Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι των οικογενειακών επιδοµάτων Στις οικονοµικά «αδύναµες» οικογένειες η µερίδα του λέοντος

Εξελίσσονται οι εργασίες διαµόρφωσης του χώρου στάθµευσης στο ΣΚΑ Αχαρνών και τον Προαστιακό - Θα παραδοθεί προς χρήση στο κοινό στο τέλος Αυγούστου

Óåë. 9

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2277 ∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Óåë. 3

Σοκ και δέος στους ∆ήµους

Νέες θέσεις εργασίας στον ∆ήµο Μάνδρας -Ειδυλλίας Χρηµατοδότηση µέσω ΤοπσΑ 380 χιλιάδων ευρώ που αντιστοιχούν σε 90 θέσεις εργασίας

Για την πρόθεση κατάργησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και µεταφοράς των υπαλλήλων στην ΕΛ. ΑΣ. Σåë. 3-4

Κάλεσµα προς τους νέους δηµιουργούς να σχεδιάσουν το «λογότυπο» και τη σηµαία της πόλης απευθύνει ο ∆ήµος Ασπροπύργου . Στους νικητές του διαγωνισµού θα απονεµηθεί τιµητική πλακέτα για την προσφορά τους Σåë. 5

Ελέγχους στον Παραλιακό δρόµο Αλεποχωρίου - Σχίνου, µε τη συνοδεία της τεχνικής υπηρεσίας, πραγµατοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Στ. ∆ήµου Σåë. 5

- Γιατί οι ∆ήµοι Φυλής, Ασπροπύργου και Αχαρνών βρίσκονται ανάµεσα στους ∆ήµους που πιθανόν να εφαρµοστεί το µέτρο Óåë. 2-9

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του Π.Σ. Αττικής

Óåë. 7

Πή ρ αν τ α π τυ χί α τ ου ς οι λι λι πο ύτ ει οι µα θητ έ ς τω ν Πα ιδ ι κώ ν Στ αθµ ών ∆ή µο υ Α χαρ νώ ν Στη µεγάλη καλοκαιρινή γιορτή που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης Σåë. 4

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΙΟΝΑΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Óåë. 10-11


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: ∆ευτέρα 8.7.2013 Καιρος : Γενικά αίθριος 'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 23 έως 33 βαθµούς κελσίου.

Ε ΟΡ ΤΟ ΛΟ ΓΙΟ Προκόπης, Προκοπία, Θεόφιλος,

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Σοκ και δέος στους ∆ήµους Για την πρόθεση κατάργησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και µεταφοράς των υπαλλήλων στην ΕΛ. ΑΣ.

Θεοφίλη, Φιλιώ

- Γιατί οι ∆ήµοι Φυλής, Ασπροπύργου και Αχαρνών βρίσκονται ανάµεσα στους ∆ήµους που πιθανόν να εφαρµοστεί το µέτρο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

- Αντιδράσεις από την ΚΕ∆Ε, συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας από την ΠΟΕ- ΟΤΑ

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013 Ελευσίνα Γκολέµη Εµµανουέλα Ιερά Οδός 20 Τηλ.: 210 55 46 448 Αχαρνές Καλαντζόπουλος Βασίλειος Π. Αθηνών 23, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102465432 Μυστακίδου ∆ήµητρα Χ. Λεωφόρος Θρακοµακεδόνων 22Α, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102466608 Ασπρόπυργος Κολλιός Αντώνιος 28ης Οκτωβρίου & Θρασυβούλου Τηλέφωνο: 210 5577719 Άνω Λιόσια Κ. Τζὠνης Σουλίου 30 Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 210 2482990 Μάνδρα Λουκόπουλος Σωτήριος Στρ. Ρόκκα 84 Τηλέφωνο: 210 5556375 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

«Φωτιά» στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάψει η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και τη µεταφορά του προσωπικού στην ΕΛ. ΑΣ.. Πρώτοι στη λίστα ∆ήµοι που αντιµετωπίζουν έντονα οικονοµικά προβλήµατα και έχουν πλεονάζον προσωπικό. Υπό αυτές τις προºποθέσεις και σύµφωνα µε λίστες που έχουν έρθει στη δηµοσιότητα- χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσηµος χαρακτήρας- οι ∆ήµοι Φυλής, Ασπροπύργου και Αχαρνών βρίσκονται σε περίοπτη θέση. Πιο συγκεκριµένα οι φερόµενοι υπό µετάταξη ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί είτε µέσω µετατάξεων είτε µέσω της κινητικότητας αφενός θα υπολογιστούν στους 12.500 του µνηµονιακού στόχου της διαθεσιµότητας και αφετέρου θα «ελαφρύνουν» κυρίως τους µεγάλους δήµους που έχουν πλεονάζον προσωπικό. ΚΕ∆Ε: «Παγκόσµια πρωτοτυπία η κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας» Οι πρώτες αντιδράσεις στο άκουσµα της κυβερνητικής πρόθεσης- πρότασης προς την Τρο¹κα δεν άργησαν να έρθουν. Πρώτη η ΚΕ∆Ε εξέφρασε την αντίθεσή της σε ενδεχόµενη κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και στη µετάταξη των δηµοτικών αστυνοµικών στο υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης εκφράζει η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε). Όπως σηµείωσε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Κ. Ασκούνης, «ουδέποτε είχε τεθεί τέτοιο θέµα, πολλώ δε µάλλον συζητηθεί µε την κυβέρνηση». Συνεχίζοντας, ο κ. Ασκούνης χαρακτήρισε «παγκόσµια πρωτοτυπία την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας» και σηµείωσε ότι «δεν µπορεί τις αστοχίες της κυβέρνησης να τις καλύψει η ∆ηµοτική Αστυνοµία». Με παράσταση διαµαρτυρίας µπροστά στο υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης αντέδρασε, κατ’ αρχάς, η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας από την ΠΟΕ- ΟΤΑ Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ- ΟΤΑ υπογραµµίζει ότι ο «ξαφνικός θάνατος» των εργαζοµένων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ήταν το επόµενο βήµα µετά το «µαύρο» της Ε.Ρ.Τ.

Παράλληλα η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της συνολικής αντίδρασης των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποφάσισε πέραν τις αποχής και της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας στο κτίριο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Αθηναίων : Στάση εργασίας σήµερα ∆ευτέρα Την προκήρυξη στάσης εργασίας σήµερα ∆ευτέρα 8 Ιουλίου για το σύνολο των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις 12.00 το µεσηµέρι µέχρι το τέλος του ωραρίου και συγκέντρωση των εργαζοµένων στην Πλατεία Καρα¹σκάκη στις 12.30 το µεσηµέρι. Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί πορεία προς το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Β. Αγριµάκης: «Περιορίζεται ο ρόλος της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης των ∆ήµων µε τέτοιες αποφάσεις» Μιλώντας για το θέµα ο αντιδήµαρχος Ελευσίνας, υπεύθυνος για τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, Βασίλης Αγριµάκης επεσήµανε: «Με τέτοιες αποφάσεις ο ρόλος της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης των ∆ήµων περιορίζεται. Κάθε δράση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την λειτουργία της πόλης. Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του θεσµικού πλαισίου των αρµοδιοτήτων της και όχι η κατάργηση τους. Επιτέλους τέλος.... σε αυτό τον κατήφορο. Χάθηκε εντελώς η αξιοπρέπεια του 'Ελληνα για σας κύριοι». Ν. Μελετίου: « «Κλειδί» η ∆ηµοτική για πολλές αρµοδιότητες των ∆ήµων» Από την πλευρά του ο δήµαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, έκανε λόγο αιφνιδιαστική και ανεπίτρεπτη κίνηση µε «θύµα» την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε περιόδους που ο ρόλος θα έπρεπε να ενισχύεται. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο γεγονός οτι η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τον Καλλικράτη ανέλαβε αρµοδιότ Η συνέχεια στη σελ. 9


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Νέες θέσεις εργασίας στον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρηµατοδότηση µέσω ΤοπσΑ 380 χιλιάδων ευρώ που αντιστοιχούν σε 90 θέσεις εργασίας

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Θέσεις εργασίας µέσω των προγραµµάτων ΤοπΣΑ εξασφάλισε ο ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας- όπως επισηµαίνεται για την αντιµετώπιση της ανεργίας στην περιοχή.

Ειδικότερα, , εξασφαλίστηκε κονδύλι, ύψους 380.000 ευρώ µέσω του προγράµµατος ΤοπΣΑ που δίνει το δικαίωµα στην χρηµατοδότηση 90 θέσεων εργασίας στο αµέσως επόµενο διάστηµα. Η συνέχεια στη σελ. 4

Εξελίσσονται οι εργασίες διαµόρφωσης του χώρου στάθµευσης στο ΣΚΑ Αχαρνών και τον Προαστιακό - Θα παραδοθεί προς χρήση στο επιβατικό κοινό στο τέλος Αυγούστου

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¹στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270

Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη διαµόρφωση του χώρου στάθµευσης στον Σιδηροδροµικό Κέντρο Αχαρνών και τον Προαστιακό . Πιο συγκεκριµένα, µετά από πολλές προηγούµενες συνεννοήσεις µε την ΕΡΓΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο Αντιδήµαρχος Παναγιώτης Γκίκας και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος είχαν την Παρασκευή συνάντηση µε τους υπευθύνους του εργοταξίου που θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες στο χώρο στάθµευσης που δηµιουργείται για το ΣΚΑ και τον Προαστιακό. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης του απαρ

αίτητου φωτισµού και σύντοµα θα τοποθετηθούν φράχτες προστασίας του χώρου. θα βελτιωθούν επιπλέον οι συνθήκες πρόσβασης και εξόδου από το χώρο στάθµευσης και στη συνέχεια θα παραδοθεί προς χρήση. Με τη δηµιουργία του χώρου αυτού στον οποίο θα µπορούν να σταθµεύσουν περισσότερα από 200 αυτοκίνητα, θα µειωθεί σηµαντικά το πρόβληµα που έχει επιβαρύνει τις περιοχές που βρίσκονται δίπλα στους σταθµούς. Ο χώρος στάθµευσης αναµένεται να παραδοθεί στο τέλος Αυγούστου.

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Π ήρ αν τα πτυ χ ία το υ ς ο ι λιλιπούτειοι µαθητές των Παιδικών Σ ταθµών ∆ήµου Αχαρνών - Στη µεγάλη καλοκαιρινή γιορτή που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης Ένα απόγευµα γεµάτο χαµόγελα ήταν αυτό της Τετάρτης 3 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία όπου στήθηκε το Χωριό των 8 Παιδικών Σταθµών! Όλο το προσωπικό της ∆ΗΦΑ έβαλε τα καλά του και υποδέχτηκαν όλοι µαζί τα παιδιά που φοίτησαν αυτή τη χρονιά.Η πλατεία γέµισε, από παιδικές φωνές. Οι «αποφοιτήσαντες» λιλιπούτειοι µαθητές πήραν τα πτυχία τους και φόρεσαν τα καπέλα της αποφοίτησης ποζάροντας στο φακό όλο περηφάνια!

