Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Για υπαίθριο στάσιµο εµπόριο καλείται να γνωµοδοτήσει το Σ∆Κ Μαγούλας

Μαζική συµµετοχή στον 2ο ποδηλατικό γύρο Αχαρνών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου

Óåë. 2

Να καταστήσει την Αττική έναν από τους ελκυστικότερους προορισµούς Ο βασικός στόχος του νέου προγράµµατος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής

Ετοιµάζεται για τις καταργήσεις Νοµικών Προσώπων ο ∆ήµος Αχαρνών Συζήτηση στο σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το επερχόµενο νοµοσχέδιο «µαχαίρι» του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης

Σåë. 4

Προληπτικούς καθαρισµούς σε υπαίθριους χώρους

ΚΕ∆Ε: Αδύνατη η καταχώριση στοιχείων στο ηλεκτρονικό µητρώων συµβάσεων

Συστήνει η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου Σåë . 5

Σåë. 7

Λόγω τεχνικών προβληµάτων

Αρχίζει ο 2ος ∆ιαγωνισµός κήπου-βεράντας -µπαλκονιού από το ∆ήµο Ελευσίνας

Ευρεία σύσκεψη σήµερα στο υπουργείο Εργασίας για το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας σε δήµους

Στη σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Ζητούµενο η εξασφάλιση κονδυλίων για την υλοποίηση της σχετικής δράσης

Έως τις 7 Ιουνίου 2013 οι αιτήσεις συµµετοχής

Σåë. 7

Αποφάσεις για ΜΠΕ που αφορούν δραστηριότητες Σåë. 7 στις Αχαρνές

Óåë. 3-6

1ο Φεστιβάλ Γυµναστικής Τρίτης Ηλικίας

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Β' ΕΘΝΙΚΗ Ο ΑΧΑΡΝΑ5ΚΟΣ

Σåë. 5

ΜΕ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σåë. 5

Óåë. 2-4

Στο Final 4 του κυπέλλου ο Σκακιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ελευσίνας! Ó åë. 10-11

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡIΝΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.THRIASSIO.GR

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2252 Tρίτη 28 Μαeου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: Τρίτη 28.5.2013 Καιρός: Γενικά αίθριος Άνεµοι: ∆υτικοί 4-5 µποφόρ Θερµοκρασία: Από 19 έως 30 βαθµούς

Τρίτη 28 Μαου 2013

Ετοιµάζεται για τις καταργήσεις Νοµικών Προσώπων ο ∆ήµος Αχαρνών Συζήτηση στο σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το επερχόµενο νοµοσχέδιο «µαχαίρι» του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης

ΕΟΡ ΤΟΛΟ ΓΙΟ

Ανδρέας, ∆ηµήτριος, ∆ιοσκουρίδης, Ελικωνίς, Ευτυχής, Ευτύχιος, Ζαχαρίας, Ιγνάτιος, Κρήσκης, Νικήτας, Παύλος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 28 Μαίου 2013 Ελευσίνα Στυλιάρα Ελένη Εθν. Αντιστάσεως 88 Τηλέφωνο: 210 55 41 216 Αχαρνές Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.Βαρελά Γεωργίου 23 & Κορδελιού, Αχαρνές Άγιος ∆ιονύσιος, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00 Τηλέφωνο: 2102476847 Πορικού Παρασκευή Ι.Σαλαµίνος 36, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Τηλέφωνο: 2102463245 Ασπρόπυργος Καπάτου Μαρία Νίκης 38 -Γερµανικά Τηλέφωνο: 210 5575719 Άνω Λιόσια Κ. Κυριακόπουλος Α. Κων/νου Τηλέφωνο : 210 247221508 Μάνδρα Συµπάρδη Ντελούκα Κοροπούλη & ∆ήλου Τηλέφωνο: 210 5551232

Η

συζήτηση για την κατάργηση- συγχώνευση Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, ξεχωρίζει απο τη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών στις 19:00. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, στο «στόχαστρο» βρίσκονται σηµαντικά Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου- εκφραστές κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και περιβαλλοντικής δράσης. Ακόµη στη σηµερινή συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών καλείται να αποφασίσει για την έγκριση της δωρεάς του οµίλου ΜΕΤΚΑ Α. Ε., που αφορά την εκπόνηση µελέτης για την ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας της πόλης, αλλά και την υποβολή πρότασης στο «Πράσινο Ταµείο» που αφορά εξοπλισµό αυτοµατοποιηµένης διαχείρισης υπάιθριων χώρων. Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη της σηµερινής συνεδρίασης, έχει ως εξής: 1 Έγκριση του απολογισµού οικονοµικού έτους 2012 του Ιδρύµατος Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ΑΡΩΓΗ. (εισηγητής κ. Χωριανόπουλος Κων/νος)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 4

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

2 Κατάργηση Νοµικών Προσώπων ∆ήµου Αχαρνών. (εισηγητής κ. ∆ήµαρχος) 3 ∆ιακοπή συµµετοχής του ∆ήµου Αχαρνών από τον ΠΕΣΥ∆ΑΠ και Συγκρότηση Πενταµελούς επιτροπής παρακολούθηση του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (εντεταλµένος Σ/λος ∆ηµάρχου Μίχας Ιωάννης) 4 Έγκριση διενέργειας προµηθειών – παροχής υπηρεσιών.(εισηγητής Αντ/ρχος κ. Βρεττός Σπύρος) 5 Έγκριση διενέργειας εργασιών επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων και συσκευών Fax και τρόπος εκτέλεσής τους.(εισηγητής Αντ/ρχος Βρεττός Σπύρος) 6 Έγκριση εκπόνησης δωρεάς µελέτης για το έργο: Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Μενιδίου από την ΜΕΤΚΑ Α.Ε. του οµίλου Μυτιληναίου. 7 «Υποβολή Πρότασης χρηµατοδότησης από το Πράσινο Ταµείο για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ στο ∆ήµο Αχαρνών, ΠροÀπολογισµού 73.800,00 €, (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2013-2015 και έγκριση του Τεχνικού ∆ελτίου»

Για υπαίθριο στάσιµο εµπόριο καλείται να γνωµοδοτήσει το Σ∆Κ Μαγούλας Με κύριο θέµα τη γνωµοδότηση περί υπαίθριου στάσιµου εµπορίου συνεδριάζει σήµερα στο δηµοτικό κατάστηµα Μαγούλας το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαγούλας στις 5 το απόγευµα. Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής: 1. Ανταλλαγή αγροτεµαχίων ιδιοκτησίας ΕΤΕΜ µε τµήµατα αδιέξοδου δρόµου στην ∆.Ε. Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας. 2. Χωροθέτηση δραστηριότητας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 3. Εισήγηση για την κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδροµίου τµήµατος ∆ηµητρίου Ρήγου. 4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήµατος του Λυµπερόπουλου Στέφανου. 5. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήµατος του Ρόκα Ιωάννη.


Τρίτη 28 Μαου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Στο «µικροσκόπιο» του ∆ήµου περιστατικό στη µονάδα των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα Ζητά απαντήσεις από την εταιρεία σε όλα τα ερωτήµατα που τέθηκαν από την πλευρά του

Ως µη ικανοποιητική χαρακτηρίζει µε ανακοίνωσή του ο ∆ήµος Ελευσίνας την απάντηση των ΕΛΠΕ για το περιστατικό αυτανάφλεξης της 18/3/2013, στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις των ΕΛ. ΠΕ. Ελευσίνας . Όπως επισηµαίνεται, την επόµενη µέρα του περιστατικού (19/3/2013), µετά από εντολή του

∆ηµάρχου, το Τµήµα Περιβάλλοντος του ∆ήµου επικοινώνησε τηλεφωνικά και ενηµερώθηκε από τους υπεύθυνους των ΕΛ.ΠΕ. για το περιστατικό. Παράλληλα, ο ∆ήµος Ελευσίνας απέστειλε στις 29/3/2013 έγγραφο προς τα ΕΛ.ΠΕ. ζητώντας από τους υπευθύνους επίσηµη ενηµέρωση και απαντήσεις σε καίρια ερωτήµατα σχετικά µε το περιστατικό. Η συνέχεια στη σελ. 9

Μαζική συµµετοχή στον 2ο ποδηλατικό γύρο Αχαρνών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου

Μ

ε σύµµαχο τον ζεστό καιρό και τη συµµετοχή δεκάδων ποδηλατών πραγµατοποιήθηκε, στις 26 Μαου 2013, ο 2ος Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών,που διοργάνωσε το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ,για την προβολή του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. Ως αφετηρία είχαν ορισθεί οι Αχαρνικές Πύλες, όπου η ηθοποιός και δικηγόρος κ. Ράνια Παπαδάκου αναφέρθηκε σε ιστορικά στοιχεία για τις Αχαρνικές Πύλες και την Αχαρνική Οδό. Πρώτη στάση ήταν στο Θολωτό Τάφο Αχαρνών , η δεύτερη στάση στον Τύµβο του Σοφοκλέους και ο τερµατισµός στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, µε ξενάγηση από την αρχαιολόγο της Β΄Εφορείας Προ¿στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. Ειρήνη Αναγνωστοπούλου και συµµετοχή του Γιώργου Αµυρά,

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¿στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065 Η συνέχεια στη σελ. 6


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 28 Μαου 2013

Π α ρ ο υσ ι ά στ ηκ ε τ ο ο λ ο κ λ ηρ ω µέ ν ο π ρ ό γ ρ α µ µα τ ο υρ ι σ τ ι κ ής π ρ ο βο λ ής τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α τ τ ι κ ής

Ν

α καταστήσει την Αττική έναν από τους ελκυστικότερους «city break» προορισµούς, αναδεικνύοντας το τουριστικό προuόν της µε στοχευµένες δράσεις, χρησιµοποιώντας όλα τα διαθέσιµα κανάλια επικοινωνίας και προβάλλοντάς το µε τον βέλτιστο τρόπο σε σηµαντικές τουριστικές αγορές είναι ο στόχος του ολοκληρωµένου προγράµµατος της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής που παρουσιάστηκε εχθές στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο. Κεφαλογιάννη: «Εθνική υπόθεση ο τουρισµός» «Ο τουρισµός αποτελεί µέγιστη εθνική υπόθεση. Ένα από τα βασικά µέσα εξόδου της χώρας από την κρίση. Έχει τη δυνατότητα να γίνει το µεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτηµα για την Ελλάδα και τους Έλληνες» ανέφερε, στην οµιλία της, η υπουργός Τουρισµού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Και συµπλήρωσε: «Οι φυσικές οµορφιές της πατρίδας µας, σε συνδυασµό µε την ελ

ληνική φιλοξενία, το επίπεδο των επαγγελµατιών του τουρισµού, αλλά και το ιστορικό και πολιτισµικό παρελθόν της χώρας, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για να καταστήσουν τον τουρισµό ένα ισχυρό όπλο ανάπτυξης. Οι περιφέρειες και οι δήµοι µπορούν και πρέπει να είναι παρόντες στον δύσκολο αυτό δρόµο». Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατά την παρουσίαση, τόνισε ότι το πρόγραµµα τουριστικής προβολής, µε τις δράσεις που περιλαµβάνει, φιλοδοξεί να κατατάξει την Αττική και τα νησιά της ανάµεσα στους top 10 «city break» προορισµούς, να επιτύχει επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους καλοκαιρινούς µήνες προς εξασφάλιση επιπλέον τουριστικού κεφαλαίου και να αναδείξει την πληθώρα των ενδιαφερόντων που προσφέρει το σύνολο της περιφέρειας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό. Ο δήµαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καµίνης, επισήµανε ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποιείται σε µια κρίσιµη περίοδο για τη χώρα και η υλοποίησή του µόνο θετικά µπορεί να επηρεάσει τον τουρισµό της χώρας. «Μόνο βάσει συντονισµένων ενεργειών, ο τουρισµός θα αποτελέσει βασικό µοχλό ανάπτυξης της χώρας» α-

