Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Ακατάσχετες οι καταθέσεις έως 1.500 ευρώ για οφειλέτες του ∆ηµοσίου

Óåë. 6

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2264 Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Παραδόθηκε στο ∆ήµο Ελευσίνας η Αρχιτεκτονική Μελέτη για τα παλαιά λατοµεία Óåë. 3

Τροποποιήσεις του ΓΠΣ σε Ελευσίνα και Μαγούλα στο επίκεντρο αντιπαράθεσης Άµεση υλοποίηση του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας στους δήµους

Μεταξύ ∆ηµοτικής Αρχής και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων φόρέων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο

- Ζήτησε η ΚΕ∆Ε από τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε 60.000 Σåë. 3 άτοµα να απασχοληθούν

Η παιδική δηµιουργία στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας . Έργα µαθητών παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 2012-2013

Óåë. 2-12

Ο απολογισµός του οικονοµικού έτους 2012 και η στέγαση ΚΕΠ - Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής δήµου Μεγαρεών Σåë. 2

Λουκέτο σε 20 εφορίες και 45 τµήµατα ελέγχου των ∆ΟΥ νησιών

Σåë. 6

Ένα παιχνίδι γνώσεως ξεκινά στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας Σåë. 5

Σåë. 7

“ Χειρ όφρ εν ο” τρ αβ ούν σή µερ α τα ΜΜ Μ

Με την υποστήριξη του προγράµµατος «Future Library»

Σåë. 9

∆εν θα πληρώνουν το «τέλος» της ΕΡΤ οι πολίτες µέχρι να ανοίξει ο νέος φορέας Σåë. 9

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΡΕ∆ΩΣΕ ΤΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ

Με Π. Βασιλόπουλο το 3on3 στην Ελευσίνα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

Ó åë. 10-11

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡIΝΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.THRIASSIO.GR


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: Πέµπτη 13.6.2013 Καιρος : Νεφώσεις και βροχή 'Ανεµοι: νοτιοανατολικοί4-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 17 έως 28 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡ ΤΟΛΟ ΓΙΟ Νεφέλη, Τριφύλλιος, Τριφύλιος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013 Ελευσίνα Πέππα Ιωάννα Ηρώων Πολυτεχνείου 63, Τηλέφωνο: 2105546250 Αχαρνές

Τροποποιήσεις του ΓΠΣ σε Ελευσίνα και Μαγούλα στο επίκεντρο αντιπαράθεσης Μεταξύ ∆ηµοτικής Αρχής και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων φόρέων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Σ

ε κλίµα έντονης αντιπαράθεσης διεξήχθη η συζήτηση για την έγκριση τροποποιήσεων του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Μαγούλας και Ελευσίνας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αφορµή οι βολές από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων συλλόγων της πόλης- που έθεσαν θέµα αναβολής, για τη µη τήρηση του τυπικού της διαδικασίας που περιελάµβανε γνωµοδότηση των Τοπικών Συµβουλίων ∆ηµοτικής Κοινότητας και διαβούλευση πριν την συζήτηση και την τελική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και χωρίς έγγραφη υπόδειξη από την πλευρά του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ ) Καθ’ υπόδειξη του ΟΡΣΑ ο διαχωρισµός

Μπουντζάν Ρουσλάν Μ. Αγίου ∆ιονυσίου 82 & Αντιόχειας Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102444771 Τουρτίδου Νικούλα Πάρνηθος 23, Αχαρνές, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102464914 Ασπρόπυργος Πυρογιάννης Κων/νος ∆ιασταύρωση Εθνικής Τηλέφωνο: 210 5575911 Άνω Λιόσια Ν. Ρεσβάνης Π. Γρηγορούσης 55 Τηλέφωνο: 210 2387965 Μάνδρα Μαρτζέλης Χρήστος Νικ. Ρόκκα 56 Τηλέφωνο: 210 5555550 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

Από την πλευρά της η ∆ηµοτική Αρχή υποστήριξε σε ο,τι αφορά το διαχωρισµό των τροποποιήσεων του ΓΠΣ Μαγούλας- Ελευσίνας, πως προχώρησε καθ’ υπόδειξη της νέας εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας σε αντίθεση µε ο,τι είχε υποδειχθεί από την προηγούµενη διοίκηση του Οργανισµού. Παράλληλα έγινε λόγος για τροποποιήσεις που βελτιώνουν το υφιστάµενο ΓΠΣ και για την περίπτωση της Μαγούλας όπως υποστήριξαν σύµβουλοι της πλειοψηφίας γνωστές από το 2008 µε οµόφωνες αποφάσεις του πρώην ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Μαγούλας. Ιδιαίτερη κριτική για το έλλειµµα ενηµέρωσης και το λιγοστό χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι να µελετήσουν το θέµα των τροποποιήσεων του ΓΠΣ άσκησε η ανεξάρτητη δηµοτική σύµβουλος Αγγελική Λεβέντη. Η κ. Λεβέντη κατά την ψήφιση του θέµατος καταψήφισε επισηµαίνοντας την έλλειψη γραπτού κειµένου από την πλε-

υρά του ΟΡΣΑ χαρακτηρίζοντάς την µάλιστα ως «οδηγία φάντασµα» , αλλά και το γεγονός της µη γνωµοδότησης των Τοπικών Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. Χ. Χρηστάκης: «Αναγκαία σύγχρονη µελέτη τροποποίησης του ΓΠΣ για όλη την επικράτεια του ∆ήµου» Ο εκπρόσωπος της Κίνησης Eco Eleusis Χρήστος Χρηστάκης στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στην ανάγκη σύγχρονης µελέτης τροποποίησης του ΓΠΣ για το σύνολο του Ενιαίου ∆ήµου Ελευσίνας- Μαγούλας στη βάση των νέων δεδοµένων που έχουν δηµιουργηθεί. Παράλληλα τάχθηκε υπέρ της αναβολής του θέµατος για να µελετηθούν διεξοδικά οι προτεινόµενες τροποποιήσεις, αλλά και να ενηµερωθεί το σύνολο της πόλης. Γ. Τσουκαλάς: «Σε βάρος των συµφερόντων του ∆ήµου η αναβλητικότητα» Τον κίνδυνο η οποιαδήποτε καθυστέρηση απόφασης να αποβεί εις βάρος των συµφερόντων του ∆ήµου, τη στιγµή

Η συνέχεια στη σελ. 12

Ο απολογισµός του οικονοµικού έτους 2012 και η στέγαση ΚΕΠ

Σ

- Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής δήµου Μεγαρεών

υνεδριάζει αύριο Παρασκευή και ώρα 09:00 η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μεγαρέων έχοντας ως πρώτο θέµα τον απολογισµό του οικονοµικού έτους 2012 . Επίσης θα συζητηθεί το θέµα που αφορά τη µίσθωση οικήµατος για τη στέγαση του ΚΕΠ Μεγάρων Η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα: Απολογισµός οικονοµικού έτους 2012 Εγκριση ολοκληρωµένου πλαισίου ∆ράσης α) πίνακας 1: Στρατηγικός σχεδιασµός & ∆ράσης β) πίνακας 2: στοχοθεσία Σύνταξη όρων δηµοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Οµοίως ως άνω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Οµοίως ως άνω για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ∆ιάθεση πίστωσης & έγκριση της δαπάνης για την ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2012 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ιδιοκτήτης Καλλιά Παρασκευή) (συµβιβασµός µε την υπ’αριθ. 215/2012 αποφ.του ∆.Σ/λίου) Οµοίως ως άνω για την Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ∆ΟΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 303/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ/ΛΙΟΥ (εξωδικαστικός συµβιβασµός) ιδιοκτησίας Νικολέτα ∆αβδανίτη) Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από τον διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής της ∆ηµ.Κοιν/τας Ν.Περάµου Ψήφιση πίστωσης για τον καθορισµό ύψους αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Κων/νας Μου-

στάκα ορισθείσης µε την υπ’ αριθ. 413/2013 αποφ.Οικονοµικής Επιτροπής (για την υπ’αριθ. 142/2012 αγωγή ∆ηµ.Νάστου) Οµοίως ως άνω Κων/νας Μουστάκα ορισθείσης µε την υπ’αριθ. 413/2012 αποφ.της Οικονοµικής Επιτροπής (για την υπ’αριθ. 143/2012 αγωγή ∆ηµ.Νάστου) Οµοίως ως άνω Κων/νας Μουστάκα ορισθείσης µε την υπ’αριθ. 413/2013 αποφ.της Οικονοµικής Επιτροπής (για την υπ’αριθ. 144/2012 αγωγή ∆ηµ.Νάστου) Οµοίως ως άνω για την Αικατερίνη-Ιωάννα Σταµπόλα ορισθείσης µε την υπ’αριθ. 608/2012 αποφ.της Οικονοµικής Επιτροπής Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εξόδων και αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Γεωργίας Οικονόµου Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ανακοπής & αίτηση αναστολής κατά της υπ’αριθ. 18237/2013 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Άµεση υλοποίηση του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας στους δήµους - Ζήτησε η ΚΕ∆Ε από τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε 60.000 άτοµα να απασχοληθούν

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

H

έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας στου δήµους, καθώς και η προώθηση του προγράµµατος EU STARTER, που αφορά στην αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη ήταν τα θέµατα που έθεσε προς συζήτηση η αντιπροσωπεία της ΚΕ∆Ε, µε επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη κατά τη συνάντηση µε τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και τον υφυπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο. Σε ό,τι αφορά το θέµα της ανεργίας και ειδικότερα την έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας στους δήµους, ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε µετέφερε τη διαβεβαίωση του υπουργού Εργασίας ότι µέσα στο µήνα θα υπάρξει συνάντηση µε την Ευρωπα¿κή Επιτροπή προκειµένου να λυθούν τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει, να πάρουµε την έγκρισή της και να ξεκινήσει η υλοποίησή του από τον Σεπτέµβριο. «Το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας, είπε ο

πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, αφορά 50 έως 60 χιλιάδες άτοµα, έχει προÀπολογισµό περίπου 150 εκ. ευρώ, έχει πεντάµηνη διάρκεια και αποτελεί ένα ανάχωµα απέναντι στην ανεργία. Ξέρουµε πολύ καλά ότι δε λύνει το πάγιο πρόβληµα της ανεργίας, αλλά είναι κάτι σηµαντικό σε αυτή τη φάση που διανύουµε». Τέλος,η ΚΕ∆Ε ζήτησε από τον υπουργό να προωθήσει η Κυβέρνηση και το υπουργείο ως πρώτη προτεραιότητα στα ευρωπα¿κά φόρουµ, αλλά και στο επικείµενο Ευρωπα¿κό Συµβούλιο στις 27-28 Ιουνίου την πρόταση «EU –STARTER», του Συµβουλίου των ∆ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), την οποία έχει υιοθετήσει η ΚΕ∆Ε, αλλά έχει και την έγκριση του προέδρου του Ευρωπα¿κού Συµβουλίου Χέρµαν Βαν Ροµπάι που αφορά στην αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων. Το πρόγραµµα θα έχει προÀπολογισµό 6 δις ευρώ και για τις χώρες του νότου η χρηµατοδότηση θα είναι στο 100%.

Παραδόθηκε στο ∆ήµο Ελευσίνας η Αρχιτεκτονική Μελέτη για τα παλαιά λατοµεία

Π

αραδόθηκε στο ∆ήµο Ελευσίνας η αρχιτεκτονική µελέτη για την ανάπλαση των παλαιών λατοµείων στη θέση Βλύχα, η οποία ήταν απαραίτητη για να προχωρήσει η διαδικασία που έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια πριν. Η πρόταση αυτή απαντά σε αίτηµα του ∆ήµου, που διατυπώθηκε µε επιστολή του εκλιπόντος δηµάρχου Γιώργου Αµπατζόγλου στις 7/10/2011 κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με την απόφαση και την επιστολή ο ∆ήµος Ελευσίνας ζητούσε από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ να χρηµατοδοτήσει την εκπόνηση της µελέτης, αίτηµα που έγινε δεκτό. Την µελέτη συνέταξε οµάδα µελετητών αποτελούµενη από τους: Α. Βοζάνη - αρχιτέκτονα - Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Ε. Ξένου - εικαστικό - Καθηγήτρια ΕΜΠ και Κ. Μωρατη - αρχιτέκτονα - Καηγητή ΕΜΠ. Στο εισαγωγικό σηµείωµα της µελέτης, αναφέρεται µεταξύ άλλων: «Ο προτεινόµενος µετασχηµατισµός του τοπίου αποσκοπεί στην ερµηνεία του χώρου και στην προβολή των αναφορών που συνδέονται µε την ιστορική διάσταση της πόλης και στην ανάδειξη του σύγχρονου ρόλου ως σηµαντική πολιτισµική εστία ... »Προτείνεται ανάµεσα στα άλλα, διαµόρφωση υπαίθριου θεάτρου, υπαίθριου συνεδριακού κέντρου, αλλεπάλληλες ζώνες χαµηλής και υψηλής φύτευσης, ζώνες κίνησης - περιπάτου, περιµετρικός πεζόδροµος, µονοπάτι προς τον Ενετικό πύργο (του οποίου προτείνεται η αποκατάσταση) ... »Με την µελέτη δηλώνεται η δυνατότητα σύνδεσης µε τον αρχαιλογικό χώρο µέσω µιας υπό διάνοιξη οδού (Θουκυδίδου)... Προτέινεται επίσης η διατήρηση των κορυφών ή η όσο το δυνατόν µικρότερη καθαίρεση, ώστε να µην αλλοιώνεται η φυσιογνωµία του τοπίου».

