Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Τη δέουσα προσοχή για την πολύπαθη ∆υτική Αττική ζήτησε η Αντιπεριφερειάρχης Στ. ∆ήµου από την πρόεδρο του ΟΡΣΑ

- Στο πλαίσιο συνάντησης για το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο

Óåë. 7

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ η Μαρία Μαρούγκα µε αιχµές κατά της Γιάννας Κριεκούκη Βάζει στο επίκεντρο την εκλογική συµπόρευση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Σåë. 3-12

Συλλήψεις στο πλαίσιο αστυνοµικής επιχείρησης στο Ζεφύρι

«Καίει» το νερό στο ∆ήµο Φυλής Για επανακαθορισµό του τέλους ύδρευσης συζητά σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

« Μ π λ οκ ά ρ ε ι » τα αντισταθµιστικά σε ∆ήµους µε ΧΥΤΑ το Ελεγκτικό Συνέδριο «Φωτιά» παίρνει ο «πόλεµος των σκουπιδιών» µε απόφαση που προοιωνίζεται «µαχαίρι» στα χρήµατα που λαµβάνουν οι ∆ήµοι

Óåë. 2-11

Η έγκριση µελέτης για το δίκτυο ακαθάρτων σε τρεις συνοικίες του ∆ήµου Αχαρνών - Θα απασχολήσει τη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σåë. 5

Σåë. 5

Απολογισµός Οικονοµικού Έτους 2012

- Στα 301 εκατ. ευρώ το ταµειακό διαθέσιµο της Περιφέρειας Αττικής το οποίο είναι κωδικοποιηµένο σε έργα Σåë. 4

Óåë. 3-8

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Στην τελική ευθεία η διεξαγωγή του τουρνουά 3ON3 στην Ελευσίνα

Μάχη» για µια θέση σε βρεφονηπιακούς σταθµούς θα δώσουν φέτος χιλιάδες δικαιούχοι Αυστηροποιούνται τα κριτήρια

Σåë . 6

Ζηµίες 25,2 εκατ. ευρώ το 2012 για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας Σåë. 7

Óåë. 10

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡIΝΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.THRIASSIO.GR

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2270 Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

«Μπλοκάρει»

Áôôéêή: Πέµπτη 27.6.2013

ΕΟΡ ΤΟΛΟ ΓΙΟ

τα αντισταθµιστικά σε ∆ήµους µε ΧΥΤΑ το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

«Φωτιά» παίρνει ο «πόλεµος των σκουπιδιών» µε απόφαση που προοιωνίζεται «µαχαίρι» στα χρήµατα που λαµβάνουν οι ∆ήµοι

Καιρος : Αίθριος 'Ανεµοι: δυτικοί 4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 22 έως 32 βαθµούς κελσίου.

Ανεκτός, Θεοκτίστη, Ισίδωρος, Ιωάννα, Λουκάς, Μαρκία, Μάρκιος, Πιέριος, Σαµψών

Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013 Ελευσίνα Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105547707 Αχαρνές Πατρινού Μαρία Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2117000902 Τουρτίδου Νικούλα Θ. Πάρνηθος 23, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102464914 Ασπρόπυργος Γκιόκας Αναστάσιος Λ. ∆ηµοκρατίας 20 Τηλέφωνο: 210 5573243 Άνω Λιόσια Σ. Κολλιού Πλατεία Ηρώων Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 210 2473654 Μάνδρα Συµπάρδη Ντελούκα Κοροπούλη & ∆ήλου Τηλέφωνο: 210 5551232 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

- Φυλή και Ασπρόπυργος οι πρώτοι ∆ήµοι που πλήττονται από την απόφαση και τις εξελίξεις που δροµολογεί

Α

νατροπές στο καθεστώς της καταβολής αντισταθµιστικών οφελών στους ∆ήµους στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων φέρνει απόφαση κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θίγει τους ∆ήµους Φυλής και Ασπροπύργου στη ∆υτική Αττική. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σύµφωνα µε την απόφαση του κλιµακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών του VII Τµήµατος που εξέτασε τη νοµιµότητα θεώρησης ενταλµάτων πληρωµής Φο∆ΣΑ εκτός Αττικής προς ∆ήµο στα όρια του οποίου λειτουργεί ΧΥΤΑ, η συγκεκριµένη δαπάνη κρίθηκε µη νόµιµη και εποµένως το ποσό δεν πρέπει να καταβληθεί. Στο σκεπτικό της απόφασής του, το Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισηµαίνει ότι «Από το ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τη λειτουργία των Φο.∆.Σ.Α. στις περιφερειακές ενότητες δεν προβλέπεται ότι µέρος των εσόδων του οικείου Φο.Σ.∆.Α- όπως είναι εν προκειµένω και οι αυξηµένες εισφορές των µελών τουµπορεί να προορίζεται, εκτός από την κάλυψη του

ετήσιου κόστους διαχείρισής του, όπως τούτο ειδικότερα προσδιορίζεται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. 2527/2009, και για την κάλυψη αντισταθµιστικών οφελών προς το ∆ήµο εκείνο, στα γεωγραφικά όρια του οποίου λειτουργεί Χ.Υ.Τ.Α.» και προσθέτει «Μια τέτοια δαπάνη έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε την αρχή της ανταποδοτικότητας που προσδιορίζει την εν γένει τιµολογιακή πολιτική του Φο.∆.Σ.Α. και συνιστά αδικαιολόγητη επιβάρυνση του προ¹πολογισµού τόσο των µελών του, όσο και του ίδιου του Συνδέσµου µε δαπάνες (εισφορές) που δεν έχουν καµία σχέση είτε µε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων είτε µε την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισης του Φο.∆.Σ.Α.». Επίσης, σε άλλο σηµείο αναφέρεται ότι «Περαιτέρω, ο ανωτέρω λόγος µη νοµιµότητας της εντελλόµενης δαπάνης δεν θα µπορούσε να θεραπευτεί ούτε µέσω της σύναψης σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του Συνδέσµου και του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 223 παρ.1 του ν. 3463/2006, καθόσον οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωµάτων, εισφορών και προστίµων που έχουν θεσµοθετηθεί µε ειδικό νόµο…». Υπενθυµίζεται ότι ο Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής καταβάλλει σε ετήσια βάση σύµφωνα µε συµβάσεις που είχε υπογράψει ο προηγούµενος φορέας ο ΕΣ∆ΚΝΑ µε τους ∆ήµους Φυλής, Άνω Λιοσίων, Ασπροπύργου (για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής) και σύµφωνα µε αποφάσεις κατανοµής Η συνέχεια στη σελ. 11

Σοβαρότατες οι συνέπειες της κρίσης στον τοµέα της Υγείας στη ∆υτική Αττική Την ανάγκη για συντεταγµένη αντιµετώπιση των ελλείψεων στην περίθαλψη από τους Ο.Τ.Α., τόνισε ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Ν. Μελετίου, σε ηµερίδα του Θριάσιου Νοσοκοµείου και του ΕΚΕ∆Α

Κ

αίριες επισηµάνσεις, για την κατάσταση της Υγείας, στη ∆υτική Αττική, και την έκκληση, η Αυτοδιοίκηση, να αντιµετωπίσει -συντεταγµένα και µε σχέδιο- τις ανεπάρκειες της Πολιτείας στην περιοχή, περιλάµβανε η τοποθέτηση του δηµάρχου Ασπροπύργου, Νικόλαου Μελετίου, στην ηµερίδα που οργάνωσαν η ∆ιοίκηση της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, Πειραιώς και Αιγαίου, το Γενικό Νοσοκοµείο «Θριάσιο», και το Εργατο¹παλληλικό Κέντρο Ελευσίνας και ∆υτικής Αττικής. Ο κ. Μελετίου, κατήγγειλε τις προφάσεις των αρµοδίων, σε ό,τι αφορά στο Κέντρο Υγείας Ασπροπύργου, καθώς και το τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα που δηµιουργεί η εµµονή της Πολιτείας, στην αναστολή χορήγησης του οικονοµικού βοηθήµατος που λάµβαναν οι ανασφάλιστοι, υπερήλικες οµογενείς, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, µε καταγωγή από τον Πόντο. Μεταξύ άλλων ο κ. Μελετίου, στην οµιλία του επεσήµανε τα ακόλουθα: «Καλούµαστε, να στηρίξουµε την ψυχική κα σωµατική υγεία των συµπολιτών µας, που αντιπαλεύουν την ύφεση, την ανεργία, την φτώχεια! Καλούµαστε, να υποκαταστήσουµε τη

µονίµως απούσα Πολιτεία, από τον τόπο µας, τον οποίον,-διαχρονικά- αντιµετωπίζει ως «αγελάδα» φυσικών πόρων, χωρίς να αναλογίζεται ότι οι άνθρωποι που τον κατοικούν έχουν ανάγκες, έχουν το δικαίωµα να εισπράττουν µια φροντίδα ανάλογη µε την κατάθεση της ∆υτικής Αττικής, στην εθνική προσπάθεια! Καλούµαστε, τέλος, να

Η συνέχεια στη σελ. 7


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

«Καίει» το νερό στο ∆ήµο Φυλής Για επανακαθορισµό του τέλους ύδρευσης συζητά σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Μ

ε 52 θέµατα συνολικά συνεδριάζει απόψε στις 20:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στο δηµοτικό κατάστηµα Άνω Λιοσίων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η συζήτηση για τον επανακαθορισµό του τέλους ύδρευσης για το έτος 2013. Το θέµα του τέλους ύδρευσης έχει απασχολήσει αρκετά φέτος τον ∆ήµο Φυλής και ειδικότερα εξαιτίας των «φουσκωµένων» λογαριασµών που κλήθηκαν να πληρώσουν κάτοικοι αρκετών περιοχών των Άνω Λιοσίων. Επιπλέον, στο σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Φυλής στην κορυφή της ηµερήσιας διάταξης βρίσκεται η συζήτηση για την κτηµατογράφηση των δυτικών και νοτιοδυτικών ορίων του ∆ήµου µεταξύ της Αττικής Οδού, της Λεωφόρου ∆υτικής Αιγάλεω και της Λ. Ασπροπύργου. Στο πλαίσιο της κτηµατογράφησης περιλαµβάνεται και η καταγραφή του καθεστώτος λειτουργίας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης και συµµόρφωσης στους περιβαλλοντικούς όρους, για κάθε επιχείρηση που λειτουργεί στο χώρο αυτό. Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη της σηµερινής συνεδρίασης έχεις ως εξής: 1. Κτηµατογράφηση της περιοχής του ∆ήµου Φυλής, µεταξύ της Αττικής Οδού, της Λ. ∆υτικής Αιγάλεω, της Λ. Ασπροπύργου και των δυτικών και νοτιοδυτικών ορίων του ∆ήµου Φυλής. Καταγραφή του καθεστώτος λειτουργίας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης και συµµόρφωσης στους περιβαλλοντικούς όρους, για κάθε επιχείρηση που λειτουργεί στο χώρο αυτό. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ∆ήµαρχος κ. Μπουραίµης ∆ηµήτριος – Ραφτόπουλος ∆ηµήτριος) 2. Εξέταση αιτήµατος του συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού Σχολείου Φυλής και κατοίκων της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής, ώστε να αποτραπεί η µείωση οργανικών θέσεων στα σχολεία του ∆ήµου µας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος

ν.π.δ.δ. κ. Πουλιάσης ∆ηµήτριος) 3. Παραχώρηση των εγκαταστάσεων του νέου πολυδύναµου Προπονητικού – Αθλητικού Κέντρου ∆ροσούπολης για την προσωρινή εγκατάσταση του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου στο Κ 854. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Πουλιάσης ∆ηµήτριος) 4. Τροποποίηση της αρ. 184/12 απόφασης ∆.Σ. ως προς την αντικατάσταση µελών του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Φυλής, λόγω συνταξιοδότησης δ/ντών και εκλογής νέου εκπροσώπου της Ενιαίας Ένωσης Γονέων & Κηδεµόνων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Πουλιάσης ∆ηµήτριος) 5. Επανακαθορισµός τέλους ύδρευσης έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) 6. Επανακαθορισµός τέλους καθαριότητας – φωτισµού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) 7. Παράταση µισθωµάτων δηµοτικών κτιρίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) 8. ∆ιαγραφές ποσών από βεβαιωµένους χρηµατικούς καταλόγους λόγω 1) Μείωσης του αρχικού ποσού βάσει νόµων και διατάξεων 2) ∆ιπλής καταχώρησης 3) εξόφλησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) 9. Λήψη απόφασης για την εναρµόνιση των τιµών Ζώνης για τις εκτός σχεδίου περιοχές και των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Φυλής σύµφωνα µε τις τιµές του Υπουργείου Οικονοµικών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) 10. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου Αθηνών, Θρασύβουλου Κάρλου, για την παράστασή του σε δικαστήρια, δυνάµει της υπ’ αριθ. 8/2012 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) 11. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου Αθηνών, Βασιλείου Καµηλαράκη, για την παράστασή του σε δικα-

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002

στήρια, δυνάµει των υπ’ αριθ. 12/2012, 173/2012, 69/2013, & 70/2013, αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) 12. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου Αθηνών, Βερούτη Ευαγγελίας, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάµει των υπ’ αριθ. 128/2013, 131/2013, 132/2013 αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) 13. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου Αθηνών, Κυριαζή Μαρίας, για την παράστασή της σε δικαστήρια, δυνάµει της υπ’ αριθ. 126/2013 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήµαρχος, κ. Λιόσης Νικόλαος) 14. Αναµόρφωση προ¹πολογι σµού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸σταµένη κα Μαρίνη Κλειώ) 15. Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου στα ΟΤ Κ803 (ΠΛΑΤΕΙΑ) και Ο.Τ. Γ1012Α της Π.Ε. ∆ροσούπολης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκφράστηκε µε την αρ. 30/2012 απόφασή της. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 16. Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου στο ΟΤ 363 της Π.Ε. Αγ. Γεω ργίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκφράστηκε µε την αρ. 13/2013 απόφασή της. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος)

Συνέχεια στη σελ. 8

Ανεξάρτητη η Μαρία Μαρούγκα µε αιχµές κατά της Γιάννας Κριεκούκη Στο επίκεντρο την εκλογική συµπόρευση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας, βάζει η - ανεξάρτητη πλέον - δηµοτική σύµβουλος - Καταλογίζει στην πρώην δήµαρχο Μάνδρας έλλειψη πρωτοβουλίας προς την κατεύθυνση της συµπόρευσης, αλλά και ξεκάθαρης συζήτησης για την πορεία του συνδυασµού προς τις εκλογές

Τ

ην ανεξαρτητοποίηση της από το συνδυασµό της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας «Μαζί στη Νέα Πορεία», της πρώην δηµάρχου Μάνδρας Γιάννας Κριεκούκη, έκανε γνωστή µε επιστολή της στην προχθεσινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας η δηµοτική σύµβουλος Μαρία Μαρούγκα. Ταυτόχρονα, η κ. Μαρούγκα ανοίγει µέσω της ανεξαρτητοποίησής της, τις διεργασίες για την συµπόρευση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης µε στόχο την κάθοδο µε κοινό ψηφοδέλτιο στις επερχόµενες εκλογές. Ωστόσο, στην επιστολή της ευθέως καταλογίζει στην πρώην δήµαρχο Μάνδρας το γεγονός οτι δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της συµπόρευσης, όπου όπως επισηµαίνει η κ. Μαρούγκα: « Μια τέτοια απόφαση προ¹ποθέτει φυσικά και τη συναποδοχή µιας δηµοκρατικής διαδικασίας επιλογής επικεφαλής, χωρίς εµµονές, εγωκεντρισµούς και αποκλεισµούς, µε κριτήριο πρόκρισης την ικανότητα, τη δυνατότητα συσπείρωσης ευρύτερων κοινωνικών δυνάµεων, την κοινωνική αποδοχή, τη διαφαινόµενη εκλογιµότητα, σε µία χρονική Συνέχεια στη σελ. 12

