Issuu on Google+

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

«Είµαστε υποχρεωµένοι να διεκδικούµε και να αγωνιζόµαστε για όσα δικαιούµαστε» - ∆ήλωσε ο δηµοτικός σύµβουλος Ασπροπύργου, Στ. Αλµπάντης, για το νέο νοµοσχέδιο που αφορά τα αυθαίρετα και τα πρόστιµα των Ποντίων Óåë. 5

“΄Ενεση” 24 εκ. ευρώ για την καταπολέµηση της ανεργίας από την Περιφέρεια Αττικής

Προχωρούν τα ΤΟΠΣΑ µετά την υποβολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Σåë. 2-6

Άρωµα πολιτισµού στα φετινά “Αισχύλεια” • Έγινε η επίσηµη παρουσίαση του προγράµµατος από την αρµόδια επιτροπή

Σåë. 7

∆εσµευτικό χρονοδιάγραµµα για την εκπόνηση σχεδίου ανάδειξης της Αρχαίας Ιεράς Οδού

- Ζητεί µε ερώτησή του ο βουλευτής Βασίλης Οικονόµου Σåë. 6

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Τ ο π ο σό τω ν 25 0 . 00 0 ε υ ρ ώ γι α κ ό µ βο υ ς σε ε π ι κ ί ν δ υ ν ε ς δ ι α σ τ α υ ρ ώ σ ε ις Εξασφάλισε ο δήµος Αχαρνών από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής

Óåë. 3

Απαιτούνται λύσεις εδώ και τώρα Για τις ανεξέλεγκτες καύσεις που µαστίζουν το Θριάσιο και δεν αντιµετωπίζονται µόνο µε µηνύσεις Óåë. 2-4

Με πέντε εταιρείες η συνέχεια του διαγωνισµού για το εργοστάσιο απορριµµάτων στη Φυλή

Το Σάββατο 29 Ιουνίου στο πάρκινγκ δίπλα στο γήπεδο του Πανελευσινιακού

Ακολουθεί το επόµενο στάδιο του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Σåë. 3 ΥΠΟΙΚ: Πότε πρέπει να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις σύµφωνα µε τις νέες προθεσµίες Σåë .10 Τα κριτήρια κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αναλύονται σήµερα στη συνεδρίαση της ΚΕ∆Ε

Σåë. 7

Η 14η δράση διάθεσης προGόντων ελληνικής γης απευθείας από τους παραγωγούς στο δήµο Ελευσίνας

Óåë. 9

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡIΝΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.THRIASSIO.GR


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Απαιτούνται λύσεις εδώ και τώρα

Áôôéêή: Παρασκευή 28.6.2013 Καιρος : Αίθριος 'Ανεµοι: δυτικοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 23 έως 33 βαθµούς κελσίου.

Ε ΟΡΤΟΛ ΟΓΙΟ

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Σαβ 29 Ιουν : Παύλος, Παυλίνα, Παυλίκος, Πουλίκος, Πέτρος

- Για τις ανεξέλεγκτες καύσεις που µαστίζουν το Θριάσιο και δεν αντιµετωπίζονται µόνο µε µηνύσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Ελευσίνα Κληρονόµων Σκανδάλη Αικατερίνης Βενιζέλου Ελευθερίου 61, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105548498 Αχαρνές Πετρίτης Μιχάλης Β. Αθηνών 6, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102405224 Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α. Βαρελά Γεωργίου 23 & Κορδελιού, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00 Τηλέφωνο: 2102476847 Ασπρόπυργος Αντωνάρας ∆ηµήτριος Συγγρού & Τζαβέλλα 25Α Τηλέφωνο: 210 5571663 Άνω Λιόσια Κυριακόπουλος Κυριάκος Σ. Λεωφόρος Αχαρνών 36, Τηλέφωνο: 2102472215 Μάνδρα Λουκόπουλος Σωτήριος Στρατηγού Ρόκα 84 Τηλέφωνο: 210 5556375 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Σ

την υποβολή µήνυσης κατ’ αγνώστων προχωρά ο Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) για καύση ελαστικών και άλλων υλικών σε χώρο εκτός του ΧΥΤΑ Φυλής. Το γεγονός έγινε αντιληπτό γύρω στις 11 εχθές το πρωί από τους εργαζοµένους του Ε∆ΣΝΑ και αµέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να εξαπλωθεί και σε χώρους του ΧΥΤΑ. Το συγκεκριµένο φαινόµενο που εγκυµονεί κινδύνους για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία λόγω της έκλυσης ρύπων, έχει- όπως επισηµαίνεται- αναδειχθεί πολλές φορές από τον Πρόεδρο του Ε∆ΣΝΑ και περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, ενώ έχουν γίνει σχετικά έγγραφα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Ελληνική Αστυνοµία µετά από ανάλογο συµβάν στις αρχές Μαρτίου που «έπνιξε» τη Φυλή σε επικίνδυνους καπνούς.

Όπως έχει επισηµανθεί οµάδες που δρουν ανεξέλεγκτα στην περιοχή προχωρούν παρανόµως στη διαλογή και συλλογή µετάλλων (σίδερα, αλουµίνια, χαλκός κλπ) που στη συνέχεια καίνε σε χώρους εκτός του ΧΥΤΑ, µε στόχο να αποσπάσουν τα πολύτιµα υλικά. «Μάστιγα» για ολόκληρο το Θριάσιο Πεδίο Ωστόσο, το φαινόµενο των καύσεων δεν αποτελεί µεµονωµένο φαινόµενο σε χώρους πλησίον του ΧΥΤΑ Φυλής, αλλά µάστιγα για ολόκληρο το Θριάσιο Πεδίο και ιδιαίτερα των πόλεων του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και των Μεγάρων. Το πρόβληµα εκτός από την ύπαρξη του ΧΥΤΑ στην περιοχή, ξεκινάει από την αδυναµία ελέγχου των επιχειρήσεων που δέχονται τα υλικά που προκύπτουν από τις καύσεις και στην πλειοψηφία τους αποτελούν προ¿όν κλοπών, αν και από την αντιπερεφέρεια ∆υτικής Αττικής έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες την Η συνέχεια στη σελ. 4

“΄Ενεση” 24 εκ. ευρώ για την καταπολέµηση της ανεργίας από την Περιφέρεια Αττικής -

Προχωρούν τα ΤΟΠΣΑ µετά την υποβολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Τ

ους Πίνακες Αξιολόγησης των προτάσεων των αναπτυξιακών συµπράξεων που υποβλήθηκαν στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για το έργο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρµοσµένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) υπέγραψε χθες, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αφού πρώτα υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για πλήρη διαφάνεια και πιστή τήρηση της νοµιµότητας όλων των πράξεών της. Στο αµέσως επόµενο διάστηµα η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής θα ενηµερώσει τους δικαιούχους που έχουν επιλεγεί, προκειµένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων, ύψους 24 εκ. ευρώ. Η συνέχεια στη σελ. 6


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Με πέντε εταιρείες η συνέχεια του διαγωνισµού για το εργοστάσιο απορριµµάτων στη Φυλή •

Μ

ε την προεπιλογή των εταιρειών που θα συνεχίσουν στο επόµενο στάδιο του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων στη Φυλή, ολοκληρώθηκε σήµερα η α’ φάση και των τεσσάρων διαγωνισµών που προκήρυξε ο Ε∆ΣΝΑ για την κατασκευή των ισάριθµων, νέων µονάδων για τη διαχείριση των απορριµµάτων του λεκανοπεδίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσµου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης της, ενέκρινε οµόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο περνούν στο επόµενο στάδιο για τη Μονάδα της Φυλής οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι: • Ένωση Εταιρειών Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – Ηλέκτωρ ΑΕ • Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ – ∆ΕΗ ΑΕ • Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης ΑΕ • Ένωση Εταιρειών Archirodon Group N. – Intrakat – Envitec AE • Ένωση Εταιρειών Μεσόγειος J & P ΑΒΑΞ Αποκλείσθηκαν από τη συνέχεια της διαδικασίας η εταιρεία Τοξότης ΑΕ και η Ένωση Προσώπων Ερέτβο ΑΕ – ∆οµοσπόρτ ΑΕ - Έγνων ΑΤΕ Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης θα ακολουθήσει, σύµφωνα µε τις προκηρύξεις, το β’ στάδιο, µε τις Προσκλήσεις σε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο και την Υποβολή ∆εσµευτικών Προσφορών.

Ακολουθεί το επόµενο στάδιο του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήµανε ότι «Ολοκληρώσαµε µε διαδικασίες πρωτόγνωρες για τη δηµόσια διοίκηση την α’ φάση των διαγωνισµών και για τις 4 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων. Οι διαγωνισµοί έγιναν υπό καθεστώς πλήρους δηµοσιότητας, απόλυτης διαφάνειας και σε αντίθεση µε τους συνήθεις νωχελικούς ρυθµούς του δηµοσίου γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά, και χωρίς κανένα ψεγάδι. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει διανύουµε µια διαδροµή µαραθωνίου µε ρυθµό σπρίντερ. Στόχος να αποκτήσει η Αττική τις υποδοµές που της αξίζουν και να µην χαθούν τα 200 εκ. ευρώ του ΕΣΠΑ που διατίθενται για το σκοπό αυτό. ∆εν πρέπει να αφήσουµε και αυτή την ευκαιρία να πάει χαµένη». Υπενθυµίζεται ότι ο διαγωνισµός που αφορά στη Μονάδα της Βορειοανατολικής Αττικής (Γραµµατικό) βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης ασφαλιστικών µέτρων που έχουν καταθέσει 4 διαγωνιζόµενες εταιρείες στο Συµβούλιο της Επικρατείας και εκδικάζονται στις 5 Ιουλίου.Οι διαγωνισµοί που αφορούν στις Μονάδες της Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέα) και ∆υτικής Αττικής (‘Α. Λιοσίων) βρίσκονται στο στάδιο των προδικαστικών προσφυγών. Πληροφοριακά στοιχεία - Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Φυλή): •Η ετήσια ποσότητα των προς

διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του εργοστασίου επεξεργασίας απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Φυλή) εκτιµάται κατά µέγιστο σε 700.000 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω µέσω του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου. •Η συνολική χρονική διάρκεια της σύµβασης Σύµπραξης έχει ενδεικτικά εκτιµηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύµπραξης, καθώς και οι όροι για την ενδεχόµενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής ∆εσµευτικών Προσφορών. •Η αναθέτουσα αρχή θα συµµετέχει στη χρηµατοδότηση του κόστους κατασκευής, µε την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηµατοδότηση. •Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείµενο του έργου και η κοµποστοποίηση προδιαλεγµένου οργανικού υλικού. • Η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριµένης τεχνολογίας επεξεργασίας.

