικό σκέλος των «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΩΝ» θα κλείσει η θεατρική παράσταση «8 Συγγραφείς. 10 Μονόπρακτα» του Θεατρικού Εργαστηρίου του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ματαράγκα. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται επίσης Θέατρο Σκιών, Κουκλοθέατρο, µουσική βραδιά αφιερωµένη στον σπουδαίο Νίκο Ξυλούρη, παραδοσιακούς χορούς κ.α. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη καθώς πρόθεση του ∆ήµου είναι όλοι να έχουν πρόσβαση στα πολιτιστικά δρώµενα και αγαθά του τόπου µας.

Στα 10 τα κρούσµατα λοίµωξης νοσηλεύονταν µε εγκεφαλίτιδα σε Μονάτου ιού του ∆υτικού Νείλου δες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσοκο-

Αυξάνονται επικίνδυνα τα σοβαρά κρούσµατα της λοίµωξης του ιού του ∆υτικού Νείλου, µε τη βορειοανατολική Αττική να έχει δεχθεί τα περισσότερα «χτυπήµατα». Το ανησυχητικό είναι, πως ένα στα δύο κρούσµατα αφορά σε εγκεφαλίτιδα ή µηνιγγίτιδα, δηλαδή λοίµωξη του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Μέχρι και το βράδυ της Πέµπτης δύο ασθενείς

µείων της Αττικής. Το τελευταίο 48ωρο άλλα δύο νέα περιστατικά προστέθηκαν στον κατάλογο των επιβεβαιωµένων κρουσµάτων του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ανεβάζοντας έτσι τον αριθµό των ατόµων που εκδήλωσαν τη λοίµωξη του ιού του ∆υτικού Νείλου σε 10.Και τα δύο περιστατικά αφορούν ηλικιωµένους άνω των 65 χρόνων στις περιοχές της Πεντέλης και της Παλλήνης. Από τα 10 µέχρι στιγµής κρούσµατα, τα 8 έχουν εντοπιστεί στη βορειοανατολική Αττική, από το Ηράκλειο µέχρι την Πεντέλη και την Παλλήνη, τα Σπάτα και την Αρτέµιδα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα αφορούν σε 3 γυναίκες και 7 άνδρες. Όπως φαίνεται, ο ιός πλήττει κυρίως τους ανθρώπους άνω των 65 χρόνων. Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΕΛΠΝΟ υπενθυµίζει στους πολίτες να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, από τα οποία και µεταδίδεται ο ιός στους ανθρώπους.

Συνέχεια από σελ. 3

Ενδεικτικά θα πρέπει να ελαττωθούν: - Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιµετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας. - Οι δαπάνες υπηρεσιακών µετακινήσεων, προµηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος κ.ο.κ. - Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες που αφορούν µεταξύ άλλων επιχορηγήσεις προς Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, βοηθήµατα σε οικονοµικά αδυνάτους. Όπως αναφέρεται, οι δαπάνες αυτές πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβληµένες.

∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

∆ωρεάν Μαθήµατα Βυζαντινής Αγιογραφίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Άνω Λιοσίων

∆ιδασκαλία Βυζαντινής Αγιογραφίας παρέχεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή επικοινωνώντας µε τον Εφηµέριο του Ναού, στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην αφίσα ανακοίνωσης. Τα τµήµατα και οι ώρες θα καθοριστούν ανάλογα µε τον αριθµό των ενδιαφεροµένων και µε το επίπεδο γνώσης του αντικειµένου.

Αποζηµιώσεις σε 2.069 δικαιούχους στις 6 Αυγούστου από τον ΕΛΓΑ

Την Τρίτη 6 Αυγούστου 2013, θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ αποζηµιώσεις, ύψους 1.054.402,12 ευρώ, σε 2.069 παραγωγούς, για τα προγράµµατα κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων «Ετήσιο 2009» και «Πυρκαγιές 2009». Πρόκειται για ενισχύσεις, κυρίως, απώλειας παραγωγής σε καλλιέργεια βρώσιµης ελιάς ποικιλίας Αµφίσσης και αφορούν παραγωγούς των νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αττικής, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Πρέβεζας και Φθιώτιδας.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

∆ωρεάν πρόγραµµα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων για ευπαθείς οµάδες στο Ίλιον

Συνελήφθη 28χρονος για κλοπές σε περιοχές της ∆υτικής Αθήνας Συνελήφθη στο Αιγάλεω, από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, 28χρονος ηµεδαπός, ο οποίος στις 23-6-2013, µαζί µε τον 34χρονο συνεργό του που αναζητείται, διέρρηξαν οικία ηµεδαπού στο Αιγάλεω και αφαίρεσαν χρηµατικό ποσό, κοσµήµατα, ηλεκτρονικές συσκευές, ένα αεροβόλο πιστόλι και ένα κυνηγετικό όπλο. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Εβδοµήντα έξι (76) δισκία LEXOTANIL . Προσωπικά έγγραφα και κάρτες αναλήψεως τραπεζών τρίτων ατόµων. Ένα (1) κινητό τηλέφωνο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 28χρονος, το τελευταίο πεντάµηνο είχε διαπράξει τέσσερις (4) κλοπές από ηµεδαπούς και οικίες αφαιρώντας χρηµατικά ποσά, προσωπικά έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείµενα. Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεµεί καταδικαστική απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου κακουργηµάτων, µε την οποία του έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών για ληστεία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Αποκατάσταση βλαβών σε κολώνες της ∆ΕΗ στο Πόρτο Γερµενό Άµεση ήταν η κινητοποίηση του ∆ήµου ΜάνδραςΕιδυλλίας ενόψει καλοκαιριού για την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων της περιοχής στο Πόρτο Γερµενό, όσο και των παραθεριστών που το επισκέπτονται καθηµερινά.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ∆ήµος προχώρησε στην φωταγώγηση της πόλης, ώστε οι δρόµοι στην κεντρική πλατεία όσο και στην κεντρική οδό, να αποκτήσουν νέες λάµπες και νέους πυλώνες κατά µήκος των παραπάνω οδών, προς ενίσχυση του δηµοτικού φωτισµού από τις φθορές και τις κλοπές που είχαν γίνει. Παράλληλα, έγινε από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου, αποκατάσταση των βλαβών σε κολώνες της ∆ΕΗ που παρουσίαζαν πρόβληµα και είχαν ρίξει ολόκληρες γειτονιές στο σκοτάδι. Έτσι, για πρώτη φορά, τις νυχτερινές ώρες το Πόρτο Γερµενό, φωτίζεται µε δεκάδες καινούργιες και ισχυρές λάµπες φωτισµού, πιο ανθεκτικές και φιλικές στο περιβάλλον.

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Π

ιλοτικό πρόγραµµα δωρεάν αιµατολογικών και καρδιολογικών εξετάσεων για πολίτες από 40 ετών και άνω που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, ξεκινά από τη ∆ευτέρα 26 Αυγούστου και ως το τέλος Σεπτεµβρίου 2013, ο ∆ήµος Ιλίου, σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, κατόπιν των εξετάσεων θα συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο συµβάλλοντας στη µελέτη για την καταγραφή της συχνότητας των νοσηµάτων και των προδιαθεσικών παραγόντων για καρδιαγγειακά νοσήµατα όπως η υπερλιπιδαιµία, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, το άγχος και η κατάθλιψη. Η µελέτη συντονίζεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ειδικότερα από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής σε συνεργασία µε την Α’ Καρδιολογική Κλινική.Η πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης µελέτ-

ης εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Μειώνοντας την ανισότητα στην Υγεία µέσω της βελτιστοποίησης της παρεχόµενης πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας σε ευάλωτους πληθυσµούς σε περιόδους κρίσης» που, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει την κατάρτιση επαγγελµατιών Υγείας στην πρόληψη, στον προσυµπτωµατικό έλεγχο και στην παρέµβαση στην κοινότητα στα καρδιαγγειακά νοσήµατα. Όλες οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν από εξειδικευµένη οµάδα ιατρών και επιστηµόνων και θα λάβουν χώρα στα ∆ηµοτικά Ιατρεία του ∆ήµου Ιλίου (2η Μονάδα, Γρηγορίου Ε΄ 25, Άγιος Φανούριος). Οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι, ανασφάλιστοι ή οικονοµικά αδύναµοι πολίτες που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο πρόγραµµα των δωρεάν ιατρικών εξετάσεων παρακαλούνται να δηλώσουν συµµετοχή και να κλείσουν σχετικό ραντεβού, επικοινωνώντας µε τη 2η Μονάδα των ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου Ιλίου στο τηλ. 2102624090 (υπεύθυνη κα. Αδάµ Ελένη). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περιφέρεια Αττικής: Με δέκα υδροφόρες συνέβαλε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Μαρκόπουλο Γιάννης Σγουρός: Παραµένουµε σε απόλυτη ετοιµότητα για οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια µας ζητηθεί

