Page 1

ΕΤΟΣ 18ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4204 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Σελ. 13

Τρεις φορείς καλούν όλους σε συμμετοχή

ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟ

Την Τρίτ η 12 του μήνα θα γίνει σύσκεψ η στ ην Ελευσίνα, για την συγκ ρότ ηση Επιτ ροπής Αγώνα Υπεράσπισης Δικαιωμάτ ων στ ην Μόρφωση, Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες Σελίδα 13

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σελί α 3

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 2 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ «ΕΚΛΕΙΣΕ» Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Κοινή διαπίστωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Αβραμόπουλου και του Υπουργού Δημ. Τάξεως κ. Δένδια η αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού σχεδίου που αντιμετώπισε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις πυρκαγιές

Θεωρεί :«Θέµα τυπικό και όχι ουσιαστικό

ΔΗΜΟΣ: «ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΛΥΣΗ»

Μετά από 2 δεκαετίες φεύγουν τα παλιοσίδερα δίπλα από το 2ο ∆ηµοτικό στα Μέγαρα ∆ιαβάστε σελ. 5

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΛΙΑΣ:

«Απαιτούµε νέο γνήσιο Συνέ ριο της ΠΟΕ ΟΤΕ, χωρίς αποκλεισµούς και νοθείες» Σελ. 7

Η τίµια κάρα του Αγίου

το πρόστιµο των 4.900 Ευρώ… Παρθενίου αύριο Τι αναφέρει ο επικεφαλής συνδυασµού της «Ένωσης Πολιτών» στην Ελευσίνα Μεγάρων κ. Γρηγόρης Σταµούλης για την επιβολή προστίµου από την Επιτροπή Ελέγχου για ∆ηµ. Εκλογές του 2010 ΣΕΛ. 7

Αγιασµός στο υπό ανέγερση κτίριο ∆ηµ. Αναψυκτηρίου Οινόης Ο Επίσκοπος πρωτ. Μεγάρων και Σαλαµίνος ∆ωρόθεος τέλεσ ε τον αγιασµό, παρουσία του ∆ηµάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας κ. Γ. ∆ρίκου Σελίδα 12

∆ιαβάστε σελίδα 6


2

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Με τους κατοίκους της περιοχής Λεύκες Παπα έ ε συζήτησε ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Άκουσε τα παράπονα και τις προτάσεις των κατοίκων, ενώ εσµεύτηκε να υλοποιηθούν αρκετές από τις προτάσεις τους προσεχώς από τον ∆ήµο, για επίλυση προβληµάτων

Σ

ε συνέχεια της άµεσης επικοινωνίας µε τους δηµότες ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς είχε συζήτηση µε τους κατοίκους της περιοχής Λεύκες Παπαδέδε στο Αεροδρόµιο πριν λίγες µέρες. Μετά την αρχική οµιλία του ∆ηµάρχου, στην οποία έθεσε τα ζητήµατα που έχει στην προτεραιότητά της η ∆ηµοτική Αρχή για όλη την πό λη της Ελευσίνας. Ελευσίνας Κατά την διάρκεια της συνάντησης πήραν τον λόγο οι δηµότες της περιοχής εκφράζοντας τα προβλήµατα της περιοχής που ζουν και κάνοντας προτάσεις. Σύµφωνα µε τον ∆ήµο: «Στις τοποθετήσεις των κατοίκων ήταν φανερή η απογοήτευση από την παραµέληση, παραµέληση όπως την χαρακτήρισαν, της περιοχής τους. Έ γιναν πολλές προτάσεις για συγκεκριµένες ενέργειες που θα µπορούσε να κάνει ο ∆ήµο ς, χωρίς αυτό να έχει µεγάλο οικονοµικό κόστος και θα έλυναν ορισµένα από τα χρονίζο ντα προβλήµατα. Ο ∆ήµαρχος ανέφερε ότι πράγµατι η περιοχή είναι παραµεληµένη και ζήτησε προσωπικά συγγνώµη από τους κατοίκους για την κατάσταση, κατάσταση υποσχόµενος ότι πολλά από τα θέµατα που του έθεσαν οι κάτοικοι θα µελετηθούν και θα αντιµετωπιστούν στο επόµενο διάστηµα». διάστηµα ». Να σηµειώσουµε ότι ο Γιώργος Τσουκαλάς αναφέρθηκε στο θέµα του αγωγού των οµβρίων, οµβρίων που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα και έχει σταµατήσει στα όρια της περιοχής. ∆ιευκρίνισε ότι έτσι προβλεπόταν από την αρχική µελέτη - η οποία είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια και πως µια νέα µελέτη θα αντιµετώπιζε πολλά προβλήµατα και έτσι µπορεί να χάνονταν η χρηµατοδότηση. Για την περιοχή ανέφερε ότι τα συνεργεία του ∆ήµου θα συνεχίσουν τον αγωγό από εκεί που έχει σταµατήσει, ώστε να καλυ φθεί όσο γίνεται µεγαλύτερο κοµµάτι στις Λεύκες Παπαδέδε. Είναι σηµαντικό ότι ο ∆ήµαρχος συνεχίζει να έχει άµεση επικοινωνία µε τους δηµότες σε κάθε γειτονιά, πράγµα που γίνεται εδώ και πάνω από έναν χρόνο. ∆εν περιορίστηκε δηλαδή σε µια τυπική επαφή µε τους δηµότες κατά την προεκλογική περίοδο, όπως συνήθως γίνεται τόσο από ∆ηµάρχους όσο και από υποψηφίους ∆ηµάρχου.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 2 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Κοινή διαπίστωση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας κ. Αβραμόπουλου και του Υπουργού Δημόσιας Τάξεως κ. Δένδια η αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού σχεδίου που αντιμετώπισε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις πυρκαγιές

Ο

Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Αβραµόπουλος και ο Υπουργός ∆ηµόσια Τάξεως κ. ∆ένδιας παραβρέθηκαν στην επίσηµη τελετή Λήξης της Πυροσβεστικής Περιόδου για όλη την χώρα, η οποία έλαβε χώρα στην ∆ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (∆ΑΥ) στο Στρατιωτικό Αεροδρόµιο στην Ελευσίνα. Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς, ο Αρχηγό ς του Πυροσβεστικού Σώµατος Αντιστράτηγος ΠΣ Σωτήριος Γεωργακόπουλο ς και ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας Πάτροκλος Γεωργιάδης. Αυτό που επισηµάνθηκε είναι ότι συντονισµό ς της Πολεµικής Αεροπορίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Στρατού, της Αστυνοµίας, ΟΤΑ και των φορέων είναι αυτός που οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η αντιπυρική περίοδος ήταν µια επιτυχηµένη περίοδος όσον αφορά αντιµετώπιση και κατάσβεση των πυ ρκαγιών. Ο Υπουργό ς ∆ηµοσίας Τάξεως Κατά τον χαιρετισµό του ο Υπουργός Εθνικής Άµυ νας κ. Αβραµόπουλος ανέφερε στα στελέχη της Βάσης Ελευσίνας: « Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Πολεµικής Αεροπορίας και τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας σε αυτή τη σεµνή και συµβολική τελετή. Κύριε Υπουργέ, είµαστε σύµµαχοι σε αυτό τον συνεχή αγώνα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την εξαιρετική συνεργασία ανάµεσα στα δύο Υπουργεία και ανάµεσα στα δύο σώµατα. Καλώς ορίσατε. Κύριε Αρχηγέ της Πολεµικής Αεροπορίας, κύριε ∆ιοικητά, στελέχη της διοίκησης, αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί, στρατεύσιµοι, αγαπητοί µας συνεργάτες του πολιτικού προσωπικού, αποτελεί για εµένα πραγµατικά ιδιαίτερη χαρά και τιµή να µοιράζοµαι σήµερα αυτές τις στιγµές µαζί σας, σε αυτή την λιτή και συµβολική τελετή η οποία σηµατοδοτεί το κλείσιµο της φετινής

αντιπυρικής περιόδου. Μέσα στον µεγάλο αριθµό, στην πληθώρα των αποστολών, επιχειρησιακών και µη, που η Πολεµική µας Αεροπορία αναλαµβάνει, η πυρόσβεση αποτελεί µέρος της σηµαντικής κοινωνικής της αποστολής. Μίας προσφοράς η οποία εµπεδώνει το αίσθηµα ασφάλειας, ασφάλειας της σιγουριάς που κάθε Έλληνας πολίτης αισθάνεται ώστε να µπορεί απερίσπαστα να συνεχίζει το ειρηνικό και δηµιουργικό του έργο. Και η εποχή αυτό το ζητά ακόµα περισσότερο από πριν. Η ελληνική κοινωνία παρά τις δυσκολίες που µας κληροδότησε το παρελθόν, πρέπει πάνω από όλα να νιώθει ασφαλής και σίγουρη. Και αυτό το αίσθηµα ασφάλειας και σιγουριάς το εγγυώνται συνο λικά οι Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας. Οι πάνω από 2.500 ώρες πτήσεως, πτήσεως όπως είχαµε την ευκαιρία να µάθουµε πρωτύτερα, µε πραγµατικά εξαιρετικά αποτελέσµατα, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες φέρνου ν στα όριά τους ανθρώπους και µηχανές, αποτελούν αδιάψευστο µάρτυρα της σκληρής προσπάθειας και για αυτή τη χρονιά. Μίας προ σπάθειας που τελεσφορεί κάτω από αναµφίβολα δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. συνθήκες Συνθήκες οι οποίες έχουν αντίκτυπο τόσο στο ατοµικό εισόδηµα, όσο και στις δυνατότητες συντήρησης και διαθεσιµότητας των µέσων. Θέλω να σας µεταφέρω τις ευχαριστίες, την αναγνώριση και τον δηµόσιο έπαινο της Κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, αλλά και συνολικά ολόκληρου του ελληνικού λαού, ο οποίος πάντοτε έβρισκε, αλλά σήµερα ακόµα περισσότερο βρίσκει ένα αξιόπιστο στήριγµα στις Ένοπλες ∆υνάµεις της Ελλάδος. Τις Ένοπλες ∆υνάµεις οι οποίες είναι αρωγός στα δύσκολα προβλήµατα, αλλά και πυλώνας σταθερότητας εντός και εκτός των τειχών. Θέλω να διαβεβαιώσω όλα τα στελέχη της Πο λεµικής µας Αεροπορίας αλλά και µέσω της σηµερινής εκδήλωσης τα στελέχη των Ενόπλων ∆υ νάµεων, ότι καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν και να επιλυθούν προβλήµατα που υπάρχουν, τόσο οικο-

νοµικής όσο και άλλης φύσης. Θέλω επίσης, για ακόµα µία φορά, να εξάρω την άψογη -υποδειγµατική, θα έλεγα- συνεργασία της Πολεµικής µας Αεροπορίας µε το Πυροσβεστικό Σώµα και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας η οποία µεγιστοποιεί πάντοτε το αποτέλεσµα. Θέλω επίσης να εκφράσω, εκ µέρους

της ελληνικής Κυβέρνησης συνο λικά και του Υπουργείου µας, τις ευχαριστίες µας προς όλα τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώµατος τα οποία καθ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην επιτυχία των επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης και της φετινής αντιπυρικής περιόδου. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙ∆Α 4

Φρέσκα κρέατα, κοτόπουλα και πρὀόντα

εξαιρετικής ποιότητας στις καλύτερες Τιµές της αγοράς! ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 35—ΕΛΕΥΣΙΝΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕ ΙΟ ΤΗΛ. 210 5545627


4

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Παρουσία 2 Υπουργών στο Πολεµικό Αεροδρόµιο στην Ελευσίνα η λήξη της αντιπυρικής περιόδου Συνέχεια από σελίδα 3

γού Εθνικής Άµυνας, Άµυνας θα µου επιτρέψετε να σας πω ελάχιστα λόγια για µια περίοδο η οποία υπήρξε πράγµατι εξαιρετική. Στην περίοδο αυτή κατορθώθηκε να µειωθούν κατά περίπου 52% οι εκτάσεις οι οποίες αποτεφρώθηκαν, κάηκαν, και αυτό χωρίς να έχουµε σηµαντικά µικρότερο αριθµό πυρκαγιών. Θα µπορούσε ίσως κάποιος δύσπιστος να πει αυτό ίσως σηµαίνει ότι τον προηγούµενο χρόνο το 2012 ήταν µια πολύ κακή χρονιά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό το οποίο όλοι µαζί πετύχαµε αυτό τον χρόνο είναι η µείωση κατά πάνω από 50% των καταστροφών και συγκριτικά µε το µέσο όρο της τελευταίας δεκαπενταετίας. Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, ότι κάτι έγινε µε εξαιρετικά καλό τρόπο. Και σε αυτό έχετε µια τεράστια συνεισφορά. Θα µου επιτρέψετε να µνηµονεύσω τρία µικρά πράγµατα τα οποία βοήθησαν στο αποτέλεσµα. Το πρώτο είναι, από την πλευρά της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, η χρήση µετά από τρία χρόνια των ελικοπτέρων της.

