Page 1

ΕΤΟΣ 18ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4205 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΟ Δ Η Μ ΟΤΙ ΚΟ Σ Υ ΜΒ ΟΥΛΙ Ο ΤΗ Ν ΤΕ ΤΑΡΤΗ:

«∆εν τράβηξε»

∆ΥΟ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ το άνοιγµα ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆. ΜΕΓΑΡΕΩΝ καταστηµάτων Στην π ρώτη θα γίν ει έγκριση και στην δεύτερη ψήφισή του, ώστε να «τρέξουν » στην ώρα τους οι διαδικασίες τελικής επικύρωσης για να τεθεί σε ισχύ απ ό τον Ι αν ουάριο, αν δεν προκύψουν «επιστροφές» για βελτιώσεις… Σελίδα 11

ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

52 ΣΤΙΣ 52 Ο ∆ΗΜΟΣ ΥΛΗΣ..!

Το χαμηλότερο δυνατό του νόμου με 7 Κυριακές τον χρόνο προβλέπεται για Δήμους Ελευσίνας, Μεγαρέων, Ασπροπύργου, Μάνδρας – Ειδυλλίας, ενώ όλες τις Κυριακές του χρόνου επιτρέπεται στον Δήμο Φυλής, καθώς είχε ζητηθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕΛ. 3

Κυριακή στα Μέγαρα Στην 5η Σελίδα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΜΟ ΩΝΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ "ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ" ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ∆ΗΛΩΝΕΙ Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κατηγορηματικά αντίθετοι Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι στον νέο Νόμο, καθώς εκτιμούν ότι μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα φέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενους ενώ καταστρατηγεί το κορυφαίο δικαίωμα όλων, αυτό της Κυριακής Αργίας! Δια βά στε στην σελίδα 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ…

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ!

Οι κάτοχοι αµπελουργικών

εκτάσεων υποχρεούνται Συγκέντρωση )ιαµαρτυρίας σήµερα στα Ιατρεία 11 πµ από Λαϊκή να υποβάλουν δηλώσεις Επιτροπή Ασπροπύργου, Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου, συγκοµιδής σταφυλιών

Φαινόµενα

Σύλλογο Εργαζοµένων ∆ήµων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάν)ρας – Ει)υλλίας Σελί)α 15

Ο Χορός της Τράτας ακαρπίας χορεύτηκε από τις νέες δένδρων σε εκδήλωση στην Νέα Υόρκη!

στην ∆υτ. Αττική ή απλά συµβάντα;; Φ έτο ς δ εν υ πήρ ξ ε σχεδ ό ν καθ ό λου παρ αγ ωγή φ υ στικιών στα Μέγαρ α, ενώ ο ι ελαι ώνες της περ ιο χή ς αυ τή τ ην περ ίο δ ο αντι µετ ωπίζο υ ν πρ ό β ληµ α στην παρ αγ ωγή πο υ φ έτο ς είναι µει ωµέν η, καθ ώς λό γ ω µικρ ο βίο υ ελιές έχο υ ν πέσει πρ ό ωρ α … ΣΤ ΗΝ ΣΕ ΛΙ ∆Α 7

Παιδιά και εγγόνια δεύτερης και τρίτης γενιάς µεταναστών από τα Μέγαρα αναβίωσαν τον πανάρχαιο χορό των προγόνων τους σε εκδήλωση του Συλλόγου

Μεγαρέων ΗΠΑ «ο Βύζας» ΣΕΛΙ∆Α 5

Σελίδα 9


2

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ "ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ"

ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ∆ΗΛΩΝΕΙ Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κατηγορηµατικά αντίθετοι ∆ήµαρχος και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι στον νέο Νόµο, καθώς εκτιµούν ότι µόνο αρνητικά αποτελέσµατα θα φέρει σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόµενους ενώ καταστρατηγεί το κορυφαίο δικαίωµα όλων, αυτό της Κυριακής Αργίας!

Κ

άθετα αντίθετος είναι ο ∆ήµος Ελευσίνας στην λειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές στην περιοχή ευθύνης του (Ελευσίνα και Μαγούλα και περιξ). Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µάλ ιστα ήταν ξεκάθαρο κατά την συζήτηση που έγινε στις 4 Νοεµβρίου, κάνοντας σαφές ότι ο νέος νόµος περί λειτουργ ίας της Κυριακές είναι απαράδεκτος και δεν πρόκειται παρά µόνο να φέρει νέα προβλήµατα στα ήδη µεγάλα που υπάρχουν στις µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις, στους εµποροϋπαλλήλους, χωρίς στην ουσία να στηριχθεί ο κλάδος από αύξηση της εµπορικής κίνησης, πράγ µα απολύτως ουτοπικό, καθώς δεν υπάρχουν χρήµατα όχι χρόνος για αγορές! Επίσης εκτιµά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι ο Νόµος σκοπεύει στην καταστρατήγ ηση των εργατικών δικαιωµάτων και γ ενικότερα δικαιωµάτων, όπως αυτό της Κυριακής Α ργίας. Μάλιστα ζητήθηκε µε ψήφισµα από την

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής κ. Σταυρούλα ∆ήµου, να µην επιτρέψει λειτουργ ία καταστηµάτων τις Κυριακές στην περιοχή ∆ήµου Ελευσίν ας. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν έγ ινε, καθώς ο Νόµος

επιβάλλει τουλάχιστον 7 Κυριακές τον χρόνο, πράγµα που τελικά θα ισχύσει γ ια τον ∆ήµο Ελευσίνας. Α υτή στην ουσία είναι η εισήγ ηση του ∆ήµου Ελευσίνας, καθώς το ψήφισµα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που λέει ΟΧΙ στην λειτουργία καταστηµάτων Κυριακές είναι οµόφωνο. Να σηµειώσουµε ότι στην σχετική απόφαση της Αντιπεριφέρειας (βλέπε ρεπορτάζ σελ ίδα 3) αναφέρεται ότι δεν είχε γίνει εγκαίρως εισήγ ηση από τον ∆ήµο στο πλαίσιο της χρονικής διάρκειας διαβούλευσης, όπως και συνέβη και µε τους ∆ήµους Μεγαρέων και Μάνδρας Ειδυλλ ίας. Το ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλ ίου Ελευσίνας αναφέρει: «∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΟΣ ΓΡΑΦΕIΟ ∆ΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Φρέσκα κρέατα, κοτόπουλα και πρὀόντα

εξαιρετικής ποιότητας στις καλύτερες Τιµές της αγοράς! ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 35—ΕΛΕΥΣΙΝΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕ ΙΟ ΤΗΛ. 210 5545627

ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής)

Ψ ΗΦΙ ΣΜΑ Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας που συνήλθε την 4-11-2013 ηµέρα ∆ευτέρα µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑ ∆ΟΠΟΥΛΟΥ , παρόντος του ∆ηµάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, συζήτησε το 2ο έκτακτο θέµα «Έκδοση ψηφίσµατος για τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων κατά τις Κυριακές» και µετά από εµπεριστατωµένη συζήτηση µεταξύ των µελών του , ΑΠΟΦΑ ΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: Το ∆ηµοτικό συµβούλ ιο εκφράζει την αντίθεσή του στη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές, καθώς θεωρεί ότι θα δηµιουργ ήσει µεγάλα προβλήµατα στην λειτουργία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των εµποροϋπαλλήλων και θα καταστρατηγήσει στην πράξη την αργ ία της Κυριακής. Ζητά, από τις αρµόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας της ∆υτικής Α ττικής και από την Αντιπεριφερειάρχη κυρία ∆ήµου, να µην επιτρέψει το άνοιγ µα των καταστηµάτων τις Κυριακές Το παρόν Ψήφισµα να σταλεί : Στο Συµβούλιο Περιφερειακής Ενότητας της ∆υτικής Αττικής Στην Αντιπεριφερειάρχη κυρία ∆ήµου Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 251/13.»

e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

52 ΣΤΙΣ 52 Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ…! Το χαµηλότερο δυνατ ό του νόµου µε 7 Κυριακές τον χρόνο προβλέπεται για ∆ήµους Ελευσίνας, Μεγαρέων, Ασπροπύργου, Μάνδρας – Ειδυλλίας, ενώ όλες τις Κυριακές του χρόνου επιτρέπεται στον ∆ήµο Φυλής, καθώς είχε ζητηθεί και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο…

Ξ

εκαθάρισε το τοπίο µε την λειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές στην ∆υτική Αττική µε βάση την ισχ ύ του νέου νόµου περί προαιρετικής λειτουργίας καταστηµάτων τις Κυριακές Αργίες. Η Π εριφέρεια Αττικής – Π Ε ∆ υτικής Αττικής µε σχετική απόφ αση θέτει το πλαίσιο των αλλαγών που έρχονται µε την υποχρεω τική ισχ ύ του νέου νόµου, ο οποίος έχ ει προκαλέσει µεγάλες αντιδράσεις από έµπορους, εµποροϋπαλλήλους και τοπικούς φ ορείς σε κάθε πόλη. Μ ε βάση τα ν έα δεδοµέν α για τους ∆ήµους Ελευσίνας, Μ εγαρέων, Μ άνδρας – Ειδυλλίας και Ασπροπύργου, θα επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία τις 7 εκ του νόµου υποχ ρεω τικές Κυριακές το έτος (το χαµηλότερο δυνατό δηλαδή). Ο ι Κυριακές αυτές είναι στην αρχ ή κάθε περιόδου εκπτώ σεων (χ ειµερινών και θερινών, καθώς και των ενδιάµεσων 10 ηµέρων) δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα και µια Κυριακή πριν Κυριακή του Πάσχ α, δηλαδή την Κυριακή των Βαίων. Βέβαια αίσθηση προκαλεί το γ εγονός ότι ο ∆ ήµος Φ υλής ακολουθεί άλλο δρόµο. Εκεί επιτρέπεται η λειτουργία ΟΛ ΕΣ τις Κυριακές του έτους ( προαιρετικά) , πράγ µα που σπάνια έχει συµβεί στην Αττική και γ ενικότερα. Βέβαια ήταν κάτι που ζήτησε και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής. Να σηµειώ σουµε ότι η απόφαση της Αντιπεριφ ερειάρχ η στηρίχ θηκε στις εισηγ ήσεις των και τοπικών και εµπορικών φορέων, που έγιναν κατά την περίοδο των διαβουλεύσεων για το νέο νόµο. Αίσθηση προκαλεί ότι δεν κατατέθηκε εισήγηση από τους ∆ήµους Ελευσίνας, Μ εγαρέων και Μ άνδρας – Ειδυλλίας. Αναλυτικότερα το νέο καθεστώς προβλέπει τα εξής µε βάση την απόφαση: Γ ια ∆ ήµο Φ υλής Μ ε βάση την σχ ετική απόφαση, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων που ανήκουν στη διοικητική αρµοδιότητα του ∆ήµου Φ υλής για όλες τις Κυριακές, πλέον των αν αφ εροµένων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν . 4177/2013, διότι λαµβαν οµένων υπ’ όψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων όπω ς αυτές περιγράφ ονται στην εισήγησηαπάντηση του ∆ήµου Φ υλής (Σχετ.8), µε τον τρόπο αυτό εξυπηρετούν ται καλύτερα οι αγοραστικές ανάγκες των καταναλωτών, των εργαζοµένων και των µετακινούµενων στην περιοχ ή πολιτών, ευν οείται η αν άπτυξη της περιοχής, η απασχόληση και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και γενικώς διευκολύνεται το κοινωνικό σύνολο. Η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων στον ∆ήµο Φ υλής επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1) τα εµπορικά καταστήµατα να έχ ουν συνολική επιφ άνεια εµβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογ αριασµό παροχ ής ηλεκτρικού ρεύµατος, µέχ ρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά µέτρα, 2) ν α µην αν ήκουν υπό οποιαδήποτε νοµική σχ έση σε αλυσίδα καταστηµάτων, εξαιρουµένων των περιπτώ σεων συµβάσεων δικαιόχ ρησης ( fr anchise) , 3) ν α µην λειτουργ ούν µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστηµα εντός καταστήµατος» («shops-in -ashop») και ν α µην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήµατα ( «outlet») , εµπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Γ ια ∆ ήµους Ελευσίνας, Α προπύργου, Μ εγαρέων και Μ άνδρας – Ειδυλλίας Τ ην προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων που ανήκουν στην διοικητική αρµοδιότητα των ∆ήµων Ελευσίνας, Μ άνδρας – Ειδυλλίας,