Μαζί τους βέβαια ήταν και δασκάλες ! Τα παιδιά πήραν όλα από ένα γλυκό που έφτιαξαν οι µαγείρισσες των παιδικών σταθµών και στα οποία την τελευταία πινελιά έβαλε η κα Βίκυ Καράµπελα, γνωστή σε όλους για τις µαγειρικές και ζαχαροπλαστικές της ικανότητες. ∆ιασκέδασαν µε τον Λίνο, µε µαγικά και όχι µόνο και στο τέλος παρακολούθησαν τον πλέον γνήσιο ήρωα των παιδικών µας χρόνων τον Καραγκιόζη! Για όλα τα παιδιά, ο ∆ήµαρχος, Σωτήριος Ντούρος και εκ µέρους όλης της ∆ΗΦΑ ο Πρόεδρος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος µεταφέρουν τις καλύτερες ευχές για καλό καλοκαίρι και ένα µέλλον γεµάτο επιτυχίες και χαρές.

Η συνέχεια από σελ. 3

Αποκαταστάθηκαν τα δροµολόγια του προαστιακού στο τµήµα Κιάτο - Αεροδρόµιο

«Έτσι ο ∆ήµος, για µια ακόµα φορά, θα καταφέρει να δώσει τόσο δουλειά σε 90 άτοµα για να µπορέσουν να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους αξιοπρεπώς όσο και στο να ενισχύσει από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου µε τον συγκεκριµένο αριθµό ατόµων προκειµένου η λειτουργία των υπηρεσιών να είναι ακόµα πιο εύρυθµη», τονίζεται σε ανακοίνωση του ∆ήµου. Επιπλέον, µέσω των νέων θέσεων εργασίας θα διαγνωστούν οι εξειδικευµένες ανάγκες και θα αναδειχθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες στις περιοχές παρέµβασης της τοπικής κοινότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας κατέχει µια από τις πρώτες θέσεις, ανάµεσα στους δήµους της Αττικής που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και που κατάφερε να πάρει και να αξιοποιήσει το χρηµατοδοτικό αυτό πρόγραµµα, γεγονός που όπως, σηµειώνεται από τον ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας, αποδεικνύει την πληρότητα της πρότασης. Π. Μ

Σε κανονικούς ρυθµούς κινούνται από την Παρασκευή τα δροµολόγια του Προαστιακού στο τµήµα Κιάτο - Αεροδρόµιο - Κιάτο, τα οποία πραγµατοποιούνταν µε καθυστέρηση. Στη σιδηροδροµική υποδοµή του προαστιακού γίνονταν εργασίες, οι οποίες πλέον ολοκληρώθηκαν. Περισσότερες πληροφορίες για τα δροµολόγια παρέχονται από τον αριθµό 14511 και στο www.trainose.gr.


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

ΘÑÉÁÓÉÏ-5

Ελέγχους στον Παραλιακό δρόµο Αλεποχωρίου - Σχίνου, µε τη συνοδεία της τεχνικής υπηρεσίας, πραγµατοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Στ. ∆ήµου ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆. Μεγαρέων κ. Νίκος Στρατουδάκης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ντουράκου – Αλεποχωρίου «ΑΚΤΗ» κος Γιάννης Κανελλόπουλος.

Καταγράφηκαν οι φθορές στο οδόστρωµα και θα ληθφούν άµεσα οι ενέργειες για την αποκατάστασή τους

Φ Ω Τ Ο Α ΡΧ Ε ΙΟ Υ

Σ

ε αυτοψία στον Παραλιακό δρόµο Αλεποχωρίου - Σχίνου, συνοδευόµενη από κλιµάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε. ∆υτικής, προέβη η Αντιπεριφερειάρχης κα Σταυρούλα ∆ήµου, στις 5 Ιουλίου 2013. Κατά την αυτοψία ήταν παρόντες

Οι µηχανικοί ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής κατέγραψαν σηµαντικές φθορές στο οδόστρωµα από νεροφαγώµατα για τις οποίες θα προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή τους. Επίσης θα ληφθεί µέριµνα για την αποκατάσταση των βλαβών στην ηλεκτροδότηση, για το κοµµάτι του δρόµου που ανήκει στην ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αρχίζει από την οδό Αλκυονίδων µέχρι και τα όρια του Νοµού. «Ήταν πολύ εποικοδοµητική η σηµερινή συνεργασία µε τον κ. Στρατουδάκη και τον κ. Κανελλόπουλο και αναδείχθηκε ένα θέµα για το οποίο άµεσα θα προβούµε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να συντηρηθεί ο δρόµος.

Για το κοµµάτι του αιγιαλού και της παραλίας το οποιοδήποτε έργο πρέπει να αδειοδοτηθεί πρώτιστα από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου», δήλωσε κατά την αυτοψία η κα ∆ήµου. Στη συνέχεια η Αντιπεριφερειάρχης επιθεώρησε και την Περιφερειακή Οδό Μάζι – Αλεποχωρίου – Αγ. Παρασκευής.

Κάλεσµα προς τους νέους δηµιουργούς να σχεδιάσουν το «λογότυπο» και τη σηµαία της πόλης απευθύνει ο ∆ήµος Ασπροπύργου . Στους νικητές του διαγωνισµού θα απονεµηθεί τιµητική πλακέτα για την προσφορά τους «Ο ∆ήµος Ασπροπύργου προσκαλεί του δηµιουργούς, από όλο το φάσµα των τεχνών, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αποφοίτους της Α.Σ.Κ.Τ., αλλά και σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας, εικονογράφους, δηµιουργούς εν γένει, να σχεδιάσουν το «λογότυπο» και τη σηµαία του ∆ήµου, µε τρόπο που θα αποδεικνύει την ιστορία, την παράδοση και τις δραστηριότητες των κατοίκων του τόπου. Το θέµα του λογότυπου και της σηµαίας του ∆ήµου µας θα πρέπει να περιλαµβάνει κάποιο από τα σύµβολα του ∆ήµου, όπως : o Το ΡΟΛΟY, που βρίσκεται στο κέντρο του Ασπρόπυργου. o Τον ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟ στον οποίο, κατά µία εκδοχή, οφείλει την ονοµασία της η πόλης µας. Η χρήση των συµβόλων αυτών, σκοπό έχει, να προσφέρει µοναδικότητα και αναγνωρισιµότητα στη µορφή του λογότυπου και της σηµαίας. Το λογότυπο και η σηµαία θα πρέπει να φέρουν την επωνυµία του ∆ήµου (∆ήµος Ασπροπύργου) στα ελληνικά και ειδικά το λογότυπο να παρέχει τη δυνατότητα, από αυτό να προκύψει η σφραγίδα του ∆ήµου, και το ανάγλυφο. Θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές : Το λογότυπο πρέπει να παραδοθεί ψηφιακά, σε CD/DVD, το οποίο θα περιέχει τις προδιαγραφές χρήσης και το λογότυπο σε : 1)Γραµµική µορφή (.eps/.pdf) έγχρωµο (CMYK & PANTONE), 2)Γραµµική µορφή (.eps/.pdf) ασπρόµαυρο, 3)Γραµµική µορφή (.eps/.pdf) σε φόντο και χωρίς φόντο για να µπορεί να αυξοµειώνεται η διάστασή του και να τυπώνεται µε οποιαδήποτε µέθοδο και σε οποιαδήποτε διάσταση και 4)Σε µορφή .png έγχρωµο και ασπρόµαυρο για χρήση στο Internet, e-mail/site Σφραγίδα: Το λογότυπο πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε σφραγίδα διαστάσεων 55mm X 55mm maximum.

Η Σηµαία, να σχεδιαστεί υπό κλίµακα, σε διάσταση που θα αποτυπώνει τις λεπτοµέρειες του θέµατος. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πέρα από την παράδοση του λογότυπου και της σηµαίας, σε ψηφιακή µορφή, προκειµένου να υποστηριχθεί η πρόταση του δηµιουργού, πρέπει να συνοδεύεται από γραπτό σχόλιο, όπου θα αναλύεται µε σαφήνεια, τι ακριβώς συµβολίζει. Ο κάθε δηµιουργός µπορεί να συµµετέχει µε τρεις (3) διαφορετικές προτάσεις – λογότυπα και σηµαίες (το ανώτερο). Η τελική ηµεροµηνία υποβολής είναι η 30-7-2013. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η υποβολή κάθε πρότασης γίνεται µε την κατάθεση λευκού φακέλου ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, που βρίσκεται στο ισόγειο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου (Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 18), µε την ένδειξη: Για το ΛΟΓΟΤΥΠΟ του ∆ήµου Ασπροπύργου Πληροφορίες : Γραφείο ∆ηµάρχου Τηλ. Επικοινωνίας : 212-2006409 213-2006410 Email: grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr Ο φάκελος σφραγισµένος θα λαµβάνει Αριθµό Πρωτοκόλλου κατάθεσης, από το Τµήµα Πρωτοκόλλου, στο ισόγειο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, χωρίς να δηλώνεται ή να καταγράφεται το ονοµατεπώνυµο ή άλλο στοιχείο του δηµιουργού ή του εκπροσώπου του και να εµπεριέχει : α) µικρό λευκό φάκελο σφραγισµένο, που θα εµπεριέχει έναν τετραψήφιο κωδικό αριθµό της επιλογής του δηµιουργού, τα στοιχεία του και σύντοµο βιογραφικό. β) το έργο – πρόταση ή τα έργα (µέχρι τρεις διαφορετικές προτάσεις) του /της δηµιουργού, σε εκτύπωση διάστασης Α3-Α4 και 55mmX55mm maximum ανά λογότυπο που θα φέρουν έκαστο τον τετραψήφιο κωδικό αριθµό του. γ) το ψηφιακό αρχείο CD/DVD, που θα φέρει επίσης τον τετραψήφιο κωδικό.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ Οι προτάσεις – συµµετοχές θα εξετασθούν από τους αξιολογητές που όρισε προς τούτο, µε απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση θα επιλεγούν τα τρία (3) επικρατέστερα λογότυπα και τρεις σηµαίες, που θα εισαχθούν στην κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο θα προβεί στην τελική επιλογή του ενός εξ αυτών (λογότυπο και σηµαία). Στους νικητές – νικήτριες του διαγωνισµού θα απονεµηθεί τιµητική πλακέτα για την προσφορά τους στο ∆ήµο Ασπροπύργου. Τιµητικός έπαινος θα δοθεί και στα υπόλοιπα δύο (2) έργα, λογότυπα και σηµαίες, που θα επιλεγούν κατά τη σειρά κρίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου. Η επίσηµη παρουσίαση του λογότυπου και της σηµαίας, και η απονοµή των τίτλων θα γίνουν σε ειδική τελετή. Η συνολική πρόταση που θα τύχει του 1ου βραβείου θα αποτελέσει εφεξής πνευµατική ιδιοκτησία του ∆ήµου Ασπροπύργου, θα χρησιµοποιηθεί στα έντυπά του και όπου αλλού θελήσει ο ∆ήµος, χωρίς ο δηµιουργός ή οι δηµιουργοί τους, να απαιτήσουν οτιδήποτε άλλο. Η εκδήλωση συµµετοχής στο διαγωνισµό αποτελεί ταυτόχρονα ρητή παραίτηση έκαστου συµµετέχοντα από οποιοδήποτε δικαίωµά του ως δηµιουργού, και δήλωση ότι, µε τη συµµετοχή του, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης πρόσκλησης-συµµετοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία ανάδειξης των προς βράβευση προτάσεων και την παραίτηση από κάθε δικαίωµα του στη δηµιουργία του λογότυπου ή της σηµαίας του ∆ήµου».