νέφερε ο κ. Καµίνης. Η δράση, συνολικού προvπολογισµού 6,942 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ, προκηρύχθηκε ως ανοικτός διεθνής διαγωνισµός για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2009, µε ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 15η Αυγούστου 2009 και τη συµµετοχή µόνο δύο υποψηφίων αναδόχων. Ο διαγωνισµός επαναπροκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2010, µε ηµεροµηνία διεξαγωγής την 23η Ιουνίου 2010 και τη συµµετοχή επτά υποψηφίων αναδόχων. Ως µειοδότης και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία McCann Erickson ∆ιαφηµιστική ΑΕ. Έντονη η διαδικτυακή παρουσία Σηµαντικό µέρος του Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί η διαδικτυακή παρουσία της. Το τουριστικό portal της περιφέρειας Αττικής, (www.athensattica.com και www.athensattica.gr), έχει ήδη φιλοξενήσει πάνω από 130.000 επισκέπτες. Το portal είναι διαθέσιµο σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) και σύντοµα θα είναι διαθέσιµο σε ακόµα τέσσερις (γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά και ισπανικά). Όσον αφορά στην προώθηση του portal, χρησιµοποιήθηκαν στοχευµένες banner καµπάνιες στις αγορές ενδιαφέροντος, που µέχρι σήµερα έχουν αποδώσει πάνω

από 144.000 clicks, ενώ σχεδιάστηκε ειδική SEM καµπάνια στο Google µε στόχο τους τουρίστες «city break» προορισµών. Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής απέκτησε παρουσία σε όλα τα ευρέως διαδεδοµένα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, όπως τα Facebook (πραγµατοποιείται σχετικός διαγωνισµός αυτήν τη στιγµή), Pinterest και Instagram, καθώς και το δικό της κανάλι στο YouTube. Επίσης, µε στόχο τη διευκόλυνση της περιήγησης του επισκέπτη κατά την παραµονή του στην Περιφέρεια, έχει ήδη ξεκινήσει υλοποίηση µιας εφαρµογής σε «έξυπνα» κινητά (smart phone app), την οποία ο επισκέπτης θα µπορεί να κατεβάσει δωρεάν στο κινητό του και θα λειτουργεί για τον επισκέπτη ως ένας «ηλεκτρονικός προσωπικός ξεναγός». Ειδικά για το Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής της περιφέρειας Αττικής δηµιουργήθηκαν 11 θεµατικές διαφηµιστικές ταινίες σε έξι γλώσσες και 11 καταχωρήσεις, που παρουσιάζουν µε τον καλύτερο τρόπο την ευρεία γκάµα διαθέσιµων ταξιδιωτικών εµπειριών που ο επισκέπτης µπορεί να βιώσει στην Αττική και στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Η προβολή των ταινιών έγινε από το Travel Channel, το µεγαλύτερο ταξιδιωτικό κανάλι του πλανήτη, το οποίο, εµπνευσµένο από το καταπληκτικό τουριστικό προuόν που διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής, δηµιούργησε πέντε οδοιπορικά τηλεοπτικά σποτ που το αναδεικνύουν.

Η συνέχεια από σελ. 2 8 Έγκριση και οριοθέτηση στάσης, αφετηρίας ή στάθµευσης επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης. ( πιάτσες ταξί ) (εισηγητής Αντ/ρχος κ. Γκίκας Παναγιώτης) 9 Eπιστροφή χρηµάτων εκ ποσού 16.49 € στoν κ. Kαπετάνιο Ιωάννη στον Κ.Α. 80-8261.001 ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για ΤΑΠ. (εισηγητής Αντ/ρχος κ. Βρεττός Σπύρος) 10 «Eπιστροφή χρηµάτων εκ ποσού 31,67 € στην κ. Βαδαλούκα Σεβαστή στον Κ.Α. 80-8261.001 ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για ΤΑΠ.» (εισηγητής Αντ/ρχος κ. Βρεττός Σπύρος) 11 «Eπιστροφή χρηµάτων εκ ποσού 28,03 € στoν κ. Κάλτσα Μιχαήλ στον Κ.Α. 80-8261.001 ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για ΤΑΠ.» (εισηγητής Αντ/ρχος κ. Βρεττός Σπύρος) 12 Λήψη απόφασης για εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακής καµπίνας στοπεζοδρόµιο µπροστά από το κτίριο του ΟΤΕ στη πλατεία Αριστοτέλους, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων από την εταιρεία HOL Hellas online. (εισηγητής Αντ/ρχος κ. Γκίκας Παναγιώτης) 13 Μείωση µισθώµατος καταστήµατος – αρτοποιείου στο Α΄ Εµπορικό Κέντρο των Εργατικών Κατοικιών του Προφήτη Ηλία (παραχωρηθέν στον ∆ήµο Αχαρνών κατά χρήση από τον Ο.Ε.Κ.) του µισθωτή κ. Αθανάσιου Βαζαίου.(εισηγητής Αντ/ρχος κ. Βρεττός Σπύρος) 14 Μείωση µισθώµατος καταστήµατος – κρεοπωλείου στο Α΄ Εµπορικό Κέντρο των Εργατικών Κατοικιών του Προφήτη Ηλία (παραχωρηθέν στον ∆ήµο Αχαρνών κατά χρήση από τον Ο.Ε.Κ.) του µισθωτή κ. Ανδρέα Ι. Βαθρακοκοίλη. (εισηγητής Αντ/ρχος κ. Βρεττός Σπύρος) 15 Ορθή επανάληψη της 183/13 απόφαση ∆.Σ. για έγκριση άδειας εκσκαφών και παραχώρησης χώρου για κύρια εργοταξιακή χρήση του πρώην στρατοπέδου Αµυγδαλέζας. (εντεταλµένος Σ/λος ∆ηµάρχου Κορνιλάκης Παναγιώτης)

16 Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 164/13-05-2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , που αφορά το ΄Ανοιγµα ειδικού λογαριασµού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό τον τίτλο: « Λογαριασµός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών» προκειµένου να κατατίθεται ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου προ¿όντος από άδειες, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών, ως προς την αλλαγή της τράπεζας και τον ορισµό διαχειριστών του νέου λογαριασµού.(εισηγητής Αντ/ρχος κ. Βρεττός Σπύρος) 17 Συµµετοχή αντιπροσωπείας του ∆ήµου Αχαρνών στην ονοµαστική εορτή του Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη.(εισηγητής κ. ∆ήµαρχος) 18 Aποδοχή συµβιβαστικής τιµής αγοράς απαλλοτριούµενης ιδιοκτησίας της κας Γκίκα Κων/νας χα Λεωνίδα Ρούµελη µε Κ.Α. 301733 στο Ο.Τ. Αθλητικά της Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Β» που αναφέρεται στο ποσό των 33,94τ.µ. Χ 170,00 €/τ.µ. = 5769,80€. (εντεταλµένος Σ/λος ∆ηµάρχου Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 19 ∆ιόρθωση απόφασης ∆ηµ. Συµβουλίου µε αριθµ. 375/-9-11-2012 που αφορά απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ Στυλιανού & ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ Άγγελου µε ΚΑ 291707 στο Ο.Τ. Γ709 της Π.Ε ΧΑΡΑΥΓΗ Β & ψήφιση πίστωσης 3976,00€ ( 1988,00€ στον καθένα)(εντεταλµένος Σ/λος ∆ηµάρχου Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης) 20 Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του εξώδικου και δικαστικού χειρισµού των υποθέσεων που έχουν σχέση µε τον καταλογισµό δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, δηµοτικού φόρου, Τ.Α.Π., καθώς και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, εις βάρος των φυσικών και νοµικών προσώπων από τα οποία, µέχρι σήµερα, δεν εισπράττει ο δήµος µας. (εισηγητής Αντ/ρχος κ. Βρεττός Σπύρος)

Ενηµερωτική εκδήλωση στο ∆ήµο Ελευσίνας σε συνεργασία µε το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο υγιών Πόλεων

Ο ∆ήµος Ελευσίνας και το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας µε την υποστήριξη της εταιρείας Pfizer Ελλάς διοργανώνουν: Ενηµερωτική Εκδήλωση µε θέµα Υπερδραστήρια Κύστη - Ακράτεια ούρων την Παρασκευή 31 Μα;ου 2013, ώρα 18:30 στο 2ο Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Ελευσίνας, Ιάκχου 40 & Μιαούλη, Ελευσίνα. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη


Τρίτη 28 Μαου 2013

Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

Προληπτικούς καθαρισµούς σε υπαίθριους χώρους Συστήνει η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου

Α

πό το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής κας Σταυρούλας ∆ήµου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά µε τους προληπτικούς καθαρισµούς και τα µέτρα πρόληψης εκδήλωσης πυρκαγιών ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου: Οι πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους από ξερά χόρτα ή σκουπίδια, εκτός των τοπικών δυσµενών επιπτώσεων τους, µπορούν να επεκταθούν και να δηµιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους πυρκαγιάς σε γειτονικά δάση, κατοικηµένες περιοχές, αλλά και σε ευαίσθητες Εγκαταστάσεις (Εργοστάσια, Αεροδρόµια, Στρατόπεδα, Νοσοκοµεία, Αρχαιολογικούς χώρους, Άλση, Κατασκηνώσεις κλπ). Ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έναρξης και επέκτασης υπαίθριας πυρκαγιάς, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις, αποτελεί

υποχρέωση των υπεύθυνων των διαφόρων Κρατικών Υπηρεσιών, Στρατιωτικών Αρχών, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. κλπ., καθώς και των ιδιωτικών Εταιριών - Βιοµηχανιών και Εργοστασίων, η αποψίλωση και η αποµάκρυνση από χόρτα, σκουπίδια και άλλες εύφλεκτες ύλες, τόσο εντός όσο και πέριξ των Εγκαταστάσεών τους. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στο Οδικό ∆ίκτυο, αρµοδιότητας του κάθε φορέα, µε µέριµνά του και µε έµφαση στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (σηµεία διέλευσης δικτύων ∆ΕΗ, δεξαµενές καυσίµων, χώροι εναπόθεσης απορριµµάτων, ζώνες µίξης δασών µε πόλεις και οικισµούς ή κατασκηνώσεις ή µοναστήρια κλπ). Μετά τα ως άνω, παρακαλούµε όπως προβείτε άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τους προβλεπόµενους προληπτικούς καθαρισµούς, έγκαιρα.

ΘÑÉÁÓÉÏ-5

Ευρεία σύσκεψη σήµερα στο υπουργείο Εργασίας για το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας σε δήµους Ζητούµενο η εξασφάλιση κονδυλίων για την υλοποίηση του προγράµµατος

Ε

υρεία σύσκεψη των υπουργών Εργασίας, Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ανάπτυξης θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στις 14.00, στο υπουργείο Εργασίας µε κύριο ζητούµενο, σύµφωνα µε πληροφορίες, την εξασφάλιση κονδυλίων για το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας σε δήµους, για άνεργους από νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόµενο. Στη σύσκεψη θα γίνει επίσης η αξιολόγηση των υλοποιούµενων προγραµµάτων απασχόλησης, οι πρωτοβουλίες για την ανάσχεση της ανεργίας των νέων, η υλοποίηση του προγράµµατος της κοινωφελούς εργασίας και ο προγραµµατισµός για τη χρηµατοδότηση και την εξασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθµών. Στη συνάντηση, πέραν των υπουργών, θα συµµετέχουν ακόµη οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραµµατείς των αντίστοιχων υπουργείων.

ΜΕ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

1ο Φεστιβάλ Γυµναστικής Τρίτης Ηλικίας -Την Παρασκευή, 31 ΜαEου, στις 20:30, στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας» Μια πρωτοποριακή εκδήλωση, µε πρωταγωνιστές τα µέλη των Κ.Α.Π.Η του ∆ήµου Ασπροπύργου, διοργανώνει ο Οργανισµός που εποπτεύει τα στέκια της ώριµης ηλικίας της πόλης (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.). Πρόκειται για το 1ο Φεστιβάλ Γυµναστικής, µε πρωταγωνιστές του απόµαχους της εργασίας, οι οποίοι, φιλοδοξούν να προσθέσουν έναν ακόµη σηµαντικό θεσµό στα δρώµενα του Ασπρόπυργου. Έτσι, την προσεχή Παρασκευή, 31 ΜαEου, στις 20:30, στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο Γαλαξίας, όχι µόνο τα Κ.Α.Π.Η του Ασπρόπυργου, αλλά και τα αντίστοιχα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλι-

κιωµένων, των ∆ήµων Κορυδαλλού, Φυλής και Ελευσίνας–Μαγούλας, θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητες εκείνες που µπορούν να διατηρούν σε καλή φυσική κατάσταση τους ηλικιωµένους. Θα προηγηθεί χαιρετισµός του Προέδρου του Οργανισµού κ. Ισίδωρου Τσίγκου, κι αναφορά στην πλούσια δράση του ∆ήµου, µέσα από τα στέκια της ώριµης ηλικίας, από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου κ. Νικόλαο Μελετίου. Θα ακολουθήσει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη, από τον Χειρούργο- Ορθοπεδικό κο ∆ηµήτριο Αντωνίου, µε θέµα την οστεοαρθρίτιδα . Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και την

Κ Α Π Η Π α ρα λ ί α ς Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ

ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του ∆ήµου, κ. Αλεξάνδρα Τσίγκου.