Με την τυπική αυτή λήξη της αντιπυρικής περιόδου δεν τελειώνει βεβαίως τίποτα. Αντίθετα, ξεκινά τώρα µια περίοδος προετοιµασίας για την επόµενη χρονιά τόσο για τα στελέχη όσο και για τα µέσα. Τέλος, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά τιµής, σεβασµού και αναγνώρισης στα στελέχη της Πο λεµικής µας Αεροπορίας και όχι µόνο, που τις τελευταίες δεκαετίες που η Ελλάδα έχει πολλές φορές απειληθεί από τις πυρκαγιές, που ανεξέλεγκτα εκδηλώνο νται σε κάθε χρονιά της πατρίδας µας, έδωσαν τη ζωή τους. Θέλω να ευχηθώ η επόµενη περίοδος να είναι ακόµη καλύτερη από τη φετινή. φετινή Οι χειριστές και τα στελέχη να έχουν ασφαλείς πτήσεις, να έχουν υγεία οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και να είναι σίγουροι ότι εµείς, εκπροσωπώντας την ελληνική πο λιτεία και αναγνωρίζο ντας δηµόσια τη µεγάλη συ νεισφορά τους, θα είµαστε στο πλευρό τους. Ο Θεός να σας έχει καλά. Να σας δίνει δύναµη ώστε να φέρετε και πάλι σε αίσιο πέρας την αποστολή σας εάν αυτό και Αυτό βοήθησε στο να υπάλι απαιτηθεί». πάρχει δυνατότητα ελέγχου της πυρκαγιάς από Ο Υπουργό ς τον συντονιστή από ψηλά ∆ηµόσιας Τάξεως και επίσης βοήθησε να µεταφέρεται προσωπικό Ο Υπουργό ς κ. ∆ένδιας µε τα Super Puma ανάφερε: «Κύριε Υπουρ- άµεσα, µέσα σε 10 ή σε γέ, καταρχήν θα µου επι- 20 λεπτά από το χρόνο τρέψετε να σας ευχαριεκδήλωσης της πυρκαστήσω θερµότατα για την γιάς. Έτσι είχαµε πολύ ιδιαίτερα τιµητική πρό- µικρό χρόνο. σκληση να βρίσκοµαι σή- Χρησιµοποιήθηκαν επίµερα εδώ, µαζί µε τον σης 110 µοτοσικλέτες οι Γενικό Γραµµατέα, τον οποίες υπήρχαν ήδη, Αρχηγό και τα στελέχη ώστε να υπάρχει εποπτείτης Πυροσβεστικής, σε α των δασών αλλά και για αυτή την τελετή απόδονα µην δυσκολεύονται να σης τιµής και ευχαριβρουν τη βέλτιστη πρόστιών σε όσους συνήργη- σβαση τα πυροσβεστικά σαν ώστε να έχουµε µια οχήµατα, τα οποία πήεξαιρετική αντιπυρική γαιναν να επιχειρήσουν περίοδο. για δασοπυρόσβεση. ∆εν είναι ο µόνος λόγος Υπήρξε κάτι ακόµα πιο που θέλω να σας ευχαρι- απλούστερο, η σύνδεση στήσω όµως. Κυρίες και µε την ηλεκτρονική βάση κύριοι, αναφέροµαι κατων επιδοτήσεων του Οταρχήν στις προσφωνήΠΕΚΕΠΕ, ώστε να µποσεις του κυρίου Υπουρρεί κανείς να έχει στοι-

Φωτογραφίες πηγή Υπουργείο Εθνικής Αµύνης χεία για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της ευρύτερης περιοχής της πυρκαγιάς. Και έτσι να καταλήγει σε γρήγορα συµπεράσµατα για το ποιος πιθανότατα θα ήταν ο εµπρηστής και να έχουµε διπλασιάσει, κύριε Υπουργέ, τις συλλήψεις των εµπρηστών. Ακόµη, υπήρξε κάτι το οποίο αφορά απολύτως τις Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας και για το οποίο οφείλω και επί της ουσίας να ευχαριστήσω τον Υπουργό τον κ. Αβραµόπου λο και δια αυτού όλε ς και όλους εσάς: Μια στενότατη συνεργασία η οποία επέτρεψε εποπτεία όλων των επικίνδυνων περιοχών της χώρας, έγκαιρη ειδοποίηση και κατά συνέπεια έγκαιρη επέµβαση. Και επίσης οφείλω θερµότατα να ευχαριστήσω τους ιπτάµενους των µέσων της Πολεµικής Αεροπορίας διότι γνωρίζω τις δυσχερέστατες συνθήκες στις οποίες επιχειρούν. επιχειρούν Πραγµατικά στα αεροσκάφη αυτά ή τουλάχιστον σε έναν τύπο από αυτούς, ο δείκτης βλαβών είναι τέτοιος που µου επιβάλει

να αποκαλυφθώ µε σεβασµό µπροστά στους ανθρώπους οι οποίοι πετούν µε αυτά τα αεροπλάνα και παρέχουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο. ∆ιετύπωσα επανειληµµένως προ ς τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον Αρχηγό ΓΕΑ και στον κύριο Υπουργό τις ευχαριστίες µου. Είναι για εµένα µεγάλη τιµή που έχω τη δυνατότητα να διατυπώνω τις ευχαριστίες µου, την ευ- εσάς. Εύχοµαι η επόµεγνωµοσύ νη και το σεβα- νη χρονιά να είναι τόσο σµό µου προσωπικά σε καλή όσο και η φετινή.

Και να είστε ευτυχείς και υγιείς εσείς και οι οικογένειές σας».


5

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ: «ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΛΥΣΗ»

Μετά από 2 δεκαετίες

φεύγουν τα παλιοσίδερα δίπλα από το 2 ο ∆ηµοτικό στα Μέγαρα

Ο

ριστικά αντιµετώπισε ο ∆ήµος, σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου, ένα σοβαρό πρό βληµα που διαρκούσε δύο και πλέον δεκαετίες έξω από την αυλή (δυτική πλευρά) στο 2 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάρων. Εκεί σε χώρο δίπλα στον αυλόγυρο και τον δρόµο, αποθηκεύονταν υπαίθρια παλαιά σίδερα, σίδερα αντικείµενα ενώ υπήρχαν και παλαιά οχήµατα! Μια ανάσα δηλαδή από τα µικρά παιδιά, παιδιά πράγµα που σήµαινε µείζονος σηµασίας κίνδυνο για την σωµατική τους ακεραιότητα. τητα Με σειρά ενεργειών και προσπαθειών, προσπαθειών που σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου, έκανε ο ίδιος ∆ήµαρχος Μεγαρέων, βρέθηκε τελικά οριστική λύση και το χρονίζον αυτό θέµα λύθηκε. Αναφορικά µε την εξέλιξη το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου αναφέρει: «Έ να µείζον θέµα για την ασφάλεια κυρίως παιδιών, αλλά και ενήλικων, αντιµετώπισε µε επιτυχία ο ∆ήµος Μεγαρέων. Με ενέργειες του ∆ηµάρχου κ. Ιωάννη Μαρινάκη, Μαρινάκη µετά από δύο και πλέον δεκαετίες αποµακρύνονται παλιοσίδερα και παλαιά οχήµατα δίπλα από το 2 ο ∆ηµοτικό Σχολείο Με γάρων. Καθαρίζεται

τελικά ο χώρος στην δυτική πρόσο ψη της αυλής του σχολικού συγκροτήµατος, που επί σειρά ετών χρησιµοποιούνταν ουσιαστικά, ως υπαίθριος αποθηκευτικός χώρος για παλιοσίδερα, αλλά και για παλαιά οχήµατα µε ότι αυτό συνεπάγεται… Το πρόβληµα ήταν έντονο καθώς υπήρχε κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος σε βάρος των µικρών παιδιών – µαθητών του 2 ου ∆ηµοτικού Σχολείου. Αποτελούσε δε ένα πάγιο διαχρονικά αίτηµα, η αποµάκρυνσή των αντικειµένων από τους γονείς των µαθητών, το οποίο αν και απολύτως δικαιολογηµένο και ρεαλιστικό, δεν είχε αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά από τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές και η γνώριµη σε όλους κατάσταση παρέµενε… Ο χώρος σήµερα αποκτά την µορφή που είναι η πρέπουσα και ασφαλής για πρόσοψη ενός ∆ηµόσιου Σχολείου. Το αποτέλεσµα αυτό, είναι ένα ακόµη σηµείο µιας νέας πολιτικής φιλοσοφίας που ακολουθείται, η οποία δεν αποφεύγει τα σηµαντικά προβλήµατα που χρονίζουν άλυτα, αντίθετα επιλέγει να τα επιλύει κατά προτεραιότητα Η διοίκηση Μαρινάκη αποδεικνύει ότι, έχει δια-

γράψει έµπρακτα από τις στρατηγικές επιλογές της, την νοσηρή µικροπο λιτική λογική του παρελθόντος «ότι δεν φέρνει ψήφου ς, ξεχνιέται στην τύχη του»… του»… Απαντά µε πράξεις, πράξεις δράσεις και έργα ευθύνης που έχουν βαρύνουσα σηµασία για τον τόπο και τον δηµότη. Τα ανέξοδα

παχυλά λόγια (χωρίς ίχνος πράξεων) άλλωστε, είναι ευκαιριακό προνόµιο άλλων, που βεβαίως επιδίδονται πολιτικά «στο άθληµα», άθληµα », καθώς ο κοπανιστός αέρας δεν βλάπτει, δεν διακρίνεται και δεν πέφτει βαρύς σε κανέναν…» κανέναν…» αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Μεγαρέων.

Καταδικάζει την επέµβαση ΜΑΤ στην ΕΡΤ το Εργατικό

Κέντρο Ελευσίνας

Σ

χετικά µε την λήξη της πο λύµηνης κατάληψης του δηµόσιου κτιρίου της ΕΡΤ το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας εξέδωσε την εξής ανακοίνω-

ση:

«Οι δήθεν προασπιστές της οµαλότητας συνεχίζουν µε όπλα τους την βία και τον αυταρχισµό, να καταλύουν τα δηµοκρατικά δικαιώµατα των Ελλήνων εργαζοµένων για έκφραση και διεκδίκηση. Καταγγέλλουµε την εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ. Η πρακτική της Κυβέρνησης που λέει ότι εγώ αποφασίζω και εγώ διατάζω, δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Όλοι οι εργαζόµενοι µαζί θα προασπίσουµε το δηµοκρατικό µας δικαίωµα, αυτό της ελευθερίας της έκφρασης. Όλοι οι εργαζόµενοι του Θριασίου Πεδίου συµµετέχουµε στην σηµερινή συγκέντρωση διαµαρτυρίας κοντά στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Εκφράζουµε µε την συµµετοχή µας την στήριξη και την αλληλεγγύη στους µαχόµενους εργαζόµενους της ΕΡΤ» ανέφερε χθες στην ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού.

