Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Προσλήψεις

ΗΤΑΝ ΜΕΛΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΖΕΦΥΡΙ

στο επίκεντρο του σηµερινού ∆.Σ. Μάνδρας- Ειδυλλίας

Συνελήφθη 39χρονος στα Άνω Λιόσια που εξαπατούσε επιχειρηµατίες Σåë.3

Αναζητούνται οι συνεργοί του.

Óåë. 3

Τηλεθέρµανση: Παρελθόν

από την παράταξη Σωτήρη Ντούρου ο Αθανάσιος Φυτάς Αφορµή για τη διαγραφή οι καταγγελίες του πρώην αντιδηµάρχου για τον σηµερινό αντιδήµαρχο Οικονοµικών Σπύρο Βρεττό Σåë. 2-5

Αναπτύσσουν ταχύτητα... τα µεγάλα σιδηροδροµικά έργα Προς το στάδιο της υπογραφής οδεύουν η β` φάση ανάπτυξης του Θριάσιου Πεδίου και το µεγάλο έργο ΡοδοδάφνηΨαθόπυργος.

Σåë. 6

Στρατηγική, αναπτυξιακή επιλογή, για το ∆ήµο Ασπροπύργου

Óåë. 2-7

. Συζήτηση µε κατοίκους του Καλυµπακίου Στην κορυφή των ζητηµάτων που έθεσαν οι κάτοικοι προς το δήµαρχο Ελευσίνας η αποχέτευση και οι συνδέσεις µε τις οικίες

Σåë. 9

Τρίµηνη προθεσµία στις περιφέρειες για την κυριακάτικη λειτουργία των καταστηµάτων

Συνεργασία µε τα ΕΛΠΕ για τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου τηλεθέρµανσης που θα παράγει 40MW «πράσινης ενέργειας» για τους κατοίκους της πόλης

Σåë. 5

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:

Κίνηση-µατ µε Μαγκουνή! Σåë .5

Καλοκαιρινές δραστηριότητες για τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσµου στην παραλία της Ψάθας

Σε λειτουργία η e-φαρµογή για ρύθµιση οφειλών Σåë. 4

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΚΑΡΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ

Óåë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2287 ∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Τηλεθέρµανση: Áôôéêή: ∆ευτέρα 22.7.2013 Καιρος : Νεφώσεις 'Ανεµοι: βορειοανατολικοί 5-7 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 22 έως 30 βαθµούς κελσίου.

Στρατηγική, αναπτυξιακή επιλογή, για το ∆ήµο Ασπροπύργου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013 Ελευσίνα Τσάµος Παναγιώτης Α. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105549976 Αχαρνές Κατσούλη Ευτυχία Ε. Λεωφόρος Θρακοµακεδόνων 47, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102402794 Παππούς Ευάγγελος ∆. Αριστοτέλους 50, Ώρες Εφηµερίας: 22/07/2013 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102466478 Ασπρόπυργος Σαβινίδου Κύρα Γκορυτσά Τηλέφωνο: 210 5598618 Άνω Λιόσια Ν. Αεράκης Αιγαίου Πελάγους 32 Τηλ.: 210 2470189 Μάνδρα Ρόκκας ∆ηµήτριος Εργατικές Κατοικίες Τηλέφωνο: 210 5541341 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Τ

Συνεργασία µε τα ΕΛΠΕ για τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου τηλεθέρµανσης που θα παράγει 40MW «πράσινης ενέργειας» για τους κατοίκους της πόλης

η στρατηγική επιλογή του ∆ ή µ ο υ Ασπροπύργου, για την Τηλεθέρµανση, παρουσίασε ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, στο πρώτο συνέδριο, που ανέδειξε τα έργα «έξυπνων» πόλεων στον κόσµο, εκ των οποίων 38 στην Ευρώπη, µε άξονα την υιοθέτηση µιας σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς προσέγγισης προς την αειφορία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Έργα που δίνουν έµφαση στην «έξυπνη» διοίκηση, τις «έξυπνες» κατασκευές, µεταφορές και δίκτυα κοινής ωφέλειας, χαµηλού ανθρακικού αποτυπώµατος και ελαχιστοποίησης/ανακύκλωσης απορριµµάτων. Το συνέδριο “Smart & Sustainable Cities”, στο αµφιθέατρο ΟΤΕacademy, πρόβαλε βέλτιστες πρακτικές, προκλήσεις και ευκαιρίες, λειτουργώντας ως πλατφόρµα ενηµέρωσης για τεχνολογίες αιχµής προς τη µετάβαση σε µία εποχή «έξυπνων» ελληνικών πόλεων. Στην εισήγησή αναφορικά µε την ανάπτυξη τηλεθέρµανσης στο ∆ήµο Ασπροπύργου του ο δήµαρχος Νίκος Μελετίου ανέφερε µεταξύ άλλων : «Τα «Ελληνικά Πετρέλαια», σήµερα, κι αύριο ίσως, τα Τσιµέντα «Χάλυψ», η «Ελληνική Χαλυβουργία», κι ένα πλήθος βαριών βιοµηχανικών µονάδων, µπορούν και πρέπει να αποδώσουν µέρος του χρέους τους, προς τον τόπο µας, και είναι προς τιµήν τους που αντιλαµβάνονται τη σπουδαιότητα του έργου». Έχουµε οργώσει την Ευρώπη, κι έχουµε πλέον, σαφές πλάνο, ώστε να είµαστε έτοιµοι για το τελικό βήµα. Παράλληλα όµως, είµαστε σίγουροι ότι, η «ωχρή φρίκη» του δηµόσιου βίου της χώρας, η γραφειοκρατία, όχι µόνο δεν διαθέτει τα στοιχεία που διατ-

υµπανίζεται πως περιλαµβάνει ένα «fast truck», αλλά θα κάνει κι ότι µπορεί, για να «πνίξει» στα γρανάζια της, το όραµά µας, να περιορίσουµε την ενεργειακή σπατάλη στην περιοχή µας. Και, παράλληλα, να αποδώσουµε στους πολίτες µας, που πληρώνουν µε την υγεία και τη µείωση του προσδόκιµου της ζωής τους, µια υπηρεσία που τη δικαιούνται». «Πράσινη ενέργεια» 40MW Σύµφωνα µε το σχεδιασµό που παρουσίασε ο κ. Μελετίου, προτείνεται η αξιοποίηση της θερµότητας που παράγεται από τις εργασίες διύλισης των ΕΛΠΕ, που θα παράξει πράσινη ενέργεια 40MW «Σκοπός µας είναι η παραγωγή σαράντα µεγαβάτ (40MW), χωρίς κανένα ρύπο, για την παροχή ζεστού νερού σε όλες τις κατοικίες του ∆ήµου µας, αλλά και σε σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων» Είναι ένα έργο βιώσιµο, ούτως ή άλλως, το οποίο µπορεί να γίνει εξαιρετικά κερδοφόρο, αν µειωθεί το χρηµατοδοτικό κόστος», είπε ο κ. Μελετίου και πρόσθεσε: «Μπορεί να γίνει βασικός φορέας ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων µιας ταλαιπωρηµένης περιοχής. Γιατί, προσφέρει: Μείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 60.000-100.000 τόνους, ανά έτος. Μείωση του κόστους θέρµανσης για τους χρήστες, κατά 20-50%, αναλόγως του χρηµατοδοτικού κόστους. ∆ηµιουργία ενός µακράς πνοής, σταθερού πόρου, για τα έσοδα του ∆ήµου µας. Νέες θέσεις εργασίας. Μείωση του λειτουργικού κόστους, σε ορισµένες επιχειρήσεις». Αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων Σηµείωσε στη συνέχεια πιο αναλυτικά, ότι συγκεκριµένο πρόγραµµα, εταίροι θα είναι ο ∆ήµος Ασπροπύργου, και τα ΕΛ.ΠΕ. Η συνέχεια στη σελ. 7

Παρελθόν από την παράταξη Σωτήρη Ντούρου ο Αθανάσιος Φυτάς Αφορµή για τη διαγραφή οι καταγγελίες του πρώην αντιδηµάρχου για τον σηµερινό αντιδήµαρχο Οικονοµικών Σπύρο Βρεττό

Τ

ην διαγραφή του πρώην αντιδηµάρχου οικονοµικών Αθανάσιου Φυτά, αποφάσισε η δηµοτική οµάδα της πλειοψηφίας στο ∆ήµο Αχαρνών, αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατά την οποία επικράτησαν οµολογουµένως υψηλοί τόνοι. Αφορµή αποτέλεσαν οι καταγγελίες του κ. Φυτα, κατά του σηµερινού αντιδηµάρχου Σπύρου Βρεττού περί ευνο½κής υπηρεσιακής µεταχείρισης της αδελφής του. Αναλυτικά η ανακοίνωση της διαγραφής του κ. Φυτά έχει ως εξής: «Σήµερα Παρασκευή 19 Ιουλίου συγκλήθηκε εκτάκτως η ∆ηµοτική Οµάδας της διοικούσας παράταξης Η συνέχεια στη σελ. 5


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ΗΤΑΝ ΜΕΛΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΖΕΦΥΡΙ

Συνελήφθη 39χρονος στα Άνω Λιόσια που εξαπατούσε επιχειρηµατίες Αναζητούνται οι συνεργοί του.

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Έ

νας 39χρονος, µέλος εγκληµατικής οργάνωσης που εξαπατούσε συστηµατικά επιχειρηµατίες, κυρίως ελαιοπαραγωγούς συνελήφθη στα 'Ανω Λιόσια, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του. Τους τελευταίους τρεις µήνες, στις περιοχές Άνω Λιοσίων, Ασπροπύργου και Ζεφυρίου, παρατηρήθηκε έξαρση περιπτώσεων απάτης σε βάρος κυρίως επιχειρηµατιών - ελαιοπαραγωγών. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες, άγνωστος επικοινωνούσε τηλεφωνικά µε τα υποψήφια θύµατα, τα οποία προσέγγιζε µέσω αγγελιών σε εφηµερίδες και προέβαινε σε προφορική συµφωνία για αγορά ελαιολάδου. Ακολούθως καθόριζαν σηµείο συνάντησης µε τα υποψήφια θύµατα στις περιοχές 'Ανω Λιοσίων, Ασπροπύργου ή Ζεφυρίου, όπου τους ανέµεναν συνεργοί τους, οι οποίοι συστήνονταν ως συγγενικά πρόσωπα του υποτιθέµενου αγοραστή. Στη συνέχεια οδηγούσαν τα θύµατα σε αποθήκες, προκειµένου να εναποθέσουν το εµπόρευµα και χρησιµοποιώντας διάφορα προσχήµατα αφαιρούσαν το εµπόρευµα, χωρίς να καταβάλουν το αντίτιµο.

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 Οι δράστες χρησιµοποίουσαν σωµατική βία. Σε τρεις περιπτώσεις που οι παθόντες αντιλήφθηκαν την σε βάρος τους απάτη και προσπάθησαν να αντιδράσουν, οι δράστες χρησιµοποίησαν σωµατική βία. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, η οργάνωση εµπλέκεται σε οκτώ υποθέσεις απάτης αγοράς ελαιολάδου, σε δύο υποθέσεις απάτης αγοράς επίπλων, σε δύο ληστείες

µε το πρόσχηµα της αγοράς ελαιολάδου και σε µία ληστεία από την οποία οι δράστες αφαίρεσαν το χρηµατικό ποσό των 20.000 ευρώ, από άτοµο στο οποίο θα πουλούσαν ξαπλώστρες. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων εµπορευµάτων εκτιµάται στο χρηµατικό ποσό των 40.000 ευρώ περίπου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Προσλήψεις στο επίκεντρο του ∆.Σ. Μάνδρας- Ειδυλλίας Για το καθορισµό των ειδικοτήτων που αφορούν προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου (11 µηνών), καλείται να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας- Ειδυλλίας στη σηµερινή συνεδρίαση στις 20:00. Η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει συνολικά 17 θέµατα και αναλυτικά έχει ως εξής:

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ½στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270

1. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας 2. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠΑ∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας». 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ' αριθµ. 39/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Θέµα «Λήψη απόφασης για συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας και σύσταση νέου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία:

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ

Η συνέχεια στη σελ. 4

ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Σε λειτουργία η e-φαρµογή για ρύθµιση οφειλών Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί η ηλεκτρονική εφαρµογή για το πρόγραµµα ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο Φυσικών και Νοµικών προσώπων σε έως 100 δόσεις (πρόγραµµα «Τελευταία Ευκαιρία»), όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων. Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (www.gsis.gr). Παράλληλα, στις 25 Ιουλίου προγραµµατίζεται να τεθεί σε λειτουργία αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρµογή που θα αφορά ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο Φυσικών και Νοµικών προσώπων σε έως 24 δόσεις (πρόγραµµα «Πάγια Ρύθµιση»).

