Page 1

∆∞ °∂°√¡√∆∞ EºHMEPI¢A °IA TO £PIA™IO & THN ¢YT. ATTIKH - ª∞ƒ∆π√™ 2014 - ∫ø¢π∫√™ 5105

∂¡∞¡ ∞πø¡∞

√ ¡π∫√™ ∏§π√¶√À§√™ ∂¶∞¡∂∫§∂°∂𠶃√∂¢ƒ√™ ∆√À ∂∫∂¢∞

∑ø∏™ ∂∫§∂π™∂ √ ª√ƒºø∆π∫√™ ™À§§√°√™ «∆∞ ∫√À¡∆√Àƒ∞»

ÛÂÏ. 3

ÛÂÏ. 8

∂¶∂™∂ ∫∞π ∏ ∆∂§∂À∆∞π∞ ∫∂ƒ∫π¢∞ ∆√À °∏¶∂¢√À ª∞™

∞¯...ÙÔ ÁË‰¿ÎÈ Ì·˜ ÎÈ ·˘Ùfi ›¯Â „˘¯‹! ™∆√ ª∞ƒ∞£ø¡π√ ∆√À ¡∞À¶§π√À ™Àªª∂∆∂πÃ∂ √ ™¢À∂

ÛÂÏ. 2

√π ∂£∂§√¡∆∂™ £ƒπ∞™π√À ¶∂¢π√À ∫∞π ∆√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆√À™ ∂ƒ°√

ÛÂÏ. 2

ÛÂÏ.7

√ ¡π∫√™ µπ§§πø∆∏™ ∫∞π √ µ∞™π§∏™ ∆√§∏™ ¶∞ƒ√À™π∞™∂ À¶√æ∏ºπ√π ∆√À ™À¡¢À∞™ª√À ∆√À À¶√æ∏ºπ√À™ ∆∏™ «¶ƒø∆∏™ ¶√§∏™» ÛÂÏ. 6


2

∆∞ °∂°√¡√∆∞

ªπ∞ ™∏ª∞¡∆π∫∏ ∂∫£∂™∏ ºø∆√°ƒ∞ºπ∞™ •∂∫π¡∞ ™∆√ ¶√§π∆π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ∂§∂À™π¡∞™ ∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ «§ÂˆÓ›‰·˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜» Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË °Î›ÓË "∂ÏÂ˘Û›Ó·... Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌӋ̘ Î·È ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ". ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ ·Ï›Ì„ËÛÙÔ ÙfiÔ Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ §Ô˘˚˙· ∫·Ú·ȉ¿ÎË «√È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË °Î›ÓË, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ̘ ‹ ÌË, Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ªÂ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ¿Û‚ÂÛÙË ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÂÓ¤ÏıÈÔ ÙfiÔ Î·È ÂÚÈÛÛ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô

¢π∞∫ƒπ™∏ °π∞ ∆√ 4Ô ¢∏ª√∆π∫√ ™Ã√§∂π√ ∂§∂À™π¡∞™ ¶ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· 50 ηχÙÂÚ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ú ÙÔ 4Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ÛÙÔ 14Ô √Ì·‰ÈÎfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª·ıËÙÒÓ-ª·ıËÙÚÈÒÓ ™Î·ÎÈÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜ 2014 Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıËΠÛÙÔ The Mall Athens Official. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÷Ù˙ËÛÙ·‡ÚÔ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, §›ÙÛ·˜ ÿÚ˘, °·Ï¿ÙË ÕÓÓ·. √È ÙÂÏÈÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂Ú¤ÙÚÈ· ÛÙȘ 25-26 Î·È 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·È‰È¿, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ˘˜ ¢·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔÓ ™Î·ÎÈÛÙÈÎfi ªÔÚʈÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘!!!

√ ∞¡∆ø¡π√À •∞¡∞ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆ø¡ ™À¡∆∞•π√ÀÃø¡ √∞∂∂ ¡¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·¤ÎÙËÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √.∞.∂.∂ £ÚÈ·Û›Ô˘ ¶Â‰›Ô˘, ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘. √ Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÂÍÂϤÁË Î·È ¿ÏÈ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ÂÓÒ ÙȘ ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ η٤Ϸ‚·Ó: ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∞’: °ÈÒÚÁÔ˜ ∆ÚÈ‚¤ÏÏ·˜ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ µ’: ∏Ï›·˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: °È¿ÓÓ˘ §È·‰¿Î˘ ∞Ó·Ï. °ÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÓÈfi˜ ∆·Ì›·˜: ÿÚ˘ ™Ù·ÛÈÓ‹˜ ŒÊÔÚÔ˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘: ∑·Ê›Ú˘ ∫·Ó¿Î˘ ŒÊÔÚÔ˜ ¢Ú¿ÛˆÓ: ™ˆÙ‹Ú˘ ∆fiÛη˜ ŒÊÔÚÔ˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °È·ÎÔ‚¿Î˘. ∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.700 ̤ÏË, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ∆∂µ∂, ∆™∞, ∂ÌfiÚÔ˘˜ Î.· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘, ª¿Ó‰Ú·˜, ª·ÁԇϷ˜, µÈÏÏ›ˆÓ Î·È ∂Ú˘ıÚÒÓ.

ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê› ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÈ· Ó¤· ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ì ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÂÊ˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. ™ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ ¿˘ÏÔ, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ì ÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ…». ∏ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ‚›ÓÙÂÔ Î·È Ì›· ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô °Î›Ó˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «∂ÌÓ‡ÛÙËη ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÂȉ‹ ıˆÚÒ ˆ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ fiÛÔÈ ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ¤Ú·Û·Ó Î·È Ù· ¯ÒÌ·Ù· Ù˘ ¿ÙËÛ·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙÔ Êˆ˜».

™∆√¡ ª∞ƒ∞£ø¡π√ ∆√À ¡∞À¶§π√À ™Àªª∂∆∂πÃ∂ √ ™¢À∂ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 3.000 ‰ÚÔÌ›˜ ͯ‡ıËÎ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ª·Ú·ıÒÓÈÔ Î·È ËÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ Ù˘ fiÏ˘, ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ fiÏË ¤˙ËÛ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· Â¢ÊËÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ (™¢À∂) ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 33 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ. ∆ËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÂ˘Û›ÓÈÔ˘˜ ‰ÚÔÌ›˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÈÁ¿Ï·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ÛÙÔÓ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Ì 3:15:41 Î·È ÛÙÔÓ ËÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ Ô ∆˙‹Ì·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ Ì 1:33:19. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi ‹Ú ̤ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ °·‚ÚÈ‹Ï ∫·Ì¿Ó˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‹Ù·Ó: ª∞ƒ∞£ø¡π√™ ¢ƒ√ª√™ ™π°∞§∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ 3:15:41 °π√°π∞∫∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ 3:19:36 Ã∏™∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ 3:28:25 ™∆ƒ∞∆∏™ ∂À™∆ƒ∞∆π√™ 3:43:12 Ã∞ƒ™π∆∑√°§√À ª∞ƒπ∞ 4:13:07 ∫∞§√°∏ƒ√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ 4:13:07 ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∞£∞¡∞™π√™ 4:14:09 ∫√À∆π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ 4:40:44 ∞ƒµ∞¡π∆∞∫∏™ ª∞ƒπ√™ 4:58:08 ∏ªπª∞ƒ∞£ø¡π√™ ¢ƒ√ª√™ ∆∑πª∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ 1:33:19

∞¢∞ª ¢∏ª∏∆ƒπ√™ 1:52:18 ª∂§∂∆π√À ¢π√ª∏¢∏™ 1:54:23 ∞¡∆ø¡π√À °∂øƒ°π√™ 1:54:24 ∆™∂µƒ∂ª∂™ ∞°°∂§√™ 1:56:40 ¡∆∞ƒ¢∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ 1:57:29 π∑∞-Ã√ª∞ ∫√¡∆√À§∏ 1:57:47 ∆ƒ√À¡∆π ∂ªªπ§π∞¡√À 2:00:22 ∆∂ƒ∑∏ ª∞ƒπ¡∞ 2:00:24 ∫∞§§π°°∂ƒ∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ 2:03:24 £∂√§√°√À ∂§∂¡∏ 2:03:26 ¶∞¶∞¢∞∫∏™ ∫ø™∆∞™ 2:04:02 §π¡∞ƒ¢√À ∞°°∂§π∫∏ 2:05:10