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¸στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας µε τη συνδροµή του ∆ήµου και µε αφορµή την εορτή των Αγίων Αναργύρων διοργανώνει για 11η συνεχή χρονιά την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 21:00 στην Πλατεία του Ιερού Ναού Μουσικοχορευτική Εκδήλωση µε τη συµµετοχή της ορχήστρας “Θρία του Πνευµατικού Κέντρου” και των χορευτικών τµηµάτων του Συλλόγου µας. Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο παραδοσιακό µας γλέντι µε µεζέδες και ποτό Για το ∆.Σ. Ο Πρόεδρος Κοναξής Αντώνιος Ο Γεν. Γραµµατέας Ντούρος Θεόδωρος

Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

Απολογισµός Οικονοµικού Έτους 2012

- Στα 301 εκατοµµύρια ευρώ είναι το ταµειακό διαθέσιµο της Περιφέρειας Αττικής και είναι κωδικοποιηµένο σε έργα

Μ

ε αιχµή το αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας Αττικής και το ταµειακό διαθέσιµο των 301 εκατοµµύρια ευρώ που είναι κωδικοποιηµένο για έργα, παρουσιάστηκε ο Απολογισµός Οικονοµικού Έτους 2012, στη χθεσινή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. Πιο συγκεκριµένα, το Αναπτυξιακό Έργο της Περιφέρειας εµφανίζεται στον Προ¹πολογισµό µε έργα ύψους 201 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από το ταµειακό διαθέσιµο της Περιφέρειας, που σήµερα ανέρχεται στο ύψος των 301 εκατοµµύρια ευρώ (εκ των οποίων τα 249 εκατοµµύρια ευρώ προέρχονται από την πρώην Νοµαρχία Αθηνών). Αναλυτικά οι κατηγορίες των έργων στις οποίες επιµερίζεται ο συνολικός Προ¹πολογισµός είναι: Αντιπληµµυρικά έργα: 15 εκατ. ευρώ Έργα κοινωνικών και αθλητικών υποδοµών (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθµοί, παιδικές χαρές, νοσοκοµεία, ΚΑΠΗ, χώροι άθλησης κλπ): 55 εκατοµµύρια Ευρώ Κτηριακά έργα: 30 εκατ. Έργα οδοποιίας (δεν αφορούν µόνο την κατασκευή νέων οδών, αλλά συµπεριλαµβάνονται τα έργα συντήρησης υπαρχόντων οδοστρωµάτων, ασφαλτοστρώσεων, στηθαία, ηλεκτροφωτισµός, πράσινο, κλπ και οι αρµοδιότητες που µεταβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής από το ΥΠΟΜΕ∆Ι, π.χ. έργα ): 60 εκατοµµύρια Ευρώ Περιβαλλοντικά έργα (π.χ. αστικές αναπλάσεις, αναπλάσεις µε βιοκλιµατικά στοιχεία, πλατείες κλπ): 15 εκατ. Έργα πολιτισµού (π.χ. µουσεία, διατηρητέα κτήρια κλπ): 15 εκατ. Έργα ύδρευσης και άρδευσης: 10 εκατοµµύρια Ευρώ Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατά την εισήγησή του, τόνισε ότι, παρ’ όλο που η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια Λερναία Ύδρα, όπως

η γραφειοκρατία, οι οικονοµικές περικοπές, τα συγκρουόµενα επιχειρηµατικά συµφέροντα, οι ελλείψεις προσωπικού, η διαθεσιµότητα και πολλά άλλα, κατάφερε να έχει θετικό ισοζύγιο µε χρηστή διαχείριση, ώστε να παραµένει όρθια, να προγραµµατίζει και να εκτελεί έργα που βελτιώνουν τη ζωή των 5 εκατοµµύρια πολιτών της Αττικής. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού: «Εγώ θέλω για µια ακόµη φορά να σταθώ στα πολλά προβλήµατα που έχουµε κάθε µέρα να αντιµετωπίσουµε. Σήµερα έχουµε µια νέα Κυβέρνηση, νέα πρόσωπα και νέα Υπουργεία. Μπορείτε να µετρήσετε πόσες αλλαγές Υπουργών έχουµε κατά τα 2,5 χρόνια που λειτουργεί η Αιρετή Περιφέρεια; Εγώ έχω χάσει το λογαριασµό…. Αυτό σηµαίνει πως θα πρέπει πάλι να κάνουµε νέο γύρο επαφών, µε τους νέους Υπουργούς, να αναλύουµε πάλι όλα τα προβλήµατα, να προσπαθήσουµε να τους πείσουµε για λύσεις που είχαν δροµολογηθεί από τους προηγούµενους, να γνωρίσουµε τα νέα επιτελεία των Υπουργείων, και όλα αυτά µέσα σε µια περίοδο που πρέπει να τρέξουµε για να δίνουµε λύσεις. Η κρατική µηχανή έχει πολλά γρανάζια και, αν µερικά από αυτά δεν λειτουργούν σωστά, αυτό έχει αντίκτυπο στο σύνολο της µηχανής. Στον προηγούµενο ανασχηµατισµό καθιερώθηκε θέση Υφυπουργού αρµόδιου για το ΕΣΠΑ και σήµερα, µόλις 4 µήνες µετά, καταργήθηκε. Άντε πάλι από την αρχή λοιπόν…. Εµείς µέσα σε αυτή την κατάσταση καταφέρνουµε να είµαστε όρθιοι και να προγραµµατίζουµε έργα. Το αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας εµφανίζεται στον Προ¹πολογισµό µας µε έργα ύψους 200.800.000 Ευρώ, τα οποία στο µεγαλύτερο µέρος τους καλύπτονται από το ταµειακό διαθέσιµο της Περιφέρειας, το οποίο και σήµερα ανέρχεται στο

ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Μία διαφορετική συναυλία από τα µέλη της Μπαντίνας της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής και της Παιδικής Ορχήστρας ORFF

Γ

ια δεύτερη χρονιά ενθουσίασε η Παιδική Ορχήστρα ORFF και η Μπαντίνα της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Μόλις µε δύο χρόνια δράσης και διδασκαλίας τα παιδιά παρουσίασαν µία εξαιρετική συναυλία. Το µεράκι, το ταλέντο, η θέληση και η πολλή δουλειά χαρακτηρίζουν τα δύο αυτά µουσικά σύνολα. Με ένα µουσικό ρεπερτόριο, από Μπετόβεν και Βέρντι µέχρι Rock του ’50, που θα ζήλευαν και τα µεγαλύτερα µουσικά σύνολα, µε ευφάνταστα µουσικοκινητικά

δρώµενα, µε φλογέρες, ξυλόφωνα και µεταλόφωνα πρόσφεραν µία αξέχαστη εµπειρία. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γ. ∆ρίκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Γ. Σαµπάνης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ.κ ∆. ∆ουδέσης και Π. Τσάµος, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Γ. Λινάρδος, η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μάνδρας, κ. Φ. Ρεντούµη, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Μ.Βασιλείου, Π. Τσιρώνης, οι τοπικοί σύµβουλοι κ. Αγγ. Μίλιου καθώς και πλήθος κόσµου.

ύψος των 301.600.000 Ευρώ (εκ των οποίων 249 εκατ. προέρχονται από την πρώην Νοµαρχία Αθηνών). Όπως καταλαβαίνετε, η συµβολή του Κράτους σε αυτό το αναπτυξιακό έργο είναι σχεδόν µηδαµινή. Από τα 200 εκατοµµύρια ευρώ που έχουµε προγραµµατίσει για επενδύσεις και έργα, έχουµε εισπράξει από τους ΚΑΠ µόνο 1, 4 εκατοµµύρια Ευρώ για επενδύσεις, δηλαδή ποσοστό περίπου 0,5%. Συνολικά, η χρηµατοδότηση των Περιφερειών υπολείπεται κατά πολύ από το επίπεδο των πόρων που δικαιούνται από το Νόµο του Καλλικράτη. Για το 2012 ως τακτική επιχορήγηση δόθηκε µόνο το ποσό των 42,3 εκατοµµυρίων ευρώ για επενδύσεις σε όλες τις Περιφέρειες, ενώ το κράτος εξακολουθεί να µας χρωστά περίπου 136 εκατοµµύρια ευρώ.Αντιλαµβάνεστε το ποσό; 43 εκατοµµύρια ευρώ για επενδύσεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας….. Αν εµείς δεν είχαµε το αποθεµατικό που µας επιτρέπει να κινούµαστε, θα έπρεπε να το έχουµε κλείσει το µαγαζί….. Και έχουµε και κάποιους να µας κατηγορούν επειδή έχουµε αποθεµατικό…. Κάποιος µπορεί να πει πως αυτά που έγιναν ήταν λίγα. Κάποιος άλλος, ότι ήταν πολλά. Εξαρτάται από ποιά πλευρά το βλέπει κανείς. Εκείνο που έχει σηµασία είναι να δίνουµε κάθε µέρα το 100% των δυνατοτήτων και των προσπαθειών µας για το καλύτερο αποτέλεσµα. Και να είστε σίγουροι πως αυτό κάνουµε».


Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

ΘÑÉÁÓÉÏ-5

Συλλήψεις στο πλαίσιο αστυνοµικής επιχείρησης στο Ζεφύρι Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας, πραγµατοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 25 Ιουνίου, αστυνοµική επιχείρηση στην περιοχή του Ζεφυρίου µε τη συµµετοχή αστυνοµικών από τις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, Ασφάλειας και Αστυνοµικών Επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν δύο άτοµα. Πιο συγκεκριµένα: - Συνελήφθη 39χρονος, σε βάρος του οποίου είχε σχηµατισθεί δικογραφία από το Τµήµατος Ασφαλείας

Ζεφυρίου για τα αδικήµατα της σύστασης εγκληµατικής οργάνωσης, των διακεκριµένων κλοπών και της πλαστογραφίας. Όπως εξακριβώθηκε από την αστυνοµική έρευνα, ο 39χρονος µαζί µε τους συνεργούς του, κατά το τελευταίο έτος, διέπραξε είκοσι δύο κλοπές φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. - Συνελήφθη 26χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεµούσαν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Η έγκριση µελέτης για το δίκτυο ακαθάρτων σε τρεις περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών - Θα απασχολήσει τη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Σ

υνεδριάζει σήµερα 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών προκειµένου να αποφασίσει για συνολικά 43 θέµατα τα οποίας και αναφέρονται παρακάτω: Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ B. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 27-6-2013 1 Έγκριση της µε αρ. 21/2013 µελέτης του έργου: « ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ». (Εισηγητής εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 2 Έγκριση Μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΑΜΟΜΗΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κορνιλάκης Παναγιώτης ) 3 Eπικαιροποίηση των αποφάσεων 671/10-11-2009 και 789/17-12-2009 ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν την αποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας των κ.κ. Αµοιρίδου Τσακαλίδη Γεωργία & Καραµπουγιούκη Τσακαλίδη ∆έσποινα & Αβραµίδου Τσακαλίδη Όλγα & Τσακαλίδης Χαραλάµπος & Τσακαλίδη Πεκιαρίδου Ευδοξία & Τσακαλίδης Κων/νος & Τσιοκανου Τσακαλίδου Ελευθερία & Τσακαλίδου Μαρία & Τσακαλίδου ∆έσποινα στην ΠΕ «ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ Β» στο Ο.Τ 936 στην ιδιοκτησία µε ΚΑ 191362 συνολικού ποσού 26110,96€. ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κορνιλάκης Παναγιώτης ) 4 Κατάληψη Κοινοχρήστου Χώρου από τον Εξωρα¸στικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Κωστή Παλαµά» που βρίσκεται στο Ο.Τ 415 της περιοχής «Λυκότρυπα». ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 5 Απαλλαγή από ∆ηµοτικά τέλη, τροφεία σε παιδικούς σταθµούς και από κάθε οικονοµική δραστηριότητα προς τον ∆ήµο, άνεργων δηµοτών µας, καθώς και µέτρα αντιµετώπισης σίτισης των παιδιών στο χώρο του Σχολείου. (εισηγητής Τραβασάρος Αθανάσιος ∆ηµ. Σύµβουλος) 6 Κατασκευή των Σχολείων 9ο , 18ο , 21ο από το ΕΣΠΑ. (εισηγητής Τραβασάρος Αθανάσιος ∆ηµ. Σύµβουλος) 7 Ίδρυση - λειτουργία «∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ ∆ήµου Αχαρνών»(Γ.Γ Κρηµνιανώτης Νικ.) 8 «Αποδοχή προτάσεων συµβιβαστικής επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών του ∆ήµου µας» ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 9 «Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας θερµικού χαρτιού για τα εισιτήρια προτεραιότητας των Κ.Ε.Π». ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 10 Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής προµήθειας βιβλίων και εντύπων.( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 11 Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ξυλείας. ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 12 Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής προµήθειας σταθερών κολωνακίων στάθµευσης µε ανιχνευτή στάθµευσης ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 13 «Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής προµήθειας αναλώσιµου φωτοτυπικού και µηχανογραφικού υλικού». ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 14 «Εργασίες επισκευής κλειδαριάς χρηµατοκιβωτίου.» ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 15 ∆ιαµόρφωση στοιχείων επί του οδοστρώµατος της οδού Παπανίκα για την ανεµπόδιστη είσοδο έξοδο παρό-