Μετ ά από µ ή νες έληξε η κατάληξ η του δ ηµ όσ ιου ραδιοµεγάρου της ΕΡΤ Παρουσία εισαγγελέα, ισχυρές δυνάµεις των ΜΑΤ µπήκαν στο υπό κατάληψη δηµόσιο Ραδιοµέγαρο ΕΡΤ και το εκκένωσαν το κτίριο στις 04:20 τα ξηµερώµατα της Πέµπτης. Πέµπτης Μια κατάληψη που διήρκησε για µήνες έλαβε τέλος, τέλος το δηµόσιο κτίριο παραδόθηκε ξανά προς χρήση για την εκποµπή της δηµόσιας τηλεόρασης. Η επέµβαση πραγµατοποιήθηκε από οκτώ διµοιρίες ΜΑΤ. Ο χώρος αποκλείστηκε και δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα στους εργαζοµένους να εγκαταλείψουν τον χώρο. Κατά τις πληροφορίες, επικράτησε κάποια ένταση που δεν πήρε όµως διαστάσεις και οι εργαζόµενοι απωθήθηκαν από τα ΜΑΤ, ενώ σύµφωνα µε καταγγελίες έγινε και χρήση χηµικών έξω από το κτίριο. Η είσοδος στο κτίριο έχει απαγορευτεί και οι πύλες του ραδιοµεγάρου έχουν κλειδωθεί µε αλυσίδα και χειροπέδες. Από την πλευρά τους, οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ αποφάσισαν να στήσουν µηχανήµατα έξω από το κτίριο µηχανήµατα προκειµένου να εκπέµψουν πρόγραµµα, που θα µεταδοθεί µέσω του blog τους ertopen.com . Ισχυρές δυνάµεις της αστυνοµίας χθες απέκλεισαν µε κλούβες την άνοδο της Μεσογείων, γείων ενώ και η κάθοδος της λεωφόρου έκλεισε από συγκέντρωση εργαζοµένων της ΕΡΤ και πολιτών που διαµαρτύρονται για την επέµβαση.. Χθες το απόγευµα είχε προγραµµατιστεί να γίνει συγκέντρωση διαµαρτυρίας. Το ερώτηµα που τίθεται στην κοινή γνώµη και το µεταφέρουµε είναι το εξής: Υπάρχει δικαίωµα κατάληψης ενός δηµόσιου κτιρίου επί σειρά µηνών και µε άγνωστο ορίζοντα λήξης; Πέρα από τα αιτήµατα κάθε πολίτη ή εργαζόµενου που είναι απολύτως σεβαστά, σεβαστά τα δηµό σια κτίρια τα οποία πληρώνουµε όλοι µας µε την φορολο γία µας (ιδιαίτερα δε την ΕΡΤ επί δεκαετίες πλουσιοπάροχα µε το χαράτσι µέσω ∆ΕΗ…), ∆ΕΗ…) πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν ανήκουν σε κανέναν και δεν αποτελούν πατρική κληρονοµιά κανενό ς για να τα καταλαµβάνει όσο θέλει, όπως θέλει και γιατί θέλει, ακόµη και αν έχει δίκιο. ∆ιαφορετικά θα φτάσουµε σε σηµείο να αµφιβάλουµε κατά πόσο το δηµόσιο είναι δηµόσιο ή αν αυτό τελικά ανήκει σε ορισµένους που το αυτοδια χε ι ρί ζοντ αι µε βάση τα συµφέροντα του κλάδου τους και όχι στον λαό που πληρώνει φόρους. Επίσης καλό είναι σε µια περίοδο µεγάλης έντασης και φονικών επεισοδίων, να διατηρήσουµε όλοι την ψυχραιµία µας και να µην ρίχνουµε περισσότερο λάδι στην φωτιά (κυβέρνηση, συντεχνίες κλπ)… ∆εν θα µας ωφελήσει κάτι τέτοιο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ


6

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Υποδοχή της Τίµιας Κάρας του Αγίου Παρθενίου και Αρχιερατικός Εσπερινός αύριο στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας Η λάρνακα θα παραµείνει στον Ναό για προσκύνηση µέχρι τις 13 του µήνα σθενών της επάρατης νόσου. Η λάρνακα του Αγίου Παρθενίου θα παραµείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, σύµφωνα µε το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, έως και τις 13

Την Τίµια Κάρα του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου της Λαµψάκου του Θαυµατουργού, υποδέχεται αύριο το απόγευµα η πόλη της Ελευσίνας. Ελευσίνας Η επίσηµη υποδοχή θα γίνει στην παραλία της Ελευσίνας στις 5.30 µµ µπροστά

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ταξιάρχη Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μιχαήλ Στην συνέχεια η ποµπή της λιτανείας θα κατευθυνθεί στην οδό Παγκάλου για να καταλήξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Γεωργίου Εκεί θα γίνει η ακολουθία του Μέγα Αρ-

χιερατικού Εσπερινού χοροστατούντος του Επισκόπου πρωτοσύγκελου Μεγάρων και Σαλαµίνος κ. ∆ωροθέου (Ελευσίνος) στην συνέχεια θα γίνει η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Παρθένιο των προστάτη α-

Νοεµβρίου, Νοεµβρίου που θα γίνει η τελετή αποχώρησης. Καθ’ όλη την διάρκεια των ηµερών αυτών ο Άγιος Γεώργιος θα ανοίγει στις 7 το πρωί για την Θεία Λειτουργία και θα

παραµένει ανοικτός µέχρι τις 12.30 µετά τα µεσάνυχτα, ώστε οι πιστοί να έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν. Τις ηµέρες προ σκύνησης θα γίνο νται Ιερές Ακολουθίες.


7

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Θεωρεί :«Θέµα τυπικό και όχι ουσιαστικό το πρόστιµο των 4.900 Ευρώ… Τι αναφέρει ο επικεφαλής συνδυασµού της «Ένωσης Πολιτών» Μεγάρων κ. Γρηγόρης Σταµούλης για την επιβολή προστίµου από την Επιτροπή Ελέγχου για τις ∆ηµοτικές Εκλογές του 2010

Τ

ην άποψή του καταθέτει µε δήλωσή που εξέδωσε, ο επικεφαλής του συνδυασµού «Ένωσης Πολιτών» Μεγ άρων κ. Γρηγ όρης Σταµούλης, σχ ετικά µε την επιβολή προστίµου στον συνδυασµό του ύψους 4.900 Ευρώ από την Επιτροπή Ελ έγχου γ ια τις ∆ηµοτικές Εκλογ ές του 2010. Θεωρεί ότι πρόκειται γ ια έν α θέµα απολ ύτως τυπικό και όχ ι ουσιαστικό και ότι θα προσφύγ ει µε έν στασή του κατά της απόφασης αυτής. Μάλιστα στην δήλωσή του αφήνει υπονοούµε γ ια άλλους συνδυα-

σµούς. Α ναφέρει ο κ. Γρηγ όρης Σταµούλης: «Όταν µια απόφαση του Φεβρουαρίου του 2012 κοινοποιείται στο διαδίκτυο (χωρίς ακόµα και τώρα ν α έχει φτάσει στους εµπλεκόµενους) σχεδόν δύο (2) χρόνια µετά, δηλ αδή τώρα που αρχ ίζει η προεκλογ ική περίοδος, δηµιουργ εί εύλογ α ερωτηµατικά.

κή τους εκστρατεία και ο νόµος ψηφίστηκε, γ ια να ελέγ ξει αυτό ακριβώς το φαινόµενο, µε δεδοµένο ότι τα χρήµατα δεν είναι του δηµοσίου, και επιβάλλονται χρηµατικά πρόστιµα σε δύο συνδυασµούς, που είναι γνωστό τοις πάσι, ότι ξόδεψαν ελάχιστα χρήµατα γ ια την προεκλογ ική τους εκστρατεία, αυτό είναι Ό ταν ο νόµος γ ια τον έλεγ χο των γ ια γ έλια Ό ταν αυτή η απόφαση είναι ενός προεκλογ ικών δαπανών ψηφίστη- ή γ ια κλάµατα; οργ άνου µιας Κυβέρνησης, που έχ ει κε, γ ια ν α ελεγχ θούν τα υπέρογ κα πο- Μάλλον και γ ια τα δύο. σκύψει το κεφάλ ι στην τρόικα και εκτε- σά, που ξοδεύουν κάποιοι, γ ια να Είναι όµως σχεδόν βέβαιο, πως µε λεί πιστά τις εντολές της, που υπο- εξαγ οράσουν ψήφους και συνειδή- την ένσταση κ αι την προσφυγ ή, γράφει όποιο µνηµόνιο βρεθεί µπρο- σεις, παραβιάζοντας κ άθε έννοια που θα κάνουµε θα δικαιωθούµε και δικαίου, ηθικής και δηµοκρατιδεν πρόκειται να πληρωθεί κανένα κών διαδικασιών και αυτός επρόστιµο, διότι είν αι πέρα γ ια πέρα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, φαρµόζεται, γ ια να ελέγ χει αάδικο, να µένει ατιµώρητη η ουσία πλές παρατυπίες (δεν αν αρτήθη- ( υπέρβαση κατά πολύ των προεκλογ ιΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΛΙΑΣ: καν τα έσοδα- έξοδα στο site του κών δαπαν ών ) και να τιµωρείται ο Υπουργείου, αλλά στο site του τύπος ( ελ άχ ιστη χρον ική καθυστέρηση ∆ήµου και το βιβλίο εσόδωνστην προσκόµιση των βιβλ ίων εσόδων εξόδων προσκοµίστηκε γ ια έλεγχ ο εξόδων και ανάρτηση αυτών στο site µε καθυστέρηση ολ ίγ ων ηµερών ), του ∆ήµου αν τί στο αντίστοιχο του Υείναι να απορεί κανείς. πουργ είου ). Εκτιµάται, πως κανένας δικαστής Ό ταν όλοι σχεδόν οι πολίτες του δεν πρόκειται να οριστικοποιήσει πόφαση έλαβε ο Σύλλογος Τα σωµατεία και οι εκλεγµένοι αντιπρό∆ήµου γ νωρίζουν ποίοι ξόδεψαν ένα τόσο κ αταφανώς άδικο πρόστιΕργ αζοµένων στους ΟΤΑ σωποι, που έκαναν το συναδελφικό τους τεράστια ποσά γ ια την προεκλογ ι- µο», αναφέρει το κ. Σταµούλη. Ελευσίνας, Α σπροπύργ ου καθήκον , έδειξαν έµπρακτα, ότι γερά και και Μάνδρας Ειδυλλίας, ζη- µαζικά σωµατεία µπορούν να υπάρχουν τώντας να γ ίνει άµεσα νέο έκτακτο συνέ- µόνο όταν στην δύναµή τους έχουν όλους δριο της ΠΟΕ ΟΤΑ χωρίς α υπάρχει απο- τους εργαζόµενους, αν εξάρτητα από σχέκλ εισµός σωµατείων και «χωρίς νοθείες» ση εργασίας, ανεξάρτητα αν είναι µόν ιµοι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοί- ή συµβασιούχοι. νωση. Παραθέτουµε την ανακοίνωση του Συλλόγου: Στο σωµατείο µας προχωρήσαµε σε κατα«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στατική συνέλευση η οποία οµόφωνα ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑ Σ, Α ΣΠΡΟαποφάσισε την εγγραφή των συµβασιούΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑ Ν∆ΡΑΣ–ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ χων µε πλήρη δικαιώµατα και προχωρήΕ∆ΡΑ : ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕ- σαµε σε τροποποίηση καταστατικού. ΧΝΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ) Τα σωµατεία αυτά δεν µπορεί να αποκλείΤΗΛ. – FAX : 2105540009 ονται ή να διαγράφονται από τη δύναµη E-mail : somatota@gmail.com της ΠΟΕ – ΟΤΑ. Ελευσίνα 5 Νοεµβρίου 2013 Οποιαδήποτε αναµονή αποφάσεων ή παΑρ. Πρωτ. : 360 ραποµπή του θέµατος στο Καταστατικό Προς: Το Γενικό Συµβούλιο Συνέδριο της Α ∆Ε∆Υ αποσκοπεί στη διατης ΠΟΕ-ΟΤΑ τήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, που ΑΠΟΦΑ ΣΗ διαιρεί και διασπά τους εργαζόµενους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλ ιο του Συλλόγου Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το ∆.Σ. εργ αζοµένων στους ΟΤΑ Ελευσίνας, του συλλόγου µας, σήµερα 5 Νοεµβρίου Α σπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλ- 2013, µετά από συνελεύσεις, περιοδείες λίας αποφάσισε και απαιτεί να προ- που πραγµατοποιήσαµε µε τους εργαζόκηρυχτεί άµεσα νέο έκτακτο Συνέµενους σε όλες τις υπηρεσίες των δήµων δριο από την ΠΟΕ-ΟΤΑ µε τη συµµετο- Ελευσίνας, Α σπροπύργου και Μάν δραςχή όλων των εκλεγ µένων αντιπροσώ- Ειδυλλ ίας και εκφράζει την οµόφωνη θέπων, όλων των σωµατείων, που ανήλησης τους» αναφέρει η ανακοίνωση κουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας. που υπογ ράφουν η Πρόεδρος Αδάµ Α παιτούµε νέο γνήσιο Συνέδριο, χω- Χόνδρου Ελένη και ο Γραµµατέας ρίς αποκλεισµούς και νοθείες. Ατµατσίδης Κώστας.

«Απαιτούµε νέο γνήσιο Συνέδριο

της ΠΟΕ ΟΤΕ, χωρίς αποκλεισµούς και νοθείες»

Α

∆ΗΜ.Τ.Ο ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ∆ηµ. Τ.Ο Ν.∆ Μεγ άρων ενηµερώνει τα µέλη της ότι: «Το Σάββατο 16 Νοεµβρίου 2013 θα διεξαχθούν οι εκλογ ές γ ια την ανάδειξη Προέδρου και µελών ∆.Σ της ∆ηµ. Τ.Ο. Οι εκλογ ές θα διεξαχθούν στα γ ραφεία της ∆ηµ.Τ.Ο στην οδό ∆. Μπερδελή 8 στα Μέγ αρα από τις 10:00 έως τις 19:00 . Έναρξη προθεσµίας υποβολ ής υποψηφιοτήτων , Κυριακή 10-11-2013 ώρα 12:00 & λήξη 14:00. Το ∆.Σ της ∆ηµ. Τ.Ο Μεγ άρων

στά της, φορολογ εί τον λαό ασύστολα, πετσοκόβει µισθούς κ αι συντάξεις, στέλνει τον κόσµο στην αν εργ ία και η οποία (απόφαση) στρέφεται κατά των συνδυασµών (Σταµούλη και ∆έσκου) µε σαφή αντιµνηµονιακό προσανατολισµό δηµιουργ εί ακόµα µεγ αλύτερα ερωτηµατικ ά.


