Page 1

ΕΤΟΣ 18ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4192 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Σειρά ερωτηµάτων για την µεταφορά του Εσπερινού Γυµνασίου – Λυκείου

από την Μάν ρα στην Ελευσίνα Κάνουν σαφές όµως ότι η µεταφορά αυτή θα πρέπει να είναι οµαλή όπως και η εύρυθµη λειτουργία του Εσπερινού, ζητώντας παράλληλα ενέργειες για να ανεγερθεί κτίριο Σελί α 6

ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Καυτά προβλήµατα καθηγητών και

σχολείων, τέθηκαν στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Αττικής Σελίδα 2

Σελί α 3

∆ήµαρχος Γ. Τσουκαλάς:

«Η εξέλιξη

είναι βαρύνουσας σηµασίας, εµείς

θα κάνουµε ό,τι είναι υνατόν να είναι η συνέχεια επιτυχής»

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο επικεφαλής συνδυασµού «Ένωση Πολιτών» Γρηγόρης Σταµούλης:

Καλεί

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ σε συγκέντρωση Ανοίγει για 7η χρονιά τις πύλες του ο θεσµός του Ανοικτού Πανεπιστηµίου του ∆ήµου στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο στις 4 Νοεµβρίου Σελί α 5

Χαµηλότοκα δάνεια σε αγρότες της ∆υτικής Αττικής µέσω των υποκαταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς

ΠΕΑΕΑ ΚΑΙ ∆ΣΕ:

Περίπατος ιστορικής µνήµης

στην Ελευσίνα Σε περιοχές που έδρασε η Εθνική Αντίσταση κατά των Γερµανών Ναζί Σελ. 10

Σελ. 13

στο «Στρατουδάκειο»

Πολιτιστικό Κέντρο στις 6 Νοεµβρίου, για το µέλλον του ∆ήµου Μεγαρέων Σελ. 16


2

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Σειρά καυτών προβληµάτων καθηγητών και σχολείων, τέθηκαν στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Αττικής

Κ

αυτά θέµατα που αφορούν τα δηµόσια σχολεία, έθεσαν στο Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, οι καθηγητές εκπρόσωποι των Ενώσεων Λ ειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής, σε συν άντηση που είχαν µαζί του. Στο πλαίσιο της συνάντησης των καθηγητών µε τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή, έγινε συγκέντρωση διαµαρτυρίας καθηγητών και από τις ΕΛΜΕ της ∆υτικής Αττικής, έξω από την ∆ιεύθυνση. Ο ∆ιευθυντής απάντησε σε ερωτήµατα που τέθηκαν όµως στην ουσία δεν κάλυψε το σύνολο των προβληµάτων - αιτηµάτων. Μ εταξύ άλλων έκανε σαφές ότι µείωση τµηµάτων σε 20 παιδιά το τµήµα δεν µπορεί να γίνει αυτή την στιγµή, λόγω οριακής κατάστασης. Έ κανε λόγο για διευθέτηση άλλων θεµάτων που αφορούν τον κλάδο των εκπαιδευτικών, όπως η αποφυγή αποσπάσεων σε σχολεία εκτός Αττικής. Επίσης έκαν ε γνωστό ότι θα γίνει κατόπιν του αιτήµατος των καθηγητών, επίσηµη ανακοίνωση όλων των κενών σε σχολεία της Αττικής, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν που θα πάνε. Οι εκπαιδευτικοί δεν καλύφθηκαν από το σύνολο των εξηγήσεων καθώς τονίζουν χαρακτηριστικά : «Είναι προφανές ότι ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής δεν απάντησε στην ουσία των προβληµάτων που του θέσαµε, παρ’ όλη την προσπάθεια να διαχειριστεί την κατάσταση που έχ ει διαµορφωθεί µε πνεύµα συνεργασίας. ∆εν θα µπορούσε άλλωστε να απαντήσει επί της ουσίας στα προβλήµατα αυτά, αφού προκαλούνται απ’ την πολιτική που εφαρµόζει η κυβέρνηση σε συνεργασία µε την τρόικα (ΕΕ -∆ΝΤ).». Το δελτίο Τύπου των ΕΛ ΜΕ Αττικής αναφέρει: «Την Τετάρτη 16/10/2013 οι ΕΛΜΕ Α’Αθήνας, Β΄Αθήνας, Γ΄Αθήνας, Ε ΄Αθήνας, Ζ΄ Αθήνας, Ε΄Αν. Αττικής, ∆΄ Αν. Αττικής, Ν . Αθήνας, Καλλιθέας-Ν. Σµύρνης-Μοσχάτου, Α’ ∆υτ. Αθήνας Β΄∆υτ. Αθήνας, Γ ΄∆υτ. Αθήνας, Άνω Λ ιοσίων- ΖεφυρίουΦυλής, Α΄ ∆υτ. Αττικής (Ελευσίνας), Πειραιά, µετά από κοινή τους απόφαση, που ήταν αποτέλεσµα της κοινής τους σύσκεψης συντονισµού στις 8/10/2013, πραγµατοποίησαν συγκέντρωση-παράσταση στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α/µιας και Β/µιας Εκπαίδευσης Αττικής. Στην συνάντηση µε τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης εκτός απ’ τους εκπροσώπους των ΕΛΜΕ, συµµετείχε και αντιπροσωπία του ∆Σ της ΟΛΜΕ. Στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης θέσαµε ότι το Υπ. Παιδείας µε την πολιτική του «κατασκευάζει» τεχνητά πλεονάσµατα, τα οποία προκύπτουν από την αύξηση του ωραρίου, την αύξηση του αριθµού των µαθητών στα τµήµατα και τις κατευθύνσεις, τη διάλυση των υποστηρικτικών δοµών, την υποχρέωση των αδυνατούντων συναδέλφων να µπουν στη τάξη µε πλήρες ωράριο και τις αυξοµειώσεις των ωρών κάθε ειδικότητας στο αναλυτικό πρόγραµµα.

Κατά την συνάντηση εκπροσώπων των ΕΛΜΕ

(µεταξύ των οποίων και από ΕΛΜΕ ∆υτικ ής Αττικής)

ενώ πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το κτίριο ηση των εκπαιδευτικών που πλεονάζουν σε θεσµούς ενισχυτικής διδασκαλίας και διοικητικές θέσεις, για την κάλυψη εκπαιδευτικών που δεν θα µπορέσουν να καλύψουν εκπαιδευτικό ωράριο και µ’ αυτό τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να µετακινηθούν εκτός Περιφέρειας Αττικής. Μας ενηµέρωσε επίσης ότι η τροπολογία του Υπουργείου Π αιδείας για τις οργανικές θέσεις (όλοι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν οργανικές θέσεις σε σχολική µονάδα) µάλλον δεν θα κατατεθεί στη Βουλή γιατί υπάρχουν αντιδράσεις.

Την έγκριση των ολιγοµελών τµηµάτων στις ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Την λειτουργία της Β’ τάξης του Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας στα ΕΠΑΛ και την παράταση της προθεσµίας εγγραφής των µαθητών που επιθυµούν να εγγραφούν στη Β’ τάξη του τοµέα Εφαρµοσµένων Τεχνών για να προλάβουν να ενηµερωθούν οι µαθητές. Η απάντηση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή ήταν ότι δεν είναι δυνατόν να µειωθεί ο αριθµός των µαθητών ανά τάξη, όχι µόνο γιατί υπάρχει συγκεκριµένη απόφαση για τα όρια αυτά , αλλά και γιατί υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στον κλάδο ΠΕ04 (Φυσικών Επιστηµών), αλλά και οριακή κατάσταση στον κλάδο ΠΕ03 (Μαθηµατικών). ∆ήλωσε ότι µια µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τάξη θα προκαλούσε αύξηση των κενών σ’ αυτούς τους κλάδους. Παράλληλα υποσχέθηκε ότι θα δει ευµενώς µια µείωση του αριθµού µαθητών σε τµήµατα κατευθύνσεων που δεν δηµιουργούν κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Για τα τµήµατα ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ υποσχέθηκε να εγκρίνει τα ολιγοµελή τµήµατα κατά περίπτωση αν αυτά δεν δηµιουργούν κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Για την λειτουργία του τοµέα Υγείας Π ρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών των ΕΠΑΛ δήλωσε ότι δεν έχ ει καµιά αρµοδιότητα στα θέµατα αυτά.

Β) Γ ια τις µετακινήσεις εκπαιδευτικών που πλεονάζουν. Του θέσαµε: ∆ιαφωνούµε απόλυτα µε τις αναγκαστικές αποσπάσεις-µετακινήσεις εκπαιδευτικών. Οι µετακινήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα, ακόµη και µετά από «αιτήσεις» (αναγκαστικές ή όχι) των ίδιων των εκπαιδευτικών έχουν γίνει µε αδιαφανή τρόπο. Απαιτήσαµε να ανακοινωθούν αναλυτικά τα κενά ανά ∆ιεύθυνση, Σχολείο και κλάδο και οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να καλύψουν αυτά τα κενά από άλλες ∆ιευθύνσεις να επιλεΌλα τα παραπάνω δυσκολεύουν πολύ την εκπαι- γούν απ’ το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Περιφερειαδευτική διαδικασία µε άµεσα θύµατα τους µα- κής ∆ιεύθυνσης (ΑΠΥΣ∆Ε ), µε διαφανείς διαδικασίες θητές και τις οικογένειές τους, ποιο πολύ των και µε βάση τα µόριά τους. Κανένας άλλος εκπαιοικονοµικά αδύνατων κοινωνικών στρωµάδευτικός να µη µετακινηθεί. των, που οδηγούν στην αλµατώδη αύξηση της εγκατάλειψης του σχολείου από τους µαθητές. Ο Περιφερειακός διευθυντής έκανε µια ενηµέρωΕ πίσης δηµιουργούν ένα απίστευτο κλίµα εργα- ση για τα πλεονάσµατα εκπαιδευτικών ανά σιακής ανασφάλειας στους εκπαιδευτικούς µιας διεύθυνση και κλάδο και τον σχεδιασµό της Π εριφεκαι πολλοί θα κληθούν να µετακινηθούν ανα- ρειακής ∆ιεύθυνσης για την κάλυψη αντίστοιχων γκαστικά σε άγνωστους προορισµούς προκει- κενών άλλων διευθύνσεων. Μάλιστα είχε ήδη µένου να καλύψουν ωράριο, µε ότι αυτό σηµαί- σταλεί άτυπο έγγραφο από συνεργάτη του Περινει για τον οικογενειακό και οικονοµικό τους προφερειακού διευθυντή, χωρίς την υπογραφή γραµµατισµό στις σηµερινές συνθήκες διάλυσης των του, µε email για την υλοποίηση αυτού του σχεδιαεισοδηµάτων τους. σµού, που καλούσε τους ∆ιευθυντές εκπαίδευΗ κατάσταση αυτή οδηγεί σε συνθήκες διάλυ- σης να στείλουν ονόµατα εκπαιδευτικών σε σης του ∆ηµόσιου σχολείου. συγκεκριµένες ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, (Η Ποιο ειδικά του Θέσαµε: εν έργεια αυτή από µόνη της είναι παράνοµη). Τελικά υποσχ έθηκε να ανακοινωθούν κενά για Α) Για τα τµήµατα των µαθητών και τη λειόλη την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση και να γ ίνει η τουργία των σχολείων διαδικασία κάλυψής τους όπως απαιτήσαµε. ∆ήλωσε Την µείωση του ανώτερου ορίου µαθητών στα όµως ότι αν δεν καλυφθούν µ’ αυτό τον τρόπο τα τµήµατα µε όριο τους 20 µαθητές που είναι η κεν ά θα µετακινηθούν υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί πρόταση του κλάδου. Π οιο ειδικά αυτή η µείωση να για τον σκοπό αυτό. ξεκιν ήσει απ’ τις κατευθύνσεις γιατί είναι αδύναΕ πίσης δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει την τροπολοτον να πραγµατοποιηθεί ουσιαστική διδασκα- γία που έχ ει κατατεθεί στη Βουλή απ’ το Υλία µε 27 και 30 µαθητές. πουργείο Παιδείας και προβλέπει την αξιοποί-

Γ) Γ ια τους εκπαιδευτικούς που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας. Του θέσαµε: Ε ίναι απαράδεκτο να επιβάλλουµε εκπαιδευτικούς που αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα υγ είας να διδάσκουν µε πλήρες ωράριο στο όνοµα ότι δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο που να ρυθµίζει αυτό το ζήτηµα. Αυτό δεν βοηθάει ούτε τους ίδιους στην αντιµετώπιση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν, απεναντίας επιδεινώνεται η κατάστασή τους, αλλά επιδεινώνει την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, µε αποτέλεσµα να θίγονται και οι µαθητές. Ζητήσαµε να αποδεχθεί την µείωση ωραρίου εκπαιδευτικών µε προβλήµατα υγείας, που πιστοποιούνται µε επίσηµα έγγραφα και µετά από πρόταση των υπηρεσιακών συµβουλίων (ΠΥΣ∆Ε ) των ∆ιευθύνσεων που υπηρετούν. Ο Περιφερειακός διευθυντής υποσχέθηκε να δει αυτό το µεγάλο πρόβληµα µε ιδιαίτερη ευαισθησία.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα:

∆) Για το Παρουσιολόγιο. Του θέσαµε: Ε ίναι απαράδεκτη η εφαρµογή του παρουσιολογίου αφού οι εκπαιδευτικοί πιστοποιούν την παρουσία τους τόσο στο σχολείο όσο και στην τάξη µε την υπογραφή τους στα βιβλία απουσιών και στα βιβλία ύλης. Η εφαρµογή παρουσιολογίου έχει στόχο την τροµοκράτηση των συναδέλφων και την υλοποίηση της υποχρεωτικής παρουσίας των εκπαιδευτικών στο σχολείο 8πµ έως τις 2µµ, την στιγµή που ο νόµος 1566/1985 είναι σαφής και σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρ. 20 του ίδιου νόµου, «κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παραµέν ει υποχρεωτικά στο σχολείο πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι πάνω από έξι ώρες την ηµέρα και µέχρι 30 ώρες την εβδοµάδα». Ο Περιφερειακός διευθυντής απάντησε ότι το παρουσιολόγιο έρχ εται να απαντήσει στις περιπτώσεις εκείνες που εκπαιδευτικοί απουσιάζουν µήνες από το σχολείο τους ενώ συνεχ ίζουν να πληρώνονται. Του απαντήσαµε ότι το θέµα αυτό δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς και την εργασία τους αλλά τη λειτουργία της ∆ιοίκησης και δεν µπορεί πιθανά τέτοια µεµονωµένα περιστατικά, που προφανώς είναι καταδικαστέα, να καθορίζουν όλους τους εκπαιδευτικούς. Η απάντηση στις παρατηρήσεις µας ήταν ότι σε καµιά περίπτωση το παρουσιολόγιο των εκπαιδευτικών δεν θα καθορίσει την υποχρεωτική παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο 8πµ έως τις 2µµ Να σηµειώσουµε ότι στην αρχή της συνάντησης διαµαρτυρηθήκαµε έντονα για την ισχυρή παρουσία της αστυνοµίας κάθε φορά που οι εκπαιδευτικοί κινητοποιούνται στην Περιφερειακή διεύθυνση Αττικής. Ε ίναι προφανές ότι ο Π εριφερειακός ∆ιευθυντής δεν απάντησε στην ουσία των προβληµάτων που του θέσαµε, παρ’ όλη την προσπάθεια να διαχειριστεί την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε πνεύµα συνεργασίας. ∆εν θα µπορούσε άλλωστε να απαντήσει επί της ουσίας στα προβλήµατα αυτά, αφού προκαλούνται απ’ την πολιτική που εφαρµόζει η κυβέρνηση σε συνεργασία µε την τρόικα (ΕΕ -∆ΝΤ). Μόνο ο δρόµος του συλλογικού αποφασιστικού αγώνα για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής κυβέρνησης –Ε.Ε - ∆ΝΤ, αποτελεί απάντηση. Η ατοµική και συντεχνιακή λύση δεν αποτελεί σωτηρία για κανέναν», αναφέρει το δελτίο Τύπου των ΕΛ ΜΕ Αττικής.

Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» ΥΠΕΚΑ:

ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ήµαρχος Γ. Τσουκαλάς: «Η εξέλιξη είναι βαρύνουσας σηµασίας,

εµείς θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν να είναι συνέχεια επιτυχής»

Η

Ενοποίηση των Α ρχαιολογ ικών Χώρων είναι έν α όραµα γ ια την ιστορική πόλη της Ελευσίνας, στο οποίο η ∆ηµοτική Α ρχή δίνει µεγ άλη βαρύτητα τα τελ ευταία χ ρόν ια σε συνεργ ασία µε άλλους φορείς να το επιτύχει. Η εν εργοποίηση της κατασκευής της ενοποίησης των Μνηµείων, θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς και σηµαντικό βήµα της ανάδειξης της ιστορίας της Ελευσίνας, σε συνάρτηση µε την αρχ ή στην εδραίωση της τουριστικής προώθησης. Οι ενέργ ειες του ∆ήµου και λοιπών φορέων απέδωσαν καρπούς καθώς πριν λ ίγες µέρες το Υπουργείο ΠΕΚΑ µέσω του «Πράσινου Ταµείου» ανακοίνωσε χρηµατοδότηση του πλαισίου της µελέτης ενοποίησης των Α ρχαιολογ ικών Χώρων Ελευσίνας µε περίπου 31.000 Ευρώ χρηµατοδότηση. Α ποτελεί την αρχή γ ια να ξεκινήσει η σταδιακ ή προετοιµασία της υλ οποίησης του µεγ άλου σχεδίου στην πόλ η της ∆ήµητρος. Βεβαίως ο δρόµος που απαιτείται είναι µακρύς και κυρίως θα πρέπει ν α εξασφαλ ιστούν ν έα κον δύλ ια που θα οδηγ ήσουν στην εφαρµογ ή της µελ έτης µε την ανάπλ αση των χώρων και την ενοποίησή τους. Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργ ος Τσουκαλάς µιλ ών τας στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ » χ αιρέτισε µε ικανοποίηση το γεγ ονός. «Η εξέλιξη είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσας σηµασίας και αποτελεί την αρχή σε µια µεγ άλη και σηµαντική προσπάθεια γ ια την πόλη της Ελευσίνας. Ως ∆ηµοτική Α ρχή θα κάνουµε ότι απαιτείται γ ια επιτευχθεί η συνέχεια µε επιτυχία».

Ο ∆ήµος Ελευσίνας Ο ∆ήµος Ελ ευσίν ας σχ ετικά µε την χρηµατοδότηση της µελέτης πλαισίου εν οποίησης των Αρχ αιολογ ικών Χώρων από το «Πράσινο Ταµείο» (ΥΠΕΚΑ ) αναφέρει σε δελ τίο Τύπου: «Ένα ακόµη οραµατικό και πολυσήµαν το γ ια την Ελ ευσίν α έργο δροµολογ είται. Πρόκειται γ ια την ενοποίηση των αρχαιολογ ικών της χώρων και µνηµείων. Μετά από συντον ισµέν ες ενέργειες του ‘‘∆ιαζώµατος’’ (Πρόεδρος Σταύρου Μπένου) της Εν οποίησης Α ρχαιολογ ικών Χώρων Α .Ε (πρόεδρο την Ντόρα Γαλ άνη της αρχαιολογ ικής υπηρεσίας) µε την προϊσταµέν η Κα Πόπη Παπαγγ ελή, της

Αν τιπεριφερειάρχ ου ∆υτικής Α ττικής Κ Σταυρούλας ∆ήµου και του ∆ήµου Ελευσίνας δια του ∆ηµάρχου Γ. Τσουκαλά διαµορφώθηκε ο οδικός χάρτης γ ια την υλοποίηση αυτού του έργ ου. Πρώτος σταθµός η µελέτη πλαίσιο γ ια την ενοποίηση των Α ρχαιολογ ικών Χώρων που µε µεγ άλη ικανοποίηση διαπιστώσαµε ότι χρηµα-

τοδοτείται απ’ το Πράσινο Ταµείο. Ως ∆ηµοτική Αρχ ή θα κάνουµε ότι είναι δυν ατόν ώστε η συν έχεια ν α είναι το ίδιο επιτυχ ής.»

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr


4

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Τα νέα µέλη αποφάσισαν και εξέλεξαν:

ΠΟΕ – ΟΤΑ :

Καλεί σε 3ωρη στάση εργασίας

Ποιοί είναι οι κορυφαίοι τους εργαζόµενους της Νοµαρχιακής Επιτροπής σε ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής ΣΥΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής Υποδοχή τ ων Σχολικών Φυλάκων Θεσσαλονίκης και πορεία µε κατ άληξη τ ην Βουλή κατ ά τ ων απολύσεων και τ ης διαθεσιµότ ητας

Σ

ε τρίωρη στάση εργ ασίας καλεί σήµερα τους εργ αζόµενους στους ∆ήµους της ∆υτικής Α ττικής η ΠΟΕ ΟΤΑ . Σχετικό κάλ εσµα έχ ει αποσταλεί ήδη στους συν δικαλ ιστικούς φορείς των ∆ηµοτικών Υπαλλήλων της περιοχής, µε στόχο την µαζική συµµετοχ ή, πράγµα που θα καταγ ραφεί αν συµβεί σήµερα. Στόχος να συγ κεντρωθούν όλοι οι εργ αζόµενοι ∆ήµων της Α ττικής, µπροστά στην ΕΡΤ στην Λ . Μεσογ είων και ν α υποδεχ θούν τους σχολ ικούς φύλακες από την Θεσσαλον ίκη, που θα φτάσουν στην Α θήν α κάνον τας πεζή πορεία διαµαρτυρίας 500 χ ιλ ιοµέτρων ! Α πό εκεί θα γ ίν ει πορεία και συγ κέντρωση µπροστά στην Βουλ ή κατά των απολ ύσεων και διαθεσιµότητας. Αν αφέρει η ΠΟΕ ΟΤΑ: «Η Εκτελ εστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α . στο πλαίσιο των παρεµβάσεων της και στη συνέχ ιση των πολύµορφων αγων ιστικών κινητοποιήσεων της ενάντια στις διαθεσιµότητεςαπολύσεις, στάθηκε αρωγ ός από την πρώτη στιγ µή στους «µαραθωνοδρόµους» Σχολικούς Φύλακες του Νοµού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχον τας ξεκινήσει µε τα πόδια από την Θεσσαλονίκη φτάνουν σιγ ά-σιγ ά στον τελικό τους προορισµό που είν αι η Α θήνα. Προκειµένου στην τελ ική ευθεία αυτής της «µαραθών ιας» δια-

δροµής τους ν α βρίσκον ται µαζί τους ΟΛ ΟΙ οι εργ αζόµενοι στην Τοπική Α υτοδιοίκηση, η Εκτελεστική Επιτροπή της Οµοσπον δίας αποφάσισε την προκήρυξη 3ΩΡΗΣ ΠΑ ΝΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΗΣ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ, από τις 10.00 το πρωί έως τη 1.00 το µεσηµέρι την ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013. Α πευθύνει πρόσκλ ηση σε όλους τους εργ αζόµενους στην Τοπική Α υτοδιοίκηση να συµπορευθούν µαζί µε τους Σχολικούς Φύλακες στον τελ ικό προορισµό τους που είναι η Βουλ ή. Αφετηρία της πορείας των Σχολικών Φυλάκων και των εργ αζοµένων στην Τοπική Α υτοδιοίκηση θα είναι το Ραδιοµέγ αρο της Ε.Ρ.Τ. (Μεσογ είων 434-Αγ ία Παρασκευή) στις 10.00 το πρωί, από όπου θα συµπορευτούµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ προς την Πλ ατεία Συν τάγ µατος. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α . καλεί όλους τους εργ αζόµενους στην Τοπική Α υτοδιοίκηση της Περιφέρειας Α ττικής να συµµετέχουν µαζικά στην 3ΩΡΗ ΠΑ ΝΑ ΤΤΙΚΗ ΣΤΑ ΣΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ (10.00 έως 13.00) την ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 και να συµπορευτούµε από την Ε.Ρ.Τ. µέχρι την Πλατεία Συντάγ µατος γ ια να στείλουµε το µήνυµα κατά των διαθεσιµοτήτων- απολύσεις. Θα αγων ιστούµε µέχ ρι την ανατροπή των σχ εδίων της µν ηµον ιακής κυβέρν ησης και έως οι διαθεσιµότητες-απολ ύσεις µείνουν στα χ αρτιά.»

Τ

ην Κυριακή 13 Οκτωβρίου πραγ µατοποιήθηκε η 1η Νοµαρχιακή Συνδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ ∆υτικής Α ττικής, όπου συζητήθηκαν ο απολογ ισµός της απερχόµενης Ν.Ε και η εισήγ ηση µε βάση την οποία τέθηκαν οι προγ ραµµατικοί στόχοι της επόµενης περιόδου. Να σηµειώσουµε ότι σύµφων α µε το δελ τίο Τύπου της ΝΕ: «Η διαδικασία κορυφώθηκε µε την εκλογ ή του νέου οργ άνου το οποίο αποτελεί-

ται από 23 µέλη καθώς και µε την εκλ ογή των αντιπροσώπων γ ια την Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή Α ττικής. Η εκλογ ική διαδικασία αν έδειξε ως µέλ η της Νοµαρχ ιακής Επιτροπής τους/τις εξής: Βασιλείου Γιάννη Πέππα Νίκο Βάβουλα Κώστα Κανελλόπουλο Γιώργ ο Κωνσταντόπουλο Περικλή Μειµαράκη Γιάννη Νίκα Σπύρο Τσιαντό Νίκο Ζερβού Ντίνα Ρούση Ντίνο

Φαρµάκ η Ταξιάρχη Λ ουµνιώτη Κώστα Παπαντώνη Κώστα Στρατούρη Γιώργ ο Τσοπελάκη Γιώργ ο Γιακουµάτου Α γγ ελική ∆εδούση Ελένη Παππά Γιώτα Μπισµπιρούλα Μαρία Ρεπούσκ ου Βούλα Ματρακούκα Κατερίνα Ψιµούλη Χρυσούλα

ΖΑ: «Την Κυριακή 20 Οκτώβρη αφού συγ κροτήθηκε σε σώµα η νέα Ν.Ε ∆υτ. Α ττικής, εξέλεξε νέο Συντονιστή τον Νίκο Πέππα, Α ν απληρωτή Συν τον ιστή τον Ντίνο Ρούσση καθώς και νέο Γραφείο Ν.Ε. Η σύν θεση του νέου Γραφείου έχει ως εξής:

Πέππας Νίκος Ρούσης Ντίνος Βασιλείου Γιάννης Βάβουλας Κώστας Τσιαντός Νίκος Παπαντώνης Κώστας Να τον ιστεί ότι σύµφων α µε την ΝΕ ΣΥΡΙ- Νίκας Σπύρος

Α ντιπρόσωποι γ ια την ΠΣΕ εκλέχθηκαν οι: Πέππας Κώστας Μοναχολίας Ηλίας

Ενδιαφέρει τους αγρότες

Ενισχύσεις µε πρόσκληση

κληρονόµων δικαιούχων αγροτών

Υ

πεγ ράφη από τον Υπουργ ό Αγ ροτικής Α νάπτυξης Α θανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση έγ κρισης της πρόσκλ ησης κληρονόµων - δικαιούχων του Μέτρου 144 «Εκµεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω της µεταρρύθµισης Κοιν ής Οργάνωσης Αγ οράς» που αφορά στην υποβολή αιτήσεων πληρωµής της τρίτης δόσης της αναλογ ούσας οικονοµικ ής ενίσχυσης, µε το εκτιµώµενο ποσό προς απορρόφηση να ανέρχεται σε 160.000 €. «∆ικαιούχοι της πρόσκλησης αποτελούν οι κληρονόµοι εκµετάλλευσης κ αι δικαιωµάτων καπνού των θανόντων δικαιούχων του Μέτρου 144 (είχαν λάβει την πρώτη δόση του Μέτρου κ αι στη συνέχεια απεβίωσαν), οι οποίοι υπέβαλαν εντός του έτους 2012 αίτησης ανάλ ηψης του εγ κεκριµένου επιχειρηµατικού σχεδίου αν αδιάρθρωσης της καλλ ιέργειας καπνού και πλ ηρωµής της δεύτερης δόσης. Οι κλ ηρονόµοι - δικαιούχοι εν τάχθηκαν στο Μέτρο 144 µε Υπουργ ική Α πόφαση που εκδόθηκε εντός του 2013», αναφέρει το Υπουργ είο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ


5

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ανοίγει για η

ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Μ

ια ακόµη ενδιαφέρουσα περίοδος ξεκινά στις 4 Νοεµβρίου γ ια το Α νοικτό Πανεπιστήµιο του ∆ήµου Α σπροπύργ ου, που αποτελεί έναν θεσµό πολιτισµού και επιµόρφωσης γ ια την πόλη. Πρόκειται γ ια ένα αξιόλογ ο σηµείο αναφοράς που συµβάλλει σηµαντικ ή στην αναβάθµιση του πολιτιστικού επιπέδου. Και αυτή την περίοδο 2013 - 2014, κορυφαίοι διανοούµενοι, επιφανείς σκαπανείς των Γραµµάτων, των Επιστηµών και των Τεχνών, καταξιωµέν ες προσωπικότητες της ελλ ην ικής κοινων ίας, άνθρωποι µε παραδειγ µατικό λόγ ο και στάση ζωής, ειδικά στις µέρες της πρωτόγ νωρης κρίσης, που βιώνει η ελληνική κοινωνία, θα βρεθούν και τη φετινή χρονιά (2013-2014), στο βήµα του ¨Α νοιχτού Πανεπιστηµίου¨ του ∆ήµου Α σπροπύργ ου.