διας διόδου. (Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 16 ∆ιαµόρφωση εσοχής προσωρινής στάθµευσης επί της οδού ∆εκελείας µεταξύ των οδών Ανανά & Πλήθωνος Γεµιστού-Έγκριση απότµισης πεζοδροµίου. (Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 17 ¨Έγκριση κυκλοφοριακής µελέτης κόµβου Τατο†ου Ερυθραίας. (Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 18 Μονοδροµήσεις οδών Μελποµένου & Παλιγγενεσίας περιοχή προφήτη Ηλία (17ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ)¨. (Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 19 Μονοδρόµηση οδού Έκτορος στη Χαραυγή (Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 20 ¨Μονοδρόµηση οδού Καλατζή στο Κεντρικό Μενίδι (Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 21 Οδός Π. Πουρα¸µη 3-Ανεµπόδιστη είσοδος-έξοδος Πάρκινγκ.(Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 22 Οριοθέτηση θέσεων στάθµευσης για φορτοεκφόρτωση φορτηγών επί της οδού Παγκάλου. (Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 23 Τοποθέτηση πινακίδων τύπου Ρ-40 (απαγόρευση στάσης & στάθµευσης ) επί του πεζόδροµου Π. Μπάτη στο Κ. Μενίδι. (Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 24 Τοποθέτηση πινακίδων τύπου απαγόρευσης στάσης & στάθµευσης επί της οδού Παυσανίου έναντι αρ. 4¨. (Γκίκας Παναγιώτης Αν/ρχος) 25 ∆ιόρθωση της µε αριθ. 140/2010 απόφασης του ∆.Σ. ∆ήµου Αχαρνών και κατάργηση της µε αρ. 201/2011 απόφασης του ∆.Σ. ∆ήµου Αχαρνών. (Γ.Γ Κρηµνιανώτης Νικόλαος.) 26 Aποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας του κου Σιακάρα Γεωργίου του ∆ηµ. µε Κ.Α ? 173522 στο Ο.Τ.54 της Π.Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ» που αναφέρεται στο ποσό των 22,60τ.µ. Χ 142,00 €/τ.µ. = 3209,20€. ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 27 Aποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας των κ.κ. α) Ευάγγελου Κυρµιζάκη και β) Μαρίας συζ. Ευαγ. Κυρµιζάκη γένος Ξενοκτιστάκη µε Κ.Α ? 190657 στο Ο.Τ.912 της Π.Ε «ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ Β» που αναφέρεται στο ποσό των για τον α) 4,97τ.µ. Χ 142,00 €τ.µ. = 705,74€ και β)4,98τ.µ.Χ142,00τ.µ.= 707,16€. ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 28 Aποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας των κ.κ. α) Βασιλειάδη Γεωργίου (4,88µ), β) Βασιλειάδου – Κωστουλίδη Κυριακής (4,88µ), γ) Βασιλειάδη Σάββα (10,12µ) δ) Βασιλειάδου-Σπυροπούλου Αυγής (10,12µ) µε Κ.Α 360605-06 στο Ο.Τ.2572 της Π.Ε «ΑΓΡΙΛΕΖΑ» που αναφέρεται στο ποσό των 30τ.µ. Χ 134,00 €/τ.µ. = 4020,00€ συνολικά (αναλυτικά : για ιδιοκτήτες α & β 653,92€ στον καθένα. Για ιδιοκτήτες γ & δ 1356,08 € στον καθένα ) ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 29 Aποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας του κου Συρανίδη Παντελή του Σταύρου µε Κ.Α 292915 στο Ο.Τ. Γ2012 ης Π.Ε «ΧΑΡΑΥΓΗ Β» που αναφέρεται στο ποσό των 23,71τ.µ. Χ 178,00 €/τ.µ. = 4220,38€ ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 30 Aποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτρ-

ιούµενης ιδιοκτησίας του κου Συρανίδη Ηλία του Σταύρου µε Κ.Α 292914 στο Ο.Τ. Γ2012 της Π.Ε «ΧΑΡΑΥΓΗ Β» που αναφέρεται στο ποσό των 18,22τ.µ. Χ 178,00 €/τ.µ. = 3243,16€ ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 31 Αποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας του κου Μόσαλου Κων/νου µε Κ.Α 343409 στο Ο.Τ. Γ2247 της Π.Ε ΜΠΟΣΚΙΖΑ» που αναφέρεται στο ποσό των 32,23τ.µ. Χ 116,00 €/τ.µ. = 3738,68€. (εισηγητής εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 32 Aποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας των α) Γεωργίου Μουζακίτη και β) Μαρίας Ελευθεριάδη (Γκιώνη) µε Κ.Α 70602 στο Ο.Τ. 06 της Π.Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ» που αναφέρεται στο ποσό των 22,52τ.µ. Χ 142,00 €/τ.µ. = 3197,84€(ο καθένας σύνολο 6395,68€). ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 33 Αποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας του κου Μπίσσα Ιωάννη του Νικολάου µε Κ.Α 170608 στο Ο.Τ. Γ 1076 της .Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ» που αναφέρεται στο ποσό των 22,90τ.µ. Χ 142,00 €/τ.µ. = 3251,80€. ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 34 Αποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας της κας Γεωργία Παγώνη Παπαδέδε του Σωτηρίου (ποσοστό 2/48) µε Κ.Α 94017 στο Ο.Τ. Γ2051 της Π.Ε «ΧΑΡΑΥΓΗ Β» που αναφέρεται στο ποσό των 24,86τ.µ. Χ 178,00 €/τ.µ. = 4425,08 ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 35 Έγκριση διενέργειας εργασιών επισκευής ελαστικών των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου. ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 36 Έγκριση διενέργειας εργασιών συντήρησης – υποστήριξης των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών εφαρµογών του ∆ήµου.( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 37 Έγκριση διενέργειας προµήθειας αναλώσιµων υλικών γεωργικών µηχανηµάτων. ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 38 Έγκριση διενέργειας προµήθειας αναπαραγόµενων και βιβλιοδετηµένων πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 39 Έγκριση διενέργειας προµήθειας υλικών χρωµατισµού.( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 40 Έγκριση διενέργειας προµήθειας µεταλλικών κάδων απορριµµάτων και τρόπος εκτέλεσής της.( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 41 Έγκριση διενέργειας εργασιών συντήρησης - αναγόµωσης και προµήθειας πυροσβεστήρων ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ) 42 Αποκατάσταση ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας της κας Φορτσερά - Αγγελίδη Μάρθα στην Π.Ε. Αγ. Παρασκευή. ( εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 43 Επιστροφή χρηµάτων εκ ποσού 139,5 € στην κ. Βαδαλούκα Σεβαστή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για ∆Τ ∆Φ & ΤΑΠ. ( Βρεττός Σπύρος Αν/ρχος ).


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Άσκηση ευρείας κλίµακας στις λιµενικές εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στην Πάχη Μεγάρων

Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

Μάχη» για µια θέση σε ιδιωτικούς και δηµοτικούς βρεφονηπιακούς θα δώσουν φέτος χιλιάδες δικαιούχοι

Τ

ην Τρίτη 25/6 υλοποιήθηκε προγραµµατισµένη συνδυασµένη άσκηση ευρείας κλίµακας στις λιµενικές εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στην Πάχη Μεγάρων. Το σενάριο της άσκησης αφορούσε σε συµβάν έκνοµης ενέργειας (δολιοφθοράς) και συνεπακόλουθης έκρηξης (ενώ υπήρχε εκφόρτωση πλοίου), τραυµατισµού, πυρκαγιάς και θαλάσσιας ρύπανσης και περιελάµβανε τις απαιτούµενες ενέργειες ανταπόκρισης. Το εν λόγω σενάριο είναι από τα πλέον δυσµενή και σύνθετα που µπορούν να παρουσιαστούν σε µία λιµενική εγκατάσταση πετρελαιοειδών.

Η άσκηση οργανώθηκε από τις ∆ιευθύνσεις Ασφάλειας και ∆ιακίνησης ∆ιυλιστηρίων Νότου σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Φύλαξης Οµίλου. Με την άσκηση αυτή δοκιµάστηκε ο συντονισµός και η συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων (π.χ. Προσωπικό ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ,εργολαβικό προσωπικό,εξοπλισµένα

Α

πλοία απορρύπανσης ΕΠΕ , Λιµενικό Σώµα, Αστυνοµία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ), η ταχύτητα και η αποτελεσµατικότητα ενός ευρύτατου φάσµατος ενεργειών (π.χ. ενηµέρωση υπευθύνων, έρευνα περιοχής, διάσωση- απεγκλωβισµός τραυµατία, πυρόσβεση, αντιµετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης). Η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων χαρακτηρίστηκε από τον καλό συντονισµό και την ικανοποιητική ανταπόκριση, καθώς όλες οι υπηρεσίες εκλήθησαν από την βάση τους σε «πραγµατικό χρόνο» και χρησιµοποιήθηκαν στο πεδίο όλα τα µέσα και ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιούνταν σε ένα πραγµατικό συµβάν (π.χ. µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης, πυροσβεστικά οχήµατα, πλωτά φράγµατα περιορισµού πετρελαιοκηλίδων, πλωτές αντλίες εξαφρισµού κλπ.). Η άσκηση στέφθηκε µε επιτυχία και επιτεύχθηκε ο στόχος για την αποτελεσµατική συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων και εταιρειών, ενώ παράλληλα εξήχθησαν και χρήσιµα συµπεράσµατα για την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας αυτής.

Ευχαριστίες του ∆ήµου Ελευσίνας για τη συνεισφορά στη αναδάσωση του λόφου Μαγούλας O ∆ήµος Ελευσίνας και η ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς την Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής και προσωπικά στην Αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλα ∆ήµου, όσο και στο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό (τον δασολόγο της Αντιπεριφέρειας κο Κοκµοτό Ευθύµιο, τους υπεύθυνους συνεργείων της υπηρεσίας τεχνικών έργων της Αντιπεριφέρειας κο Κολιούρα Ευάγγελο, κο Βερτζάγια Ανδρέα , κο Νικήτα

Σταύρο,κο Τσάβαρη Νίκο, τους εποχιακούς εργαζόµενους της αντιπεριφέρειας), τους εργαζόµενους του ∆ήµου Ελευσίνας και ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας και όλους τους µαθητές και εθελοντές που συµµετείχαν στην αναδάσωση. Η βοήθεια των συνεργείων της Αντιπεριφέρειας ξεκίνησε µε την δεντροφύτευση στις 29 Μαρτίου 2013 – µε τη συµµετοχή εθελοντών και συνεργείων του ∆ήµου – και συνεχίστηκε όλο το επόµενο διάστηµα µε

ποτίσµατα, µε την αποµάκρυνση των ξερών χόρτων. Ευελπιστώντας ότι θα βρούµε συµπαραστάτες µας και στην συνέχεια µε την επόµενη φυτευτική περίοδο µε τον ίδιο ζήλο ώστε να ολοκληρωθεί η εφαρµογή της µελέτης και οι φυτευτικές επεµβάσεις στον λόφο, θα θέλαµε για άλλη µια φορά να ευχαριστήσουµε δηµόσια όλους για την βοήθειά τους. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

υστηρότερα προβλέπονται φέτος να είναι τα οικονοµικά κριτήρια για το πρόγραµµα φιλοξενίας στους βρεφονηπιακούς σταθµούςΤο επιδοτούµενο πρόγραµµα προβλέπει τη φιλοξενία συνολικά 60.000 παιδιών, καθώς έχουν εξασφαλιστεί 150 εκατοµµύρια ευρώ, ωστόσο, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, αναµένεται να καταθέσουν αιτήσεις περισσότερες από 120.000 µητέρες. Η προκήρυξη για την έναρξη του προγράµµατος ανακοινώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ), σύµφωνα µε την οποία, η υποβολή των αιτήσεων από τις µητέρες θα γίνεται από τις 25 Ιουλίου µέχρι τις 2 Αυγούστου ταχυδροµικά στην ΕΕΤΑΑ. Αυτήν τη φορά προβλέπονται αυστηρότερα οικονοµικά κριτήρια, καθώς το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα κατεβαίνει στις 30.000 ευρώ, από 40.000 ευρώ που ήταν πέρυσι. Επίσης αφορά τα εισοδήµατα του 2011, γεγονός που πλήττει πολλές µητέρες οι οποίες είχαν το 2012 αρνητικές µεταβολές στο εισόδηµά τους. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της κοινωνικής επιτροπής της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), Σ. ∆ανιηλίδη, το γεγονός αυτό Πέρυσι είχαν αφήνει πολλές µητέρες εκτός του προγράµµα- µείνει εκτός των τος, το οποίο όµως σταθµών 35.000 ούτως ή άλλως αδυνατεί παιδιά, ενώ να καλύψει τις ανάγκες που και φέτος λόγω της φέτος ο αριθµός οικονοµικής κρίσης θα ξεπεράσει τα έχουν αυξηθεί. 60.000 βρέφη Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2011 είχαν υποβάκαι νήπια. λει 48.000 µητέρες αιτήσεις, το 2012 95.028, ενώ φέτος αναµένεται να εκτοξευθούν στις 120.000, χωρίς να αποκλείεται και να τις ξεπεράσουν. Η µόνη ελπίδα για να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες δικαιούχοι µητέρες είναι η αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ της χρηµατοδότησης. Το ποσό, σύµφωνα µε τον κ. ∆ανιηλίδη, µπορεί να µεταφερθεί από πόρους που λιµνάζουν στα διαρθρωτικά ταµεία και ειδικότερα από ένα πρόγραµµα ύψους 4,4 δισ. ευρώ που προορίζεται για έργα υποδοµής στους ΟΤΑ. «Με τη ρήτρα ευελιξίας να µεταφερθεί το απαιτούµενο ποσό για να ενισχύσουµε τις ελληνικές οικογένειες και ταυτόχρονα να σώσουµε κάποια από τα χρήµατα που κινδυνεύει η χώρα να τα χάσει», σηµειώνει και προσθέτει ότι την πρόταση αυτή η ΚΕ∆Ε την έχει καταθέσει γραπτώς στον πρωθυπουργό Αντ. Σαµαρά, καθώς και στους εµπλεκόµενους υπουργούς, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η µεταφορά του ποσού.Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι µητέρες έως δύο παιδιών µε οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 30.000€. Για µητέρες που έχουν έως τέσσερα παιδιά, το πλαφόν είναι 35.000€, ενώ για µητέρες από πέντε παιδιά και άνω το όριο φτάνει στις 40.000 ευρώ. Για πρώτη φορά δικαίωµα συµµετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί µε δικαστική απόφαση η επιµέλεια των παιδιών τους. Μαζί µε την αίτηση συµµετοχής θα υποβάλλονται πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών ή απλή φωτοτυπία µε επισυναπτόµενη υπεύθυνη δήλωση µε επικυρωµένο το γνήσιο της υπογραφής τους.


Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Τη δέουσα προσοχή για την πολύπαθη ∆υτική Αττική ζήτησε η Αντιπεριφερειάρχης Στ. ∆ήµου από την πρόεδρο του ΟΡΣΑ - Στο πλαίσιο συνάντησης για το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο όπου συµµετείχαν δήµαρχοι και αντιδήµαρχοι της περιοχής

Μ

ε αφορµή την υπό ανάθεση από τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.) µελέτης, για το µέλλον του Θριασίου Πεδίου, την Πέµπτη 20 Ιουνίου 2013, µε πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλας ∆ήµου, έλαβε χώρα στα γραφεία οργανισµού συνάντηση αντιπροσωπίας της ∆υτικής Αττικής µε την Πρόεδρο του Ο.Ρ.Σ.Α. κα Παρασκευή Μπάτσου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου, συνοδευόµενη από το ∆/ντή Ανάπτυξης της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής κο Γεώργιο Στρατιδάκη, ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κος Γεώργιος Τσουκαλάς, συνοδευόµενος από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων κο Παναγιώτη Λινάρδο, ο ∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας κος Γεώργιος ∆ρίκος και ο Αντιδήµαρχος Ασπροπύργου κος Μελέτης Μπουραντάς. Η κα Μπάτσου προέβη σε ενηµέρωση για την πορεία του Νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου. Στη συνέχεια η κα ∆ήµου επανέλαβε τα αιτήµατα της Αττικής για το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο, αλλά και για την προαναφερόµενη µελέτη, στην κατεύθυνση της αλλαγής του χαρακτήρα της περιοχής από µία περιβαλλοντικά υποβαθµισµένη περιοχή της Αττικής σε µια περιοχή µε ισόρροπη ανάπτυξη και µε σεβασµό στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις της Αντιπεριφερει-

Ζηµίες 25,2 εκατ. ευρώ, το 2012 για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας Ζ η µ ι έ ς ύψους 25,25 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 24,28 εκατ. ευρώ το 2011, γ ν ω σ τ ο ποίησαν για την οικονοµική χρήση 2012 τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, δεύτερη σε µέγεθος ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία της χώρας, η οποία τους τελευταίους µήνες του περασµένου έτους διέκοψε την παραγωγική λειτουργία της και πριν από λίγες εβδοµάδες άρχισε να λειτουργεί και πάλι κανονικά, αφού εξασφαλίστηκε χρηµατοδότηση. Η επιχείρηση, που ελέγχεται κατά 70% από τον επιχειρηµατικό όµιλο Νεώριον, είδε τα έσοδά της να υποχωρούν στα 11,22 εκατ. ευρώ, από 28,98 εκατ. ευρώ το 2011, 84,02 εκατ. ευρώ το 2010 και 109,54 εκατ. ευρώ το 2009, µειωµένα σε ετήσια βάση κατά 17,76 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 61,3% σε ποσοστό. Σύµφωνα µε τον ισολογισµό της, οι ζηµιές προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 21,99 εκατ. ευρώ, από ζηµιές 21,66 εκατ ευρώ το 2011, ενώ τα αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων (EBIT) ήταν ζηµιές ύψους 24,32 εκατ. ευρώ (24,26 εκατ ευρώ έναν χρόνο πριν). Η εταιρεία κατέγραψε ζηµιές προ φόρων ύψους 25,75 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων ζηµιών 23,88 εκατ. ευρώ το 2011. Οι καθαρές ζηµιές ανήλθαν σε 25,25 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζηµιών 24,28 εκατ. ευρώ το 2011. Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 289,12 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις 31.12.2012 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-5,49 εκατ. ευρώ).