Η Περιφέρεια Αττικής διέθεσε δέκα υδροφόρα οχήµατα στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι Πυροσβεστικές ∆υνάµεις για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που µαίνεται κοντά στο Μαρκόπουλο στην Ανατολική Αττική. Στον τόπο της πυρκαγιάς βρίσκονται από την πρώτη στιγµή η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Χρυσάνθη Κισκήρα, ο Προ¶στάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Ανδρέας Πράσινος, καθώς και ο Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος, Γιώργος Φουντάς, οι οποίοι προσπαθούν να συµβάλλουν

στο δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε σχετικά:«Η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγµή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ανταποκρίθηκε στην έκκληση του ∆ήµου Μαρκόπουλου – Μεσογαίας θέτοντας σε επιφυλακή όλα τα πυροσβεστικά µέσα που διαθέτει καθώς και όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες της. Σε πρώτη φάση συνδράµουµε στο δύσκολο έργο της πυρόσβεσης µε δέκα υδροφόρα οχήµατα, έχουµε στον τόπο της πυρκαγιάς την Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής

Αττικής, κα Κισκήρα µαζί µε τον ∆ιευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και παραµένουµε σε απόλυτη ετοιµότητα για οποιαδήποτε περεταίρω βοήθεια µας ζητηθεί. Συµµεριζόµαστε την αγωνία των κατοίκων που βλέπουν να κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, ενώ θα πρέπει να σταθούµε και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν για ακόµα µία φορά οι πυροσβέστες, καθώς και οι εθελοντές κάτοικοι της περιοχής για να σωθούν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές από αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.»


∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ Αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση του κύκλου εργασιών το α΄ 6µηνο του 2013 Το Α' Εξάµηνο του 2013 ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ ενίσχυσε περαιτέρω τα βασικά οικονοµικά του µεγέθη, αυξάνοντας τις πωλήσεις, παράγοντας θετικές ταµειακές ροές και µειώνοντας περαιτέρω τον καθαρό δανεισµό του. Η σαφής πλέον ανάκαµψη στις ΗΠΑ και η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο, σε συνδυασµό µε την αύξηση των εξαγωγών και τη µείωση του κόστους, αντιστάθµισαν τη συνεχιζόµενη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση για 5ο συνεχές τρίµηνο την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2013. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), µειώθηκαν κατά 12,6% στα €67,9 εκατ. Τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα €5,3 εκατ., έναντι €27,8 εκατ. το 2012. O κύκλος εργασιών για το Α' Εξάµηνο του 2013 ανήλθε σε €571,9 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 4,4% σε σύγκριση µε το Α' Εξάµηνο του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) µειώθηκαν κατά 17,8% και έφθασαν τα €92,2 εκατ. Tα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν ζηµίες ύψους €21,8 εκατ., έναντι κερδών ύψους €8,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα εξαµήνου του Οµίλου είχε η υποχώρηση τοπικών νοµισµάτων, κυρίως της αιγυπτιακής λίρας, έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες ο κύκλος εργασιών του Α' εξαµήνου θα είχε αυξηθεί κατά 8% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν µειωθεί κατά 12,6%. Επιπλέον, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ο Όµιλος δεν είχε έσοδα από την πώληση δικαιωµάτων διοξειδίου του άνθρακα. Λειτουργικά αποτελέσµατα Στην Ελλάδα η ζήτηση τσιµέντου και δοµικών υλικών εξακολουθεί να υποχωρεί από τα εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα κατανάλωσης του 2012, αν και µε ηπιότερους ρυθµούς. Ο ιδιωτικός κατασκευαστικός κλάδος έχει οδηγηθεί ουσιαστικά σε αδράνεια ενώ σε χαµηλά επίπεδα κινούνται και τα δηµόσια έργα. Για τον ΤΙΤΑΝΑ, η εγχώρια ζήτηση απορροφά πλέον περίπου το 1/6 του παραγωγικού δυναµικού των εγκαταστάσεων, ο βαθµός απασχόλησης των οποίων εξαρτάται από την εξασφάλιση του εφοδιασµού εξαγωγικών προορισµών, στα πλαίσια ιδιαίτερα έντονου διεθνούς ανταγωνισµού. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τοµέα Ελλάδας και ∆υτικής Ευρώπης παρουσίασε αύξηση το Α' Εξάµηνο 2013 2,4%

έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 και ανήλθε στα €121,7 εκατ. λόγω της σηµαντικής αύξησης των εξαγωγών. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε €9,1 εκατ., εµφανίζοντας πτώση 67,9% σε σύγκριση µε το Α' Εξάµηνο του 2012. Στις ΗΠΑ και ειδικότερα στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες όπου δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο ο Όµιλος, η σηµαντική ανάκαµψη της αγοράς κατοικιών, ιδιαίτερα στη Φλόριντα, ευνοεί τη ζήτηση δοµικών υλικών, οδηγώντας σε σταδιακή βελτίωση των αποτελεσµάτων του Οµίλου. Επιπρόσθετα, η εταιρία του Οµίλου Separation Technologies LLC (ST) συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία σηµειώνοντας άνοδο πωλήσεων και κερδοφορίας. Το Α΄ Εξάµηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών του Οµίλου στις ΗΠΑ έφτασε τα €193,4 εκατ., αυξηµένος κατά 9,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφτασαν τα €10,3 εκατ. βελτιωµένα κατά 139,2%. Στις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ζήτηση δοµικών υλικών παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, το περιθώριο κέρδους συρρικνώθηκε λόγω του έντονου ανταγωνισµού. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου το Α' Εξάµηνο του 2013 µειώθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση µε το Α' Εξάµηνο του 2012 στα €99 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εµφάνισαν µείωση κατά 25,3% σε σύγκριση µε το Α' εξάµηνο του 2012 φθάνοντας τα €23,2 εκατ. Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιµέντου διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο , παρά την οξύτατη πολιτική κρίση και τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα. Παρά τις δυσκολίες στην παραγωγική διαδικασία και τις ελλείψεις στην τροφοδοσία καυσίµων, ο ΤΙΤΑΝΑΣ κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις του, µε τη συνεισφορά και εισαγόµενου κλίνκερ. Στην Τουρκία, ο κλάδος κατασκευών συνέχισε ανοδικά, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ συγχρόνως αύξηση παρουσίασαν και οι εξαγωγές. Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Τοµέα Ανατολικής Μεσογείου, συµπεριλαµβανοµένων των αρνητικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από τη διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας, εµφάνισε αύξηση 4,1% και ανήλθε σε €157,8 εκατ. Με σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες θα είχε αυξηθεί κατά 15,5%. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε €49,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%, ή 14,3% δίχως τις συναλλαγµατικές διαφορές.Το Α΄ Εξάµηνο του 2013 ο Όµιλος ενίσχυσε περαιτέρω τα θεµελιώδη οικονοµικά µεγέθη του. Με τη δηµιουργία ελεύθερων ταµειακών ροών ύψους €55 εκατ., πέτυχε την περαιτέρω µείωση του καθαρού δανεισµού κατά €10 εκατ. σε σύγκριση µε τις αρχές του έτους, ενώ σε σύγκρ

ιση µε τα τέλη Ιουνίου 2012 η µείωση ανέρχεται σε €54 εκατ. Από τις αρχές του 2009 και παρά την κατάρρευση των δύο σηµαντικότερων αγορών, της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου µειώθηκε κατά σχεδόν 50%, στα €586 εκατ. στα τέλη Ιουνίου 2013. Οι προοπτικές για το 2013 Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Αµερικανικών Τσιµεντοβιοµηχανιών (PCA), η αύξηση της κατανάλωσης τσιµέντου, στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες όπου δραστηριοποιείται κυρίως ο Όµιλος, κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου όρου της χώρας το Α' εξάµηνο, τάση η οποία αναµένεται να συνεχιστεί. Το PCA εκτιµά ότι η ζήτηση θα αυξάνεται µε διψήφιο ετήσιο ρυθµό κατά τη διάρκεια της επόµενης πενταετίας. Στην Ελλάδα, εκτιµάται ότι η ζήτηση δοµικών υλικών θα σηµειώσει περαιτέρω µείωση το 2013, από τα εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα του 2012. Τα προσδοκώµενα οφέλη από την επανέναρξη των δηµοσίων έργων αναµένεται να γίνουν αισθητά προς το τέλος του τρέχοντος έτους. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η οικονοµική ανάπτυξη παραµένει αναιµική. ∆εν αναµένονται ουσιαστικές αλλαγές στις αγορές δοµικών υλικών. Στην Αίγυπτο η κρίσιµη πολιτική κατάσταση καθιστά κάθε εκτίµηση για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές της αγοράς εξαιρετικά αβέβαιη. Προς το παρόν η ζήτηση τσιµέντου διατηρεί τη δυναµική της, όµως η αύξηση του κόστους παραγωγής και η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας αναµένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσµατα. O Όµιλος προχωρεί σε επενδύσεις προκειµένου να εξασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία των εργοστασίων του ανεξαρτήτως της επάρκειας της παροχής εγχώριου φυσικού αερίου, επενδύσεις που αναµένεται να έχουν θετική επίδραση στο κόστος παραγωγής από το 2014. Ανταποκρινόµενος στις προκλήσεις των καιρών, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη δηµιουργία θετικών ταµειακών ροών και τη συµπίεση των δαπανών, διατηρώντας όµως πάντα παράλληλα την επικέντρωσή του στην επίτευξη των µακροχρόνιων στρατηγικών στόχων του. Η µητρική Ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» το Α' Εξάµηνο του 2013 ανήλθε σε €118,9 εκατ., αυξηµένος κατά 6,7% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012 λόγω των κατά πολύ υψηλότερων εξαγωγών τσιµέντου. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €7,5 εκατ., µειωµένα κατά 75%. Τα καθαρά αποτελέσµατα παρουσίασαν ζηµίες ύψους €22,3 εκατ. έναντι κερδών €2 εκατ. το Α' Εξάµηνο του 2012.