∆ύο περιπτώσεις «πειρατείας» δορυφορικών υπηρεσιών εντοπίστηκαν σε Λουτράκι και Κόρινθο Συ ν ε λή φθη σ αν δ ύ ο η µε δ απ οί , ηλι κ ίας 42 κ αι 57 ε τώ ν Από την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, εντοπίστηκαν άλλες δύο περιπτώσεις «πειρατείας» συνδροµητικών δορυφορικών υπηρεσιών, στην Κόρινθο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισµένης αστυνοµικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, συνελήφθησαν στις 18-07-2013 το πρωί στην Κόρινθο και στο Λουτράκι Κορινθίας, αντίστοιχα, δύο ηµεδαποί, ηλικίας 42 και 57 ετών, σε βάρος των οποίων σχηµατίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση της νοµοθεσίας για την πνευµατική ιδιοκτησία κατ’ επάγγελµα και της νοµοθεσίας για την προστασία συνδροµητικών υπηρεσιών κατ’ επάγγελµα και κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον, σε βάρος του 57χρονου σχηµατίστηκε δικογραφία για το αδίκηµα της απείθειας. Πιο αναλυτικά, η διερεύνηση των υποθέσεων ξεκίνησε ύστερα από µήνυση, που υπέβαλλε στην Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, πληρεξούσιος δικηγόρος ανώνυµης εταιρίας παροχής υπηρεσιών σε ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η µήνυση αφορούσε σε δορυφορική «πειρατεία» των υπηρεσιών, που παρέχει η συγκεκριµένη εταιρεία, µέσω παράνοµης διανοµής του τηλεοπτικού σήµατός τους, σε µεγάλο αριθµό «συνδροµητών». Από τη διαδικτυακή αστυνοµική έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, ταυτοποιήθηκε η εµπλοκή των συγκεκριµένων ατόµων και διακριβώθηκαν τα ηλεκτρονικά τους ίχνη.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, από την ψηφιακή έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος, είχε θέσει σε λειτουργία δικτυακό δορυφορικό αποκωδικοποιητή – διακοµιστή (server), στον οποίο είχε εγκαταστήσει παράνοµο λογισµικό και διαµοίραζε παράνοµα σε άγνωστο αριθµό χρηστών του διαδικτύου, ηλεκτρονικά «κλειδιά» αποκωδικοποίησης – αποκρυπτογράφησης. Με τον τρόπο αυτό, παρείχαν στους χρήστες τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδροµητικών καναλιών, χωρίς καταβολή συνδροµής στην πάροχο εταιρεία. Σε έρευνα που έγινε στο κατάστηµα που διατηρεί ο 42χρονος στη Κόρινθο, βρέθηκε συνδεδεµένος δορυφορικός δέκτης, µε τον οποίο πραγµατοποιούνταν η θέαση και ο διαµοιρασµός των συνδροµητικών καναλιών της καταγγέλλουσας εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον: • πενήντα τρεις (53) κάρτες αποκωδικοποίησης ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος, • είκοσι (20) δικτυακοί ψηφιακοί δέκτες, • µία (1) µονάδα εξωτερικής αποθήκευσης (USB stick), • δύο (2) εσωτερικοί σκληροί δίσκοι Στη δεύτερη περίπτωση, από την ψηφιακή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 57χρονος είχε θέσει σε λειτουργία δικτυακό δορυφορικό αποκωδικοποιητή – διακοµιστή (server), στον οποίο είχε εγκαταστήσει παράνοµο λογισµικό και διαµοίραζε παράνοµα, σε άγνωστο αριθµό χρηστών του διαδικτύου, ηλεκτρονικά «κλειδιά» αποκωδικοποίησης –

αποκρυπτογράφησης των συνδροµητικών υπηρεσιών της καταγγέλλουσας εταιρείας. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του 57χρονου στο Λουτράκι Κορινθίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε ένας δορυφορικός δέκτης, που χρησιµοποιούνταν για τη θέαση και τον διαµοιρασµό των «κλειδιών» αποκωδικοποίησης. Συγκεκριµένα, κατά την έρευνα στην οικία του 57χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: • Ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. • ∆ύο (2) ψηφιακοί δορυφορικοί δέκτες. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, και στις δύο περιπτώσεις, απεστάλησαν στα εγκληµατολογικά εργαστήρια, για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Η συνέχεια στη σελ. 3 «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας - Ειδυλλία9> άρθρο 103 Ν 3852/2010 .» 4. Επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας 5. Έγκριση ΙΙ« παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου « 2* ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ» 6. Έγκριση της υπ' αριθµ. 5/2013 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας µε θέµα : « Επικύρωση ονοµατοδοσ:ας για Γυµνάσιο Μάνδρας, Βίλιων καθώς και για Λύκειο Βίλιων» 7. Λήψη απόφασης για έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας οικοδοµικών ειδών ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 8. Λήψη απόφασης για έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας οικοδοµικών ειδών ∆ηµοτικής Κοινότητας Βίλιων ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας 9. Λήψη απόφασης για έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας οικοδοµικών ειδών ∆ηµοτικής Κοινότητας Ερυθρών ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 10. Λήψη απόφασης για έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας οικοδοµικών ειδών Τοπικής Κοινότητας Οινόης ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας αδρανών υλικών (3 Α) ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 12. Έγκριση της υπ' αριθµ. 78/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας µε θέµα «Καθορισµός ειδικοτήτων για σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου διάρκειας 11 µηνών για τη κάλυψη αναγκών των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού.» 13. Έγκριση αίτησης του κου ∆ούκα Χαράλαµπου περί αποζηµίωσης επικειµένων στην ιδιοκτησία του στην περιοχή ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 14. Έγκριση αίτησης της κας Μπεκριδάκη Αγγελικής περί αποζηµίωσης γης στην ιδιοκτησία της στην περιοχή ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 15. Έγκριση αίτησης του κου Παπανικολάου Νικολάου περί αποζηµίωσης γης στην ιδιοκτησία του στην περιοχή ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 16. Ανάκληση της υπ' αριθµ. 201/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας. 17. Λήψη απόφασης για εκµίσθωση χωρίς δηµοπρασία του θερινού κινηµατογράφου «ΑΣΤΡΟΝ».

"Φ άµπρικα" µε πλαστά τιµολόγια σ τη Θήβα Μια τεράστια επιχείρηση µε πλαστά τιµολόγια είχε στηθεί στη Θήβα -όπως απεκάλυψαν πο αρµόδιες υπηρεσίες του Σ.∆.Ο.Ε. - Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Στερεάς Ελλάδας. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια στοχευµένου ελέγχου, συνελήφθη ένας 46χρονος, ο οποίος είχε κατασκευάσει 13 στελέχη πλαστών τιµολογίων –σύνολο 650 τιµολόγια– τα οποία είχε διατρήσει µε αυτοσχέδιο διατρητικό µηχανισµό µε διακριτικά στοιχεία της ∆.Ο.Υ. Θηβών. Προορισµός των πλαστών τιµολογίων ήταν επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Τα πλαστά στοιχεία κατασχέθηκαν και ο 46χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Θηβών.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013 Η συνέχεια από σελ. 2

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

Τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσµου στην παραλία της Ψάθας

Μ

«Για την πόλη µας», υπό την Προεδρία του ∆ηµάρχου Σωτηρίου Ντούρου, προκειµένου να συζητηθεί η στάση της οµάδας έναντι του ∆ηµοτικού Συµβούλου και πρώην Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Αθανασίου Φυτά, µετά την αήθη και ανεξήγητη επίθεση του τελευταίου προς τον νυν Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Σπυρίδωνα Βρεττό και την Προkσταµένη Προµηθειών κα. Κωνσταντίνα Βρεττού. Οµόφωνα κατά τη συζήτηση αποφασίστηκε η διαγραφή του κ. Φυτά, από τη δηµοτική οµάδα, καθώς η συµπεριφορά του έναντι του συναδέλφου κ. Βρεττού αλλά και η εν γένει συµπεριφορά του ειδικά τους τελευταίους έξι µήνες ήταν αντιδεοντολογική. Επιπλέον, στο κατεξοχήν όργανο εσωτερικής δηµοκρατικής έκφρασης που είναι η ∆ηµοτική Οµάδα, ο κ. Φυτάς ήταν διαρκώς απών σε όλες τις τελευταίες συνεδριάσεις µετά τον Ιανουάριο, όπου και θα µπορούσε να εκφράσει κάθε παρατήρηση ή επισήµανση για τη βελτίωση της λειτουργίας του ∆ήµου».

ε σεβασµό αλλά και ευαισθησία προς τις κοινωνικά αδύνατες οµάδες και κυρίως τα παιδιά, ο δήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας “ανοιξε την αγκαλιά του” φιλοξενώντας και φέτος Παιδιά από την Κιβωτό του Κόσµου, στην παραλία της Ψάθας. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία για την οποία την κυρία ευθύνη υλοποίησης έχει ο Πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός για το κοινωνικό του έργο και την αγάπη του στον άνθρωπο. Κυρίως γιατί προσφέρει την δυνατότητα σε παιδιά που έχουν γνωρίσει την φτώχεια και την εγκατάλειψη να βελτιώσει αυτές τις άσχηµες καταστάσεις και να δώσει συµπαράσταση και ελπίδα στο µέλλον αυτών των παιδιών. Επειδή ο πατέρας Αντώνιος θέλησε να βελτιώσει για ακόµα µια φορά την καθηµερινότητα των παιδιών αυτών, απευθύνθηκε στον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο ∆ρίκο, ο οποίος ανταποκρίθηκε άµεσα στο κάλεσµα. Για το λόγο αυτό, φρόντισε µε µονήµερες εκδροµές στις παραλίες της περιοχής, προκειµένου να γνωρίσουν το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος που διαθέτει ο δήµος . Ο ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας, συνέβαλλε επιπλέον, µε την εξασφάλιση γευµάτων και δραστηριοτήτων στα παιδιά της Κιβωτού του Κόσµου, µε τη διάθεση χορηγίας προκειµένου τα παιδιά αυτά να ξεχάσουν για λίγο το σκληρό πρόσωπο της ζωής που έχουν βιώσει και να νιώσουν τη θαλπωρή και την ζεστασιά που υπάρχει στην αγάπη των ανθρώπων.

. Συζήτηση µε κατοίκους του Καλυµπακίου Στην κορυφή των ζητηµάτων που έθεσαν οι κάτοικοι προς το δήµαρχο Ελευσίνας η αποχέτευση και οι συνδέσεις µε τις οικίες

Συζήτηση µε κατοίκους του Καλυµπακίου είχε το απόγευµα της Πέµπτης 18 Ιουλίου 2013 ο δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς. Η συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία Ειρήνης, όπου µετά την εισήγηση του δηµάρχου τέθηκαν διάφορα ζητήµατα που χρειάζονται επίλυση εκ µέρους του ∆ήµου. Μετά τον δήµαρχο πήραν το λόγο κάτοικοι οι οποίοι έθεσαν προβλήµατα που απασχολούν την περιοχή, όπως: το σοβαρό πρόβληµα της καθαριότητας που υπάρχει µετά το πέρας της λειτουργίας της 2ης λα½κής αγοράς - κάθε Πέµπτη. Ιδιαίτερα οι κάτοικοι επισήµαναν ότι ο χώρος

παραµένει ακαθάριστος από πράγµατα που αφήνονται εκεί και δηµιουργούν σοβαρό πρόβληµα δυσοσµίας. Ο δήµαρχος δεσµεύτηκε πως θα υπάρξει συνεργείο µόλις τελειώνει η λα½κή, το οποίο θα καθαρίζει αµέσως. Τέθηκε επίσης το ζήτηµα της αποχέτευσης και της σύνδεσης των κατοικιών µε αυτήν. Στο ζήτηµα αυτό και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της εργολαβίας από τον Σεπτέµβριο και µετά θα ξεκινήσει η κατασκευή του τριτοβάθµιου έργου, της σύνδεσης δηλαδή των κατοικιών µε τους αγωγούς. Ένα άλλο πρόβληµα που τέθηκε από τους κατοίκους της οδού Σπετσών - παράλληλη προς

την πλατεία - είναι η συγκέντρωση των νερών της βροχής σε ένα σηµείο που γίνεται αδιαπέραστο από τους πεζούς. Ο ∆ήµαρχος δεσµεύτηκε να µελετηθεί το πρόβληµα επί τόπου από την Τεχνική Υπηρεσία και να δοθεί µια λύση. Αναφέρθηκε επίσης το πρόβληµα των βυθισµένων πλοίων στο λιµάνι της Ελευσίνας. Ο κ. Τσουκαλάς αναγνώρισε το πρόβληµα και ανέφερε πως θα γίνουν παρεµβάσεις προς τον Οργανισµό Λιµένα για να ανασυρθούν τα ναυαγισµένα πλοία. Ανέφερε πως η νοµοθεσία δεν υποχρεώνει τους πλοιοκτήτες να τα ανελκύουν, µόνο να συλλέγουν το έρµα (τη σαβούρα) των πλοίων. «Η συγκέντρωση αυτή, όπως και σε άλλες γειτονιές, θα γίνεται σε συχνά διαστήµατα για να ενηµερώνονται οι κάτοικοι και ο ∆ήµος για νέα προβλήµατα που θα προκύπτουν αλλά και για να γίνεται έλεγχος για την πορεία αυτών που συζητήθηκαν στην προηγούµενη συγκέντρωση», ανέφερε στο κλείσιµό του ο ∆ήµαρχος.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΕ∆Ε προς ΠΕ∆ Έως τις 23/7 οι προτάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες αντίδρασης

Aπο µέρα σε µέρα αναµένονται οι τελικές αποφάσεις των δήµων για τις περαιτέρω αντιδράσεις επί του Πολυνοµοσχεδίου, το οποίο πλέον έχει περάσει από το Κοινοβούλιο. Η ΚΕ∆Ε έχει ήδη διαβιβάσει προς τις Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων της χώρας το τελικό κείµενο του Πολυνοµοσχεδίου, ενώ µε επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Κώστας Ασκούνης ενηµερώνει τους συναδέλφους του ότι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί των διατάξεων

του Πολυνοµοσχεδίου το αργότερο µέχρι τη Τρίτη 23 Ιουλίου. Όπως επισηµαίνεται στην επιστολή οι τελικές διατάξεις θα πρέπει να απασχολήσουν τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των ΠΕ∆ και στη συνέχεια να ενηµερώσουν για τις προτάσεις τους την ΚΕ∆Ε. «Το ∆ιοικητικό της ΚΕ∆Ε, αφού λάβει υπόψη του τις αποφάσεις των ΠΕ∆, θα επανεξετάσει την κατάσταση και θα αποφασίσει για τις επόµενες ενέργειες µας» καταλήγει η επιστολή.

∆ήµος Λουτρακίου -Αγίων Θεοδώρων Συµµετοχή στο 1ο Συνέδριο του Συνδέσµου ∆ήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας

Σ

το 1ο συνέδριο του Συνδέσµου ∆ήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας, το οποίο πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιουλίου 2013, στο Συνεδριακό Κέντρο «Απόστολος Παύλος» της Λυδίας Καβάλας, παρευρέθη ως αντιπρόσωπος του ∆ήµου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας και ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Λούκας Λουκάς. Ο κ. Λούκας Λουκάς, πέραν της εξαιρετικής παρουσίασης των ιαµατικών πηγών του ∆ήµου, τόνισε στο συνέδριο ότι στην Πελοπόννησο από τις 8 Λουτροπόλεις, µόνο το Λουτράκι έχει πλήρη φάκελο αλλά και τα αντίστοιχα ΦΕΚ της επίσηµης Λουτρόπολης, όπως ορίζει ο νόµος. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ενώ το σύνολο των Λουτροπόλεων της Ελλάδας είναι 119, µόνο οι 53 αποτελούν µέλη του Συνδέσµου Ιαµατικών Πηγών, µε µόλις τις 15 από αυτές να κατέχουν επίσηµο σήµα Λουτρόπολης, καθώς οι υπόλοιπες δεν διαθέτουν ολοκληρωµένο φάκελο. Αυτή η πρώτη προσπάθεια συντονισµού των ∆ήµων της Ελλάδας, οι οποίοι διαθέτουν ιαµατικές πηγές, αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, µέσα από την αξιοποίηση, την ανάδειξη αλλά και την προώθησή τους, ως κοµµάτι του τουριστικού προ½όντος µέσω του ΕΟΤ, όχι µόνο πανελλαδικά αλλά και παγκόσµια.

∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Τρίµηνη προθεσµία στις περιφέρειες για το κυριακάτικο άνοιγµα ροθεσµία 3 µηνών από την ψήφιση του νοµοσχεδίου - δίνεται στους κατά τόπους αντιπεριφερειάρχες ή στην περίπτωση της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, στους κατά τόπους δηµάρχους προκειµένου να αποφασίσουν ποιες Κυριακές θα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων. Αυτό αναφέρεται σε µια εκ των τροποποιήσεων που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη ρύθµιση της αγοράς προ½όντων και της παροχής υπηρεσιών. Οι άλλες τροποποιήσεις αφορούν στην αυστηροποίηση των ποινών για «πειραγµένες» αντλίες καυσίµων και στον διορισµό του προέδρου του Οργανισµού Λα½κών Αγορών Αττικής. Στο θέµα της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστηµάτων, σε περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει χωρίς σχετική απόφαση, θα επιτρέπεται όλες τις Κυριακές του έτους η λειτουργία εµπορικών καταστηµάτων µέχρι 250 τετραγωνικά µέτρα, υπό την προ¾πόθεση ότι δεν είναι εκπτωτικά καταστήµατα (outlet), δεν βρίσκονται σε εµπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, και δεν συνδέονται νοµικά µε αλυσίδες καταστηµάτων. Η σχετική απόφαση κάθε αντιπεριφερειάρχη µπορεί να αναθεωρείται ετησίως κάθε Ιανουάριο, αρχής γενοµένης τον Ιανουάριο του 2015. Το ωράριο των καταστηµάτων τις Κυριακές, ξεκινά στις 11 το πρωί και λήγει στις 8 το βράδυ. Σε βενζινάδικα τα οποία "πειράζουν" τις αντλίες τους, προκειµένου να αλλοιωθούν οι ενδείξεις των µετρη-

Π

τών, ο υπεύθυνος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών, κατάσχονται οι σχετικοί µηχανισµοί και επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιµο ύψους 30.000 ευρώ για κάθε επηρεαζόµενη µετρητή. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν εντοπίζονται και ίχνη µηχανισµών που έχουν αφαιρεθεί. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Οργανισµού Λα½κών Αγορών Αττικής, διορίζεται µε κοινή απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και του περιφερειάρχη Αττικής. Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι διετής. Η αρχική διάταξη προέβλεπε διορισµό των προέδρων µονάχα από τον υπουργό Ανάπτυξης κάτι που είχε προκαλέσει στο παρελθόν διαµαρτυρίες τόσο από το χώρο της αντιπολίτευσης, όσο και της συµπολίτευσης. Ιδρύεται Οργανισµός Λα½κών Αγορών Θεσσαλονίκης, που εποπτεύεται από τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αλλες τροποποιήσεις που κατατέθηκαν σήµερα στο νοµοσχέδιο, αφορούν τη διαδικασία διαιτησίας στις δηµόσιες συµβάσεις. Τέλος, µε τροπολογία που κατατέθηκε στο ίδιο νοµοσχέδιο, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011 και οι επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικούς σταθµούς, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας β' τάξης σε λογιστές φοροτεχνικούς και µε τη διαδικασία έκδοσης του Κώδικα ∆εοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών, και παρέχεται υπό προ¾ποθέσεις η δυνατότητα εγγραφής ως µέλη Επιµελητηρίου και σε µη εγκατεστηµένα στη χώρα µας πρόσωπα.

ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ -Σε διαθεσιµότητα από σήµερα 2.000 εκπαιδευτικοί

Α

πό σήµερα ισχύει η διαθεσιµότητα 2.000 εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων που καταργήθηκαν από τα επαγγελµατικά λύκεια και τις σχολές. Ειδικότερα, οι αλλαγές στο καθεστώς των υποχρεωτικών µετατάξεων αφορούν περίπου 8.000 εκπαιδευτικούς και σύµφωνα µε την σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, αλλάζει η διαδικασία για τον καθορισµό των κενών θέσεων, τις υπηρεσιακές ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό αλλά και το πλεονάζον προσωπικό ανά ειδικότητα. Συνολικά 4.933 καθηγητές θα µεταταχθούν υποχρεωτικά από τη δευτεροβάθµια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Πρόκειται για γυµναστές, καθηγητές πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, θεατρικών σπουδών, µουσικής και καλλιτεχνικών. Επίσης άλλοι 2.500 εκπαιδευτικοί θα µεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας, σε περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης αλλά και σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα δηµόσια ΙΕΚ, τα οποία αναβαθµίζονται. Να σηµειωθεί πως όταν γίνει γνωστός ο αριθµός των υποχρεωτικών µετατάξεων και των αναγκών που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να µεταταχθούν θα καταθέσουν αιτήσεις. Άµεσα θα συνταχθεί αξιολογικός πίνακας κατάταξης µε βάση τα εξής κριτήρια: συνολική προ¾πηρεσία, οικογενειακοί λόγοι, συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν και κατοχή επιπλέον πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Η συνέχεια από σελ. 2

Ερώτηση του βουλευτή Περιφέρειας Αττικής Β. Οικονόµου

Απίστευτες καθυστερήσεις στην πλήρωση των θέσεων προkσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων του ΥΠΑΑΤ

Ε

ρώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: τις παράτυπες µεθοδεύσεις και καθυστερήσεις στην πλήρωση των θέσεων προ½σταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, κατέθεσε ο βουλευτής της ∆ΗΜΑΡ Βασίλης Οικονόµου. Ο ίδιος στην ερώτησή του τονίζει τα ακόλουθα: Κύριε Υπουργέ, Σύµφωνα µε καταγγελίες που έχουµε υπόψη µας εναλλασσόµενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µεταξύ των οποίων και η σηµερινή, καθυστερούν στην ολοκλήρωση των νόµιµων διαδικασιών πλήρωσης της θέσης προ½σταµένου, τουλάχιστον στο επίπεδο της Γενικής

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης. Όπως πληροφορούµαστε η προηγούµενη πολιτική ηγεσία µε αιτιολογία την έκδοση νέων οργανισµών και την ανάγκη µείωσης του αριθµού των υπηρεσιακών οργανικών µονάδων όλων των επιπέδων κατά 30% απέτρεψε το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προ½σταµένων να κάνει τις κρίσεις και τις επιλογές των προ½σταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων του ΥΠΑΑΤ µέχρι σήµερα και µε διασταλτική απόφαση ανέθεσε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή σε υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ, πρακτική που υιοθετήθηκε και από την σηµερινή πολιτική ηγεσία µε τοποθέτηση αναπληρωτή σε δήθεν «ελλείποντα» προ½σταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης.Κατόπιν λοιπόν όλων αυτών, ερωτάστε: Πότε θα εφαρµοστεί η νόµιµη διαδικασία που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας για την τοποθέτηση προ½σταµένων στις Γενικές ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου δίνοντας τέλος στις κατά το δοκούν διασταλτικές ερµηνείες του Υπαλληλικού Κώδικα;

«Προσπάθεια µας θα είναι, να µη εµπλέξουµε ιδιώτες, σε σχήµα Σύµπραξης του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού Τοµέα(Σ∆ΙΤ), αλλά να αξιοποιήσουµε τις όποιες χρηµατοδοτικές δυνατότητες, θα παρουσιαστούν, κατά την Ε΄ Προγραµµατική Περίοδο ή άλλες πηγές της Ευρωπα½κής Ένωσης». Παράλληλα ο κ. Μελετίου, ενηµέρωσε πως σε συνεργασία µε τα ΕΛΠΕ, προσδιορίστηκαν οι θέσεις εγκαταστάσεων των ειδικών µηχανηµάτων και εξασφαλίστηκε η απαραίτητη έκταση για εγκατάσταση του εργοστασίου της Τηλεθέρµανσης και υπολογίστηκε το εύρος και το προκαταρκτικό κόστος των δικτύων.. Πρώτο παραδειγµατικό βήµα για ουσιαστικές οικολογικές δράσεις «Η Τηλεθέρµανση του Ασπρόπυργου, µέσω των ΕΛΠΕ, αν υλοποιηθεί, θα είναι ένα πρώτο, παραδειγµατικό βήµα, για ουσιαστικές δράσεις, οικολογικές και αναπτυξιακές, που µπορούν να εξασφαλίσουν τη λειτουργία των ∆ήµων και να τους απεγκλωβίσουν από τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους, το οποίο συχνά - πυκνά φροντίζει, «µε το έτσι θέλω», να στραγγαλίζει την Αυτοδιοίκηση», είπε κλείνοντας ο κ. Μελετίου. Εκτός του δηµάρχου Ασπροπύργου, εισηγήσεις παρουσίασαν στο Συνέδριο οι κ.κ.: Κώστας Ασκούνης, Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), Γιώργος Βάλλας, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης eTrikala ΑΕ, ∆ήµος Τρικκαίων, Θανάσης Βραχινόπουλος, Εµπορικός ∆ιευθυντής, Infotrip, Αλέξανδρος ∆ελούκας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ΟΑΣΑ AE, ∆ηµήτρης ∆ρακούλης, Πρόεδρος, Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (EΜηΠΕΕ), Κωνσταντίνος Iωαννίδης, ∆ήµαρχος Βριλησσίων, Γιώργος Καµίνης, ∆ήµαρχος Αθηναίων, Γιάννης Κοζάτσας, ICT Strategy Consultant, Κυριάκος Κόκκινος, Executive Director, Global Business Services, IBM Hellas,

Λάζαρος Μαλούτας, ∆ήµαρχος Κοζάνης, Βασίλης Λιόγκας, Ειδικός Συνεργάτης Γενικής Γραµµατέως, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, ∆ηµήτρης Μανδαλώζης, ∆ιευθυντής Στρατηγικής & Οργάνωσης, Αττικές ∆ιαδροµές A.E, Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραµµατέας Σ∆ΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών & ∆ικτύων, Θεόδωρος Μαραβέλιας, ∆ιευθυντής Τεχνικού Τµήµατος και Μέλος ∆Σ, Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε, Βασίλειος Μιζάρας, Προέδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Infotrip, Κωστής Μοχιανάκης, Προ½στάµενος Πληροφοτικής & Επικοινωνιών, ∆ήµου Ηρακλείου, ∆ηµήτρης Νικολάτος, Sales Business Development Director, Cisco, ∆ιαµαντής Ξυδάς, Τοµεάρχης Συστηµάτων Μετρήσεων ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου, ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε, Άρης Παπαδόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Zero Energy Βuilding ΑΕΥΥ, Γεώργιος Πατούλης, ∆ήµαρχος Αµαρουσίου, Σπύρος Ράπτης, Εµπορικός ∆ιευθυντής, Τοµέας Ισχύος & Υποδοµών, Schneider Electric AEBE, Γιώργος Σανιδάς, Γενικός ∆ιευθυντής, Medesco, Μάριος Σκαρβελάκης, Environmental & Mobile Project Manager , D-Waste, Αντώνιος Στασής, Προ½στάµενος, ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Ειδικός συνεργάτης, ∆ιευθυντής Μεγάλων Έργων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, Ιωάννης Τροχόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε, Αντώνης Τσιµπούκης, General Manager Greece, Cyprus, Malta, Cisco, Κωνσταντίνος Χανιώτης, Αντιπρόεδρος, ITS Hellas, ∆ρ. Παναγιώτης Χατζηπάνος, CEO, ECONTECH, Πρόεδρος, ASCE-Hellenic Section, Γιώργος Χατζόπουλος, Σύµβουλος, ∆ΕΠΑ ΑΕ.

Π. Μ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

Γράφει ο Ντίνος Ρούσσης ntinosr@otenet.gr

Η

ΠΕΤΡΟΛΑ είναι σαν σκουριασµένο καρφί στο σώµα της Ελευσίνας. Πληγώνει. Πληρώνει για να κερδίσει την εύνοια. Ο τρόπος και ο τόπος της εγκατάστασης και της γιγάντωσής της δείχνει πόσο σαθρό είναι το νεοελληνικό κράτος και η κυρίαρχη ελίτ που το κυβερνάει. Το µόνο που την ενδιαφέρει είναι το άµεσο κέρδος της σε βάρος του ανθρώπινου, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αυτής της ιστορικής και πανέµορφης χώρας. Αυτή η εξαρτηµένη άρχουσα τάξη, που έχει εναποθέσει το παρόν και το µέλλον της στους ξένους προστάτες της, εκµαυλίζει και δηµιουργεί εξαρτηµένους και γλοιώδεις χειροκροτητές στα λα½κά στρώµατα και τις τοπικές ελίτ. Η πατρίδα µας όµως δεν είναι τα κέρδη των ισχυρών στις ελβετικές τράπεζες και τα ψίχουλα που δίνουν στους υποταγµένους απολογητές τους. Πατρίδα µας είναι οι άνθρωποι (άνδρες γαρ πόλις, και ου τείχη ουδέ νήες ανδρών κεναί), πατρίδα µας είναι αυτός ο τόπος (τα βουνά, η θάλασσα, τα βράχια), πατρίδα µας είναι η ιστορία µας και τα ανεπανάληπτα µνηµεία µας (σ’αυτά εδώ τα µάρµαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει), πατρίδα µας είναι τα σχο-