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¿στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ( Έδρα : Σχολικό κτίριο 1ο ∆ηµ Σχολείο τηλ. 6977922678, 6934617981) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της διευρυµένης Οµοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Περιφέρειας Αττικής, καθώς και την ανάδειξη των εκπροσώπων στην Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος (ΑΣΓΜΕ). Στις εκλογές δικαίωµα ψήφου είχαν 319 νοµιµοποιηµένοι εκλεγµένοι εκπρόσωποι, προερχόµενοι από 50 Ενώσεις Γονέων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Αθήνας, Πειραιώς , της Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, που αντιστοιχούν περίπου σε 100.000 γονείς (ένας εκπρόσωπος ανά 300 µαθητές). Συµµετείχαν 4 υποψήφιοι συνδιασµοί και ψήφι-

σαν 295 εκπρόσωποι µε τα παρακάτω αποτελέσµατα για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ, 153 ψήφοι, 10 έδρες ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ , 74 ψήφοι, 5 έδρες ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ, 59 ψήφοι, 4 έδρες ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ 9 ψήφοι 0 έδρες Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Άνω Λιοσίων συµµετείχε για πρώτη φορά στις εκλογές της Οµοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής µε 6 εκπροσώπους και εξέλεγει µε 43 ψήφους µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας και εκπρόσωπος στην ΑΣΓΜΕ ο κ. Νικόλαος Χατζητρακόσιας. Με τιµή για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, Χατζητρακόσιας Νικόλαος Πρόεδρος

Παπανδρέου Γεωργία Γενική Γραµµατέας

Καλοκαιρινές Γιορτές Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων 2013 Ολ ο κ λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι αυτήν την εβδοµάδα τα αποχαιρετιστήρια πάρτυ για τα παιδιά των Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων της Κ.Σ.∆.Ε.Ο. «Ε∆ΡΑ», εν όψει των καλοκαιρινών διακοπών. Το αναλυτικό πρόγραµµα των γιορτών είχε ως εξής: · Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, 18.00, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "ΠΝΟΗ" Ν. Ηρακλείου, Σαλαµίνος 11, 141 22, Ηράκλειο Αττικής · Πέµπτη 6 Ιουνίου 2013, 18.00, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "ΠΝΟΗ" Χαhδαρίου, Αίθουσα Εκδηλώσεων ∆ηµαρχείου Χαhδαρίου · ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2013, 18.00, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "ΙΛΙΑΧΤΙ∆Α¨" και Παιδική Πολιτιστική Λέσχη "ΕΚΦΡΑΣΗ", Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ∆ηµαρχείου Ιλίου · Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, 18.00, Ψυχοπαιδαγωγικο Κέντρο "ΠΝΟΗ" Άνω Λιοσίων, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "ΜΕΛΙΑ" Αγ. Αναργύρων και Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "ΜΕΛΙΑ 2" Καµατερού, Πάρκο Αντ. Τρίτση, Κτίριο NATURA · Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, 18.00, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "ΠΝΟΗ" ∆άφνης και Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "ΠΝΟΗ" Υµηττού, Μουσείο Μπουζιάνη, οδός Γ. Μπουζιάνη 27 - 31, ∆άφνη · Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013, 18.00, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "ΠΝΟΗ" Ηλιούπολης, Καραµανλή 12 και Ιάσωνος, Ηλιούπολη. Ιδιαίτερα θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους υποστηρικτές µας, τις εταιρείες Loux και Coca-Cola για την αφιλοκερδή διάθεση προhόντων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, αλλά και την εταιρεία ∆ΕΠΑ για την

ΑΟ ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εφορευτική Επιτροπή σας ενηµερώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. του Σωµατείου θα διεξαχθούν την Κυριακή 16 Ιουνίου και ώρα 12:00 -16:00 στα Γραφεία µας στην οδό Βαλτετσίου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ

οικονοµική αρωγή, που συνετέλεσε τόσο στη στελέχωση των καλοκαιρινών γιορτών µε εµψυχωτές όσο και στην περεταίρω ενίσχυση των Ψυχοπαιδαγωγικών µας Κέντρων. Η συνεισφορά των υποστηρικτών µας υπήρξε εξαιρετικά σηµαντική και µας έδωσε δύναµη να συνεχίσουµε το έργο µας µε αισιοδοξία στις δύσκολες µέρες που διανύουµε. Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον ∆ήµο Χαhδαρίου, το ∆ήµο Ιλίου και το πάρκο Αντώνης Τρίτσης για την παραχώρηση των χώρων των εκδηλώσεων, καθώς και το ∆ήµο Άνω Λιοσίων για τη διάθεση δώρων για τα παιδιά του Ψυχοπαιδαγωγικού. Συνεχίζονται ως το τέλος Ιουνίου τα Προγράµµατα για µικρά παιδιά σε αρµονία µε τη Φύση! Από την Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ» της Κ.Σ.∆.Ε.Ο. «Ε∆ΡΑ» Οι υγιεινές συνήθειες ξεκινούν από τις πιο µικρές ηλικίες! Γνωρίστε τα παρακάτω παιδικά προγράµµατα που προσφέρονται από την Κ.Σ.∆.Ε.Ο. Ε∆ΡΑ και αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης και άθλησης για παιδιά 5-12 ετών. Τα προγράµµατα επικεντρώνονται ακριβώς στα σηµεία που χρειάζονται ενίσχυση τα σηµερινά παιδιά: Συµβάλλουν στην εκτόνωση της υπερκινητικότητας, βελτιώνουν τη συγκέντρωση, αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της καθιστικής ζωής, της παιδικής παχυσαρκίας, της ανταγωνιστικότητας και των γρήγορων ρυθµών της καθηµερινότητας. Επίσης είναι πολύ διασκεδαστικά γιατί προiποθέτουν οµαδικό πνεύµα και πολλές προκλήσεις !!

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στα γραφεία την την Πέµπτη 18:00 -20:00 Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕ . ΤΖΑΦΑΡΑΣ ΜΙΧ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟ∆.

Μ

ε µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση χειροποίητου κοσµήµατος από το Τµήµα του Εργαστηρίου Πολιτισµού και Τεχνών του ∆ΟΚΑΠ, που έγινε στο κτίριο Μπουµπούση στην Κεντρική Πλατεία της Μάνδρας. Η φαντασία των µαθητών του τµήµατος Χειροποίητου Κοσµήµατος, καθώς και η εξαιρετική δουλειά της ταλαντούχου δασκάλας, κ. Ελένης Κωσταράκου-Ζαφείρη αποτέλεσαν εγγύηση για το ποιοτικό αποτέλεσµα της Έκθεσης. Με ποικίλα υλικά, πολύχρωµες πέτρες, έµπνευση και ταλέντο δηµιουργήθηκαν υπέροχα κοσµήµατα για όλα τα γούστα και κατάφεραν να προκαλέσουν τον θαυµασµό όλων των παρευρισκοµένων. Την έκθεση, η οποία ήταν ανοικτή καθηµερινά για το κοινό, επισκέφθηκε πλήθος κόσµου. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γεώργιος ∆ρίκος, τη Τρίτη 4 Ιουνίου στις 8.30 το βράδι και στα οποία παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γιώργος Σαµπάνης, ο Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κ. ∆. ∆ουδέσης και δηµοτικοί και τοπικοί σύµβουλοι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» του ∆ήµου Ασπροπύργου, σας προσκαλεί στην Τελετή Λήξης της 6ης περιόδου λειτουργίας του, (2012-2013), και στην απονοµή των βεβαιώσεων στα µέλη του. Στην εκδήλωση θα συµµετάσχει, ο Πολιτειολόγος, Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο ΠαρίσιVIII, Συγγραφέας, Κος Κώστας Ζουράρις, ο οποίος θα αναπτύξει εν συντοµία το θέµα:«Βέβηλα, κίβδηλα, σκύβαλα». Τη ∆ευτέρα, 17 Ιουνίου 2013, στις 20:00, στο Πνευµατικό Κέντρο, του ∆ήµου Ασπροπύργου, Αλέκου Παναγούλη 13. Την τελετή θα πλαισιώσουν, Α σπροπύργιοι Μαθητές του ∆ηµοτικού Ωδείου, και η Παραδοσιακή µας Ορχήστρα. Θα παρουσιάσουν γνωστά, ελληνικά, µουσικά κοµµάτια. Μετ΄ εξαιρέτου τιµής, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Π.Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

Στο 9o Πανελλήνιο Συνέδριο του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγείας στο Καστελλόριζο συµµετείχε ο δήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, ∆ρίκος Γεώργιος

Κοινή νοµοθεσία για την παροχή ασύλου στην Ευρώπη Το 2012 έγιναν στην ΕΕ 330.000 αιτήσεις για την παροχή ασύλου, εκ των οποίων εγκρίθηκαν τελικά 70.000,

Π

άνω από µια δεκαετία οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ διαπραγµατεύονταν για τη νέα νοµοθεσία που θα θεσπιστεί σχετικά µε την παροχή ασύλου σε πρόσφυγες από τρίτες χώρες. Οι αλλαγές που αποφασίζονται στη νέα νοµοθεσία κρίνονται σηµαντικές, γιατί θεσπίζουν ενιαίες προδιαγραφές για την παροχή ασύλου σε όλα τα κράτηµέλη της ΕΕ. Επιπλέον, η νέα νοµοθεσία ικανοποιεί πάγια αιτήµατα, ιδιαίτερα των χωρών της βόρειας Ευρώπης: Η επεξεργασία της αίτησης των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να γίνεται µέσα σε έξι µήνες, έναντι τουλάχιστον 18 σήµερα, η πρόσβαση των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασίας θα διευκολύνεται, ώστε να επιβαρύνεται λιγότερο ο κρατικός προÀπολογισµός στη χώρα υποδοχής, ενώ τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα θα καταχωρούνται για τρία χρόνια στην ευρωπα¿κή βάση δεδοµένων Eurodac, ώστε να αποφεύγεται κατάχρηση της νοµοθεσίας περί ασύλου. Ειδικά αυτό το τελευταίο προκαλεί την αντίδραση µη κυβερνητικών οργανώσεων που υποστηρίζουν ότι η νέα ευρωπα¿κή νοµοθεσία περί ασύλου κινείται σε µία λογική «ποινικοποίησης» των προσφύγων. «Αυτή η πολιτική δεν αρµόζει σε έναν κάτοχο του Νόµπελ Ειρήνης» δήλωσε χαρακτηριστικά στην Ολοµέλεια του Στρασβούργου η Γερµανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Φραντσίσκα Κέλερ. ∆ιατηρείται το «∆ουβλίνο ΙΙ»

Οι χώρες της νότιας Ευρώπης επικρίνουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι, παρά τις επιµέρους αλλαγές στη νοµοθεσία περί ασύλου, διατηρείται η κυρίαρχη λογική του κανονισµού «∆ουβλίνο ΙΙ», σύµφωνα µε την οποία ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει άσυλο µόνο στην πρώτη «χώρα εισόδου» στην ΕΕ. Η µηχανιστική εφαρµογή, επισηµαίνουν πολλοί ευρωβουλευτές, έχει ως αποτέλεσµα να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Κύπρος, που εκ των πραγµάτων αποτελούν πύλες εισόδου προς την «Ευρώπη των 27». Επιπλέον το «∆ουβλίνο ΙΙ» µπορεί να έχει τραγικά αποτελέσµατα και για τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς ολόκληρες οικογένειες χωρίζονται, όταν τα µέλη της τυχαίνει να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου σε διαφορετικές χώρες. Το 2012 έγιναν στην ΕΕ 330.000 αιτήσεις για την παροχή ασύλου, εκ των οποίων εγκρίθηκαν τελικά 70.000, ιδιαίτερα στις χώρες της βόρειας Ευρώπης. Πολλοί ευρωβουλευτές επισηµαίνουν πάντως, ότι η σηµερινή άνιση κατανοµή των αιτούντων ανάµεσα στα κράτη-µέλη, οδηγεί και σε λανθασµένα συµπεράσµατα ως προς την έγκριση των αιτήσεων. Για παράδειγµα στη Φινλανδία υπάρχουν πιθανότητες 80% να εγκριθεί µία έγκριση για την παροχή πολιτικού ασύλου, ενώ στην Ισπανία η ίδια αίτηση είναι κατά 90% βέβαιο ότι θα ...απορριφθεί.