™À§§√°√™ ∂£∂§√¡∆ø¡ £ƒπ∞™π√À ¶∂¢π√À ∆· ÌÚ¿‚Ô… Â›Ó·È Ï›Á·!!! ∆· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·… Â›Ó·È Ï›Á·!!! ∆· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ… Â›Ó·È Ï›Á·!!! ∞fi ÙȘ 09:00 ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ™∫§∞µ∂¡π∆∏™ ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ £ÚÈ·Û›Ô˘ ¶Â‰›Ô˘ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘, ¤ÓÈˆÛ·Ó ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë Ô˘ ÂÚÓ¿ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È fï˜ Ì Ôχ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÚÔı˘Ì›·, Á¤ÌÈÛ·Ó ¿Óˆ ·fi 15 ηÚfiÙÛÈ· Ì ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜… Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜ Ôχ Î·È ÂÛ¿˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ù ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ì·˜ Î·È ÁÂ̛۷Ù ٷ ηÚfiÙÛÈ· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜!!! ∫·È ÙÔÓ ™ÎÏ·‚ÂÓ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÏÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ 200 ¢ÚÒ Ì ÙÚfiÊÈÌ·!!! ∫·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™ÎÏ·‚ÂÓ›ÙË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó· ηÚfiÙÛÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È fi¯È

ÌfiÓÔ!!! ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ £ÚÈ·Û›Ô˘ ¶Â‰›Ô˘, Ô˘ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙfiÛË ·Á¿Ë Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÓÂ. °È· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, ·ԉ›ͷÌ ˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˙›… ÌÔÚÔ‡ÌÂ!!! °È· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, ·ԉ›ͷÌ ˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˙›… ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ٷ ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·!!! ∂fiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û ¿ÏÏÔ ™Ô‡ÂÚ ª¿ÚÎÂÙ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜… ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi!!!

I¢IOKTHTH™: M E D I A P R E S S EK¢OTH™: XÚ‹ÛÙÔ˜ K·Ú·Ì¿˜ ¢IEY£YN™H: XATZH¢AKH 28 - E§EY™INA TH§. - FAX: 210 55.60.157 email: tagegonota@yahoo.gr

∂À∞°°∂§√À ∫ø¡/¡√™ 2:06:57 °∫π∆™∞§∏™ ¡π∫√§∞√™ 2:08:15 °∂øƒ°∞™ ™ø∫ƒ∞∆∏™ 2:11:53 Ã∂πªø¡π¢∏ ∂§∂¡∏ 2:12:03 ¡∞∆™π√¶√À§√À µπ∫∆øƒπ∞ 2:12:03 ª∞•π§∞ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ 2:12:57 §π°°√À ∂πƒ∏¡∏ 2:17:20 µ∞ƒµ∞ƒ∂™√À °∂øƒ°π∞ 2:17:22 ∫√À™∫√À∆∏™ °∂øƒ°π√™ 2:20:26 ∫∞ª¶∞¡∏™ °∞µƒπ∏§ 2:27:22 ™∫∞ƒ∞ª∞°∫∞™ £øª∞™ 2:46:58

¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙÔ ∞’ ∫∞¶∏

∆Ô Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ Ù˘ "¤‚·ÏÂ" Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ë √Ì¿‰· ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘ ∞’ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·Û¯·ÏÈÓ¿ ‰ˆÚ¿ÎÈ·. √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞’ ∫∞¶∏ (∞Ó˘Ê·ÓÙ‹ ∆ÛÔοÓË 29 - ÙËÏ. 210 55 43 635, 210 55 49 148). ∆· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Û¯·ÏÈÓÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜.

ª∂DIA PRESS°PAºIKE™ TEXNE™ - EK¢O™EI™ ¢·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ XATZH¢AKH 28 - 1Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜- E§EY™INA TH§.: 210 55.60.157


∆∞ °∂°√¡√∆∞

∂•∂§∂°∂π ∏ ¡∂∞ ¢π√π∫∏™∏ ∆√À ∂ƒ°∞∆π∫√À ∫∂¡∆ƒ√À ∂§∂À™π¡∞™

ӈ̤ÓÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi ‚Á‹Î ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ªÂÙ·‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıÂÈ ÛÙȘ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ∂∫∂¢∞.

™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ηϛ٠ӷ ÛÙ·ı› ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ·ÏÏËϤÁÁ˘· ÛÙÔ Ï¢Úfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ £ÚÈ¿ÛÈÔ ¶Â‰›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ·ÔχÛÂȘ, ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ÙËÓ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Úfi‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂∫∂¢∞ ¡›ÎÔ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÚÒËÓ ÚfiÂ‰ÚˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘, ∆¿ÛÔ˘ ∆˙ÂÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ™¿ÎË ™Î·ÚÌÔ‡ÙÛÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ.

∆Ș ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÒÙË √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ 14Ô˘ ∂ÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. ∆· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, Ó· ËÁËı› Î·È Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Û˘, Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË ÂͤÏÂÍÂ Î·È ÙËÓ Ó¤· ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ £ÚÈ·Û›Ô˘ ¶Â‰›Ô˘. ¢¤ÛÌ¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜

¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙȘ fiÔȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¿‰ÈÎˆÓ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫∂¢∞ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ∏§π√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∞¡∆π¶ƒ√∂¢ƒ√™: §π°°√™ ∂À∞°°∂§√™ °∂¡. °ƒ∞ªª∞∆∂∞™: ªπÃ∞™ °∂øƒ°π√™ ∞¡∞¶§. °∂¡. °ƒ∞ªª∞∆∂∞™: °∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆∞ªπ∞™: ¡∆∞º√™ ∫ø¡/¡√™ √ƒ°∞¡. °ƒ∞ªª∞∆∂∞™: ∫Àƒπ∞∑√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆√∆. ∂º√ƒ√™: ∫ø¡™∆∞™ °∂øƒ°π√™ ª∂§∏: ™∆∂º∞¡π¢√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞, ∫∞∑∞¡∆∑√°§√À §∂ø¡π¢∞™, §π∞¢∞∫∏™ ª¶∞ª¶∏™ ¶∞¶∞µ∞™π§∂π√À ¶∞¡∆∂§∏™, ¢√À§√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™, Ã∞ƒπ∆√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™, °π∞¡¡π∫√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™, ∆∞ƒ∞∆∑π∫∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™

∂∫¢∏§ø™∏ ™À§§√°√À ¶∂§√¶√¡¡∏™πø¡ ∂§∂À™π¡∞™ ∞’ fiÏ· ›¯Â Ô Ì·Í¤˜ ... ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ì ·Á¿Ë Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘ÚÈ·∫˘Úȷ΋˜ 16 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë ·›ıÔ˘Û· «∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜» ÙÔ˘ Elefsina hotel Á¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο. √È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËηÓ. ∏ ‚Ú·‰˘¿ ¿ÓÔÈÍ Ì ÙËÓ ¯ÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∫∞¶∏ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· «Ì›ÓÈ ÎÔ‡ÂÚ» ¯fiÚ„·Ó Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËηÓ, fiÛÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. ∆Û¿ÌÈη Î·È Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó¿ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ÓËÛÈÒÙÈη Î·È Ï·˚ο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ô˘ Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·¤‰ˆÛ·Ó ¿ÚÈÛÙ·. ªÈ· ÎÏ‹ÚˆÛË Ì Ôχ Á¤ÏÈÔ ‹Ú ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË, ·ÊÔ‡ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÓÙ ·fi Ù· ÚÒÙ· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ·¤ÓÂÈÌÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜. √È Î. Î. ªÔÓ¿ÙÛÔ˜ ¶ÔϤ̷گԘ, ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ª¿ÓÂÛ˘ ªÈ¯¿Ï˘ Î·È ¡Ù·ÎÔ‡ÏÈ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ·Ú¤Ï·‚·Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·Ì‚¿ -ο‰ÚÔ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ÃÔÚfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ∞ÎfiÌË Î·È Î¿ı "·Ú·ÁÁÂÏ›·" ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹, οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó fiÏÔ˘˜ Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î‡ÎÏÔ Î·È Ó· ÙÛÔ˘ÁÎÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜, ÂÍÙÚ¿, Î·È Ì ÎÚ·Û¿ÎÈ ¡Â̤·˜ Ô˘ ‹Úı ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∆ÚÈÏ›ÎË ¡Ù›Ó· Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™: ∫¿ÙÛ·ÚË ª·Ú›Ó·, ÃÚ˘Û·Ê›Ó· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, ª·ÚÁ·Ú›Ù· ªÔÓ¿ÙÛÔ˘, ƒ¤Ó· °ÈÔ‚¿ÓÔ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∆¤ÁÔ˜ Î·È ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∫˘ÓËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‚Ú·‰˘¿˜: ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ∞¢ƒ∞Ã∆π, °˘Ó·ÈÎÒÓ ª·ÁԇϷ˜, Ãȷ΋

ŒÓˆÛË ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ £ÚÈ·Û›Ô˘, ∆∞•π ¢π∂§∂À™π™, ƒ/∆ ¢∏ª∏∆ƒ∞. ªÂ ÙȘ ¢¯¤˜ fiÏˆÓ Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Ù¤ÙÔÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ· «ÊÏfiÁ·», ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë «·˘Ï·›·» ÛÙȘ 23.30 Ì.Ì.