8

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Almas: Το άλµα στη θεραπεία

της αυχενικής δισκοκήλης

Α

Τεχνητός αυχ ενικός δίσκος Prestige (Medtronic Sofamor Danek)

Τεχνητός αυχ ενικός δίσκος Bryan (Medtronic Sofamor Danek)

Τεχνητός αυχ ενικός δίσκος ProDisc-C ( Synthes)

Τεχνητός αυχ ενικός δίσκος CerviCor e ( Stryker)

Τεχνητός αυχ ενικός δίσκος M obi-C (LDR Global)

υχενικό σύνδροµο. Ένας γ ενικός και αφηρηµένος όρος που ακούγ εται συχνά από ασθενείς κ αι γ ιατρούς χωρίς να σηµαίνει τίποτα συγ κεκριµένο. Συµπεριλαµβάν ει µια σειρά καταστάσεων από την απλή αυχ εναλγ ία, τον µυϊκό σπασµό των αυχ εν ικών µυών ή την εκφυλ ιστική σπον δυλ αρθροπάθεια µέχ ρι την αυχ εν ική σπον δύλωση, την αυχ εν ική δισκοκήλ η ή την αυχ εν ική σπον δυλ ική στένωση. Γεγ ονός είναι πάντως πως κοινός παρανοµαστής των καταστάσεων αυτών είναι ο πόνος και πιο συγ κεκριµένα η αυχεναλγ ία µε ή χωρίς πόνο στα χέρια. Και είν αι δυστυχώς βέβαιο πως δεν υπάρχει άν θρωπος που έχει έρθει στη ζωή αυτή και δεν έχ ει νοιώσει µια τουλ άχ ιστον φορά στη ζωή του πόνο στον αυχέν α. Σηµαν τικό ποσοστό αυτών των ασθενών καταφεύγ ουν τελ ικά σε ιατρική βοήθεια λόγω της εµµον ής των ενοχλ ηµάτων τους ή λόγ ω της συνύπαρξης και άλλων σοβαρότερων συµπτωµάτων όπως είναι ο πόν ος και τα µουδιάσµατα στα χ έρια, η µυϊκή αδυναµία των άν ω άκρων , η αστάθεια βάδισης ή ακόµα και η ακράτεια ούρων . Ο Γενικός Ιατρός , ο Παθολόγ ος και ο Ορθοπεδικ ός είναι οι ειδικ ότητες που κατά κύριο λόγ ο θα ασχοληθούν αρχικά µε τα προβλ ήµατα των ασθενών αυτών µε σκοπό την ανίχνευση των αιτίων και τον καθορισµό της θεραπείας τους. ∆υστυχώς όµως δεν είν αι λ ίγ ες οι φορές που η συντηρητική αν τιµετώπιση των ασθεν ών αυτών κρίνεται τελ ικά ανεπαρκής µε αποτέλ εσµα οι ασθεν είς ν α υποφέρουν επί µακρόν και τελ ικά ν α υπόκεινται τις συν έπειες µιας προχωρηµέν ης νόσου η οποία εν δεχοµένως ν α είν αι τελ ικά δυσκολ οθεράπευτη ή και αν ίατη. Και όπως χ αρακτηριστικά έλ εγε ο µεγ άλος θεραπευτής Ιπποκράτης «Οκόσα φάρµακα ούκ ιήται σίδηρος ιήται». ∆ηλαδή η Χειρουργ ική και ειδικότερα, στην προκειµένη περίπτωση, η Χειρουργ ική της Σπον δυλ ικής Στήλ ης είν αι αυτή που θα κλ ηθεί τελ ικά ν α θεραπεύσει τις προχωρηµέν ες καταστάσεις της αυχεν ικής δισκοκήλ ης, της αυχ εν ικής στένωσης ή της αυχ εν ικής δισκοπάθειας. Οι τεχν ικές και οι προσπελ άσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα στη Χειρουργ ική της Α υχεν ικής Μοίρας της Σπον δυλ ικής Στήλης (Α ΜΣΣ) διακρίν ον ται βασικά στις πρόσθιες και στις οπίσθιες αν άλογ α µε την προσέγγ ιση της Α ΜΣΣ, από την πρόσθια ή την οπίσθια τραχηλ ική χώρα. Η φιλοσοφία των τεχν ικών αυτών αν εξαρτήτως του τρόπου προσέγγ ισης του χειρουργ ικού προβλ ήµατος βασίζον ται στο παραδοσιακό ορθοπεδικό αξίωµα της ακινητοποιήσεως της πάσχουσας περιοχής αρχ ικώς µε τη βοήθεια υλ ικών σπον δυλοδεσίας (instrumentation) και οστικού µοσχ εύµατος (αύτο- ή αλλοµοσχ εύµατος) και τελ ικώς µε την επίτευξη µιας µόν ιµης φυσικής οστικής σπον δυλοδεσίας (fusion). Χαρακτηριστικό παράδειγµα των µεθόδων αυτών είν αι η Πρόσθια

Άρθρο του κ. ∆ηµογέροντα Γεωργίου Επιµελητή Νευροχειρουργ ού Τµήµατος Ελάχιστα Επεµβατικής Χειρουργ ικής Εγ κεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης Θεραπευτηρίου Metropolitan Α υχεν ική Α ποσυµπίεση και Σπον δυλοδεσία (ACDF) η οποία επιτυγχ άνεται µε πρόσθια προσπέλ αση σύµφωνα µε την περιγραφή τoυ Νευροχ ειρουργ ού Cloward το 1936. Μεγ άλη πρόοδο στη θεραπεία των παθήσεων αυτών της ΑΜΣΣ αποτέλ εσε η αλλαγ ή εκ βάθρων της ιατρικής αν τίλ ηψης και η εµφάν ιση, πριν από µερικά χρόν ια, θεραπευτικών τεχν ικών που βασίζονται πλέον στο αξίωµα της διατηρήσεως της φυσιολογ ικής κινητικότητας της περιοχ ής του αυχέν α η οποία όπως είναι γνωστό είναι εξεσηµασµένη και προς όλ ες τις δυνατές κατευθύν σεις. Ο τεχν ητός αυχεν ικός δίσκος βασιζόµενος στο νέο αυτό αξίωµα, ήρθε ν α πάρει τη θέση του δίπλα στις άλλ ες κλασικές πλέον Ορθοπεδικές τεχν ικές αν τικατάστασης των αρθρώσεων του ανθρώπινου σώµατος, όπως είν αι η τεχν ική ολ ικής αν τικατάστασης του ισχ ίου ή η ολ ική αν τικατάσταση του γόν ατος. Α ρκετές επιστηµον ικές ερευν ητικές προσπάθειες και τεράστια χ ρηµατικά ποσά έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόν ια στην προσπάθεια σχεδιασµού του ιδαν ικού τεχν ητού αυχεν ικού δίσκου. Η φιλ οσοφία όλ ων των µοντέλων που προέκυψαν από τις προσπάθειες αυτές των εταιρειών βασίζον ταν στο σχεδιασµό ενός εµφυτεύµατος (Prestige, Bry an, Mobi-C, Prodisc-C, Cerv iCore κτλ) αποτελ ούµενου από δύο µεταλλ ικές πλάκες (από τιτάν ιο ή stainless steal) µεταξύ των οποίων τοποθετούν ταν ένα ελ αστικό µέρος από πολ υουρεθάν η ή από PEEK ή µια µεταλλ ική µπάλα που προσέδιδε την κίνηση µεταξύ των σταθερών µεταλλ ικών πλακών . Η επανάσταση όµως στο σχ εδιασµό του αυχ εν ικού τεχν ητού δίσκου, που θα µπορούσε πραγ µατικά ν α χαρακτηρισθεί όχ ι µόνο ως ένα βήµα αλλ ά ίσως ως έν α άλµα προς τα εµπρός, ήρθε προσφάτως από µια Γαλλ ική εταιρεία η οποία εισήγ αγε στην αγορά έν αν τεχνητό δίσκο µε µον αδικό σχεδιασµό και το

Ελλην oπρεπές όν οµα A lmas. Το ξεχωριστό αυτό εµφύτευµα έχ ει µον αδικό σχεδιασµό που του προσδίδει ιδιότητες που προσεγγ ίζουν αυτές του φυσικού αυχεν ικού δίσκου αφού επιτρέπει κίνηση προς όλ ες τις δυνατές κατευθύν σεις όπως πραγµατικά συµβαίνει στη φυσιολ ογ ική ΑΜΣΣ. Α ποτελείται από έν α µεταλλ ικό δακτύλ ιο τιταν ίου που φέρει οπές που επιτρέπουν τη σταθεροποίησή του στην πρόσθια επιφάνεια του σπον δυλ ικού σώµατος µε δύο βίδες και από ένα κεντρικό ελ αστικό µόρφωµα από PEEK που φέρει µια εγ κάρσια σχ ισµή που του δίδει την ιδιότητα ν α επιτρέπει κατακόρυφη συµπίεση. Το ελαστικό αυτό µόρφωµα προσαρµόζεται κατά την τοποθέτηση του δίσκου στο εσωτερικό του δακτυλ ίου όπου αυτοσυγ κρατείται χωρίς ν α σταθεροποιείται επ’αυτού έτσι ώστε να επιτρέπεται προσθιοπίσθια και πλ αγ ιο-πλάγ ια κίνηση όπως συµβαίν ει και στον φυσικό αυχ εν ικό δίσκο. Την τοποθέτηση του τεχνητού αυτού δίσκου ακολουθεί η µετεγχ ειρητική κιν ητοποίηση η οποία είν αι άµεση και πραγµατοποιείται χωρίς τον περιορισµό του αυχεν ικού κολ άρου που χ ρησιµοποιείται στην παραδοσιακή τεχν ική. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχ άνεται σηµαν τική µείωση του χρόνου αποκατάστασης του ασθεν ούς και ταχεία επάνοδος στη φυσιολογ ική του ζωή και εργασία χωρίς κανέν α απολύτως περιορισµό στην κιν ητικότητα του αυχέν α. H χρήση του τεχν ητού αυτού δίσκου έγ ινε προσφάτως εφικτή και στην Ελλάδα όπου εισάγ εται και διατίθεται από µια Ελλ ην ική εταιρεία εισαγωγ ής και εµπορίας ιατρικών υλ ικών . Ο πρωτοποριακός σχεδιασµός του, η ευκολ ία τοποθέτησής του και η σχ ετικά προσιτή τιµή του καθιστούν τον A lmas ως την πλέον µοντέρνα λ ύση στην αυχ εν ική δισκοπάθεια εν ός ή δύο επιπέδων .


9

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Να σταµατήσει η ταλαιπωρία ΜΠΕ για µονάδα διαχείρισης αποβλήτων των ΑΜΕΑ στα ΚΕΠΑ στον Ασπρόπυργο και για οστρακοκαλλιέργειες

της Αττικής ζήτησε ο Βασίλης Οικονόµου

Ο

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω πος της ∆ ηµοκρατικής Α ριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου κατά την διάρκεια της οµιλίας του στη Βουλή µε αφ ορµή Ε πίκαιρη Ε πε ρώτηση του ΣΥΡΙΖΑ γ ια τα προβλήµατα που πα ρουσιάζον ται στη λειτουργ ία των Κέντρων Π ιστοποίησης Αναπηρίας ( ΚΕΠΑ) στην Π εριφ έρεια Α ττικής και γ εν ικότερα, τόν ισε µεταξύ άλλων : «Ε ίν αι αδιανόητο να πληρώνουν τα Ά τοµα µε Αναπηρία τις αδυν αµίες, τις καθυστερή σεις και την γ ραφ ειοκρατία του ελλην ικού κράτους. Η κυβέρν ηση οφ είλει ν α αν τιµετω πίσει άµεσα τις λειτουργ ικές αδυν αµίες των ΚΕΠΑ και ν α φ ροντίσει γ ια τον δραστικό περιορι σµό του χρόν ου που απαιτείται γ ια τις γνω µατεύσεις, προ σλαµβάν οντας επιτέλους τους επιτυχόν τες των προκηρύξεω ν 8Κ και 9Κ του Α ΣΕΠ . Π ρέπει άµεσα να σταµατήσει το φ αινόµενο των καταχρηστικών διοικητικών ενστάσεων επί ιατρικώ ν γνω µατεύσεων για τα ποσοστά αν απηρίας Η τροπολογ ία που κατέθεσε η ∆Η ΜΑΡ γ ια παράταση της χ ορήγησης των αναπηρικώ ν συντάξεων γ ια τις οποίες εκκρεµεί η γνωµάτευση των ΚΕΠΑ πρέπει ν α υιοθετηθεί ά µεσα από την κυβέρν ηση Ε ίν αι υποχρέω σή µας ν α στηρίξουµε κατά προτερα ιότητα τα Άτοµα µε Αν απηρία και ν α φ ροντίσουµε ώ στε οι έστω και µι κροί πό ροι ν α κατευθύν ον ται σε αυτούς που πραγ µατικά έχο υν αν άγ κη. Η ένν οια του κοινων ικού κράτους πρ έπει ν α υπηρετηθε ί εάν θέλουµε ν α είµαστε ή ν α γ ίν ουµε σύγ χρον ο ευρω παϊκό κράτος.»