η οποία εκδίδεται το µήνα Ιανουάριο µε πρώ τη εφαρµογή τον Ιανουάριο του 2015. Η σχετική απόφ αση γ ια την λειτουργ ία καταστηµάτων Κυριακές στην ∆υτική Α ττική στηρίχθηκε στα εξής: Τις διατάξεις του Ν .3852/7-6-2010 (Φ ΕΚ 87/Α /7-6-10) «Ν έα Α ρχιτεκτον ική της Αυτοδιοίκησης και της Α ποκεντρω µέν ης ∆ιοίκησης – Καλλικράτης» Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (Φ ΕΚ 230/Α /27-1210) «Ο ργ αν ισµός Π εριφ έρειας Αττικής» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 44403 απόφ αση τροποποίηση του Ο ργαν ισµού Ε σωτερικής Υπηρεσίας της Π εριφ έρειας Αττικής (ΦΕ Κ 2494/Β/04-11-2011) Τις διατάξεις του άρθρου 16 «Λ ειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές» του Ν . 4177/2013 «Καν όν ες ρύθµισης της αγ οράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Τ ην από 09-09 -2013 «Πρόσκληση σε συνάντηση για λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές» της Αντιπεριφερειάρχ η ∆υτικής Αττικής . Τα απαντητικά έγγραφ α στα οποία εκφράζουν την θέση ότι δεν επιθυµούν την λειτουργία των καταστηµάτων τις λοιπές 45 Κυριακές πέραν των 7 αναφ εροµένων στην παράγ ραφ ο 1 του άρθρου 16 του Ν .4177/2013 των κάτω θι : α)Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς β)∆ ήµος Ασπροπύργου γ)Ένωση Επαγγελµατιών, Βιοτεχ νών και Εµπόρων Θριασίου και πέριξ δ)Ο µοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρω ν ∆ υτικής Αττικής ε) Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ . Τα απαντητικά έγγραφ α στα οποία εκφράζουν την θέση ότι δεν επιθυµούν την λειτουργία των καταστηµάτων οποιαδήποτε Κυριακή το χ ρόνο των κάτω θι :α) Ιεράς Μ ητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Π ετρουπόλεως β) Έ νωση Επαγγελµατοβιοτεχ νών Άνω Λ ιοσίων – Ζεφ υρίου και γ) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας. Το αριθµ.πρωτ. 182366/2789/20-09-2013 έγγ ραφ ο της Π αν ελλήν ιας Ο µοσπον δίας Ενώ σεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΗ », σύµφωνα µε το οποίο ω ς δευτεροβάθµια οργάνωση καταναλωτών θεω ρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές αλλά εάν γ ια κάποιους ειδικούς λόγ ους (τουρισµός, τοπικές εορτές κ.λ.π.) κρίν εται σκόπιµο, συντάσσεται µε την τοπική κοινωνία και τους εµπορικούς συλλόγ ους των εκάστοτε περιοχών . Τ ην εισήγηση - απάντηση του ∆ήµου Φ υλής µε την οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας η αριθµ. 73/2003-2012 απόφ αση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φ υλής και έλαβε αριθµό πρω τοκόλλου 199358 /3020 /1410 -2013, σύµφωνα µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φ υλής «αποδέχ εται κατά πλειοψ ηφία την εισήγ ηση για λειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές και Α ργίες προς εξυπηρέτηση των αναγκών, µετακινούµενων στην περιοχ ή, τουριστών σε όλη την εδαφ ική περιφ έρεια του ∆ήµου». Το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 211117/30-10-2013 έγγ ραφο Α ντιπεριφ ερειάρχη µε το οποίο ζητήθηκε από το ∆ήµαρΑσπρόπυργου και Μ εγάρων, µόνο τις Κυριακές που χ ο Φυλής να οριοθετήσει τις περιοχ ές του ∆ήµου ορίζονται στην παρ, 1 του άρθρου 16 του Ν. που προτείνει ο ∆ήµος Φ υλής να παραµένουν τα 4177 /2013 και οι οποίες είναι : εµπορικά καταστήµατα προαιρετικά ανοιχτά τις Κυα) Η πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χ ρονικών ριακές. περιόδων εκπτώ σεων και µίνι 10 ηµέρων της παραΤο υπ’ αριθµ. πρωτ. 53508/1-11-2013 έγγραφ ο του ∆ηγ ράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος ν όµου. Σε περίµάρχου Φ υλής µε το οποίο εµµέν ει στις απόψεις που έχουν πτω ση που η πρώτη Κυριακή συµπίπτει µε επίσηµη εκφ ραστεί στην υπ’ αρ. 73/20-3-2012 Α πόφ αση ∆ηµοτικού αργ ία, η δυνατότητα µετατίθεται την επόµενη Κυρι- Συµβουλίου Φ υλής. ακή. Το γεγονός ότι η Π εριφ ερειακή Ενότητα ∆υτικής β) Ο ι δύο (2) Κυριακές πριν από την ηµέρα των Χρι- Αττικής παρόλο που απέστειλε πρόσκληση προς όλους στουγέννων. τους ∆ήµους της διοικητικής της αρµοδιότητας γ ια να γ) Η Κυριακή των Βαΐων. συµµετάσχο υν στην διαβούλευση γ ια τη λειτουργ ία των καταστηµάτων τις Κυριακές και παρά το υπ’ αρ. πρω τ. οικ. Το πλαίσιο ωραρίου για τις Κυριακές καθορίζεται 194073/7-10-2013 υ πεν θυµιστικό έγγ ραφο Αντιπεριφ εαπό ώρα 11 :00 έως ώρα 20 :00. ρειάρχη ∆υτ. Α ττικής γ ια υποβολή απόψεων, οι ∆ ήµοι Η σχ ετική απόφαση που λήφ θηκε µπορεί να αναΕλευσίνας, Μ εγάρων και Μ άνδρας-Ειδυλλίας δεν θεω ρείται ετησίως µε απόφ αση Αντιπεριφ ερειάρχ η υπέβαλλαν άποψ η ή γνώµη.


4

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

Θολό παραµένει το τοπίο µε το ύψος της επιχορήγησης των Εργατικών Κέντρων Ελευσίνας και Μεγάρων το τρέχον έτος…(;)

Ερώτηση για την χρηµατοδότηση πανελλαδικά τέθηκε στην Βουλή

Ε

ρώτηση κατάθεσε ο βουλευτής της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς ∆ηµήτρης Αναγνωστάκης προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην καταβο λή της επιχορήγησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι καθυστερήσεις αυτές καθιστούν προβληµατική την κάλυψη της µισθοδοσίας, σθοδοσίας των ασφαλιστικών εισφορών και των πάγιων εξόδων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αποτέλεσµα είναι να υπάρχει πρόβληµα σε Εργατικά Κέντρα και το προσωπικό τους. Να σηµειώσουµε ότι στην ∆υτική Αττική στα Εργατικά Κέντρα που λειτουργούν απασχολείται προσωπικό

και η επιχορήγηση είναι απολύτως απαραίτητη. Το χειρότερο είναι ότι ακόµη δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα γίνει µε την συνο λική επιχορήγηση των Εργατικών Κέντρων Ελευσίνας και Μεγάρων, όσον αφορά την περιοχή µας , πράγµα που παραµένει µέχρι τώρα ασαφές. Σύµφωνα µε τον Βουλευτή, υπάρχουν καταγγε λίες από Εργατικά Κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, Ελλάδα ότι η επιχορήγηση που εγκρίθηκε µε το ΦΕΚ 2082/ Β/26.8.2013, καλύπτει τις ανάγκες των οργανώσεων, µόνο για την περίοδο Μαΐου – ∆εκεµβρίου και δεν παρέχεται πληρο φόρηση για τη διευθέτηση πληρωµών που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου του ίδιου έτους.

Η ερώτηση του κ. Αναγνωστάκη έχει ως εξής: «Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θέµα: «Επιχορηγήση συνδικαλιστικών οργανώσεων» νώσεων» Κύριε Υπουργέ, Με την Κ.Υ.Α 24459/220, όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2082/ Β/26.8.2013 και µε την απόφαση 2/22-10-2013 του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, αποφασίστηκε η επιχορήγηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για το 2013. Υπάρχουν όµως καταγγελίες από Εργατικά Κέντρα, πως η επιχορήγηση αυτή, αφορά την περίοδο από 1 Μάιου µέχρι και το τέλος του έτους, χωρίς να περιλαµβάνει την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου. Η δε καθυστέρηση στην καταβολή της επιχορή-

γησης που έχει αποφασιστεί, δηµιουργεί προβλήµατα στην διαδικασία πληρωµής, µισθοδοσιών, ασφαλιστικών εισφορών και πάγιων εξόδων. Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ: Ποτέ αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις; Πως απαντάτε στις αιτιάσεις Εργατικών Κέντρων ανά την Ελλάδα που δηλώνουν ότι η επιχορήγηση δεν αφορά το σύνολο του έτους; Αν δεν έχει συµπεριληφθεί η περίοδος Ιανουαρίου – Απριλίου 2013 στην προαναφερθείσα επιχορήγηση, πότε σκοπεύετε να ενεργήσετε ώστε να καλυφθεί η διαφορά;» διαφορά;»

«Άνθρακες ο θησαυρός» µε το άνοιγµα µαγαζιών Κυριακή και στον Πειραιά Τι επισηµαίνει η Περιφέρεια Αττικής µέσω του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου µετά το άνοιγµα των εµπορικών καταστηµάτων την Κυριακή 3-11-2013 δήλωσε: «Τα αποτελέσµατα από το πρώτο Κυριακάτικο άνοιγµα των καταστηµάτων στο Πειραιά σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά δεν ήταν τα αναµενόµενα, παρά το γεγονός ότι το άνοιγµα συνδυάστηκε µε την έναρξη των εκπτώσεων και µε πολύ καλό καιρό. Μια πρώτη αποτίµηση δεν δείχνει αύξηση του εβδοµαδιαίου τζίρου, ο οποίος παραµένει στα ίδια επίπεδα αλλά µόνο αύξηση του λειτουργικού κόστους των καταστηµάτων µε την µία ηµέρα επιπλέον. Στο πλαίσιο αυτό δεν µπορούµε να κατανοήσουµε τους πρόωρους πανηγυρισµού ς της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝ και κυρίως το κάλεσµα του Υπουργού & Υφυπουργού Ανάπτυξης στους Αντιπεριφερειάρχες να εγκρίνουν το άνοιγµα για περισσότερες Κυριακές. Εµείς ως Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά ήδη έχουµε αποφασίσει να µην επιτρέψουµε το άνοιγµα καµία επιπλέον Κυριακή πέραν των επτά που µε νόµο καθιέρωσε η Κυβέρνηση. Θα παρακολουθούµε το θέµα και µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την προστασία των εργαζοµένων και των µικροεπαγγελµατιών αυτοαπασχολούµενων εµπόρων, που κινδυνεύουν να γίνουν βορά των µεγάλων εµπορικών καταστηµάτων, θα αποφασίσουµε τις περαιτέρω ενέργειές µας».

Προσέφεραν τρόφιµα

στο Νέο Κοινωνικό

Παντοπωλείο του ∆ήµου

στην Νέα Πέραµο

Ο

ι Παλαίµαχοι της Νέας Περάµου µε τον πρόε δρό τους κ. Ανδρέα Γραµµατικό, τον προπο νητή κ. Χαράλαµπο Αγγελάκη, το µέλος κ.Κωνσταντίνο Τσιβλέρη και τον αρχηγό αποστολής κ. Ηλία Φυλακούρη παραβρέθηκαν στα εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας Περάµου και παρέδωσαν τρόφιµα. Ήταν µια ενδιαφέρουσα και αξιοσηµείωτη κίνηση από µέρους τους, µε ιδιαίτερο νόηµα για τις αξίες του αθλητισµού σε καιρούς σκληρούς, γεµάτους ανέχεια και κοινωνική αδικία. Καλό ήταν να ακολουθήσουµε όλοι το παράδειγµα τους.


5

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

«∆εν τράβηξε» το άνοιγµα

καταστηµάτων Κυριακή στα Μέγαρα

Επιτέλους τέλος

στα παλιοσίδερα έξω

από το 2ο ∆ηµοτικό Μεγάρων

Οι π ερισσότεροι καταστηµατάρχες άφη σαν τις επιχειρή σεις τους κλειστές και οι καταναλωτές προτίµη σαν να ξεκουραστούν καθώς το πρόβ ληµα τους δεν είναι η έλλειψη χρόνου για ψώνια αλλά η έλλειψη χρήµατος… ∆εν « πήγε» πήγε » το άνοιγµα των καταστηµάτων την Κυριακή 3 Νοεµβρίου στην πόλη των Μεγάρων. Μεγάρων Οι περισσότεροι έµποροι και καταστηµατάρχες επέλεξαν να µην ανοίξουν, ανοίξουν καθώς όπως εκτιµούν το µέτρο «δεν δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον τζίρο, µόνο έξοδα στον έµπορο». έµπορο». Ελάχιστη ως και αδιάφορη ήταν και η ανταπόκριση των καταναλωτών, καταναλωτών καθώς δεν φάνηκε να ανταποκρίνονται στο νέο κάλεσµα, καθώς το πρόβληµα τους δεν είναι ο χρόνο ς και ότι δεν προ λαβαίνουν να ψωνίσουν, αλλά ότι δεν έχουν χρήµατα. τα Προτίµησαν δηλαδή να αδιαφορήσουν και να τηρήσουν την Κυριακή Αργία, Αργία που είναι ό,τι απέµεινε ως παροχή στους εργαζόµενους και για την κοινωνία… Τα σούπερ µάρκετ επέλεξαν να λειτουργήσουν κανονικά µετά τις 11 το πρωί.