Τ ο π ο σ ό τ ω ν 2 5 0 . 0 0 0 ε υ ρ ώ γ ι α κ ό µ β ο υς σ ε ε πικ ίν δ υ ν ες δ ια στ αυ ρ ώ σε ις - Εξασφάλισε ο δήµος Αχαρνών από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής

ίνοντας έµφαση στην οδική ασφάλεια και στην προώθηση έργων ουσίας για την πόλη ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος και ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, µετά από συνάντηση µε τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό εξασφάλισαν 250.000 ευρώ για την κατασκευή νέων κυκλοφοριακών κόµβων σε επικίνδυνα σηµεία του οδικού δικτύου της πόλης. Ειδικότερα οι διασταυρώσεις για τις οποίες δεσµεύτηκε το ποσό από το Περιφερειακό Συµβούλιο είναι: Πάρνηθος – Λαθέας Λαθέας – Αγίας Τριάδος Αγίας Τριάδος – Καραµανλή Λιοσίων- Φυτά

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¿στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ Ερυθραίας – Τατο¿ου Αγίου ∆ιονυσίου – Αναπαύσεως Μπόσδα – Φιλαδελφείας. Ήδη για ορισµένους από τους

παραπάνω κόµβους οι µελέτες είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης και σταδιακά θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 1 Ιουλίου 2013∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Παρουσίαση εργασιών των Σπουδαστών του Εαρινού Εξαµήνου 2012-2013 Μεταπτυχιακό Μάθηµα:Προσεγγίσεις του Εφαρµοσµένου Αστικού Σχεδιασµού στην Ελλάδα Μελέτη Περίπτωσης: ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ιδάσκοντες: Ε. Κλαµπατσέα, Κ. Σερράος Σύµβουλοι: Α. Αραβαντινός (χρήσεις γης – κέντρα), Θ. Βλαστός – Ε. Μπακογιάννης (βιώσιµη κινητικότητα), Β. Καρβουντζή- Μ.Παπαβασιλείου (σχεδιασµός δηµόσιου χώρου), Μ. Κάτου (εκπαίδευση και αστικός χώρος) A. Κουδούνη (διοίκηση, θεσµικά εργαλεία), Ν. Μπελαβίλας (ιστορικότητα στο αστικό περιβάλλον), Ν. Πάγκας (περιβάλλον), Ι. Ψυχάρης (οικονοµική του χώρου) Συµµετέχων: Ν. Γεωργακόπουλος, υπ. δρ. ΕΜΠ Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατά το δυνατόν σφαιρική και συστηµατική προσέγγιση ζητηµάτων πρακτικής εφαρµογής του σχεδιασµού στην Ελλάδα, στην κλίµακα του αστικού χώρου. Το µάθηµαεστιάζει το ενδιαφέρον του σε ένα πραγµατικό πρόβληµα πολεοδοµικού / αστικού σχεδιασµού, για το οποίο οι σπουδαστές καλούνται ενεργώντας ως «µελετητές» / «σχεδιαστές» του χώρου, στη βάση της διεπιστηµονικής προσέγγισης των ζητηµάτων του χώρου, να διατυπώσουν και να υποστηρίξουν κατάλληλες προτάσεις •παρέχει επιλεγµένα βασικά στοιχεία µεθοδολογίας και τεχνικών πολεοδοµικού και αστικού σχεδιασµού •επιχειρεί να εµπλουτίσει το γνωστικό υπό

βαθρο των συµµετεχόντων σπουδαστών, κυρίως όσον αφορά κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και υλοποιηµένα παραδείγµατα / καλές πρακτικές για τους τοµείς εκείνους στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. •οργανώνεται γύρω από µια άσκηση σχεδιασµού µε βάση συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης πολεοδοµικής κλίµακας. Μελέτη περίπτωσης για την άσκηση του εφαρµοσµένου πολεοδοµικού – αστικού σχεδιασµού αποτελεί ∆ήµος Αχαρνών. Η διδακτική οµάδα παρέχει τον κύριο όγκο των βασικών αναλυτικών δεδοµένων και στοιχείων που αφορούν αυτή την περιοχή µελέτης και είναι απαραίτητα για την πορεία της άσκησης.Η άσκηση αυτή, επιδιώκει, συνεκτιµώντας όλα τα κρίσιµα ζητήµατα που επηρεάζουν την ανάπτυξη του αστικού χώρου, να δώσει έµφαση κυρίως σε έξι επιλεγµένες πτυχές του χωρικού αστικού σχεδιασµού: α) σχεδιασµός των χρήσεων γης - αλληλένδετων µε την κοινωνική και οικονοµική δοµή της ευρύτερης περιοχής παρέµβασης- και ιδιαιτέρως των πολεοδοµικών κέντρων, β) σχεδιασµός του χώρου µέσα από την οπτική γωνία της ιστορίας του τόπου, γ) σχεδιασµός των αστικών µετακινήσεων µε βάση τις αρχές τις βιώσιµης κινητικότητας, δ) ανάδειξη των περιβαλλοντικών παραµέτρων, ως προ>πόθεσης για έναν επιτυχή χωρικό σχεδιασµό µε όρους αειφορίας ε) σηµασία των οικονοµικών των πόλεων και του αστικού χώρου στη διαδικασία του χωρικού σχεδιασµού και στ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σχεδιασµό του δηµόσιου χώρου, ως ενός καθοριστικού στοιχείου για την εξασφάλιση αστικής ποιότητας. Για την αξιολόγηση της άσκησης λαµβάνεται υπόψη, η πληρότητα και η επάρκεια τεκµηρίωσης των στόχων, η επιτυχής έκφρασή τους µέσω των προτάσεων σχεδιασµού, η πληρότητα και σαφήνεια των σχεδιαστικών προτάσεων για τα κάθε φορά αντικείµενα, καθώς επίσης και η επάρκεια της έντυπης και προφορικής παρουσίασης.

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Η συνέχεια από σελ. 2 τελευταία διετία µε κύριο χαρακτηριστικό τους ελέγχους σε συνεργασία µε υπηρεσίες ελέγχου (Σ∆ΟΕ) και την Ελληνική Αστυνοµία. Επιπλέον, στη διατήρηση και εξάπλωση του φαινοµένου συµβάλλει και η απουσία φορέα που αναλάβει το έργο της ανακύκλωσης, τουλάχιστον των ελαστικών σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις του είδους που επί το πλείστον απευθύνονται σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες «πρόθυµες» να επιτελέσουν το εν λόγω έργο που ως γνωστόν έχει ως αποτέλεσµα τις ανεξέλεγκτες καύσεις ακόµα σε χώρους ιδιαίτερα ευαίσθητους- όπως το Θριάσιο Νοσοκοµείο

Χρειάζονται µέτρα ουσίας Πέραν των µηνύσεων που λειτουργούν ως «ασπιρίνη στον καρκίνο», το ορθότερο θα είναι ο ΕΣ∆ΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία πρωτίστως µε το ΥΠΕΚΑ και µε τους ∆ήµους της περιοχής να βάλουν το ζήτηµα στην κατεύθυνση θέσπισης πλαισίου ακόµα και νοµοθετικού περιεχοµένου, που θα δίνει τα «εργαλεία» εκείνα προκειµένου να ληφθούν µέτρα που θα καταπολεµούν το φαινόµενο των καύσεων. Περικλής Ι. Μαραγκός

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Γράφει ο Ντίνος Ρούσσης ntinosr@otenet.gr

Τ

ο πρόβληµα των χορηγιών πλανιέται πάνω απ’ την Ελευσίνα. Τα ερωτήµατα είναι καθηµερινά και ενοχλητικά προς τη ∆ηµοτική Αρχή. Ο ∆ήµαρχος µε ένα άρθρο του προσπαθεί να ξεφύγει απ’ την πραγµατικότητα και να δώσει επιχειρήµατα στους υποστηρικτές του. Πριν λίγο καιρό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να δικαιολογήσει τις χορηγίες κατέφυγε και στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης. Τώρα παραµένει επιδερµικά και χυδαία στη θεωρία των δύο άκρων. Τα ερωτήµατα όµως που ταλανίζουν την πόλη είναι άλλα. Είναι οι επιπτώσεις των χορηγιών στην ασκούµενη πολιτική και την συµπεριφορά των αρχόντων. Πρέπει να ανοίξει µια δηµόσια συζήτηση πάνω σ’ αυτό το θέµα που δεν αφορά µόνο τις δωρεές ή χορηγίες, αλλά συνολικά στη διαχείριση και τη δύναµη του χρήµατος. Και υπάρχει πολύ µεγάλο πεδίο προς διερεύνηση. Ξεκινάω την συζήτηση αποσπασµατικά µε κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ώστε επαγωγικά να προχωρήσουµε στο γενικό και στα συµπεράσµατά µας. Ανακοίνωση της «Επιτροπής Αγώνα κατά των επεκτάσεων της ΠΕΤΡΟΛΑ»

(ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Πέµπτη 18 Ιουνίου 2009): «Υπεύθυνος είναι ο ∆ήµαρχος που κατέστησε τα ΕΛΠΕ «µέγα χορηγό» και ευεργέτη του ∆ήµου, ανοίγοντας τον δρόµο στην επιβολή των ΕΛΠΕ στην πόλη! …………………………………………………… ……………………………………. Η επέκταση της Πετρόλα έχει ήδη γίνει µέσα στις συνειδήσεις των κατοίκων του Θριασίου πολύ πριν την απόφαση του ΣτΕ. Τα ΕΛΠΕ , µε µια πρωτοφανή σε µέγεθος τηλεοπτική καµπάνια, µε πολυτελή διαφηµιστικά φυλλάδια, µε καθηµερινό καταιγισµό καταχωρήσεων στον τύπο, µε τηλεφωνήµατα και συνεχείς οχλήσεις στα σπίτια των κατοίκων, µε χορηγίες, δώρα και υποσχέσεις σε φοιτητές, ηλικιωµένους, πολύτεκνους, τοπικούς και αθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικές εκδηλώσεις, σχολικά πρωταθλήµατα, µε φιέστες και δενδροφυτεύσεις εξαγόρασαν, απονέκρωσαν συνειδήσεις, φίµωσαν στόµατα». Σηµειώνουµε τις εκφράσεις «επιβολή των ΕΛΠΕ στην πόλη», «εξαγόρασαν, απονέκρωσαν συνειδήσεις», «φίµωσαν στόµατα». Αυτά έχουν καταγραφεί ανεξίτηλα στη συλλογική µνήµη της πόλης και δεν έχουν εξηγηθεί πειστικά. ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2012. Παλιόκαιρος. Φυσούσε και έριχνε ψιλόβροχο. Στον κόλπο της Ελευσίνας ναυάγησε, ανατράπηκε ένα πλοιάριο τροφοδοσίας µε καύσιµα. Είχαµε νεκρό τον καπετάνιο.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουµε διαρροή µαζούτ στη θάλασσα. Κάτι τροµακτικοί και ασυνήθιστοι θόρυβοι αναστάτωσαν αυτό το χειµωνιάτικο βραδάκι την Ελευσίνα. Είχε και µια απαίσια οσµή πετρελαίου που σου αναποδογύριζε τα συκώτια. Η πόλη τροµοκρατηµένη δεν ήξερε τι συµβαίνει. Κανένας δεν ήξερε. Πήγαµε στην παραλία, µπροστά απ’ το θερινό Κινηµατογράφο να εντοπίσουµε τη πηγή των θορύβων και της απαίσιας οσµής. Τα τηλέφωνα κτυπούσαν συνέχεια, µας ρωτούσαν µε έκδηλη αγωνία και τρόµο, τι ήταν αυτοί οι θόρυβοι. Αργότερα ήρθαν και δηµοτικοί σύµβουλοι µε τις ίδιες απορίες και αναζητήσεις. Οι θόρυβοι προέρχονταν απ’ την ΠΕΤΡΟΛΑ, που είχε τυλιχτεί σε άσπρους καπνούς που εκτινάσσονταν πότεπότε, σηµάδι ότι εκεί είχαµε τις εκρήξεις και τον θόρυβο. Είχε ξεκινήσει ο καθαρισµός των σωληνώσεων των νέων εγκαταστάσεων. Για την οσµή υπήρχαν διιστάµενες απόψεις. Τελικά και αυτή απ’ την ΠΕΤΡΟΛΑ προερχότανε. Η Ελευσίνα ξενύχτησε αυτό το βράδυ. Η διοίκηση των ΕΛΠΕ δεν έκρινε σκόπιµο να ειδοποιήσει την πόλη. Την άλλη ηµέρα, που πήγε αντιπροσωπεία του ∆ήµου στις εγκαταστάσεις, τους δώσανε εξηγήσεις που γίνανε χωρίς αντιρρήσεις αποδεκτές. Τους έδωσαν επίσης και ένα µετρητή θορύβου και οι µετρήσεις δεν έδωσαν ιδιαίτερα υψηλές τιµές, γύρω στα 115db.