Οµάδα εργασίας για την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών τροφίµων Η σηµασία της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προ¶όντων και η προστιθέµενη αξία που τους προσδίδει, καθιστώντας τα «πρεσβευτές» της χώρας µας στις αγορές του εξωτερικού, αποτέλεσαν αντικείµενο της πρώτης σύσκεψης της Οµάδας Εργασίας για την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προ¶όντων, που συστάθηκε πρόσφατα µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη. Στη σύσκεψη της Οµάδας Εργασίας που πραγµατοποιήθηκε, σήµερα Παρασκευή 12 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού, και του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου κ. Μόσχου Κορασίδη, ο κ. Τσαυτάρης έθεσε τους άξονες πολιτικής του Υπουργείου και τόνισε την αναγκαιότητα της στροφής, τόσο της χώρας µας, όσο και ολόκληρης της Ευρώπης, σε µια γεωργία ποιότητας. Στην Οµάδα Εργασίας προεδρεύει η Οµότιµη Καθηγήτρια ∆ιατροφής και Προληπτικής Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη

νών, κα Αντωνία Τριχοπούλου, ενώ συµµετέχουν εξειδικευµένοι επιστήµονες του κλάδου, και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου. Ο Υπουργός επεσήµανε ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να εκµεταλλευτεί η χώρα µας τη στροφή που πραγµατοποιεί η Ευρώπη, αλλά και ο κόσµος όλος προς την ποιότητα, µε την καθιέρωση των νέων σηµάτων ποιότητας της ορεινής, της νησιωτικής και της παραδοσιακής οικονοµίας, ενώ παράλληλα τόνισε την τεράστια σηµασία που αποδίδει το ΥΠΑΑΤ στην ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προ¶όντων ως µέσο διείσδυσης τους στις µεγάλες διεθνείς, αλλά και τοπικές αγορές. Τέλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων υπογράµµισε ότι τα µέλη της Οµάδας Εργασίας οφείλουν να εργαστούν εντατικά την επόµενη περίοδο, ώστε να καταλήξουν σε χρήσιµα και αξιοποιήσιµα συµπεράσµατα, µε απώτερο στόχο πάντα την ενίσχυση της ποιότητας και κατ’ επέκταση της εξωστρέφειας των ελληνικών αγροτικών προ¶όντων και την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιµασία για την αξιοποίηση της νέας ΚΑΠ και της νέας ΚΑλΠ προς το σκοπό αυτό.


∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Βάζει µπρος το ΥΠΕΚΑ για το νέο ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής Ειδικά διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σηµασίας

Ε

πιχείρηση εθνικής µεταρρυθµιστικής χωρικής ανασυγκρότησης, που θα συνοδεύεται από ένα ρεαλιστικό, επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, χρηµατοδότηση και διαθεσιµότητα ανθρώπινου δυναµικού και πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο µιας εθνικής συστράτευσης µε όλες τις παραγωγικές, πνευµατικές, επιστηµονικές και πολιτικές δυνάµεις του τόπου, ανακοίνωση η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, «η υπέρβαση της σηµερινής κρίσης της χώρας, µπορεί να ξεπεραστεί µόνο εάν στηριχτούµε στα δύο µεγάλα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα: τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η διαµόρφωση και εφαρµογή µιας ολοκληρω

Ασπρόπυργος : 2/08/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072 509 Fax: (+30) 213 2072 483 e-mail: sxol.epit.1@gmail.com Βαθµός Προτεραιότητας: Κοινός Χρόνος ∆ιατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Στο διηνεκές Αχαρνές, 25/07/2013 Αριθ. πρωτ.:1934 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ για την εκµίσθωση των κυλικείων του 3ου ∆ηµοτικού Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την εκµίσθωση του κυλικείου του 3ου ∆ηµοτικού Αχαρνών. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης την 26/08/2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:30.

µένης χωρικής µεταρρυθµιστικής ανασυγκρότησης του συνόλου της επικράτειας, αποτελεί αναπτυξιακόστοίχηµα, που πρέπει να κερδηθεί». Και σηµείωσε ότι «η θεσµοθέτηση ενός ολοκληρωµένου χωρικού πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας της χώρας, συνιστά µια κορυφαία δράση στήριξης του 1/3 του πληθυσµού και των αντίστοιχων οικονοµικών δραστηριοτήτων της πατρίδας µας». Ειδικότερα, η επιχείρηση εθνικής µεταρρυθµιστικής χωρικής ανασυγκρότησης πρόκειται να επιλύσει τα κενά και τις ασυµβατότητες του εθνικού χωροταξικού πλαισίου, των επιµέρους ειδικών χωροταξικών (ΑΠΕ, Βιοµηχανίας κ.ά.), των περιφερειακών χωροταξικών και ασφαλώς των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας - Αττικής, Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων µεγάλων και µικρότερων αστικών και περιαστικών κέντρων της

Όσοι επιθυµούν, µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά ενδιαφέροντος για το σχολικό κυλικείο που επιθυµούν στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών, στο κτήριο των δηµοτικών υπηρεσιών, 2ος όροφ., έως την 23/08/2013, ηµέρα Παρασκευή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072 509, απ’ όπου µπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισµού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 15:00). Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης να δηµοσιευθεί 30 τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού στην εξώθυρα του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολείων, καθώς και σε τοπικές εφηµερίδες. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ α/α

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αριθµ. Πρωτ.

: οικ.10

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “Attica tv” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης, ∆ήµου Ασπροπύργου, “Attica tv” ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ : Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, των άρθρων 192 παρ. 1 και 199 παρ. 2 του Ν. 3463/06 και του Π.∆. 270/81 περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων, τις διατάξεις των Ν. 2946/2001, Κ.Υ.Α. 52138/03, ΚΥΑ 61818/04, Ν. 1900/90, Ν. 2696//99, και τις διατάξεις του Νόµου 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις του και ειδικότερα η περ. β της παρ. 12 του άρθρου 1. Προκηρύσσει ανοικτό, πλειο-

χώρας, ενώ θα ενσωµατώσει τα προεδρικά διατάγµατα και τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σηµασίας. Στους έξι συναρµόδιους υπουργούς, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών / Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού, Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης, έφθασε το σχέδιο νόµου που αφορά στο νέο ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας - Αττικής, ώστε το αργότερο µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου να υπάρξει επικαιροποίηση και οριστικοποίηση των απόψεων και τοµεακών πολιτικών των συναρµόδιων υπουργείων. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι το νέο ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας - Αττικής να «περάσει» από τη Βουλή εντός του 2013 και αφού προηγηθεί η επίσηµη δηµόσια διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

δοτικό διαγωνισµό, για την ανάθεση της παραγωγής και διαχείρισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του µηνιαίου χρόνου λειτουργίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης, ∆ήµου Ασπροπύργου, Attica tv», µε τους παρακάτω όρους :

κατ’ επάγγελµα ανάλογες εργασίες, γεγονός το οποίο θα πιστοποιείται από το οικείο Επιµελητήριο, κατά τους όρους, που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας της Ευρωπα¶κής Ενώσεως, στην οποία είναι εγκατεστηµένος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί, η ανάθεση της παραγωγής και διαχείρισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του µηνιαίου χρόνου λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθµού, έναντι µηνιαίου τιµήµατος.

Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από προηγούµενες συµβάσεις του ∆ηµοσίου, είτε οι ίδιοι, είτε µέσω εταιρειών, στις οποίες είτε είναι µέλη της διοικήσεως τους ή νόµιµοι εκπρόσωποί τους, είτε κατέχουν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, ποσοστό συµµετοχής ίσο ή µεγαλύτερο του 30%, των µετοχών, των µεριδίων ή µερίδων κλπ..

