Page 1

ΕΤΟΣ 18ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4187 Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

8,8 Εκατ. Ευρώ έναντι

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Μπήκε νέος φωτισµός

Σελί$α 7

σε 20 πυλώνες στην Παλαιά Εθνική Οδό στην Μάνδρα ΣΕΛ. 11

αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Δραπετσώνας και Περάματος

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟ ∆. ΣΥΝ∆ΥΑΣ ΜΟ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»:

Σελί$α 3

«ΤΥΜΠΑΝΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ»

ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ..!

Κριτική στην ∆ηµοτική Αρχή ότι $εν είναι $ική της επιτυχία η επιχορήγηση των 32 εκατ. Ευρώ για εξόφληση χρεών, αλλά εφαρµογή κοινής πολιτικής της κυβέρνησης για χρέη των ∆ήµων, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η επιτήρηση είναι προ των πυλών µε αρνητικές συνέπειες Σελί$α 2

H ∆ηµοτική Κίνηση Ε λευσίνας – Μαγούλας «ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»

για τη λήψη απόφασης

για την σύναψη Προγραµµατικής

Ο κορυφαίος θησαυρός

της ∆υτικής Αττικής η λαογραφία σώζεται

από την ιδιωτική Πρωτοβουλία Σελίδα 15

Σύ=βασης =ε Κοινωνική

Συνεταιριστική

Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)

και την έγκρισή της Στην σελί$α 9

Ο ΑΓΣ TAEKWONDO ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» ΣΕΛ. 5

ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΥΧΤΑ 16 ΠΡΟΣ 17/10:

ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΣΗΡΑΓΓΑ «ΑΙΘΡΑ» Με συµµετοχή Πυροσβεστικής, Τροχαίας, Αστυνοµίας, ΕΚΑΒ, κλιµακίων του Υπουργείου Μεταφορών και της «Ολυµπίας Οδού»

Ι. ΚΤΕΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πιστοποιημένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τον έλεγχο του οχήματος Έλεγχος ΚΤΕΟ— Κάρτες καυσαερίων

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 41χλμ ΠΕΟΑΚ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΛ. 22960 80300


2

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΥΧΤΑ 16 ΠΡΟΣ 17/10:

ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΣΗΡΑΓΓΑ «ΑΙΘΡΑ» Με συµµετοχή Πυροσβεστικής, Τροχαίας, Αστυνοµίας, ΕΚΑΒ, κλιµακίων του Υπουργείου Μεταφορών και της «Ολυµπίας Οδού» - Κλειστή η σήραγγα στο ρεύµα προς Κόρινθο µε εκτροπή της κυκλοφορίας

Έκτακτες Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις στην περιοχή των Σηράγγων της Κακιάς Σκάλας Μεγάρων επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, τη νύχτα της Τετάρτης 16/10/2013 προς Πέµπτη 17/10/2013 για την υλοποίηση Άσκησης Μεγάλης Κλίµακας στη Σήραγγα «Αίθρα». Αίθρα ». Πρόκειται για µεγάλη άσκηση ετοιµότητας σε περίπτωση ατυχήµατος στις µεγάλη σήραγγα της Κακιάς Σκάλας, µε την συµµετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Τροχαίας, της Αστυνοµίας, του Υπουργείου Μεταφορών, του ΕΚΑΒ κλπ. Η άσκηση αυτή είναι επιβεβληµένη καθώς θα πρέπει να υπάρξει εφαρµοσµένο ς στρατηγικός σχεδιασµός, σχεδιασµός ώστε σε περίπτωση ατυχήµατος ή προβλήµατος εντός της σήραγγας να υπάρχει στοχευµένη, έγκαιρη και αποτεσµατική παρέµβαση. παρέµβαση Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ προ σεκτικοί καθώς µετά τις 11 µµ µέχρι 6 πµ θα διαχέεται η κυκλοφορία µε µια λωρίδα στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας (προς Κόρινθο) καθώς η «Αίθρα» θα είναι παντελώς κλειστή. Αναφέρει η «Ολυµπία» Ολυµπία » Οδός: «Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύσουν στην Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, και συγκεκριµένα στην περιοχή των Σηράγγων Κακιάς Σκάλας έξω από τα Μέγαρα, από τις 19:00 το απόγευµα της Τετάρτης 16/10/2013 και έως τις 06:00 τα ξηµερώµατα της Πέµπτης 17/10/2013. Συγκεκριµένα: Από τις 19:00 έως 23:00 της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2013 θα πραγµατοποιηθεί σταδιακός αποκλεισµός των δύο δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας στο ρεύµα προς Κόρινθο, καθώς και των 2 αριστερών λωρίδων κυκλοφορίας στο ρεύµα προς Αθήνα. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από µία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση. Από τις 23:00 της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2013 έως τις 06:00 το πρωί της επόµενης µέρας το αργότερο, θα πραγµατοποιηθεί πλήρης αποκλεισµός του κλάδου προς Κόρινθο, µε παράλληλη αµφιδρόµηση του κλάδου προς Αθήνα. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η κυκλοφορία προς Κόρινθο θα εξυπηρετείται από µία λωρίδα του αντίθετου ρεύµατος. Οι ρυθµίσεις είναι απαραίτητες προκειµένου να διεξαχθεί προγραµµατισµένη Άσκηση Μεγάλης Κλίµακας στο σύµπλεγµα των σηράγγων της Κακιάς Σκάλας και συγκεκριµένα στην σήραγγα «Αίθρα», σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων, του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του ΕΚΑΒ. Η Ολυµπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξηµένη προσοχή κατά την διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.»

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Αντώνης Καραχάλιος Σπύρος Μασούρης Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682 ∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»:

«ΤΥΜΠΑΝΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ..! Κριτική στην ∆ηµοτική Αρχή ότι $εν είναι $ική της επιτυχία η επιχορήγηση των 32 εκατ. Ευρώ για εξόφληση χρεών, αλλά εφαρµογή κοινής πολιτικής της κυβέρνησης για χρέη των ∆ήµων, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η επιτήρηση είναι προ των πυλών µε αλυσι$ωτές αρνητικές συνέπειες Ο δηµοτικός συνδυασµός Με γάρων «Ενεργοί Πολίτες» τες» µε επικεφαλής τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Αναστάσιο ∆έσκο (φωτο), (φωτο) εξέδωσε δελτίο Τύπου – τοποθέτηση µε την δική του εκδοχή για την συνολική επιχορήγηση του ∆ήµου Μεγαρέων µε το ποσό των 32 εκατ. εκατ Ευρώ για απο πληρωµή χρεών προς ιδιώτες, προµηθευτές, ανάδοχους και για τα χρέη της ∆ΕΥΑΜ προς την ΕΥ∆ΑΠ. Μια άλλη εκδοχή από εκείνη της διοίκησης του ∆ήµου , καθώς ο συνδυασµός της αντιπολίτευσης, υποστηρίζει ότι η επιχορήγηση αυτή των 32 εκατ. δεν αποτελεί καρπό επιτυχίας συνεχιζόµενων προσπαθειών της ∆ηµοτικής Αρχής όπως αυτή ισχυρίζεται, αλλά µια σχεδιασµένη γενική πολιτική από την κυβέρνηση για κατανοµή πόρων αποπληρωµής χρεών ΟΤΑ, που δεν έγινε µόνο στον ∆ήµο Με γαρέων, γαρέων αλλά και σε άλλους ∆ήµους (όπως και στον κοντινό µας ∆ήµο Φυλής). Παράλληλα οι «Ενεργοί Πολίτες» εκτιµούν ότι ο ∆ήµο ς Μεγαρέων δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο επιτήρησης, αλλά αντίθετα αυτός είναι «προ των πυ λών». λών ». Αν ο ∆ήµος µπει τελικά σε επιτήρηση θα υπάρχουν οδυνηρές συνέπειες, πειες εκτιµά ο αντιπολιτευτικός συνδυασµός καθώς θα καταργηθούν κοινωνικές δοµές, θα υπάρξει καθυστέρηση πληρωµής υπαλλήλων, ενώ µετά θα ακολουθήσει αύξηση των ∆ηµοτικών Τελών αναγκαστικά. Οι «Ενεργοί Πολίτες» κατηγορούν την ∆ηµοτική Αρχή ότι υποστηρίζει πως όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι έχουν αποφευχθεί, ενώ αυτό δεν ισχύει. Τέλος ο συνδυασµός ζητά από την διοίκηση του ∆ήµου, να πάψει παραπληροφορεί τους δηµότες για υποτιθέµενες επι-