ΘÑÉÁÓÉÏ-5

- Ως εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης για τη ∆υτική Αττική

Σ

το 9o Πανελλήνιο Συνέδριο του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγείας στο Καστελλόριζο συµµετείχε ο δήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, ∆ρίκος Γεώργιος, εκπροσωπώντας την αυτοδιοίκηση της δυτικής Αττικής. Το συνέδριο των 160 ∆ήµων µελών του ∆ικτύου που ξεκίνησε εν πλω και ολοκλήρωσε τις εργασίες του 7 και 8 Ιουνίου 2013 ∆ήµο Μεγίστης, έστειλε από το νοτιανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, το Καστελλόριζο σε όλο το αυτοδιοικητικό κίνηµα του κέντρου και της περιφέρειας ένα µήνυµα αλληλεγγύης και υψίστης εθνικής σηµασίας, προσδιορίζοντας ως αδήριτη ανάγκη για τη λειτουργία της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Περίθαλψης στις αποµακρυσµένες και παραµεθόριες περιοχές τη δηµιουργία πυλώνων στήριξης, σε τέσσερις κυρίως άξονες: 1) την άµεση στελέχωση όλων των µικρών νησιών µε εξειδικευµένους γιατρούς (παθολόγους – γενικούς γιατρούς – παιδιάτρους) µέσα από νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν συγκεκριµένα συστήµατα µοριοδότησης και υποχρεωτικής πλήρωσης των θέσεων, 2) την ανά τρίµηνο επιδοτούµενη επίσκεψη ιατρικού κλιµάκιου εξειδικευµένων γιατρών από µεγαλύτερα νησιά µε νοσοκοµειακή µονάδα σε µικρότερα 3) την άµεση εφαρµογή συστηµάτων τηλε¿ατρικής µε την κατάλληλη εκπαίδευση των γιατρών στο υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου και βοήθεια εξειδικε-

υµένων γιατρών εκ µακρόθεν. 4) την Κάρτα Πρόληψης και Υγείας για τους κατοίκους κάθε αποµακρυσµένου δήµου, ώστε να γνωρίζουν οι οµάδες γιατρών που κατά καιρούς επισκέπτονται τις εν λόγω περιοχές τα προβλήµατα υγείας ανά κάτοικο. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ένωσαν τις δυνάµεις τους οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών και Ρόδου, οι οποίοι µε 16 εθελοντές γιατρούς 7 διαφορετικών ειδικοτήτων εξέτασαν τους κατοίκους του νησιού και εκτός των άλλων έκαναν ∆ΩΡΕΑΝ αιµατολογικές-βιοχηµικέςορµονολογικες εξετάσεις. Σηµαντική για την όλη προσπάθεια ηταν η στήριξη από την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και το ∆ήµο Μεγίστης. Παράλληλα, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, τον ΕΟΦ και τον ΣΚΑΙ συγκέντρωσαν φάρµακα για το Καστελλόριζο, κατά τη δράση «όλοι µαζί µπορούµε και στην υγεία». Επρόκειτο για µία ζωτικής σηµασίας συλλογή φαρµάκων - σε ένα Καστελλόριζο που δεν έχει ούτε φαρµακείο και πολλές φορές ούτε µόνιµο γιατρό, γιατί ακόµη και ο διορισµός ενός αγροτικού γιατρού δεν είναι σήµερα πια δεδοµένος για το νησί. Οι κάτοικοι πρέπει να φτάσουν ως τη Ρόδο για να πάρουν τα φάρµακά τους!!! Υποστηρικτής και αρωγός της δράσης της συλλογής φαρµάκων ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Τούντας καθως και ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ.

Ένα παιχνίδι γνώσεως ξεκινά στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας Με την υποστήριξη του προγράµµατος «Future Library»

Α

πό τη ∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013 µέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 διοργανώνει µία Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης, ∆ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας. Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και θα γίνονται καθηµερινά σύµφωνα µε τον προγραµµατισµός. Από τότε, που ιδρύθηκε το Future Library, στόχος είναι να µεταµορφώσει τις ελληνικές δηµόσιες και δηµοτικές βιβλιοθήκες σε µοναδικά κέντρα δηµιουργικότητας, καινοτοµίας και µάθησης. Μόνο έτσι µπορεί να εγκατασταθεί στη συνείδηση του κόσµου, η σπουδαιότητα του θεσµού των βιβλιοθηκών. Φέτος, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δηµιουργία βιώσιµων συνεργασιών και την εδραίωση των βιβλιοθηκών ως κόµβων της κοινότητας και της δηµιουργικότητας. Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2013 µε κεντρικό µήνυµα “Αυτό το καλοκαίρι γινόµαστε όλοι παιδιά” σας καλεί να κατακτήσετε τη γνώση

µέσα από το χρώµα. Για πρώτη φορά, 103 βιβλιοθήκες συνεργάζονται δηµιουργώντας προγράµµατα δραστηριοτήτων για να ανακαλύψετε νέους τρόπους

έκφρασης, να εφεύρετε νέες µορφές ψυχαγωγίας και να πειραµατιστείτε µε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης. Όλα µέσα από το χρώµα.


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ακατάσχετες οι καταθέσεις έως 1.500 ευρώ για οφειλέτες του ∆ηµοσίου

εκτή από την κυβέρνηση έγινε η τροπολογία που είχε κατατεθεί από βουλευτές των κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, µε επικεφαλής τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Θάνο Μωραhτη, και η οποία προβλέπει ακατάσχετο 1.500 ευρώ ατοµικού λογαριασµού και ακατάσχετο 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασµό. Το θέµα είχε θέσει επανειληµµένα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου για την ανακούφιση των δανειοληπτών ο εισηγητής ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωρα8της τονίζοντας ότι "µε την ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται το 81,5% των καταθετών στη χώρα µας µιας και αυτό είναι το ποσοστό των καταθέσεων κάτω των 2.000 ευρώ". Η πρόβλεψη αυτή αποτελούσε µια βασική προεκλογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ και είχε συµπεριληφθεί και τον περασµένο Οκτώβριο στη σχετική πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.

Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

Ένα µαγικό ταξίδι στο κόσµο του Παγκόσµιου Θεάτρου υπόσχεται η Θεατρική Οµάδα του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας ∆έκα Μονόπρακτα από οχτώ Συγγραφείς στο ∆ηµοτικό Θέατρο Μάνδρας «Μελίνα Μερκούρη» Μία σταθερή πολιτιστική και καλλιτεχνική αξία της ευρύτερης περιοχής αποτελεί η Θεατρική Οµάδα του Εργαστηρίου Πολιτισµού και Τεχνών του ∆ΟΚΑΠ Μάνδρας – Ειδυλλίας. Οι πολύ προσεγµένες δουλειές, οι ευφάνταστες παραστάσεις και η ποιότητα της καλλιτεχνικής τους δηµιουργίας αποτελούν εγγυήσεις για την επιτυχία και της φετινής παράστασης. Φέτος, πιστή στο ραντεβού της, η θεατρική οµάδα-θεσµός στα πολιτιστικά δρώµενα, θα παρουσιάσει 10 Μονόπρακτα από 8 Συγγραφείς του Παγκόσµιου Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ματαράγκα. 8 µεγάλοι συγγραφείς, όπως ο Μπρέχτ, ο Στρίνµπεργκ, ο Τέννεση Ουίλιαµς, ο Κοκτώ…Το παγκόσµιο θέατρο οφείλει πολλά σε αυτούς γιατί ακόµα και σήµερα, αλλά και για πολλά χρόνια ακόµα, θα συγκινούν, θα αφυπνίζουν, θα διδάσκουν και θα ψυχαγωγούν τον κόσµο. Γενικό θέµα η ΜΟΝΑΞΙΑ… Πόσο πιο έντονη στις µέρες µας… Ένα ταξίδι σε όλο τον κόσµο, όπου για όλους η µοναξιά έχει το ίδιο χρώµα, την ίδια µυρωδιά, το ίδιο µέγεθος και σχήµα… Να υπενθυµίσουµε ότι το Θεατρικό Εργαστήρι του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας τον Μάιο του 2011 παρουσίασε το έργο « Τα 39 Σκαλοπάτια» του Τζον Μπούκαν όπως το µετέφερε στη µικρή

απέναντι στα µεγάλα θεατρικά έργα και διαβεβαιώνει πως θα δώσει, ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή µε σεβασµό και δέος, αλλά και µε πολύ δουλειά και µεράκι, τον καλύτερο εαυτό τους. Ηθοποιοί της παράστασης < 8 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - 10 ΕΡΓΑ>: Παίζουν µε σειρά εµφάνισης:

οθόνη το 1935 ο Άλφρεντ Χίτσκοκ και το διασκεύασε θεατρικά ο Πάτρικ Μπάρλοου. Τον Ιούνη του 2012 η θεατρική οµάδα ανέβασε ένα έργο – θρύλο στο ελληνικό και παγκόσµιο θέατρο: τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, σε µουσική Μάνου Χατζιδάκι. Όλη η οµάδα του θεατρικού εργαστηρίου στέκεται µε σεβασµό και δέος

• ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ: Στάµου Φανή, Μπολιεράκη Ευτυχία, Μπέκα Ελένη , Φάκος ∆ηµήτριος , • Η ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΗ : Τερζή Μαρίνα , Παντελέων Κατερίνα • ΠΑΝΗΓΥΡΙ: ∆ηµητρίου Κωνσταντίνα • Η ΨΕΥΤΡΑ : Τσουκαλά Μιχαλίτσα • Η Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ: Βουτσινά Ευγενία ,Αντωνίου Μαρία • ΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ: Σούλιαρη Ειρήνη • ΕΙ, ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΠ’ΕΞΩ: Συµεωνίδης Ιωάννης, Σαµπάνη Βασιλική , Φάκος ∆ηµήτρης , Τσουκαλά Μιχαλίτσα • ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΕΡΘΑ: Βασδέκη Λίνα , Χαλικιά Γεωργία, Σούλιαρη Ειρήνη • Η ΕΒΡΑΙΑ : Μήτσου Βασιλική • ΚΑΒΑΛΑΡΗ∆ΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ : Φουρκιώτη Παυλίνα , Καζαντζίδη Άννα , Τριβελλά ∆ήµητρα , Συµεωνίδης Ιωάννης.