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Σε ηµερίδα της Περιφέρειας Αττικής µε το Ινστιτούτο ΙΟΑΣ Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας – Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής πραγµατοποιούν ηµερίδα µε θέµα: «Οδική Ασφάλεια Μαθητών & ∆ράσεις Πρόληψης», σήµερα 8 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00 π.µ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων - ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Μεσογείων 156, Χολαργός – Σταθµός Μετρό: Εθνική Άµυνα). Στην ηµερίδα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που πραγµατοποιήθηκε σε 43 νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βόρειου και Ανατολικού Τοµέα µε τη συµµετοχή περίπου 3.500 µαθητών και διήρκεσε για πέντε µήνες. Το Πρόγραµµα, που υλοποιήθηκε µε τη σύµπραξη της Περιφέρειας Αττικής, περιελάµβανε πληθώρα εκπαιδευτικών επισκέψεων στα σχολεία των παραπάνω περιοχών, κατά τη διάρκεια των οποίων διενεργήθηκαν αυτοψίες στο οδικό δίκτυο που βρίσκεται κοντά στις σχολικές µονάδες, καταγράφηκαν τα επικίνδυνα σηµεία και καταρτίστηκαν συγκεκριµένες προτάσεις προς τις αρµόδιες Αρχές για την επίλυσή τους. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά κυρίως των αρµόδιων Αρχών σχετικά µε θέµατα οδικής ασφάλειας, ειδικά των µαθητών. Επίσης, θα εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης συγκεκριµένων δράσεων, µε στόχο τη βελτιστοποίηση της πρόληψης και την ενίσχυση των συνθηκών Οδικής Ασφάλειας στην Αττική. Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο εγκεκριµένου προγράµµατος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αφιερωµένη στον αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαµπράκη Η ετήσια εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας για την υποδοχή του καλοκαιριού

Π

ραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουλίου η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας όπως έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο πριν την έναρξη του καλοκαιριού, σε ουζερί-ψαροταβέρνα παρακείµενη στην πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, στην συνάντηση παραβρέθηκαν δεκάδες φίλοι της ειρήνης, που δίνουν το παρόν τους και στις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεµο, το περιβάλλον, τα ναρκωτικά, στη πάλη για καλύτερη ζωή, για την καλυτέρευση των συνθηκών υγείας, παιδείας, εργασίας. Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωµένη στον αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαµπράκη, που φέτος συµπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του (Μάης του 1963) από το αστικό κράτος και τους φασιστικούς, παρακρατικούς µηχανισµούς. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που διαµορφώνετε σήµερα µετά και από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα µας και στο ότι η αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας οδηγεί στην όξυνση των ενδο¹-

“ Ο ΚΟ ΣΜΟ Σ Ε ΙΝΑΙ Π Ο ΛΥΧ ΡΩ ΜΟΣ ” ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

µπεριαλιστικών αντιθέσεων, τον ανταγωνισµό για το µοίρασµα αγορών και περιοχών, τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των δρόµων µεταφοράς τους, οδηγεί σε νέους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, µε θύµατα τους λαούς. Αναφέρθηκε και στον κίνδυνο µε την δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος για επέµβαση στη Συρία και στο

Ιράν χρησιµοποιώντας ανθρωπιστικά και άλλα ψεύδη, όπως τα περί χρήσης χηµικών όπλων από τη Συριακή κυβέρνηση που προβάλλουν οι ΗΠΑ, η Ε.Ε, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ που στηρίζουν οικονοµικά, µε όπλα και στρατιωτικές δυνάµεις τους ονοµαζόµενους «αντικαθεστωτικούς», και ότι είναι δικαίωµα των λαών των χωρών αυτών να αποφασίζουν και να καθορίζουν την ηγεσία και την κυβέρνησή τους, όπως και οποιουδήποτε άλλου λαού. Επίσης αναφέρθηκε στις ευθύνες και στην πολιτική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπα¹κής Ένωσης, καθώς και στις ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων της σηµερινής αλλά και της τρικοµµατικής, όπως και των προηγούµενων της Ν∆ του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων πολιτικών δυνάµεων, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τάσσονται υπέρ των επεµβάσεων και της συµµετοχής της χώρας µας.Κάλεσε τους φίλους της ειρήνης, τις γυναίκες και τη νεολαία, να πυκνώσουν τις γραµµές της λα¹κής συµµαχίας, να εντείνουν τη δράση τους ενάντια στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, τις επεµβάσεις και απειλές, ενάντια στην ειρήνη µε το πιστόλι στον κρόταφο και στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννάει αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Η εκδήλωση έκλεισε µε καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε έντεχνο και λα¹κό τραγούδι από τους φίλους - καλλιτέχνες της ειρήνης Βασίλη Μπιρµπάκο, Τασία Μπρέµπου και Κώστα Μαγκόπουλο, που κράτησαν συντροφιά στους παραβρισκόµενους µέχρι αργά το βράδυ, ενώ δεν έλειψε και ο χορός.

Βραβεύτηκαν οι νικητές στις «Μεγάλες Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τους µαθητές»

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘHKH ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FUTURE LIBRARY ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ. ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ" ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 117 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΟ ΚΙΤ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΤΟ FUTURE LIBRARY ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΘΗΚΑΝ .

Οι “Μεγάλες Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τους µαθητές” σε ∆ήµους όλης της χώρας , υπό την αιγίδα της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κυρίου Κάρολου Παπούλια, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και οι µαθητές έστειλαν µήνυµα για καθαρότερες πόλεις. Η τελετή απονοµής των επάθλων στους µαθητές του ∆ήµου Αθηναίων που πρώτευσαν στις Μεγάλες Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα µε µεγάλη επιτυχία στο ξενοδοχείο King George. Στην εκδήλωση αυτή παραβρέθηκαν όλοι οι µαθητές που πρώτευσαν στο διαγωνισµό από τα σχολεία του ∆ήµου Αθηναίων και επιβραβεύτηκαν για τη συµµετοχή και τη συνεισφορά τους στην ανακύκλωση έχοντας συλλέξει το µέγιστο αριθµό συσκευασιών. Τα έπαθλα που προσέφεραν οι εταιρίες XHTΟΣ,

ΟΛΥΜΠΟΣ και ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, ήταν netbook, ποδήλατα και Mp4 player, για κάθε µαθητή των τριών πρώτων σχολικών τµηµάτων. Μεταξύ των προσκεκληµένων παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος) κος Αντώνης Μακρής, ο Πρόεδρος της ΕΕ∆ΣΑ (Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) κος Ανδρέας Ανδρεόπουλος, οι Ολυµπιονίκες κα Σοφία Μπεκατώρου και κα Βούλα Κοζοµπόλη, ο κος Στρατής Μπατάγιας από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ”, ο κος Ιωάννης ∆ηµητρόπουλος από την εταιρεία “ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ”, πλήθος µαθητών και καθηγητών από σχολεία της Αττικής, καθώς και πολλοί φίλοι της ιδέας της ανακύκλωσης. Η εκδήλωση έκλεισε ανανεώνοντας τη συνάντηση όλων για τις επόµενες Μεγάλες Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τους µαθητές. Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση δηλώνει παρούσα σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία ώστε να µειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της διαδικασίας ανακύκλωσης µέσα από δράσεις ενίσχυσης της περιβαλλοντικής κουλτούρας των µαθητών.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του Π.Σ. Αττικής

Συνεδριάζει αύριο 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 15:00, το

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ψεκασµών κατά των κουνουπιών από τα αρµόδια κλιµάκια της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής

Η

πρώτη φάση ψεκασµών κατά των κουπιών, η οποία περιελάµβανε 3 κύκλους ολοκληρώθηκε µε τους ψεκασµούς που έγιναν στις 5 Ιουλίου 2013 σε περιοχές Ελευσίνας και των Μεγάρων. Οι δειγµατοληψίες προνυµφών και οι ψεκασµοί σε όλες τις παραπάνω περιοχές θα επαναλαµβάνονται κάθε 7 ηµέρες. Έχουν προγραµµατιστεί συνολικά µέχρι 16 ψεκασµοί έως τον Οκτώβριο και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων υπάρχει πιθανότητα να κριθεί σκόπιµο από τους ειδικούς, οι τελευταίοι ψεκασµοί να γίνονται κάθε 8 ή 9 ηµέρες. Το βιοκτόνο που χρησιµοποιείται για τον ψεκα-

σµό των προνυµφών είναι ο βιολογικός παράγων Bacillus thringiensis vas israelenis. «Ακολουθούµε πιστά το χρονοδιάγραµµα των ψεκασµών κατά των κουπιών, το οποίο έχει τεθεί από τους ειδικούς επιστήµονες και έτσι ακριβώς θα συνεχίσουµε. Τα πρώτα αποτελέσµατα πέρα από τις επιβεβαιώσεις των αρµοδίων, έχω την πεποίθηση ότι είναι θετικά. Νοµίζω ότι φέτος τα κουνούπια είναι λιγότερα από πέρσι», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου. Αναλυτικά το πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών µέχρι τώρα έχει εξελιχθεί ως εξής:

Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός), έχοντας ως βασικό θέµα την πρόσληψη 3Ο ατόµων, που θα καλύψουν εποχικές θέσεις στα πάρκα αρµοδιότητας της Περιφέρειας. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι: 1. Επικύρωση πρακτικών 17ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2013. 2. Έγκριση πρόσληψης τριάντα (30) ατόµων κατηγορίας ΥΕ, ως εποχικό προσωπικό λόγω ανάγκης λήψης προληπτικών µέτρων για την προστασία των Πάρκων αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ι. Σγουρός) 3. Ενηµέρωση – συζήτηση σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής

Στο κτήριο του ∆ηµοτικού καταστήµατος Ζεφυρίου µεταφερθηκαν τα γραφεία του τοπικού ΚΕΠ Συνεδριάζει σήµερα η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαρέων Η έγκριση επιτροπής παραλαβής για το έργο «Ανέγερση γηροκοµείου θέση Κ.Φ. 557 του ∆ήµου Μεγαρέων» µεταξύ των θεµάτων

Φ Ω Τ Ο Α ΡΧ Ε ΙΟ Υ

Στο κτήριο του ∆ηµοτικού καταστήµατος Ζεφυρίου µεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες του ΚΕΠ Ζεφυρίου την προηγούµενη εβδοµάδα, στο πλαίσιο της µείωσης εξόδων του ∆ήµου Φυλής. Τα γραφεία του Κέντρου στεγάζονταν µέχρι πρόσφατα σε οίκηµα επί επι της Φιλικής Εταιρείας . Να σηµειωθεί πως οι σε ό,τι αφορά το υπαλληλικό προσωπικό και τις αρµόδιότητες δεν υπήρξε καµία αλλαγή κι η εξυπηρέτηση των δηµοτών θα γίνεται κανονικά.