τυχίες περί εξασφάλισης βιωσιµότητας του ∆ήµου¨» µου¨ ». ∆ιαφαίνεται πλέον καθαρά ότι οι µετωπικές συγκ ρούσεις στον ∆ήµο Μεγαρέων εν όψει της εκλογικής αναµέτρησης του Μαΐου έχουν ξεκινήσει για τα καλά µε έντονη κριτική . Οι δηµότες και ο χρόνο ς (ως η απόδειξη των λεγοµένων) θα κρίνου ν ποια απ’ όλα αυτά είναι η απόλυτη αλήθεια, το ωραιοποιηµένο ψέµα, ή η υπερβολή της προεγείο Εσωτερικών από την κλο γικής περιόδου. τακτική επιχορήγηση των ∆ήµων, οδηγώντας Αναφέρει το δελτίο Τύτους τελευταίους σε αδυπου των « Ενεργών Πο λι- ναµία αποπληρωµής των τών» υποχρεώσεών τους. τών » Μεγάρων: Ανάλογα ποσά επιχορή«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ γησης δόθηκαν στους πεΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ρισσότερους ∆ήµους της ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ χώρας (σύµφωνα µε το ΜΕΓΑΡΩΝ µέγεθος των ληξιπρόθεΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ σµων υποχρεώσεών τους) και όχι µόνο στον ∆ήµο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με γαρέων (όπως α ναληΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ θώς επιδιώκει να παρουΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟ- σιάζει η σηµερινή διοίκηΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ση εµφανίζοντάς το µάλιΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ στα ως µεγίστη επιτυχία της). Θέλοντας να αποκατα- Όσο ν αφορά τα 20 εκατ. στήσουµε την αλήθεια ευρώ περίπου τα οποία και να αποκαλύψουµε αφορούν σε επιχορήγηση την πραγµατική διάσταση του Υπουργείου Εσωτεριτου θέµατος αναφορικά κών προς την ∆.Ε.Υ.Α.Μ. µε τις επιχορηγήσεις των (µέσω του ∆ήµου µας), θα 32 εκατ. ευρώ περίπου πρέπει να καταστεί γνωπρος το ∆ήµο µας από το στό πως αντίστοιχα ποσά Υπουργείο Εσωτερικών, δόθηκαν και σε δεκάδες Εσωτερικών οι οποίες παρουσιάζονται άλλους δήµους της χώρας ως ο «καρπός» που όφειλαν και εκείνοι καρπός» των διαρκών προσπαθειών της χρέη υδροδότησης προς σηµερινής διοίκησης του την ΕΥ∆ΑΠ. ∆ήµου προ ς αυτή την Ο λόγο ς που έγινε αυτό κατεύθυνση, κατεύθυνση έχουµε υπο- είναι απολύτως ξεκάθαχρέωση να ε νηµερώσουµε ρο ς. Στις επιδιώξεις της τους πολίτες για τα ακό- δικοµµατικής πλέον κυλουθα: βέρνησης ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ-Ν∆ - Όσο ν αφορά τα 12 εκατ. είναι -εκτός των άλλωνάλλωνευρώ περίπου που δόθη- το ξεπούληµα των δηµοκαν στο ∆ήµο µας (και σίων αγαθών (του νερού που στην ουσία πιστώνο - εν προκειµένω) σε ιδιώνται από το Ταµείο Παρα- τες. Κι αυτό για να γίνει καταθηκών & ∆ανείων θέλουν, όπως λέει και ο απευθείας στους λογαρια- λαός µας, «την νύσµούς των πιστωτών), φη» (την ΕΥ∆ΑΠ εν προαυτά προέρχονται από κειµένω) να είναι «αγνή παλιούς µη αποδιδόµεκαι αµόλυντη». νου ς πόρους που είχε Στην κατεύθυνση αυτή παρακρατήσει το Υπουρ- µάλιστα έγινε από το ∆ή-

µο µας (µε συνοπτικές διαδικασίες λόγω της πίεσης του χρόνου που έθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών) αποδοχή της εν λόγω επιχορήγησης για την εξόφληση των χρεών της αµαρτωλής ∆.Ε.Υ.Α.Μ. προς την ΕΥ∆ΑΠ. Ακόµα και εάν δεν (που πο λύ αµφιβάλλουµε) παρακρατηθούν αυτά τα χρήµατα από επόµενες επιχορηγήσεις προς το ∆ήµο µας, είναι πλέον αντιληπτό από ό λους ότι θα καλεστούµε πάλι εµείς ως πο λίτες να τα πληρώσουµε, πληρώσουµε µέσω της ολοένα αυξανόµενης -όχι µόνο δυσβάσταχτης αλλά και παράλογηςπαράλογης- άµεσης και έµµεσης φορολογίας που µας επιβάλλεται πλέον µε τον πιο απροκάλυπτο και κυνικό τρόπο. Είναι εποµένως πασιφανές, ότι και οι δύο αναφερόµενε ς επιχορηγήσεις (που έγιναν επαναλαµβάνουµε και σε δεκάδες άλλους ∆ήµους της χώρας µε ανάλογα οικονοµικά προβλήµατα) δεν είναι αποτέλεσµα καµιάς «κοπιαστικής δουλειάς» δουλειάς» και «διαρκούς πίεσης» πίεσης» από πλευράς της σηµερινής δηµοτικής αρχής προς το Υπουργείο Εσωτερικών (όπως ψευδώς επιχειρείται να παρουσιάζεται για τη δηµιουργία εντυπώσεων).