Ο ανάδοχος θα καταβάλει στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης, ∆ήµου Ασπροπύργου, ¨Attica tv¨, κάθε πρώτη (1η) του µηνός καθ΄ όλη την διάρκεια της σύµβασης (δώδεκα µήνες), πάγιο χρηµατικό ποσό το οποίο αποτελεί αντικείµενο της διαγωνιστικής διαδικασίας, και ανέρχεται κατ΄ ελάχιστο σε 10.000 µηνιαίως. Οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν αποτελούν τµήµα της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ικαίωµα συµµετοχής, στη δηµοπρασία, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νοµικής µορφής που ασκεί

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 14/8/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.µ ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης, ∆ήµου Ασπροπύργου, ¨Attica tv¨, µε κλειστές, έγγραφες, πλειοδοτικές προσφορές. Τόπος της δηµοπρασίας ορίζεται η έδρα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης, ∆ήµου Ασπροπύργου, ¨Attica tv¨, στην οδό Αγ. Μαρίνας 2

στον Ασπρόπυργο. Τεύχη δηµοπρατήσεως καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης, ∆ήµου Ασπροπύργου, “Attica tv”, οδός Αγ. Μαρίνας 2, στον Ασπρόπυργο, τηλ. 2105582303, και ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail atticatv@aspropyrgos.gr. ΕΓΓΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του οριζόµενου -στη διακήρυξη- ελάχιστου ορίου προσφοράς και για χρονικό διάστηµα ενός έτους της σύµβασης, ήτοι δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €). Αυτή θα βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισµένης ελληνικής Τράπεζας πρώτης τάξεως, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας πρώτης τάξεως, κράτους – µέλους της Ε.Ε. συντεταγµένη κατά τον τύπο, που ισχύει για το ∆ηµόσιο. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης ∆ήµου Ασπροπύργου “Attica tv” ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΣ


10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τα χρώµατα του Αστέρα Μαγούλας θα φορά τη νέα χρονιά ο 32 χρονος(5-1-1981) µέσος Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει περάσει απο Αστέρα Τρίπολης, Παναχα¶κή, Απόλλων Καλαµαριάς, Βύζαντα Μεγάρων, ΑΟ Χανιά, Απόλλων Αθηνών. Την προσεχή Πέµπτη θα γίνει η έναρξη της προετοιµασίας για τη νέα σεζόν ενώ το βασικό στάδιο στο Καρπενήσι.

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ Στον Βύζαντα Μεγάρων θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά ο 21χρονος ποδοσφαιριστής Μανώλης Σταυρακάκης. Ο ποδοσφαιριστής έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου του 1992. Αγωνίζεται ως αµυντικός και πέρυσι έπαιξε µε τον Γιούχτα σε 26 παιχνίδια πετυχαίνοντας 1 γκολ στον 10ο όµιλο της ∆’ Εθνικής. Το who is who του Σταυρακάκη: 1999-07 Ακαδηµίες Βριλησσίων, 2007-09 Βριλήσσια (Α΄ΕΠΣΑ, ∆’ Εθνική), 2009-10 ΠΑΟ Ρούφ(FL2), 2010-11 Αετός Ανωγείων (∆’ Εθνική), 2011-12 Γιούχτας (∆’ Εθνική), Επισκοπή.

Α.Ο. Μεγάρων: Με Πέρρα και Πανέτα στο παγκόσµιο στίβου στη Μόσχα

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε τους αθλητές και τις αθλήτριες οι οποίοι θα αποτελέσουν την Εθνική Οµάδα για το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα στίβου, Μόσχα 10-18 Αυγούστου. Ο ΑΟ Μεγάρων έχει την µεγάλη τιµή να εκπροσωπείται από δύο αθλήτριες, και µάλιστα στο ίδιο αγώνισµα, το τριπλούν. Είναι η Αθανασία Πέρρα µε ατοµικό ρεκόρ 14.71µ και φετινή επίδοση 14,48µ, και η Νίκη Πανέττα µε ατοµικό ρεκόρ 14.55µ και φετεινή επίδοση στον ανοιχτό στίβο 14,20µ.

ΣΤΙΣ 2/9 Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΈΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝΑΡΞΗ Η έναρξη του πρωταθλήµατος της Γ' Εθνικής Κατηγορίας έχει οριστεί για την Κυριακή 22 Σεπτεµβρίου 2013. Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία ανακοινώνεται ότι τα σωµατεία που έχουν καταθέσει αίτηση συµµετοχής στο πρωτάθληµα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2013-2014, υποχρεούνται µέχρι την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013 να έχουν προχωρήσει στην εξόφληση των οικονοµικών τους εκκρεµοτήτων προς την ΕΠΟ και τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων. Επισηµαίνεται ότι η ΕΠΟ θα ζητήσει από τις ΕΠΣ βεβαιώσεις εξόφλησης και σε περίπτωση οποιασδήποτε οφειλής τα σωµατεία αυτά δεν θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην κλήρωση που θα διενεργηθεί τη ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδή, για τον καταρτισµό του αγωνιστικού προγράµµατος. Την ίδια ηµέρα θα ανακοινωθεί και η συγκρότηση των οµίλων στους οποίους θα συµµετέχουν τα σωµατεία. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Οι καινοτοµίες τη νέα σεζόν µε αφορµή τη νέα Γ’ Εθνική θα είναι πολλές, καθώς η ΕΠΟ θα διοργανώσει Κύπελλο Ερασιτεχνών Γ’ Εθνικής. Σε αυτή τη νέα διοργάνωση θα συµµετέχουν όλες οι οµάδες της Γ’ Εθνικής, οι οποίες δεν θα πάρουν µέρος στα τοπικά Κύπελλα των Ενώσεων. Οι διοργανώσεις των Κυπέλλων των ΕΠΣ θα διεξαχθούν κανονικά, χωρίς τη συµµετοχή οµάδων Γ’ Εθνικής, ενώ στη συνέχεια θα πάρουν µέρος στο Κύπελλο Ερασιτεχνών της ΕΠΟ. Στο τέλος της σεζόν, θα διεξαχθεί ένα παιχνίδι Super Cup, ανάµεσα στον Κυπελλούχο Ερασιτεχνών και στον Κυπελλούχο της Γ’ Εθνικής. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΠΟ φιλοδοξεί ότι θα υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ θα προσπαθήσει να προσελκύσει χορηγούς και τηλεοπτική κάλυψη για τους αγώνες, που θα φέρουν έσοδα στα ταµεία της κατηγορίας.


∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ...

ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΟΙ ΦΑΓΙΕ & ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Ο Φ Α Γ ΙΕ

Η ΚΑΕ Πανελευσινιακός ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Μουχάµαντ(Μό) Φαγιέ. Ο Σενεγαλέζος πάουερ φόργουορντ έχει ύψος 2.08 γεννήθηκε στις 14 Σεπτεµβρίου του 1985 στο Ντακάρ ενώ τα πρώτα του βήµατα τα έκανε στην ακαδηµία SEED. Επίσης είναι µόνιµο µέλος των Εθνικών οµάδων της Σενεγάλης. Την προηγούµενη χρονιά αγωνίστηκε µε την φανέλα του Ίκαρου Καλλιθέας έχοντας σε 26 παιχνίδια, 10 πόντους και 7.8 ριµπάουντ ανά αγώνα σε 28.5 λεπτά συµµετοχής.

Μιχάλης Τζανόπουλος: Τζανόπουλος «Σπάνε σε δύο γκρουπ οι οµάδες Κρήτης, Αττικής, Κυκλάδων»

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε ότι έγινε δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής σχετικά µε την προκήρυξη και τον καταρτισµό των οµίλων εν όψει της σεζόν 2013-2014 κι έτσι µέσα στις επόµενες ηµέρες θα πρέπει να αναµένονται οι εξελίξεις στο διαχωρισµό των γκρουπ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μιχάλης Τζανόπουλος, ξεκαθάρισε ότι αρχικός στόχος είναι να έχει γίνει ο καταρτισµός των οµίλων όσο το δυνατό γρηγορότερα και αφού πρώτα έχει «κλείσει» το θέµα των οφειλών

∆ΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Με αυτή την κίνηση ο Πανελευσινιακός θωρακίζεται κάτω από το καλάθι αποκτώντας έναν από τους καλύτερους παίκτες του περσινού πρωταθλήµατος της Basket League ΟΠΑΠ.

Πήρε και Μελισσαράτο... Η ΚΑΕ Πανελευσινιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή µε την Εθνική Νέων Ανδρών Πέτρου Μελισσαράτου. Ο Πέτρος Μελισσαράτος την προηγούµενη περίοδο αγωνίστηκε µε την φανέλα του Περιστερίου έχοντας σε 22 παιχνίδια 2.9 πόντους σε 10.5 λεπτά ανά παιχνίδι.