6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

Τρίτη 28 Μαου 2013

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ 2013 - ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ

Ο

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού συµµετέχει, κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2013, σε ένα παιδαγωγικό πρόγραµµα εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς µε τίτλο «Ανθρώπων Έργα 2013». Σκοπός του προγράµµατος είναι: • η προσωπική ανάπτυξη των νέων, • η αλληλεπίδρασή τους µε συνοµήλικους του ίδιου αλλά και διαφορετικών πολιτισµών • η επαφή τους µε το φυσικό περιβάλλον µέσα από ένα ευρύ πρόγραµµα κοινωνικής προσφοράς. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε εφήβους και νέους ηλικίας άνω των 14 χρονών. Οι συµµετέχοντες είναι Μεγάλοι Οδηγοί και Στελέχη από τις 85 Οµάδες που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, ενώ ειδικά για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, καλούνται και µέλη οµάδων από Οδηγικές Οργανώσεις στην Ευρώπη (Europe Region WAGGGS) και την Μεσόγειο. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αναπτύσσεται σε δύο µέρη που λειτουργούν συµπληρωµατικά:α.12 κατασκηνώσεις κοινοτικής ανάπτυξης σε επιλεγµένα χωριά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β.τριήµερη συνάντηση όλων των κατασκηνωτών σε κεντρικό σηµείο της περιφέρειας. Οι κατασκηνώσεις κοινοτικής ανάπτυξης είναι δράσεις διαπολιτισµικής ανταλλαγής ανάµεσα στη σύγχρονη πόλη και τη σύγχρονη ύπαιθρο. Οργανώνονται σε στενή συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και φορείς του τόπου και προσφέρουν έργο στους τοµείς του πολιτισµού, του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η καινοτοµία και πρωτοπορία της Κατασκήνωσης

Κοινοτικής Ανάπτυξης που την κάνει και µοναδικό πρόγραµµα στο είδος του είναι ότι το έργο αποφασίζεται, αναπτύσσεται και υλοποιείται από εφήβους. Από τις 12 Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του Προγράµµατος «Ανθρώπων Έργα 2013» σε ισάριθµα χωριά της Πελοποννήσου οι Μεγάλοι Οδηγοί του Τοπικού Τµήµατος Ελευσίνας θα επισκεφθούν τον Τυρό Νότιας Κυνουρίας (από 25/7 έως 2/8/2013) µαζί µε τις Οµάδες της Τρίπολης και του Αµαρουσίου Αττικής µε αρχηγό την κα Κέλυ Φραγκουδάκη. Αµέσως µετά το τέλος της κατασκήνωσης θα

συναντηθούν για τις τρεις επόµενες ηµέρες µε τις υπόλοιπες οµάδες στο Όρος Μαίναλο (από 2 έως 4 Αυγούστου) και κεντρική ιδέα «ΤΟ ΕΓΩ, ΤΟ Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΡΑ».Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται το πρόγραµµα αυτής της συνάντησης. Μέσα από τα εργαστήρια και τις δραστηριότητες θα µάθουν από ειδικούς, θα συνοµιλήσουν µε ακαδηµα¿κούς, θ’ ανταλλάξουν απόψεις και εµπειρίες, σε ένα περιβάλλον διαφορετικό, ελεύθερο, φυσικό, ανοιχτό σε νέες ιδέες και προτάσεις. Ευχόµαστε σε όλους να περάσουν καλά και να γυρίσουν σοφότεροι µετά από µια τέτοια εξαιρετική εµπειρία.

TO KOM Μ A

Η συνέχεια από σελ. 3

Γράφει ο ΛΑΤΤΑΣ

των AcharnaiRide ,της MONUMENTA, του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών, της Ποδηλατικής Ένωσης Παλαιµάχων Αθλητών (ΠΕΠΑ), του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού Αχαρνών και του σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αχαρνών . Στον τερµατισµό οι πολιτιστικοί σύλλογοι των Αχαρνών σύσσωµοι υποδέχτηκαν και καταχειροκρότησαν του ποδηλάτες που διάνυσαν διαδροµή συνολικά άνω των 40 χιλιοµέτρων, εκδηλώνοντας µε την παρουσία τους την συστράτευση τους στον ιερό σκοπό της ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών.

Χθες άκουσα έκπληκτος ιδρύθη νέο κόµµα και τα λαµόγια χαίρωνται, κι εγώ βαθιά στο χώµα. Εγώ µονάχα δεν µπορώ κόµµα για να ιδρύσω, να µπω βαθιά µες τη βουλή, και να τους τιµωρήσω. Όλα του κόσµου τα λεφτά εις την βουλή πηγαίνουν και όλοι οι αρπαχτούλες, τις πόρτες µπαινοβγαίνουν. Όλοι τους έχουν µαζευτεί γύρω απ το καζάνι, που ‘χει του κόσµου τα λεφτά, και κάνουν ραµαζάνι. Τρώνε καλά τα αγόρια µας και µου καλοπερνάνε κι αν χρειαστεί ψηφιζουνε, και νόµο για να ΦΑΝΕ.

Και για τη λίστα την ΛΑΓΚΑΡΤ, έγινε τόσος ντόρος τα πράγµατα σκεπάστηκαν, κι έγινε λίµνη αβαθύς, κι αυτός ο κάβο ντόρος. Προχθές στην τηλεόραση εκόβανε κορδέλες εκανανε εγκαίνια εις την IONIAN Ο∆Ο, ΜΟΥΣΙ ΚΑΙ ΠΑΠΑΡ∆ΕΛΕΣ. Έχουν κοίµηση το ΛΑΟ, κα ζει στο παραµύθι, δεν πάει άλλο φίλοι µου, δεν είµαι κουτορνήθι. ΤΩΡΑ που θα ρθουν εκλογές, θα κάνω κάτι γέλια, θα χάσουν τα πασχαλιά τους και τα ζεστά καρβέλια.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τρίτη 28 Μαου 2013

. Στη σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Αποφάσεις για ΜΠΕ που αφορούν δραστηριότητες στις Αχαρνές

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

ΚΕ∆Ε: Αδύνατη η καταχώριση στοιχείων στο ηλεκτρονικό µητρών συµβάσεων Λόγω τεχνικών προβληµάτων

Λ

Σ

υνεδριάζει σήµερα και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός). Ειδικότερα, τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι : 1. Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 140/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 2. Λήψη απόφασης για τη λύση και εκκαθάριση του Νοµαρχιακού ΚΕΚ Αθηνών. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 3. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών

«Ιπποκράτειο», επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 114, καθώς και των παρακείµενων εγκαταστάσεων του Παραρτήµατός του που βρίσκονται στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 108 του ∆ήµου Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 4. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Προστασία της νότιας ακτής οικοπέδου από διάβρωση στην Αγία Μαρίνα Λεγραινών ∆ήµου Λαυρεωτικής». (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 5. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία της υφιστάµενης δραστηριότητας: “Εµπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο µε κινηµατογράφους, καταστήµατα, καφετέριες, εστιατόρια,

παιδότοπο, παγοδρόµιο, γήπεδο Beach Volley και Υπόγειο Σταθµό Αυτοκινήτων Ιδιωτικής και ∆ηµόσιας Χρήσεως” της “Trivillage Developments Greece Επιχειρήσεις Κινηµατογράφου και Ψυχαγωγίας Ανώνυµης Εταιρείας”. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 6. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ανανέωση Π.Ο., λόγω αλλαγής κατηγορίας της υφιστάµενης δραστηριότητας «εργοστάσιο παραγωγής φαρµάκων, καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προ¿όντων και αποθήκευσης κτηνιατρικών προ¿όντων», της εταιρείας: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕBEE, που βρίσκεται επί της Λ. ∆ηµοκρατίας 145 στις Αχαρνές Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) .

όγω τεχνικών προβληµάτων που παρουσιάζει το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, οι δήµοι δεν µπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση συµβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών, προµήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου Στέφανο Κοµνηνό, ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Κ. Ασκούνης. Όπως σηµειώνεται στην επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε προς το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, οι δήµοι είχαν υποχρέωση από τις 2 ΜαEου να καταχωρούν στο Μητρώο όλα τα στοιχεία που αφορούν τις συµβάσεις που συνάπτουν. Επισηµαίνει µάλιστα πως οι αρµόδιοι δηµοτικοί υπάλληλοι παρακολούθησαν ενηµερωτικά σεµινάρια για να είναι σε ετοιµότητα την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του νέου θεσµικού πλαισίου. Όµως, όλοι σχεδόν οι δήµοι έχουν ενηµερώσει την ΚΕ∆Ε ότι το σύστηµα δεν λειτουργεί. Συγχρόνως, σύµφωνα µε τον νόµο, εάν δεν έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία των συµβάσεων και οι προβλεπόµενες πράξεις στο Μητρώο και αν δεν υπάρχει Αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης, οι δήµοι δεν µπορούν να υλοποιήσουν συµβάσεις. Όπως υπογραµµίζεται στην επιστολή του κ. Ασκούνη, «το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στους δήµους είναι τεράστιο, αφού δεν µπορούν να υλοποιήσουν συµβάσεις που είναι απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία τους και τις κοινωνικές δοµές». Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ζητάει τόσο τη ρύθµιση των τεχνικών προβληµάτων, όσο και να υπάρξει µέριµνα «ώστε να δοθεί παράταση του χρόνου υποχρεωτικής εφαρµογής του από τους δήµους, µέχρι την τελειοποίηση αυτού».

Έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 οι αιτήσεις συµµετοχής

Αρχίζει ο 2ος ∆ιαγωνισµός κήπου-βεράντας -µπαλκονιού από το ∆ήµο Ελευσίνας Ο ∆ήµος Ελευσίνας, συνεχίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά, τη διεξαγωγή "∆ιαγωνισµού κήπου, βεράντας, µπαλκονιού" σε µία προσπάθεια να αναδείξει όχι µόνο ιδιωτικούς χώρους πρασίνου, αλλά και την αγάπη και το µεράκι των κατοίκων της περιοχής µας για το πράσινο. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, που έχουν έναν όµορφο χώρο πρασίνου (µπαλκόνι ή κήπο, ταράτσα ή ακόµα και επαγγελµατικό χώρο) και θεωρούν ότι οι ατοµικές τους προσπάθειες αξίζουν επιβράβευσης, να δηλώσουν συµµετοχή: •στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας (Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος) •στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαγούλας (Ηρώων Πολυτεχνείου 2) •ή ακόµα και στα τηλέφωνα: 210-5537242 αλλά και στο 213-2140402 •ή να στείλουν e-mail στο ggaelefsinas@gmail.com

Οι αιτήσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) κήπων -όπου περιλαµβάνονται αυλές, είσοδοι πολυκατοικιών κ.τλ.β) µπαλκονιών, γ) ταράτσας ή φυτεµένου δώµατος. Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ήµου θα επισκεφτεί κατόπιν συνεννόησης το χώρο όλων των συµµετεχόντων, για να αξιολογήσει τις αιτήσεις τους συνυπολογίζοντας την διαδικτυακή ψηφοφορία πολιτών, και µετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, θα πραγµατοποιηθεί ειδική εκδήλωση-τελετή απονοµής τιµητικών διακρίσεων και επαίνων συµµετοχής σε όλους τους συµµετέχοντες. Κατά το ∆ιαγωνισµό του 2012 απονεµήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία: Βραβείο παραδοσιακού κήπου (Λεβέντη Ευαγγελία), Βραβείο µοντέρνου κήπου (Καπετανάκης Γεώργιος), Βραβείο µπαλκονιού (∆ουκλιά Ελένη)

Τιµητική διάκριση διατήρησης παραδοσιακών ποικιλιών (Εµβαλωµατά-Φωτιάδη Μαρία) Τιµητική διάκριση δηµιουργίας κήπου σε πεζοδρόµιο (Κοσµίδη Ελισάβετ) Τιµητική διάκριση παραδοσιακού λαχανόκηπου (Παντελίδης Χαράλαµπος) Τιµητική διάκριση κήπου µε ιδιαίτερο στυλ (Φριντζήλα Ευαγγελία), καθώς και έπαινοι συµµετοχής σε όλους τους συµµετέχοντες.