Άλλωστε οι αναφορές (στην πρόσφατη ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ∆ήµου) ότι χάρη στις δύο αυτές επιχορηγήσεις εξαλείφθηκε ο κίνδυνος επιτήρησης του ∆ήµου µας είναι πέρα για πέρα ψευδείς. Ο κί νδυνος επιτήρησης είναι όχι µόνο υπαρκτός αλλά και «προ των πυλών» λών» και δεν έχει να κάνει µε τις ανωτέρω « ρυθµίσεις» ρυθµίσεις» των χρεών του ∆ήµου και της δηµοτικής επιχείρησης. Αποτελεί κυβερνητική επιλογή που θα οδηγήσει σε πρώτη φάση σε κατάργηση κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών του ∆ήµου µας και σε καθυστερήσεις καταβολής µισθοδοσιών, µισθοδοσιών και σε δεύτερη φάση σε αύξηση των δηµοτικών τελών και σε απολύσεις προσωπικού. Και γι αυτά δεν γίνεται πουθενά λόγος στην ανακοίνωση. Τουναντίον µάλιστα µας παραπληροφορού ν ότι τάχα αποφεύχθηκαν. Αυτό που επίσης δεν αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση του ∆ήµου είναι ποιοί είναι αυτοί που έκοψαν το 6060 -70% της επιχορήγησης από τους ∆ήµους µε την εφαρµογή του Καλλικράτη, ούτε ποιοί είναι αυτοί που εν µία νυκτί κατήργησαν (αφού πρώτα τους

απαξίωσαν) τους σχολικούς φύλακες, ούτε και ποιοί είναι αυτοί που προσανατολίζονται άµεσα σε απολύσεις στον χώρο της καθαριότητας. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν, στις «αλλεπάλληλες συ σκέψεις» σκέψεις» και « προσωπικές επαφές» επαφές» που, όπως αναφέρεται, έχει σε «διαρκή βάση» βάση» η δηµοτική µας αρχή µε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονοµικών, να αναφέρει τα προβλήµατα αυτά που, που αν µη τι άλλο, θα δυσχεράνουν ακόµα περισσότερο τη λειτουργία του ∆ήµου µας και να σταµατήσει να παραπληροφορεί τους πο λίτες µε υποτιθέµενες επιτυχίες της που διασφαλίζου ν τάχα τη βιωσιµότητα του ∆ήµου. Εκτός και αν νοµίζουν ότι οι πολίτες δεν έχουν µνήµη και δεν θυµούνται τους διθυράµβους και τα εγκώµια που η διοίκηση του ∆ήµου αλλά και η µείζονα αντιπολίτευση έπλεκαν µε σθένος για την αντίστοιχη κυβερνητική επιλογή της εφαρµογής της υποτιθέµενης µεταρρύθµισης του Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση χαρακτηρίζοντάς µας και πάλι τότε ως πολέµιους της ανάπτυξης, γρουσούζηδες και κινδυνο λόγους.» λόγους.»


4

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Σ

υζητήθηκ ε στην Βουλή η επ ίκα ιρης Ερώτη σης του Βουλε υτή Ατ τικής της ∆ηµοκ ρατικ ής Αριστερ άς, κ. Βασίλειου Ο ικονόµου, προ ς τον Υπουργό Ε θνικής Άµυνας, σχε τικά µε την αποκατάσταση τη ς δικ αιοσύνης για τα στ ελέχη των Ενόπλ ων ∆υνάµεων.Στην ε πίκα ιρη ερ ώτη ση απάντη σε η Αναπληρ ώτρ ια Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κυ ρία Φώφη Γεννηµατά.

