Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Άµεση λειτουργία του πυροφυλακίου του Προφήτη Ηλία Μαγούλας

Μάχη να µην τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο του Ασπροπύργου

Προωθεί η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής µε στόχο τον περιορισµό εκδηλώσεων πυρκαγιών στην περιοχή φω τ ό α ρ χ ε ί ο υ

Óåë. 3-7

Κινδυνεύουν να χάσουν την «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» άνεργοι του Ασπροπύργου;

Óåë. 3-4

“Βουλιάζουν” στην ανεργία οι νέοι Περισσότερα από 24.000 άτοµα έχασαν τη δουλειά τους µέσα σε έναν µήνα Νεο τραγικό ρεκόρ: Στο 26,9% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο του 2013

Τι συµβαίνει µε ιδιωτικό ΚΕΚ που προαναγγέλλει µαθήµατα στην περιοχή χωρίς ακόµα να έχει την απαραίτητη πιστοποίηση; Σåë. 2-8

∆έσµευση του ΥΠΕΣ για άρση των αγκυλώσεων στο αναπτυξιακό έργο των περιφερειών •

Ενδυνάµωση των υποστελεχωµένων υπηρεσιών ζήτησαν οι 13 περιφερειάρχες από τον Υπουργό Γιάννη Μιχελάκη

- Επιβολή προστίµου στους ασυνεπείς Σåë. 16

Óåë. 2

Ανέλαβαν τα καθήκοντάς τους οι ναυαγοσώστες σε Πόρτο Γερµενό, Ψάθα και Αλεποχώρι

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ Έως και 52 Κυριακές το χρόνο ανοικτά τα ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΥΟ εµπορικά έως 250 τ.µ. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Ανοικτά όλα τα µαγαζιά 7 Κυριακές το χρόνο Σåë .9 ΣΤΟΝ ΜΑΝ∆ΡΑ8ΚΟ Óåë. 5

Συγκέντρωση - συζήτηση µε τους κατοίκους των Συµιακών πραγµατοποίησε η δηµοτική Αρχή Ελευσίνας

Σåë. 5

Με αυστηρούς όρους η ρύθµιση οφειλών

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2281 Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Σåë. 5

Τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήµατα που απασχολούν την περιοχή

∆ωρεάν εισιτήρια για παραστάσεις στο Ηρώδειο και την Επίδαυρο Εξασφάλισε ο ∆ήµος Φυλής για 150 δηµότες

Σåë. 7

ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΓΚΟΓΚΑ Σ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑ ΓΟΥΛΑ Σ Óåë. 10-11


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

“Βουλιάζουν” στην ανεργία οι νέοι

Áôôéêή: Παρασκευή 12.7.2013 Καιρος : Ηλιοφάνεια 'Ανεµοι: Νοτιοδυτικοί 4-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 25 έως 33 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛ ΟΓΙΟ

Βερενίκη, Βερονίκη, Βερόνικα, Βερούλα, Βέρα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 Ελευσίνα Βιλλιώτης Νικόλαος Ε. Παγκάλου 81, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105547602 Αχαρνές Συµεωνίδης Παντελεήµων Ε. Θρακοµακεδόνων 131, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102435820 Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118 Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:30 - 20:30 Τηλέφωνο: 210 2403004 Ασπρόπυργος Λιόσης Αναστάσιος Ειρήνης 1 Τηλέφωνο: 210 5580218 Άνω Λιόσια Ν. Ρεσβάνης Π. Γρηγορούσης 50 Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 210 2387965

Περισσότερα από 24.000 άτοµα έχασαν τη δουλειά τους µέσα σε έναν µήνα Νεο τραγικό ρεκόρ: Στο 26,9% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο του 2013

Σ

το νέο ρεκόρ του 26,9% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο του 2013 από 26,8% που ήταν τον φετινό Μάρτιο και 23,1% που ήταν τον Απρίλιο του 2012. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται από τότε που η ΕΛΣΤΑΤ άρχισε να δηµοσιεύει τα εν λόγω στοιχεία το 2006. Είναι, µάλιστα, υπερδιπλάσιο από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαµορφώθηκε στο 12,2% τον Μάιο. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 194.746 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2012 (+17,0%) και κατά 24.025 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2013 (+1,8%) και διαµορφώθηκαν σε 1.337.621 άτοµα. Την ίδια ώρα, οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 159.955 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2012 (4,2%) ενώ αυξήθηκαν κατά 43.668 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2013 (+1,2%) και διαµορφώθηκαν σε 3.636.042 άτοµα. Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 23.770 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2012 (µείωση ,7%) και κατά 20.218 άτοµα σε σχέση µε το

(Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Στο 57,5% η ανεργία στους νέους Το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, όπου εκτινάχθηκε στο 57,5% από 51,5% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. Ακολουθεί η ηλικιακή οµάδα 15-34 ετών, όπου η ανεργία ανήλθε στο 36% από 30,4%. Επίσης, το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στον γυναικείο πληθυσµό, όπου ανήλθε σε 30,5% από 26,7%. Στους άνδρες, το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε σε 24,2% από 20,5%.

Τι συµβαίνει µε ιδιωτικό ΚΕΚ που προαναγγέλλει µαθήµατα στην περιοχή χωρίς ακόµα να έχει την απαραίτητη πιστοποίηση;

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ

Μάρτιο του 2013 (µείωση 0,6%) και διαµορφώθηκαν σε 3.337.051 άτοµα.

Κινδυνεύουν να χάσουν την «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» άνεργοι του Ασπροπύργου;

Μάνδρα Ρόκκας ∆ηµήτριος Εργατικές Κατοικίες Τηλέφωνο: 210 5541344

ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

εν έχει τελειωµό το σήριαλ του προγράµµατος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» στον Ασπρόπυργο. Μετά την έντονη συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σχετικά µε την παρουσία υπαλλήλου ιδιωτικού ΚΕΚ (ΜΑΣΤΕΡ) στο χώρο του ∆ηµαρχείου και την επιβεβαίωση του γεγονότος από υπάλληλο του ∆ήµου, σε δηµοσίευµα, νέα στοιχεία προκύπτουν µέσα από ρεπορτάζ. Ήδη µε φυλλάδια που έχουν κυκλοφορήσει στην πόλη από το εν λόγω ΚΕΚ, προαναγγέλλεται η έναρξη µαθηµάτων στον Ασπρόπυργο. Το Κέντρο σύµφωνα µε τα φυλλάδια βρίσκεται όπισθεν του δηµαρχείου της πόλης. Κατά δήλωση δε, του υπευθύνου του ΚΕΚ, στο ίδιο δηµοσίευµα που προέκυψε το σοβαρό ζήτηµα µε την υπάλληλο, για τη δοµή στην πόλη του Ασπροπύργου έχει κατατεθεί φάκελος για την πιστοποίησή της στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων. Άρα υπάρχει η η παραδοχή ότι η ∆οµή του Ασπροπύργου δεν είναι πιστοποιηµένη.

Προαναγγέλλει µαθήµατα στον Ασπρόπυργο… χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση Μετά από επικοινωνία µε τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης, επιβεβαιώσαµε ότι το συγκεκριµένο ΚΕΚ που προαναγγέλλει την έναρξη µαθηµάτων στον Ασπρόπυργο, δεν διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση για την περιοχή. Μάλιστα, η υποτιθέµενη δοµή του Ασπροπύργου απουσιάζει και από την επίσηµη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας, όπου αναλυτικά οι ωφελούµενοι µπορούν να ελέγξουν τους πιστοποιηµένους πάροχους

Η συνέχεια στη σελ. 8


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Μάχη να µην τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο του Ασπροπύργου

φω τ ό αρ χ ε ί ο υ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Τ

Κατά της κεραίας και η… ιδιοκτήτρια του κτιρίου Παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι τόσο της πλειοψηφίας όσο και της µειοψηφίας, αλλά και η ιδιοκτήτρια η οποία δήλωσε ότι δεν επιθυµεί την τοποθέτηση κεραίας και µάλιστα υπέγραψε µαζί µε τους κατοίκους τη διαµαρτυρία. Ωστόσο, παρουσίασε έγγραφο που αφορούσε την έγκριση της νοµιµότητας του κτιρίου από την Υπηρεσία δόµησης της Πολεοδοµίας του ∆ήµου. Πάντως, όπως διευκρίνισαν δηµοτικοί σύµβουλοι το συγκεκριµένο έγγραφο αποτελεί απλή διαπίστωση της νοµιµότητας του κτίσµατος στο οποίο η εταιρεία προτίθεται να τοποθετήσει την κεραία. Υπογράµµισαν δε, ότι η υπάλληλος του ∆ήµου είναι υποχρεωµένη να υπογράψει από τη στιγµή που έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση κινδυνεύει ακόµα και µε απόλυση. Η έγκριση από την Πολεοδοµία αφορά µόνον τη νοµιµότητα του κτιρίου και όχι την τοποθέτηση της κεραίας Επίσης, σε γνωµοδοτικό έγγραφο νοµικού προς το ∆ήµο για το συγκεκριµένο θέµα, επισηµαίνεται δε ότι η συγκεκριµένη έγκριση σε καµία περίπτωση δεν παρέχει το δικαίωµα έναρξης εργασιών κατασκευής (τοποθέτησης) στον αιτούντα. Στο ίδιο έγγραφο υπογραµµίζεται επίσης ότι η αδειοδότηση για την τοποθέτηση της κεραίας παρέχεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Η συνέχεια στη σελίδα 7

Άµεση λειτουργία του πυροφυλακίου του Προφήτη Ηλία Μαγούλας Προωθεί η αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής µε στόχο τον περιορισµό εκδηλώσεων πυρκαγιών στην περιοχή τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας κ. Χαχλάκη και τις υπαλλήλους κ.κ. Στεβή και Παπαδοπούλου, η υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας του ∆. Ελευσίνας κα Γεωργοπαπαδάκου, από τη ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας ο κ. Μίχας, από το Τµήµα Τροχαίας Ελευσίνας ο κ. Βαλσαµάκης, από το Α.Τ. Μάνδρας ο κ. Βανάκης, από τη ∆ιοίκηση Πυροσβεστικής ∆. Αττικής ο κ. ∆ασκαλόπουλος, από την 1η ΕΜΑΚ ο κ. Μπαµπίλης, από το Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου ο κ. Καλυµνάκης και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μαγούλας.

Μ

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373

η δραστηριοποίηση της δηµοτικής αρχής και του δηµοτικού συµβουλίου για να αποφευχθεί η τοποθέτηση αδειοδοτηµένης κεραίας στο κέντρο της πόλης και συγκεκριµένα σε κτίριο επί της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, κάτοικοι που προχθές συγκεντρώθηκαν στο σηµείο.

ε πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Σταυρούλας ∆ήµου, πραγµατοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2013, στα γραφεία της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας µε θέµα την επάνδρωση και λειτουργία του Πυροφυλακίου του Προφήτη Ηλία Μαγούλας. Αφορµή της σύσκεψης στάθηκε η καταστροφή από πυρκαγιά εργοστασίου ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, στις 23 Ιουνίου 2013. Συµµετείχαν εκτός από τον υπεύθυνο του

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

Στ. ∆ήµου: «Οι καύσεις καλωδίων από τις κυριότερες αιτίες πυρκαγιών στο Θριάσιο Πεδίο» Η Αντιπεριφερειάρχης αφού καλωσόρισε τους προσκεκληµένους έθεσε το θέµα λέγοντας µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:«Στη Βιοµηχανική Περιοχή της Μαγούλας και στο ευρύτερο Θριάσιο Πεδίο, είναι δεδοµένες οι ιδιαίτερες συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών. Η συνέχεια στη σελ. 4

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - ΠροÀστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 11.7.2013 Ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε στις 811,51 µονάδες µε πτώση 0,98% και αξία συναλλαγών στα 37,88 εκ.

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Προσλήψεις κ αι όχι απολύσ εις ζητάει µε ψήφισµά του το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής

Νέα δικαιώµατα για τους επιβάτες πλοίων αυτό το καλοκαίρι Θα λαµβάνουν αποζηµίωση σε περίπτωση ακύρωσης! Αυτό το καλοκαίρι, για πρώτη φορά, οι επιβάτες της ακτοπλοŽας θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα όπως και στην υπόλοιπη Ε.Ε., για να ζητήσουν συνδροµή και υπό ορισµένες προÁποθέσεις αποζηµίωση εάν το ταξίδι τους καθυστερήσει ή ακυρωθεί. Οι επιβάτες πλέον προστατεύονται από διευρυµένα δικαιώµατα, είτε ταξιδεύουν αεροπορικώς ή σιδηροδροµικώς, είτε µε πλοίο ή υπεραστικά λεωφορεία και πούλµαν. Οι επισηµάνσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγµατοποίησε η ΕυρωπαÀκή Επιτροπή στον Πειραιά. Ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. Siim Kallas και υπεύθυνος για τον τοµέα των µεταφορών δήλωσε ότι «το 72% των Ελλήνων πολιτών δεν γνωρίζει τα δικαιώµατά του ως επιβάτης, ένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη. ∆εν είναι, λοιπόν, απλή σύµπτωση το ότι επιλέξαµε να ξεκινήσουµε αυτή τη σηµαντική ενηµερωτική εκστρατεία εδώ, στο λιµάνι του Πειραιά. Χρειαζόµαστε την ενεργό συµµετοχή όλων, προκειµένου να βεβαιωθούµε ότι η πληροφόρηση για τα δικαιώµατα των επιβατών θα έχει ευρεία απήχηση. Ως µέρος της διετούς ενηµερωτικής εκστρατείας, οι ευρηµατικές αφίσες σε αεροδρόµια, λιµάνια και σταθµούς τρένων και λεωφορείων σε όλη την Ευρώπη, καθώς και τα φυλλάδια και η διαδικτυακή ενηµέρωση σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. προορίζονται για την ενηµέρωση εκατοµµυρίων επιβατών που θα ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι και τους επόµενους µήνες. Η πληροφόρηση θα παρέχεται επίσης σε µορφές κατάλληλες για άτοµα µε αναπηρίες, όπου αυτό είναι δυνατό. Σύµφωνα τα στοιχεία της πανευρωπαÀκής έρευνας, το 59% των πολιτών της Ε.Ε. που ταξιδεύει µε αεροπλάνο δεν γνωρίζει τα δικαιώµατά του όταν ταξιδεύει, το 34% τα γνωρίζει και το 7% δεν ξέρει ότι υπάρχουν τέτοια δικαιώµατα, ενώ το 66% των πολιτών της Ε.Ε. δεν γνωρίζει τα συµβατικά του δικαιώµατα όταν αγοράζει ένα εισιτήριο ταξιδίου, το 34% τα γνωρίζει και το 7% απαντά ότι δεν ξέρει.

Κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου, το Σώµα εξέδωσε, κατά πλειοψηφία, το παρακάτω ψήφισµα: «Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, εκφράζει την αντίθεσή του στις σχεδιαζόµενες απολύσεις – διαθεσιµότητες στο ∆ηµόσιο και τους ΟΤΑ. Οι απολύσεις αυτές θα υποβαθµίσουν ακόµα περισσότερο και αυτές τις ανεπαρκείς κοινωνικές δοµές που συνδέονται µε την ικανοποίηση λαÀκών αναγκών. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής καλεί την Κυβέρνηση να µην προχωρήσει σε απολύσεις - διαθεσιµότητα ανεξάρτητα από υπηρεσία ή εργασιακή σύµβαση. Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζοµένων, για να µην απολυθεί κανείς και να µην διαλυθεί καµιά δοµή στους ∆ήµους. Αντίθετα είναι αναγκαίο να γίνουν προσλήψεις σε κρίσιµες για την εξυπηρέτησή του λαού υπηρεσίες, µε µόνιµη και σταθερή εργασία στους εργαζόµενους».

Η συνέχεια από τη σελ. 3

∆ΕΠΑ: ∆ιαπραγµατεύσεις µε Gazprom για φυσικό αέριο

Ο

Οι πυρκαγιές προέρχονται συνήθως από την καύση καλωδίων και ελαστικών, αλλά και από άλλες αιτίες. Μπορεί να λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις εφόσον υπάρχουν κοντά ξερά χόρτα και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεµοι. Πέρυσι στις 20 Ιουνίου 2012 από περιστατικό καύσης καλωδίων και ελαστικών στον καταυλισµό στη θέση «Στρίφι», βόρεια του Αεροδροµίου Ελευσίνας, ξεκίνησε µια από τις δυσκολότερες πυρκαγιές που µε τη βοήθεια των ισχυρών ανέµων έκαψε δασύλλιο και αποθήκες εντός του αεροδροµίου Ελευσίνας και επεκτάθηκε σε παρακείµενη χορτολιβαδική και αγροτική έκταση. Η µάχη µε τις φλόγες στοίχισε τη ζωή ενός 28 χρόνου πυροσβέστη ο οποίος αισθανόµενος δυσφορία από την εισπνοή των επικίνδυνων απαερίων της φωτιάς, διακοµίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκοµείο όπου και κατέληξε.

Η µεγάλη συχνότητα των πυρκαγιών αυτών απασχολεί σε καθηµερινή σχεδόν βάση την Πυροσβεστική Υπηρεσία, µε κινητοποίηση όλων των µέσων και του προσωπικού της, αλλά και δηµιουργεί προβλήµατα στην άµεση αντιµετώπιση άλλων συµβάντων που είναι πιθανόν να εκδηλωθούν την ίδια χρονική περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό πως το 60% των κλήσεων που δέχεται η πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας αφορούν τέτοια περιστατικά. Ανακύπτουν έτσι σοβαρά ζητήµατα υποβάθµισης της ποιότητας ζωής των µόνιµων κατοίκων και του περιβάλλοντος αλλά και της ασφάλειας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων της περιοχής . Με σκοπό λοιπόν τον περιορισµό εκδηλώσεων πυρκαγιών στην περιοχή και την αποτροπή της επέκτασής τους σε εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις, οικισµούς και δασικές εκτάσεις, απαιτείται η άµεση λήψη µέτρων. Και ένα τέτοιο κρίσιµο µέτρο

είναι και η επάνδρωση και η άµεση λειτουργία του πυροφυλακίου του Προφήτη Ηλία Μαγούλας. Θεωρώ πως είναι κρίσιµο και αποτελεσµατικό µέτρο γιατί αν ακούσει κάποιος τις συχνότητες της Π.Υ. σύντοµα θα καταλάβει πως τα άλλα πυροφυλάκια που λειτουργούν, όπως της Κορώνας στα Μέγαρα, συµβάλλουν τα µέγιστα στον άµεσο εντοπισµό συµβάντων εκδήλωσης πυρκαγιών και άρα στην αποτροπή της επέκτασή τους». Η Αντιπεριφερειάρχης κάλεσε άπαντες σε συνεργασία γιατί το πρόβληµα αφορά όλους. Η Περιφερειακή Ενότητα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι Εθελοντές και οι Επιχειρήσεις, δεσµεύτηκαν να βρούνε τρόπο, επιµερίζοντας το ανάλογο κόστος, ώστε να στελεχωθεί και να λειτουργήσει επιχειρησιακά στην πρόληψη το Πυροφυλάκιο του Προφήτη Ηλία Μαγούλας. Υπήρξε ταύτιση απόψεων στο ότι σ’ ένα τέτοιο θέµα όλοι οφείλουµε να συνεισφέρουµε.

ι διαπραγµατεύσεις µεταξύ ∆ΕΠΑ και GAZPROM για τη µείωση της τιµής του Φυσικού Αερίου έχουν ξεκινήσει από τον περασµένο Μάρτιο και εξελίσσονται σε καλό κλίµα ανεξάρτητα από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΠΑ, δήλωσε σήµερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΠΑ Χάρης Σαχίνης. Η ∆ΕΠΑ, ήδη από τον περασµένο Μάρτιο και µε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, έθεσε στη ρωσική GAZPROM θέµα µείωσης της τιµής του φυσικού αερίου, τονίζει συγκεκριµένα ο κ. Σαχίνης και προσθέ τ ε ι : «Η διαπραγµάτευση εξελίσσεται σε καλό κλίµα ανεξάρτητα από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΠΑ. Υπενθυµίζουµε ότι και το 2011 µετά από επιτυχή διαπραγµάτευση επιτεύχθηκε µείωση της τιµής του Φυσικού Αερίου από τη GAZPROM η οποία µετακυλήθηκε στους πελάτες της ∆ΕΠΑ. Υπενθυµίζουµε επίσης, ότι το 2012 µετά από επιτυχή διαπραγµάτευση επιτεύχθηκε µείωση της τιµής Φυσικού Αερίου και από άλλον προµηθευτή, η οποία οµοίως πέρασε στους πελάτες της ∆ΕΠΑ. Η ∆ΕΠΑ συνεχίζει την αναπτυξιακή πορεία της µε γνώµονα πάντοτε το όφελος του Έλληνα καταναλωτή και το συµφέρον της Εθνικής µας Οικονοµίας». Νωρίτερα χθες η Ένωση Βιοµηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) ζήτησε να ξεκινήσουν άµεσα διαπραγµατεύσεις για αναδροµική µείωση του κόστους εισαγωγής του ρωσικού φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η τιµή του φυσικού αερίου για τη βιοµηχανία αυξήθηκε τα 4 τελευταία χρόνια σταδιακά κατά 80% και είναι σήµερα 40% (προ-φόρων) υψηλότερη από την µέση ευρωπαÀκή τιµή.


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

∆ωρεά 2000 δολαρίων για το Ειδικό Σχολείο Ελευσίνας Από τον Σύλλογο Αθηναίων & Πειραιωτών του Σικάγο

ÈÑÉÁÓÉÏ-5 •

∆έσµευση του ΥΠΕΣ για άρση των αγκυλώσεων στο αναπτυξιακό έργο των περιφερειών Ενδυνάµωση των υποστελεχωµένων υπηρεσιών ζήτησαν οι 13 περιφερειάρχες από τον Υπουργό Γιάννη Μιχελάκη

Τ

Μια συµβολική κίνηση από το Σύλλογο Αθηναίων & Πειραιωτών του Σικάγο προς το Ειδικό Σχολείο της Ελευσίνας έγινε µε την δωρεά του ποσού 2.000 δολλαρίων. Στην κίνηση αυτή προχώρησαν 4 µέλη του Συλλόγου που επισκέφθηκαν την πόλη για το καλοκαίρι. Η προτίµηση στην Ελευσίνα βέβαια δεν είναι τυχαία αφού ο κ. Πουλόπουλος είναι γέννηµα θρέµµα της Άνω Ελευσίνας και παρόλο που έγκαταστάθηκε στην Αµερι δεν ξέχασε ποτέ την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Η αφιέρωση του συµβολικού αυτού ποσού προς το Ειδικό Σχολείο (βρίσκεται πίσω από το 9ο ∆ηµοτικό) οφείλεται σε µια επίσκεψη των φίλων µας από το Σικάγο στο χώρο του σχολείου, όπου και συγκινήθηκαν από την µε αυτοθυσία εργασία των δασκάλων. Η παράδοση της επιταγής στο ∆ήµο Ελευσίνας έγινε στη συγκέντρωση των κατοίκων στην πλατεία Μιχαλάκη. Το χειροκρότηµα των κατοίκων και το µεγάλο ευχαριστώ όλων µας είναι η ανταπόδοση της χειρονοµίας του Συλλόγου Αθηναίων & Πειραιωτών του Σικάγο. Αξίζει να αναφέρουµε πως τα χρήµατα αυτά συγκεντρώθηκαν από την ετήσια χοροεσπερίδα που οργανώνει ο Σύλλογος και τα κέρδη της διατίθενται για την υποστήριξη διαφόρων κοινωνικών φορέων στην Αθήνα και τον Πειραιά. Άλλη µια ισάριθµη επιταγή θα δοθεί από τον εν λόγω Σύλλογο στην "Κιβωτό". Ένα µεγάλο ευχαριστώ από την Ελευσίνα.

η δέσµευση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να αρθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να διευκολυνθούν στο αναπτυξιακό τους έργο οι 13 Περιφέρειες, ανέλαβε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών κατά τη σηµερινή δίωρη συνάντηση εφ΄όλης της ύλης µε τους Περιφερειάρχες. Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ιωάννης Μιχελάκης Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι ΚΩ Ν και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος ζήτησαν να έχουν µια πλήρη ενηµέρωση για όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Περιφέρειες αναγνωρίζοντας ότι το ζητούµενο της ανάπτυξης θα προέλθει µόνο - όπως ανέφεραν - εάν οι Περιφέρειες ενδυναµωθούν µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτελέσουν το έργο τους. Οι Περιφερειάρχες που πήραν το λόγο, ανέφεραν ότι παρά τις δυσκολίες και τα εµπόδια της γραφειοκρατίας, οι Περιφέρειες κατάφεραν στον ενάµιση χρόνο που διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ να αυξήσουν την απορροφητικότητα κατακόρυφα, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί, κάτι που αναγνωρίζεται πλέον και από τους ευρωπαίους εταίρους. Κατέστησαν σαφές ότι είναι υπέρ της αξιολόγησης των δοµών του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης µε κριτήριο τις αρµοδιότητες και την αναπτυξιακή διάσταση της λειτουργίας των Περιφερειών, αλλά εντελώς αντίθετοι σε οριζόντιες απολύσεις. Αναφερόµενοι στις Περιφέρειες τόνισαν στην ηγεσία του Υπουργείου ότι λειτουργούν υποστελεχωµένες και τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσής τους µε προσωπικό, µέσω της κινητικότητας, στο δηµόσιο τοµέα κυρίως από υπηρεσίες όπως η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Αυτό, διότι οι Περιφέρεις έχουν ήδη υποστεί σηµαντικότατες περικοπές τόσο στο προσωπικό όσο και στον αριθµό των υπηρεσιών τους, µε τα νέα οργανογράµµατα που υιοθετήθηκαν µόλις το 2011. Οι Περιφερειάρχες επανέλαβαν και στη σηµερινή ηγεσία τα µεγάλα προβλήµατα που δηµιουργούνται στην καθηµερινότητα των πολιτών εξαιτίας τηςµείωσης κατά 136 εκατοµµύρια ευρώ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για το τρέχον έτος, αφού οι Περιφέρειες δεν έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων.