Γλέντησαν µε την ψυχή τους οι Ηπειρώτες στο πανηγύρι του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύργου

Ε

ίναι αυταπόδεκτο γεγονός και καθηµερινά αποδεικνύεται περίτρανα ότι, ''φάρµακο'' στην κρίση, την οικονοµική και των αξιών που πλήττει σήµερα µεγάλο µέρος των συµπολιτών µας, είναι και η επιστροφή στις ρίζες µας. Η επιστροφή στην παράδοση, στις αρχές και τις αξίες µας, που γαλούχησαν για πολλά χρόνια γενιές και γενιές Ελλήνων. Και η επιστροφή στις ρίζες µας, ταυτίζετε µα την επαναπροσέγγιση των πολιτιστικών Συλλόγων µας και όσον αφορά τους Ηπειρώτες η επιστροφή στις Ηπειρώτικες αποδηµικές οργανώσεις, που σήµερα ανανεώνονται µε πολλούς, πάρα πολλούς νέους ηπειρώτκης καταγωγής. Και οι διοικούντες τις αποδηµικές οργανώσεις, έχοντας διαπιστώσει το γεγονός αυτό, δηµιουργούν τις απαραίτητες προÀποθέσεις για να είναι προσεγγίσιµη η ηπειρώτικη παράδοση, αντιπαλεύοντας την ισοπεδωτική πολιτισµική παγκοσµιοποίηση. Και το επιτυγχάνουν µε πολλές πολιτιστικές µορφές προσέγγισης, µεταξύ των οποίων είναι τα ηπειρώτικα πανηγύρια, πανηγύρια που έχουν ως αρχή και κανόνα την πεπατηµένη που κληρονοµήσαµε από τους προγόνους µας, που σε ένα στενό γεωγραφικό και επικοινωνιακό περιβάλλον δηµιούργησαν και καταξίωσαν τις αρχές της ηπειρωτικής ευποι¿ας και κουλτούρας. Ένα τέτοιο παραδοσιακό πανηγύρι επιστροφής στις ρίζες, έζησαν το Σάββατο 8 Ιούνη 2013, οι Ηπειρώτες του Θριασίου Πεδίου, αλλά και οι φίλοι της Ηπείρου, στο οίκηµα του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύργου. Ο οικοδεσπότης Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Ζηκόπουλος και τα άλλα µέλη του ∆.Σ. έκαναν τα

αδύνατα δυνατά, για να διασκεδάσουν οι παρευρισκόµενοι, γνήσια και παραδοσιακά ηπειρώτικα, έτσι όπως αρµόζει σε αυτούς που είναι ''εραστές'' της ηπειρώτικης παράδοσης και της ηπειρώτικης µουσικής. Την διασκέδαση είχε αναλάβει και έφερε επάξια σε πέρας η παραδοσιακή ηπειρώτικη κοµπανία του εξαίρετου κλαρινίστα Θοδωρή Γεωργόπουλου, µε τον καλλίφωνο και βυζαντινό Μιχάλη Ζάµπα στο λαούτο και το τραγούδι, τον Παναγιώτη Ξυδέα στο βιολί και τον Παναγιώτη Ντούλε στο ντέφι. Κατά τα παλαιά, µετά την χορευτική παράσταση του χορευτικού του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύργου, άνοιξαν τον χορό, ο Πρέδρος και τα µέλη του ∆.Σ. και οι προσκεκληµµένοι και ακολούθησαν στη συνέχεια όλοι. Στο ηπειρώτικο αυτό πανηγύρι παρέστησαν, η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου, ηπειρώτικης καταγωγής, ο περιφερειακός σύµβουλος Ηλίας Γιάννης, από το ∆ήµο Ασπροπύργου ο Αντιδήµαρχος Κώστας Τσολερίδης και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Παπανικολάου Ευάγγελος, Αβραάµ Κωνσταντινίδης και Κατερίνα Λίακου, µέλη της Λαογραφικής Εταιρίας Ασπροπύργου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κατοίκων παραλίας Κοναξής Αντώνης, ο Εξωραιστικοι Σύλλογοι Άγιος Αλέξανδρος και Αγία Τριάδα µε τα ∆Σ τους καθώς και εκπρόσωποι πολτιστικών φορέων αποδηµικών οργανώσεων που προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας και κατοικούν στο Θριάσιο, όπως επίσης και εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων της περιοχής Ασπροπύργου. Την Ηπειρωτική αποδηµία εκπροσώπησαν, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος Γιώργος Οικονόµου και Κώστας

Κωνής, ο αναπληρωτής Ταµίας της ΠΣΕ Χριστόφορος Τζαρτζούλης, το µέλος του ∆.Σ. της ΠΣΕ Θανάσης Μπάλλας, αντιπροσωπεία του Σύνδεσµου Γυναικών Ηπείρου µε επικεφαλής την Πρέδρο Εύα Χαλατσά, µέλη του νεοεκλεγµένου ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Αποδήµων Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου, ο Πρόεδρος του Πολιτσιτκού Συλλόγου ''Οι φίλοι του Σουλίου'' Γιάννης Μπανίκας, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Ρωµιάς Πρέβεζας Χριστόφορος Ευθυµίου, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Σκιαδά Πρέβεζας Κώστας Ντίµερης, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Ρωµανού Ιωαννίνων Θεόδωρος Τζαρτζούλης, σύσσωµο το ∆.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίων Αναργύρων Αττικής µε επικεφαλής την Πρόεδρο Αθηνά Ζάγκα, µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Γλυφάδας, µέλη του ∆.Σ. της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών και ο Πρόεδρος των Ηπειρωτών Ζεφυρίου Νίκος Μαλάµος µε µέλη του ∆Σ.Το γλέντι διήρκησε µέχρι τις πρω¿νές ώρες και στο χορό συµµετείχαν µε την ψυχή τους άπαντες. Το ∆Σ του Συλλόγου ευχαριστεί θερµά τους χορηγούς της εκδήλωσης και όλους όσους στήριξαν την εκδηλωση µε την παρουσία τους.


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Η παιδική δηµιουργία στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας . Έργα µαθητών παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο

του Φεστιβάλ Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 2012-2013

Στις 11 και 12 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του παλαιού Ελαιουργείου (παραλία Ελευσίνας) το Φεστιβάλ Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 2012-2013, µε θέµα: "Εγώ, Εσύ, Εµείς για το Περιβάλλον και την Υγεία". Πρόκειται για µια έκθεση όλων των σχολικών προγραµµάτων και των δράσεων που ανέπτυξαν τα Νηπιαγωγεία και τα ∆ηµοτικά Σχολεία της ∆υτικής Αττικής κατά το

Λουκέτο σε 20 εφορίες και 45 τµήµατα ελέγχου των ∆ΟΥ νησιών

Σ

ύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, κλείνουν ακόµα 20 εφορίες και 45 τµήµατα ελέγχου των ∆ΟΥ στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού και φοροελεγκτικού µηχανισµού. Όπως ανέφεραν άρθρα, από την ερχόµενη ∆ευτέρα 17 Ιουνίου αναστέλλεται η λειτουργία 6 εφοριών σε νησιά, ενώ οι υπόλοιπες 14 εφορίες θα ενοποιηθούν την 1η Σεπτεµβρίου. Με τον τρόπο εκπληρώνεται η µνηµονιακή υποχρέωση για λειτουργία 120 ∆ΟΥ σε όλη τη χώρα εντός του 2013, έναντι των 290 ∆ΟΥ που λειτουργούσαν το 2011. Ήδη κατά την πρώτη φάση του σχεδίου ενοποίησης τον Οκτώβριο του 2012 είχε ανασταλεί η λειτουργία 47 ∆ΟΥ και κατά τη δεύτερη φάση του σχεδίου ενοποίησης τον Ιανουάριο του 2013 είχε ανασταλεί η λειτουργία 51 ∆ΟΥ. Οι έξι εφορίες για τις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία τους είναι: οι ∆ΟΥ Σαλαµίνας (εντάσσεται στη ∆ΟΥ Ε΄ Πειραιά), Κυθήρων (∆ΟΥ Α΄ Πειραιά), Θάσου (∆ΟΥ Καβάλας), Παξών (εντάσσεται στη ∆ΟΥ Κέρκυρας), Ιθάκης (∆ΟΥ Αργοστολίου) και Λέρου (εντάσσεται στη ∆ΟΥ Κω). Η επιλογή των ∆ΟΥ που κλείνουν έγινε µε κριτήριο τη µικρή απόσταση από τη στεριά (Σαλαµίνα και Θάσος) ή τον µικρό αριθµό συναλλαγών που διενεργούν µε πολίτες. Την 1η Σεπτεµβρίου θα κλείσουν οι ∆ΟΥ Αίγινας, Λήµνου, Πόρου, Αγ. Κήρυκου, Σκοπέλου, Υδρας, Σκιάθου, Σπετσών, Κέας, Ανδρου, Τήνου, Καρπάθου, Καλύµνου και Μήλου. Σε κάθε µια από αυτές τις ∆ΟΥ που αναστέλλεται η λειτουργία τους, ιδρύεται ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (ΓΕΦ), το οποίο λειτουργεί ως ένα Φορολογικό ΚΕΠ σε κτίρια των ΟΤΑ. Στα ανωτέρω γραφεία οι πολίτες µπορούν να διεκπεραιώνουν κάθε εργασία, για την οποία προσέρχονταν µέχρι σήµερα στις ∆ΟΥ. Ταυτόχρονα, προχωρά στην ενοποίηση των σηµείων ελέγχου των ∆ΟΥ ολόκληρης της χώρας. Από την 1η Ιουλίου θα λειτουργούν 65 σηµεία ελέγχου µε ενοποίηση και συνένωση των Γραφείων – Τµηµάτων Ελέγχου και ∆ικαστικού των ∆ΟΥ σε µεγαλύτερες και πιο παραγωγικές µονάδες.

σχολικό έτος 2012 - 2013. Ταµπλό µε φωτογραφίες, σκίτσα, ζωγραφιές, κατασκευές και προβολές βίντεο από τις ποικίλες µαθητικές δραστηριότητες. Μια ακόµη παιδική µατιά για τον κόσµο που ζούµε. ∆ιοργανωτές ήταν η Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής και ο ∆ήµος Ελευσίνας.

ΕΣΕ Ε Λανθασµένη η εξαίρεση ΜµΕ από ρυθµίσεις δανείων

Η εξαίρεση των µικροµεσαίων εµπόρων και ελεύθερων επαγγελµατιών από τις ρυθµίσεις ενήµερων ενυπόθηκων δανείων, σε συνδυασµό µε την κατάσχεση καταθέσεων για ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο, δηµιουργεί εκρηκτικό κλίµα στην αγορά σύµφωνα µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου. Χαρακτηρίζει λανθασµένη την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, να µην επεκτείνει τις ρυθµίσεις και για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Eνθουσίασαν οι µαθητές των τµηµάτων χορού του Οργανισµού Πολιτισµού του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας Κατάµεστη η αίθουσα στις επιδείξεις για τη λήξη της χρονιάς

Οι επιδείξεις των τµηµάτων του Εργαστηρίου Πολιτισµού & Τεχνών του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισµού Μάνδρας – Ειδυλλίας συνεχίστηκαν και την ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2013. Σειρά είχαν τα τµήµατα του Μοντέρνου και του Ευρωπα¿κού χορού. Οι µικροί και µεγάλοι χορευτές παρουσίασαν χορούς

από όλο το παγκόσµιο χορευτικό σκηνικό όπως tango, latin, cha cha καθώς επίσης µοντέρνο-ευρωπα¿κό χορό. Η σκηνή του ∆ηµοτικού Θεάτρου Μάνδρας-Ειδυλλίας γέµισε µουσική, χρώµατα, πρωτότυπες χορογραφίες και πολύ ταλέντο των χορευτών που πρόσφεραν µία απολαυστική, ψυχαγωγική βραδιά. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Γ. ∆ρίκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γ. Σαµπάνης, ο Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κ. ∆. ∆ουδέσης, ο Πρόεδρος της ΚΕ.∆Η.Μ.Ε κ. Γ. Λινάρδος, δηµοτικοί και τοπικοί σύµβουλοι και βεβαίως πλήθος κόσµου, γονείς και φίλοι των χορευτών.


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Α.Π. : 131666/12.06.2013 ΠΡ12 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 26-06-2013 Τετάρτη και ώρα 09.30-09.45 π.µ. ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αθηναίων, Γενική Γραµµατεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονοµικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρόχειρος, δηµόσιος, µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάθεση της εργασίας αποστολής ταµειακών ειδοποιήσεων για οφειλές µε φακέλους αλληλογραφίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προÀπολογισµού 73.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.

Α∆Α: ΒΕΖΦΟΚ74-8Ν1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1163/12-6-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Πρόεδρος ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ήµου Ιλίου ∆ιακηρύσσει ότι : Εκτίθεται σε δηµοπρασία, µε Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, που συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η εργασία: «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η. του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 12/ 6/2013 Αρ. Πρωτ.: 27319 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΠΕ Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήµερα αποσφραγίστηκε η οικονοµική προσφορά της εταιρείας SOCAR για την αγορά του 66% των µετοχών του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. Η προσφορά εξετάζεται από τους συµβούλους της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕ∆.