Είναι η 7 η χρονιά του θεσµού που σύµφωνα µε τον ∆ήµο αποτελεί θεσµό: «που ίδρυσε και εν ισχ ύει διαρκώς, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλ αος Μελ ετίου, το οποίο στηρίζει ενεργ ά -µε τη σταθερή παρουσία του- ο λαός του Α σπρόπυργ ου, αλλ ά και πολίτες από κάθε γ ωνιά της Α ττικής, περιλαµβάνει εξαιρετικ ά ενδιαφέρουσες διαλέξεις, που αν αλύουν επίκαιρα και διαχρον ικά ζητήµατα. ∆ίνοντας έτσι, και το µέτρο των συλλογ ικών αξιών, που κατευθύνουν το δυναµικ ό βηµατισµό της πόλης και της έκφρασης της τοπικής δηµοκρατίας, που είναι ο ∆ήµος της. Λ ειτουργών τας πραγµατικά, ως εργ αστήριο σκέψης και πράξης, κι ως φορέας που εν ισχ ύει την εθν ική και κοινων ική αυτογνωσία, το ¨Ανοιχτό Παν επιστήµιο¨, εγ καινιάζει από φέτος τη συνεργ ασία του µε τη δραστήρια, νεανική συντροφιά του Ιερού Ναού Α γ ίου

7 χρονιά τις πύλες του ο θεσµός του Ανοικτού Πανεπιστηµίου του ∆ήµου στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο στις 4 Νοεµβρίου

∆ηµητρίου Α σπροπύργ ου, σε συν εργ ασία µε τον επικεφαλ ής της οποίας, Α ρχ ιµαν δρίτη κ.κ. Θεοδόσιο Οικονοµίδη, εντάχθηκαν επιλεγ µένες διαλέξεις στο πρόγραµµα της περιόδου 2013-2014».

Τρίτη,3 ∆εκεµβρίου 2013, ώρα 18:30, ο Κος Βασίλειος Μαρκεζίν ης, Α καδηµαϊκός, Νοµικός, τακτιΣύµφωνα µε το πρόγ ραµµα της νέ- κός Καθηγ ητής ας περιόδου, στο πλαίσιο του θε- ιδρυτής και σµού του Α νοικτού Πανεπιστηµίου, διευθυν τής του θα δοθούν οι παρακάτω διαλέξεις, Ιν στιτούτου ∆ιεθν ικού ∆ικαίου του Παστην Α ίθουσα Εκδηλώσεων του ν επιστηµίου του Ώστιν του Τέξας. ΠρώΠνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου ην τακτικός Καθηγ ητής - ιδρυτής και «∆ηµήτριος Καλλιέρης» (Α λέκου διευθυν τής του Ιν στιτούτου Παγ κοσµίΠαναγ ούλη 13, στην πλατεία Α γ ίου ου ∆ικαίου, του Πανεπιστηµίου του Λον ∆ηµητρίου), µε ελεύθερη είσοδο δίν ου. Πρώην Καθηγητής του Πανεπιγ ια το κοινό. στήµιου του Λάïντεν (Ολλαν δίας) και του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, Οι διαλέξεις είναι: ιδρυτής και διευθυν τής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Συγ κριτικού ∆ικαίου. ∆ευτέρα, 4 Νοεµβρίου 2013, Θέµα της διάλεξής του: ώρα 19:30, ο Kος «Η Ελλ άδα στον κατήφορο». Βασίλης Φίλ ιας, Καθηγητής – πρώην ∆ευτέρα, 9 ∆εκεµβρίου 2013, ώρα Πρύταν ης του Πα19:30, Ο Ιεροµόναχ ος, της Ιεράς Μον τείου Πανεπιστηµίου. Θέµα της διάλεξής του: «Από την εξαχρείωση στην εξαθλ ίωση (1974 – 2013)». ∆ευτέρα, 11 Νοεµβρίου 2013, ώρα 19:30, ο Κος ∆αµιανός Σακκάς, Καθηγητής Νευροχ ειρουργ ικής, Ιατρικής στο Παν επιστήµιο Αθηνών , ∆ιευθυν τήςτης Νευροχ ειρουργ ικής Κλ ιν ικής του Γεν ικού Νοσοκοµείου ¨Ευαγγ ελ ισµός¨, Μέλος της Παγ κόσµιας Α καδηµίας Νευροχειρουργών . Θέµα της διάλεξής του: «Κιν ητικές διαταραχές». ∆ευτέρα, 18 Νοεµβρίου 2013, ώρα 19:30, ο Κος Κώστας Τσαρούχας, Πτυχ ιούχ ος Νοµικής, ∆ηµοσίου ∆ικαίου & Πολ ιτικών Επιστηµών , ∆ηµοσιογράφος – Συγγ ραφέας. Θέµα της διάλεξής του: «Το δικαίωµα στην πλ ηροφόρηση».

ν ής Σίµωνος Πέτρας, του Αγ ίου Ό ρους, κ.κ.Θεολόγ ος. Θέµα της διάλ εξής του: «1050 χ ρόν ια Άγ ιον Ό ρος» ∆ευτέρα, 16 ∆εκεµβρίου 2013, ώρα 19:30, ο Κος Μιχ άλ ης Σκούλλ ος, Καθηγ ητής του Τµήµατος Χηµείας του Εθν ικού – Καποδιστριακού Παν επιστηµίου Α θηνών - ∆ιευθυν τής του Εργ αστηρίου Χηµείας Περιβάλλον τος, Έ δρα & ∆ίκτυο UNESCO γ ια τη ∆ιαχείριση και την Εκπαίδευση γ ια την Αειφόρο Αν άπτυξη στη Μεσόγειο Τµήµα Χηµείας ΕΚΠΑ . Θέµα της διάλεξής του: «Η Σηµασία της Α ειφόρου Ανάπτυξης, και τι συν επάγεται διεθνώς, γ ια την Ελλ άδα και την περιοχή του Θριασίου».

∆ευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014, ώρα 19:30, ο Κος Θεοδόσης Πελ εγρίν ης, Πρύταν ης του Εθν ικού Καποδιστρια∆ευτέρα, 25 Νοεµ- κού Παν επιστηβρίου 2013, ώρα µίου Α θηνών . 19:30, Θέµα της διάο Κος Χρήστος Μηνά- λ εξής του: «Ελλην ισµός και Ορθόδοξη γ ιας , Ταξίαρχ ος ε.α., πίστη». Γεωστρατηγ ικός Αναλ υτής και Συγγ ραφέΣυνέχεια του προγ ράµµατος ας. Θέµα της διάλεξή του: «Τουρκοτου Α νοικτού Πανεπιστηµίου ισλ αµική ηγεµον ία και κυριαρχ ία». Α σπροπύργ ου αύριο στην «Ε».


6

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στην φωτογραφία το 1ο Λύκειο Ελευσίνας όπου σχεδιάζουν να µεταφερθεί το Εσπερινό Γυµνάσιο Λύκειο

Τ

ις απαιτ ούµενες ενέ ργειες για την οµαλή υπ οδοχή µα θητ ών κ αι εκ παιδ ευ τικ ών κ αι εύ ρυθ µη λ ειτουρ γία του Εσπερ ινού Γυµνα σίου κ αι Λυκε ίου ∆υ τικ ής Ατ τικ ής, που θα µεταφερθεί από σχολε ίο του ∆ήµου Μάνδρ ας Ειδυλλίας, στο 1 ο Γεν ικό Λύκ ειο Ελε υσίνας , σύµφωνα µε τον προγ ραµµατισµό, ζητ ά µεταξύ άλλων η Ένωσ η Γονέων Μαθητών ∆ήµ ου Ελευσίνας. Ακό µη ζητ ά να εντ αχθε ί το Ε ιδ ικό Σχολείο και Ν ηπ ιαγ ωγείο Ελε υσίνας στο πρόγ ραµµ α διανο µής γάλακ τος µε χαµηλότερη τ ιµή αν ά λίτρο όπω ς έγινε µε άλλα σχολεία του ∆ ήµου. Π αράλληλ α σε εκτ ενή ανακοίνωσή τη ς, θ έτε ι σε ιρά ερ ωτηµάτ ων γύρω από το π ώς α ποφα σίστηκ ε η µετ αφορά τ ου Εσπ ερ ινού Γυµνα σίο υ κ αι Λυκε ίου από την Μάνδ ρα στ ην Ελε υσίνα , την παραµονή της έναρξης του σχολικ ού έτους, µε µια απόφ αση ∆ ηµοτικ ού Συµ βουλί ου που είχε ληφθεί νωρίτερα. Θέτει ερωτήµ ατα γι α το αν συνδέεται η µεταφορά του Εσπερινού µε την επίσκεψη του Υπουργού σε σχολεία της Μ άνδρας Ειδυλλί ας τ ην πρώτ η ηµέρα στον αγι ασµό. Ακολουθεί η εκτενής τοποθέτησ η της Ενωσ ης Γονέων Μαθητώ ν Ελε υσίνας:

Σειρά ερωτηµάτων για την µεταφορά του Εσπερινού Γυµνασίου – Λυκείου από την Μάνδρα στην Ελευσίνα Κάνουν σαφές όµως ότ ι η µετ αφορά αυτή θα πρέπει να είναι οµαλή όπως και η εύρυθµη λειτ ουργία τ ου Εσπερινού, ζητώ ντας παράλληλα ενέργειες για να ανεγερθεί κτίριο

δράµει σε δ ιαδ ικα σίε ς που θα διευκολύ νουν την υλο ποίηση τ ου εκπα ιδ ευτ ικού έργου. Στ α πλαίσια αυτ ά, υπάρχει αγαστ ή συνεργ ασία µε τον Υπουργό Παι δείας ….. παρουσί α του οποίου έγινε και ο αγιασµ ός των σχολείων στον ∆ ήµο…» 4. Σύµφων α µε ∆ηµοσίευµ α στην τοπ ική εφ ηµερ ίδα ΕΠΙΚ ΑΙΡΟΤΗ ΤΑ ( αρ. φύλ . 4180 απ ό 4 Οκτωβρίου 2013) , που φιλοξ ένη σε ∆ ελτ ίο Τύπου το υ ∆. Ελ ευσίνας , µεταξύ άλλων αν αφέρεται «….Στ ην εισήγησ ή του ….εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων ∆. Ελευσίν ας, ανέφ ερε µια σειρ ά ση µαντ ικά θέ µατ α π ου απα σχολούν τα σχολε ία τ ης πόλης , ορισµένα που µπορ ούν να ε πιλυ θούν από το ∆ή µο κ αι άλλα πο υ είνα ι αρµο διό τητ α του Υπουρ γείου Πα ιδ εία ς ζ ητ ώντας τ ην συµπαρ άστα ση τ ων Φ ορέ ων κ αι το υ ∆ή µου γι α την προώ θησ η της λύσ ης τ ους……» 5. Πλή θος προγ ενέστε ρων δη µοσιε υµά τ ων στις τ οπ ικές εφ ηµε ρίδ ες µε τ ελευ ταίο τ ης ΕΠΙΚΑΙ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (αρ. φύλ. 4183 απ ό 9 Οκτωβρί ου 2013 και αρ. φ ύλ. 4186 από 14 Οκτωβρί ου 2013) που φιλο ξενο ύν ∆ελτ ία Τύπου το υ ∆. Μάνδρ ας – Ε ιδυλλ ίας, τα οποία µετ αξύ άλλων αναφ έρουν «…..Ο ∆ήµαρχ ος Μ άν δρας - Ειδυλλί ας ….., δείχνοντας «ΕΝΩΣ Η Σ ΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝ ΕΩ Ν για µια ακ όµα φορά την ευαισθησία που δι ακ αΜΑΘΗΤ ΩΝ ∆Η ΜΟ Υ Ε ΛΕ ΥΣΙΝ ΑΣ τέχει τον ίδιο και την δηµ οτική αρχ ή για τις enosi.g oneon.e lefs inas @gma il. com ευαίσ θητε ς κοινωνι κές οµ άδε ς µε πρωτοβουλίhttp://enos igo neone lefs ina s.yolas ite.com ες, στέκεται στο πλευρό των ατ όµων µε αναπηΕλευσίν α 18 Οκτωβρίου 2013 ρία… .». Και συνεχίζο υµε……« Χυ µο ί, κρου ασάν κ αι κέ ικ µοιράστηκ αν στους µικρο ύς Αγαπ ητο ί Σ υµπολίτες, µαθη τές το υ Ε ιδ ικού σχολε ίου Ελε υσίνας Παρακαλούµε για την προ σεχτ ική ανάγν ωµετ ά α πό την πρ ωτο βουλ ία του ίδιο υ τ ου ση τ ων κα τωτέρ ω αναφ ερόµεν ων, ώστ ε ∆ηµάρχο υ Μάνδρα ς Ε ιδυλλ ίας ……… να διαµο ρφώσε τε πλήρ η κ αι συγκ ροτ ηµέ - δείχνοντα ς για µια ακόµα φο ρά την ευ αινη άπ οψη. σθη σία π ου διακ ατέχ ει τον ίδ ιο κ αι την Με αφορµή τόσ ο της Υπ.Αποφ.125493/ δηµο τικ ή α ρχή γ ια τις ε υαίσθ ητε ς κο ινων ι∆4/ 10.09.2013 του Υφυπουργ ού Παιδείας κ αι κές ο µάδ ες µε πρ ωτοβο υλίε ς, στάθ ηκε στ ο Θρησκε υµάτων , όσ ο και απ ό τις επαφές µας, σε πλευρό τ ων ατό µων πο υ αντιµε τωπίζ ουν όλα τ α επίπεδα και µε αποκορύφωµα το δηµοιδιαίτ ερ ες δ υσκολ ίες ». σίευµα της τοπικής εφηµερί δας, τ ο οποίο αΚάνοντας πολλ ούς συλλ ογισµούς, σε µια προντλήθηκε από την επίσηµη Ιστ οσελίδα του σπάθεια κ ατανόησης και αποκ ρυπτ ογράφ ησης ∆ήµου Μ άνδρας – Ειδυλλί ας, πρ οβα ίνου µε των ανωτέρω , ώστε να διαµ ορφώσ ουµε µια στην σύν ταξ η τ ου παρ όντος, π αραθ έτο πλήρη και µε σαφήνει α άποψ η, έχοντ ας τα ντας τα γ εγονότα χρονικ ά κ αι επ ισηµα ίνο - προαναφε ρθέντ α ως οδηγ ό, σηµειωτέων δε, ντας τα κ άτ ωθ ι σηµεία: πολύ λίγ α σε σχέση µε τον όγκο αυτών που 1. Πριν απ ό ένα περίπου χρόνο ο ∆ήµος Μάν - µπορούµε να παραθέσουµε, ανακύ πτο υν εύδρας – Ε ιδυλλ ίας µέσω του ∆ηµοτ ικού λογα κα ι π οικ ίλα ερ ωτ ήµα τα που χρήζο υν Συµβ ουλίο υ « Αποφά σισε να Αναλά βε ι ∆ηµόσια ς Απάν τη σης, ώστε να ενηµερ ω∆ράση » γ ια την Με τεγκα τάστα ση του θούν όλο ι οι ∆ηµό τες το υ ∆. Ελ ευ σίνας, Εσπ ερινο ύ Γυ µνασίου µε Λυκ εια κές Τάξ εις αλλά κα ι τ ων όµο ρων ∆ή µων. σε όµορ ο ∆ή µο , κατ όπιν ενοχλ ήσεων των Στην προ σπά θε ιά µας αυ τή σα ς καλο ύµε γειτνιαζόντων δηµοτών του µε την εν λόγω να θέ σου µε απ ό Κο ινού τις ε ξής ανη συχίες Σχολική Μ ον άδα. ∆ε σµεύ τηκε δε, ότ ι η Λύση και ερ ωτ ήµα τα ανά ση µε ίο: θα Ε πιβληθε ί από το αν ώτ ερο κλιµάκιο , δηλ αδή το αρµ όδι ο Υπουργείο « ….στα πλαίσι α Πρ ώτο Σηµείο: της Επικείµενης Μ ετα ρρύ θµιση ς στην Πα ιΠοια ε ίναι η γνώση κα ι σε ποιο βαθ µό, δεία ». To όλο εγχείρηµα είχε τη θ ετικ ή ώστε η συµµετοχή της Τοπικής Αυτ οδι οίκ ησης εισήγη ση του ∆ντή Β/ βάθ µιας Εκ πα ίδε υσε επίπεδο ∆ήµου φέρει συν-ε υθύν η στις κοσης ∆υτ. Ατ τικ ής κ. Αργύρ ιο Αργυ ρίο υ. σµογονικέ ς αλλ αγέ ς και την τελικ ή δι αµόρφ ωση 2. Η ανωτέρω Υπ. Απόφ αση, δηµοσιεύ θηκ ε αποφ άσεων, των όποιω ν Μεταρρυθµίσεων στον µε ηµεροµηνία 1 0.09.20 13, µια η µέρ α ευαίσ θητ ο τοµέα της Παιδεί ας; πριν τον Αγ ιασµό τ ων Μαθη τ ών. Ποια η δύνα µη απ όφασης ενός ∆ηµοτικ ού 3. Στ ον αγιασµό των µαθητών στ ις Συµβ ουλίο υ, εκ του αποτελέσµατ ος εκπο11.09.20 13 σε σχολ ικές µον άδες τ ων Βιλί- ρευόµενο, να κλείνει εν µια νυκτ ή, µια σχο ων τ ου ∆. Μάνδ ρας – Ειδ υλλίας, ήταν π ρο- λική µονάδ α κα ι να τ ην µετα φέρ ει σε σκεκλη µένος α πό τον ∆ή µαρχο Μ άνδρας - όµορο ∆ή µο; Ποι ος φέρει την ευθύν η για τ ην Ειδυλλίας, ο Υπου ργός Πα ιδε ίας (σ ύµφωνα διασφ άλιση υπέ ρτα τ ων αγα θών, όπ ως η µε δηµοσίευµ α της ΕΠΙΚ ΑΙΡΟΤΗ ΤΑΣ Α ρ. Φ ύλ Υγιε ινή κα ι Ασφ άλεια, εντ ός κ αι εκτ ός 4165, από 13.09.2013) . σχολικ ών µονάδ ων κα ι πο ια η Ουσια στ ική Στο δ ηµο σίευ µα αναφέρ ετ αι από το ∆ή µο Ευθύνη Έκ αστου ∆ήµου προς τ ην δ ια σφάµετ αξύ άλλων: «….Τ ο γεγον ός τ ης παρουσί ας λιση κα ι π ροσφ ορά στους δη µότ ες του; του Υπουργ ού και µάλ ιστα την πρ ώτ η µέρ α Ποιε ς οι ενέργειες όλων των αρµόδιω ν φορέων του σχολικο ύ έτου ς είνα ι από µόνο το υ σε επίπεδο ∆ήµου και ε υρύτερα, στ ην επίλυση σηµαντικ ό για την περ ιοχή κα ι τ ον ∆ή µο, του όπ οιου προβλ ήµατ ος ανέκ υψε, όπω ς « … καθώς επέλεξε να έρθει εδώ στην ∆ υτ. Αττική Την π αρου σία ελαχίστ ων α τόµων που δεν και όχι σε κάποι ο άλλ ο σχολεί ο της Ευρύτερης συµβαδ ίζουν µε το υς κανόνες τ ης κο ιν ωΠεριφέρει ας Αττικ ής …..». Συνεχί ζοντ ας το νίας…» ως αν αφέρ ετα ι στο ∆ελτ ίο Τύ που ρεπορτ άζ ……. « Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας - Ει δυλ - του ∆. Μ άνδρας – Ειδυλλία ς; λίας, …., προκε ιµένου µε τ ην παρο υσία του Ποιο ς κα θορ ίζε ι τ ους κανόνε ς κα ι υπό να δ ώσει έµφ αση στην πρό θε ση του ποιες συνθ ήκες ή συ µφέ ροντα; Έχοντας τη ∆ήµου πο υ έχει ως στόχο το να βρίσκε τα ι ∆υν ατότ ητα κ αι την ¨όποι α¨ ∆ ύν αµη ν α µεταδίπλα στην σχολικ ή κο ινότ ητα κα ι να συν - φέρουν το ¨όποιο¨ «πρόβλ ηµα» σε όµορο ∆ ή-