Στις θέσεις τους οι ναυαγοσώστες σε Πόρτο Γερµενό, Ψάθα και Αλεποχώρι Η ασφάλεια των πολιτών σε κάθε δράση που αναπτύσσουν, αποτελεί προτεραιότητα της ∆ηµοτικής ΑρχήςΜάνδρας- Ειδυλλίας. Γ γι’ αυτό και εξασφαλίσθηκαν τα κονδύλια για την πρόσληψη ναυαγοσωστών προκειµένου µε ασφάλεια µικροί και µεγάλοι να απολαµβάνουν το µπάνιο τους στις όµορφες παραλίες του ∆ήµου. Ειδικότερα από την 1η Ιουλίου έχουν τοποθετηθεί ναυαγοσώστες στις ακτές στο Πόρτο Γερµενό και στις παραλίες Αλεποχωρίου και της Ψάθας. Ναυαγοσώστες για τους οποίους έχει ήδη αγορασθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός που προβλέπεται ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε περιστατικά κάτω από δύσκολες συνθήκες και να σώζουν ζωές.

Οι ίδιοι, βρίσκονται στη θέση τους κάθε µέρα από τις 9:00 το πρωί έως τις 5:00 το απόγευµα. Βέβαια, ευχή του δήµου και της ∆ηµοτικής Αρχής είναι να µην χρειαστεί να παρέµβουν και να µην υπάρξουν τέτοια περιστατικά. Έχει προβλεφθεί ώστε ανά πάσα στιγµή, οι κάτοικοι του ∆ήµου που θέλουν να κάνουν το µπάνιο τους τις καλοκαιρινές αυτές µέρες, να νιώθουν την σιγουριά ότι σε µία δύσκολή κατάσταση που δηµιουργηθεί µέσα στην θάλασσα να υπάρχει ένας άνθρωπος να τους βοηθήσει για να την ξεπεράσει.

Νέα συγκέντρωση - συζήτηση µε τους κατοίκους των Συµιακών στην πλατεία Μιχαλάκη Πραγµατοποίησε η δηµοτική αρχή Ελευσίνας Συνεχίζοντας την επαφή µε τους δηµότες η ∆ηµοτική Αρχή πραγµατοποίησε συγκέντρωση - συζήτηση µε τους κατοίκους των Συµιακών στην πλατεία Μιχαλάκη. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν από κατοίκους τα προβλήµατα που απασχολούν τη γειτονιά µε κυριότερο αυτό της οδού Χατζηδάκη. Τα προβλήµατα στο συγκεκριµένο δρόµο αφορούν στην κυκλοφορία των οχηµάτων λόγω κλεισίµατος της Ηρώων Πολυτεχνείου εξαιτίας των έργων της αποχέτευσης. Ο ∆ήµαρχος ανέφερε ότι το έργο της αποχέτευσης τελειώνει τον Αύγουστο και η Ηρώων Πολυτεχνείου θα επανέλθει στην πρότερη κατάσταση. Η καθυστέρηση οφείλεται στα πολλά προβλήµατα που αντιµετώπισε το έργο της αποχέτευσης, κυρίως λόγω των πολλών αρχαιολογικών ευρηµάτων και των γενικών δυσκολιών στη χρηµατοδότηση του έργου.

Αναφέρθηκαν ακόµη από τους κατοίκους και άλλα προβλήµατα όπως αυτό της καθαριότητας των δρόµων, της αξιοποίησης ελεύθερων χώρων. Ο ∆ήµαρχος δεσµεύτηκε ότι η καθαριότητα θα αντιµετωπιστεί µε την πρόσληψη προσωπικού που θα εξυπηρετήσει τις γειτονιές.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

«Σκέφτοµαι και δρω υπεύθυνα: µειώνω τα απορρίµµατα µου!» Μέσα από το Τοπικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ∆Ι∆Ε ∆υτικής Αττικής

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 14 - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

Σ

το πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆. Αττικής έχει ιδρύσει Τοπικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Τ∆ΠΕ) µε τίτλο: « Σκέφτοµαι και δρω υπεύθυνα: µειώνω τα απορρίµµατα µου!» Ο σκοπός του δικτύου είναι να δηµιουργηθεί ένα πεδίο ευαισθητοποίησης, γόνιµου προβληµατισµού και διαλόγου ανάµεσα στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε την υιοθέτηση τρόπων και καλών πρακτικών πρόληψης, µείωσης και διαχείρισης των απορριµµάτων. Στόχοι του δικτύου Γενικότερα είναι η υποστήριξη των προγραµµάτων Π.Ε. των σχολείων που συµµετέχουν στο δίκτυο µε: • παραχώρηση εκπαιδευτικού υλικού • προτεινόµενη βιβλιογραφία • θεµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών

• ενεργοποίηση ηλεκτρονικών οδών και συµµετοχή σε κοινές περιβαλλοντικές δράσεις για τη διασύνδεση των σχολείων-µελών του δικτύου. • συνεργασία µε τοπικούς και εθνικούς φορείς, ΟΤΑ, ΜΚΟ, επιστηµονικές ενώσεις • καλλιέργεια και ανάπτυξη νέας οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης στους εµπλεκόµενους µαθητές, φιλικής προς το περιβάλλον ιδιαίτερα σε θέµατα που αφορούν στη διαχείριση των απορριµµάτων. • Η υποστήριξη των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης • Να ενηµερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η σχολική και η τοπική κοινότητα για το µείζον θέµα των απορριµµάτων • Να αποκτηθούν γνώσεις ώστε οι εµπλεκόµενοι να είναι σε θέση να εµβαθύνουν στις συνιστώσες της αλόγιστης κατανάλωσης, της παραγωγής αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις • Να ανιχνευτεί ο ρόλος και η επίδραση της διαφήµισης στις καταναλωτικές µας συνήθειες και να καλλιεργηθεί κριτική στάση απέναντι σε αυτή • Να διερευνηθούν και να υιοθετηθούν υγιείς τρόποι και συµπεριφορές που συντελούν στην πρόληψη και στην µείωση απορριµµάτων

• Να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί η συνείδηση πως η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, της ενέργειας και των απορριµµάτων είναι καθήκον ΟΛΩΝ και ξεκινάει από ΑΤΟΜΟ • Να εδραιωθεί θετική στάση απέναντι στον διαχωρισµό των απορριµµάτων, την ανακύκλωση, την επαναχρησιµοποίηση και την κοµποστοποίηση • Να αναπτυχθεί συνεργασία των σχολικών µονάδων µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο µε τη διαχείριση και την βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής • Να καλλιεργηθεί η έννοια του συµµετοχικού και υπεύθυνου πολίτη • Συνεργασία των σχολικών µονάδων µεταξύ τους αλλά και µε την τοπική αυτοδιοίκηση για την από κοινού ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη και µείωση των απορριµµάτων • Να υποστηριχθούν και να αναδειχθούν καλές πρακτικές που εφαρµόζονται σε επίπεδο σχολείου ή ∆ήµου • Να ευαισθητοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία • Να πραγµατοποιηθούν δράσεις πρόληψης , µείωσης, επαναχρησιµοποίησης, κοµποστοποίηση σε επίπεδο σχολείου • Να δηµιουργηθεί έντυπο ή ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

«Μικροί πράσινοι ντέντεκτιβς», σε µια ιστορία γνώσης και παιχνιδιού στη Βιβλιοθήκη Μάνδρας - Ειδυλλίας…

Ένα µαγευτικό ταξίδι προσφέρει η Σύγχρονη Θεατρική ∆ηµιουργία στο Παλαιό Ελαιουργείο µε την παρουσίαση ξεχωριστών παραστάσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας Ώρα έναρξης: 21:00 και είσοδος: 5 euro συµβολικό αντίτιµο οβληθούν

14 Ιουλίου 2013 "Τρωάδες" του Ευριπίδη Σκηνοθεσία: Μίρκα Γεµεντζάκη 15 Ιουλίου 2013 SOLO ∆ραµατοποιηµένη σύνθεση ποιηµάτων της Μαρίας Πολυδούρη σε site specific performance. Σκηνοθεσία: ∆ήµητρα Μπάρλα 17 Ιουλίου 2013 "Γράµµατα στα κοριτσάκια" Μια παράσταση βασισµένη στις επιστολές του Lewis Carrol,συγγραφέα της Αλίκης στη Χώρα των Θαυµάτων, προς τις ανήλικες φίλες του. Σκηνοθεσία: Violet Louise 19 Ιουλίου 2013 «Να΄ρθω µαζί σου;» Σκηνοθεσία: Κων/νος Ασπιώτης 21 - Ιουλίου 2013 "Οι πτυχιούχοι" Σκηνοθεσία: Βάσια Ατταριάν

«Πράσινοι ντέντεκτιβς» ήταν το θέµα της δραστηριότητας της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μάνδρας – Ειδυλλίας την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 δηµιουργώντας ακόµα ένα δηµιουργικό και χαρούµενο απόγευµα, γεµάτο γνώσεις και παιχνίδι. ∆εκάδες παιδιά, πιστά στο ραντεβού τους µε τη βιβλιοθήκη, συµµετείχαν στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δηµιουργικότητας που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Future Library και έχει θέµα «Στις Βιβλιοθήκες ο κόσµος είναι πολύχρωµος». Αυτή τη φορά η δραστηριότητα ήταν οικολογικού περιεχοµένου και στόχο είχε να αναδείξει την πράσινη άλλα και την γκρί πλευρά της πόλης.

Με διαδραστικά παιχνίδια και παιχνίδια γνωριµίας ξεκίνησε το απόγευµα και στη συνέχεια τα παιδιά αναπαρέστησαν, µε µοναδικά υλικά τη φαντασία και το σώµα τους, ζώα της πόλης. Ακολούθησε η µεγάλη «εξόρµηση» οικολογίας και ευαισθητοποίησης. Οι µικροί «Πράσινοι Ντέντεκτιβς» βγήκαν στην πόλη και αναζήτησαν τα «πράσινα» και «γκρί» σηµεία της. Με φωτογραφικές µηχανές «αποθανάτισαν» ότι τους χαροποιεί και ότι τους στενοχωρεί σε σχέση µε το περιβάλλον, τη φύση, τη µόλυνση, τη καθαριότητα και γενικότερα οικολογικά ζητήµατα. Γυρίζοντας στη βιβλιοθήκη, µέσα από φανταστικά κολλάζ, έδωσαν τα δικά τους πολύτιµα µηνύµατα δίνοντας ταυτόχρονα και σπουδαία διδάγµατα και συµβουλές σε όλους, κυρίως µεγάλους.

24 Ιουλίου 2013 "Στον Τύχωνα" Σκηνοθεσία: Γιάννης Τσορτέκης 26 Ιουλίου 2013 "Η βλαµµένη" Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Χατζάκης 28 Ιουλίου 2013 «Χταποδάκια και άλλα διηγήµατα» Σκηνοθεσία: Ηλίας Βογιατζηδάκης, Μυρτώ Πανάγου, Νατάσα Παπανδρέου 29 Ιουλίου 2013 "Συνέβη χθες" Σκηνοθεσία: οµάδα "abnormal" 31 Ιουλίου 2013 "Η χαµένη τιµή της Κatharina Blum" Σκηνοθεσία - ∆ιασκευή: Ελεάνα Τσίχλη


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

∆ωρεάν εισιτήρια για παραστάσεις στο Ηρώδειο και την Επίδαυρο Εξασφάλισε ο ∆ήµος Φυλής για 150 δηµότες

Σ

υγκινητική απόδραση από τα προβλήµατα της καθηµερινότητας για 150 δηµότες µας. Ο ∆ήµος Φυλής και η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Αθηνών εξασφάλισαν δωρεάν εισιτήρια για τρεις σπουδαίες παραστάσεις στο Ηρώδειο και την Επίδαυρο. Την Παρασκευή 5 Ιουλίου εκατό άτοµα από τα ΚΑΠΗ και το ∆ηµοτικό Ωδείο Φυλής παρακολούθησαν το Κοντσέρτο του βραβευµένου Γάλλου Αρχιµουσικού Πασκάλ Ροφέ. Οι µαθητές του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής συγκλονίστηκαν από την εµβληµατική Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τους διακεκριµένους ερµηνευτές οι οποίοι παρουσίασαν αντιπροσωπευτικά έργα της ουγγρικής και της ρωσικής εθνικής σχολής. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία δηµότες µας προς έκπληξη όλων απόλαυσαν την µουσική παράσταση και δήλωσαν εντυπωσιασµένοι από το χώρο του θεάτρου που ενώ βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας δεν είχαν την ευκαιρία να το επισκεφθούν µέχρι σήµερα. Την επόµενη ηµέρα Σάββατο 6 Ιουλίου άλλοι πενήντα δηµότες µας από τα ΚΑΠΗ της περιοχής και το Συνέχεια από σελ. 3

Ανάκληση της άδειας ζητά ο ∆ήµος Ασπροπύργου

χοροθέατρο ΑΜΥΝΑ απόλαυσαν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου την τραγωδία του Ευριπίδη «Μήδεια». Μια παράσταση πρωτοποριακή, σε σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά «στοιχήµατα» του καλοκαιριού καθώς το ρόλο της Μήδειας ερµήνευσε ο Γιώργος Κιµούλης και όλοι οι ρόλοι -και ο χορός- ερµηνεύτηκαν από άνδρες ηθοποιούς. Επόµενη παράσταση η «Σαµεία» του Μενάνδρου στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου Η κοινωνική υπηρεσία έχει εξασφαλίσει δωρεάν εισιτήρια για τους δηµότες µας και για τις 19 Ιουλίου στην παράσταση «Σαµεία» του Μενάνδρου που ανεβαίνει

στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου από το φηµισµένο Θεατρικό Οργανισµό Κύπρου. Μια παράσταση στην οποία κυριαρχεί ο χορός και το τραγούδι µε τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο σηµείο της αφετηρίας του: τον ρόλο του Μοσχίωνα, µε τον οποίο έκανε το καλλιτεχνικό του ντεµπούτο. Η συγκεκριµένη παράσταση αναµένεται µε ενδιαφέρον από τους κύκλους της τέχνης και του θεάτρου αφού θεωρείται σύµφωνα µε όσα έχουν γραφτεί ως «σηµαντική στιγµή των Επιδαυρίων» και «παράσταση ιστορική από τις καλύτερες της τελευταίας 20ετίας». Έµπρακτη ευαισθησία από το Φεστιβάλ Αθηνών Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών κύριο Γιώργο Λούκο για την ευγενική χορηγία του προς τον ∆ήµο Φυλής. Η ευαισθησία εξάλλου του Φεστιβάλ Αθηνών προς τις οικονοµικά ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες είναι δεδοµένη και το αποδεικνύει εµπράκτως µε την καθιέρωση ειδικού εισιτηρίου για τους ανέργους στην τιµή των 5 € για όλες τις παραστάσεις.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φύτευσης και διαµόρφωσης των παρτεριών επί της οδού Καρα™σκάκη στην Μαγούλα

Σε δε έγγραφό του προς τον συγκεκριµένο φορέα ο ∆ήµος Ασπροπύργου αιτείται την ανάκληση της αδειοδότησης επικαλούµενος την επικειµένη τοποθέτηση σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από σχολείο (1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου) και Κρατικό Ψυχολογικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον ∆ήµο Ασπροπύργου στους δυο πρώτους ορόφους του κτιρίου λειτουργούν Σχολή Χορού και Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Άµεσες ενέργειες για τη µη εγκατάσταση της κεραίας ζήτησαν οι κάτοικοι Από την πλευρά τους οι κάτοικοι εµφανώς αναστατωµένοι από τον κίνδυνο να τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας στη γειτονιά και σε απόσταση αναπνοής από χώρους που βρίσκονται παιδιά κατέθεσαν προς τους αιρετούς της πόλης έγγραφη διαµαρτυρία. Μεταξύ οι κάτοικοι στο έγγραφό τους εκφράζουν την κάθετη διαφωνία τους στην εγκατάσταση της κεραίας, ζητώντας την άµεση δραστηριοποίηση του ∆ήµου και της ∆ηµοτικής Αρχής για την αποτροπή της τοποθέτησης, όπως έγινε σε αντίστοιχή περίπτωση επίσης στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά τους οι δηµοτικοί σύµβουλοι επανέλαβαν τη θέση του ∆ήµου για την απαγόρευση τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον οικιστικό ιστό της πόλης, επισηµαίνοντας την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Περικλής Ι. Μαραγκός

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φύτευσης και διαµόρφωσης των παρτεριών επί της οδού Καραισκάκη στην Μαγούλα. Ενηµερωτικά αναφέρουµε ότι προηγήθηκε µελέτη και η σχετική απόφαση έγκρισης για την ανακατασκευή και διάνοιξη της οδού µε µονοδρόµηση και µετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας, τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωµάτων, διαµόρφωση χώρων στάθµευσης αλλά και διαµόρφωση παρτεριών προς φύτευση σε προβλεπόµενες θέσεις . Κάθε παρτέρι αποτελεί µια µικρογραφία κήπου άλλοτε µε τριανταφυλλιές και άλλοτε συνδυάζοντας θαµνώδη βλάστηση µε δένδρα, ενισχύοντας έτσι το πράσινο της οδού , δίνοντας µελλοντικά περισσότερο χρώµα ,άρωµα και οξυγόνο και κάνοντας έτσι πιο φιλικό το περιβάλλον για τους κατοίκους . Το υπάρχον παρτέρι στο τέλος της οδού Καραισ

κάκη και επί της κεντρικής οδού Ηρώων Πολυτεχνείου ενισχύθηκε µε φύτευση µε περιµετρική διάταξη από ράµνους και ελαίαγνους παρεµβάλοντας gold crest και νάνες βουκαµβίλιες που θα δώσουν χρώµα, πλαισιώνοντας τον επιβλητικό κέδρο που δεσπόζει . Σηµειώνεται ότι προηγήθηκαν ο απαραίτητος εµπλουτισµός εδάφους (χώµα ,κοπριά, τύρφη) καθώς και εγκατάσταση αυτόµατου ποτίσµατος. Αναλυτικά τα είδη που φυτεύθηκαν είναι τα εξής : 12 Eλαίαγνοι (Εleagnus Angustifolia), 11 Λουσίντουµ (Viburnum Lucidum), 10 Ράµνοι (Rhamnus Alaternus), 9 Πολύγαλα (Polygala Myrtifolia), 2 Ιπποφαές (Hippophae L.), 4 Gold Crest, 4 Βουκαµβίλιες (Bougainvillea Purple Dwarf), 2 Λεµονιές (Citrus Limon), 3 ∆άφνες (Laurus Nobilis), 2 Ιβίσκοι (Hibiscus Syriacus), 1 Καλλωπιστική Ροδιά (Punica Granatum ), 2 Kουκουναριές (Pinus Pinea), 4 ∆ενδρολίβανα (Rosmarinus Officinalis), 9 Τριανταφυλλιές (Rosa sp.), 2 Λαντάνες (Lantana Camara), 2 Tεύκρια (Teucrium Fruticans), 3 Σινεράρια(Senecio Cineraria)


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Η συνέχεια του άρθρου από σελ. 2 ανάλογα µε την περιοχή που διαµένουν. Για την ιστορία το εν λόγω ΚΕΚ διαθέτει πιστοποιηµένες δοµές- σε ό,τι αφορά την Αττική- µόνο στην Αργυρούπολη και το Νέο Ηράκλειο. Κίνδυνος να χάσουν οι άνεργοι τις επιταγές τους; Με τα συγκεκριµένα δεδοµένα δηµιουργείται ζήτηµα ηθικής τάξης, παραπληροφόρησης και κινδύνου τελικά για τους ανέργους από τον Ασπρόπυργο, οι οποίοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα της «Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» µέσω του συγκεκριµένου ΚΕΚ. Οι άνεργοι που «οδηγήθηκαν» στο συγκεκριµένο ΚΕΚ, αντιµετωπίζουν την πιθανότητα να χάσουν την επιταγή τους εάν δεν πραγµατοποιηθεί η θεωρητική εκπαίδευση, αφού αυτή σύµφωνα µε τα δεδοµένα της µη πιστοποίησης του ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΚ για την περιοχή του Ασπροπύργου, βρίσκεται στον «αέρα». Άρα, πρώτο και βασικό ερώτηµα που προκύπτει είναι το πως θα πραγµατοποιηθεί κατάρτιση στον Ασπρόπυργο, εφόσον δεν υπάρχει πιστοποιηµένη δοµή. Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρξει πιστοποίηση της δοµής σε ποια περιοχή θα παρακολουθήσουν οι άνεργοι του Ασπροπύργου τις απαιτούµενες ώρες κατάρτισης; δεδοµένου ότι άλλες δύο δοµές του ΚΕΚ βρίσκονται εκτός Ασπροπύργου (Αργυρούπολη, Νέο Ηράκλειο); Και υπενθυµίζεται ότι πρόκειται για ανέργους που

πιθανώς να κληθούν να αντιµετωπίσουν µια νέα επι βάρυνση αυτή της µετακίνησής τους από τη στιγµή που πιθανώς δεν µπορέσει να λειτουργήσει η δοµή του Ασπροπύργου. Ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη; Στην περίπτωση δε, κατά την οποία έστω και ένας άνεργος βρεθεί εκτός προγράµµατος θα πρέπει να

Τα 87 περιζήτητα επαγγέλµατα για τα επόµενα χρόνια - Με βάση εξειδικευµένο µηχανισµό του ΣΕΒ

Μ

ε χρονικό ορίζοντα το 2020, ο ΣΕΒ παρουσίασε τα αποτελέσµατα ενός µηχανισµού διάγνωσης των επιχειρηµατικών αναγκών σε 8 καίριους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Πρόκειται για τα εξής πεδία: Τρόφιµα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, ∆οµικά ΠροÀόντα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Μέταλλο, Υγεία. Ο µηχανισµός του ΣΕΒ, τον οποίο χρηµατοδοτεί το ΕΣΠΑ, συγκεντρώνει στοιχεία αναφορικά µε τις διαφαινόµενες τεχνολογικές, οικονοµικές και ρυθµιστικές εξελίξεις, όπως και τάσεις σε επιλεγµένους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Αναλύει δε τις επιπτώσεις τους στα επαγγέλµατα, από πλευράς απαιτούµενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Πριν από την οριστικοποίηση των συµπερασµάτων, µεσολαβεί η επαλήθευση της µελέτης από οµάδες εµπειρογνωµόνων και στελεχών επιχειρήσεων. «Οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν ανθρώπινο δυναµικό µε ευρύτερες επαγγελµατικές δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες όµως το παρόν εκπαιδευτικό σύστηµα δεν παρέχει επαρκώς. Στη σύγχρονη οικονοµία η γνώση σε συνδυασµό µε την καινοτοµία και τη δια βίου εκπαίδευση, αποτελούν το νέο συντελεστή παραγωγής», εκτίµησε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Βιοµηχανικής και Επιχειρησιακής Επιµόρφωσης και Κατάρτισης του ΣΕΒ ∆.Νικολάου, στο πλαίσιο παρουσίασης των ευρηµάτων. Τα 87 επαγγέλµατα τα οποία καταδεικνύει η έρευνα ως τα πιο δυναµικά την επόµενη 7ετία - ανά τοµέα - έχουν ως εξής: Τοµέας της Ενέργειας 1. Ενεργειακός Μελετητής 2. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 3. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας 4. Τεχνικός Αυτοµατισµών 5. Τεχνικός ΦωτοβολταÀκών Συστηµάτων 6. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε θέµατα Αυτοµατισµών 7. Σύµβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων 8. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε θέµατα Προστασίας Περιβάλλοντος

9. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε θέµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας 10. Εξειδικευµένο Στέλεχος στο Βιοκλιµατικό Σχεδιασµό & Κτιριακές Εφαρµογές 11. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε Συστήµατα ∆ίκτυα Aερίων 12. Τεχνικός Αιολικών Συστηµάτων. Τοµέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 1. Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications Developer] 2. Ειδικός Ανάπτυξης Λογισµικού ή Προγραµµατιστής [Software Engineer (Developer)] 3. Αναλυτής Συστηµάτων/ Σχεδιαστής ∆ικτύων [Systems Analyst/ Network Planner] 4. Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και ∆ιαδικασιών [Business Analyst] 5. Υπεύθυνος ∆ιαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master] 6. Μηχανικός ∆ικτύων [Network Engineer] 7. Σχεδιαστής Ενοποιηµένων Συστηµάτων [Enterprise and Systems Architect] 8. Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης ∆ικτύων [Development and Network Engineering Management] 9. Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστηµάτων/ ∆ικτύων [Quality Assurance Manager] 10. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων/ ∆ικτύων [ICT Security Manager] 11. Μηχανικός Υλικού [Hardware Engineer] 12. Ειδικός Εφαρµογής Eλέγχων στην Aνάπτυξη Λογισµικού και στην Eγκατάσταση Υλικού [Test Specialist] 13. Yπεύθυνος Σχεδιασµού ΠροÀόντων ή/και Υπηρεσιών [Product and/or Services Manager] 14. Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ [ICΤ Project Manager] 15. ∆ιαχειριστής Βάσεων ∆εδοµένων και Κέντρων ∆εδοµένων [Database & Data Center Administrator] 16. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήµατος/ Λειτουργίας ∆ικτύου [Business Information/Network Manager]. Τοµέας των Τροφίµων

αναζητηθούν ευθύνες πρωτίστως εντός της πόλης του Ασπροπύργου. Και αυτό διότι, το εν λόγο ΚΕΚ είναι αυτό που: α) Ήταν το µοναδικό που προσκλήθηκε να παρέχει ενηµέρωση- δια εκπροσώπου του, σχετικά µε το πρόγραµµα σε εκδήλωση του ∆ήµου β) Υπάλληλός του φέρεται να εγκαταστάθηκε σε γραφείο στο ∆ήµο κατά τη συλλογή αιτήσεων για το πρόγραµµα και γ) Κατά δήλωση δηµοτικού συµβούλου της πλειοψηφίας στο δηµοτικό συµβούλιο, ενοικιάζει χώρο συγγενικού του προσώπου για να λειτουργήσει τη δοµή στην περιοχή. Σηµειώνεται ότι στον Ασπρόπυργο από τη στιγµή της έναρξης του προγράµµατος, έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες από ανέργους για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και λάθη που δηµιουργούν σοβαρά ερωτηµατικά για το διαβλητό του προγράµµατος. Τα συγκεκριµένα λάθη, σύµφωνα µε τις καταγγελίες νέων ανέργων που κατέθεσαν αιτήσεις, είχαν ως συνέπεια να µείνουν εκτός προγράµµατος και να χάσουν την επιταγή τους καθώς τηρούσαν τα κριτήρια. Τέλος σε αυτές τις καταγγελίες, έρχεται να προστεθεί και το γεγονός οτι πολλοί άνεργοι δεν έγιναν κάτοχοι του ειδικού κωδικού Κ. Υ. Α. Σ., που ο φορέας στον οποίο κατατέθηκε η αίτηση ήταν υποχρεωµένος να αποδώσει. Με το συγκεκριµένο κωδικό οι άνεργοι είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν προσωπικά την εξέλιξη της αίτησής τους. Περικλής Ι. Μαραγκός