για την ανάθεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Συµβούλου για τη διερεύνηση και τεκµηρίωση ενός εναλλακτικού προγράµµατος - πλαισίου για την ΟΕ∆Α ∆υτ. Αττικής» 1. Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια Τ.Κ. 133 41, τηλ. 2102482233, – FAX 2102486196, email:dtexnyp@fyli.gr , πληροφορίες κ.Mαραγκό 2. ΠροÀπολογισµός έργου του αναδόχου: €73.800,00 ευρώ (εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 3. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις / συµπράξεις µεταξύ αυτών, που λειτουργούν νόµιµα και πληρούν τα ποιοτικά

του των Επικοινωνιών αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 των όρων της διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Αθηναίων, οδός Κων/νου Παλαιολόγου 9, Πληροφορίες: Σ. Ζάχου, 1ος όροφος, τηλ.:210-52.28.464, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα.

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του συνολικού ενδεικτικού προÀπολογισυµπεριλαµβανοµένου σµού ΦΠΑ και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Τ.Π. & ∆. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τραπέζης. (άρθρο 4 της διακήρυξης) Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται το διάστηµα έως 31/12/2013 ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού ή όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο. (άρθρο 8 της διακήρυξης) ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις (που υποβάλουν κοινή προσφορά) που:

α) λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. και έχουν σαν κύρια επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσηµο κύκλο εργασιών τους), την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών β) έχουν Ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη την ελληνική επικράτεια γ) παρέχουν ταχυδροµικό έργο χωρίς καµία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής, µε συγκεκριµένη συχνότητα δ) διαθέτουν Πολιτική ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών από την Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρή

Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ήµου Ιλίου, σε εκδηλώσεις και εκδροµές, για το έτος 2013», προ›πολογισµού 49.392,10 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των µελών των Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ∆Η.ΚΕ.Π.Α.ΚΑ. ∆ήµου Ιλίου, όπως αυτό καθορίζεται από το Π. ∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-11980 «Περί εκτελέσεως δηµοτικών και κοινοτικών έργων και προµηθειών». Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. Η δηµοπρασία θα 1. γίνει στα γραφεία του Α’ Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Ν.Π.∆.∆. ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ήµου Ιλίου, ∆αναών 35, 1ος όροφος, την 25/6/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ. έως 13.30 µ.µ., λήξη παράδοσης

προσφορών ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Στη δηµοπρασία µπορούν να παρευρίσκονται εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των υποψήφιων προµηθευτών. Η αποσφράγιση των 2. οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του Α’ Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Ν.Π.∆.∆. ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ήµου Ιλίου, ∆αναών 35, 1ος όροφος, την 25/6/2013, ηµέρα Τρίτη κατά τη συνέχεια διενέργειας του διαγωνισµού µετά τη λήξη παράδοσης προσφορών από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Π. ∆. 28/1980, αναγνωρισµένοι προµηθευτές των προς προµήθεια ειδών, δηλαδή Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προµηθευτών.

Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται το 5 % επί της ενδεικτικά προÀπολογισθείσας δαπάνης της προµήθειας δηλαδή τουλάχιστον 2.469,61 €, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 8 του Π. ∆. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο Ν.Π.∆.∆. ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. Όλα τα σχετικά της 5. µελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ήµου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Νέστορος 101, 2ος όροφος, 213-2030178, 213τηλ. 2030190, fax 210-2696866, Τ. Κ. 131 22 Ίλιον Αττικής, (κα Ό. Ρουµανά).

κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 11 της ∆ιακήρυξης. Κάθε συµµετέχων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µπορεί να µετέχει µόνο σε µια προσφορά. 4. Αποκλείονται από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό όσοι εµπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, όπως ισχύουν. 5. Αποκλείονται από τη συµµετοχή στη σύµβαση όσοι εµπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, όπως ισχύουν. 6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. 7. ∆ιάρκεια έργου: ∆ύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 8. Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και από τον ιστότοπο του ∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr, / «Ενηµέρωση» / «Νέα - Ανακοινώσεις». 9. Συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα ζητηθούν εγγράφως, µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία, µέχρι 4 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θα απαντηθούν το αργότερο 2 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφο-

ρών. 10. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι την 8/7/2013 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα: 12:00. 11. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 8/7/2013 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα: 12:00, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, Πλατεία Ηρώων 1, Άνω Λιόσια, Αίθουσα Μελίνας Μερκούρη. Στο άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των Προσφερόντων. 12. Εγγυήσεις (συµµετοχής και καλής εκτέλεσης): δεν απαιτούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 25 του Π∆ 118/2007. 13. Βασικοί τρόποι χρηµατοδότησης και πληρωµών: Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη. 14. Νοµική µορφή αναδόχου: σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση / σύµπραξη υποχρεούται να αποκτήσει νοµική µορφή πριν την υπογραφή της σύµβασης, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή το απαιτήσει. Για την υποβολή της προσφοράς δεν απαιτείται η ένωση / σύµπραξη να έχει αποκτήσει νοµική µορφή. 15. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά µε την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που

θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. 16. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσµεύεται από την προσφορά του: ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 17. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Ι. Τεχνικές Προδιαγραφές - Ποιότητα – Απόδοση, ΙΙ Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη, µε υποκριτήρια, όπως ειδικότερα ορίζονται στην ∆ιακήρυξη. Η Σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του Π∆ 60/2007. 18. Γλώσσα του ∆ιαγωνισµού: Ελληνική 19. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες. 20. Τα έξοδα δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο του έργου.

Η δηµοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη. Αθήνα, 11-06-2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ο ∆ήµαρχος Φυλής ∆ηµήτριος Μπουραίµης


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Ψήφισµα του Περιφερειακού Συµβουλίου κατά της διακοπής λειτουργίας της ΕΡΤ

“ Χειρό φρε νο” τραβο ύν σήµ ερα τ α Μ ΜΜ

Σ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήµερα 13 Ιουνίου 2013 οι εργαζόµενοι σε Λεωφορεία, Τρόλεh και ΟΣΕ/Προαστιακό συµµετέχοντας στην απεργία της Α∆Ε∆Υ. ∆εν θα πραγµατοποιηθεί κανένα δροµολόγιο Λεωφορείων και Τρόλεh ενώ αναµένεται να µην πραγµατοποιηθεί κανένα δροµολόγιο του ΟΣΕ και του Προαστιακού. Επίσης, οι συρµοί του Μετρό δεν θα κινούνται στο τµήµα ∆ουκ. Πλακεντίας – Αεροδρόµιο της γραµµής 3. Τα µέσα της ΣΤΑΣΥ (Μετρό έως ∆ουκ. Πλακεντίας, ΗΣΑΠ, και Τραµ) θα κινούνται κανονικά, καθώς το προσωπικό τους είναι επιστρατευµένο.

∆εν θα πληρώνουν το «τέλος» της ΕΡΤ οι πολίτες µέχρι να ανοίξει ο νέος φορέας Απαλλάσσονται οι πολίτες από την υποχρέωση να πληρώνουν το ανταποδοτικό τέλος για την ΕΡΤ µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ µέχρι τη λειτουργία του νέου οργανισµού οι πολίτες δεν θα πληρώνουν τέλος για την ΕΡΤ, ανακοίνωσε ο Σίµος Κεδίκογλου. Χαρακτηριστικα προβλέπονται τα εξής: “Ο νέος Οργανισµός Ραδιοτηλεόρασης θα ξεκινήσει να λειτουργεί το συντοµότερο. Μέχρι τότε οι πολίτες δεν θα πληρώνουν το χαράτσι που πληρώνουν ως σήµερα. Κι από τη λειτουργία του και µετά θα πληρώνουν πολύ λιγότερα. Υπολογίζεται ότι θα απαλλαγούν από ένα ποσό που φτάνει τα 100 εκατοµµύρια ετησίως. Ενώ για όσες θέσεις της σηµερινής ΕΡΤ κρίνονται υπεράριθµες, θα προσληφθούν µε ΑΣΕΠ νέοι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία, στα ΚΕΠ και όπου αλλού το δηµόσιο έχει ανάγκη”.

ε ψήφισµα κατά της διακοπής λειτουργίας της ΕΡΤ προχώρησε, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής του Συνεδρίασης. Το ψήφισµα, µεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη την απόφαση της Κυβέρνησης και ζητά τη συνέχιση της λειτουργίας της ΕΡΤ, χωρίς να γίνει καµία απόλυση εργαζοµένου. Το ψήφισµα πρότεινε ο επικεφαλής της παράταξης «Λα¿κή Συσπείρωση», κ. Γ. Μανουσογιαννάκης. Η παράταξη «Αττικής Οδός» καταψήφισε το ψήφισµα, ενώ λευκό ψήφισαν οι παρατάξεις «Αττική Νέα Προοπτική» και «Αττική Γη». Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε κατά τη διάρκεια της συζήτησης: «Αυτοί που λέγανε ‘όχι’ στο Μνηµόνιο τώρα κάνουν τα περισσότερα. Είναι να τρελαίνεται κανείς. Η ξαφνική διακοπή λειτουργίας έγινε τόσο αιφνιδιαστικά, ώστε να µην υπάρξει χρόνος για αντιδράσεις. Ο τρόπος ήταν τροµερά άγαρµπος. Αυτό που έγινε είναι ένας ξαφνικός θάνατος. Οι πολίτες περιµένουν πολιτικές λύσεις και όχι ναζιστικές πρακτικές. Ξέρεις τί είναι να εργάζεσαι 25 χρόνια στη δουλειά και τώρα να µένεις άνεργος; ∆εν µπορείς έτσι να βγάζεις στο δρόµο τους ανθρώπους. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ µένουν άνεργοι εν µία νυκτί. Ένας ακόµη κρίκος προστέθηκε στη µακρά αλυσίδα των απολύσεων και της ανεργίας. Κανείς δεν πρέπει να δεχθεί άλλον άνεργο και αυτό ισχύει όχι µόνο για τους εργαζόµενους της ΕΡΤ, αλλά και για κανέναν άλλο εργαζόµενο». Ακολουθεί το αναλυτικό κείµενο του ψηφίσµατος: «Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενηµερώθηκε για την απαράδεκτη απόφαση της Κυβέρνησης να κλείσει από σήµερα 11/06/2013 την ΕΡΤ Α.Ε. που αφορά τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, να σταµατήσει την εκποµπή του προγράµµατός τους και να απολύσει τους εργαζόµενους. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Κυβέρνησης, η ΕΡΤ θα επαναλειτουργήσει µετά από 3 µήνες µε νέο προσωπικό και νέους, προφανώς χειρότερους, όρους εργασίας. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής καταδικάζει την απόφαση της Κυβέρνησης και απαιτεί να συνεχιστεί η λειτουργία της ΕΡΤ χωρίς καµία απόλυση εργαζοµένου και να ακυρωθούν τα σχέδια ιδιωτικοποίησής της και περιορισµού του δικαιώµατος της ενηµέρωσης του ελληνικού λαού, να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί το πλούσιο ιστορικό αρχείο της».

ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ∆.Σ. του Οµίλου Ολυµπιακών Αθληµάτων Φυλής ΄΄ΦΕΡΕΝΙΚΗ΄΄, σας καλεί στην Καθιερωµένη Ετήσια ΄΄ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ΄΄, που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013,στις 18.00µµ, στο Κλειστό Γυµναστήριο ∆ροσούπολης , οδός Σοφίας Πουµπουρίδου (δίπλα στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας στη ∆ροσούπολη) Σας Περιµένουµε. ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΜΑΡΙΑ


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΤΟ 4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ

Συνεχίζεται το 4ο Τουρνουά φιλίας που διοργανώνει η ΚΕ∆ΜΕ(Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας) 4η αγωνιστική. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι παρουσίες στους αγώνες ενώ αρκετοί είναι οι µαθητές που ξεδίπλωσαν τις ικανότητές τους στο γήπεδο.

Όµιλος Φυσικής Αγωγής – Academy Sports Club: Γιορτή λήξης χρονιάς στο ανοικτό θέατρο «Πευκάκια» Ο Όµιλος Φίλων Αθλητισµού και Φυσικής Ανάπτυξης Μεγάρων και το γυµναστήριο Academy Sports Club προσκαλούν τους φίλους και τα µέλη τους στην καθιερωµένη καλοκαιρινή γιορτή ρυθµικής γυµναστικής η οποία πραγµατοποιείται την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 και ώρα 20:00 στο ανοιχτό θέατρο στα Πευκάκια. Στην εκδήλωση, αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου θα παρουσιάσουν ατοµικά και οµαδικά προγράµµατα ρυθµικής αγωνιστικής γυµναστικής.

