Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Συνελήφθη 19χρονος τσαντάκιας στην Ελευσίνα

Ολοκληρώνεται το έργο υδροδότησης του οικισµού Αγίου Νεκταρίου Βιλίων

Óåë. 3

Τελείωσε το εσωτερικό δίκτυο και αναµένονται οι εργασίες για την κατασκευή δεξαµενής

Εντοπίσθηκαν 400 κιλά κάνναβης σε φορτηγό διεθνών µεταφορών στον Ασπρόπυργο Το φορτίο είχε προορισµό τη ∆ανία και είχε δηλωθεί ως... µπαχαρικά

Σåë. 3

Αντιτίθεται η ΚΕ∆Ε στην κατάργηση των Νοµικών Προσώπων των ∆ήµων

Σåë . 5

«Οι νέες ρυθµίσεις δεν εκσυγχρονίζουν αλλά οδηγούν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στη διάλυσή της», υποστήριξε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Κ. Ασκούνης

Σε οριακό σηµείο η χρηµατοδότηση των παιδικών σταθµών ∆εν έχει εξασφαλισθεί πλήρως η δωρεάν παροχή φροντίδας για όλους τους βρεφονηπιακούς της χώρας

Σåë. 4

Óåë. 2

Μαζί µε συνεργό του-που αναζητείται«έστηναν» καρτέρι σε πεζές γυναίκες και έκλεβαν τις τσάντες τους

Υπό πολιορκία… ο ΧΥΤΑ Φυλής Κλειστός σήµερα για λόγους ασφαλείας, εκτός ελέγχου η κατάσταση από την παράνοµη είσοδο Ροµά και οικονοµικών µεταναστών

Óåë. 2

Η ενίσχυση απόρων δηµοτών και η συντήρηση δηµοτικών κτηρίων στη Μαγούλα - Ανάµεσα στα θέµατα της αυριανής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας

Σåë.7

Σήµερα από τις 10.00 π.µ έως τις 15.00 µ.µ στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Φυλής

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο ΤΗΣ ΣΤΗΝ Α' ΕΣΚΑΝΑ Η ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

Ο ΑΧΑΡΝΑ7ΚΟΣ 2-2 ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Η κινητή οφθαλµολογική µονάδα των Γιατρών του Κόσµου στα Άνω Λιόσια Σåë. 5

∆ΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 20:00 Σåë. 5

«Τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης»

ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ

Ó åë. 10-12

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡIΝΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.THRIASSIO.GR

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2241 ∆ευτέρα 13 Μαeου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: ∆ευτέρα 13.5.2013 Καιρός: Γενικά καλός µε αραιή συννεφιά Άνεµοι: ∆υτικοί 4 -5 µποφόρ Θερµοκρασία: Από 18 έως 26 βαθµούς

Ε ΟΡΤΟΛ ΟΓΙΟ Αγάπιος, Αλέξανδρος, Γαβριήλ, Γεώργιος, Γλυκερία, Ευθύµιος, Ιωάννης, Λαοδίκιος,

∆ευτέρα 13 Μαου 2013

Υπό πολιορκία… ο ΧΥΤΑ Φυλής

Κλειστός σήµερα για λόγους ασφαλείας, εκτός ελέγχου η κατάσταση από την παράνοµη είσοδο Ροµά και οικονοµικών µεταναστών

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ευτέρα 13 Μαίου 2013 Ελευσίνα Σκανδάλη Αικατερίνη Ελ. Βενιζέλου 61 Τηλέφωνο: 210 55 48 498 Αχαρνές Κουρούπης Ιωάννης Κ. Αγίας Τριάδος 75,Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102442655 Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102403004 Ασπρόπυργος Γκαραγκούνη Ευαγγελία Ρόδου 6 & Θριασίου Τηλ.: 210 5576086 Άνω Λιόσια Καρα‘σκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, Άνω Λιόσια, Ώρες Εφηµερίας: 3 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102481114 Μάνδρα Ρόκκας ∆ηµήτριος Εργατικές Κατοικίες Τηλέφωνο: 210 5541344 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

«Μπλόκο» στο ΧΥΤΑ Φυλής έχει προκαλέσει η παράνοµη είσοδος Ροµά και οικονοµικών µεταναστών στο χώρο του, µε συνέπεια να έχουν δηµιουργηθεί σοβαρά προβλήµατα στη διαχείριση των απορριµµάτων του λεκανοπεδίου και στην εξυπηρέτηση των ∆ήµων της Αττικής Το φαινόµενο, σύµφωνα µε τον Ε∆ΣΝΑ έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο ακόµη και τις πρωινές ώρες µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο, τόσο η ασφάλεια των εργαζοµένων στον ΧΥΤΑ, όσο και των ατόµων που εισέρχονται µε στόχο τον προσπορισµό διαφόρων αντικειµένων, καθώς δρουν παράλληλα µε τις εργασίες που εκτελούνται στο ηµερήσιο µέτωπο απόθεσης των απορριµµάτων.

∆εν εισακούστηκε η έκκληση για λήψη µέτρων Όλα αυτά συµβαίνουν, ενώ µε την από 2-5-2013 ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός είχε δηµόσια καλέσει τις αρµόδιες κρατικές αρχές να λάβουν µέτρα για την αποτροπή εκδήλωσης τέτοιων φαινοµένων. Γ. Σγουρός: «Η κατάσταση έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο» Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ Γιάννης Σγουρός επεσήµανε «Η κατάσταση στον ΧΥΤΑ έχει ξεφύγει πέρα από Η συνέχεια στη σελ. 8

Συνελήφθη 19χρονος τσαντάκιας στην Ελευσίνα Μαζί µε συνεργό του-που αναζητείται- «έστηναν» καρτέρι σε πεζές γυναίκες και έκλεβαν τις τσάντες τους - Τις τελευταίες ηµέρες οι δυο δράστες είχαν διαπράξει τρεις κλοπές τσαντών στην Ελευσίνα Στη «φάκα»των Αστυνοµικών του Τµήµατος Ασφαλείας Ελευσίνας πιάστηκε 19χρονος ηµεδαπός, ο οποίος µαζί µε το συνεργό του που αναζητείται πραγµατοποιούσαν αρπαγές τσαντών από πεζές γυναίκες στην περιοχή. Πιο συγκεκριµένα, οι δράστες επιβαίνοντες σε µοτοσυκλέτα εντόπιζαν πεζές γυναίκες, κυρίως νυχτερινές ώρες, τις πλησίαζαν και αφαιρούσαν τις τσάντα τους. Όπως προέκυψε από την έρευνα ο 19χρονος, µαζί µε τον άγνωστο συνεργό του, είχε διαπράξει, τις τελευταίες, ηµέρες τρεις κλοπές τσαν

τών µε την ίδια µέθοδο στην περιοχή της Ελευσίνας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Π. Μ.


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Εντοπίσθηκαν 400 κιλά κάνναβης σε φορτηγό διεθνών µεταφορών στον Ασπρόπυργο Το φορτίο είχε προορισµό τη ∆ανία και είχε δηλωθεί ως.... µπαχαρικά

Π

άνω από 400 κιλά κ ά ν ν α β η ς εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία ∆ίωξης Ναρκωτικών, σε φορτηγό όχηµα διεθνών µεταφορών στο 17ο χλµ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο Συνελήφθη ο 42χρονος ∆ανός οδηγός του φορτηγού, ο οποίος σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί µέλος κυκλώµατος που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών πανευρωπαÃκά. Το συγκεκριµένο φορτίο είχε προορισµό τη ∆ανία και στα συνοδευτικά έγγραφα είχε δηλωθεί η µεταφορά µπαχαρικών και εδώδιµων προÃόντων, ενώ το φορτηγό µετέφερε και νόµιµο φορτίο τυριών, ελαιολάδου και ξηρών καρπών. Από την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής διεξάγεται περαιτέρω έρευνα για ταυτοποίηση και εντοπισµό και άλλων εµπλεκοµένων στην υπόθεση, ενώ ενηµερώθηκαν µέσω EUROPOL οι διωκτικές αρχές της ∆ανίας, για την διεξαγωγή παράλληλης έρευνας ως

προς τον εντοπισµό των φεροµένων ως παραληπτών του φορτίου. Συγκεκριµένα κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 415,615 κιλών µέσα σε 330 συσκευασίες, καθώς επίσης διάφορα χρηµατικά ποσά (400 ευρώ, 400 κορώνες ∆ανίας, 15 λίρες Τουρκίας, 20 Λέι και 5 Λεβ Ρουµανίας) και πέντε κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Τελείωσε το εσωτερικό δίκτυο και αναµένονται οι εργασίες για την κατασκευή δεξαµενής

Λ

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Ολοκληρώνεται το έργο υδροδότησης του οικισµού Αγίου Νεκταρίου Βιλίων

ύση βρέθηκε για το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετώπιζαν οι πολίτες του οικισµού Αγίου Νεκταρίου των Βιλίων, και αφορούσε την υδροδότηση της περιοχής. Το έργο της σύνδεσης µε το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ που αποτελούσε πάγιο αίτηµα των κατοίκων του οικισµού επί δεκαετίες, µετά από ενέργειες της ∆ηµοτικής Αρχής προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, εκκίνησε µε προÄπολογισµό άνω των 900.000 € από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις και ολοκληρώνεται. Πιο συγκεκριµένα ολοκληρώθηκε το εσωτερικό δίκτυο του οικισµού και οι υπόλοιπες εργασίες, ενώ για τη δεξαµενή που είναι απαραίτητη για την υδροδότηση του οικισµού, ο ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας και πάλι προχώρησε στις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος χώρος για την εγκατάστασή της. Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γιώργος ∆ρίκος

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

µετά και την τελευταία εξέλιξη δήλωσε: «Για χρόνια, συνδηµότες µας ζούσαν και διαβίωναν σε έναν οικισµό εντός Αττικής χωρίς να τους προσφέρεται η στοιχειώδης δυνατότητα παροχής πόσιµου νερού. Για χρόνια αυτοί οι συνδηµότες µας άκουγαν συνεχώς υποσχέσεις και µεγάλα λόγια. Ανέξοδα «θα», φιλικά χτυπήµατα στην πλάτη, που όµως ξεχνιόντουσαν την εποµένη των εκλογών. Εµείς κατορθώσαµε ως ∆ηµοτική Αρχή, το έργο να προχωρήσει και να λυθούν όλα τα ζητήµατα µε τελευταίο αυτό της ∆εξαµενής. Είναι ένα ακόµα παράδειγµα ότι µε την καλή συνεργασία δηµοτών και αυτοδιοίκησης, µε πυγµή και διεκδικητική αποφασιστικότητα, όλοι µαζί, µπορούµε να καταφέρουµε πολλά για τον τόπο µας.”

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - ΠροÃστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Πλήθος γνωµοδοτήσεων για ΜΠΕ βιοµηχανικών µονάδων Περιλαµβάνει η αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής .

Σ

υνεδριάζει την Τρίτη 14 Μα‘ου 2013 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός). Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι 1. Επικύρωση πρακτικών 7ης, 8ης και 9ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2013. 2.Αποτελέσµατα εκτέλεσης προÄπολογισµού τριµήνου 1/1/2013 έως 31/3/2013. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 3.2η Τροποποίηση ΠροÄπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 4.Έγκριση στοιχείων Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης ( ΟΠ∆), παρακολούθηση της εκτέλεσης ΠροÄπολογισµού από το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου) 5.Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου ∆ιονύσου και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για το έργο: «Εργασίες διαµόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο ∆ιονύσου», συνολικού προÄπολογισµού 20.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης) 6.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «∆ιευθέτηση ρέµατος Ροδόπολης στα πλαίσια της µελέτης Υδραυλικές – Περιβαλλοντικές µελέτες στην υπό πολεοδόµηση περιοχή της κοινότητας Ροδόπολης» του ∆ήµου ∆ιονύσου. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 7.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βιοµηχανία παραγωγής φαρµακευτικών & ιατροτεχνολογικών προÃόντων, της εταιρείας “VERMA DRUGS Α.Β.Ε.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση “∆ρεµάνζι” – Αγ. Ασώµατοι στο ∆ήµο Κρωπίας, Ν.Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 8.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βιοµηχανία παραγωγής φαρµακευτικών & καλλυντικών προÃόντων, ιατροφαρµακευτικών προÃόντων και συµπληρωµάτων διατροφής, της εταιρείας “MEDICHROM Α.Ε.”, που βρίσκεται στο 6ο χλµ. της Λ. Μαρκοπούλου – Παιανίας ∆ήµου Μαρκοπούλου – Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 9.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Βιοµηχανία Φαρµάκων, της εταιρείας “DEMO Α.B.E.Ε.”, που βρίσκεται στο 21ο χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας στο Κρυονέρι Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς)

10. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων µίας (1) µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΜΑΝ∆ΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ» στο ∆ήµο Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς) 11.Ορισµός Εκπροσώπου στις επιτροπές ανέλκυσης, αποµάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων, ρύθµισης θεµάτων ταχύπλοων σκαφών & λοιπών θαλασσίων µέσων αναψυχής και χαρακτηρισµού πολυσύχναστων παραλιακών χώρων για το έτος 2013 του Λιµενικού Σταθµού Αγίας Πελαγίας Κυθήρων. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. ∆. Κατσικάρης). 12.Έγκριση συµµετοχής στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγµένων Γυναικών Α’ και Β’ Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου).