µεταξύ Μεγάρων – Φανερωµένης στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής

Σ

την προγραµµατισµένη για χθες συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής θα συζητούταν τα παρακάτω θέµατα ηµερησίας διάταξης:

1. Ε πικύρω ση πρακτικών 27ης και 28ης συν εδρίασης Π εριφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2013. Στεν ό Φ αν ερωµέν ης – Ν έας Π εράµου Μ εγ άρων 2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Π εριφέ- (Ε ισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. ρειας Αττικής και του ∆ήµου Ν έας Ιωνίας για Π ροµπονάς) το έργο µε τίτλο «Κατασκευή κερκίδων α7. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοθλητικού κέντρου και διαµόρφωση αγωνιστι- ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίκών χώρων και περιβάλλοντος χώ ρου στο ηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν ∆ηµοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας» συνολικού προ- επιβληθεί µε την Υ.Α. 195178/12.1.2012, ϋπολογ ισµού 3.600.000 ευρώ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει για (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π .Α.). το έργο 2 (Ε ισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Λ. «Μονάδα διαχείρισης και αξιοποίησης Αθανασιάδης) βιοµηχανικών αποβλήτων της εταιρείας 3. Έγκριση όρων τροποποίησης - παράτασης POLYECO Α.Ε. στο ∆ήµο Ασπροπύργου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Π ερι- του Ν. Αττικής». φέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτι- (Ε ισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. σµού και Αθλητισµού για το έργο: «Ε ργασίες Π ροµπονάς) καθαρισµού και τεκµηριώσεως Αρχαίου Θεά- 8. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοτρου Αµφιαραείου». (Ε ισηγητής ο Π εριφεντικών Επιπτώσεων του έργου ρειακός Σύµβουλος κ. Λ. Αθαν ασιάδης) «Εγκατάσταση Ε πεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) 4. Έγκριση καθορισµού θέσεων πρακτι- οικισµού Ύδρας» στη θέση «Κρίταµι», της κής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στην Ν ήσου Ύδρας του ∆ήµου Ύδρας Π εριφέρειας Περιφέρεια Αττικής. (Ε ισηγητής ο Π εριφε- Αττικής. ρειακός Σύµβουλος κ. Β. Κόκκαλης) (Ε ισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. 5. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλο- Π ροµπονάς) ντικών Επιπτώσεων υφιστάµενης πλωτής 9. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοµονάδας ιχ θυοκαλλιέργειας θαλάσσιων ντικών Επιπτώσεων που αφορά σε πλωτή µεσογ ειακών ιχθύων, λόγω επέκτασης σε 20 µον άδα οστρακοκαλλιέργειας σε µισθωµένη στρέµµατα (από 10 στρέµµατα) θαλάσσιας θαλάσσια έκταση συνολικά 4,5 στρεµµάτων έκτασης και αύξησης της ετήσιας δυναµικό- στη θέση Πέραµα Μ εγάρων στο δίαυλο της τητάς της σε συνολικά 287,5 τόνους και περιοχής Φανερωµένης ∆ήµου Μ εγαρέων εκσυγ χρονισµός αυτής, του φορέα «Κ2Ν . Π.Ε . ∆υτικής Αττικής, λόγω: α. αλλαγής ΖΕΡΒΑΣ» µεταξύ των νησιών Λεδού και ∆έλ- µεθόδου παραγωγής µε µείωση της τα ∆ιαπόριων Νήσων, του ∆ήµου Αίγινας». δυναµικότητας για (Ε ισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. προσαρµογή της λειτουργίας της στη Π ροµπονάς) νέα νοµοθεσία και β. αλλαγής επωνυµίας 6. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλο- του φορέα από Cathrin Fish ΑΕΓΕ σε Ιωάν ντικών Επιπτώσεων που αφορά στη µετενης Αθ. Οικονόµου. (Ε ισηγητής ο Π εριφερειγ κατάσταση (µετατόπιση από τη θέση όρµος ακός Σύµβουλος κ. Ι. Π ροµπονάς) Μπίστι νήσου Π όρου σε νέα θέση εξωτερικά 10. Συζήτηση σχετικά µε το Π ρότυπο Εθν ικό του όρµου) υφιστάµενης πλωτής µονάδας Ν ηπιοτροφείο Καλλιθέας. εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της εταιρίας ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛ ΙΕΡΓΕΙΕΣ 11. Γνωµοδότηση επί της Μ ελέτης Π εριβαλΑ.Β.Ε .Ε. ετήσιας δυναµικότητας 350 τόνων λοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τοπικός σε µισθωµένη έκταση 35 στρεµµάτων, µετά Σταθµός Μ εταφόρτωσης Απορριµµάτων αύξησης της ετήσιας δυναµικότητας σε ∆ήµου Σαρωνικού» στη θέση “Κρούδι” του 437,5 τόνους, εκσυγ χρον ισµού αυτής και ∆ήµου Σαρωνικού, Π εριφέρειας Αττικής. αλλαγής επωνυµίας του φορέα (από Ιχθυο- (Ε ισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος τροφικό κέντρο Πόρου Α.Ε.). κ. Ι. Π ροµπονάς).


10

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Σκακιστικά Νέα Μορφωτικού Συλλόγου Ελευσίνας Νίκη για τον Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας χωρίς αγώνα

σταντίνος Γεωργ ίου και ο Παναγ ιώτης Σιφωνιός. Ισοπαλία έφερε ο Μιχάλης Γεωργ ίου ενώ δεν τα κατάφερε ο Κωνσταντίνος Τσουκ αλάς.

Γ εγονότα

Σ

το πρωτάθλ ηµα παίδων -κορασίδων ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας δεν χρειάστηκ ε να αγ ωνιστεί αφού η αντίπαλός του Σ.Κ Ζωγ ράφου δεν προσήλ θε γ ια τον αγώνα. Με την νίκη αυτή µε 6-0 η οµάδα έχει την δυνατότητα γ ια ψηλό πλασάρισµα στην τελ ική κατάταξη αν φέρει θετικό αποτέλ εσµα στον τελ ευταίο γ ύρο απέναν τι στην οµάδα του Παν ιων ίου που υποδέχ εται την επόµενη Κυριακή. Στην βαθµολογ ία προηγ είται η Π.Σ. Στέγη Περιστερίου µε 10 β., ακολουθεί ο Πειραϊκός µε 8β. και στη συνέχ εια µε 7β. οι Α ιγ άλεω, Φυσιολ άτρης Νίκαιας, ∆ίας Πετρούπολης και Επικοινων ία Ηρακλ είου. Ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας µε 6β. βρίσκεται στην 7ηθέση.

Κύπελλο «Σπύρος Μπίκος» µε συµµετοχή δύο οµάδων από την Ελευσίνα

Ξ

εκίνησε και το κύπελλο «Σπύρος Μ πίκος». Ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας συµµετέχει µε δύο οµάδες. Μία στο πρώτο γ κρουπ που είναι κ αι το πιο ισχυρό µε 6µελή σύνθεση και µία στο δεύτερο γ κρουπ µε 8µελή σύνθεση. Στον πρώτο γ ύρο η πρώτη οµάδα υπέστη απρόσµεν α βαριά ήττα εκτός έδρας από τον Α .Ο. Τρεις Α στέρες µε 5,5-0,5. ∆εν τα κατάφεραν οι Στάθης Γαζής, Σπύρος Λούρης, Σπύρος Σβερκούν ος, Κων σταν τίν ος Ράγ ιος και Γιώργ ος Μάν τζος, ενώ ισοπαλ ία έφερε ο Χρήστος Θεοδοσίου. Αν τίθετα η δεύτερη οµάδα πέτυχ ε ευρείας έκτασης ν ίκη επί της τρίτης οµάδας του Α .Σ.Ο.Π. «∆ίας» Πετρούπολης µε 6,5-1,5. Νίκησαν οι Αλέξανδρος Κουσκ ούτης, Γιώργ ος Μονοχολιάς, Κωνσταντίνος Μονοχολιάς (που επανεµφανίστηκε στην αγ ωνιστική δράση µετά από µεγ άλο χρονικό διάστηµα), ο Σταµάτης Πέππας, ο Κων-

392: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μ έγ ας Θ εοδόσιος καταργεί µε διάταγ µά του την ειδωλολατρία και απαγ ορεύει την προσέλευση σε ειδω λολατρικούς ναούς.

Στον δεύτερο γύρο η πρώτη οµάδα θα δοκιµαστεί εκτός έδρας µε την πρώτη οµάδα του Σ.Ο. Χαλανδρίου ενώ η δεύτερη θα υποδεχθεί την πρώτη οµάδα του Πειραϊκού.

Ήττα στο παίδων -κορασίδων για την Ελευσίνα

εν τα κατάφεραν τα παιδιά της Ελευσίνας στη Γλυφάδα και ηττήθηκαν γ ια το πρωτάθληµα παίδων-κορασίδων από το Ζήνωνα µε 4-2. Νίκες πήραν ο Αλέξανδρος Κουσκούτης και ο Άγγ ελος Μαξιλάρης ενώ δεν τα κατάφεραν οι Σταµάτης Πέππας, Βασίλ ης Μαξιλάρης, Χριστίνα Τσαβαρή και Άννα Γαλάτη. Έτσι, η οµάδα µας που βρισκόταν στην πέµπτη θέση της βαθµολογ ίας αποµακρύν θηκε από την διεκδίκηση µιας καλής θέσης στην τελ ική κατάταξη. Στον τελευταίο γ ύρο του πρωταθλήµατος ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας θα υποδεχθεί τον Α .Κ. Ζωγ ράφου.

∆υναµικά µε δυο αγώνες προχωρά ο Βύζας Μεγάρων

1901: Βίαιες συµπλοκές ξεσπούν στο κέντρο της Αθήν ας, µε αφορµή τη µετάφραση του Ε υαγγελίου στη δηµοτική από τον Αλέξανδρο Π άλλη (Ε υαγγελικά). Κατά τις συγ κρούσεις σκοτώνονται 8 άν θρω ποι και τραυµατίζονται 80. Η ∆ηµοτική θα αν αγνωριστεί ως επίσηµη γλώ σσα του ελληνικού κράτους 75 χρόν ια αργ ότερα. 1917: Το συµβούλιο των κοµισάριων του λαού αν αλαµβάν ει τη διακυβέρν ηση της Ρω σίας, µετά την επικράτηση της Ο κτω βριανής Ε πανάστασης. Πρόεδρος αν αλαµβάν ει ο Λ ένιν, κοµισάριος Ε ξωτερικών ο Τρότσκι και κοµισάριος των Ε θνοτήτων ο Στάλιν. (26 Ο κτω βρίου 1917 µε το παλιό ηµερολόγιο) 1923: Αποτυχηµέν ο πραξικόπηµα του Χίτλερ στο Μ όναχο, που έµειν ε στην ιστορία ω ς το Π ραξικόπηµα της Μ πυραρίας.

ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11-11 ΜΕ ΓΛΥΦΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-11 ΜΕ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

υο καθοριστικ ά παιχνίδια έχει να δώσει ο ΒΥΖΑ Σ τις επόµενες αγωνιστικές. Την Κυριακή 17-11 παίζει εκτός µε την ΓΛ ΥΦΑ∆Α που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθµολογ ίας µε 1 βαθµό και ακολουθεί το ΝΤΕΡΜΠΙ της ∆υτικής Α ττικής γ ια τον Νότιο Ό µιλο της ΦΟΥΤΜΠΟΛ Λ ΙΝΓΚ µε τον ν εοφώτιστο Α ΣΤΕΡΑ ΜΑ ΓΟΥΛΑΣ στα Μέγαρα.