τισµό για την οικογενειακή ζωή του, την καριέρα του. Είν αι πάρα πολύ βασικές έννοιες αυτές. Εδώ υπάρχουν ζητ ήµατα ανοιχτά. Υπήρχε ένα σχέδιο υπουργικής απόφασ ης –όπως γνωρίζετετο οποίο είχε βγει σε µια διαβούλε υση και µάλιστα είχε πολύ θετικά στοιχεία. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Έχουµε µια άλλη υπουργική απ όφαση, η οποία έχει πολλά κενά και αφήνει πολλές υποψίες για ζητήµατα που διαιωνίζονται. Τα γράφω µέσα στην ερώτησή µου, δεν έχω το χρόνο για να τα επεξηγήσω. Ο Βο υλευτής Αττ ικής Όσον αφορά το θέµα των εθελοντών µακράς κ. Οικονόµου Β. ανέφε ρε: θητείας, πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει πολλές συζητ ήσεις. Είχα φέρ ει προ σωπ ικά κ αι τρο«Η ερώτηση αφορά την αποκ ατάστ αση της πολογία για το θέµα αυτ ό στον κ. Παναγιωέννοιας της δικαι οσύν ης, γιατί το δίκαιο είναι µία τόπουλο. Την α πέσυ ρα γιατί µου είπε: βασική έννοι α για την ευνοµία κ αι τη σωστή «Άφησε την, να λειάνω τις αντιδράσεις µέσα στο λειτουργί α όλης της δι οικήσεως, πόσο δε στράτευµα». ∆ηλ αδή, οι ηγεσίες και οι ανώτατοι άλλωστε των Ενόπλων ∆υνάµεων. Πολλή συζήδεν θέλουν οι µικροί να πάρουν τα γαλόνια τους. τηση έχει γίνει τις τελευταίες ηµέρες για το πώς µέχρι το 1992, όπως γνωρί∆εν είναι δηµοσιονοµικό το θέµα αλλ ά αντιλήψελειτουργ ούν οι Έν οπλες ∆υν άµεις και τα Σώµατα ζετε, µε το ν. 3865 έγινε η ων. Την απέσυρα γιατί πραγµ ατικά δεν ήθελα να Ασφαλείας ειδικά µε τα φαινόµενα του ναζιστιµεταρρύθµιση του ασφαλιφέρω τότε σε δύσκολη θέση τον Υπουργό και κού µορφώµατ ος και πώς και αν αυτό το µόρφωστικού συστήµατος και θεήθελα ν α του δώσω ένα περιθώριο. µα, η Χρυσ ή Αυγή, έχει θύλακες µέσα στις σπίστηκαν αλλαγές µε στόχο Σήµερα, δεν θα αφήσουµε πάλι αυτό το θέµα. Ένοπλες ∆υν άµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας. την εναρµόνιση των ασφαλι- Πρέπει να παρθούν αποφ άσεις. Γνωρίζω ότι οι Για το κοµµάτι των Σωµάτων Ασφαλείας υπήρστικών συστηµάτων που ηγεσίες των επιτελείων δεν θέλουν αυτ ό το θέξαν απαντήσεις και ενέργειες. Για το κοµµάτι των ίσχυαν. Στο πλαίσιο αυτ ό µα, δεν θέλουν τη βαθµολογικ ή εξέλιξη δεκαοΕνόπλων ∆υν άµεων, κυρί α Υπουργέ , ακούσαµε τροποποιήθηκε και το αντίχτώ χιλιάδων στελεχών, όταν µάλιστα σε οικονοµία τοποθέτηση του Υπουργού ότι όλα βαίνουν στοιχο σύστηµα των στρατι- µικό επίπεδο δεν υπάρχει επιβάρυνση, γιατί ούκαλώς, αλλά εµείς όλο το προηγούµενο διάστηµ α ωτικών. τως ή άλλως λαµ βάν ουν τα αν άλ ογα ποσά στους βλέπαµε στρατιωτικές στολές, βλέπαµε απόστραΕπίσης γνωρίζετε ότι το µισθούς τους. Όµως, δεν υπάρχει ηθική δικ αίωσή τους -γ ραφικούς µεν αλλά απόστ ρατους- , βλέπαΥπουργείο Οικονοµικών είναι τους. Πρέπει να τελειώνουµε µε νοοτροπίες και µε εκπαιδεύσεις στρατιωτικού τύπου, βλέπαµε αυτό που, σύµφωνα µε το αντιλήψεις. πολλά. Πάντως είδαµε στα βίντεο και στις εικόάρθρο 73 του Συντ άγµατος, Καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολ ο, γιατί µιλάτε νες ότι ήταν πολλά. ∆εν έχουµε πάρει πειστικές εξειδικεύει µε ειδικούς συµε τους στρατηγούς και όχι µε το λοχία ή το απαντήσεις και θέλ ουµε ειλικρινά να ξέρουµε τι θα ήθελα να ξεκιν ήσω την τοποθέτησή µου από νταξιοδοτικούς νόµους και µε βάση τις εκάστοτε δεκανέα. Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε , τους έχουµε γίνεται στο κοµµάτι Ένοπλες ∆υνάµεις - Χρυσή τα όσα είπατε σχετικά µε τις Ένοπλες ∆υνάµεις. δηµοσιον οµικές συνθήκες την εφαρµοζόµενη και πάρα πολλ ούς εδώ. Ο αµερικάνικος στρατός Αυγή, δηλ αδή αν οι θύλακε ς αυτ οί υπάρχ ουν στο Και θέλω να τονίσω ότι οι Ένοπλες ∆υνάµεις της δηµοσιον οµική πολιτική και την πολιτική των του ενάµισι εκατοµµυρίου δεν έχει τόσους στραΣώµα των Ενόπλων ∆υνάµεων και πόση ζηµιά χώρας αποτελούν εγγυητές όχι µόνο των συνόσυντάξεων . τηγούς όσους εµείς των εκατό χιλιάδων. Θα έχουν κάνει. Εµείς πιστεύουµε ότι οι Ένοπλες ρων και της εθνικ ής ασφάλει ας, αλλά κ αι του Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δεν παρέµεινε πρέπει να καταλάβουν και οι στρατ ηγοί µας κ ά∆υνάµεις γενικά και ουσιαστικά διαπνέοντ αι από δηµοκ ρατικ ού πολιτεύµατος. ούτε παραµένει αµέτοχο. Αναγ νωρίζ οντας τις που ότι δεν υπάρχει µόνο το Σώµα των ανωτάδηµοκ ρατικ ά ιδεώδη κι αν έχει γίνει τέτοιου είΑναγνωρίζω , κύριε Οικονόµου, ότι η ερώτησή ιδιαίτερες συνθήκες εργ ασίας των στρατιωτικών, των. Υπάρχει το στελεχιακό δυν αµικό, το µεσαίο δους εισχώρηση θα είναι σε πολύ µικρό σηµείο. σας έχει ως κίνητρο την αγωνί α και είναι στην ήδη έχω ζητήσει την άποψη των αρµόδιων υπ η- και το κατώτερο. Πρέπει να µεριµνήσει η πολιτείΑλλά πραγµατικ ά δεν πρέπει να µείνει ούτε ίχνος κατεύθυνση του να κλείσει ζητήµατα και προφα- ρεσιών του Υπουργείου κ αι των Γενικών Επιτεα και για αυτ ούς. τέτοιων συµπεριφορών και ενεργειών που να νώς όχι να ανοί ξει. Το λέω αυτό γιατί θέλω να λείων, προκειµένου να υπάρξει µία πρόταση η Περιµένω τη δικιά σας απάντ ηση και για αυτά τα επηρεάσουν το δηµοκ ρατικ ό φρόν ηµα και την επισηµάνω ότι σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει οποία θα εξοµαλ ύνει αναλ ογικά τη θεσµοθετηµέ- ζητήµατ α.» τάξη των Ενόπλων ∆υνάµεων. Υπό αυτ ή, λοιπόν , να αφήν ουµε σκιές σε σχέση µε τις Ένοπλες νη σταδιακ ή αύξηση των ετών εργασίας για την έννοια και επειδή τα οικονοµικά των στελε∆υνάµεις της χώρας και σε καµµία περίπτωση όσους εισήλθαν στις Ένοπλες ∆υν άµεις µετά το Η κυρί α Γεννηµατά ανέφερε ακόµη: χών των Ενόπλων ∆υνάµεων έχουν υποστεί δεν θα πρέπει να τις συνδέουµε µε τα γεγονότα 1989 και έτσι θα αποκατ αστήσει το αίσθηµα «Σε σχέση µε τις µεταθέσεις θέλω απλώς να βαρύτ ατες επιδροµές και περικοπές αυτ ά τα των τελευταίων ηµερών. αδικίας όσων στελεχών βρίσκονται σε µεταβατι- σηµειώσω ότι υπήρχε καθολική εισήγ ηση όλων τελευταία τρία χρόνια –ν οµίζω ότι είναι ο κλάδος ∆εν χρειάζεται βεβαίω ς να τονίσουµε ότι «κλειδί» κό στάδιο. Σύντ οµα πιστεύω ότι θα έχω στα των Γενικών Επιτελείων, ώστε να υπάρξει ένα των εργαζοµένων οι οποίοι έχουν τις µεγαλύτεστην εύρυθµη λειτουργία του δηµοκ ρατικ ού χέρια µου την τελική πρότασ η, η οποί α θα σας σύστηµα µεταθέσεων δίκαιο, αντικειµενικό και ρες περικοπές- και παρ’ όλο που υπ άρχ ουν αυτές πολιτεύµατος και κατ ά συνέπεια και στη λειτουρ- γνωστοποιηθεί και η οποί α θα συζ ητηθεί µε το κυρίω ς εφαρµόσιµο. οι πιέσεις το ηθικό, µπορούµε να πούµε, είναι γία του στρατεύµατ ος είναι η αξιοκ ρατία κ αι Υπουργείο Οικονοµικών. Έρχ οµαι στο θέµα των εθελοντών µακράς θητείακόµα τέτοιο ώστε να κρατάνε όρθιες τις αυτός είναι ο στόχος µας στο Υπουργείο Εθνικής Θα αναφερθώ στους εθελοντές µακράς θητείας ας. Πρέπει να πω ότι είναι η ραχοκ οκαλι ά του Ένοπλες ∆υν άµεις και την άµυν α της χώρας, Άµυνας και αυτήν ακρι βώς προσπαθούµε να στη δευτερολ ογία µου γιατί κατ αλαβαίνω ότι δεν στρατεύµατος και θα ήθελ α να δηλώσω από εδώ υπάρχ ουν ζ ητήµατ α -σας τα θέτω και στην επίδιασφαλίσουµε. υπάρχει άλλ ος χρόνος.» Ευχαριστ ώ. ότι τους τιµούµε. Παράλληλ α, όµω ς, θα πρέπει καιρη ερώτηση εδώ- τα οποία τουλάχιστον εγώ Την ίδια στιγµή κάνουµε µία πολύ µεγάλη προνα διευκρινιστεί ότι στις Ένοπλες ∆υνάµεις υπησαν υπεύθυνος Άµυνας από τη µεριά της ∆ηµοσπάθεια, πραγµ ατικά ό,τι περνάει από το χέρι Στην δευτ ερολογία του ο κ. Ο ικονόµου ρετεί προσωπικό το οποίο έχει καταταγεί υπό κρατικ ής Αριστεράς τα έχω θέσει το τελευταίο µας, για να ανακ ουφίσουµε µε όποιο τρόπο µπο- ανέφερε: διαφορετικό νοµικό καθεστώς για την εξυπηρέδιάστηµα µε επανειληµµένες ερωτήσεις και πολύ ρούµε τους ένστολους και τις οικογένειες τους, «Ως πρώτη δηµόσια επαφή µε την κυρία Υπουρ- τηση διαφορετικών αναγκών . Το προσωπικό πιο πριν. Είναι τέσσερα ζητήµατα που δεν αφογιατί κατανοούµε απόλ υτα ότι έχουν γίνει πολύ γό πρέπει να πω ότι κατ’ αρχάς βλέπω µία θετιαυτό έχει διαφορετική προέλευση, διαφορετική ρούν τη δηµοσιον οµική πολιτική, όπως σας τα µεγάλες µειώσεις στους µισθούς και στις συντάκότητα κ αι µία καλή