Σε οριακό σηµείο η χρηµατοδότηση των παιδικών σταθµών ∆εν έχει εξασφαλισθεί πλήρως η δωρεάν παροχή φροντίδας για όλους τους βρεφονηπιακούς της χώρας

Ο

11.3.13

ρατός είναι ο κίνδυνος να σταµατήσει η χρηµατοδότηση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών των δήµων. Ειδικότερα, σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης τονίζει ότι οι παιδικοί σταθµοί οι οποίοι λειτουργούν ως Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου των δήµων ή µεταφέρθηκαν στους δήµους ή συστήνονται εντός Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου ή ως υπηρεσία του δήµου, διατρέχουν τον κίνδυνο να σταµατήσει η χρηµατοδότηση τους αλλά και να µαταιωθεί η υλοποίηση του προγράµµατος Αυτεπιστασίας για την απασχόληση ανέργων. Όπως επισηµαίνει ο Λευτέρης Αυγενάκης: «η σηµερινή εµπλοκή της χρηµατοδότησης των δηµοτικών δοµών παιδικής φροντίδας -εξαιτίας απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κήρυξε άκυρη τη διαδικασία χρηµατοδότησής τους από το ΕΣΠΑ, λόγω τροποποίησης των όρων της αρχικής συµφωνίας- ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά τη συνέχιση του προγράµµατος την ερχόµενη χρονιά». Με τα συγκεκριµένα κονδύλια από το ΕΣΠΑ χρηµατοδοτείται η δωρεάν παροχή φροντίδας σε 100.000 παιδιά. Συνολικά, στους ∆ήµους όλης της χώρας φιλοξενούνται 170.000 παιδιά σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθµούς και κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης ενώ τα παιδιά που φιλοξενούνται στα κέντρα φροντίδας για παιδιά µε αναπηρία ανέρχονται στις 3.000. Τέλος, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών την αντιµετώπιση του εν λόγω ζητήµατος και τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης και κατά συνέπεια της λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών των δήµων για την περίοδο 2013-2014.


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

∆ευτέρα 13 Μαου 2013

Αντιτίθεται η ΚΕ∆Ε στην κατάργηση των Νοµικών Προσώπων των ∆ήµων «Οι νέες ρυθµίσεις δεν εκσυγχρονίζουν αλλά οδηγούν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στη διάλυσή της», υποστήριξε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Κ. Ασκούνης Αντίθετη µε την κατάργηση των νοµικών προσώπων των δήµων είναι η ΚΕ∆Ε, όπως προέκυψε από την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Κ. Ασκούνης επεσήµανε ότι ειδικά µε το άρθρο 4 (που αφορά την κατάργηση ή τη συγχώνευση ή την αναµόρφωση των Νοµικών Προσώπων και των κοινωφελών επιχειρήσεων) επιτρέπεται η διάλυση όλων των συνεκτικών δεσµών – θεσµών της δηµόσιας διοίκησης στη χώρα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ασκούνης « µε το νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα κατάργησης όλων των Νοµικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και συµπλήρωσε ότι οι ρυθµίσεις αυτές «δεν στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, αλλά την πλήρη διάλυσή της». Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο Γ.Γ. της ΚΕ∆Ε, Α. Κοιµήσης, που τόνισε ότι το νοµοσχέδιο «θα σηµάνει την κατάργηση της αυτοδιοίκησης» αφού, όπως εξήγησε, θα µπορούν να καταργούνται οργανισµοί χωρίς καν να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγχρόνως, σηµειώθηκε, στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι µε την κατάργηση των ΝΠΙ∆ θα καταργούνται και οι θέσεις προσωπικού. Όπως τονίστηκε, αυτό σηµαίνει ότι οι υπάλληλοι δεν θα απορροφούνται σε άλλες υπηρεσίες των δήµων -κάτι για το οποίο είχε υπάρξει δέσµευση- αλλά θα απολύονται. Στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι ειδικά για τους ΟΤΑ, οι Οργανισµοί Εσωτερικής Υπηρεσίας θα εγκρίνονται, θα αντικαθίστανται, θα τροποποιούνται. ∆εν διευκρινίζεται όµως µε ποιον τρόπο. Κατανοµή ΚΑΠ Το ∆Σ της ΚΕ∆Ε απασχόλησε επίσης η νέα κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) προς τους δήµους µε βάση την

απογραφή του 2011. Όπως σηµείωσε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Κ. Ασκούνης, η νέα κατανοµή των ΚΑΠ αναµένεται να αποτελέσει το κύριο θέµα του επερχόµενου συνεδρίου της ΚΕ∆Ε Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηξε προµελέτη της ΕΕΤΑΑ για το νέο σύστηµα κατανοµής των ΚΑΠ, ενώ παρατηρήσεις διατύπωσε από την πλευρά της Επιτροπής Οικονοµικών της ΚΕ∆Ε ο αντιπρόεδροςΓιάννης Μουράτογλου. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της ΕΕΤΑΑ, το συνολικό ανελαστικό κόστος λειτουργίας των δήµων ανέρχεται σε 3,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,05 εκατ. αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες που καλύπτονται από ανταποδοτικά έσοδα. Οπότε, η χρηµατοδότηση που απαιτείται µέσω των ΚΑΠ ανέρχεται σε 2,574 εκατ. ευρώ. Όµως, η χρηµατοδότηση έχει µειωθεί στα 1,272 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 50%. Ο δραστικός, λοιπόν, περιορισµός του προÄπολογισµού θα έχει ως συνέπεια τη δραστική µείωση υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Σήµερα από τις 10.00 π.µ έως τις 15.00 µ.µ στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Φυλής

Η κινητή οφθαλµολογική µονάδα των Γιατρών του Κόσµου στα Άνω Λιόσια

Ο

ι Γιατροί του Κόσµου µε την υποστήριξη της NOVARTIS θα παρέχουν δωρεάν προληπτικό οφθαλµολογικό έλεγχο σε άπορους, ανασφάλιστους και άνεργους συµπολίτες µας, στα πλαίσια του προγράµµατος «Μαζί βλέπουµε τη ζωή οµορφότερη». Η σύγχρονα εξοπλισµένη κινητή οφθαλµολογική µονάδα των Γιατρών του Κόσµου έχει στόχο τον προληπτικό και οφθαλµολογικό διαγνωστικό έλεγχο. Η οφθαλµολογική εξέταση απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά καθώς περιλαµβάνει και ηλικιωµένα άτοµα που πάσχουν από σοβαρά και χρόνια οφθαλµολογικά προβλήµατα. Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στις 13 Μα0ου 2013 από τις 10.00 π.µ έως τις 15.00 µ.µ στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Φυλής επί της οδού Αθηνών 31, Άνω Λιόσια.

ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 20:00

«Τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης»

Οµιλητής, ο γνωστος, στον τοµέα έρευνας και εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, Καθηγητής Αντώνιος Φώσκολος Ο λεγόµενος Πρύτανης των Ελλήνων εµπειρογνωµόνων, για θέµατα ορυκτών πόρων, Καθηγητής Αντώνιος Φώσκολος, πασίγνωστος διεθνώς στον τοµέα έρευνας και εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων είναι ο οµιλητής της πρώτης διάλεξης του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου του ∆ήµου Ασπροπύργου, αµέσως µετά τις διακοπές του Πάσχα. Η διάλεξη που θα δώσει σήµερα 13 Μα‘ου 2013, στις 20:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, έχει θέµα: «Τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης». Ο Κος Αντώνης Φώσκολος είναι σήµερα, Οµότιµος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, και Οµότιµος Ερευνητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά. Μετά το πέρας των µεταπτυχιακών σπουδών από το Πανεπιστήµιο του ΜπέρκλεÄ (Berkeley) της Καλιφόρνιας, το 1966, προσλήφθηκε στο Ινστιτούτο της Ιζηµατογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου της Καναδικής Κυβέρνησης, µε στόχο την έρευνα υδρογονανθράκων στην Κεντρική Αλµπέρτα, τη Βορειοανατολική Βρετανική Κολοµβία,

τη θαλάσσια περιοχή του Beaufort MacΚenzie και των εκβολών του ποταµού Mac-Kenzie και τα πολικά νησιά του Καναδά (Queen Elisabeth islands, Canadian Arctic). Ένα τρίτο των επιστηµονικών δηµοσιεύσεών του σχετίζονται µε την έρευνα σε αυτές τις περιοχές. Το 1986 απεχώρησε από το Ινστιτούτο της Ιζηµατογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου της Καναδικής Κυβέρνησης αλλά παρέµεινε, έως σήµερα, οµότιµος επιστηµονικός ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά. Μεταξύ των ετών 1976-1986 διετέλεσε σύµβουλος επί ενεργειακών θεµάτων του Ο.Η.Ε [τέλος της θητείας του Κουρτ Βαλντχάιµ (Kurt Waldheim) και αρχές της θητείας του Ξαβιέ Πέρεζ ντε Κουέγιαρ (Xavier Perez de Cuellar)]. Το 1986, ο ∆ρ. Αντώνης Φώσκολος εξελέγη Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αντικείµενο της διδασκαλίας του ήταν η “Ανόργανη και Οργανική Γεωχηµεία και Οργανική Πετρογραφία των Ιζηµατογενών Πετρωµάτων”. Η διδασκαλία συνεχίστηκε µέχρι το 2003, ήτοι και µετά τη συνταξιοδότησή του, που έλαβε χώρα το

1997. Μεταξύ των ετών 1986 έως το 1997 (έτος συνταξιοδότησής του) διετέλεσε, ως Αντιπρόεδρος ΑκαδηµαÃκών θεµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (19881993), πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (1993-1995), µέλος της Συγκλήτου (από το 1985 έως το 1997), Σύµβουλος για θέµατα ενεργειακά των Ηνωµένων Εθνών (19761986), και συµβασιούχος Καθηγητής στα τµήµατα Γεωγραφίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου του Κάλγκαρυ (Calgary University) Αλµπέρτας (19751986). Το επιστηµονικό έργο του Καθηγητή Φώσκολου συνοψίζεται σε: 79 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, σε περιοδικά µε κριτές, Citation Index of 243 (µέχρι το 2003), 37 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αµερική, και 14 τεχνικές εκθέσεις για λογαριασµό των ∆ΕΠ-ΕΚΥ (∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου - Έρευνα Κοιτασµάτων Υδρογονανθράκων), ∆.Ε.Η (∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού), Ι.Γ.Μ.Ε (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), και στα Ηνωµένα Έθνη.


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Περιφέρεια Αττικής: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη θεώρηση βιβλιαρίων και την απογραφή των ασφαλισµένων του ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ έστω κι να δεν επρόκειτο για τα βιολογικά τους παιδιά. Τυπικό παράδειγµα η µοναχή Μητέρα Τερέζα.

Πολύ πριν ακόµα διαδοθεί στην Ελλάδα το εορτολόγιο που περιλαµβάνει τις παγκόσµιες ηµέρες, υπήρχε µία και µόνη γιορτή που όλοι γνωρίζαµε τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Ήταν εκείνη η γιορτή που τιµούσε τη µία και µοναδική, ξεχωριστή και πολυαγαπηµένη ύπαρξη για τον καθένα µας. Τη ΜΗΤΕΡΑ, τη ΜΑΝΑ, τη ΜΑΜΑ!