Να σηµειώσουµε ότι ο αγ ώνας του ΒΥΖΑ ΝΤΑ µε την ΓΛ ΥΦΑ∆Α θα γ ίνει την ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου στις 15.00 µ.µ.

Η «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΑΣ

Στείλτε µας ένα e-mail στο: e@papasideri.gr Και ζητήστε ηλεκτρονική αποστολή της εφηµερίδας µας

1961: Ο Γεώργ ιος Π απανδρέου κηρύσσει τον αν ένδοτο µετά τις εκλογές βίας και ν οθείας. 1963: Ορκίζεται η πρώτη κυβέρν ηση Κέντρου υπό τον Γεώ ργ ιο Π απαν δρέου ω ς πρωθυπουργ ό και υπουργό Π αιδείας. Γ εννήσεις 1656: Έντµουντ Χάλεϊ, βρετανός αστρον όµος και µαθηµατικός, που υπολόγ ισε τη τροχιά εν ός κοµήτη και του έδω σε το όν οµά του (Kοµήτης του Χάλεϊ). (Θ αν . 14/1/1742) 1847: Μ πραµ Στόκερ, βρεταν ός συγ γραφ έας. (Ο ∆ράκουλας) (Θ αν. 20/4/1912) 1895: Φώτης Κόντογλου, αγ ιογράφος και λογ οτέχν ης από τις Κυδωνιές (Α ϊβαλί) της Μ ικράς Ασίας. (Θ αν. 13/7/1965) Θάνατοι 1674: Τζον Μ ίλτον , άγγλος ποιητής. (P aradise Lost) (Γεν . 9/12/1608) [Α ποφθέγ µατα] 2005: Αλέκος Αλεξανδράκης, ηθοποιός. (Γεν . 27/11/1928) 2006: Μ πέιζιλ Π ολιντούρις, (Βασίλης Π ολυδούρης), ελλην ικής καταγωγής αµερικαν ός συνθέτης κιν ηµατογραφ ικής µουσικής. (Γεν . 21/8/1945)


11

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

«Πράσινο φως» για µικρά σκάφη Προσκόπων σε λιµάνια της ∆υτικής Αττικής

Μ

ε απόφαση του Υπουργ ού Ναυτιλίας και Α ιγ αίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, επιλύεται το χρόνιο ζήτηµα της λεµβολόγ ησης σκαφών του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων. Πρόκειται γ ια ένα θέµα που αφορά άµεσα τις Τοπικές Εφορίες Προσκόπων της ∆υτικής Α ττικής, που επιθυµούν να έχουν µικρό σκάφος στο λιµάνι Ελευσίνας, Νέας Περάµου και Πάχης Μεγ άρων, σε συνεννόηση µε το Λ ιµεναρχείο Ελευσίνας, Μεγ άρων. Πάνω το λιµάνι αλιέων της Πάχης (Μέγαρα) και απέναντι το µικρό νησί τ ων Προσκόπων «Παχάκι»

Η απόφαση διευκολύνει τη µεγ αλύτερη εθελοντική οµάδα της κοινωνίας των πολ ιτών , στην άσκηση της αποστολ ής. Πιο συγ κεκριµένα, προσθέτει ειδική ρύθµιση στο Γεν ικό Κανονισµό Λ ιµένων, σύµφωνα µε την οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγ γ ραφής στα Βιβλία Εγγ ραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) όλα τα µικρά σκάφη που ανήκ ουν κατά πλήρη κυριότητα στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. Παράλληλ α, ορίζει ως απαραίτητες προϋποθέσεις την πλήρη δήλωση των στοιχείων των σκαφών αυτών στις Λ ιµενικές Α ρχές, καθώς και την τήρηση όλων των πιστοποιητικών αξιοπλ οΐας και των λοιπών υποχρεώσεων έν αντι του νόµου.

Σηµειώνεται ότι µε την απόφαση αυτή, το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων αποδεσµεύεται από µια χ ρόν ια γραφειοκρατική αγ κύλωση, που αποτελ ούσε, καθηµεριν ά, αποτρεπτικό παράγ οντα στη ναυτική εκ παίδευση των µελών της και την πρώτη επαφή τους µε το θαλάσσιο στοιχείο. «Είναι ηµέρα γ ιορτής γ ια το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, γ ιατί, χάρη στην απόφασή σας αυτή, επιλύεται ένα χρόνιο θέµα, αυτό του «Λ εµβολογ ίου» του Σ.Ε.Π.» , τον ίζει χ αρακτηριστικά το διοικητικό συµβούλιο του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων, µε ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλ ε στον Υπουργό Ναυτιλ ίας και Α ιγ αίου. «Η απόφασή σας αυτή, µας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουµε υπό τη σκ έπη της Πολιτείας το έργ ο µας γ ια τα παιδιά και τους νέους», καταλ ήγ ει συγ κεκριµένα.

στα Μέγαρα ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22.00 µ.µ.

Γιατί αποκλείονται

οι τρίτεκνοι πρώην σχολικοί φύλακες από κάλυψη θέσεων

ατόµων µε διαθεσιµότητα; Ένα ενδιαφέρον ερώτηµα τέθηκε στον Υπουργό καθώς «αγγίζει» και περιπτώσεις πρώην σχολικών φυλάκων της ∆υτ. Αττικής

Ε

ρώτηση προς τον κ. Υπουργ ό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρν ησης κατέθεσαν οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ κυρίες ∆ούρου και Σακοράφα γ ια τον «αδικος αποκλεισµός σχολικών φυλάκων και ειδικότερα τρίτεκνων σχολικών φυλάκων ανέρχεται σε 45.000 ευρώ, όπως από προκηρύξεις διαγ ωνισµών προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηγ ια θέσεις εργ ασίας». µείωµα της εφορίας γ ια το τρέχ ον (ή ελλείψει αυτού, γ ια το προηγούµενο) Το θέµα ενδιαφέρει περιπτώσεις οικον οµικό έτος”. στην ευρύτερη περιοχή ∆ήµων της ∆υτικής Α ττικής από πρώην Ωστόσο σήµερα στις προκηρύξεις σχολικούς φύλακες µε τρία παιπου γ ίνονται γ ια πρόσληψη υδιά. Η ερώτηση έχει ως εξής: παλλήλων που βρίσκ ονται σε διαΤο άρθρο 2 της Υπουργ ικής Α πόφαθεσιµότητα, δεν προβλέπεται η σης περί της Κινητικότητας Τρίτεσυµµετοχή τους σε αυτές των κνων , ΦΕΚ 2208 Β, της 6ης Σεπτεµτριτέκνων σχολικών φυλάκων. βρίου 2013, σχ ετικά µε τη “ρύθµιση Πρόκειται δηλ αδή γ ια έν αν ιδιότυπο ειδικότερων θεµάτων σχ ετικών µε τα κοινων ικό ρατσισµό που αυθαίρετα κριτήρια και τη διαδικασία γ ια την αποκλείει από την εφαρµογ ή του νόκατά προτεραιότητα µετάταξη ή µου µια οµάδα εργ αζοµέν ων . µεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων”, ορίζει ότι: “Oι τρίτεκνοι Ερωτάται ο κ. υπουργός: υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί Ποιος ο λόγ ος εξαίρεσης των σε καθεστώς διαθεσιµότητας δυ- σχολικών φυλάκων και ειδικότεν άµει των άρθρων 80, 82 και 93 του ρα των τρίτεκνων σχολικών φυΝ. 4172/2013, καθώς και όσοι πρόκει- λάκων από τις προκηρύξεις των ται να τεθούν εφεξής δυνάµει των διαγωνισµών; άρθρων 81 και 90 του ιδίου ν όµου Πώς θα αποκατασταθούν επαγ µετατάσσονται ή µεταφέρονται γ ελµατικά οι σχολικοί φύλακες κατά προτεραιότητα εφόσον το και ειδικότερα οι τρίτεκνοι σχολισυνολικό οικογ ενειακό φορολο- κοί φύλακες, αν δεν ανοίξουν γ ητέο εισόδηµα τους ετησίως, θέσεις στους διαγ ωνισµούς;»

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

e@papasideri.gr Προϋπόθεση δηµοσίευσης να υπάρχει υπογραφεί του αποστολέα στην επιστολή


12

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

∆όθηκε η πρώτη δόση Ενιαίας Ενίσχυσης και στους αγρότες της περιοχής ∆υτικής Αττικής

Ο

λοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και όλ ες οι απαιτούµεν ες διαδικασίες από πλ ευράς Υπουργείου Αγ ροτικής Αν άπτυξης και του εποπτευόµενου φορέα, του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ξεκίν ησε η πλ ηρωµή της προκαταβολής, της ενιαίας ενίσχυσης σε αγ ρότες, µεταξύ των οποίων και στην περιοχή ∆υτικής Α ττικής. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωµή της προκ αταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013. Η πλ ηρωµή αφορά σε 660.000 δικαιούχους και το ποσό πλ ηρωµής είναι περίπου 1 δις €. Το αρχ είο µε τα ονόµατα των δικαιούχων πήγ ε στην Τράπεζα Πειραιώς – Α .Τ.Ε. προκειµένου να γ ίνει κατευθείαν πίστωση του τραπεζικού λογ αριασµού του κάθε δικαιούχου µε το αν τίστοιχ ο ποσό, και µε την ολοκλ ήρωση της διαδικασίας αυτής, οι δικαιούχ οι είχαν πρόσβαση στα ποσά τους. Στο µεταξύ ήδη, µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opek epe.gr/ sdip.asp), οι δικαιούχοι µπορούν να ενηµερώνονται, τόσο γ ια το καταβληθέν ποσό, όσο και γ ια τυχόν προβλήµατα ή σφάλµατα κ ατά την υποβολή της αίτησής τους και γ ια τα οποία δεν κατέστη δυνατή η

Νέα δεδοµένα στην εµπορία και διακίνηση

νωπών φρούτων και λαχανικών Έλεγχοι αναµένονται από κλιµάκια της Περιφέρειας στην περιοχή ∆υτικής Αττικής για την τήρηση των νέων προβλέψεων του νόµου

Ν

πληρωµή της προκ αταβολής. Η πλ ηρωµή των δικαιούχων µε προβλ ήµατα θα γ ίνει µετά τη διόρθωση των σφαλµάτων µε την εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης του 2013, που προβλέπεται να γ ίνει την τελ ευταία εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου. Την ικαν οποίησή του γ ια την ολοκλ ήρωση των διαδικασιών και την καταβολή των χ ρηµάτων και µάλ ιστα τη δεδοµένη χ ρον ική στιγ µή, εξέφρασε ο Υπουργ ός Αγ ροτικής Α νάπτυξης και Τροφίµων, Α θανάσιος Τσαυτάρης, ο οποίος δήλωσε: «Η Κυβέρνηση τηρώντας τις δεσµεύσεις της, όπως συνέβη και µε την καταβολή της Εξισωτικής

Α ποζηµίωσης και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών, καταβάλλει την προκαταβολ ή της ενιαίας ενίσχυσης, σε 660.000 δικαιούχους και υποστηρίζει την πολ ύτιµη γ ια τον τόπο µας αγ ροτική δραστηριότητα. Σε µια δύσκολη οικονοµικ ή κατάσταση και συγ κυρία εξασφαλίζουµε την ρευστότητα γ ια την οµαλή παραγ ωγική διαδικασία των αγ ροτών και αποδεικνύουµε στην πράξη ότι ο τοµέας της γ εωργ ίας είν αι πραγ µατικός πυλών ας στήριξης της προσπάθειας αν άταξης της ελλην ικής οικον οµίας».

Οι Συµιακοί Ελευσίνας γιορτάζουν σήµερα τον Ταξιάρχη Αργάγγελο Μιχαήλ

Κ

ορυφώνεται σήµερα ο εορτασµός της Α γ ίων Ταξιαρχών και Α σώµατων ∆υνάµεων στην Ελευσίν α στο Ιερό Ναό των Αγ ίου Ταξιάρχ η Αρχ αγγέλ ου Μιχάηλ στην παραλία Ελευσίνας, µε την επιµέλεια του Συλλόγ ου Συµιακών. Χθες το βράδυ έγ ιν ε ο πανηγ υρικός εσπερινός και σήµερα θα γ ίν ει ο όρθρος και η θεία λ ειτουργ ία. Α µέσως µετά οι Συµιακοί θα κεράσουν τους πιστούς διάφορα κεράσµατα από την όµορφη Σύµη και όχι µόνο.

Η εταιρεία B.K .N. Se curity ζητάει προσωπικό έως 45 ετών γ ια πλ ήρη απασχόλ ηση. Απαραίτητη η άδεια se curity . Για περισσότερες πλ ηροφ ορίες επικοιν ωνήστε στο τηλέφ ων ο 2105540604 ή στην διεύθυν ση Εθν ικ ής Αν τιστάσεως 120 στην Ελευσίνα. Ώρες λειτουργ ίας 11.00 µε 13.30 το πρωί.