Πάντα οι µετρήσεις που διενεργεί ο ∆ήµος είναι χαµηλές. Φαίνεται φταίνε τα αισθητήρια των κατοίκων. Τα ΕΛΠΕ δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να ενηµερώσουν τους κατοίκους, αισθάνονται επικυρίαρχοι. Η ∆ηµοτική Αρχή δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να διαµαρτυρηθεί δηµόσια, αισθάνθηκε όµως υποχρεωµένη και εξαρτηµένη απ’ τις χορηγίες και ανέλαβε τον άχαρο ρόλο να µας πείσει ότι δεν ήταν τίποτα. Υδρατµοί. Και οι θόρυβοι χαµηλής έντασης. Θλίψη! Μόνο αργότερα διαµαρτυρήθηκε ο ∆ήµαρχος µε επιστολές (κρυφές, που τις δηµοσιοποίησε η αντιπολίτευση) προς τα ΕΛΠΕ για τους θορύβους και τις φωτιές, γιατί ανησυχούν οι επισκέπτες(!) των ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ. Εδώ απαντιέται και το ερώτηµα που έθεσε στο άρθρο του ο ∆ήµαρχος «τι βιοµηχανίες θέλουµε», αλλά µπαίνει ένα άλλο «τι δηµοτική αρχή θέλουµε» και τι αλληλεξάρτηση επιδιώκουµε. Οι τσάντες της ΠΕΤΡΟΛΑ. Είναι η περίοδος που τα ΕΛΠΕ για να επιτύχουν τις επεκτάσεις επιτίθενται µε χρήµα σε ό,τι κινείται. Η κυριαρχία τους είναι καθολική. Νέος έτος 2010. Τοποθετούν µέσα στις αίθουσες του ∆ηµοτικού και Νοµαρχιακού Συµβουλίου τσάντες µε δώρα για τους συµβούλους. Η κίνησή τους είναι συµβολική. Επιδιώκουν να συντρίψουν κάθε αντίσταση. Θα µπορούσαν να τους τα στείλουν σπίτια τους.

Συνέχεια στη σελ. 13


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

ΘÑÉÁÓÉÏ-5

«Είµαστε υποχρεωµένοι να διεκδικούµε και να αγωνιζόµαστε για όσα δικαιούµαστε» - ∆ήλωσε ο δηµοτικός σύµβουλος Ασπροπύργου, Στ. Αλµπάντης, µε αφορµή το νέο νοµοσχέδιο που αφορά τα αυθαίρετα και τα πρόστιµα των Ποντίων

Σ

υνεχίζεται το “ράβε -ξήλωνε” στο ΥΠΕΚΑ για το νέο νοµοσχέδιο που αφορά τα αυθαίρετα ενώ την ίδια ώρα δεν είναι λίγοι εκείνοι που προσπαθούν να καπηλευθούν -µε διάφορους τρόπους - τόσο σοβαρά θέµατα. Ενδεχοµένως γιατί οι ψήφοι που διαθέτουν οι έχοντες τέτοιου είδους προβλήµατα είναι πολλοί…; Ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν αρκετά καλά το συγκεκριµένο ζήτηµα, είναι ο πρώην αντιδήµαρχος Ασπροπύργου, Αλµπάντης Στέλιος, ο οποίος δέχθηκε να µας δώσει απαντήσεις σε ορισµένα κρίσιµα ερωτήµατα που του θέσαµε. Παραθέτουµε τα όσα µας δήλωσε ο κ. Αλµπάντης. - Ερώτηση: Κύριε Αλµπάντη ο νέος νόµος για τα αυθαίρετα είναι προ των πυλών.Νοµίζω ότι το κυριότερο που ενδιαφέρει τους δηµότες της πόλης µας λόγω του Ποντιακού πληθυσµού είναι το θέµα της µείωσης των προστίµων. Απάντηση: Πράγµατι επειδή πολλά γράφονται και λέγονται τον τελευταίο καιρό, ας βάλουµε τα πράγµατα µε µία χρονολογική σειρά γεγονότων και πράξεων. Όλα ξεκίνησαν από την ισχύ του Ν.4014/2011 περί αυθαιρέτων. Το 2012 τυπώθηκε ο Ν.4042 ΦΕΚ 24/132-2012 που µεταξύ άλλων ανεφέρετο και στην έκπτωση 80% για τους Ποντίους γεννηθέντες στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως (άρθρο 70) και που είχαν µία και µοναδική κατοικία. Μία κατ' αρχήν επιτυχία της επιτροπής αγώνα, του ∆ήµου Ασπροπύργου και της Παµποντιακής οµοσπονδίας. Το πρόβληµα όµως της προpποθέσεως της ''µοναδικής κατοικίας'' αποδείχτηκε µεγάλο αφού δεν κάλυπτε περισσότερο από ένα 10% των Ποντίων. Επιπλέον, όπου υπήρχε δεύτερη κατοικία µε βάση τη δήλωση του Ε9 στην εφορία, έχανε την έκπτωση και για την κύρια κατοικία. ∆ηλαδή θα πλήρωνε όλο το πρόστιµο για κάθε σπίτι. Ξεκίνησα τότε την προσπάθεια για την αλλαγή ή τροποποίηση της νοµοθεσίας ώστε να συµπεριελάµβανε σαν µοναδική κατοικία κάθε σπίτι που αντιστοιχούσε σε κάθε παιδί. Ξεκίνησα µε την συµµετοχή µου σε µία οµάδα εργασίας που ασχολείτο µε την προπαρασκευή άλλων προτάσεων νοµοσχεδίων όπου κατέθεσα τις δικές µου περί αυθαιρέτων. Η οµάδα αυτή εργάστηκε αφιλοκερδώς τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2012 στα γραφεία της Ν.∆. Τότε πρωτοέθεσα το θέµα της έκπτωσης 80% και γιά κάθε παιδί Ποντίου γεννηµένου σε χώρα της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως. Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οι προτάσεις κατατέθηκαν στον υπεύθυνο κ. Γιάνναρη. Αυτή ήταν η δεύτερη ενέργεια σχετικά µε το δικαίωµα έκπτωσης και για τα παιδιά των Ποντίων όπως περιγράφεται πιο πάνω. - Ερώτηση: Μπορείτε να µας αναφέρετε τι ενέργειες έχετε κάνει πάνω σε αυτό το θέµα;

Απάντηση: Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στις βασικότερες ενέργειες που έχουν γίνει για το θέµα των αυθαιρέτων αλλά και για το θέµα των προστίµων του ΙΚΑ. Η πρώτη ενέργεια είχε γίνει µε την κατάθεση υποµνήµατος στο ΥΠΕΚΑ επί υφυπουργίας κ. Σηφουνάκη στην γραµµατέα κυρία Κ. Κατσάνου µετά από επίσκεψη µαζί µε τον αντιδήµαρχο κ. Αν. Παπαδόπουλο. Γενικότερα έχω συµµετάσχει µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο στα παρακάτω. 1) Επιστολή µε απόψεις επί των προτάσεων του βουλευτού Γεωργίου Βλάχου στις 16-08-2011 πρίν από την συζήτηση του νοµοσχεδίου στην Βουλή. 2) Συνεργασία µε τον βουλευτή Αθανάσιο Μπούρα για την διαµόρφωση και προώθηση της πρότασης µειωµένου προστίµου και για τα παιδιά των Ποντίων από χώρες της πρώην Σ.Ε. στις προεκλογικές δεσµεύσεις. 3) Επίσκεψη στο γραφείο του κ. Σαµαρά και σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του γραφείου του κ. Α. Σαµαρά κύριο Κωνσταντίνο Μπούρα, ο κύριος Αθ. Μπούρας επέτυχε την επίσκεψη του µετέπειτα Πρωθυπουργού στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου και την δέσµευση του για την λύση του προβλήµατος των συνιδιοκτησιών στα εκτός σχεδίου, στην κατά την συνταγµατική νοµιµότητα νοµιµοποίηση ή την επ' αόριστον τακτοποίηση

των αυθαιρέτων και διά στόµατος του κυρίου Αθ. Μπούρα στο δικαίωµα µείωσης του προστίµου και γιά τα παιδιά των Ποντίων από χώρες της πρώην Σ.Ε. όταν θα τους αντιστοιχούσε µία κατοικία. 4) Επίσκεψη στον γ.γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη µε τον Αντιδήµαρχο κ. Παπαδόπουλο Αν. 5) Επίσκεψη µε τον γ.γ. της Κ.Ο. της Ν.∆. κ. ΑΘ. Μπούρα στον κ. Σ. Αλεξιάδη. 6) Επίσκεψη στον γ.γ. ΥΠΕΚΑ κ. Σ. Αλεξιάδη όπου µετά από πρόσκλησή µου

πήγαµε µαζί µε τον Πρόεδρο του ΣΠΟΣ Νοτίου Ελλάδος και Νήσων κ. Γεώργιο Βαρυθυµιάδη και την Πρόεδρο του συλλόγου Ακρίτες του Πόντου κ. Αθηνά Σωτηριάδου, ούτως ώστε να φανεί ότι αυτό για το οποίο προσπαθούσα δεν ήταν απλώς µια δική µου σκέψη ή επιδίωξη αλλά όλων των Ποντίων. 7) Επίσκεψη στη Βουλή στον γραµµατέα της Κ.Ο. της Ν.∆. και Αθ. Μπούρα µε ένα επί 98πλέον θέµα, το θέµα των προστίµων των εισφορών στο Ι.Κ.Α. που για πρώτη φορά ετίθετο. 8) Επίσκεψη, πάλι µετά από πρόσκλησή µου και για τους ίδιους λόγους που ανέφερα πιό πάνω, µε τον κ. Γεώργιο Βαρυθυµιάδη στον γ.γ Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας κ. Παναγιώτη Κοκκόρη και κατάθεση αιτήµατος διαγραφής όλων των προσαυξήσεων (προστίµων) που επιβάλλονται από το Ι.Κ.Α. θέµα για το οποίο πρακτικά και ουσιαστικά δεν είχε ασχοληθεί κανένας. 9) Νέα επίσκεψη στον γ.γ του ΥΠΕΚΑ κ. Σ. Αλεξιάδη. 10) Επίσκεψη στον γ.γ. κ. Π. Κοκκόρη µε τον κ. Γ. Βαρυθυµιάδη προκειµένου να πιέσουµε για µία θετική ή αρνητική απάντηση στο θέµα των προσαυξήσεων των εισφορών του ΙΚΑ . 11) Εν όψη της συζήτησης στην Βουλή του νέου νοµοσχεδίου περί των αυθαιρέτων ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής βουλευτής κύριος Γεώργιος Βλάχος µου εζήτησε και έστειλα τις απόψεις µου. 12) Νέα συνάντηση µε τον γραµµατέα. της Κ.Ο. της Ν.∆. κ. Αθ. Μπούρα , τον γραµµατέα κ. Σ. Αλεξιάδη και τον υφυπουργό κ. Καλαφάτη στην φάση της διαβούλευσης του νοµοσχεδίου προκειµένου να επισηµάνουµε τα τρωτά σηµεία στα θέµατα της συνιδιοκτησίας των εκτός σχεδίου γηπέδων και της έκπτωσης των προστίµων των παιδιών των Ποντίων βασικό αίτηµα των οποίων είναι να απαλληφθή η αναφορά στην έκπτωση συγγενών πρώτου βαθµού µόνον µε συµβολαιογραφική πράξη όπως αναφέρεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου

(κάτι αντίστοιχο µε την κύρια και µοναδική κατοικία). Να επισηµάνω ότι, όπως ξεκάθαρα φαίνεται από τα παραπάνω, από τους χρόνους και τους αποδέκτες των ενεργειών µου, ούτε προεκλογικό χαρακτήρα είχαν ούτε πολιτική σκοπιµότητα αφού και επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκα την γραµµατέα καταθέτοντας υπόµνηµα. Επί πλέον να σηµειωθεί ότι πάντα ενηµέρωνα, όσους έκρινα, για τις ενέργειές µου αυτές, ζητώντας να έρχονται µαζί.