1. Στέλεχος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίµων 2. Υπεύθυνος Μarketing Τροφίµων 3. Επιστηµονικός Σύµβουλος Εταιρειών Τροφίµων 4. Επιστήµονας R&D 5. Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας 6. Υπεύθυνος Νοµοθεσίας και Επικοινωνίας 7. Υπεύθυνος Προµηθειών Α' Υλών 8. Εξειδικευµένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίµων 9. Μηχανικός Υποδοµών & Συντήρησης. Τοµέας ∆οµικών Προ™όντων 1. Εξειδικευµένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας - Ανακύκλωσης ∆οµικών ΠροÀόντων 2. Εξειδικευµένο Στέλεχος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ∆οµικών ΠροÀόντων 3. Μηχανικός Κατασκευών µε έµφαση στη ∆ιαχείριση Ενέργειας 4. Εξειδικευµένο Στέλεχος Παραγωγής ∆οµικών ΠροÀόντων 5. Στέλεχος Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονοµικών ∆οµικών ΠροÀόντων (Green Marketing). 6. Αρχιτέκτονας Βιοκλιµατικής ∆όµησης 7. Στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης ∆οµικών ΠροÀόντων 8. Εξειδικευµένο Στέλεχος Οικονοµίας ∆οµικών ΠροÀόντων Τοµέας του Περιβάλλοντος 1. Ειδικός Αντιρρύπανσης 2. Εξειδικευµένο Στέλεχος ∆ιαχείρισης και Ανακύκλωσης Ειδικών Αποβλήτων (βιοµηχανικά κτλ) 3. Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υδάτινων Αποδεκτών και Ποιότητας Πόσιµου Νερού 4. Σύµβουλος Βιοµηχανικής Συµβίωσης σε θέµατα Περιβάλλοντος 5. Οικονοµολόγος του Περιβάλλοντος 6. Ειδικός στον Περιβαλλοντικό Έλεγχο και Πιστοποίηση 7. Επαγγέλµατα Εφαρµογών στον Τοµέα του Περιβάλλοντος 8. Νοµικός Περιβαλλοντικών Θεµάτων. Τοµέας της (Logistics)

Εφοδιαστικής

Αλυσίδας

1. Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Manager) 2. Υπεύθυνος Μεταφορών (Transportation Manager)

3. Υπεύθυνος Logistics (Logistics Manager) 4. Υπάλληλος Logistics (Logistics Coordinator) 5. Υπεύθυνος ∆ιανοµής (Distribution Manager) 6. Υπεύθυνος Εξαγωγών (Export Manager) 7. Υπεύθυνος Αποθηκών (Warehouse Manager) 8. Μηχανικός Logistics (Logistics Engineer) 9. Υπεύθυνος Σχεδιασµού Ζήτησης (Demand Planner) 10. Υπεύθυνος Αγορών/Προµηθειών (Purchasing / Procurement Manager) 11. Υπάλληλος Αποθηκών (Warehouse Coordinator) 12. Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Manager). Τοµέας του Μετάλλου 1. Εξειδικευµένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας - Ανακύκλωσης ΠροÀόντων Μετάλλου 2. Μηχανικός Εκµετάλλευσης Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων 3. Μηχανικός Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών 4. Τεχνίτης Κατασκευών Αλουµινίου 5. Γοµωτής 6. Χειριστής Μηχανηµάτων Έργου 7. Εφαρµοστής, Τεχνίτης - Εφαρµοστής Μηχανηµάτων 8. Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός - Ειδικός Αυτοµατισµών 9. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών 10. Συγκολλητής και Κόπτης Μετάλλων Ηλεκτροσυγκολλητής - Οξυγονοκολλητής 11. Χειριστής Εργαλειοµηχανών Κοπής/Μορφοποίησης Μετάλλων. Τοµέας της Υγείας 1. Χηµικός Μηχανικός ή Χηµικός -στην Έρευνα και Παραγωγή Φαρµακευτικών & Παραφαρµακευτικών ΠροÀόντων 2. Ιατρός Κλινικός Γενετιστής 3. Κλινικός Παθολόγoανατόµος (Clinical Pathologist) 4. Φαρµακοποιός - Φαρµακολόγος 5. Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Ιατρικός έλεγχος- Αξιολόγηση) (Medical Auditor) 6. Μοριακός Βιολόγος 7. Κλινικός Φαρµακοποιός 8. Ιατρός Επείγουσας Ιατρικής (Emergency Doctor-Acute Medicine) 9. Ψυχολόγος µε ειδίκευση στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων 10. Νοσηλευτής Γηριατρικής 11. Πληροφορικός της Υγείας.


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Έως και 52 Κυριακές το χρόνο ανοικτά τα εµπορικά έως 250 τ.µ. Ανοικτά όλα τα µαγαζιά 7 Κυριακές το χρόνο

Έ

ως και 52 Κυριακές το χρόνο θα µπορούν να λειτουργούν τα εµπορικά καταστήµατα µέχρι 250 τ.µ., µε απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, ενώ όλα τα καταστήµατα, ανεξαρτήτως µεγέθους και κλάδου, θα ανοίγουν -πάντα σε προαιρετική βάση- επτά Κυριακές το χρόνο κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των εκπτώσεων. Αυτή είναι η ρύθµιση για την κυριακάτικη λειτουργία των καταστηµάτων που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο «Κανόνες Ρύθµισης της Αγοράς ΠροÀόντων και Παροχής Υπηρεσιών», το οποίο παρουσίασε την Πέµπτη ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης και θα κατατεθεί εντός της ηµέρας στη Βουλή. Με τη ρύθµιση αυτή, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, η Ελλάδα εναρµονίζεται µε το καθεστώς που επικρατεί στις χώρες της ΕΕ και ιδίως στους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισµούς, επιχειρείται να ξαναζωντανέψουν τα κέντρα των πόλεων, παρέχεται η δυνατότητα στους τουρίστες να κάνουν αγορές προς όφελος της οικονοµίας και δίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις µικρές επιχειρήσεις έναντι των µεγάλων. Σύµφωνα δε µε πρόσφατη µελέτη του ΟΟΣΑ που επικαλέστηκε ο υπουργός, η λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές µπορεί να δηµιουργήσει έως και 30.000 νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο του εµπορίου, ενώ µε την ενίσχυση του ανταγωνισµού θα απαλλάξει τους καταναλωτές από επιβάρυνση της τάξης των 309 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το ποσό αυτό, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θ. Σκορδάς προκύπτει από την αναµενόµενη, σύµφωνα µε τη µελέτη, αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε τη µείωση των τιµών. Η µελέτη του ΟΟΣΑ καταδεικνύει επίσης ότι στο διάστηµα 1999-2011 η πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης προχώρησε σε µερική ή ολική απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστηµάτων τις Κυριακές. Η ρύθµιση για τις Κυριακές, που είναι αποτέλεσµα συµφωνίας των δύο κοµµάτων τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση, προβλέπει ειδικότερα ότι: Όλα τα καταστήµατα θα µπορούν να λειτουργούν επτά Κυριακές το χρόνο (δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, την Κυριακή των ΒαŽων και από µία Κυριακή στις τέσσερις εκπτωτικές περιόδους του έτους που καθιερώνονται). Τα µικρά, έως 250 τ.µ. που δεν ανήκουν σε αλυσίδες, shops-in-a-shop, εµπορικά κέντρα, εκπτωτικά πολυκαταστήµατα και εκπτωτικά χωριά, θα µπορούν, πάντα σε εθελοντική βάση, να λειτουργούν όλες τις Κυριακές. Προβλέπεται επιπλέον ότι ο αντιπεριφερειάρχης (ή ο δήµαρχος στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά), µπορεί σε διάστηµα δύο µηνών να εκδώσει απόφαση που θα ορίζει πόσες Κυριακές (από καµία έως τις 45 που αποµένουν πέραν των 7) θα επιτρέπεται να είναι ανοικτά τα καταστήµατα, στην περιοχή του.

Αν δεν εκδοθεί απόφαση, τότε οι έµποροι θα είναι ελεύθεροι να λειτουργούν τα καταστήµατα όσες Κυριακές θέλουν. Θα ληφθεί επίσης µέριµνα ώστε τα καταστήµατα να ανοίγουν µετά την Κυριακάτικη λειτουργία, µε ρύθµιση που θα ορίσει το εύρος του ωραρίου της Κυριακής. Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ακόµη ότι µε τη ρύθµιση δεν θίγονται τα εργασιακά δικαιώµατα. Σηµειώνεται, ότι ο δήµαρχος Αθηναίων Γ.Καµίνης έχει ταχθεί υπέρ της λειτουργίας των καταστηµάτων τις Κυριακές, που σηµαίνει ότι στην πρωτεύουσα θα πρέπει να αναµένεται δυνατότητα λειτουργίας των καταστηµάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

ΓΑΜΟΣ Ο Γιαννόπουλος Ανδρέας το Ευσταθίου και της Φωτεινής, το γένος Γιατζόγλου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Ζεφύρι Αττικής και η Αλπέντζου Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, το γένος Σαγάνη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Ζεφύρι Αττικής, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Αχαρνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αριθ. Μελέτης 74/2013 Α∆Α: ΒΛ4ΗΩΗΤ-ΓΧΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ηµεροµηνία, 03/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 32770 Ταχ. ∆/νοη : Πλατεία, Ηρώων 1, Άνω Λιόσια Ταχ. Κώδικας: 13341 Τηλέφωνο:213 2042727 Fax: 210 2474401 Πληροφορίες : κ. Χ. Φωτοπούλου e-rnail: dhmosfylis@fyli.gr Περίληψη διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών συµβούλου τεχνικής υποστήριξης για την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωµένων

Αστικών Παρεµβάσεων στο ∆ήµο Φυλής Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά προÁπολογισµού 60.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας, θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Π.∆. 28/80 και των λοιπών νόµων, διαταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν. Ο διαγωνίσµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα, την 19/07/2013 ηµέρα Παρασκευή, και ώρα έναρξης 13:00 µ.µ. ώρα λήξης 13:30 µ,µ. (παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της έδρας του ∆ήµου, στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια ΤΚ 13341. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσµία παραλαβής

των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προÁπολογισθείσης δαπάνης (3.000,00 €). Παραλαβή αναλυτικού τεύχους διακήρυξης από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00 ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http://www.fyli.gr Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται οπό τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλέφωνο 213 2042708) & στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.fyli.gr Άνω Λιόσια 03/07/2013 Ο ∆ήµαρχος ΜπουραÀµης ∆ηµήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αριθ. Μελέτης 49/2013 Α∆Α:ΒΛ4ΗΩΗΤ-5ΘΤ: Ηµεροµηνία,10/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 33698 Ταχ. ∆/νση : Πλατεία Ηρώων 1, Άνω Λιόσια Ταχ. Κώδικας : 13341 Τηλέφωνο : 213 2042727 Fax : 210 2474401 Πληροφορίες : κ. Χ. Φωτοπούλου E-mail : dhmosfylis@fyli.gr Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας Αναλωσίµων Υλικών, Μελανιών & Τόνερ για Η/Υ, Εκτυπωτές -Φωτοτυπικά του ∆ήµουΦυλής Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη

χαµηλότερη προσφορά προÁπολογισµού 45.400,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α, 11389 ΦΕΚ Β 185/23-9-93) και των λοιπών νόµων, διαταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, σύµφωνα µε την 49/2013 AM της υπηρεσίας. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα, την 19/07/2013 ηµέρα Παρασκευή, και ώρα έναρξης 12:00 ώρα λήξης 12:30 (παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της έδρας του ∆ήµου, στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια ΤΚ 13341. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Οι προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο, θα

πρέπει να παραληφθούν µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού. Στο διαγωνισµό για την υποβολή προσφορών, γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραµµένα στα οικεία µητρώα του άρθρου 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών. Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής για ποσό πουαντiστοιχεί στο 5% της προÁπολογισθείσης δαπάνης (2.270,00 ευρώ). Παραλαβή αναλυτικού τεύχους διακήρυξης από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00 ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http://www.fyli.gr Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλέφωνο: 213 2042708) & στην ιοτοσελίδα του ∆ήµου www.fyli.gr. Άνω Λιόσια 10/07/2013 O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΟΥΡΑ¤ΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΥΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΝ∆ΡΑ8ΚΟ

Ο Γιώργος ∆ιολέτης επέστρεψε στην οµάδα µπάσκετ γυναικών του Μανδραικού ΑΟΚ

Α ν α ν έ ω σ α ν σ τ ο ν Μ α ν δ ρ α ι κ ό ο ι π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ές Κώστας Ζούραβλιόβ (φωτό), Αγγελος ∆ήµου. Εν τω µεταξύ σήµερα η µέσα στο Σαββατοκύριακο στο στόχαστρο βρίσκονται δυο ξένοι παίκτες που θα ανακοινωθούν απο εβδοµάδα.

Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Οπως είχε γράψει πρώτη η στήλη ο 26χρονος αµυντικός Θοδωρής Κουµπαρούλης είναι κάτοικος Ελευσίνας. Ο παίκτης αγωνιζόταν πέρσι στον Αχαρναικό και είναι προσωπική επιλογή του προπονητή Φώτη Θανέλλα. Εχει αγωνιστεί ακόµα σε Πανιώνιο, Αιγάλεω, και Αγία Παρασκευή. Εν τω µεταξύ η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών θα γίνει στις 19 Ιουλίου στο γήπεδο και στις 23 θα αρχίσει η προετοιµασία. Στην συνέχεια η οµάδα θα πάει στις 3 Αυγούστου στο Ελατοχώρι Πιερίας όπου θα πραγµατοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιµασίας.

ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΓΚΟΓΚΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Στον Αστέρα Μαγούλας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σάκης Γκόγκας. Ο 33χρονος επιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στον Εθνικό Γαζώρου, ήταν ψηλά στη λίστα του Αντώνη Πριόνα και πλέον ο τεχνικός θα τον έχει στη διάθεσή του αφού υπέγραψε το νέο του συµβόλαιο µε τον σύλλογο της Μαγούλας. Τέλος, παρελθόν από την οµάδα αναµένεται να αποτελέσουν οι Θωµάς Μπιµπίρης και Ηρακλής Αλεξίου.

Ο Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ ∆ Ι Ο ΛΕ Τ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Μ Ε Τ ΗΝ Μ Α ΡΙ Α ∆ Ο Υ Κ Α

Στον πάγκο του ΜανδραÀκού θα κάθεται και πάλι από τη νέα σεζόν ο Γιώργος ∆ιολέτης που επέστρεψε στον σύλλογο. Ο έµπειρος τεχνικός θα αναλάβει την καθοδήγηση του τµήµατος γυναικών αλλά και αυτού των νεανίδων ενώ η Μαρίνα Καραπαναγιώτη θα παραµείνει στις κορασίδες του συλλόγου. Στόχος των ανθρώπων του ΜανδραÀκού είναι να προωθηθούν και πάλι τα νεαρά κορίτσια στην πρώτη οµάδα και να µπορέσουν να είναι όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται σε όλα τα τµήµατα.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ...

ΣΤΟΝ

Στην οµάδα των Μεγάρων υποστηρίζουν ότι η οµάδα η περσινή δεν θα έχει καµία σχέση µε τη φετινή. Με την πρόσληψη του Γιάννη Τοπαλίδη στη θέση του προπονητή ο Βύζας Μεγάρων έβαλε µπρος το χτίσιµο της οµάδας για τη νέα χρονιά. Σήµερα θα αποφασιστεί και το µέρος που θα πραγµατοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιµασίας, αλλά και η ηµεροµηνία που θα αρχίσει το... µοντάρισµα. Ο Τοπαλίδης έχει ήδη παραδώσει τη λίστα µε τους ποδοσφαιριστές που θέλει να εντάξει στο δυναµικό των «κιτρινόµαυρων» και τις επόµενες µέρες δεν αποκλείεται να προκύψουν τα πρώτα µεταγραφικά νέα. «Ο κ. Τοπαλίδης θα επιλέξει τους συνεργάτες του. Στον Βύζαντα θα αλλάξουν όλα φέτος. Από τον φροντιστή µέχρι τον τελευταίο υπάλληλο» σχολίαζαν οι άνθρωποι των Μεγαριτών. Μάλιστα, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ο ποδοσφαιριστής Κώστας ∆ηµητρίου θα παραχωρηθεί σε άλλη οµάδα, αν και έχει ακόµα έναν χρόνο συµβόλαιο.


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΡΚΤΟΥΡΟ»

Αφανίζονται οι «αντιλόπες» από τα ελληνικά βουνά Με... καλάσνικοφ αφανίζουν την...αντιλόπη των ελληνικών βουνών. ∆ραµατικά έχει µειωθεί ο πληθυσµός των αγριόγιδων στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Το αγριόγιδο ζει σε µεγάλα υψόµετρα πάνω από τα όρια των δασών, αλλά η ανθρώπινη δραστηριότητα απειλεί το είδος µε εξαφάνιση Σύµφωνα µάλιστα µε τις τελευταίες µετρήσεις µόλις 700 άτοµα -περισσότερα από 1.000 ήταν πριν µερικά χρόνια- έχουν αποµείνει στην Πίνδο, στον Ολυµπο, στη Ροδόπη και στην Οίτη. Η καταστροφή των βιοτόπων, η λαθροθηρία κυρίως από αλλοδαπούς, η κατασκευή καταλυµάτων χειµερινού τουρισµού είναι οι κυριότεροι παράγοντες για τον αφανισµό του είδους. Το 50% των αγριόγιδων ζει στη βόρεια και κεντρική Πίνδο, µε επίκεντρο τον ορεινό όγκο της Κόνιτσας, που αποτελεί το

ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Public Issue: Προηγείται η Ν∆ µε 28,5% έναντι 27,5% του ΣΥΡΙΖΑ Μια µονάδα είναι η διαφορά της Νέας ∆ηµοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ στη µάχη για την πρωτιά ως προς την εκλογική επιρροή. Σύµφωνα µε το Βαρόµετρο του Σκάι και της Public Issue, η Ν∆ συγκεντρώνει 28,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 27,5%, η ΧΑ είναι τρίτο κόµµα µε 11%, 8% καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, 7% η ΑΝΕΛ και το ΚΚΕ, και 3% η ∆ΗΜΑΡ που είναι στο όριο για την είσοδό της στη Βουλή. Όλα τα υπόλοιπα κόµµατα συγκεντρώνουν 8%. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα γνώµης µετά τη διάλυση της τρικοµµατικής κυβέρνησης και τη δηµιουργία νέας από Ν∆ και ΠΑΣΟΚ. Η εντύπωση από τον ανασχηµατισµό είναι αρνητική σε ποσοστό 52%, ουδέτερη σε 25%, και γενικά θετική σε ποσοστό 23%. Ως προς τις µεταβολές στην εκλογική επιρροή, η Ν∆ χάνει σε ένα µήνα 1 ποσοστιαία µονάδα µε 28,5% τον Ιούνιο του 2013 και 27,5% τον Ιούλιο του 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ παραµένει σταθερός στο 27,5%, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο 1,5% (από 6,5% στο 8%), οι ΑΝΕΛ σηµειώνουν άνοδο 1% (από 6% τον Ιούνιο σε 7% τον Ιούλιο), η ΧΑ µείωση 0,5% (από 11,5% στο 11%), η ∆ΗΜΑΡ πτώση 1,5% (από 4,5% στο 3%),

«βασίλειο» του είδους, για τον λόγο αυτό έγινε εκεί ηµερίδα µε θέµα την προστασία του ζώου. «Το αγριόγιδο αποδεκατίζεται και χρόνο µε τον χρόνο ο πληθυσµός του µειώνεται, ενώ όλα τα µηνύµατα είναι αρνητικά για την αντιστροφή της κατάστασης. Υψώνουµε κραυγή αγωνίας προς όλους για την προστασία του είδους, γιατί το αγριόγιδο προστατεύεται από το 1969, οπότε και απαγορεύτηκε το κυνήγι του», είπε στο «Εθνος» ο βιολόγος, διευθυντής προγραµµάτων της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Λάζαρος Γεωργιάδης, που ήταν µεταξύ των οµιλητών στην εκδήλωση. Η βόρεια Ελλάδα µε τα µεγάλα υψόµετρα, τις απότοµες βουνοκορφές και τα κατάφυτα φαράγγια αποτελεί ιδανικό βιότοπο για το αγριόγιδο, που µετρά σήµερα περίπου 20 πληθυσµιακές οµάδες σε διάφορα βουνά, αριθµώντας συνολικά 700 άτοµα.

το ΚΚΕ άνοδο 1 ποσοστιαίας µονάδας (από 6% στο 7%) και τα υπόλοιπα κόµµατα καταγράφουν πτώση 0,5% (από 8,5% τον Ιούνιο στο 8% τον Ιούλιο). Η Ν∆ έχει κερδίσει σε εκτίµηση επιρροής 2,5% από το Σεπτέµβριο του 2012 ώς τον Ιούλιο του 2013 (από 26% σε 28,5% µε ανώτερο σηµείο το 29,5% του Ιουνίου), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απολέσει το ίδιο χρονικό διάστηµα 3%, (από 30,5% σε 27,5%). Aναφορικά µε τις µεταβολές στη δηµοτικότητα των πολιτικών κοµµάτων, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει σε 1 µήνα 8 ποσοστιαίες µονάδες µε 16% τον Ιούνιο του 2013 και 24% τον Ιούλιο του 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει 4 µε 34% τον Ιούνιο και 38% τον Ιούλιο, το ΚΚΕ παραµένει σταθερό (30%), και η ΧΑ χάνει 1 µονάδα (από 15% σε 14%). Η Ν∆, η ∆ΗΜΑΡ και η ΑΝΕΛ καταγράφουν πτώση 2% (από 34% σε 32%, από 37% σε 35% και από 32% σε 30% αντίστοιχα). Η Ν∆ έχει χάσει ποσοστό 6% σε δηµοτικότητα από το Σεπτέµβριο του 2012 έως τον Ιούλιο του 2013 (από 38% σε 32%), ενώ το ίδιο χρονικό διάστηµα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει 4% (από 42% σε 38%). Καλύτερο κόµµα της αντιπολίτευσης αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ µε 26%, και ακολουθούν ∆ΗΜΑΡ και ΚΚΕ µε 13%, ΧΑ µε 12% και ΑΝΕΛ µε 10%. 30% των ερωτηθέντων πάντως δεν θεωρεί ότι κανένα από αυτά δεν ασκεί ικανοποιητική αντιπολίτευση.

Το χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι τα όρθια κέρατα µε κυρτές απολήξεις, ενώ το τρίχωµά του είναι καφέ και στο λευκό του κεφάλι φέρει δύο σκούρες πλευρικές λωρίδες. «Το είδος αυτό µπορεί να µην έχει οικονοµική αξία, αλλά είναι ανεκτίµητο, γι΄αυτό η διαχείριση και η προστασία του δεν πρέπει να γίνεται µε οικονοµικούς όρους. Βρισκόµαστε στο σηµείο-µηδέν αναφορικά µε τον πληθυσµό και οι µεγάλες απειλές του είναι η λαθροθηρία, οι φωτιές και η ανεξέλεγκτη ανθρώπινη δραστηριότητα», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Το αγριόγιδο θεωρείται σπάνιο είδος ακόµη και στις περιοχές που συγκεντρώνει µεγάλες πληθυσµιακές πυκνότητες για τα ελληνικά δεδοµένα και οι πληθυσµοί δεν επικοινωνούν σχεδόν ποτέ µεταξύ τους.

Είναι το µοναδικό, άγριο οπληφόρο ζώο που απαντάται σε µόνιµη βάση στις απόκρηµνες πλαγιές, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες στα µεγάλα υψόµετρα, πάνω από τα όρια των δασών και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην τροφική αλυσίδα. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, αποτελεί προστατευόµενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.Το αγριόγιδο τρέφεται κυρίως µε ποώδη φυτά, φύλλα, κλαδάκια δέντρων και λειχήνες, ζευγαρώνει τους φθινοπωρινούς µήνες και γεννά ένα ή σπανιότερα δύο µικρά τον Μάιο. Τα αρσενικά εγκαταλείπουν το κοπάδι σε ηλικία 2-3 χρόνων, ενώ τα θηλυκά µε τα µικρά τους σχηµατίζουν κοπάδια. Στην Ελλάδα τα κοπάδια αποτελούνται από 1030 άτοµα, αναφέρει δηµοσ΄΄ιευµα του Έθνους


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 22 δισεκατοµµύρια ευρώ από την ΕΕ στην έρευνα και την καινοτοµία Πάνω από 22,58 δισεκατοµµύρια ευρώ αποφάσισε να επενδύσει η Κοµισιόν και τα κράτη -µέλη της ΕΕ για έρευνα και καινοτοµία σε τοµείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων θα διατεθεί σε πέντε συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στους τοµείς των φαρµάκων, της αεροναυτικής, των βιοµηχανιών βιολογικής βάσης, των καυσίµων, και των ηλεκτρονικών εφαρµογών. Η Επιτροπή προσδοκά ότι οι ερευνητικές αυτές συµπράξεις θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαÀκής βιοµηχανίας σε τοµείς που παρέχουν ήδη περισσότερες από 4 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας και παράλληλα θα δώσουν λύσεις σε µείζονες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα ή η παροχή αντιβιοτικών της επόµενης γενιάς. "Η ΕΕ πρέπει να παραµείνει στην παγκόσµια πρωτοπορία στρατηγικών τεχνολογικών τοµέων που προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Αυτή η δέσµη επενδύσεων στην καινοτοµία συνδυάζει τις δηµόσιες και ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και αποδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο ότι ο προÁπολογισµός της ΕΕ είναι προÁπολογισµός για την ανάπτυξη", δήλωσε ο πρόεδρος της ΕυρωπαÀκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να γίνουν επενδύσεις έρευνας και καινοτοµίας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, µε στόχο τη στήριξη του «Ενιαίου ΕυρωπαÀκού Ουρανού», µε περίπου 8 δισ. ευρώ από το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020», 10 δισ. ευρώ από τη βιοµηχανία και περίπου 4 δισ. ευρώ από τα κράτη - µέλη της ΕΕ.

