Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Καθαρές ακτές σε όλο το ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισµού στις τρεις παραλίες της περιοχής

Σåë. 2

Ξεκίνησε η λειτουργία του Ξενώνα γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο Αχαρνών

Óåë. 3

«Ηµέρα κρίσης» για το ∆ήµο Φυλής Στην τελική και τους εργαζόµενους ε υθ ε ί α

η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Συνεδριάζει σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να επικυρώσει την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Σåë. 3-9

Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε∆ΣΝΑ για τα αντισταθµιστικά. ∆ιαµαρτυρία στην Περιφέρεια διοργανώνουν οι απλήρωτοι εργαζόµενοι

Λήψη µέτρων λόγω υψηλών θερµοκρασιών από τους ∆ήµους Ελευσίνας και Αχαρνών

Óåë. 2-8

Στην κλίµακα «υψηλής» επικινδυνότητας η Αττική και σήµερα

Ανοιχτοί για το κοινό οι κλιµατιζόµενοι χώροι

Για την εκδήλωση πυρκαγιών Σåë. 4

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 Σåë. 3

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή τοπικών δροµολογίων Αθήνας-Οινόης Σåë. 6

Λόγω της µειωµένης επιβατικής κίνησης εν όψει της θερινής περιόδου

Ανανέωση των αδειών λα&κών αγορών κάθε 3 χρόνια Σåë. 6 Προσλήψεις από την Περιφέρεια Αττικής Στις ελαιοκοµικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων ∆υτικής Αττικής Σåë. 7

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ «Κλείδωσε» η παραµονή Πριόνα στον Αστέρα Μαγούλας ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ó å ë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: Τρίτη 30.7.2013 Καιρος : Υπερβολική ζέστη 'Ανεµοι: δυτικοί 3-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 27 έως 39 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σιλουανός, Σιλουανή

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

«Ηµέρα κρίσης» για το ∆ήµο Φυλής και τους εργαζόµενους Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε∆ΣΝΑ για τα αντισταθµιστικά. ∆ιαµαρτυρία στην Περιφέρεια διοργανώνουν οι απλήρωτοι εργαζόµενοι

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 Ελευσίνα Κατελανάκη Ελευθερία Μ. Κοντούλη 92, Ελευσίνα, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105561480 Αχαρνές Κατσανδρής ∆ηµήτριος Γ. ∆εκελείας 10 & Οδυσσέως, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102460652 ∆εληστάθης Βασίλειος Α. ∆ιδύµων 5 & Πλαταιών, - Μπόσκιζα Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102444418 Ασπρόπυργος Βλαζάκη Σµαραγδή ∆ιασταύρωση Εθνικής Τηλέφωνο: 210 5575911 Άνω Λιόσια Β. Κατζηλιεράκη Τσακάλωφ 11 Τηλ.: 210 2471660

Κ

ρίσιµη είναι για το ∆ήµο Φυλής και τους εργαζόµενους του η σηµερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού ∆ιαβαθµικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής για τον καθορισµό των αντισταθµιστικών τελών για τους ∆ήµους όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης

Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Εργατικές Κατοικίες ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

αστικών στερεών αποβλήτων του Ε∆ΣΝΑ. Οι εργαζόµενοι του ∆ήµου Φυλής ως γνωστόν, παραµένουν απλήρωτοι λόγω της εµπλοκής που έχει προκύψει µε την καταβολή των αντισταθµιστικών και βρίσκονται σε κινητοποιή σεις (στάσεις εργασίας) από την προηγούµενη ∆ευτέρα, στη βάση απόφασης της Γενικής τους Συνέλευσης. Η συνέχεια στη σελ. 8

Καθαρές ακτές σε όλο το ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισµού στις τρεις παραλίες της περιοχής

Τ

η δυνατότητα να απολαύσουν το µπάνιο τους σε καθαρές παραλίες θα έχουν οι κάτοικοι του ∆ήµου ΜάνδραςΕιδυλλίας, µετά τις παρεµβάσεις που πραγµατοποίησαν οι υπηρεσίες στο Πόρτο Γερµανό, την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Μικροί και µεγάλοι θα µπορούν να κάνουν το µπάνιο τους στις θαλάσσιες αυτές περιοχές χωρίς να φοβούνται ότι υπάρχει το παραµικρό που θέτει σε κίνδυνο την υγείας τους. Τα συνεργεία του δήµου ολοκλήρωσαν τις εργασίες καθαρισµού των τριών παραλιών συµβάλλοντας και στην αισθητική βελτίωση της εικόνας που επικρατούσε έως και σήµερα. Πέρα από αυτό όµως, έγινε και καθαρισµός των δρόµων και του λιµανιού στο Πόρτο Γερµενό. Έτσι, θα αποτελέσουν και ζωντανή διαφήµιση για

Π ΟΡ Τ Ο Γ Ε Ρ ΜΕ ΝΟ ολόκληρη την περιοχή αφού ο επισκέπτης θα φεύγει µε τις καλύτερες εντυπώσεις και θα προτρέπει τους φίλους του να τις επισκεφθούν. Παράλληλα για µία ακόµη φορά αποδεικνύεται έµπρακτα η ευαισθησία της δηµοτικής αρχής , για την προστασία του περιβάλλοντος που είναι απαραίτητη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Σ τ η ν τ ε λ ι κή ε υθ ε ί α η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Συνεδριάζει σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να επικυρώσει την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60

Σ

την τελική ευθεία µπαίνει το θέµα του κόστους σύνδεσης µε την αποχέτευση, αφού µέχρι σήµερα έχει περάσει από «χίλια κύµατα» και από τρεις απορριπτικές αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της Περιριφέρειας Αττικής, µετά από προσφυγές των δηµοτικών συµβούλων Γιώργου Κοντούλη και Αγγελικής Λεβέντη. Ωστόσο, υπενθυµίζεται οτι ο κ. Κοντούλης είχε ψηφίσει την τελευταία απόφαση που καθόριζε το κόστος στα 360 ευρώ συν 250 ευρώ ανά όροφο.

Πλέον το θέµα έρχεται στο δηµοτικό συµβούλιο, µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που συνεδρίασε την περασµένη Παρασκευή και ενέκρινε τον υπολογισµό στη βάση του κανονισµού της ΕΥ∆ΑΠ, µε κύριο στοιχείο το πλάτος του δρόµου που βρίσκονται τα ακίνητα. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει σήµερα Τρίτη στις 20.30. Αναλυτικά τα θέµατα της ηµερήσια διάταξης έχουν ως εξής: Συνέχεια στη σελ. 9

Ξεκίνησε η λειτουργία του Ξενώνα γυναικών θυµάτων βίας στο ∆ήµο Αχαρνών

Ξ

εκίνησε η λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας, σωµατικής, ψυχολογικής, οικονοµικής υστέρησης ή σεξουαλικής βίας και των παιδιών τους, στο ∆ήµο Αχαρνών. Σηµειώνεται, ότι το έργο υλοποιείται στα πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας στον Άξονα Προτεραιότητας 08» της Κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». Ο Ξενώνας Φιλοξενίας θα λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα φιλοξενεί 20 γυναίκες µε τα παιδιά τους.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ²στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Εθελοντικό πότισµα του ΠΕ.ΣΥ.∆.Α.Π. Στην αναδασωτέα περιοχή του όρους Αιγάλεω

Εθελοντικό πότισµα διοργανώνει στις 04/08/2013 η οµάδα πυρασφάλειας του ΠΕ.ΣΥ.∆.Α.Π., καλώντας εθελοντές και κατοίκους της περοχής να συµµετάσχουν στο πότισµα των φυτών της αναδάσωσης στο όρος Αιγάλεω. Με τα ποτίσµατα του 2013, που είναι τα τελευταία, τα νεαρά φυτά θα σταθεροποιηθούν και δε θα έχουν πλέον ανάγκη την ανθρώπινη βοήθεια για να επιβιώσουν. Ο πρόεδρος του ΠΕ.ΣΥ.∆.Α.Π., Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, ῞΄εστειλε το δικό του µήνυµα λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Όλοι µαζί την Κυριακή το πρωί θα δώσουµε και θα κερδίσουµε άλλη µια µάχη για την αναδάσωση και προστασία του όρους Αιγάλεω». Οι εθελοντές θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο της αναδάσωσης από την είσοδο που βρίσκεται ακριβώς δεξιά της πύλης του Νεκροταφείου Σχιστού και να φέρουν καπέλο και γυαλιά για την προστασία τους από τον ήλιο. Πληροφορίες: 210 4015451, www.pesydap.gr

Σε δίκη κλήθηκαν 35 εργαζόµενοι των ΟΤΑ για τις απεργιακές κινητοποιήσεις του 2011 Σε δίκη κλήθηκαν τα 35 µέλη του Γενικού Συµβουλίου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΟ-ΟΤΑ), στις 3 Σεπτεµβρίου 2013, στο Πρώτο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών. «Η κυβέρνηση, αναζητεί εναγωνίως τρόπο να απαλλαγεί από τους εργαζόµενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από τη µία ψηφίζει το πολυνοµοσχέδιο «λαιµητόµο» σπρώχνοντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους (σε πρώτη φάση 6.000 ∆ηµοτικούς Αστυνοµικούς και Σχολικούς Φύλακες) και από την άλλη επιχειρεί να τροµοκρατήσει», αναφέρει η Οµο

Σε οριακό σηµείο η κατάσταση στο Πάρκο Α. Τρίτσης •

Σύµφωνα µε την βουλευτή Β’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη

Α

ντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ µε επικεφαλής τη βουλευτή Β’ Αθήνας Χαρά Καφαντάρη είχε σήµερα συνάντηση µε τον πρόεδρο του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Αττικής Γιάννη Μιχαλόπουλο, στον χώρο του Πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης». Την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσαν ακόµη ο Χ. Κωνστατάτος, µέλος της γραµµατείας του τµήµατος Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και µέλη των τοπικών οργανώσεων Αγ. Αναργύρων-Καµατερού και Λιοσίων. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης στους χώρους του Πάρκου έγινε αυτοψία και ενηµέρωση για τα τεράστια προβλήµατα χρηµατοδότησης και διοίκησής του και την εικόνα εγκατάλειψης που αυτό παρουσιάζει. Μετά το τέλος της συνάντησης η Χ. Καφαντάρη δήλωσε: "Η κατάσταση στο Πάρκο Α. Τρίτσης, µετά από χρόνια κακοδιαχείρισης, έχει πλέον φτάσει σε οριακό σηµείο. Η επί µήνες διακοπή της ηλεκτροδότησης, λόγω αδυναµίας πληρωµής των οφειλών προς τη ∆ΕΗ, έχει αφήσει τις αντλίες επανακυκλοφορίας και φιλτραρίσµατος του νερού εκτός λειτουργίας, µε αποτέλεσµα τα νερά να παραµένουν στάσιµα. Εξάλλου, η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στο Πάρκο Τρίτση υπονοµεύει την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων, η δε διακοπή της υδροδότησης καθιστά πλέον προβληµατική έως αδύνατη την άρδευση του Πάρκου, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα την ολοκληρωτική καταστροφή της υπάρχουσας βιοποικιλότητας. Είναι ανάγκη ο υπουργός ΠΕΚΑ να αναλάβει τάχιστα την πολιτική ευθύνη της επίλυσης των πολύ σοβαρών προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί. Η άµεση επανηλεκτροδότηση του Πάρκου, καθώς και η στοιχειώδης λειτουργία των διοικητικών του υπηρεσιών είναι ουσιώδεις βελτιωτικές κινήσεις για αρχή, τώρα, προτού η κατάσταση να είναι πλέον µη αναστρέψιµη»"

Στην κλίµακα «υψηλής» επικινδυνότητας η Αττική και σήµερα

σπονδία µε αφορµή το δικαστήριο. «Πότε χρησιµοποιεί τις δυνάµεις καταστολής, πότε προχωρεί στην πολιτική επιστράτευση των εργαζοµένων και πότε απειλεί µέσω της δικαστικής οδού. Το έχει πράξει πολλάκις στο παρελθόν. ∆εν έχει καταλάβει ακόµη όµως πως οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν τροµοκρατούνται, δεν εκβιάζονται και δεν πρόκειται να υποκύψουν στην κυβέρνηση που λειτουργεί ως εντεταλµένη της τρόικα, εξυπηρετώντας τα επιχειρηµατικά εγχώρια και όχι µόνο συµφέροντα, σε βάρος της Ελληνικής κοινωνίας», συµπληρώνει. «∆εν πρόκειται να της κάνουµε τη χάρη. Θα συνεχίσουµε

τον αγώνα µας ακόµη πιο δυναµικά, ενωτικά και µαζικά έως ότου ανατραπεί η πολιτική του «βάρβαρου» µνηµονίου. Η πολιτική της ανεργίας, της ύφεσης, του ξεπουλήµατος της ∆ηµόσιας περιουσίας, της εξόντωσης του Ελληνικού λαού», καταλήγει στην ανακοίνωσή τους, Για τις 3 Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία της δίκης των 35 Μελών του Γενικού Συµβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοινώνει Πανελλαδική Στάση Εργασίας όλων των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (η ακριβής ώρα θα προσδιοριστεί µε νεότερη ανακοίνωση) και Συγκέντρωση ∆ιαµαρτυρίας έξω από το κτίριο 2, στα ∆ικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τον χάρτη µε τις περιοχές υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, τη ∆ευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουλίου . Η Αττική βρίσκεται στην κλίµακα «υψηλής» επικινδυνότητα, όπως επίσης και ο Αργοσαρωνικός, η Βοιωτία η Εύβοια, το ΒΑ Αιγαίο και οι Κυκλάδες. Επίσης, το µεγαλύτερο τµήµα των ∆ωδεκανήσων, η Κρήτη, καθώς και η νότια πλευρά της Λακωνίας.