Μάλιστα έναν υποψήφιο βουλευτή, από τους ενδιαφερόµενους πολιτικούς για το θέµα , όταν του είπα ότι θα πηγαίναµε στην Ν.∆. µου ζήτησε και τον γύρισα πίσω επειδή θεώρησε ότι η επίσκεψη είχε κοµµατικό χαρακτήρα! Εγώ όµως δεν σκέφθηκα έτσι όταν πήγαινα στην γραµµατέα του ΥΠΕΚΑ επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Είχα µόνον τον στόχο µπροστά µου. -Ερώτηση: Από όσο γνωρίζουµε είχε πραγµατοποιηθεί και κάποια ενηµερωτική ηµερίδα για αυτό το κρίσιµο θέµα; Απάντηση: Βεβαίως, ο ΣΠΟΣ νοτίου Ελλάδος και νήσων έκανε δύο συγκεντρώσεις. Μία στο ξενοδοχείο HILTON όπου σαν υπεύθυνος τεχνικός, προσκεκληµένος της οµοσπονδίας, ενηµέρωσα για τις ενέργειες που είχαν γίνει µέχρι την συνάντηση αυτή και τους στόχους που είχαν τεθεί. Μία δεύτερη συγκέντρωση στον σύλλογο ''Ακρίτες του Πόντου'' του δήµου µας, όπου πάλι µε την ίδια ιδιότητα, προσπάθησα να εξηγήσω τα σηµεία εκείνα του υπό διαβούλευση νέου σχεδίου νόµου περί αυθαιρέτων που αφορούσαν τους Ποντίους. Μετά από διάλογο µε τους παρευρισκοµένους µάλιστα κρατήθηκαν σηµειώσεις από την γενική γραµµατέα του ΣΠΟΣ (Σύνδεσµος Ποντιακών Σωµατείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων) κ. Χριστίνα Χαφουσίδου προκειµένου η Οµοσπονδία να προβή σε δικές της ενέργειες. Όπως αποδεικνύεται µε τα παραπάνω οι προσπάθειές µου άρχιζαν από την εποµένη των προβληµάτων και δεν περιορίστηκαν σε κοµµατικές κινήσεις ή επιστολές κατά την διάρκεια της διαβούλευσης του σχεδίου νόµου. - Ερώτηση: Τι πιστεύετε πως µπορεί να αποφέρουν αυτές σας οι ενέργειες. Απάντηση: ∆εν ξέρω τι αποτέλεσµα µπορεί να αποφέρουν όλες οι πιο πάνω επισκέψεις µου στα Υπουργεία, οι επαφές µου µε τους αρµοδίους και τα υποµνήµατα που κατέθεσα (σε δικό µου επιστολόχαρτο προς άρσην παρεξηγήσεων) αλλά είναι πάντα χρήσιµο να ξέρουµε όλοι, τι, πως, πότε και από που ή ποιόν γίνονται όσα γίνονται. -Ερώτηση: Κύριε Αλµπάντη, διαπιστώνουµε ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις αλλά και τοπικοί αιρετοί παράγοντες στρέφονται προς τους Ποντίους δίνοντας την εντύπωση ότι τους βλέπουν περισσότερο σαν δεξαµενή ψήφων παρά σαν τµήµα Ελλήνων που αποζητά το δίκιο του απέναντι σε αυτά που του έταξαν. Απάντηση: Θα συµφωνήσω και µε το παραπάνω µάλιστα. Όµως εµείς, σαν Λαός, πάντα, είµαστε υποχρεωµένοι να διεκδικούµε και να αγωνιζόµαστε για όσα µας έταξαν ή δικαιούµαστε, ασχέτως τι ψηφίζουµε και που ανήκουµε πολιτικά. Ε. Λιάκος


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆εσµευτικό χρονοδιάγραµµα για την εκπόνηση σχεδίου ανάδειξης της Αρχαίας Ιεράς Οδού - Ζητεί µε ερώτησή του ο βουλευτής Βασίλης Οικονόµου

Ε

ρώτηση προς τον : Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα την ανάδειξη και όχι τον ενταφιασµός της Αρχαίας Ιεράς Οδού, κατέθεσε ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της ∆ΗΜΑΡ Βασίλης Οικονόµου. Συγκεκριµένα, ο κ. Οικονόµου επισηµαίνει τα εξής: “ Στην περιοχή του Σκαραµαγκά µετά από πολυετείς ανασκαφές αποκαλύφθηκε το 2006 το µεγαλύτερο τµήµα της Αρχαίας Ιεράς Οδού.

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣ ΚΛΗΣΗ Ζούµε στην εποχή των µνηµονίων. Τα εργασιακά δικαιώµατα, οι µισθοί και οι συντάξεις, το περιβάλλον πλήττονται κέραια. Σφοδρή επίθεση δέχεται η Παιδεία, η Υγεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου µειώνονται δραµατικά οι πόροι της, σοβαρές υπηρεσίες της ιδιωτικοποιούνται, εργαζόµενοι απολύονται. Το µεταπολιτευτικό µοντέλο των πόλεων, και της Ελευσίνας, έφτασε στο τέλος του. Η πόλη δεν µπορεί πλέον να συνεχίσει µε ηµίµετρα και µπαλώµατα. Μια άλλη πόλη πρέπει να οραµατιστούµε µε τους πολίτες πρωταγωνιστές στα «µικρά» και τα «µεγάλα». Ξεκινάµε την ίδρυση νέας ∆ηµοτικής Κίνησης µε το βλέµµα στραµµένο στον 21ο αιώνα. Οι σηµερινές ∆ηµοτικές Παρατάξεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Το µέλλον µας προκαλεί. Καλούµε κάθε ενεργό πολίτη της Ελευσίνας και Μαγούλας να διαµορφώσουµε ένα κοινό πρόγραµµα και να χαράξουµε µια κοινή πορεία. Συναντιόµαστε την Τετάρτη 3 Ιουλίου στις 7.30 µµ στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Ελευσίνας Παγκάλου και Κίµωνος Οµάδα Πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση νέας αυτοδιοικητικής κίνησης

Η ανάδειξη της αρχαίας αυτής οδού µπορούσε και µπορεί να αποτελέσει την καταλληλότερη ίσως αφορµή για την σύνδεση των σηµαντικών αρχαίων πόλεων της Αττικής, όπως είναι η Ελευσίνα και τα Μέγαρα, µε την πόλη της Αθήνας και να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο και µοναδικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες και τους µόνιµους κατοίκους της πρωτεύουσας. Αντί όµως να κατατεθούν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και ανάδειξη του σηµαντικού αυτού αρχαιολογικού ευρήµατος, µε δύο τουλάχιστον αµφιλεγόµενες αποφάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου το 2011 και το 2013, αποφασίστηκε ο ενταφιασµός των τµηµάτων που αποκαλύφθηκαν,

χωρίς µάλιστα να είναι σαφές ο τρόπος και ο χρόνος ανάδειξης και αξιοποίησής τους. Στην τελευταία µάλιστα απόφαση του προκατόχου σας υπάρχει η αόριστη διατύπωση ότι πρόκειται για προσωρινή λύση για την προστασία του αρχαιολογικού αυτού θησαυρού, χωρίς όµως να περιλαµβάνεται κάποιο δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα για την εκπόνηση ρεαλιστικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης της Αρχαίας Ιεράς Οδού, ενώ δεν υπάρχει καν απαγόρευση χρήσης τµήµατος της Αρχαίας Ιεράς Οδού για άλλους σκοπούς, γεγονός που γεννά τουλάχιστον ερωτηµατικά. Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε: 1.Έχει οριστεί αρµόδιος επιστηµονικός φορές για την εκπόνηση σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης της Αρχαίας Ιεράς Οδού και αν ναι πότε πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προτάσεις του; 2.Προτίθεστε να απαγορεύσετε την οποιαδήποτε χρήση τµήµατος της Αρχαίας Ιεράς Οδού για σκοπούς αλλότριους από την αρχαιολογική και πολιτιστική ανάδειξη και αξιοποίησή του; 3.Προτίθεστε να υιοθετήσετε την πρόταση µας για αξιοποίηση της Αρχαίας Ιεράς Οδού ως µέρος ενός συνολικότερου σχεδίου ανάδειξης και σύνδεσης όλων των σηµαντικών αρχαίων πόλεων της Αττικής όπως είναι η Ελευσίνα και τα Μέγαρα;

Ξεκινά η "Μήδεια" από τη Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας

Ξεκίνησαν στο παλαιό Ελαιουργείο οι παραστάσεις της Θεατρικής Σηνής Ελευσίνας µε το έργο "Μήδεια" του Μπόστ. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν µέχρι την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η παράσταση θα "ανέβει" επίσης στις 22 Σεπτεµβρίου στα πλαίσια των Αισχυλείων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η συνέχεια από σελ. 2 Γ ι ά ν νη ς Σ γο υ ρ ό ς 5.000 θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν θα συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση της ανεργίας που κοντεύει να µετεξελιχθεί σε κοινωνικό εφιάλτη Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε:«Στη σηµερινή κρίσιµη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα µας, δεν υπάρχει περιθώριο να χαθεί ούτε µια θέση εργασίας.

Ειδικά, στην Περιφέρεια Αττικής η ανεργία έχει φτάσει στο 28% και στους νέους αγγίζει το 60%, η ανεργία των γυναικών και των µακροχρόνια ανέργων έχουν εκτιναχθεί, φέρνοντας δυστυχώς την Περιφέρειά µας στην πρώτη θέση. Οι συµπράξεις των ΤΟΠΣΑ θα δηµιουργήσουν 5.000 θέσεις απασχόλησης που θα συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση της ανεργίας που κοντεύει να µετεξελιχθεί σε κοινωνικό εφιάλτη. Εµείς, τηρώντας την υπόσχεσή µας για διαφάνεια, αποτελεσµα

τικότητα και λειτουργώντας προς όφελος όλων των πολιτών της Αττικής, ολοκληρώσαµε την αξιολόγηση των προτάσεων, τις υποβάλαµε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σήµερα ανακοινώνουµε τα αποτελέσµατα που καλύπτουν όλους τους ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων, αποδεικνύοντας έµπρακτα ότι µε κάθε τρόπο και κάθε µέσο που διαθέτουµε στηρίζουµε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεχίζουµε κόντρα στο ρεύµα !!! Αγωνιζόµαστε και διασκεδάζουµε. Ανανεώνουµε το αγωνιστικό µας ραντεβού και σας ευχόµαστε καλό καλοκαίρι, καλώντας σας στις 3 Ιούλη 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 µ.µ. στο ουζερί-ψαροταβέρνα «ΑΙΓΑΙΟ».


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

∆ιανοµή χωρίς µεσάζοντες στα Άνω Λιόσια Η διανοµή χωρίς µεσάζοντες αποτελεί εγχείρηµα αυτοοργάνωσης ενεργών πολιτών από τα Άνω Λιόσια που εµπνεόµενοι από ανάλογες πρωτοβουλίες σε άλλες περιοχές (µε πρωτοπόρους τους Πολίτες της Πιερίας που διένειµαν τα προ¿όντα τους ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ) αποφάσισαν

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 IOYNIOY 2013, 08:00 π.µ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΡΑ,ΣΚΑΚΗ να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο που βάζει τις βάσεις για ένα εναλλακτικό µοντέλο κατανάλωσης (µε όσες αδυναµίες και ελλείψεις µπορεί αυτό να έχει). Σε πολλές περιοχές της χώρας και ειδικά της Αττικής (ήδη προχωράει ανάλογο εγχείρηµα στο δήµο Αγίων

Τα κριτήρια κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αναλύονται σήµερα στη συνεδρίαση της ΚΕ∆Ε

Αναργύρων – Καµατερού) επεκτείνονται παρόµοια δίκτυα. Η πρωτοβουλία αυτή, στα Άνω Λιόσια, εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο «SOLIDARITY FOR ALL» (Αλληλεγγύη για όλους) πληροφορίες για το οποίο θα βρείτε στη σελίδαhttps://www.blogger.co m/goog_532556262 .