µο µε µια Απόφαση ∆Σ. ∆εύτε ρο κ αι Τρ ίτο Ση µε ίο συνδυ αστ ικά: Κατόπ ιν π οιον διαφαν ών εν εργε ιών κ αι διαβούλε υσης των εµπλεκοµένων (∆. Μ άν δραςΕιδυλλί ας, ∆. Ελευσίν ας και Υπ. Παιδεί ας & Θ ρησκευµάτων) σ υντάσσετ αι και δηµοσιεύ ετα ι Υπ. Απ όφαση, µια µέ ρα πρ ιν τ ον Αγια σµό των Μα θητ ών; Ποια η σχέ ση µε τ ην ε πικ είµεν η ε πίσκεψ η του κ. Υπουργο ύ την επό µενη, ηµέρα το υ Αγια σµού τ ων Μ αθη τ ών στον ∆ ήµο Μάν δρας -Ειδ υλλία ς; Γιατί κα θιστά τε ση µαντ ική, από πλε υρά ς ∆ήµου Μ άνδρας -Ε ιδυλλίας η επ ίσκ εψη του κ. Υπουργο ύ στα Βίλια, εν ώ µπο ρού σε να επ ιλέ ξει Σχολικ ή Μονάδ α, σε όλη τ ην Ελληνική Επ ικρά τε ια κ αι όχι µόνον στ ην Περ ιφέρ εια Ατ τική ς; Τέταρ το Σηµείο: Τι α πέφ ερε ή τ ι θ α ε πιφ έρ ει στ ο µέλλον, η αγαστ ή συνε ργασία του ∆ή µου Μάνδ ρας Ειδυλλίας µε τον κ. Υπου ργό εκτός το υ προφανο ύς, δηλ . την µετεγκατ άστασ η του Εσπ ερινο ύ Γυ µνασίου µε Λυκ εια κές Τάξ εις στο ∆ήµο Ελε υσίνας; Τι άλλ ο µπορούµε να περιµένουµε; Με πο ια κ ριτ ήρ ια ο ∆ή µος Μάν δρας – Ειδυλλίας απ οφασίζε ι σε πο ια σχολ ική κ οινότητα θα «σταθ εί» και π οια θα εκ διώξ ει από την ευθ ύνη του, στ ο Π ρώτο Θέ µα πο υ θα ανα κύψε ι ; Πέµπτο Ση µε ίο: Ποια η πα ρακολο ύθη ση και π οιο το ε πίπε δο ενη µέ ρωση ς τ ου συνόλο υ τ ης ∆ ηµο τικής Αρχής το υ ∆. Ελ ευ σίνας, ώστε να βρεθεί η π ροσφο ρότ ερη «λύση του µε ίζονο ς προβλ ήµα τος που ανέ κυψε» στον ό µορο ∆ήµο, δ ίδοντ άς του χείρα βοη θε ίας; Ώστε η όποι α απόφ αση, να είχε λάβ ει χώρα εκτός σχολικής π ερ ιόδου; Ποι α η θέσ η ευθύν ης της ∆ηµοτικ ής Αρχ ής του ∆ήµου Ελε υσίν ας µε όλα τ α παραπάνω, τα ο ποία ε ίνα ι αντιδια µε τρ ικά αντίθετ α µε τα τεκτα ινό µενα, δ ιαχ ωρίζοντας ε υθύν ες, ως αναφέρ ει στ ο ∆ελ τίο Τύ που ο ∆ ήµος Ελε υσίνας; Ποι οι είνα ι οι καθ’ ύλην κα ι κα θ’ αρ µοδιότητα φορ είς, πο υ θ α π ροβ ούν στην ε πίλυ ση τ ων π ροβλη µάτ ων πο υ Αναδε ίχθηκ αν στην Σύ σκεψ η στο ∆ηµο τικ ό Μέγαρ ο Ε λευσίνας που έλαβε χώρα την 03.10.2013, αντί του Έκτ ακτου ∆ηµ οτικού Συµβουλίου ; Γιατί δ εν ακολο υθή θηκε τ ο π αράδ ειγ µα του όµορ ου ∆ ήµο υ, για τ ην Ε πίλυ ση τ ων Σοβαρ ών Προ βληµάτ ων στα θέ µα τα Πα ιδεία ς τ ου ∆ ήµο υ µας; Ποι α η δι αφορά αποφ άσεων µεταξύ ∆ηµο τικών Σ υµβ ουλίων, ό µορ ων δήµων και πο ιο ι παράγον τες καθο ρίζ ουν τις αρ µοδ ιότ ητε ς, τις ευθύνε ς και τι αποφ άσεις θα λάβει προς εκτέλεση έκαστος ∆ήµος; Ποιο ι παρ άγοντε ς συντέλ εσαν στην άρνηση της ∆ηµοτικ ής Αρχής του ∆. Ελευ σίνας , να προβεί στη Έκτακ τη Σύγκλιση ∆ηµoτ ικού Συ µβο υλίο υ , ό π ως εγγράφ ως ζήτη σε η Έν ωση Συλλόγ ων Γονέ ων Μα θη τών του ∆. Ελε υσίνας, για Συζ ήτ ηση κ αι Λήψη Αποφάσεων , για τα φλέγ οντα ζ ητ ήµατ α Παι δείας που τ αλανίζουν το ∆ ήµο µας; Ποι α η γνώσ η και σε ποιο επίπεδο εντός τ ης ∆ηµοτικ ής Αρχ ής του ∆ ήµου Ελε υσίνας, υπήρχε την ηµέρα διε ξαγω γής της συσκέψεως (03.10.2013) του εν λόγω θέµατος. Γιατ ί δ εν αναφέρθ ηκε απ ό καν έναν, ως όφ ειλ ε, προς ενη µέρ ωση και ανάλη ψη τ ων α υτ ών ενεργε ιών, για τ ην Οµαλή Με τεγκατ άσταση του Εσπ ερ ινού Γυµνα σίο υ µε Λυκε ιακές Τάξε ις στο ∆ή µο Ελ ευ σίνας ; Ποιε ς οι Άµεσες Ενέργειε ς για το Ειδικό Ν ηπ ιαγωγε ίο – ∆η µο τικό το υ ∆ή µου Ελε υσίνας , ώστε να Συµ βάλει Ουσι αστικά στις Κ οινωνικές

Ανάγκε ς ως έχει Υποχρέωση κ αι όχι για όποιους λόγους «ευαισ θησίας»; Μήπ ως θα π ρέπ ει να γίνει Πρ ώτη κ αι Επ ιτα κτικ ή Απ αίτη σή µας; Ποιε ς οι ενέργειες – παραλείψεις της Ενι αίας Σχολικής Επιτ ροπ ής Α/ βάθµιας Εκπ αίδε υσης του ∆ήµου Ελε υσίν ας (των Μελώ ν που χειρίστ ηκ αν το θέµα) , ώστε να συ µπε ριληφ θε ί κα ι το Ειδικ ό Νηπ ιαγ ωγε ίο - ∆ ηµο τικό το υ ∆ ήµο υ Ελευσίνας στο πιλο τικό Πρ όγρα µµα ∆ια νοµής Γάλακτο ς; Θα µείνουν να παρακ ολ ουθούν απ αθε ίς, τις εν έργε ιες «κοιν ωνικ ής πολιτ ική ς» το υ ό µορ ου ∆ ήµο υ; Από τα παραπάν ω διαλ αµ βαν όµενα, της στενής παρακολούθησ ης των δράσεων και της «Ευαισθησίας» που διακ ατέχει τη ∆ ηµοτικ ή Αρχ ή του ∆ήµ ου Μάν δρας – Ει δυλλείας, ∆ ιαφαίνετ αι Π ερίτρανα ό τι είν αι, α µή τ ι άλλο, Επιλεκ τικ ή !!! Εµείς όσο κ αι αν προσπαθήσ αµε να κτίσουµε ένα βάσιµο πλαίσιο µε µοναδικ ή σταθε ρά, τις Βασικές Αρχές του Ηθικού Ορθολογισµ ού, δεν κατέστη ακόµ η δυνατ ό, ώστε να φθάσουµε σε ένα συγκεκ ριµένο απ οτέλεσµα. ∆ι ότι εκεί π ου θεωρού σα µε ότ ι β ρήκα µε την λύση στον «Γόρδιο ∆ εσµό» ανέκυ πταν νέα ηθ ικά ερωτή µατ α κα ι εµπόδ ια. Για τ ους λόγους αυ τούς Κ ΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣ Α τους εµπλεκό µενο υς να π ροβο ύν: 1. Στ ην ανάκλησ η του επίµαχου ∆ελτίου Τύπου του ∆ ήµου Μάνδρας- Ειδυλλί ας και παράλ ληλ α τη συν δροµή ( οικον οµικ ή – υλικ ή – ηθικ ή ) για την ε πίτε υξη τη ς ο µαλής µετ εγκατά στ ασης τη ς Σχ. Μ ονάδας στο ∆ ήµο Ελε υσίνας. 2. Στ ην ανάληψ η των όποιων ενεργειών απα ιτούντα ι από τον ∆ήµο Ελε υσίνας, γ ια την οµαλή υπ οδοχή του Ε σπε ρινο ύ Γυ µνασίου µε Λυκ ειακές Τάξ εις του ∆ . Ελε υσίνας στην ΄΄de jure΄΄ απόφ αση του Υπουργεί ου Παι δείας & Θρησκευµ άτων, ό που είν αι πλέον κα ι δ ική µας Ηθ ική Εντολή. 3. Στ ην ανάληψ η όλω ν των απαιτούµενων ενεργειών, α πό τις θ εσπισµένες Επ ιτρο πέ ς του ∆ ήµο υ Ελε υσίνας, (∆Ε Π, ΕΣΕ∆Ε) να προβο ύν στ ις ενέργε ιε ς π ου ορίζοντα ι κ αι ισχύο υν για όλ ες τις σχολ ικές µον άδες το υ ∆ήµου µα ς, µε κα µία εξα ίρε ση πρ ος τού το. 4. Στ ην ανάληψ η όλω ν των απαιτούµενων ενεργειών, ώστε συ µπ ερ ιληφθε ί εµβόλιµα το Ε ιδικ ό Νηπ ιαγ ωγε ίο - ∆ ηµο τικό το υ ∆ήµου Ελευ σίνας στο Π ιλοτ ικό Πρόγ ραµµα ∆ ιανοµής Γάλακτο ς. 5. Στ ην δ ιασφ άλιση της Υγ ιε ινής κα ι Ασφ άλειας όλ ων τ ων µαθ ητ ών – εργαζο µέν ων, στην σχολικ ή µονάδ α π ου θα φ ιλοξ ενε ί τους νέου ς µας µα θητ ές κ αι εκ παιδευ τικό προσωπικό . 6. Στ ην ανάληψ η ενεργειών απ ό τον ∆ ήµου Ελευσίν ας για την διασφ άλιση κ ονδυλί ου, ή µε ιδίους πόρους σε αντίθετη περίπτωση, για την Ανέγε ρση Ν έας Σχολικ ής Μονάδ ας γ ια την µόνιµη κ άλυψη π άγιων κα ι δια ρκ ών ανα γκών α υτή ς τ ης ευ αίσθη της οµάδας µαθη τών , ώστε να µην απαιτ ηθεί η µετεγκ ατά στα ση 180 κα ι πλέον µαθ ητ ών εκ νέ ου, µετ ά την π άροδ ο 3 0 ετ ών. Κλείνοντας καλ ωσορίζ ουµε από βά θος καρδιάς τους νέο υς µαθ ητ ές κ αι εκπ αιδ ευ τικού ς του Εσπερ ινού Γυµνα σίου µε Λυκειακ ές Τάξ εις το υ ∆ή µου Ελε υσίνας. Ευχόµενοι !!! Καλά και δη µιουργ ικά σχολικ ά έτη, κ αλή πρόοδ ο κα ι επ ίτ ευξ η τ ων όποιων στ όχων τους, ∆ΕΣΜ ΕΥΟΜΕ ΝΟΙ να σταθ ούµε δ ίπλ α τ ους ενε ργά, σε ό πο ιο επίπεδ ο ανάγκ ης απα ιτ ηθε ί. Καλ ώντα ς τους Αποδ εδε ιγµέν α ΦΙ ΛΟΞΕΝ Ο ΥΣ δ ηµό τες µας κα ι την σχολικ ή κο ινότ ητα πο υ θ α συστεγα στο ύν να κάνουν το ίδ ιο. Καθιστώντ ας σ αφές προς όλα τα µήκη κ αι πλάτη ότι, Η ΠΑΙ∆ ΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘ ΗΤΩΝ, ΕΙ ΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑ Σ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩ ΝΙΖΟ ΜΑ ΣΤΕ ΓΙ ΑΥΤΑ, ΕΠΑ ΓΡΥ ΠΝΩ ΝΤΑ Σ ΓΙΑ ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΜΕΘΟ∆ ΕΥ ΣΕΙΣ.»