Με αφορµή πληθώρα δηµοσιευµάτων που αναφέρονται στην «θεώρηση βιβλιαρίων και την απογραφή των ασφαλισµένων του ΟΠΑ∆ΤΥ∆ΚΥ που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής» και συνακόλουθης επικοινωνίας πολιτών µε την Περιφέρεια Αττικής για ενηµέρωσή τους, κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστούν τα εξής: Ο προσδιορισµός «που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής» είναι αποκλειστικά Γεωγραφικός Προσδιορισµός και σε καµία περίπτωση δεν αφορά υπηρεσίες αρµοδιότητας της Αιρετής Περιφέρειας Αττικής. Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι ουδεµία καθυστέρηση υπάρχει στην εξυπηρέτηση των πολιτών από την Περιφέρεια Αττικής. Οι ασφαλισµένοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΑ∆ (Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου), Ηπείρου 38, τ.κ. 10433, Αθήνα – τηλ.: 2108809651-652 fax: 210-8214873, email: press@opad.gr.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡ ΟΣΚ ΛΗΣΗ

∆ευτέρα 13 Μαου 2013

∆εν υπάρχουν λόγια να πει κανείς για το τι σηµαίνει η µητέρα για κάθε άνθρωπο. Η γιορτή της µητέρας θεσµοθετήθηκε τον 20ό αιώνα και προέρχεται από το αγγλικό και το αµερικάνικο κίνηµα των γυναικών. Το 1865 η Αµερικανίδα Άννα Μαρία Ρίιβς Τζέιρβις διοργάνωσε για πρώτη φορά κίνηµα, που οι µητέρες πραγµατοποιούσαν συναντήσεις αντάλλασσαν απόψεις και εµπειρίες, ενώ το 1870 η Τζούλια Γουάρντ Χάουβ διοργάνωσε µια εκδήλωση φιλειρηνικής συγκέντρωσης µητέρων µε σκοπό, τα παιδιά να µην στέλνονται στον πόλεµο. Από τότε έως και σήµερα, όπως άλλωστε συνέβαινε ανέκαθεν στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι µητέρες σηκώνουν ανυπέρβ-

λητα συναισθηµατικά και σωµατικά φορτία, αρχής γεννωµένης από την εγκυµοσύνη και ως το πέρας της ζωή τους, που αλλοίµονο αν έρθει αργότερα από εκείνο των παιδιών τους. Λέω ανυπέρβλητα φορτία χωρίς να κάνω την κλασσική και αδόκιµη σύγκριση µεταξύ µανάδων και πατεράδων. Το λέω γιατί ό,τι µπορεί να πετύχει µία γυναίκα υποκινούµενη από το µητρικό της φίλτρο, η ίδια γυναίκα ως απλός άνθρωπος δε θα µπορούσε να το πετύχει. Και βέβαια σ’ αυτό το σηµείο να διευκρινίσω ότι µητρικό φίλτρο διαθέτουν και οι άτεκνες γυναίκες. Κι εκείνες πολλές φορές έχουν µεγαλουργήσει µε θαυµαστά έργα υπέρ των παιδιών,

Η σύγχρονη µητέρα καλείται να είναι µοντέρνα κι εργαζόµενη και παράλληλα άκρως παραδοσιακή, αφού το έργο της ανατροφής των παιδιών δε επιδέχεται πολλούς νεωτερισµούς. Τα παιδιά θέλουν να φάνε, να πλυθούν, να ντυθούν, να αποκτήσουν σχολική και κοινωνική αγωγή και τόσα άλλα που βαραίνουν κυρίως τις µητέρες. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται καθηµερινά, παράλληλα µε τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. Αν µετρήσουµε το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων όχι µόνο δε φτάνουν οι 24 ώρες που διαθέτει η µέρα, αλλά πολύ φοβάµαι ότι δε φτάνουν ούτε οι 48… Και αν προσθέσουµε το άγχος της επιβίωσης που η οικονοµική κρίση έχει φέρει σε κάθε ελληνική οικογένεια τότε αντιλαµβανόµαστε ότι η Ελληνίδα µητέρα είναι από µόνη της ένα µεγάλο θαύµα! Ένα καθηµερινό απλό, αθόρυβο και πολλές φορές απαρατήρητο θαύµα, που κρατάει όρθια την οικογένεια, που κρατάει όρθια την κοινωνία. Αυτό θα πει ΜΗΤΕΡΑ!

Καθαρισµοί των κοινόχρηστων χώρων στη Μάνδρα Σ

ε καθαρισµό των πλατειών Μάνδρας, Εργατικών και της Συνοικίας Παπακώστα, καθώς και σε κλάδεµα των δένδρων προχώρησαν συνεργεία του ∆ήµου Μάνδρας –Ειδυλλίας, µε σκοπό τον καλλωπισµό των δηµοσίων χώρων. Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γεώργιος ∆ρίκος, δήλωσε σχετικά: «Στο ∆ήµο µας γίνεται µια καθηµερινή προσπάθεια προκειµένου να απαντάµε µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στα προβλήµατα της καθηµερινότητας των δηµοτών. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής µας, ο καλλωπισµός των γειτονιών µας και των πλατειών µας, η καθαριότητα και η διαµόρφωση ενός πράσινου και ασφαλούς περιβάλλοντος βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της καθηµερινής µας ατζέντας και µε τους όποιους πόρους διαθέτουµε θα κάνουµε τα πάντα για να παρέχουµε στους κατοίκους του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας αυτό που τους αξίζει: Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, εκσυγχρονισµό του ∆ήµου σε όλα τα επίπεδα».

Αναθεώρηση του σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ για τα φωτοβολταÃκά ζητεί ο ΣΕΦ

Α

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σε συνεργασία µε το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας σας προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν την Τρίτη 14 Μαίου και ώρα 18:00 µ.µ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας µε θέµα: “Έναρξη ∆ράσης Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας στο Θριάσιο Πεδίο”

ναθεώρηση του σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ που προβλέπει δραστική µείωση των εγγυηµένων τιµών απορρόφησης της ενέργειας από τις νέες µονάδες φωτοβολταÃκών, ζητά ο Σύνδεσµος Εταιρειών ΦωτοβολταÃκών (ΣΕΦ) µε αφορµή την απόφαση της ΕυρωπαÃκής Επιτροπής για επιβολή αντι-ντάµπινγκ σε φωτοβολταÃκά πάνελ κινεζικής προέλευσης. Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο, οι δασµοί αυτοί (που µεσοσταθµικά αγγίζουν κατά πληροφορίες το 47%) θα αυξήσουν το επενδυτικό κόστος κατά 15% - 20%, «ανατρέποντας την πτωτική τάση των τιµών που παρατηρήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια και την οποία επικαλείται η ΡΑΕ για να εισηγηθεί προς το ΥΠΕΚΑ την εν λόγω νέα µείωση των εγγυηµένων τιµών». Ο ΣΕΦ υποστηρίζει ακόµη ότι «αν το ΥΠΕΚΑ προχωρήσει στη δραστική µείωση των εγγυηµένων τιµών που εισηγείται η ΡΑΕ, χωρίς να λάβει υπόψη του τα νέα δεδοµένα, τα νέα φωτοβολταÃκά έργα θα καταστούν µη βιώσιµα για µακρό χρονικό διάστηµα, οδηγώντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους».


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

∆ΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣ ΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

- Στο Μενίδι από 15 έως 19 Μαίου

∆ωρεάν εξετάσεις οστεοπόρωσης θα παρέχει ο Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση στο Μενίδι από τις 15 έως τις 19 Μαίου. Στόχος του Συλλόγου είναι η ενηµέρωση των πολιτών και η εγκαιρη πρόληψη της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 213 2086698, 210 8018123 ή στο fax. 210 8018122

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Μ έ τ ρ α γι α τ η ν π λ ή ρ η α π ο ρ ρ ό φ η σ η τ ω ν π ό ρ ω ν τ ο υ Ε Σ Π Α ζ ή τ η σ ε ο Γ. Σ γ ο υ ρ ό ς Κατά τη συ νάντηση µε τον υφυπουργό Ανάπτυξης Κ. Βιρβιδάκη και τον γ. γ. του υπουργε ίου για το ΕΣΠΑ

Ο

περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, παρέστη, στη συνάντηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Κυριάκου Βιρβιδάκη, και του γενικού γραµµατέα για το ΕΣΠΑ, Γιώργου Γιαννούση, µε τους προÃσταµένους των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης των Περιφερειακών και Τοµεακών Προγραµµάτων. Ο κ. Σγουρός, στην οµιλία του τόνισε την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων που θα εξασφαλίσουν την πλήρη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Ειδικά για την Αττική, επισήµανε την ανάγκη ένταξης νέων ώριµων έργων, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προχωρήσουν ορισµένα από τα ενταγµένα µεγάλα έργα. Επίσης, αναφέρθηκε στην πορεία εκτέλεσης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Περιφέρειας Αττικής και ειδικά στους τοµείς των αστικών λυµάτων, των στερεών αποβλήτων και των αντιπληµµυρικών έργων, επισηµαίνοντας την ανάγκη απένταξης των ανενεργών – για µεγάλο χρονικό διάστηµα – έργων σε ∆ήµους και Φορείς, που είναι τελικοί δικαιούχοι, για να µην χαθούν χρήµατα.

Τέλος, τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη λήψης µέτρων για την απεµπλοκή από νοµικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που επιβραδύνουν την εξέλιξη των έργων. Στη συνάντηση εξετάστηκε κι η πορεία του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.

Η ενίσχυση απόρων δηµοτών και η συντήρηση δηµοτικών κτηρίων στη Μαγούλα - Ανάµεσα στα θέµατα της αυριανής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας Σ υνεδριάζει την Τρίτη 14 Μαbου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ελευσίνας προκειµένου να λάβει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέµατα : 1.Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου, προcπολογισµού δαπάνης 67.800,00 €. 2.Έγκριση έκθεσης αποτελεσµάτων του προcπολογισµού 1ου τριµήνου 2013. 3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 334,56 € για αµοιβή ∆ικαστικής Επιµελήτριας Πέππα Μελποµένης. 4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των οχηµάτων υπηρεσίας , προcπολογισµού δαπάνης 73.800,00 €. 5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας, προcπολογισµού δαπάνης 7.500,00 €. 6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων, προcπολογισµού δαπάνης 254.00 €. 7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 906,00 € για οικονοµική ενίσχυση απόρων δηµοτών. 8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονοµική ενίσχυση απόρων δηµοτών. 9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υδραυλικών υλικών, προcπολογισµού δαπάνης 73.999,88 €. 10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση δηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικής Ενότητας

Ελευσίνας, προcπολογισµού δαπάνης 1.279,20 €. 11.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση σχολικών µονάδων ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας, προcπολογισµού δαπάνης 2.767,50 € 12.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή λογαριασµού για την συµπληρωµατική µελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για αναθεώρηση ΓΠΣ Μαγούλας (Σ), προcπολογισµού δαπάνης 7.648,01 €. 13.Αποδοχή δωρεάς από την κα Παλιγγίνη Μαλαµατένια προς το ∆ήµο µας. 14.Αποδοχή δωρεάς από τον κ. Κριεκούκη Κων/νο προς το ∆ήµο µας. 15.Αποδοχή δωρεάς από τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Α.Ο ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ προς το ∆ήµο µας. 16.Αποδοχή δωρεάς από την Τράπεζα Πειραιώς Ελευσίνας προς το ∆ήµο µας. 17.Αποδοχή δωρεάς από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Λαµίας προς το ∆ήµο µας. 18.Αποδοχή δωρεάς από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προς το ∆ήµο µας. 19.Αποδοχή δωρεάς από τον κ. Παγιαβλά ∆ιονύση προς το ∆ήµο µας. 20.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την από 21-7-2010 αίτηση ακυρώσεως του Στάµου Ευάγγελου. 21.∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την από 5-8-2011 αγωγή της εταιρείας «ΣΑΜΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.»

14-31/05/2013 Έκθεση - Μαρία Μοίρα Πολ. Κέντρο ∆ήµου Ελευσίνας "Λ. Κανελλόπουλος"

Το τµήµα Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της Ελευσίνιας Μαρίας Μοίρα , την Τρίτη 14 Μα8ου 2013 στις 7:30 το απόγευµα, στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ελευσίνας "Λεωνίδας Κανελλόπουλος" (∆ραγούµη 37, παραλία Ελευσίνας). Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Μα8ου και θα λειτουργεί καθηµερινά (πλην ∆ευτέρας) 10:00 - 14:00 & 18:00 21:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες: τηλ. 210 55 65 613 - 614.


8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ευτέρα 13 Μαου 2013

Η συνέχεια από σελ. 2

Παράταση έως 16/5 για αιτήσεις στο πρόγραµµα ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Π

κάθε έλεγχο. Οι εικόνες που αντικρίζει κανείς είναι τριτοκοσµικές. Άνθρωποι, απορριµµατοφόρα, µπουλντόζες και σκουπίδια όλοι στον ίδιο χώρο µε τον κίνδυνο ατυχήµατος να ελλοχεύει ανά πάσα ώρα και στιγµή. ∆ιαχείριση απορριµµάτων στον 21ο αιώνα υπό αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται. Η φύλαξη ενός δηµόσιου χώρου όπως είναι ο ΧΥΤΑ από τέτοιου είδους αθρόες εισροές ατόµων δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί από έναν δηµόσιο φορέα, όπως ο Ε∆ΣΝΑ. Η Κυβέρνηση πρέπει να λάβει άµεσα µέτρα για να τηρηθεί η έννοµη τάξη και να δοθεί µια και καλή οριστική λύση». Κλειστός ο ΧΥΤΑ Τέλος µετά από απόφαση του Ε∆ΣΝΑ και για λόγους ασφαλείας ο ΧΥΤΑ Φυλής θα παραµείνει κλειστός την ∆ευτέρα 13 Μα‘ου 2013. Περικλής Ι. Μαραγκός

αρατείνεται µέχρι την Πέµπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, µόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστηµα µέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσµίας, που ήταν την Παρασκευή 10 Μα‘ου, στις 17.00, η καταληκτική ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το πρόγραµµα ανακοινώθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου του 2012 και προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 µε προθεσµία υποβολής των προτάσεων το διάστηµα από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 2013. Με Υπουργική Απόφαση της 4ης Μαρτίου 2013 δόθηκε παράταση στην καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής έως τις 10 Μα‘ου. Στις 25/4/2013 εκδόθηκε ανακοίνωση µε την οποία το Υπουργείο ενηµέρωνε τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους επενδυτές ότι δεν υπήρχε η πρόθεση νέας παράτασης στην προθεσµία υποβολής των προτάσεων και ενηµέρωνε για το χρόνο λειτουργίας τόσο του Πληροφοριακού συστήµατος όσο και του Help desk, δεδοµένων των αργιών του Πάσχα. Η ανακοίνωση προέτρεπε επίσης τους ενδιαφερόµενους για την έγκαιρη υποβολή των προτάσεων, έτσι ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις από τον φόρτο του Πληροφοριακού Συστήµατος τις τελευταίες ηµέρες. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν µέτρα για την κάλυψη της αυξηµένης κίνησης, µε αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής (Μνήµη συστήµατος, επιπλέον χρήση servers, κ.α.) και αύξηση του προσωπικού του help desk. Ωστόσο ορισµένα προβλήµατα δεν αποφεύχθηκαν αφού, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία παρατηρήθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηµερ/νια: 10/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 14905 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 1. Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93 άρθρο 209 του Ν. 3463/06 και τις δ/ξεις του Ν. 3852/10.