έο σύστηµα ελέγχου στην εµπορία, µεταφορά και διάθεση νωπών οπωροκηπευτικών, ξεκίν ησε να εφαρµόζεται και στην περιοχ ή της ∆υτικής Αττικής από 4 Νοεµβρίου. Μ ε το νέο σύστηµα υπάρχουν σαφ είς αλλαγές στο όλο θέµα της εµπορίας των λαχαν ικων και φρούτων, το οποίο θα πρέπει ν α τηρηθεί. Γ ι’ αυτό θα γίνονται έλεγχοι από κλιµάκια υπαλλήλων των αρµόδιων υπηρεσιών της Π εριφέρειας Αττικής. Στο µεταξύ µετά από πρόσκληση της ∆/ν σης Αγρoτικής Ο ικον οµίας Κτην ιατρικής της Π εριφ έρειας Αττικής Π Ε Π ειραιά προς τις επιχ ειρήσεις που διακινούν νωπά οπωροκηπευτικά από τον Π ειραιά πραγµατοποιήθηκε εν ηµερωτική συν άντηση µε κύριο θέµα την υιοθέτηση του νέου ελεγκτικού συστήµατος στα νωπά οπωροκηπευτικά. Σκοπός της συν άντησης αυτής ήταν να παρουσιαστεί το νέο σύστηµα ελέγχων στα νωπά οπωροκηπευτικά, το οποίο θα αρχίσει εφ αρµόζεται από 4 Νοεµβρίου 2013 και ν α διευκριν ιστούν ορισµέν α σηµεία σχετικά µε την εφαρµογ ή του νέου συστήµατος και τη συµµόρφωση των επιχ ειρήσεων, να υποβληθούν ερωτήµατα και να συζητηθούν προτάσεις γ ια την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ν έας διαδικασίας. Στην εκδήλω ση, η οποία πραγ µατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο της Κεντρικής Αγοράς Α θηνών (Κ.Α.Α.) στον Αγ. Ιωάννη Ρ έντη, παρουσιάστηκαν από την υπηρεσία µας τόσο η νοµοθετική βάση των νέων ελέγχων, τα σηµεία που τροποποιούνται σε σχέση µε το ισχύον καθεστώς, η νέα διεργασία του ελέγχου, καθώ ς και οι νέες απαιτήσεις στο σύστηµα διακίνησης των νωπών οπωροκηπευτικών ώστε οι επίσηµοι έλεγχοι να εφαρµόζονται µε αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα, δεδοµένου ότι αφ ορούν προϊόντα ευαλλοίωτα, µικρής συντηρησιµότητας. Στο τέλος της παρουσίασης, δόθηκε η ευκαιρία ν α διευκριν ιστούν απορίες και ν α συζητηθούν οι πιθανές δυσκολίες που θα προκύψουν από την εφ αρµογή του νέου συστήµατος. Καταγράφηκαν όλα τα σηµεία που επισηµάνθηκαν από τους εµπόρους και προτάθηκαν λύσεις ώστε να µην διαταραχ θεί άσκοπα η οµαλή λειτουργία της αγοράς. Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι κοιν ός στόχος όλων είν αι ο καταναλωτής, ο οποίος έχει δικαίω µα στην ορθή πληροφόρηση, στην επιλογή και να απολαµβάνει ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Γ ια την επίτευξη αυτού του στόχ ου, επισηµάνθηκε από όλους τους συµµετέχοντες ότι εκτός από µια καλά συντονισµένη διαδικασία, βασική προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η άµεση επικοινωνία ανάµεσα στους εµπόρους και την υπηρεσία µας, ως επίσηµη αρχή ελέγχου.


13

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Πανελλήνιο Κέντρο Βοήθειας Αναπήρων (Α.Μ.Ε.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Τ

ο Πανελλήνιο Κέντρο Βοήθειας που εδρεύει στην οδό Φ. Φουτρή 24 στην Ελ ευσίν α θα διανέµει στα άπορα - ανάπηρα µέλη του προϊόντα (γ ιαούρτια- γ άλατα ΝΟΥΝΟΥ) στο ∆ήµο Α σπροπύργου στην οδό Φυλής (στάση σχολείου) σήµερα 8 Νοεµβρίου από τις 9.00 π.µ. έως τις 5.00 µ.µ. Για περισσότερες πλ ηροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο του ΠΑ ΚΕΒΟΑ κ. Χονδρογ ιάννη Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 6944703448.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΟΥΝΟΥ» Σας γ νωστοποιούµε, ότι το νεοσύστατο Πανελλήνιο Κέντρο Βοήθειας Α ναπήρων (ΠΑ .ΚΕ.ΒΟ.Α .) άρχ ισε να υλοποιεί το όραµά του «βοήθεια των ατόµων µε αναπηρία (άπορα)». Η εταιρεία «ΝΟΥΝΟΥ» αν ταποκρίθηκε στο αίτηµα των Α ΜΕΑ προσφέρον τας προϊόν τα της. Ως Παν ελλήν ιο Κέντρο των Α ΜΕΑ την ευχαριστούµε γ ια την προσφορά και τη συνεργ ασία της. Ευχόµαστε να είµαστε συνοδοιπόροι στην επίτευξη των στόχων µας. Με εκτίµηση το ∆.Σ. του Κέντρου και ο Πρόεδρος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογ ος Βλυχού Μεγ άρων «Ο Άγ ιος Χριστόφορος» ευχαριστεί θερµά την κα. ∆ήµου γ ια την χορήγ ηση νάιλον σακουλών γ ια την ενίσχυση των παραπηγ µάτων που υπάρχουν στο συνοικισµό Βλυχού Μεγ άρων καθώς και γ ια την γ ενικότερη αποδοχή και στήριξη του Συλλόγ ου µας. Με εκτίµηση Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογ ος Βλυχού Μεγ άρων «Άγ ιος Χριστόφορος»

Τρεις φορείς καλούν όλους σε συµµετοχή

ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟ Την Τρίτη 12 του µήνα θα γίνει σύσκεψη στην Ελευσίνα, για την συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα Υπεράσπισης ∆ικαιωµάτων στην Μόρφωση, Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες

Φ

ορείς της Ελευσίνας και Θριασίου Πεδίου, αποφασίζουν να δηµιουργ ήσουν ένα κοινό µέτωπο δράσης στην περιοχή µας, προκειµέν ου να υπάρχει κινητοποίηση κατά της ισοπέδωσης κεκτηµένων, υποβάθµισης υπηρεσιών, απολύσεων και κατά της ανεργ ίας. Στο πλαίσιο αυτό προσανατολίζονται να συγκροτήσουν Επιτροπή Αγώνα Υπεράσπισης ∆ικαιώµατων των πολ ιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα γ ίνει σύσκεψη τοπικών φορέων την Τρίτη 12/11 στις 6.30 µµ στο Πολ ιτιστικό Κέν τρο ∆ήµου Ελ ευσίνας (β’ όροφος) γ ια να λ ηφθούν αποφάσεις. Στην κίν ηση αυτή παίρν ουν µέρος η Α ΄ ΕΛΜΕ ∆υτικής Α ττικής, ο Σύλλογ ος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Α ττικής, το Σωµατείο Εργ αζοµένων στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας, οι οποίοι καλ ούν σωµατεία, συλλόγους, πολ ιτικές κινήσεις, συλλογ ικότητες και εργαζόµεν ους, ν α πάρουν µέρος στην προσπάθεια συν τον ισµού, ν α πάρουν µέρος στην σύσκεψη γ ια την ίδρυση Επιτροπής Αγών α.

Αναφέρουν στο κάλεσµα οι τοπικοί φορείς: «Το µέλλον που µας ετοιµάζουν είναι κάτι παραπάνω από ζοφερό. ∆εν έχ ουµε πολλές επιλογές. Η κυβέρνηση πιστή στις εντολές της τρόικας, της ΕΕ και του ∆ΝΤ ΕΤΟΙΜΑ ΖΕΙ ΝΕΟ ΓΥΡΟ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΑ ΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΟΥΛ ΕΙΑ . Νοσοκοµεία, πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ, ψυχιατρικά νοσοκοµεία, σχολεία, δηµοτικές υπηρεσίες είναι στο στόχαστρο και στη περιοχή µας, στο Θριάσιο πεδίο. Τόσο οι εργ αζόµενοι στον ∆ηµόσιο όσο και οι εργ αζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, είµαστε αν αγκασµέν οι να αντισταθούµε. Οι ανθρώπιν ες αν άγκες δεν µπορούν να πετσοκόβονται γ ια να χωρέσουν στο κρεβάτι του Προκρούστη και της φιλαν θρωπίας. Ο αγών ας γ ια ∆ΩΡΕΑ Ν ΚΑ Ι ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ χωρίς προϋποθέσεις, γ ια ∆ΩΡΕΑ Ν ΠΑΙ∆ΕΙΑ , ΕΝΑ ΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑ Ι ∆ΩΡΕΑ Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ είναι ανά-

Μέσα από το ΠΕΠ Αττικής ολοκληρώθηκε σχολείο µε συνολικό κόστος 1,9 εκατ. Ευρώ

γ κη ζωής και απαίτηση των καιρών. Στους χώρους δουλειάς αλλ ά και στις γειτον ιές, πρέπει να οικοδοµήσουµε ένα ΜΕΤΩΠΟ για να µην κλείσουν οι µονάδες υγ είας, γ ια να µην κλείσει κανένα σχολείο, γ ια να µην ιδιωτικοποιηθεί καµία δηµοτική και δηµόσια υπηρεσία, να µην απολυθεί κανένας εργ αζόµενος, να µην περάσουν νέα µέτρα. Ανταποκρινόµεν οι σε αυτή την ανάγ κη, η Α ΄ ΕΛΜΕ ∆υτικής Αττικής, ο Σύλλογ ος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, το Σωµατείο Εργαζοµένων στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελ ευσίνας, καλούν σωµατεία, συλλόγους, πολ ιτικές κιν ήσεις, συλλογ ικότητες και εργ αζόµενους, να πάρουν µέρος στην προσπάθεια συν τον ισµού των προσπαθειών µας γ ια να φτιαχτεί µια ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡΑ ΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑ ΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η συζήτηση και η συγ κρότηση θα γ ίν ει την Τρίτη 12 Νοέµβρη στις 6:30µ.µ. Στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Ελευσίνας στον 2 ο Ό ροφο».

ολοκλήρω ση δεν ήταν εφικτή λόγω οικονοµικών δυσχ ερειών του Οργ ανισµού Σχολικών Κτηρίων, εντάχ θηκε στο ΠΕΠ Αττικής (Ε ΣΠΑ 2007-2013) και αποπερατώ θηκε τον Ο κτώβριο του 2013. Το συνολικό κόστος ανήλθε περίπου στα 1.900.000 ευρώ. Ο Π εριφερειάρχης Αττικής, στο χαιρετισµό που απηύθυνε τόν ισε, µεταξύ άλλων, ότι «Η Π εριφέρεια Αττικής είν αι υπερήφαν η που χ ρηµατοδότησε µέσα από το Π ΕΠ Αττικής το έργο Είχε µείνει στον «αέρα» λόγω κατασκευής του κτιρίου του 3 ου ∆ηµοτικού Σχολείου, ένα όµορφο κτήριο που στολίζει την περιοχή και θα έλλειψης πόρων του ΟΣΚ στεγ άσει τα πρώτα γράµµατα των παιδιών. Τα παιδιά µας είν αι το µεγ αλύτερο κεφάλαιο που έχουµε και η ελπίδα Τα εγκαίνια µιας καινούργιας σχολικής µονάδας, του 3ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Βάρης πραγµατοποίη- µας γ ια το µέλλον. Ε πεν δύοντας στην Π αιδεία, επεν δύουµε στον πολιτισµό. Ο ι σχολικές µον άδες ανήκουν στα έργ α σαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Παιδείας, που µας κάνουν ιδιαίτερα περήφαν ους, γ ιατί υπηρετούν την Π αιδεία και στεγ άζουν τη µόρφω ση. Συµεών Κεδίκογλου, ο Π εριφ ερειάρχ ης Αττικής, Γ ιάννης Σγουρός και ο ∆ήµαρχ ος Βούλας - Βάρης – Μ ε ορθολογική διαχείριση και αποτελεσµατική καταν οµή των πόρων επιτύχαµε, µε λίγα χρήµατα από το Ε ΣΠΑ, να Βουλιαγµένης, Σπύρος Π ανάς. Το έργο, του οποίου η ολοκληρώ σουµε ένα σηµαντικό έργ ο».