προσέγγιση των πραγµάτων εκπαίδευση και καλ ύπτει διαφορετικές θέσεις. θέτω εδώ. Τα λέω επιγραµµατικά. Είν αι το ζήτη- ξεις. Ιδι αίτερα όσοι είναι εν ενεργεία αυτήν τη και πρέπει να το οµολογήσω αυτό. Αν και είµαΟι οπλίτες µε πενταετή υποχρέωση κατατ άχθηµα του ν.3883, δηλαδή του νόµου που αυτ ή τη στιγµή εξακολουθούν ν α έχουν τα ίδια ωράρι α, στε κόµµα της Αντιπολιτεύσεως, πρέπει να πού- καν στις Ένοπλες ∆υν άµεις, όπως πολύ κ αλά στιγµή ισχύει για την ιεραρχία. Καταλ αβαίνω ότι τις µεταθέσεις, την τεράστια ευθύνη. Κατανοούµε ότι, αν ακούµε καλά πράγµατα, πρέπει να τα γνωρίζετε, µε νόµο του 1985 και µε τη λήξη της είναι δύσκολ η η θέση σας –δεν είµαστε από άλλο µε, λοιπόν, ότι πρέπει να τους στηρί ξουµε µε ό,τι οµολογ ούµε. Όντω ς είναι ενηµερωµένη η Υπουρ- πενταετούς υποχ ρέωσής τους όσοι επιθυµούσαν κόσµο- γιατί είναι νόµος του Βενιζέλου και δεν περνάει από το χέρι µας. Όπως έχω τονίσει, το γός και αυτό που δηλώνει σήµερα εδώ κατ’ αρεντάχθηκ αν σε αυτόν το θεσµό µέχρι τη συµπλήµπορείτε να τον ακυρώσετε. Ειλικρινά σας µιλάω, προσχέδιο του Προϋπολ ογισµού δεν προβλέπει χάς είναι θετικό. Βλέπω µία προσέγγιση για το ν. ρωση τριάντ α πέντε ετών συντάξιµης υπηρεσίας όλες οι προηγούµενες ηγεσίες έχουν δει τα προ- νέες µειώσεις στους µισθούς κ αι στις συντάξεις 3883 που δεν είναι δογµατικ ή και σας το λέω και εξελίσσονται βαθµολογικ ά µέχρι το βαθµό βλήµατ α αυτ ού του νόµου. Νοµίζω ότι ο κ. Βενι- των ένστολων, ενώ προσπαθούµε να τους διε υγιατί τον έχω ψηφίσει και εγώ αυτόν το νόµο. του αν θυπασπιστή. ζέλος πρέπει να κάνει την αυτοκριτικ ή του γι’ κολύν ουµε µε κάθε τρόπο για ζητήµ ατα που Όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόµος, υποτίθεται ότι Η βαθµολογικ ή εξέλιξη και απονοµ ή βαθµών αυτόν το νόµ ο και νοµίζω ότι όλοι µαζί πρέπει να αφορούν τα δάνεια, ζητήµ ατα που αφ ορούν ήταν µία εκσυγχρονιστική και µία βελτιωτική σχετίζεται άµεσα µε τις αρµοδι ότητες που αν αδούµε πώς µπορούµε να αλλ άξουµε ή τέλος διακ ανονισµούς για τους λογ αρι ασµούς της ∆ΕΗ προσπάθεια για την ιεράρχ ηση των στελεχών, λαµβάν ουν, την εκπαίδευσ η που έχουν και τις πάντων να βελτιώσουµε πολλές διατάξει ς οι για οικογένειες που αντιµετωπίζουν οξεία κ οινωαλλά εκ των πραγµάτων η ζωή δείχνει τα προανάγκε ς των Ενόπλων ∆υνάµεων. οποίες είναι καταφανώ ς άδικε ς: Το θέµα του νικά προβλ ήµατ α, ζητ ήµατα που αφορούν την βλήµατ α και πράγµατι υπήρξαν αρκετά θέµατα. ∆εν είναι δυνατόν να υλοποι ηθεί µια πολιτική Συµβουλί ου Μεταθέσεων –θα τα πω και στη ιατροφ αρµακε υτική τους περίθαλψ η, ρυθµίσεις Χαίροµαι που τα αν αγνωρίζετε και εσείς και θα παροχών µοιράζ οντας βαθµούς ανεξάρτ ητα από δευτερολ ογία µου-, το ζήτ ηµα του ν. 3865/2010 που αφορούν στο ασφαλιστικό, αλλ ά ακόµ α και ξεκινήσετε µια προσπάθεια αναθεώρησ ης. Όλοι το τι πραγµατικά χρειαζόµ αστε. Παρ’ όλα αυτά, που είναι για τη συνταξι οδότ ηση, ένα κλασσικό την προµήθει α προϊόντων ευρεί ας κατ ανάλωσ ης το έχουν αναγνωρίσει, όλες οι πολιτικές δυν άκύριε Οικονόµου, είµαι διατεθειµένη σε συνεργαπαράδειγµα αδικί ας για στελέχη που µπήκαν το στις χαµηλότερες δυν ατές τιµές. µεις. αλλά το θέµα είναι ότι και εσείς πλέον έχετε σία µε τα Γενικά Επιτελεία να εξετάσουµε όλες ενενήντα, ενενήντα δύο κ αι πρέπει να κάνουν Έρχ οµαι τώρα συγκεκ ριµένα στα θέµατα που µπει σε αυτή τη διαδικασί α. Πρέπει να υπάρξουν τις παραµέτρους της βαθµολ ογικής εξέλιξής δέκα χρόνια παραπάνω θητεία για να πιάσουν τα θίξατε, κύριε Οικονόµου, σχετικά µε την τροποβελτιώσεις. Εµείς έχουµε καταθέσει πολλές προ- τους, για να δι απιστωθεί αν απαιτείται να αλλάξει συνταξι οδοτικά τους δικαιώµατ α από αβλεψία ποίηση κατ’ αρχ ήν του ν . 3883/ 2010. Αναµφίβο- τάσεις και έχουµε κάνει πολλές παρεµβάσεις . το ισχύον νοµικό πλαίσιο. του νόµου -κι όλοι το παραδέχονται αυτό- και το λα αποτέλεσε µία σηµαντική και αξιόλογη προΘεωρούµε ότι θα τις λάβετε υπ’ όψιν σας. Θα Ανακεφαλαιών οντας –και λίγο πριν κλείσω- θέλω θέµα των ΕΜΘ, δηλ αδή των Εθελοντών Μ ακράς σπάθεια κωδικοποί ησης κ αι εκσυγχρονισµού του είναι προς την κατεύθυνσ η του να βοηθήσουν ν α να επαναλάβω ότι τα θέµατα προσωπικού των Θητείας. ∆εν λέω και δεν ισχυρίζοµαι ότι αυτ ά πλαισίου που διέπει την ιεραρχία και την εξέλιξη υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσµα. Ενόπλων ∆υν άµεων αποτελούν προτεραιότ ητα είναι τα µόνα θέµατα που απασχ ολούν τις των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων. Από την Το θέµα που είπατε για το συνταξιοδοτικ ό είναι για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικ ής Ένοπλες ∆υν άµεις. Εµείς σταχυολογούµε ως εφαρµογή του τα τελευταία τρία χ ρόνια, εντοπί- σηµαντικό. Βλέπω ότι το αναγνωρίζετε και εσείς. Άµυνας. Το αίσθηµ α δικαι οσύνης επιβάλλεται να ∆ηµοκρατική Αριστερά τέσσερα ζητήµατα –αυτ ά στηκαν όντως ρυθµίσεις και προβλέψεις, οι οΕίναι πασιφανές εξάλλου το πρόβλ ηµα, µη συζη- είναι εδραιωµένο στα στελέχη. Προς αυτ ή την που σας έβαλα- συν το οικον οµικό που είναι ένα ποίες µπορούν να βελτιωθούν προς όφελος του τάµε για θέµατα τα οποία είναι δεδοµένα και κατεύθυνση, όπως είπα, εργαζ όµαστε. ολόκλ ηρο θέµα και βέβαια πολλ ά άλλα ζ ητήµατ α. προσωπικού. Το Γ ΕΕΘΑ έχει ήδη αν αλάβει την αυτον όητα. Αυτ ό είναι το πρόβλ ηµα σε αυτήν τη Επαναλ αµβάνω ότι η νοµοτεχνική επεξεργασία Αλλά σήµερα θα θέλαµε και θα περιµέναµε µία εκπόνηση ενός νέου θεσµικού πλαισίου που θα χώρα, βλέπουµε δηλ αδή ένα πρόβλ ηµα, το συζη- του σχεδίου νόµ ου περί καταστάσεων στελεχών δικιά σας πρώτη τοποθέτηση, καθώ ς έχετε αναβελτιώσει το πλαίσιο εργασίας των στελεχών και τάµε αλλά δεν κάνουµε και κάτι για να το λύσου- έχει ήδη ολοκλ ηρω θεί και αναµένεται η έγκρισή λάβει ως νέο πρόσωπο στην πολιτική ηγεσία του θα το κάνει πιο δελεαστικό, θα εξασφαλίσει µε µε! Περιµένουµε από εσάς τώρα τη λύση του του από το Συµβούλιο Αρχ ηγών, προκειµένου να Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Εµείς µε θετικό δικαιοσ ύνη και δι αφάνεια την επαγγελµατική προβλ ήµατος που ταλ ανίζει και ταλαιπωρεί πάρα αναλ ηφθεί στη συνέχεια η νοµοθετική πρωτοτρόπο είδαµε και βλέπουµε τη δικιά σας παρουτους εξέλιξη και θα προβλέπει ξεκάθαρα δικ αιώπολλά στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων. βουλία. Έχει ήδη συνταχ θεί σχέδιο νόµου για την σία στο Υπουργείο. Πιστεύουµε ότι µία κυρία µατα και υποχρεώσεις ώστε να υπάρχει ασφάλει- Θα τοποθετηθείτε, πιστεύω, για το ζήτηµα των ιεραρχί α και την εξέλιξη των αξιωµατικών. Βρίµπορεί να δώσει ένα νέο πνεύµα και ένα νέο α δικαίου. µεταθέσεων το οποίο είναι πολύ βασικό. Καταλα- σκεται στο ΓΕΕΘΑ και είναι σε τελική φάση διααέρα στο Υπουργεί ο Εθνικ ής Άµυν ας και γι’ αυτ ό Στο πλαίσιο αυτ ό θα υπ άρξει αναθεώρησ η κατ’ βαίνετε, κυρία Υπουργέ, ότι η αξι οκρατία και το βούλευσης µε τα Γενικά Επιτελεία. Στην ίδια το λόγο περιµένουµε και τις απαντήσεις σας». αρχ ήν του ν. 1400/1973 περί καταστάσεως των ζήτηµα της δικαι οσύν ης και του δικαί ου είναι φάση βρίσκεται και αντίστοιχο σχέδιο νόµ ου για αξιωµατικών, σε συνδυασµό µε το ν. 3883/ 2010, σηµαντικό. ∆ ηλαδή, να νιώθει ο καθέν ας ότι δεν τους υπ αξιωµατικούς. Θεωρώ, λοιπόν, ότι Η Υπ ουργός Φ. Γεννηµατά είπ ε: καθώ ς – όπως καταλ αβαίνετε- η σταδιοδροµία λειτουργεί το ρουσφέτι, το βύσµα και όλα αυτά πολύ σύντο µα θ α κληθού µε όλο ι µαζί να «Κάνουµε πραγµατικά ό,τι περνάει από το χέρι συνδέεται άρρηκτ α µε την κατάσταση του προπου λέµε στην καθοµιλουµένη, αλλά λειτουργεί συζητή σουµε για να κατ αθέσο υµε τις απ όµας. Κύριε Πρόε δρε, ευχ αριστώ πολύ. σωπικού. Σχετικά µε το συνταξιοδοτικό όσων ένα αξιοκ ρατικό και αντικειµενικό σύστηµα στις ψεις µας σε νο µοθετ ική πρωτοβουλ ία πο υ Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κ ύριε Οικονόµου, εισήλθαν στις Ένοπλες ∆ υνάµεις από το 1990 µεταθέσεις. Να µπορεί να κάνει ένα προγραµµα- θα αντιµετ ωπ ίζει όλα α υτά τα ζη τήµα τα.»