άρχη κας Σταυρούλας ∆ήµου και των ∆ηµάρχων Ελευσίνας και Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και του ∆εσµεύσεις από την πρόεδρο του ΟΡΣΑ για δίκαιη εξέταση των αιτηµάτων που αφορούν το µέλλον του Θριασίου Πεδίου Αντιδηµάρχου Ασπροπύργου, οι οποίοι εξέθεσαν τις θέσεις των ∆ήµων τους. Η κα Μπάτσου αναγνώρισε το δίκαιο των αιτηµά-

των της ∆υτικής Αττικής και δεσµεύτηκε να βοηθήσει, ειδικότερα στο στάδιο της τελικής διαβούλευσης. Θα συνεργαστεί για όποιες διορθώσεις χρειαστεί να γίνουν, ενώ για τη µελέτη θα γίνει συντονισµός από οµάδα εργασίας της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής και τους ∆ήµους του Θριασίου. Η κα ∆ήµου δήλωσε ευχαριστηµένη από την ανταπόκριση της κας Μπάτσου, αλλά και επιφυλακτική λόγω της - εδώ και δεκαετίες - στάσης της Πολιτείας απέναντι στην περιοχή της ∆υτικής Αττικής.

Η συνέχεια από σελ. 2 συνδράµουµε τις προσπάθειες, όσων έταξαν εαυτούς, στην υπηρεσία της Υγείας του συνανθρώπου! Όλοι γνωρίζουµε, µε ποιες υποδοµές, µε τι µέσα, µε ποιες ελλείψεις, µπαίνουµε σ΄ αυτήν τη µάχη! Όλοι ξέρουµε όµως, πως δεν έχουµε περιθώρια, για δεύτερες σκέψεις! ∆εν µας επιτρέπεται να λιγοψυχήσουµε! ∆εν έχουµε το δικαίωµα, να σταθούµε σ΄ όσα µας λείπουν! Έχουµε υποχρέωση να σφίξουµε τα δόντια, και µε γυαλισµένα µάτια, να δώσουµε και να κερδίσουµε την πιο κρίσιµη µάχη, που κλήθηκε να δώσει τούτη η Πατρίδα, από την απελευθέρωσή της µέχρι σήµερα! Τι διαθέτει, από απόψεως µονάδων υγείας, το Θριάσιο Πεδίο; Ποιοι συνεισέφεραν, για να αποκτήσει, τα λίγα που διαθέτει σήµερα, και ποιοι ευθύνονται, για εκείνα, τα πολλά, που λείπουν; Ακόµη κι αυτό το Νοσοκοµείο, έγινε χάρη στον αγώνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Η κρισιµότητα των καιρών, δε µας επιτρέπει να κλείνουµε τα µάτια στην πραγµατικότητα! Αλλά, προσέξτε, ο ίδιος λόγος είναι αυτός, που επιβάλλει να µη σταθούµε σ΄ αυτά που λείπουν! Να ξεπεράσουµε τις ελλείψεις, τις αδυναµίες, τη διαχρονική εγκατάλειψη ενός τόπου, που φιλοξενεί το µοναδικό κόµβο, βαριάς βιοµηχανίας, ενέργειας, και διαµετακοµιστικού εµπορίου, που έµεινε, να αγωνίζεται, να σταµατήσει την κατηφόρα της οικονοµίας, προσβλέποντας στην ανόρθωση του Τόπου, και σε µια πορεία προόδου, αντάξια µε τα όνειρα και τα οράµατα των παιδιών µας. Αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, τούτο το Νοσοκοµείο, που έγινε µε την πρωτοβουλία και τη συνεισφορά, της Αυτοδιοίκησης, και µε τα ψίχουλα της Πολιτείας, σε σχέση µ΄ αυτά που αποµυζά απ΄ την περιοχή, είναι -εκ των πραγµάτων- το µόνο ίδρυµα επιπέδου, που διαθέτουµε, για να σταθούµε αρωγοί, στους πολίτες της περιοχής, σε µια εποχή που, κάνει ότι µπορεί, για να πλήξει την ψυχική µας υγεία, να υποσκάψει την σωµατική µας ευεξία! . Καλούµαστε να σπάσουµε, «κατεστηµένα άλατα» ετών! Να µαζέψουµε «τα κοµµάτια µας», και να κάνουµε, τούτους τους δύσκολους καιρούς , την κρίση, αφετηρία µιας άλλης πορείας! Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί Γιατροί & Νοσηλευτές, µη διστάζετε να ανοίξετε δρόµους, να µας επιστρατεύσετε, όλες και όλους! Ζω και είµαι υπεύθυνος για το βηµατισµό µιας πόλης, που έχει πληθώρα από τις λεγόµενες «ειδι

κές οµάδες πληθυσµού». Εκτός από µια απαξιωµένη Μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥ, ποια άλλη µονάδα διαθέτει ένας τόπος, µε 40 χιλιάδες και πλέον, κατοίκους, και εργαζοµένους; Καµία! Χρόνια και χρόνια, το παλεύουµε! Τους δώσαµε το ακίνητο, κάναµε τις µελέτες, αναλάβαµε να λύσουµε κάθε πρόβληµα. Και ξέρετε που «κολλήσαµε»; Στις πρόνοιες, «λέει», του µνηµονίου! Στο γεγονός ότι, δεν µπορούν, έτσι να εκτιµούν οι αρµόδιοι, να δεσµευτούν πως, θα έχουν Γιατρούς και Νοσηλευτές, για να το στελεχώσουν, µετά από τρία χρόνια… Γι΄ αυτό, θαυµάστε λογική: Σκέφτηκαν πως, αφού δεν µπορούν να φτιάξουν το οργανόγραµµα της µονάδας, που κάποιοι το θέτουν ως προαπαιτούµενο για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας, είναι καλύτερα να µην το χτίσουν! Είναι καλύτερο, δηλαδή, να χαρίσουν τα ευρωπα¸κά κονδύλια, που προορίζονται για νέα Κέντρα Υγείας, σε κάποια άλλη χώρα της ανατολικής Ευρώπης, που δεν θα έχει τέτοια, «υπερβατική», τουτέστι αυτοκαταστροφική προσέγγιση! Οι λέξεις είναι φτωχές, για να αποτυπώσουν, αυτά που νιώθουµε, όταν ακούµε τέτοιες, «προφάσεις εν αµαρτίαις», φτηνές δικαιολογίες!

Πρόταση του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου για ευρεία σύσκεψη µε αντικείµενο την ενεργοποίηση όλων και την αναζήτηση κοινών δράσεων Με γνώµονα όσα προανέφερα, Κύριε Πρόεδρε του Νοσοκοµείου Θριάσιο, κι αγαπητά στελέχη της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, Πειραιώς και Αιγαίου, και µε αφετηρία τις εισηγήσεις της ηµερίδας, καταθέτω την πρόταση, να συγκαλέσουµε µια ευρεία σύσκεψη, προς το τέλος του καλοκαιριού, µε αντικείµενο την ενεργοποίηση όλων, στην κατεύθυνση της αναζήτησης κοινών δράσεων, κοινών πρωτοβουλιών! Ώστε, τούτες τις δύσκολες ώρες, να σταθούµε στο πλευρό των Συνανθρώπων µας! Από καρδιάς, συγχαίρω τους διοργανωτές της ηµερίδας, διότι, η πρωτοβουλία τους υπογραµµίζει µια απόφαση: Να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων, ξεπερνώντας ελλείψεις και δυσκολίες! Κι αυτό, στέλνει µήνυµα ελπίδας και αισιοδοξίας, σε όλους! Σας ευχαριστώ!».


Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

- Πιο κοντά σε µία νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική η ΕΕ

Με το µέγεθος και την έκταση των αγροτεµαχίων θα καθορίζονται οι κοινοτικές επιδοτήσεις

Π

ιο κοντά στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) βρίσκεται η Ευρωπα¸κή Ενωση, µετά τη συµφωνία των αρµόδιων υπουργών, αργά το βράδυ της Τρίτης στο Λουξεµβούργο και µετά από συνοµιλίες δύο ηµερών, σε κοινή αναθεωρηµένη θέση διαπραγµάτευσης, κι ενώ οι συζητήσεις µεταφέρονται σήµερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ αποφασίζεται από κοινού από τους αρµόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργίας), την Ευρωπα¸κή Επιτροπή και το Ευρωπα¸κό Κοινοβούλιο. Από τα κεντρικά ζητήµατα των διαπραγµατεύσεων που διεξάγονται σε κοινοτικό επίπεδο, είναι η µετατόπιση από ένα σύστηµα επιδοτήσεων το οποίο συνδέεται µε το επίπεδο αγροτικής παραγωγής, σε ένα νέο που θα συνδέεται άµεσα µε το µέγεθος και την έκταση των αγροτεµαχίων. Κεντρική θέση στα ζητήµα που αποτελούν «αγκάθια» για την επίτευξη συµφωνίας κατέχει το θέµα της κατάργησης των ποσοστώσεων της ζάχαρης, στο οποίο «χρεώνονται» τόσο οι ανοδικές πιέσεις στις τιµές της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, όσο και ο περ-

ιορισµός των εξαγωγών εκτός Ενωσης. «Κλειδί» για την επίτευξη τελικής συµφωνίας, αποτελεί επίσης το ζήτηµα του ποιος έχει τον τελικό λόγο για σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν παρεµβάσεις στην εσωτερική αγορά, µε το Ευρωπα¸κό Κοινοβούλιο να απαιτεί αυξηµένο ρόλο στη διαδικασία, προκαλώντας τα «αντανακλαστικά» συγκεκριµένων χωρών, οι οποίες διαφωνούν µε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Οπως δήλωσε ωστόσο στο πρακτορείο Ρόιτερς ο υπουργος Γεωργίας της Ιρλανδίας, ο οποίος είχε και την προεδρία στο χθεσινό συµβούλιο των αρµοδίων υπουργών στο Λουξεµβούργο, κ. Σάιµον Κόνεβε¸, κατά την ψήφιση της κοινής διαπραγµατευτικής θέσης που θα αποτελέσει τη βάση των σηµερινών συζητήσεων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για το χρονικό διάστηµα 2014-2020, δεν υπήρξε καµία µειοψηφία από τους συµµετέχοντες. Υπήρξαν ωστόσο όπως επισηµαίνει το αµερικανικό πρακτορείο δύο αποχές, της Γερµανίας και της Βρετανίας, µε τις δύο χώρες να µην επιθυµούν τον αυξηµένο ρόλο που επιδιώκει το Ευρωπα¸κό Κοινοβούλιο. Σύµφωνα µε τον κ. Κόνεβε¸ πάντως

«τα περισσότερα ζητήµατα (που αποτελούσαν και σηµεία διαφωνίας) έχουν πλέον συµφωνηθεί», γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για την ύπαρξη τελικής συµφωνίας κατά τις σηµερινές συνοµιλίες στις Βρυξέλλες. Στο 40% του ευρωπα¸κού προ¹πολογισµού η νέα ΚΑΠ Σύµφωνα µε εκτιµήσεις η ΚΑΠ αναµένεται να απορροφίσει το 40% του ευρωπα¸κού προ¹πολογισµού για το χρονικό διάστηµα 2014-2020 ύψους 960 δισ. ευρώ, παραµένοντας η κοινοτική πολιτική που απορροφά και τους µεγαλύτερους ευρωπα¸κούς πόρους. Σε περίπτωση που οι συνοµιλίες καταλήξουν σήµερα σε συµφωνία, όπως και αναµένεται, οι τελικές θέσεις µένει να εγκριθούν, προτού τεθούν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του 2014, από την ολοµέλεια του Ευρωπα¸κού Κοινοβουλίου και τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Η συνέχεια από σελ. 3 17. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 52,20 τ.µ. ιδιοκτησίας Καπογιάννη Γεωργίου στην Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 18. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 48,84 τ.µ. ιδιοκτησίας ∆ιονυσάτου Γεωργίου στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίµνης της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 19. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 149,20 τ.µ. ιδιοκτησίας Γκάγκοση Κρυσταλλίας χα Αναστασίου Γκάγκοση, Γκάγκοση Γεωργίου και Γκάγκοση Μαρίας στην Π.Ε. Πανοράµατος της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 20. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 296,28 τ.µ. ιδιοκτησίας Κυριακού Ελένης συζ. Αθανασίου τ.γ. ∆ηµητρίου – Παν. Βάθη στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίµνης της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 21. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 121,00 τ.µ. ιδιοκτησίας Γεώργα Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη τ.γ. Θωµά και Καλλιόπης Σοφού στην Π.Ε. Πανοράµατος της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 22. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 8,54 τ.µ. ιδιοκτησίας Γεώργα Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη τ.γ. Θωµά και Καλλιόπης Σοφού στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίµνης της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 23. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 32,40 τ.µ. ιδιοκτησίας Κολτσίδα Παναγιώτη στην Π.Ε. Πανοράµατος της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 24. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 82,50 τ.µ. ιδιοκτησίας Καπράλου Μαρίας Μπρέµπου Αικατερίνης και Μπρέµπου Παναγιώτη στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίµνης της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 25. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 161,10 τ.µ. ιδιοκτησίας Λιόση Αικατερίνης συζ. Πολυβίου τ.γ. Στάµου Νικολάου και Αναστασίας στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 26. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 31,10 τ.µ. ιδιοκτησίας Αναστασοπούλου Ασηµίνας στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 27. Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 4,80 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Λαµπρόπουλου Αθανασίου στην Π.Ε. Ζωφριά Ι της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Προ¸στάµενος κ. Χαµαλίδης Θεόδωρος) 28. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 51/2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθµός Φυλής», περί αναµόρφωσης προ¹πολογισµού οικονοµικού έτους 2013, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιπρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Κατσίλας Κων/νος) 29. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 64/2013 & 65/2013 αποφάσεων ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων», περί έγκρισης απολογισµού του ν.π.δ.δ. οικονοµικού έτους 2011 & 2012 αντίστοιχα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Παπα¸ωάννου Κων/νος) 30. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 68/2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων», περί αναµόρφωσης προ¹πολογισµού οικονοµικού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Παπα¸ωάννου Κων/νος) 31. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 28/2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισµού και Αθλητισµού «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί αναµόρφωσης προ¹πολογισµού οικονοµικού έτους 2013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Σκαµαντζούρας Κων/νος) 32. Λήψη απόφασης για την τεκµηρίωση της αδυναµίας εκτέλεσης µε ίδια µέσα του ∆ήµου, των εργασιών καθαρισµού φραγµένων φρεατών, αγωγών και διακλαδώσεων αποχέτευσης από φερτές ύλες, δυνάµει της αρ. 4/2012 τεχνικής µελέτης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 του Ν. 3979/2011. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήµαρχος κ. Μπρέµπος Αριστείδης) 33. Ανάκληση της 149/2013 απόφ. ∆.Σ. και επικύρωση της υπ’ αριθ. 35/2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ζεφυρίου», περί τροποποίησης της αρ. 34/13 απόφασής του για τον επιµερισµό ειδικοτήτων για την υλοποίηση του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». ΕΣΠΑ 20072013. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 34. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 36/2013 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ζεφυρίου»,