αύξηση της υποβολής προτάσεων µε γεωµετρική πρόοδο τις τελευταίες ηµέρες και ιδιαίτερα µετά την Κυριακή του Πάσχα, ενώ το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της διαθέσιµης προθεσµίας είχε µείνει ανεκµετάλλευτο. Συγκεκριµένα: -Από 25/2/2013 έως και 25/4/2013 (αρχική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων), υποβλήθηκαν 906 προτάσεις -Από 26/4 έως και 6/5, 1523 προτάσεις. -Από την Τρίτη 7/5 έως Πέµπτη 9/5 και ώρα 17.00 οι υποβολές ανήλθαν σε 3059. Συνολικά οι προτάσεις ανήλθαν σε 5488. Πλέον των παραπάνω οριστικοποιηµένων προτάσεων, σε επεξεργασία (ανοιχτοί κωδικοί στο σύστηµα), υπάρχουν ακόµη 24.710 προτάσεις. «Το Υπουργείο θεωρεί ότι οι συνεχείς παρατάσεις προθεσµιών αυτού του είδους δεν αποτελούν ευκταία κατάσταση, πολύ δε περισσότερο αν οδηγούν σε καθυστέρηση της αξιολόγησης και της εκταµίευσης των επιχορηγήσεων προς τους επενδυτές», τονίζεται στην ανακοίνωση. Σηµειώνεται δε ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσµία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραµένει η 20η Μα‘ου έτσι ώστε να µην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων.

2.Τις δ/ξεις της περ.γ παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95 3.Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ. 4.Την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α µε την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2[ παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδάφιο VIII] Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου ,Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 18 , 1ος όροφος , στις 17 - 05 -

MAZAHER ENSEMBLE -ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ -ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ Συναυλία στο Παλαιό Ελαιουργείο του ∆ήµου Ελευσίνας ∆ιάρκειας δέκα ηµερών θα είναι το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ που θα φιλοξενηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο του ∆ήµου Ελευσίνας µε παράλληλες εκδηλώσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και εισηγητών. Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε άτοµα άνω των 18 ετών, επαγγελµατίες και µη, µε ενδιαφέρον στο Αρχαίο ∆ράµα και την σύγχρονη απόδοσή του.

2013 ηµέρα Παρασκευή µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο , καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ.: 213-2006516 εσωτ. 216) από το αρµόδιο γραφείο του Κου ΜΠΕΛΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η επιλογή για την ενασχόληση µε το αρχαίο δράµα σχετίζεται άµεσα µε τη γλώσσα και τον τόπο στον οποίο ζουν και δηµιουργούν µέλη της οµάδας “∆ρόµος µε δέντρα”. Στόχος της οµάδας αποτελεί η δηµιουργία ενός ισχυρού θεσµού µε διεθνή προσανατολισµό για τη µελέτη του αρχαίου δράµατος όχι µόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά σε όλα τα στάδια της εκπόνησης µιας παράστασης, σε επιλεγµένο τόπο στην Αττική µε συµµετοχή και αναφορά στην τοπική κοινωνία. Σηµειώνεται πως στο πλαίσιο του Αττικού Σχολείου Αρχαίου ∆ράµατος, θα δοθεί στις 10 Ιουλίου συναυλία µε την Μάρθα Φριντζήλα.


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΙΚΗΘΗΚΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΑΘΛΙΩΝΕΤΑΙ

“Ψαλίδι” στα δροµολόγια των ακτοπλοhκών εταιρειών λίγο πριν το καλοκαίρι

Γράφει ο Ντίνος Ρούσσης

Σ

τις 8 Μα-ου είχαµε µια θριαµβευτική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Μας πληροφόρησαν ότι τον µήνα Απρίλιο οι προσλήψεις ήταν περισσότερες από τις απολύσεις. Αυτή η είδηση, επειδή ήταν πολύ σηµαντική, δηµοσιεύτηκε σε όλα σχεδόν τα έντυπα, αθηνα^κά και τοπικά ( στο ΘΡΙΑΣΙΟ στις 9 Μα-ου). Συγκεκριµένα, το µήνα Απρίλιο του 2013 καταγράφηκαν 89.779 αναγγελίες πρόσληψης, 18.078 απολύσεις (καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου), 20.843 λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου και 21.560 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Άρα αύξηση της µισθωτής απασχόλησης κατά 29.298 θέσεις εργασίας. Σκέφτηκα ότι η τρικοµµατική Κυβέρνηση αρχίζει και κάνει θαύµατα. Βέβαια είναι σε όλους γνωστό ότι οι προσλήψεις αφορούν προγράµµατα λίγων µηνών εργασίας (πενταµηνίτες, εποχιακοί κλπ) και µε βασικό µισθό κάτω από 500 ευρώ ή απασχόληση χωρίς ασφάλιση, όπως το πρόγραµµα για 10 000 προσλήψεις νέων µέχρι 29 ετών στο τουρισµό. Εκεί πάνε την αγορά εργασίας. Συρρικνώνουν την µόνιµη και σταθερή απασχόληση και καθιερώνουν δουλειά µε 400 ευρώ το µήνα για λίγους µήνες. Και µετά πάλι αναµονή για νέα προγράµµατα απασχόλησης. Πάλι τρέξιµο στους ενδιάµεσους, στους κοµµατάρχες, στις ΜΚΟ, στους εγκάθετους για τα νέα προγράµµατα. Σκοπός τους δεν είναι να εξαγοράσουν την ψήφο µας, όπως παλιά. Σκοπός τους είναι να τσαλακώσουν την ψυχή µας. Πρώτα όµως εξαγοράζουν και αποκτηνώνουν τους ενδιάµεσους. ∆ηµιουργείται έτσι µια καινούργια κοινωνική οµάδα, µια παρασιτική οµάδα, πολύ χρήσιµη στις κυβερνητικές µνηµονιακές ελίτ που θα εφαρµόζει πρόθυµη τις εντολές της και θα κρατάει την κατακερµατισµένη κοινωνία µε υποσχέσεις και θα διαµοιράζει «δίκαια» και «µε κριτήρια ΑΣΕΠ» (τα έχουµε ακούσει και διαβάσει αυτά) τις άθλιες και εφήµερες ευκαιρίες απασχόλησης. Σαν ακραίο παράδειγµα αυτής της οµάδας µπορούµε να αναφέρουµε τους επιστάτες της Μανωλάδας που δεν δίστασαν να πυροβολήσουν εναντίον των εργατών, γιατί διεκδίκησαν λίγα ευρώ απ’ τα αισχρά µεροκάµατα που τους είχαν υποσχεθεί. Θα δούµε τέτοιους «επιστάτες» µε διαφορετικά κοστούµια και άλλα όπλα να «πυροβολούν» και να φωτογραφίζονται παρέα µε τους απελπισµένους που ψάχνουν για ένα µεροκάµατο ή έστω ένα πιάτο φαγητό. Θα τους δούµε αδίστακτους και επιθετι-

κούς, γιατί ξέρουν ότι αν χάσουν αυτά τους «τα κεκτηµένα» θα διολισθήσουν στη θέση του περιφερόµενου και απροστάτευτου ανθρώπου στη ζούγκλα της ελεύθερης αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, το «θαύµα» δεν κράτησε ούτε τρεις ηµέρες. Την άλλη µέρα βγαίνουν τα αποτελέσµατα της ΕΛΣΤΑΤ (δηµοσιεύτηκαν πρωτοσέλιδα στο ΘΡΙΑΣΙΟ στις 10 Μα-ου) που κοµµατιάζουν και αυτή τη ψεύτικη αισιοδοξία που προσπαθεί να µας σερβίρει η τρικοµµατική κυβέρνηση. Σύµφωνα και τα στοιχεία ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε µέσα σε ένα χρόνο κατά 245 021 άτοµα. Το ποσοστό της ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2012 ήταν 21.9% και τον Φεβρουάριο 2013 είναι 27%, παρά τα προγράµµατα, τις θριαµβολογίες των κρατούντων και των ενδιάµεσων «επιστατών», τις ανακοινώσεις της Περιφέρειας και των ∆ηµοτικών Αρχόντων για προσλήψεις και ευαισθησίες και κριτήρια ΑΣΕΠ. Θα ακούσουµε πολλά για προγράµµατα και δράσεις κατά της ανεργίας. Τα διαβάζουµε καθεµέρα στα διάφορα έντυπα. Τα φωνάζουν οι ενδιάµεσοι για να προβάλουν τη δουλειά τους και την αναγκαιότητα ύπαρξής τους. Η ανεργία όµως θα αυξάνεται, η µισθωτή εργασία θα εξαθλιώνεται, η κοινωνική ασφάλιση θα εξαφανίζεται. Όσο δεν υπάρχει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δεν υπάρχει ελπίδα. Όσο θα ξεπουλιέται ο δηµόσιος και φυσικός πλούτος της πατρίδας µας, όσο θα υπάρχει µνηµόνιο, τρόικα και τρικοµµατική κυβέρνηση ( Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ) δεν υπάρχει προοπτική παραγωγικής ανασυγκρότησης. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ανεργία 27%, όµως η ανεργία των νέων µέχρι 24 ετών εκτοξεύτηκε στο 64,2%. Οι περιοχές µε την µεγαλύτερη ανεργία είναι η Αττική και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη µε 27,8%. Η Κυβέρνηση θριαµβολογεί βέβαια για την πτώση της ανεργίας. Είναι σίγουρο ότι θα ενταθούν τα προγράµµατα ολιγόµηνης µε 400 ευρώ αµοιβή και ίσως χωρίς ασφάλισης, ώστε έτσι λογιστικά θα ρίχνουν την ανεργία. Είναι σίγουρο ότι θα δοκιµαστούν και

άλλες µέθοδες µε αυτό το σκοπό. Όπως Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες µε κινέζικα ή βουλγάρικα µεροκάµατα. Η Cosco ενδιαφέρεται για τον εµπορευµατικό σταθµό του Θριασίου στον Ασπρόπυργο και την εγκατάσταση ζώνης ελαφριάς µεταποίησης εµπορευµάτων (για να παίρνουν τα εµπορεύµατα το σήµα της ΕΕ). Είναι σίγουρο ότι θα ζητήσει εργαζόµενους µε όρους και αµοιβές Κίνας. Και άλλα γνωστά και άγνωστα θα δοκιµαστούν. Να µη ξεχνάµε ότι η Ελλάδα αποτελεί το πειραµατόζωο στην Ευρώπη για την εφαρµογή των µνηµονιακών µέτρων, την υποβάθµιση των αµοιβών και των κατακτήσεων της εργασίας, την κατεδάφιση της κοινωνίας, την καταπάτηση των δηµοκρατικών θεσµών, την εξαθλίωση του λαού υπέρ των δυνάµεων του µεγάλου κεφαλαίου (ελληνικού και ξένου). Να κατανοούµε ότι όλα αυτά τα περί ανεργίας και οι τρόποι που επιλέγονται εντάσσονται µέσα σ’ αυτά τα πειράµατα. Να δούνε πως αντιδρά ή προσαρµόζεται ο κόσµος. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Μη προσαρµοστούµε και συνηθίσουµε να ζούµε στην φτώχια και την εξαθλίωση Μη ακυρώνουµε τα όνειρά µας, Θα χρησιµοποιήσουν πολλές µεθόδους. Ήπιες και άγριες. ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ. ∆εν τα δεχόµαστε όλα αδιαµαρτύρητα. Αντιδρούµε. Έστω βρίζοντας και προπηλακίζοντας τους ενδιάµεσους που θα προθυµοποιηθούν να λύσουν, προσωρινά πάντοτε, το πρόβληµα της ανεργίας µας. ∆ιώχτε τους. Μπείτε στα προγράµµατα, αν δεν γίνεται αλλιώς, αλλά µη πουλάτε την αξιοπρέπειά σας στα κοράκια. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για την ανατροπή των µνηµονίων, για µια άλλη πορεία, για την ανασυγκρότηση της χώρας. Μπορούµε. Η ιστορία το έχει δείξει πολλές φορές. ∆ίνουµε τα χέρια µεταξύ µας, γιατί προσπαθούν να κοµµατιάσουν την κοινωνία. Να µας στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου. Απ’ τον κοινόν αγώνα θα ξεπηδήσουν και οι άνθρωποι, οι πολιτικοί σχηµατισµοί που ο λαός και η ιστορία θα τους αναθέσει την ανατροπή και ανασυγκρότηση.