που έχουν τα σωµατεία. Παράλληλα, επισηµοποίησε ότι οι οµάδες της Κρήτης, της Αττικής και των Κυκλάδων θα «σπάσουν» σε δύο οµίλους, τον 5ο και τον 6ο. «Υπάρχει ένα πρόβληµα στον 5ο και στον 6ο όµιλο µε τις οµάδες Κρήτης, Κυκλάδων και Αττικής. Γι’ αυτόν το λόγο θα γίνει κλήρωση. Θα κληρωθούν οι τέσσερις οµάδες της Κρήτης στον έναν όµιλο, οι υπόλοιπες τέσσερις θα καταµεριστούν στον έτερο. Το ίδιο θα γίνει και για τις δύο οµάδες των Κυκλάδων και οι συγκεκριµένοι όµιλοι στη συνέχεια θα συµπληρωθούν, επίσης µε κλήρωση, από τις οµάδες της Αττικής», επισήµανε αρχικά ο Μιχάλης Τζανόπουλος. Στη συνέχεια υπογράµµισε: «Τα κριτήρια, όπως έχουµε πει, είναι γεωγραφικά. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και σε όποια Ένωση έχει πάνω από τέσσερις οµάδες. Ο καταρτισµός θα γίνει µόλις τα σωµατεία κλείσουν τις όποιες εκκρεµότητες έχουν, είτε προς την ΕΠΟ είτε προς τις οικείες Ενώσεις. ∆ηλαδή, να φτάσει σε εµάς ένα χαρτί ότι δεν έχουν οφειλές. Αποστέλλουµε ήδη σχετικά έγγραφα. Στα µέσα της επόµενης εβδοµάδας θα πρέπει να έχουµε τις απαντήσεις, καθώς στόχος µας είναι στο τέλος της να γίνει ο καταρτισµός των οµίλων σε πρώτη φάση άµεσα». Σε ό,τι αφορά την προκήρυξη του πρωταθλήµατος, ο Μιχάλης Τζανόπουλος τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καµία αλλαγή από τα όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά. «Το πρωτάθληµα, όπως έχουµε πει, θα ξεκινήσει 2122 Σεπτεµβρίου και µετά τον καταρτισµό θα ακολουθήσει η προκήρυξη, η οποία δεν έχει διαφορές σε σχέση µε αυτά που γνωρίζουν ήδη όλες οι οµάδες για τον αριθµό των ξένων και τις ηλικίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξαιτίας κάποιου επεισοδίου και µια διαµάχη που είχε ο πρόεδρος του Απόλλωνα Ανω Λιοσίων Νίκος Μπερεδήµας µε τον προπονητή Βαγγέλη Αρβανίτη ήταν η αφορµή η λύση της συνεργασίας του. Οι ποδοσφαιριστές µετά απο το συµβάν αυτό δεν δέχτηκαν την αποµάκρυνση του εν λόγω τεχνικού µε αποτέλεσµα ο πρόεδρος να τους αφήσει όλους ελεύθερους και να διαπραγµατευτούν αλλού την µεταγραφή τους.

Ο ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΗΡΕ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΠΕΛΣΗ

Π ΑΠ ΑΚ Ω ΝΣ Τ Α ΝΤ Ι ΝΟ Υ

Ο Ελευσινιακός απέκτησε τους Αργύρη Παπακωνσταντίνου 27 ετών 1986 (τερµατοφύλακα) που αγωνιζόταν πέρσι στην Πανελευσινιακή Ενωση και πριν στον Ατταλο Νέας Περάµου,και τον 18 χρονο 1996 Σωτήρη Μπέλση(επιθετικό) απο τον ΠΑΟΚ Μάνδρας. Εν τω µεταξύ η προετοιµασία της οµάδας θα ξεκινήσει στις 16 Αυγούστου.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Προετοιµασία στο Καρπενήσι ο Αστέρα Μαγούλας Στις 8 Αυγούστου θα ξεκινήσει την προετοιµασία του ο Αστέρας Μαγούλας.Το βασικό στάδιο θα πραγµατοποιηθεί στο Καρπενήσι. Η οµάδα θα διαµείνει στο Hotel Avaris το διάστηµα 16-25 Αυγούστου. Οι ιθύνοντες της οµάδας πληροφορήθηκαν τα καλύτερα για τις ξενοδοχειακές και γηπεδικές εγκαταστάσεις και δεν χρειάστηκε να επιθεωρήσουν το γήπεδο. Η οµάδα του Αντώνη Πριόνα θα αγωνιστεί στην Football League. Εν τω µεταξύ µε εντατικό ρυµό συνεχίζονται οι εργασίες στο γήπεδο όσον αφορά τον χλοοτάπητα. Το συγκεκριµένο θα είναι έτοιµο στο τέλος Οκτωβρίου ώστε να το χρησιµοποιήσει ο Αστέρας στο πρωτάθληµα.

∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Ο παίκτης δοκιµάστηκε στην Γερµανία, αφού κλήθηκε από την Γκλάντµπαχ. Ο ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στον Τύρναβο και στην Λάρισα. Επίσης η οµάδα της ∆υτικής Αττικής ήρθε σε συµφωνία µε τους Σαµαρόπουλο και Στρατάκη. ΠΗΡΕ ΠΟΛΙΤΗ Ο Αστέρας Μαγούλας ύστερα απο διαπραγµατεύσεις απέκτησε τον ∆ηµήτρη Πολίτη. Ο 22χρονος µπακ(10-10-1990) αγωνιζόταν πέρσι στον Πιερικό, έδωσε τα χέρια µε τη διοίκηση της οµάδας τησ ∆υτικής Αττικής ενόψει της νέας περιόδου.Ακόµα έχει αγωνιστεί στην Αναγέννηση Γιαννιτσών,Επανωµή,ΠΑΟ ∆ιοικητηρίου. Με την φανέλα του Πιερικού πέρσι είχε 13 συµµετοχές. Στο µεταξύ, ναυάγησε η περίπτωση απόκτησης του Νίκου Θωµόπουλου, ο οποίος καταλήγει στον Πανηλειακό. Κοντά σε συµφωνία ο Ευθύµης Κοτίτσας

ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΝΟΝΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟ-ΣΤΡΑΤΑΚΗ Ο Αστέρας βρίσκεται µια ανάσα απο 22χρονο (13-61991) κεντρικό αµυντικό Χρήστο Νόνη(φωτό) .

Σε πολύ προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις µε τον Ευθύµη Κοτίτσα είναι ο Αστέρας Μαγούλας. Η οµάδα της ∆υτικής Αττικής έχει κάνει εδώ και µέρες κρούση στον 27χρονο και είναι πιθανό τις επόµενες µέρες να υπογράψει συµβόλαιο. Στο παρελθόν ο Έλληνας αµυντικός έχει αγωνιστεί σε Ιωνικό, Σκόντα Ξάνθη, Ολυµπιακό Βόλου, ενώ πέρυσι στο πρώτο µισό έπαιξε στον Λεβαδειακό και στο δεύτερο µισό στην Καβάλα.

Βύζας Μεγάρων: Τα “βρόντηξε“ ο Τοπαλίδης Πρώτα όµως η οµάδα. Σε ζυζητήσεις µε την ιταλική Πάρµα Αδοξο τέλος υπήρξε στη συνεργασία του Βύζαντα Μεγάρων µε τον Γιάννη Τοπαλίδη. Ο έµπειρος τεχνικός αποχώρησε από τον σύλλογο µετά την είσοδο των Ιταλών επιχειρηµατιών στον σύλλογο, οι οποίοι µετά την ανάληψη του µάνατζµεντ της ΠΑΕ σκοπεύουν να φέρουν νέο τεχνικό επιτελείο. ***Εντελώς ξαφνικά ακούστηκε η είδηση στα Μέγαρα οτι ετοιµάζεται ιταλίκο λόµπι µε επιχειρηµατίες απο την γειτονική χώρα. Νέα περιπέτεια ή σωτήρια λύση; Όντως οι παράγοντες της ΠΑΕ Βύζας έχουν συµπεριλάβει µεταξύ των επιλογών τους για την νέα αγωνιστική περίοδο διαβουλεύσεις και µε την ιταλική οµάδα της Σερίε Α Πάρµα για πρόγραµµα τριετίας. Χωρίς όµως αυτό να αποτελεί το µοναδικό σενάριο. Όποιες και αν είναι οι εξελίξεις, αξιόπιστες πηγές της ΠΑΕ υποστηρίζουν ότι σε καµία περίπτωση δεν αλλάζει η πολιτική της ΠΑΕ έναντι της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών παραγόντων των Μεγάρων στην στήριξη των οποίων προσβλέπουν και την οποία ενθαρρύνουν. Οι ίδιες πηγές εννοούν να τονίζουν ότι «πάνω απ΄όλα η οµάδα». Εν τω µεταξύ την Τετάρτη 7 Αυγούστου στις 17:30 µ.µ θα ξεκινήσει τελικά η προετοιµασία της οµάδας στο δηµοτικό γήπεδο. Στον Βύζαντα ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος Σε ένα ακόµα µεταγραφικό «χτύπηµα» προχώρησε ο Βύζας Μεγάρων που απέκτησε τον 24χρονο τερµατοφύλακα του Βατανιακού, Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ο υψηλόσωµος (1.92) γκολκίπερ τα βρήκε σε όλα µε τους ανθρώπους της διοίκησης. Ο Παπαδόπουλος Παναγιώτης είναι γεννηµένος στις 2 Απριλίου 1988». Ο Καβαλιώτης τερµατοφύλακας έχει αγωνιστεί στο παρελθόν κατά σειρά σε Κεραυνό Κρηνίδων, ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, Πρέβεζα, ∆όξα ∆ράµας, Μακεδονικό και Τηλυκράτη Λευκάδας, πριν καταλήξει φέτος στον Βατανιακό, µε τον οποίο ξεχώρισε. ΜΙΝΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεννήθηκε στη Λυδία Καβάλας στις 2-4-1988 . Υψηλόσωµος (1,92) γκολκίπερ ο οποίος έκανε στην ΑΕΚ τα πρώτα ουσιαστικά βήµατα στην ποδοσφαιρική του καριέρα. ∆ιακρίνεται για την επιµονή του και τη σκληρή δουλειά στις προπονήσεις...