λεία µας, τα πανεπιστήµια, τα καράβια, τα βαµπάκια και τ΄αµπέλια µας, τα συνεργεία και τα εργοστάσια, ο ιδρώτας και η σκόνη στο µέτωπο του εργάτη και του αγρότη. Μα πάνω απ’ όλα πατρίδα είναι τα παιδιά µας. Μπορούµε να έχουµε και βιοµηχανία και περιβάλλον; Ναι! Αρκεί να είναι «οι άνθρωποι πάνω απ’ τα κέρδη». Οι επεκτάσεις ή ο εκσυγχρονισµός του απαρχαιωµένου διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ έγινε σε ένα χώρο που κάθε άλλο παρά κατάλληλος ήταν. Κατασκευάστηκε έτσι ένα διυλιστήριο καθ’ ύψος πάνω σε παράνοµες προσχώσεις, σε µια βιοµηχανικά υπερκορεσµένη περιοχή, σε απόσταση αναπνοής απ’την πόλη, κυριολεκτικά δίπλα σε κατοικίες. Οι κάτοικοι της Ελευσίνας και του Θριασίου εκφράσαµε έντονα την ανησυχία και τις αντιρρήσεις µας για την επιλογή της θέσης και την αύξηση της δυναµικότητας. Η επένδυση έγινε. Και το διυλιστήριο δεν µπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Η ∆ιοίκηση των ΕΛΠΕ συµπεριφέρεται σαν επικυρίαρχος στην πόλη. Ξεκινάει την λειτουργία ξαφνικά µε τροµερές οχλήσεις, θορύβους και εκρήξεις, που τροµοκρατούν την πόλη χωρίς καµία προειδοποίηση. Εκ των υστέρων αναθέτει στη ∆ηµοτική Αρχή (που αποδέχεται έναντι χορηγιών) να κατευνάσει τις ανησυχίες των κατοίκων. Τα επεισόδια ρύπανσης, όµως, οι φωτιές, οι οσµές και οι καπνοί, είναι συνεχή και έντονα. Οι νέες µονάδες είτε λόγω τεχνολογίας, είτε κακού σχεδιασµού και κατασκευαστικών αστοχιών είτε κακής λειτουργίας δεν µπορούν να τεθούν σε κανονική λειτουργία. Τα εγκαίνια επί ένα χρόνο συνεχώς αναβάλλονται. Έµπειροι εργαζόµενοι αναγκάζονται να

αποχωρήσουν απ’ την εργασία τους για να ρίξει το εργατικό κόστος η εταιρεία. Τα πολύπλοκα προβλήµατα εκκίνησης µια προβληµατικής εγκατάστασης δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από ανειδίκευτο και άπειρο προσωπικό. Οι ρύποι και οι οχλήσεις της ΠΕΤΡΟΛΑ βαραίνουν τη ζωή µας. Οι ανησυχίες µας καθεµέρα µεγαλώνουν. Οι φτηνοχορηγίες µε τις κούπες και τα διπλώµατα των ΕΛΠΕ και οι φτηνοδικαιολογίες της ∆ηµοτικής Αρχής (υδρατµοί, βάνες και µεµβράνες) δεν αρκούν. Η αποπνικτική ατµόσφαιρα, οι οσµές, οι θόρυβοι, οι ανεξέλεγκτες φλόγες των πυρσών, η απαξιωτική στάση των υπευθύνων των ΕΛΠΕ και η πλήρης αδιαφορία µέχρι αναλγησίας στάση της Πολιτείας µας οδήγησαν έξω απ’ την πύλη της ΠΕΤΡΟΛΑ σε µια πρώτη διαµαρτυρία. Ήταν η αρχή. «∆ηλώνουµε ξεκάθαρα και προς κάθε κατεύθυνση ότι για µας η κατάσταση δεν είναι διαµορφωµένη για πάντα, δεν αποδεχόµαστε µοιρολατρικά να ζήσουµε χειρότερα, δε θα συνηθίσουµε στους ρύπους, θα αγωνιστούµε ώστε οι νέες γενιές - που διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωµα να ζήσουν σε διαφορετικές συνθήκες σε µια ιστορική παραθαλάσσια πόλη - να απαλλαγούν από το νέο περιβαλλοντικό βάρος. Τα ΕΛΠΕ θα µας βρίσκουν συνεχώς µπροστά τους». Πολίτες κατά της ρύπανσης των ΕΛΠΕ. Οι πολίτες της Ελευσίνας και του Θριασίου ξαναβγαίνουν στους δρόµους. Την ∆ευτέρα 15 Ιουλίου το βράδυ είχαµε συγκέντρωση πολλοί ανήσυχοι, δραστήριοι πολίτες (και άλλοι) µπροστά στην πύλη των ΕΛΠΕ Ελευσίνας. ∆ιατρανώσαµε την θέληση για αγώνα. Επιδώσαµε ψήφισµα στον επόπτη των διυλιστηρίων. ∆ίνουµε την υπόσχεση µεταξύ µας να συνεχίσουµε. Η συνέχεια στη σελ. 9


8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Απεργούν γιατροί και εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία την Τετάρτη

Σε απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουλίου η Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) από κοινού µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων (ΠΟΕ∆ΗΝ) αντιδρώντας στις απολύσεις και τα λουκέτα στο χώρο της Υγείας. Το Γενικό Συµβούλιο της ΟΕΝΓΕ έκρινε πως οι 2,500 διαθεσιµότητες εργαζοµένων που υπηρετούν στο ΕΣΥ θα αποβούν ολέθριες για το δηµόσιο σύστηµα υγείας.

∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Επιπλέον 18 ευρώ ανά τετράµηνο Έ ρχ ο ν τα ι ν έες α υξ ή σει ς σ τη ∆ Ε Η Αύξηση του τέλους χρηµατοδότησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΕΤΜΕΑΡ), αποφάσισε η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) γεγονός που θα σηµάνει επιβάρυνση της τάξης των 18 ευρώ ανά τετράµηνο στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ για ένα µέσο καταναλωτή (1.600 κιλοβατώρες ανά τετράµηνο). Η µεσοσταθµική τιµή του ΕΤΜΕΑΡ καθορίστηκε σε 14,96 ευρώ ανά µεγαβατώρα, από 9,3 ευρώ που ήταν στο πρώτο εξάµηνο (προκύπτει δηλαδή µέση αύξηση 60%). Έγιναν ωστόσο και µειώσεις για τις βιοµηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης. Αναλυτικά οι νέες τιµές για το ΕΤΜΕΑΡ ισχύουν για το δεύτερο εξάµηνο του έτους έχουν ως εξής, ανά κατηγορία πελατών: Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:Ο ΛΑΓΗΕ είχε υπολογίσει βάσει των επίσηµων στοιχείων µεσοσταθµική αύξηση 23,5 ευρώ/ MWh, ενώ µε τα µέτρα του ΥΠΕΚΑ για τα οποία ενηµέρωσε αναλυτικά τη ΡΑΕ, η µεσοσταθµική αύξηση ανήλθε στα 14,96 ευρώ /MWh. Συγκεκριµένα, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας επισηµαίνει ότι οι ως άνω τιµές του ΕΤΜΕΑΡ προκύπτουν λαµβάνοντας υπ΄ όψιν τα ακόλουθα στοιχεία: α) Τις εκτιµήσεις του ΛΑΓΗΕ και του ΥΠΕΚΑ, όσον αφορά την εξέλιξη του σωρευτικού ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο 2ο εξάµηνο του 2013 και στη διάρκεια του 2014 (επισυναπτόµενη επιστολή). β) Το επίσηµο σενάριο του ΥΠΕΚΑ (ως άνω επιστολή) για το ρυθµό αποκλιµάκωσης, και εν τέλει το µηδενισµό (στο τέλος του 2014), του ως άνω σωρευτικού ελλείµµατος, όπως προκύπτει κι από τις µνηµονιακές υποχρεώσεις της χώρας µας. γ) Τον τρόπο κατανοµής του ως άνω στόχου µείωσης του ελλείµµατος στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, βάσει της µεθοδολογίας που περιγράφει η Υπουργική Απόφαση ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 (ΦΕΚ Β’ 10/09.01.2013). Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ κατανοεί ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις αναπροσαρµογές του ΕΤΜΕΑΡ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν µπορεί να συνεχιστεί. Οι αναπροσαρµογές του ΕΤΜΕΑΡ είναι αποτέλεσµα των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στη διαδικασία ένταξης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας, και κυρίως της ραγδαίας διείσδυσης στο σύστηµα των φωτοβολτα½κών συστηµάτων. Η ΡΑΕ είχε επισηµάνει τις επερχόµενες συνέπειες της απρογραµµάτιστης αυτής διείσδυσης, θεωρεί δε νοµοτελειακά βέβαιο ότι, εάν δεν ληφθούν επειγόντως πρόσθετα δραστικά µέτρα, θα απαιτηθούν και νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ στο άµεσο µέλλον. Αποτελεί γι’ αυτό αναγκαιότητα, υπό τις παρούσες δυσµενείς συνθήκες, να ανακοπεί και να αναστραφεί η µετακύλιση του βάρους του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού, στο φορολογούµενο πολίτη και καταναλωτή. Η εξεύρεση αξιόπιστων και αποδοτικών εναλλακτικών λύσεων αποτελεί άµεση υποχρέωση και προτεραιότητα όλων των εµπλεκόµενων µερών (Πολιτεία, παραγωγοί, κ.λπ.).

ΑΠΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Ριζικές αλλαγές στη φορολόγηση κατοχής Ι.Χ.

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης της κατοχής και χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτων προωθεί το υπουργείο Οικονοµικών, µε στόχο οι υπολογισµοί των πάσης φύσεως επιβαρύνσεων να γίνονται µε βάση τις αγοραίες αξίες των οχηµάτων και όχι µε βάση τον κυβισµό, όπως ισχύει σήµερα. Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, σύµφωνα µε το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο, οι αξίες των Ι.Χ. θα λαµβάνονται υπόψη µε βάση προκειµένου να προσδιορίζονται τα τεκµήρια διαβίωσης, ο φόρος πολυτελείας και τα τέλη κυκλοφορίας, εξέλιξη, η οποία σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς ενδέχεται να οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα αυτοκίνητα χαµηλού και µεσαίου κυβισµού και στη φορολογική ελάφρυνση των Ι.Χ. µεγάλου κυβισµού. Οι ανατροπές στη φορολογία των Ι.Χ. αυτοκινήτων έχουν ήδη δροµολογηθεί από τον υφ. Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνη, ο οποίος προχώρησε στη σύσταση µιας ατυχής επιτροπής εµπειρογνωµόνων και ανέθεσε σε αυτήν το έργο της κατάρτισης αναλυτικού πορίσµατος µε προτάσεις για την εφαρµογή ενός νέου τρόπου φορολόγησης. Η επιτροπή έχει δεσµευτεί να παραδώσει το πόρισµά της στα µέσα Σεπτεµβρίου, ώστε οι αλλαγές να ενσωµατωθούν στο επόµενο µεγάλο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο.


∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ΕΞΩΡΑ"ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. του Εξωρα;στικού Συλλόγου Ήµερου Τόπου Ασπροπύργου, σας προσκαλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας, τα εγκαίνια του κτιρίου του συλλόγου. Να µοιραστείτε µαζί µας, τη χαρά για τη λειτουργία του χώρου.Η τελετή θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 7:30µµ στο χώρο του Συλλόγου, στον Ήµερο Τόπο.

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Αναπτύσσουν ταχύτητα..... τα µεγάλα σιδηροδροµικά έργα Προς το στάδιο της υπογραφής οδεύουν η β` φάση ανάπτυξης του Θριάσιου Πεδίου και το µεγάλο έργο Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος.

Μετ' εξαίρετου τιµής, Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η συνέχεια του άρθρου από σελ. 7 Παλιές ισορροπίες και διαµορφωµένα µικροσυµφέροντα ανησυχούν για την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγµατα. Μια καινούργια ελπιδοφόρα σελίδα ανοίγει στη δράση των κατοίκων. Ο ∆ήµαρχος απέχει. Αποµονωµένος στο γραφείο του γράφει αναλύσεις και αραδιάζει λέξεις πολλές µέχρι να τελειώσει η συγκέντρωση. Γράφει: «…Εποµένως, η µη παρουσία µου ήταν απολύτως συνειδητή πράξη. Έγινε για λόγους ηθικούς, πολιτικούς, κοινής λογικής, καθώς και σεβασµού της ιστορίας που σχετίζεται µε τους αγώνες για να µην επεκταθεί η Πετρόλα… Ο Ενωτικός Συνδυασµός και ο ∆ήµος έχουν τη δική τους πολιτική… Κατά την τελευταία επίσκεψή µας στην Πετρόλα δεσµευτήκαµε και κατόπιν στο δηµ συµβούλιο πως εφόσον υπάρξει νέο περιστατικό ρύπανσης θα αντιδράσουµε δυναµικά. Προέκυψε κάποιο τέτοιο γεγονός, ώστε ο ∆ήµος άµεσα να υλοποιήσει τη δέσµευσή του;; Κάτι που να µας εκθέτει έναντι της δηµόσιας υπόσχεσης την οποία δώσαµε;…» Απαντά ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ηµ. Παπαδόπουλος: « Η ∆ηµοτική Αρχή εχθές εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ύο Αντιδηµάρχους (Καµπάνη, Αγριµάκη), τον πρόεδρο του ΠΑΚΠΑ (Κριεκούκη), την πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης (Οικονόµου), το µέλος του Σ∆Κ ΕΛευσίνας (Αναστασοπούλου), Τον πρώην Αντιδήµαρχο και ∆Σ Λιάσκο, τα µέλη του Ενωτικού Συνδυασµού Ψούνη, Ηλία Ρούση, και άλλους φίλους του συνδυασµού. Επίσης ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ επίσηµα ανακοίνωσε ότι συµµετέχει στην εκδήλωση. Και η ∆ηµοτική Αρχή είναι υποσύνολο του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ. Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ήταν εκεί και ήταν η µοναδική δηµοτική παράταξη που υπήρχε επίσηµα». Τα πράγµατα είναι δύσκολα. Τα ΕΛΠΕ δεν έχουν κατορθώσει να εκκινήσουν επιτυχώς τις νέες εγκαταστάσεις. Τα επεισόδια ρύπανσης, οι ρύποι και οι οχλήσεις πνίγουν το Θριάσιο. Οι πολίτες αποφασίσαµε να δράσουµε για να υπερασπιστούµε τις ζωές µας. Οι εργαζόµενοι φοβούνται ατυχήµατα και απολύσεις. ∆ιαµηνύσαµε στους υπεύθυνους των ΕΛΠΕ ότι κάθε απόλυση εργαζοµένου ισοδυναµεί για µας µε πράξη υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Οικονοµικά προβλήµατα εµφανίζονται στον Όµιλο που προσπαθούν να τα φορτώσουν στις πλάτες των εργαζοµένων. Οι χορηγίες όσο πάνε και µικραίνουν. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Μια ριζική αλλαγή στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις και στην πόλη είναι αναγκαία. ∆έκα (10) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατάθεσαν ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Εργασίας για τα προβλήµατα των ΕΛΠΕ Ελευσίνας. Αναµένουµε την απάντηση. ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. Συνεχίζοµε. Μαζί µπορούµε!