Ακριβά καύσιµα, µειωµένη επιβατική κίνηση και έλλειψη ρευστότητας αναγκάζουν τις ακτοπλοÃκές εταιρείες να µειώσουν τις υψηλές ταχύτητες των πλοίων που ταξιδεύουν στα νησιά και να ψαλιδίσουν τα δροµολόγια, µε µοναδικό σκοπό τη µείωση του λειτουργικού τους κόστους. Την ίδια ώρα, µε το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας πέρασαν ήδη αλλαγές στις δροµολογήσεις, που δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να δροµολογούν για λιγότερους µήνες τα πλοία υπό την προÄπόθεση όµως ότι καλύπτεται η σύνδεση των νησιών µε την ηπειρωτική χώρα. Με το κόστος των καυσίµων στα ταχύπλοα να αντιπροσωπεύει το 65% του ηµερήσιου λειτουργικού κόστους τους, το υπουργείο Ναυτιλίας έκανε δεκτό το αίτηµα των εταιρειών για τη µείωση του χρόνου υποχρεωτικής δροµολόγησης των ταχύπλοων. Ετσι, από επτά µήνες που ίσχυε µέχρι σήµερα ο χρόνος δροµολόγησης στα ταχύπλοα µειώνεται πλέον στους τέσσερις µήνες. Γενικότερα, µε το νέο θεσµικό πλαίσιο επιτρέπονται πιο ελαστικές δροµολογήσεις και αλλαγές πλοίων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στις εταιρείες να δροµολογούν µικρότερα πλοία στις περιόδους που η κίνηση είναι πολύ µειωµένη.

Στο -0,6% κατρακύλησε ο πληθωρισµός τον Απρίλιο Επιταχύνθηκε στο 0,6% ο αποπληθωρισµός τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από 0,2% τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την Παρασκευή. Το -0,6% είναι το χαµηλότερο επίπεδο πληθωρισµού που έχει σηµειωθεί από το 1968. Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί ότι οι τιµές των τροφίµων δεν ακολουθούν τη γενική πτωτική τάση ή στην καλύτερη περίπτωση η µείωση των τιµών είναι χαµηλότερη σε σύγκριση µε άλλους κλάδους της οικονοµίας. Αυτό δείχνει το γεγονός ότι η οµάδα προÃόντων «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», σηµείωσε αύξηση 0,6% σε ετήσια και 0,7% σε µηνιαία βάση. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µηνός Απριλίου 2013, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Απριλίου 2012, προκύπτει µείωση 0,6%, έναντι αύξησης 1,9%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του 2012 προς το 2011. Σε σύγκριση µε τον Μάρτιο 2013, παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης 0,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους. Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Μα‘ου 2012 Απριλίου 2013, παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 2,5%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ anetsak@yahoo.gr

Μιχάλης Τζανόπουλος:«Ισως χωριστούν σε δύο οµίλους οι οµάδες της Κρήτης»

Α

νοιχτό το ενδεχόµενο να µην βρεθούν όλες οι κρητικές οµάδες σε έναν όµιλο στην νέα Γ’ Εθνική, άφησε ο πρόεδρος της επιτροπής ∆’ Εθνικής της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ∆Α , Μιχάλης Τζανόπουλος. Με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΠΣ ∆υτικής Αττικής δεν δεσµεύτηκε για τη συνεισφορά της ΕΠΟ στις µετακινήσεις των οµάδων, ενώ επισήµανε πως η προκήρυξη για την νέα Γ' Εθνική θα δοθεί στην δηµοσιότητα µέσα στο πρώτο εικοσαήµερο του Μάιου. «Εµείς οφείλουµε να προετοιµάσουµε την νέα τάξη πραγµάτων που θα λάβει χώρα στην νέα Γ' Εθνική. Πιστεύω ότι µέχρι τα µέσα Μάιου θα έχει δοθεί στην δηµοσιότητα η νέα προκήρυξη για να µπορούν να κάνουν το προγραµµατισµό τους οι οµάδες που θα συµµετέχουν στο συγκεκριµένο

Η ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ 39Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Η Football League ανακοίνωσε το πρόγραµµα της 39ης αγωνιστικής, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (15/05).Αναλυτικά: Τετάρτη 15 Μαου Αναγέννηση-Επανοµής - Ηρακλής (16.00, OTE TV) Εργοτέλης - Εθνικός Γαζώρου (16.00) ∆όξα ∆ράµας - Φωκικός (17.00) Νίκη Βόλου - Θρασύβουλος (17.00) ΑΕΛ - Βύζας Μεγάρων (17.00) Καλλιθέα - Καβάλα (17.00) Πανσερραlκός - Καλλονή (17.00) Ηρακλής Ψαχνών - Παναιτωλικός (17.00) Αναγέννηση Γιαννιτσών - Πιερικός (17.00) Απόλλων Σµύρνης - Ολυµπιακός Βόλου (19.00, OTE TV) Ρεπό: Παναχαlκή

πρωτάθληµα. Η προκήρυξη αυτή θα περάσει από τα αρµόδια όργανα για έγκριση αµέσως µετά», ανέφερε αρχικά. Για τον καταρτισµό των οµίλων τόνισε ότι: «Όποιος πει ότι έχει εικόνα η µπορεί να πάρει αποφάσεις για τον καταρτισµό των οµίλων είναι τουλάχιστον αφελής η εκτός του χώρου. ∆εν είναι καθόλου σίγουρο το αντίθετο µπορώ, να πω ότι όλες οι κρητικές οµάδες θα είναι στον ίδιο όµιλο. Είναι δύσκολο για οµάδες της Αττικής η άλλων περιοχών να κατεβαίνουν 7η και 8 φορές στην Κρήτη αλλά και το αντίθετο. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση των πρωταθληµάτων τόσο των περιφερειακών όσο και της Football League και Football League 2 όπου θα έχουµε και σαφή εικόνα θα αρχίσουµε τον καταρτισµό των οµίλων µε τον αριθµό των οµάδων που συµµετέχουν να είναι 16. Ο καταρτισµός θα ξεκινήσει από τον Έβρο από οπού θα είναι η αρχή των καταρτισµών οµίλων των 16 οµάδων. Το πιο σηµαντικό πρόβληµα για αυτό το εγχείρηµα είναι το πως θα παντρέψουµε τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μέληµα µας είναι να βρεθούν όλες οι συνισταµένες να µην ανεβούν όλες οι Κρητικές οµάδες Αθήνα η όπου αλλού κληρωθούν και να είναι ένας θεµιτός ανταγωνισµός. Οι όµιλοι των ενώσεων µε µεγάλο αριθµό οµάδων θα

ΦΙΛΙΚΟ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΗΦΑΙΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Φιλικό παιχνίδι θα δώσει η γυναικεία οµάδα του Πήγασου Θριασίου και στον Ηφαιστο Περιστερίου την Παρασκευή 17-05 στο βοηθητικό γήπεδο του Πανελευσινιακού 9#9 [απέναντι απο την ∆ΕΗ ] και ωρα 20:30. ***Σήµερα και ώρα 19:45 στο γήπεδο Γιώργος Ρουµελιώτης θα γίνει η προπόνηση της οµάδας.

χωρίσουν. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει κατ' επιλογή αλλά µε κλήρωση γα να µην εξαντλήσουµε οικονοµικά τις οµάδες. Είναι µια µεταβατική περίοδο και είµαι δύστυχος σίγουρος ότι κάποιες οµάδες θα ευνοηθούν και κάποιες άλλες θα αδικηθούν. ∆εν µπορεί µια οµάδα της Αθήνας να κατεβαίνει δέκα φορές Κρήτη η στα νησιά. Θα είναι καταστροφικό. Προσπαθούµε να βρούµε τον καλύτερο συνδυασµό και την πιο αναίµακτη λύση». Όσον αφορά το θέµα των µεταφορικών ο πρόεδρος της επιτροπής της ∆’ Εθνικής τόνισε: «Σε αυτήν την εποχή που οι συνάνθρωποι µας τρώνε από τους κάδους και δεν έχουµε τα απαραίτητα το να µιλάµε για µεταφορικά οµάδα θεωρώ ότι είναι άτοπο. ∆εν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο πάνω στο κοµµάτι αυτό. Οι επιχορηγήσεις του κράτους προς της ΕΠΟ έχουν µειωθεί στο ελάχιστο µε αποτέλεσµα το εγχείρηµα της πληρωµής των µεταφορικών να είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να δώσω µια συµβουλή προς όλους όσους ασχολούνται µε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και αυτή είναι να ανοίγουν το βήµα τους µέχρι εκεί που µπορούν να πατήσουν. Όποιες οµάδες δεν αντέχουν την νέα τάξη πραγµάτων µπορούν να αγωνιστούν και στο τοπικό πρωτάθληµα».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΥΡΑΣ Ο επιθετικός Γιάννης Λιούρας(24-1-1994) έµεινε ελεύθερος απο την Κόρινθο. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής ξεκίνησε απο τις ακαδηµίες του Ολυµπιακού Πειραιά και αγωνίστηκε στις Μικτές οµάδες τις ΕΠΣΠ και τις ∆υτικής Αττικής. Εχει αγωνιστεί και στην οµάδα του Αίαντα Παραλίας Ασπροπύργου. ∆ιακρίνεται για το ήθος του την πειθαρχία και την δουλειά του µέσα στο γήπεδο. Ηδη πολλές οµάδες έχουν αρχίσει να τον βολιδοσκοπούν και όποια τον εντάξει στην δύναµή της σίγουρα θα βγεί κερδισµένη.

32Α ΟΡΣΙΠΠΕΙΑ: ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 18 MA F OY ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Προκηρύχθηκαν τα 32α Ορσίππεια 2013, αγώνες στίβου οι οποίοι πραγµατοποιούνται στο Στάδιο Μεγαρέων Ολυµπιονικών το Σάββατο 18 Μα0ου 2013. Αγωνίσµατα: α. Παγκορασίδων Α΄ 80µ – Μήκος β. Παµπαίδων Α΄ 80µ. – Μήκος γ. Κορασίδων 100µ - Μήκος

δ. Παίδων 100µ - Μήκος ε. Εφήβων Μήκος στ. Γυναικών 200µ - 400µ - Μήκος - Τριπλούν ζ. Ανδρών 200µ – 400µ Στους αγώνες δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στην δύναµη των σωµατείων - µελών του ΣΕΓΑΣ.


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ ΣΤΗΝ ∆ΡΑΜΑ Η ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

φ άσ η α π ό τ ο ν α γώ ν α

Μ

ε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε την σεζόν ο ΚΑΟ∆ ο οποίος επικράτησε του Πανελευσινιακού µε 101-77 και ολοκλήρωσε την σεζόν µε 11 νίκες και 15 ήττες, και στην 9η θέση.Καλύτεροι για την οµάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς ήταν οι Κακαρούδης µε 24 πόντους, και Μίσελ µε 14 πόντους, ενώ έξι παίκτες των ∆ραµινών είχαν διπλάσιο αριθµό πόντων. Για τους "σταχυοφόρους" που κατάφεραν να σώσουν την παρτίδα της παραµονής ξεχώρισαν οι Εζιούκου και Λιακόπουλος µε 17 πόντους ο καθένας. Για την οµάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα δεν αγωνίστηκε ο Σπύρος Μαγκουνής ο οποίος συµφώνησε µε την Σίγµα Μπαρτσελόνα, οµάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ιταλίας.Με πολύ περισσότερη διάθεση ξεκίνησε η οµάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς το παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί µε το καληµέρα µε 7-2 του Πανελευσινιακού (3') µε τον Μίσελ να σκοράρει. Οι "σταχυοφόροι" κατάφεραν να επανέλθουν και να µειώσουν σε απόσταση βολής στο 7' χάρη σε τρίποντο του Παπανικολόπουλου (17-15), αλλά οι γηπεδούχοι σε διάστηµα που έµεινε για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο έτρεξαν ένα σερί 70 και µε τον Μίσελ να έχει 10 πόντους έκλεισαν το δεκάλεπτο µε 24-15.