Ο

ριστικό τέλος δόθηκε από τον ∆ήµο Μεγαρέων, στα παλιοσίδερα και εγκαταλειµµένα οχήµατα έξω από το 2 ο ∆ηµοτικό Σχολείο στα Μέγαρα. Χθες αναφερθήκαµε διεξοδικά στο θέµα, σήµερα παραθέτουµε φωτογραφία όπου ο χώρος φαίνεται πια καθαρός. Στο σηµείο θα γίνει φύτευση πρασίνου. Το γεγονό ς προκάλεσε ικανοποίηση για τους γονείς των µαθητών, καθώς αποτελούσε πάγιο αίτηµά τους να φύγουν από εκεί τα παλιοσίδερα.

Ο Χορός της Τράτας χορεύτηκε από τις νέες

σε εκδήλωση στην Νέα Υόρκη! Παιδιά και εγγόνια δεύτερης και τρίτης γενιάς µεταναστών από τα Μέγαρα αναβίωσαν τον πανάρχαιο χορό των προγόνων

τους σε εκδήλωση του Συλλόγου Μεγαρέων ΗΠΑ «ο Βύζας» ολυάριθµοι είναι οι Μεγαρίτες που πριν από δεκαετίες µετανάστευσαν και διαµένουν µόνιµα µε τις οικογένειες τους στις ΗΠΑ. Μάλιστα αρκετοί είναι εκείνοι που µένουν στην Νέα Υόρκη . Επί σειρά δεκαετιών εκεί, λειτουργεί µάλιστα Σύλλογο ς Μεγαρέων της Αµερικής «Βύ ζας» ζας», µε πλούσια δραστηριότητα και κυρίως στόχο την διατήρηση των ηθών και εθίµων της ιδιαίτερης πατρίδας. Πριν λί γες µέρες έγινε ο ετήσιος

Π

χορός στην Νέα Υόρκη από τον Σύλλογο Μεγαρέων ΗΠΑ «ο Βύζας» µε ιδιαίτερη µάλιστα επιτυχία και συµµετοχή των οµο γενών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παιδιά και εγγόνια των Μεγαρέων µεταναστών χόρεψαν την πανάρχαιο Χορό της Τράτας που αποτελεί ακρο-

γωνιαίο λίθο της λαογραφίας της πόλης και ως γνωστό αναβιώνει κάθε Τρίτη του Πάσχα στον ιερό τόπο του Αγίου Ιωάννη Προδρό µου (Χορευταρά). Με τον τρόπο αυτό αποδείχθηκε ότι οι βασικοί στόχοι του Συλλό γου για µεταλαµπάδευση των παραδόσεων στα παιδιά

και εγγόνια δεύτερης και τρίτης γενιάς βρίσκεται στον σωστό δρόµο και κατεύθυνση. «Νιώθουµε υπερήφανοι που είµαστε Μεγαρίτες» Μεγαρίτες» είναι η φράση που ακούστηκε στην όµορφη αυτή βραδιά. Τους αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήρια.

Οι Μεγαρείς που ξενιτεύτηκαν στις δύσκολες δεκαετίες του 1950, 1960 και αργότερα στις ΗΠΑ, δεν ξέχασαν ούτε στιγµή την ιδιαίτερη πατρίδα τους και την Ελλάδα. Αντίθετα φρόντισαν να διατηρήσουν την Ελληνική Παιδεία και όσον αφορά τον τόπο τους τα Μέγαρα τα ήθη, τους χορούς, τα έθιµα και την εξαιρετική λαογραφία. Είναι εξαιρετικής σηµασίας να κρατάνε τις ρίζες τους και τις παραδόσεις τους για τις νέες γενιές, πράγµα που στην Ελλάδα πολλοί ξεχνούν...

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ


6

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

Μας έσωσαν από 19 τόνους σουσάµι µε σαλµονέλα ! Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής εντόπισαν στον Πειραιά µεγάλη ποσότητα εισαγωγής που είχε µικροοργανισµούς πριν διατεθεί στην αγορά, η οποία θα καταστραφεί... γήθηκαν, διαπιστώθηκε η παρουσία γκτές τροφίµων της ∆/νσης Αγροτικής του παθογόνου µικροοργανισµού σαλ- Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Πειραιά, µονέλα. συνεχίζονται.» συνεχίζονται.» Η ευρεθείσα σαλµονέλα ανήκει στο ορότυπο S. Amsterdam. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιµα, ως κριτήριο ασφαλείας όπως το προς εισαγωγή φορτίο σουσαµιού δεν πρέπει να περιέχει µικροοργανισµούς ή τοξίνε ς σε ποσότητες που να παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Επισηµαίνεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίµων σε όλη την τροφική αλυσίδα µε αφετηρία την πρωτογενή παραγωγή. Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριµένο φορτίο σουσαµιού κρίθηκε σάκων σουσαµιού προέλευσης Ινδίας από τους ελεγκτές ως µη ασφαλές συνο λικού βάρους 19000 κιλών. επιβλαβές για την υγεία και ακαΣύµφωνα µε την ΠΕ Πειραιά και δελ- τάλληλο για ανθρώπινη κατανάτίο Τύπου: « Συγκεκριµένα στις 2-10- λωση. 2013, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο Κατόπιν τούτου το προϊόν παραστο χώρο του Ε τελωνείου Πειραιά, µένει υπό επίσηµη κράτηση µέχρι Μέχρι την Τετάρτη θα παραμείνει για προσκύνημα η Τίμια Κάρα του Αγίου Παρθενίου Λαμµετά τη λήψη και αποστολή δειγµάτων την καταστροφή ή την επαναποψάκου. Οι πιστοί θα έχουν δυνατότητα να στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών στολή στη χώρα προέλευσής του προσέρχονται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Προϊόντων και στο Εθνικό Εργαστήριο µέσα σε εξήντα ηµέρες.» αναφοράς σαλµονελών και µετά τους Οι συστηµατικοί και στοχευµένοι Ελευσίνας από 7 το πρωί έως 12.30 τα μεσάνυεργαστηριακούς ελέγχους που διενερ- έλεγχοι από τους ποιοτικούς ελε- χτα. Θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες.

Μέχρι την Τετάρτη η Τίµια Κάρα του Αγίου Παρθενίου στην Ελευσίνα

Ο

ι ελεγκτές τροφίµων του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία µε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, στο πλαίσιο των στοχευµένων και διερευνητικών ελέγχων, προχώρησαν στη δέσµευση και απαγόρευση εισαγωγής στη χώρα µας 760

Εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση του «Μια Ελλάδα Ελευσίνα» Εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση του βιβλίου «Μια Ελλάδα Ελευσίνα» Ελευσίνα » του Β. Κουκούλογλου, την οποία εκδόθηκε µε δαπάνη του ∆ήµου Ελευσίνας. Η ζήτηση από την πρώτη στιγµή ήταν αρκετά µεγάλη και τα αντίτυπα εξαφανίστηκαν. Τα βιβλία «Μια Ελλάδα Ελευσίνα», το "Λαµπερή στην ψυχή και στην καρδιά" και ο συγγραφέας τους Βαγγέλης Κουκούλογλου βραβεύτηκαν πρόσφατα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αθλητικού Τύπου, στην ετήσια εκδήλωση για τα δηµοσιογραφικά βραβεία. Να σηµειώσουµε ότι α αποδοχή της ιστορίας των οµάδων της αλάνας και της γειτονιάς αποδείχθηκε πολύ µεγάλη στους ανθρώπους που αγαπούν ποδόσφαιρο. Το βιβλίο "Μια Ελλάδα Ελευσίνα" εκδόθηκε από το ∆ήµο Ελευσίνας και ήδη η πρώτη έκδοση έχει εξαντληθεί, αναµένοντας την επανέκδοσή του.


7

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

Φαινόµενα ακαρπίας δένδρων

στην ∆υτική Αττική ή απλά συµβάντα;; Φέτος δεν υπήρξε σχεδόν καθόλου παραγωγή φυστικιών στα Μέγαρα, ενώ οι ελαιώνες της περιοχής αυτή την περίοδο αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην παραγωγή που φέτος είναι µειωµένη, καθώς λόγω µικροβίου ελιές έχουν πέσει πρόωρα… έσα στα σηµεία των καιρών µας, µε την οικονοµική κρίση, την ανέχεια και τα αδιέξοδα ένα νέο φαινόµενο δείχνει τα «δόντια» δόντια » για την αγροτική οικονοµία, αυτό της ακαρπίας των δένδρων! Στην ∆υτική Αττική το φαινόµενο προς το παρό ν δεν έχει πάρει διαστάσεις, στάσεις όµως υπάρχουν κάποια δείγµατα όπως ότι φέτος δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου παραγωγή σε φυστίκια (τύπου Αιγίνης) στα Μέγαρα, Μέγαρα πράγµα που είχε να παρατηρηθεί σε τέτοιο εύρος εδώ και αρκετά χρόνια, σε αντίθεση µε την περσινή χρονιά µεγάλης παραγωγής. Ακόµη σοβαρά προβλήµατα αντιµετωπίζουν πολλοί ελαιώνες λό γω πτώσης ελαιοκάρπου από µικρόβιο όπως λένε οι αγρότες σε διάφορα σηµεία της

Μ

∆υτικής Αττικής. Τυχαία συµβάντα χωρίς συνέχεια ή αρχή µεγάλων προβληµάτων; Αυτό θα το δείξει ο καιρός…

παρουσία του Γενικού Γραµµατέα του ΥπΑΑΤ κ. Μόσχου Κορασίδη και της ∆ιοίκησης του ΕΛΓΑ, του Προέδρου του Οργανισµού κ. Βασίλη Ψάχνουν λύση… Έξαρχου και του Αντιπροέδρου κ. Αργύρη Η αντιµετώπιση όλων Μποτού. των θεµάτων που δηµιΕπισηµαίνεται ότι η Επιουργού νται στις αγροτι- στηµονική Οµάδα Εργακές καλλιέργειες στην σίας, στην ο ποία συµµεΕλλάδα εξαιτίας της κλι- τέχουν πανεπιστηµιακοί, µατικής αλλαγής, όπως ερευνητές, γεωπόνοι και είναι και η ακαρπία των υπηρεσιακοί υπάλληλοι δενδροκαλλιεργειών, ατου ΕΛΓΑ, θα εκπονήσει ποτελεί το αντικείµενο µελέτες για τα ζηµιογόνα της Επιστηµονικής Οµά- αίτια – πέραν των συνηδας Εργασίας που συστά- θισµένων - που προκαθηκε πρόσφατα, µε απόλού ν καταστροφές στην φαση του Υπουργού Απαραγωγή των αγροτών γροτικής Ανάπτυξης και ένεκα των κλιµατικών Τροφίµων. αλλαγών, αλλαγών όπως είναι για Η Επιστηµονική Οµάδα παράδειγµα και η ακαρΕργασίας ήδη έκανε την πία. πρώτη της συνάντηση στα Κατά την τοποθέτησή του γραφεία του ΕΛΓΑ, µε ο Υπουργός επεσήµανε επικεφαλής τον Υπουργό ότι µε τη νέα ΚΑΠ θα κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, ληφθούν κρίσιµες πολιτιΤσαυτάρη

κές αποφάσεις, προκειµέειµένου να επιλυθούν θέµατα που έχουν σχέση µε τις ζηµιές στους αγρότες και τη µείωση του εισοδήµατός τους. τους Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο κ. Τσαυτάρης «ο ΕΛΓΑ µέσω της νεοσύστατης Επιστηµονικής Οµάδας Εργασίας Μάζεµα φυστικιού στα Μέγαρα θα υποστηριχθεί. Η Με βάση αυτές τις προτά- Οµάδα αυτή θα βοηθήσει σεις θα εκπονηθούν από τον Οργανισµό προς αυτον ΕΛΓΑ σχετικές ανα- τήν την κατεύθυνση, λο γιστικές µελέτες για το ώστε µε τα συµπεράσµατά ποιες νέας φύσης ζηµιές της να κάνει όσο το δυναείτε από φυσικές είτε από τόν καλύτερα το έργο βιολο γικές αιτίες λόγω του. του Οι πόροι δεν είναι των κ λιµατικών αλλαγών άπειροι, συνεπώς κοιτά(π.χ. νέοι µύκητες, ζουµε µια λύση εφικτή έντοµα κλπ), θα µπορούν και βιώσιµη που θα τους να ασφαλίζονται και να βοηθήσει όλους σχετικά αποζηµιώνονται από τον µε τις αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ θα πρέ- ένεκα των ζηµιών από τις πει να προετοιµαστεί για κλιµατικές αλλαγές. Στόαυτές τις αλλαγές και να χος της όλης προσπάθειας δράσει ανάλογα. είναι η καλύτερη αξιο-

ποίηση των πορισµάτων που θα προκύψουν, αξιοποιώντας παράλληλα και τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ ώστε να στηριχθεί όχι µόνο το εισόδηµα του παραγωγού από ζηµιές ένεκα των συνηθισµένων φυσικών αιτίων αλλά και µε βάση τους νέους κινδύνους που συναντάµε από την κλιµατική αλλαγή αλλά και από άλλους εξωγενείς παράγοντες (απρό βλεπτες ή δραµατικές αλλαγές στην αγορά των προϊόντων)». προϊόντων)».