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Σε ισόβια καταδικάστηκαν γονείς-τέρατα στη Μ. Βρετανία Βίωσε έναν ανείπωτο εφιάλτη για 13 µήνες και εν τέλει δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τους γονείς-τέρατα πριν προλάβει να κλείσει τα 5 του έτη. Ο µικρός Ντάνιελ Πέλκα από τη Μεγάλη Βρετανία υπέστη φρικτά βασανιστήρια για περισσότερο από ένα χρόνο από την ίδια του την µητέρα και τον πατριό του. Η 27χρονη και ο 34χρονος σύντροφός της, αµφότεροι πολωνικής καταγωγής, ξυλοκοπούσαν βάναυσα τον µικρό, τον κακοποιούσαν µε κάθε τρόπο, τον κρατούσαν φυλακισµένο σε ένα πολύ µικρό χώρο που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο ντουλάπι παρά δωµάτιο και του στερούσαν την τροφή για µεγάλα διαστήµατα. Με µελανιές και µαυρισµένο µάτι, ο Ντάνιελ πήγαινε στο σχολείο λιµοκτονώντας και αναγκαζόταν να κλέβει λίγο φαγητό από τους συµµαθητές του ή έψαχνε απελπισµένος για υπολείµµατα τροφών στους κάδους σκουπιδιών του σχολείου. Μητέρα και πατριός τον υποχρέωναν να καταναλώνει αλάτι για να κάνει εµετό όταν τον έπιαναν να έχει κλέψει φαγητό, ώστε να σιγουρευτούν ότι δεν θα τραφεί. Η δικαστής πιστεύει ότι στις 3 Μαρτίου του 2012, την ηµέρα δολοφονίας του Ντάνιελ, η 27χρονη και ο 34χρονος χτύπησαν τον µικρό δυνατά στο κεφάλι και τον άφησαν να πεθάνει µόνος του, ενώ δεν είχαν κανένα ενδοιασµό να κάνουν σεξ την ώρα που το παιδί κείτονταν αναίσθητο.Μάλιστα περίµεναν περισσότερες από 30 ώρες µέχρι να καλέσουν τις πρώτες βοήθειες. Όταν ήταν δηλαδή πολύ αργά. Μητέρα και πατριός, δεν έδειξαν ίχνος µεταµέλειας, καταδικάστηκαν σε ισόβια.

«Μπλόκο» από την Κίνα σε µολυσµένο γάλα από τη Νέα Ζηλανδία Η Κίνα διέκοψε τις εισαγωγές γάλακτος σε σκόνη από τη Νέα Ζηλανδία µετά την ανακάλυψη ενός βακτηρίου, που µπορεί να προκαλέσει αλλαντίαση. Σύµφωνα µε το υπουργείο Εµπορίου της Νέας Ζηλανδίας, το βακτήριο εντοπίστηκε σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προ¶όντα. Ο παγκόσµιος γίγαντας των γαλακτοκοµικών Fonterra ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην πώληση µολυσµένης πρωτε…νης ορού γάλακτος νεοζηλανδικής παραγωγής σε οκτώ πελάτες της στην Αυστραλία, την Κίνα, τη Μαλαισία, το Βιετνάµ, την Τα¶λάνδη και τη Σαουδική Αραβία για την χρήση της σε ένα ευρύ πεδίο προ¶όντων, περιλαµβανοµένου και παιδικού γάλακτος σε σκόνη. «Οι αρχές της Κίνας, απολύτως δικαιολογηµένα κατά τη γνώµη µου, διέκοψαν κάθε εισαγωγή νεοζηλανδικού γάλακτος σε σκόνη από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία» δήλωσε ο υπουργός Εµπορίου της Νέας Ζηλανδίας Τιµ Γκρόουζερ, µιλώντας στη δηµόσια τηλεόραση.Η αλλαντίαση είναι από τις πιο επικίνδυνες µορφές τροφικής δηλητηρίασης, αφού µπορεί να προκαλέσει ακόµα και παράλυση.

Παγκόσµιος “συναγερµός” από την Interpol για τροµοκρατικό χτύπηµα Κλειστές οι πρεσβείες ΗΠΑ, Βρετανίας, Γερµανίας και Γαλλίας στην Υεµένη Την «αυξηµένη επαγρύπνηση σχετικά µε τροµοκρατική δραστηριότητα» ζητεί η Interpol από τα κράτη µέλη της, λόγω των πρόσφατων µαζικών αποδράσεων εξτρ-

εµιστών από φυλακές του Ιράκ, της Λιβύης και του Πακιστάν -στις οποίες υπάρχουν υποψίες για εµπλοκή της Αλ Κάιντα. Η Intepol καλεί σε διερεύνηση για το κατά πόσον οι επιχειρήσεις που κατέληξαν στις αποδράσεις ήταν κεντρικά συντονισµένες.Η Interpol, στην ανακοίνωσή της, καλεί τις 190 χώρες-µέλη της να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε πληροφορίες για φυγάδες των φυλακών. Η ίδια η υπηρεσία δίνει προτεραιότητα στη διερεύνηση της πιθανότητας συντονισµού των αποδράσεων και στον εντοπισµό των φυγάδων.

Πακιστάν Τριάντα νεκροί και δεκάδες αγνοούµενοι από τους µουσώνες Τριάντα νεκροί και δεκάδες αγνοούµενοι είναι ο προσωρινός απολογισµός από τις πληµµύρες και τις κατολισθήσεις που πλήττουν το Πακιστάν, ενώ η µετεωρολογική υπηρεσία εκτιµά ότι οι µουσώνες θα ενταθούν τα δύο επόµενα 24άωρα. Στο Καράτσι, τη µεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας διαχείρισης εθνικών καταστροφών, Καµράν Ζία. Οι ισχυροί άνεµοι ισοπέδωσαν πυλώνες µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος και πολλοί άνθρωποι υπέστησαν θανατηφόρα ηλεκτροπληξία, διευκρίνισε. Στο βόρειο τµήµα της χώρας µε τις πολλές εδαφικές ιδιοµορφίες, που εκτείνεται στο βορρά από τις παρυφές των Ιµαλα…ων, έως τον Κόλπο της Βεγγάλης, στο νότο, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις που παρέσυραν περίπου 70 κατοικίες και δεκάδες µικροκαταστήµατα.


∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α ∆ιοικούσε την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία µε πτυχίο... «µα`µού»! Ήταν ο επικεφαλής των γενικών διευθυντών της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας, διετέλεσε µέλος θυγατρικών της αµυντικής βιοµηχανίας από το 2005 µέχρι και σήµερα που έχει ακόµα την ιδιότητα του εκτελεστικού µέλους του διοικητικού συµβουλίου και όλα αυτά µε πλαστό πτυχίο πανεπιστηµιακών σπουδών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα που πραγµατοποίησε το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έπειτα από καταγγελίες. Το πόρισµα του ΣΕΕ∆∆ επιρρίπτει ευθύνες στη διοίκηση της ΕΑΒ η οποία προσέλαβε στην υψηλόβαθµη θέση του γενικού διευθυντή Επικεφαλής Επιχειρησιακών Λειτουργιών το εν λόγω στέλεχος, ο οποίος κατέθεσε τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήµιο της Κολούµπια που τελικά ήταν πλαστός. Από τις διάφορες θέσεις που τοποθετήθηκε στην ΕΑΒ είτε ως διευθυντικό στέλεχος είτε ως µέλος διοικητικών συµβουλίων, εισέπραξε συνολικά από το 2004 µέχρι σήµερα 466.752,44 ευρώ, λόγω κυρίως των εξειδικευµένων σπουδών ως αεροναυπηγός µηχανικός και µηχανολόγος µηχανικός µε πτυχία πανεπιστηµίων από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Ύστερα από συνεργασία του ΣΕΕ∆ µε τον Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη που ζήτησε την επιβεβαίωση γνησιότητας των τίτλων σπουδών από το Πανεπιστήµιο Κολούµπια, η απάντηση που έλαβε η ελληνική πλευρά από το Κολούµπια ήταν ότι «το αντίγραφο πτυχίου που απεστάλη δεν αντιστοιχεί σε τίτλο σπουδών του ως άνω πανεπιστηµίου».