8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 28 Μαου 2013

Οδηγίες από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Ο

δηγίες και απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήµατα των φορολογουµένων, για τη διευκόλυνσή τους κατά τη συµπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δίνει η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονοµικών. Ακολουθούν απαντήσεις της ΓΓΠΣ στα συνηθέστερα ερωτήµατα των φορολογουµένων: 1. Θέλω να δηλώσω προστατευόµενα µέλη. Ποιον πίνακα συµπληρώνω; Θα πρέπει να συµπληρώσετε τον πίνακα 9 µε τα στοιχεία των προστατευόµενων µελών που σας βαρύνουν. Αυτόµατα θα συµπληρωθεί ο πίνακας 3 µε τον αριθµό των τέκνων. Συµπληρώστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ για όλα τα τέκνα σας και επιπλέον τον ΑΦΜ για όλα τα ενήλικα προστατευόµενα µέλη. 2. Έχω αλλάξει κύρια κατοικία µέσα στο 2012. Πώς το δηλώνω; Στον πίνακα 5.1, πρέπει να επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, να εισάγετε τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, να την χαρακτηρίσετε, να την καταχωρήσετε και να επιλέξετε µεταφορά στη δήλωση. Τέλος, πρέπει να επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά µεταφορά στη δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εµφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειµενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα µεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για την σύζυγο. 3. Πώς θα συµπληρώσω τη δήλωσή µου όταν είµαι φιλοξενούµενος; Στον κωδικό 801 πρέπει να αναγράψετε τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί. Επίσης, πρέπει να συµπληρώσετε τους κωδικούς 092, 091 και 097. 4. Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι 200 τ.µ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα; α) Αυτός που παραχωρεί την κατοικία τη δηλώνει µόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση. β) Αυτός που την κατοικεί τη δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρηµένη κατοικία). 5. Πώς θα καταχωρήσω ένα νέο ακίνητο; Πρέπει να επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και στο παράθυρο που θα εµφανιστεί να επιλέξετε «εισαγωγή νέου ακινήτου». Κατόπιν, να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία του νέου ακινήτου, να το χαρακτηρίσετε και να επιλέξετε «µεταφορά στη δήλωση». 6. Πώς θα συµπληρώσω την δήλωσή µου όταν πληρώνω ενοίκιο κύριας κατοικίας;

Πρέπει να συµπληρώσετε τον πίνακα 5.1. Αφού επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας, να τη χαρακτηρίσετε και να επιλέξετε «µεταφορά στη δήλωση». Θα πρέπει επίσης να «κλικάρετε» τον κωδικό 203 και να αναγράψετε το ενοίκιο στον πίνακα 7.10 ως δαπάνη που αφαιρείται από τον φόρο. 7. Πώς θα συµπληρώσω τον πίνακα εργοδοτών όταν µέσα στο έτος εργάσθηκα σε περισσότερους του ενός εργοδότες; Εφόσον είστε µισθωτός και οι εργοδότες σας κατά το προηγούµενο έτος ήταν περισσότεροι από 5, γράψτε στις πρώτες 4 γραµµές τους 4 εργοδότες που σας κατέβαλαν τα µεγαλύτερα ποσά εισοδήµατος και στην πέµπτη γραµµή την ένδειξη «∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ» µε ποσό το σύνολο του υπολειπόµενου εισοδήµατός σας. 8. Φορολογείται η διατροφή; Η διατροφή που καταβάλλεται στον σύζυγο ή στην σύζυγο φορολογείται. Αντίθετα η διατροφή που καταβάλλεται στα τέκνα είναι αφορολόγητη. 9. Σε ποιόν πίνακα του Ε1 θα δηλώσω την αποζηµίωση απόλυσης; Η αποζηµίωση απόλυσης έχει φορολογηθεί ήδη αυτοτελώς, πρέπει να δηλώνεται στον κωδ. 657 ή κωδ. 658 του πίνακα 6. 10. Σε ποιόν πίνακα της δήλωσης Ε1 θα δηλώσω το εφάπαξ ασφαλιστικού οργανισµού; Στον πίνακα 6, στον κωδικό 657 ή 658 κατά περίπτωση. 11. Ο γιος µου συµπλήρωσε τα 18 έτη και είναι προστατευόµενο µέλος µου. Πρέπει να αποκτήσει δικό του ΑΦΜ; Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ΑΦΜ προκειµένου να τα συµπεριλάβετε ως προστατευόµενα µέλη στη δήλωσή σας. 12. Ποιος είναι ο Αριθµός Παροχής Ρεύµατος; Αναγράφεται στους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος που σας αποστέλλονται ή πάνω στον µετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Αν το ακίνητο δεν έχει µετρητή κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται πρέπει να συµπληρώσετε τον αριθµό 999999999. 13.Το ακίνητό µου δεν ηλεκτροδοτείται µετά από αίτηση διακοπής που είχα καταθέσει στη ∆ΕΗ και εποµένως δεν έχω αριθµό παροχής. Τι πρέπει να συµπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό; ∆εν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθµό παροχής αφού είναι ένας µοναδικός αριθµός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον

µετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος (ρολόι) και χαρακτηρίζει τη σύνδεση του συγκεκριµένου ακινήτου µε το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Θα τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασµούς που σας έχουν αποσταλεί. 14. Το αυτοκίνητό µου παρέµεινε σε ακινησία το 2012, αφού είχα καταθέσει τις πινακίδες στο αρµόδιο τµήµα της ∆ΟΥ. Πρέπει να το διαγράψω από την κατάσταση των αυτοκινήτων που µου εµφανίζεται; Πρώτα κάντε «διαγραφή της εγγραφής» και στη συνέχεια «εισαγωγή νέας εγγραφής», για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Στη λίστα που ανοίγει στη στήλη «Λόγος µη εφαρµογής αντικειµενικής δαπάνης» επιλέγετε «ακινησία». Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειες σας επιλέξτε «µεταφορά στη δήλωση». 15.Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική/συµπληρωµατική δήλωση Φόρου Εισοδήµατος µέσω internet; Η υπηρεσία TAXISnet δεν δέχεται τροποποιητικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήµατος. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρµόδια ∆ΟΥ µετά την οριστική εκκαθάριση της αρχικής -ηλεκτρονικά υποβληθείσας- φορολογικής σας δήλωσης, προσκοµίζοντας εκτυπωµένο αντίγραφό της. 16. Πότε δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου στην εκκαθάριση: ∆εν υπολογίζεται προκαταβολή όταν στο εκκαθαριστικό σηµείωµα περιλαµβάνονται ΜΟΝΟΝ εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες. 17. Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου; Η προκαταβολή φόρου για το εισόδηµα

Ανοιχτό το ενδεχόµενο παράτασης για υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόµενο παράτασης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Όπως επισηµαίνει ο Χ. Θεοχάρης, σε δηλώσεις του , εάν χορηγηθεί παράταση, τούτο θα γίνει για µία και µόνη φορά, ενώ ήδη καλύπτονται όλες οι εκκρεµότητες που ακόµη υφίστανται αναφορικά µε τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήµατος προηγουµένου έτους. «Ακόµη και στην περίπτωση που απαιτηθεί, η παράταση θα είναι για µια και µόνη φορά", σηµειώνει. Ως καταληκτική ηµεροµηνία, µέχρι αυτή την στιγµή, έχει προσδιοριστεί η 30η Ιουνίου. Παράλληλα, όπως πρόσθεσε, το βιβλίο οδηγιών για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης θα αναρτηθεί σήµερα στην ιστοσελίδα του TaxisNet, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα χορηγούν βεβαιώσεις για τα Ασφαλιστικά Ταµεία ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΝΑΤ, που ήδη αναρτούν τα σχετικά στοιχεία στο διαδίκτυο, ώστε να εξυπηρετούνται όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Το υπουργείο Οικονοµικών βρίσκεται σε συνεννόηση µε το τραπεζικό σύστηµα για το ζήτηµα.

του διανυόµενου κάθε φορά έτους υπολογίζεται στο 55% του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση. Εάν υπάρχουν τυχόν φόροι που έχουν παρακρατηθεί στη πηγή, αφαιρούνται από το ποσό που προκύπτει µετά την εφαρµογή του συντελεστή 55%. 18. Γιατί δεν έχω λάβει προεκτυπωµένο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος; Από τη φετινή χρονιά οι φορολογικές δηλώσεις όλων των φορολογούµενων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και εποµένως δεν θα αποσταλούν προεκτυπωµένα έντυπα. Ωστόσο µπορείτε, µέσω της εφαρµογής, να εκτυπώσετε κενά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 για δική σας χρήση. Εάν υπάρχουν µεταβολές στα στοιχεία σας (π.χ αλλαγή ∆ΟΥ, οικογενειακή κατάσταση) φροντίστε να ενηµερώσετε το τµήµα µητρώου της ∆ΟΥ πριν την υποβολή της δήλωσης. 19. Μπορώ να υποβάλω τη φορολογική µου δήλωση, για το οικονοµικό έτος 2013 ηλεκτρονικά αν δεν είµαι χρήστης της υπηρεσίας TAXISnet; ∆εν µπορείτε να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση, για το οικονοµικό έτος 2013, ηλεκτρονικά αν δεν είστε χρήστης της υπηρεσίας TAXISnet. Όσοι φορολογούµενοι υποχρεούνται για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική υποβολή και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη ∆ΟΥ για να παραλάβουν τον κλειδάριθµό τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Εγκαινιάζεται την Τρίτη 28 Μαου 2013 στις 8.30µ.µ. από το Εργαστήρι Πολιτισµού & Τεχνών η έκθεση ζωγραφικής,η οποία θα φιλοξενηθεί στο Κτίριο Μπουµπούση Κεντρική Πλατεία Μάνδρας ∆ιάρκεια έκθεσης έως 2 Ιουνίου 2013 Καθηµερινά 9.00 πµ12.00πµ & 6.00µµ-8.00µµ


Τρίτη 28 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Συνελήφθη 21χρονος ποδοσφαιριστής για κατοχή βεγγαλικών και κροτίδων στο Εθνικό Στάδιο Κορίνθου

Συνελήφθη προχθές το απόγευµα, στο Εθνικό Στάδιο Κορίνθου, όπου διεξαγόταν ο αγώνας µεταξύ Κορίνθου και Αστέρα Μαγούλας, ένας 21χρονος ηµεδαπός, αθλητής ποδοσφαιρικής οµάδας, για κατοχή βεγγαλικών και κροτίδων, καθώς και για παράβαση της Νοµοθεσίας για τον Αθλητισµό. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. , οι άνδρες του Αστυνοµικού Τµήµατος Κορίνθου, µετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέλαβαν τον 21χρονο, ο οποίος κατείχε εντός του αγωνιστικού χώρου σάκο, που περιείχε -24καπνογόνα και -23- κροτίδες µε φυτίλι, τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου. Η αστυνοµική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνοµικό Τµήµα Κορίνθου.

Τέλος στην καταβολή 100.000 συντάξεων Τέλος στην καταβολή 100.000 συντάξεων βάζει το υπουργείο Εργασίας, καθώς η διασταύρωση των στοιχείων που πραγµατοποιήθηκε έδειξε ότι οι δικαιούχοι δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προvποθέσεις. Οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να συµπληρώσουν ή να διορθώσουν λάθη που εντοπίστηκαν στο ΑΜΚΑ και στο ΑΦΜ µέχρι τις 9 ΜαEου, όµως όσοι δεν παρουσιάστηκαν στα Ταµεία δεν θα λάβουν τη σύνταξή τους γι αυτό το µήνα. Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να πάνε οι ίδιοι στα Ταµεία τους και να εισπράξουν από εκεί τις συντάξεις

τους και µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου θα πρέπει να έχουν διορθώσει τυχόν λάθη που υπάρχουν στις συντάξεις τους. Εφόσον λοιπόν διορθώσουν τα λάθη αυτά θα µπορέσουν να ξαναπληρωθούν από τον επόµενο µήνα. Παράλληλα, θα µειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις περίπου 25.000 διπλοσυνταξιούχων αφού για πρώτη φορά έγινε η διασταύρωση των στοιχείων. Πρόκειται για γιατρούς, µηχανικούς και δικηγόρους, οι οποίοι παίρνουν σύνταξη από το Ταµείο τους και µια δεύτερη από το ∆ηµόσιο ή από το ΙΚΑ.