περί λήψης απόφασης για ανανέωση της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπα¸κών Προγραµµάτων (ΕΣΠΑ) έτους 2013 του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ζεφυρίου ∆ήµου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 35. Αναµόρφωση προ¹πολογισµού, τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και έγκριση της αρ. 95/2013 Τ.Μ. µε τίτλο «Επισκευή Κεντρικού Κτιρίου στο νέο εργοτάξιο του ∆ήµου Φυλής», προ¹πολογισµού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 36. Έγκριση για την παράταση προθεσµίας του έργου : «Έργα για την προσωρινή εγκατάσταση του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου στο Κ 854, Α.Μ. 33/2011». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 37. Αίτηση για παράταση του έργου : «Κατασκευή οδικού δικτύου περιοχής Λίµνης, Α.Μ. Ζ1/2011». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 38. Έγκριση της υπ.αριθµ. 27/13 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΤ 139 ΚΑΙ 139Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 39. Έγκριση της υπ.αριθµ. 28/13 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 40. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 202,39 τ.µ. ιδιοκτησίας Κωνσταντοπούλου Κων/νας που βρίσκεται στην Π.Ε. Άνω & Κάτω Λίµνης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Χατζηλέρης Κυρ.) 41. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 419,13 τ.µ. ιδιοκτησίας Κουλουριώτη Αναστασίου και Κουλουριώτη – Στέφου Έλλης που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης του Σ.Ο.Ε.. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 42. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 403,69 τ.µ. ιδιοκτησίας Κληρον. Λιόση Περικλή που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης του Σ.Ο.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 43. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 171/2010 απόφασης ∆.Σ. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 150 τ.µ. ιδιοκτησίας Καλλιρόης συζ. Νικολάου Κυριακοπούλου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της ∆ηµοτικής

Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 44. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 232/2010 απόφασης ∆.Σ. για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 361,90 τ.µ. ιδιοκτησίας Κοκκοράκη Κων/νου, Κοκκοράκη Μαρίας και Κοκκοράκη Αλέξανδρου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 45. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εµβαδού 915,24 τ.µ. ιδιοκτησίας ∆αλακούρα Ευθυµίας και Συµεωνίδη Γεωργίου που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 46. Απευθείας αγορά εδαφικών εκτάσεων α) εµβαδού 402,39 τ.µ. και β) 157,01 τ.µ. ιδιοκτησίας Λιάκου Παντελή που βρίσκονται στο ΟΤ 154 (Τοµέας Γ) στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης του ΣΟΕ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 47. Υποβολή αιτήµατος προς το ΣΟΕ για την απευθείας αγορά ακινήτου εµβαδού 747,30 τ.µ. ιδιοκτησίας Σύρµα Αλέξανδρου του Αναστασίου και ∆άφνης χήρας Γρηγορίου ∆εληµπαλταδάκη το γένος Αναστασίου και Μαρίας Σύρµα που βρίσκεται στο ΟΤ 18 στην Π.Ε. Κέντρου στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 48. Υποβολή αιτήµατος προς το ΣΟΕ για την απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου ∆ηµητρίου που βρίσκεται στο ΟΤ 61α στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 49. Αναγκαιότητα της κρίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την απευθείας αγορά των ακινήτων Καµπόλη Ισίδωρου και Καµπόλη Σπυρίδωνα στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος», Πεντσιούδη Ηλία στην Π.Ε. Αγ. Ιωάννη, Ζάβαλη Σταµατίνας στην Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίµνης, ως τα µοναδικά κατάλληλα για την δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 50. Καταγραφή και οικονοµική αποτίµηση ζηµιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας της κας Καλανίδου Κυριακής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 51. Καταγραφή ζηµιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας του κ. Καµπόλη Κων/νου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Χατζηλέρης Κυριάκος) 52. Καταγραφή και οικονοµική αποτίµηση ζηµιών στο υπόγειο ιδιοκτησίας του κ. Μπάκωση Ανδρέα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αν. ∆ήµαρχος κ. Χατζηλέρης Κυριάκος).


Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Ενηµερωτική Εκδήλωση - Βιωµατικό Σεµινάριο από το Φροντιστήριο «ΑΝΩΣΗ» ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Προσοµοίωση Συµπλήρωσης Μηχανογραφικού ∆ελτίου Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Α

νοιχτή ενηµερωτική εκδήλωση για όλους τους γονείς και µαθητές της πόλης µας, διοργανώνει το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΑΝΩΣΗ» ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, την Πέµπτη 27 Ιουνίου στο χώρο του ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ και ώρα 6.00 µ.µ. µε θέµα την «Προσοµοίωση Συµπλήρωσης του Μηχανογραφικού ∆ελτίου 2013» καθώς και τα νέα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί στην αγορά εργασίας και στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας. Εισηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο υπεύθυνος προγραµµάτων συµβουλευτικής και διευθυντής του εκπαιδευτικού κόµβου edu4u κ. Απόστολος Κουτρουµπέλης. Είναι γνωστό πως η συµπλήρωση των µηχανογραφικών που θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά περί τα τέλη Ιουνίου, αποτελεί την κορύφωση µιας πολυετούς διαδικασίας, µέσα από την οποία καλούνται οι υποψήφιοι να κάνουν καθοριστικές επιλογές οι οποίες θα χαράξουν την παραπέρα πορεία τους. Θα πρέπει να τονιστεί πως µε µια βεβιασµένη συµπλήρωση µηχανογραφικού, διακυβεύονται κόποι, αγώνες ζωής αλλά και βέβαια αρκετά έξοδα και προβάλλει εποµένως επιτακτική η ανάγκη για διεξοδική ενηµέρωση. Ειδικότερα φέτος λόγω του σχεδίου «Αθηνά» και των πολλαπλών αλλαγών, έχουµε σηµαντική µεταβολή στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας και έχει διαµορφωθεί πλέον µιας εντελώς νέα πραγµατικότητα στο χώρο της Γθµιας εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στις σπουδαστικές και επαγγελµατικές επιλογές των υποψηφίων. Η εκδήλωση θα έχει το χαρακτήρα βιωµατικού σεµιναρίου το οποίο αφορά στους µαθητές όλων των

τάξεων λυκείου και κατά τη διάρκειά του θα έχουν την ευκαιρία να συµπληρώσουν δοκιµαστικά µηχανογραφικά δελτία τα οποία θα διανεµηθούν ειδικά για το σκοπό αυτό. Επίσης να σηµειωθεί πως για πρώτη φορά οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα, να αξιοποιήσουν µε τη βοήθεια των φροντιστηρίων τους, ειδικά διαδικτυακά συστήµατα προσοµοίωσης και να µπουν στη διαδικασία της συµπλήρωσης του µηχανογραφικού από πριν, ώστε νε ανώδυνο τρόπο να εγερθούν έγκαιρα τα ερωτήµατα και να αναδειχθούν τα τυχόν σφάλµατα και οι λανθασµένες επιλογές. Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του βιωµατικού, θα γίνει παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού 2013 και της µεθοδολογίας συµπλήρωσής του, θα αναδειχθούν οι παγίδες, οι έξυπνες επιλογές, τα µυστικά του και θα υποδειχθούν τα συνηθέστερα λάθη µέσα από τα µηχανογραφικά που ήδη θα έχουν συµπληρώσει οι µαθητές. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στα κριτήρια επιλογής επαγγέλµατος, στις προοπτικές των επαγγελµάτων στην ελληνική αγορά εργασίας υπό την παρούσα οικονοµική συγκυρία ανά επιστηµονικό πεδίο, στα επαγγελµατικά δικαιώµατα και τις ανατροπές που έχουν γίνει, στις ειδικές κατηγορίες, στις βάσεις εισαγωγής, στις δυνατότητες για µετεγγραφές αλλά και στις ευκαιρίες για σπουδές στην Κύπρο. Θα ακολουθήσει τέλος ανοιχτή συζήτηση µε το κοινό. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : φροντιστήριο «ΑΝΩΣΗ» Ντάφλος Χρήστος ∆ήµητρος 35 Ελευσίνα - Τηλ. 2105561269

Πανελλαδικές 2013: Πτώση βάσεων δείχνουν τα στατιστικά

Τ

α στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, έδωσε στη δηµοσιότητα το υπουργείο Παιδείας. Όπως διαφαίνεται από την πρώτη ανάγνωση, στις περισσότερες σχολές και τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναµένεται πτώση των βάσεων. Σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούςαναλυτές, οι πτώσεις στις βάσεις αναµένονται εντυπωσιακές. Ως παράδειγµα αναφέρουν τις ιατρικές σχολές και τµήµατα. Ακόµη και η ιατρική Αθήνας αναµένεται να πέσει κάτω από τα 19.000 µόρια, κάτι που έχει να συµβεί από το 2002. Συγχρόνως εντυπωσιακή είναι η µείωση των αριστούχων σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. [Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, τους πίνακες µε τα στατιστικά των πανελλαδικών εξετάσεων 2013, όπως βαθµολογίες, προσέλευση κ. λπ. Το γεγονός ότι φέτος τα Αρχαία ήταν δυσκολότερα από πέρυσι, συνετέλεσε στο να υπάρχουν λιγότεροι αριστούχοι. Αυτό -σύµφωνα µε τους αναλυτές-οδηγεί σε πτώση των βάσεων ακόµη και στις συνήθως υψηλόβαθµες και περιζήτητες σχολές της Νοµικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Όµως και γενικότερα φέτος έχουµε πολύ λιγότερους αριστούχους. Μεγάλη πτώση αναµένεται στις οικονοµικές σχολές του πέµπτου πεδίου, καθώς -εκτός των άλλων- είχαµε και µείωση των υποψηφίων στο συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο, κατά 10% περίπου. Μείωση όµως των υποψηφίων παρατηρείται συνολικά σε όλα τα επιστηµονικά πεδία. Αυτό θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης ή της στροφής πολλών µαθητών στο ∆ιεθνές Απολυτήριο (I.B.). Μεγάλες αναµένονται οι πτώσεις των βάσεων

και στις σχολές των Πολυτεχνείων και στις Φυσικοµαθηµατικές σχολές, στα κεντρικά Ιδρύµατα αλλά και στα περιφερειακά όπου οι πτώσεις αναµένονται ακόµα µεγαλύτερες. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι εκπαιδευτικοίαναλυτές, δεν θα πρέπει να εκπλαγούµε αν δούµε πτώση των βάσεων σε ορισµένες σχολές ή τµήµατα ακόµη και κατά 1.000 µόρια. 'Ανοδος των βάσεων αναµένεται µόνο σε ορισµένες «χαµηλόβαθµες» σχολές του πρώτου και του τρίτου επιστηµονικού πεδίου. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν ότι δεν θα υπάρχουν χαµηλές βάσεις εισαγωγής όπως βλέπαµε τα προηγούµενα χρόνια. ∆ηλαδή δεν θα υπάρχουν εισαγωγές υποψηφίων µόνο µε 6.000 ή 5.000 µόρια, κι αυτό οφείλεται και στις συγχωνεύσεις που έγιναν κυρίως στα Τεχνολογικά Ιδρύµατα. Οι πολύ χαµηλές βάσεις εισαγωγής θα περιοριστούν φέτος µόνο στις ειδικές κατηγορίες. Σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας στις φετινές εξετάσεις προσήλθαν 80.958 υποψήφιοι, ενώ το 2012 είχαν προσέλθει 84.837 υποψήφιοι. Παρατηρείται, δηλαδή, µείωση σε σχέση µε το 2012 της τάξης του 4,6%. Οι υποψήφιοι που πέτυχαν βαθµολογίες µεταξύ 18-20 ανέρχονται σε 4.651, δηλαδή το 5,7% των υποψηφίων. Ενδεικτικά αξίζει να σηµειωθεί ότι κάτω από το 10 στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας έγραψε το 12,99% των υποψηφίων, στο µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης το 51,89% των υποψηφίων, στο µάθηµα της Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης το 26,42% των υποψηφίων και στο µάθηµα Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης το 25,81% των υποψηφίων.