ª∂DIA PRESS°PAºIKE™ TEXNE™ - EK¢O™EI™ ñ ¶ƒ√™¶∂∫∆ ñ ∞ºπ™∂™ ñ ∫∞ƒ∆∂™ XATZH¢AKH 28 - E§EY™INA ( ENANTI ¶∞§∞π∞™ NOMAPXIA™) TH§.: 210 55.60.157

3 £ƒπ∞™π√ ¡√™√∫√ª∂π√ (ª·È¢ÙÈ΋ ÎÏÈÓÈÎË) ∆Ô £ÚÈ¿ÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ıÂÌÂÏÂÈÒıËÎÂ Î·È ¯Ù›ÛÙËΠ̠ÔÚ›˜ Î·È ·ÁÒÓ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ıÚÈ¿ÛÈÔ˘ ‰›Ô˘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜! '∏ÌÔ˘Ó ·È‰› fiÙ·Ó ÎÚ¿Ù·Á· ÙÔ ·Ófi Û ÔÚ›· Ì·˜ ÙfiÙ ÁÈ· ÙËÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·˘ÙÔ‡! ∆fiÙ ‚¤‚·È· Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·Ó ÙfiÛ˜ ˙ˆ¤˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ¿ÏÏ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ̤ӷ ‹Ù·Ó ¯ÒÚÔ˜ ¿Û¯ËÌˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ, ÊÔ‚fiÌÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ì ٛÔÙ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ,,,

∂¡∞ ª∂°∞§√ ∂ÀÃ∞ƒπ™∆ø ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÏÔÈfiÓ Û˘Ó¤‚Ë Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ª∞™, Î·È Ï¤ˆ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜, ·Ó‹ÎÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ıÚÈ·Û›Ô˘ ‰›Ô˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ!!! ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ¤ÎÚÈÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô, ·¢ı‡ÓıËη ÛÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ £ÚÈ·Û›Ô˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi Ï·Ì·ÚÔÛÎfiÔ Î. ™∆∂º∞¡√ ¶π∂ƒƒ∞∫∞∫∏. ŒÓ·Ó È·ÙÚfi Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÕÚÈÛÙÔ, Ì· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÕÓıÚˆÔ Ì ÙÔ ∞ ÎÂÊ·Ï·›Ô Ô˘ ‚ÔËı¿ ¶∞¡∆∞ fiÔÈÔÓ ÙÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ!!! ∂ΛÓÔ˜ ÏÔÈfiÓ Ì ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ È·ÙÚfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú· ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Ì·È¢ÙÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ £ÚÈ·Û›Ô˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ ª·¯·ÈÚÈÒÙË!!! ÃÂÚÔ˘ÚÁ‹ıËη ÛÙȘ 17/10/2013 Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙÔÓ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ ÌÔ˘ Î. ª·¯·ÈÚÈÒÙË Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘... √Ê›ψ Ó· ¤Ó· ∆∂ƒ∞™∆π√ ¢∏ª√™π√ ∂ÀÃ∞ƒπ™∆ø ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Ì·È¢ÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ £ÚÈ·ÛÈÔ˘ ¡ÔÛÔÛÎÔÌÂÈÔ˘ ÁÈ·ÙÈ -¢ÂÓ Ì ·Ê‹Û·Ù ӷ ÊÔ‚ËıÒ Ù›ÔÙ· Ì· Ù›ÔÙ·, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì‹Î· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜ Ô˘ Ì ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ù˘ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘Á›Ô!!! -∆Ô ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ª.∫ Ì ÊÚfiÓÙÈÛ ÙfiÛÔ, fiÛÔ ‰ÂÓ ı· Ì ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓÓÔÒ Î·È ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ!!! -∫Àƒπ∂ Ãπ™∆√¢√À§∂ ª∞Ã∞πƒπø∆∏ ÁÈ·ÙÚ¤ ÌÔ˘,,. π∞∆ƒπ∫√ ∫∞π ¡√™∏§∂À∆π∫√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ Ù˘ Ì·È¢ÙÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ £ÚÈ·Û›Ô˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ... Ãπ§π∞ ∂ÀÃ∞ƒπ™∆ø fiÏÔ˘˜ Û·˜, ÁÈ·Ù› ¿Óˆ ·fi ¿ÚÈÛÙÔÈ Î·È ¿„ÔÁÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ›ÛÙ ÕÓıÚˆÔÈ Ì ◊ıÔ˜, ™˘Ó›‰ËÛË Î·È Ã·ÌfiÁÂÏÔ !!! ∂›Ó·È ÙÈÌ‹ ÌÔ˘ ∫. ª∞Ã∞πƒπø∆∏ Ô˘ ›ÛÙÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÌÔ˘. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏË ÙËÓ ÔÌ·‰· Û·˜ .. ™˘Ó¯›ÛÙ ¤ÙÛÈ… ™·˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ.. √È Ôϛ٘ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ·ÙÙÈ΋˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛıÂÓ·Ú¿ Ï¿È Û fiÏÔ˘˜ Û·˜, ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÓÔÛÎÔÌÂ›Ô ª∞™, ÙÔ £ƒπ∞™π√ ¡√™√∫√ª∂π√, ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙËÓ ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁ›·!!!! ¡· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·Ï¿ Î·È Ó· ¤¯ÂÙ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ,,, ª∂ ª∂°∞§∏ ∂∫∆πª∏™∏ ∫∞π ™∂µ∞™ª√ ÕÓÓ· ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë-∆Û¿ÙÛ·ÚË ™˘ÁÁڷʤ·˜-∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜


∫¿ı ∫˘Úȷ΋ ‹Ù·Ó Î·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹. ∏ ·ÁˆÓ›· ÛÙ· ‡„Ë Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿

Ú›ÙË Úˆ›, 11 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014 ÛˆÙ‹ÚÈÔ ¤ÙÔ˜. ∫·Ïfi˜ ηÈÚfi˜, ηı·Úfi˜ Ô˘Ú·Ófi˜, ¤¯ÂÈ Ïȷο‰·, ˆÛÙfiÛÔ, ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜ ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ ÛÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘… Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ‚ڋΠηٿÛÙËı·. ªÈ· ÔÚÁ‹, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ı˘Ìfi˜ ‚Á‹Î ·fi ̤۷ ÌÔ˘, ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫·Ú·Ì¿, ÂΉfiÙË Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Ó· ÈÛÔ‰ÒÓÂÙ·È Î·È… Ì ÙË ‚ԇϷ ϤÔÓ ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi Á‹‰fi Ì·˜.

∆Ô˘ µ∞°°∂§∏ ∞µƒ∞∞ª ∫√À∫√À§√°§√À ∆Ô ·Á·Ë̤ÓÔ Î·ÛÙÚ¿ÎÈ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, ¤ÂÊÙ ı‡Ì· Ù˘ ÚËÌ¿‰·˜ ÂͤÏÈ͢. ∆Ô ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ Ù·ÌÔ‡ÚÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ˙ˆ‹˜, ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÎfiÓË Î·È ıÚ‡„·Ï· ÌÈ·˜… ¿Î·Ú‰Ë˜ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÈÂÚfi ÚÔÛ·ÓËÌ· ÙÔ˘ ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È ¿ÓÙ· ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˘ ÔÌÔÚÊfiÙÔÔ˘ Ì·˜, ·˘Ùfi ÙÔ ÊÙˆ¯fi ·ÏÏ¿ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ·ÓıÚˆÈ¿, ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿, ·Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ·˘Ùfi ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ, Ô ÚÔÌ·¯ÒÓ·˜ Î·È ÙÔ ÌÂÙÂÚ›˙È „˘¯ÒÓ ÁÂÓÂÒÓ Î·È ÁÂÓÂÒÓ, ÂÓÙ·ÊÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ÌӋ̘ Î·È ÙȘ ı‡ÌËÛ˜, ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∏ ∑∂™∆∏ ºø§π∞ ª∞™ ∫Ï¿„·Ì ÁÈ·Ù› ¯¿Û·Ì ÙȘ ·Ï¿Ó˜ Ì·˜, ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ì·˜, ÙȘ ·Ú¤Â˜ Ì·˜, Ù· ÚËÌÔÙfiÈ· Î·È Ù· ʈÙÔ¿Ï·Ù· Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘, ÙÒÚ· ÎÏ·›ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˘ Î·È ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ì·˜. ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ… Áڷʤ˜ fiÙÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηٷÛÙÚÔʤ·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÙÔ ÈÔ ¿ÁÚÈÔ Î·È ‡Ô˘ÏÔ ˙ÒÔ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. √ ·ÏÈ¿ÓıÚˆÔ˜… °ÂÚÓ¿Ì Ú ·È‰È¿. ∫·È fiÛÔ ı· Ì·˙‡ԢÌ ٷ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, ÙfiÛÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ı· ÊÙÂÚÔ˘Á›˙ÂÈ Ì·ÁÂ̤ÓÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ «·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡˜» Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÛÙȘ ·Ï¿Ó˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·¯·Ï¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ·ÏÏ¿ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ˙ÂÛÙ‹ ʈÏÈ¿ Ì·˜, ÛÙË Ê¿ÙÓË Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∂Λ, Ô˘ Ù· «·ÏÈÔοڷ‚·», ÔÈ ·fiÌ·¯ÔÈ ϤÔÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ‚ÈÒÛ·Ì ٷ ηχÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ·Ú·Ì‡ıÈ· ÂΛӢ Ù˘ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜, ÛÙÔ ÙfiÈ. ∆fiÙ Ô˘ Ë „˘¯‹ ıÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ì ÙË ˙¿¯·ÚË, ÙÔÓ ÂÏÙ¤ Î·È ÙËÓ ÙÚÈÌ̤ÓË ÛÙÔ „ˆÌ› ÂÏÈ¿ Î·È Ë ∂ÏÂ˘Û›Ó· Ì·˜, ÌÔÛ¯Ô̇ÚÈ˙ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È Î·ÏÔ-