Εντατικό πότισµα των αναδασωτέων περιοχών σε Βουρκάρι και Προφήτη Ηλία

Άρω µα πολιτισ µού στα φετινά “Αισχύλεια” Έγινε η επίσηµη παρουσίαση του προγράµµατος από την αρµόδια επιτροπή •

Τ Φ Ω ΤΟ Α Ρ ΧΕ Ι Ο Υ Κανονικά συνεχίστηκε και αυτή την εβδοµάδα το πότισµα των δύο αναδασωτέων εκτάσεων, στο Βουρκάρι Μεγάρων και στον Προφήτη Ηλία Μαγούλας. Συνεργεία της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής πότισαν την περασµένη Τρίτη και Τετάρτη την αναδασωµένη περιοχή του Προφήτη Ηλία. Για τον ίδιο σκοπό, την Πέµπτη 27/6, τα συνεργεία βρέθηκαν στην περιοχή του υδροβιότοπου Βουρκαρίου Μεγάρων, ενώ στην ίδια περιοχή θα συνεχίσουν και την Παρασκευή 28/6. «Παρότι δεν έχουµε πλέον διαθέσιµο προσωπικό κάνουµε τα αδύνατα δυνατά για να συνεχίζονται τα ποτίσµατα στις δύο περιοχές που αναδασώσαµε τον περασµένο χειµώνα. ∆ε θα αφήσουµε να χαθεί το έργο µας από την ξηρασία του καλοκαιριού και από τις εν γένει δυσκολίες. Τα ποτίσµατα θα συνεχιστούν µε κάθε τρόπο», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ διοργανώνει νέα διανοµή χωρίς µεσάζοντες µε δεκάδες προ¿όντα αυτό το Σάββατο. Για παραγγελίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. : 6977006613 What'up 69844106176986797781.

Συγκαλείται σήµερα σε συνεδρίαση το ∆Σ της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδηµίας 65) και ώρα 10:00 π.µ. Η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: Ενηµέρωση από τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη για τα τρέχοντα ζητήµατα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εισήγηση της Επιτροπής Οικονοµικών για τα κριτήρια κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Εισηγητές: ∆. Τσιαντής, πρόεδρος Επιτροπής Οικονοµικών Γ. Μουράτογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Οικονοµικών Συζήτηση και απόφαση για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό Εισηγητές: Φ. Προβατάς, πρόεδρος Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Τουρισµού Γ. Κοτρωνιάς: πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

ο µεσηµέρι της Τετάρτης στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟS παρουσιάστηκε το πρόγραµµα των εκδηλώσεων των Αισχυλείων 2013 και της σύγχρονης θεατρικής δηµιουργίας. Παρουσία δηµοσιογράφων του αθηνα¿κού τύπου, η Επιτροπή Αισχυλείων έκανε γνωστές τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν από τις 21 Αυγούστου έως τις 13 Οκτωβρίου στο παλαιό Ελαιουργείο (παραλία Ελευσίνας). Παρουσιάστηκαν επίσης οι εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στον ίδιο χώρο στα πλαίσια του 10ήµερου σύγχρονης θεατρικής δηµιουργίας. Στην εισαγωγική οµιλία του ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας ανέφερε ότι φέτος τα Αισχύλεια θα πραγµατοποιηθούν µε δύο νέα δεδοµένα: την µελέτη για την πράξη εφαρµογής της πολεοδόµησης της περιοχής Βότρυς - Ελαιουργείο και την νέα σταθερή κερκίδα που εγκατέστησε στο χώρο του θεάτρου ο ∆ήµος, δίνοντας την δυνατότητα µιας πιο άνετης και πιο ασφαλούς παρακολούθησης των εκδηλώσεων. Ανέφερε επίσης ότι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου έχει αναλάβει την µελέτη για την ενίσχυση ορισµένων κτιρίων που βρίσκονται στο χώρο. Στην εκδήλωση µίλησαν ακόµη ο Αντιδήµαρχος Γαβριήλ Καµπάνης, υπεύθυνος των Πολιτιστικών, ο Γιώργος Σκιάνης υπεύθυνος για τα εικαστικά στην Επιτροπή Αισχυλείων, η Μάρθα Φριντζήλα που θα παρουσιάσει στις 25 Αυγούστου την παράσταση του Ευριπίδη "Βάκχες" και από 1 - 10 Ιουλίου το Αττικό Σχολείο Αρχαίου ∆ράµατος µε αποκορύφωµα την µουσική εκδήλωση µε την Μαρία Φαραντούρη και το συγκρότηµα Mazaher Ensemble από την Αίγυπτο. Μίλησαν ακόµη η Λίζη Καλλιγά που θα παρουσιάσει στο "Λεωνίδας Κανελλόπουλος" έκθεση φωτογραφίας µε θέµα "Ελευσίνα 1994 - 2013 - Σκοτεινά νερά", ο Νίκος Ναυρίδης, εικαστικός, που θα παρουσιάσει στο παλαιό Ελαιουργείο έκθεση µε τίτλο "...Προσπάθησε ξανά. Απότυχε ξανά. Απότυχε καλύτερα...", εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Ελληνικού Θεάτρου που θα δώσει την παράσταση "∆ώσε στο µύθο φωνή" και ο Βαγγέλης Κουκούλογλου που στις 23 Σεπτεµβρίου θα παρουσιάσει στο παλιαό Ελαιουργείο το βιβλίο του "Οι οµάδες της καρδιάς µας". Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας έγινε η παρουσίαση του προγράµµατος στο Πολιτιστικό Κέντρο "Λεωνίδας Κανελλόπουλος" παρουσία του τοπικού τύπου, των εθελοντών των εκδηλώσεων και κόσµου. Τις εκδηλώσεις παρουσίασαν µέλη της Επιτροπής Αισχυλείων. Μετά το τέλος της παρουσίασης έπαιξε το συγκρότηµα "Σιγανά ποτάµια" µε έθνικ µουσική.


Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Ηλιούπολη 27-5-2013 Αριθµ. Πρωτ.:οικ.21307 Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5.Την υπ΄ αριθµ. 92/19-3-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ηλιούπολης, σχετικά µε τον Προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2013. 6.Το υπ΄ αριθµ.15835/13454/22-32013 εισηγητικό έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής σχετικά µε την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Ηλιούπολης για το έτος 2013, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 7.Την υπ' αριθµ.20473/22-5-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, περί έγκρισης σύναψης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών (4.413) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθµού της Χώρας για το έτος 2013. 8.Το µε αριθµ. πρωτ. 20534/22-52013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 9.Την υπ΄ αριθµ. 184/6-6-2013

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ηλιούπολης, σχετικά µε τον καθορισµό αριθµού και ειδικοτήτων των προσλήψεων προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2013. 10.Τα ΦΕΚ 1450/τ.Β’/23-7-2008 & 1558/τ.Β’/30-7-2009 τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηλιούπολης και το υπ’ αριθµ. οικ.23288/5-62013 έγγραφο του ∆ήµου Ηλιούπολης. 11.Την µε αριθµ. πρωτ. 22812/3-62013 (σε ορθή επανάληψη την 176-2013) βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ηλιούπολης, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της ΣΟΧ 1/2013 ανακοίνωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

101

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Ηλιούπολης, που εδρεύει στην Ηλιούπολη, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν προσόντα (βλ. πρόσθετα) ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης 101

Υπηρεσία ∆ήµος Ηλιούπολης

Έδρα υπηρεσίας Ηλιούπολη

Ειδικότητα ∆Ε Οδηγών Λεωφορείων(µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

∆ιάρκεια σύµβασης 8 µήνες

Αριθµός ατόµων 2

102

∆ήµος Ηλιούπολης

Ηλιούπολη

∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Σάρωθρο)

8 µήνες

1

103

∆ήµος Ηλιούπολης

Ηλιούπολη

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριµµατοφόρων)

8 µήνες

13

Κωδικός θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

101

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: - Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή - Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή -Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης ∆΄ κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης ∆΄ κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης ∆' κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

102

103

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης ∆' κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας ∆΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2008 και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς επιβατών, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2008 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2013 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι’ τάξης Γ’, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προÀπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι’ τάξης Γ’, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προÀπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι’ τάξης Γ’, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι’ τάξης Γ’, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προÀπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:


Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Η 14η δράση διάθεσης προGόντων ελληνικής γης απευθείας από τους παραγωγούς στο δήµο Ελευσίνας Το Σάββατο 29 Ιουνίου στο πάρκινγκ δίπλα στο γήπεδο του Πανελευσινιακού Ο ∆ήµος Ελευσίνας, το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013, θα προβεί στην 14η ∆ιανοµή Αγροτικών Προ¿όντων Ελληνικής γης και θα πραγµατοποι-

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

101 & 102

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο

ηθεί στην Ελευσίνα στο πάρκινγκ επί της Ηρώων Πολυτεχνείου, δίπλα στο γήπεδο του Πανελευσινιακού από τις 8 το πρωί µέχρι τις 12 το µεσηµέρι. Θα διατεθούν: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λακωνίας και Κορινθίας, Κρεµµύδια Υλίκης, πατάτες Αχαας, κουκιά Υλίκης, Φακές από Χαλ-

δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄ κατηγορίας ή άδειας µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι’ τάξης Γ. Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ 103

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το

«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρ-

εσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπαππα, Τ.Κ. 163 10, Ηλιούπολη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ όψιν κυρίας Κόκκορη Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2109970040, 2109970037). H υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά από 8:30 έως 13:30 στην παραπάνω διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ηλιούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

κιάδες Φαρσάλων, ρύζι νυχάκι και καστανό από την Ανθήλη Λαµίας, Ελιές πράσινες Καραβόµυλο Στυλίδας, κρασί λευκό και ροζέ Ερυθρών, Γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυµαρικά, και πορτοκάλια βελέντσια από τον Πόρο, καθώς και µανιτάρια πλευρώτους από την Εύβοια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: υποψηφίων

Κατάταξη

Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής: 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονε¿κές οικογένειες, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία). 3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το

πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο email: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο.Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «21/03/2012», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Η παράταση που δίνεται, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, έχει ως εξής: Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013 Για τα ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013 Για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013 Για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013 Για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013

Η Ευρωπαuκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη µέλη να υλοποιήσουν τις δεσµεύσεις τους για την κοινωνική ένταξη των 12 εκατ. Ροµά

Η

Ευρωπα κή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη µέλη της Ευρωπα κής Ένωσης να υλοποιήσουν τις δεσµεύσεις τους για τη διασφάλιση της ισότητας και να λάβουν περισσότερα µέτρα για καλύτερη οικονοµική και κοινωνική ένταξη των 10-12 εκατοµµυρίων Ροµά που ζουν στην Ευρώπη.

Για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013 Υπενθυµίζεται ότι η αρχική προθεσµία έληγε στις 30 Ιουνίου.

ΥΠΟΙΚ Πότε πρέπει να υποβάλετε τη δήλωσή σας σύµφωνα µε τις νέες προθεσµίες Παρατείνεται, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, η προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα.

Υπενθυµίζεται, επίσης, ότι ο φόρος που προκύπτει µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις διµηνιαίες δόσεις εφόσον η εκκαθάριση της δήλωσης γίνει µέχρι το τέλος Ιουλίου. ῞ Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει τους µήνες Αύγουστο ή Σεπτέµβριο, η εξόφληση πρέπει να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δύο διµηνιαίες δόσεις, ενώ εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει από τον Οκτώβριο και µετά η εξόφληση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εφάπαξ. Επίσης παρατείνεται µέχρι και την 8η Ιουλίου 2013 η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.). Η πιο πάνω προθεσµία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατός τους σε φυσική µορφή στην ∆.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσµία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).