Θερινό Πρόγραµµα Απασχόλησης για παιδιά από τη Φερενίκη Ο.Ο.Α. Φυλής Το καλύτερο µέσο επικοινωνίας για τα παιδιά, είναι το Oµαδικό Παιχνίδι σε ασφαλές και οικείο περιβάλλον, γεµάτο µε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν κάθε παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χαλαρώσει µετά την λήξη του σχολικού έτους. Το Θερινό Πρόγραµµα Απασχόλησης του Ο.Ο.Α. Φυλής “Φερενίκη”, είναι ένα ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό παιδαγωγικό, που θα υλοποιηθεί από εξειδικευµένο προσωπικό. Θα περιέχει ποικιλία αθληµάτων παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων ,που καθηµερινώς θα διαµορφώνονται ανάλογα µε το τµήµα, τις απαιτήσεις και την ηλικία των παιδιών.Στο πρόγραµµα θα υπάρχει Γιατρός και Φυσικοθεραπευτής. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ Μικροί µας Φίλοι, σκοπός µας είναι και αυτό το καλοκαίρι, να γίνει ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ. Σύνθηµά µας είναι: ●∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ●ΠΑΙΖΟΥΜΕ ●ΑΘΛΟΥΜΑΣΤΕ ●∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΖΟΥΜΕ Γι αυτό φέρτε µαζί σας: ●ΚΕΦΙ ●∆ΙΑΘΕΣΗ ●ΟΡΕΞΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: α)∆ΕΥΤΕΡΑ 1-7-2013 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-72013 β)∆ΕΥΤΕΡΑ 15-7-2013 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-72013 γ)∆ΕΥΤΕΡΑ 29-7-2013 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-82013


Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Γιορτή λήξης από το Σύλλογο Ταεκβοντό – Kickboxing Μεγάρων

Οι αθλητές που θα πάρουν µέρος στο τουρνουά 3ON3 της Ελευσίνας

Σ

την τελική ευθεία έχει µπει η διεξαγωγή του τουρνουά 3ON3 της Ελευσίνας και οι Έλληνες αθλητές που θα πάρουν µέρος, είναι οι Παπαµακάριος Μανώλης, Σχορτσιανίτης Σοφοκλής, Καλαµπόκης Γιάννης, Μπατής Μάριος, Βασιλόπουλος Παναγιώτης, Ντικούδης ∆ήµος, Τσαρτσαρής Κώστας, Καλα¸τζής Γιώργος, Βούλγαρης Νίκος και Κοµποδιέτας ∆ηµήτρης. Από τις γυναίκες, θα είναι οι Λύµουρα Λολίτα, Σταµάτη Εβίνα και Κοσµά Αφροδίτη. Σήµερα πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου και ανακοινώθηκε, ότι κατά τη διάρκεια του τουρνουά, θα τιµηθούν για την προσφορά τους στο ελληνικό µπάσκετ, οι Κώστας Τσαρτσαρής, ∆ήµος Ντικούδης και Γιώργος Καλα¸τζής, οι οποίοι πρόσφατα, εγκατέλειψαν την ενεργό δράση. Πρόθεση του Πανελληνίου Συνδέσµου Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών, ήταν να τιµηθεί και ο Θοδωρής Παπαλουκάς αλλά λόγω προσωπικών του υποχρεώσεων, η βράβευσή του, θα γίνει άλλη µέρα. ‘’Όπως και πέρσι, κάνουµε το τουρνουά σε συνεργασία µε τον ΠΣΑΚ. Η διοργάνωση είχε µεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο την περασµένη εβδοµάδα και προσδοκούµε πως θα έχει εξίσου µεγάλη αυτό το Σαββατοκύριακο. Το γεγονός ότι η οµάδα του Πανελευσινιακού είναι στην Α1 βοηθά σε αυτό το γεγονός. Το λόγο έχουν οι αµειβόµενοι αθλητές που διαδίδουν το µπάσκετ παντού και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Η ανάπτυξη του αθλήµατος είναι µέληµα και των παικτών, αλλά και της οµοσπονδίας. Όλοι γι’ αυτό προσπαθούµε, να ζήσει το µπάσκετ. Τα κύτταρα πρέπει να ανανεώνονται διαρκώς‘’, δήλωσε το µέλος του ∆.Σ της Ε.Ο.Κ Λιµπεράτος Ευάγγελος. ‘’Μετά από ένα τετραήµερο γεµάτο µπάσκετ και µια διοργάνωση πολύ πετυχηµένη στο Ηράκλειο µε πάνω από 1.000 συµµετέχοντες πάµε στη φιλόξενη πόλη της Ελευσίνας. Το 3 on 3 γίνεται σε συνεργασία µε την ΕΟΚ και υπό την αιγίδα της ΓΓΑ, όµως είναι πολύ µεγάλη η στήριξη του ∆ήµου Ελευσίνας και των Ελληνικών Πετρε-

λαίων. Πιστεύω θα περάσουµε ένα πολύ όµορφο Σαββατοκύριακο και σας περιµένουµε όλους εκεί‘’, δήλωσε ο πρόεδρος του Π.Σ.Α.Κ Παπαµακάριος Μανώλης. ‘’Ο ∆ήµος µέσα από αυτή τη µαζική συµµετοχή θέλει να διευρυνθεί το κοµµάτι του µπάσκετ στην ευρύτερη περιοχή. Πέρσι είχαµε περίπου 750 συµµετοχές και φέτος έχουµε αισιόδοξα µηνύµατα πως θα κάνουµε κάτι ανάλογο. Το µπάσκετ είναι ένα άθληµα που έχει προσφέρει πολλά στη χώρα, αλλά τα κύτταρα πρέπει να ανανεώνονται. Η δουλειά που γίνεται στις υποδοµές είναι πολύ σηµαντική και τέτοιες διοργανώσεις βοηθούν πολύ. Ευχαριστούµε πολύ την ΕΟΚ, τον ΠΣΑΚ και τα Ελληνικά Πετρέλαια‘’, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ Κριεκούκης Αθανάσιος. ‘’Είµαστε χορηγοί σε αυτό το γεγονός. Βοηθάµε τον Πανελευσινιακό και χαιρόµαστε τις επιτυχίες του. Πέρα από αυτό στόχος µας είναι ο µαζικός αθλητισµός. Το σύνθηµα µας είναι ‘Τάπα στη βία’, αλλά εγώ θα πρόσθετα ‘Τρίποντο στον µαζικό αθλητισµό’. Σε πείσµα των δύσκολων καιρών που περνά η χώρα, τα Ελληνικά Πετρέλαια αποφασίσαµε να συνεχίσουµε να είµαστε αρωγοί. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το γεγονός που συγκεντρώνει τη νεολαία κοντά στον ελληνικό αθλητισµό‘’, δήλωσε ο εκπρόσωπος των ελληνικών πετρελαίων Καρπέτας Σταύρος. Οι αγώνες του Σαββάτου, θα διεξαχθούν από τις 09:00 µέχρι τις 14:30 και από τις 17:00 µέχρι τις 20:30, ενώ την Κυριακή, από τις 10:00 µέχρι τις 14:00 και από τις 17:00 µέχρι τις 20:30. Στο τουρνουά, θα βρίσκονται και παιδιά από το ίδρυµα ψυχοκοινωνικών µελετών (ΕΨΥΜΕ).

Γιορτή λήξης περιόδου του ερασιτέχνη Βύζαντα στην πλαζ Μεγάρων την Παρασκευή

Πραγµατοποιήθηκε µε συµµετοχή πολλών φίλων και µελών του Συλλόγου Ταεκβοντό – Kickboxing Μεγάρων η εκδήλωση λήξης της χρονιάς του συλλόγου την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 στον παιδότοπο ΄Κids in Action΄. Η εκδήλωση είχε σκοπό να ευχαριστήσει όλους όσους υποστήριξαν τον σύλλογο και αυτή την χρονιά, να τιµήσει τους αθλητές και τις αθλήτριές του και να σηµατοδοτήσει την έναρξη των καλοκαιρινών τµηµάτων τα οποία θα συνεχίσουν κανονικά µε µια παύση την εβδοµάδα του δεκαπενταύγουστου. Πλήθος κόσµου είχε κατακλύσει τον παιδότοπο προκειµένου να απολαύσει το εντυπωσιακό θέαµα που πρόσφεραν όλα τα τµήµατα του συλλόγου µικροί και µεγάλοι µε τεχνικές υψηλού επιπέδου Taekwondo, Kick Boxing και αυτοάµυνας. Στο τέλος το κοινό τους επιβράβευσε µε ένα θερµό χειροκρότηµα. Οι προπονητές του συλλόγου Στρατούρης Χρήστος (5ο dan) και Κούρσος Μελέτης (7ο dan) έµειναν ικανοποιηµένοι από την απόδοση των τµηµάτων στις επιδείξεις που είχαν προετοιµάσει και υποσχέθηκαν πως και την επόµενη αθλητική σεζόν θα εργαστούν µε το ίδιο πάθος και την ίδια συνέπεια ώστε ο σύλλογος να πετύχει ακόµα σηµαντικότερους στόχους.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Η ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ

Σήµερα και ώρα 21:00 θα πραγµατοποιηθεί στο DRAEMSPORT η εκδήλωση για το κλείσιµο της αγωνιστικής χρονιάς για την Αργώ Μεγάρων. Η παρουσία όλων όπως αναφέρει η ανακοίνωσει θα ήταν τιµήγια την οµάδα.

Ο ΝΟΚΒ ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙ∆Ι Ο ΝΟ Κατοίκων Βουλιαγµένης ήταν ο µεγάλος νικητής του οµαδικού πρωταθλήµατος σκαφών τύπου optimist που έγινε στο Γαλαξίδι . Την 2η θέση πήρε ο ΝΑΟ Βούλας και την 3η ο ΝΟΕΘ . Συµµετείχαν 8 οµάδες µε 4 ιστιοπλόους. Οι αγώνες σηµείωσαν µεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία . ∆ιοργανωτές ήταν η ΕΙΟ και ο τοπικός όµιλος, ενώ σηµαντική ήταν η βοήθεια του ∆ήµου ∆ελφών, της ∆ηµοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου και της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Την λήξη της περιόδου 2012-2013 γιορτάζει µε παραθαλάσσιο πάρτι ο Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Βύζας την Παρασκευή 28/6/2013, στην οργανωµένη πλαζ της παραλίας Μεγάρων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέλει µε αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσει όσους συνέβαλλαν στην επιτ-

υχηµένη πορεία του ερασιτέχνη Βύζα κατά την περίοδο που έληξε. Προσκαλεί λοιπόν τους φίλους της οµάδας να συναντηθούν µε τους αθλητές και την διοίκηση και να διασκεδάσουν. Προσέλευση από 20:30

Στο Σπλίτ βρίσκονται 7 αθλητές µας για να τρέξουν στο ευρωπα¸κό πρωτάθληµα laser rdl youth που αρχίζει αύριο Τετάρτη και ολοκληρώνεται στις 1 Ιουλίου. Πρόκειται για τους Α.Σεισόπουλο , Π.Εφραιµίδη –Συνοδινό , Ν.Θεοδωράκη , Γ Καντίνη , Ι.Υφαντή, Γ.Μαστραντωνάκη και Β Καραχάλιου .

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός: «Η ελεύθερη έκφραση των δικαιωµάτων δε µας βρίσκει απλώς σύµφωνους αλλά υπέρµαχους. Το δικαίωµα της συνάθροισης είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο»

Τ

ο Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την απαγόρευση των ∆ιαδηλώσεων συζητήθηκε στο πλαίσιο της Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013, κατόπιν αιτήµατος της παράταξης «ΛΑ-ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ». Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στην τοποθέτησή του σχετικά µε το θέµα, επεσήµανε πως «το δικαίωµα του πολίτη να διαδηλώνει είναι ιερό και προστατεύεται από το Σύνταγµα. Στην Ελλάδα όµως - όπως δήλωσε χαρακτηριστικά - έχουµε την τάση να κάνουµε κατάχρηση των δικαιωµάτων µας. Σε κάθε νόµο προβλέπεται από το νοµοθέτη και ένας περιορισµός, ο οποίος είναι απαραίτητος για να µη µετατραπεί το δικαίωµα του ενός πολίτη, εµπόδιο για κάποιον άλλον». Αναλυτικότερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε:«Το δικαίωµα της συνάθροισης είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο και µάλιστα είναι µαζί µε το δικαίωµα της συνένωσης η ελευθερία του «συνεταιρίζεσθαι», το αρχαιότερο δικαίωµα συλλογικής ή οµαδικής δράσης στο ελληνικό συνταγµατικό δίκαιο.Αποτελεί έναν καθαρά λαIκό τρόπο έκφρασης και διεκδίκησης των δικαιωµάτων όλως των ανθρώπων σε όλες τις χώρες. Εµείς εδώ συνταγµατολόγοι δεν είµαστε. Ξαναλέω πως είµαστε υπέρ της ελεύθερης έκφρασης των δικαιωµάτων, φτάνει όµως να µη γίνεται κατάχρηση. Περνούµε την πιο κρίσιµη περίοδο ως χώρα και ο

κόσµος έχει αγανακτήσει. Έχει την ανάγκη να διαµαρτυρηθεί, να εκφραστεί, να διεκδικήσει ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Παράλληλα, όµως, υπάρχει και η παγίδα να βάλουµε τρικλοποδιά στον εαυτό µας. Πρέπει να υπάρχει το µέτρο, έτσι ώστε να µην κάνουµε εµείς οι ίδιοι την καθηµερινότητά µας ακόµη πιο περίπλοκη.Όλοι ζούµε, εργαζόµαστε και κινούµαστε στην καρδιά της πόλης και γινόµαστε µάρτυρες, όταν το κέντρο αποκλείεται, όταν οι κεντρικές λεωφόροι γίνονται απροσπέλαστες και όταν οι κεντρικοί σταθµοί του µετρό κλείνουν. ∆εν είναι µόνο οι καθηµερινοί ρυθµοί ζωής που πλήττονται από την παράλυση του κέντρου. Είναι και όλες οι προσπάθειες αναβάθµισής του. Είναι και όλα τα βήµατα που κάνουµε για την ανάπτυξη, για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και εµπορικών δραστηριοτήτων.Το κέντρο της πρωτεύουσας πρέπει να είναι λειτουργικό, προσβάσιµο, φιλικό προς τους κατοίκους του και

όσους το επισκέπτονται ή δραστηριοποιούνται». Εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑ-ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», που έφερε και το θέµα προς συζήτηση, η κ. Ελένη Ζαφειρίου υποστήριξε, µεταξύ άλλων, πως «ο περιορισµός των διαδηλώσεων εντάσσεται στο τόξο των ενεργειών που κάνει το αστικό κράτος να καταστείλει στην πραγµατικότητα τη συλλογική δράση, τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και του λαIκού κινήµατος. Οι όποιες προβαλλόµενες αιτιολογίες, συνέχισε, είναι υποκριτικές και συγκαλύπτουν την αλήθεια». O επικεφαλής της παράταξης Αττική Οικολογική Απάντηση, κ. Κώστας ∆ιάκος, υπογράµµισε ότι «το κράτος οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή, γιατί εµείς δεν ρυθµίσαµε κάποια θέµατα µε την πολιτική µας βούληση», ενώ ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Χρήστος Καπάταης τόνισε ότι «εκφασίζουµε την κοινωνία».

Η συνέχεια από σελ. 2 αντισταθµιστικών οφελών προς τους ∆ήµους Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας και Περάµατος (για τη λειτουργία του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στο Σχιστό), ποσά που ξεπερνούν τα 43 εκ. € τα οποία προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν οι πολίτες µέσω της ∆ΕΗ ΑΕ. Τα εντάλµατα πληρωµής εγκρίνονται και θεωρούνται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι εγκατεστηµένος στον Ε∆ΣΝΑ, ωστόσο η απόφαση του κλιµακίου έρχεται πλέον να ανατρέψει τα µέχρι σήµερα δεδοµένα. Νοµοθετική ρύθµιση ζητά ο Γιάννης Σγουρός Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήµανε σχετικά ότι «Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θίγει ένα µείζον ζήτηµα το οποίο έχουµε αναδείξει από την πρώτη στιγµή σχετικά µε τα αντισταθµιστικά που καταβάλλονται στους δήµους για τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων. Άποψή µας είναι ότι οι συγκεκριµένοι δήµοι και οι πολίτες τους που επιβαρύνονται τόσα χρόνια από τη λειτουργία των υποδοµών αυτών πρέπει να τυγχάνουν αντισταθµιστικών οφελών µε τρόπο τέτοιο όµως που θα διασφαλίζει ότι πηγαίνουν για έργα περιβαλλοντικής αναβάθµισης και υπό την προ¹πόθεση ότι θα εντάσσονται στον γενικότερο Περιφερειακό Σχεδιασµό. Η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει άµεσα λύση µε νοµοθετική ρύθµιση, ώστε οι δαπάνες να είναι απόλυτα σύννοµες και το ύψος τους να ανταποκρίνεται στα οικονοµικά δεδοµένα της εποχής».