Συζητήθηκε στην Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόµου για τους στρατιωτικούς


5

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Μαζί με τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου

Ο ΑΓΣ TAEKWONDO ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»

Ο

Σύλλογος ΑΓΣ TAEKWONDO ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ µαζί µε το Σύλλο γο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, παραβρέθηκε στην διοργάνωση που έγινε στο Ζάππειο Μέ γαρο στην Αθήνα για τα 5 Χρό νια Αγώνα ∆ρόµου ενάντια στο καρκίνο του µαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ αφιερωµένο στις χιλιάδες Γυναίκες όλου του κόσµου

που δίνουν το δικό τους αγώνα στην ασθένεια και υπέρ της ζωής. Με το σύνθηµα «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΟΥ»’ ΤΟΥ»’ οι αθλητές της Αγωνιστικής µας Οµάδας συµµετείχαν στην διαδροµή των 5km Run πανέτοιµοι να τιµήσουν την διοργάνωση κ ευτυχής που έλαβαν µέρος σε αυτή.

Γιατί να «πελαγώνουµε» στα εποχιακά µαγαζιά; Απλώς χρειαζόµαστε ένα αξιόπιστο βιβλιοπωλείο… Γιατί έχει ό,τι χρειαζόµαστε χωρίς να ταλαιπωριόµαστε!!!

Οι αθλητές µας ήταν ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ, ΚΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ, ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ , ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ,ΜΠΕΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ,ΛΕΥΚΗ ΑΡΤΑ,ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ,ΜΠΕΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠ-

ΠΑ,ΣΙΜΟΛΗ ΜΑΡΙΑ. «Ο Σύλλογος µας συγχαίρει τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου για την ακούραστη κ ανιδιοτελή προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο κ θα στηρίζει στο µέτρο του δυνατού τόσες σηµαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις», εκδηλώσεις», αναφέρει η διοίκηση του Συλλό γου ΑΓΣ ΤΑΚΚΒΟΝΤΟ Ελευσίνας για το θέµα.

Μείζον πρόβλημα με ελλείψεις Γιατί έχει όλο το χρόνο προσφορές για έξυπνες αγορές. Γιατί έχει εξυπηρέτηση γ ια να µην κάνουµε λάθη. Γιατί τα σχολικά του είδη αντέχουν στις «κακουχίες». Γιατί οι παραγγελίες µας εκτελούνται άµεσα!!!