Η συνέχεια από σελ. 3 Σύµφωνα µε τον ∆ήµο, ο ∆ιευθυντής Ασφάλειας και Υγιεινής ∆ιυλιστηρίων Νότου των ΕΛ.ΠΕ. απάντησε στο έγγραφο του ∆ήµου στις 17/5/2013 (ελήφθη 20/5/2013). Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται από το ∆ήµο Ελευσίνας , το έγγραφο των ΕΛ.ΠΕ. απαντάει σε δύο

µόνο από τα έξι ερωτήµατα που είχαν τεθεί και γι’ αυτό το λόγο ο ∆ήµος επιµένει και µε νέο έγγραφο ζητά απαντήσεις σε και στα υπόλοιπα ερωτήµατα που έχουν τεθεί και αφορούν το περιστατικό αυτανάφλεξης στη µονάδα των ΕΛΠΕ. Π. Μ.


Τρίτη 28 Μαου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ anetsak@yahoo.gr

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Β' ΕΘΝΙΚΗ Ο ΑΧΑΡΝΑ5ΚΟΣ

Μ

ε αντίπαλο οµάδα της Σούπερ Λιγκ θέλησε να γιορτάσει ο Αχαρνα¿κός την επιστροφή του µετά από 27 χρόνια στη Β' Εθνική! Οι "πράσινοι" το απόγευµα της Κυριακής αντιµετώπισαν σε φιλικό παιχνίδι τον Πανιώνιο και αναδείχθηκαν ισόπαλοι µε σκορ 1-1. Για την ιστορία το τέρµα της οµάδας του Μενίδιου σηµείωσε στο 3' ο Ντεντόπουλος, ενώ χρόνο συµµετοχής πήραν όλοι οι παίκτες που ήταν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.Πριν την έναρξη της αναµέτρησης έκαναν την εµφάνιση στο γήπεδο τα τµήµατα υποδοµών του Αχαρνα¿κού, τα οποία χειροκρότησαν οι περίπου 500 φίλαθλοι της οµάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο του Μενιδίου. Στην ανάπαυλα, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, κ. Ντούρος βράβευσε τη διοίκηση της οµάδας, ενώ οι "παλιοί", Αθανασόπουλος, Χριστόπουλος, Καλογερόπουλος και Μωυσιάδης έδωσαν αναµνηστική πλακέτα στον τεχνικό του συλλόγου, Μάκη Παπαδόπουλου.

Α Π Ο ΝΟ Μ Η ΑΠ Ο Ν Ο Μ Η Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Μ Ε Τ Ο Κ Υ Π Ε Λ ΛΟ

Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Η Α Π Ο Τ Ο ∆ Η Μ ΑΡ Χ Ο Α ΧΑ Ρ Ν Ω Ν Σ . Ν Τ Ο Υ Ρ Ο

Ο ΛΗ Η ΟΜ Α∆ Α

Μάλιστα, προηγήθηκε ευχαριστήριος λόγος προς τη διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τµήµα από τον παλαίµαχο παίκτη και υπεύθυνο τον ακαδηµιών, Κώστα Αγγελόπουλο.Μετά το τέλος φιλικής αναµέτρησης ο ∆ήµαρχος έκανε

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ Ο ΠΣΑΤ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Το οµόφωνο ψήφισµα της γενικής συνέλευσης των µελών του για την καταδίκη της βίας κατά των δηµοσιογράφων, έδωσε στη δηµοσιότητα η διοίκηση του ΠΣΑΤ. Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε αυτό: «Η Γενική Συνέλευση των µελών του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικών Συντακτών

την απονοµή του κυπέλλου στους παίκτες για την άνοδο, οι οποίοι µόλις το σήκωσαν ψηλά φώναξαν όλοι µαζί: "Αχαρνα¿κέ, Α' Εθνική θέλω να σε δω και να τρελαθώ!". Τις χαρές και τα πανηγύρια φιλάθλων και ποδοσφαιριστών

(ΠΣΑΤ) που διεξήχθη πρόσφατα, καταδικάζει οµόφωνα τις επιθέσεις κατά δηµοσιογράφων που έχουν σηµειωθεί τον τελευταίο καιρό, ακόµη και σε χώρους εργασίας (δηµοσιογραφικά θεωρεία και χώροι Τύπου γηπέδων, γραφεία εφηµερίδων κ.λ.π.). Η Γ.Σ. των µελών του ΠΣΑΤ εκφράζει την αγωνία της για τις επαναλαµβανόµενες επιθέσεις, που στόχο έχουν την τροµοκράτηση και τη χειραγώγηση των λειτουργών του Τύπου και πλήττουν βάναυσα την ελευθεροτυπία. Ζητά από τις αρµόδιες αθλητικές, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές να

συνόδευαν και πολλά πυροτεχνήµατα! Αξίζει να αναφέρουµε ότι έξω από το γήπεδο ο σύνδεσµος των οργανωµένων φιλάθλων του Αχαρνα¿κού "VALTOS 4" έψηνε αρνιά γιορτάζοντας µε αυτό τον τρόπο την επιστροφή της οµάδας στη Β' Εθνική!

λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της σωµατικής ακεραιότητας των δηµοσιογράφων και κατ’ επέκταση να προασπίσουν την ελεύθερη και ανεξάρτητη ενηµέρωση που αποτελεί πυλώνα του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. Η βία κατά δηµοσιογράφων και οι τελευταίες επιθέσεις που έχουν οµοθύµως καταδικαστεί από το σύνολο του δηµοσιογραφικού κόσµου και των υγιών φιλάθλων, θα είναι και ένα από τα θέµατα προσεχούς έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου».

ΦΙΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΗΦΑΙΣΤΟ Φιλικό αγώνα θα δώσει η γυναικεία οµάδα του Πήγασου Θριασίου την Τετάρτη στο γήπεδο Γ.Ρουµελιώτης, στις 19:00 µε αντίπαλο την οµάδα του ο Ηφαιστου Περιστερίου.


Τρίτη 28 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Στο Final 4 του κυπέλλου ο Σκακιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ελευσίνας!!! ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΑΕΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ Για πρώτη φορά στην ολιγόχρονη ιστορία του ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας θα συµµετέχει στο Final4 του κυπέλλου Αττικής. Μετά την δύσκολη πρόκρισή του στη φάση των 16 επί του Ο.Π.Α. Φιλοθέης, κατάφερε στη φάση των 8 να αποκλείσει ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου τον Φυσιολάτρη Νίκαιας. Στο final4 που θα διεξαχθεί το διήµερο 1 και 2 Ιουνίου, σε χώρο που δεν γνωρίζουµε ακόµα, θα βρεθεί αντιµέτωπος στα ηµιτελικά µε µια οµάδα από τις Α.Ε.Κ., Πανιώνιο και Παγκράτι. Στον τρίτο γύρο και στη φάση των 8 η οµάδα της Ελευσίνας προκρίθηκε οριακά επί του Ο.Π.Α Φιλοθέης µε 4-3 (κριτήριο Βερολίνου) µετά την ισοπαλία 2-2 που έληξε ο αγώνας. Ο Νίκος Τεπελένης είχε εύκολη νίκη επί του Αποστόλη Μενεκλή, ο Νίκος Κουρσάρης έφερε ισοπαλία µε τον Γιώργο Βλασσόπουλο, ο Κωνσταντίνος Ράγιος έφερε σηµαντική ισοπαλία µε τον Μιχάλη Παπουτσάκη και ο Σπύρος Λούρης δεν τα κατάφερε µε τον Βασίλη Γιόρντο. Στον τέταρτο γύρο και στη φάση των 8 η κλήρωση µας έφερε αντιµέτωπους µε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, τον Φυσιολάτρη Νίκαιας,

ΠΙΚΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Σ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ: “ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ” Ο πρόεδρος του Θρασύβουλου, Σωτήρης Μασούρης συνεχάρη τον Βύζαντα για τη δίκαιη παραµονή του! Ορισµένοι... προβλέπουν ένσταση της οµάδας της Φυλής σε βάρος του Βύζαντα Μεγάρων για προσφυγές που βαραίνουν τους «κιτρινόµαυρους», όµως την ίδια στιγµή ο Σωτήρης Μασούρης µε επίσηµη δήλωσή του συγχαίρει τους Μεγαρείς, αλλά και τις υπόλοιπες οµάδες, τηρώντας το fair play! Η δήλωση Μασούρη: «Θέλω να δώσω τα θερµότερα συγχαρητήρια στους Απόλλωνα Σµύρνης, Εργοτέλη και Καλλονή για την απευθείας άνοδο στη Super League. Επίσης, συγχαίρω τον Βύζαντα Μεγάρων που κέρδισε δίκαια την παραµονή του στην κατηγορία και εύχοµαι καλή επιτυχία στις οµάδες που θα µετάσχουν στα play off». Οι προπονήσεις µετά τον υποβιβασµό του Θρασύβουλου σταµάτησαν και πλέον οι «πράσινοι» καλούνται να προχωρήσουν σε µία σειρά ενεργειών, όπως είναι η εκκαθάριση. Η κατάσταση που βιώνει η οµάδα της Φυλής είναι πρωτόγνωρη για την ΠΑΕ και σύντοµα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για το µέλλον της. ***Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη διοικητική ηγεσία της ΠΑΕ Θρασύβουλος, αποκάλυψε ο Σωτήρης Μασούρης. Μία εικόνα πραγµατικά ισοδυναµεί µε χίλιες λέξεις... Ο Σωτήρης Μασούρης φανερά απογοητευµένος από την κατάληξη του αγώνα µε τα Ψαχνά και τον υποβιβασµό της οµάδας στη Football League 2, µπήκε µετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου στον αγωνιστικό χώρο και µε βλέµµα σχεδόν υγρό κοίταζε στο άπειρο έχοντας µόνο τη συνοδεία των µπεκ, που πότιζαν το γρασίδι. Η στεναχώρια και η πικρία του ολοφάνερη. Λίγα λεπτά πριν του ζητήσαµε να µας πει τις πρώτες σκέψεις του µετά το ατυχές αποτέλεσµα κόντρα στα Ψαχνά και µας αποκάλυψε ότι µάλλον αυτό, που έγινε σήµερα, ήταν το σηµάδι για να φύγει από το τιµόνι των «πράσινων». Ο πρόεδρος του Θρασύβουλου άφησε σαφείς αιχµές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί, που ήθελαν την παραµονή µέσα στην οµάδα ήταν πιο λίγοι από αυτούς που δεν την ήθελαν. Αναγνώρισε ότι ο Θρασύβουλος αποδείχθηκε λίγος και αγωνιστικά (ποδοσφαιριστές, τεχνική ηγεσία) και διοικητικά (αναφέρθηκε σε ορισµένους µετόχους) ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον Βύζαντα, αποκαλώντας το σύνολο των Μεγάρων µαχητές. Επίσης µας αποκάλυψε πως µετά το πέρας της αναµέτρησης, ήταν διατεθειµένος να µιλήσει στη συνέντευξη