Τρεις οι 30άρηδες (µεταγραφές) από την ΕΟΚ Από την ΕΟΚ ανακοινώθηκε στις κατά τόπους Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές ότι αλλάζει αυξάνεται κατά έναν ο αριθµός των τριαντάρηδων που δικαιούνται µετεγγραφή στα σωµατεία. Έτσι κάθε σωµατείο όλων των Εθνικών και Τοπικών κατηγοριών (εκτός της Α1 και Α2 Εθνικής Ανδρών) έχει δικαίωµα να αποκτήσει τρεις αθλητές άνω των τριάντα ετών, µε τη διαδικασία της µετεγγραφής ή της αποδέσµευσης.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 15-16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Με Π. Βασιλόπουλο το 3on3 στην Ελευσίνα Ο πρωταθλητής Ευρώπης και δευτεραθλητής κόσµου µε την εθνική µας οµάδα του µπάσκετ Παναγιώτης Βασιλόπουλος, θα δώσει το παρών στο τουρνουά 3ON3 της Ελευσίνας (29 & 30 Ιουνίου). Ο ίδιος, προσκαλεί αλλά και προκαλεί, όλους τους φίλους του µπάσκετ να έρθουν στην Ελευσίνα και να τον αντιµετωπίσουν. ‘’Είµαι πολύ χαρούµενος που θα πάρω µέρος στο τουρνουά 3ON3. ∆υστυχώς τα προηγούµενα χρόνια, λόγω σοβαρών τραυµατισµών, δεν µπόρεσα να πάρω µέρος. Εφέτος όµως, µου δίνεται η ευκαιρία και θα είµαι στην Ελευσίνα. Είναι πολύ σηµαντικό να γίνονται τέτοια τουρνουά διότι δίνουν κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν µε το µπάσκετ. Περιµένω όλους τους φίλους του µπάσκετ στην Ελευσίνα και ανυποµονώ να τους αντιµετωπίσω‘’, τόνισε ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος.

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Το party συνεχίζεται! Η ΚΑΕ Πανελευσινιακός σας καλεί την Παρασκευή 14/6/2013 στο Acqua Mare Café, (δίπλα στην ταβέρνα «Το Καλυµπάκι»), να γιορτάσουµε όλοι µαζι την παραµονή της οµάδας στην Basket League ΟΠΑΠ. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου καθώς επίσης θα γίνει και βράβευση ένος παίκτη απο την Εθνική Ελλάδος του 1987, λόγω της συµπλήρωσης 26 χρόνων απο την κατάκτηση του Ευρωµπάσκετ. Καλέσµενος είναι όλος ο φίλαθλος κόσµος της Ελευσίνας ανεξαρτήτου ηλικίας για να πανηγυρίσουµε όλοι µαζί το κλείσιµο µιας επιτυχηµένης χρονιάς και να δώσουµε το σύνθηµα για ακόµα περισσότερες επιτυχίες στο µέλλον. Γιατί δεν είµαστε απλά µια οµάδα αλλά....µια ολόκληρη πόλη.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Την Κυριακή 16 Ιουνίου στα γραφεία του Αίαντα Παραλίας(οδός βαλτετσίου) στις 12:0016:00 θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου.


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΝΗΡΕΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: TELIKOI FREDDY CUP 1η Η ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΤΣΙΩΡΗ 2ος Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΟΝΤΗΣ

Ο σύλλογος των πρωταθλητών Νηρέας Νέας Περάµου απέδειξε για µια ακόµα φορά ότι δίκαια κατακτά τίτλους. Στο κύπελλο FREDDY CUP που πραγµατοποιήθηκε οι αθλήτριες και ο αθλητής κατέκτησαν τις εξής θέσεις: ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ∆1 Παγκορασίδων 1η θέση: Μαγδαληνή Τσιώρη 2η Θέση: Σοφία Κωνσταντινίδη 6η Θέση: Μαριάννα Κοτσοπούλου 7η Θέση: Νίκη Αξιώτη ∆1 Παµπαίδων 2η Θέση: Βασίλης Λεοντής ***Η στήλη εύχεται τα καλύτερα στις εν λόγω αθλήτριες και στον αθλητή και καλή επιτυχία το Σαββατοκύριακο 15-16 Ιουνίου στους νέους αγώνες.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ∆.Σ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Η διοίκηση του Πανελευσινιακού συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: Γιώργος Γιαλιάς(πρόεδρος) Νίκος Παπαδάκης(α' αντιπρόεδρος) Χρήστος Γιαλιάς(β'αντιπρόεδρος) Σούλα Μαλανδρίνου(γεν.γραµµατέας) Αγγελος Καράκος(ειδικός γραµµατέας) Σάββας Τοπτσίδης(α' ταµίας) Σάκης Θεοδωρόπουλος(β'ταµίας) Γρηγόρης ∆ραγάζης(γενικός αρχηγός) Μέλη: Σ.Κοντολεµάκης, Ε.Νικολάου, Θ.κριεκούκης, Π.Κουτσαυτάκης,Ν.Μίλη σης, Γ.Γιαλιάς.

ΕΚΛΕΙΣΕ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ Σε γνώριµα ληµέρια επέστρεψε ο Χρήστος Παλιγγίνης.Ο 29 χρονος τερµατοφύλακας(15-31984) θα είναι ο πορτιέρο που θα υπερασπίσει τα δίχτυα των σταχυοφόρων την νέα χρονιά στο πρωτάθληµα της Γ'Εθνικής κατηγορίας. Ο εν λόγω έχει αγωνιστεί ακόµα στον Μανδραικό, Ασπρόπυργο,Κεραυνό Κερατέας, Παναργειακό, Αστέρα Μαγούλας, Ακράτητο, Αχαρναικό, Ιωνικό.

Στον Θρασύβουλο θεωρούν ότι οι ελπίδες παραµονής δεν έχουν χαθεί Ο ΚΑΠ µπορεί να προβλέπει ότι οµάδα που υποβιβάστηκε για αγωνιστικούς λόγους δεν µπορεί να παραµείνει στην κατηγορία, όµως µε όσα έχουµε δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τίποτα δεν αποκλείεται. Στον Θρασύβουλο, λοιπόν, διατηρούν ελπίδες για συµµετοχή στη Football League, καθώς, όπως τονίζουν, υπάρχουν πολλές οµάδες που δεν πληρούν τις προÀποθέσεις συµµετοχής, άλλες όπως η ΑΕΛ εξετάζουν το ενδεχόµενο συγχώνευσης ή υποβιβασµού, ενώ περιµένουν τις εξελίξεις και στο ζήτηµα της αναδιάρθρωσης που είναι στον «αέρα».

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 470 Οι Π.Μάντης –Π Καγιαλής πραγµατοποιούν την καλύτερη εµφάνιση από ελληνικής πλευράς στο ευρωπα¿κό πρωτάθληµα 470 που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία. Στις τρεις πρώτες ιστιοδροµίες τερµάτισαν 2 , 4, 4 και µε 10 βαθµούς είναι 5οι . Τρέχουν 69 σκάφη και είναι χωρισµένοι σε δυο γκρουπ. Οι Β.Παπουτσόγλου - Ι.Ορφανός είναι 18οι µε 33 β ( 12,18,3) και οι Α.Τσιµπουκέλης-Ε.Μιτάκης βρίσκονται στην 35η θέση µε 53 β ( 26,18,9 ) . Στο αντίστοιχο πρωτάθληµα των γυναικών µετέχουν 41 σκάφη και οι Ελληνίδες αθλήτριες ξεκίνησαν µέτρια. Οι Β.Κραβαριώτη-Σ.Παπαδοπούλου είναι 20ες µε 39 β (20, 19), οι ∆. Στεφανουδάκη-Ρ.Κλωναρίδου είναι 27ες µε 50β (28, 22) και οι ∆. Παγίδα-Α.Στρατηγίου βρίσκονται στην 38η θέση µε 75 β (35, 40). ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΑ LIGHTNING Άλλη µια µεγάλη διεθνή επιτυχία για την ελληνική ιστιοπλοα. Στο ευρωπα¿κό πρωτάθληµα lightning που έγινε στην Ιταλία από 3 έως 7 Ιουνίου το ελληνικό σκάφος κατέκτησε την 1η θέση . Οι αθλητές µας που έτρεξαν σε αυτόν τον αγώνα είναι οι Άγγελος Βάσιλας , Γιώργος Βάσιλας και Ευάγγελος Καφετζιδάκης. ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑ 470 Πολύ καλά πάνε οι Π. Μάντης-Π.Καγιαλής στο ευρωπα¿κό πρωτάθληµα 470 που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία. Μετά και την έκτη ιστιοδροµία το ελληνικό σκάφος είναι τρίτο µε µόλις 3 βαθµούς σε σύνολο 69 σκαφών. Εχει τερµατίσει 2, 4, 4, 6, 0 , 3 και οι Ελληνες ιστιοπλόοι δείχνουν ικανοί για να ανέβουν στο βάθρο. Να σηµειωθεί ότι σε αυτόν τον αγώνα χρησιµοποιείται νέο σύστηµα βαθµολόγησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο νικητής κάθε κούρσας δεν παίρνει βαθµό ποινής. Οι Β. Παπουτσόγλου- Ι. Ορφανός είναι 11οι µε 11βαθµούς (12, 18, 3, 4, 3, 11) και οι Α. Τσιµπουκέλης-Ε. Μιτάκης βρίσκονται στην 28η θέση µε 28βαθµούς (26, 18, 9, 9, 15, 28) Στο αντίστοιχο πρωτάθληµα γυναικών την καλύτερη θέση έχουν οι Β. Κραβαριώτη-Σ.Παπαδοπούλου, οι οποίες είναι 17ες σε σύνολο 41 σκαφών µε 75 βαθµούς. Στις τέσσερις ιστιοδροµίες που έχουν γίνει τερµάτισαν 20, 19, 16, 20. Οι ∆. Στεφανουδάκη-Ρ.Κλωναρίδου είναι 35ες µε 134 βαθµούς (28, 22, DNF, DNF) και οι ∆.Παγίδα-Α.Στρατηγίου 36ες µε 138 βαθµούς (35, 40, 32, 31). ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ LIGHTNING Άλλη µια σηµαντική διάκριση της ελληνικής ιστιοπλοας στο εξωτερικό. Στο ευρωπα¿κό πρωτάθληµα lightning που έγινε στην Ιταλία η χώρα µας κατέκτησε την πρώτη θέση. Στο ελληνικό σκάφος αγωνίστηκαν οι Αγγελος Βάσιλας, Γιώργος Βάσιλας και Ευάγγελος Καφετζιδάκης. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΡΕ∆ΩΣΕ ΤΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Ο µεγαλοµέτοχος του Βύζαντα αποχώρησε από τους Μεγαρείς, µη βλέποντας ανταπόκριση. Τα... κλειδιά του Βύζαντα τα παρέδωσε στον δήµο ο Κώστας Κοσσυβάκης. Αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι ο µεγαλοµέτοχος της οµάδας των Μεγάρων αποφάσισε να εγκαταλείψει το... καράβι, καθώς την τελευταία εβδοµάδα δεν είδε την παραµικρή ανταπόκριση από τον δήµο και την τοπική κοινωνία. Αυτή τη στιγµή, µε άλλα λόγια, η οµάδα είναι ακέφαλη και αναµένεται µε µεγάλο ενδιαφέρον η επόµενη µέρα του συλλόγου.

Σ ΑΜ ΑΡ ΑΣ Γ. - ΚΑΤΣ ΑΦΑΡ Ο Σ Μ ΙΧ.