8

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

«ΕΛΕΥΣΗ... Μ Ο∆ΗΓΩΝ» ΒΙΝΤΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Αρχαιολογικός χώρος 2013

«ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Στηρίξτε την προσπάθεια των Οδηγών Ελευσίνας στο διαγωνισµό «Life is good» του ΣΚΑΙ

Κ

άλεσµα υποστήριξης µε ηλεκτρονική ψηφοφορία βίντεο που παρουσιάζει τους µεγ άλους οδηγ ούς στον Α ρχαιολογ ικό Χώρο της Ελευσίνας, σε σχετικό διαγ ωνισµό του ΣΚΑ Ι κάνει η Τοπική Ελληνικού Οδηγ ισµού Ελευσίνας που αναφέρει: «Έχουµε ήδη γνωρίσει τους χώρους ιστορικού εν διαφέρον τος της πόλ ης µας,έχ ουµε υιοθετήσει κάποιον απο αυτούς,έχουµε προσφέρει εθελον τική εργασία,έχ ουµε δηµιουργ ήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες γ ια τους επισκέπτες. Τώρα πλέον θέλουµε να παρουσιάσουµε σε όλους τα πολιτισµικά µνηµεία του τόπου µας µε τέτοιο τρόπο, που να τους πείθουµε ότι είναι µοναδικ ά και πρέπει οπωσδήποτε να τα επισκεφτούν. Να κάνουµε ένα ταξίδι στο χ τές µε τα µάτια του σήµερα όπως

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Από Σύλλογο ΑΜΕΑ Ασπροπύργου

«Νοέµβρη οργώµατα κι ελιές

Κι όµως εµείς τολµήσαµε για ξέγνοιαστες στιγµές!!!»

Σ

ε έν α επιβλητικό τοπίο, σε µία βραχώ δη και απόκρηµν η περιοχή έχ ει φωλιάσει η θαυµατουργή εικόνα της "Π αναγίας της Σπηλαιώτισσας ", η οποία αποτελεί έργο του Ευαγγελιστή Λ ουκά φτιαγµέν η από γνήσιο κερί, µαστίχα, αρώ µατα και πολύτιµους λίθους, ο Σύλλογος Αναπήρων του ∆ήµου Ασπροπύργου αποφάσισε ν α περάσει τη 2η µέρα του Ν οέµβρη. Στη συνέχ εια επισκεφτήκαµε το Ιστορικό Μοναστήρι της Αγίας Λ αύρας που βρίσκεται 5 χλµ. από τα Καλάβρυτα και ιδρύθηκε το 10ο αιώνα από έν αν ερηµίτη. Κάηκε ολοσχερώ ς από τους Τούρκους το 1585 και το 1827 και από τους Γερµαν ούς το 1943. Αργότερα επαν αοικοδοµήθηκε στη σηµεριν ή του θέση και µορφ ή. Το 1821 αποτέλεσε το κέντρο της Εθνεγερσίας κατά των Τούρκων µε την ύψω ση του Λαβάρου και την ορκω µοσία των αγων ιστών από τον Π αλαιών Π ατρών Γερµαν ό. Ο πολυτιµότερος θησαυρός που βρίσκεται στο µον αστήρι είν αι το Λάβαρο της ορκω µοσίας των αγωνιστών του 1821, η πρώτη δηλαδή σηµαία του Ελληνικού Έ θνους!!!!! . Το µεσηµέρι γ ευµατίσαµε στο κέντρο των Καλαβρύτων και στις 15:50 µ.µ. πήγ αµε στο σταθµό γ ια ν α πραγµατοποιήσουµε την πιο µαγ ευτική διαδροµή µε τα κατάφυτα τοπία, τους επιβλητικούς βραχώ δεις σχηµατισµούς και καταρράκτες συν εχίζοντας στο πιο στεν ό σηµείο της διαδροµής που λέγεται “Π όρτες” όπου το τρεν άκι περν άει µέσα από σήραγγα. Ο επίλογος αυτής της εξόρµησης γράφτηκε µε το σβήσιµο της µηχ ανής του συρµού και τη δύση της Σαββατιάτικης, ηλιόλουστης µέρας. Ο ήλιος κρύφτηκε, η µέρα έφ υγε, το πούλµαν µε τα µέλη επέστρεψαν στην Α θήνα, όµως οι µοναδικές στιγ µές που ζήσαµε θα µείνουν για πάντα χαραγ µένες στη µν ήµη µας !!!!!! Ο Π ρόεδρος, το ∆.Σ. και τα µέλη του Συλλόγου ευχαριστούν το τουριστικό γραφ είο του κ. Ο ικον όµου γ ια την ευγ ενή συν εργασία του καθώ ς και τον διευθυντή του ΤΡΕΝΟΣΕ γ ια την χορηγ ία που µας έκαν αν (έγ κριση έκπτω σης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠ ΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟ ΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡ ΙΟΥ 2013 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ∆ΗΛ ΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛ ΟΓΟΥ Ή ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ Κ. ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ .»

οι οδηγ οί µπορούν , µε την φαν τασία και την δηµιουργ ικότητά τους. Καλό ταξίδι ....ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ 2013 !!! ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑ Σ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ Σ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑ Ϊ life is good «ανάδειξε τον τόπο σου» και το σχετικό Βίντεο ''ΕΛ ΕΥΣΗ...Μ.Ο∆ΗΓΩΝ''ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ 2013 Α ρχαιολογ ικός χώρος ΨΗΦΙΣΕ ΣΤΟ FB: 1) Πατάτε στο ίντερν ετ την διεύθυν ση: http:// www.lifeisgood.gr/v ideos/ omada182-v ideo96

κάνετε και like 3) Α φού κάνετε like κάπου δεξιά πάλι µε λίγ ο µικρά γ ράµµατα θα λέει Vote το πατάτε και τότε ψηφίσατε!!! Αν θέλ ετε στη συνέχ εια πατήστε "Send" ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ και κοινοποιήστε το στους φίλ ους σας!!! και µε SM S: Στείλε LIFE (κενό) 43 στο 54260 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ 1/12/2013 γ ια τις 4 οµάδες του τελικού! Σας υπεν θυµίζουµε πως έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε το ίδιο video µία φορά µέσω Facebook vote και µια φορά µέσω sms/ αριθµό τηλεφώνου!!! ΕΥΧΑ ΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! Τ.Τ.ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ Σ

2) ∆εξιά απο το βίν τεο λέει ψηφίστε µέσω facebook (το πατάτε) και θα σας πάει στην ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ σελ ίδα του life is good στο ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ: http:// facebook όπου θα πρέπει ν α youtu.be/0O6E64ISEz0


9

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του ∆ήµου Μεγαρέων

Οι κάτοχοι αµπελουργικών εκτάσεων υποχρεούνται αµέσως µετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλουν δηλώσεις συγκοµιδής σταφυλιών

Τ

ο Τµήµα Αγ ροτικής Παραγ ωγ ής και Α λιείας του ∆ήµου Μεγ αρέων ενηµερώνει τους αµπελουργ ούς «ότι οι κάτοχοι αµπελ ουργ ικών εκτάσεων υποχ ρεούν ται αµέσως µετά το πέρας του τρυγητού και το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2014 ν α υποβάλλ ουν δηλώσεις συγ κοµιδής σταφυλ ιών σύµφων α µε το άρθρο 2 του Καν (ΕΚ) 1282/01. Οι δηλ ώσεις συγ κοµιδής είναι υποχ ρεωτικές και απαραίτητες προκειµέν ου οι αµπελουργ οί ν α µπορούν ν α συµµετάσχ ουν σε προγ ράµµατα σχ ετικά µε την αµπελοκαλλ ιέργ εια. Α κόµα και στις περιπτώσεις ολοκλ ηρωτικής καταστροφής της παραγωγ ής γ ια οποιοδήποτε λόγ ο, οι παραγωγ οί έχ ουν υποχ ρέωση ν α υποβάλλ ουν µηδεν ική δήλωση συγ κοµιδής. Οι δηλ ώσεις συγ κοµιδής υποβάλλον ται στην ∆ιεύθυνση Αγ ροτικής Οικονοµίας και Κτην ιατρικής Περιφρειακής Ενότητας ∆υτικής Α ττικής (Περσεφόν ης 19 & Χατζιδάκη, Ελ ευσίν α) καθώς και στο Τµήµα Αγ ροτικής Παραγωγής και Αλ ιείας του ∆ήµου Μεγαρέων (Π. Γεωργ ακή 8, Μέγαρα τηλ . 2296028210). Για την υποβολ ή της δήλ ωσης συγ κοµιδής απαραίτητα είναι τα εξής δικαιολογ ητικά: Α πόσπασµα ορθοφωτοχάρτη αµπελ οτεµαχ ίων και Ζυγολ όγ ιο/ α, ή δελ τίο/α αποστολής, ή δελ τίο/α ποσοτικής παραλ αβής από το οινοποιείο όπου παραδόθηκαν τα σταφύλ ια».

Ανοίγει το Taxisnet για τα τέλη κυκλοφορίας του 2014 Σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων «το ειδοποιητήριο γ ια τα τέλη κυκλοφορίας και το φόρο πολυτελείας δεν θα είναι ενιαίο»

Σ

ήµερα ∆ευτέρα ανοίγ ει από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική εφαρµογ ή Taxisnet γ ια την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας του 2014, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν µέχρι το τέλος του έτους. Παράλλ ηλά αν αµέν εται ν α είναι διαθέσιµη και η ενηµέρωση γ ια το φόρο πολ υτελείας, γ ια όσους φορολ ογούµενους διαθέτουν ΙΧ άνω των 1.929 κυβικών . Μετά από ενηµερώσει από την Γεν ική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων «στόχος είν αι τα δύο ειδοποιητήρια ν α δοθούν ταυτοχ ρόν ως στο κοινό, ωστόσο εάν η ειδική εφαρµογ ή γ ια το φόρο πολ υτελείας δεν είναι έτοιµη µέχ ρι τα τέλ η της εβδοµάδος, τότε θα δοθεί πρώτη σε παραγωγ ική λειτουργ ία η ηλεκτρον ική εφαρµογ ή γ ια τα τέλη κυκλοφορίας». Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης έχει ξεκαθαρίσει πως «το ειδοποιητήριο γ ια τα τέλ η κυκλ οφορίας και το φόρο πολυτελ είας δεν θα είναι εν ιαίο και ότι θα υπάρχει κοιν ή ενηµέρωση και γ ια τα δύο ειδοποιητήρια. Τα τέλη κυκλοφορίας γ ια το 2014 θα καταβλ ηθούν εφάπαξ, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, ενώ αν τίθετα ο φόρος

πολ υτελούς διαβίωσης θα µπορεί να καταβλ ηθεί σε 3 ισόποσες µην ιαίες δόσεις. Ό πως και πέρυσι έτσι και εφέτος οι φορολ ογούµενοι θα εισέρχον ται στο Taxisnet, θα αναγ ράφουν τα στοιχ εία τους στην ειδική εφαρµογ ή της Γεν ικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων , θα εκτυπώνουν το έντυπο µε τα τέλη κυκλοφορίας που τους αν τιστοιχ ούν και µε την εκτύπωση θα πληρώνουν το ποσό στην τράπεζα». Τα τέλη κυκλοφορίας γ ια το 2014 δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε τα τέλη κυκλοφορίας του 2013 και έχουν ως εξής: -Από 51 κ.ε. έως 300 κ.ε. 22 ευρώ -Από 301 κ.ε έως 758 κ.ε. 55 ευρώ -Από 786 κ.ε έως 1.071 κ.ε. 120 ευρώ -Από 1.072 κ.ε έως 1.357 κ.ε. 135 ευρώ -Από 1.358 κ.ε έως 1.548 κ.ε. 240 ευρώ -Από 1.549 κ.ε έως 1.738 κ.ε. 265 ευρώ -Από 1.739 κ.ε έως 1.928 κ.ε 300 ευρώ -Από 1.929 κ.ε έως 2.357 κ.ε 660 ευρώ -Από 2.358 κ.ε έως 3.000 κ.ε 880 ευρώ -Από 3.001 κ.ε έως 4.000 κ.ε 1.000 ευρώ -Από 4.001 κ.ε και άνω 1.320 ευρώ