Το σερί διευρύνθηκε σε 11-0 µε την έναρξη της 2ης περιόδου (28-15), µε τον Πάλµερ µε τρίποντο να ανεβάζει την διαφορά στο +14 (34-20) στο 14'. Ο Πανελευσινιακός κατάφερε να µειώσει σε 40-32 χάρη σε κάρφωµα του Γκίµπσον, µε το ηµίχρονο να τελειώνει µε 45-35 µε λει απ του Εζιούκου.Ο σέντερ των "σταχυοφόρων" είχε 11 πόντους µε 5/7 δίποντα. O 28χρονος Αµερικανός σέντερ µε νέο κάρφωµα του µείωσε σε 50-41 στο 23' για την οµάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα, µε τον ΚΑΟ∆ ωστόσο να δίνει την δική του απάντηση και µε ένα σερί 10-4 να ξεφεύγει µε +15 (60-45) χάρη σε λει απ του ΑκεψιµαYδη. Ωστόσο οι παίκτες του Πανελευσινιακού έδειξαν ότι δεν ανέβηκαν για τουρισµό στην όµορφη πόλη της Μακεδονίας και έτσι µε πρωταγωνιστές τους Λιακόπουλο και ∆ηµάκο µείωσαν µε ένα σερί 16-7 σε 67-61 στο 29', για να ολοκληρωθεί η περίοδος µε τρίποντο του ΚαλαYτζίδη και στο 72-63 για τον ΚΑΟ∆. Με την έναρξη της τελευταίας περιόδου οι ∆ραµινοί έδειξαν διάθεση να καθαρίσουν την υπόθεση νίκη και µε τρίποντο του Κακαρούδη έφεραν την διαφορά εκ νέου στο +15 (78-63), ενώ ο Πάλµερ µε 2 ελεύθερες βολές την ανέβασε στο +17 (8063).Ωστόσο το παιχνίδι έγινε πολύ πιο ελεύθερο µε τους "πράσινους" να φτάνουν την διαφορά στο +26 (97-61) µε καλάθι του Ράντοβιτς για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι µε το θριαµβευτικό 101-77. ΚΑΟ∆ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 101-77 Τα δεκάλεπτα: 24-15, 45-35, 72-63, 101-77 ΚΑΟ∆ (Μάρκοβιτς): Σλαφτσάκης 2, ΚαλαYτζίδης 4 (1), ΑκεψιµαYδης 4, Μπένας 3 (1), Μίσελ 14 (5/6 διπ.), Μπάβσιτς 2,

Κακαρούδης 24 (5/9 διπ., 3/3 τριπ.), Ζάρας 10 (2/2 διπ., 2/2 τριπ.), Ιωάννου 12 (10 ριµπ.), Πάλµερ 11 (1 τριπ. - 9 ριµπ.), Ρόου 4, Ράντοβιτς 11 (7 ριµπ.). ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Σκαραφίγκας): Κυριακόπουλος 3, Νίκου, Παπανικολόπουλος 10 (2), Παπανικολάου 5 (1), ∆ηµάκος 3 (1), Γκίµπον 4, Λιακόπουλος 17 (7/7 διπ. - 11 ριµπ.), ∆εληγιάννης, Ουίλσον 14 (2), Μαντζιώρης 4, Αβραµίδης, Εζιούκου 17 (8/10 διπ.) Γ. Σκαραφίγκας: "Αδειάσαµε ψυχολογικά και σωµατικά" Ο Γιώργος Σκαραφίγκας στάθηκε στην ελλιπή προετοιµασία της οµάδας ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την διοίκηση για την στήριξη όλη τη χρονιά. "Πρώτα από όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον ΚΑΟ∆ που είναι µία οµάδα που έχουµε κοινά σηµεία. Είναι µία επαρχιακή οµάδα που βγάζει υγεία τόσο εντός παρκέ όσο και εκτός. Συγχαρητήρια στον κόουτς Μάρκοβιτς για την δουλειά που έχει κάνει. Εµείς ήρθαµε µε ελλιπή προετοιµασία γιατί µετά τον αγώνα µε τον Ίκαρο επιχαµε αδειάσει ψυχολογικά και σωµατικά. Παρόλα αυτά παίξαµε για 30΄ καλά και ευχαριστηθήκαµε το παιχνίδι.Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες µου και στην διοίκηση που δεν έπαψαν να πιστεύουνε στην σωτηρία και έτσι καταφέραµε να πετύχουµε έναν πολύ µεγάλο στόχο". Από την πλευρά των παικτών ο Τζαµάλ Ουίλσον είπε: "Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο ΚΑΟ∆ έπαιξε πολύ καλά. Παρόλα αυτά εµείς είµαστε χαρούµενοι που παίξαµε σε αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ τους συµπαίκτες µου και την οµάδα της Ελευσίνας που µου έδωσαν την ευκαιρία να παίξω στην Ελλάδα".

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο ΤΗΣ ΣΤΗΝ Α' ΕΣΚΑΝΑ Η ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ H NΕ Μεγαρίδος πανηγύρισε την άνοδό της στην ΑΈΣΚΑΝΑ µετά τη νίκη επι της ΑΕ Ρέντη 65-58 στο Αλέξης Σάλτας.Στο άλλο παιχνίδι ο ΟΚ Ελευσίνας επικράτησε εκτός έδρας του Ιάσωνα Νικαίας 73-65 και παρέµεινε στην κατηγορία. ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ –ΑΕ ΡΕΝΤΗ 65-58(34-28) ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ (Βελέγκας , Μαργέτης): Στασινόπουλος 5(1), Θεοδόσης 15(1) , Τσολάκος Ε. 13. Κολουριώτης 9(1), Μετζελιώτης , Μακρυγιάνης 2, Στεφάνου 11(3), Τσολάκος Κ. 4, Παπαθανασίου , Παπαδόπουλος 6, Κορώσης Κόµπουλης ΑΕ ΡΕΝΤΗ (Πασπαλάς ∆. , Πασπαλάς Π.): Ζήσης 2, Χοχλιδάκης 16 (3) , Πασπαλάς Μ. 15(1) , Ράδης 5, ∆ουσερµετζής , Θεοδωρικάκος 7(1) , Ανδρόνικος , Σοκόλοφ , Μεντένης 13(1) , Μπενιαµίν ∆ιαιτητές: Α.Σιώκας , Ρ.Ουσταµπασίδης ***Την πεντακάθαρη νίκη ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισµοί παικτών, τεχνικών και φιλάθλων ενώ ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απένειµαν µετάλλια στους νικήτες και προκριθέντες. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ: ΤΑΣΟΣ ΒΕΛΕΓΚΑΣ: «Θεωρώ ότι η άνοδος αποτελεί ένα σηµαντικό επίτευγµα αν σκεφτεί κανείς πως ξεκινήσαµε δέκα ηµέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθληµα, περάσαµε όλο τον πρώτο γύρο έχοντας δύο και τρεις παίχτες απόντες σε κάθε παιχνίδι, παίξαµε ολόκληρο τον δεύτερο γύρο χωρίς τον βασικό µας σέντερ-φορ, τον Μεντζελιώτη, και παρ’ όλα αυτά καταφέραµε να κάνουµε µόνο δύο ήττες στον Β’ γύρο και τερµατίσαµε έχοντας την καλύτερη επίθεση και την δεύτερη καλύτερη άµυνα.Γεγονότα τα οποία σηµαίνουν ότι τίποτε από αυτά που συνέβησαν δεν ήταν συµπτωµατικό.Πήραµε από κάθε παιδί ό,τι µπορούσε να δώσει σωµατικά και ψυχικά και καταφέραµε να γίνουν πολύ καλοί και δυνατοί τακτικά, σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο πράγµα το οποίο άργησε να συµβεί.

Με το πέρασµα του χρόνου γινόµαστε καλύτεροι, δυνατότεροι και αποκτούσαµε πεποίθηση, κάτι το οποίο δεν είχαν τα παιδιά αφού δεν είχαν ως τώρα κάνει πρωταθλητισµό, και καταφέραµε αυτό το εξαιρετικό επίτευγµα.Εάν η οµάδα αξιοποιηθεί µαζί και η υποδοµή της, µε την έννοια ότι κρατιέται ζωντανό το µπάσκετ στα Μέγαρα, ανεβαίνοντας ένα επί πλέον σκαλί τότε το µέλλον είναι αισιόδοξο. Και αυτό θεωρώ ότι είναι µεγάλη επιτυχία όχι µόνο για την οµάδα αλλά και για τα Μέγαρα. Τώρα υπάρχει µια οµάδα εδώ η οποία θα καλλιεργήσει και θα αναβαθµίσει το άθληµα, γεγονός το οποίο είναι το σηµαντικότερο απ’ όλα. Ευχαριστώ πολύ πάρα πολλούς ανθρώπους αλλά ιδιαίτερα ευχαριστώ τον συνεργάτη µου Κώστα Μαργέτη, έναν εξαιρετικό άνθρωπο και πάρα πολύ καλό προπονητή. Του εύχοµαι να έχει µια πολύ καλή καριέρα». ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ: «Ήταν µια πολύ δύσκολη χρονιά και είναι θαύµα αυτό που κατόρθωσε η οµάδα µε δεδοµένο ότι ξεκινήσαµε προετοιµασία µόλις µια εβδοµάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθληµα. Στην αρχή, µε κάποιες κινήσεις κλειδιά µπορέσαµε να φέρουµε την οµάδα σε σηµείο ώστε να είναι αντάξια της Β’ ΕΣΚΑΝΑ. Με την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά έκαναν την οµάδα πιο οµοιογενή κι έτσι φθάσαµε στο τέλος και τώρα πανηγυρίζουµε την άνοδό µας στην Α’ ΕΣΚΑΝΑ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον κόουτς για τη δουλειά που έκανε. Εύχοµαι κάθε καλό για την νέα χρονιά. Η οµάδα θα συναντήσει πολύ καλές οµάδες που βρίσκονται χρόνια στην κατηγορία µερικές δε από τις οποίες έχουν πρωταγωνιστήσει σε µεγαλύτερες κατηγορίες, Τώρα θα ξεκουραστούµε απ’ όλη αυτήν την προσπάθεια ώστε να ξεκινήσουµε την νέα περίοδο δυνατοί και να προσπαθήσουµε πρώτα να ευχαριστηθούµε την κατηγορία και µετά να δούµε το µέχρι πού µπορούµε να φθάσουµε»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ 49 2 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ 47 3 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ 46 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 45 5 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ 43 6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 43 7 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ 43

8 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 42 9 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 40 10 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 39 11 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 38 12 ΣΟΥΡΜΕΝΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ 38 13 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 35 14 ΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 31 15 ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚ 29

ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 65-73(37-32) ∆ιαιτητές : Φασόλης Αρφαρά ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚ. (Αντωνίου): Χαραλαµπίδης , ΧατζηQωάννου , Λεουτσάκος 5(1) , Γιαννακής 22(6) , Καρυδάς , Μυστεγνιώτης 6(1) ,Σµυρλής 16(3), Σκούφαλος 8 Πασχαλινόπουλος 8 ΟΚΕ (Βογιατζής) : Λ. Βογιατζής 15(2), Παπαχαριστοδούλου 8, Αντωνάρας 12 ,Πατάλας 22(3) , Βογιατζής Ευαγγ. , Πέππας 13, Λιώρης 3

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13.05) 21.30 ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚ 21.30 1ο ΚΛ ∆ΗΜ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ 21.30 2ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 21.30 ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ Π.ΦΑΛΗΡΟ 21.30 ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΡΕΠΟ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ 21.30 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ 21.30 ΝΕΟ ΚΛ ΡΕΝΤΗ ΑΕ ΡΕΝΤΗ ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ

Καταιγιστική ήταν η ∆όξα ∆ράµας στο τελευταίο ηµίωρο στο Φυλή, καθώς επιβλήθηκε 4-0 του Θρασύβουλου. Το πρώτο ηµίχρονο ήταν µοιρασµένο, µε τις δύο οµάδες να έχουν καλές στιγµές µπροστά από τις δύο εστίες, ενώ η αναµέτρηση είχε καλό ρυθµό. Ο ΣοÃλέδης δηµιούργησε πολλά προβλήµατα στην άµυνα των γηπεδούχων, ωστόσο τραυµατίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Κάπελ στο ηµίχρονο. Στο δεύτερο µέρος οι «µαυραετοί» ανέβασαν στροφές, και στο 60’ ο Χιντασέλι µε κεφαλιά έκανε το 0-1. Στο 71’ ο Ρούσεφ µε αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ, έγραψε το 0-2. Στο 88’ η ∆όξα κέρδισε πέναλτι σε µαρκάρισµα του Βλασσόπουλου στον Κάπελ. Ο παθών ανέλαβε την εκτέλεση, για το 0-3. Το τελικό 04 διαµόρφωσε στο 90+1’ ο Κάπελ σε αντεπίθεση. Στο επόµενο λεπτό αποβλήθηκε ο Προβατίδης, µε δεύτερη κίτρινη κάρτα. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (Βασίλης Βούζας): Σταυριανός, Σύρος, Τζιωρτζιόπουλος, Βλασόπουλος, Βασιλείου (66’ Γεωργιάδης), Σταυροθανασόπουλος, Μπακάλης, Πλαβούκος (78’ Σούφλας), Προβατίδης, Πάνος, Σερέπας (72’ Καλαµιώτης) ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ (Παναγιώτης Τζαναβάρας): Ξενοδόχοφ, Ταραλίδης, Ιντζόγλου, Ρούσεφ, ΣοÃλέδης (46’ Κάπελ), Κοντεών, Μπουτζίκος, Πουλάκος, Περπερίδης, Μιλένκοβιτς, Χιντασέλι (79’ Μπαλής).