7

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης

∆. Ελευσίνας για την Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Traficking

Γ

ια την Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Traficking ο επικεφαλής του συνδυασµού «Πρώτη Πόλη», αρχηγ ός αξιωµατικής αντιπολίτευσης στο ∆. Συµβούλιο της Ελευσίνας κ. Τόλης έκανε την εξής δήλωση: «Είναι µια ηµέρα υπενθύµισης η σηµεριν ή. ∆εν υπάρχει µεγ αλύτερη ντροπή από το να ανέχ εται µια σύγχρον η κοινων ία και η πολ ιτεία συµπτώµατα όπως αυτά. Είν αι το σηµείο στο οποίο η αν οχή πρέπει να είν αι µηδεν ική. Η αν θρώπινη δουλεία, µπορεί ν α µη συµβαίνει εξαιτίας µας, συµβαίν ει όµως δίπλ α µας. Α ς µη κλ είν ουµε τα µάτια. Υπάρχ ει επειδή την επιτρέπουµε. Παρακαλούµε ν α παρακολ ουθήσετε και ν α εν ηµερωθείτε. Θα µπορούσε ν α έχ ει συµβεί στον καθέν α µας....»

Για την Ηµέρα Εξάλειψης Φτώχειας Ο κ. Τόλης γ ια την Ηµέρας Εξάλειψης της Φτώχειας αναφέρει: «∆ιεθνής ηµέρα γ ια την εξάλειψη της φτώχειας σήµερα και τα λόγ ια περισσεύουν … Τι ν α γράψει κανείς άλλ ωστε όταν τα στοιχ εία του ΟΑΣΑ λ ένε ότι « 1,2 δισεκατοµµύρια άν θρωποι παγ κοσµίως διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας , 1 στους 8 υποφέρει από χ ρόν ιο υποσιτισµό , κάθε τρία δευτερόλεπτα έν α παιδί χάν ει τη ζωή του εξαιτίας της αν έχειας…». Η έν δεια δεν « αφορά » µόνο τις χώρες του λ εγόµεν ου « Τρίτου Κόσµου » , αλλ ά εισβάλ ει « επικίν δυνα » στην καθηµεριν ότητα των δυτικών κοιν ων ιών . Εµείς στην Ελλ άδα µας το γνωρίζουµε καλά πλέον : 31% των Ελλ ήνων πολ ιτών απειλ είται από τη φτώχεια , περισσότερους από 1 στους 4 µισθωτούς συγ καταλέγ ονται στη ν έα « ευπαθή οµάδα » των « φτωχών εργ αζοµένων » και σχ εδόν 500 χ ιλ ιάδες νοικοκυριά αναγ κάζον ται να επιβιώσουν χωρίς κανέν α εισόδηµα. Κλείνον τας , ας κοιτάξουµε δίπλα µας , τους γ είτον ες , τους φίλους και ας αναλ ογ ιστούµε πόσα « παραµύθια »λέει η φτώχεια…»

∆ΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ»

Έ

γ ιν ε η δράση του δικτύου αλλ ηλεγγ ύης Ελ ευσίν ας «Υπάρχει Άλλος ∆ρόµος» γ ια εξετάσεις µαθητών . Σηµειώνουν οι διοργ ανωτές: « Την Πέµπτη 17-10-2013 120 περίπου παιδιά µαζί µε τους γον είς τους µας δίδαξαν Α ΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και ΗΘΟΣ. Ευχαριστούµε τους εθελοντές γ ιατρούς γ ια τη συµµετοχ ή τους και τις υψηλού βαθµού υπηρεσίες που προσέφεραν. Συγ κεκριµένα : τη γ ιατρό του Κέν τρου Υγ είας Ελ ευσίνας κα Σιαµούτα Ειρήνη , αλλά και τους : κο Κουρούνη Γιώργο και κα Θεοδωροπούλου Κων /ν α . ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑ ΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ uparxeiallosdromos@gmail.com»


8

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Με αρετή και τόλµη, η εντυπωσιακή άσκηση των ενόπλων υνάµεων στον Αργοσαρωνικό Πήραν µέρος στρατιωτικές δυνάµεις από µονάδες και της ∆υτικής Αττικής όπως την Αεροπορία Στρατού Μεγάρων και το Στρατιωτικό Αεροδρόµιο Ελευσίνας Παρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά και του Υπουργού Εθνικής Άµυ νας ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου, πραγµατοποιήθηκε στις 16/10 η διακλαδική άσκηση « ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», η οποία έλαβε χώρα στη νήσο ∆οκό στον Αργοσαρωνικό. Ηταν µια εξαιρετικής σηµασίας στρατιωτική εντυπωσιακή άσκηση, που αποδεικνύει το αξιόµαχο των ενόπλων δυνάµεων της χώρας. Μεταξύ άλλων συµµετέχει προσωπικό και µέσα από µονάδες της ∆υτικής Αττικής όπως Πο λεµικού Αεροδροµίου Ελευσίνας και του Αεροπορίας Στρατού Μεγάρων. Την άσκηση παρακολούθησαν η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας Φώφη Γεννηµατά, ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας Θανάσης ∆αβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης

ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς, ο Αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος Αντιναύαρχος ∆ηµήτριος Μπαντιάς ΛΣ, ο Γενικός Γραµ-

µατέας της Κυβέρνησης Παναγιώτης Μπαλτάκος και ο Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας Αντώνης Οικονόµου.

Παρόντες ήταν ακόµη, εκπροσωπώντας την ∆ιαρκή Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, οι βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, Χρίστος ∆ήµας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόδωρος ∆ρίτσας. Την άσκηση παρακολούθησαν και Ακόλουθοι Άµυνας ξένων χωρών. Μετά το πέρας της άσκησης ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Αυτή η δύσκολη απαιτητική διακλαδική άσκηση, πετυχηµένη άσκηση, δείχνει το υψηλό φρόνηµα, την ετοιµότητα, την αποφασιστικότητα και την αρτιότητα των Ενόπλων µας ∆υνάµεων. Και σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά ο τόπος, µας γεµίζει όλους µε περηφάνια».

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες έχουν πηγή: το ΥΕΘΑ


9

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Με ιδιαίτερη χαρά η Μάνδρα η θα φιλοξενήσει την 4 Συνάντηση ΘΕΤΙΚΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆υναµικό παρόν έδω σε η αντιπροσω πεία φορέω ν του ∆ήµου µε περίπτερο, παρουσίαση του επαγγέλµατος του ρετσινιάρη, της γυναίκας υφάντρας και µε απόδοση παραδοσιακώ ν χορώ ν στην 3η Συνάντηση Πολιτιστικώ ν Φορέω ν στα Άνω Λιόσια

Σ

υνάντηση µε ουσία αλλά και επιτυχές γ εγ ονός, αποτέλεσε η 3η των Πολιτιστικών Φορέων ∆υτικής Α ττικής, αφού οι εγ καταστάσεις του Κλειστού Ολυµπιακού Α θλητικού Κέντρου των Άνω Λ ιοσίων, γ έµισαν από επισκέπτες και συµµετέχοντες. Ό πως είναι γν ωστό, έλαβαν µέρος ως επί το πλείστον, σύλλογ οι της ∆υτικής Α ττικής, οι οποίοι παρουσίασαν το έργ ο και τις δράσεις τους. Στα περίπτερα εξέθεσαν αντικείµενα σχετικά µε τους σκ οπούς τους οποίους προάγ ουν, αφετέρου παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς και έθιµα από την ∆υτική Α ττική. Σηµαντική ήταν η εκπροσώπηση του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας. Επίκεν τρο της Συνάν τησης ήταν ο απλός άνθρωπος, οποίος µέσα από τη συµβίωση στις τοπικές κοινωνίες δηµιούργ ησε το δικό του λαϊκό πολιτισµό. Ό πως σηµειώνει κάνον τας έναν απολογ ισµό ο ∆ήµος Μάν δρας Ειδυλλ ίας: «Περισσότεροι από 1000 παραδοσιακοί χορευτές και µουσικοί παρουσίασαν το έργ ο τους σε χιλιάδες φίλους της παράδοσης που επισκέφθηκαν τις εγ καταστάσεις που διεξήχθη η συνάντηση, οι οποίοι απόλαυσαν ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό ενώ απόλαυσαν και ξεχωριστές γεύσεις, αφού στα περισσότερα περίπτερα προσφέρονταν παραδοσιακά κεράσµατα. Ήταν µία διοργ άνωση µε πολυδιάστατες εκφάνσεις, ξεκιν ών τας από τον ποιητικό λόγ ο και τις µελωδίες µέχρι την καθηµεριν ότητα, τις εν δυµασίες και τα αν τικείµεν α που χ ρησιµοποίησε ο άν θρωπος πριν την αστικοποίηση.» Για την αποστολ ή του ∆ήµου Μάν δρας Ειδυλλ ίας κεντρικά θέµατα παρουσία-

σης της φετινής διοργ άνωσης ήταν τα παραδοσιακά επαγ γ έλµατα, όπως αυτό του Ρετσινιάρη, που στο πέρασµα του χρόνου χάνονται και η γ υναίκα υφάντρα. Κύριος στόχος που επετεύχ θη ήταν η ανάδειξη, ξεχ ασµένων στοιχείων του κοινων ικού βίου του παρελθόντος, από τα οποία πολλά δεν τα γνωρίζουµε. Σηµειώνει ακόµη ο ∆ήµος: «Στην έκθεση, ένα από τα περίπτερα που ξεχώρισαν, ήταν και αυτό του Πολιτιστικού Συλλόγ ου Γυναικών Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώ εξέχουσα θέση είχε και το Χορευτικό Τµήµα του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας που χόρεψε παραδοσιακούς χορούς.» Α κόµη να τονίσουµε ότι το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν µεταξύ άλλων , ο ∆ήµαρχος Μάν δρας-Ειδυλλ ίας κ.Γεώργ ιος ∆ρίκος, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλ ίου, Γιώργος Σαµπάν ης, οι Αντιδήµαρχοι, κα Αγγελ ική Παπακων σταντίνου, κ. Αθανάσιος Τώρος, το µέλ ος του Τοπικού Συµβουλ ίου της Μάν δρας, κ. Παναγ ιώτης Τσιρώνης, ο δηµοτικός

σύµβουλ ος Μάριος Βασιλείου και η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλ ίου Βιλ ίων κ. Ξαν θή Παπά-Ρούσση. Είναι σηµαν τικό το γ εγονός ότι ανακοινώθηκε επίσηµα από την Σταυρούλα ∆ήµου, πως η 4η Συνάν τηση Πολ ιτιστικών Φορέων την επόµενη χ ρον ιά θα

πραγ µατοποιηθεί στην πόλη της Μάνδρας και αναµένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σπουδαία πολιτιστικά δρώµενα της νέας χρονιάς. Ο ∆ήµος και οι φορείς της Μάνδρας περιµένουν µε ενδιαφέρον και ιδιαίτερη χαρά την διοργ άνωση.


10

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

ΠΕΑΕΑ ΚΑΙ ∆ΣΕ:

Περίπατος ιστορικής µνήµης στην Ελευσίνα

Γ εγονότα

Σε περιοχές που έδρασε η Εθνική Αντίσταση κατά των Γερµανών Ναζί

ιαρκής είναι η δραστηριότητα της ΠΕΑ ΕΑ και ∆ΣΑ της Ελευσίνας, µε έµφαση στις µν ήµες της Εθνικής Α ντίστασης κατά των Γερµανών Ναζί κατακτητών της πατρίδας µας. Στο πλ αίσιο αυτό πραγ µατοποιήθηκε επίσκεψη ιστορική µνήµης σε διάφορες περιοχές δράσης της Εθν ικής Αντίστασης στην Ελευσίν α. Σύµφων α µε την ΠΕΑΕΑ : «Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Α ντίστασης και ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας , ( ΠΕΑ ΕΑ & ∆ΣΕ ) Παράρτηµα Ελευσίνας και Πέριξ, διοργ άνωσε <<ιστορικό περίπατο>> την Κυριακή 20 Οκτώβρη. Επισκέφτηκε µερικά από τα σηµεία που η Εθνική Α ντίσταση στα χρόνια της κατοχής της πατρίδας από τους γ ερµανούς φασίστες , είχε δράσει και έχουν ιστορική αξία. Το ξεκίνηµα έγ ινε από τα γ ραφεία του Παραρτήµατος Α ισχύλου 6, όπου έγ ινε µια µικρή έκθεση φωτογ ραφιών και άλλων ντοκουµέντων από πρόσωπα και πράγ µατα της αντιστασιακής δράσης των αγωνιστών της Ελευσίνας. Εξηγ ήθηκε στους επισκέπτες το ξεκίνηµα της Α ντίστασης στην Ελευσίνα, από πέντε κοµουν ιστές που πήραν εντολ ή να <<σκαρώσουν >> οργ ανώσεις του ΕΑ Μ στην περιοχή. ∆εύτερη στάση έγ ινε στο <<φρουραρχείο >> των γ ερµανών, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Εκεί εξηγήθηκε στους φίλους που αν ταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της ΠΕΑ ΕΑ & ∆ΣΕ, το πώς πάρθηκε η απόφαση από τους γ ερµανούς , µετά από προδοσία των ντόπιων συνεργ ατών τους να γ ίνει το <<µπλόκο>> στην Ελευσίνα, ώστε ν α πιάσουν και να τιµωρήσουν τους υπεύθυνους γ ια την ανατίναξη του γ ερµανικού τρένου στον Λ ουτρόπυργ ο στις 24 Α πρίλη του 1944, από την τοπική οργ άνωση του ΕΑ Μ, σε συν εργασία µε το 34ο συν /γµα του ΕΛΑΣ που είχε την έδρα του στα ∆ερβενοχώρια. Στη συνέχεια έγ ινε επίσκεψη σε ένα από τα στέκια της ΕΠΟΝ και έγ ινε εξιστόρηση της καταπληκτικής δράσης που ανέπτυξε η νεολαία του ΕΑΜ στην περιοχή όπως και σε όλη την Ελλ άδα. Τελευταίος σταθµός του περίπατου ήταν στην Πλατεία Εθνικής Α ντίστασης στον Αγιο Κωνσταντίνο µπροστά από το µνηµείο των πεσό-

1798: Ο Αλή Π ασάς µε τον γ ιο του Μ ουχτάρ, έπειτα από σφ οδρή επίθεση, καταλαµβάν ουν την Πρέβεζα, την οποία υπερασπίζον ται 1.000 Έλληνες και Γάλλοι υπό τον Στρατηγό Λα Σαλσέ. Ο Αλή στέλν ει πεσκέσι στον Σουλτάνο τέσσερα σακιά µε κεφ άλια Γάλλων και Ελλήνων µαχητών . (Η Μ άχη της Ν ικόπολης) 1918: Αναφέρεται το πρώτο κρούσµα της Ισπαν ικής Γρίπης, µε το οποίο αρχίζει µία επιδηµία, που θα κοστίσει τη ζω ή σε 20 εκατοµµύρια αν θρώ πους σε όλο τον κόσµο. 1923: Φ ιλοµον αρχικό στρατιωτικό κίν ηµα, υπό τους στρατηγούς Λεον αρδόπουλο και Γαργ αλίδη, καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και Π άγ καλο.