Συνεδριάζει σήµερα κι ώρα 09:00λείται σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαρέων έχοντας στην ηµερήσια διάταξη τα ακόλουθα θέµατα ∆ιενέργεια της δηµοπρασίας για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Α’ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Οµοίως ως άνω για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Β’ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Οµοίως ως άνω για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Γ’ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Οµοίως ως άνω για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆’ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Σύνταξη όρων δηµοπρασίας της µελέτης εργασίας για τις ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Σταθεροποίηση & ενίσχυση βραχωδών πρανών τοπικής οδού

στην περιοχή ΗΡΕΜΟ ΚΥΜΑ Αγίας Τριάδας Μεγάρων» από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Εγκριση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανέγερση γηροκοµείου θέση Κ.Φ. 557 του ∆ήµου Μεγαρέων» Εγκριση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» Εγκριση τεχνικής περιγραφής της εργασίας «Συντήρηση, υποστήριξη, αναβάθµιση συστήµατος δοµηµένης καλωδίωσης δικτύου & ενεργού εξοπλισµού του ∆ηµαρχείου & της Τεχνικής Υπηρεσίας» Εγκριση τεχνικής περιγραφής της εργασίας «Αναβάθµιση –συντήρηση- βελτίωση εφαρµογών λογισµικού πρωτοκόλλου, ∆ηµοτολογίου, Ληξιαρχείου & Μητρώου αρρένων» Εγκριση τεχνικής περιγραφής της εργασίας «Συντήρηση, εγκατάσταση, παραµετροποίηση εφαρµογής λογισµικού οικονοµικής ∆ιαχείρι

σης ΤΑΠ 2% κλ.τροχονόµων, Γεν.Λογιστικής ∆ιαχείρισης παγίων Ακύρωση της υπ’αριθ. 716/2013 αποφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εκ νέου ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να ασκήσει ανακοπή & αίτηση αναστολής της υπ’αριθ. 20/2013 αποφασης του Ειρηνοδικείου Μεγάρων που αφορά την κ.Νίκη ΠαπασίδερηΕυγενία Παπασίδερη ΟΕ και µε τον διακριτικί τίτλο «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΛΗΣΙΣ» κατά του ∆ήµου Μεγαρέων Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση µε Ελευθερία Μωρα¹του (15008/19-6-2013 αγωγή) Οµοίως ως άνω για υπόθεση µε κ.Σωτηρία Κουκούλη (αγωγή-προσφυγή) Οµοίως ως άνω για υπόθεση µε κ.κ. Ασηµοπούλου Αναστασία κ.λ.π. κατά του ∆ήµου Μεγαρέων Οµοίως ως άνω για υπόθεση µε ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ (4960 & 4964/5-32013 προσφυγές) .


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α). 3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α). Τις διατάξεις του Ν. 4. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθ5. ρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 6. Το άρθρο 2 παρ. 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/31-12-2012). 7. Την υπ' αριθµ. 41/187-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, περί προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 25, ZΕΦΥΡΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2312228 Ζεφύρι, 13/03/2013 Αρ. Πρωτ.:74 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπα¡κού προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής» Το Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆. ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έτους 2012. Την υπ' αριθµ. 170/248. 7-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φυλής σχετικά µε την 41/18-7-2012 του ∆ιοικητικού απόφαση Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου». Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 9. 39019/34833/31-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα: «Αποστολή αιτήµατος του ∆ήµου Φυλής και των ΝΠ∆∆ του για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 10. Τις υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.1 και 2.2012 ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/33/4371 /20.3.2013 Εγκριτικές Αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει. Τα υπ΄ αριθµ. 11. 48004/21-12-2012 και 12539/293-2013 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπα¹κών Προγραµµάτων. 12. Την υπ' αριθµ. 35/31-

5-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, περί καθορισµού του αριθµού και των ειδικοτήτων των προσλήψεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο του Ευρωπα¹κού Προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής», η οποία ανακάλεσε και τροποποίησε αντίστοιχα τις υπ’ αριθµ. 1/28-1-2013 και 34/13-5-2013 προηγούµενες αποφάσεις αυτού. Την υπ' αριθµ. 184/2713. 6-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φυλής, περί ανάκλησης της υπ’ αριθµ. 149/14-5-2013 προηγούµενης απόφασής του και περί επικύρωσης της υπ’ αριθµ. 35/31-52013 απόφασης του ∆ιοικητικού του Ν.Π.∆.∆. Συµβουλίου «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου», για τον καθορισµό των ειδικοτήτων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά επτά (7) θέσεων, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Ευρωπα¹κού «Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής». 14. Την υπ΄ αριθµ. ΚΥΑ:1.8010/οικ.3.1413/14-62011 (ΦΕΚ 1230/τ.Β΄/14-6-2011) η οποία τροποποιεί και κωδικοποιεί την υπ΄ αριθµ. ΚΥΑ: 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ. Β΄/29-4-2010) µε

θέµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-∆ιαδικασία Εφαρµογής της Πράξης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», συγχρηµατοδοτούµενης από το Ευρωπα¹κό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Τους οριστικούς πίνα15. κες ωφελουµένων γυναικών που προέκυψαν από τη σύζευξη οριστικών πινάκων επιλέξιµων φορέων/δοµών, κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 1035/19-6-2012 πρόσκλησης προς τους αναδόχους φορείς/δοµές, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, µε τους Οριστικούς Πίνακες κατάταξης δυνητικά ωφελουµένων γυναικών και συγκεκριµένα για το ∆ήµο Φυλής, Νοµού Αττικής. 16. Την από 19-03-2013 πρωτ. 1358/4-7-2012) (αρ. σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής. Το υπ΄ αριθµ. ΦΕΚ 17. 1765/τ.Β΄/5-8-2011, περί διατηρήσεως ως αυτοτελούς του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου

Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής. Την υπ΄ αριθµ. 179/1718. 5-2013 (σε ορθή επανάληψη την 12-6-2013) βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της ΣΟΧ 1/2013 ανακοίνωσης. Την υπ΄ αριθµ. 19. 181/17-5-2013 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, ότι οι θέσεις της αιτούµενες ΣΟΧ1/2013 αφορούν νέες προσλήψεις και όχι ανανεώσεις ή παρατάσεις συµβάσεων . Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπα¡κού προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής, που εδρεύει στο ∆ήµο Φυλής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

111

∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆. Ζεφυρίου

∆ήµος Φυλής

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων

Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2013, ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος, µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του (υπό την προ¢πόθεση ότι ο φορέας θα συνεχίσει να είναι Ανάδοχος).

112

∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆. Ζεφυρίου

∆ήµος Φυλής

∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων

Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2013, ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος, µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του (υπό την προ¢πόθεση ότι ο φορέας θα συνεχίσει να είναι Ανάδοχος).

113

∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆. Ζεφυρίου

∆ήµος Φυλής

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2013, ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος, µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του (υπό την προ¢πόθεση ότι ο φορέας θα συνεχίσει να είναι Ανάδοχος).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός θέσης 111

112

113

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρ

ηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 25, Τ.Κ. 134 61, ΖΕΦΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆. Ζεφυρίου, υπ’ όψιν κυρίας Γιαννή Ελπίδας (τηλ. επικοινωνίας: 210-23122228). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το

εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρ ες ήτοι από 8/7/2013 έως και 17/6/2013 (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή

της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Φυλής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση • β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε

κριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: ∆ιαγωνιΈντυπα αιτήσεων σµών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα

έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα ∆ιαγωνισµών αιτήσεων Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). Α.To πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης Β. Οι αίτηση έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 Γ. Το παράρτηµα ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ) Τα παραπάνω έγγραφα θα βρίσκονται αναρτηµένα στη «∆ιαύγεια». Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Στις οικονοµικά «αδύναµες» η µερίδα του λέοντος Οι πιο «αδύναµες» οικονοµικά οικογένειες θα λάβουν τη µερίδα του λέοντος από τα 750 εκατοµµύρια ευρώ που θα «µοιραστούν» φέτος µέσω του ΟΓΑ µετά την ολοκλήρωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα νέα «οικογενειακά επιδόµατα». Πρόκειται για το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων (από το πρώτο παιδί) και την πρόσθετη παροχή των 500 ευρώ για κάθε παιδί από το τρίτο και άνω. «Οδηγό» υπολογισµού των επιδοµάτων εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και µε βάση αυτόν και τα δύο επιδόµατα «χάνονται» από τις οικογένειες µε εισόδηµα κάτω των 45.000 ευρώ

Η συνέχεια από σελ. 2

. . . . . . . .

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι των οικογενειακών επιδοµάτων

. . . . . . . .

ητες (χωρίς πόρους), οι οποίες στηρίζονται στη ∆ηµοτική Αστυνοµία, τονίζοντας πως η συγκεκριµένη υπηρεσία αποτελεί «κλειδί» για πολλές λειτουργίες του ∆ήµου. Εν κατακλείδι ο κ. Μελετίου εξέφρασε την κατηγορηµατική του αντίθεση σε οποιονδήποτε σχεδιάσµό ή πρόθεση κατάργησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, που όπως πρόσθεσε «µετρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και αποδείχτηκε οτι προσφέρει». Περικλής Ι. Μαραγκός

. . . . . . . .

Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων -που, σύµφωνα µε τον νόµο, είναι 40 ευρώ τον µήνα και θα έπρεπε να καταβληθεί στο τέλος του δεύτερου τριµήνου, δηλαδή τέλη Ιουνίου, µε την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και του ειδικού εντύπου Α21 στο TaxisNet, την κατάθεση δικαιολογητικών και τον τελικό έλεγχο των δικαιούχωνενισχύει τις οικογένειες µε τα χαµηλότερα εισοδήµατα και τα περισσότερα παιδιά. Αντίστοιχα, το ειδικό επίδοµα των 500 ευρώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (που, κανονικά, καταβάλλεται σε τρεις δόσεις) το «χάνουν» όσοι έχουν εισόδηµα κάτω των 45.000 ευρώ (ο νόµος προβλέπει προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ για της οικογένειας µε 4 τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για τις οικογένειες που έχουν άνω των 4 τέκνων) και στηρίζει οικογένειες µε πολύ χαµηλότερο εισόδηµα και πολλά παιδιά. «Ο εισοδηµατικός περιορισµός διασφαλίζει ότι οι παροχές θα χορηγούνται στις οικονοµικά ασθενέστερες οικογένειες», υπογραµµίζεται στον «οδηγό» του υπουργείου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ποσά των οικογενειακών επιδοµάτων θα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασµό των δικαιούχων αφού γίνουν οι φορολογικοί και οι άλλοι έλεγχοι και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προºποθέσεις. Η ηλεκτρονική βάση των δεδοµένων θα χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών ελέγχων που προβλέπεται να διενεργούνται σε όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων για να αντιµετωπιστούν περιπτώσεις παράνοµης καταβολής επιδοµάτων.

. . . . . . . .

Περισσότερο κερδισµένοι είναι όσοι έχουν εισόδηµα έως 13.000 ευρώ.

. . . . . . . .

ΓΑΜΟΣ Ο ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΒΒΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΩΥΣΙΑ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΙΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Καθυστερεί κι άλλο η προκήρυξη στην Γ'Εθνική...

Ο Αντώνης Πριόνας ανανέωσε τη συνεργασία του µε τον σύλλογο του Αστέρα Μαγούλας. Ηδη ξεκίνησε και ο προγραµµατισµός για τη νέα σεζόν αφού ο σύλλογος της ∆υτικής Αττικής θα αγωνίζεται στην Φουτµπόλ λίγκ. Η δουλειά του κρίθηκε επιτυχηµένη από τη διοίκηση κι έτσι θα συνεχίσει για άλλη µια χρονιά η 3η στην πάγκο.

Τα... σενάρια για τη νέα Football League Πλήρη άγνοια δηλώνουν οι πρόεδροι των οµάδων της Football League για τη δοµή του πρωταθλήµατος 2013-2014, αφού κατά την άτυπη Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουλίου, τα λεγόµενα του προέδρου της Λίγκας, Σπύρου Καλογιάννη έριξαν περισσότερη «σκόνη» στο ήδη θολό τοπίο. Ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής δήλωσε κατηγορηµατικά πως δεν τίθεται θέµα αντικατάστασης των οµάδων που θα δηλώσουν αδυναµία να εκπληρώσουν τις προºποθέσεις συµµετοχής στο νέο πρωτάθληµα, µ' ότι αυτό συνεπάγεται. Αν σ' αυτές προσθέσουµε και τις οµάδες που "βλέπουν" τη Γ' Εθνική ως "πλυντήριο" χρεών

τότε το σενάριο να µην συµπληρωθεί το παζλ των 28 οµάδων, που ήταν και ο αρχικός σχεδιασµός, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να επαληθευτεί. -Τι θα συµβεί όµως στην περίπτωση που στο τέλος του µήνα οι συµµετοχές στο πρωτάθληµα της Football League είναι λιγότερες από 28; -Τα σενάρια και οι προτάσεις σ' αυτή την περίπτωση είναι δύο: 1. Ένας όµιλος µε 18-20 οµάδες εφόσον οι «απώλειες» οµάδων είναι πάνω από εφτά. 2. ∆ύο όµιλοι των 12 οµάδων, εφόσον οι «απώλειες» είναι λίγες, µε τους 4 πρώτους του κάθε οµίλου να διεξάγουν ένα µίνι πρωτάθληµα των 8 οµάδων που θα αρχίσει το Μάρτιο. Η βαθµολογική θέση της κάθε οµάδας που θα συµµετάσχει στα playoff των 8 θα δίνει και το ανάλογο bonus. Η πρόταση αυτή έπεσε στο τραπέζι της άτυπης συνεδρίασης της Football League συγκεντρώνοντας, µάλιστα, αρκετούς υποστηρικτές.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TAEKWONDO-KICK BOXING ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΙ ∆ΥΟ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ KICK BOXING

Σ

τις 30 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το KORINTHIAN KICK BOXING CHAMPIONSHIP στο κλειστό στάδιο Κορίνθου όπου συµµετείχαν πάρα πολύ αθλητές και αθλήτριες και πρόσφεραν πλούσιο θέαµα. Η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Kick Boxing. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TAEKWONDO-KICK BOXING ΜΕΓΑΡΩΝ συµµετείχε και σε αυτή την σηµαντική διοργάνωση µε δύο αθλητές τον Στεργίου Γιώργο και τον Μαρκόπουλο Κώστα. Οι δύο αθλητές του συλλόγου έκαναν µια πολύ καλή εµφάνιση και κατάφεραν την δεύτερη θέση δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό. Οι προπονητές του συλλόγου Στρατούρης Χρήστος (5ο dan) και Κούρσος Μελέτης (7ο dan) συνεχάρησαν τους αθλητές τους για τις προσπάθειες τους και υποσχέθηκαν ότι θα εργαστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για καλύτερα αποτελέσµατα. Οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά στον σύλλογο για όλο το καλοκαίρι.

Λίγες µέρες ακόµη θα καθυστερήσει η δηµοσιοποίηση της προκήρυξης της Γ’ Εθνικής, καθώς πρέπει να εγκριθεί στην τελική της µορφή από το συµβούλιο της ΕΠΟ. Η επόµενη συνεδρίαση του ∆Σ της Οµοσπονδίας έχει οριστεί για τις 13/7, µια ηµέρα πριν από την κρίσιµη έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το συµβούλιο αναµένεται να εγκρίνει την προκήρυξη του νέου πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής και την ίδια µέρα θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΠΟ, ενώ θα σταλεί στις Ενώσεις και τα σωµατεία. Το ζήτηµα είναι τυπικό, αλλά σοβαρό, καθώς στην Οµοσπονδία θέλουν να είναι προσεκτικοί και νοµότυποι στις κινήσεις τους, µιας και πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο πρωτάθληµα. Εξάλλου, τα βασικά σηµεία της προκήρυξης έχουν γίνει γνωστά στις οµάδες, προκειµένου να µπορέσουν να προχωρήσουν στον σχεδιασµό τους. Από τη στιγµή που οι οµάδες θα πάρουν στα χέρια τους τη νέα προκήρυξη, θα µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή, µε τη διορία να λήγει στις 23 Ιουλίου. Στη συνέχεια, και ανάλογα µε τις εξελίξεις στη Football League, η επιτροπή Γ’ Εθνικής θα προχωρήσει στον καταρτισµό των οµίλων.

Η ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ 19ο ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ∆.Σ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ Το µέλος του ∆.Σ. της δηµοτικής κοινότητας Μεγαρέων, Λίτσα Παναγιωτοπούλου είναι το 19ο µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Η Λ Ι Τ Σ Α ΠΑ ΝΑ Γ Ι ΩΤ Ο ΠΟ ΥΛ ΟΥ Βύζαντα Μεγάρων, Σ ΤΗΝ Μ Ε Σ Η ο οποίος ισχυροποιείται ακόµα περισσότερο. Μετά την επικύρωση της βαθµολογίας της Football League, το νέο ∆Σ της οµάδας έχει πιάσει δουλειά. Το πρώτο συµβούλιο θα γίνει την προσεχή ∆ευτέρα και εκεί θα δοθούν προτεραιότητες σε σηµαντικά λειτουργικά θέµατα της ΠΑΕ. Από το υπάρχον ∆Σ θα υπάρξουν άτοµα που θα επανδρώσουν καίριες θέσεις στον σύλλογο, όπως γενικός αρχηγός, έφορος, τεχνικός διευθυντής, γραφείο Τύπου και υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων. Θα συζητηθούν και άλλα θέµατα, όπως η πρόσληψη νέου προπονητή και των συνεργατών του, έναρξη της προετοιµασίας και ηµεροµηνία πληρωµής των παικτών.


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

Τέλος ο Ντεντόπουλος από τον ΑχαρναHκό Στον Ατρόµητο Αχα/ας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Παναγιώτης Ντεντόπουλος. Ο 33χρονος επιθετικός δεν τα βρήκε µε την διοίκηση του Αχαρνα^κού και αποφάσισε να συνεχίσει εκτός Αττικής. Ο Ντεντόπουλος έχει εργαστεί κατά το παρελθόν σε Τράχωνες, Φωστήρα, Νέα Ιωνία, ενώ το τελευταίο εξάµηνο αγωνιζόταν στον Αχαρνα^κό.

ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Οι κάρτες διαρκείας της ΚΑΕ Πανελευσινιακός Αθλητικός Όµιλος Καλαθοσφαίρισης - Panelefsiniakos B.C. για την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 είναι έτοιµες προς διάθεση. Η ζήτηση είναι µεγάλη γι αυτό εξασφάλισε θέση το συντοµότερο