ΚΙΝΑ: Χιλιάδες άστεγοι και αγνοούµενοι από τις πληµµύρες Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι επιπτώσεις από τις µεγάλες πληµµύρες στην νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν στην Κίνα. Έχουν γίνει καθιζήσεις και κάτω από τις λάσπες βρέθηκαν περίπου 40 άνθρωποι. Στο σηµείο βρίσκονται οµάδες διασωστών αλλά και ντόπιων κατοίκων, οι οποίοι προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους κατάφεραν να επιζήσουν.Σε άλλη περιοχή της Σιτσουάν, από τη δύναµη του νερού καταστράφηκε γέφυρα οδικής κυκλοφορίας και έξι αυτοκίνητα έπεσαν στο νερό. Νεκροί ανασύρθηκαν δύο άνθρωποι.Άλλοι τρεις άνθρωποι πρόλαβαν να σωθούν την τελευταία στιγµή από το ορµητικό ποτάµι, ενώ άλλοι έξι αγνοούνται µετά την κατάρρευση της γέφυρας. Το επίσηµο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο και τρία µίνι βαν έπεσαν στον χείµαρρο, όταν η περισσότερο από 40 ετών παλιά γέφυρα έσπασε λίγο πριν το µεσηµέρι στην πόλη της Jiangyou στη δυτική επαρχία του Σιτσουάν. Σύµφωνα µε το αρµόδιο υπουργείο, οι πληµµύρες στη Σιτσουάν από την Κυριακή έχουν επηρεάσει µια περιοχή που είναι το σπίτι για 360.000 άτοµα, και αναγκάζοντας άλλα 6.100 να τα εκκενώσουν.

Ανατριχιαστικά ντοκουµέντα σε έκθεση για την ακροδεξιά βία στη Γερµανία Πολλοί άνθρωποι στη Γερµανία δεν γνωρίζουν την έκταση της ακροδεξιάς βίας στη χώρα τους. Οπως µεταδίδει η ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle, µια έκθεση στη Βόννη θέλει τώρα να αλλάξει

αυτή την εικόνα παρουσιάζοντας 169 θύµατα από το 1990. «Νέοι σκοτώνουν νέους». Η Σβένια δεν µπορεί να πιστέψει αυτά που διαβάζει. Πάνω από τέσσερεις ώρες τρεις νεοναζί στο Βρανδεµβούργο βασάνιζαν το 2002 έναν δεκαεφτάχρονο, µέχρι που ξεψύχησε. Εξαιτίας των γλωσσικών δυσκολιών που είχε και του ντυσίµατός του τον θεωρούσαν «κατώτερο». Το πτώµα του βρέθηκε σε έναν υπόνοµο. «Είµαι πραγµατικά σοκαρισµένη, θα διάβαζα κι άλλα αν υπήρχαν. Ποτέ δεν σκέφθηκα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το βρίσκω πραγµατικά φοβερό» λέειµια µαθήτρια η Σβένια. Λίγο παρακάτω κρέµονται οι φωτογραφίες τριών νέων µεταναστών του Βίκτορ, του Βάλντεµαρ και του Αλεξάντερ. ∆εκαπέντε, δεκαέξι και δεκαεφτά χρόνων αντίστοιχα. Το 2003 σκότωσαν µε µαχαιριές στην καρδιά έναν 17χρονο ακροδεξιό στη Βάδη Βυρτεµβέργη. Ο νεαρός, έξω από µια ντισκοτέκ στην οποία είχε απαγόρευση εισόδου, επιτέθηκε σε έναν πανκ. Ο Λούκας, ένας συµµαθητής της Σβένιας µπορεί πολύ καλά να φανταστεί αυτή την κατάσταση έξω από µια ντισκοτέκ. Ανάµεσα στα 169 θύµατα της ακροδεξιάς βίας από το 1990 βρίσκονται και δώδεκα παιδιά ηλικίας µέχρι 14 χρόνων. Η Κριστίνα Κράους ήθελε να πάρει µέρος στο σεµινάριο γιατί απλά στην περιοχή της υπάρχουν πολλά τέτοια κρούσµατα ακροδεξιάς βίας. Αισθάνεται άραγε καλά οπλισµένη για να αντιµετωπίσει την ακροδεξιά βία ; «Όχι» απαντά κουνώντας το κεφάλι της. «Είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να ξέρουµε από το Ποινικό ∆ίκαιο, από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όλα αυτά στην εκπαίδευση δεν µπορούσαµε να τα µάθουµε σε βάθος. Για την ακροδεξιά όταν εγώ έκανα την εκπαίδευση το 1997 δεν µάθαµε απολύτως τίποτα».

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η εποχή που γεννιέται το µωρό επηρεάζει την µετέπειτα υγεία του

Τα παιδιά που γεννιούνται τους χειµερινούς µήνες έχουν µετέπειτα περισσότερα προβλήµατα υγείας, βραδύτερη ανάπτυξη, ενώ κινδυνεύουν να πεθάνουν πρόωρα, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύονται στο επιστηµονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences. Οι ερευνητές Τζάνετ Κάρι και Χέινς Σβαντ του Κέντρου Υγείας και Ευηµε

ρίας του Πανεπιστηµίου Πρίνστον, µελέτησαν περισσότερα από 1,4 εκατοµµύρια παιδιά που είχαν γεννηθεί από περίπου 647.000 µητέρες. Η ανάλυση έδειξε ότι η πιθανότητα πρόωρης γέννησης (τουλάχιστον κατά µία εβδοµάδα) είναι κατά µέσο όρο 13% µεγαλύτερη για τα παιδιά που συνελήφθησαν τον µήνα Μάιο, σε σχέση µε όσα συνελήφθησαν άλλους µήνες του έτους. Ως βασική αιτία γι' αυτή τη διαφορά, οι ερευνητές θεωρούν τη γρίπη: ένα παιδί που συλλαµβάνεται τον Μάιο, αναµένεται να γεννηθεί τον Φεβρουάριο, µια εποχή που η γρίπη βρίσκεται σε έξαρση και, όπως έχει

επιβεβαιωθεί από προηγούµενες µελέτες, µπορεί να προκαλέσει πρόωρο τοκετό, αν η µητέρα νοσήσει από γρίπη. Αυτός είναι, άλλωστε, ένας λόγος που οι γιατροί συστήνουν στις εγκύους να εµβολιάζονται κατά της γρίπης, ώστε να αποφύγουν τυχόν επιπλοκές. Η µελέτη διαπίστωσε ακόµα ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στον µήνα της σύλληψης και στο βάρος του µωρού κατά τη γέννησή του. Τα βρέφη που συλλαµβάνονται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ζυγίζουν κατά τη γέννα οκτώ έως εννέα γραµµάρια περισσότερα κατά µέσο όρο, σε σχέση µε όσα συλλαµβάνονται άλλες εποχές του χρόνου. Αυτή η µικρή αύξηση του βάρους του µωρού είναι πιθανό ότι σχετίζεται µε την εποχικά διαφοροροποιγηµένη αύξηση του βάρους της εγκύου.

Οι γυναίκες τείνουν να παχαίνουν περισσότερο κατά την εγκυµοσύνη, όταν συλλαµβάνουν κατά το τρίµηνο Ιουνίου-Αυγούστου από ό,τι τον Ιανουάριο, ίσως επειδή το καλοκαίρι τρέφονται καλύτερα. Προηγούµενες µελέτες έχουν συσχετίσει τον µήνα της σύλληψης και µε άλλους παράγοντες, όπως το δείκτη νοηµοσύνης του παιδιού, το ύψος, τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών, αλλά και µε πιο µακρόχρονα αποτελέσµατα, όπως το ύψος του εισοδήµατος του ως ενήλικου και το προσδόκιµο ζωής του. Σηµειωτέον ότι, για λόγους ασαφείς, οι γυναίκες που είναι ανύπαντρες και έχουν χαµηλότερο µορφωτικό και εισοδηµατικό επίπεδο, τείνουν να συλλαµβάνουν συχνότερα κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους από ό,τι στο δεύτερο.


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α Υλοποίηση του µέτρου της προκαταβολής σύνταξης κατά 50% του βασικού µισθού για 1.126 υπαλλήλους του ∆ηµοσίου Την έναρξη υλοποίησης του µέτρου της προκαταβολής σύνταξης κατά 50% του βασικού µισθού για 1.126 υπαλλήλους του ∆ηµοσίου ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος ΣταYκούρας. Όπως τόνισε, "εφεξής, λοιπόν, την 10η µέρα κάθε µήνα θα πιστώνεται στους λογαριασµούς των εξερχοµένων της υπηρεσίας δικαιούχων η προβλεπόµενη προκαταβολή σύνταξης µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών. Σηµειώνεται, για ακόµα µία φορά, ότι πρόκειται για συνταξιοδοτική ρύθµιση που είναι πέραν των δεσµεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών µας, επιδιώκοντας την έµπρακτη στήριξη της καθηµερινότητας µεγάλης µερίδας των συµπολιτών µας". Γνωστοποίησε επίσης έχει µειωθεί µεσοσταθµικά, η χρονική διάρκεια για την απονοµή της σύνταξης στους δικαιούχους που έχουν καταθέσει αίτηση πριν το Μάρτιο του 2013, στους 5 µε 6 µήνες φέτος, από 11 µε 12 µήνες που ήταν το καλοκαίρι του 2012. Ακόµη, όπως τόνισε, "προχωρά, µε εντατικούς ρυθµούς, η διαδικασία εξακρίβωσης των πραγµατικά δικαιούχων συνταξιούχων και αποκατάστασης δικαιοσύνης, αξιοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012". Με βάση τα στοιχεία της εν λόγω διαδικασίας, µέχρι και το τέλος Ιουνίου 2013: • Οι µη απογραφέντες συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου ανέρχονταν σε 1.996, στους οποίους έχει διακοπεί η καταβολή των συντάξεων τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 169/2007 (ΦΕΚ Α' 210, 31.08.2007). Η έρευνα συνεχίζεται µέχρι και σήµερα για τον εντοπισµό, περίπτωση προς περίπτωση, των 1.996 µη καταγραφέντων συνταξιούχων. • Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων ανέρχονταν σε 33.653.571 ευρώ, εκ των οποίων ύστερα από την αναζήτηση των αρµοδίων υπηρεσιών βρέθηκαν τα 17.410.214 ευρώ. • Για το υπόλοιπο ποσό των 16.243.357 ευρώ, η αναζήτηση συνεχίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. • Κατά τη διαδικασία της απογραφής, προέκυψε ότι σε 2.628 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά µετά το θάνατο τους και για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών από την ηµεροµηνία διαγραφής τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Από αυτές, έχουν εντοπιστεί µέχρι στιγµής 149 περιπτώσεις µε οφειλόµενα ποσά άνω των 30.000 ευρώ έκαστη, για τις οποίες δεν είχε γίνει η επιβεβληµένη ενηµέρωση των υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, ενώ δεν βρέθηκε και το ποσό των 10.569.347 ευρώ που είχε κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεµφθεί στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Το δηµοσιονοµικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία διαγραφής των θανόντων συνταξιούχων ανέρχεται σε 831.535 ευρώ ανά µήνα. Τα αποτελέσµατα αυτά, σε καµία περίπτωση δεν δύναται να αποτελέσουν αφορµή εφησυχασµού. Αντιθέτως, συνιστούν έναυσµα εντατικοποίησης της προσπάθειας, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η καθηµερινότητα των συµπολιτών µας σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο, όπως αυτό των συντάξεων.

Τελειώνει η προθεσµία

-Μέχρι σήµερα η κατάθεση των µηχανογραφικών Εως και σήµερα Παρασκευή, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) θα µπορούν οι υποψήφιοι φοιτητές να καταθέσουν τα µηχανογραφικά τους στο υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα http://exams.minedu.gov.gr και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το µηχανογραφικό τους δελτίο. Στη σχετική µε τις εξετάσεις ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου, οι υποψήφιοι µπορούν να βρουν έντυπο µε τις οδηγίες για τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού, όπως και στοιχεία για τον αριθµό εισακτέων, τις βάσεις παλιότερων ετών και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα µπορεί να οριστικοποιήσει το µηχανογραφικό του.

Με απόφαση του Εφετείου αποφυλακίζεται ο απεργός πείνας Κώστας Σακκάς Το Εφετείο αποφάσισε την Πέµπτη την αποφυλάκιση του απεργού πείνας Κώστα Σακκά. Το Συµβούλιο Εφετών είχε αναβάλει δύο φορές τη συνεδρίαση, ενώ ο Σακκάς είναι απεργός πείνας για 38η ηµέρα και σύµφωνα µε τους γιατρούς βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ο Κώστας Σακκάς που κατηγορείται για συµµετοχή στην οργάνωση «Συνωµοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» διεκδικούσε την άµεση αποφυλάκισή του, καθώς είχε ήδη συµπληρώσει 31 µήνες προφυλάκισης -πέραν κάθε νόµιµου ορίου- χωρίς να έχει δικαστεί. Παρά ταύτα, το Συµβούλιο Εφετών αποφάσισε προσφατα να επεκτείνει χρονικά την προφυλάκισή του κατά 6 µήνες.