ντων αγωνιστών. Εκεί, που τη ν ύχτα της 29ης Α πριλίου του 1944 οι φασίστες κατακτητές µε µια οµάδα της γ κεστάπο και των ες-ες και µε την βοήθεια των ν τόπιων συνεργατών τους, µπήκαν στα σπίτια του συνοικισµού και άρπαξαν από τα κρεβάτια τους όλους τους άνδρες από 16 έως 60 ετών. Τους έσυραν ως το παλαιό νεκροταφείο, τους παρέταξαν σε τριάδες και µε την υπόδειξη των κουκουλοφόρων έκαναν τη φοβερή επιλογ ή. «Εσύ ναι. Εσύ όχι.» Με αυτόν τον τρόπο ξεχώρισαν 80 πατριώτες αγωνιστές και έναν – έναν τους πήγ αιναν στο καµίνι του Πατάλα που ήταν εκεί κοντά και τους υπέβαλαν στο µαρτύριο της <<Φάλαγγ ας >> Τους χτυπούσαν αλύπητα στις πατούσες µε χοντρό ροζιασµένο ξύλο γ ια να µαρτυρήσουν . Κανείς τους δεν µαρτύρησε κανέναν. Ό ταν λ ιποθυµούσαν , τους πετούσαν σε ένα λάκκο που ήταν έξω από το καµίνι. Εν τω µεταξύ, οι ελευσίνιοι

οι συγγ ενείς και οι φίλοι είχαν µαζευτεί τριγ ύρω από το νεκροταφείο. Έ κλαιγ αν και παρακαλ ούσαν να τους αφήσουν . Ό µως αυτοί δεν άκουσαν κανέν αν . Τους φόρτωσαν λιπόθυµους σε καµιόνια και τους µετέφεραν στο Χαϊδάρι. Α πό εκεί, άλλους τους έστειλαν στα κρεµατόρια της Γερµανίας, άλλους τους έστειλαν γ ια εκτέλεση. Α πό τους 80 συλληφθέντες στο µπλόκο της Ελευσίνας σώθηκαν ελάχιστοι. Στόχος του Παραρτήµατος είναι να µάθει την ιστορία της Εθνικής Α ντίστασης η ν έα γεν ιά. Πιστεύουµε πραγµατικά ότι, λ αός χωρίς µνήµη δεν έχ ει µέλλον . Λ αός που δεν µελετά το παρελθόν του, είναι καταδικασµένος να πέφτει στα ίδια λάθη. Ο αν τικοµουν ισµός, ο ρατσισµός και ο εθν ικισµός που αν αβιώνουν στις µέρες µας, αν δεν αποµονωθούν από το λαό σήµερα, αύριο τα παιδιά µας θα έχουν να κάνουν µόνο απολογ ισµό αίµατος.»

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» Καθηµερινή προβολή και σίγουρα αποτελέσµατα

Τηλεφωνήστε µας στο 210 5543682

1940: Ο γ ιος του Τζιάκοµο Π ουτσίν ι εγ καιν ιάζει τη ν έα όπερα της Α θήνας στο Θέατρο Ολύµπια της οδού Ακαδηµίας. Εν αρκτήριο έργο, η όπερα του πατέρα του Μ αντάµ Μ πάτερφλαϊ. 1964: Ο γ άλλος φ ιλόσοφος Ζαν Π ολ Σαρτρ αρνείται το Νόµπελ Λογ οτεχν ίας, υποστηρίζοντας ότι θα µειώ σει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς. 1988: Ο Ανδρέας Π απανδρέου επιστρέφει από το Λον δίνο, µετά την επέµβαση µπαι-πας, στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκοµείο Χέρφ ιλντ. Καθώ ς κατεβαίν ει από τη σκάλα του αεροπλάν ου, µε έν α ν εύµα του καλεί κοντά του τη ∆ήµητρα Λιάν η, επισηµοποιώντας τη σχέση του. Γ εννήσεις 1811: Φ ραντς Λιστ, ούγγρος συνθέτης και πιαν ίστας. (Θ αν. 31/7/1886) 1887: Τζον Ρ ιντ, αµερικαν ός δηµοσιογράφ ος, που έγραψε το χρον ικό της Ο κτω βριανής Ε πανάστασης µε τίτλο «Ο ι 10 µέρες που συγ κλόνισαν τον κόσµο». (Θ αν. 17/10/1920) [Α ποφθέγ µατα] 1937: Μ άνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής µουσικοσυν θέτης. (Θ αν. 17/9/1982) Θάνατοι 1986: Άλµπερτ φον Σεντ-Γκιέργ κι ντε Ν αγ κιράπολτ, ούγγ ρος γ ιατρός, που αν ακάλυψε την βιταµίν η C και βραβεύτηκε µε Ν όµπελ Ιατρικής το 1937. (Γεν. 16/9/1893) 1990: Λουί Αλτουσέρ, γάλλος µαρξιστής φ ιλόσοφος. (Γεν. 16/10/1918) 1998: Έρικ Ά µπλερ, άγγλος συγγραφ έας αστυνοµικών και κατασκοπευτικών µυθιστορηµάτων. (Η µάσκα του ∆ηµήτριου) (Γεν . 28/6/1909)


11

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Παι ιά από την Μαγούλα επισκέφθηκαν το Βουρκάρι Μεγάρων

Π

ριν λίγες µέρες επισκέφθηκε τον υγροβιότοπο Μεγάρων Βουρκάρι, το Νηπιακό τµήµα του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Μαγούλας «Βιολέτα». Βιολέτα ». Σύµφωνα µε το Φορέα Βουρκαρίου (Vourkari.blogspot ): «Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα φλαµίγκο, µίγκο, τους λευκοτσικνιάδες, τους σταχτοτσικνιάδες, τους κορµοράνους αλλά και κάποια άλλα µικρότερα παρυδάτια πουλιά που φιλοξενούνταν εκείνη την ώρα στο Βουρκάρι µε την βοήθεια των βρεφονηπιοκόµων του Κέντρου, Κέντρου της υπεύθυνης του Γραφείου Περιβάλλοντος της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής κα Αλεξάνδρας Τσίγκου, Τσίγκου του ιδρυτικού µέλους του Συντονιστικού Φορέα για την προστασία του Βουρκαρίου Τάσου ∆έσκου και του µέλους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας Λεωνίδα Μπρικιάτη ο οποίος εκτός από τις γνώσεις του διέθεσε απλόχερα και τα προσωπικά του όργανα παρατήρησης (τηλεσκόπιο και κυάλια).»

Καµία ουσιαστική απάντηση για αύξηση των τιµών

Α

παντώντας σε ερώτηση, µε αρ. πρωτ. 1728/171728/17 -9 -2013, που κατέθεσαν στη Βου λή ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Άρµατος Πολιτών και Βουλευτής κ. Γιάννης ∆ηµαράς και ο Βουλευτής κ. Γαβριήλ Αβραµίδης, σχετικά µε τη συνεχιζόµενη αύξηση των τιµών των τ ροφίµων και την απουσία οποιασδήποτε προσπάθειας για αντιστοίχιση των µισθών και των τιµών των καταναλωτικών αγαθών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σηµειώνει ότι τις τιµές έχουν επηρεάσει: «Η εγχ ώρια πολιτική αύξησης της φορολο γίας (αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ.) σε συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων». «η αύξηση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που προκύπτει από την άµεση φορολογία (π.χ. µε την επιβολή έκτακτων εισφορών)». «Εξωτερικοί Εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι διεθνείς τιµές των καυσίµων και τα άλλα εισαγόµενα αγαθά». Επισηµαίνεται, επίσης, στην απάντηση του Υπουργείου ότι «Στις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού περιλαµβάνονται και αυτές που συνδέονται µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τις πρακτικές τιµολόγησης που αυτές ακολουθούν και τους περιορισµούς που επιβάλλουν στις θυγατρικές τους όσον αφορά την προµήθεια των προϊόντων που διαθέτουν».

Φρέσκα κρέατα, κοτόπουλα και πρὀόντα

εξαιρετικής ποιότητας στις καλύτερες Τιµές της αγοράς! ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 35—ΕΛΕΥΣΙΝΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕ ΙΟ ΤΗΛ. 210 5545627

Η εταιρεία B.K.N. Se curity ζητάει προσωπικό έως 45 ετών για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η άδεια se curity . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2105540604 ή στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 120 στην Ελευσίνα. Ώ ρες λειτουργίας 11.00 µε 13.30 το πρωί.


12

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Αθλητικά Νέα ∆υτικής Αττικής Αρχή µε επιτυχίες!

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ –ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0-2

Η αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε «µε το δεξί»

Μ

ε ένα γ κολ στο πρώτο ηµίχρονο και ένα στο δεύτερο η Επισκοπή νίκησε τον Βύζαντα µε 2-0 και παραµένει στις πρώτες θέσεις της βαθµολογ ίας. Η Επισκοπή έχει έως τώρα δέκα βαθµούς σε τέσσερις αγώνες.

για τον ΑΓΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Ελευσίνας

Τ

ο Σάββατο 12 Οκτωβρίου κ την Κυριακή 13 Οκτωβρίου ο Σύλλογ ος Α ΓΣ TAEKWONDO ΕΛΕΥΣΙΝΑ Σ συµµετείχ ε στο ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛ ΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝΚΟΡΑ ΣΙ∆ΩΝ που διεξήχθη στην ΧΑΛ ΚΙ∆Α στο Αθλ ητικό Κέν τρο Καν ήθου ‘’ΤΑ ΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ’’. Ο Σύλλ ογος µε Α ποστολή οκτώ αθλ ητών κ αθλητριών πήραν µέρος στις εξής κατηγορίες : ΣΙΜΟΥΛ Η ΜΑ ΡΙΑ :2000 Κορασίδα (-44κιλ ά) ΠΑ ΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ :2001 Κορασίδα(-41κιλά) ΜΠΕΗ ΑΛ ΕΞΑ Ν∆ΡΑ :1999 Κορασίδα(-59κιλ ά) ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ :1998 Κορασίδα(-55κιλά) ΠΑ ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ :2000 Παίδων (-53κιλ ά) ΤΣΙΩΡΟΣ ΜΑ ΡΙΟΣ:2001Παίδων (-57κιλ ά) ΚΛ ΗΡΟΝΟΜΟΣ ΠΑ ΝΑ ΓΙΩΤΗΣ :1999Παίδων (-53κιλ ά) ΠΑ ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :1998Παίδων (-63κιλά),

ΒΥΖΑ Σ ΜΕΓΑ ΡΩΝ: Μούζας, Μαρίνης, Μαν δύλης, Ταµπάκης, Γιάν τριτς, Μαζιώτης Α . (61΄ Κον τούλης), Σταµόγ ιαννος, Μαζιώτης Ι., Λέκκας (68΄ Γκαϊδατζής), Νικολ έτος (46΄ Ζάρκος), Α ρναρέλ ης. ΕΠΙΣΚΟΠΗ: Καλογ εράκης, Μαν ουσάκης, Αν ωγειαν άκης, Βουρβαχάκης, Σπαθάρας, ∆ελ ήµπασης (89΄ Φραν τζεσκάκης), Σελ ιν ιωτάκης, Γκον ζάλ ες, Σουµπασάκης, Τζέσι (79΄ Τριχ άκης), Τάν τιτς (70΄ Γκαϊτάν ).

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-0

Ο

Παναιγ ιάλειος στην έδρα του νίκησε τον Α στέρα Μαγ ούλας µε 1-0. Το γ κολ µπήκε αµέσως στο 4' µε τον Γιάνν η Ιωάν νου ν α ν ικά τον Κασµερίδη και ν α «αν εβάζει» τους οπαδούς που βρίσκον ταν στις εξέδρες στα ύψη. Ο Παν αιγ ιάλειος έλεγχ ε το παιχν ίδι, εν ώ ο Α στέρας Μαγούλας έως και τα τελ ευταία λεπτά προσπαθούσε γ ια ένα γ κολ .

∆ιακρίθηκαν στις κατηγ ορίες τους οι εξής: ΠΑ ΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟ µετάλλιο, 1η θέση ΣΙΜΟΥΛ Η ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟ µετάλλιο, 1η θέση ΜΠΕΗ ΑΛ ΕΞΑ Ν∆ΡΑ Α ΡΓΥΡΟ µετάλλιο, 2η θέση ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΠΑ ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΝΟ µετάλλιο, 3η θέση . Ευχόµαστε στους αθλητές µας κ αλή αγωνιστική συνέχεια.

Νίκη Γυµναστικού Συλλόγου Μεγάρων έναντι ΓΑΣΕ Ελευσίνας στην καλαθοσφαίριση

Κ

αλή καταγράφεται η αγων ιστική κατάσταση της οµάδας ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ αφού κατάφερε το Σάββατο στις 19 Οκτωβρίου να κερδίσει την αντίπαλη οµάδα (ΓΑ ΣΕ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ Σ) στην Ελευσίν α. Σύµφωνα µε την διοίκηση της οµάδας: «Συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά γ ια την αγων ιστική τους διάθεση και την υπευθυνότητα που δείχν ουν απέν αντι στην οµάδα τους καθώς και στην προπονήτρια ΕΙΡΗΝΗ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ που συµβάλλει τα µέγ ιστα ώστε τα παιδιά ν α ξεχωρίζουν πρώτα ως Άνθρωποι και µετά ως αξιόλογ οι παίχτες». Να σηµειώσουµε ακόµη ότι η επόµενη αγ ωνιστική του πρωταθλήµατος είναι το Σάββατο 26 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 µε αντίπαλη οµάδα την ΕΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑ ΜΟΥ/ ΜΕΓΑΡΩΝ στο κλειστό γ ήπεδο µπάσκετ Α Λ ΕΚΟΣ ΣΑΛΤΑ Σ.