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Προπονητής Ακαδηµιών: Βασικές αρχές και κατευθύνσεις προπονητής των µικτών οµάδων της ΕΠΣ∆Α κ.Γιάννης Μπότσης ο οποίος επιστρέφει απο την Ρόδο αφού παρακολούθησε µαθήµατα στο σεµινάριο προπονητών στην Ρόδο για το δίπλωµα ΟΥΕΦΑ Α' κάνει µια ανασκόπηση για τις ακαδηµίες αλλά και το θέµα του προπονητή στις ακαδηµίες σε όλες τις οµάδες. Τα µικρά παιδιά έχουν σίγουρα ιδιαιτερότητες που πρέπει να γνωρίζουµε και να σεβόµαστε. ∆εν είναι δεν Γ . Μ ΠΟ Τ Σ Η Σ είναι απλώς µικρότερα σε µέγεθος από τους µεγάλους, αλλά σκέφτονται και ενεργούν µε διαφορση ο εγωισµός σας να πάει στην άκρη. ετικά κριτήρια. Επίσης, κατανοούν και αντιλαµβάνονται 4. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΖΩΝΤΑΝΙΑ: πολύ περισσότερα από αυτά που εµείς Να είστε κινητικός και εµπνευσµένος. νοµίζουµε. Ο ενθουσιασµός και η ύπαρξη ενεργΤο ποδόσφαιρο είναι και πρέπει να είναι, ητικότητας είναι µεταδοτικά. πάντα ένα παιχνίδι γι΄αυτά. Μέσα από αυτό το παιχνίδι, δεν ψάχνουµε µόνο τα ταλένΤα παιδιά σίγουρα θα χαρούν και θα τα, ούτε φτιάχνουµε µόνο τα νέα µεγάλα προσπαθήσουν να αντιγράψουν την κιναστέρια του µέλλοντος. ητικότητα σας. ∆ιαµορφώνουµε µια σωστή αθλητική παιδεία, προάγουµε τη συνεργασία και την 5. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ κοινωνικότητα, τα µαθαίνουµε να βάζουν ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: στόχους και να αγωνίζονται να τους Εάν το παιχνίδι είναι στατικό, µειώστε πετύχουν, επεµβαίνουµε στη διαµόρφωση τις οµάδες, δώστε έξτρα ρόλους, χρησιτου χαρακτήρα και της προσωπικότητάς µοποιείστε ''βοηθούς΄΄ για να κρατήσετε τους. το κάθε παιδί ενεργό. Ο προπονητής δεν πρέπει να είναι ο Τα παιδιά βαριούνται εύκολα και όσο ''δράκος΄΄ του παραµυθιού, αλλά ένας δάσµικρότερα είναι τόσο πιο δύσκολα καλος-παιδαγωγός-γνώστης-φίλος, ο αντέχουν στην αναµονή. οποίος για να είναι σεβαστός από τα παιδιά, θα πρέπει πρώτα να τα σέβεται ο 6. ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΕΙΝΑΙ ίδιος. ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ: Γνωρίστε τις διαφορές των παικτών. 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Εξασφαλίστε ότι η Επιθετική ή ήρεµη, η αναγνώριση των ορολογία που χρησιµοποιείτε είναι σαφής προσωπικοτήτων τους θα σας επιτρέψει και ακριβής. Τα παιδιά πρέπει να µπορούν να ανταποκριθείτε και θα αποκριθούν σε να καταλάβουν κάθε οδηγία είτε αυτή είναι σας θετικά. Σεβαστείτε τη διαφορετικότπρόταση είτε µεµονοµένη λέξη. Επίσης, τα ητά τους. παιδιά πρέπει να κατανοήσουν πως εσείς είστε ο µόνος υπεύθυνος για να τα κατε7. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ υθύνει. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΧΟ: Σε όλες τις επιδείξεις-ασκήσεις κατα2. ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Όποτε είναι στήστε τους επιθυµητούς στόχους σαφδυνατόν επιβραβεύστε είτε ατοµικά είτε είς. Εάν ένας παίκτης παρουσιάζει οµαδικά την σωστή εκτέλεση-συµπεριφοιδιαίτερη επιδεξιότητα µιας ικανότητας, ρά. ∆ώστε στα άτοµα και στις οµάδες χρησιµοποιήστε τον για να τη δείξετε. θετική ενίσχυση. Απέχετε από τη χρησιµοΟ παίκτης ''µοντέλο'' είναι πολύ χρήσιποίηση των αρνητικών σχολίων. Χρησιµοµος και γιατί λειτουργεί σαν παράδειγµα ποιήστε τον έπαινο ως κίνητρο. αλλά και επειδή µπορεί να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση αν δεν µπορείτε 3. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑ να εκτελέσετε µια συγκεκριµένη δεξιότΠΑΡΕΤΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: ητα. Εάν η άσκηση ή το παιχνίδι είναι πάρα πολύ προηγµένο και τα παιδιά δεν µπορ8. ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ: ούν να ανταποκριθούν, τροποποιήστε για Σε όλες τις ασκήσεις και παιχνίδια να αυξήσετε τις πιθανότητες της επιτυχίας δώστε συνεχώς έµφαση στη χρήση των τους. σωστών τεχνικών. Τα παιδιά δε φταίνε σε τίποτα αν έχετε Επιµείνετε στη σωστή εκτέλεση, για κάνει µια λάθος εκτίµηση για τις δυνατότνα µην αποκτήσουν τα παιδιά λάθος κινητές τους και πρέπει σε αυτή την περίπτω ητικά πρότυπα

Ο

9. ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: Επιµείνετε για την σπουδαιότητα της κίνησης και της ετοιµότητας, στην οποία πρέπει να βρίσκονται καθ΄όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. ∆ώστε στα παιδιά να καταλάβουν πως η αποστολή τους δεν τελειώνει µε µία πάσα ή ένα σουτ, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται και πρέπει να πάρουν µέρος σε αυτό. 10. ΑΛΛΑΞτε τις θέσεις ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: Όλοι οι παίκτες πρέπει να έχουν βιώµατα από αµυντικούς και επιθετικούς ρόλους, ακόµα και από τη θέση του τερµατοφύλακα. ∆οκιµάστε αλλαγές θέσεων ελεύθερα ακόµα και αλλαγές παικτών ανάµεσα σε οµάδες. 11. ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: Συνεχώς παρακινείστε τους παίκτες να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο. Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες αλλά και τη συµβολή όλων στην οµάδα. Να σέβονται όλους τους συµµετέχοντες στο παιχνίδι, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και των αντιπάλων. 12. ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: ∆ώστε ίση προσοχή σε όλους τους παίκτες στην οµάδα στην προπόνηση ή τα παιχνίδια. Μην αφήστε τους λιγότερο ικανούς παίκτες πίσω αλλά µην επιβραδύνετε και τους προχωρηµένους. 13. ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ: Οι παίκτες θα ανταποκριθούν και θα θελήσουν να συνεχίσουν εάν η προπόνηση και η συµµετοχή τους, είναι διασκεδαστική. ∆ηµιουργήστε την απόλαυσή τους µέσα στην προπόνηση. ∆εν έχει κανένα όφελος η εκτέλεση ασκήσεων µε ''µουτρωµένα'' πρόσωπα. Πάρτε από τα παιδιά το 100% µέσα από το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό τους. Θυµηθείτε: Σαν προπονητής πρέπει να αφιερωθείτε στην ανάπτυξη όλων των παικτών σας. Είτε αφορά στην τεχνική τους, είτε σε σχέση µε τους παλιούς και τους νέους στην οµάδα. Επειδή είστε ένα πρότυπο για τα παιδιά, η θέση σας είναι πολύ σηµαντική. Πρέπει να καθορίσετε εσείς τα πρότυπα. Να αναπτύξετε την τεχνική, στη σωστή αθλητική συµπεριφορά και βέβαια µια όµορφη ατµόσφαιρα στο γήπεδο. Να εφαρµόσετε και να διατηρήσετε την ισότητα σε όλες τις στιγµές. ∆ώστε έµφαση στην διασκέδαση και την ανάπτυξη. Η πίεση της νίκης πρέπει να µείνει µακριά από τα παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος!


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Τη θανατική ποινή επανέφερε η κυβέρνηση του Πακιστάν Τη θανατική ποινή επανέφερε η νέα κυβέρνηση του Πακιστάν, η οποία επιχειρεί να δείξει αποφασισµένη να πατάξει την εγκληµατικότητα και την τροµοκρατία, όπως επισηµαίνει το Reuters, µία απόφαση, που χαρακτηρίστηκε «σοκαριστική και αναχρονιστική» από την ∆ιεθνή Αµνηστία. Η επαναφορά της εσχάτης των ποινών, επισηµαίνει το πρακτορείο, συµβαίνει σπάνια, καθώς περίπου 150 χώρες έχουν ήδη καταργήσει την θανατική ποινή ή απλά δεν την εφαρµόζουν. Το µορατόριουµ που επέβαλε το 2008 η προηγούµενη κυβέρνηση του Πακιστάν, το οποίο χαιρέτισαν τότε οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, έπαψε να ισχύει στις 30 Ιουνίου. «Η παρούσα κυβέρνηση δεν σκοπεύει να το παρατείνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Οµαρ Χαµίντ Καν. Ο ίδιος είπε ότι το νέο µέτρο της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Ναουάζ Σαρίφ προβλέπει την εκτέλεση όλων των θανατοποινιτών, εξαιρουµένων εκείνων που έχουν λάβει χάρη για ανθρωπιστικούς λόγους. Ο πρόεδρος της χώρας θα πρέπει να εγκρίνει όλες τις εκτελέσεις. Το Πακιστάν συγκαταλέγεται στις τελευταίες χώρες στον κόσµο που εξακολουθούν να εφαρµόζουν την πρακτική αυτή, µαζί µε τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Νιγηρία, την Υεµένη και µερικές ακόµα. Περί τους 8.000 καταδικασµένους στην εσχάτη των ποινών αναµένουν την εκτέλεσή τους σε δεκάδες από τις φυλακές της χώρας, που φηµίζονται για τον υπερπληθυσµό τους και την βία που επικρατεί σε αυτές, σύµφωνα µε την οργάνωση για την υπεράσπίση των ανθρωπίνων διακαιωµάτων, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο.Η κυβέρνηση εκτιµά ότι οι θανατοποινίτες είναι περίπου 400. Η µέθοδος εκτέλεσής τους είναι συνήθως ο απαγχονισµός.

«Όσο ισχύει η θανατική ποινή, ο κίνδυνος εκτέλεσης αθώων ανθρώπων δεν θα µπορέσει ποτέ να εκλείψει», αναφέρει σε ανακοίνωσή της που εκδόθηκε αυτή την εβδοµάδα η Αµνηστία. Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι η θανατική ποινή είναι απαραίτητη ως αποτρεπτικό µέτρο σε περιοχές όπως το Καράτσι, µία µεγάλη πόλη 18 εκατοµµυρίων κατοίκων που µαστίζεται από τη βία αλλά και σε περιοχές στη µεθόριο µε το Αφγανιστάν, όπου οι ένοπλοι ταλιµπάν εξαπολύουν επιθέσεις καθηµερινά.

Σαρκοζί: εκλογικών

Καταδίκη για υπέρβαση δαπανών

Παραιτήθηκε ο Νικολά Σαρκοζί από το Συνταγµατικό Συµβούλιο του οποίου ήταν µέλος ως πρώην πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Νωρίτερα, το Συµβούλιο είχε απορρίψει τις δαπάνες του Σαρκοζί στην περσινή προεκλογική εκστρατεία, καθώς είχε υπερβεί το όριο των 22.509.000 ευρώ κατά 466.118 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι το κόµµα UMP δεν θα εισπράξει τα 11 εκατ. που θα έπρεπε να του καταβληθούν σύµφωνα µε τον νόµο, δηλαδή το ένα τρίτο του ετήσιου προºπολογισµού του. Η εξέλιξη αυτή µαζί µε την υπόθεση Ταπί αποτελούν πλήγµα για τις προσπάθειες του πρώην προέδρου να επιστρέψει στην πολιτική και να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία στις εκλογές του 2017. Ο Σοσιαλιστής βουλευτής Τοµά Τεβενού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του Σαρκοζί, χαρακτηρίζοντας ανωµαλία τη συµµετοχή των πρώην προέδρων στο Συνταγµατικό Συµβούλιο.

400.000 Βούλγαροι θα εγκαταλείψουν τη χώρα σύµφωνα µε έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου Η Βουλγαρία έχει µετατραπεί σε κοινωνία πολιτών που είναι έτοιµοι να διασκορπιστούν σε όλο τον κόσµο, αναφέρει έρευνα που διεξήχθη από την εταιρία Afis για λογαριασµό του Ευρωπα¹κού Κοινοβουλίου.