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Λήψη µέτρων λόγω υψηλών θερµοκρασιών από τους ∆ήµους Ελευσίνας και Αχαρνών

Ανοιχτοί για το κοινό οι κλιµατιζόµενοι χώροι Από τη ∆ευτέρα 29-7-13 έως και την Τετάρτη 31-713 και τις ώρες από 12.00 έως 21.00, θα παραµείνουν ανοιχτοί για το κοινό οι κλιµατιζόµενοι χώροι που καθορίζονται για να φιλοξενήσουν – προστατέψουν πολίτες σε περίπτωση υψηλών θερµοκρασιών. Οι κλιµατιζόµενοι χώροι του δήµου µας, είναι οι εξής:

∆ηµοτικό διαµέρισµα Ελευσίνας: • Α΄ ΚΑΠΗ στην Ελευσίνα, Αθανασίου Τσοκάνη 29, τηλ. 2105549148. • Β΄ ΚΑΠΗ στην Ελευσίνα, Ιάκχου 40, τηλ. 2105546117. • Πνευµατικό-Πολιτιστικό Κέντρο στην Ελευσίνα, Παγκάλου & Κίµωνος, τηλ. 2105565600, 2105565614.

∆ηµοτικό διαµέρισµα Μαγούλας: • ∆ηµοτικό κατάστηµα Μαγούλας, Ηρώων Πολυτεχνείου 2, τηλ. 2132140412 • ΚΑΠΗ – Πολιτιστικό στη Μαγούλα, Φιλίας Οικονόµου 1, τηλ. 2105559740

Προληπτικά µέτρα για τις ευπαθείς οµάδες και στο δήµο Αχαρνών

Επίσης, ο ∆ήµος Αχαρνών ενόψη του επερχόµενου καύσωνα και των υψηλών θερµοκρασιών που θα επικρατήσουν από σήµερα και τις επόµενες µέρες θέτει

στη διάθεση των πολιτών, τους κάτωθι κλιµατιζόµενους χώρους από τις 8.00-20.00 : • 1ο ΚΑΠΗ (Πλατεία Αγ. Νικολάου, Κεντρικό Μενίδι, Τηλ.210-2402122) • 3ο ΚΑΠΗ (Φιλαδελφείας 205, Κόκκινος Μύλος, Τηλ.210-2387587) Ακόµη, στις ευπαθείς οµάδες –ηλικιωµένοι, έγκυες, παιδιά– συνιστάται η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις πρωινές και µεσηµεριανές ώρες της ηµέρας (11.00-16.00) , ανοιχτόχρωµη ένδυση, χρήση καπέλου και κατανάλωση άφθονου νερού.

Αναλυτικές οδηγίες του ΕΚΕΠΥ για την αντιµετώπιση του καύσωνα Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) ενόψει του κύµατος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από σήµερα µέχρι την Τετάρτη, εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιµετώπιση της ανόδου της θερµοκρασίας. Ακολουθούν οι οδηγίες του ΕΚΕΠΥ: 1. Μειώστε τις κινήσεις σας. Αποφύγετε τη βαριά σωµατική εργασία και ιδιαίτερα σε χώρους µε υψηλή θερµοκρασία, άπνοια και µεγάλη υγρασία. Προγραµµατίστε τέτοιες εργασίες εκτός χρόνου θερµοκρασιακής αιχµής. 2. Παραµείνετε σε χώρους δροσερούς και σκιερούς. 3. Χρησιµοποιείστε κλιµατιστικά µηχανήµατα ή ανεµιστήρες. 4. Φορέστε ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωµα ρούχα που διευκολύνουν τον αερισµό του δέρµατος και την εξάτµιση του ιδρώτα (βαµβακερά, λινά). Αποφύγετε τα συνθετικά υφάσµατα. Χρησιµοποιήστε καπέλο µε φαρδύ γείσο και γυαλιά ηλίου, όταν εκτίθεστε στον ήλιο. 5. Πίνετε άφθονες ποσότητες νερού και χυµών φρούτων. Τις θερµές ηµέρες, η κατανάλωση υγρών πρέπει να είναι µεγαλύτερη από αυτή που σας υποδεικνύει η δίψα σας.

Άτοµα µε επιληψία ή προβλήµατα καρδιάς, νεφρών ή ήπατος που ακολουθούν αυστηρή δίαιτα υγρών ή έχουν προβλήµατα κατακράτησης υγρών στο σώµα τους, πρέπει να συµβουλεύονται γιατρό ή διαιτολόγο πριν αυξήσουν την κατανάλωση υγρών. 6. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. 7. Προτιµήστε ελαφρά και µικρά γεύµατα µε έµφαση στα φρούτα και λαχανικά και αποφύγετε τις λιπαρές τροφές. 8. Κάντε χλιαρά ντους στη διάρκεια της ηµέρας. Αποφεύγετε απότοµες αλλαγές στη θερµοκρασία του σώµατος σας. Ένα κρύο ντους/µπάνιο αµέσως µετά την έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να προκαλέσει υποθερµία ειδικά σε ηλικιωµένους και µικρά παιδιά. 9. Κρατήστε το δωµάτιο ή το σπίτι κλειστό κατά τη διάρκεια της ηµέρας αφού προηγουµένως έχει µείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατεβάστε την τέντα και κλείστε τα παντζούρια. 10.Τα άτοµα που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα (καρδιοπάθειες, πνευµονοπάθειες κ.λ.π.) θα πρέπει να συµβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους για εφαρµογή ειδικών οδηγιών. Συµβουλή γιατρού πρέπει να ζητήσουν και όσοι παίρνουν φάρµακα, για το αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, καθώς µερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τη θερµοκρασία του σώµατος.

-Έως το τέλος Σεπτεµβρίου θα πρέπει να έχει νοµοθετηθεί ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει το χαράτσι και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας; (ΦΑΠ). Ο νέος φόρος θα πρέπει να αποφέρει ετησίως το ποσό των 2,7 δισ. ευρώ. Εφόσον όµως αποφασιστεί η µείωση ή και εξάλειψη του φόρου µεταβίβασης ακινήτων τότε θα πρέπει ο νέος φόρος να αποφέρει 2,9 δισ. ευρώ, δηλαδή 200 εκατ. ευρώ περισσότερα. -Ο νέος φρος θα επιβάλλεται ανά ακίνητο και όχι µε βάση τη συνολική ακίνητη περιουσία ή τα δικαιώµατα των φορολογούµενων σε ακίνητα. Ωστόσο, όπως σηµειώνεται στο µνηµόνιο, µπορεί να υπάρξει µία µεταβατική µορφή επιβολής του φόρου για το 2014, η οποία θα επιβληθεί στα δικαιώµατα των φορολογούµενων σε ακίνητα, δηλαδή βάσει της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούµενου και όχι ανά

ακίνητο χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις. -Όλοι οι φορολογούµενοι θα πρέπει έως το τέλος Σεπτεµβρίου να επικαιροποιήσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους µέσω των δηλώσεων Ε9. Τα στοιχεία που θα δηλωθούν, θα διασταυρωθούν µε τα στοιχεία του Κτηµατολογίου. -Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφικτή η αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου φόρου, τότε, µέσω του µνηµονίου, το ΥΠΟΙΚ δηλώνει έτοιµο να επεκτείνει την ισχύ ήδη θεσµοθετηµένων µέτρων. Πρόκειται για διατύπωση που παραπέµπει ευθέως σε διατήρηση του χαρατσιού και για το 2014. -Η διαδικασία για την επικαιροποίηση των αντικειµενικών τιµών έχει ξεκινήσει και ο σχεδιασµός προβλέπει ότι το 2014 θα παραµείνουν αµετάβλητες, το 2015 θα γίνει αναπροσαρµογή των τιµών ζώνης και το 2016 θα γίνει πλήρης εξίσωση των αντικειµενικών µε τις εµπορικές τιµές. - Επιβεβαιώνεται η επιβολή από φέτος του φόρου πολυτελούς διαβίωσης σε ΙΧ, πισίνες και αεροσκάφη καθώς και η αύξηση των παραβόλων για την υποβολή µηνύσεων. Και τα δυο µέτρα είχαν προγραµµατιστεί αρχικά για το 2014, αλλά λόγω του δηµοσιονοµικού κενού που προέκυψε έρχονται από φέτος. - Ερχεται από την 1η Οκτωβρίου το τέλος παραµονής και πλόων για τα σκάφη αναψυχής. - Ψαλιδίζεται το αφορολόγητο των αποθεµατικών των επιχειρήσεων από φέτος µε στόχο να εξασφαλιστούν έσοδα τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.

Έως και το 2016 η έκτακτη εισφορά

Ε

πεκτείνεται για ένα ακόµη έτος –έως το 2016η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 1-4% επί του εισοδήµατος, ενώ παραµένει ορθάνοιχτο το ενδεχόµενο να επιβληθεί το χαράτσι (ΕΕΤΑ) στα ακίνητα και το 2014. Στο νέο µνηµόνιο και την έκθεση της Κοµισιόν για την πορεία εφαρµογής του ελληνικού προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής αποκαλύπτεται παράλληλα ότι ο νέος φόρος ακινήτων που σχεδιάζεται να αντικαταστήσει το χαράτσι, είναι πιθανό το 2014 να επιβληθεί σε µία µεταβατική µορφή φορολόγησης των δικαιωµάτων κάθε φορολογούµενου επί ακινήτων. Όπως δηµοσίευσε το capital, όλοι οι φορολογούµενοι θα κληθούν έως τέλος Σεπτεµβρίου να επικαιροποιήσουν τις δηλώσεις Ε9, ενώ οι αντικειµενικές τιµές των ακινήτων θα επικαιροποιηθούν σε δύο φάσεις, το 2015 και το 2016. Ειδικότερα, από τα κείµενα της έκθεσης του επικαιροποιηµένου µνηµονίου προκύπτουν τα εξής: -Επεκτείνεται έως και τα εισοδήµατα του 2016 η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά έληγε κανονικά το 2015 και υπολογίζεται µε συντελεστή 1 έως 4%, ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος .


6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή τοπικών δροµολογίων Αθήνας-Οινόης Λόγω της µειωµένης επιβατικής κίνησης εν όψει της θερινής περιόδου Απευθείας σιδηροδροµική σύνδεση µεταξύ Αθήνας- Αλεξανδρούπολης ξεκινά από σήµερα.. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η βραδινή αµαξοστοιχία 500 (στο εξής µετονοµάζεται σε 600) µε ώρα αναχώρησης 23:55 από τον σταθµό Αθηνών, θα έχει τελικό προορισµό την Αλεξανδρούπολη µε ώρα άφιξης 13:37, αντί τον σταθµό της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, η αµαξοστοιχία 501 (στο εξής µετονοµάζεται σε 601) θα αναχωρεί από τον σταθµό της Αλεξανδρούπολης µε ώρα αναχώρησης 15:43 αντί του σταθµού της Θεσσαλονίκης, µε τελικό προορισµό τον σταθµό Αθηνών µε ώρα άφιξης 05:01. Επιπλέον έως 01/09/2013, λόγω της προβλεπόµενης µειωµένης επιβατικής κίνησης εν

Κινητοποιήσεις από εργαζόµενους της ΕΛΒΟ σήµερα Αντιδρούν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας Σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 12 το µεσηµέρι, καθώς και σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο δικαστικό µέγαρο Θεσσαλονίκης, που θα εξελιχθεί σε πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, προχωρούν σήµερα Τρίτη οι εργαζόµενοι στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ). Όπως καταγγέλλουν, µε το σχέδιό της για την αναδιάρθρωση της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας, η κυβέρνηση ουσιαστικά τη διαλύει και ανοίγει τον δρόµο για τη µεγαλύτερη εξάρτηση της Ελλάδας από εγχώριους και ξένους µονοπωλιακούς οµίλους, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκατοντάδες απολύσεις που θα γίνουν. Υπενθυµίζεται ότι, προ ηµερών, το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια εξειδικευµένων ανεξάρτητων συµβούλων για να προχωρήσει στη ριζική αναδιάρθρωση ή εξυγίανση των εταιρειών Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ), Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ) και ΛΑΡΚΟ.

Αυτοτέλεια αποκτά το Λύκειο Με την αποσύνδεση του απολυτηρίου από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ριζικές ανατροπές στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου µε προοπτική να εφαρµοστεί στην Α΄ τάξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως σηµείωναν πηγές του υπουργείου, οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από τις τάξεις του Γυµνασίου και θα επεκταθούν έως και την είσοδο των µαθητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, το Λύκειο θα αποκτήσει αυτοτέλεια, καθώς το απολυτήριο δεν θα είναι συνδεδεµένο µε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Έτσι, οι µαθητές θα δίνουν εξετάσεις σε 6-8 µαθήµατα για να πάρουν το απολυτήριο και, αν επιθυµούν, θα δίνουν Πανελλαδικές σε τέσσερα µαθήµατα. Παράλληλα, θα περιοριστούν τα επιστηµονικά πεδία από τέσσερα σε τρία. Ουσιαστικά, θα ενοποιηθεί το πεδίο των θετικών επιστηµών µε το τεχνολογικό και θα δηµιουργηθεί ένα ανεξάρτητο επιστηµονικό πεδίο, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις αστυνοµικές και στρατιωτικές σχολές. Κοµβικό στοιχείο του νοµοσχεδίου είναι, σύµφωνα µε στελέχη του υπουργείου, το γεγονός ότι για την είσοδο σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα παίζει σηµαντικό ρόλο η βαθµολογία στα εξεταζόµενα µαθήµατα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στη Β' Λυκείου θα εισαχθεί ως βασικό µάθηµα η Φιλοσοφία ενώ οι µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου θα διδάσκονται το µάθηµα της Πολιτικής Παιδείας.

όψει της θερινής περιόδου, αναστέλλονται ορισµένα τοπικά δροµολόγια στο τµήµα µεταξύ Αθήνας και Οινόης. Συγκεκριµένα αναστέλλεται η κυκλοφορία των παρακάτω συρµών: Αθήνα- Οινόη: Τα δροµολόγια των αµαξοστοιχιών 3530 (αναχώρηση 04:33) και 4530 (αναχώρηση 15:19). Οινόη- Αθήνα: Τα δροµολόγια των αµαξοστοιχιών 3531 (αναχώρηση 05:29), 4539 (αναχώρηση 06:22), 1537 (αναχώρηση 07:20) και 4531 (αναχώρηση 17:27). Περισσότερες πληροφορίες στο επιβατικό κοινό παρέχονται από τον αριθµό 14511 και στο www.trainose.gr.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 Ανανέωση των αδειών λα&κών αγορών κάθε 3 χρόνια «Καταργείται η διαδικασία θεώρησης των επαγγελµατικών αδειών πωλητών λα:κών αγορών, ενώ καθιερώνεται η ανανέωσή τους, ενιαία σε όλη την επικράτεια, κάθε τρία έτη, αρχής γενοµένης από τον Νοέµβριο του 2014, µε την προ;πόθεση ότι εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αδειούχου όλες οι προ;ποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 και στην παρ.Γ΄ εδάφια γ΄και ε΄του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α)». Αυτό υπογραµµίζεται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου σε διευκρινιστική εγκύκλιό της που υπογράφει ο γενικός γραµµατέας Στ. Κοµνηνός, µετά από πολλά ερωτήµατα που δέχθηκε σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107/Α) που αφορούν θέµατα επαγγελµατικών αδειών πωλητών λα:κών αγορών. Ακόµη, όπως αναφέρει η Γενική Γραµµατεία του υπουργείου Ανάπτυξης, οι διαδικασίες θεώρησης επαγγελµατικών αδειών που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, µετά την ισχύ του νόµου 4152/2013 παύουν να εξελίσσονται δίχως να απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου ή άλλου οργάνου της ∆ιοίκησης. Επαγγελµατικές άδειες που βρίσκονταν σε ισχύ στις 9/5/2013 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου) λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014. Επαγγελµατικές άδειες που έπρεπε να θεωρηθούν πριν τη δηµοσίευση του νόµου 4152/2013 και η σχετική διαδικασία θεώρησης δεν είχε ενεργοποιηθεί µε υπαιτιότητα των αρµοδίων υπηρεσιών, εξακολουθούν να ισχύουν µε αυτοδίκαιη λήξη την 31/10/2014. Για τις επαγγελµατικές άδειες των οποίων η διαδικασία θεώρησης (σύµφωνα µε το αντικατασταθέν εδάφιο 4 της παρ. Α του άρθρου 2 του π.δ.51/2006) έχει ολοκληρωθεί και αυτές έχουν ανακληθεί οριστικά, δεν ισχύουν τα παραπάνω εκτεθέντα, δηλαδή δεν παρατείνεται αυτοδίκαια η ισχύς τους έως τις 31/10/2014. Όσες νέες επαγγελµατικές άδειες εκδοθούν µετά την 9/5/2013 (ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσης) βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4038/12, λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014.


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Προσλήψεις α π ό τη ν Περιφέρεια Αττικής Στις ελαιοκοµικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων ∆υτικής Αττικής

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Ευχαριστήρια επιστολή της Αντιδηµάρχου Αχαρνών Κυριακή Σαββίδη για την ενίσχυση των σισσιτίων και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τα Συσσίτια ενισχύονται και από επαγγελµατίες του ∆ήµου µας που διακατέχονται έντονα από το αίσθηµα της αλληλεγγύης. Με πρωτοβουλία και ύστερα από ενέργειες των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ. Καλάργαλη και κ. Πετάκου οι επαγγελµατίες λαfκών αγορών του ∆ήµου Αχαρνών προσφέρουν κάθε εβδοµάδα φρούτα και λαχανικά για τους άπορους συνδηµότες µας. Ευχαριστούµε θερµά όλους τους παραγωγούς και εµπόρους των λαfκών αγορών του ∆ήµου Αχαρνών, που µε την ευαισθησία τους και από το περίσσευµα της καρδιάς τους συµβάλλουν στην εβδοµαδιαία ενίσχυση των κοινωνικών δοµών. Ένας ακόµη υποστηρικτής και συµπαραστάτης του έργου µας και των άπορων συνδηµοτών µας, είναι ο ιχθυοπώλης κ. Κακούρης Θεόδωρος, ιδιοκτήτης του ιχθυοπωλείου «Το Σταυροδρόµι». Ο κ. Κακούρης, εκτός από τη συνεχή έµπρακτη συµβολή του µε την εβδοµαδιαία προσφορά ψαριών, υποστηρίζει την προσπάθειά µας και την ενισχύει ηθικά. Ένας άλλος επαγγελµατίας, ο κ. Κατσανδρής Ιωάννης, ιδιοκτήτης γνωστής επιχείρησης αθλητικών ειδών στην πόλη µας, πρόσφερε παπούτσια για παιδιά και ενήλικους που αδυνατούν οικονοµικά για την κάλυψη της υπόδησής τους. Η συµµετοχή όλων είναι σηµαντική και ο ρόλος τους σπουδαίος στο δύσκολο έργο µας. Τους ευχαριστούµε από τα βάθη της καρδιάς µας. Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΑΒΒΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ “ΓΙΩΤΗΣ” ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Η

Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µέχρι και 42 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και µέχρι τις 3011-2013 συνολικού αριθµού 34 ατόµων, Υ.Ε. κατηγορίας, καθώς και 3 τοµεαρχών, στις ελαιοκοµικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς.

Ανακύκλωση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών στο ∆ήµο Μεγαρέων

Σ

ε συνέχεια λοιπόν της ολοκλήρωσης των ενεργειών για την αποκατάσταση της χωµατερής των Μεγάρων, της ανακύκλωσης µπαταριών, της διενέργειας διαγωνισµού για τη συλλογή των εγκαταλελλειµένων οχηµάτων και άλλων πολλών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, έρχεται και η συµµετοχή του ∆ήµου Μεγαρέων στο εγκεκριµένο, από το ΥΠΕΚΑ, σύστηµα συλλογής. Η συµµετοχή στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και µεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά µε την Εναλλακτική ∆ιαχείριση των Α.Η.Η.Ε. που τους επιβάλλει ο Νόµος 2939/2001 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 117/2004. Από την άλλη, εξασφαλίζει, στους ∆ήµους που συµµετέχουν την αρωγή της στην αποτελεσµατικότερη ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Οι πολίτες του ∆ήµου πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τη σπουδαιότητα του προγράµµατος, γιατί έτσι προστατεύεται το περιβάλλον από τις πολύ βλαβερές ουσίες που βρίσκονται µέχρι σήµερα ανεξέλεγκτες παντού, ενώ ακόµη εξοικονοµούνται πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων προ²όντων, που έχει τόσο ανάγκη η χώρα µας στη δύσκολη αυτή οικονοµικά περίοδο. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούνται από υλικά και εξαρτήµατα που περιέχουν ποσότητες τοξικών ουσιών οι οποίες επιβαρύνουν όχι µόνο το περιβάλλον, αλλά και την υγεία µας.

“Η δηµοτική Αρχή Μάνδρας, µέσω του ∆ηµάρχου της κ. Γεωργίου ∆ρίκου θέλει να ευχαριστήσει για την χορηγία τους µε είδη τροφίµων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου την Εµπορική Βιοµηχανία θρεπτικών προ²όντων, Γιώτης Α.Ε. για την συνεισφορά της µέχρι σήµερα στην πρωτοβουλία για συγκέντρωση τροφίµων. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στην επιτυχία της αποστολής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποδεικνύοντας έµπρακτα πως αυτό αποτελεί έργο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο που το στηρίζει και το αγκαλιάζει η κοινωνία. Ευελπιστούµε, ότι η πράξη τους αυτή θα βρει και άλλους µιµητές. Έτσι, από τις πρώτες πρωινές ώρες άπορες οικογένειες του δήµου µας, καθώς και άτοµα µε Αναπηρία, προσέρχονται στο ∆ηµαρχείο για να παραλάβουν κάποια απαραίτητα είδη διατροφής, µια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί µέσα στις επόµενες µέρες. Μαζί µπορούµε να καταφέρουµε περισσότερα. Μαζί µπορούµε να δηµιουργούµε ισχυρούς δεσµούς αγάπης και αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους µας. Στηρίξτε το ∆ίκτυο Αλληλεγγύης του ∆ήµου µας”.

Οι δηµότες που έχουν κάποια ευµεγέθη ηλεκτρονική συσκευή καλούνται να τη µεταφέρουν στο ειδικό κοντέινερ που έχει τοποθετηθεί στο εργοτάξιο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου του ∆ήµου Μεγαρέων, για να ανακυκλωθούν µε σωστό και ασφαλή τρόπο. Οι παλιές συσκευές που δε λειτουργούν, ή δεν είναι χρήσιµες πια, δεν πρέπει να καταλήγουν στα σκουπίδια, στους δρόµους και τα πεζοδρόµια. Οι δηµότες µπορούν να τις µεταφέρουν από τις 8 έως τις 12 το µεσηµέρι, στο εργοτάξιο για ανακύκλωση ή να επικοινωνούν µε τον τοµέα Καθαριότητας στο τηλέφωνο 2296082375.