Û‡ÓË. ∆fiÙ Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ÛÙ¿¯È· Î·È ÚÔ‰fi‰ÂÓÙÚ·, Á·˙›Â˜, ·Û¯·ÏȤ˜, ÁÈ·ÛÂÌÈ¿, ·ÁÚ¿ÌÂϘ, ·ÁÈÔÎÏ‹Ì·Ù·, ΢·Ú›ÛÛÈ·, Â˘Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÙÈÎȤ˜, ÔÚÙÔηÏȤ˜ Î·È Ï·¯·ÓfiÎËÔ˘˜. ÕÏÏ·Í·Ó, ‚¤‚·È·, ÔÈ Î·ÈÚÔ›. ÕÏÏ·Í·Ó ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ. ‘ÕÏÏ·Í·Ó Î·È ÎÚ‡ˆÛ·Ó ÔÈ Î·Ú‰È¤˜. ÕÏÏ·Í·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ÿıËÎ·Ó ÔÈ ‹ÏÈÔÈ Î·È Ù· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Ì·˜ ·fi ÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯¤˜. ŸÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÛÔÚÔο‰·. ªÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÈÁ›‰·. ™¯ÈṲ̂˜ ·ÓÙÔ‡, ·ÁÔÌ¿Ú·, ÛȈ‹. ∫·È Ë ÛȈ‹, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ϤÂÈ ‚·ÚȤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜. ¶Ôχ ‚·ÚȤ˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ηٿÏË͢ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ Ì·˜. ÿ۷ÌÂ, ›Ûˆ˜, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Û·Ï›ÛÌ·Ù· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ¤ÎÊÚ·Û˘, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ŒÓ· ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ fiÏ˘. ŒÓ· ÈÂÚfi ÌÓËÌ›Ô. ªÈ· ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ÎÚ·˘Á‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜; ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ·; ∂›Ó·È, ÔÈÔ˜ ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›. ∆√ ª∂°∞§√ µ∞™∞¡∞∫π ª∞™ ™ÙÔÓ ÔÙÈṲ̂ÓÔ Ì ȉÚÒÙ·, ·›Ì·, ·Á¿Ë, ·ÁˆÓ›· Î·È Ï·¯Ù¿Ú· ·˘ÙfiÓ ¯ÒÚÔ, ÂÌ›˜ ÔÈ…ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ˙‹Û·Ì ˘¤Úԯ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ∆Ô Ì˘·Ïfi Ì·˜, ¤Ú· ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‚ÈÔ¿ÏË Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· „ˆÌ›, ‹Ù·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ·Ïο Ì·˜. ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·Û·Ó¿ÎÈ Ì·˜. ™ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔÓ ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, Ô˘ ¤·È˙ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ÌÈ·˜ ˙ˆËÊfiÚÔ˘ ÂÔ¯‹˜. √ÏfiÎÏËÚË ıˆڛ·, ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ∆fiÔ˜ Ì ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ „ËÊȉˆÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ·Û‡ÓÔÚË ·ÓÛÂÚÌ›· ȉÂÒÓ, Ô˘ Ì·˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ.

°ÎÚÂ̛۷ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, ·ÙÚÈÒÙË!

∞¯...ÙÔ ÁË‰¿ÎÈ Ì·˜ ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÈ ¯ÚfiÓÈ·! ∂Λӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ Î·È Ù˘ ηÚÙÂÚ›·˜. ∂ΛӘ ÔÈ ˆÚ·›Â˜ Î·È Û¿ÓȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi «ÛÈÙ¿ÎÈ» Ì·˜, ÛÙË ÌÈÎÚ‹ «Ê¿ÙÓË» Ì·˜, ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓȷοڷ Î·È ÙËÓ ∏Ú·ÎÏ¿Ú· Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ. ∂Λӷ Ù· ÌÂÓÂ͉¤ÓÈ·, Ù· ÔÓÂÈÚÂ̤ӷ ÚˆÈÓ¿ Î·È ‰ÂÈÏÈÓ¿, Ô˘ Ì·˜ Ù·Í›‰Â˘·Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜. ™Â ¿ÏϘ ı¿Ï·ÛÛ˜, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜, Û ¿ÏÏ· ÓÂÚ¿ ÎÈ ·˜ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û·Ì ÎÈ ·˜ οӷÌ ‚Ô˘ÙȤ˜ Î·È Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ· ÁÈ· ̇‰È· Î·È Î˘‰ÒÓÈ· ÛÙ· µÚ·¯¿ÎÈ·, ÛÙÔ˘ ºÔÓÈ¿, ÛÙÔ ∫·Ï˘Ì¿ÎÈ, ÛÙ· ∂ÏÂ˘Û›ÓÈ· Î·È ÛÙÔ˘ ∂˘Ù·Í›·. ∆fiÙ Ô˘ Û·Ó Ù· ·Ï·ÊÚÔÎfiηϷ Ô˘ÏÈ¿ ·ÚÌÂÓ›˙·Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÊÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÔÌ·‰¿Ú˜ Ì·˜ ›Ù ·Ú·Î·ÏÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ıÂ›Ô ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‚¿ÏÂÈ Ù˙¿Ì· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ›Ù ̤۷ ·fi ÙȘ ÙÚ˘Ë̤Ó˜ Ï·Ì·Ú›Ó˜, ›Ù Ûο‚ÔÓÙ·˜ Ï·ÁÔ‡ÌÈ· ÁÈ· Ó· ¯ˆıԇ̠̤۷. √È ı‡ÌÈÛ˜ ÔÏϤ˜. √È ÌӋ̘ ÈÔ ÔÏϤ˜, Á˘ÚÔ‚ÔÏ¿Ó ÌÂı˘ÛÙÈο ÛÙË ÛΤ„Ë. °˘ÚÔʤÚÓÔ˘Ó Û ·ÙÛ¿ÎÈÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ™Â ıÂ˚ο ÚÔ‰Ô¯·Ú¿Ì·Ù· Î·È ‰ÂÈÏÈÓ¿. ™Â ̤Ú˜ ‰fiÍ·˜ Î·È ÌÂÁ·Ï›Ԣ, Û Ӈ¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜, Ó‡¯Ù˜ ·ÍË̤ڈÙ˜. ™Ù· ÛηÛȷگ›· ÁÈ· ÙË Ì¿Ï·. ™Â ÛΛÙÛ· Î·È Ê¿ÚÛ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ™Â ̇ıÔ˘˜ Î·È ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Ó›Î˜ Î·È ‹ÙÙ˜ Î·È ÈÛÔ·Ï›Â˜, ·Ófi‰Ô˘˜, ηıfi‰Ô˘˜, ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜, ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡˜, ÎÏ¿Ì·Ù· Î·È ÛÙÂÓÔ¯ÒÚȘ. ™Â ÍÂÓ‡¯ÙÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜,