Περίπου 400.000 πολίτες θα εγκαταλείψουν τη χώρα για πάντα τα επόµενα χρόνια, σύµφωνα µε την έρευνα, στην οποία συµµετείχαν άτοµα ηλικίας 15-55 ετών. Οι βασικοί λόγοι µετανάστευσης παραµένουν οι ίδιοι, µε βάση ανάλογη έρευνα που διεξήχθη το 2008: εκπαίδευση, εργασία, υψηλότερες αποδοχές, αλλά έχουν αλλάξει οι προτιµώµενοι προορισµοί. Το 2008 οι Βούλγαροι επέλεγαν ως χώρες για να εργαστούν και να ζήσουν την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά σήµερα επιλέγουν τη Γερµανία και τη Βρετανία. Σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη το 2008 το ποσοστό των Βουλγάρων που θέλουν να µεταναστεύσουν σε άλλη χώρα δεν είναι υψηλότερο, αλλά είναι περισσότεροι εκείνοι που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν τα σχέδια αυτά, σύµφωνα µε το πρακτορείο ειδήσεων Novinite. Σύµφωνα µε τον κ. Ασλάνοφ οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είναι πρόθυµοι να κάνουν οποιαδήποτε εργασία στο εξωτερικό.Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι µία στις δύο βουλγαρικές οικογένειας έχει τουλάχιστον ένα µέλος που έχει φύγει στο εξωτερικό. Η έρευνα, διεξήχθη µετά την έναρξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, στοιχείο που µπορεί να έχει επηρεάσει τα αποτελέσµατα.

Επεισόδια και δακρυγόνα σε πορεία φοιτητών στο Περού Οι περουβιανές αστυνοµικές αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων σε εκατοντάδες φοιτητές και δηµόσιους υπαλλήλους στη Λίµα, καθώς αυτοί διαδήλωναν µε πορεία προς το Κογκρέσο, διαµαρτυρόµενοι για µεταρρυθµίσεις σύµφωνα µε τις οποίες αναµένεται να επιβληθούν αυστηρότεροι κανόνες στα Πανεπιστήµια της χώρας. Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήµατα κατά του προέδρου, Ογιάντα Ουµάλα, ο οποίος και πρότεινε τις µεταρρυθµίσεις υποστηρίζοντας ότι µέσω αυτών θα βελτιωθεί η ποιότητα των υποτονικών κυβερνητικών υπηρεσιών και του συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι επικριτές υποστηρίζουν, από την πλευρά τους, ότι οι µεταρρυθµίσεις αυτές θα υπονοµεύσουν την αυτονοµία των πανεπιστηµίων του Περού.

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Το διάβασµα και τα σταυρόλεξα συµβάλλουν στη διατήρηση της µνήµης µέχρι τα βαθιά γηρατειά

Τ

ο διάβασµα και τα σταυρόλεξα από νωρίς στη ζωή µπορεί να συµβάλλουν στη διατήρηση της µνήµης µέχρι τα βαθιά γηρατειά - και όσο πιο πολύ ασχολείται κάποιος µε αυτά, τόσο το καλύτερο, σύµφωνα µε µία νέα µελέτη. Όπως έδειξε, οι συστηµατικές δραστηριότητες που διεγείρουν τον εγκέφαλο, σχετίζονται µε βραδύτερο ρυθµό εκφύλισης των νοητικών λειτουργιών. Προγενέστερες µελέτες είχαν δείξει ότι οι ηλικιωµένοι που διατηρούν δραστήριο τον εγκέφαλό τους, διατρέχουν µειωµένο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια. Ωστόσο, η παρούσα µελέτη έδειξε πως η µνήµη ωφελείται ιδιαιτέρως όταν κάποιος αρχίζει να ασχολείται µε αυτές

σε καθηµερινή βάση, πολύ νωρίτερα στη ζωή. Η µελέτη, που δηµοσιεύεται στην επιθε ώ ρ η σ η «Neurology», πραγµατοποιήθηκε σε 294 εθελοντές, οι οποίοι είχαν ηλικία 55 ετών και άνω όταν δήλωσαν συµµετοχή σε αυτήν. Οι ερευνητές τους ζήτησαν να συµπληρώσουν ειδικά ερωτηµατολόγια για την ενασχόληση µε πνευµατικές δραστηριότητες (λ.χ. διάβασµα, σταυρόλεξα, παζλ, παιχνίδια µνήµης) στην παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή

τους. Επιπλέον, τους υπέβαλλαν σε εξετάσεις κάθε έξι χρόνια έως τον θάνατό τους, σε µέση ηλικία 89 ετών. Μετά θάνατον, εξέτασαν τους εγκεφάλους τους, αναζητώντας τυχόν ενδείξεις άνοιας. Όπως διαπίστωσαν, όσοι ασχολούνταν καθηµερινά µε πνευµατικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είχαν ρυθµό εκφύλισης της µνήµης κατά 32% βραδύτερο σε σύγκριση µε όσους είχαν µέτρια ενασχόληση µε αυτές και κατά 48%

βραδύτερο απ’ ό,τι όσοι διάβαζαν ή έλυναν σταυρόλεξα αραιά και που. Ακόµα, δε, κι όταν εκδήλωσαν άνοια, η ρυθµός εξέλιξής της ήταν µειωµένος κατά 15% σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους. «Τα ευρήµατά µας υποδηλώνουν ότι η συστηµατική εξάσκηση του εγκεφάλου από τις πρώτες κιόλας δεκαετίες της ζωής, είναι πολύ σηµαντική για την υγεία του στην τρίτη ηλικία», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Ρόµπερτ Σ. Γου¹λσον, νευροψυχολόγος στο Κέντρο Νόσου Αλτσχάιµερ του Πανεπιστηµίου Rush, στο Σικάγο. «Συνεπώς, καλό είναι να προσπαθούµε να ασχολούµαστε καθηµερινά µε δραστηριότητες απαιτητικές για τον εγκέφαλό µας», πρόσθεσε.


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α Α∆Ε∆Υ Παναττική στάση εργασίας σήµερα Παναττική στάση εργασίας από τις 12 το µεσηµέρι εως τη λήξη του ωραρίου, κήρυξε για σήµερα η Α∆Ε∆Υ αντιδρώντας στα σχέδια της κυβέρνησης για διαθεσιµότητα και απολύσεις στο ∆ηµόσιο. Η Α∆Ε∆Υ καλεί τους δηµοσίους υπάλληλους σε συλλαλητήριο στην πλατεία Καραtσκάκη και πορεία στο υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ήδη δροµολογήθηκε η µετακίνηση 4.000 εργαζόµενων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και ετοιµάζεται ακόµη µεγαλύτερη παρέµβαση για διαθεσιµότητες και απολύσεις σε οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοσοκοµεία, την εκπαίδευση, τα Υπουργεία και άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. » Αµέσως 12.500 υπάλληλοι τίθενται σε κινητικότητα, ο χρόνος διαθεσιµότητας µειώνεται και µετά οι υπάλληλοι µπορεί να απολυθούν. Οι 15.000 απολύσεις προωθούνται να πραγµατοποιηθούν µέχρι το 2014. Με νοµοθετική ρύθµιση, που προωθείται, καταργείται ακόµη και η προστασία των ασφαλιστικών µέτρων, προκειµένου να διευκολυνθούν και να διευρυνθούν οι απολύσεις. » Σε µια χώρα που η ανεργία έχει φθάσει στο 30% και των νέων στο 60%, τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά σταδιακά καταργούνται, προωθούνται νέα µέτρα για µεγαλύτερη ανεργία, µεγαλύτερη εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας».

Πάνω από 120 εκατ. ευρώ απέφεραν οι... δίκες στα δηµόσια ταµεία Στο ύψος των 120.161.839 ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό που εισέπραξε προ επιστροφών το δηµόσιο ταµείο την τριετία 2010- 2012, από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές που επιβλήθηκαν από τα ποινικά δικαστήρια και από µετατροπές ποινών σε χρηµατικές, σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών. Για την ίδια χρονική περίοδο το δηµόσιο ταµείο εισέπραξε και 99.617.729 ευρώ από το αντίτιµο του δικαστικού ενσήµου σε αγωγές και προσωρινά µέτρα. Στοιχεία για τα ποσά που εισπράχθηκαν από το δηµόσιο ταµείο από έξοδα ποινικής δίκης, µετατροπή ποινών, δικαστικό ένσηµο, παράβολα για µηνύσεις, εφέσεις, προσφυγές κ.α. διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταtκούρα µετά από αίτηµα του βουλευτή της Ν∆ Νικήτα Κακλαµάνη. Ο βουλευτής είχε ζητήσει στοιχεία για την περίοδο 20102012. Όπως διευκρινίζει ο κ. Σταtκούρας, το υπουργείο Οικονοµικών διαθέτει στοιχεία σχετικά µε τις συνολικές εισπράξεις εσόδων του Κρατικού Προuπολογισµού από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών, καθώς και από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από τα ποινικά δικαστήρια. Τα στοιχεία αφορούν τις εισπράξεις προ φόρων του Κρατικού Προuπολογισµού και δείχνουν ότι: Από τα «δικαστικά έξοδα επιβαλλόµενα από τα ποινικά δικαστήρια», το σύνολο των εισπράξεων προ επιστρο-

φών ανήλθε το 2010 σε 7.591.802 ευρώ, το 2011 σε 9.023.930 ευρώ και το 2012 σε 6.179.943 ευρώ. Από το «αντίτιµο δικαστικού ενσήµου σε αγωγές και προσωρινά µέτρα» το σύνολο των εισπράξεων προ επιστροφών ανήλθε το 2010 σε 25.027.331 ευρώ, το 2011 σε 33.197.576 ευρώ και το 2012 σε 41.392.822 ευρώ. Από τα «λοιπά δικαστικά έξοδα» το σύνολο των εισπράξεων προ επιστροφών ανήλθε το 2010 σε 409.302 ευρώ, το 2011 σε 225.366 ευρώ και το 2012 σε 221.339 ευρώ. Από «πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από τα ποινικά δικαστήρια και µετατροπές ποινών σε χρηµατικές», το σύνολο των εισπράξεων προ επιστροφών ήταν το 2010 ανήλθε σε 54.649.787 ευρώ, το 2011 σε 37.802.541 ευρώ και το 2012 σε 27.709.511 ευρώ. Από «έσοδα από χρηµατικές ποινές, µετατροπές ποινών και δεσµεύσεις του Ν. 1729/87 που διατίθενται για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών (άρθρο 24 του Ν. 2161/93), το σύνολο εισπράξεων προ επιστροφών ανήλθε το 2010 σε 1.648.929 ευρώ, το 2011 σε 188.699 ευρώ και το 2012 σε 114.531 ευρώ.