αλλά οι σκακιστές της οµάδας της Ελευσίνας έκαναν για άλλη µια φορά το θαύµα τους. Ο µέσος όρος των σκακιστών της οµάδας της Νίκαιας ήταν 2294 και των σκακιστών του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας 2052!!! Το σκορ ξεκίνησε αρνητικά µε ήττες του FM Στάθη Γαζή (2279) από τον παλιό µαθητή του GM Σπύρο ΚαπΓ ΑΖ Η Σ -Τ Ε Π ΕΛ ΕΝ ΗΣ νίση (2451) και του Νίκου Κουρσάρη (1808) από τον 'Αλκη Καφώρο (2161). Στη συνέχεια όµως ήρθαν οι νίκες του Σπύρου Λούρη (2003) επί του Παναγιώτη Μιχαλάκου (2162) και του Νίκου Τεπελένη (2107) επί του Γιώργου Γκούµα (2410) που είναι και η πιο σηµαντική σκακιστικά νίκη του Νίκου µε τα "χρώµατα" του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας. Έτσι το τελικό σκορ 2-2 του αγώνα και το 5-5 σύµφωνα µε το κριτήριο του Βερολίνου, έδωσε την πρόκριση στον Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας επειδή στην πρώτη σκακιέρα είχε το µαύρο χρώµα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους σκακιστές που συνέλαβαν σε αυτή τη προσπάθεια και σε αυτό το αποτέλεσµα. Ευχόµαστε κάθε τύχη στο final4 και πάνω από όλα να χαρούν όσοι συµµετέχουν αυτή την σπουδαία εµπειρία. Τύπου για την υπόθεση του Κόµπο και την αφαίρεση των βαθµών, καθώς είχε αποφασίσει να πάει το θέµα στα άκρα. Αλλά όπως µας είπε χαρακτηριστικά, όταν δεν µπορείς να κερδίσεις αυτόν το χαλαρό Ηρακλή Ψαχνών, προφανώς δεν είναι ηθικό να διεκδικήσεις τη σωτηρία σου δικαστικά και έτσι κάπου εδώ όλα τελειώνουν... Όσο για την επόµενη µέρα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Θρασύβουλος τόνισε ότι ουδέν κακόν αµιγές καλού, γνωρίζοντας ότι η οµάδα στη Football League 2 θα καθαρίσει από τα χρέη και ως εκ τούτου θα έχει την ευκαιρία να ορθοποδήσει ξανά, σε πιο στέρεες βάσεις αυτή τη φορά. *** Να σηµειωθεί πως ο Σωτήρης Μασούρης θα παραχωρήσει µία απολογιστική συνέντευξη τις επόµενες ηµέρες, όπου θα τοποθετηθεί και επίσηµα για το µέλλον του Θρασύβουλου αλλά και το δικό του στην προεδρία του συλλόγου.

Β. ΒΟΥΖΑΣ: <<ΜΑΥΡΗ ΣΕΛΙ∆Α>> Ο Βασίλης Βούζας αναγνώρισε πως ο Θρασύβουλος αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων στον αγώνα µε τα Ψαχνά και έκανε λόγο για µαύρη σελίδα στην ιστορία της οµάδας, µετά τον υποβιβασµό στη Football League. Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού του Θρασύβουλου: «Ηµασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ηταν ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για εµάς και έπρεπε να πάρουµε τη νίκη. Παρότι προσπαθήσαµε δεν τα καταφέραµε και γράφτηκε έτσι µία µαύρη σελίδα στην ιστορία της οµάδας. Ο Θρασύβουλος οχτώ χρόνια στις επαγγελµατικές κατηγορίες προάγει ποδοσφαιρικό πολιτισµό. Σήµερα όµως δυστυχώς βρίσκεται στη θέση του υποβιβασµού. ∆εν ξέρω τι πρέπει να γίνει ώστε να σταθεί στα πόδια της ξανά η οµάδα. Θα πρέπει αυτοί που ασχολούνται να κάνουν τον απολογισµό να δουν τι έφταιξε και να φτιάξουν το µέλλον της οµάδας. Εύχοµαι στον Ηρακλή να έχει µία ακόµη καλύτερη χρονιά του χρόνου». Σε ερώτηση του Flnews αν προτίθεται να συνεχίσει στο Θρασύβουλου και στη Football League 2, αν ασφαλώς του ζητηθεί από τη διοίκηση, µας είπε: «Αυτή τη στιγµή θεωρώ πως το έργο µου είναι αποτυχηµένο. Εχω αρκετό µερίδιο σε αυτό τον υποβιβασµό. Πρέπει να ηρεµήσω, να δω λογικά τα πράγµατα και µετά θα αποφασίσουµε τι πρέπει να γίνει». Το κλίµα στα αποδυτήρια ασφαλώς ήταν βαρύ και κανένας ποδοσφαιριστής δεν βρήκε το κουράγιο να µιλήσει στη συνέντευξη Τύπου. Ούτε καν ο αρχηγός, Γιώργος Σύρος, που είχε κάτσει περίλυπος, µε σκυµµένο το κεφάλι, στα σκαλάκια της αίθουσας, που φιλοξενεί στο γήπεδο της Φυλής τις συνεντεύξεις Τύπου. Παντού φιγούρες στεναχωρηµένες. Χαρακτηριστικό ήταν άλλωστε ότι µε το τελικό σφύριγµα αρκετοί παίκτες έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το κεφάλι τους.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΙΟΝΑΣ: <<ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ>>

Η οµάδα του Αστέρα Μαγούλας πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της, την συµµετοχή της στη Β' Εθνική κατηγορία. Ο τεχνικός των "κυανόλευκων", Αντώνης Πριόνας µετά το τέλος του µατς ήταν λιτός στις δηλώσεις τους, λέγοντας τα εξής: "Συγχαρητήρια στη διοίκηση, στους φιλάθλους και στους ποδοσφαιριστές για την επίτευξη του στόχου της ανόδου! Πριν από ένα χρόνο θα µιλάγαµε για το πως θα σώσουµε την οµάδα και τώρα µιλάµε για τον προβιβασµό της!" *** Με πρωτοβουλία του Γενικού Αρχηγού της Κορίνθου, Κυριάκου Καρασταµάτη συγκεντρώθηκαν τα χρήµατα για τους διαιτητές απο την Ανατολική Αττική (Μάλαµας-Λάµπρου-∆ουλγεράκης . Μάλιστα, αυτός ήταν ο βασικός λόγος που καθυστέρησε για 33 λεπτά η έναρξη του µατς, και όχι ότι συνεπλάκησαν οι φίλαθλοι των δύο οµάδων. ***Αρκετοί φίλαθλοι απο την Μαγούλα βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου της Κορίνθου και στο τέλος πανηγύρισαν τη νίκη της οµάδος τους.

ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΟΦΑΣ: ∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΜΑΣ Ικανοποιηµένος απο την παραµονή της οµάδας του εµφανίστηκε ο προπονητής του Βύζαντα Μεγάρων Μίλτος Γκόφας: «Τελειώσαµε την χρονιά πετυχαίνοντας κάτι το αδύνατο, καθώς σωθήκαµε. Μέρα µε τη µέρα θα συνειδητοποιήσουµε τι κάναµε. Όταν ήρθα στην οµάδα τα πράγµατα ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολα. Προσπάθησα να τους δώσω και να πιστέψουν στην σωτηρία και τους ευχαριστώ, γιατί αφοσιώθηκαν στο στόχο µας. Καταφέραµε και σωθήκαµε. Ευχαριστώ την διοίκηση, γιατί µε εµπιστεύτηκε σε µια πολλή δύσκολη χρονιά. Καταφέραµε να τερµατίσουµε και µε διαφορά πάνω από τρεις βαθµούς από τον Θρασύβουλο, γιατί θα είχαν ως δικαιολογία την αφαίρεση βαθµών. Το µατς δεν ήταν εύκολο, γιατί η Αναγέννηση Επανοµής είναι µια αξιόλογη οµάδα». Όσο για το µέλλον του στην οµάδα, είπε: «Προς το παρόν χαιρόµαστε για αυτό που πετύχαµε. Στόχος µας ήταν η παραµονή της οµάδας µας στην κατηγορία, παρά τις καθηµερινές δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε».

Χ. ΠΟΥΡΗΣ: <<ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ>> Ο τερµατοφύλακας Χρήστος Πουρής που ήταν απο τους βασικούς συντελεστές της πορείας και της παραµονής είπε: «Συγχαρητήρια σε όλους. Σωθήκαµε παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μας βοήθησαν και τα παιδιά που φύγανε τον ∆εκέµβρη από την οµάδα, αλλά και όλοι οι προπονητές που πέρασαν φέτος. Πολλοί λέγανε ότι θα έπεφτε ο Βύζας σίγουρα, αλλά εµείς τους αποδείξαµε το αντίθετο. Πετύχαµε κάτι δύσκολο. Κάτι ακατόρθωτο. Έµεινα τον χειµώνα στην οµάδα γιατί πίστεψα στην οµάδα και δικαιώθηκα».


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τρίτη 28 Μαου 2013

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Στρατιωτική δύναµη ταχείας αντίδρασης δηµιουργούν οι Αφρικανοί Οι ηγέτες των χωρών - µελών της Αφρικανικής Ένωσης αποφάσισαν σήµερα να δηµιουργήσουν «άµεσα» µια παναφρικανική, στρατιωτική δύναµη ταχείας αντίδρασης µε σκοπό την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που αφορούν στον τοµέα της ασφάλειας σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Η εν λόγω απόφαση ήρθε µε καθυστέρηση δέκα περίπου ετών και έπειτα από εκκλήσεις πολλών Αφρικανών ηγετών για τη δηµιουργία µιας αφρικανικής, αµυντικής ένωσης, λόγω των δεκάδων συγκρούσεων που «απειλούν» την Αφρική. Πάντως, σύµφωνα µε σχέδιο απόφασης της συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης, το οποίο επικαλείται το Reuters, η δύναµη αναµένεται να συγκροτηθεί στη βάση της εθελοντικής προσφοράς στρατιωτών, εξοπλισµού και πόρων από τα κράτη-µέλη της Αφρικανικής Ένωσης. Στην Κύπρο την Τετάρτη ο πρόεδρος της ΕΤΕπ

«Πέφτουν» οι υπογραφές για δάνειο 100 εκατ. ευρώ Επίσηµη επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγµατοποιεί από την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ευρωπα¿κής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Βέρνερ Χόιερ. Σύµφωνα µε πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο κ. Χόιερ θα συναντηθεί την Πέµπτη στις 12:00 µε τον υπουργό Οικονοµικών Χάρη Γεωργιάδη, ενώ θα ακολουθήσει στις 12:30 η υπογραφή της συµφωνίας για πρόσθετο δάνειο προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Στις 18:30 της Πέµπτης θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Η αναχώρηση του από την Κύπρο είναι προγραµµατισµένη για την Πέµπτη το βράδυ. Υπενθυµίζεται ότι η ΕΤΕπ ενέκρινε περί τα τέλη Απριλίου πρόσθετο δάνειο, συνολικού ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

ΕΕ: Σε αδιέξοδο η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας Στο χθεσινό Συµβούλιο Σύνδεσης, η ΕΕ διαπίστωσε ότι η Τουρκία αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και δεν έχει κάνει καµία πρόοδο για εξοµάλυνση σχέσεων µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η διαδικασία της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ παραµένει σε αδιέξοδο εξαιτίας της άρνησης της Άγκυρας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ανακοίνωσαν σήµερα οι Ευρωπαίοι στο τέλος µιας συνόδου στις Βρυξέλλες µε τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Αχµέτ Νταβούτογλου. «Η ΕΕ διαπιστώνει µε πολλή λύπη πως, παρά τα επανειληµµένα αιτήµατά της, η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το συµβούλιο κρατών της ΕΕ. «Η ΕΕ διαπιστώνει επίσης πως η Τουρκία δεν έχει κάνει καµιά πρόοδο προς την εξοµάλυνση των σχέσεών της µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία», το βόρειο τµήµα της οποίας κατέχουν από το 1974 τα τουρκικά στρατεύµατα, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η ΕΕ δήλωσε πάντως έτοιµη να προβεί σε µια χειρονοµία. «Ελπίζουµε ότι θα µπορέσουµε να ανοίξουµε τον Ιούνιο ένα νέο κεφάλαιο συζήτησης, το κεφάλαιο 22 που αφορά την περιφερειακή πολιτική», ανακοίνωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της

ιρλανδικής διπλωµατίας Ίµον Γκίλµορ, η χώρα του οποίου ασκεί ως τις 30 Ιουνίου την προεδρία των υπουργικών συνόδων της ΕΕ. Η Τουρκία όµως πρέπει να δείξει καλή θέληση, επέµεινε ο ευρωπαίος επίτροπος αρµόδιος για τη ∆ιεύρυνση Στέφαν Φίλε. «Το κλειδί για τη βελτίωση των διαπραγµατεύσεων είναι το πρόσθετο πρωτόκολλο που συνήφθη µε την ΕΕ» και το οποίο η Τουρκία πρέπει να υπογράψει και να θέσει σε εφαρµογή.