Σεµινάριο προπονητικής παρακολουθεί αυτές τις ηµέρες στην παιανία ο προπονητής του Ηρακλή Ελευσίνας Μιχάλης Κατσάφαρος υπο την επίβλεψη του Γιάννη Σαµαρά. Τα θέµτα είναι: Τεχνική στο

ποδόσφαιρο σε µικρές ηλικίες. *** Κάθε χρόνο γίνονται σεµινάρια και ο έµπειρος τεχνικός τα παρακολουθεί για να αννεώσει τις γνώσεις του.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

Συνέχεια από σελ. 2 που οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες είναι «αποψιλωµένες» και παράλληλα δεν υπάρχει συµφωνία µε κάποια υπερκείµενη Αρχή, υποστήριξε στην απάντησή του ο δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς. «Η αναβλητικότητα είναι χειρότερη και από µια κακή απόφαση, έλεγε ο προκάτοχός µου σε αυτή τη θέση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς. Την ύπαρξη σοβαρών λόγων για την αναβολή του θέµατος µε κύριο τη µή ενηµέρωση της πόλης και την απουσία γνωµοδότησης των Τοπικών Συµβουλίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας, υπογράµµισε ο επικεφαλής της «Ενότητας ∆ηµιουργίας» Γιώργος Κοντούλης. Κλείνοντας πρότεινε την αναβολή του θέµατος και τη συζήτηση του σε ευρεία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τη συµµετοχή των Τοπικών Συµβουλίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μαγούλας και Ελευσίνας και τη συµµετοχή της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. Τον τριπλασιασµό της βιοµηχανικής ζώνης κατά το ΓΠΣ, επεσήµανε σε τοποθέτησή του ο πολίτης κ. Μοναχολίας, κάνοντας λόγο για καταστροφή του Θριάσιου Πεδίου. Μ. Μίχας: «Γνωστός από το 2008 το ΓΠΣ της Μαγούλας» Απαντώντας ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μενέλαος Μίχας, τόνισε οτι οι τροποποιήσεις αφορούν σχέδιο που στη Μαγούλα είναι γνωστό από το 2008 και το οποίο έχει

ψηφιστεί οµόφωνα από το πρώην ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Μαγούλας. Επιπλέον µε αφορµή την αναφορά για τον τριπλασιασµό της βιοµηχανικής ζώνης, σηµείωσε οτι αφορά πρόβλεψη στη βάση σχεδίου του 1991. ∆. Παπαδόπουλος: «Αβάσιµα τα περί γνωµοδότησης των Τοπικών Συµβουλίων» Σε παρέµβαση του ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Παπαδόπουλος, για το θέµα της γνωµοδότησης των Τοπικών Συµβουλίων, υποστήριξε οτι από το επιτελείο του γραφείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, χαρακτηρίζοντας ως αβάσιµες τις αναφορές για την προÀπόθεση γνωµοδότησης των Τοπικών Συµβουλίων. Π. Λινάρδος: «Κανένα λάθος στη διαδικασία» Την πεποποίθηση του οτι δεν έχει γίνει κανένα λάθος στη διαδικασία που ακολουθήθηκε εξέφρασε ο αντιδήµαρχος κ. Παναγιώτης Λινάρδος. Σηµείωσε δε, οτι πρόκειται για βελτιωτικές κινήσεις οι οποίες θα έπρεπε να είχαν την συναίνεση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, υπογραµµίζοντας δε την αναγκαιότητα οι οποιεσδήποτε αλλαγές να αποτυπωθούν στις τροποποιήσεις του ΓΠΣ. Μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγµα σηµείωσε τον κορεσµό των Νεκρο-

ταφείων της Μαγούλας και της Ελευσίνας, υπογραµµίζοντας να προχωρήσει και στο ΓΠΣ η χωροθέτηση των 20 στρεµµάτων στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ στην περιοχή του Αεροδροµίου. Στη συνέχεια εξαπέλυσε δριµεία κριτική στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζοντας ως «αστεία» τα επιχειρήµατα ενώ έκανε λόγο για τακτική που έχει χρωµατισµό µακράς προεκλογικής περιόδου. Β. Τόλης: «Μην προκαλείτε προεκλογικό κλίµα» Τέλος, ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Βασίλης Τόλης κάλεσε την πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να µην προκαλεί προεκλογικό κλίµα και να µην αποκλείει εκ των προτέρων την ύπαρξη προτάσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε κατά το δοκούν χρησιµοποίηση των Τοπικών Συµβουλίων ∆ηµοτικής Κοινότητας που όπως είπε στη συγκεκριµένη υπόθεση δεν ελήφθησαν υπόψιν. Τέλος τάχθηκε υπέρ της αναβολής του θέµατος. Το θέµα της αναβολής τελικά απορρίφθηκε µε 15 ψήφους από τη πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 8 υπέρ και τη µη συµµετοχή της Λα¿κής Συσπείρωσης που τάχθηκε συνολικά κατά του ΓΠΣ ως εργαλείου εξυπηρέτησης των µεγάλων συµφερόντων. Περικλής Ι. Μαραγκός

Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΙΑ ΚΗ ∆ Ι ΟΙ ΚΟ Υ Σ Α Ε Π Ι ΤΡ Ο Π Η ∆Υ Τ. ΑΤ ΤΙΚ Η Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη της ΝΟ.Σ της ΝΟ.∆.Ε ∆υτικής Αττικής όπως προσέλθουν την Κυριακή 16/06/2013 και ώρες 10.00 έως 19.00 στα γραφεία της ΝΟ∆Ε ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ), στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων για το Θ΄ Συνέδριο του κόµµατος που θα πραγµατοποιηθεί την 28,29 και 30/06/2013 στην Αθήνα.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΝΕΦΕ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Τ ο υ ρ κ ί α : Επ έ σ τ ρ ε ψ ε η η ρ ε µ ί α στην πλατεία Ταξίµ Ανησυχία του για τα τεκταινόµενα στη χώρα εξέφρασε ο Λευκός Οίκος «Ηλεκτρισµένη ηρεµία» επικρατεί στο Ταξίµ της Κωνσταντινούπολης, µε τα συνεργεία καθαρισµού και τις µπουλντόζες στην πλατεία το πρωί της Τετάρτης να είναι η άλλη όψη των σχεδόν 20ωρων ταραχών µετά την επέµβαση της αστυνοµίας: Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών µε την αστυνοµία και τα δακρυγόνα είχαν συνεχιστεί µέχρι αργά το βράδυ ενώ ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν κρατά άτεγκτη στάση, βλέποντας «συστηµατικό σχέδιο» για δυσφήµηση της χώρας. Εξίσου τεταµένη ήταν η κατάσταση και στην Άγκυρα µέχρι αργά τη νύχτα, µε νέες εικόνες δακρυγόνων και πετροπόλεµου. Μπροστά στις εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου, οι προσδοκίες από τις συναντήσεις που θα έχει από την Τετάρτη ο Ερντογάν µε τους διαδηλωτές είναι χαµηλές. Οι κατασκηνωτές παραµένουν στο πάρκο Γκεζί, δίπλα στην πλατεία Ταξίµ. Οι τελευταίες συγκρούσεις στους δρόµους που «επιτρέπουν» την πρόσβαση στην περιοχή η οποία έχει γίνει το προπύργιο της διαµαρτυρίας κατά του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έγιναν περί τις 3:00 τα ξηµερώµατα τοπική ώρα. Στην πλατεία Ταξίµ λίγο πριν τις 5:00, αρκετά απορριµµατοφόρα του δήµου της Κωνσταντινούπολης εµφανίστηκαν για να αποµακρύνουν τα υπολείµµατα από τα κάνιστρα των δακρυγόνων, τα σκουπίδια και τα αποµεινάρια των οδοφραγµάτων, που επί οκτώ ηµέρες, είχαν µπλοκάρει κάθε πρόσβαση στην πλατεία Ταξίµ και στο Πάρκο Γκεζί. Οι δυνάµεις της αστυνοµίας και τα θωρακισµένα οχήµατα τους συγκεντρώθηκαν κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ. Κοντά σε αυτό και στο Μνηµείο της Ανεξαρτησίας στην άλλη άκρη της πλατείας, πολλές µονάδες της αστυνοµίας αναπαύονται ή κοιµούνται, σύµφωνα µε τον ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η νύχτα ήταν ταραγµένη και στους δρόµους της πρωτεύουσας Άγκυρας. Η αστυνοµία έκανε ξανά χρήση δακρυγόνων και αντλίων νερού για διαλύσει τον µεγάλο αριθµό διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί ξανά για συµπαράσταση στους διαδηλωτές της Κωνσταντινούπολης. Τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, αστυνοµικοί αποµάκρυναν από το πάρκο Κουγουλού της Άγκυρας µερικές δεκάδες διαδηλωτές που είχαν κατασκηνώσει σε αλληλεγγύη µε την Ταξίµ. Λευκός Οίκος: «Παρακολουθούµε µε ανησυχία» Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε την Τρίτη την ανησυχία της Ουάσινγκτον για τα τεκταινόµενα στην Τουρκία, καλώντας ξανά σε σεβασµό του δικαιώµατος για ειρηνικές διαδηλώσεις. «Συνεχίζουµε να παρακολουθούµε µε ανησυχία τα γεγονότα στην Τουρκία, και το ενδιαφέρον µας παραµένει στην υποστήριξη της ελεύθερης έκφρασης και της συνάθροισης, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος στην ειρηνική διαµαρτυρία», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάιτλιν Χάιντεν. «Πιστεύουµε ότι η µακροπρόθεσµη σταθερότητα της Τουρκίας, η ασφάλεια και η ευηµερία διασφαλίζεται καλύτερα µε την υποστήριξη των θεµελιωδών ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και µε ελεύθερα και ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης», είπε επίσης ο κ. Χάιντεν. «Η Τουρκία είναι στενός φίλος και σύµµαχος των Ηνωµένων Πολιτειών, και αναµένουµε από τις τουρκικές αρχές να διατηρήσουν αυτές τις θεµελιώδεις ελευθερίες », συµπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Επεισόδια στο Λονδίνο σε διαδήλωση κατά της G8 Αστυνοµικοί ενεπλάκησαν σε αψιµαχίες µε δεκάδες διαδηλωτές εναντίον των G8 και περικύκλωσαν ένα κτίριο όπου πραγµατοποιούσαν συνάντηση διοργανωτές των κινητοποιήσεων ενόψει της προσεχούς

συνόδου κορυφής των Οκτώ που θα γίνει στη Βρετανία την επόµενη εβδοµάδα. Τα επεισόδια σηµειώθηκαν όταν αστυνοµικοί κινήθηκαν για να προσαγάγουν µια οµάδα περίπου 30 ως 50 διαδηλωτών, ντυµένων στα µαύρα, που χτυπούσαν τύµπανα και ηχούσαν σφυρίχτρες καθώς έκαναν πορεία στο Λονδίνο. Η αστυνοµία εισέβαλε σε κτίριο σε µικρή απόσταση από τη Ρίτζεντ Στριτ, έναν από τους πιο εµπορικούς δρόµους του Λονδίνου στο Σόχο, όπου η οργάνωση StopG8 πραγµατοποιούσε συνάντηση πριν από τη διαδήλωση. Πάνω από 100 αστυνοµικοί σχηµάτισαν κλοιό, παγιδεύοντας τους διαδηλωτές που συγκεντρώνονταν σε χώρο γύρω από τη Μπικ Στριτ, καθώς ελικόπτερα της αστυνοµίας πετούσαν πάνω από τον χώρο και ενισχύσεις περίµεναν την εντολή να επέµβουν. Η Μητροπολιτική Αστυνοµία ανέφερε ότι είχε ένταλµα έρευνας για τον χώρο και ότι «οι άνθρωποι που βρίσκονταν µέσα ήταν ελεύθεροι να φύγουν αλλά θα υποβληθούν σε σωµατική έρευνα», ανέφερε η αστυνοµία µέσω Twitter. Ακτιβιστές, ορισµένοι µε τα πρόσωπα καλυµµένα, κυµάτιζαν µαύρες, πράσινες και κόκκινες σηµαίες κατά την διάρκεια της πορείας που έκαναν στην Οξφορντ Στριτ. Κρατούσαν πανό που έγραφαν «ούτε σύνορα, ούτε φυλακές, ούτε καπιταλισµός» και «ένας κοινός αγώνας». Αναφέρθηκαν µικρής έκτασης επεισόδια στην Οξφορντ Στριτ, και εικόνες που µεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα απεικόνιζαν αστυνοµικούς να σέρνουν έναν διαδηλωτή στο έδαφος. ∆ηµοσιογράφοι του Reuters µετέδωσαν ότι είδαν τουλάχιστον πέντε διαδηλωτές να προσάγονται κοντά στο Πικαντίλι Σέρκους. Ορισµένα από τα µεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια του πλανήτη, ιδιωτικές εταιρείες συµµετοχών και τράπεζες έχουν ήδη προειδοποιήσει το προσωπικό τους να προετοιµαστεί για το ενδεχόµενο να υπάρξουν επεισόδια ύστερα από τέτοιες κινητοποιήσεις τα περασµένα χρόνια.