10

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

Τι είναι το PSA; Το PSA (prostatic specific antigen) ή ειδικό προστατικό αντιγόνο είναι µια γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται από τον προστάτη και εκκρίνεται στο σπέρµα βοηθώντας στην απελευθέρωση των σπερµατοζωαρίων. Η γλυκοπρωτεΐνη αυτή εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίµατος, όπου µπορεί να ανιχνευθεί µε µια απλή εξέταση αίµατος. Άρθρο της κ. Ματίνας Βλάχου Ιατρού Χειρουργού Ουρολόγου - Ανδρολόγου

Τ

ο PSA θεωρείται ειδική εξέταση γ ια τον προστάτη, καθώς παράγ εται κυρίως από αυτόν , αλλά δε θεωρείται ειδική γ ια κάποια συγ κεκριµέν η πάθησή του. Α υτό σηµαίνει ότι µία αύξηση της τιµής του PSA είν αι βέβαιο ότι οφείλ εται σε κάποια πάθηση του προστάτη, δεν είναι βεβαιο όµως ποια είν αι αυτή η πάθηση. Α ύξηση της τιµής του στον ορό παρατηρείται στην καλοήθη υπερπλ ασία του προστάτη, στις φλ εγµονές του (προστατίτιδα), και βέβαια στον καρκίνο. Για το λ όγο αυτό το PSA θα πρέπει ν α συν εκτιµάται µαζί µε τα υπόλοιπα δεδοµέν α που συλλέγ ονται από µία τυπική ουρολογ ική εξέταση: έν α λεπτοµερές ιστορικό, το IPSS score, ένα ουρολογ ικό υπερηχογ ράφηµα,την δακτυλ ική εξέταση, την ουροροοµετρία και τη µέτρηση του υπολοίπου των ούρων µετά την ούρηση. Η εκτίµηση µίας απλ ής µέτρησης PSA ειδικά όταν αυτή δεν έχ ει συσταθεί από τον ουρολόγ ο, όχ ι µόνο δεν προσφέρει σωστές πλ ηροφορίες αλλ ά µπορεί ν α αποπροσαν ατολ ίσει τον ασθενή µε καταστροφικές συνέπειες γ ια την υγεία του. Πράγµατι η απλοϊκή ερµηνεία ότι "αφού το PSA µου είναι 2 και το χ αρτί λ έει ότι φυσιολ ογ ικές τιµές είν αι από 0,1 µέχ ρι 4, άρα είµαι µια χαρά" µπορεί ν α έχει ΤΡΑ ΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ γ ια τον ασθενή. Είναι σηµαν τικό να τον ιστεί ότι ο έλεγχος του P.S.A ., χρησιµοποιείται κυρίως στην αν ίχν ευση του πρώιµου προστατικού καρκίνου σε ασυµπτωµατικούς άν δρες ώστε ν α αν ιχνευθεί ο καρκίν ος σε πολύ πρώϊµα στάδια. Συστήν εται λ οιπόν οι άν δρες µετά τα 40 αν έχ ουν οικογ εν ειακό ιστορικό, και µετά τα 45 αν δεν έχ ουν ν α επισκεφ-

θούν τον Ουρολ όγο τους και στα πλ αίσια του λοιπού ελέγχου ν α κάν ουν και µέτρηση PSA . Τα επίπεδα του PSA είναι αυξηµέν α στο αίµα των ασθεν ών µε καρκίνο προστάτη. Η τιµή του P.S.A ., εκτιµά την πιθανότητα που έχει έν ας άν δρας ν α έχει καρκίνο του προστάτη, δε δίνει όµως την οριστική απάντηση. Θα πρέπει ν α σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια τιµή PSA που να διαχωρίζει το φυσιολογ ικό από το παθολογ ικό. Παρόλ ο που τιµές κάτω από 4 ng/ml θεωρούν ται φυσιολογ ικές, θα πρέπει ν α τον ιστεί ότι οι τιµές αυτές είν αι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν τον καρκίνο. Για παράδειγµα έν ας άν δρας µε τιµή 2ng/ml, ενώ πέρυσι η τιµή ήταν 1ng/ ml έχ ει µεγαλ ύτερες πιθαν ότητες να έχει καρκίνο από έναν άλλο που η τιµή του πέρυσι ήταν 4 και φέτος 5 ng/ml. Α κόµη και άν δρες µε τιµές PSA 0,5 υπάρχ ει πιθαν ότητα ν α έχ ουν καρκίνο του προστάτη. Επίσης, άν δρες µε τιµές PSA γ ια παράδειγ µα 15 µπορεί να µην έχ ουν καρκίνο του προστάτη. Η τιµή του PSA είν αι λοιπόν εν δεικτική και η αξιολ όγησή της πρέπει να γ ίνεται από τον ουρολόγ ο. ∆εν πρέπει ποτέ να ξεχν άµε ότι το PSA είναι έν α εξαιρετικό εργ αλείο που αν χρησιµοποιείται σωστά και από τον ειδικό µπορεί ν α σώσει ζωές.

Βλάχου Ματίνα M.D.,F.E.B.U Χειρουργ ός Ουρολόγ ος Α νδρολόγ ος Τµήµα Ελάχιστα Επεµβατικής Ροµποτικής & Λ απαροσκοπικής Ουρολογ ίας Ιατρικού Κέντρου Α θηνών Ιατρείο: Κύπρου 4, Ελευσίνα τηλ: 2105565454, 2106862181 (Ιατρικό)

Η «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΑΣ

Στείλτε µας ένα e-mail στο: e@papasideri.gr Και ζητήστε ηλεκτρονική αποστολή της εφηµερίδας µας

Ήττα για το Γυµναστικό από Νεανική

Γ εγονότα

Εστία Μεγαρίδος

Ο

Γυµναστικός Σύλλογ ος Μεγ άρων (καλ αθοσφαίρισης) ήταν ο χ αµένος από το φαιν οµεν ικό ν τέρµπι της 4ης αγων ιστικής µε αν τίπαλο την ΝΕΜ. Σύµφων α µε δελ τίο Τύπου του ΓΣΜ: Η οµάδα µας έπαιξε ανώριµα λόγω του µικρού της ηλικίας µε ευδιάκριτο άγ χος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συγχ αρητήρια στα παιδιά µας γ ια την προσπάθεια που κατέβαλαν και τον χαρακτήρα που έδειξαν. Α ξίζει επίσης ν α συγχ αρούµε τους θεατές µας που γέµισαν το γήπεδο και κράτησαν το επίπεδο τους», αν αφέρει µεταξύ άλλων το δελ τίο Τύπου.

Νέα έργο σε νοσοκοµείο ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής

Μ

ε την ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής των έργων αναβάθµισης στο νοσοκοµείο «Γ.Γεννηµατάς» (το λεγόµενο και Γενικό Κρατικό Αθηνών) ολοκληρώνονται απαραίτητες υποδοµές υγ είας στην Αττική. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε γ ια το θέµα: «Η ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου αναβάθµισης και ολοκλήρωσης της µονάδας πλαστικής χειρουργ ικής & µονάδας εγ καυµάτων του Νοσοκοµείου «Γ. Γεννηµατάς», προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ, έρχεται να προστεθεί στα υπάρχοντα 40 έργα του τοµέα υγείας που χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι οι πολ ίτες και ιδιαίτερα οι ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού αξίζουν πολλά περισσότερα, ειδικά στον τοµέα της υγείας. Είν αι γ ια µας ένα νέο στοίχηµα που κερδίζουµε γ ια την ανάπτυξη και γ ια µια καλύτερη ζωή και αφορά όλους µας. Εξαντλούµε, στο µέτρο που µπορούµε, κάθε δυνατότητα που µας δίνεται γ ια υλοποίηση έργων µε ουσιαστικό αντίκρισµα». Σύµφωνα µε την Περιφέρεια Αττικής: «Με συνολικό προϋπολογ ισµό 1.100.000 ευρώ, το εν λόγω έργο αφορά στον εκσυγχρονισµό και επέκταση της υπάρχουσας κλινικής. Η συγκεκριµένη παρέµβαση, σε συνδυασµό µε άλλα δύο έργ α στο Νοσοκοµείο «Γ. Γεννηµατάς»– ήδη ενταγ µένα στο ΠΕΠ Α ττικής – και συγκεκριµένα την αναβάθµιση του ψυχιατρικού τµήµατος και την επέκταση του ηλεκτρικού υποσταθµού, αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, αναβαθµίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τις υπάρχουσες υποδοµές, αλλά και να επεκτείνει το φάσµα των δυνατοτήτων νοσηλείας που προσφέρει το νοσοκ οµείο στις ευαίσθητες οµάδες του πλ ηθυσµού.. »

1871: ∆ιεξάγονται οι πρώτοι αγώνες ποδοσφ αίρου γ ια το Κύπελλο Αγγλίας αποκλειστικά από οµάδες που προέρχονται από το Νότο: Κρύσταλ Π άλας Χίτσιν (0-0) και Σίβιλ Σέρβις - Μ παρν ς, όπου όµω ς οι πρώτοι δεν µπορούν να συµπληρώ σουν οµάδα. 1887: Ε κτελούνται τέσσερις αν αρχικοί ακτιβιστές, που είχαν καταδικασθεί σε θάν ατο γ ια τον φόν ο ενός αστυνοµικού κατά τις ταραχές του Σικάγ ου το Μ άιο του 1886, που οδήγησαν στην καθιέρω ση της εργ ατικής πρωτοµαγιάς. Π ρόκειται γ ια τους: Όγ καστ Σπις (32 ετών), Άλµπερτ Π άρσον ς (49 ετών), Άντολφ Φ ίσερ (39 ετών ) και Τζορτζ Ένγ κελ (61 ετών ). 1947: Ο Ιάνν ης Ξ εν άκης, καταδικασµένος σε θάν ατο από το ελλην ικό κράτος γ ια τη συµµετοχή του στον ΕΛΑΣ, βρίσκει καταφ ύγιο στο Π αρίσι. 1950: Σµήν ος Ε λλην ικών πολεµικών αεροσκαφών αναχω ρεί γ ια την Κορέα, προκειµέν ου να λάβει µέρος στις εκεί επιχειρήσεις, υπό τις δυν άµεις του ΟΗΕ. (Π όλεµος της Κορέας) 2002: Το σχέδιο Ανάν, σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, που συν έταξε ο γ.γ του ΟΗΕ Κόφ ι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυν άµεις Ε λλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο έλλην ας πρω θυπουργός Κώ στας Σηµίτης και ο κύπριος πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης δηλώνουν ότι «το σχέδιο είν αι διαπραγ µατεύσιµο». 2007: Ε σω κοµµατικές εκλογές στο ΠΑ ΣΟ Κ. Ο ι τρεις υποψήφ ιοι γ ια την προεδρία είν αι ο Γιώ ργος Π απαν δρέου, ο Ε υάγγελος Βεν ιζέλος και ο Κώ στας Σκαν δαλίδης. Γ εννήσεις 1875: Ανατόλι Λουν ατσάρσκι, ρώ σος επαν αστάτης, πρώτος επίτροπος των Σοβιέτ γ ια την εκπαίδευση και τον πολιτισµό. (Θ αν. 26/12/1933) 1885: Τζορτζ Π άτον, αµερικαν ός στρατηγ ός, που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β' Π αγ κοσµίου Π ολέµου. Το 1912 ν εαρός υπολοχαγ ός τότε- αγωνίστηκε στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Στοκχόλµης µε την οµάδα των ΗΠΑ στο µοντέρνο πένταθλο και κατετάγ η πέµπτος, αφ ού απέτυχε στη σκοποβολή. (Θαν . 21/12/1945) 1945: Νταν ιέλ Ορτέγ κα, ηγ έτης των Σαν τινίστας, που ανέτρεψαν το δικτάτορα Σοµόζα και πρόεδρος της Ν ικαράγ ουα από το 1984 έως το 1990. Θάνατοι 1990: Γιάννης Ρ ίτσος, ποιητής. (Γεν. 1/5/1909) [Αν θολόγ ιο] 1990: Αλέξης Μ ινωτής, ηθοποιός και σκην οθέτης του θεάτρου. (Γεν. 8/8/1898) 2004: Γιάσερ Α ραφάτ, (Μ ουχάµαν τ Α µπντ αλ Ρ αχµάν αρ Ρ αούφ αλ Κούντβα αλ Χουσαϊν ί, το πραγµατικό όν οµά του), ηγ ετική µορφ ή του παλαιστιν ιακού αγώνα και πρώτος πρόεδρος της Π αλαιστιν ιακής Α ρχής. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, γ εννήθηκε στις 24 Αυγ ούστου. (Γεν . 4/8/1929)


11

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ:

∆ΥΟ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆. ΜΕΓΑΡΕΩΝ Στην πρώτη θα γίνει έγκριση και στην δεύτερη ψήφισή του, ώ στε να «τρέξουν» στην ώρα τους οι διαδικασίες τελικής επικύρω σης για να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο, αν δεν προκύψουν «επιστροφές» για βελτιώσεις…