ΠΑ ΝΑ ΙΓΙΑΛ ΕΙΟΣ (Νίκος Κουρµπανάς): Αν δρούτσος, Παπαχ ρήστος, Αγουρίδης, Α κπαρίδης, Ιωάννου, Γκοτσούλ ιας, Γκούµας, Ρεκλείτης (68' Λ αζανάς), Μπούν ας, Σκαρτσίλ ας (78' Τ. Παπαδόπουλ ος), Φλ ίγ κος (88' Αλ εξάν τροβιτς) Α ΣΤΕΡΑ Σ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Αν τώνης Πριόνας): Κασµερίδης, Στρατοµήτρος, Καπουράν ης, Έ βερετ (82' Στρατάκης), Κοτίτσας, Νόνης, Ντιέγ κο, Αλ µίρ (74' Μπούγ ιας), Κάστρο, ∆ηµητριάδης, Τριάντος

ΦΩΣΤΗΡΑΣ –ΓΛΥΦΑ∆Α 1-1

Μ

ε 1-1 έληξε το παιχνίδια ανάµεσα στον Φωστήρα µε την Γλυφάδα. Οι δύο οµάδες µοιράστηκαν τους βαθµούς αφού το σκορ ήταν ισόπαλ ο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές και των δύο οµάδων στάθηκαν άξιοι στον αγων ιστικό χ ώρο και έδωσαν ένα µοιρασµένο παιχν ίδι µε καλ ές φάσεις.

ΦΩΣΤΗΡΑ Σ (προπον ητής Τζάκι Ματάισεν ): Μοσχον άς, Αν δρίκος, Κουλ ιµπαλ ί (46'Σεχ ολάρι), Εµέκα, Κακαράς, Τεγούσης (46'Κιµάν ι), Κόντη, Μακρίδης, Παναγ ιωτόπουλος, Τασουλής, Βούζας (85'Αχ είµαστος). ΓΛ ΥΦΑ∆Α (προπον ητής Λ ουτσιάνο Ντε Σόουζα): Κοτταράς, Γαλ ανόπουλος, Πιγ κόν , Γκέζος, Μον τέστε, Σαβέν δρα (73' Ντε Σόουζα), Πορτίγ ια, Σκόν δρας, Ευσταθίου (74'Μουστάκης), Σονγ κό, Σµυρλ ής (61'Νατσούρας).

Κάντε γνωστή την επιχείρησή σας! ∆ιαφηµιστείτε στην «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ»

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 210 5543682

Καθηµερινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή


13

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Ανδριανός Μιχάλαρος:

«Το επίδοµα ανεργίας να εφαρµοστεί υπό τη µορφή κοινωνικού χαρακτήρα» Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κατέθεσε προς το Υπουργ είο Εργ ασίας πρόταση γ ια την κοινωνική απασχόληση ειδικών κατηγ οριών ανέργ ων

Τ

ο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά, στο οποίο υπάγ ονται οι βιοτέχνες και µέλη από την ∆υτική Α ττική, φέρνει µια ακόµη σηµαντική πρόταση. Με επιστολή του Προέδρου Αν δριανού Μιχ άλαρου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινων ικών Ασφαλ ίσεων κ. Γ. Βρούτση, που κοινοποιείται και στον ΟΑΕ∆, γίνεται αναφορά σε ειδικές κατηγ ορίες ανέργων. Συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος του ΒΕΠ «Αγ ροτικό ΕΤΕΑ Ν» ίδρυσε το Υπουργ είο: προτείνει προς τον Υπουργ ό Εργ ασίας το επίδοµα ανεργ ίας να εφαρµοστεί υπό τη µορφή κοινωνικού χαρακτήρα. Αναφέρει ο Πρόεδρος του ΒΕΠ: «Αφού προηγ ηθεί έλεγχος και αξιολογ ηθούν από τον Οργανισµό του ΟΑ Θα δίνονται σε εγκεκριµένες δράσεις στα Σχ έδια Βελτίωσης, σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώ ρο Ε∆ οι άν εργοι που πλ ηρούν κριτήρια, της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και σε αυτούς που κάνουν ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα κλπ όπως: Καθηγητές, δάσκαλοι, φύλακες, Με αφορ µή την έναρ ξη της λε ιτο υργίας ια ση µαντ ική εξ έλιξ η που αφο - ων ύψους 138.000.000 €. κοινων ικοί λειτουργοί, µάγειροι, ν οσηλευΗ Τράπεζ α Πειραιώ ς επελέγη από την ΕΤΕΑ Ν του Αγρο τικ ού Τ. Α.Ε., ο Υπο υργός Αγ ροτ ιρά ά µε σα εκα τοντάδ ες αγρό τές κ.ά. να διοχετευθούν ως ΚοινωνιΑ.Ε. µετά από µε ιοδ οτικό δ ιαγ ωνισµό γι α κής Ανάπ τυξ ης και Τροφ ίµων κ. Αθανά σιτες στ ην ∆υ τικ ή Ατ τική, ση κή Α πασχόληση π.χ. στην ενισχυτική την ανά δε ιξη συνεπ ενδυτ ή του Τα µείου ος Τ σαυ τάρη ς δ ήλωσε: « Στ ο Υπουργείο Αµειώθ ηκε για τ ην εν ίσχυ ση διδασκαλία, τη φύλαξη παιδιών στα δράσεων ε παγγελµατ ικών στον αγ ροτ ικό Αγροτ ική ς Ε πιχε ιρ ηµα τικό τη τας , το αποτέ- γροτικ ής Ανάπτ υξης κ αι Τροφίµων κατ αβάλλ ουολοήµερα σχολεία, τις κοινωνικές λεσµα του οπ οίου εγκρί θηκε, την Πα ρασκευ ή µε καθηµε ρινά προσπάθειες για ν α επιλύσουµε τοµέ α. Π ιο συγκ εκριµένα, αρχίζ ει η λειτα προβλ ήµατ α του αγ ροτικ ού κ όσµου και να δοµές απόρων κ.λπ. Τα άτοµα που θα τουργ ία του Τα µείου Αγρ οτικ ής Επ ιχειρη - 18 Οκτ ωβ ρίο υ, απ ό τ ην Ε πενδυ τικ ή Ε πιεπιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα, µατ ικότ ητα ς ( Αγροτ ικό ΕΤΕ ΑΝ). Τ ο Υπουρ- τροπ ή τ ου Υπουργ είο υ Αγρο τική ς Ανά πτυ - ενισχύσουµε τη ρευστ ότητ ά του, στη δύσκ ολ η αυτ ή οικ ον οµική συγ κυρί α. Σήµερα αν ακ οινώξης κ αι Τροφ ίµων. αφενός απόκτησης εργ ασιακής εγείο Αγροτικής Ανάπτ υξης έκανε γνωστό ότι νουµε ότι , ολ οκλ ηρώ θηκαν οι δι αδικ ασίες για τ η ολοκ ληρώ θηκε η δ ιαδ ικασία για τ ην ε πιλογ ή µπειρίας, προϋπηρεσίας απαραίτητης σύστασ η του Τ αµείου Αγ ροτικ ής ΕπιχειρηµατιΜε τα κεφάλ αια αυτ ά, µέσω του Τ.Α.Ε., θα σε κριτήρια πρόσληψης µέσω Α ΣΕΠ του χρ ηµα τοπ ιστ ωτ ικού ιδ ρύµατος για τ η παρέχον ται χαµηλότοκ α δ άνεια σε αγρό - κότητ ας που απ οτελεί σηµαντικό χ ρηµατοδοτιδηµιουργ ία του Τα µε ίου Αγ ροτ ικής Επ ιχε ιδηµιουργώντας κίνητρο για τους νέ- ρηµα τικ ότη τας, µε την απ οδοχή της π ρο- τες και επενδυτέ ς µε εγκεκριµένες δράσεις στα κό «εργαλείο» για την ενίσχυση τ ης ρευστότ ηους, ειδικά και αφετέρου, ενασχόληση σφορά ς τ ης Τρά πεζα ς Π ειραιώς. Αυτό ση- Σχέδι α Βελτίωσης (Μέτρο 121) , σε όσους δρα- τας, της επιχειρηµατικ ότ ητας και της αν άπτυξης του τόπου µας, καθώ ς διευκολ ύνει την µε το γνωστικό τους αντικείµενο και τριβή µαίν ει ότ ι ο ι αγρότ ες θα µπο ρούν να στηρι οποιούντ αι στο χώρο της µεταποίησ ης πρόσβασ η των παραγωγώ ν σε δανειοδότ ησ η µε στην επαγγελµατική τους ιδιότητα παρα- έχουν χαµηλότοκ α δ άνεια µέ σω τ ης Τ ρά - αγροτικών προϊόντων (Μέτρο 123Α ) και σε χαµηλ ότερα επιτόκια, της τραπεζικής αγ οράς. αυτ ούς που κάν ουν ιδιωτικές επενδύσεις στον µένοντας ανταγων ιστικοί στην αγορά ερ- πεζας Π ειρ αιάς στα υ ποκα ταστή µατ α ∆υ αγροτικ ό τοµέα, στο πλαίσιο υλ οποί ησ ης επεντική ς Ατ τική ς. γασίας. Οι ωφέλειες είναι εµφανείς», επιΤο Ταµείο Αγροτικής Επιχει ρηµ ατικότ ητ ας στοδυτικώ ν σχεδίων των Μέτρων 311, 312, 313Β σηµαίνει στην επιστολή του ο Πρόεδρος χεύει στη χορήγ ησ η χαµ ηλότ οκων βραχ υπρόθετου Προγράµµατ ος Αγ ροτικ ής Ανάπτ υξης. Τονίζεται απ ό το Υπουργείο: «Το Ταµεί ο Αγροτου ΒΕΠ. σµων και µεσοµακροπρόθεσµων δανείων απ ό Το ε πιτόκιο τ ων δανε ίων, γ ια του ς κα τά τικής Επιχειρηµατικ ότητ ας (ΑΓ ΡΟΤΙΚΟ Τ.Α .Ε.) , Α κόµη αναφέρει: «Οι άνεργοι µέσω τις τράπεζε ς στους δικ αιούχ ους των µέτρων κύριο ε πάγγελµα αγ ρότ ες, θα κυ µα ίνετα ι δηµιουργείται µε πρ ωτο βουλία του Υπουρ του Προγράµµατ ος Αγ ροτικ ής Ανάπτ υξης. Βάτης ενασχόλησής τους αυτής θα γ ίσήµερα στο 3,87% (συµπερι λαµ βαν οµένης γείου Αγροτ ικής Ανάπ τυξ ης κ αι Τροφ ίζουµε λοιπόν εµείς κάποι α χρήµατ α απ ό το νουν πιο παραγωγικοί και θα αποτε- µων, προκ ειµένου να ενισχυθε ί η ρευ στό - της εισφοράς του Ν.128/ 75) και γι α τους λοιλούν µέρος του ενεργ ού εργατικού τητα, η ε πιχε ιρη µα τικό τητ α κ αι η οικονο - πούς επενδυτές σε προγρ άµµατ α αγρ οτ ικής Πρόγ ραµµ α Αγροτικής Ανάπτ υξης της τάξεω ς περίπου των 115 εκατ . ευρώ, κ άποια χ ρήµατ α ανάπτ υξης στο 4,1%, π ου απο τελε ί ένα µική ανά πτυ ξη σε τ οπικό κα ι πε ριφ ερε ια δυναµικού της χώρας χωρίς να αιβάζει η τράπεζ α και δηµι ουργείται έν α Ταµείο προνοµιακό ε πιτόκιο δ ανεισµο ύ γ ια την κό ε πίπ εδο, µέ σω τ ης διευκόλυν σης τη ς σθάνονται παραγ κωνισµένοι. Οι νέοι της τάξεω ς των 253 εκατ οµµυρίω ν ευρώ , µε υλοπο ίηση των ε πενδύ σε ών τους στον σης τ ων παραγ ωγ ών στη δανειοδόθα εφαρµόζουν πρακτικά τις γνώσεις πρόσβα πολύ χ αµηλ ό επιτόκιο. Εποµένω ς, δηµιουργούτηση, µε χαµηλότε ρα, τ ης τρα πεζ ικής αγο - αγροτ ικό τοµέα. τους πάνω στο αντικείµενο των µε ένα κεφάλαιο γι α να λ υθούν γρήγορα τα Μετ ά α πό δια πραγ µατ εύ σε ις, ε πιτεύχθ ηκε, ράς, ε πιτόκια. προβλήµ ατα εγγ υοδοσίας των νέων αγ ροτών σπουδών τους αποκτώντας τεκµηρι- Το αγρο τικ ό Τ. Α.Ε. χρηµατοδο τε ίτα ι µε οι αγ ρότ ες που θα ε πωφ εληθο ύν α πό το που έχουν εγκεκριµέν α σχέδια βελτίωσης και µέτ ρο, να εξα ιρο ύντα ι από τον κανονισµό ωµένη εργασιακή εµπειρία και πρώτι- 115.00 0.000 € απ ό το Πρόγ ραµµα Αγρ οτ ιτων κρατ ικ ών ενισχ ύσε ων, που ισχύε ι για των µεταποιητών που έχουν εγκεκριµέν α σχέδιστα θα έχουν και τεκµηριωµένη προϋπη- κής Ανάπ τυξ ης 20 07 -20 13. Το συνολικό ρεσία την οποία θα λαµβάνουν από τους διαθ έσιµο κεφ άλαιο ύψ ους 25 3.000.0 00 € τις επ ιχε ιρή σε ις κ αι ε ποµένως να µπ ορούν α µεταποίησ ης των µεταποιητικών βιοµ ηχανιών, προκειµένου να προχω ρήσ ουν µε γρήγ ορους στο µέλλον να ενταχθο ύν σε κ αθε στ ώς θα δ ια µορφ ωθ εί µε τ ην ε πένδυ ση, εκ µέ κοινων ικούς φορείς στους οποίους θα ρυθµούς οι επενδύσεις στους τοµείς αυτούς». ρους της Τρ άπε ζας Πε ιρα ιώς ιδίων κεφ αλαί- κρατ ικών ενισχύ σε ων de minim is.» απασχολούνται».