∆ιαδηλώσεων συνέχεια στην Άγκυρα Με τη συνήθη τακτική των δακρυγόνων και της ρίψης νερού, οι τουρκικές αρχές διέλυσαν τη νύχτα της Τρίτης τους τουλάχιστον 2.000 διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην Άγκυρα ενώ προχώρησαν σε 16 συλλήψεις. Οι συγκεντρωµένοι διαµαρτύρονταν γιατί αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος αστυνοµικός, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο διαδηλωτή στις 14 Ιουνίου. Η επέµβαση της αστυνοµίας έγινε στη συνοικία Ντικµέν, όπου σηµειώνονται συγκρούσεις µεταξύ διαδηλωτών και των δυνάµεων της τάξης από τις 31 Μαoου οπότε και ξεκίνησαν οι αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης Ερντογάν που βρίσκεται στην εξουσία από το 2002.Σύµφωνα µε όσα µετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα NTV και CNN-Turk, οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγµατα πάνω σε οδική αρτηρία εµποδίζοντας την κυκλοφορία µε αποτέλεσµα να επέµβει η αστυνοµία για να διαλύσει το πλήθος που διαµαρτυρόταν για την απελευθέρωση αστυνοµικού, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε έναν διαδηλωτή στην Άγκυρα. Ο τούρκος αστυνοµικόςσε δικαστήριο αλλά αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστικό έλεγχο έως ότου αρχίσει η δίκη του. Ο διαδηλωτής, 26 ετών, υπέκυψε στα τραύµατά του από σφαίρα στο κεφάλι στις 14 Ιουνίου.

ΕΚΠ ΤΩΣΗ 4 0% ΑΝ Ε ΞΟ Φ ΛΗ Θ Ε Ι «Επί τόπου» πρόστιµο έως 1.500 ευρώ για κάθε ανασφάλιστo απασχολούµενο «Επί τόπου» πρόστιµο για κάθε ανασφάλιστο απασχολούµενο θα «κόβουν» στο εξής οι επιθεωρητές εργασίας όταν εντοπίζουν αδήλωτους εργαζόµενους. Την επιτόπια επιβολή του προστίµου -το οποίο εκτιµάται ότι θα είναι τουλάχιστον 1.500 ευρώ για κάθε ανασφάλιστο και θα πληρώνεται απ/ευθείας στις ∆ΟΥ µε έκπτωση 40% εφόσον εξοφλείται εµπρόθεσµα- προβλέπει σχέδιο απόφασης του υπουργείου Εργασίας που συµφωνήθηκε µε την τρόικα στο πλαίσιο της α υ σ τ η ρ ο ποίησης των ποινών για την ανασφάλιστη εργασία και την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής. Με την επιβολή άµεσου και επιτόπου προστίµου (το οποίο θα «κόβεται» ανεξάρτητα των άλλων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και θα ισχύει και για άλλες παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας) «τερµατίζεται το καθεστώς της παρελκυστικής διαδικασίας ανταλλαγής απολογητικών υποµνηµάτων και διευκρινιστικών εγγράφων που, σε αρκετές περιπτώσεις, οδηγούσαν στην αποφυγή πληρωµής των προστίµων», υπογραµµίζουν στην «Η» κύκλοι του υπουργείου Εργασίας. Το σχέδιο προβλέπει κλιµάκωση των προστίµων µε αντικειµενικά κριτήρια έτσι ώστε να αποκλείεται η υποκειµενική εκτίµηση του ελεγκτή επιθεωρητή. Η επιβολή επιτόπιων προστίµων εντάσσεται στα νέα µέτρα καταπολέµησης της καλπάζουσας εισφοροδιαφυγής (συνδροµή της Οικονοµικής Αστυνοµίας, εντατικοποίηση ελέγχων, µηνιαία υποβολή ΑΠ∆, καθιέρωση ασφαλιστικού πιστοποιητικού για όλες τις επιχειρήσεις, αναδιοργάνωση του ΣΕΠΕ στο πρότυπο του Σ∆ΟΕ κ.λπ.) που έχει υπολογιστεί ότι στερεί το ΙΚΑ από έσοδα άνω των 6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ σε χώρους και κλάδους υψηλής συγκέντρωσης παραβατικότητας (εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις κ.ά.) έχουν αποκαλύψει ότι το ποσοστό των ανασφάλιστα απασχολούµενων κινείται από 36% - 45%, ενώ ξεπερνά το 50% στους απασχολούµενους αλλοδαπούς.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Έντονη ανησυχία για την αύξηση των ψυχοδραστικών ουσιών κατά σχεδόν 50% την τελευταία διετία

Την ανησυχία της για την αύξηση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών κατά σχεδόν 50% σε δυόµισι χρόνια, εκφράζει η υπηρεσία του ΟΗΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών και της εγκληµατικότητας (ONUDC), µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6). «Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες είναι σήµερα αυτές που θέτουν τις προκλήσεις», προειδοποίησε η ONUDC στην παγκόσµια ετήσια έκθεσή της για τα ναρκωτικά, την οποία παρουσίασε στην έδρα της στη Βιέννη. Από τα τέλη του 2009 έως τα µέσα του 2012, ο αριθµός των συνθετικών ναρκωτικών αυξήθηκε από 166 σε 251, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον αριθµό των

ουσιών που τελούν υπό διεθνή έλεγχο (234), σύµφωνα µε τον ΟΗΕ. Εν δυνάµει πολύ πιο επικίνδυνα σε σχέση µε τα παραδοσιακά ναρκωτικά, τα νέα συνθετικά ναρκωτικά µε ονόµατα όπως «πικάντικο», «µιάου-µιάου» ή «άλατα µπάνιου», κάνουν τους υποψήφιους χρήστες να πιστεύουν ότι παραδίδονται σε µια ευχαρίστηση σχεδόν ακίνδυνη, επισηµαίνουν οι εµπειρογνώµονες της ONUDC. «Πωλούνται ως ‘νόµιµα φάρµακα που προκαλούν αίσθηµα ευφορίας’ και ‘συνθετικά ναρκωτικά’, οι ουσίες αυτές αυξάνονται µε πρωτοφανή ρυθµό και θέτουν µεγάλες προκλήσεις για τη δηµόσια υγεία», υπογραµµίζεται στην έκθεση. Στην Ευρώπη όπου ο αριθµός των νέων ουσιών αυξήθηκε από 14 το 2005 σε 236 το 2012, το 75% της κατανάλωσής τους επικεντρώνεται σε πέντε µεγάλες χώρες:

τη Βρετανία, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Γερµανία και την Ισπανία. Η χρήση τους αυξάνεται στην Ευρωπαoκή Ένωση (5% των νέων από 18 έως 24 ετών έχουν ήδη κάνει χρήση ουσιών που πωλούνται ως χόρτα ή άλατα µπάνιου), ενώ την τελευταία δεκαετία η χρήση της κάνναβης µειώθηκε και αυτή των άλλων ναρκωτικών παρέµεινε σταθερή. Στις ΗΠΑ, οι νέες ουσίες είναι τα ναρκωτικά µε την µεγαλύτερη χρήση µεταξύ των φοιτητών, ενώ κυκλοφορούν επίσης στην Ασία και την Αφρική. Σε παγκόσµιο επίπεδο, η κάνναβη παραµένει το παράνοµο ναρκωτικό µε την µεγαλύτερη κατανάλωση, µε 180 εκατοµµύρια χρήστες σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ONUDC. Αυτό ανταποκρίνεται στο 3,9% του πληθυσµού ηλικίας από 15 έως 64 ετών. Η καλλιέργεια κοκα>νης παρέµεινε σταθερή στη Νότια Αµερική το 2011.

Ταυτόχρονα η ONUDC ανέφερε ότι από τις χώρες της ∆ύσης η κοκα>νη αλλάζει κατεύθυνση προς τις ασιατικές αγορές, όπως το Χονγκ Κονγκ και την Κίνα, αλλά και την Κεντρική Αµερική, όπου είναι ένας σηµαντικός διαµετακοµιστικός της κόµβος. Η Αφρική δείχνει να κερδίζει έδαφος ως διαδροµή διακίνησης, µε ένα δροµολόγιο όλο και πιο δοκιµασµένο για την τροφοδοσία των αγορών: η διαδροµή αρχίζει από το νότιο Αφγανιστάν για να φθάσει αρχικά στα λιµάνια του Ιράν ή του Πακιστάν, µετά φθάνει στην ανατολική ή τη δυτική Αφρική και τέλος τροφοδοτεί τις αγορές. Μια νέα χερσαία διαδροµή διακίνησης της ηρωίνης ενδέχεται να δηµιουργηθεί µέσω Ιράν, Πακιστάν έως τη Μέση Ανατολή, και να προστεθεί στον παραδοσιακό δρόµο των Βαλκανίων στην Ευρώπη.

Η συνέχεια από σελ. 3 περίοδο δε που έχει αλλάξει άρδην το πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και ιδεολογικό σκηνικό της χώρας µας, µε ότι συνεπάγεται αυτό για τις τοπικές κοινωνίες και τη µετεξέλιξη αυτών». Ανοικτά επίσης, η κ. Μαρούγκα αµφισβητεί τη δυνατότητα της κ. Κριεκούκη να εγγυηθεί νικηφόρο αποτέλεσµα στις επερχόµενες εκλογές, υπογραµµίζοντας τον κίνδυνο επανεκλογής της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής. « ∆ηλώνω την ανεξαρτητοποίηση µου από τον συνδυασµό «Μαζί στη Νέα Πορεία», εκφράζοντας µε την κίνησή µου αυτή την άρνησή µου να ετεροπροσδιορίζοµαι από οποιονδήποτε και να συµµετέχω σε µία πορεία που διακινδυνεύει την επανεκλογή της σηµερινής δηµοτικής αρχής». Τέλος η κ. Μαρούγκα ασκεί δριµεία κριτική στη σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή κάνοντας λόγο µεταξύ άλλων για « για εξωθεσµικούς παράγοντες που συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση, πελατειακή λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, άρνησή της ∆ηµοτικής Αρχής να λειτουργήσει µε κανόνες και αρχές χρηστής διοίκησης, απαξίωση και µη λειτουργία του θεσµού των Τοπικών Συµβουλίων ανά ∆ηµοτική Ενότητα, υποβάθµιση και αντιδηµοκρατική λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και αδιαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου» Αναλυτικά η επιστολή της κ. Μαρούγκα, προς τον πρόεδρο και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει ως εξής: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Βρισκόµαστε µόλις έντεκα µήνες πριν τις επόµενες δηµοτικές εκλογές και το διοικητικό, οικονοµικό και πολιτικό τέλµα στο οποίο έχει επέλθει ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας, µε αποκλειστική ευθύνη της δηµοτικής αρχής και των εξωθεσµικών παραγόντων που παρατύπως συµµετέχουν στη διοίκησή του, καθιστά τον καθένα από εµάς προσωπικά υπεύθυνο για το παρόν και το µέλλον του τόπου µας. Η διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας που πραγµατοποιήθηκε µε το Ν.3852/2010, στο πλαίσιο του ευρωπαoκού προσανατολισµού αυτής και της επιβεβληµένης εναρµόνισης του διοικητικού της µοντέλου, είχε ως αποτέλεσµα την συνένωση και συµπόρευση των πρώην ∆ήµων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της Κοινότητας Οινόης σε έναν ενιαίο «Καλλικρατικό» ∆ήµο, τον ∆ήµο Μάνδρας Ειδυλλίας. Ο ∆ήµος µας αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους σε έκταση ∆ήµους της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων των εικοσιέξι (26) οικισµών του, µε τα ιδιαίτερα χωροταξικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά έκαστου εξ αυτών. Συνδυάζει την ταυτόχρονη ύπαρξη πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα παραγωγής, οι οποίοι τα επόµενα χρόνια θα αποφέρουν τους µοναδικούς πόρους στην αυτοδιοίκηση, µε τη µορφή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς σταδιακά µειώνεται έως να καταργηθεί η χρηµατοδότηση των δήµων από την κεντρική διοίκηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους. Επιπλέον ο ∆ήµος µας στερείται έργων υποδοµής και έως σήµερα έχει αποδείξει ότι αδυνατεί να επιτύχει την ένταξη και υλοποίηση τέτοιων µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος ΕΣΠΑ και του Ταµείου Συνοχής της Ευρωπαoκής Ένωσης. Όλα αυτά σηµαίνουν ότι ο ∆ήµος οφείλει να έχει µια σύγχρονη διοικητική δοµή και βέλτι-

στες διαδικασίες, προκειµένου να ασκήσει τον επιτελικό του σκοπό. Σε όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί η σηµερινή δηµοτική αρχή. Η προσκόλληση της σε πρακτικές του παρελθόντος, η πελατειακή λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, η άρνησή της να λειτουργήσει µε κανόνες και αρχές χρηστής διοίκησης, η απαξίωση και µη λειτουργία του θεσµού των Τοπικών Συµβουλίων ανά ∆ηµοτική Ενότητα, η υποβάθµιση και αντιδηµοκρατική λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η αδιαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου, η διοικητική ανεπάρκεια των εναποµεινάντων στελεχών της µετά την αποχώρηση αξιόλογων και ικανών συναδέλφων, οδηγούν άµεσα τον ∆ήµο µας στην Επιτροπεία του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. Την ίδια στιγµή χάνονται ή ερειπώνονται µεγάλα έργα που είχαν αναληφθεί από τις προηγούµενες διοικήσεις των συνενωµένων δήµων, όπως το κολυµβητήριο και τα έργα υποδοµών και δικτύων στην επέκταση του σχεδίου πόλεως της Μάνδρας, το ρυµοτοµικό σχέδιο των Βιλίων, το έργο ύδρευσης και το ρυµοτοµικό σχέδιο των Ερυθρών, το Αναψυκτήριο της Οινόης. Επιπλέον διακυβεύεται ο χαρακτηρισµός δηµοσίων αλλά και ιδιωτικών εκτάσεων ως χώροι δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνονται και αµφισβητούνται οι ιδιοκτησίες χιλιάδων συµπολιτών µας, καθώς εδώ και δεκαπέντε µήνες ο ∆ήµος δεν έχει προβεί στις επιβεβληµένες ενέργειες για την τροποποίηση του σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για του ορεινούς όγκους που έχει εκπονήσει ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. Αυτές οι εξελίξεις επιβάλλουν άµεσα την ανάληψη πρωτοβουλιών από τη µεριά σύσσωµης της Αντιπολίτευσης του ∆ήµου, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µε ορίζοντα τις δηµοτικές εκλογές του Μα>ου του 2014. Σεβόµενη διαχρονικά τη λειτουργία των οργάνων και ενεργώντας αµιγώς πολιτικά στο πλαίσιο της δηµοτικής µου οµάδας, εδώ και ένα χρόνο έχω θέσει στα µέλη και την επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης την άποψη µου, ότι οι επόµενες εκλογές απαιτούν συµπόρευση της αντιπολίτευσης σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, µε εκείνα τα ποιοτικά, πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά που θα εγγυώνται την προοπτική αυτού και την ανατροπή της χειρότερης δηµοτικής αρχής που είχε ποτέ έκαστος από τους συνενωµένους ∆ήµους. Ένας κοινός συνδυασµός που θα αφήσει πίσω του ότι δε συνάδει µε την κοινή πορεία και λειτουργεί ως τροχοπέδη για τη συνοχή µιας ευρύτερης δηµοκρατικής οµάδας, αλλά θα προασπίσει ταυτόχρονα τη δυνατότητα συµµετοχής διαφορετικών αλλά συνεκτικών προσώπων σε αυτόν. Μπροστά σε µια τέτοια προοπτική ο καθένας από εµάς θα πρέπει να είναι έτοιµος να θέσει τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου, αν µια τέτοια πολιτική πράξη θα διευκόλυνε την σύνθεση και µετεκλογική λειτουργία της δηµοτικής αρχής που θα προκύψει από την εκλογική διαδικασία. Μια τέτοια απόφαση προpποθέτει φυσικά και τη συναποδοχή µιας δηµοκρατικής διαδικασίας επιλογής επικεφαλής, χωρίς εµµονές, εγωκεντρισµούς και αποκλεισµούς, µε κριτήρ-