Ιαπωνία: 30 εργαζόµενοι εκτέθηκαν σε ακτινοβολία σε πυρηνικό εργοστάσιο Η Ιαπωνική Υπηρεσία Ατοµικής Ενέργειας (JAEA) ανακοίνωσε ότι 30 ερευνητές εκτέθηκαν σε ακτινοβολία στη διάρκεια συµβάντος σε πυρηνικό εργοστάσιο, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον αρχικό απολογισµό µε τέσσερις ερευνητές. Το συµβάν σηµειώθηκε την Πέµπτη στο εργαστήριο πυρηνικής φυσικής της Τοκα¿µούρα (120 χλµ. βορειοανατολικά του Τόκιο), τη στιγµή που οι επιστήµονες έστελναν µια ακτίνα πρωτονίου σε χρυσό στο πλαίσιο ενός πειράµατος επιτάχυνσης µορίων. Πενήντα πέντε εργαζόµενοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγµή στις εγκαταστάσεις όταν εκδηλώθηκε το πρόβληµα εξαιτίας µιας υπερθέρµανσης. Σύµφωνα µε την JAEA, δύο ερευνητές εκτέθηκαν σε ακτινοβολίες 1,7 mSv (µιλισιβέρτ), δηλαδή ποσοστό πρόσληψης ακτινοβολίας λίγο παραπάνω από το αντίστοιχο µιας ακτινοσκοπικής εξέτασης. «Η κατάστασή τους δεν εµπνέει καµιά ανησυχία από ιατρικής άποψης», εξήγησε εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Η ∆ιεθνής Επιτροπή Ραδιολογικής Προστασίας συνιστά την αποφυγή πρόσληψης ετήσιας δόσης άνω του 1 mSv, ωστόσο εκτιµά ότι µια έκθεση µικρότερη των 100 mSv ετησίως δεν συνιστά, στατιστικά, έναν κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου.

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ζωή στην ύπαιθρο δεν µας προστατεύει από τα καρδιαγγειακά νοσήµατα Αν και ζουν κοντά στη φύση, µε ένα χαλαρό ρυθµό ζωής, οι κάτοικοι της Ελαφονήσου Λακωνίας, στην πλειοψηφία τους έχουν περιττά κιλά, πάσχουν από υπέρταση και έχουν υψηλή χοληστερόλη, σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία της πενταετούς µελέτης PERSEAS, που εκπονεί η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήµατα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν). Η PERSEAS [Prospective Evaluation of vascular Risk Surrogates: the Elafonisos Area Study] αποτελεί την πρώτη µελέτη που σε βάθος χρόνου καλείται να αποτυπώσει τους καρδιοµεταβολικούς παράγοντες κινδύνου ενός πληθυσµού. Παρόµοιες µελέτες παρατήρησης έχουν γίνει σε διαφορετικά µέρη της Ελλάδας, όπως είναι οι ATTICA και IKARIA, οι οποίες όµως, τουλάχιστον εξ’ αρχής, δεν είχαν προοπτικό σχεδιασµό, καθώς επίσης και µελέτες που στόχευαν αποκλειστικά στην υπέρταση όπως οι DIDIMA, HYPERTENSHELL και NAOUSA. Σε αντίθεση µε όλες τις προηγούµενες µελέτες, ο PERSEAS στοχεύει στο σύνολο των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (υπέρταση,υπερλιπιδαιµία, διαβήτης, παχυσαρκία) σε συνάρτηση µε τις συνήθειες ζωής (κάπνισµα, άσκηση, διατροφή, συνήθειες ύπνου) του πληθυσµού της Ελαφονήσου. Επίσης, σε βάθος χρόνου ο PERSEAS θα καταγράφει ανά έτος τις µεταβολές των παραγόντων κινδύνου

και τις συνήθειες του τρόπου ζωής. Τέλος, η ετήσια αλληλεπίδραση της ιατρικής οµάδας του προγράµµατος PERSEAS µε τον πληθυσµό της Ελαφονήσου µέσω εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα υγείας, στοχεύει στη βελτίωση της πρωτογενούς πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Η µελέτη H πρώτη επιστηµονική επίσκεψη της ερευνητικής οµάδας του PERSEAS στην Ελαφόνησο πραγµατοποιήθηκε στις 8-13 Οκτωβρίου 2012 και µε βάση το σχεδιασµό της µελέτης, η επίσκεψη αυτή θα επαναλαµβάνεται κάθε έτος περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Οι ερευνητές, στην πρώτη τους επίσκεψη στο νησί, είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν και να ενηµερώσουν σε θέµατα καρδιαγγειακής πρόληψης περισσότερα από 400 άτοµα. Από στατιστικής άποψης, τα αποτελέσµατα της µελέτης PERSEAS µπορούν, ποιοτικά και ποσοτικά, να γενικευτούν στο σύνολο του ελληνικού πληθυσµού µε στατιστική απόκλιση 5 ποσοστιαίων µονάδων χωρίς σηµαντικό κίνδυνο σφάλµατος ή διαφοροποιήσεων. Τα πρώτα αποτελέσµατα Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσµού των περίπου 1.000 κατοίκων της Ελαφονήσου. Ο µέσος όρος ηλικίας είναι τα 52 έτη, ενώ το 31% του πληθυσµού είναι άνω των 65. Το 60% δηλώνει ότι κοιµάται το µεσηµέρι, το 30% καπνίζει, ενώ µόνο το 1/3 του πληθυσµού υιοθετεί καθηµερινή άσκηση (κυρίως περπάτηµα). Περισσότεροι από το 70% έχουν υπερβάλλον βάρος,

22% είναι παχύσαρκοι και 14% νοσηρώς παχύσαρκοι. Το 25% κάνει καθηµερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, τα όσπρια καταναλώνονται από το 70% των νησιωτών τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα, ενώ για τους περισσότερους τα ψάρια αποτελούν σταθερή διατροφική συνήθεια τις περισσότερες ηµέρες της εβδοµάδας. Αντιθέτως, περισσότεροι από το 50% καταναλώνουν κόκκινο κρέας 1-2 φορές εβδοµαδιαίως, ενώ µε την ίδια συχνότητα καταναλώνει άσπρο κρέας (κυρίως πουλερικά) το 60%. Το ελαιόλαδο αποτελεί βασική διατροφική συνήθεια στο σύνολο των ερωτηθέντων, όµως δεν ισχύει το ίδιο και για τα γαλακτοκοµικά. Στο πλαίσιο των παραδοσιακών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, το37,5% του πληθυσµού γνωρίζει ότι πάσχει από υπέρταση, το 37% γνωρίζει ότι πάσχει από κάποιας µορφής δυσλιπιδαιµία, ενώ το 10% γνωρίζει ότι έχει σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Επιπλέον, το 10% του πληθυσµού έχει ιστορικό στεφανιαίας νόσου, 11% περιφερικής αγγειακής νόσου και µόλις 3% αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Άρα στο µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της Ελαφονήσου (περίπου 90%, σε αυτούς δηλαδή που δεν έχουν υποστεί κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο) µπορούν να εφαρµοστούν µέτρα πρωτογενούς πρόληψης, ενώ στους υπόλοιπους (περίπου 10% του πληθυσµού που ήδη έχουν υποστεί καρδιαγγειακό επεισόδιο) η συνεχής ευαισθητοποίηση πάνω σε θέµατα καρδιαγγειακής υγείας µπορεί να συµβάλλει στη βελτιστοποίηση της δευτερογενούς πρόληψης. Η µελέτη PERSEAS πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, του ∆ήµου Ελαφονήσου, την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας.


Τρίτη 28 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α Αποτελέσµατα αστυνοµικών ελέγχων από 18.05.2013 έως 24.05.2013 στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» Ανακοινώνεται ότι κατά το διάστηµα από 18.05.2013 έως 24.05.2013, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς», που πραγµατοποιήθηκε στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, σηµειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: • Συνελήφθησαν 15 αλλοδαποί γιατί δεν πληρούσαν τις νόµιµες προÀποθέσεις για την παραµονή τους στη χώρα, καθώς και για άλλες παραβάσεις του Νόµου περί Αλλοδαπών. • Συνελήφθησαν 3 άτοµα (ηµεδαποί και αλλοδαποί) για παραβάσεις του Νόµου περί Ναρκωτικών, παραβάσεις του Νόµου περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και λοιπά αδικήµατα. • Κατασχέθηκαν 2.204 είδη λαθρεµπορίου και παρεµπορίου (τσιγάρα, είδη ρουχισµού, κλεψίτυπα CD – DVD’s κ.ά). Σηµειώνεται ότι από την έναρξη της επιχείρησης έχουν συλληφθεί 5.383 αλλοδαποί, γιατί δεν πληρούσαν τις νόµιµες προÀποθέσεις παραµονής στη χώρα, καθώς και για άλλες παραβάσεις του Νόµου περί Αλλοδαπών.

ΥΠΟΙΚ: Επιβεβληµένο το αυτόφωρο για χρέη µεγαλύτερα των 150.000 ευρώ Την εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την αυτόφωρη διαδικασία σε περιπτώσεις διακράτησης ΦΠΑ ή ΦΚΕ, υπενθυµίζει ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Μαυραγάνης, για τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίζονται οι µεγάλοι οφειλέτες. «Εν όψει του αριθµού των αδικηµάτων φοροδιαφυγής, πρόδηλη παρίσταται η αναγκαιότητα ιεραρχήσεως και ταξινοµήσεως κατά το οικονοµικό τους µέγεθος, προηγουµένων πάντοτε των κακουργηµατικών πράξεων µεγάλου αντικειµένου» αναφέρει, στην απάντησή του, ο κ. Μαυραγάνης. Επισηµαίνει, παράλληλα, ότι «σύµφωνα µε την

άποψη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έχει διατυπωθεί σε εγκύκλιο προς τους ∆ιευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και δι΄ αυτών προς τους ∆ιευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, η εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας είναι απολύτως επιβεβληµένη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ύψος του διακρατηθέντος ποσού ΦΠΑ, ΦΚΕ κλπ υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 75.000 ευρώ, πέραν του οποίου η πράξη καθίσταται κακούργηµα, ή το ύψος του βεβαιωµένου χρέους που δεν έχει καταβληθεί υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες παρίσταται η αναγκαιότητα ιεραρχήσεως». Την ερώτηση είχε υποβάλλει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βασίλης Καπερνάρος.

Συνελήφθη στα Πετράλωνα «δράκος» εφιάλτης για 21 κορίτσια Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης, εχθές, ενός 40χρονου Έλληνα στα Πετράλωνα, ο οποίος τα τελευταία πέντε χρόνια φέρεται να έχει ασελγήσει σε βάρος 21 ανήλικων κοριτσιών ηλικίας 8-14 ετών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύµφωνα µε την αστυνοµία ο 40χρονος παραµόνευε τα ανυποψίαστα θύµατά του την ώρα που αυτά έφευγαν από τα σχολεία τους. Τα ακολουθούσε κινούµενος πάντα µε µοτοσικλέτα και πάντα φορώντας κράνος προκειµένου να µην είναι δυνατόν τόσο στα θύµατα όσο και σε περαστικούς να αποµνηµονεύσουν τα χαρακτηριστικά του. Ακόµα πιο σοκαριστικός είναι ο τρόπος που έπειθε τα θύµατά του καθώς δεν δίσταζε να υποδυθεί τον αστυνοµικό προκειµένου να µπει µαζί τους στις πολυκατοικίες όπου διέµεναν. Εκεί αφού έδειχνε κάποια έγγραφα υποστηρίζοντας ότι κάνει έλεγχο για κλοπή στο σχολείο ή διακίνηση ναρκωτικών, εγκλώβιζε τα κοριτσάκια σε απόµερο σηµείο της πολυκατοικίας και ικανοποιούσε τις αρρωστηµένες ορέξεις του. Ο 40χρονος είχε, µάλιστα, βεβαρηµένο παρελθόν καθώς τη δεκαετία 1995 - 2005 είχε συλληφθεί και καταδικαστεί δύο φορές για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων ηλικίας κάτω των 12 ετών. Σε βάρος του σχηµατίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