∆ευτέρα 13 Μαου 2013

Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 2-2 ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Τον ντέρµπι της αγωνιστικής για τον Νότιο όµιλο της Football League 2, δεν έβγαλε νικητή αφού Παναιγιάλειος και Αχαρναικός έµειναν στο 2-2 και έδωσαν την ευκαιρία στο Φωστήρα να περάσει στη πρώτη θέση της βαθµολογίας. Οι φιλοξενούµενοι µπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να προηγηθούν µε τέρµα του Ραχίµ στο 18ο λεπτό. Η χαρά τους ωστόσο δεν κράτησε παραπανω από τέσσερα λεπτά, αφού στο 22' ο Παναιγιάλειος ισοφάρισε µε σουτ του Μπουρλάκη. Το "τρελό" δεκαπεντάλεπτο συνεχίστηκε µε τους παίκτες του Μάκη Παπαδόπουλου να παίρνουν ξανά κεφάλι στο σκορ µε σουτ του Βεστάκη στο 27ο λεπτό. Το τελευταίο τέρµα της αναµέτρησης πέτυχε ο Παπαχρήστος στο 31ο λεπτό και διαµόρφωσε το τελικό 2-2 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Αιγίου, αποτέλεσµα που σε καµία περίπτωση δεν ευνόησε και τις δύο οµάδες. Παναιγιάλειος (Νίκος Κουρµπανάς): Ρίζος, Σανδραβέλης, Παπαχρήστος, Τ. Παπαδόπουλος, Σούλης, Γκοτσούλιας, Γ. Παπαδόπουλος, Μπούνας, Λαζανάς, Μπουρλάκης, Σκαρτσίλας. ΑχαρναÃκός (Μάκης Παπαδόπουλος): Παγούδης, Μωυσιάδης, Μαγγίνας, Μανάλης, Αναστασίου, Αθανασόπουλος, Χριστόπουλος, Ντεντόπουλος, Καλογερόπουλος, Ραχίµ, Βεστάκης. ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρυσός (Χανίων) ΒΟΗΘΟΙ: Καλφάκης (Χανίων), Σκούρτης (Κορινθίας)

ΝΙΚΗ “ΑΝΑΣΑ” Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 1-0 ΤΟΝ ΦΩΚΙΚΟ

Σωτήρια νίκη που του επιτρέπει να ελπίζει για τα καλά σε παραµονή, σηµείωσε ο Βύζας Μεγάρων, ο οποίος νίκησε 1-0 τον Φωκικό και πλησίασε στον πόντο τον Θρασύβουλο, έχοντας και ένα µατς λιγότερο. Το µοναδικό γκολ της αναµέτρησης σηµείωσε ο πορτιέρο Πουρής µε πέναλτι στο 80’, το οποίο κέρδισε ο Αρναρέλης. Οι Μεγαρείς, οι οποίοι φωνάζουν για πέναλτι στο 15’, όταν ο Μαρτίνος φέρεται να έκανε χέρι πάνω στη γραµµή, ήταν καλύτεροι, είχαν ακυρωθέν γκολ µε τον Πούρνο στο 43’ και ευκαιρίες µε τον Γκεµίση στο 52’ και στο 58’. Ο Φωκικός δεν ήταν καλός και απείλησε µε τον Γουόρντεν στο 75’. Ο Βύζας ολοκλήρωσε τον αγώνα µε δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Μπιτσάκου στο 94’. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (Μίλτος Γκόφας): Πουρής, Γκεµίσης, Λιόλιος, Πούρνος (51’ Κρολ), Γροµητσάρης, Νικολόπουλος, Βλάχος Π., Βλάχος Θ., Γκεµίσης, Μπιτσάκος, Σπαγής (76’ ∆ηµητρίου). ΦΩΚΙΚΟΣ (Πέτρος ∆ηµητρίου): Γεωργίου, Χαλούλος, Παπαζούδης, Νάστος, Μαρτίνος, Σκαρίµπας, Σουλελές (90’ Σορώκος), Θέος (65’ Ευσταθίου), Γουόρντεν, Λίτσος, Μπουλούλης (83’ Γεωργουσόπουλος).

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΙ∆ΩΝ ΕΠΣ∆Α Καλούνται απο τον προπονητή των µικτών οµάδων κ.Αποστόλη Λινάρδο οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως την ∆ευτέρα 13 Μαίου και ώρα 15:45 να βρίσκονται στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου για προπόνηση. ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΙΑ ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΙΑ ΜΑΡΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - >> ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - >> ΤΖΩΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - >> ΜΙΝΟΣΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΄- ΛΕΩΝ ΣΑΜΑΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ - >> ΓΥΡΙΧΙ∆ΗΣ ΦΑΝΗΣ - >> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - >> ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - >> ΖΑΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - >> ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - >> ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - >> ΜΑΝΑΣΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ - >> ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - >> ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - >> ΚΑΤΣΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ - ∆ΑΣ Α ΛΙΟΣΙΩΝ ΛΑΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΠΑΟΚ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΟΚ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΟΚ ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΕΡΙΘΕΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΤΕΓΚΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - >> ΠΙΠΕΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - >> ΛΑΜΨΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Υ.Γ. Επίσης καλούνται οι οµάδες που έχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 1999- 2000 να τους στείλουν κατ'επιλογή των προπονητών τους για προεπιλογή της µικτής την προσεχή χρονιά.


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

Ελλάδα ∆ιπλασιάζεται το σώµα των µόνιµων ελεγκτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Στους 85 θα φτάσουν οι λεγόµενοι και "ράµπο" κατά των λαθρεπιβατών, από 58 που είναι σήµερα, σε µετρό ηλεκτρικό και τραµ, ενώ σε λεωφορεία και τρόλεb θα φτάσουν τους 30 από 16 που είναι τώρα. Ο στόχος του υπουργείο είναι ένας. Να παταχθεί το µόνιµο πρόβληµα που ακούει στο όνοµα λαθρεπιβίβαση το οποίο παρά τις ως τώρα προσπάθειες δεν έχει ακόµα παταχθεί. Για αυτόν τον λόγο θα τοποθετηθούν και οι πολυαναµενόµενες µπάρες, µόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός για το "Αυτόµατο σύστηµα συλλογής Κοµίστρου", δηλαδή σε περίπου ενάµιση µε δύο χρόνια. Όσο για την οικονοµική αιµορραγία, εκτιµάται στα περίπου 37 εκατ. ευρώ, ή πιο σωστά από 25 µέχρι 37 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες οι εκτιµήσεις αναφέρουν πως το περίπου 1015% των επιβατών σε µετρό, τραµ και ηλεκτρικό δεν πληρώνει εισιτήριο και άλλο ένα 15-20% στα λεωφορεία και τρόλεb. Στη Θεσσαλονίκη µε βάση τα στοιχεία του ΟΑΣΘ, η απώλεια των εισπράξεων κυµαίνεται στα περίπου 15-20 εκατ. ευρώ ανά έτος. Να σηµειωθεί πως σε λεωφορεία και τρόλεb οι έλεγχοι δεν γίνονται µόνο από τους ελεγκτές αλλά και από εθελοντές οδηγούς, ήτοι περίπου 300 οδηγούς την ηµέρα. Παίρνουν 50% ως µπόνους από τα πρόστιµα που πληρώνονται, από 100 µέχρι 300 ευρώ, ενώ τα πρόστιµα που κόβονται ανέρχονται σε 6.000 - 8.000 ευρώ.

Σαρώνουν τα νέα και φτηνά ναρκωτικά Κάθε εβδοµάδα που περνά, µία νέα εξαρτησιογόνα ουσία κάνει την εµφάνισή της στην Ευρώπη. Ο αριθµός των νεοεµφανιζόµενων ναρκωτικών ήταν δεκαπλάσιος το 2011 σε σχέση µε έξι χρόνια πριν. Οι νέες ουσίες, καµουφλαρισµένες ως προς την µοριακή τους δοµή ώστε να διαφεύγουν της απαγόρευσής τους έστω και προσωρινά, είναι προσαρµοσµένες στις συνθήκες της εποχής, ούσες οικονοµικά προσιτές και στους φτωχούς. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα "Το Έθνος", από το τοπίο δεν θα µπορούσε να εξαιρεθεί η Ελλάδα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, τα τελευταία χρόνια, που χαρακτηρίζονται από τον άνευ προηγουµένου πολλαπλασιασµό των συνθετικών ναρκωτικών, στη χώρα µας είναι τρεις οι ουσίες που συνιστούν τον βασικό κορµό των νέων εξαρτήσεων: Τα συνθετικά κανναβινοειδή, η κρυσταλλική µεθαµφεταµίνη και η κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας. Ο διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστηµίου και υπεύθυνος στον τοµέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ, Γεράσιµος Παπαναστασάτος, επισηµαίνει πως "νέα θεωρείται οποιαδήποτε ουσία έχει έστω µία ελάχιστη παραλλαγή στη µορ-

Ελλάδα

ιακή της δοµή. Άρα όταν µιλάµε για δεκαπλασιασµό των ουσιών, εννοούµε εκτροπές και παραλλαγές ουσιών που ήδη κυκλοφορούν. Όσες έχουν διαπιστωθεί ως ελεγχόµενες ως προς τις παρενέργειές τους, τον τρόπο παρασκευής, αποθήκευσης και διακίνησής τους, υπόκεινται σε νοµικές επιπτώσεις. Μέχρι όµως να εντοπιστεί να ελεγχθεί και να ενταχθεί στον κατάλογο των ελεγχόµενων ουσιών, κάθε καινούργια ουσία δεν υπόκειται σε καµία ρύθµιση". Ως εκ τούτου πολλές από τις ουσίες είναι νόµιµες και πωλούνται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Σύµφωνα µάλιστα µε έρευνα του ΟΗΕ, βρέθηκαν πάνω από 690 ιστοσελίδες, που πωλούσαν τις ουσίες αυτές χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών Μετά την δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως που υπέγραψε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς ξεκινούν και επίσηµα οι διαδικασίες εκτύπωσης και επίδοσης από τις Νοµαρχίες της χώρας των "φύλλων ατοµικής προσκλήσεως πολιτικής επιστράτευσης" σε χιλιάδες καθηγητές. Η πολιτική επιστράτευση του συνόλου των καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα τεθεί σε ισχύ από τις 12 το µεσηµέρι της 15ης Μα‘ου, όπως προβλέπει το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα. ∆ιαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ και τι προβλέπει για την επιστράτευση καθηγητών. Το σκεπτικό της απόφασης είναι το εξής: "Είναι επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούµενων δυσµενών συνεπειών από την προταθείσα, µε την από 10 Μα‘ου 2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 17η Μα‘ου 2013, πρώτη ηµέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2012−2013 και από κάθε άλλη προταθησόµενη ή κηρυχθησόµενη εντός της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και µέχρι την ολοκλήρωση τους". Επίσης στο προεδρικό διάταγµα επισηµαίνονται και η "σηµαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας"όπως και οι σοβαροί κίνδυνοι από την ενδεχόµενη απεργία για τη δηµόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανωτέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, επτά ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την διεξαγωγή τους. Η απόφαση για πολιτική επιστράτευση, όπως αναφέρεται στο επίµαχο ΦΕΚ, αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για µια διαδικασία χρονοβόρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των επιδόσεων που θα αγγίξει περίπου τα 88.000 9και ίσως περισσότερα) "φύλλα επιστράτευσης", όσοι είναι οι καθηγητές Γυµνασίων και Λυκείων.