14

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΤΙΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ (κοντά στο κτήµα Εύχαρις). Τ ΙΜΗ 28.000 Ε ΥΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 96 τ.µ. µε 2 υ/δ, κουζίν α- καθιστικό, µπάν ιο, αυτόν οµη θέρµανση και δυο αποθήκες, µε θέα την θάλασσα στον 5ο όροφο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 83 στην Ε λευσίν α. Π ληροφ ορίες στο τηλέφωνο 6983831776 (0412) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2ου ορόφ ου, 90 τ.µ. σε πολυτελή ν εόδµητη πολυκατοικία επί της οδού Αναστ. Γκλιάτη στη Μ αγούλα µε πάρκινγ κ, αποθήκη, ηλιακός, αυτόνοµη θέρµαν ση και συν αγερµός. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945532293 (21.11) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ ΣΤΟ 50 ΧΛΜ ΤΗ Σ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ Σ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝ ΩΝ — ΘΗΒΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ Σ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1200 ΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ 1100 ΕΥΡ Ω ΤΟΝ ΜΗΝΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ 690 9853679. (1711)

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ε λευσίνα (στο κέντρο) διαµέρισµα 40 τ.µ. β΄ ορόφου πλήρως επιπλωµένο µε χολ ,υπνοδω µάτιο, κουζίν α, µπάν ιο, µεγ άλο µπαλκόν ι, αυτόν οµη θέρµαν ση και µπόιλερ. Πληροφ ορίες στο τηλέφωνο 6932307156 (1911)

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο περιφ ραγ µένο ,εντός σχεδίου, στην οδό Καλατζάκου, δίπλα στην οδό Ωκεαν ίδων στην Ε λευσίνα, επιφ άνειας 1.100 τ.µ. Τιµή λογ ική. Π ληροφ ορίες στα τηλέφωνα 2102286541 και 6972641784 (2211) ΖΗΤΟΥ ΝΤΑΙ κοπέλες, γ ια την κάλυψη θέσεων παραγωγής καφ έ του καταστήµατος «STATE CO FFEE CO » Ε λευσίν ας. Ε µπειρία επιθυµητή, φωτογ ραφία απαραίτητη. Αποστολή Βιογ ραφικού στο email: statecoffee_el@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942807545 και 6937494104 (0512)

ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ «ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ∆ΕΝ ∆ ΕΧΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ∆ ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΧΑ, ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ, ΕΩΣ ΟΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟΥΣ Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟ ΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ κλπ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ∆ΕΧΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ».

Υπεύθυνο κ αταστήµατος-Πωλητή ζητά εταιρία πώλησης Α υτοκινήτων γ ια το Νέο της κατάστηµα στα Μέγ αρα Α ττικής. Προφίλ Υποψηφίου: Άν δρας ηλ ικίας 30-40 ετών Άν εση στην επικοιν ων ία Προϋπηρεσία στον χώρο των Πωλ ήσεων Προϋπηρεσία στον χώρο των Πωλ ήσεων του Α υτοκιν ήτου, Επιθυµητή Βασικές γνώσεις Excel, windows, internet ∆υν ατότητα εργ ασίας σε ωράριο καταστηµάτων ·∆ιπλώµατος οδήγ ησης αυτοκινήτου Γνώσεις Αγγλ ικών σε καλό επίπεδο Γνώσεις Ισπαν ικών επιθυµητή Η εταιρία προσφέρει: Ικαν οποιητικές αποδοχές Bonus Παραγ ωγ ικότητας Α σφάλ ιση Εκπαίδευση Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Κιν ητό τηλ έφων ο Α ποστολή βιογ ραφικού στο email:npantaz@tee.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης Τηλ: 2105537236 fax : 2105537268 E-mail : prom@elefsina .gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤ ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» Κ.Α. Πίστωσης: 20.6671.0005 Ελευσίνα, 07/11/2013 Αρ.Πρωτ.Οίκ .: 32125/ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας : ∆ιακηρύσσει Πρόχειρο ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγω νισµό, σύµφωνα µε την 507/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤ ΙΚΩΝ Γ ΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ». Η συνολική ε νδεικτική δαπάνη έ χει προϋπολογισθεί στο ποσό των 34. 944,30 €, συµπεριλαµβα νοµένου και του ΦΠΑ , σύµφω να µε τη ν υπ’ αριθ. 158/2013 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε νόµιµα. Στον διαγωνισµό θα πρέπει να προσδιορίζεται ποσοστό έκπτωσης επί

της τιµής µονάδος όπως αναφέρεται στον ενδει κτικό προϋπολογισµό της ανωτέρω τε χνι κής περιγραφής σε κάθε ένα από τα είδη που αναφέρονται στην α νωτέρω περιγραφή . Ο διαγωνισµός θα γίνει την 15/11/2013 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 09. 00 σ το ∆ηµαρχείο Ελευσίνας , που βρίσκεται στην διεύθυνση Χατζηδάκη και ∆ήµητρος, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα , νοµικά πρόσωπα κάθε µορφής , συνε ταιρισµοί , ενώσεις προµηθευτών , Έλληνες πο λίτες ή πολίτες χωρώ ν µελώ ν της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν α απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού και στον Ενιαίο Κώδικα Προµηθειών Ο.Τ.Α. Εγγύηση συµµετο χής ορίζεται το ποσόν των 1.420,00 €. Πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γεώργιος Τσουκαλάς

Όχι λειτουργία καταστηµάτων την Κυριακή Αργία… ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Η ΓΣΕΕ στηρίζει την Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων στον αγ ώνα της ΣΤΗΝ « ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Η

ΓΣΕΕ στηρίζει τον αγ ώνα της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που αντιδρά στην απαράδεκτη κυβερνητικ ή απόφαση γ ια άνοιγ µα των καταστηµάτων και τις Κυριακές µε το πρόσχηµα της εν ίσχ υσης της αγοραστικής κίν ησης. Ό πως σηµειώνει η ΓΣΕΕ στην αν ακοίν ωσή τους: «Αν γ ια την Κυβέρν ηση το λουκέτο στα καταστήµατα οφείλεται στην έλλειψη χρόνου από την πλευρά των καταναλωτών, αρν είται γ ια ακόµη µια φορά ν α δει την πραγµατικότητα, που δεν είν αι άλλη: από µια χώρα µε ενάµιση εκατοµµύριο ανέργους, µια κοινων ία εξαθλιωµένη από τα χαράτσια και την φοροεισπρακτική πολιτική της και καταναλωτές που αδυνατούν να καλύψουν ακόµα και τις βασικ ές ανάγ κες τους. Μια τέτοια κίνηση το µόνο που θα επιφέρει είναι να ανακατανείµει τον τζίρο προς όφελος των ολίγων και των ισχυρών, να αυξήσει τα λ ουκέτα στο µικροµεσαίο εµπόριο και ν α οδηγ ήσει στην αν εργ ία ακόµη περισσότερους εµποροϋπαλλήλους», αν αφέρει µεταξύ άλλων η ΓΣΕΕ.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ 210 5543682

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ Σ ΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ-

ΕΛΕΥΣΙΝΑΜΑ Ν∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΑΛΑΡΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.

ΤΗ Λ. 210 5555476 ΚΙΝ 697449405 05 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 8 Νοεµβρίου + Συν Α ρχιστρατήγ ων Μιχαήλ και Γαβριήλ και λοιπών Α σωµάτων ∆υνάµεων

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΜΙΧΑ ΗΛΟΥ Α ΡΙΣΤΗ - ΓΑ ΒΡΙΕΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΟΣ 54 210-5549968 Μ ΕΓΑΡΑ

ΛΑ ΓΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ Γ.ΧΑ ΤΖΗ 24 2296028100

Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Αγιασµός στο υπό ανέγερση κτίριο ΚΥΡΙΑΚΗ 10-11-13

του ∆ηµ. Αναψυκτηρίου Οινόης Ο Επίσκοπος πρωτ. Μεγάρων και Σαλαµίνος ∆ωρόθεος τέλεσε τον αγιασµό, παρουσία του ∆ηµάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας κ. Γ. ∆ρίκου

Έ

γ ινε η τελετή του αγ ιασµού του «θεµέλιου λίθου» του κτιρίου του Α ναψυκτηρίου Οινόης που αναγ είρει ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας. Η τελ ετή έγ ινε το Σάββατο 2 Νοεµβρίου, από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο πρωτ. Μεγ άρων και Σαλαµίνος (Ελευσίνος) κ.κ. ∆ωρόθεο, παρουσία του ∆ηµάρχου, στελεχών της ∆ηµοτικής Α ρχής και κατοίκων . Α πό το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου µας έγ ιναν γν ωστά τα εξής:

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

«Η αγ άπη γ ια τον τόπο και τους νέους, ώθησε τον ∆ήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλ ίας κ. Γεώργ ιο ∆ρίκο, σε συν εργ ασία µε τους δηµοτικούς υπαλλήλους του, που τρέφουν ξεκάθαρη επιθυµία γ ια δουλειά στην δηµιουργ ία νέου αναψυκτηρίου στην περιοχή της Οινόης. Μετά από πυρετώδεις ρυθµούς εργ ασιών και προετοιµασίας, τα εγ καίνια του, πραγ µατοποιήθηκαν το Σάββατο 2 Νοεµβρίου, παρουσία του ∆ηµάρχου ΜάνδραςΕιδυλλίας κ. Γεωργ ίου ∆ρίκου που τοποθέτησε το θεµέλιο λίθο, µετά του Επισκόπου Ελευσίνας κ.κ. ∆ωρόθεου. Εκεί, υποδέχ τηκαν τους συµπολ ίτες και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της Οινόης σε ένα χώρο που σε λίγ ους µόνο µήνες θα είναι

έτοιµος να φιλοξενήσει και να καλύψει τις ανάγ κες των πολιτών του. Η ∆ηµοτική Α ρχή, θα εξακολουθήσει ν α κάν ει παρεµβάσεις γ ια την αισθητική βελτίωση των γ ειτον ιών , µε αµείωτη έν ταση προκειµένου οι κάτοικοι ν α µπορούν ν α απολαµβάνουν ένα όµορφο περιβάλλον ». Σύµφων α µε τον ∆ήµο, µεταξύ άλλων, το παρόν έδωσαν ακόµα, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργ ιος Σαµπάνης, οι κ. Α ντιδήµαρχοι Α θανάσιος Τώρος και Μελέτης Α δάµ, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μάριος Βασιλείου, ο πρόεδρος Κ.Ε.∆Η.ΜΕ κ. Γιάννης Λ ινάρδος, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµοβυλος Οινόης κ.∆ηµήτρης Μ πέκας, η πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κα. Κων/να Μπεθάνη, ο πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ.Γιάννης Μεϊντάνης , η πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου ∆ηµοτικ ής Ενότητας Βιλιών, κ. Ξανθή Ρούσση-Παππά.


16

Π αρασκευή 8 Ν οεµβρίου 2013

Νέα προσφορά µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας Γ. ∆ρίκου 200 πακέτα µε φουρνιστά κράκερ και ατοµικούς χυµούς για τα παιδιά του Ειδικού Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού σχολείου Ελευσίνας

Σ

ύµφωνα µε τον ∆ήµο και εν ηµερωτικό δελ τίο: «Ο ∆ήµαρχ ος Μαν δρας-Ειδυλλ ίας κ. Γεώργ ιος ∆ρίκος, δείχν οντας γ ια µια ακόµα φορά την ευαισθησία που διακατέχ ει τον ίδιο και την δηµοτική αρχή γ ια τις ευαίσθητες κοινων ικές οµάδες µε πρωτοβουλ ίες, στέκεται στο πλ ευρό των ατόµων µε αναπηρία.

Σε συνεργασία µε την υπεύθυν η ατόµων µε αν απηρία κ. Κων σταν τίν α Στρατή και Πρόεδρο του Ειδικού Σχ ολ είου βρέθηκαν την Πέµπτη 7 Νοεµβρίου, στο πλευρό των µαθητών του Ειδικού Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού σχολ είου Ελευσίνας προσφέρον τας τους είδη σίτισης όπως κρουασάν , γ κοφρέτες, 200 πακέτα µε φουρν ιστά κράκερ και ατοµικούς χ υµούς.

Για τον δήµαρχο Μάν δρας-Ειδυλλ ίας κ. Γεώργ ιο ∆ρίκο, η έµπρακτη βοήθεια της Πολ ιτείας, απέναν τι στα προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν τα άτοµα αυτά στην καθηµεριν ότητα τους βρίσκεται στο επίκεντρο στοχ ευόµενων δράσεων γ ια την µέγ ιστη δυνατή ωφέλ εια τους, συµβάλλ οντας παράλλ ηλα στην ισότιµη αν τιµετώπιση από την κοινων ία των ατόµων αυτών .»

Epikairothta 20131108