∆ΕΚΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Τελεσίγραφο ΟΑΕΕ σε 375.000 ελεύθερους επαγγελµατίες Ειδοποίηση από τη διοίκηση του ΟΑΕΕ έχουν λάβει περισσότεροι από 375.000 ασφαλισµένοι σε αυτόν ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε για εξόφληση των χρεών τους είτε για υπαγωγή σε καθεστώς ρύθµισης, µε χρονικό ορίζοντα δεκαηµέρου. Σε αντίθετη περίπτωση και εντός 6 µηνών, αναµένεται να ενεργοποιηθούν αναγκαστικά µέτρα από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Έτσι, για πρώτη φορά οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα βρεθούν αντιµέτωποι µε µέτρα όπως κατασχέσεις ακινήτων, καθώς πλέον οι οφειλές τους προς τον ΟΑΕΕ θα αναζητούνται βάσει του κώδικα εξόφλησης δηµοσίων εσόδων. Επίσης για πρώτη φορά ενεργοποιείται και ο νέος ενιαίος φορέας είσπραξης των οφειλών κάτω από την οµπρέλα του ΙΚΑ Τα ειδοποιητήρια αφορούν σε ενεργούς οφειλέτες εκ των οποίων το 65% χρωστά έως 15.000 ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τους 90.000 ασφαλισµένους που έλαβαν πέρυσι ειδοποιητήρια το 40% ανταποκρίθηκε και προχώρησε σε εξόφληση ή ρύθµιση. Το υπουργείο Εργασίας προκειµένου να διευκολύνει την ένταξη στη ρύθµιση των 48 δόσεων, προχώρησε χθες στην έκδοση εγκυκλίου, σύµφωνα µε την οποία για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθµιση δεν θα είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει εφάπαξ τις οφειλές του 2013, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη, αλλά θα µπορεί να τις εξοφλήσει σε 12 δόσεις. Η ρύθµιση, που αρχικά αφορούσε τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ, αναµένεται να επεκταθεί σε όλα τα ταµεία. Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης υποστήριξε τα εξής: «Οι δεκάδες αποσπασµατικές και αλλεπάλληλες µέχρι σήµερα ρυθµίσεις υπονόµευσαν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, οδήγησαν τις υγιείς επιχειρήσεις εξαιτίας του αθέµιτου

ανταγωνισµού σε κλείσιµο αλλά και τα ταµεία σε αδιέξοδο καθώς δηµιουργήθηκαν ληξιπρόθεσµες οφειλές δισεκατοµµυρίων. Όλα αυτά αλλάζουν. Γι' αυτό και η τελευταία ρύθµιση µετά τη χθεσινή βελτίωση θα επεκταθεί σε όλα τα ταµεία σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Η ρύθµιση είναι η τελευταία ευκαιρία για όλους για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους».

ΕΛ.ΑΣ. : 415 συλλήψεις σε καταυλισµούς Ροµά Συνολικά 415 άτοµα συνελήφθησαν, στο πλαίσιο εκτεταµένων αστυνοµικών επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν την προηγουµένη βδοµάδα σε καταυλισµούς Ροµά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ., ελέγχθησαν συνολικά 4.133 άτοµα, προσήχθησαν 1.367 και συνελήφθησαν 415 άτοµα για διάφορα αδικήµατα. Οι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν στους νοµούς Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας, για την πρόληψη και αντιµετώπιση παραβατικών συµπεριφορών. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν το επόµενο διάστηµα και σε άλλες περιοχές της χωράς, στο πλαίσιο του γενικότερου επιχειρησιακού σχεδιασµού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Επιχείρηση κατά του παρεµπορίου στις παραλίες του νοµού Λάρισας Αστυνοµική επιχείρηση για την πάταξη του παραεµπορίου πραγµατοποιήθηκε χθες, στις παραλίες του νοµού Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προσήχθησαν 11 αλλοδαποί, ενώ κατασχέθηκαν 4.305 αντικείµενα παραεµπορίου, µεταξύ των οποίων ραπτοµηχανές, ρολόγια, υποδήµατα, γυαλιά ηλίου κ.α. Επιχειρήσεις στις παραλίες του νοµού Λάρισας για πάταξη του παραεµπορίου θα πραγµατοποιηθούν και το επόµενο διάστηµα.

Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στην εθνική οδό Φωτιά ξέσπασε λίγο µετά τη 1 το µεσηµέρι της Κυριακής σε λεωφορείο που κινούνταν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαµίας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία, το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τουρίστες, τυλίχτηκε στις φλόγες κοντά στον κόµβο της Κηφισιάς. Αστυνοµικοί της Οµάδας ∆ΙΑΣ, που έσπευσαν πρώτοι στο σηµείο, κατάφεραν µε πυροσβεστήρες από διερχόµενα οχήµατα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.Οι επιβάτες, όπως και ο οδηγός, είναι καλά στην υγεία τους.

Συνελήφθη γιατρός για «φακελάκι» 300 ευρώ Συνελήφθη από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, γιατρός χειρουργός σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο της Αττικής για παθητική δωροδοκία. Προηγήθηκε καταγγελία στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε την οποία, ο χειρουργός. αφού διέγνωσε πάθηση σε ιδιώτη κατά τη διάρκεια προχθεσινής (01-08-2013) ιατρικής εξέτασης,

ΕΛΛΑ∆Α κανόνισε την πραγµατοποίηση χειρουργικής επέµβασης την επόµενη (02-08-2013), απαιτώντας παράνοµα το χρηµατικό ποσό των 300 ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα έξοδα καλύπτονταν από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενή. Χθες το µεσηµέρι, µετά την πραγµατοποίηση της επέµβασης, αστυνοµικοί συνέλαβαν τον γιατρό εντός του ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου, καθώς στη κατοχή του βρέθηκε το συµφωνηθέν προσηµειωµένο χρηµατικό ποσό, που του είχε παραδώσει προηγουµένως ο ασθενής. Σηµειώνεται ότι η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ενεργούσε σε βάρος του συγκεκριµένου χειρουργού Προδικαστική Έρευνα (Προκαταρκτική Εξέταση), σε εκτέλεση παραγγελίας της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών Αθηνών, για παρόµοια υπόθεση. Πιο αναλυτικά η έρευνα αφορούσε καταγγελία, σύµφωνα µε την οποία, τον Ιανουάριο του 2013 για χειρουργική επέµβαση στην οποία υποβλήθηκε µια ασθενής, ο γιατρός απαιτούσε παράνοµα, αρχικά το χρηµατικό ποσό των 1.200 ευρώ, το οποίο, µετά από διαπραγµάτευση, διαµορφώθηκε σε 800 και τελικά σε 600 ευρώ.Ο συλληφθείς ιατρός µε τη δικογραφία που σχηµατίστηκε σε βάρος του για την εντός των πλαισίων του αυτοφώρου υπόθεση και την συσχετισθείσα µε αυτή Προκαταρκτική Εξέταση, οδηγείται σήµερα, Σάββατο στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αθηνών. Υπενθυµίζεται ότι η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι αρµόδια για τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς, τόσο στο χώρο της Ελληνικής Αστυνοµίας, όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Για καταγγελίες ανάλογων περιστατικών, οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν, καθ’ όλο το 24ωρο, στο τηλέφωνο 210 – 8779700 µε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Κανονικά λειτούργησε νυχτερινό κέντρο παρά το λουκέτο του Σ∆ΟΕ Οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Καλλιθέα Χαλκιδικής όπου εµφανίζεται ο Πάνος Κιάµος αγνόησαν την απόφαση των ελεγκτών του Σ∆ΟΕ που σφράγισαν το µαγαζί και χθες τη νύχτα του Σαββάτου λειτούργησε κανονικά! Φαίνεται πως οι αποφάσεις και τα πρόστιµα του Σ∆ΟΕ δεν πτόησαν τους ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου της Καλλιθέας στη Χαλκιδική που «έσπασαν» το 48ωρο λουκέτο που τούς επιβλήθηκε και άνοιξαν κανονικά το νυχτερινό κέντρο. Υπενθυµίζεται ότι οι ελεγκτές του Σ∆ΟΕ είχαν πραγµατοποιήσει έλεγχο την Παρασκευή και είχαν επιβάλλει πρόστιµο στους ιδιοκτήτες γιατί δεν έκοβαν αποδείξεις.