27 - 31 ΜΑΟΥ 2013 ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ. Ο ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Λιόσης Γεώργιος µέλος της Ελληνικής ∆ερµατολογική Εταιρείας θα εξετάζει ∆ΩΡΕΑΝ κατόπιν ραντεβού ενδιαφερόµενους για πιθανό µελάνωµα ή άλλη µορφή καρκίνου του ∆ερµατος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων επί των κτηµατογρηφικών διαγραµµάτων & πινάκων στις προς πολεοδόµηση περιοχές Πάτηµα II και επέκταση της περιοχής Πάτηµα Ι της ∆.Ε. Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας. Καλούνται οι κύριοι ή νοµείς των ακινήτων στις περιοχές Πάτηµα ΙΙ και επέκταση της περιοχής Πάτηµα Ι της ∆.Ε. Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας, να προσέλθουν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ελευσίνας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, προκειµένου να υποβάλουν την προβλεπόµενη µε την 1.β. του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 93027/7158/15-11-1994 Υπουργικής Απόφασης

17 . 4 . 13

ΕΛΛΑ∆Α Από 18,5 δισ. το 2009 Στα 13,7 δισ. το κόστος µισθοδοσίας στο ∆ηµόσιο Το ύψος των αµοιβών µισθοδοσίας και πρόσθετων παροχών των υπαλλήλων που πληρώνονται από τον Τακτικό ΠροÀπολογισµό (υπουργεία, περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων, περιφερειακές διοικήσεις, περιφέρειες, πανεπιστήµια, νοσοκοµεία κλπ) για τα έτη 2005- 2012, διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Στα¿κούρα. Τα ποσά της µισθοδοσίας διαµορφώθηκαν ως εξής: Το 2005 το ποσό αυτό διαµορφώθηκε στα 13,9 δισ. Το 2006 το ποσό διαµορφώθηκε στα 14,6 δισ. ευρώ. Το 2007 στα 15,5 δισ. ευρώ. Το 2008 στα 16,6 δισ. ευρώ. Το 2009 στα 18,5 δισ. ευρώ. Το 2010 στα 16,4 δισ. ευρώ. Το 2011 στα 15,1 δισ. ευρώ. Το 2012 (προσωρινά στοιχεία) στα 13,7 δισ. ευρώ. Στο έγγραφο επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχουν στην 24η ∆ιεύθυνση Λογαριασµών ∆ηµοσίου διαθέσιµα στοιχεία για τον αριθµό των δικαιούχων υπαλλήλων, ούτε για το ύψος της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του λοιπού ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Τα στοιχεία είχε ζητήσει ο βουλευτής της Ν∆ Ευάγγελος Μπασιάκος.

Όχι της ∆ΗΜΑΡ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ «Οχι» στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ λέει η ∆ηµοκρατική Αριστερά καθώς, όπως υπογραµµίστηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στελέχη του κόµµατος στη Θεσσαλονίκη, το τίµηµα που θα εισπράξει το ΤΑΙΠΕ∆ είναι µηδαµινό και δεν έχει δηµοσιονοµική αξία. Η ∆ΗΜΑΡ τάσσεται επίσης, υπέρ τη διενέργειας του σχετικού δηµοψηφίσµατος, αφού όµως πρώτα εκδοθούν τα απαραίτητα Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Στη συνέντευξη Τύπου ο γραµµατέας της Πολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης της ∆ΗΜ.ΑΡ. Παναγιώτης ∆ηµητρακάς, οι βουλευτίνες Ασηµίνα Ξηροτύρη (Α΄Θεσσαλονίκης), Κατερίνα Μάρκου (Β΄Θεσσαλονίκης), ο Σωτήρης Σιωµάδης από τη Γραµµατεία Περιβάλλοντος και ο Κώστας Κουτρούκης, που συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑΘ εκ µέρους της ∆ΗΜ.ΑΡ, τόνισαν πως η ΕΥΑΘ είναι υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση και µπορεί από µόνη της να αντιµετωπίζει το πρόβληµα των επενδύσεων για συντήρηση και ανανέωση του δικτύου ύδρευσης.

∆ήλωση ιδιοκτησίας επί των κτηµατογραφικών διαγραµµάτων και πινάκων, της παραπάνω αναφερόµενης περιοχής όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραµµάτων και πινάκων. Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται σε φάκελο µε την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν µαζί τους σύµφωνα µε την 90327/7188/15-11-94 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 877Β/25-11-94) είναι: 1. .Φωτοαντίγραφο (µη επικυρωµένα) Συµβολαίου του σηµερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών µέχρι την ηµεροµηνία 10-3-82 και τα συνοδεύοντα αυτό τοπογραφικά διαγράµµατα. 2.Φώτοαντίγραφα Πιστοποιητικού Μεταγραφής βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων ιδιοκτησίας.

3.Αντίγραφα µερίδων όλων των ιδιοκτητών σηµερινών και µέχρι την ηµεροµηνία 10-3-82. 4.Αντίγραφο Αποσπάσµατος Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος από το Κτηµατολογικό Γραφείο Ελευσίνας, Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας ορίζεται σε 15 εργάσιµες ήµερες από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης και θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας στο ∆ηµαρχείο επί της οδού Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρας ( υπευθ, κ. Ευάγγελος Ζήσης 1ος όροφος ). Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τον Ν,2242/94(ΦΕΚ 162Α/3-10-94), η 6ε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παρ. 5 του αρθρ. 6 του παραπάνω νόµου για την ιδιοκτησία. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ


Τρίτη 28 Μαου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταuκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (23.1.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα¿σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο¿ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744 (19.10.12)

Ενοικιάζεται καινούριο διαµέρισµα 105 τ.µ., πλησίον πλατείας Ασπροπύργου, µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και δύο µπάνια στην τιµή των 400 ευρώ. Τηλ. 6972013169, 6932616395

Ενοικιάζεται στην οδό Νικολα¿δου 92 στην Ελευσίνα, κατάστηµα ισογείου 230 τ.µ.. Πληροφορίες στο 6932267168 (10.12)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11) Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για όλες τις τάξεις σε τιµές προσιτές. Τηλ. 6944132114 (7.11.12) Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 (13.2.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9)

(15.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο¿ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12) Πωλούνται 2 οικόπεδα από ιδιώτη στην περιοχή της Μαγούλας 650 µ. και 440 µ., γωνιακά και άρτια οικοδοµήσιµα µε 250 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τηλ. 6944158140 Παπανικολάου Ευάγγελος (17.9)

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΠΡΟ ΣΩΠΙΚ Ο Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προlπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα -Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω¿νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία µε συστάσεις ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τηλ. 6987384980 (7.1.13)

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε

15.1.13

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως τις 31 Μα(ου 2013

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 15.5

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905 (5.4.13)

(11.10)

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483

10..7.12


Τρίτη 28 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑSΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

1 5 . 4 .1 3

ΤΕ ΧΝΙ ΚΟ ΓΡΑΦΕ ΙΟ

Γε ώργ ι ος Γιο υρµ ετ ά κη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα

Τηλ.: 210 5572047

Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 -6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

6932638453 Ειρήνης 26 (18.3.13)

- Ασπρόπυργος 16.11.12 (1.13)

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης


Τρίτη 28 Μαου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ ΙΝ Ω Α Ι Μ Α - ∆ ΙΝ Ω Ζ Ω Η! - ∆ιήµερη εθελοντική αιµοδοσία στον δήµο Φυλής Η ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Φυλής, σε συνεργασία µε το Θριάσιο Νοσοκοµείο, και γνωρίζοντας ότι ο εθελοντισµός είναι µια µορφή ενεργού συµµετοχής του πολίτη, όπου µε τη συµβολή του µπορούν να αντιµετωπιστούν ανάγκες καθηµερινής ζωής, καλεί τους συµπολίτες µας να δώσουν µήνυµα πρόληψης και ελπίδας, συµµετέχοντας στην Εθελοντική Αιµοδοσία που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 29 & Πέµπτη 30 ΜαEου 2013, από τις 9:30 π.µ. έως 13:00 µ.µ. στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» (∆ηµαρχείο), ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. Ας µην ξεχνάµε πως η αιµοδοσία είναι µια ευγενική πράξη, αφού το αίµα δεν παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, µόνο προσφέρεται! ***Ο ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ*** Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΡΟΛΙΑΣ

∆άνεια ἐως 30.000 ευρώ για µικρές τουριστικές επιχειρήσεις Από την 31η Μαuου θα µπορούν µικρές και πολύ µικρές νησιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις να απευθύνονται στις τράπεζες που συνεργάζονται µε το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης για παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης και χρηµατοδότηση επενδύσεων, µε τετραετή περίοδο αποπληρωµής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις µε έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι µηδενικό. Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% τουλάχιστον θα το εισφέρει η επιχείρηση πριν την εκταµίευση. Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάµενες επιχειρήσεις όλων των νοµικών µορφών, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, τουριστικά πρακτορεία και επιχειρήσεις εστίασης. Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτή έως ότου καλυφθεί ο προvπολογισµός της δράσης, συνολικού ύψους 80 εκατοµµυρίων ευρώ. Τα δάνεια πάντως πρέπει να έχουν εκταµιευθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2013. Οι τράπεζες θα αναλαµβάνουν την υποδοχή των αιτηµάτων, θα ελέγχουν τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό τους σχέδιο και θα απευθύνουν προς το ΕΤΕΑΝ «σύσταση συνεργασίας µε την επιχείρηση», αναφορικά µε την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει το δάνειο. Τα δάνεια θα εκταµιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και χωρίς προσηµείωση ακινήτου ή άλλες εµπράγµατες εξασφαλίσεις αλλά µε προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Προσοχή στους κερδοσκόπους σε βάρος δανειοληπτών

«Προσοχή» συστήνει η ΕΚΠΟΙΖΩ στους υπερχρεωµένους δανειολήπτες, προειδοποιώντας τους πως παρατηρείται ραγδαία εξάπλωση της δράσης «διαµεσολαβητών» ρύθµισης χρεών που κερδοσκοπούν εις βάρος των καταναλωτών. Όπως κάνει γνωστό, λαµβάνει καθηµερινά δεκάδες καταγγελίες καταναλωτών για γραφεία συµβούλων που, χωρίς καµία νοµιµοποίηση, ζητούν υπέρογκα χρηµατικά ποσά ανά οφειλέτη για τη «διαµεσολάβηση» για εξωδικαστικές ρυθµίσεις και παροχή συµβουλών σε σχέση µε το νόµο για τη ρύθµιση οφειλών. Μάλιστα, καταγγέλλεται ότι τα γραφεία αυτά καλούν στην τύχη από τον τηλεφωνικό κατάλογο και ρωτούν αν υπάρχει στην οικογένεια άτοµο ή γνωστός που έχει χρέη σε τράπεζες. Σύµφωνα µε την Ένωση, προκειµένου να προσελκύσουν τα υποψήφια «θύµατά» τους υπόσχονται εγγυηµένα αποτελέσµατα, γενναίες διαγραφές χρεών παρέχοντας αµφίβολης ποιότητας νοµικές υπηρεσίες. Η ΕΚΠΟΙΖΩ τονίζει πως σύµφωνα µε το Ν. 3869/2010, η προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, των Ενώσεων Καταναλωτών - φορέων που έχουν πιστοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, καθώς και των δικηγόρων. Επισηµαίνει ακόµη πως χειρίζεται περισσότερους από 11.000 φακέλους υπερχρεωµένων δανειοληπτών, αρκετές δεκάδες, µέλη της που έχουν καταθέσει αιτήσεις υπαγωγής έχουν δικαιωθεί στα ειρηνοδικεία όλης της χώρας µε αποφάσεις που εξασφαλίζουν τη διάσωση της κύριας κατοικίας και διαγράφουν σηµαντικά ποσοστά των οφειλών έως και 97%. Η Ένωση ζητεί από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή να ασκήσει ελέγχους και να επιβάλει κυρώσεις σε όσους εκµεταλλεύονται το Ν. 3869/2010 προκειµένου να αποκοµίσουν οικονοµικά οφέλη. Παράλληλα, καλεί τους δανειολήπτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί µε όσες διαφηµίσεις αναφέρονται σε «διαµεσολαβητές» δανείων, εξωδικαστικού συµβιβασµού κτλ. και να εµπιστεύονται µόνο τους φορείς που έχει ανακοινώσει η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή στην ιστοσελίδα της (www.efpolis.gr).

Thriassio 20130528  
Thriassio 20130528