Σ

ε δύο απανωτές συνεδριάσεις προχωρά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγ άρων την Τετάρτη 13 Νοεµβρίου στις 7.30 µµ και τις 8.30µµ µε κύριο στόχο να εγ κριθεί στην πρώτη και στην δεύτερη να ψηφιστεί ο νέος Προϋπολογ ισµός του ∆ήµου γ ια το έτος 2014. Οι δύο συν εδριάσεις είναι ιδιαίτερα βαρύνουσας σηµασίας, ώστε να προχωρήσει η «µητέρα όλων των αποφάσεων» γ ια έναν ∆ήµο. Σκοπός είν αι η ψήφιση του νέου προϋπολογ ισµού έτους, ν α γ ίν ει στη σωστή χρον ική στιγµή (την παρούσα – τέλ η έτους), ώστε αυτός ν α εγ κριθεί εγ καίρως από τον Α ποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Α ττικής και να µπορεί από αρχές του έτους (Ιανουάριος) να τεθεί σε ισχύ. Με την έγ καιρη ψήφιση και έγ κριση, ο ∆ήµος Μεγ αρέων θα µπορεί να έχει έτοιµο προϋπολογ ισµό από τον Ιανουάριο (αν δεν προκύψουν κωλύµατα λόγ ω ελέγ χων που επιβάλλει το µν ηµόνιο και πάνε την διαδικασία πίσω…) θα µπορεί να λειτουργ εί ευέλικτά όσον αφορά τις οικ ονοµικές δοσοληψίες (προµήθειες, πλ ηρωµές κλπ) χωρίς να περιµένει µέχρι το Πάσχα γ ια να ξεκινήσει όπως άλλοτε… Πιεστικό των πραγ µάτων είναι και οι ∆ηµοτικές Εκλογ ές που δεν αφήνουν περιθώρια χρόνου δράσης στην διοίκηση όσον αφορά έργ α,

Σ

την προσωρινή απαγ όρευση λειτουργ ίας πιτσαρίας στο Πειραιά, η οποία µετά από έλ εγχο των εποπτών δηµόσιας υγ είας βρέθηκε να λειτουργ εί υπό απαράδεκτες υγ ειονοµικές συνθήκ ες, προχώρησε η Περιφέρεια Α ττικής - Περιφερειακ ή Ενότητας Πειραιά. Σύµφων α µε το δελ τίο Τύπου της ΠΕ Πειραιά: «Η πιτσαρία αποτελούσε απειλή γ ια τη δηµόσια υγ εία και σύµφωνα µε την έκθεση των ελεγ κτών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά διαπιστώθηκ αν τα εξής: Στον εξωτερικό χώρο του καταστήµατος: Οι επιφάνειες των τοίχων της επιχείρησης, της οροφής, του δαπέδου και της πόρτας εισόδου του παρασκευαστηρίου καθώς και του δαπέδου του παταριού ήταν ακάθαρτες µε ίχνη λιπών. Το απορροφητικό σύστηµα απαγ ωγ ής των αερίων και οσµών που παράγον ται κατά την Παρασκευή των εδεσµάτων ήταν ακάθαρτο µε ίχνη λι-

Φωτογραφία αρχείου π ροηγούµενης συνεδρία σης ∆ηµοτ ικού Συµβουλίου Μεγάρων

πράξεις, πληρωµές, αν δεν έχει εγ καίρως προϋπολογ ισµό µε την έγ κριση προς χρήση. Στην ίδια συζήτηση θα γ ίνει η κατάρτιση του προγ ράµµατος εκτελεστέων έργων του 2014 και έγ κριση του Ολοκληρωµένου Προγ ράµµατος ∆ράσης. Παραθέτουµε τις δύο ξεχ ωριστές προσκλ ήσεις του ∆ηµοτικού Συµβούλ ιου Μεγάρων γ ια την Τετάρτη:

φάσεων επί των κάτωθι θεµάτων: Έγ κριση ετήσιου προγ ράµµατος δράσης ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2014. Κατάρτιση προγ ράµµατος εκ τελεστέων έργων ∆ήµου µας οικ ονοµικού έτους 2014.

Παρακαλείσθε όπως προσέλ θετε στο ∆ηµαρχ ιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγ αρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συν εδρίαση του ∆ηΣυνεδριάσεις µοτικού Σ/λ ίου την 13η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη & ώρα 8:30 µ.µ. γ ια συζήτηση και λ ήψη αποΠαρακαλείσθε όπως προσέλ θετε στο ∆ηµαρχ ιακό Κα- φάσεων επί των κάτωθι θεµάτων: τάστηµα του ∆ήµου Μεγ αρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Ψήφιση προϋπολογ ισµού ∆ήµου µας οικονοµιΜωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συν εδρίαση του ∆η- κού έτους 2014. µοτικού Σ/λ ίου την 13η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα ΤεΈγ κριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης τάρτη & ώρα 7:30 µ.µ. γ ια συζήτηση και λ ήψη απο(Ο.Π.∆.) έτους 2014.

τικά υγ είας όπως προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση του Αν τιπεριφερειάρχη Πειραιά διαβιβάστηκε στο αρµόδιο Α .Τ. Καλλίπολης γ ια την εκτέλεσή της. Σηµειώνεται ότι αναστολή της απόφασης σφράγ ισης γ ίνεται µόνο αν από πλήρως αιτιολογ ηµένη γ νωµοδότηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά προκύψει ότι έγ ιναν βελτιωτικές εργ ασίες γ ια τη λ ειτουργ ία της επιχ είρησης και κατά συν έπεια εκλ είψει η απειλ ή γ ια τη ∆ηµόσια Υγ εία. Σε δηλώσεις του ο πών. Επίσης η συν τήρηση του ανωτέ- έχει γ ίνει εντοµοκτονία – µυοκτονί- Α ντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέρω απαγωγ ικού συστήµατος ήταν ελ- α. Το παράθυρο του αποχωρητηρίου φανος Χρήστου τόνισε: «Οι ελεγ κτιλιπής, µε αποτέλεσµα την µη ικ ακαθώς και τα ανοίγ µατα γ ια τον κές µας υπηρεσίες συνεχ ίζουν καθηµερινοποιητικ ή λειτουργ ία αυτού και τη φυσικό αερισµό του παταριού δεν ν ά τις προσπάθειες γ ια την προστασία διάχυση των οσµών που παράγ οέφεραν κατάλληλο προστατευτικό της δηµόσιας υγ είας µε εν τατικούς ενται κατά την Παρασκευή των εδεσµά- πλέγ µα γ ια να εµποδίζεται η είσολ έγχους σε όλη την περιοχ ή αρµοδιότητων στον περιβάλλ οντα χώρο. δος των βλαβερών εντόµων. τάς µας. Με τη σηµεριν ή απόφασή µας Τα ράφια και ντέξιον στο πατάρι ∆εν υπήρχε ποδοκίνητος νιπτήρας στέλνουµε ένα αυστηρό µήν υµα σε ήταν ακάθαρτα µε ίχνη λιπών. γ ια το πλύσιµο των χεριών του προ- όσους επιµέν ουν ν α καταστρατηγούν Οι σχάρες σε όλα τα ψυγ εία συντή- σωπικού. τους στοιχ ειώδεις κανόν ες υγ ιεινής και ρησης του κ αταστήµατος ήταν οΤο κατάστηµα δεν διέθετε κατάλλη- ασφάλ ειας, θέτον τας σε κίν δυν ο την ξειδωµένες. λο λιποσυλλέκτη. Οι εργ αζόµεν οι στο υγεία των συµπολ ιτών µας», αναφέρει Στους χώρους της επιχείρησης δεν κατάστηµα δεν διέθεταν πιστοποιη- το δελτίο Τύπου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΙΤΣΑΡΙΑ

ΑΦΗΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

e@papasideri.gr προϋπόθεση δηµοσίευσης να υπάρχει υπογραφεί του αποστολέα στην επιστολή


12

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

Για την σύνταξη προϋπολογισµού Ασφαλιστές και διαµεσολαβητές του ∆ήµου Ελευσίνας µε διάλογο εφ’ όλης της ύλης

συζητά σήµερα η Οικονοµική Επιτροπή

Σ

υνεδριάζει σήµερα 11 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η Οικον οµική Επιτροπή ∆ήµου Ελευσίν ας, προκειµένου ως αρµόδια Επιτροπή να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: Σύνταξη του προϋπολογ ισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014. Κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου ο.ε. 2014. Κατακύρωση ή µη αποτελ έσµατος του ∆ιαγ ων ισµού :” Πρόχειρου Αν οικτού ∆ιαγων ισµού γ ια την εργ ασία: Συντήρηση – Α ναβάθµιση – Βελτίωση Λ ογ ισµικού Ενιαίας Οικονοµικ ής ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικής Κατάστασης – ∆ιαχείρισης Μισθοδοσίας – ∆ιαχείρισης προσωπικού – Επιπρόσθετης Λ ειτουργ ικότητας ∆ήµου Ελευσίνας», προϋπολ ογ ισµού δαπάνης 35.000,00 €. Έγ κριση δαπάν ης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 € γ ια το κλάδεµα µικρών δέν δρων Έγ κριση δαπάν ης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00 € γ ια την προµήθεια γ ερανών γ ια την αποκοµιδή υπόγ ειων κάδων απορριµµάτων.

Ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόµου για υγειονοµική περίθαλψη κατοίκων Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικ ής Α ριστεράς, Βουλευτής Α ττικής, Βασίλ ης Οικονόµου µε οµιλία του στη Βουλ ή γ ια την επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ γ ια τα εκατοµµύρια των συµπολιτών µας που βρίσκονται εκτός υγ ειονοµικής περίθαλψης τόνισε µεταξύ άλλων: «Είναι επείγουσα ανάγ κη να υιοθετηθεί η Πρόταση Νόµου της ∆ηµοκρατικής Α ριστεράς που επανεν τάσσει µεταξύ άλλων εκατον τάδες χ ιλ ιάδες ελεύθερους επαγγελ µατίες και τις οικογέν ειές τους στο σύστηµα της δηµόσιας υγειονοµικής περίθαλψης Είναι επείγουσα ανάγ κη ν α δηµιουργ ηθούν σε όλους τους ∆ήµους Υπηρεσίες Πρόνοιας µε το κατάλληλ ο και επαρκές προσωπικό ώστε ν α εξυπηρετούνται οι συν εχώς αυξανόµεν οι αιτούντες προνοιακών υπηρεσιών Είναι επείγουσα ανάγ κη ν α υιοθετηθούν και να επισπευστούν οι προβλ έψεις του

Μνηµον ίου γ ια θέσπιση σε όλ η την Ελλ άδα µηχαν ισµού Ελάχ ιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος εντός του 2014 όπως περιγράφεται στην πρόταση της ∆ΗΜΑ Ρ Είναι επείγουσα ανάγ κη το κράτος να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους µηχ αν ισµούς εθελον τισµού και κοινων ικής αλληλ εγγύης που έχ ουν διαµορφωθεί στη χώρα µας (πχ κοινων ικά ιατρεία, φαρµακεία, παν τοπωλ εία κτλ ) ελέγχ ον τας παράλληλ α ότι οι ευπαθείς κοινων ικές οµάδες που απευθύν ον ται γ ια βοήθεια σε αυτούς δεν υπόκεινται σε κανενός είδους εκµετάλλευση Είναι επείγ ουσα ανάγ κη να δηµιουργ ήσουµε µηχανισµό Ελάχιστου Εγγ υηµένου Επιπέδου Α ξιοπρεπούς ∆ιαβίωσης Είναι επείγουσα ανάγ κη ν α διαφυλάξουµε µε κάθε κόστος τα αν θρώπιν α δικαιώµατα και την κοινων ική συν οχή εάν θέλ ουµε κάποια στιγµή ν α βγ ούµε από την κρίση µε την κοινωνία όρθια». ».

Η εταιρεία B.K .N. Se curity ζητάει προσωπικό έως 45 ετών γ ια πλ ήρη απασχόλ ηση. Απαραίτητη η άδεια se curity . Για περισσότερες πλ ηροφ ορίες επικοιν ωνήστε στο τηλέφ ων ο 2105540604 ή στην διεύθυν ση Εθν ικ ής Αν τιστάσεως 120 στην Ελευσίνα. Ώρες λειτουργ ίας 11.00 µε 13.30 το πρωί.