Αυστηρές συστάσεις στις τράπεζες από τον Συνήγορο του Καταναλωτή αναφορικά µε τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά

Α

υστηρές συστάσεις για την έγκαιρη χορήγηση των βεβαιώσεων οφειλών που αφορούν στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά απευθύνει προς τις τράπεζες ο Συνήγορος του Καταναλωτή υπενθυµίζοντας τα υψηλά πρόστιµα που θα αντιµετωπίσουν στην περίπτωση καθυστέρησης και τα οποία φτάνουν έως και τα 10.000 ευρώ. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα ο Συνήγορος του Καταναλωτή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, γίνεται αποδέκτης πλήθους παραπόνων από πολίτες-καταναλωτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις προστατευτικές διατάξεις του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, αλλά συναντούν την άρνηση των πιστωτικών ιδρυµάτων να δέχονται προς διεκπεραίωση αιτήµατα που τους υποβάλλουν για τη χορήγηση βεβαιώσεων των οφειλών τους. Σύµφωνα µε τον νόµο, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να παραδίδουν στους οφειλέτες, δίχως επιβάρυνση και εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή σχετικού αιτήµατος, αναλυτική κατάσταση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας µε τη συνδροµή του ∆ήµου και µε αφορµή την εορτή των Αγίων Αναργύρων διοργανώνει για 11η συνεχή χρονιά την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 21:00 στην Πλατεία του Ιερού Ναού Μουσικοχορευτική Εκδήλωση µε τη συµµετοχή της ορχήστρας “Θρία του Πνευµατικού Κέντρου” και των χορευτικών τµηµάτων του Συλλόγου µας. Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο παραδοσιακό µας γλέντι µε µεζέδες αι ποτό Για το ∆.Σ. Ο Πρόεδρος , Κοναξής Αντώνιος Ο Γεν. Γραµµατέας , Ντούρος Θεόδωρος

των οφειλών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, γνωστοποιώντας παράλληλα το επιτόκιο µε το οποίο εκτοκίζεται η κάθε οφειλή, καθώς και το ποσόν που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήµερης δόσης. Επισηµαίνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύουν τις αιτήσεις που καταθέτουν οι οφειλέτες στις Γραµµατείες των αρµόδιων Ειρηνοδικείων για την έναρξη της προβλεπόµενης διαδικασίας ρύθµισης των οφειλών τους, η οποία είναι γνωστό πως τους δίνει σωτήρια διέξοδο από την υπερχρέωση και ουσιαστικά αποσκοπεί στην επανένταξή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας το συντοµότερο δυνατόν. Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι τυχόν παράβαση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων να χορηγούν αναλυτικές καταστάσεις οφειλών, πλήρεις µε όλα τα στοιχεία που ορίζει ο νόµος, επισείει σε βάρος τους την επιβολή προστίµου από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανερχόµενου από 500 έως 10.000 ευρώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΑΦΑ ΛΕΚΑΝΕΖΑ Ενηµερώνουµε πως η απόφαση απο πρακτικό υπ' αριθ. 8/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας Ειδυλλίας για “Κύρωση υφιστάµενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων

(οδοί, πεζόδροµοι, πλατείες κλπ) “ είναι αναρτηµένη στο δηµοτικό κατάστηµα και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μάνδρας και σε εµφανές σηµείο του οικισµού Κιάφα Λεκάνεζα. Η πρόεδρος Στυλιανή Μακρή Ο γραµµατέας Βογιατζής Γεώργιος

Η έκκληση αυτή γίνεται µετά την έκθεση προόδου την οποία δηµοσίευσε η Ευρωπα¿κή Επιτροπή και η οποία δείχνει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να βελτιώσουν την εφαρµογή των στρατηγικών που υπέβαλαν ως µέρος του Ευρωπα¿κού Πλαισίου για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ροµά. Η νέα αυτή έκθεση συνοδεύεται από πρόταση για έκδοση σύστασης προς τα κράτη µέλη µε διττό στόχο: αφενός, τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων, όπως µέτρα υπέρ της ισόρροπης εκπροσώπησης των Ροµά (µέτρα «θετικής δράσης») και, αφετέρου, τη λήψη οριζόντιων µέτρων, όπως τοπικές δράσεις για τη βελτίωση της σηµερινής κατάστασης των Ροµά. Τα κράτη µέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να θέσουν σε εφαρµογή τα µέτρα αυτά. Παρά την άσκηση κριτικής, η έκθεση εφιστά την προσοχή σε ορισµένα παραδείγµατα ορθών πρακτικών των κρατών µελών, όπως το περιφερειακό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά, το οποίο εκπόνησε το οµόσπονδο κρατίδιο του Βερολίνου, η συνεργασία των εθνικών αρχών µε τοπικούς παράγοντες στη Γαλλία και οι προσπάθειες της Βουλγαρίας για καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπα¿κών κονδυλίων. Η Ουγγαρία έχει σχεδιάσει ένα άρτιο σύστηµα για την παρακολούθηση της εφαρµογής της εθνικής της στρατηγικής, η Ισπανία εκπαίδευσε 158 αστυνοµικές δυνάµεις για την αντιµετώπιση των διακρίσεων λόγω εθνοτικής καταγωγής, ενώ η Ρουµανία διέθεσε 15.000 θέσεις για φοιτητές Ροµά σε σχολεία, πανεπιστήµια και προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. «Εάν τα κράτη µέλη επιθυµούν πραγµατικά να υλοποιήσουν τις εθνικές τους στρατηγικές, θα πρέπει να επισπεύσουν την κοινωνική ένταξη των Ροµά. Το Ευρωπα¿κό Πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ροµά έχει θεσπιστεί εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Είναι καιρός οι στρατηγικές να µετατραπούν σε συγκεκριµένες πράξεις», τόνισε η Βίβιαν Ρέντιγκ, αντιπρόεδρος της Ευρωπα¿κής Επιτροπής και επίτροπος ∆ικαιοσύνης της ΕΕ. «Αν και έχει σηµειωθεί πρόοδος, πολλά αποµένουν να γίνουν ακόµη. Γι' αυτό ακριβώς δίνουµε τώρα στα κράτη µέλη συγκεκριµένες οδηγίες ώστε να εντείνουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Η βοήθεια προς τους Ροµά πρέπει να παρέχεται σε τοπικό επίπεδο, απαιτείται η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων χωρών, ενώ πρέπει επειγόντως να ληφθούν µέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση των νεαρών Ροµά», πρόσθεσε η Ρέντινγκ.


Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Ταχ. ∆/νση:Ν. Πλαστήρα 69 Ταχ.Κώδικας: 122 42 Πληροφορίες: Β.Οικονόµου Τηλ. 2105911869 Αιγάλεω 13/6/13 Αριθµ. Πρωτ.:1897

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε (κατόπιν της από 31-7-12 αίτησης Σιάσιου Γεώργιου) η υπ. αριθ. 1897/13-6-13 πράξη χαρακτηρισµού της υπηρεσίας µας (ταυτάριθµη της παρούσης) για ευ��ύτερη έκταση εµβαδού 2,55539 στρ. που βρίσκεται στη θέση «Γιάκουµη» Μάνδρας περιφέρειας ∆. Μάνδρας - Ειδυλλίας. Με την πράξη αυτή η έκταση χαρακτηρίζεται ως: «έκταση µη διεπόµενη από τις διατάξεις

της ∆ασικής Νοµοθεσίας (γεωργικώς καλλιεργούµενη κατά την έννοια της παρ. 6α του αρθ. 3 του Ν.998/79)» . Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α' βάθµιου ΕΕ∆Α ∆υτικής Αττικής, οδός Παλληκαρίδη 19-21 Αιγάλεω. Πληροφορίες στο τηλ. 210 5911 869 τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Η ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι εκλογές για το ∆.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΑΠΣ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ θα διεξαχθούν την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 και ώρα από 09:00 -13:00 στα Γραφεία του Σωµατείου. Καλούνται τα µέλη του Σωµατείου όπως θέσουν

Ν. Ο. ΕΛ. «ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ο. (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟ„ΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας <<Άγιος Ταξιάρχης>> και ο ∆ήµος Ελευσίνας διοργανώνουν και φέτος την Ελευσινιακή γιορτή της σαρδέλας. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 7η.Ιουλίου 2013 και ώρα 8.00’ το βράδυ στη µαρίνα στο Καλυµπάκι. Στη εκδήλωση θα λάβει µέρος το χορευτικό συγκρότηµα του συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου, το οποίο θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια του τόπου του. Η εκδήλωση θα κλείσει µε γλέντι και χορό από λα¿κό συγκρότηµα αποτελούµενο από τους Μαρούγκα Κώστα, Ευαγγέλου Μαρία, Γιαννόπουλο Ιωάννη, Κιρίτση Κώστα και βιολί τον Ρόκκα Αθανάσιο. Θα απολαύσουµε γεύσεις από ψητή σαρδέλα µε γαρνιτούρα από ορεκτικά, ψωµί και καλό δροσερό κρασί και φυσικά µουσική. Πριν από την εκδήλωση και ώρα 7.00’ θα προηγηθεί αθλητική επίδειξη των µαθητών της σχολής µας µε σκαφάκια κατηγορίας OPTIMIST. Ελάτε να περάσουµε µία ευχάριστη ψαράδικη βραδιά. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΛΙΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

υποψηφιότητα για το ∆.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή καθως επίσης και να τακτοποιήσουν τις ταµειακές τους υποχρεώσεις έως την Παρασκευή 28/6/2013 για να µπορούν να ψηφίσουν (βάσει του άρθρου 2 παρ. 1β του κατ/κου). Τα γραφεία θα είναι ανοικτά καθηµερινά από τις 19:00 -21:00 έως και σήµερα 28 Ιουνίου 2013.

ΓΑΜΟΣ Ο Ματσαρίδης Αντώνιος του Ιωάννη και της Ελένης, το γένος Κυριακίδου, κάτοικος Κατερίνης, και η Φωτιάδη Σοφία του Παναγιώτη και της Σιµέλα, το γένος Ανδρεάδη, κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στο ∆ηµαρχείο Κατερίνης.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ο υ Αθη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Εθνοτικές ταραχές στη βόρεια Κίνα Ταραχές σηµειώθηκαν στην περιοχή Σιντζιάνγκ της βορειο-δυτικής Κίνας που κατοικείται από µουσουλµανικό πληθυσµό µε απολογισµό τουλάχιστον 27 νεκρούς, σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες. Όπως ανέφερε κινέζος αξιωµατούχος αρχικά 17 άνθρωποι- εννέα αστυνοµικοί και οκτώ πολίτες- σκοτώθηκαν στην πόλη Λουκτσούν και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ οι δυνάµεις ασφαλείας µε αποτέλεσµα να σκοτωθούν δέκα πολίτες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άτοµα οπλισµένα µε µαχαίρια επετέθηκαν εναντίον αστυνοµικών φυλακίων και της έδρας της τοπικής κυβέρνησης στην πόλη Λουκτσούν, που βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιοµέτρων νοτιο-ανατολικά της πρωτεύουσας του Σιντζιάνγκ και κοντά στην όαση του Τουρπάν. Αφού "µαχαίρωσαν ανθρώπους και πυρπόλησαν αυτοκίνητα της αστυνοµίας", όπως µετέδωσε το πρακτορείο Νέα Κίνα, επενέβη η αστυνοµία που συνέλαβε τρεις από τους δράστες. Οι νέες ταραχές σηµειώνονται δύο µήνες µετά τις ένοπλες συγκρούσεις ανάµεσα σε αυτονοµιστές της µουσουλµανικής και τουρκόφωνης µειονότητας του Ουιγούρων και τις αστυνοµικές δυνάµεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι στα µέσα του Απριλίου. Η επαρχία Σιντζιάνγκ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ανάµεσα στην εθνότητα των Χαν και του Ουιγούρους, οι οποίοι κατηγορούνται συστηµατικά από τις κινεζικές αρχές για "τροµοκρατική και αυτονοµιστική" δράση.