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ∆ΕΙΧΝΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!

στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Νοσοκομείων στην Αττική Είναι γνωστό ότι η κρίση έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία της Αττικής. Οι Βουλευτές ∆ηµαράς και Αβραµίδης κάνουν αναφορά στις ελλείψεις που υπάρχουν σε µονάδες Εντατικής Θεραπείας ζητώντας εξηγήσεις για το τι σχεδιάζει το Υπουργείο που έχει την αρµοδιότητα, δηλαδή το Υγείας. Η ερώτηση έχει ως εξής: «κ. Υπουργέ, όπως µας ε νηµερώνει η Ένωση Νοσοκοµειακών Γιατρών Αθήναςνας -Πειραιά, Πειραιά εθνική τραγωδία παίζεται καθηµερινά στα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττικής και όλης της χώρας όπου πάνω από 70 ασθενείς κάθε ηλικίας βρίσκονται σε λίστα αναµονής για κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ την ίδια ώρα 200 υπερσύγχρο νες κλίνες ΜΕΘ είναι κλειστές λόγω έλλειψης προ σωπικού, το οποίο µεταφράζεται σε 5.600 ασθενείς ετησίως, στους οποίους δεν δίνεται η ευκαιρία και το δικαίωµα να παλέψουν για τη ζωή τους. Για να καλυφθούν µε επάρκεια και ασφάλεια οι ανάγκες του πληθυσµού της χώρας, έπρεπε τα κρεβάτια των Μ.Ε.Θ, Μ.Α.Φ και Μ.Ε.Ν να αποτελούν το 9 -11% των κλινών των δηµόσιων νο σοκοµείων σύµφωνα µε τα διεθνή επιστηµονικά πρωτόκολλα, δηλαδή 1200 κλίνες Εντατικής. Ερωτάστε : 1. Την ίδια ώρα που χάνονται ζωές ασθενών που δεν έχουν υποστήριξη ΜΕΘ, και χάνεται η δυνατότητα επίσης να γίνουν δωρεές οργάνων για µεταµοσχεύσεις, πώς σχεδιάζει το Υπουργείο σας να παρακάµψει τις µνηµο νιακές υποχρεώσεις και να προβεί σε κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού µονάδων Εντατικής Θεραπείας ; 2. Έχετε δροµολο γήσει ενέργειες επίλυσης του καυτού αυτού θέµατος που απασχολεί την κοινωνία;»


6

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Νέος κύκλος διευκρινήσεων Το «μπαλάκι» ευθυνών για την καταλληλότητα Γηπέδων, ρίχνει η Περιφέρεια Αττικής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αι νέες εξηγήσεις δίνει η Περιφέρεια Αττικής για το θέµα της άδειας για αγώνες σε γήπεδα, ρίχνο ντας µε σαφήνεια το «µπαλάκι» µπαλάκι » ευθυνών στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, η οποία έχει αρµοδιότητα έκδοσης καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων, ων ώστε έπειτα να δοθεί η τελική άδεια τέλεσης από την Περιφέρεια Αττικής. Πρόσφατα η Περιφέρεια είχε εκδώσει και άλλο δελτίο. Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής χθες γίνονται γνωστά τα εξής:

Κ

«Η Πε ριφέρεια Αττικής παρά τα συνεχή δηµοσιεύµατα που την εγκαλούν για τις άδειες των γηπέδων, ενώ δεν έχει καµία αρµοδιότητα, αρµοδιότητα παρά την αδιαφορία που έχουν επιδείξει οι εµπλεκόµενοι φορείς για τα δικά τους θέµατα, θέµατα ασκεί µε ιδιαίτερη ευθύνη τα καθήκοντά της, εξυπηρετώντας µέχρι αργά το βράδυ τις οµάδες και τις διοργανώτριες αρχές, έτσι ώστε όλοι οι αγώνες που γίνο νται σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις να έχουν άδεια τέλεσης και µάλιστα όλα αυτά λαµβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στα προγράµµατα των πρωταθληµάτων

και τη µη έγκαιρη ενηµέρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής για το ποιές εγκαταστάσεις έχουν λάβει άδεια. Οι Νόµοι υπάρχουν για να εφαρµόζονται σωστά, αλλάζουν µόνο µε Νόµο και όχι µε επιστολές, και κυρίως δεν εφαρµόζο νται κατά περίπτωση, περίπτωση αλλά ισχύουν για όλους. Το σηµαντικό όµως πρόβληµα των µη αδειοδοτηµένων αθλητικών εγκαταστάσεων δεν λύνεται, ούτε µε παρεµβάσεις, ούτε µε επιστολές υπηρεσιακών υπαλλήλων που εµφανίζονται υπεράνω του νοµοθέτη, νοµοθέτη ενώ έχουν άγνοια των Νόµων και παράλληλα δεν γνωρίζουν καν, ποιοί πρέπει να είναι οι αποδέκτες των επιστολών τους. τους ∆εν µπορεί να εγκαλείται και να δίνονται οδηγίες στην Περιφέρεια Αττικής, όταν αρµόδιος για την έκδοση των αδειών των εγκαταστάσεων είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ∆ιοίκησης και φυσικά όλοι όσοι χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές, οι οποίοι όφειλαν εγκαίρως να ασχοληθούν µε την αδειοδότησή τους. Η Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα µε το Νόµο 4049/2012 (Άρθρο 22) από τις 23/08/2013 είναι

∆ύσκολοι καιροί για υποψηφιότητα ∆ηµάρχο υ… Πίσω αναµένεται κάποιοι εν ενεργεία ∆ήµαρχοι τόσο στην Αττική όσο και σε όλη την Ελλάδα, µε την έννοια ότι δεν θα ξαναβάλουν υποψηφιότητα στις εκλο γές του Μαίου. Μαίου Οι ιδιαίτερα δυσάρεστες καταστάσεις που αντιµετωπίζουν στους ∆ήµους λόγω της έλλειψης πόρων και τα χρέη, καθιστούν πλέον «ανθυγιεινή κατάσταση» για κάθε ∆ήµαρχο. Η αρχή έγινε µε την παραίτηση του από τη θέση του υποψηφίου, του νυ ν ∆ηµάρχου Βόλβης, Βόλβης καθώς δεν θα είναι υποψήφιος στις επόµενες εκλογές ό πως ανακοίνωσε την Κυριακή σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλβης παρουσίαζοντας τον απολογισµό του έργου του. Οι καιροί είναι δύσκολοι για να διοικηθεί ένας ∆ήµος, µε σοβαρά προβλήµατα και στενά οικονοµικά και όλους να διαµαρτύρονται στο κεφάλι του ∆ηµάρχου. Εύκο λα τα λόγια κριτικής όµως άλλο πράγµα είναι η διοίκηση...