Σ

το δρόµο της υλοποίησης µπαίνουν σιγά-σιγά όλα τα µεγάλα σιδηροδροµικά έργα της χώρας. Μετά την υπογραφή ανάταξης της ηλεκτροκίνησης από την Αθήνα µέχρι την Τιθορέα, για υπογραφή πάνε τα έργα για την β` φάση ανάπτυξης του Θριάσιου Πεδίου καθώς και το µεγάλο έργο Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος. Το πολύ µέχρι τον Σεπτέµβριο θα έχει υπογραφεί το έργο ολοκλήρωσης του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη (Τιθορέα-∆οµοκός) που θα τελειώσει το 2016 βάζοντας και πάλι τον Ελληνικό Σιδηρόδροµο στο Ευρωπα½κό γίγνεσθαι. Ακόµα, σύµφωνα µε το ypodomes.gr σε διαδικασία υπογραφής σύµβασης εισέρχεται και το έργο σύνδεσης του λιµένα Αλεξανδρούπολης µε το δίκτυο της χώρας, έργο στρατηγικής σηµασίας καθώς η Αλεξανδρούπολη είναι η πύλη εισόδου-εξόδου προς την Μαύρη Θάλασσα. Για το επόµενο ΕΣΠΑ τα έργα εκσυγχρονισµού είναι πλέον λίγα: Έργο-σκούπα Κιάτο-∆ιακοπτό. Το πρώτο έργο που περιµένουµε και µάλιστα όχι από το επόµενο ΕΣΠΑ αλλά από το παρόν. Έργο σηµαντικής αξίας καθώς σε αυτό το τµήµα υπάρχουν εργασίες που έχουν µείνει ως υπόλοιπό από παλαιότερες εργολαβίες. Αναµένεται έτοιµο το 2016. Ψαθόπυργος-Ρίο-Πάτρα. Πρόκειται για το τελευταίο τµήµα του σιδηροδροµικού ΠΑΘΕΠ της χώρας. Ήδη το τµήµα Ψαθόπυργος-Ρίο είναι πιο προχωρηµένο ενώ αναµένεται λύση και για το τµήµα Ρίο-Πάτρα. Η υλοποίηση του πάει για τα τέλη της δεκαετίας Ηλεκτροκίνηση Κιάτο-Πάτρα. Είναι το έργο που θα ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισµό του Σιδηρόδροµου στην Βόρεια Πελοπόννησο. Απαραίτητη προ¾πόθεση να έχουν ολοκληρωθεί τα δύο παραπάνω έργα. Και αυτό το έργο πάει για τα τέλη της δεκαετίας. Ηλεκτροκίνηση Θεσσαλικού Σιδηροδρόµου. Τα έργα στον άξονα Λάρισα-Βόλος αναµένεται να ολοκληρωθούν σε αυτό το ΕΣΠΑ ενώ για το υπόλοιπο τµήµα ελπίζουµε σε χρηµατοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ. Ερωτηµατικό αποτελεί η ωριµότητα των µελετών. Σύνδεση λιµένων Θεσσαλονίκης και Καβάλας µε το δίκτυο. Όπως απέδειξε το παράδειγµα του Πειραιά, τρένο δεν είναι ισούται µόνο µε επιβατικές µεταφορές. Οι εµπορευµατικές µεταφορές είναι το δυνατό χαρτί του Ελληνικού Σιδηρόδροµου και τα δύο αυτά λιµάνια διεκδικούν την είσοδο τους στο δίκτυο σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών.


∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Καταλήγει η Επιτροπή για τους οµίλους της Γ Έθνικής

Ο Πανελευσινιακός έκανε το «µπαµ» µε τον Ιβάν Ρούσεφ Σήµερα στις 18:00 στο βοηθητικό η εναρξη προετοιµασίας Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας Όπως είχαµε γράψει πρώτα απο την στήλη ότι η οµάδα της Ελευσίνας είναι µια ανάσα απο τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Η οµάδα του Πανελευσινιακού έκανε το µπάµ αφού κατάφερε να αποκτήσει τον 34 βούλγαρο µεσοεπιθετικό Ιβάν Ρούσεφ. Αξίζει να αναφέρουµε ότι κατά το παρελθόν ο Βούλγαρος µεσοεπιθετικός αγωνίστηκε σε ΑΕΚ, Αιγάλεω, Αθηνα½κό, Απόλλων Αθηνών, Λεβαδειακό, ∆ιαγόρα, Τρίκαλα, ΟΦΗ και ∆όξα ∆ράµας. Ο Βούλγαρος µεσοεπιθετικός βρίσκεται στη χώρα µας από τη σεζόν 2000/01, όταν και έγινε παίκτης του Αιγάλεω! Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ποδοσφαιρική σταδιοδροµία του (γεννηµένου το 1979 στο Νεσεµπάρ) Ρούσεφ ξεκίνησε από την Τσερνοµόρετς Μπουργκάς, το 1998. Έπειτα έπαιξε για λίγο στην Σπάρτακ Βάρνας (από την τελευταία τον απέκτησε το Αιγάλεω). Ο Ρούσεφ έµεινε έξι µήνες στο «Σίτυ» (το οποίο τότε µετείχε στη Β’ Εθνική) λαµβάνοντας µέρος σε 10 αγώνες του, σηµειώνοντας 3 γκολ. κατόπιν, ξόδεψε το β’ µισό της σεζόν στον Αθηνα½κό (8 συµµ.). Οι καλές του εµφανίσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες – η ΑΕΚ έσπευσε και τον ενέταξε στο δυναµικό της, δίνοντάς τον αµέσως δανεικό στον Απόλλωνα Αθηνών για να «ψηθεί». Ο Ρούσεφ λοιπόν φόρεσε τη φανέλα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» για µια χρονιά (2001/02) στη Β’ Εθνική. Έπαιξε σε 23 παιχνίδια, πέτυχε δύο γκολ. Την επόµενη αγωνιστική περίοδο δόθηκε στον Αθηνα½κό – φόρεσε τη φανέλα των «Λόρδων» άλλες 14 φορές (σκόραρε 3 φορές – πάντα στη δεύτερη κατηγορία), και στα µισά της σεζόν επέστρεψε στην ΑΕΚ («έγραψε» 2 συµµ. ως τη λήξη της περιόδου). ∆εν κατάφερε όµως, παρά το πλούσιο ταλέντο του, να καθιερωθεί στη βασική ενδεκάδα των «κιτρινόµα-

υρων» (αφού στην ίδια θέση µε εκείνον αγωνιζόταν ο Βασίλης Τσιάρτας). Αποχώρησε, το 2005, από την οµάδα, έχοντας προλάβει να συµµετάσχει σε 20 αγώνες της και να σηµειώσει δύο γκολ. Ακολούθως, εντάχθηκε στο Λεβαδειακό (που αγωνιζόταν στη Super League). Καταφέρνοντας να γίνει ο ηγέτης της µεσαίας γραµµής του, µε την πολύ καλή τεχνική και την αντίληψή του! Τρία χρόνια έµεινε στους «πράσινους» ο Ρούσεφ, παίρνοντας πολύ χρόνο συµµετοχής και ξεδιπλώνοντας τις ικανότητές του. Την πρώτη του χρονιά στο Λεβαδειακό, έπαιξε σε 28 µατς (4 γκολ), όµως ο σύλλογος υποβιβάζεται. Ο Βούλγαρος µένει στην οµάδα, και µε 9 γκολ σε 22 µατς τη βοηθά να επιστρέψει στην Α’ κατηγορία! Η τρίτη του σεζόν στους Βοιωτούς πάντως δεν ήταν καλή. Έπαιξε σε 15 µατς, δίχως να προσφέρει τα αναµενόµενα. Παράλληλα, το πρόβληµα που εµφάνισε στο γόνατο και η ενέργειά του να εξεταστεί κι εν τέλει να χειρουργηθεί από δικό του γιατρό εξόργισε τη διοίκηση του συλλόγου. Έτσι, οι δύο πλευρές τα... «τσούγκρισαν», και ο Βούλγαρος µέσος τις τελευταίες 10 αγωνιστικές ήταν «ξένο σώµα»... Έτσι, αποχώρησε και από τη Λιβαδειά, και συνέχισε την καριέρα του στο ∆ιαγόρα Ρόδου (Β’ Εθνική). ∆ύο χρόνια έµεινε στο «σµαραγδένιο νησί», και σε 46 συµµετοχές σηµείωσε 13 γκολ. Το περασµένο καλοκαίρι, εξάλλου, υπέγραψε στα Τρίκαλα (15 µατς/3 γκολ), όµως µεσούσης της φετινής σεζόν κατηφόρισε στην Κρήτη και έγινε µέλος του ΟΦΗ. ***Σήµερα στις 18:00 στο βοηθητικό γήπεδο απέναντι απο την ∆ΕΗ θα γίνει η πρώτη προπόνηση του Πανελευσινιακού. ***Εν τω µεταξύ σήµερα θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας που κυµαίνονται απο 100 και 50 ευρώ.

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:

Κίνηση-µατ µε Μαγκουνή! Οι εξελίξεις "τρέχουν" στην ΚΑΕ Πανελευσινιακός και η διοίκηση έκανε µια κίνηση-µατ εν όψει της νέας σεζόν. Οι "σταχυοφόροι" ήρθαν σε συµφωνία µε τον Σπύρο Μαγκουνή και θα φορέσει για τρίτη σερί σεζόν την φανέλα τους, όντας εκ των µεγάλων πρωταγωνιστών στην άνοδο στην Α1, ενώ πέρυσι είχε καταπληκτική παρουσία στα µεγάλα σαλόνια, συµβάλλοντας στην παραµονή. Ο αριστερόχειρας, διεθνής φόργουορντ τέλειωσε τη σεζόν 2012-2013 έχοντας κατά µέσο όρο 10 πόντους, µε 77% στις ελεύθερες βολές, 66%

στα δίποντα, 44% στα τρίποντα και 4.9 ριµπάουντ, 0.7 ασίστ, 0.9 κλεψίµατα και 12.7 βαθµούς στο RANKING. Αξίζει να σηµειωθεί πως για µικρό διάστηµα έπαιξε στην ιταλική Μπαρτσελόνα...

Έχει καταλήξει η Επιτροπή Πρωταθλήµατος στον Καταρτισµό των δύο καυτών οµίλων της Γ΄ Εθνικής στους οποίους θα συµπεριλαµβάνονται οι οµάδες της Κρήτης της Αθήνας, του Πειραιά, της Ανατ. Αττικής, αλλά και της ΕΠΣ∆Α. Σύµφωνα λοιπόν µε έγκυρες πληροφορίες στον έναν όµιλο θα τοποθετηθούν οι 11 οµάδες της Αθήνας, µαζί µε τις 4 οµάδες της Κρήτης, και την µιά εκ των δύο Κυκλαδίτικων( πιθανόν να τοποθετηθούν µόνο οι 5 οµάδες της Κρήτης που υπάγονται στην ΕΠΣ Ηρακλείου για να µην διασπασθούν) Στον άλλο όµιλο θα τοποθετηθούν οι 4 οµάδες της Ανατ. Αττικής, οι 3 της ∆υτ. Αττικής, οι 4 οµάδες του Πειραιά, οι 4 της Κρήτης, και µιά των Κυκλάδων( η 3 οµάδες της Κρήτης, και οι δύο Κυκλαδίτικες). όλα αυτά βέβαια µε την προυπόθεση ότι δεν θα έχουµε διαφοροποιήσεις οµάδων είτε µε παραιτήσεις, είτε µε υποβιβασµό οµάδων από την Β΄ Εθνική.

ΠΗΡΕ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ-ΛΕΛΟΥ∆Α Ο ΜΑΝ∆ΡΑ"ΚΟΣ Σε δύο µεταγραφές προχώρησε η οµάδα του Μανδραικού. Συγκεκριµένα η οµάδα της ∆υτικής Αττικής απέκτησε τους: Βάιο Σιακαβάρα 21 ετών αµυντικό (5-5-1992) που έχει αγωνιστεί σε Ακράτητο, Αστέρα Μαγούλας και Θρασύβουλο. Και τον Μιχάλη Λελούδα 20 ετών (1-1-1993) µέσο που έχει αγωνιστεί στον Ελευσινιακό και Αστέρα Μαγούλας.


∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Ο Αστέρας Μαγούλας ήρθε σε συµφωνία µε Σωτήρη Στρατάκη Φερνάντο Μπραντάν Στον Αστέρα Μαγούλας θα συνεχίσει την καριέρα του, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, ο Σωτήρης Στρατάκης. Ο 24χρονος µέσος(30-3-1989) µίλησε µε τους ιθύνοντες της οµάδας της ∆υτικής Αττικής και συµφώνησε στην πρόταση που του κατατέθηκε.

Σ Τ Ρ Α Τ ΑΚ ΗΣ

Θέµα χρόνου είναι να υπογράψει και να κλείσει και τυπικά το θέµα. Το 2008 πήγε στον Βύζαντα Μεγάρω, όπου έµεινε έως το πρώτο µισό της περιόδου 20112012. Στο δεύτερο µισό εκείνης της αγωνιστικής περιόδου µετακόµισε στον ΑΟ Γλυφάδας, πραγµατοποιώντας 15 συµµετοχές. Aκόµα αγωνίστηκε πέρσι µε τα χρώµατα του Ατταλου Νέας Περάµου στην Α'ΕΠΣ∆Α.