ΥΠΕΣ

Χορήγηση 4,5 εκατ. ευρώ στους δήµους για τις µαθητικές εστίες

Κάδοι υποδοχής λαµπτήρων και µικρών ηλεκτρικών συσκευών σε κεντρικά σηµεία της πόλης Επίσης, θα τοποθετηθεί ένας µεγάλος κάδος υποδοχής ηλεκτρικών συσκευών στην πλατεία Αγίας Βαρβάρας της Νέας Περάµου. Τέλος, κάδοι υποδοχής λαµπτήρων και µικρών ηλεκτρικών συσκευών θα τοποθετηθούν στα κάτωθι σηµεία: Στη δυτική είσοδο του ∆ηµαρχείου Στην είσοδο της πολεοδοµίας Μεγάρων Εντός του κτιρίου που στεγάζεται η ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ Εντός του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος της Νέας Περάµου Στη βιβλιοθήκη της Νέας Περάµου Συµφέρον όλων µας, ως δηµότες, πολίτες και καταναλωτές αυτής της πόλης είναι να συµµετέχουµε ενεργά και στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς εκτός από το ότι δεν µας κοστίζει τίποτα, δηµιουργούµε τις συνθήκες να µεγαλώσουν τα παιδιά µας σ’ ένα ασφαλέστερο και καθαρότερο περιβάλλον.

Το ποσό των 4.572.542,91 καταβάλλεται στους δήµος για τη µισθοδοσία και τις λοιπές δαπάνες του µεταφερόµενου προσωπικού των µαθητικών εστιών, αρµοδιότητας του πρώην Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας, για το έτος 2013. Το ποσό θα κατανεµηθεί από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». Τα χρήµατα θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη της δαπάνης του κόστους µισθοδοσίας του προσωπικού που µεταφέρθηκε από το πρώην Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, καθώς και για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες, για το οικονοµικό έτος 2013.


8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Εκτεταµένη αστυνοµική επιχείρηση σε καταυλισµούς Ροµά, στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου

Ε

κτεταµένη αστυνοµική επιχείρηση σε καταυλισµούς Ροµά, στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου και του Άργους, πραγµατοποιήθηκε χθες για την πρόληψη και αντιµετώπιση παραβατικών συµπεριφορών. Η επιχείρηση αυτή, είναι ενταγµένη στο γενικότερο σχεδιασµό που έχει εκπονήσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας και πραγµατοποιείται από δυνάµεις της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενισχυµένες από ειδικές Υπηρεσίες της Αττικής. Η επιχείρηση, έγινε παρουσία εκπροσώπων των Εισαγγελικών Αρχών, καλύπτει όλο το φάσµα των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων (τάξη, ασφάλεια, τροχαία κ.λπ.) και περιλαµβάνει ελέγχους σε άτοµα, αυτοκίνητα και χώρους, καθώς επίσης βεβαίωση παραβάσεων και συλλήψεις - κατασχέσεις σε συντρέχουσα περίπτωση. Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα, στο πλαίσιο των αστυνοµικών ελέγχων: - έχουν ελεγχθεί 212 άτοµα, - έχουν ελεγχθεί 75 οχήµατα, - έχουν προσαχθεί 95 άτοµα, εκ των οποίων 65 ηµεδαποί κ 30 αλλοδαποί, - έχουν συλληφθεί 44 άτοµα:

•11 ηµεδαποί Ροµά για κλοπή ρεύµατος •5 ηµεδαποί Ροµά για διακεκριµένες κλοπές •4 ηµεδαποί Ροµά για ναρκωτικά •2 ηµεδαποί Ροµά για όπλα και ναρκωτικά •7 ηµεδαποί σε εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης •7 αλλοδαποί για παραεµπόριο •2 αλλοδαποί για υγειονοµικές παραβάσεις •3 περί αλλοδαπών •2 περί Κ.Ο.Κ. •1 αλλοδαπός για λαθρεµπόριο τσιγάρων - βεβαιώθηκαν: •70 παραβάσεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

•5 πολεοδοµικές παραβάσεις. - έχουν κατασχεθεί: •2 κυνηγητικά όπλα •2 πιστόλια replica •1 διπλό γκλοµπ •1 φυσίγγιο 0,22 •1 βαλλίστρα •5 γρ. ηρωίνη •455 γρ. χασίς •15 ναρκωτικά δισκία •1 ξίφος •11 δενδρύλλια κάνναβης •2 δίκυκλα •ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, φορητοί υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, γεωργικά εργαλεία κ.λπ.) και •είδη παραεµπορίου (γυαλιά ηλίου, πορτοφόλια, αλυσίδες κ.λπ.)

ΟΓΑ: Τ η ν Π έ µπ τ η η κ α τ α βο λή τ η ς σ ύ ντ α ξ η ς Α υ γ ού σ τ ο υ

Την Πέµπτη 1η Αυγούστου θα καταβληθεί η σύνταξη Αυγούστου σε 745.268 συνταξιούχους του ΟΓΑ, µε πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους ή λογαριασµούς ΕΛ.ΤΑ. που έχουν επιλέξει για την πληρωµή της. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό, η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων Αυγούστου ανέρχεται σε 335.774.246 ευρώ.

Η συνέχεια από σελ. 2 ∆ιαµαρτυρία των εργαζόµενων του ∆ήµου Φυλής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής Στην κρίσιµη συνεδρίαση οι εργαζόµενοι του ∆ήµου Φυλής, αναµένεται να δώσουν δυναµικό παρόν, αφού πρόκειται να διοργανώσουν σήµερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συγκέντρωση διαµαρτυρίας στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής όπου θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσµου. Η διαµαρτυρία των εργαζόµενων του ∆ήµου Φυλής θα έχει ως κύριο στόχο να γίνει κατανοητή η δύσκολη οικονοµική θέση στην οποία έχουν περιέλθει, ενώ πρόκειται να διαµυνήσουν οτι η µισθοδοσία των εργαζόµενων δεν πρέπει να αποτελεί «αντικείµενο παιχνιδιού» για κανέναν. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι του ∆ήµου Φυλής αναµένεται να εκφράσουν τη διαµαρτυρία και διαφωνία τους απέναντι στο ενδεχόµενο µείωσης των αντισταθµιστικών που λαµβάνει ο ∆ήµος, επισηµαίνοντας πως µια τέτοια εξέλιξη θέτει σε κίνδυνο- όχι µόνον το εργασιακό µέλλον τους- αλλά και τη βιωσιµότητα του ίδιου του ∆ήµου. «Επειδή η σηµερινή συνεδρίαση είναι καθοριστική για την πληρωµή της µισθοδοσίας µας δεν θα πρέπει να λείψει κανένας µας. Θα πρέπει µε την παρουσία µας να στείλουµε το µήνυµα ότι η µισθοδοσία των εργαζοµένων δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο παιχνιδιού για κανένα», επισηµαίνεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου των Εργαζοµένων για τη σηµερινή κινητοποίηση. Λεωφορεία για τη µεταφορά των εργαζοµένων Για τη µετάβαση των εργαζοµένων του ∆ήµου Φυλής στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, έχει ήδη προγραµµατιστεί από το Σύλλογο η µεταφορά µε λεωφορεία που θα αναχωρήσουν στις 10:30 το πρωί από τους χώρους εργασίας. Εν τω µεταξύ λόγω της παρουσίας στο χώρο συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ, αναβάλλεται η Γενική Συνέλευση που είχε προγραµµατιστεί για σήµερα. Π. Μ.


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Η συνέχεια από σελ. 3

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό της δαπάνης σύνδεσης των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων της ΕΥ∆ΑΠ. 2.∆ιαγραφή προσαυξήσεων οφειλέτη. 3.∆ιαγραφές προστίµων Κ.Ο.Κ. (ά. 174 Ν. 3463/06) 4.∆ιαγραφή υπόλοιπου ποσού ΜΑΓ. ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ∆.Τ., ∆.Φ. των εταιρειών ∆ΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε και Ν.ΚΟΝΤΗΣ Α.Ε. 5.∆ιαγραφή υπόλοιπου ποσού ΜΑΓ. ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ∆.Τ., ∆.Φ. της εταιρείας «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» 6.Επί αιτήµατος δηµότη για παραχώρηση θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ. 7.Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης του ∆ήµου για τις Αλησµόνητες Πατρίδες του Πόντου. 8.Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου µε τίτλο: «ΜΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ». 9.Επί αιτήµατος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών ∆ήµου Ελευσίνας. 10. Επί αιτήµατος δηµότη για την αποµάκρυνση δένδρου από κοινόχρηστο χώρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.∆.∆ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ» ∆/ΝΣΗ: ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ 133 41 Α.Φ.Μ 997676047, ∆.Ο.Υ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-24 11 141 Άνω Λιόσια 26/7/2013 Αρ. πρωτ: 505 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 42 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας» Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ» λόγω του ότι στο Ν.Π.∆.∆. υπάρχει έλλειψη προσωπικού και το υπάρχον προσωπικό έχει επιφορτιστεί µε πρόσθετες αρµοδιότητες όπως γραµµατειακή υποστήριξη σε αθλητικές διοργανώσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου (τουρνουά, πανελλήνιοι αγώνες κ.τ.λ) καθώς και οργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου µας (παρελάσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές εορτές κ.τ.λ)

Αποφασίζει Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή, απογευµατινών ωρών, πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας, για το 2013, για το προσωπικό που απασχολείται στο Ν.Π.∆.∆, ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Γραφείο ∆ιοικητικού – Οικονοµικού

2

Οδηγός

1

Εργάτης Καθαριότητας

1

Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής: Υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών: έως 20 ώρες µηνιαίως. Η δαπάνη που προκαλείται προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαµβάνεται στον εν χρήσει προ³πολογισµό εξόδων του Ν.Π.∆.∆. έτους 2013 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6022.0001 «αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας» και ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ. Ο Πρόεδρος Κων/νος Σκαµαντζούρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 263/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΤ/ΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:3 ΕΤΗ ΑΧΑΡΝΕΣ:29-07-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 68816

Εγκρίνει την παραµονή της κατεύθυνσης της οδού Σακελαρίου στην υφιστάµενη κατάσταση δηλαδή από Αγ. Κωνσταντίνου προς ∆εκελείας (άνοδος) Ο Αντιδήµαρχος Συντήρησης Υποδοµών (κτιριακών - οδικών & δικτύων) Παναγιώτης Γκίκας Ακριβές Αντίγραφο Αχαρνές ……/2013

Τα δικαιώµατα των επιβατών στα πλοία

Σ

τις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές, στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και τις οργανώσεις των καταναλωτών µπορούν να προσφεύγουν για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους οι επιβάτες πλοίων, όπως υπενθυµίζει µε ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής. Αναλυτικότερα, σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου πάνω από 90 λεπτά από την προγραµµατισµένη ώρα, λόγω βλάβης ή ζηµιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του µεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται: - Να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να του καταβληθεί ως αποζηµίωση το αντίτιµο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήµατος (εάν υπάρχει). - Πλήρη κάλυψη των εξόδων διατροφής και διαµονής µέχρις ότου αναχωρήσει το πλοίο. - Να λάβει αποζηµίωση 25% επί του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθµιστική παροχή κατόπιν συµφωνίας µόνο εφόσον ο επιβάτης προωθήθηκε στον προορισµό του µε το ίδιο ή άλλο πλοίο µε µέριµνα και δαπάνη της εταιρείας και η καθυστέρηση είναι: - 1 ώρα για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού µέχρι 4 ώρες. - 2 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 4 ώρες και µέχρι 8 ώρες. - 3 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 8 ώρες και µέχρι 24 ώρες. - 6 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 24 ώρες. Εάν η καθυστέρηση είναι διπλάσια του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις, ο επιβάτης δικαιούται αποζηµίωση 50% επί του εισιτηρίου. - Να λάβει αποζηµίωση διπλάσια του ναύλου του επιβάτη καθώς και την επιστροφή του ναύλου οχήµατος που κατέβαλε ή κατόπιν συµφωνίας άλλη αντισταθµιστική παροχή, εφόσον µε υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθήθηκε στον προορισµό του µε το ίδιο ή άλλο πλοίο εντός 24 ωρών από τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου, δικαιούται ολόκληρο τον ναύλο ή ποσοστό του ως εξής: - Ποσοστό 50% εφόσον επιστραφεί το εισιτήριο έως και 12 ώρες πριν από τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Ποσοστό 75% εφόσον επιστραφεί το εισιτήριο έως και 7 ηµέρες πριν από τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Ολόκληρο τον ναύλο εφόσον επιστραφεί το εισιτήριο έως και