Λιγότερα λεωφορεία του ΟΑΣΑ τον Αύγουστο στην Αθήνα Λιγότερα θα είναι τα λεωφορεία που θα κινούνται τον Αύγουστο στην Αττική και σε πιο αραιά διαστήµατα θα εκτελούνται τα δροµολόγια των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας λόγω των καλοκαιρινών αδειών. Ο ΟΑΣΑ ενηµερώνει για το λόγο αυτό το επιβατικό κοινό ότι µπορεί να πληροφορείται για τα δροµολόγια όλων των γραµµών λεωφορείων και τρόλε¶, για τον Αύγουστο: από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΣΑ (oasa.gr) και το πληροφοριακό τηλεφωνικό κέντρο 185, το οποίο λειτουργεί τις καθηµερινές από 06.30 µέχρι 22.30,


∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13) Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταeκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα¶σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο¶ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744

(13.2.13) Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11)

Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

(19.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο¶ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα

Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτε- Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . ρα µαθήµατα σε µαθητές Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών Κυρία ζητά εργασία και αναλαµτµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. βάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω¶νές ώρες στις περιοχές Με6938484142 (30.9) νιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13)

Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προaπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

15.5

17.6

(11.10)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑNΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

Τηλ.: 210 5572047

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

6932638453

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ -

Ειρήνης 26

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

- Ασπρόπυργος (1.13)

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905 (5.4.13)

(18.3.13)


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα καταστεί ενεργειακός κόµβος στην ευρύτερη εριοχή της Μεσογείου Εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης

Τ

ην πεποίθηση ότι η Ελλάδα πολύ σύντοµα θα καταστεί ενεργειακός κόµβος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και την Ευρώπη εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, κατά την επίσκεψή του στα Χανιά. Ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε στα βήµατα που έχουν γίνει µέχρι σήµερα για αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, στα οφέλη που θα προκύψουν για την χώρα και τις τοπικές κοινωνίες αλλά και στην αναβάθµιση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα υλοποιήσει άµεσα η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αξιοποίησης των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων. Όπως είπε, «µέσα στον Σεπτέµβριο το αργότερο αρχές Οκτωβρίου θα κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων για επικύρωση τρεις συµβάσεις µε τους αναδόχους σε Πατρα¶κό, Κατάκωλο και Ιωάννινα». Επίσης, µέσα στον Οκτώβριο, θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή νόµος που θα υιοθετεί τη νέα αυστηρότερη περιβαλλοντικά οδηγία της Ευρωπα¶κής Ένωσης για τις γεωτρήσεις στη θάλασσα «γιατί δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να διακινδυνεύσοµε οποιοδήποτε ατύχηµα από τις έρευνες υδρογονανθράκων», τόνισε ο υπουργός. Ο κ. Μανιάτης απάντησε και σε όσους κατά καιρούς εκφράζουν φόβους ότι τα έσοδα της χώρας από την αξιοποίηση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων θα πάνε στους δανειστές. Με απόφαση της Βουλής, όλα τα έσοδα από τις έρευνες υδρογονανθράκων - ως χρήµατα του ελληνικού λαού - δεν θα πάνε γενικά στον κρατικό προ·πολογισµό, και αυτό που φοβούνται πολλοί, στους δανειστές, αλλά θα δηµιουργηθεί ταµείο κοινωνικής αλληλεγγύης γενεών, ένας κουµπαράς δηλαδή όπου θα καταλήγουν όλα τα έσοδα, τόνισε. Στόχος, όπως είπε, θα είναι µε αυτά τα χρήµατα να γίνεται η χρηµατοδότηση και στήριξη της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας και ένα µικρότερο µέρος του θα στηρίζει τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές έρευνες και όλα τα ερευνητικά προγράµµατα που κάνουν τα ελληνικά πανεπιστήµια και έλληνες επιστήµονες σε ζητήµατα αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας. Ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε, όµως, και στις θέσεις εργασίας που µπορούν να δηµιουργηθούν από τις γεωτρήσεις που θα γίνουν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μια γεώτρηση σε µια θαλάσσια περιοχή, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή δηµιουργεί περίπου 1000 νέες θέσεις εργασίας άµεσα και έµµεσα απασχολουµένων». Εµφανίστηκε, παράλληλα, αισιόδοξος και για τα αποτελέσµατα των ερευνών που γίνονται στα νότια της Κρήτης. «Στα νότια της Κρήτης εκτιµώ ότι σε περίπου 4 -5 µήνες θα υπάρχει µια πλήρης εικόνα από την εταιρεία που πραγµατοποιεί τις έρευνες για το τι κρύβουν τα έγκατα της θάλασσας», είπε.

Στα 70 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια µέχρι το τέλος του 2013 φορά θα δώσει τις εκθέσεις του στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία υπό την καθοδήγηση της Ευρωπα¶κής Κεντρικής Τράπεζας θα συνθέσει την πλήρη δική της εικόνα για την πορεία του τραπεζικού συστήµατος στη χώρα µας. Η πρώτη µελέτη σχετίζεται µε τα «κόκκινα» δάνεια και η συλλογή των στοιχείων έχει ήδη ξεκινήσει. Η διαδικασία αυτή που ονοµάζεται Troubled Asset Review εστιάζει στο κατά πόσον οι τράπεζες ακολουθούν τις σωστές διαδικασίες για την παρακολούθηση των “κόκκινων” δανείων, κατά πόσον προκρίνονται οι βέλτιστες πρακτικές και θα καταλήξει σε προβλέψεις και συστάσεις.

Ξ

εκίνησε από την πλευρά της BlackRock η άντληση στοιχείων από τις τράπεζες προκειµένου µέσω των εκθέσεών της να ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία ελέγχου των πιστωτικών ιδρυµάτων µετά την ανακεφαλαιοποίησή τους. Τα στοιχεία τα οποία λαµβάνει υπόψη του ο διεθνής οίκος όσον αφορά τα δάνεια, έχουν ηµεροµηνία τέλος Ιουνίου. Οι µελέτες του διεθνούς οίκου εκτιµάται ότι θα έχουν εκπονηθεί µέχρι το τέλος του Νοεµβρίου, ωστόσο, η παροχή στοιχείων από τις τράπεζες θα έχει ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα. Ο διεθνής οίκος όπως και την προηγούµενη

Επιχειρηµατικά δάνεια Τα κόκκινα δάνεια καθώς η ύφεση συνεχίζεται αποτελούν ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Το πιο δυσχερές τµήµα τους αναφέρεται στα επιχειρηµατικά δάνεια κυρίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων όπως επίσης και στα καταναλωτικά στα οποία οι εξασφαλίσεις είναι µειωµένες. Είναι απολύτως βέβαιο πως τα δάνεια αυτά θα ξεπεράσουν στο τέλος του 2013 το 30% του συνόλου των χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυµάτων. Το σύνολο των χορηγήσεων των ελληνικών

τραπεζών συµπεριλαµβανοµένων και των δανείων του ελληνικού δηµοσίου είναι περίπου 231 δισ. ευρώ κάτι το οποίο σηµαίνει πως περίπου 70 δισ. ευρώ δάνεια φαίνεται πως στο τέλος του έτους θα είναι σε καθυστέρηση πλέον των τριών µηνών. Η Moody's σε πρόσφατη έκθεσή της κάνει την εκτίµηση πως τα δάνεια αυτά στο τέλος του 2014 θα ανέλθουν στο 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυµάτων. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως πολλές συζητήσεις γύρω από το θέµα έχουν ανοίξει στην Ευρωπα¶κή Ενωση. Είναι γεγονός πως υπάρχουν distress funds που ενδιαφέρονται να αγοράσουν προβληµατικά δάνεια. Παλιές µελέτες της τρό¶κας µιλούσαν για αναδιάρθρωση δανείων στο 5,6% των προβληµατικών. Όµως το µέγεθος αυτό έχει κατά πολύ ξεπεραστεί όπως υποστ΄ηριξαν στην «Η» τραπεζικοί παράγοντες. Και εξαρτάται από το τι ακριβώς σηµαίνει αναδιάρθρωση. Αν στην έννοια της αναδιάρθρωσης συµπεριληφθούν και οι επιµηκύνσεις των δόσεων και τα έτη χάριτος τότε το ποσοστό αυτό µπορεί να φθάνει και στο 20%. Αν ωστόσο, η έννοια της αναδιάρθρωσης κυρίως στα µεγάλα δάνεια συνδεθεί µε την αναχρηµατοδότηση τότε το ποσοστό αυτό κινείται κοντά στο 10%.

Thriassio 20130805  
Thriassio 20130805  
Advertisement