∆ιαδηλώσεων συνέχεια στην Άγκυρα Με τη συνήθη τακτική των δακρυγόνων και της ρίψης νερού, οι τουρκικές αρχές διέλυσαν τη νύχτα της Τετάρτης τους τουλάχιστον 2.000 διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην Άγκυρα ενώ προχώρησαν σε 16 συλλήψεις.

Οι συγκεντρωµένοι διαµαρτύρονταν γιατί αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος αστυνοµικός, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο διαδηλωτή στις 14 Ιουνίου. Η επέµβαση της αστυνοµίας έγινε στη συνοικία Ντικµέν, όπου σηµειώνονται συγκρούσεις µεταξύ διαδηλωτών και των δυνάµεων της τάξης από τις 31 Μαoου οπότε και ξεκίνησαν οι αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης Ερντογάν που βρίσκεται στην εξουσία από το 2002.Σύµφωνα µε όσα µετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα NTV και CNN-Turk, οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγµατα πάνω σε οδική αρτηρία εµποδίζοντας την κυκλοφορία µε αποτέλεσµα να επέµβει η αστυνοµία για να διαλύσει το πλήθος που διαµαρτυρόταν για την απελευθέρωση αστυνοµικού, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε έναν διαδηλωτή στην Άγκυρα. Ο τούρκος αστυνοµικόςσε δικαστήριο αλλά αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστικό έλεγχο έως ότου αρχίσει η δίκη του. Ο διαδηλωτής, 26 ετών, υπέκυψε στα τραύµατά του από σφαίρα στο κεφάλι στις 14 Ιουνίου.

Σχεδόν σίγουρη η αναβολή της διάσκεψης για τη Συρία Σχεδόν σίγουρο θεωρείται πως η συνδιάσκεψη για τη Συρία, “Γενεύη 2” δεν πρόκειται να διεξαχθεί τον Ιούλιο, όπως άφησαν να εννοηθεί οι ΗΠΑ, αλλά και µετά τις αµφιβολίες που εξέφρασε ο ειδικός απεσταλµένος του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσµου για τη Συρία Λακντάρ Μπραχίµι. Ρώσοι και Αµερικανοί εξακολουθούν να διχογνωµούν για τη σύσταση της µεταβατικής κυβέρνησης, που σύµφωνα µε τα διεθνή σχέδια θα πρέπει να προκύψει από τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης του Άσαντ. Οι Αµερικανοί επαναλαµβάνουν πως θα πρέπει να εξαιρεθεί πλήρως ο Άσαντ, ενώ οι Ρώσοι τάσσονται υπέρ της από κοινού συµµετοχής µελών της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης του Σύρου προέδρου, περιλαµβανοµένου και του ιδίου. Παρά τις πολλές ώρες που αφιερώθηκαν στη διευθέτηση αυτού του ζητήµατος, δεν έχει επιτευχθεί συνεννόηση.

Και επίσηµα ξανά σε ύφεση η Ιρλανδία Η Ιρλανδία περιήλθε και πάλι σε ύφεση, καθώς κατέγραψε τρία διαδοχικά τρίµηνα συρρίκνωσης της οικονοµίας της, σύµφωνα µε τις επίσηµες αναθεωρηµένες στατιστικές που δόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα.

Μειώθηκαν κατά 12.000 οι άνεργοι στη Γερµανία Ο αριθµός των ανέργων στη Γερµανία (εποχικά προσαρµοσµένος) µειώθηκε κατά 12.000 τον Ιούνιο σε 2,94 εκατοµµύρια, σύµφωνα µε στοιχεία του Οµοσπονδιακού Οργανισµού Απασχόλησης της χώρας,όπως µετέδωσε την Πέµπτη το πρακτορείο οικονοµικών ειδήσεων Bloomberg.

Πρώην γερουσιαστής παραδέχεται ότι χρηµατίστηκε από τον Μπερλουσκόνι Ο πρώην γερουσιαστής του κόµµατος Ιταλία των Αξιών, Σέρτζιο Ντε Γκρεγκόριο, παραδέχθηκε την Πέµπτη ότι χρηµατίστηκε από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι µε 3 εκατοµµύρια ευρώ για να σταµατήσει να στηρίζει, το 2008, την κυβέρνηση του Ροµάνο Πρόντι και ζήτησε να υπάρξει ένας «εξωδικαστικός συµβιβασµός» από την εισαγγελία της Νάπολης.

Οι Τούρκοι αγοράζουν κινεζικούς πυραύλους και αλλάζουν τις ισορροπίες Στο «πόδι» έχει σηκώσει η Τουρκία την Ουάσιγκτον καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν αδιαφορώντας και γράφοντας στα παλαιά του υποδήµατα τις «συµβουλές» των αµερικανών αξιωµατούχων να µην προχωρήσει σε συµφωνία µε το Πεκίνο, εκείνος προχωρά σε αγορά κινέζικου πυραυλικού αντιαεροπορικού συστήµατος µεγάλου βεληνεκούς παρόµοιας τεχνολογίας µε τους S-300.

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ

ο συνολικό ποσοστό γονιµότητας στην Ελλάδα ανέρχεται στις 1,42 γεννήσεις ζώντων νεογνών ανά γυναίκα, αποτελώντας το 17ο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, κάτω από τον µέσο όρο των 1,57 στην ΕΕ των 27. Αυτό δείχνουν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρωπαoκή Επιτροπή και αυτό απάντησε ο αρµόδιος Επίτροπος για θέµατα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Λ. Άντορ στο σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο του Ευρωβουλευτή της Ν.∆. Γιώργου Παπανικολάου. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ανέφερε πως στην πρόσφατη τριµηνιαία επισκόπησή της, η Επιτροπή ανέλυσε τις επιπτώσεις της κρίσης στη γονιµότητα. Από το 2009 η γονιµότητα έχει σταµατήσει να ανέρχεται και έχει σταθεροποιηθεί σε µέσο όρο µόλις κάτω από 1,6 παιδιά ανά γυναίκα στην ΕΕ των 27. Επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία αυτά, ο Ούγγρος Επίτροπος σηµείωσε πως η µεγαλύτερη πτώση από το 2010 στο 2011 σηµειώθηκε στη ∆ανία (1,87 σε 1,75), στην Εσθονία και στο Λουξεµβούργο (1,63 έως

Ιδιαίτερα χαµηλό το ποσοστό γονιµότητας στην Ελλάδα σε σχέση µε τα άλλα κράτη της Ε.Ε.

1,52 και στις δύο περιπτώσεις). Για τα ίδια έτη αναφοράς, το ποσοστό για την Ελλάδα µειώνεται από 1,51 σε 1,42. Η κατάσταση ωστόσο, διαφέρει σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, µε ορισµένες χώρες να σηµειώνουν αύξηση στο συνολικό ποσοστό γονιµότητας (π.χ. η Λιθουανία, όπου το ποσοστό

γονιµότητας αυξήθηκε από 1,55 σε 1,76). Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε:"Παράπλευρες απώλειες και ίσως περισσότερο σηµαντικές από την οικονοµική κρίση είναι η ανασφάλεια των νέων οικογενειών να κάνουν περισσότερα από δύο παιδιά παρόλο που σύµφωνα µε µελέτες

της Ε.Ε. οι νεαροί ενήλικοι στην ΕΕ γενικά θα ήθελαν να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά από όσα έχουν. Είναι σαφές πως η οικονοµική συγκυρία στην κυριολεξία υπονοµεύει το µέλλον της Ελλάδας και της Ε.Ε γενικότερα. Στο νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (2014-2020), που αυτή τη στιγµή βρίσκεται υπό διαπραγµάτευση, ο συγκεκριµένος παράγοντας δεν πρέπει να παραβλέπεται. Το Ευρωπαoκό Κοινοβούλιο στηρίζει σταθερά την αρχική πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των πόρων του Ευρωπαoκού Κοινωνικού Ταµείου και των προγραµµάτων που το συνοδεύουν τόσο για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος, όσο και για την παροχή περισσότερων ευκαιριών στους νέους προκειµένου να "πατήσουν στα πόδια τους" και να χτίσουν τη δική τους οικογένεια".


Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α Ε Λ ΠΙ ∆ Ο ΦΟ ΡΑ Μ ΗΝ Υ ΜΑ Τ Α Νέες µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα σχεδιάζει η Cosco Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Α. Σαµαράς µιλώντας στα εγκαίνια της νέας προβλήτας εµπορευµατοκιβωτίων στο Ικόνιο, σε εξέλιξη είναι οι διαπραγµατεύσεις για επένδυση 224 εκατ. ευρώ στη δυτική πλευρά του λιµένα, ενώ έως τώρα έχουν επενδυθεί 340 εκατ. ευρώ. Ο κ. Αντ. Σαµαράς δήλωσε ότι εντός των ηµερών θα ανακοινωθεί και επισήµως η αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και αποκάλυψε ότι έχει εκδηλωθεί κινεζικό ενδιαφέρον για τους σιδηροδρόµους, γεγονός που επιβεβαίωσες και ο πρόεδρος της Cosco Γουέι Τζιαφού (ή κάπτεν Γουέι). Όπως σηµείωσε «βρισκόµαστε στο µέσο των διαπραγµατεύσεων µιας νέας συµφωνίας, η οποία -αν ολοκληρωθεί και εγκριθεί κι από τις αρµόδιες Κοινοτικές αρχές στην Ευρώπη- θα αφορά σε επένδυση επί πλέον 224 εκατ. ευρώ από την COSCO στη δυτική πλευρά του λιµανιού», που θα δηµιουργήσει 500 νέες θέσεις εργασίας µόνιµες κι άλλες 200 θέσεις εργασίας, για τα τρία χρόνια που θα διαρκέσει η κατασκευή. Με τις συνολικές επενδύσεις 580 εκατ. ευρώ το λιµάνι του Πειραιά µπορεί να αποκτήσει δυναµικότητα 7 εκατ. τόνων (ΤΕUS), πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας µε αποτέλεσµα να συµπεριληφθεί στα πέντε πρώτα λιµάνια της Ευρώπης από άποψη δυναµικότητας µε δυναµική να γίνει το πρώτο. Ετσι η Ελλάδα µπαίνει «στους νέους διεθνείς εµπορικούς δρόµους, στις νέες διαδροµές των παγκόσµιων εφοδιαστικών αλυσίδων, από και προς την Ασία, από και προς τις µεγάλες ευρωπα¿κές και µεσογειακές αγορές». Όπως σηµείωσε «οι δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας είναι απεριόριστες και σε διαφορετικούς τοµείς της οικονοµίας. Οι Κινέζοι εταίροι µας έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και για άλλες επενδύσεις στη χώρα µας πέρα από το λιµάνι του Πειραιά». Απευθυνόµενος στον πρόεδρο της Cosco, τον οποίο αποκάλεσε «αποδεδειγµένο φίλο της χώρας µου». Σηµείωσε ότι «µαζί χτίζουµε γέφυρες φιλίας και συνεργασίας, που ανοίγουν νέους δρόµους (?) για την περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεών µας τόσο στον λιµενικό τοµέα όσο και σε άλλους τοµείς µε µεγαλύτερη συµµετοχή της Κίνας τελικά στο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα της κυβέρνησης. Η Ελλάδα µπορεί -εγώ λέω ότι θα γίνει- η πύλη εµπορίου Κίνας Ευρώπης! Από το λιµάνι του Πειραιά που ξεκινήσαµε την πρώτη µας συνεργασία, σας προσκαλούµε, λοιπόν, και σε άλλες επιτυχηµένες συνεργασίες στις µεταφορές, στα τρένα, στα λιµάνια, στη ναυπηγοεπισκευή». Ο πρόεδρος της Cosco, «κάπτεν Γουέι», αφού δήλωσε ότι «η Cosco είναι µέλος της πορείας της Ελλάδας προς την ανάπτυξη και τη σταθερότητα» τόνισε ότι η Cosco «θα αυξήσει τη ροή εµπορευµάτων προς την Ελλάδα, θα φέρουµε περισσότερα φορτία, τα οποία θα προωθούµε στην Ευρώπη µέσω των σιδηροδρόµων, για τους οποίους εκδηλώσαµε ενδιαφέρον στη συνάντησή µας µε τον πρωθυπουργό».