14 ηµέρες πριν από τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Ολόκληρο τον ναύλο ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας. Σηµειώνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης επιστρέφονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και ο ΦΠΑ. Υπεύθυνος για την καταβολή του εισιτηρίου είναι ο ναυτικός πράκτορας. - Εάν ο επιβάτης δεν ταξιδέψει λόγω δικής του ευθύνης, χάνει το εισιτήριο. - Ο επιβάτης δικαιούται να τροποποιήσει το εισιτήριό του εφόσον διατίθενται θέσεις µέχρι και 48 ώρες πριν τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Οι όροι που αναφέρονται στο εισιτήριο καθώς και στην απόδειξη µεταφοράς οχήµατος πρέπει να είναι εγκεκριµένοι από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. - Ο επιβάτης δικαιούται να µεταφέρει χειραποσκευές βάρους µέχρι 50 κιλών. Τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας, δικαιούνται, επιπλέον των χειραποσκευών, να µεταφέρουν κάθε εξοπλισµό που απαιτείται για την αυτόνοµη µετακίνησή τους. - Εφόσον οι αποσκευές έχουν παραδοθεί για φύλαξη και έχει εκδοθεί σχετική απόδειξη, σε περίπτωση φθοράς ή απώλειάς τους, ευθύνεται η εταιρεία. - Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων εντός των επιβατικών πλοίων. Επιτρέπεται η έκδοση συµπληρωµατικού εισιτηρίου, µε αναφορά στο αρχικό εισιτήριο λόγω αλλαγής θέσης ή ανακριβών στοιχείων στο αρχικό εισιτήριο. - Σε περίπτωση άρνησης έκδοσης εισιτηρίου από τον πράκτορα µε την αιτιολογία ότι έχει καλυφθεί ο αριθµός, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, πρέπει να καταγγέλεται στις κατά τόπο αρµόδιες λιµενικές αρχές για την επιβολή διοικητικών προστίµων. Πού µπορώ να απευθυνθώ για να υποβάλω παράπονα-καταγγελία σε περίπτωση που η εταιρεία δεν πληροί τις υποχρεώσεις της; - Για κάθε παράπονο ή καταγγελία που αφορά στη µη τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας ή του εκδότη του εισιτηρίου, ή του φορέα εκµετάλλευσης του λιµενικού τερµατικού σταθµού όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 3709/2008, καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του ίδιου νόµου, ο επιβάτης µπορεί να απευθυνθεί εντός δύο µηνών, ανάλογα, αρχικά στην εταιρεία ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον ναυτικό πράκτορα ή στον φορέα εκµετάλλευσης του λιµενικού τερµατικού

σταθµού. Επιπλέον, µπορεί να συµπληρώσει το ειδικό έντυπο παραπόνων που υπάρχει εντός του πλοίου, στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, στις λιµενικές αρχές και στις εγκαταστάσεις των λιµανιών. - Μετά την παρέλευση δύο µηνών εφόσον δε δόθηκαν απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις από την εταιρεία ή τον εκδότη του εισιτηρίου ή τον φορέα εκµετάλλευσης του λιµενικού σταθµού σε καταγγελίες ή παράπονα, ο επιβάτης µπορεί να απευθυνθεί απευθείας: Α) Στη Λιµενική Αρχή επιβίβασης ή αποβίβασης του. Β) Στο ΥΝΑ/∆/νση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών που αναφέρεται στο πίσω µέρος του ειδικού εντύπου. Τι ισχύει για τις καντίνες των πλοίων Οι επιβάτες που µετακινούνται µε πλοία εσωτερικών γραµµών µπορούν, σύµφωνα µε την αγορανοµική διάταξη (αριθµ. 03/2012) που θέσπισε το Υπουργείο Ανάπτυξης, να αγοράζουν από τα κυλικεία των πλοίων µια σειρά από προ²όντα, τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σε προκαθορισµένες τιµές. Συγκεκριµένα: - Πρέπει να υπάρχουν αναρτηµένοι τιµοκατάλογοι σε εµφανή σηµεία στους οποίους θα αναγράφονται µε ευκρίνεια όλα τα προς πώληση είδη και οι τιµές τους. - Ο καταναλωτής πρέπει να λαµβάνει απόδειξη ταµειακής µηχανής και να ελέγχει τις αναγραφόµενες τιµές µε τις τιµές των τιµοκαταλόγων: Εµφιαλωµένο νερό 0.5l: 0.35 ευρώ Τοστ ζαµπόν-τυρί: 1.35 ευρώ Σάντουιτς ζαµπόν-τυρί: 1.35 ευρώ Ελληνικός καφές: 1.20 ευρώ Καφές φίλτρου: 1.20 ευρώ Καφές εσπρέσο: 1.35 ευρώ Καφές φραπέ: 1.20 ευρώ Τσά²: 1.20 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν τηρείται η παραπάνω διάταξη και ζητηθεί επιπλέον πληρωµή για κάποιο από τα παραπάνω προ²όντα, ο επιβάτης µπορεί να συµπληρώσει το σχετικό υπόδειγµα καταγγελίας (www.ekpizo.gr , Καταγγελίες, Τουρισµός -Ταξίδια) µε κοινοποίηση στους φορείς που αναφέρονται ή να επικοινωνήσει µε: - Κεντρικά Λιµεναρχεία Πειραιά: 2104102269 - Ραφήνας: 22940 22492 - Λαυρίου: 22920 25249. - Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: 1520. - Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: 210 4191700 (60 γραµµές) - 210 4064700 (60 γραµµές).


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑEΚΟΥ Γ. ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΣΑΝ ∆ΕΥΤΕΡΗ Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι Ο πρόεδρος του Αχαρναfκού Γιώργος Μωυσιάδης επιβεβαίωσε πως η Ένωση δήλωσε για δεύτερη έδρα το γήπεδο της οµάδας του Μενιδίου, ενώ υποστήριξε πως υπάρχει περίπτωση να πραγµατοποιηθεί φιλικό παιχνίδι µε τους "κιτρινόµαυρους" στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας. "Πράγµατι η ΑΕΚ δήλωσε το γήπεδο του Αχαρναfκού για δεύτερη έδρα. Το θέµα είναι απλά τυπικό. Η ΑΕΚ έκανε αίτηση στο ∆ήµο Αχαρνών και αυτός απάντησε θετικά. Φυσικά θετικά απαντήσαµε κι εµείς σαν Αχαρναfκός.

ΜΕ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ Ο γιος του ∆αυίδ, Γιώργος Μαύρος που εγκατέλειψε, πέρσι, την ενεργό δράση θα είναι ο νέος προπονητής του Ακράτητου Ανω Λιοσίων, και θα κάνει φέτος τα πρώτα του προπονητικά βήµατα. Στο έργο του θα τον βοηθήσει ο έµπειρος ∆ηµήτρης Τσάρος.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ∆.Σ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ ∆ΙΟΛΕΤΗΣ

Με όνειρα και αισιοδοξία ξεκίνησε χθές την προετοιµασία του ο Μανδραικός µε τις οδηγίες του Κυριάκου Μίχα και του γυµναστή Βασίλη Καραούλη. Ο Μανδραικός Α.Ο. ανακοίνωσε την απόκτηση των : Χρόνης Βασίλης (Τερµατοφύλακας) 22 ετών που έχει αγωνιστεί σε Παναιγιάλειο, Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας, Κέρκυρα, Μεσσήνης Αλέξης (Αµυντικός), Λιόσης Χρήστος (Μέσος) 22 ετών έχει αγωνιστεί σε Ολυµπιακό Κερατσινίου και Καλλιθέα, Καιµακούδης Φώτης (Επιθετικός), Κουβίδης Λευτέρης(Αµυντικός) 23 ετών (28-4-1990) Πανελευσινιακό,Ασπρόπυργο, Κόρινθο, Βύζα Μεγάρων. Κανάκης Θέµης 1987 (Μέσος), Θεοδωρόπουλος ∆ιονύσης(µέσος) 1990,από τον ΠΑΟΚ Μάνδρας. Επίσης ανανέωσε ο Παπακωνσταντίνου Ανδρέας.

Υστερα απο τις αρχαιρεσίες που έγιναν στον Ηρακλή Ελευσίνας συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆.Σ. Πρόεδρος εξελέγει ο Θεοχάρης Βασιλόπουλος Αντιπρόεδρος: Γιώργος Τσακιλτζίδης Γενικός Αρχηγός: ∆ιονύσης Μπεκιάρης Γενικός Γραµµατέας: Φώτης Καρκαµπάτσης Ειδικός Γραµµατέας Σωτήρης Πετράκης Ταµίας: Ανδρέας Βασιλόπουλος Εφορος Ποδ.Τµήµατος: Παναγιώτης Καρµπώνης ∆ηµόσιες Σχέσεις: Χρήστος Γεωργουλέτης ΜΕΛΗ: Μιχάλης Ζέλιος, Τάσος Λιαµπότης, Χρήστος Γαλίφας. ***Νέος προπονητής στην οµάδα προσελήφθη ο παλιός ποδοσφαιριστής του συλλόγου Κώστας ∆ιολέτης (φωτό).

ΠΗΡΕ ΘΕΣΗ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ Η οµάδα του Βύζαντα πραγµατοποίησε άλλη µια µεταγραφή. Συγκεκριµένα απέκτησε τον Νίκο Ροδάτο 24(6-10-1988) επιθετικό που αγωνιζόταν στην Προοδευτική. Η ΠΑΕ Βύζας Μεγάρων πήρε θέση για τα µεταγραφικά ζητήµατα της ΠΑΕ. Θέση αναφορικά µε τα µεταγραφικά σενάρια στον Βύζαντα πήρε στέλεχος της ΠΑΕ, ο οποίος επεσήµανε: «∆εν ισχύει απολύτως τίποτα από όσα ακούγονται. Όσοι παίκτες πήραν ή θα πα΄ρουν µεταγραφή θα ανακοινωθούν µε δελτίο Τύπου. Όποιος µάνατζερ θέλει να διαφηµίσει τους παίκτες του στον Βύζαντα, να το κάνει µε άλλη οµάδα». Αναφορικά µε την προετοιµασία, ανέφερε: «Η πρώτη προπόνηση θα ξεκινήσει στις 5 Αυγούστου. Η πρώτη εβδοµάδα των προπονήσεων θα γίνει στο στάδιο των Μεγάρων και το βασικό στάδιο της προετοιµασίας κατά πάσα πιθανότητα στο Καρπενήσι». Συµπλήρωσε µε τα εξής: «Έχουν αποκτηθεί 12 ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές και γίνονται διαπραγµατεύσεις µε 45 έµπειρους». Ο Βύζας Μεγάρων µε την αρωγή των τοπικών παραγόντων θέτει υψηλότερους στόχους για τη νέα σεζόν. Το αφεντικό των «κιτρινόµαυρων», Κώστας Κοσσυβάκης, αναµένεται φέτος να έχει τη στήριξη των παραγόντων της πόλης, οι οποίοι έχουν τονίσει ότι θα συµπράξουν και θα βοηθήσουν οικονοµικά, ώστε να µπορέσει ο Βύζας Μεγάρων να κάνει το βήµα παραπάνω τη νέα σεζόν. Η οµάδα θέτει πιο υψηλούς στόχους από την απλή παραµονή και για το λόγο αυτό αναµένεται να κινηθεί για την απόκτηση ακόµη πέντε έµπειρων παικτών, που θα στελεχώσουν το ρόστερ.

Α Π Ο Τ Η Ν Π Ρ Ο Π Ο Ν Η ΣΗ


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

«Κλείδωσε»

ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α

η παραµονή Πριόνα στον Αστέρα Μαγούλας

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα Μαγούλας θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν ο Αντώνης Πριόνας. Ο Ευβοιώτης προπονητής συναντήθηκε µε τη διοίκηση της οµάδας της ∆υτικής Αττικής και συµφώνησαν κατ’ αρχήν να συνεχίσουν την κοινή πορεία τους. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε όλα τα οργανωτικά ζητήµατα του Αστέρα εν όψει της παρουσίας του για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Β’ Εθνική και µέσα στην εβδοµάδα αναµένεται να υπάρξουν και οι σχετικές επίσηµες ανακοινώσεις… Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, πως Πριόνας και διοικούντες τα είπαν από κοντά έπειτα από διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα! Στο µεταξύ, διευθυντής της ΠΑΕ Αστέρας Μαγούλας ανέλαβε ο Νίκος Ισσαρης.