ıÚ‹ÓÔ˘˜ Î·È ·ÒÏÂȘ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ∆√ ™Àªµ√§√ ∆∏™ ¶√§∏™ ∑‹Û·Ì ÔÏÏ¿. ∂›‰·Ì ÔÏÏ¿. ™¯ÂÙÈο ηϿ ÂÚ¿Û·ÌÂ. ª¿Ï· Î·È ÍÂÚfi „ˆÌ›. ªÂ ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓȷοڷ Î·È ∏Ú·ÎÏ¿Ú· fiÛÔ ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔÈ ÔÈ Î·ÈÚÔ›. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÂÙ‡¯·ÌÂ, fï˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜, ÛÙ· ÈÔ ‚·ÛÈο, Ù· ·ÏËıÈÓ¿. ÕÏÏÔ˜ Ï›ÁÔ, ¿ÏÏÔ˜ Ôχ, ¤‚Á·Ï ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘ Ì ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘. ŒÎ·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ªÂÁ¿ÏˆÛ ·È‰È¿. ™Ô‡‰·Û ·È‰È¿. ¶¿ÓÙÚ„ ·È‰È¿. ŒÁÈÓ ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ·Ô‡˜. ªÈ· ¯·Ú¿…∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎÚ·˘Á‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ŒÓ· ‰˘Ó·Ùfi ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ. ∏ ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ӛ΢ ÛÙË ˙ˆ‹. ∆· ÁÏ˘Î¿ fiÓÂÈÚ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘. ∏ ÂÏ›‰·, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, Ë ÙÂÏ›ˆÛË ÂÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. √π Ãøƒ√π ª¡∏ª∏™ ªÈ· ÛÙ¿ÛË Â‰Ò. ¡· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ϛÁÔ ÁÈ· Ù· Á‹‰·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÈο ۇ̂ÔÏ· Î·È ¯ÒÚÔÈ ÌÓ‹Ì˘. °È· ÂΛӷ Ù· «¯ˆÚ¿ÊÈ·», ÁÈ· ÂΛӷ Ù· Ó·ÚÎÔ¤‰È·, Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ·Ó Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ... ÚÔÛ¢¯‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ‰Â Û’ ÂÌ¿˜ ÙÔ ·ÏÈfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÙfiÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì·˜. Ÿˆ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜ «∞Ó·ÙÔÌ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ıÒÓ» ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫˘ÚÈ·-


ª·ÁÈο ·È¯Ó›‰È·, Ì·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ·Í¤¯·ÛÙ· ‰ÂÈÏÈÓ¿

˜ ÎÈ ·˘Ùfi ›¯Â „˘¯‹! Ófi˜ Î·È ª·ÓÒÏ˘ ÃÔ˘ÌÂÚÈ·Ófi˜ (ÂΉfiÛÂȘ «¢ÈfiÓÈÎÔ˜») «ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ Á‹Â‰Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ «Û›ÙÈ» Ù˘ Î·È ÙÔ «Û›ÙÈ» ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÌËÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ÙÔ Á‹Â‰Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ô ÙfiÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛËÌ·ÛÈÒÓ, ÓÔËÌ¿ÙˆÓ, ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ, Ù·˘ÙÔًوÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ™Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ÙÔÈο fiÚÈ·, ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· ÂıÓÈο Î·È ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ °Î·Ï¿ÓÔ, √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ Âͤ¯Ô˘Û˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ·Ô‰›‰ÂÈ ÁÏ·Ê˘Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹: «ª‹Î·Ù ÔÙ¤ Û·˜ Û ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ Á‹‰Ô; ∫¿ÓÙ ÙÔÓ ÎfiÔ. ™Ù·ı›Ù ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ›ÙÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ Á‹‰Ô. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÈÔ ıÔÚ˘‚҉˜ ·fi ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ı·ً. ™ÙÔ °Ô˘¤ÌÏÂ˚ ·ÓÙË¯Ô‡Ó ·ÎfiÌ· ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ’66, Ô˘

ΤډÈÛÂ Ë ∞ÁÁÏ›·, ·ÏÏ¿, ·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ, ηÓ›˜ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο, ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ’53, fiÙ·Ó ÔÈ √‡ÁÁÚÔÈ Î·Ù·ÙÚfiˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∆Ô ™Ù¿‰ÈÔ ™ÂÓÙÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ ·ÔÓ¤ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ÙȘ ‰fi͘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜. ∆Ô ª·Ú·Î·Ó¿ ÎÏ·›ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙË ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ‹ÙÙ· ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ’50. ™ÙÔ ªÔÌÔÓ¤Ú· ÙÔ˘ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ Ë¯Ô‡Ó ·ÎfiÌ· Ù· Ù‡Ì·Ó· Â‰Ò Î·È ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÒÚ·. ∞fi Ù· ‚¿ıË ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ∞˙٤η ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ë Ë¯Ò ÙˆÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‡ÌÓˆÓ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÌÂÍÈηÓÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ Ì¿Ï·˜. ∆Ô ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÙÔ˘ ∫·Ì ¡Ô˘ ÛÙË µ·ÚÎÂÏÒÓË ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο Î·È ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ™·Ó ª·Ì¤˜ ÛÙÔ ªÈÏÌ¿Ô ÌÈÏ¿Ó ÛÙËÓ ÂÛÎÔ˘¤Ú·. ™ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ∆˙ÈÔ˘˙¤ ªÂ¿ÙÛ· ‚¿˙ÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÎÔÏ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ’74, Ô˘ ΤډÈÛÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ·›˙ÂÙ·È Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ º·¯ÓÙ ÛÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· ¤¯ÂÈ ıˆÚÂ›Ô ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î·È ¯Ú˘Û¿ÊÈ Î·È ÔÈ ÎÂÚΛ‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÌÓ‹ÌË ¤¯ÂÈ, Ô‡Ù οÙÈ ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ó· ‰ÈËÁËı›˜». ∆∞ °∏¶∂¢∞ ∫∞π ∏ π™∆√ƒπ∞ ∆√À™ ∆· Á‹‰·, ÏÔÈfiÓ, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. ¶¤Ú·, fï˜, ·fi ·˘Ù‹Ó, ÔÈ ı·٤˜ ÙËÓ Í·Ó·ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÙÈ¿-

¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ fiÏË ‹ ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ ÔÔ›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ Ù˘, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ∏ ¤‰Ú· ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÁË¤‰Ô˘ Î·È fiÏ˘. ∆Ô Á‹Â‰Ô Á›ÓÂÙ·È Û‡Ì‚ÔÏÔ ÌÈ·˜ fiÏ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, Ë fiÏË, ̤ۈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· Ì ÙÔ Á‹‰Ô. ª¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‡ÙÈÛ˘, ÙÔ Á‹‰Ô-¤‰Ú·, ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÌÈ·˜ fiÏ˘. ™˘ÓÈÛÙ¿ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ·ÍÈÔı¤·ÙÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó Î·È fiÔÙÂ Ë ÔÌ¿‰· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ‹ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ Ô ·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ Á‹Â‰Ô ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ οı fiÏË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ, ‰È·ÙËÚ› Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÙÔ Á‹Â‰Ô Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ›· ·fi Ù· ÔÔ›· Ë fiÏË ÛËÌ·›ÓÂÙ·È. ∞¡∞ª¡∏™∂π™ ∫∞π ™À¡∞π™£∏ª∞∆∞ ∏ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ˆ˜ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È ·fi ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ¯·Ú¤˜ Î·È Ï‡˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ó ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ŸÏ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÂÍÈÛÙÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜. ∏ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÁË¤‰Ô˘, Ë Û‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ó¤Ô, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰È·Ï·Ï› ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘, ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÔÈ ·ÊËÁËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÂÓÓËı› Î·È ‰ÂÓ ‚›ˆÛ·Ó Ù· ·ÊËÁÔ‡ÌÂÓ·. ∏ «‰fiÍ·» ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È