Έως και 300 ευρώ το πρόστιµο για το παράνοµο κάµπινγκ Τσουχτερό πρόστιµο για τους ελεύθερους κατασκηνωτές από εδώ και πέρα καθώς ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προβλέπει αύξηση του προστίµου για το ελεύθερο κάµπινγκ από τα 147 ευρώ στα 300 ευρώ. Σύµφωνα µε τον Ελεύθερο Τύπο, ο διπλασιασµός του προστίµου που περιλαµβάνεται στο προσχέδιο νόµου για τον τουρισµό έχει ξεσηκώσει τις αντιδράσεις των ελεύθερων κατασκηνωτών, οι οποίοι µάλιστα λόγω της οικονοµικής κρίσης έχουν αυξηθεί τα ιδιαίτερα χρόνια. "Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 300 ευρώ ανά άτοµο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά µεταφορικό µέσο, που επιβάλλεται από το αστυνοµικό ή λιµενικό όργανο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) του ν.2696/1999 (Α' 57). Σε ελέγχους από µικτά συνεργεία, την ποινή του προστίµου επιβάλλει το αστυνοµικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο", αναφέρει το προσχέδιο νόµου. Ωστόσο, οι κατασκηνωτές δεν πτοούνται. "Εγώ δεν πρόκειται να σταµατήσω να κάνω ελεύθερο κάµπινγκ, θα προσέχω όµως περισσότερο", λέει στην εφηµερίδα µια 30χρονη κατασκηνώτρια.

ΕΛΛΑ∆Α Προς νέα αύξηση οδεύουν τα δικαστικά παράβολα Σε νέα αύξηση των δικαστικών παραβόλων θα προχωρήσει η Κυβέρνηση σύµφωνα µε το προσχέδιο του νέου µνηµονίου, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες των δικηγορικών συλλόγων της χώρας ότι η αύξηση των παρ αβόλων δεν αποσκοπεί στην αποσυµφόρηση των πινακίων στα ∆ικαστήρια, άλλα στην είσπραξη εσόδων στο δηµόσιο ταµείο. Σηµειώνεται πως την τελευταία τριετία τα δικαστικά παράβολα έχουν αυξηθεί και στις τρεις βαθµίδες δικαιοσύνης, πολιτική, ποινική και διοικητική, µε αποτέλεσµα να τίθεται πλέον εν αµφιβόλω, µέσα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, η πραγµατική δυνατότητα του πολίτη προσφυγής στον θεσµό της έννοµης προστασίας. Είναι ενδεικτικό πως µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 5ης ∆εκεµβρίου 2012 (ΦΕΚ Α 237 5.12.2012) επήλθε σηµαντική αλλαγή στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου σε υποθέσεις σχετικά µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (νόµος 3886/2010) και συγκεκριµένα στο καταβλητέο παράβολο, το οποίο από 100 ευρώ αναπροσαρµόστηκε στο 1% της προZπολογισθείσας αξίας της σύµβασης. Με τη ρύθµιση αυτή η αξία του παραβόλου- αν υπολογίσει κανείς ότι η αξία των δηµοσίων συµβάσεων αποτιµάται σε πολλές χιλιάδες ευρώ- αυξήθηκε κατακόρυφα µε αποτέλεσµα η προσφυγή των ενδιαφεροµένων στη διαδικασία του ν.3886/2010 να καθίσταται εξαιρετικά δαπανηρή ως και τελικά ασύµφορη.

∆ύο συλλήψεις σε Πολύγυρο και Παναγιά Χαλκιδικής Μετά τις νέες προφυλακίσεις για τις Σκουριές ∆ύο άτοµα συνελήφθησαν στα επεισόδια που ξέσπασαν την Τετάρτη αρχικά στον Πολύγυρο και αργότερα στο κόµβο της Μεγάλης Παναγίας στη Χαλκιδική, µετά τις νέες προφυλακίσεις κατοίκων της Ιερισσού για συµµετοχή στην εµπρηστική επίθεση του περασµένου Φεβρουαρίου στις Σκουριές. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη ένας 17χρονος έξω από τα δικαστήρια του Πολυγύρου, µόλις έγινε γνωστή η σύµφωνη γνώµη εισαγγελέα και ανακριτή για την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουµένων. Ο ανήλικος γιος ενός εκ των προφυλακισθέντων συνελήφθη όταν επιχείρησε να διασπάσει τον αστυνοµικό κλοιό προκειµένου να πλησιάσει τον πατέρα του. Η δεύτερη σύλληψη εντός 73χρονου σηµειώθηκε κατά τα απογευµατινά επεισόδια στον κόµβο της Μεγάλης Παναγίας. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, κάτοικοι της βορειοανατολικής Χαλκιδικής, που διαµαρτύρονταν για τις προφυλακίσεις των συντοπιτών τους, απέκλεισαν τον επαρχιακό δρόµο Παλαιοχωρίου - Μεγάλης Παναγιάς και άναψαν φωτιές. Όταν οι αστυνοµικοί επενέβησαν οι διαδηλωτές συνεπλάκησαν µαζί τους, µε αποτέλεσµα να συλληφθεί ο ηλικιωµένος άντρας. Οι δύο συλληφθέντες αναµένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία Πληµµελειοδικών Πολυγύρου. Στο µεταξύ, κάτοικοι της Ιερισσού παραµένουν στα οδοφράγµατα που έχουν στήσει στις δύο εισόδους του χωριού. Σύµφωνα µε τις αστυνοµικές Αρχές, µέχρι στιγµής δεν αναφέρθηκαν προβλήµατα σε ό,τι αφορά τη διέλευση των οχηµάτων.


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974470178 (12.7.13) Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταzκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆οÀράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό ΚαραÀσκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆οÀράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744

καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11)

(19.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9)

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΠΡΟ ΣΩΠΙΚ Ο Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε

Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προjπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

ΤΕ ΧΝΙ ΚΟ ΓΡΑΦΕ ΙΟ

(13.2.13) Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρωÀνές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος

(5.4.13)

Τηλ.: 210 5572047 6932638453

Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθερα-

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

πείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102

(18.3.13)

(1.13)

(11.10)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑDΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ο υ Αθη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

15.5

17.6


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Το πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου αναµένεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος νόµος για τα αυθαίρετα

Με αυστηρούς όρους η ρύθµιση οφειλών - Επιβολή προστίµου στους ασυνεπείς

Μ

ε νέα εγκύκλιο άνοιξε, πάντως, η διαδικασία για τις νέες οφειλές (πάγια ρύθµιση), δηλαδή για τις οφειλές που βεβαιώνονται από τη 1η Ιανουαρίου, οι οποίες αισίως ξεπέρασαν τα 3,6 δισ ευρώ. Από τις 25 Ιουλίου η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ η καταβολή των δόσεων θα γίνεται µε πάγια εντολή πληρωµής. Η εξόφληση θα γίνεται έως 12 µηνιαίες δόσεις και έως 24 για έκτακτες οφειλές π.χ. από φόρο κληρονοµιάς, µε ελάχιστη δόση 15 ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν αδυναµία εξόφλησης, να έχουν υποβάλει δηλώσεις εισοδήµατος και ΦΠΑ τη τελευταία 5ετία αλλά και να δηλώνουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, έτσι ώστε αφενός να διαπιστώνεται ότι βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία αφετέρου να λαµβάνονται µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εάν κρίνεται ότι έτσι διασφαλίζονται τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου. Η ρύθµιση χάνεται εάν, µεταξύ άλλων, ο οφειλέτης δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, δεν καταβάλει την τυχόν µία εκπρόθεσµη δόση της ρύθµισης µε την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης, δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ' όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους. Τι προβλέπει η εγκύκλιοςγια τον τρόπο εξόφλησης των οφειλών προς το ∆ηµόσιο 1) παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των οφειλών έως και σε 12 µηνιαίες δόσεις. Μόνον οι οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία (δηλαδή τα χρέη από φόρους κληρονοµιάς, γονικής παροχής, δωρεάς κ.λπ. και γενικότερα τα χρέη που δεν προέρχονται από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά όπως το εισόδηα και ο ΦΠΑ ή από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια, συµβάσεις κλπ), δύνανται να ρυθµίζονται και σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις άνω των 12 και µέχρι τις 24. 2) Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας των οφειλών του προς το ∆ηµόσιο µηνιαίας διάρκειας. 3) Στην «πάγια ρύθµιση» υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων (έως και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής) οφειλών που δεν έχουν µπει σε ρύθµιση. ∆ύνανται επίσης να υπαχθούν και: α) οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες (έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής) οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, β) µη ληξιπρόθεσµες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον µία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη

κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ρύθµισης. 4) Η υπαγωγή στη ρύθµιση δεν έχει ηµεροµηνία λήξεως. Η αίτηση υπαγωγής µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, όχι όµως στην εφορία αλλά µόνον ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτυακής εφαρµογής. Μεταβατικά, µέχρι και την 25η-7-2013 ή για όσο διάστηµα υφίσταται τεχνική αδυναµία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία (∆.Ο.Υ. ή Τελωνείο). Η εξόφληση των δόσεων θα πραγµατοποιείται υποχρεωτικά στις τράπεζες ή τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, µε πάγια εντολή πληρωµής. 5) Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηµατική και την περιουσιακή του κατάσταση (θα χρειαστεί να δηλώσει µε κάθε λεπτοµέρεια την κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε µορφής). 6) Για χρέη άνω των 50.000 ευρώ οι οφειλέτες πρέπει να προσκοµίσουν υποχρεωτικά βεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή περί της ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων που έχουν δηλώσει, ενώ για χρέη άνω των 150.000 ευρώ πρέπει να προσκοµισθούν επιπλέον εγγυήσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες (εγγυητική επιστολής τράπεζας για όλο το διάστηµα της ρύθµισης για το σύνολο της ρυθµιζόµενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων ή εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων για τη διασφάλιση της οφειλής). 7) Εφόσον ο φορολογούµενος δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της προθεσµίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειµένου να ρυθµίσει τις οφειλές του. 8) Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 15 ευρώ. 9) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής µιας δόσης, το ποσό της δόσης αυτής θα επιβαρύνεται µε προσαύξηση 15% και το συνολικό προσαυξηµένο ποσό θα πρέπει να εξοφλείται εντός της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης. 10) Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση θα επιβαρύνονται µε ετήσιο επιτόκιο υπερηµερίας 8,5%. 11) Εξαιρούνται από τη ρύθµιση οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Μάλιστα οι οφειλέτες θα πρέπει να δηλώνουν µε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί. Αντίθετα στη ρύθµιση δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχουν αθωωθεί. Επίσης στη ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν τα χρέη πτωχών οφειλετών.

Εντός των επόµενων ηµερών αναµένεται να κατατεθεί στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής και θα προβλέπει σηµαντικές βελτιώσεις στην καταβολή των δόσεων του προστίµου. Εκτός από την αύξηση του αριθµού των δόσεων σε 60, οι ενδιαφερόµενοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρούν ανά εξάµηνο το ποσόν της δόσης αναλόγως των πραγµατικών οικονοµικών δυνατοτήτων τους. Εάν το πρόστιµο έχει δηλωθεί έως το τέλος του 2013, θα µπορεί να αποπληρωθεί µέχρι και σε 100 δόσεις. Επίσης, µακροχρόνια άνεργοι θα µπορούν να νοµιµοποιούν την κύρια κατοικία τους µε το 50% του προστίµου. Από την εφαρµογή του νόµου αναµένεται να εξοικονοµηθούν πόροι πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ αφού -όπως δήλωσε στον ΣΚΑ¤ ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης- θα αξιοποιηθεί το σύνολο του επιστηµονικού προσωπικού του υπουργείου και των υπηρεσιών του στη σύνταξη των µελετών και νοµοσχεδίων του υπουργείου.

Πρόστιµο 4,4 εκατ ευρώ στην ∆ΕΗ από την ΡΑΕ για το µονοπώλιο Αιτία για την επιβολή του προστίµου ήταν η καθυστέρηση της ∆ΕΗ στην κατάρτιση των νέων τιµολογίων ρεύµατος για βιοµηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο µέσης τάσης. Οι βιοµηχανίες είχαν προσφύγει κατά της ∆ΕΗ από τις αρχές του 2012. Αιτία για την επιβολή της ποινής ήταν η καθυστέρηση στην κατάρτιση των νέων τιµολογίων ρεύµατος για τις µεγάλες βιοµηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο µέσης τάσης. Η απόφαση ελήφθη ενώ επίκεινται µειώσεις στα εν λόγω τιµολόγια, της τάξης του 15 %, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις τόσο της διοίκησης της ∆ΕΗ όσο και του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το πρόστιµο επιβλήθηκε ύστερα από προσφυγή βιοµηχανικών επιχειρήσεων που στράφηκαν κατά της απόφασης της ∆ΕΗ, του Φεβρουαρίου 2012, να εφαρµόσει ενιαίο τιµολόγιο στη µέση τάση. Μεσολάβησε επίσης απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία η ∆ΕΗ καλείτο να καταρτίσει έως την 1η Ιανουαρίου του 2013 τουλάχιστον τρία τιµολόγια µέσης τάσης, ανάλογα µε το προφίλ ζήτησης των πελατών, κάτι που µέχρι στιγµής δεν έχει γίνει. Η ΡΑΕ σηµειώνει στην απόφασή της ότι µε την καθυστέρηση αυτή η ∆ΕΗ δηµιουργεί προÁποθέσεις σοβαρής οικονοµικής ζηµίας, τόσο στους πελάτες αυτούς, όσο και στην εθνική οικονοµία.

Thriassio 20130712  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you