ιο πρόκρισης την ικανότητα, τη δυνατότητα συσπείρωσης ευρύτερων κοινωνικών δυνάµεων, την κοινωνική αποδοχή, τη διαφαινόµενη εκλογιµότητα, σε µία χρονική περίοδο δε που έχει αλλάξει άρδην το πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και ιδεολογικό σκηνικό της χώρας µας, µε ότι συνεπάγεται αυτό για τις τοπικές κοινωνίες και τη µετεξέλιξη αυτών. Έως σήµερα δεν έχει αναληφθεί καµία πρωτοβουλία από την επικεφαλής της παράταξής µου προς τη κατεύθυνση αυτή, αλλά και ούτε έχει συναποφασιστεί από το σύνολο της δηµοτικής µας οµάδας η πορεία προς τις εκλογές, η πιθανότητα αυτοτελούς καθόδου του συνδυασµού µας σε αυτές, τα πρόσωπα που θα στελεχώνουν αυτόν και οι «κόκκινες γραµµές» που οφείλουµε να θέσουµε για να αποτρέψουµε την συµµετοχή όψιµων νοσταλγών και εκφραστών του φασισµού σ΄ αυτόν, πράξεις, που αν είχαν γίνει, θα µε δέσµευαν πολιτικά και ηθικά. Με τα δεδοµένα αυτά και επειδή πιστεύω απόλυτα στις αρχές της συµµετοχικής δηµοκρατίας, απορρίπτω, ως φιλοσοφία και στάση ζωής, το δικαίωµα άσκησης προσωπικών στρατηγικών για την πολιτική επιβίωση έκαστου, και δηλώνω την ανεξαρτητοποίηση µου από τον συνδυασµό «Μαζί στη Νέα Πορεία», εκφράζοντας µε την κίνησή µου αυτή την άρνησή µου να ετεροπροσδιορίζοµαι από οποιονδήποτε και να συµµετέχω σε µία πορεία που διακινδυνεύει την επανεκλογή της σηµερινής δηµοτικής αρχής. Τιµώ την πορεία και το έργο της πρώην δηµάρχου Μάνδρας Γιάννας Κριεκούκη, αναλαµβάνοντας το µερίδιο ευθύνης που µου αναλογεί για τα καλά αλλά και τις αστοχίες που έγιναν κατά την περασµένη τετραετία. ∆εν αναγνωρίζω όµως το δικαίωµά της να αποφασίζει µονοµερώς για το παρόν και το µέλλον µιας µεγάλης δηµοκρατικής παράταξης, που παραλάβαµε από άλλους και οφείλαµε να παραδώσουµε στους επόµενους. Παραµένω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως ανεξάρτητη δηµοτική σύµβουλος και δεν παραιτούµαι από µέλος αυτού, επειδή θεωρώ ότι η εκλογή µου ήταν απόρροια της συµµετοχής µου σε µία δηµοτική αρχή που τίµησα µε τον τρόπο άσκησης διοίκησης και λειτουργίας µου. Επειδή η ιστορία διδάσκει, σηµειολογικά θα ήθελα να αναφέρω µια φράση του Ουίνστον Τσώρτσιλ, Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και την περίοδο 1951-1955, από την περίοδο όµως που ήταν στην αντιπολίτευση το 1945-1951, ο οποίος είχε πει: «Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν κόµµα χάριν των αρχών τους. Κάποιοι άλλοι αλλάζουν τις αρχές τους χάριν του κόµµατος.» Με την ανε ξα ρ τητοποίησ ή µ ου αυ τή δ ιεκδ ικώ ν ΄ α ν ή κ ω σ τ ο υ ς π ρώ τ ο υ ς . Μ αρ ί α Ι . Μ αρ ο ύ γ κ α ∆ ηµ ο τ ι κ ή Σ ύµβ ο υλ ο ς ∆ ήµ ο υ Μ ά ν δ ρα ς Ε ι δ υ λ λ ί α ς » . Περικλής Ι. Μαραγκός


Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΙΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ Οικονοµική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά µε χαµηλό εισόδηµα, σε άνεργους, τρίτεκνους και πολύτεκνους, άτοµα µε αναπηρία καθώς και σε ζευγάρια καταναλωτών άνω των 70 ετών δίνει η κυβέρνηση µε ευνο¸κές ρυθµίσεις σε ό,τι αφορά τους λογαριασµούς, τους διακανονισµούς πληρωµής και τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος. Πιο συγκεκριµένα ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου εξέδωσε απόφαση µε την οποία ορίζονται οι «Ευάλωτοι Πελάτες» των εταιρειών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και της ∆ΕΗ καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν για να τύχουν φθηνότερου τιµολογίου και ευνο¸κότερης µεταχείρισης σε σχέση µε τους υπόλοιπους καταναλωτές. Οι ευπαθείς κοινωνικά και οικονοµικά οµάδες θα πρέπει να ενταχθούν στο «Μητρώο Ευάλωτων Πελατών» που τηρεί ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ). Στη διαδικασία αυτή δεν υποχρεούνται να µπουν όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο. Πιο συγκεκριµένα οι κατηγορίες των «Ευάλωτων Πελατών» είναι: Οσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο των 12.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο προστατευόµενα µέλη. Τα 12.000 ευρώ προσαυξάνονται κατά 50% για εκείνους που κατοικούν σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους. Επίσης το όριο τετραµηνιαίας κατανάλωσης είναι 1.500 κιλοβατώρες. Νοικοκυριά µε τρία προστατευόµενα τέκνα µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα κάτω των 23.500 ευρώ και κατανάλωση ρεύµατος τις 1.700 κιλοβατώρες ανά τετράµηνο. Οσοι είναι άνεργοι µέχρι τις 30 Νοεµβρίου του προηγούµενου έτους και για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών. Τα εισοδηµατικά κριτήρια είναι ίδια µε εκείνα της πρώτης κατηγορίας, όπως και για τους νησιώτες. Η τετραµηνιαία κατανάλωση ρεύµατος είναι 1.500 κιλοβατώρες. Ατοµα µε αναπηρία 67% και άνω αλλά και όσοι έχουν προστατευόµενα µέλη µε ίδιο ποσοστό αναπηρίας. Τα εισοδηµατικά κριτήρια και το όριο κατανάλωσης ρεύµατος είναι ίδια µε εκείνα της δεύτερης κατηγορίας. Καταναλωτές που έχουν ανάγκη µηχανικής υποστήριξης µε χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον µε οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο των 30.000 ευρώ και χωρίς όριο κατανάλωσης ρεύµατος. Πελάτες που έχουν συµπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους και συνοικούν µε άλλο πρόσωπο τουλάχιστον της ίδιας ηλικίας. Θα πρέπει το εισόδηµα να είναι κάτω των 25.000 ευρώ, προσαυξανόµενο κατά 50% για τις περιπτώσεις που κατοικούν µόνιµα σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων. Η τετραµηνιαία κατανάλωση ρεύµατος πρέπει να είναι 2.000 κιλοβατώρες. Οσοι έχουν πάνω από τρία παιδιά µε εισόδηµα µικρότερο των 26.500 ευρώ, προσαυξανόµενο κατά 50% για κατοίκους σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από το πέµπτο και έκτο παιδί και κατά 1.000 ευρώ για κάθε ένα προστατευόµενο τέκνο πλέον του έκτου. Το όριο τετραµηνιαίας κατανάλωσης ρεύµατος είναι 2.500 κιλοβατώρες.

Παράταση για την κινητικότητα των δηµοσίων θα ζητήσει ο Κ. Μητσοτάκης Παράταση για την υλοποίηση του µέτρου της κινητικότητας 12.500 υπαλλήλων του στενού δηµόσιου τοµέα θα ζητήσει ο νέος υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης από την τρόικα, η οποία επιστρέφει την ερχόµενη εβδοµάδα στην Αθήνα. Μάλιστα, σήµερα το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης, προσερχόµενος στο υπουργείο, δήλωσε ότι µε την τρόικα θα συζητήσει όλα τα ανοικτά θέµατα της διοικητικής µεταρρύθµισης και ότι στόχος είναι «να εξασφαλιστεί η χρονική άνεση, για να γίνουν οι όποιες αλλαγές µε αξιοκρατικά κριτήρια». Μάλιστα, λόγω της κρισιµότητας του ζητήµατος, αλλά και των στενών περιθωρίων που υπάρχουν, χθες ο κ. Μητσοτάκης συµµετείχε σε σύσκεψη, για όλες τις εκκρεµότητες του δηµοσίου, στο Μέγαρο Μαξίµου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, παρουσία του υπουργού Γιάννη Στουρνάρα. Επίσης, σύµφωνα µε πληροφορίες, η κυβέρνηση θα χρησιµοποιήσει το επιχείρηµα ότι έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από τις 2.000 απολύσεις που ζητούσε η τρόικα µέχρι τον Ιούλιο, µε το κλείσιµο της ΕΡΤ και θα δείξει την αποφασιστικότητά της για επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης δοµών και προσωπικού, που θα οδηγήσουν στην κινητικότητα 12.500 υπαλλήλους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα προέλθουν κατά βάση από δύο µεγάλες δεξαµενές υπαλλήλων, εκείνες του υπουργείου Παιδείας (εκπαιδευτικοί) και των ΟΤΑ (δηµοτικοί υπάλληλοι).

Π ρ άσ ι ν ο φ ω ς γ ι α ρ ύ θµ ι σ η ο φ ε ι λ ώ ν σ τ ο ν Ο Α ΕΕ Το πράσινο φως για την ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, µε βάση το νέο τρόπο ρύθµισης «Νέα Αρχή», που νοµοθετήθηκε πρόσφατα, έδωσε µε εγκύκλιό του ο Οργανισµός σε περίπου 370 χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των κλάδων που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, διαφωνούν µε τα όσα προβλέπει η ρύθµιση και έχουν προγραµµατίσει παραστάσεις διαµαρτυρίας στα κεντρικά και στα περιφερειακά γραφεία του ΟΑΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η ρύθµιση δεν είναι ρεαλιστική και διεκδικώντας την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κλάσης .Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Οργανισµού στη νέα ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν µόνο όσοι έχουν καταβάλλει ανελλιπώς τις ασφαλιστικές τους εισφορές από την αρχή του χρόνου έως σήµερα.

ΕΛΛΑ∆Α Με τη «Νέα Αρχή», ρυθµίζονται οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές µέχρι και τις 31/12/2012, µε έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης, ανάλογα µε το χρόνο εξόφλησης. Οι ασφαλισµένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και µετά θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ηµεροµηνία υπαγωγής τους στη ρύθµιση. Συγκεκριµένα, προβλέπεται έκπτωση 50% αν η οφειλή εξοφληθεί µέχρι 01/07/2013, έκπτωση 40% αν εξοφληθεί µέχρι 30/06/2014, έκπτωση 35% αν εξοφληθεί µέχρι 30/06/2015, έκπτωση 30% αν εξοφληθεί µέχρι 30/06/2016 και έκπτωση 25% αν εξοφληθεί µέχρι 30/06/2017, εφόσον, α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος ή β) έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθµίσεις (ενεργές), αρκεί ο αριθµός των δόσεων που θα επιλεγεί να είναι µικρότερος ή ίσος των υπολειπόµενων δόσεων της προηγούµενης ρύθµισης . Το δικαίωµα υπαγωγής στην ρύθµιση «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ µε αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ισχύος της ρύθµισης δηλαδή έως τις 30/6/2017.

Εκατοντάδες αιτήσεις στη νέα Υπηρεσία Ασύλου Συνολικά 385 αιτήσεις για άσυλο δέχθηκε η Υπηρεσία Ασύλου στο πρώτο δεκαήµερο της λειτουργίας της που ξεκίνησε στις 7 Ιουνίου. Στο Περιφερειακό Γραφείο Αττικής άρχισαν και οι συνεντεύξεις των αιτούντων άσυλο από τις 17 Ιουνίου. Μέσα σε 5 ηµέρες έγιναν 57 συνεντεύξεις. Η Υπηρεσία Ασύλου εξετάζει νέες αιτήσεις, ενώ οι προγενέστερες παραµένουν στη δικαιοδοσία των αρµόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Από τα 385 άτοµα που υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Υπηρεσία το πρώτο δεκαήµερο της λειτουργίας της, 261 ήταν άντρες και 124 ήταν γυναίκες, ενώ 14 άτοµα ήταν ασυνόδευτα ανήλικα, µεταξύ των οποίων και δύο βρέφη. Οι αιτούντες άσυλο προέρχονταν από 37 κράτη, µε κύριες χώρες καταγωγής τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, τη Γεωργία, την Αιθιοπία, την Αλβανία, το Ιράν, την Ερυθραία και το Σουδάν. Η Υπηρεσία Ασύλου είναι η πρώτη αυτόνοµη δοµή της χώρας που ασχολείται µε την εξέταση των αιτηµάτων ασύλου. Ιδρύθηκε µε το νόµο 3907/2011 και υπάγεται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Απαρτίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία, που εδρεύει στην Αθήνα και Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στις περιφέρειες της Ελλάδας, που θα τεθούν σταδιακά σε λειτουργία.

Απεργία στις εφορίες Πέµπτη και Παρασκευή Απεργία για την Πέµπτη και την Παρασκευή προκήρυξαν η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και η Οµοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονοµικών ενώ σήµερα το πρωί στις 10.30 θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας στην πλατεία Κοραή.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ο υ Αθη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6


Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταoκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα¸σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο¸ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744 (19.10.12)

Ενοικιάζεται καινούριο διαµέρισµα 105 τ.µ., πλησίον πλατείας Ασπροπύργου, µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και δύο µπάνια στην τιµή των 400 ευρώ. Τηλ. 6972013169, 6932616395

Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερµανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Ενοικιάζεται στην οδό Νικολα¸δου 92 στην Ελευσίνα, κατάστηµα ισογείου 230 τ.µ.. Πληροφορίες στο 6932267168 (10.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

(13.2.13) Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13) Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα -Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11) Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9)

(15.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο¸ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΠΡΟ ΣΩΠΙΚ Ο Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προeπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

µές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831

Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω¸νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία µε συστάσεις ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τηλ. 6987384980 (7.1.13)

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

πείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθερα-

15.1.13

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 15.5

1 7 . 4. 1 3

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905 (5.4.13)

(11.10)


Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

Τηλ.: 210 5572047

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

- Ασπρόπυργος

6932638453 Ειρήνης 26

(1.13)

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΩΡΑTΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

(18.3.13)


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

Thriassio 20130627  
Thriassio 20130627  
Advertisement