Ô‡Ù ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙ· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ¿ÛˆÓ Ù˘. ∏ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿Ó¢ Ô˘Û›·˜ ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË «‰fiÍ·» ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ë «‰fiÍ·» ·˘Ù‹ ÌÔÚÊÔÔÈ›ٷÈ, ·›ÚÓÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿, ÂΛ Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ, ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ¤‰Ú·». ¶ÔÏÏ¿ ‰ÂÓ Û·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·˘Ù¿; °È· ÂÚ¿ÛÙ ·fi ÙȘ ·Ï¿Ó˜ Ì·˜... À¿Ú¯Ô˘Û˜ Î·È ÌË... °È· ÂÚ¿ÛÙ ·fi Ù· ÌÈÎÚ¿ ÁË‰¿ÎÈ· Ì·˜... ŸÛ· ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó... ∫·È ‚¤‚·È· ÁÈ· ÂÚ¿ÛÙ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ó·fi Ì·˜... ∆Ô ·ÏÈfi ÚÔÛ·ÓËÌ¿ Ì·˜... ∆Ô ÛˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·ÎÔ‡... ™Ù·ı›Ù ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ›ÙÂ. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔ ¯ÒÌ·. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ْ ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔ ÓÙ·Ì¿ÚÈ. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔ Î·Ì›ÓÈ. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔ˘˜ Â˘Î¿Ï˘ÙÔ˘˜. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙȘ ÙÛÈÌÈÓȤÚ˜. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ٷ Û‡ÚÌ·Ù·. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙȘ ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂Ó˜ Ï·Ì·Ú›Ó˜. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ٷ ‰ÔοÚÈ·. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÙÔ ¿‰ÂÈÔ Á‹‰fi Ì·˜. £· ‰·ÎÚ‡ÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘. £· Û¿ÛÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Û·˜. £· ı˘ÌËı›Ù Á‡ÚÔ˘˜ ıÚÈ¿Ì‚ˆÓ. ¡›Î˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜. ∏̤Ú˜ ‰fiÍ·˜ Î·È ÌÂÁ·Ï›Ԣ. £· ı˘ÌËı›Ù ÂÛ¿˜. ª¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÙ ÎÈ ¤Íˆ Ó· ·Ú·Î·Ï¿Ù οÔÈÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ó· Û·˜ ‚¿ÏÂÈ Ì¤Û·, ϤÁÔÓÙ·˜ Ì ÙÚÂÌ¿ÌÂÓË ÊˆÓ‹: «ı›Â, ¿Ú Ì ̷˙› ÛÔ˘». ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚ÚÔÓÙ‹ ÌÈ·˜ ÛÎÏËÚ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜... ™ÎfiÓË Î·È ıÚ‡„·Ï· ¤ÁÈÓ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ˙ÂÛÙfi ·¯Ó› Ì·˜. ∆۷ΛÛÙËÎ·Ó Ù· fiÓÂÈÚ· ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜. °È· ÂÌ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÁÂÓfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÌÈ·˜ ˘¤Úԯ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ı· ÙÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÎfiηϷ fiÏˆÓ ÂΛӈÓ, Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ÙË „˘¯‹ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜, ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·ıÏËÙÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ÁÈ· Ù· ÓÈ¿Ù· Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Û ʷÈÔ‡˜, Ì›˙ÂÚÔ˘˜ Î·È ıÔÏÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜. ∆Ô ¯¿Û·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ «·È¯Ó›‰È» ÊÈÏ·Ú¿ÎÔ. ∫·Ó›˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Í·Ó¿, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÔÚ¤„ÂÈ. ∞¯ ̈ڤ ·ÙÚÈÒÙË, ·¯… ∆Ô ÁË‰¿ÎÈ Ì·˜ ÎÈ ·˘Ùfi ›¯Â „˘¯‹. ∫È ·Ó ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ı· ¤ÏÂÁÂ: «ªË ÎϷȘ ÁÈ· ̤ӷ ˆÚ·›· ÌÔ˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·».

∂‰Ò ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ï¿Ó·˜

√ µ·ÁÁ¤Ï˘ ∫Ô˘ÎÔ‡ÏÔÁÏÔ˘ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÈ· ÌÈ·˜ ·ÏÈ¿˜ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ...


6

∆∞ °∂°√¡√∆∞

¡π∫√™ µπ§§πø∆∏™:

√Ãπ ∞§§∏ Ã∞ª∂¡∏ ∆∂∆ƒ∞∂∆π∞ ™∆√¡ ¢∏ª√ ∂§∂À™π¡∞™ ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÂÏ›‰·. Ÿ¯È ¿ÏÏË ¯·Ì¤ÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¡›ÎÔ˜ µÈÏÏÈÒÙ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ «∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ - ª·ÁԇϷ˜» ¢¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 13 ª·ÚÙ›Ô˘.

H

™ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È, ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ì ÙË ı¤ÛË Ì·˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÛÙ›Ú˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ‰È¯·ÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ì ÂÓfiÙËÙ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ¢ÂÓ ı· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ì ·ÏÒ˜, ·ÏÏ¿ ı· Û˘Ó‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ì ·Ó¤ÊÂÚ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô ¡›ÎÔ˜ µÈÏÏÈÒÙ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ. «√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÔÏÈÙÒÓ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, Ì ÙȘ ›‰È˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ¢ÁÂÓÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, ÙÔ ›‰ÈÔ fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜, Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿Úˉ˜ ÛÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô Î·È ÚÔÎÔ‹. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ïfi, ÂÊÈÎÙfi, ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ, Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘, ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÎÔ‡ÊÈ· ÏfiÁÈ· Î·È ·ÓÔ‡ÛȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙË fiÏË Ì·˜, ÈÔ fiÌÔÚÊË, ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ·ÓıÚˆÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜, ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÛÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ «∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ – ª·ÁԇϷ˜», Ô˘ ı· ı¤ÛÔ˘Ì ˘fi„Ë, fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, Û ϛÁ˜ ̤Ú˜, ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˘ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, Ô ¿ÏÂÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi˜ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ï·ÙÂÈÒÓ, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ∞˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜, ı· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ηÈ

˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. √Ãπ ∞§§∏ Ã∞ª∂¡∏ ∆∂∆ƒ∞∂∆π∞ ∏ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2010-2014 ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÁÈ· ÙË fiÏË Ì·˜. ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËΠ·fi ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÂÈÂÈÎÒ˜ ÏËÌÌÂÏÒ˜. ∆· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ¤ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi οı ¿ÏÏË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∆· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Î·È ¯ÔÚÙ·ÚÈ·Ṳ̂ӷ. √È Ï·ÌÙ‹Ú˜ Û ÔÏÏ¿ ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ·Ó¿‚Ô˘Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. £˘Ì‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì¿ÏÈÛÙ· ˘fi ‚ÚÔ¯‹, Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚¿ÊÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ Î·È fiÙÈ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Á›ÓÔÓÙ·È, ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ÂÂȉ‹ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. °ÂÓÈο Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‹Ù·Ó οو ÙÔ˘ ÌÂÙÚ›Ô˘. µ¤‚·È· Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÌfiÓÔ 2 ¯ÚfiÓÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙÈ Ó· ÚˆÙÔοÓÂÈ. §Â˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÈ· 12 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ◊ Ì‹ˆ˜ ˘‹ÚÍ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·; ∂ÎÙfi˜ ·Ó ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· χÓÂÙ·È Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 40 ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÌÂ

ÙȘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÙˆÓ ‰ÈÌ‹ÓˆÓ Î·È ÙÂÙÚ·Ì‹ÓˆÓ ‹ Ì ÂÚÁ¿ÎÈ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈÏÂÎÙÈο Û οÔÈÔ˘˜ ÁÈ· „ËÊÔıËÚ›·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÏÔÁÈΤ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ·ÓÙ› Ó· χÛÔ˘Ó, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. À¶√™Ã∂™∏ ª∞™ ÀfiÛ¯ÂÛË Î·È ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙȘ Ù¤¯Ó˜, ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi. ÀfiÛ¯ÂÛË Î·È ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË, ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹, ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜, Ӥ˜ Ï·Ù›˜, ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜, ·Ó·Ï¿ıÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Á‹‰· ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ¿ıÏËÛË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ì·˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ŒÙÛÈ, ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ÀfiÛ¯ÂÛË Î·È ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜, ηӤӷ˜ ÊÙˆ¯fi˜, ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Î·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ηıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÁËÙfi, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‡¯·, ¯ˆÚ›˜ È·ÙÚÈ΋ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ÀfiÛ¯ÂÛË Î·È ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ ∞§∏£∂π∞ ∞ÎÔ‡ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ, fiÙÈ ¤ÊÙÈ·Í ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜. ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù· ›¯Â ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ. ª· ÂÛ›˜ ›۷ÛÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·È ÛÙËÓ ÚÔ-ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË. 12 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔÈΛ٠ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ¶ÔÈÔ˜ Ù· ›¯Â ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ; ¡∞ ∫∞¡√Àª∂ ªπ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ∞ƒÃ∏ ∫·ÈÚfi˜ ›ӷÈ, Î. ¢‹Ì·Ú¯Â, ·˘Ù‹ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ó· ÌËÓ ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì Ú·ÎÙÈΤ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÛÙȘ Ï·Ù›˜. ™·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, 2 ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÌÈ· Û ∂ÏÂ˘Û›Ó·, ÌÈ· Û ª·ÁԇϷ, ÎÈ ·Ó ı¤ÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, fiˆ˜ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 2 – 3 ÂÎÚÔÛÒˆÓ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ¡· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ηӿÏÈ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ¡· Â›Ó·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Î·È Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ï‹Úˆ˜ Î·È Â·ÚÎÒ˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ.

∂™∂π™ ∞¶√º∞™π∑∂∆∞π ∏ fiÏË Ì·˜, ÙfiÔ˜ ÂÎÏËÎÙÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ, ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜. ∂Û›˜ fï˜ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ù· ÎÏÂȉȿ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∂Û›˜ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÙ ÌÚÔÛÙ¿. ¡· ÙËÓ ‚Á¿ÏÂÙ ·fi ÙËÓ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ù¤ÏÌ·. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì fiÚÂÍË Î·È fiÚ·Ì·, ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜. °È· ·ÁÒÓ˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÎˉÂÌfiÓ¢ÙÔ˘˜. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì fiÓÂÈÚ· ‰˘Ó·Ù¿. ∂Ï¿Ù ̷˙› Ì·˜, Ó· Ù· οÓÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™·˜ ηÏԇ̠‰›Ï· Ì·˜. ™·˜ ηÏԇ̠ӷ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ¢Ù›Ù ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘. ™·˜ ηÏԇ̷̠˙› Ì·˜, ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙË Êı·Ṳ́ÓË Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜».