Το...απίστευτο ρεκόρ του Ν. Βασιλείου! Υποψηφιότητα για το βιβλίο µε τα ρεκόρ Γκίνες βάζει ο 36χρονος αµυντικός του Μανδραικού Νίκος Βασιλείου. Έχει το ρεκόρ της συνεχούς και αδιάκοπης παρουσίας, για 20 χρόνια, µε συµµετοχή σε 7 διαφορετικές κατηγορίες, στον Θρασύβουλο, την οµάδα της περιοχής όπου γεννήθηκε, µεγάλωσε και κατοικεί και σήµερα, την Φυλή. Ο Νίκος Βασιλείου, γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1977. Απο φέτος θα αγωνίζεται µε τα χρώµατα της οµάδας της Μάνδρας. Η καριέρα του εν λόγω ωστόσο, µόνο µε πρωταπριλιάτικο αστείο δε µοιάζει. Υπέγραψε δελτίο στον Θρασύβουλο το 1991, ενώ ήταν µόλις 14 ετών. Τότε, ο Θρασύβουλος έπαιζε στην Γ’ τοπική κατηγορία και µαζί µε την αγαπηµένη οµάδα του, ο Νίκος ανέβηκε µέχρι την Σούπερ Λίγκα. Έπαιξε µε τον Θρασύβουλο, σε 7 διαφορετικές κατηγορίες. Μία ασύλληπτη επίδοση. Έµεινε πάντα πιστός στον Θρασύβουλο µε τον οποίο αγωνίζεται την τελευταία τριετία στο πρωτάθληµα της Β’ Εθνικής κατηγορίας. Η άνοδος του Θρασύβουλου άρχισε το 2002, όταν πήγε από την ∆’ στην Γ’ Εθνική κατηγορία. Μετά από 3 χρόνια, έπαιξε στην Β’ Εθνική όπου έµεινε για 3 σεζόν και την περίοδο 2008-2009 ήταν στη Σούπερ Λίγκα, µε τον Νίκο να αγωνίζεται σε 12 συναντήσεις πρωταθλήµατος. O ίδιος θυµάται:“Όταν στα 10, µε πήρε µαζί µε

άλλα 15 παιδιά της γειτονιάς µας, στη Φυλή, ο θείος µου ∆ηµήτρης Βασιλείου, σε µία οµάδα που έφτιαξε εκείνος, δεν περίµενα ποτέ ότι θα έµενα ήδη για 25 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Στα 14 µου, ήµουν ήδη στον Θρασύβουλο και µε σκληρή και συστηµατική προσπάθεια, ιδρώτα και αγώνα, νοµίζω ότι κάτι κατάφερα. Παρουσιάσθηκαν ευκαιρίες, αλλά, όχι, είναι η αλήθεια, µε συγκεκριµένη µορφή και σαφείς προτάσεις. Θα ήθελα, για την εµπειρία, να πάω και κάπου αλλού. Ειδικά όταν η οµάδα ήταν στις τοπικές κατηγορίες και στην ∆’ Εθνική. Ενδιαφέρον υπήρχε, ωστόσο, εφόσον έµεινα τότε στον Θρασύβουλο, µετά, όταν πια η οµάδα ανέβαινε τη µία κατηγορία µετά την άλλη, δεν ήθελα να φύγω. Μου άρεσε αυτό που γινόταν στον Θρασύβουλο και ήθελα να το ζήσω. Η οµάδα λειτουργούσε πια σε άλλα πλαίσια, µε ολοκληρωµένη παρουσία σε όλα τα επίπεδα και όλα ήταν καλύτερα”. Είναι σηµαντικό ότι ένας άνθρωπος στις ηµέρες µας δηλώνει ευχαριστηµένος από όσα έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο... “Εξυπακούεται ότι είµαι ευχαριστηµένος. Είχα µία πολύ καλή πορεία και ακόµα µπροστά µου-και ας είµαι 34-έχω 4 ή 5 χρόνια καλού ποδοσφαίρου µε περιθώρια προσφοράς στον Θρασύβουλο. Αρκεί να έχω την ίδια όρεξη µε σήµερα. Κέρδισα αρκετά και ευχαριστώ τον Θεό και την οµάδα µου για όλα αυτά. Θα µπορούσα και καλύτερα, όµως, εντέλει αποζηµιώθηκα για ότι έδωσα. Μια χαρά ήταν όλα, µην είµαι και αχάριστος. Βέβαια, πέρασα δύσκολα χρόνια, όµως, έµεινα πάντα µέσα στο γήπεδο, προσπάθησα και έζησα µία διαδροµή πράγµατι ενδιαφέρουσα. Και αναµφίβολα µοναδική. Η σαιζόν φυσικά και θα είναι δύσκολη. Τι είναι για εµένα ο Θρασύβουλος ; Όλη η ζωή µου...''.

Η νέα διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε ο σχεδιασµός για την καινούρια αγωνιστική περίοδο να γίνει σε νέες βάσεις µετά τον υποβιβασµό του στην Β’ Ε.Π.Σ.∆.Α. Η αρχή έγινε µε την συνεργασία µε τον συντοπίτη Α.Π.Ο. Ακράτητο Α.Λ. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας τέθηκαν σε ισχύ κοινοί προγραµµατισµοί και στόχοι. Στη συνεχεία τα ηνία του αγωνιστικού τµήµατος δόθηκαν στον νεαρό τεχνικό Λουµάκη Παναγιώτη µε σκοπό την υλοποίηση του νέου προγραµµατισµού της οµάδας. Στόχος του ιστορικού συλλόγου είναι η επάνδρωσή του µε νέους ταλαντούχους αθλητές ώστε να τους δώσει τις κατάλληλες βάσεις για την συνέχεια της καριέρας τους. Η πρώτη συνάντηση της οµάδας έχει οριστεί για της 26 Αυγούστου στης 6.30µ.µ. στα γραφεία του συλλόγου. ∆ήλωση νέου τεχνικού Α.Ο. Αστέρα Άνω Λιοσίων : “Αναλαµβάνω τα ηνία ενός ιστορικού συλλόγου που έχει προσφέρει πολλά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στον αθλητισµό γενικότερα της ευρύτερης περιοχής.Η στελέχωση του εµψύχου δυναµικού της οµάδας θα γίνει µε αυστηρά αθλητικά και ποδοσφαιρικά κριτήρια. Θα στηριχτούµε σε νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που θα έχουν την θέληση να ασχοληθούν µε το ποδόσφαιρο και σε έµπειρους αθλητές που θα είναι παράδειγµα προς µίµηση για τους νεότερους εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων”.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τέσσερις όµιλοι των 16 οµάδων Περισσότερες οµάδες στους οµίλους και όχι περισσότεροι όµιλοι θα έχει η Γ’ Εθνική όπως επεσήµανε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μιχάλης Τζανόπουλος. Οι σηµαντικότερες δηλώσεις του Μιχάλη Τζανόπουλου, πρόεδρος Επιτροπής Γ Εθνικής και πρόεδρος της ΕΠΣ, ∆υτικής Αττικής. - Για την αναδιάρθρωση: «Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια προβλήµατα. Όµως είµαστε αναγκασµένοι να δουλεύουµε για την αναδιοργάνωση της κατηγορίας. Βαδίζουµε την τελική µορφή που θα έχει η Γ’ Εθνική, η οποία θα είναι τέσσερις όµιλοι των 16 οµάδων. Για την Β’ Εθνική δεν έχουµε λόγο εµείς, καθώς αυτή θα οργανώσει το δικό της κοµµάτι ξεχωριστά. Φέτος θα είναι οι έξι οι όµιλοι αλλά από εκεί και πέρα θα µειωθούν στους τέσσερις. Οι όµιλοι θα συγκροτηθούν βάσει των συµµετοχών που θα καταθέσουν µέχρι και τις 31 του µήνα µε γεωγραφικά κριτήρια. Αν χρειαστεί θα υπάρχουν περισσότερες οµάδες ανά όµιλο, και όχι περισσότεροι όµιλοι. Η Ελλάδα είναι ένα δύσκολο κοµµάτι γεωγραφικά και χρειάζεται προσοχή. Θα ξεκινήσουµε από βόρεια και θα φτιάξουµε τους οµίλους ανάλογα µε τις οµάδες

που έχουν δηλώσει συµµετοχές. Είχαµε ζητήσει από την Ένωση Β’ – Γ’ Εθνική να µας στείλει ένα πλάνο µέχρι και τις 25 του µήνα για να προχωρήσουµε. Η διοργανώτρια πάντα έχει το λόγο για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα. Ποιος το φανταζόταν ότι η ΑΕΚ θα ήταν στην Γ’ Εθνική. Εµείς θα προσπαθήσουµε να πετύχουµε ό,τι καλύτερο. - Για το ενδεχόµενο να υπάρχει κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωµάτων: «∆εν γνωρίζω. Θα συζητηθούν και θα γίνει το καλύτερο. Εµείς αυτό που αναζητούµε είναι να διαµορφώσουµε την κατηγορία και το πρόγραµµα για να µπορούν να αντέξουν οικονοµικά οι οµάδες. Από την πλευρά µας έχουµε προσπαθήσει να τακτοποιήσουµε τις εκκρεµότητες έτσι ώστε οι οµάδες να γνωρίζουν και µάλιστα έγκαιρα αυτά που θα έπρεπε να γνωρίσουν». ***Η έναρξη του πρωταθλήµατος ορίστηκε για τις 22 Σεπτεµβρίου. Η κλήρωση θα γίνει τις πρώτες µέρες του Αυγούστου.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Μπ α ρ ά ζ β οµ β ι στ ι κώ ν ε π ιθέ σ ε ων στο Ιράκ ∆ώδεκα παγιδευµένα αυτοκίνητα εξερράγησαν στη Βαγδάτη και άλλες περιοχές του Ιράκ, µε στόχο σιιτικές γειτονιές, σύµφωνα µε αστυνοµικές και νοσοκοµειακές πηγές µε απολογισµό τουλάχιστον 44 νεκρούς και πάνω από 100 τραυµατίες. ∆ύο βόµβες εξερράγησαν κοντά σε στάση λεωφορείου στην πόλη Κουτ, 150 χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της Βαγδάτης και άλλη µία έκρηξη σηµειώθηκε στη Μαχµουντίγια, 30 χιλιόµετρα νοτίως της ιρακινής πρωτεύουσας. Οι υπόλοιπες επιθέσεις σηµειώθηκαν σε γειτονιές της Βαγδάτης. Από την αρχή της χρονιάς περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει στη ζωή τους στο Ιράκ σύµφωνα µε επίσηµες πηγές και η βία συνεχίζεται αµείωτη. Ειδικά τους τελευταίους µήνες, οι σουνίτες ισλαµιστές µαχητές φαίνεται να κερδίζουν έδαφος και εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον σιιτικών στόχων -µόνο τον Ιούλιο σκοτώθηκαν περισσότεροι από 810 άνθρωποι σε τέτοιου τύπου επιθέσεις, σε µια χώρα η κυβέρνηση της οποίας ελέγχεται από σιίτες.

Το λεωφορείο µετέφερε περίπου 50 άτοµα-ανάµεσά τους αρκετά παιδιά- στη Νάπολη µετά από προσκήνυµα και ανάµεσα στα θύµατα είναι ο οδηγός του. Σύµφωνα µε το Γαλλικό πρακτορείο, δεν είναι επίσηµος ο αριθµός των θυµάτων καθώς αρκετά από τα θύµατα είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Μ α κ ε λε ι ό σ τ η β ό ρ ε ι α Ν ι γ η ρ ί α Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυµατίστηκαν το Σάββατο στη βόρεια Νιγηρία, από πυρά ανδρών οι οποίοι φέρονται να συµµετέχουν στην ισλαµιστική εξτρεµιστική οργάνωση Μπόκο Χαράµ. Όπως ανακοίνωσε χθες εκπρόσωπος των νιγηριανών ένοπλων δυνάµεων, οµάδα πολιτών-µελών της κοινής δύναµης του Μα²ντουγκούρι, στη βόρεια Νιγηρία, εστία της Μπόκο Χαράµ, πήγαινε στο χωριό Νταουάσε, στην πολιτεία Μπόρνο, για να εκδιώξει µέλη της ισλαµιστικής οργάνωσης. Με την άφιξή της, ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον της οµάδας, η οποία στην πλειονότητά της αποτελείτο από αλιείς και εµπόρους.