Επιβεβαίωσε δε ότι σχεδιάζουν και νέα επένδυση στον προβλήτα 3, στο δυτικό τµήµα που θα αυξήσει τα εµπορευµατοκιβώτια που διακινούνται σε πάνω από 5 εκατ.

“Σ φαγ ή'' σ τη ν Σ α ντο ρί νη

Μαχαίρωσαν 5 άτοµα µπροστά σε τουρίστες! Επιχείρηση σωτηρίας πέντε ατόµων στήθηκε τα ξηµερώµατα της Πέµπτης, µε τους τραυµατίες να µεταφέρονται από τη Σαντορίνη στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου, µετά από αιµατηρή συµπλοκή που σηµειώθηκε στη Σαντορίνη. Στο ΠΑΓΝΗ µεταφέρθηκαν πέντε άτοµα, από το Πακιστάν, µε τραύµατα από µαχαίρι. Οι τέσσερις υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεµβάσεις ενώ και οι πέντε νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική, µε την κατάστασή τους να εκτιµάται, µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, σταθερή. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σύµφωνα µε το cretalive.gr, στην Σαντορίνη, συνελήφθησαν ένας Πακιστανός και δύο Αφγανοί, οι οποίοι, µαζί µε δύο ακόµη άτοµα που αναζητούνται, φέρονται ότι είναι οι δράστες της αιµατηρής επίθεσης. Συµβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης των καταναλωτών δίνει ο σύνδεσµος των Ελλήνων ταξιδιωτικών πρακτόρων Συµβουλές στο καταναλωτικό κοινό για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων (εξαπάτηση καταναλωτών) δίνει σε ανακοίνωσή του ο σύνδεσµος των Ελλήνων ταξιδιωτικών πρακτόρων (Hatta) συστήνοντας µάλιστα στο καταναλωτικό κοινό να δίνει µεγάλη προσοχή στην επιλογή της επιχείρησης στην οποία θα αναθέσει τη διοργάνωση των διακοπών του. Όπως τονίζεται, το τελευταίο χρονικό διάστηµα µεµονωµένα άτοµα ή και οµάδες ατόµων διοργανώνουν συγκεντρώσεις τύπου σεµιναρίου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια των οποίων επιδιώκουν να «στρατολογήσουν» συνεργάτες οι οποίοι µε την καταβολή πάγιας «συνδροµής» της τάξης των 250 ευρώ συνδέονται σε σύστηµα παροχής πακέτων διακοπών σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές. Σκοπός των ατόµων που συνδέονται στο εν λόγω σύστηµα είναι να δελεάσουν περισσότερα άτοµα να συνδεθούν ώστε να λαµβάνουν αµοιβή 50 ευρώ ανά νέο µέλος που συνδέουν και ούτω καθ' εξής. Επειδή η ανωτέρω πρακτική προσιδιάζει σε µορφές απάτης που έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί, ο ΗΑΤΤΑ έχει ήδη ενηµερώσει τις αρµόδιες Αρχές ώστε να ερευνηθεί το θέµα και να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του φαινοµένου, η πιθανή εξαπάτηση καταναλωτών και η πιθανότατη φοροδιαφυγή.

ΟΑΣΑ: Εκπτώσεις στις κάρτες επιβατών λόγω των απεργιών του Ιουνίου Εκπτώσεις στις τιµές πώλησης των µηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδροµών για τον Ιούλιο ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ λόγω

ΕΛΛΑ∆Α των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζοµένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Ιούνιο. Βάσει της ρύθµισης που ισχύει για την αποζηµίωση των επιβατών, οι οποίοι ήταν κάτοχοι καρτών απεριορίστων διαδροµών κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων του Ιουνίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των εταιρειών του οµίλου ΟΑΣΑ, οι τιµές πώλησης των µηνιαίων καρτών για τον µήνα Ιούλιο διαµορφώνονται ως εξής: Τύπος κάρτας Τιµή πώλησης µε έκπτωση λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων του Ιουνίου Μηνιαία κάρτα για όλα τα ΜΜΜ 44 ευρώ Μηνιαία κάρτα για όλα τα ΜΜΜ µειωµένη 22,50 ευρώ Μηνιαία κάρτα για Λεωφορεία - Τρόλε¿ - Τραµ 19,50 ευρώ Μηνιαία κάρτα για Λεωφορεία - Τρόλε¿ - Τραµ µειωµένη 9,50 ευρώ Μηνιαία κάρτα για όλα τα ΜΜΜ έως Αεροδρόµιο 137,50 ευρώ Μηνιαία κάρτα για όλα τα ΜΜΜ έως Αεροδρόµιο µειωµένη 69 ευρώ.

∆ηµοσκόπηση MRB: Οριακό προβάδισµα Ν.∆ έναντι ΣΥΡΙΖΑ Προβάδισµα της Ν∆ καταγράφει η δηµοσκόπηση της MRB για την εφηµερίδα Real News, ενώ ο Αντώνης Σαµαράς προηγείται και στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Στην παράσταση νίκης η Ν∆ συγκεντρώνει 43,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 26,3%. Στην έρευνα που έγινε µετά τη δηµιουργία της νέας κυβέρνησης συνεργασίας Ν∆ & ΠΑΣΟΚ, προκύπτει, σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου ότι η Ν∆ έχει προβάδισµα µε ποσοστό 22%, ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ µε 20,8%. Τρίτο κόµµα αναδεικνύεται η Χρυσή Αυγή µε 9,1% και ακολουθούν: ΠΑΣΟΚ (6,1%), Ανεξάρτητοι Έλληνες (5,5%), ΚΚΕ (5,1%) και ∆ηµοκρατική Αριστερά (3%). Το ποσοστό της "Αδιευκρίνιστης Ψήφου" αγγίζει το 21,7%.

Αύξηση 2,5% σηµείωσαν τον Απρίλιο τα τροχαία ατυχήµατα Αύξηση 2,5% σηµείωσαν τον Απρίλιο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήµατα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυµατισµό ατόµων και ανήλθαν σε 1.023 τον αριθµό. Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στα ατυχήµατα αυτά κατεγράφησαν 66 νεκροί (µείωση 1,5%), 98 βαριά τραυµατίες (µείωση 3%) και 1.102 ελαφρά τραυµατίες (µείωση 6%).

Σε µηνιαίες δόσεις έως 80 ευρώ η επιστροφή του ΕΚΑΣ Σε µηνιαίες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 80 ευρώ θα γίνει η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ µηνών Ιανουαρίου-Μαου 2013, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όπως ενηµερώνει η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η χορήγηση του ΕΚΑΣ τους 2013 άρχισε στις 30/5/2013, µε την απόδοση του συνόλου των αναδροµικών για τους νέους δικαιούχους και την παρακράτηση των διαφορών του ΕΚΑΣ από την 1/1/2013, σε όσους, λόγω εισοδηµατικών αλλαγών, είτε έπαυσαν να είναι δικαιούχοι ή άλλαξαν κλίµακα. Σηµειώνει επίσης πως η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ µηνών Ιανουαρίου-Μαου 2013, η οποία ξεκίνησε από τις αποδοθείσες συντάξεις µηνός Ιουνίου, θα πραγµατοποιηθεί σε µηνιαίες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 80 ευρώ.

Η συνέχεια του άρθρου από σελ. 4

Τοποθέτησαν όµως τις τσάντες µε τα δώρα δίπλα στις καρέκλες τους. Είναι σαν να τοποθετούσε η Siemens ή ο Μπόµπολας δώρα για τους βουλευτές µέσα στην Βουλή. ∆ύο µόνο δηµοτικοί σύµβουλοι διαµαρτύρονται. Οι υπόλοιποι σιωπούν στην καταρράκωση του κύρους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Παίρνουν τις τσάντες ξεδιάντροπα. Θα µπορούσαν να τις στείλουν στην Κοινωνική Υπηρεσία. Άλλοι λένε ότι δεν τις πήραν. Όµως δεν µίλησαν, δεν είπαν τίποτα. Τίποτα! Τους κόπηκε η µιλιά µπροστά στην δύναµη των ισχυρών. Ήταν το τέλος των «αγώνων». Αρχίζει η περίοδος της προσαρµογής και της υπο

ταγής. Τα δώρα ήταν ευτελή. Τίποτα σοκολάτες, καραµέλες και κανένα µπουκάλι κρασί. Ακριβώς δεν ξέρω. Η κίνηση είχε συµβολικό χαρακτήρα του επικυρίαρχου προς τους υποτελείς. Το όλο σκηνικό είναι σελίδα ντροπής για την Ελευσίνα. ∆ηµοσιεύω ένα σχετικό άρθρο µου στην εφηµερίδα ΑΥΓΗ (http://archive.avgi.gr/ArticleActionshow.a ction?articleID=530594 ) Τα παιχνίδια του Jumbo. Πως λειτουργεί το Jumbo στην παραλία και πως πήρε άδεια τα θεωρώ γνωστά. Παρ’ όλα αυτά δεν δίνει χορηγίες, αλλά του ζητάνε.

«Έτσι, λοιπόν, το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας- ∆υτικής Αττικής µαζί µε τον ∆ήµο Ελευσίνας απευθύνεται προς σε εσάς και σας καλεί να αναλάβετε την κοινωνική πρωτοβουλία για την διάθεση ικανοποιητικού αριθµού παιχνιδιών, τα οποία θα µοιρασθούν σε παιδιά ανέργων συµπολιτών µας» (17/12/2012). Είναι η εποχή που ο ∆ήµαρχος εγκαινιάζει τις κοινωνικές δράσεις και τις καθηµερινές φωτογραφίσεις. ∆εν έµαθα ποτέ, παρά τις επίµονες ερωτήσεις µου, εάν τελικά το Jumbo τους έδωσε παιχνιδάκια. (http://www.ekeda.gr/pressreleasesmore. php?id=182 ) Περιµένουµε να δούµε τη µελέτη που παρέδωσε ο ΤΙΤΑΝ

για την αναµόρφωση του χώρου των παλιών λατοµείων. Και θα επανέλθουµε. Επίσης περιµένουµε να ανακοινώσουν ακριβώς τις χορηγίες που αφορούν την κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα του ∆ήµου. Θα φανεί κατά πόσο η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή είναι δέσµια των χορηγιών. ∆εν ελπίζω όµως να δοθούν στοιχεία στη δηµοσιότητα. Η συζήτηση θα ανοίξει για τη στάση της κοινωνίας της Ελευσίνας προς τις χορηγίες, τις δωρεές, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τα τέλη πετρελαιοειδών και ό,τι χρήµα κατευθύνεται στα ταµεία του ∆ήµου. Όλα στο φως!


Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταoκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα¿σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο¿ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744 (19.10.12)

Ενοικιάζεται καινούριο διαµέρισµα 105 τ.µ., πλησίον πλατείας Ασπροπύργου, µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και δύο µπάνια στην τιµή των 400 ευρώ. Τηλ. 6972013169, 6932616395

Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Ενοικιάζεται στην οδό Νικολα¿δου 92 στην Ελευσίνα, κατάστηµα ισογείου 230 τ.µ.. Πληροφορίες στο 6932267168 (10.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

(13.2.13) Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13) Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα -Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11) Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9)

(15.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο¿ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΠΡΟ ΣΩΠΙΚ Ο Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προ^πηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

µές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831

Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω¿νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία µε συστάσεις ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τηλ. 6987384980 (7.1.13)

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

πείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθερα-

15.1.13

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 15.5

1 7 . 4. 1 3

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905 (5.4.13)

(11.10)


Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

Τηλ.: 210 5572047

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

- Ασπρόπυργος

6932638453 Ειρήνης 26

(1.13)

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΩΡΑYΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

(18.3.13)


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013


Thriassio 20130628