Λάρισα: “Φτερά” έκαναν σιδηροδροµικά καλώδια µήκους 1.000 µ. Ένα χιλιόµετρο τηλεπικοινωνιακού καλωδίου αφαίρεσαν άγνωστοι από την σιδηροδροµική γραµµή στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Το καλώδιο χρησιµοποιείται για την διακοπή τάσης ρεύµατος της σιδηροδροµικής γραµµής, σε περίπτωση ατυχήµατος και ευτυχώς η αφαίρεση του δεν είχε δυσάρεστες επιπτώσεις και η κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών πραγµατοποιείται κανονικά χωρίς να υπάρξει διακοπή. Σύµφωνα µε στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρισας, η κλοπή σηµειώθηκε προχθές και οι δράστες αναζητούνται.

Οι 11 υποψήφιοι επενδυτές για την εκµετάλλευση των τουριστικών λιµανιών Τα 11 επενδυτικά σχήµατα που συνεχίζουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού για τη λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση της πρώτης οµάδας τουριστικών λιµένων, η οποία απαρτίζεται από την µαρίνα Αλίµου, το τουριστικό αγκυροβόλιο Νέας Επιδαύρου, µέρος του λιµένα Ύδρας και µέρος του λιµένα και του τουριστικού καταφυγίου του Πόρου ενέκρινε σήµερα το ∆Σ του ΤΑΙΠΕ∆. Τα επενδυτικά σχήµατα είναι τα ακόλουθα: 1. «ΚΑΣΟΣ Α.Ε» Κτηµατική Τουριστική και Εµπορική 2. Azimut - Benetti S.P.A. 3. Global Liman Isletmeleri A.Ş. 4. «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Συµβουλευτική Ναυτιλιακή Εταιρεία - Ιδιωτική Επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας 5.J & P ΑΒΑΞ - Ανώνυµη Εταιρεία -Εργοληπτική -Τουριστική - Εµπορική - Βιοµηχανική - Οικοδοµικών Υλικών και Μηχανηµάτων

ΕΛΛΑ∆Α 6.MAJESTIC Marine Engineering LLC FZE 7.«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» Τουριστική Τεχνική Βιοµηχανική Ανώνυµη Εταιρεία 8.«ENVITEC Α.Ε» Ανώνυµη εταιρεία Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Έργων 9.ARCHIRODON GROUP N.V. - Α1 Γιωτ Τρειντ Κονσόρτσιουµ Α.Ε. - Στήριξης Τεχνική Α.Ε. 10.DOĞUS HOLDING A. Ş. - LAMDA DEVELOPMENT Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων 11.ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Ανώνυµη Εταιρεία Ανώνυµος Εταιρεία Κτηµατικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΒΕΓΑ - ΚΟΣΜΟΣ Γιωτινγκ Ελλάς Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε λεπτοµερή στοιχεία και στους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το Έργο Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων που εντάσσεται στο Έργο «Νηρηίδες», προβλέπει την αξιοποίηση µε παραχώρηση (µακροχρόνια µίσθωση) 46 τουριστικών λιµένων που βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το αµέσως προσεχές διάστηµα θα πραγµατοποιηθεί η έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την αξιοποίηση των τουριστικών λιµένων της Πύλου και της Χίου, ενώ µέσα στο 2013 αναµένεται να ξεκινήσουν οι διαγωνισµοί για τους τουριστικούς λιµένες Αργοστολίου (luxury marina), Λαυρίου (mega yacht marina) και Αρετσού Καλαµαριάς.

Έταζαν θέσεις σε υπουργεία κι είχαν αποσπάσει 40 χιλ. ευρώ Θέσεις εργασίας σε υπουργεία, αλλά και σε νευραλγικές υπηρεσίες του δηµοσίου έταζαν δύο γυναίκες σε ανυποψίαστους πολίτες κατορθώνοντας να αφαιρέσουν από αυτούς χρηµατικό ποσό που ξεπερνάει τις 40.000 ευρώ. Η απάτη εξιχνιάστηκε από αστυνοµικούς του Τµήµατος Προστασίας Περιουσιακών ∆ικαιωµάτων της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος µίας 44χρονης και µίας 45χρονης. Οπως έγινε γνωστό το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από καταγγελία που έγινε στις αρχές από δύο άτοµα, έναν 45χρονο άντρα και µία 25χρονη κοπέλα. Οπως κατήγγειλαν τα συγκεκριµένα άτοµα οι δύο γυναίκες, η 44χρονη και η 45χρονη, τους έταξαν δουλειά στο δηµόσιο και συγκεκριµένα σε θέσεις φιλέτα, όπως π.χ. σε υπουργεία. Μάλιστα, το χρονικό διάστηµα από από το Μάιο του 2012 έως το Μάιο του 2013 φέρεται να τους απέσπασαν συνολικά το χρηµατικό ποσό των 40.940 ευρώ επισηµαίνοντας ότι ήταν χρήµατα που τα χρειάζονταν για να µεσολαβήσουν και να κινήσουν τα... νήµατα. Επίσης, οι δύο γυναίκες που κατηγορούνται για απάτη χρησιµοποιούσαν ψευδή στοιχεία ταυτότητας όταν παρουσιάζονταν στα θύµατα τους. Από τις αστυνοµικές αρχές πάντως συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εµπλοκή τους και σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις. Οικισµός Παλαιοχώρι Μάνδρας ∆ηµοτική Ενότητα Μάνδρας ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας Τ.Κ. 19600 Τ.Θ.4001 ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΜΑΝ∆ΡΑΣ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εξωρα¹στικού Συλλόγου Παλαιοχώρι Μάνδρας, έχει υποβάλλει στον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας τεχνική µελέτη, σχετικά µε την πρόταση κύρωσης του υφισταµένου δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισµού (σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας και του οικισµού Παλαιοχώρι Μάνδρας), σε

εκτέλεση του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α'/30-32011) και της υπ' αριθµόν 39608/2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ {ΦΕΚ 2200Β'/30-92011). Αρ. απόφασης δηµοτικού συµβουλίου Μάνδρας -Ειδυλλίας 64/24-04-2013. και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν εντός 20ηµέρου, ενστάσεις και στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλµάτων ή ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων. Μάνδρα, 1-7-2013 Η πρόεδρος του Οικισµού Ελένη Αντζουλάτου τηλ. 6974352921


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολτα_κών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο¹ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

Ενοικιάζεται στην οδό Νικολα¹δου 92 στην Ελευσίνα, κατάστηµα ισογείου 230 τ.µ.. Πληροφορίες στο 6932267168 (10.12)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα¹σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο¹ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744

δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11)

(19.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα

Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 (13.2.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9)

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΠΡΟ ΣΩΠΙΚ Ο Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προ_πηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

ΤΕ ΧΝΙ ΚΟ ΓΡΑΦΕ ΙΟ

Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω¹νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος

(5.4.13)

Τηλ.: 210 5572047 6932638453

Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102

(18.3.13)

(1.13)

(11.10)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑQΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ο υ Αθη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

15.5

17.6


∆ευτέρα 8 Ιουλίου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

Τ

ο θέµα της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%, επαναφέρει η κυβέρνηση στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα. Υψηλόβαθµο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών ανέφερε, όπως µετέδωσε το ΑΜΠΕ, ότι «παλεύουµε να µηδενιστεί το δηµοσιονοµικό κενό και µετά να εξασφαλιστεί η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση αλλά µε τη λήψη ισοδύναµων µέτρ-

ων».Σύµφωνα µε τον ίδιο παράγοντα, η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηµατικά την επιβολή εισφοράς 0,2% στον τζίρο των επιχειρήσεων υπέρ του ΟΑΕΕ - παρότι αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση - όπως και τη µείωση των συντάξεων των απόστρατων, οι συντάξεις των τελευταίων καταβάλλονται ακόµη µε βάση το παλαιό µισθολόγιο, επιφέροντας κόστος 200 εκατ. ευρώ στον προºπολογισµό.

Α ν ε πα ρ κ ής η δ ια χ ε ί ρ ι ση τ ω ν α σ τι κ ώ ν λ υµ ά τ ω ν σε ο ι κ ισ µ ο ύ ς τ η ς Α ν α τ ο λι κ ή ς Α τ τ ι κ ή ς

Υ

πό την απειλή προστίµων πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) µε θέµα την ανεπαρκή διαχείριση των αστικών λυµάτων των οικισµών Αρτέµιδας και Ραφήνας στην Ανατολική Αττική. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπα¹κής Επιτροπής επεσήµανε τον άµεσο κίνδυνο µιας εκ νέου προσφυγής στο Ευρωπα¹κό ∆ικαστήριο, µε εισήγηση για επιβολή χρηµατικής ποινής και ηµερήσιου προστίµου εξαιτίας της συνεχιζόµενης, εν έτει 2013, αδυναµίας αντιµετώπισης του προβλήµατος της διαχείρισης των αστικών λυµάτων στους οικισµούς της Ανατολικής Αττικής. Μάλιστα στη σύσκεψη, στην οποία συµµετείχαν στελέχη της Ευρωπα¹κής Επιτροπής, της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΥ∆ΑΠ και του ∆ήµου Σπάτων - Αρτέµιδας, έγινε σαφές ότι οι χρηµατικές κυρώσεις θα πρέπει να καταλογιστούν αναλογικά στους δήµους, οι πράξεις και οι παραλείψεις των οποίων οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή. Οι υποδοµές στην Ανατολική

Αττική θα έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί εδώ και µία 15ετία. Η αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας οδήγησε το 2007 σε καταδίκη της χώρα µας από το ∆ικαστήριο της Ευρωπα¹κής Ένωσης (∆ΕΕ) για παράβαση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Το τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε έθεσε χρονοδιάγραµµα για την αποχέτευση και τους βιολογικούς καθαρισµούς και δεσµεύθηκε ότι τα έργα θα ολοκληρώνονταν το 2013. Όµως, καθώς τα περισσότερα έργα δεν είχαν δροµολογηθεί, η Ευρωπα¹κή Επιτροπή επανήλθε µε προειδοποιητική επιστολή το 2009. Σήµερα κι ενώ οι στοιχειώδεις υποδοµές για µια σύγχρονη πόλη παραµένουν ακόµη ζητούµενο για την Ανατολική Αττική, το ΥΠΕΚΑ καλεί όλους τους εµπλεκόµενους να συµµετέχουν στην επίλυση του ζητήµατος καθώς, εκτός από τις προφανείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και στο περιβάλλον, η εκκρεµότητα αυτή εγκυµονεί πλέον και σοβαρούς δηµοσιονοµικούς κινδύνους, µε επιβολή προστίµων και απώλεια δεσµευµένων για την κατασκευή των έργων κοινοτικών πόρων.

Thriassio 20130708  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you