Πολύνεκρο δυστύχηµα στην Ιταλία Υπεραστικό λεωφορείο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε από οδογέφυρα ύψους 30 µέτρων, στη νότια Ιταλία, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 36 επιβατών ενώ άλλοι έντεκα µεταφέρθηκαν σε κρίσιµη κατάσταση στο νοσοκοµείο. Το δυστύχηµα συνέβη το βράδυ της Κυριακής, δυτικά της Νάπολης. Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες από αξιωµατούχους της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το λεωφορείο έπεσε σε µποτιλιάρισµα και δεν κατάφερε να επιβραδύνει µε αποτέλεσµα να συγκρουστεί µε πολλά αυτοκίνητα και στη συνέχεια να πέσει από ύψος 30 µέτρων, µεταξύ της Μοντεφόρτε Ιρπίνο και του Μπαγιάνο. Το πρακτορείο ANSA ανέφερε πως υπάρχουν υποψίες για πρόβληµα στα φρένα του οχήµατος.

Το ΡΤΚ διαφαινόµενος νικητής στα Κατεχόµενα Με καταµετρηµένο το 50,4% των ψήφων στις «βουλευτικές εκλογές» στο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου, αναδεικνύεται πρώτο το αριστερό Ρεπουµπλικανικό Τουρκικό Κόµµα (41,2%). Ακολουθεί το - µέχρι πρότινος «κυβερνών» στο ψευδοκράτος - δεξιό Κόµµα Εθνικής Ενότητας (28,4%). Έπονται το ∆ηµοκρατικό Κόµµα (22%), το Κόµµα Κοινοτικής ∆ηµοκρατίας (6,2%) και - τελευταίο - το Κόµµα της Ενωµένης Κύπρου (2,3%). Για να σχηµατιστεί αυτοδύναµη «κυβέρνηση» απαιτείται ποσοστό 42% και 26 έδρες (από τις 50) στη «Βουλή».

Εµπρησµός σε εγκατάσταση του γερµανικού στρατού Εµπρησµός σηµειώθηκε προχθες τη νύχτα σε στρατόπεδο στην πόλη Χάβελµπεργκ της βορειοδυτικής Γερµανίας, µε αυτοσχέδιους µηχανισµούς που είχαν τοποθετηθεί κάτω από στρατιωτικά οχήµατα. Από την πυρκαγιά που προκλήθηκε υπέστησαν σοβαρές ζηµιές 16 στρατιωτικά οχήµατα χωρίς να σηµειωθεί κανένας τραυµατισµός. Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις των ένοπλων δυνάµεων της Γερµανίας, το ύψος των ζηµιών «ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ». Άγνωστοι παραµένουν οι δράστες της επίθεσης, αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο κατάφεραν να εισέλθουν στην εγκατάσταση των γερµανικών ενόπλων δυνάµεων και να τοποθετήσουν τους εµπρηστικούς µηχανισµούς κάτω από τα οχήµατα. Τις απαντήσεις αναζητά η γερµανική αστυνοµία στην εξέταση ορισµένων από τους µηχανισµούς που δεν πυροδοτήθηκαν.

Ξαναρχίζουν στην Ουάσινγκτον οι συνοµιλίες Ισραήλ - Παλαιστινίων Τρία χρόνια µετά το ναυάγιο, οι ειρηνευτικές συνοµιλίες µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων ξεκινούν στην Ουάσινγκτον, όπως επιβεβαίωσε και επίσηµα το Στέιτ Ντιπάρτµεντ -επανέναρξη που συνοδεύεται µεν από ισχυρές επιφυλάξεις για το εάν θα υπάρξει αποτέλεσµα, αλλά που αποτελεί σε κάθε περίπτωση κινητικότητα µετά το πάγωµα. Πιθανολογείται επίσης πως η Ουάσινγκτον πρόκειται να διορίσει νέο ειδικό απεσταλµένο για τη Μέση Ανατολή ήδη τη ∆ευτέρα -σύµφωνα µε το Reuters πρόκειται για τον Μάρτιν Ιντίκ, πρώην πρέσβη της στο Ισραήλ. Η επανέναρξη των απευθείας συνοµιλιών, αρχικά σε επίπεδο συνεργατών του ιρσαηλινού πρωθυποργού Μπ.Νετανιάχου και του παλεστίνιου προέδρου Μ.Αµπάς, άρχισε το βράδυ της ∆ευτέρας (ώρα Ουάσινγκτον).

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ποσοστό επιτυχίας 93% είχε το τεστ ανίχνευσης Αλτσχάιµερ, µέσω εξέτασης αίµατος Επιφυλακτικοί παραµένοι οι επιστήµονες

Γ

ερµανοί επιστήµονες έκαναν ένα ακόµα βήµα στην προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα τεστ αίµατος που θα µπορεί να διαγνώσει έγκαιρα τη νόσο Αλτσχάιµερ. Σήµερα δεν υπάρχει ακόµα µια αξιόπιστη βιολογική διαγνωστική µέθοδος και οι γιατροί συνήθως αρκούνται σε απεικονίσεις του εγκεφάλου, νοητικά-µνηµονικά τεστ και γενικότερη αξιολόγηση των συµπτωµάτων του ασθενούς. Οι ερευνητές του πανεπιστηµίου

του Σάαρλαντ, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό βιο λογίας "Genome Biology", σύµφωνα µε το BBC, έδειξαν ότι η ανάλυση µιας µορφής του γενετικού υλικού στο αίµα (των microRNAs) µπορεί να προειδοποιήσει για την αφανή εµφάνιση και εξέλιξη της νευροεκφυλιστικής νόσου. Το αιµατολογικό-γενετικό τεστ δοκιµάστηκε σε 202 ανθρώπους, µε ποσοστό επιτυχίας 93% στην ακρίβεια της διάγνωσης.

Η νόσος εξελίσσεται στον εγκέφαλο επί χρόνια προτού εµφανιστούν τα πρώτα συµπτώµατά της (π.χ. απώλεια µνήµης) και οι γιατροί ελπίζουν ότι στο µέλλον -αν διαθέτουν έγκαιρη διάγνωση- θα προλαβαίνουν να χορηγούν στους ασθενείς την κατάλληλη φαρµακευτική θεραπεία, προτού καταστραφούν ανεπανόρθωτα µεγάλα τµήµατα του εγκεφάλου.Οι ερευνητές ανακάλυψαν 12 microRNAs, τα επίπεδα των οποίων διαφέρουν στο αίµα των

ασθενών µε Αλτσχάιµερ σε σχέση µε εκείνα των υγιών. Όµως, όπως είπαν, χρειάζονται περαιτέρω έρευνες και κλινικές δοκιµές σε µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων, µέχρι βελτιωθεί κι άλλο η ακρίβεια του τεστ, κάτι για το οποίο θα χρειαστούν µερικά χρόνια ακόµα. Μια βασική πρόκληση είναι να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του τεστ να διακρίνει το Αλτσχάιµερ από άλλες νευρολογικές παθήσεις.


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α Νέα κτηµατολογικά γραφεία σε εννέα πόλεις Εννέα νέα κτηµατολογικά γραφεία για 350.000 δικαιούχους ξεκινούν τη λειτουργία τους τις επόµενες ηµέρες σε Σπάρτη, Ναύπλιο, Τρίπολη, Κόρινθο, Πρέβεζα, Ηγουµενίτσα, Ζάκυνθο, Λάρισα και Καρδίτσα. Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης στις παραπάνω πόλεις και το αρχείο κτηµατογράφησης παραδίδεται στα αρµόδια κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία, τα οποία ξεκινούν να λειτουργούν ως κτηµατολογικά γραφεία. Με το άνοιγµα των κτηµατολογικών γραφείων σηµατοδοτείται η µετάβαση από το παλιό σύστηµα «Μεταγραφών και Υποθηκών» στο νέο σύστηµα του Κτηµατολογίου, επισηµαίνει το ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριµένα, τα βιβλία που τηρούσε το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο για τις περιοχές αυτές επέχουν θέση αρχείου, ενώ όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται πλέον από το κτηµατολογικό γραφείο και οι εγγραφές που αφορούν τα ακίνητα γίνονται στο Σύστηµα Πληροφορικής Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ). Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτης, το Εθνικό Κτηµατολόγιο αποτελούσε πάντα το µεγαλύτερο µεγάλο έργο της χώρας ενώ η ολοκλήρωσή του θα σηµατοδοτήσει το πέρασµα της χώρας από την εποχή των χειρόγραφων αρχειακών καταγραφών στην εποχή της σύγχρονης, ψηφιακής απεικόνισης, προστασίας και αξιοποίησης της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας.

Στον εισαγγελέα 40χρονος για τη φωτιά στη Ρόδο Στον εισαγγελέα οδηγείταιµε τη διαδικασία του αυτοφώρου, 40χρονος Έλληνας ως υπαίτιος για τη µεγάλη πυρκαγιά στη νότια Ρόδο. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για στρατιωτικό, κάτοικο του χωριού Ίστριος, ενώ σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από µπάρµπεκιου που έκανε στην αυλή του σπιτιού του. Ο 40χρονος συνελήφθη χθες από υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού (∆.Α.Ε.Ε.), ως υπαίτιος πυρκαγιάς από αµέλεια. Τα κύρια µέτωπα της φωτιάς στη νότια Ρόδο έχουν τεθεί σήµερα υπό µερικό έλεγχο. Στην Κρήτη σε ύφεση βρίσκονται από τα ξηµερώµατα όλες οι εστίες της πυρκαγιάς στην περιοχή της Μεσαράς Ηρακλείου, µετά από ολονύχτια µάχη που έδωσαν οι δυνάµεις πυρόσβεσης. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις παραµένουν 18 πυροσβεστικά οχήµατα µε 40 άνδρες, έξι οχήµατα ΟΤΑ και ένα πεζοπόρο τµήµα.

Εξάρθρωση κυκλώµατος διακίνησης µεταναστών στην Κω Εξαρθρώθηκε κύκλωµα διακίνησης παράνοµων µεταναστών στην Κω. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτοµα, µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης, και τρεις Σύριοι για πλαστογραφία πιστοποιητικών. Οι διακινητές θα αποκόµιζαν το χρηµατικό ποσό των 9.800 ευρώ. Η δικογραφία που σχηµατίστηκε περιλαµβάνει ακόµη τρεις αιγύπτιους συνεργούς των συλληφθέντων διακινητών, οι οποίοι αναζητούνται. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Κω.

ΕΛΛΑ∆Α

Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού στη χώρα µας

Κλιµάκιο του ΙΓΜΕ έφτασε στη Ζάκυνθο µε σκοπό για τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων

Στο τραπέζι του διαλόγου ανάµεσα στα υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισµού.

Κλιµάκιο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών βρέθηκε τις τελευταίες ηµέρες στο νησί, στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράµµατος που εκπονεί το Ινστιτούτο και αφορά ποιοτικούς ελέγχους στα νερά των πηγών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από ευρωπα²κά κονδύλια και βρίσκεται στον τρίτο χρόνο υλοποίησής του, ενώ τα δεδοµένα που καταγράφουν οι επιστήµονες του ΙΓΜΕ και τα συγκεντρώνουν προς επεξεργασία, αφορούν την αγωγιµότητα, το ph και άλλα χαρακτηριστικά των πηγών. Στο περιθώριο όµως της επίσκεψης, στελέχη του κλιµακίου, σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου (∆ΕΥΑΖ) και τη διοίκηση του ΙΓΜΕ, επισκέφτηκαν σηµεία του νησιού, όπου προβλέπεται να εφαρµοστεί πρόγραµµα πιλοτικών γεωτρήσεων. Επρόκειτο για µια πρώτη «προεργασία» του έργου της ανόρυξης των νέων γεωτρήσεων που θα γίνουν από το ΙΓΜΕ, µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τη ∆ηµοτική Επιχείρηση. Ο πρόεδρος της ∆ΕΥΑΖ Παναγιώτης Αβράµης, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επισήµανε ότι η σύµβαση που θα υπογράψει η ∆ΕΥΑΖ µε το ΙΓΜΕ αξιοποιεί τις υφιστάµενες µελέτες που χρηµατοδοτήθηκαν µε χρήµατα των φορολογουµένων µε στόχο την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού σε βάθος 40ετίας. Το ποσό το οποίο θα καταβληθεί στο Ινστιτούτο για το συνολικό έργο που θα αναλάβει είναι 384.000 ευρώ. Η προκαταβολή που απαιτείται, προκειµένου το κλιµάκιο να ξεκινήσει δουλειά στη Ζάκυνθο, είναι 20.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τα ταµεία της ∆ΕΥΑΖ. Το υπόλοιπο ποσό όµως, θα διεκδικηθεί από τα αδιάθετα ποσά του ΕΣΠΑ που αφορούν την τεχνική βοήθεια. Στην κατεύθυνση αυτή µάλιστα, υπάρχει συνεργασία της ∆ΕΥΑΖ µε τον περιφερειάρχη και τη ∆ιαχειριστική.

Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού στη χώρα µας περνάει από το σχέδιο νόµου για τα σκάφη αναψυχής, που χθες για µια ακόµη φορά µπήκε στο τραπέζι του διαλόγου ανάµεσα στα υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισµού. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και την κα Ολγα Κεφαλογιάννη, για να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η σύνταξη του νοµοσχεδίου, το οποίο µπαίνει σε διαβούλευση για έβδοµη συνεχή φορά, χωρίς µέχρι σήµερα να καταλήξει στη Βουλή για να ψηφιστεί. Οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης φαίνεται να προσανατολίζονται σε ένα σχέδιο νόµου φιλικό απέναντι τόσο στους ιδιώτες όσο και στους επαγγελµατίες του κλάδου. Συµφωνούν δε και στην αναγκαιότητα ύπαρξης δικλίδων ασφαλείας ώστε να µην υπάρχει άναρχη ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα στο σχέδιο νόµου θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των υπό ελληνική σηµαία επαγγελµατικών σκαφών. Η τελευταία απόπειρα να περάσει το συγκεκριµένο σχέδιο σταµάτησε στη γραµµατεία της κυβέρνησης, αφού µεσολάβησε η αλλαγή ηγεσίας στο ΥΝΑ, µε τον νέο υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να το ανακαλεί και να αρχίζει τη διαβούλευση από το µηδέν. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είχε προκαλέσει τριβές ανάµεσα στον προηγούµενο υπουργό Ναυτιλίας Κωστή Μουσουρούλη και την υπουργό Τουρισµό Ολγα Κεφαλογιάννη, µε κύρια αιτία την πλήρη άρση του καµποτάζ που υποστήριζε η υπουργός, ενώ ο κ. Μουσουρούλης τασσόταν υπέρ της διευκόλυνσης εγκατάστασης των σκαφών µε ευρωπα²κή σηµαία. Σηµειώνεται ότι υπέρ της πλήρους άρσης του καµποτάζ έχουν ταχθεί οι µαρίνες στη χώρα µας, όπως και το ΤΑΙΠΕ∆, αφού θεωρεί ότι θα αυξήσει τα έσοδα από τις παραχωρήσεις µαρινών.Κατά της άρσης έχουν ταχθεί τα πληρώµατα και η Ενωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισµού (ΕΠΕΣΤ).

TAXISNET: Ηλεκτρονικά η αίτηση για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων ανακοινώνει πως στις 25/07/2013, όπως ακριβώς είχε προγραµµατιστεί και επικοινωνηθεί, ενεργοποιήθηκε η εφαρµογή υποβολής αίτησης για την πάγια ρύθµιση 12 δόσεων (και σε ορισµένες περιπτώσεις µέχρι και 24) για ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί µέσα στο 2013.Με την ενεργοποίηση της εφαρµογής αυτής, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες υλοποίησης των νέων ρυθµίσεων.Η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή είτε στην ρύθµιση της νέας αρχής (για οφειλές µέχρι 31/12/2012), είτε στην πάγια ρύθµιση, µπορεί να γίνει µόνο µέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση gsis.gr. Καλούνται οι φορολογούµενοι που έχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις να τις ρυθµίσουν. Υπενθυµίζουµε πως ιδιαίτερα όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές πριν το 2013 και δικαιούνται να ενταχθούν στην ρύθµιση της νέας αρχής µπορούν να εξοφλούν σε 48 δόσεις (και σε ορισµένες περιπτώσεις σε 100 δόσεις), µέχρι το τέλος Ιουλίου. Από τον Αύγουστο και µετά, οι δόσεις µειώνονται κατά µία για κάθε µήνα που περνάει. Τέλος, ενηµερώνουµε πως µετά και από τροπολογία στον Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών, φορολογούµενοι που δεν είχαν δικαίωµα υπαγωγής στις ρυθµίσεις λόγω άσκησης ποινικής δίωξης, αποκτούν αυτό το δικαίωµα, όσο δεν έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.

Σ ή κ ω σ α ν. . . ο λ ό κ λ η ρ ο Α Τ Μ α π ό κ τ ί ρ ι ο τ ης Ε Υ ∆ Α Π Ολόκληρο ΑΤΜ, µε άγνωστο χρηµατικό ποσό, έκλεψαν άγνωστοι, λίγο µετά τις 4 τα ξηµερώµατα, από το κτίριο της ΕΥ∆ΑΠ, στην οδό Ωρωπού 156 στα Άνω Πατήσια. Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική είσοδο του κτιρίου, αποκόλλησαν το αυτόµατο µηχάνηµα της Αγροτικής Τράπεζας, το φόρτωσαν σε φορτηγό της ΕΥ∆ΑΠ, που ήταν έξω από το κτίριο και το οποίο είχαν διαρρήξει και εξαφανίστηκαν.Σύµφωνα µε πληροφορίες το φορτηγό βρέθηκε αργότερα εγκαταλειµµένο. Οι δράστες αναζητούνται από την Αστυνοµία.

Αστυνοµική επέµβαση στo κονάκι της µονής Εσφιγµένου Επέµβαση της αστυνοµίας πραγµατοποιήθηκε το πρωί της ∆ευτέρας στο κονάκι της µονής Εσφιγµένου στις Καρυές, καθώς µοναχοί της Νέας Αδελφότητας που έχουν κερδίσει ασφαλιστικά µέτρα ζητούν να µπουν στη Μονή, όπου βρίσκονται οι µοναχοί της Παλαιάς Αδελφότητας. Αυξηµένες καταγγελίες από Έλληνες εξαγωγείς για εξαπάτηση από βουλγαρικές µεταφορικές εταιρείες Aυξήθηκαν, το τελευταίο δίµηνο, οι καταγγελίες που περιέρχονται σε γνώση του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια, αναφορικά µε περιστατικά εξαπάτησης (πχ για πιθανή απώλεια φορτίου, για αδυναµία επικοινωνίας µε µεταφορέα ή/και τελικό παραλήπτη προ²όντων µε υποψία συµπαιγνίας µεταξύ των ως άνω προσώπων κτλ) Ελλήνων εξαγωγέων από µεταφορικές εταιρείες βουλγαρικών συµφερόντων.


14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13) Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταfκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα²σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο²ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744

(13.2.13) Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11)

Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

(19.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο²ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα

Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτε- Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . ρα µαθήµατα σε µαθητές Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών Κυρία ζητά εργασία και αναλαµτµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. βάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω²νές ώρες στις περιοχές Με6938484142 (30.9) νιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13)

Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προaπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

15.5

17.6

(11.10)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑEΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

Τηλ.: 210 5572047

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

6932638453

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ -

Ειρήνης 26

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

- Ασπρόπυργος (1.13)

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905 (5.4.13)

(18.3.13)


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Περιφέρεια Αττικής: Η ν έ α χ ω ρ ο θ ε τ η µ έ ν η θ έ σ η Υγ ε ι ο ν ο µ ι κ ή ς Τ αφ ή ς Α π ορ ρ ιµ µά τω ν σ τη ν Κερ ατ έα θ α ε ί ν α ι α ν α µ φ ι σβ ή τ ητ α ο ι Φ ο β ό λ ε ς

Σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου για την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί παράτασης προθεσµίας στην κατασκευή του έργου «Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων» στην περιοχή του Οβριοκάστρου στην Κερατέα, τονίζεται ότι η θέση της Περιφέρειας, σχετικά µε το θέµα, είναι σαφής και κατηγορηµατική και έχει ειπωθεί επανειληµµένως. Η νέα χωροθετηµένη θέση θα είναι αναµφισβήτητα στις Φοβόλες. Για την ολοκλήρωση της νέας χωροθέτησης υπολείπεται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το ∆ήµο. Οι τοπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται για το τυπικό κλείσιµο του παλαιού έργου δε θα πρέπει να παρερµηνεύονται και να διαστρεβλώνονται. Με αφορµή το θέµα αυτό ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός δήλωσε: « ∆ηλώνω κατηγορηµατικά ότι για την Κερατέα, ισχύει η νέα χωροθέτηση που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Καταδικάζω την προσπάθεια ορισµένων να δηµιουργήσουν θέµα εκ του µη όντος».

Αποτελέσµατα 4ης εκκαθάρισης

Φόρος 1.000 ευρώ κατά µέσο όρο

Σ

χεδόν 1.000 ευρώ είναι κατά µέσο ο φόρος που προκύπτει από τις έως τώρα εκκαθαρίσεις φορολογικών δηλώσεων. Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων ενηµερώνει πως η 4η εκκαθάριση ΦΕΦΠ έχει ολοκληρωθεί και σύντοµα θα ξεκινήσει η ταχυδροµική αποστολή των εκκαθαριστικών. Συνολικά µε την 4η εκκαθάριση έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: Οι 1.033.280 είναι χρεωστικές, οι 472.599 πιστωτικές και οι 587.994 µηδενικές. Ο µέσος φόρος που καλούνται να καταβάλουν οι φορολογούµενοι ανέρχεται σε 979,5 ευρώ, αφού 1.033.280 χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε φόρο 1.012.162.241 ευρώ. Η επιστροφή φόρου είναι 238 ευρώ κατά µέσο όρο, αφού οι 472.599 πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου 112.596.940 ευρώ. Υπενθυµίζεται πως οι φορολογούµενοι που θα λάβουν τις επόµενες ηµέρες το εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσουν τον φόρο σε τρεις διµηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από τον Αύγουστο. Όσοι φορολογούµενοι θέλουν να ενηµερωθούν για το εκκαθαριστικό τους µπορούν να το κάνουν από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr στην εφαρµογή µε την οποία έκαναν την δήλωση. Το ενδεικτικό εκκαθαριστικό θα αντικατασταθεί από το οριστικό από την 01/08/2013 και µετά.Συγχρόνως, ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΦΑΠ 2011 µε την δεύτερη αποστολή των εκκαθαριστικών: Ο ΦΑΠ 2011 µπορεί να εξοφληθεί σε 7 µηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από τον Αύγουστο 2013. Η ενηµέρωση µε το εκκαθαριστικό θα αναρτηθεί στην εφαρµογή υποβολής του Ε9 εντός της ηµέρας. Ακόµη, ενηµερώνουµε πως η υποβολή των δηλώσεων ΦΕΦΠ συνεχίζεται µε πολύ καλούς ρυθµούς και υπολογίζεται πως εντός της εβδοµάδας θα ξεπεραστεί ο περσινός αριθµός υποβολών για την ίδια ηµεροµηνία. Καθηµερινά πάνω από 150.000 δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες µε τις συνολικές υποβολές να έχουν ξεπεράσει τα 3,3εκ. Τέλος, και σε σχέση µε δηµοσιεύµατα που αναφέρουν πως πολλοί φορολογούµενοι καλούνται να προσκοµίσουν στην ∆ΟΥ τα δικαιολογητικά τους, ενηµερώνουµε πως φέτος, µε την κατάργηση της χρονοβόρας διαδικασίας καταστάσεων επεξεργασίας ο φόρτος στις ∆ΟΥ θα είναι σηµαντικά µειωµένος, ενώ µε τα νέα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, οι φορολογούµενοι που καλούνται να στείλουν δικαιολογητικά είναι σηµαντικά λιγότεροι (δείγµα 86.000 σε άνω των 3,3εκ. υποβολών δηλαδή 2,5% περίπου). Υπενθυµίζουµε πως κάθε χρόνο από υποβολές µε λανθασµένα στοιχεία ή µη υπαρκτές παρακρατήσεις, πραγµατοποιούνται αχρεώστητες επιστροφές φόρου οι οποίες, µέσω ακριβώς αυτών των διαδικασιών, θα είναι σηµαντικά µειωµένες φέτος.

Thriassio 20130730  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you