SCRAP.PAITERIS

ΑΝ ΑΚ ΥΚ ΛΩ ΣΗ ΣΙ ∆Η ΡΩ Ν & Μ ΕΤ ΑΛΛ ΩΝ Α∆ΕΙΑΖΟΝΤΑΙ & ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΑΛΙΑ ΣΙ∆ΕΡΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ - ΕΠΙΠΛΑ

1 9.4 .13

ΤΗΛ./ΦΑΞ: 210-5584095 / 6942768609 mail: panagiotis.pait@gmail.com www.scrap-paiteris.gr

1 7 .4 . 1 3

Μείωση 6% στο µισθό προβλέπει η νέα σύµβαση τραπεζών - υπαλλήλων Μέχρι το ∆εκέµβριο του 2015 θα διαρκέσει η νέα κλαδική σύµβαση η οποία και υπογράφηκε ανάµεσα στους τραπεζοÄπαλλήλους και την Ένωση Τραπεζών. Η σύµβαση προβλέπει µείωση 6% στο βασικό µισθό. Επιπλέον, ο εισαγωγικός µισθός κατεβαίνει από τα 1.000 ευρώ στα 940. Συµφωνήθηκε και από τις δυο πλευρές η κατάργηση του επιδόµατος ισολογισµού που ισούται µε µισό µισθό ετησίως , διεύρυνση του ωραρίου στις κεντρικές υπηρεσίες µε ώρα προσέλευσης 7 και 45 και αποχώρησης 7 το βράδυ σε εθελοντική βάση και µε κοινωνικά κριτήρια, που σηµαίνει ότι δεν θα απασχολούνται οι µητέρες. Πάντως, φαίνεται να σώζονται και θέσεις εργασίας αφού στους όρους της σύµβασης περιλαµβάνεται γενική ρήτρα για τη διασφάλισή τους.

Θα εκποιούνται οι περιουσίες των υποδίκων για ξέπλυµα Το ∆ηµόσιο θα µπορεί εφεξής να ρευστοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία των υποδίκων που βαρύνονται µε κατηγορίες για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα. Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, επισπεύδει την κατάθεση του νοµοσχεδίου για τα εγκλήµατα σε βάρος του ∆ηµοσίου

∆ιεθνής καµπάνια ενίσχυσης των Παιδικών Χωριών SOS Μια διεθνής καµπάνια ενίσχυσης των Παιδικών Χωριά SOS Ελλάδος που φέρει τον τίτλο «Τα παιδιά για τα παιδιά» ξεκινά µέσω της πρώτης ελληνικής διαδικτυακής πύλης χρηµατοδότησης δηµιουργικών projects www.groopio.com. Αφορµή για την καµπάνια στάθηκε το πρόγραµµα που εκπονήθηκε από τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ µε τίτλο «Ελλάδα! Αυτή είναι η πατρίδα µου!». Μαθητές και µαθήτριες από τη Β΄ ∆ηµοτικού έως τη Β' Λυκείου και την τάξη ΙΒ1 του International Baccalaureate των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ δηµιούργησαν τις δικές τους οι αφίσες για την Ελλάδα, µε εικόνες και κείµενα που τα ίδια τα παιδιά έγραψαν στα ελληνικά και µετέφρασαν στα αγγλικά, γαλλικά ή γερµανικά. Στόχος της καµπάνιας που ξεκινά στην ιστοσελίδα www.groopio.com, είναι η συγκέντρωση του ποσού που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης, για ένα χρόνο, των 230 παιδιών που µεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS.


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταbκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (23.1.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆οÃράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

Ενοικιάζεται στην οδό ΝικολαÃδου 92 στην Ελευσίνα, κατάστηµα ισογείου 230 τ.µ.. Πληροφορίες στο 6932267168 (10.12)

σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12) Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆οÃράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744 (19.10.12) Ενοικιάζεται καινούριο διαµέρισµα 105 τ.µ., πλησίον πλατείας Ασπροπύργου, µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και δύο µπάνια στην τιµή των 400 ευρώ. Τηλ. 6972013169, 6932616395 (15.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419

Πωλούνται 2 οικόπεδα από ιδιώτη στην περιοχή της Μαγούλας 650 µ. και 440 µ., γωνιακά και άρτια οικοδοµήσιµα µε 250 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τηλ. 6944158140

Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

(10.10.12)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό ΚαραÃ-

Παπανικολάου Ευάγγελος (17.9)

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11) Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για όλες τις τάξεις σε τιµές προσιτές. Τηλ. 6944132114 (7.11.12) Ειδική παιδαγωγός µε µεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και σχολική εµπειρία αναλαµβάνει µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (προβλήµατα γραφής, ανάγνωσης , ορθογραφίας, µαθηµατικών) καθώς και παιδιά µε νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές. Τηλ. 6942090660 (26.10.12) Μαθηµατικός απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού Γυµνασίου -Λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6983809479 (11.12)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9) Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 (13.2.13) Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο,

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΠΡΟ ΣΩΠΙΚ Ο Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προiπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρωÃνές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία µε συστάσεις ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τηλ. 6987384980 Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13) 1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέ-

ψεις κατ'οίκον. τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως τις 31 Μα(ου 2013

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 15.5

15.1.13

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905 (5.4.13)

(11.10)

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483

10..7.12


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 -6977.693260 email: ggiourm@gmail.com Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών 16.11.12 και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΤΕΧΝ ΙΚΟ ΓΡ ΑΦ ΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (1.13)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑPΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 1 5 . 4 .1 3

(18.3.13)

(3.1.12)


∆ευτέρα 13 Μαου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ξεκινά άµεσα η υποβολή δηλώσεων για το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων

Ε

ντός των επόµενων εβδοµάδων αναµένεται να ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων για τη λήψη του ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόµατος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Με καθυστέρηση έξι µηνών αναµένεται να ξεκινήσει από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων η καταβολή των επιδοµάτων σε περίπου 400.000 οικογένειες, καθώς ο υπουργός Εργασίας έχει έτοιµη στο συρτάρι του την απόφαση µε τους όρους και τις προÄποθέσεις καταβολής του. Η µικρή οικονοµική ενίσχυση του επιδόµατος των 40 ευρώ το µήνα ανά παιδί θα καταβάλλεται µε αυστηρά εισοδηµατικά κριτήρια κλιµακωτά και θα έχει αναδροµική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Το επίδοµα για πρώτη φορά θα καταβληθεί και σε οικογένειες µε 1 ή 2 παιδιά. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται κι από ένα καινούργιο έγγραφο το Α21, όπου θα συµπληρώνουν µε τα στοιχεία των παιδιών τους. Στη συνέχεια θα γίνεται εκκαθάριση από το ΚΕΠΥΟ στον ΟΓΑ και ο Οργανισµός µε τη σειρά του θα πιστώνει τους τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων. Η απόφαση προβλέπει: Xρόνος και τρόπος καταβολής 1. Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καταβάλλεται ανά τρίµηνο, µε πίστωση σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου. 2. Η καταβολή του ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων του πρώτου τριµήνου κάθε έτους θα πραγµατοποιείται µαζί µε τα επιδόµατα του δεύτερου τριµήνου, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα αυτού. 3. Το ειδικό επίδοµα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση των επιδοµάτων 1. Απαραίτητη προÄπόθεση για την καταβολή των επιδοµάτων αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) του δικαιούχου, µέσω του περιβάλλοντος TAXISnet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 2. Ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος συµπληρώνει και συνυποβάλλει το µηχανογραφηµένο έντυπο Α21 – Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση για

τη χορήγηση των επιδοµάτων και το υποβάλλει µέσω του περιβάλλοντος TAXISnet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 3. Τα επιδόµατα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, κατόπιν υποβολής αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης Α21. 4. Ο δικαιούχος, σε κάθε µεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός µηνός να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση/δήλωση µεταβολής στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Απαιτούµενα δικαιολογητικά µεταξύ άλλων 1. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει, εντός προθεσµίας που θα καθορίζεται µε απόφαση του διοικητή του ΟΓΑ, στους ανταποκριτές του ΟΓΑ ή και σε υπαλλήλους του δήµου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το δήµαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συµπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21: α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το δήµο, στο δηµοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραµµένα όλα τα µέλη της οικογένειας µε κανονική εγγραφή. β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη µέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Ελλάδας ή αναγνωρισµένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυµα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της ΕυρωπαÃκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρηµένο από το ελληνικό προξενείο. γ) Ιατρική γνωµάτευση του ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ, για εξαρτώµενο τέκνο που έχει συµπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγµή που υποβάλλεται το έντυπο Α21. Αναστολή καταβολής επιδοµάτων α) Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειµένου να ελεγχθεί το εισόδηµα που θα δηλωθεί το έτος αυτό. β) Εάν περιέλθουν στον ΟΓΑ στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα επιδόµατα χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόµιµες προÄποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεµεί δίκη, η οποία έχει σχέση µε το εν λόγω δικαίωµα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

«Οι µειώσεις µισθών δεν οδήγησαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας»

Σ

τον ” αέρα “τινάζει άλλον ένα µύθο της τρόικα και των οπαδών της εσωτερικής υποτίµησης η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προcπολογισµού. Στην τελευταία έκθεση που συνέταξε τονίζεται εµφατικά ότι η «εσωτερική υποτίµηση» που επιχειρήθηκε µε µειώσεις µισθών, καταργήσεις συλλογικών συµβάσεων κ.α. δεν επέφερε αντίστοιχες µειώσεις τιµών στα προbόντα ούτε και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και σηµειώνεται πως «η έµφαση που δόθηκε στη µείωση του κόστους εργασίας και στις θεσµικές µεταβλητές ήταν υπερβολική και, πιθανόν, αντιπαραγωγική. Ουσιαστικά, υπερτονίσθηκε ένας παράγοντας, δεν ελήφθησαν υπόψη η ύφεση (πράγµα που εξηγεί γιατί βραχυχρόνια δεν µειώθηκε η ανεργία ενώ οι µισθοί υποχωρούσαν), ούτε η ανατροφοδότηση της ύφεσης από τη µείωση των µισθών, ούτε ο θετικός ρόλος πολλών θεσµών εργασίας σε ένα κόσµο ατελειών (που χαρακτηρίζεται π.χ. από ολιγοπωλιακέςή/και µονοπωλιακές καταστάσεις».

Τελευταία ευκαιρία για τεκµήρια - ληξιπρόθεσµα

Τελευταία ευκαιρία για ευνοQκή ρύθµιση των οφειλών προς το ∆ηµόσιο αποτελεί για τους φορολογουµένους η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονοµικών. Σύµφωνα µε στοιχεία που είδαν το φως της δηµοσιότητας , το τεκµαρτό εισόδηµα 800.000 ελευθέρων επαγγελµατιών θα προσδιορίζεται πλέον µε ένα "πλέγµα" έξι κριτηρίων , ενώ εισάγονται νέου τύπου αντικειµενικά κριτήρια για τη φορολόγηση

5,5 εκατοµµυρίων φορολογούµενων. Τα µέτρα ενεργοποιούνται µε υπουργικές αποφάσεις οι οποίες υπεγράφησαν και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους που τις συνοδεύουν. Η εγκύκλιος ορίζει τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και διασταυρώσεων µε τις οποίες τα φορολογητέα ακαθάριστα εισοδήµατα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών θα προσδιορίζονται µε βάση έξι κριτήρια: -Τις καταθέσεις τους στις τράπεζες και τις λοιπές µορφές αποταµιεύσεων (µετοχές, οµόλογα κ.λ.π.). -Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία. -Τις δαπάνες διαβίωσης τους. -Την έδρα της επιχείρησης, τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έξοδα µισθοδοσίας. -Την ανάλυση ρευστότητας του φορολογουµένου. -Την σχέση της τιµής πώλησης στο συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Στο πλαίσιο των νέων αυτών ελεγκτικών

διαδικασιών θα προβλέπεται η δυνατότητα άµεσης άρσης του τραπεζικού απορρήτου ενώπιον των φορολογικών αρχών και το δικαίωµα των αρµοδίων υπαλλήλων να ελέγχουν εξονυχιστικά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών των φορολογουµένων. Η Εφορία θα προσδιορίζει το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα και θα επιβάλλει τεκµαρτό φόρο ανεξάρτητα από τα δεδοµένα που έχει εµφανίσει ο φορολογούµενος. Θα συντάσσεται νέο εκκαθαριστικό σηµείωµα µε τον πρόσθετο φόρο και οι ελεγκτικές αρχές θα ειδοποιούν τον υπόχρεο για την καταβολή του φόρου η σε περίπτωση ένστασής του, να αποδείξει ότι τα πραγµατικά του εισοδήµατα είναι χαµηλότερα από αυτά που προσδιόρισε η εφορία. Σε εφαρµογή µπαίνει η νέα ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την Εφορία, η οποία αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία των φορολογουµένων να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε µεγάλο αριθµό δόσεων. Σύµφωνα µε όσα ορίζει η εγκύκλιος που

κατάρτισε το υπουργείο Οικονοµικών, ρυθµίζονται χρέη προς το ∆ηµόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα µέχρι 31/12/2012. Ειδικότερα προβλέπεται: Οι ληξιπρόθεσµες έως την 31η/12/2012 οφειλές, που είναι βεβαιωµένες στις ∆ΟΥ και στα τελωνεία, δύναται να ρυθµίζονται έως και σε 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις και να καταβάλλονται ως εξής: 1)µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30/6/2013. 2)µε απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2014. 3) µε απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2015. 4) µε απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2016. 5) µε απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2017.

ΘΡΙΑΣΙΟ • 13/05/2013  

Ημερήσια εφημερίδα για το Θριάσιο Πεδίο

Advertisement