À¶√æ∏ºπ√π ∞¡∆ø¡π√À °πøƒ°√™ µ∞ƒ∞™∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ µ∞™π§∂π√À ™ø∆∏ƒπ√™ µπ¢∞§∏™ √¡√Àºƒπ√™ µ§∞Ã√¶∞¡√™ Ã∏™∆√™ °∂øƒ°√¶√À§√™ °ƒ∏°√ƒ∏™ °∂øƒ°√¶√À§√™ §∂ø¡π¢∞™ ¢∏ª∞™ ™ø∆∏ƒ∏™ ¢√ª¶ƒ√™ ∞¡∞™∆∞™π√™ £∂√¢øƒ√¶√À§√™ ¡π∫√™ ∫∞ƒ∞∫∞™π¢∏™ °πøƒ°√™ ∫∞∆™∂§∏ ª∞∆π¡∞ ∫√µ∂ƒ∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ∫√§§π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∫√Àƒµ∞™ Ã∏™∆√™ ∫√À∆™√¢∏ª∞™ £∂√¢øƒ√™ §∂Ã√Àƒπ∆∏ ¶√¶∏ §Àƒ∞∆∑∞∫∏™ °πøƒ°√™ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™ °π∞¡¡∏™ ª∂§∂ª∂¡∏™ ¶∞À§√™ ª¶∞ƒ¢∏ ª∞ƒπ∞ ¡∂∑∏™ Ã∏™∆√™ ¡√¢∞ƒ∞ ∫∞π∆∏ √π∫√¡√ª√¶√À§√™ ∫ø™∆∞™ ¶∞¡π¢∏™ πø¡ ¶∞¡∆∞°π∞™ ™∆∞Àƒ√™ ¶∞ƒ∞¢∂π™∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∞™∞§π¢√À ¶∞ƒ£∂¡∞ ¶∏§π√™ °πøƒ°√™ ™∞ƒ∏°π∞¡¡π¢∏ ∂À°∂¡π∞ ™∆∞£∏ ∞¡¡∞ ∆√Àƒ∆∞™ ∫ø™∆∞™ ∆ƒ∞°√À ™∆∂§§∞ ∆™∞ª∏™ °∂øƒ°π√™ º∞∫π√§∞™ ™¶Àƒ√™


∆∞ °∂°√¡√∆∞

7

µ∞™π§∏™ ∆√§∏™:

√Ãπ ™∆∏¡ ∫∞∆’ ∂•∞∫√§√À£∏™∏ À¶√µ∞£ªπ™∏ ∆∏™ ¶√§∏™ Ú¯ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÈ. ¶Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· √Ãπ Î·È Ó· ʈӿÍÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¡∞π. ∞˘Ù‹ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ‹Úı ÁÈ· Â̤ӷ: §¤ˆ √Ãπ ÛÙËÓ Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÊˆÓ¿˙ˆ ¡∞π ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·È ÛÙË Ó¤· ̤ڷ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ µ·Û›Ï˘ ∆fiÏ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó.

«ª·›Óˆ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ, fiÚÂÍË, ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ôχ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· Î·È ÙË ª·ÁԇϷ. ¶·›ÚÓˆ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ù·Ì¤Ï˜, Û·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ŒÓ·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘, ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ Û ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ·Ï¤„·Ì ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÂÙÂÚ›˙È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¶fiÏ˘ Ì·˜. ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∞fi ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô˘ Ì·˜ ¤Ù·Í·Ó ÔÈ ¶Ôϛ٘, ·ÁˆÓÈÛًηÌ – ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ¿ÁÔÓ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜, Ì ÌfiÓÔ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∆Ô ·ԉ›ͷÌ „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ ıÂÙÈο ÙȘ fiÔȘ ηϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ™ÙËڛͷÌ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Î·È Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ „‹ÊÈÛÂ Ë ›‰È·. ¢ÂÓ ÂÁηٷÏ›„·Ì ÙÔ Î·Ú¿‚È ÛÙË ı‡ÂÏÏ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ¿Ó ηχÙÂÚ·, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì·˜ ÂÌÔ‰›Û·Ì ӷ ¿Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∫¿Ó·Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·: ñ ∫·Ù·ı¤Û·Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜.

ñ ¶ÂÙ‡¯·ÌÂ Î·È ·ÔÙÚ¤„·Ì ӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ‡ÏË ÂÍfi‰Ô˘ ÂÈÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ ˙ËÙ‹Û·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ fiˆ˜ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ñ ∫·Ù·ÁÁ›ϷÌ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¶fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È ÂÓ‰ÔÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ñ ∫·Ù·ÁÁ›ϷÌ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÚ›ÊÈ ÎfiÛÙÔ˘˜ 2.772.000¢ÚÒ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ñ ™Ù·ı‹Î·Ì ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ñ ∞Ô¯ˆÚ‹Û·Ì ·fi ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ñ ¢ÒÛ·Ì ·ÁÒÓ· Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙÔ Jumbo, ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ›ϷÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· ÂÈÙ˘¯›·, Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜ ñ ¶ÚÔηϤ۷ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì·˜- Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘- ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÏÔÁ‹˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰Â¯fiÙ·Ó ˘ÏÈο ·fi 12 ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 25.000 ¢ÚÒ!

ñ ∫·Ù·ÁÁ›ϷÌ ۇÛÛˆÌË Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ù· ‰‡Ô ۈ̷Ù›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ, ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ó· ȉڇÛÂÈ ÁÈ· ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ 33 ‰Èο Ù˘ ·È‰È¿ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÓ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· – ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∏ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ∂›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ¢Â ı· ٿ͈ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘ÔÛ¯ÂıÒ. °ÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ οÓÂÈ ÔÙ¤. £· ÌÈÏ‹Ûˆ ÌfiÓÔ ÁÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó: ñ √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÛˆÛÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿: ñ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›·, ñ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¶fiψÓ, ñ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ñ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ñ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ̤ÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ›Ûˆ Û ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi˜ ηًÊÔÚÔ˜ Î·È Ó· ÌÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∫ÚÈÙÈ΋ ¢È·Ï·ÏÔ‡Û·Ó ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ÛÙ· Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ Ê˘ÏÏ¿‰È·. ÀfiÛ¯ÔÓÙ·Ó: 1) «’◊Úı ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· 70 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ – Á‹‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ì¿ÛÎÂÙ, Ù¤ÓȘ. 2) «£· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÌÂÙ¿ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ï·ÈÔ˘ÚÁÈ΋. 3) «£· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·Ú¿ÎÙÈ· ˙ÒÓË Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¶Àƒ∫∞§ ÒÛÙÂ Ë ·Ú·Ï›· Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÂÚÈ¿ÙÔ˘. 4) «∫·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ÙËÓ ‰È¿ÓÂÍË ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·». 5) ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È 2 ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ ™·Ú·ÓÙ·fiÙ·ÌÔ˘. 6) ª·ÁԇϷ: ∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÈÛÙÔÚ›· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›.

™Ùfi¯ÔÈ: ñ ™Â Â›Â‰Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ. ñ ∂fiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ì·˜: ¢È·Ê¿ÓÂÈ· Û οı ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, η̛· ˘ËÚÂÛ›·, η̛· ۇ̂·ÛË, ·Ó¿ıÂÛË, Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÓ ÎÚ˘ÙÒ».

À¶√æ∏ºπ√π ∞ÓÙˆÓ¿Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ª·Ú›· ∞Ó˘Ê·ÓÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ µ·ÔÚ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ µ·ÚÂÏ¿ §›Ó· µÈÔϤÙË ∂ϤÓË °ÎfiÁÎÔ˘ ∂ϤÓË °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·ÛηϿÎË ª·‡Ú· ¢ÂÚÁ·ÙÛ›ˆÓ· √ϤÛÈ· ¢ËÌ‹ÙÚÔ˘Ï·˜ °È¿ÓÓ˘ ∑·Ê›Ú˘ ¡›ÎÔ˜ ∏ÏÈ¿ÎË ∂ϤÓË ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Ú¿ÛË – ™ÎÔ˘Ú‹ ∂ÊË ∫Ô‡ÚÔ˜ °È¿ÓÓË §Â‚¤ÓÙË ∞ÁÁÂÏÈ΋ §›ÁÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜ MÈÓÈ¿Ú˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÂÎÈ¿Ú˘ ªÈ¯·Ï˘ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔϷο΢ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù¿ÊÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ªÂϤÙ˘ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ªÂϤÙ˘ ¶··ÁÈ¿ÓÓ·ÚÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶··¤ÙÚÔ˘ µ¿ÛÈ· ƒÂÓÙÔ‡ÌË µ·Ú‚¿Ú· ƒfiÎη˜ µ·ÁÁ¤Ï˘ ™·Ì¿ÓË º·Ó‹ ™ÎÔ‡Ì· ª·Ú›· ™Ù¿ÌÔ˘ ™ÔÊ›· ™ÙÚ·ÈÙÔ‡Ú˘ °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘ ¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜


8

∆∞ °∂°√¡√∆∞

ª√ƒºø∆π∫√™ ™À§§√°√™ «∆∞ ∫√À¡∆√Àƒ∞»

∂¡∞¡ ∞πø¡∞ ∑ø∏™ ∂∫§∂π™∂ º∂∆√™ √ π™∆√ƒπ∫√™ ™À§§√°√™ ∆∏™ ª∞¡¢ƒ∞™  ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ·ÈÒÓ· ˙ˆ‹˜, Ô ¶ƒ√√¢∂À∆π∫√™ - ª√ƒºø∆π∫√™ ™À§§√°√™ «∆∞ ∫√À¡∆√Àƒ∞» ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤ÎıÂÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 12.00 Ì.Ì, ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ªÔ˘ÌÔ‡ÛË, ÛÙËÓ ª¿Ó‰Ú·. £¤Ì· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ «∏ ª¿Ó‰Ú· ̤۷ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ 1822-1970»

M

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ª¿Ì˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ ª¿Ó‰Ú·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ∆‡Ô Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Û˘, ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÙÂϤ۷ÓÙ˜ ÂÓ ˙ˆ‹ ¶Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘: ∏Ú·ÎÏ‹˜ ª¤Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‡Î·˜, ª·ÚÔ‡Áη ª·Ú›·, ÷Ù˙ËÌ‹ÙÚÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÷Ù˙ËÌ‹ÙÚÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ™Ù¿ÌÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·Ú·ÁÎfi˜ ∫ˆÓ. ∞ϤͷӉÚÔ˜, ª·Ú·ÁÎfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ª·ÚÔ‡Áη˜ ªÂϤÙ˘, ∫ÔÚÔ‚¤Û˘, §˘Î›‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËηÓ: oÈ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ∆¤Ï˘ ¶¤·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÔ‡Áη˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Ú·ÁÎfi˜, Î·È πˆ¿ÓÓ· ∫ÚÈÂÎÔ‡ÎË (˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜), Ë ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ™Ù·˘ÚԇϷ ¢‹ÌÔ˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ °È¿ÓÓ˘ °ÎÈfiη˜, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Î. µ·Û›Ï˘ ∆fiÏ˘, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £¤Ì˘ °È·ÓÓÈο΢, Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÏÔ‚¤ÓÙ˙Ô˜, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ô Î. ∆ÛÈÚÒÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÙÔÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶¤ÛÙÚÔ‚·˜, Î·È Ô ¢ËÌ. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶·ÓˆÏÈ¿ÛÎÔ˜. Afi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ O ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ «∆∞ ∫√À¡∆√Àƒ∞» Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô.

∏Ù·Ó ÛÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1914, fiÙ·Ó Ô ÙfiÙ µ·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô µ’ ˘¤ÁÚ·Ê ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª¿Ó‰Ú·˜, «∆∞ ∫√À¡∆√Àƒ∞». ∂ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Ú¿ÍË ÙÔ fiÚ·Ì· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È È‰Ú‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ª¿Ó‰Ú· ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, Ô˘ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ¤ÊÙ·Û ӷ ÌÂÙÚ¿ ·ÈÛ›ˆ˜ 100 ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÒÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹Ù·Ó Ô

µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ªÔ›Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓÂ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ª¿Ó‰Ú·˜. ∏ ÛÊÚ·Á›‰· ‰Â ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì›· ̤ÏÈÛÛ· Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ ȉڇÛˆ˜ 1914. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÊÔ‡ Ì ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ô ∞’ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ (19141918). ∂ÙÛÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ̤ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ªÂÙ¿ Ô ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜

ÙÔ˘ 1922, ηÙfiÈÓ Ô µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ Î·È Ô ∂ÌʇÏÈÔ˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ 1952 Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË Ã·Ù˙ËÌ‹ÙÚÔ ÁÈ· 5-6 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·‰Ú·Ó›. ∂·Ó·Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÙÔ 1964 Â› ªÂϤÙË ™Ù¿ıË, Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ¢ËÌ. °Î›Î·™Ù¿ÌÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «¶ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ Î·È ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∆· ∫√À¡∆√Àƒ∞». ∆Ô 1967 ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·‡ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 1975, Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˙ÒÓÙ·˜ Ù· ηχÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔ 1985 fiÔ˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ·. ∞fi ÙÔ 2005 Î·È ÌÂÙ¿ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∞À∆√¡√∏ ÌÈ· ÙÚ›ÌËÓË ¤Î‰ÔÛË ‹ ÔÔ›· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·.

ŒÁÈÓ·Ó Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÚÔÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË ª¿Ó‰Ú· ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ∞Ó Î·È ¤Ú·Û·Ó 40 ¯ÚfiÓÈ·, Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÛΤÊıËΠӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ª¿Ó‰Ú·˜, ÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÓ·›Ô˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÔ›Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ª¿Ó‰Ú· ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ˙ԇ̠ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÂχıÂÚÔÈ.

∆Ô˘ Ã∏™∆√À π. ™∆∞ª√À ∂ÙÛÈ ÛÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫˘ÚȷοÙÈ΢ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘, ÛÙËÓ ª¿Ó‰Ú·, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢Ú›ÎÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ™ÙÚ·ÙËÁfi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª¿Ó‰Ú·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÚÔÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘. √È ‹ÚˆÂ˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ› ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÏfiÁÈ·, Ô‡Ù Ì ‚È‚Ï›· Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ì ¤ÚÁ· Î·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ Ì·˜, Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ۠ÂÚ›‚ÏÂÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ª¿Ó‰Ú·˜, ÁÈ· Ó· ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ª¿Ó‰Ú·˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, ‰ÈfiÙÈ Ë ÚÔÙÔÌ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ª¿Ó‰Ú· ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·ÌÓË-

∏̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ 5/8/1885 - 5/1/1973 ÌfiÓ¢ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÌÂÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ ÊıfiÓÔ˘ (Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ùۛη ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ·), Ô˘ Ì·˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÎÈ ÂÁÒ ÌÔχÓıËη Î·È ·fi ÙȘ ‰˘Ô ·ÚÚÒÛÙȘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÈÛÙÔÚÈο. ŒÁÚ·„· 6 ‚È‚Ï›· Î·È ÙÒÚ· οıÔÌ·È Î·È ÎÔÈÙ¿ˆ ÙÔÓ

Ô˘Ú·Ófi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‹ıÂÏ· ÏfiÁˆ Ù˘ ›ڷ˜ ÌÔ˘ ÛÙ· 82 ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ˆ ÛÙËÓ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÍÂı¿„ÂÈ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÈÛÙÔÚÈο ·Ú¯Â›· ÙÔ˘˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˜, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ú›˙· ¶ÂÏ·ÛÁÈ΋ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÓËÌfiÓ¢ÙË Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË. ∏ ª¿Ó‰Ú· Û‹ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÌÔÚ› Ì ÙËÓ ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÂ-

‚¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ª¿Ó‰Ú· Û ·ÓÒÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Î·È ˙Ô˘Ó ÂχıÂÚÔÈ. ∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ı· ‹ıÂÏ· ÎÈ ÂÁÒ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔ˘˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˜ Ù˘ ÚÔÙÔÌ‹˜, ‰ÈfiÙÈ ‹ÌÔ˘Ó ·ÚÒÓ Î·È Â›‰· Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÂÎÏÂÎÙfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ÚÒÙÔ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ª¿Ó‰Ú·˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ¢Ú›ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÏfiÁÈÛ Ì Û‚·ÛÌfi Î·È Û·Ê‹ÓÂÈ· ÙÔÓ ™ÙÚ·ÙËÁfi Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È Â˘¯‹ıËΠӷ ÌÈÌËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È µÈÏÈÒÙ˜-∫ÚÈÂÎÔ˘ÎÈÒÙ˜ Î·È ª·˙ÈÒÙ˜. ∞˜ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·ÈˆÓ›· Ë ÌÓ‹ÌË ÛÙÔÓ ÁÂÓÓ·›Ô ™ÙÚ·ÙËÁfi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

ª∂DIA PRESS°PAºIKE™ TEXNE™ - EK¢O™EI™ ñ ¶∂ƒπ√¢π∫∞ ñ µπµ§π∞ ñ ∂º∏ª∂ƒπ¢∂™ñ ¶ƒ√™¶∂∫∆ XATZH¢AKH 28 - E§EY™INA ( ENANTI ¶∞§∞π∞™ NOMAPXIA™) TH§.: 210 55.60.157

Ta gegonota 201403  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you