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α Εικοσιτετράωρη πανεργατική απεργία από τις ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ Αποφάσισαν τη συµµετοχή τους στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων της ΕΡΤ Κήρυξη 24ωρης απεργίας για την Πέµπτη, 13 Ιουνίου αποφάσισαν η ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ µετά τις αποφάσεις για αναστολή της λειτουργίας της ΕΡΤ. «Θέλουµε να δείξουµε την αλληλεγγύη µας στους εργαζοµένους και να διαµαρτυρηθούµε εναντίον των απαράδεκτων µέτρων στο δηµόσιο» ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ο γενικός γραµµατέας της Α∆Ε∆Υ Ηλίας Ηλιόπουλος. Αξιωµατούχος της ΓΣΕΕ που επικαλείται το Reuters είχε αναφέρει πως η Συνοµοσπονδία θα συµµετάσχει στην απεργία. Η προκήρυξη πανεργατικής απεργίας για το λουκέτο στην ΕΡΤ τέθηκε και στη συνάντηση των προεδρείων της ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ που είχε προγραµµατιστεί για τις 12 το µεσηµέρι. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ εξέφρασε την καταδίκη της στην «πραξικοπηµατική ενέργεια της κυβέρνησης» που «βάζει "λουκέτο" στην αντικειµενική ενηµέρωση και στον πλουραλισµό των ειδήσεων». Οπως επισηµαν ε: «Η κυβέρνηση, η οποία µε τρόπο µεθοδικό και αυταρχικό καταργεί εδώ και καιρό, έναένα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των πολιτών, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει το επόµενο διάστηµα την ίδια πρακτική και για άλλους Οργανισµούς του ευρύτερου και στενού δηµοσίου τοµέα, µε µοναδικό σκοπό την ικανοποίηση των µνηµονιακών της δεσµεύσεων απέναντι στην τρόικα». Επιπλέον, η Α∆Ε∆Υ απηύθυνε κάλεσµα στους εργαζόµενους του δηµοσίου να δώσουν δυναµικό «παρών» σήµερα, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 6:00 το απόγευµα στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ.

Καταιγίδες µετά χαλαζόπτωσης και πτώση θερµοκρασίας Τα έντονα καιρικά φαινόµενα θα περιοριστούν από σήµερα το βράδυ Επιδείνωση παρουσιάζει από χθες το απόγευµα της ο καιρός µε καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, οι οποίες κατά τόπους είναι ισχυρές και συνοδεύονται από χαλαζόπτωση. Η θερµοκρασία σηµειώνει πτώση σε όλη τη χώρα. Σύµφωνα µε την ΕΜΥ, και σήµερα θα σηµειωθούν ισχυρές καταιγίδες κατά περιόδους στα ηπειρωτικά της χώρας, καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Ειδικότερα στην Αττική οι καταιγίδες που εκδηλώθηκαν χθες τις βραδινές ώρες πιθανώς ήταν ι ισχυρές. Τα έντονα καιρικά φαινόµενα θα περιοριστούν σταδιακά από σήµερα το βράδυ και βαθµιαία θα εξασθενήσουν.

Την Παρασκευή δίνουν οι τράπεζες τα στοιχεία για τους τόκους καταθέσεων Αύριο Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 θα παραληφθούν από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) τα στοιχεία από τις τράπεζες για τα ποσά των τόκων που θα συµπληρωθούν αυτόµατα στις δηλώσεις των φορολογούµενων. Ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης ανέφερε ότι µετά την παραλαβή των στοιχείων η µεταφόρτωσή τους στο TAXISNET θα απαιτήσει ένα διάστηµα λίγο ηµερών. Σήµερα, θα εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών στο οποίο εµπεριέχεται η τροπολογία που προβλέπει πως οι τόκοι καταθέσεων θα εγγράφονται στο έντυπο Ε1 µόνο εάν ξεπερνούν τα 250 ευρώ. Θα ακολουθήσει η απόφαση του κ. Χ. Θεοχάρη για το τι θα ισχύσει µε τους συνδικαιούχους των λογαριασµών. Σε αυτή θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να δηλωθεί το πραγµατικό γεγονός, δηλαδή να αναγραφούν οι τόκοι στο Ε1 εκείνου στον οποίο ανήκουν οι καταθέσεις.

Εκθεση-καταπέλτης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Σοβαρές ευθύνες στην ελληνική αστυνοµία και την κυβέρνηση για την Επιχείρηση Ξένιος Ζευς ρίχνει η έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Human Rights Watch ή HRW) η οποία δόθηκε την Τετάρτη στη δηµοσιότητα. Η έκθεση αυτή, που βάζει στο στόχαστρο τις µεθόδους των αστυνοµικών στις επιχειρήσεις για την εξακρίβωση της νοµιµότητας των µεταναστών, είναι η τελευταία από µια σειρά εκθέσεων-καταπέλτες που συνέταξαν διεθνείς οργανισµοί και ΜΚΟ για τον χειρισµό του µεταναστευτικού ζητήµατος από τις ελληνικές Αρχές. «Από τις 4 Αυγούστου 2012 (σ.σ. όταν ξεκίνησε ο Ξένιος Ζευς) ως τις 22 Φεβρουαρίου 2013 (σ.σ. όταν το υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης έπαψε να δηµοσιοποιεί στατιστικές για τις προσαγωγές στα πλαίσια της επιχείρησης αυτής!) η αστυνοµία είχε σταµατήσει στους δρόµους της Αθήνας για έλεγχο 84.792 άτοµα ξένης καταγωγής. Μόνο 4.811 - περίπου 6% - βρέθηκε ότι διέµεναν παράνοµα στην Ελλάδα και µόνο 59 συνελήφθησαν», αναφέρει η έκθεση. Η HRW στηλιτεύει τα κριτήρια µε τα οποία οι αστυνοµικοί επιλέγουν ποιους θα σταµατήσουν: είναι όλοι µαύροι, Αραβες και Ασιάτες - και µάλιστα οι αστυνοµικοί µε τον υπερβολικό τους ζήλο, έχουν σταµατήσει στον δρόµο και κακοποιήσει ακόµη και τουρίστες µε αυτά τα χαρακτηριστικά. Λόγω αυτών των τελευταίων περιστατικών, τον περασµένο Νοέµβριο το Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξέδωσε µια άνευ προηγουµένου οδηγία προς τους Αφροαµερικανούς που σκοπεύουν να επισκεφθούν ως τουρίστες την Ελλάδα, προειδοποιώντας τους ότι «αφροαµερικανοί πολίτες έχουν συλληφθεί από την ελληνική αστυνοµία που

ΕΛΛΑ∆Α πραγµατοποιεί επιχειρήσεις-σκούπα για παράνοµους µετανάστες στην Αθήνα». Τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγουν οι αστυνοµικοί ποιους θα σταµατήσουν για εξακρίβωση στοιχείων είναι ρατσιστικά, σύµφωνα µε τη HRW, και αντιβαίνουν τη διεθνή νοµοθεσία που ορίζει ότι για να ζητήσει ένας αστυνοµικός τα στοιχεία κάποιου πρέπει να έχει βάσιµες υποψίες ότι διαπράττει παρανοµία και όχι να τον σταµατάει µε βάση το χρώµα του δέρµατός του, την φυλή ή την θρησκεία του.

∆ΣΑ: Αντίθετος στην άρση αναστολής πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας Την κατηγορηµατική του αντίθεση στην πρόθεση της κυβέρνησης να άρει, εν όλω ή εν µέρει, την αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στην πλήρη εξαθλίωση, στην απόλυτη καταστροφή ή ακόµα και στην αυτοκτονία εξέφρασε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (∆ΣΑ). Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ∆ΣΑ, «οι τράπεζες αφέθηκαν επί σειρά δεκαετιών να καταρτίζουν µόνες τους, κατά τρόπο απολύτως αν(εξ)έλεγκτο, τις δανειακές συµβάσεις µε τους πολίτες, εκµεταλλευόµενες την ανάγκη ή την άγνοια των τελευταίων και χρησιµοποιώντας «ψιλά γράµµατα» προς το σκοπό της υπερχρέωσής τους. Σήµερα, σε µία περίοδο κατά την οποία η κρίση που βιώνει ο λαός µας βρίσκεται στο χειρότερο σηµείο της και µάλιστα χωρίς καµία ουσιαστική προοπτική ανάκαµψης στο εγγύς µέλλον, οι τράπεζες δεν αρκούνται στην κατάσχεση όλων των άλλων περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών αλλά, µέσω των εκπροσώπων τους στο πολιτικό σύστηµα, επιζητούν να εκπλειστηριάσουν µέχρι και την πρώτη κατοικία τους, ακόµα κι αν, δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας, αυτό σηµαίνει εκποίησή της σε απολύτως εξευτελιστικές τιµές.Όµως, το δικαίωµα στην κατοικία δεν αποτελεί απλώς και µόνο την πλέον θεµελιώδη έκφανση του πυρήνα του δικαιώµατος στην ιδιοκτησία αλλά είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε την ίδια την αξία του ανθρώπου, καθόσον άνθρωπος χωρίς στέγη δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι απολαµβάνει ούτε καν τις στοιχειώδεις εγγυήσεις µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης που προσιδιάζουν σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου». Επιπλέον, σύµφωνα µε το ∆ΣΑ, «µία κοινωνία θεωρείται δηµοκρατική όταν όλες οι εξουσίες δεν πηγάζουν απλώς από το λαό, αλλά ασκούνται και προς το συµφέρον του λαού - και όχι προς το συµφέρον µίας οικονοµικής ολιγαρχίας ή της οποιασδήποτε ελίτ του "leading 1%"». Όπως τονίζει ο ∆ΣΑ, «οι εγκάθετοι των τραπεζών στην κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν ότι, καταδικάζοντας τους πολίτες στην έσχατη ένδεια, αφενός δηµιουργούν συνθήκες κοινωνικής εξέγερσης -από την οποία δεν θα γλιτώσουν ούτε οι ίδιοι ούτε τα συµφέροντα που εκπροσωπούν- και αφετέρου ενθαρρύνουν την άνοδο των άκρων του πολιτικού συστήµατος, ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου και το συνταγµατικό µας πολιτισµό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για φίλους και όχι µόνο)

Ο Ανεξάρτητος Ενωτικός Συνδυασµός Ασπροπύργου σας προσκαλεί για ένα ποτό την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013, στις 8:30 µ.µ. στην καφετέρια BOLERO, Φυλής 1 - Ασπρόπυργος, (έναντι ΕΛΤΑ) Ο επικεφαλής του Συνδυασµού Βαγγέλης Παπανικολάου 1 7 .4 . 1 3

ΓΑΜΟΣ Ο Κουτσοµιχάλης ∆ηµήτριος του Παναγιώτη και της Ελένης το γένος Λεβετσοβίτη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Σπάρτη, και η Γαλανοπούλου Θεοδώρα του Εµµανουήλ και της Βαρβάρας, το γένος Ναρκελή, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στο δηµαρχείο Σκάλας Λακωνίας.


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταhκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (23.1.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα¿σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο¿ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744 (19.10.12)

Ενοικιάζεται καινούριο διαµέρισµα 105 τ.µ., πλησίον πλατείας Ασπροπύργου, µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και δύο µπάνια στην τιµή των 400 ευρώ. Τηλ. 6972013169, 6932616395

Ενοικιάζεται στην οδό Νικολα¿δου 92 στην Ελευσίνα, κατάστηµα ισογείου 230 τ.µ.. Πληροφορίες στο 6932267168 (10.12)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11) Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για όλες τις τάξεις σε τιµές προσιτές. Τηλ. 6944132114 (7.11.12) Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 (13.2.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9)

(15.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο¿ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12) Πωλούνται 2 οικόπεδα από ιδιώτη στην περιοχή της Μαγούλας 650 µ. και 440 µ., γωνιακά και άρτια οικοδοµήσιµα µε 250 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τηλ. 6944158140 Παπανικολάου Ευάγγελος (17.9)

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΠΡΟ ΣΩΠΙΚ Ο Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προaπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

15.1.13

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 15.5

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905 (5.4.13)

(11.10)

(18.3.13)

Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα -Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω¿νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία µε συστάσεις ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τηλ. 6987384980 (7.1.13)

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13) 1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε

φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885


Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γε ώργιο ς Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος (1.13)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑdΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΘΡΙΑΣΙΟ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΟΓΩ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η ΕΣΗΕΑ


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013

Thriassio 20130613  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you