Χαµηλότοκα δάνεια σε αγρότες της ∆υτικής Αττικής µέσω των υποκαταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς

Μ


14

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΤΙΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ (κοντά στο κτήµα Εύχαρις). Τ ΙΜΗ 28.000 Ε ΥΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 50 ΧΛ Μ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗ ΝΩ Ν—ΘΗΒΩ Ν ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1200 ΤΜ ΣΕ Ο ΙΚΟΠΕ∆Ο 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ Μ Ε ΕΝΟΙΚΙΟ 1100 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗ ΝΑ. ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 690 9853679. (1710) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ε λευσίνα (στο κέντρο) διαµέρισµα 40 τ.µ. β΄ ορόφου πλήρως επιπλωµέν ο µε χολ ,υπν οδωµάτιο, κουζίνα, µπάν ιο, µεγ άλο µπαλκόν ι, αυτόνοµη θέρµαν ση και µπόιλερ. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6932307156 (1910)

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ εξοπλισµός αναψυκτηρίου αι οβελιστηρίου. Π ληροφορίες στα τηλέφωνα 6977287724 και 6971772754 (2510) ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ 3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟΧΗ ΒΛ ΥΧΑ∆Α ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Μ Ε ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ. ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 365557. ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ οικόπεδο περιφραγµένο ,εντός σχ εδίου, στην οδό Καλατζάκου, δίπλα στην οδό Ω κεανίδων στην Ελευσίνα, επιφάνειας 1 .100 τ.µ. Τιµή λογική. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2102286541 και 6972641784 (2211)

διαµέρισµα 2ου ορόφου, 90 τ.µ. σε πολυτελή νεόδµητη πολυκατοικία επί της οδού Αναστ. Γκλιάτη στη Μαγούλα µε πάρκινγκ, αποθήκη, ηλιακός, αυτόνοµη θέρµανση και συναγερµός. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945532293 (21.11)

Ακόµη να πάρουν εκλογική

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΑΣ

αποζηµίωση δεκάδες υπάλληλοι

e@papasideri.gr

∆ήµων της ∆υτικής Αττικής

Προϋπόθεση δηµοσίευσης να υπάρχει υπογραφεί του αποστολέα στην επιστολή

εκάδες υπάλληλοι ∆ήµων της ∆υτικής Α ττικής περιµένουν 16 µήνες µετά, την αποζηµίωση από 97 έως και 126 Ευρώ µεικτά, λ όγω της συµµετοχ ής τους σε εργασίες διοργάν ωσης των Εθν ικών Εκλογών Μαΐου και Ιουνίου 2012. Α υτό επιβεβαιών ει η ΠΟΕ ΟΤΑ η οποία ζητά καταβολή των επιδοµάτων άµεσα γ ια τους υπαλλήλ ους των ∆ήµων στην Α ττική και όλη την χώρα. Αν αφέρει η ΠΟΕ ΟΤΑ : «∆έκα έξι µήνες µετά την τελευταία διπλή εκλογ ική αναµέτρηση η εκλ ογ ική αποζηµίωση στους εργ αζόµενους της Τοπικής Α υτοδιοίκησης, που έφεραν σε πέρας τη διαδικασία, δεν έχει ακόµη καταβληθεί. Επισηµαίν ουµε γ ια µία ακόµη φορά πως το ποσό αποζηµίωσης που αν αλογ εί στους ∆ηµοτικούς Υπαλλ ήλους είναι εξευτελιστικό. 97,00 ευρώ και 126,00 ευρώ αντίστοιχα και µάλ ιστα µικτά…!!!

ωσης του θεσµού της Τοπικής Α υτοδιοίκησης και εξευτελισµού των εργ αζοµένων σε αυτή!!! ∆εν είναι αρκετό το ότι οι εργ αζόµενοι στους Ο.Τ.Α . έφεραν σε πέρας δύο εκλογ ικές αναµετρήσεις έναντι φιλοδωρήµατος σε αντίθεση µε άλλους κλάδους εργ αζοµένων, συνεχίζουν ακόµη και σήµερα να προφασίζονται γ ραφειοκρατικά προσχήµατα προκειµένου να µην καταβληθούν τα ελάχιστα χρήµατα. Οι εργ αζόµενοι πλέον αντιλαµβάνονται πως ο στόχος δεν είναι απλά η εξοικονόµηση χ ρηµάτων , αλλ ά η κλ ιµακούµεν η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ανθρώπινου δυναµικού της γ ια το ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ των υπηρεσιών που οι Ο.Τ.Α . προσφέρουν στους πολ ίτες!!!

Επειδή όµως πολύ σύντοµα… θα ξαναγ ίνουν εκλογ ές προειδοποιούµε την κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργ είο Εσωτερικών αλλά και τους αιρετούς Στους εργαζόµενους λ είπουν πολύ πε- πως οι εργ αζόµεν οι στην Τοπική Α υτοδιοίκηση δεν θα ξεχάσουν την εξευρισσότερα προκ ειµένου να καλύψουν τις βασικές καθηµερινές ανά- τελιστική συµπεριφορά σε βάρος γ κες τους. Είναι όµως ενδεικτικό της τους και θα απαντήσουν αναλόσυνεχιζόµενης προσπάθειας απαξί- γως.»

ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

Αναγγελία Τ έλεσης Γ άµου Ο Ντρίτσος Σταύρος του Γεωργ ίου και της Μ αρίας το γ ένος Ζιάγ κου που γεννήθηκε στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας και κατοικεί στην Γερµανία και η Καραγιάννη Μ αρία του Φρίξου και της Ανθούλας το γέν ος Ν τρίτσου που γεννήθηκε στο Ντόρτµουντ Γερµαν ίας και κατοικεί στην Γερµαν ία θα παντρευτούν στο Ελληνικό Π ροξεν είο στο Ντυσσελντορφ της Γερµαν ίας . Αναγγελία Τ έλεσης Γ άµου Ο Ντεµερτζή Α ϊχαν του Αλή και της Ε ϊν ολ το γ ένος Γκαρν έτα που γ εννήθηκε στην Θ εσσαλονίκη και κατοικεί στην Ελευσίνα και η Χασάν ογλου Βιλταν του Μ εµέτ Μ πουρχάν και της Γκιουλιζαρ το γέν ος Ε µίν ογλου που γ εννήθηκε στην Αλεξαν δρούπολη Έβρου και κατοικεί στην Ελευσίν α θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο Ελευσίν ας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

γύρων –Καµατερού . Με την πράξη αυτή η παραπάνω έκταση χαρα κτηρίζεται ως εξής: Μη δασική άρθρου 3 παρ. 6α Ν. 998/79. Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από τη ν τε λευταία δηµοσίευση Αιγάλεω 4-10- 2013 ενώπιον της Α΄ βαθµίου Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεω ν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆υτ. Ατ τικής (Παλληκαρίδη 19-21 ΑΙΓΑΛΕΩ). Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις Πληροφορίες στο τηλέφωνο ισχύουσες διατάξεις του αρθρ. 14 Ν. 2105982315 σε εργάσιµες ηµέρες και 998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως ώρες. του κ. Κανδη λώρου Αντω νίου η υπ αριθµ. 3058/4-10-2013 πράξη χαραΗ ∆ασάρχ ης κτηρισµού του ∆ασάρχη Αιγάλεω για Σούρα Ει ρήν η έκταση (0,22754) στρ. στη θέση Ο.Τ. ∆ασολόγος Γ239 περιφέρειας ∆ήµου Αγίων Αναρ-

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ Σ ΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ-

ΕΛΕΥΣΙΝΑΜΑ Ν∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΑΛΑΡΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.

ΤΗ Λ. 210 5555476 ΚΙΝ 697449405 05 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τρίτη 22 Οκτωβρίου Αβερκίου Ιεραπόλεως, Αλεξάνδρου επ. και των συν αυτω µ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ 79 210-5544250 ΜΕΓΑΡΑ

ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ Ο.Ε ΣΠ.ΚΑΡΑΓΙΩΡ ΓΟΥ 16 ΚΑΙ ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑ 43

2296026100

Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


15

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Η Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή γηπέδων ποδοσφαιρικών οµάδων και αθλητικά έργα

Τ

ην απάντησή της δίνει η Περιφέρεια Αττικής για όσους απευθύνουν έντονη κριτική για το γεγο νός της έγκρισης σηµαντικών χρηµατοδοτήσεων για αθλητικά έργα και κυρίως για κατασκευή γηπέδων µεγάλων ποδοσφαιρικών οµάδων. Αναφέρει το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής: Με αφορµή δηµοσιεύµατα που αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριµένα την εγκαλού ν για τους οικονοµικούς πόρου ς που διέθεσε ή σκοπεύει να διαθέσει για την κατασκευή αθλητικών έργων, ακολουθούν συγκεντρωτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα ενηµέρωσης για το συγκεκριµένο θέµα. Κατά τη δεκαετία 20032012 (όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που αναρτήθηκαν πρόσφατα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής), διατέθηκαν 1,12 δις € για έργα που εκτέλεσαν οι πρώην Νοµαρχίες, αλλά και η Περιφέρεια Αττικής. Το ποσό αυτό επιµερίζεται ως εξής: 609 έργα, συνολικού προϋπο λογισµού 399 εκ. €, χρηµατοδοτήθηκαν από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής 40 έργα, συνολικού προϋπολογισµού 77 εκ. €, χρηµατοδοτήθηκαν από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 107 έργα, συνολικού προϋπο λογισµού 511 εκ. €,

χρηµατοδοτήθηκαν από Κοινοτικούς Πόρους (Γ’ ΚΠΣ και ΠΕΠ Αττικής 20072007 -2013) 207 έργα, συνολικού προϋπο λογισµού 137 εκ. €, χρηµατοδοτήθηκαν από πόρους τρίτων. Από τις παραπάνω πηγές χρηµατοδότησης, µό νον οι ίδιοι πόροι της Περιφέρειας Αττικής και των πρώην Νοµαρχιών, Νοµαρχιών περιλαµβάνουν την εκτέλεση αθλητικών έργων. Κανένας άξονας του Γ’ ΚΠΣ ή του ΠΕΠ Αττικής, καµία χρηµατοδοτούµενη από το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων δράση και κανένα έργο που υλοποιήθηκε µε πόρους τρίτων δεν περιλαµβάνει τη δηµιουργία αθλητικών υποδοµών. Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους: µόλις 16 αθλητικά έργα υλοποιήθηκαν στη δεκαετία 2003-2012, συνολικού προϋπολογισµού 20,5 εκ. €, ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό µόλις 1,83% επί του συνόλου των 1,12 δις €. Ήταν εµφανές, λοιπόν, ότι υπήρχε µία υστέρηση, η οποία έπρεπε να ξεπεραστεί. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια δόθηκε έµφαση στη χρηµατοδότηση έργων κατασκευής αθλητικών υποδοµών, µέσω του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Υλοποιήσαµε τα έτη 2012-2013, 6 έργα συνολικού προϋπολογισµού 4 εκ. € Εκτελούµε 4 έργα, συνολικού προϋπολογισµού 21,6 εκ. € ∆ηµοπρατήσαµε ή έχουµε

υλοποιούµε. Τα αθλητικά Το νέο Γήπεδο ΑΕΚ θα χρηµατοδοτήσει η Περιφέρειέργα δεν είναι επιλέξιµα α Αττικής µε 20 εκατ. Ευρώ µεταξύ άλλων έργων από το ΕΣΠΑ. Εάν δεν αθλητικού χαρακτήρα. υπήρχε η Περιφέρεια σε διαδικασία άµεσης δη- πολογισµού των 516 εκ. € Αττικής και το αποθεµαµοπράτησης 4 έργα συνο- που περιλαµβάνει το τικό που έχουµε δηµιλικού προϋπολογισµού Πρόγραµµά µας ουργήσει µε χρηστή δια13,4 εκ. € χείριση από το 2003, τα Εντάξαµε στο Πρόγραµµά Ο Περιφερειάρχης Αττι- έργα αυτά δεν θα γίνοµας 29 έργα προς υλοκής, Γιάννης Σγουρός, νταν ΠΟΤΕ. Για άλλη ποίηση, τα οποία αντιδήλωσε σχετικά: µια φορά καλύπτουµε το στοιχούν σε περίπου 80 «∆εν συνηθίζουµε να εκενό της Πολιτείας, η εκ. € κτοξεύουµε πολύχρωµα οποία αδυνατεί να ανταΣυνολικά έχουµε 42 πυροτεχνήµατα προς επεξέλθει στοιχειωδώς έργα, προϋπολογισµού ντυπωσιασµό των αδαών. στις ανάγκες των αθλητι119 εκ. €, ποσοστό 23% Έχουµε συγκεκριµένο κών εγκαταστάσεων. Αυεπί του συνολικού προϋ- Πρόγραµµα, το οποίο και τό δεν σηµαίνει ότι άλλα

σηµαντικά έργα µπαίνου ν σε δεύτερη µοίρα. Τηρούµε πιστά το Πρόγραµµά µας, το οποίο περιλαµβάνει έργα υποδοµών, αντιπληµµυρικά, ύδρευσης, άρδευσης αποχέτευσης, έργα κοινωνικής πρόνοιας, κτηριακά και αναπλάσεις. Η ηµιµάθεια είναι χειρότερη από την αµάθεια. Καλώ λοιπό ν αυτούς που δεν γνωρίζου ν καλά το θέµα να ενηµερωθούν επιτέλους», επιτέλους», αναφέρει ο Περιφερειάρχης.

Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000»

Υ

πεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η απόφαση έγκρισης της Πρόσκ λησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 213 «Ενισχύσεις Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000». 2000» Το σύνολο των πιστώσεων της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.000.228 € και αφορούν δηµόσια δαπάνη. Στόχος του Μέτρου 213 είναι η προστασία και βελτίωση των οικοσυστηµάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ (Φυσικών Οικοτόπων) και 79/407ΕΟΚ (αγρίων πτηνών). Το µέτρο θα εφαρµοστεί σε περιοχές δικαιοδοσίας των Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000.


16

Τρίτη 22 Ο κτω βρίου 2013

Ο επικεφαλής του συνδυασµού «Ένω ση Πολιτών» Γρηγόρης Σταµούλης:

Καλεί σε συγκέντρωση µε θέµα «Το µέλλον του ∆ήµου Μεγαρέων»

Τ

ο κύκλο των προεκλογ ικών στην ουσία επαφών µε τους δηµότες, αν οίγ ει ο συν δυασµός «Ένωση Πολ ιτών» Μεγάρων , κάνοντας την πρώτη δηµόσια ανοικτή πολιτικ ή εκδήλωση και συγ κέν τρωση. Α υτή θα γ ίν ει στο Στρατουδάκειο Μεγάρων στις 6 Νοεµβρίου. Ο επικεφαλής του συνδυασµού κ.

Σταµούλης αναφέρει στο κάλεσµα: «Αγ απητοί Συµπολίτες και Συµπολίτισσες, Βρισκόµαστε λ ίγ ους µήνες πριν από τις δηµοτικές εκλογ ές, οι οποίες θα διεξαχ θούν τον Μάϊο του 2014. Μπορεί γ ια κάποιους να είναι κάπως νωρίς, όµως η αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων του ∆ήµου και η ανάγ κη του τόπου µας γ ια µια

ν έα πορεία, αποτελ ούν ζητήµατα υψίστης σηµασίας γ ια την κοινων ία µας και θα πρέπει όλοι να είµαστε έγ καιρα και κατάλλ ηλα προετοιµασµέν οι. Για τον λόγ ο αυτό ο Α ΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑ ΣΜΟΣ “ΕΝΩΣΗ ΠΟΛ ΙΤΩΝ” καλεί ΟΛ Ο τον ΜΕΓΑ ΡΙΚΟ και ΝΕΟΠΕΡΑ ΜΙΩΤΙΚΟ ΛΑΟ, ανεξαρτήτως ιδεολογ ικών και κοµµατικών πεποιθήσεων , στην συγ κέν τρωση, που

θα πραγ µατοποιηθεί στο ΣΤΡΑΤΟΥ∆Α ΚΕΙΟ πολ ιτιστικό κέντρο, στις 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ηµέρα ΤΕΤΑ ΡΤΗ και ώρα 6 µµ σε µια ανοιχ τή συζήτηση µε θέµα: “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑ Σ” Επίσης η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛ ΙΤΩΝ µε βάση το καταστατικ ό λειτουργ ίας της θα προχωρήσει στην εκλ ογή των προβλεποµένων οργάνων του Συν δυασµού.»

Epikairothta 20131022  
Epikairothta 20131022