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση διαλόγου στην οποία συνδιοργανωτής ήταν το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς και ∆υτικής Αττικής

Έ

γ ινε µε ενδιαφέρον στο Μέγ αρο Μουσικής Α θηνών η ηµερίδα «Α ΣΦΑΛΙΣΤΕΣ & ∆ΙΑ ΜΕΣΟΛΑ ΒΗΤΕΣ - ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΕΦ΄ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ». Την πρωτοβουλ ία της συνάν τησης και του ανοικτού διαλόγ ου δυο συνεργ αζόµενων κλάδων, των ασφαλ ιστικών εταιρειών και των διαµεσολαβούντων , που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγ ορά, είχαν το ΕΠΑ ΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ ΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ε.Α .), το ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑ ΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Ε.Π.) στο οποίο υπάγ εται η ∆υτική Α ττική και το ΕΠΑ ΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Θ.) σε συνεργασία µε την ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑ ΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ∆ΟΣ (Ε.Α .∆.Ε.). Σύµφων α µε το ΕΕΠ: «Σκοπός της ηµερίδας ήταν µέσα από έναν ειλ ικρινή και άµεσο δηµόσιο διάλ ογο, να αναδειχτούν τα προβλήµατα της ασφαλ ιστικής αγοράς και τα ζητήµατα συνεργ ασίας των δύο κλ άδων . Περισσότεροι από 1200 διαµεσολαβούντες και στελέχη της ασφαλιστικής αγ οράς παρακολούθησαν ένα πολύωρο «debate» µε «δύσκολες» ερωτήσεις και απαν τήσεις γύρω από την κατάσταση που βρίσκεται ο κλάδος, ποιες αλλαγ ές έρχον ται στην ασφαλ ιστική αγορά, αλ λά και πως θα διαρθρωθούν από εδώ και πέρα οι σχέσεις διαµεσολαβητών και ασφαλιστικών εταιρειών, δεδοµένου ότι υπάρχουν αρκετές αντιθέσεις και «γ κρίζα τοπία» στις µεταξύ τους επαγγ ελµατικές σχέσεις. Ο διάλογος ήταν ανοικτός και σχεδόν κανένα θέµα δεν έµεινε εκτός ατζέντας. Το τµήµα της ηµερίδας µε τις ερωτήσεις των διαµεσολ αβητών και τις απαν τήσεις των εκπροσώπων των ασφαλ ιστικών εταιρειών ήταν αυτό που συγ κέν τρωσε και το µεγαλ ύτερο εν διαφέρον ». Να σηµειώσουµε οι εργασίες άνοιξαν

από τον Γ.Γ. του Ε.Ε.Α . κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και χαιρέτισαν ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α ., ο κ. Α λέξανδρος Σαρρηγ εωργίου, Πρόεδρος Ε.Α .Ε.Ε., και οι κ.κ. Γάννης Ρεκλείτης, Πρόεδρος Ε.Ε. Α θηνών, Γιώργ ος Μπενέτος, Πρόεδρος Ε.Ε. Πειραιώς και Μιχάλης Ζορπίδης, Πρόεδρος Ε.Ε. Θεσσαλονίκης. Α µέσως µετά στον θεµατικό διάλογ ο που ακολούθησε γ ια τα θέµατα που απασχολούν την Α σφαλιστική ∆ιαµεσολάβηση και την Α σφαλιστική Αγ ορά, πήραν µέρος από πλευράς ασφαλ ιστικών εταιρειών οι κ.κ. Bertrand Woirhay e - Γεν . ∆/ντής «Groupama», Χρήστος Γεωργ ακόπουλος - ∆/νων Σύµβουλος «Ευρωπαϊκής Πίστης», ∆ηµήτριος Ζορµπάς - Γεν . ∆/ ντής «Συνεταιριστικής Α σφαλ ιστικής» / Πρόεδρος Επικουρικού Κεφαλαίου, Θεόδωρος Κοκκάλ ας - CEO «Ergo», Γεώργ ιος Κώτσαλος - ∆/νων Σύµβουλος «Interamerican», ∆ηµήτρης Μαζαράκης - Αν τιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος «Metlife A lico» και Κάρολ ος Σαϊας ∆/νων Σύµβουλ ος «Interasco». Α πό πλευράς εκπροσώπων της διαµεσολάβησης έλαβαν µέρος και υπέβαλαν ερωτήσεις οι κ.κ. ∆ηµήτρης Γαβαλάκης - Πρόεδρος Π.Σ.Σ.Α .Σ., Ελένη Γρυπάρη - Πρόεδρος Π.Σ.Α .Σ., Γιώργ ος Καραβίας Πρόεδρος Σ.Ε.Μ.Α ., ∆ήµητρα Λ ύχρου - Πρόεδρος Ε.Ε.Α .Ε., Όλγ α Νικολαϊδη - Γεν. Γραµµατέας Π.Ο.Α .∆., και Αλέξανδρος Ραφαηλίδης - Πρόεδρος Ε.Α .∆.Ε. και Π.Ο.Α .∆.


13

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

Και επίσηµα σε λειτουργία το ∆ικηγορικό Γραφείο της Νόνας

Ν. Λουκά στα Μέγαρα

Μ

ε τα εγ καίνια ξεκίνησε κ αι επίσηµα η λειτουργ ία του νέου ∆ικηγ ορικού Γραφείου της κ. Παγώνας (Νόνας) Ν. Λ ουκά στην οδό ∆ηµάρχου Γ. Σχινά 42 στα Μέγ αρα.

Τα εγ καίν ια έγ ιναν πριν λ ίγ ες µέρες, παρουσία πλήθους επισήµων, φίλων, συγγ ενών και συναδέλφων της δικηγ όρου, ενώ παρατέθηκ ε µίνια δεξίωση σε πολύ φιλόξενο κλίµα. Η Νόνα Λ ουκά είναι απόφοιτος του Τµήµατος Νοµικ ής του Εθνικού και Καποδιστριακ ού Πανεπιστηµίου Α θηνών. Της ευχόµαστε κάθε επαγ γ ελµατική και προσωπική επιτυχία.

Πανηγύρισε ο ιστορικός Ναός των Αγίων Αρχαγγέλων

Ταξιαρχών στα Μέγαρα

Μ

ε την πρέπουσα λαµπρότητα παν ηγύρισε την Π έµπτη και την Π αρασκευή ο ιστορικός Ναός των Αγίων Αρχαγγέλων Ταξιαρχών Μ ιχαήλ και Γ αβριήλ στο κέντρο των Μ εγάρων (Άγιος Αθαν άσιος). Π ραγ µατοποιήθηκε µέγ ας εσπεριν ός και αρτοκλασία και αν ήµερα η θεία λειτουργ ία. Ο Ναός βρίσκεται επί της αρχαίας Ευθείας Ο δού (ν υν ∆ηµάρχου Χρήστου Μω ραίτου) στο ιστορικό κέντρο των Μ εγάρων, στο ύψος έν αντι του αρχαιολογικού χώρου της Κρήνης Θεαγ ένους και χτίστηκε σύµφωνα µε τις υπάρχ ουσες πληροφορίες λίγο µετά το 1700 (κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο µισό του αιώνα αυτού). Αποτελείται από δύο ξεχωριστές εκκλησίες που είναι όµως ενωµένες µεταξύ τους. Η βόρεια εκκλησία (φωτο) που είναι µεγαλύτερη σε µήκος είναι αφιερω µένη στους Αγίους Αρχ αγγέλους και Ασώµατες ∆υνάµεις, ενώ η νότια εκκλησία στον Άγιο Αθανάσιο Π ατριάρχ η Αλεξανδρείας και πανηγυρίζει τις 18 /1 κάθε χ ρόνο. Η είσοδος στις δύο πύλες των ξεχω ριστών ναών, γ ίνεται µετά από 3 σκαλοπατια, καθώ ς το αρχικό επίπεδο έχει βαθύν ει µε την πάροδο του χρόν ου. Είναι ναοί καλά διατηρηµένοι παρά τους αιώνες παρουσίας τους, επειδή έγινε πλήρης αποκατάσταση τους πριν 20 περίπου χ ρόνια, κοσµούν το κέντρο της πόλης ω ς έν α ακόµη σηµαντικό µν ηµείο της Μ εγαρέων. ∆υστυχώ ς όµως η ανάδειξη των µνηµείων δεν έχ ει γίνει όπως θα έπρεπε καθώ ς αποτελεί ένα προϊόν κοινής αδιαφορίας όλων των ∆ηµάρχων που πέρασαν για τα ιστορικά µνηµεία της πόλεως…

Κάντε γνωστή την επιχείρησή σας! ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682

Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή


14

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΤΙΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ (κοντά στο κτήµα Εύχαρις). Τ ΙΜΗ 28.000 Ε ΥΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 96 τ.µ. µε 2 υ/δ, κουζίν α- καθιστικό, µπάν ιο, αυτόν οµη θέρµανση και δυο αποθήκες, µε θέα την θάλασσα στον 5ο όροφο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 83 στην Ε λευσίν α. Π ληροφ ορίες στο τηλέφωνο 6983831776 (0412) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2ου ορόφ ου, 90 τ.µ. σε πολυτελή ν εόδµητη πολυκατοικία επί της οδού Αναστ. Γκλιάτη στη Μ αγούλα µε πάρκινγ κ, αποθήκη, ηλιακός, αυτόνοµη θέρµαν ση και συν αγερµός. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945532293 (21.11) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ ΣΤΟ 50 ΧΛΜ ΤΗ Σ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ Σ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝ ΩΝ — ΘΗΒΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ Σ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1200 ΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ 1100 ΕΥΡ Ω ΤΟΝ ΜΗΝΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ 690 9853679. (1711)

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ε λευσίνα (στο κέντρο) διαµέρισµα 40 τ.µ. β΄ ορόφου πλήρως επιπλωµένο µε χολ ,υπνοδω µάτιο, κουζίν α, µπάν ιο, µεγ άλο µπαλκόν ι, αυτόν οµη θέρµαν ση και µπόιλερ. Πληροφ ορίες στο τηλέφωνο 6932307156 (1911)

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο περιφ ραγ µένο ,εντός σχεδίου, στην οδό Καλατζάκου, δίπλα στην οδό Ωκεαν ίδων στην Ε λευσίνα, επιφ άνειας 1.100 τ.µ. Τιµή λογ ική. Π ληροφ ορίες στα τηλέφωνα 2102286541 και 6972641784 (2211) ΖΗΤΟΥ ΝΤΑΙ κοπέλες, γ ια την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφ έ του καταστήµατος «STATE CO FFEE CO » Ε λευσίν ας. Ε µπειρία επιθυµητή, φωτογ ραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογ ραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942807545 και 6937494104 (0512)

ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ «ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ∆ΕΝ ∆ ΕΧΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ∆ ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΧΑ, ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ, ΕΩΣ ΟΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟΥΣ Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟ ΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ κλπ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ∆ΕΧΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ».

Υπεύθυνο κ αταστήµατος-Πωλητή ζητά εταιρία πώλησης Α υτοκινήτων γ ια το Νέο της κατάστηµα στα Μέγ αρα Α ττικής. Προφίλ Υποψηφίου: Άν δρας ηλ ικίας 30-40 ετών Άν εση στην επικοιν ων ία Προϋπηρεσία στον χώρο των Πωλ ήσεων Προϋπηρεσία στον χώρο των Πωλ ήσεων του Α υτοκιν ήτου, Επιθυµητή Βασικές γνώσεις Excel, windows, internet ∆υν ατότητα εργ ασίας σε ωράριο καταστηµάτων ·∆ιπλώµατος οδήγ ησης αυτοκινήτου Γνώσεις Αγγλ ικών σε καλό επίπεδο Γνώσεις Ισπαν ικών επιθυµητή Η εταιρία προσφέρει: Ικαν οποιητικές αποδοχές Bonus Παραγ ωγ ικότητας Α σφάλ ιση Εκπαίδευση Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Κιν ητό τηλ έφων ο Α ποστολή βιογ ραφικού στο email:npantaz@tee.gr

Έκθεση ζωγραφικής στο bar-café ΚΥΚΕΩΝ

Ε

κδήλωση είχε πραγ µατοποιείται γ ια τα 150 χρόνια από τη γ έννηση του Κ.Π. Καβάφη στο bar-café ΚΥΚΕΩΝ την Παρασκευή 8 Νοεµβρίου. Στο χώρο του ΚΥΚΕΩΝ υπάρχει έκθεση έργων ζωγ ραφικής µε θέµα εµπν ευσµένο από το ποίηµα «µισή ώρα».

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ Σ ΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ-

ΕΛΕΥΣΙΝΑΜΑ Ν∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΑΛΑΡΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.

ΤΗ Λ. 210 5555476 ΚΙΝ 697449405 05 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου Μηνά µεγ αλοµ. Βίκτωρος, Βικεντίου διακόνου µ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Στασιν ός ∆ηµήτριος του Γεωργ ίου και της Π αναγ ιώτας το γ ένος Κότση που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ε λευσίνα και η Καρβουνιάρη Αθαν ασία του Σπυρίδων και της Ε ιρήν ης το γ ένος Π ρωίου που γεννήθηκε στο Μ αρούσι Αττικής και κατοικεί στην Ε λευσίν α θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ελευσίν ας.

ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.ΜΑΝΓΚΑ ΝΙ-ΒΙΛΛ ΙΩΤΗ ΤΖ.Ο.Ε. ΠΑ ΓΚΑΛΟΥ 81 210-5547602 Μ ΕΓΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ελευσίνα 8- 11- 13 Αρ. Πρωτ. 32324 «Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρµανσης σχολικών κτιρίων ∆ήµου Ελε υσίνας 2013 – 2014.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50. 000,00 € Κ.Α. : 30.7331.0058 Α.Μ. : 22 / 2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας , ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο αν οικτό µειοδοτικό διαγωνισµό , σύµφωνα µε τη ν υπ.αριθµ. 483/ 13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εργασία: «Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρµανσης σχολικών κτιρίων ∆ήµου

Ελευσίνας 2013 – 2014» µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την υψη λότερη έκπτωση για τις εργασίες που περιγράφονται στην αριθ. 22/ 2013 µελέτη. Η ενδεικτική δαπάνη που έ χει προϋπολογισθεί ανέρχε ται στο ποσόν τω ν 50. 000,00 € , συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. Στο διαγωνισµό γίνονται δε κτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά η αλλοδαπά), συνεταιρισµοί ,ενώσεις ,εταιρείες η κοινοπραξίες που ασκούν σ χετική µε την εργασία επαγγε λµατική δραστηριότητα και είναι γραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια η Επαγγελµατικές Οργανώσ εις . Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Χατζηδάκη 41 και ∆ήµη-τρας, από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών για την

παροχή υπηρεσιών την 15η Νοεµβρίου ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 πµ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέ λεση της εργασίας, θα γίνουν σύµφω να µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Κ∆Κ , του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 28/80 και των λοιπών νόµων, διαταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν. Εγγύηση συµµε τοχής ορίζεται το ποσόν των οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενός λεπτού ( 813, 01 €) . Πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από την Τεχνι κή Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας (κ. Κανάκης Σωτήρι ος τηλ: 2105537202) όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «Σας ενηµερώνουµε ότι στις 22,23,24 Νοεµβρίου 2013 θα γ ίνει 3µερη εκδροµή στην ΕλάτηΠερτούλη, Λ ίµνη Πλαστήρα- Μετέωρα- Καλαµπάκ α… Για το πρόγ ραµµα, το κόστος κ αι τις εγγ ραφές της εκδροµής θα ενηµερωθείτε από το κάθε παράρτηµα του ΚΑ ΠΗ Ελευσίνας». Εκ του ΚΑ ΠΗ Ελευσίνας

ΜΕ∆ΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΚΑ ΚΗ 31 2296023899

Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ…

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ! Συγκέντρω ση διαµαρτυρίας σήµερα στα Ιατρεία 11 πµ από

Λαϊκή Επιτροπή Ασπροπύργ ου, Σωµατείο Συνταξιούχων

ΙΚΑ Ασπροπύργου, Σύλλογο Εργαζοµένων ∆ήµω ν Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας

Κ

λιµακώνονται οι αντιδράσεις στην περιοχή µας, γ ια τον σχεδιασµό που σύµφωνα µε φορείς θα οδηγ ήσει σε υποβάθµιση ή ακόµη κατάρρευση υπηρεσιών υγ είας στην περιοχή Ελευσίν ας, Α σπροπύργου, ευρύτερου Θριασίου Π εδίου και στο Ν οσοκοµείο Ελευσίν ας. Λ αϊκή Επιτροπή Ασπροπύργου, Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου, Σύλλογος Εργαζοµένων ∆ήµων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, διοργανώνουν νέα εκδήλωση διαµαρτυρίας στον Ασπρόπυργο µε κύρια αιτήµατα: «ΟΧΙ στο κλείσιµο των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ) στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα. =Να δηµιουργηθεί Κέντρο Υγείας στον Ασπρόπυργο που να παρέχει δω ρεάν υπηρεσίες υγ είας σε όλες τις λαϊκές οικογ έν ειες. =ΟΧΙ στη συγχώνευση του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκοµείου, που σηµαίνει κλείσιµο κλινικών και τµηµάτων. ΟΛ ΟΙ στη ΣΥ ΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡ ΙΟΥ στις 9 .30 π.µ. στα Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ) στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. Ζούµε και εργαζόµαστε σε περιοχ ή υποβαθµισµένη µε µεγάλη µόλυνση και δεκάδες εργατικά ατυχ ήµατα, και όµω ς στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ ( πρώην ΙΚΑ) στον Ασπρόπυργο δεν λειτουργούν Μ ικροβιολογικό, Αιµατολογικό, Ακτινολογικό Εργαστήριο και αναγκαζόµαστε να πληρώνουµε για εξετάσεις στον ιδιωτικό τοµέα. Χιλιάδες υγειονοµικοί είναι άνεργοι και όµως στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ στον Ασπρόπυργο δεν υπάρχει ουρολόγος, δερµατολόγος, ψ υχίατρος, οδοντίατρος. Λείπουν νοσηλευτές δεν επαρκούν καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, παιδίατρος και ο οφθαλµίατρος.

Σαν να µην έφταναν το προβλήµατα, η συγκυβέρνηση σχ εδιάζει να κλείσει τα Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα και ν α τα συγ χωνεύσει µε το Κέντρο Υγείας Ελευσίν ας. Ε πόµεν ο βήµα είναι η συγχώνευση του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκοµείου, δηλαδή κλείσιµο κλινικών και τµηµάτων. Αποτέλεσµα είν αι ότι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και εργαζόµενοι στις βιοµηχανίες θα στερηθούν υπηρεσίες υγείας και εκατοντάδες υγειονοµικοί θα κινδυνέψουν να βγουν σε διαθεσιµότητα. Την ίδια στιγµή που υποβαθµίζουν και καταργούν δηµόσιες µονάδες υγείας, αφ ήνουν εκατοντάδες χ ιλιάδες άνεργους και ανασφάλιστους χωρίς καµία υγειονοµική κάλυψη. ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟ Ι ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩ Ν ΚΛ ΙΝΙΚΩ Ν – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Η συγ κυβέρν ηση Ν∆ – ΠΑΣΟΚ και η Ε .Ε . αν τιµετω πίζουν την υγειονοµική περίθαλψη των λαϊκών οικογενειών, ως «κόστος» από το οποίο πρέπει να απαλλαγεί το κράτος και οι επιχ ειρηµατίες. Θέλουν εµείς να πληρώνουµε για την Υγεία, για να θησαυρίζουν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών - διαγνωστικών κέντρων και οι φαρµακοβιοµήχανοι. Γι’ αυτό καταργούν νοσοκοµεία, κέντρα υγ είας, ιατρεία του ΕΟΠΥΥ. Αυξάν ουν τη συµµετοχή γ ια τα φ άρµακα και τα ν οσήλεια. Βάζουν χ αράτσι 25 ευρώ σε κάθε εισαγωγή στα δηµόσια νοσοκοµεία. Ό σες δηµόσιες µονάδες υγείας, αποµείνουν από τις συγχωνεύσεις, θα λειτουργούν ως επιχειρήσεις, µε φθηνούς εργαζόµενους και µε έσοδα που θα προέρχ ονται από το χαράτσωµα των ασθενών.

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559

email: drmelpan@yahoo.gr

Γ ι’ αυτό µειώνουν τις ασφαλιστικές εισφ ορές των τραπεζιτών (κατά 10%) και των υπόλοιπων επιχ ειρήσεων (κατά 3 ,9%). Γ ι’ αυτό µειώνουν την κρατική χ ρηµατοδότηση στον ΕΟΠΥΥ κατά 300 εκατ. ευρώ και στα δηµόσια νοσοκοµεία κατά 240 εκατ. ευρώ. Οδηγούν τα ασφαλιστικά ταµεία και τον ΕΟΠΥΥ στη χ ρεοκοπία και τα δηµόσια νοσοκοµεία σε αδυναµία συνέχ ισης της λειτουργία τους. Όλα τα αντιλαϊκά µέτρα, στοχεύουν στην εξασφ άλιση της κερδοφ ορίας των επιχειρηµατικών οµίλων. Γι’ αυτό ετοιµάζουν ν έα επίθεση σε µισθούς και συν τάξεις και µας ξεζουµίζουν µε τους φόρους.

∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜ Ε ΤΟ ΕΓΚΛ ΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ Οργ ανώνουµε τον αγώνα µας, µαζί εργατοϋπάλληλοι, συνταξιούχοι, άνεργ οι, επαγγελµατίες γ ια ν α αποτρέψουµε τα κυβερν ητικά σχέδια γ ια κλείσιµο δηµόσιων µον άδων υγ είας και πρόν οιας. Για ν α διεκδικήσουµε προσλήψεις µόν ιµου προσω πικού, πλήρη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογ ισµό, κατάργ ηση των πληρω µών των ασθενών, αποκλειστικά δηµόσιες, δω ρεάν υπηρεσίες Υγ είας – Π ρόνοιας γ ια όλους. Σε αυτόν τον δρόµο σε καλούµε να αγωνιστούµε µαζί. ● Λ αϊκή Ε πιτροπή Α σπροπύργου ● Σω µατείο Συν ταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργ ου ● Σύλλογος Ε ργ αζοµένων ∆ήµων Α σπροπύργου, Ελευσίν ας, Μ άνδρας – Ε ιδυλλίας.»

∆ιακοπή για… συµπαράσταση στην ΕΡΤ ∆εν ολοκληρώθηκε το Π εριφερειακό Συµβούλιο Αττικής την προηγούµενη Π έµπτη, καθώς αποφασίστηκε µε τον τρόπο αυτό να γίνει συµπαράσταση στους εργαζόµενους της πρώην ΕΡΤ

ιεκόπη τελικά την Π έµπτη της συν εδρίασης του Π εριφ ερειακού Συµβουλίου Αττικής. Την διακοπή της Συνεδρίασης αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, το Π εριφερειακό Συµβούλιο Αττικής για λόγους συµπαράστασης στους εργαζόµενους της ΕΡΤ, ενώ τάχθηκε κατά της επέµβασης στο χώρο του ραδιοµεγάρου. Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε σχετικά: «Η επέµβαση των ΜΑΤ τα χαράµατα γ ια την εκκένω ση του χώ ρου του ραδιοµεγάρου της ΕΡΤ αποτελεί συν έχεια µιας προσπάθειας που µε άκοµψο τρόπο ξεκίν ησε τον Ιούνιο. Μ ια θεµιτή προσπάθεια εξυγ ίαν σης εν ός δηµόσιου φ ορέα, κατέληξε, από λάθος χειρισµούς, σε έν α θεσµικό πρόβληµα. ∆υστυχώ ς, όταν µπαίνουµε σε λάθος τρένο, όλες οι στάσεις είν αι λάθος. Η ενηµέρω ση είν αι δηµόσιο αγαθό. ∆εν πρέπει ν α την εκχω ρήσουµε σε καν έν α. Οι πολίτες αναµέν ουν τη λειτουργία εν ός αξιόπιστου δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φ ορέα και οι εργ αζόµεν οι περιµέν ουν µια δίκαιη λύση στο πρόβληµά τους. Π ρέπει επιτέλους ν α δοθεί µια λύση».


16

Ο

Σύλλογ ος Α ΓΣ TA E KWON DO ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ Σ’ από 24 έως κ στις 28 Οκτωβρίου 2013 µετέβη στην Σερβία κ έλαβε µέρος στο ∆ιεθνές Τουρνουά GA LEB BELGRADE TROPHY SERBIA N OPEN ETU-A CLA SS µε την συµµετοχ ή τριάντα χωρών µε ιδιαίτερη µνεία στις Εθνικές Οµάδες της Σερβίας κ του Ηνωµένου Βασιλείου (Α γγλ ία). Στην αποστολ ή µετείχαν : Α ρχηγ ός Α ποστολής η Πρόεδρος Ε.Α ΥΓΕΡΗ, Προπονητής Γ.ΜΠΕΚΡΗΣ Α θλητές που πήραν µέρος: 1. ΠΑ ΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -41 ΚΙΛΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑ ΣΙ∆ΩΝ 2. ΠΑ ΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ -57 ΚΙΛΑ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ 3. ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ -55 ΚΙΛΑ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑ ΝΙ∆ΩΝ 4. ΠΑ ΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -65 ΚΙΛΑ,

∆ευτέρα 11 Ν οεµβρίου 2013

ΑΓΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ σε διεθνές τουρνουά που έγινε στην Σερβία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 5. Α ΡΤΑ Λ ΕΥΚΟΘΕΑ -57 ΚΙΛΑ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑ ΙΚΩΝ Η ∆ιοίκηση του Συλλόγ ου αναφέρει: «Σε απαιτητικούς, δύσκολους αγών ες µε πολλ ά kwock down κ τραυµατισµούς οι αθλητές µας πραγ µατοποίησαν αξιόλογ ες εµφαν ίσεις, µε καλ ύτερη αυτή της αθλήτριας Παππάς Χριστίνας η οποία κάταγ ε 6η στην κατηγ ορία της σε σύνολο 22 αθλητριών. Συγχαρητήρια σε όλους κ καλή αγ ωνιστική συνέχεια.»

Epikairothta 20131111  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you