Στον Αχαρνα½κό περιµένουν την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν Σ τ η Ν ά ου σ α 4 - 14 Α υ γ ού σ τ ο υ τ ο β α σ ι κ ο στ ά δι ο π ρ ο ε τ ο ι µ α σ ί α ς Η οµάδα του Μενιδίου µπαίνει σήµερα στο γήπεδο για να ξεκινήσει την προετοιµασία της και σιγά - σιγά ο Γιώργος Στράντζαλης βρίσκει τους συνεργάτες του. Στο πόστο του γυµναστή, λοιπόν, προσελήφθη ο νεαρός Νίκος Γιάγκου, ο οποίος εργάστηκε στον Πιερικό. Ο Γιάγκου είναι κάτοχος διπλώµατος UEFA B, ενώ έχει µετάσχει στο τιµ των Ακαδηµιών της Άρσεναλ ως πρώτος προπονητής στα τµήµατα παίδων και προπαίδων. Στη φυσική έδρα της οµάδας, στο Μενίδι, θα γίνει η πρώτη προπόνηση του Αχαρνα½κού, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου που θα βρει τους «πράσινους» στη Football League. Η συγκέντρωση είναι προγραµµατισµένη για τις 19.00 και στην οποία το παρών θα δώσουν όλα τα νέα µεταγραφικά αποκτήµατα, αλλά και οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν από πέρυσι στον σύλλογο. Από Τρίτη (23/7), βέβαια, οι προπονήσεις θα γίνονται στο γήπεδο του Θρασύβουλου, στη Φυλή, µια και στο Μενίδι θα γίνουν έργα. Σε µεταγραφικό επίπεδο, ο Αχαρνα½κός θα κινηθεί για την απόκτηση τουλάχιστον δύο ακόµα παικτών και από βδοµάδα ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις. Υπενθυµίζεται ότι από 4-14 Αυγούστου θα διεξαχθεί στη Νάουσα το βασικό στάδιο της προετοιµασίας.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΚΑΡΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ-ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ) Απο πολύ νωρίς ξεκίνησε τον σχεδιασµό η οµάδα του Ικάρου Νεοκτίστων Ασπροπύργου. Συγκεκριµένα, η νέα διοίκηση, µε την επικεφαλής ρόεδρο Μαρία Γκούµα και την στήριξη όλων των µελών του ∆.Σ κατάφερε εντός 10 ηµερών µετά τις εκλογές να έχει κλείσει τον προπονητή Κυριάκο Κατσαπρίνη, να έχει εξασφαλίσει την χορηγία του αθλητικού εξοπλισµού των ΕΛ.ΠΕ και να έχει συναντηθεί µε το 90% των αθλητών της οµάδας καθώς και µε τους υποψήφιους αθλητές για µεταγραφές. Εγινε ήδη το πρώτο διπλό-φιλικό µεταξύ των αθλητών για να µπορέσει ο εν λόγω τεχνικός να επιλέξει τους αθλητές που θα χρειαστεί για τη νέα σεζόν.

***Εν τω µεταξύ όσον αφορά το γήπεδο στα Νεόκτιστα θα γίνουν έργα συντήρησης στον ηλεκτροφωτισµό στον περιβάλοντα χώρο και χτένισµα που θα ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της προετοιµασίας, που αναµένεται µετά τις 15 Αυγούστου, µε ένα τελικό διπλό για την τελική επιλογή της σύνθεσης της οµάδας.

Ο Βύζας Μεγάρων πήρε ΜπέχληΜαρσελίνιο. - Σήµερα στο στάδιο Μεγάρων οι δοκιµές παικτών

ΜΠ Ρ ΑΝ Τ ΑΝ

Αξιοσηµείωτο ότι ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδηµίες της Μπορούσια Ντόρτµουντ. ***Σε προφορική συµφωνία µε τους Φερνάντο Μπραντάν ήρθε η οµάδα της Μαγούλας. Ο πρώτος είναι 32 ετών, Αργεντίνος µέσος και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί µεταξύ άλλων σε Παναχα½κή και Ασπρόπυργο.

Ο Βύζας Μεγάρων απέκτησε τον Χρυσόστοµο Μπέχλη. Ο 21χρονος χαφ την χρονιά που µας πέρασε είχε 15 συµµετοχές µε τον Αστέρα Μαγούλας, οµάδα στην οποία αγωνιζόνταν την τελευταία πενταετία, παρά το νεαρό της ηλικίας του, πραγµατοποιώντας καλές εµφανίσεις, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον αρκετών οµάδων, µεταξύ αυτών και της οµάδας των Μεγάρων οι οποίοι τον ενέταξαν τελικά στο δυναµικό τους. ***Σήµερα στις 17:00) στο γήπεδο των Μεγάρων θα γίνουν δοκιµές ποδοσφαιριστών υπό την επίβλεψη του Γιάννη Τοπαλίδη. Τα τεστ αυτά, βέβαια, δεν θα αφορούν µόνο στην πρώτη οµάδα, αλλά και στην Κ17. Κάτοικος Μεγάρων θα παραµείνει και τη νέα σεζόν ο Ανδρέας Μανδύλης. Ο 23χρονος µέσος έχει συµφωνήσει προφορικά µε τους διοικούντες και θα φοράει τα «κιτρινόµαυρα» για ακόµα ένα χρόνο. ***Με τη φανέλα του Βύζαντα Μεγάρων θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Μερκούρι Μαρσελίνιο. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συµβόλαιο µονοετούς διάρκειας µε τους Μεγαρίτες. Την περασµένη σεζόν ο Βορειοηπειρώτης χαφ αγωνίστηκε στη Ρουµανική Σεβερίν.

ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Την πεποίθησή του ότι όλα θα κυλήσουν όπως ακριβώς τα επιθυµεί κατέθεσε ο Γιάννης Τοπαλίδης στηνν στήλη. Ο νέος τεχνικός του Μεγαριτών δήλωσε: «Ο κόσµος του Βύζαντα δεν πρέπει να ανησυχεί για τίποτα. Με την αµέριστη συµπαράστασή του θα κάνουµε καλή και ανταγωνιστική οµάδα». Την ίδια ώρα οι επιτελείς της οµάδας είναι σε συνεχείς επαφές για να είναι έτοιµη το σύνολο στο ξεκίνηµα του πρωταθλήµατος. Οπως έγινε γνωστό η προετοιµασία θα διεξαχθεί κατά πάσα πιθανότητα στο Καρπενήσι, στο τέλος του µήνα. Φιλικά µε δυνατές οµάδες θέλει να κλείσει ο Βύζας Μεγάρων Τις διασυνδέσεις του προπονητή Γιάννη Τοπαλίδη επιδιώκει να εκµεταλλευτεί ο Βύζας Μεγάρων, ο οποίος έχει έρθει σε επαφή µε δυνατές οµάδες για τη διεξαγωγή φιλικών παιχνιδιών. Σύµφωνα µε όσα υποστηρίζουν µέλη της διοίκησης, κρούση έχει γίνει σε ΑΕΚ και Παναθηνα9κό και αναµένεται να φανεί εάν οι συζητήσεις καρποφορήσουν.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Σεισµικές δονήσεις στην κεντρική Ιταλία Σειρά σεισµικών δονήσεων σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της Κυριακής στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.Η πρώτη και ισχυρότερη δόνηση ήταν έντασης 4,9 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος υπολογίσθηκε στα 8,4 χιλιόµετρα µε επίκεντρο ανάµεσα στις περιφέρειες της Ανκόνα και της Ματσεράτα.Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύµατα, κανένας κάτοικος δεν φέρεται να έχει τραυµατισθεί και δεν αναφέρθηκαν υλικές ζηµιές. Μετά τον κυρίως σεισµό έγιναν αισθητές τέσσερις µετασεισµικές δονήσεις. «Στην περιοχή Μάρκε έχουν αρχίσει να καταγράφονται δονήσεις από τον περασµένο Ιούνιο. Προχωρήσαµε αµέσως σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους σχετικά µε την στατικότητα των κτηρίων», δήλωσε ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αυτής, Ροµπέρτο Ορεφιτσίνι.

Ισόβια σε έξι Ινδούς για τον βιασµό Ελβετίδας τουρίστριας Έξι Ινδοί που κατηγορούνταν για τον οµαδικό βιασµό µιας ελβετίδας τουρίστριας καταδικάστηκαν το Σάββατο σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο στο κέντρο της χώρας. «Όλοι οι κατηγορούµενοι καταδικάστηκαν και είµαστε ικανοποιηµένοι από την ετυµηγορία», δήλωσε ο εισαγγελέας Ρατζέντρα Τιουάρι, έπειτα από την απαγγελία της απόφασης ενώπιον ενός ειδικού δικαστηρίου, όπως µετέδωσαν το πρακτορείο ειδήσεων PTI και τοπικά µέσα ενηµέρωσης. Οι έξι κατηγορούµενοι συνελήφθησαν λίγο µετά τα γεγονότα τον περασµένο Μάρτιο στο κρατίδιο Μάντια Πραντές στο κέντρο της χώρας. Το θύµα, 39 ετών, είχε δηλώσει στην αστυνοµία πως βιάστηκε από τέσσερις άνδρες, ενώ άλλοι δύο ήταν παρόντες κατά την επίθεση σε δασώδη αποµακρυσµένη περιοχή στην επαρχία Ντάτια όπου κατασκήνωνε µε τον σύζυγό της. Ο τελευταίος, ηλικίας 30 ετών, είχε δεθεί από τους επιτιθέµενους οι οποίοι είχαν επίσης κλέψει πολλά προσωπικά αντικείµενα των θυµάτων, σύµφωνα µε την αστυνοµία.

Πανικός από έκρηξη βόµβας στο αεροδρόµιο του Πεκίνου Πανικός επικράτησε στο αεροδρόµιο του Πεκίνου µετά από έκρηξη που σηµειώθηκε το απόγευµα του Σαββάτου στον τερµατικό σταθµό 3 του αερολιµένα. Οπως µετέδωσαν τα κινεζικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ένας 34χρονος άνδρας κινεζικής καταγωγής, που βρισκόταν σε αναπηρικό αµαξίδιο, πυροδότησε έναν εκρηκτικό µηχανισµό µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί και να διακοµισθεί στο νοσοκοµείο. Από την έκρηξη δεν υπήρξαν περισσότερα θύµατα. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo απεικονίζουν έναν άντρα µε µαύρα µαλλιά να κραδαίνει ένα λευκό πακέτο, δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη. Αργότερα έγινε γνωστό ότι το πακέτο περιείχε πυρίτιδα. Μετά την έκρηξη, που σηµειώθηκε στις 18:24 τοπική ώρα (13:24 ώρα Ελλάδας) µπροστά στην έξοδο των διεθνών αφίξεων, απλώθηκε καπνός στο εσωτερικό του αερολιµένα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua µετέδωσε ότι η αστυνοµία απέκλεισε προσωρινά το σηµείο. Ωστόσο, λίγο αργότερα, η τάξη στον αερολιµένα αποκαταστάθηκε, χωρίς να επηρεαστούν οι πτήσεις. Σύµφωνα µε το Xinhua, ο δράστης ήθελε να διαµαρτυρηθεί επειδή παλιότερα είχε ξυλοκοπηθεί από αστυνοµικούς στη νότια Κίνα και η υπόθεση δεν είχε διερευνηθεί από τις Αρχές.

Άνοδος του ευρωσκεπτικισµού στην Αυστρία ∆εκαοκτώ χρόνια µετά την ένταξη της Αυστρίας στην τότε ΕΟΚ, ο ευρωσκεπτικισµός των πολιτών της παραµένει και µάλιστα αυξανόµενος. Αντιπροσωπευτική δηµοσκόπηση, τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσίευσε την Παρασκευή, η ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδα «Κρόνεν Τσάιτουνγκ» καταγράφει ότι η πλειονότητα των Αυστριακών αµφιβάλλουν για τα πλεονεκτήµατα της συµµετοχής της χώρας τους στην Ευρωπα½κή Ένωση, αλλά και για τη σηµασία αυτής καθ΄εαυτής της ένταξης της Αυστρίας την 1η Ιανουαρίου του 1995. Σύµφωνα µε την δηµοσκόπηση, µόλις ένα ποσοστό 27% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως η Ε.Ε τους

έφερε «µάλλον πλεονεκτήµατα», ενώ το 46% «µάλλον µειονεκτήµατα», µε το µεγαλύτερο κόµµα της αυστριακής αντιπολίτευσης, το ακροδεξιό εθνικιστικό Κόµµα των Ελευθέρων να έχει στις τάξεις του το µεγαλύτερο ποσοστό, 58%, εκείνων που βλέπουν «µειονεκτήµατα» από τη συµµετοχή της χώρας στην Ένωση.Της ίδιας αρνητικής γνώµης και σε ποσοστό 54%, είναι και οι περισσότεροι ψηφοφόροι της Οµάδας Στρόναχ, του γνωστού για τον λα½κισµό και την ευρωσκεπτική στάση του, νεόκοπου κόµµατος του Αυστρο-Καναδού δισεκατοµµυριούχου επιχειρηµατία, Φρανκ Στρόναχ. Το αντίστοιχο ποσοστό των ψηφοφόρων των δύο κοµµάτων του αυστριακού κυβερνητικού συνασπισµού, Σοσιαλιστικού και συντηρητικού Λα½κού Κόµµατος, οι οποίοι βλέπουν µειονεκτήµατα από την Ε.Ε, ανέρχεται στο 40% για το κάθε κόµµα, υπερτερώντας και στα δύο αυτά κόµµατα, όπως και στα άλλα δύο της αντιπολίτευσης, του ποσοστού των ψηφοφόρων που θεωρούν πλεονεκτική την αυστριακή συµµετοχή στην Ε.Ε.Μόνον στους ψηφοφόρους του Κόµµατος των Πρασίνων της αντιπολίτευσης, το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι η Ε.Ε έφερε πλεονεκτήµατα είναι µεγαλύτερο και ξεπερνά οριακά το 50%.

ΤΕΞΑΣ: Ανδρας κρατούσε όµηρους 4 ηλικιωµένους για να παίρνει τις συντάξεις Ένας άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή στην πολιτεία του Τέξας µετά την αποκάλυψη ότι πιθανώς κρατούσε σε κατάσταση οµηρίας, τέσσερις άλλους άντρες και τρεις γυναίκες, στο γκαράζ ενός σπιτιού στο βόρειο Χιούστον, ανακοίνωσε η αστυνοµία. Οι άνδρες, ηλικίας 80, 74, 65 και 50 ετών «ήταν εκεί καθώς όπως µας είπαν, αρχικά δελεάστηκαν από την υπόσχεση µιας µπίρας και τσιγάρων. ∆εν µπορούσαν να βγουν από εκεί και έπρεπε να καταβάλουν τη σύνταξή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνοµίας, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Σύµφωνα µε τον λοχία Στιβ Μέρντοκ που µίλησε στην Houston Chronicle, οι άνδρες φαίνεται να είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή άστεγοι. «Είχαν παγιδευτεί σε αυτό το σπίτι», πρόσθεσε.Τέσσερις γυναίκες, µια γιαγιά, η κόρη της και η εγγονή της καθώς και µια οικονόµος, βρέθηκαν επίσης στο ίδιο χώρο, αλλά η αστυνοµία δεν έχει ακόµη προσδιορίσει αν και αυτές ήταν αιχµάλωτες, ούτε πως βρέθηκαν εκεί.

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες ελπίδες για τη θεραπεία του συνδρόµου Ντάουν Αµερικανοί επιστήµονες ισχυρίζονται ότι έχουν κάνει ένα µεγάλο βήµα για πλήρη θεραπεία νόσων που οφείλονται στα χρωµοσώµατα όπως είναι το σύνδροµο Ντάουν. Οι άνθρωποι γεννιούνται µε 23 ζεύγη χρωµοσωµάτων συν επιπλέον δύο χρωµοσώµατα του φύλου. Αυτά βρίσκονται στο κάθε τους κύτταρο. Υπάρχει όµως µια γενετική ανωµαλία κατά την οποία το ζεύγος (στη θέση) 21 έχει τρία αντί για δύο χρωµοσώµατα. Αυτό προκαλεί το σύνδροµο Ντάουν και συµπτώµατα όπως µη φυσιολογική ανάπτυξη, µαθησιακές δυσκολίες, πρώιµη εκδήλωση της νόσου

Αλτσχάιµερ, αυξηµένο κίνδυνο αιµατολογικών διαταραχών, καρδιολογικών προβληµάτων κ.λπ. Αυτό που κατάφεραν οι ειδικοί ήταν να κλείσουν τον διακόπτη του τρίτου χρωµοσώµατος που βρίσκεται στη θέση 21. Σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του εργαστηριακού πειράµατος που δηµοσιεύεται στην επιστηµονική επιθεώρηση «Nature», οι ειδικοί από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Μασαχουσέτης χρησιµοποίησαν ένα γονίδιο που υπάρχει στο χρωµόσωµα Χ και λειτουργεί σαν µοριακός διακόπτης προκειµένου να κλείσουν το χρωµόσωµα 21 που χαλάει το ζεύγος

(και φυσικά περισσεύει). Οι ερευνητές εργάστηκαν µε πολυδύναµα εµβρυkκά βλαστοκύτταρα, τα οποία όταν ωριµάσουν (µεγαλώσουν) έχουν την ιδιότητα να µετατραπούν είτε σε δερµατικά είτε σε νευρικά είτε σε οποιαδήποτε κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού προκειµένου να µελετήσουν τις συνέπειες του συνδρόµου Ντάουν σε διάφορους ιστούς και όργανα. Το γονίδιο που χρησιµοποιήθηκε ονοµάζεται γονίδιο απενεργοποίησης του χρωµοσώµατος Χ (XIST) και η βασική λειτουργία του είναι να αδρανοποιεί το ένα από τα δύο χρωµοσώµατα Χ.

Στο παρελθόν είχε δοκιµαστεί η γονιδιακή θεραπεία στην αντιµετώπιση του συνδρόµου Down, ωστόσο, τα αποτελέσµατα δεν είχαν κριθεί αξιόπιστα.


∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α "ΕΑΝ ΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΕΤΣΙ" Α. Μέρκελ: Πλεόνασµα στην Ελλάδα στο τέλος του 2013 Εάν όλα συνεχίσουν έτσι, η Ελλάδα στο τέλος του έτους θα επιτύχει πρωτογενές πλεόνασµα, δήλωσε η Καγκελάριος Α. Μέρκελ και αναφέρθηκε στον περιορισµό του ελληνικού ελλείµµατος κατά 50%. Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήµερα στο Βερολίνο, η κ. Μέρκελ εµφανίστηκε ικανοποιηµένη από την πρόοδο που σηµειώνουν οι χώρες της Ευρωζώνης που περνούν κρίση. «Σε όλες τις υπό κρίση χώρες αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα, µειώνεται το κόστος µονάδας παραγωγής, ενώ έχουν υποχωρήσει σηµαντικά τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων», τόνισε και επανέλαβε ότι η ίδια στις προσπάθειές της καθοδηγείται από την επίγνωση ότι η Γερµανία δεν µπορεί µακροπρόθεσµα να ευηµερεί, εάν δεν ευηµερεί ολόκληρη η Ευρώπη.

Με σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε επιχειρηµατίας στο Ηράκλειο Κρήτης Με µια σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε νεκρός προχθες το απόγευµα γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηµατίας µέσα στο µαγαζί του. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου στα Λινοπεράµατα Ηρακλείου ηλικίας περίπου 65 χρονών, όπου σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες ο ίδιος έδωσε τέλος στη ζωή του εξαιτίας οικονοµικών προβληµάτων.

Νεκρός ο δραπέτης Μαριάν Κόλα - Γιγαντιαία επιχείρηση των ΕΚΑΜ για τον εντοπισµό του συνεργού του Μεγάλη αστυνοµική επιχείρηση µέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της συµπλοκής των Αλβανών δραπετών µε τους άνδρες των ΕΚΑΜ βρισκόταν σε εξέλιξη όλο το Σαββατοκύριακο για τον εντοπισµό του δραπέτη Ιλίρ Κούπα ο οποίος, σύµφωνα µε εκτιµήσεις των αστυνοµικών, πιθανόν να έχει τραυµατιστεί. Στο µεταξύ, σε χειρουργική επέµβαση υπεβλήθη ο άνδρας των ΕΚΑΜ, ο οποίος τραυµατίστηκε στο δεξί του πόδι κατά τη συµπλοκή µε τους Αλβανούς κακοποιούς. Σύµφωνα µε το ιατρικό ανακοινωθέν, ο αστυνοµικός υπέστη βαρύ τραυµατισµό από πυροβόλο όπλο, στην περιοχή του δεξιού γόνατος, το οποίο προκάλεσε συντριπτικό κάταγµα, χωρίς ευτυχώς νευροαγγειακές βλάβες. Ο άνδρας των ΕΚΑΜ θα παραµείνει για νοσηλεία στο νοσοκοµείο "Χατζηκώστα". Σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, ο δεύτερος δραπέτης των φυλακών Τρικάλων Ιλίρ Κούπα, βρίσκεται στις απόκρυµνες πλαγιές κοντά στον ποταµό Καλαµά και θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα ξεφύγει από τον αστυνοµικό κλοιό. Στις έρευνες συµµετέχει και ελικόπτερο της αστυνοµίας. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, στο νεκρό Μαριάν Κόλα, πέρα από το Καλάσνικοφ, βρέθηκαν µία χειροβοµβίδα στην τσέπη του και ένα σακίδιο µε γεµιστήρες, χειροβοµβίδες αλλά και µαγειρεµένα φαγητά. Η εµφάνισή του τους οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τις τελευταίες δύο εβδοµάδες οι δραπέτες δεν κρύβονταν στο δάσος αλλά είχαν βρει καταφύγιο σε κάποιο σπίτι. Οι άνδρες των ΕΚΑΜ τους εντόπισαν µετά τις 4 τα ξηµερώµατα να κινούνται πεζοί κοντά στο ποταµό

Καλαµά, έξω από το χωριό Βροσύνα προκειµένου να διαφύγουν στην Αλβανία. Εκεί έγινε η συµπλοκή των αστυνοµικών µε τους Αλβανούς κακοποιούς, στην οποία σκοτώθηκε ο Μαριάν Κόλα, ενώ κατόρθωσε να ξεφύγει ο συνεργός του, Ιλίρ Κούπα.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 7 ΑΤΟΜΑ Έκλεβαν τις εισπράξεις από θιάσους Στην εξάρθρωση πολυµελούς εγκληµατικής οµάδας, η οποία είχε βάλει στο µάτι τις εισπράξεις των θεατρικών παραστάσεων που γίνονταν σε διάφορα µέρη της Ελλάδας κατά τους θερινούς µήνες του 2012, προχώρησαν άντρες του Τµήµατος Εγκληµάτων κατά της Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ακολουθούσαν θιάσους στην επαρχία για να κλέψουν τις εισπράξεις Με τη λεία τους να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ, η πολυµελής εγκληµατική οµάδα πιάστηκε στη φάκα της αστυνοµίας µετά από συστηµατική έρευνα και ρίχνοντας έτσι φως σε δέκα περιπτώσεις αφαίρεσης εισπράξεων και µία απόπειρα στους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Τρικάλων, Αττικής και Αργολίδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν επτά άτοµα, ηλικίας από 25 έως και 45 χρόνων,και σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόµη συνεργών τους, οι δύο εκ των οποίων κρατούνται ήδη σε καταστήµατα κράτησης, ενώ ο τρίτος αναζητείται Επισηµαίνεται ότι σε δέκα περιπτώσεις οι συλληφθέντες παραβίασαν οχήµατα των υπευθύνων - παθόντων, από όπου αφαίρεσαν τσάντες που περιείχαν µέρος ή και ολόκληρο το ποσό των εισπράξεων, ενώ σε µία περίπτωση προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να αφαιρέσουν τσάντα από υπεύθυνη - ταµία της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα την πτώση και τον τραυµατισµό της. Συγκεκριµένα, η λεία τους ανέρχεται στο χρηµατικό ποσό των 131.043 ευρώ, ενώ αφαίρεσαν και τρεις φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 300 εισιτήρια και γραφική ύλη. Στο µεταξύ, σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των κατηγορουµένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κλειστά κυκλώµατα καταγραφής ήχου και εικόνας που κατέγραφαν δηµόσιο χώρο, πλήθος συσκευών και καρτών κινητής τηλεφωνίας και µικροποσότητα χασίς. Επιπλέον, συνελήφθη 35χρονη ηµεδαπή, εκτός εγκληµατικής οµάδας, διότι στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας από τους κλεµµένους φορητούς Η/Υ. Σε βάρος της σχηµατίστηκε δικογραφία για “Αποδοχή και διάθεση προ½όντων εγκλήµατος”.

Κάπα Research: Οριακό προβάδισµα 0,5% της Ν∆ Οριακό προβάδισµα 0,5% στην εκτίµηση ψήφου έχει η Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση που δηµοσιεύθηκε την Κυριακή. Καταλληλότερος πρωθυπουργός µε 44,6% θεωρείται ο Α. Σαµαράς έναντι 31,4% του κ. Τσίπρα ενώ το 41,6% πιστεύει ότι καταλληλότερη κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της οικονοµίας θα είναι µια συµµαχική κυβέρνηση Ν∆ έναντι 36,2% µιας συµµαχικής κυβέρνησης µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 60,6% πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων ενώ το 64,5% τάσσεται υπέρ της άρσης της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων.Το 65,2% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της παραµονής της Ελλάδας στο ευρώ.

ΕΛΛΑ∆Α Απάτη στο ∆ιαδίκτυο από 23χρονη φοιτήτρια ∆εκάδες θύµατα είχε εξαπατήσει 23χρονη φοιτήτρια της Γεωπονικής, η οποία παζάρευε από το ∆ιαδίκτυο πολυτελή κινητά τηλέφωνα, εισέπραττε µέσω τραπεζικού λογαριασµού παχυλές προκαταβολές και µετά γινόταν καπνός. Η δράση της 23χρονης, που δήλωνε πρώην ιδιοκτήτρια καταστήµατος κινητής τηλεφωνίας, µε µεγάλο... στοκ, διακόπηκε στο Ρέθυµνο, όπου και συνελήφθη. Oπως προέκυψε από την προανάκριση, η φοιτήτρια είχε εξαπατήσει επιβεβαιωµένα 26 υποψήφιους αγοραστές (οι 19 στην Αττική και οι υπόλοιποι επτά σε διάφορες περιοχές της χώρας).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

∆ύο νέα κρούσµατα του ιού του ∆υτικού Νείλου ∆ύο νέα περιστατικά λοίµωξης από τον ιό του ∆υτικού Νείλου καταγράφηκαν από το Κέντρο Ελέγχου και Π ρ ό λ η ψ η ς Νοσηµάτων σε Θεσσαλονίκη και Ανατολική Αττική, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό των κρουσµάτων σε τρία, καθώς την περασµένη Τρίτη οι υγειονοµικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν το πρώτο περιστατικό στην Αρτέµιδα. ∆ύο νέα κρούσµατα του ιού του ∆υτικού Νείλου Το πρώτο από τα δύο νέα κρούσµατα αφορά σε ηλικιωµένο άνδρα, κάτοικο Θεσσαλονίκης µε υποκείµενα νοσήµατα και πρόκειται για το πρώτο κρούσµα λοίµωξης από ιό του ∆υτικού Νείλου στη Β. Ελλάδα για τη φετινή περίοδο. Το δεύτερο αφορά σε νεαρή γυναίκα, κάτοικο Ανατολικής Αττικής µε υποκείµενα νοσήµατα, η οποία δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Το ΚΕΕΛΠΝΟ υπενθυµίζει ότι ο ιός του ∆υτικού Νείλου µεταφέρεται από τα πτηνά και µεταδίδεται στον άνθρωπο και στα ζώα µέσω του τσιµπήµατος των κοινών κουνουπιών. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ασθενείς παραµένουν ασυµπτωµατικοί ή έχουν ήπια συµπτωµατολογία, ενώ πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου εµφανίζονται συνήθως σε ηλικιωµένα άτοµα µε υποκείµενα νοσήµατα. Εξαιρετική σηµασία, υπογραµµίζει το ΚΕΕΛΠΝΟ, έχουν τα µέτρα ατοµικής προστασίας από τα κουνούπια, τα οποία περιλαµβάνουν τη χρήση εντοµοαπωθητικών ουσιών στο ακάλυπτο δέρµα και επάνω από τα ρούχα, ειδικότερα σε δραστηριότητες κατά τις απογευµατινές ή βραδινές ώρες, την εφαρµογή σητών, κουνουπιέρων κ.λπ., αλλά και την αποφυγή λιµναζόντων νερών σε αυλές και µπαλκόνια (γλάστρες κ.λπ.). Συστήνεται η αποφυγή του ποτίσµατος των φυτών και του γρασιδιού κατά τις απογευµατινές ή βραδινές ώρες, όταν τα κουνούπια είναι περισσότερο δραστήρια. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία µε το υπουργείο Υγείας, έχει ενηµερώσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σχετικά µε τη διάγνωση της λοίµωξης από ιό του ∆υτικού Νείλου και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της νόσου στην Ελλάδα.


∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13) Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταkκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα½σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο½ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11)

(19.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο½ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα

Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831

(13.2.13) Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτε- Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . ρα µαθήµατα σε µαθητές Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών Κυρία ζητά εργασία και αναλαµτµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. βάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω½νές ώρες στις περιοχές Με6938484142 (30.9) νιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προ`πηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

ΤΕ ΧΝΙ ΚΟ ΓΡΑΦΕ ΙΟ

Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

Ειρήνης 26

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905

- Ασπρόπυργος

(5.4.13)

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

(18.3.13)

(1.13)

(11.10)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑUΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ο υ Αθη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

15.5

17.6


∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

“ Θεσπίστε ενιαίο φορολογικό συντελεστή για να φέρετε επενδύσεις ” Υποστηρίζει σε συνέντευξή του ο Ελληνοαµερικανός επενδυτής Τζον Κάλαµος

Α

γαπητοί αναγνώστες, σε µια περίοδο που ο λαkκισµός φουντώνει καθηµερινά, θεωρούµε αναγκαία τη µεταφορά απόψεων που -κατά τη γνώµη µας -αντικατοπτρίζουν το τι ακριβώς συµβαίνει στη χώρα µας. Σήµερα µεταφέρουµε την άποψη του Ελληνοαµερικάνου επενδυτή Τζόν Κάλαµος, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην Κυριακάτικη “Καθηµερινή” κι ελπίζουµε τα συµπεράσµατα που εξάγονται από αυτήν να είναι χρήσιµα για όλους µας και κυρίως για τη χώρα . Ε.Λιάκος

Η

Ελλάδα χρειάζεται µια «τολµηρή κίνηση», όπως την υιοθέτηση ενιαίου φορολογικού συντελεστή, που θα κινήσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, τονίζει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Ελληνοαµερικανός µεγαλοεπενδυτής, Τζον Κάλαµος, η επενδυτική εταιρεία του οποίου διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 26 δισ. δολαρίων. Ο κ. Κάλαµος, που βρίσκεται αυτές τις ηµέρες στην Ελλάδα, έναν ακριβώς χρόνο µετά την παρουσίαση της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» (Hellenic Initiative) όταν και συναντήθηκε µε τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά, µε τον οποίο συζήτησαν για την ενίσχυση των επενδύσεων στην Ελλάδα, υπογραµµίζει ότι µόνον οι ιδιωτικές επενδύσεις µπορούν να φέρουν ανάπτυξη, επικρίνει τις συνεχείς αλλαγές φορολογικών νόµων, ενώ σηµειώνει ότι αυτό που έχει σηµασία είναι η δηµιουργία πλούτου και όχι ο δίκαιος διαµοιρασµός του. – Πώς βλέπουν οι ξένοι επενδυτές την Ελλάδα; Οι ξένοι επενδυτές παρακολουθούν µε ενδιαφέρον την Ελλάδα. Προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες, αρκεί να αξιοποιηθούν. Το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων προχωρά, ίσως όχι µε την επιθυµητή ταχύτητα, αλλά από εκεί θα έρθει η ανάπτυξη. Είναι βέβαιο ότι µόνον οι ιδιωτικές επενδύσεις θα φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη. Σε κανένα µέρος του κόσµου η ανάπτυξη δεν προέρχεται από το κράτος. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα που δεν αφορά µόνο την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει για τις ΗΠΑ και για όλες τις χώρες. Οσο λιγότερο κράτος, τόσο µεγαλύτερη παραγωγικότητα, και τελικά ανάπτυξη, υπάρχει. – Πώς βλέπετε τον κ. Σαµαρά ένα χρόνο µετά; Είµαι πολύ εντυπωσιασµένος µε τον πρωθυπουργό. Η προώθηση της ανάπτυξης µέσω της µείωσης των φόρων είναι ο σωστός δρόµος για την ανάκαµψη. Η διευκόλυνση των µικρών επιχειρήσεων µε την ταχύτερη έκδοση αδειών ενθαρρύνει την καινοτοµία και δηµιουργεί θέσεις εργασίας. – Ποιο είναι το κύριο πρόβληµα της Ελλάδας; ∆ίνεται µεγαλύτερη έµφαση στο µοίρασµα της πίτας, παρά στην αύξησή της. Είναι καιρός η Ελλάδα να κάνει το αντίστροφο. Να επικεντρωθεί στο πώς θα αυξηθεί ο πλούτος, και να περιορίσει την εµµονή στον τρόπο που θα µοιρασθεί αυτός. Οταν δεν υπάρχει πλούτος, το δίληµµα είναι ανύπαρκτο. Πρέπει να δηµιουργήσετε υπεραξία.

Χρειάζεται καινοτοµία – Πώς διαγράφονται οι προοπτικές της χώρας; Τον τελευταίο χρόνο γίνεται πολλή δουλειά. Χρειάζεται και-

νοτοµία και µόνον οι ιδιώτες µπορούν να καινοτοµήσουν. ∆εν θα υπάρξει ανάπτυξη χωρίς καινοτοµία. Το ελληνικό εργατικό δυναµικό είναι πολύ καλό. Οι Ελληνες είναι έξυπνος λαός και εργάζονται σκληρά. Αν απελευθερωθεί το σύστηµα από διαστρεβλώσεις, και εδραιωθεί ένα φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον, η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µε ταχείς ρυθµούς. Το έκανε την περίοδο πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. – Λόγω των Αγώνων. Ναι, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι ότι έγινε. Απεδείχθη πως είναι εφικτό. Μπορεί να επαναληφθεί. Η Ελλάδα µπορεί να εκπλήξει τους πάντες. – Πώς µπορεί να το κάνει αυτό; Ενα πολύ καλό µέτρο θα ήταν η υιοθέτηση ενιαίου φορολογικού συντελεστή (flat tax). Θα προσελκύσει πολλούς επενδυτές. Πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση. Θα δείτε τεράστια διαφορά. Θα αλλάξει όλο το κλίµα, ενώ θα µειωθεί δραστικά η διαφθορά, ένα ζήτηµα που, όπως γνωρίζετε, αποτελεί µεγάλο πρόβληµα για την Ελλάδα. Θα απλοποιήσει τα πράγµατα και θα υπάρξει αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας και της συλλογής φόρων. Η Ελλάδα χρειάζεται µια τολµηρή κίνηση που να κινήσει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών. Και η υιοθέτηση ενιαίου φορολογικού συντελεστή είναι ακριβώς µια τέτοια κίνηση.

– Πριν από έναν ακριβώς χρόνο παρουσιάσθηκε η «Ελληνική Πρωτοβουλία» στην Αθήνα, παρουσία και του Μπιλ Κλίντον. Πολλά λέγονται για ενδιαφέρον Ελληνοαµερικανών επενδυτών, αλλά λίγα υλοποιούνται. Υπάρχει ενδιαφέρον. Και εγώ προσωπικά κοιτάζω µε ιδιαίτερη προσοχή την Ελλάδα. Συνεχίζουµε να κοιτάζουµε για επενδύσεις στην Ελλάδα και εξετάζουµε ευκαιρίες στον τραπεζικό τοµέα και αλλού. Οσο για την «Ελληνική Πρωτοβουλία», την παρακολουθώ, όπως κάνω και µε άλλες παρόµοιες προσπάθειες. Το Εθνικό Ελληνικό Μουσείο στο Σικάγο Ο κ. Κάλαµος είναι ο µεγαλύτερος χορηγός και επικεφαλής του ∆.Σ. του Εθνικού Ελληνικού Μουσείου που εδρεύει στο Σικάγο.

– ∆εν συµβάλλει, πάντως, στη δίκαιη κατανοµή των βαρών. Κατανοώ τι λέτε. Αλλά το κλειδί δεν βρίσκεται στην ισότητα. Βρίσκεται στην εύκολη και χωρίς περιορισµούς αναρρίχηση – Ποιος είναι ο στόχος του Εθνικού Ελληνικού Μουσείου; των ικανών. Να µην ξεχασθεί η σηµαντική προσφορά των ΕλληνοαµεριΤο ζητούµενο δεν µπορεί να είναι το να κανών στις ΗΠΑ, ο σηµαντικός ρόλος γίνουµε όλοι ίδιοι, αλλά το να µην παρ嵓Το κλειδί δεν βρίσκεται τους σε κορυφαία κεφάλαια της αµεριποδίζεται κανείς. Ετσι δηµιουργείται κανικής ιστορίας: από τον εµφύλιο, ισ ό τητ α. Βρ ίσκ ετ αι µέχρι το εργατικό κίνηµα, όπως φυσικά ανταγωνισµός και, τελικά, ωφελείται η σ τ ην στην εύκολη και χωρίς περ- και στις επιστήµες και αλλού. οικονοµία. Η επιτυχία της Αµερικής ήταν η δηµιο- ιορισµούς αναρρίχηση των Προσπάθειά µας είναι να καταγραφεί η υργία της µεσαίας τάξης. Ξεκινάς από το ικανών. ιστορία της ελληνικής µετανάστευσης τίποτα, δουλεύεις σκληρά, πάντα στον στις ΗΠΑ. Να γίνει γνωστή σε όλους Το ζητούµενο δεν µπορεί τους Αµερικανούς. ιδιωτικό τοµέα, αµείβεσαι, και σιγά σιγά να είναι το να γίνουµε όλοι Είναι σηµαντικό για τα παιδιά µας και τα εντάσσεσαι στη µεσαία τάξη. Οι φτωχοί ήθελαν να γίνουν µεσαία τάξη, ίδιοι, αλλά το να µην παρεµ- εγγόνια µας να γνωρίζουν την ιστορία είχαν κίνητρο για να πετύχουν και να ανέ- π ο δί ζ ετ αι κ α ν ε ίς . Έτ σι τους και την καταγωγή τους. βουν. Στην πορεία το εισόδηµα των ανθΑν δεν ξέρεις από πού ξεκίνησες, δεν ρώπων αυτών αποτελεί τη βάση της παρ- δηµιουργείται ανταγωνισµός ξέρεις πού πας. Επίσης, προβάλλουµε, αγωγής αλλά και της κατανάλωσης. Είναι κ α ι, τε λι κ ά, ωφ ελ εί τ αι η φυσικά, τον ελληνικό πολιτισµό µας, η πραγµατική οικονοµία. που έχει επηρεάσει καθοριστικά την οικονοµία”. Αµερική και τη ∆ύση. – Το καπιταλιστικό µοντέλο. Ναι, που δεν είναι φυσικά µόνο αµερικανικό. Ταξιδεύω σε – Πώς έχει δεχθεί η αµερικανική κοινωνία το Μουσείο; πολλές χώρες. Οι πάντες υιοθετούν το µοντέλο της ελεύθερΤο Μουσείο υποδέχεται χιλιάδες µαθητές σε οργανωµένες ης οικονοµίας, από την Κίνα, µέχρι τη Βραζιλία και την Ινδία. σχολικές επισκέψεις. Οι εκθέσεις έχουν προσελκύσει πολύ κόσµο και έχουν λάβει – Πόσο δυσχεραίνουν την κατάσταση οι συνεχείς αλλαγές βραβεία. της φορολογικής πολιτικής; ∆ιδάσκονται, επίσης, η ελληνική γλώσσα, οι χοροί και οι παρΑυτό όχι µόνο δεν βοηθούν, αλλά πραγµατικά δυσχεραίνουν αδόσεις µας, ενώ συνεργαζόµαστε και µε πανεπιστήµια προτη δηµιουργία επενδύσεων. Χρειάζεται πιο απλός φορολο- σφέροντας σειρά προγραµµάτων. γικός κώδικας, πιο φιλικός προς τις επενδύσεις και γενικότερα την επιχειρηµατική δραστηριότητα. – Εχει καταστεί το Μουσείο µέρος του πολιτιστικού γίγνεΟι επιχειρηµατίες θέλουν να γνωρίζουν τους φορολογικούς σθαι του Σικάγο; συντελεστές και κυρίως ότι αυτοί θα ισχύουν για µακρύ διάΤο Μουσείο είναι εθνικής εµβέλειας. Εργαζόµαστε πολύ στηµα ώστε να κάνουν τους µακροπόθεσµους σχεδιασµούς σκληρά για να προσεγγίσουµε την αµερικανική κοινωνία. ∆ιοτους. Και εδώ υπάρχει πρόβληµα. ργανώσαµε µια εξαιρετική εκδήλωση για τη «∆ίκη του Σωκράτη» που είχε τεράστια ανταπόκριση. – Αλλα προβλήµατα πού διαπιστώνετε; Νοµίζω ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έχουµε καταφέρει Η γραφειοκρατία όντως αποτελεί µάστιγα για την Ελλάδα πολλά. Κινούµαστε προς µια πολύ θετική κατεύθυνση.

Στις 24 Ιουλίου Νέα οικογενειακά επιδόµατα για 39.381 δικαιούχους Την Τετάρτη 24 Ιουλίου θα καταβληθούν στους πρώτους 39.381 δικαιούχους, τα νέα οικογενειακά επιδόµατα, το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδοµα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών. Οι συγκεκριµένοι δικαιούχοι επελέγησαν µετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης επεξεργασίας των φορολογικών δηλώσεων και των εντύπων Α21 από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ), σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας και τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Το ποσό που θα καταβληθεί σε πρώτη φάση ανέρχεται σε 23.750.000 ευρώ,

που πρέπει να αντιµετωπισθεί. Νοµίζω ότι σε αυτό το θέµα η σηµερινή κυβέρνηση προσπαθεί. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, και η διεθνής κοινότητα το βλέπει. Επίσης, οι απεργίες. Υπάρχει µια ακατανόητη διάσταση, θα έλεγα, αυτοκαταστροφής. ∆εν είναι δυνατόν, για παράδειγµα, όλοι να συµφωνούν ότι ο τουρισµός είναι κύρια πηγή εσόδων για τη χώρα και να γίνονται απεργίες στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Ετσι θα αυξηθούν τα εισοδήµατα; Οχι. Το µόνο που επιτυγχάνεται είναι να πλήττεται η µόνη ή, έστω, η κύρια πηγή εσόδων για τη χώρα και άρα για τους Ελληνες.

ενώ το επόµενο διάστηµα θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές στους υπόλοιπους δικαιούχους των οικογενειακών επιδοµάτων. ∆ικαιούχοι του επιδόµατος είναι όσοι έχουν τουλάχιστον ένα παιδί και πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόµος. Απαραίτητη προ¾πόθεση για τους δικαιούχους είναι

να υποβάλουν ηλεκτρονικά, µετά την φορολογική τους δήλωση και το έντυπο Α21 µέσω του TaxisNet. «Η εφαρµογή για πρώτη φορά ενός ενιαίου και διαφανούς συστήµατος απονοµής των οικογενειακών επιδοµάτων από το πρώτο παιδί µε την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού συστήµατος TaxisNet συµβάλλει στον εξορθολογισµό και εκσυγχρονισµό του συστήµατος οικογενειακών παροχών, χωρίς γραφειοκρατία, µε δίκαιο τρόπο και βάσει των εισοδηµάτων», δήλωσε για το θέµα αυτό ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου. «Η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας, αρµόδια για το σχεδιασµό της οικογενειακής πολιτικής, σε συνεργασία µε τον ΟΓΑ και τη ΓΓΠΣ εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε το επόµενο διάστηµα να ολοκληρωθεί απρόσκοπτη η καταβολή των επόµενων δόσεων για το 2013», κατέληξε ο υφυπουργός Εργασίας

Thriassio 20130722  
Thriassio 20130722  
Advertisement