αρµόδια για την έκδοση αδειών τέλεσης των αθλητικών συναντήσεων που λαµβάνουν χώρα στη χωρική της αρµοδιότητα. Ο ανωτέρω Νόµος θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις, προκειµένου να εκδοθούν οι εν λόγω άδειες: Η αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διεξαχθεί η συνάντηση να διαθέτει άδεια καταλληλότητας για αθλούµενους και θεατές

Να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της διοργανώτριας αρχής Την αποκλειστική αρµοδιότητα για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας για αθλούµενους και θεατές έχει ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τον αθλητικό Νόµο, όπως αυτός σήµερα ισχύει (Αρ. 22 παρ. 1 Νοµ. 4049/12). Για τον λόγο αυτό, όπως προβλέ-

πει ο ίδιος Νόµος (Αρ.22 παρ. 2), ο Γενικός Γραµµατέας οφείλει να συγκ ροτεί σχετική επιτροπή ελέγχου των εγκαταστάσεων κάθε χρόνο. χρόνο Από την πρώτη στιγµή που η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την αρµοδιότητα, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Νόµου και σεβόµενη τη δηµόσια ασφάλεια και την εύρυθµη λειτουργία των πρωταθληµάτων, ενηµέρωσε

αµέσως τις διοργανώτριες αρχές για τη µεταβίβασή της, καθώς και ότι πρέπει να µεριµνήσουν οι οµάδες ώστε να βγάλουν άδειες καταλληλότητας στις αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν είχαν άδεια. Η Περιφέρεια Αττικής δεν δικαιούται και δεν πρόκειται ποτέ να παίξει παιχνίδια διακινδυνεύοντας την ασφάλεια αθλούµενων και θεατών,


7

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

8,8 Εκατ. Ευρώ έναντι αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Δραπετσώνας και Περάματος Με ενδιαφέρον αναμένεται ο νέος σχεδιασμός διάθεσης αντισταθμιστικών οφελών

Π

ροσπάθειες, όπως υποστηρίζει, κάνει η διοίκηση του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού, Αττικής ώστε να αντιµετωπιστούν τα τεράστια λειτουργικά, οικονοµικά, θεσµικά προβλήµατα του νέου φορέα, χωρίς να διασαλευτεί η διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική. Αττική Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΣ∆ΝΑ – Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός αναφέρει: «Μα Μα ς έριξαν στην αρένα των απορριµµάτων χωρίς ούτε ένα εφόδιο. εφόδιο Έφτιαξαν έναν γίγαντα, τον Ε∆ΣΝΑ, µε γυάλινα πόδια. Στήριξη δεν βρήκαµε ποτέ και από πουθενά. Ανέδειξα όλα τα προβλήµατα που συνάντησα µε κάθε τρόπο. ∆εν τα ‘κρυψα κάτω από το χαλί. ∆εν έχει κανείς σήµερα το άλλοθι να προφασιστεί ότι δεν ήξερε ή ότι δεν ξέρει. Αρωγή δεν βρήκαµε. Αντίθετα συναντήσαµε περίσσευµα εύκολης και ανέξοδης κριτικής, κριτικής υποκρισίας, λοιδορίας, λάσπης. Αυτοί που µε τις αποφάσεις και τις πράξεις τους οδήγησαν τον Ε∆ΣΝΑ και τη διαχείριση των απορριµµάτων στον γκρεµό, έγιναν σήµερα τιµητές χωρίς αιδώ. Αποφάσισαν να αρχίσουν την κριτική, όταν αναλάβαµε εµείς,, διαγράφοντας από τη µνήµη τους το παρελθόν. Τους πληροφορούµε ότι το παρελθόν δεν διαγράφεται». διαγράφεται ». Ο Περιφερειάρχης τονίζει πως είναι απόλυτη ανάγκη να ενταχθεί ο Ε∆ΣΝΑ στο µητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, Κυβέρνησης ώστε να τύχει των ευνοϊκών ρυθµίσεων περί ληξιπρόθεσµων οφειλών, οφειλών γεγονός που θα επιτρέψει να ανασάνει οικονοµικά και να µειώσει τις εισφορές των ∆ήµων µελών του. Πάνω σ’ αυτό επισηµαίνει τον παραλογισµό της δηµόσιας διοίκησης που δεν εντάσσει τον Ε∆ΣΝΑ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όταν τόσο η Περιφέρεια Αττικής, Αττικής όσο και οι ∆ήµοι της Αττικής που είναι µέλη του, του µετέχουν

σε αυτή. Από την διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ εγκρίθηκε πρόσφατα και ο νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα. Ο νέος Οργανισµός σηµατοδοτεί µια νέα αρχή για τον Σύνδεσµο , καθώς παρουσιάζει σηµαντικές καινοτοµίες, καινοτοµίες διαρθρωτικές αλλαγές στην οργανωτική του δοµή και παράλληλα ενσωµατώνει τις αλλαγές που εν τω µεταξύ έχουν προκύψει στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Επίσης, µέσω αυτού αναδεικνύονται σε επίπεδο συµβολισµού και ουσίας νέες έννοιες, όπως η ∆ιαφάνεια, η Πρό ληψη, η Επαναχρησιµοποίηση, η Ανακύκλωση, η Προστασία του Περιβάλλοντος. Στο µεταξύ στην διοίκηση του Συνδέσµου πρό σφατα παρουσιάστηκε η µελέτη αναλυτικής κοστολόγησης των υπηρεσιών του Συνδέσµου, στην οποία προσδιορίζονται επακριβώς το ετήσιο κόστος διαχείρισης του Ε∆ΣΝΑ, Ε∆ΣΝΑ τα χρέη των παρελθόντων ετών και αναπτύσσονται διάφορες εκδοχές καθορισµού της ετήσιας εισφοράς των ∆ήµων µελών του Ε∆ΣΝΑ. Η µελέτη εκπο νείται για πρώτη φορά στην ιστορία του Φορέα και δείχνει τη

βούληση της διοίκησης να βάλει τον Ε∆ΣΝΑ σε τροχιά οικονοµικής εξυγίανσης. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε στις 30/9 µε πρόταση του κ. Σγουρού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου α ποφάσισε να καταβληθούν έναντι ποσά ύψους 8,8 εκ € ως αντισταθµιστικά οφέλη στους ∆ήµους Φυ-

λής, Ασπρο πύργου, Κερατσινίου ∆ραπετσώνας και Περάµατος. Η οριστική απόφαση για τον προσδιορισµό των αντισταθµιστικών οφελών του 2013 θα ληφθεί σε προσεχή συνεδρίαση, πράγµα µε µεγάλο ενδιαφέρον για τους ∆ήµου ς Φυλής αλλά και Ασπροπύργου.


8

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Επιστολές που λάβαµε ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΕ(ΕΚΕ-∆Α):

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«

Άλλο ένα ατύχηµα είχαµε σήµερα ( σ.σ. στις 11/10) στο ∆ιυλιστήριο της Ελευσίνας, ευτυχώς όµως µικρής έντασης και έκτασης µε τον µικροτραυµατισµό τριών συναδέλφων µας. Παρά τις αλλεπάλληλες επισηµάνσεις που είχαµε κάνει κατά το παρελθόν στην ∆ιοίκηση της εταιρείας για να αναλάβει τις ευθύνες της και να διαµορφώσει συγκεκριµένο πλαίσιο κανόνων ασφάλειας που θα αποτρέπει τα ατυχήµατα, η εν λόγω εταιρεία δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να βαδίζει στον ίδιο δρόµο, αυτόν της ανευθυνότητας. Έτσι λοιπόν, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας επισκέφθηκε τον χώρο του ατυχήµατος για να µας διευκρινιστεί το πώς ακριβώς πραγµατοποιήθηκε το καινούργιο αυτό περιστατικό. Φίλτρο ατµού έσπασε για αδιευκρίνιστους µέχρι και τώρα λόγους, µε αποτέλεσµα καυτός ατµός και υπολείµµατα πίσσας να τραυµατίσουν ελαφρώς συναδέλφους µας στα πόδια. Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ζήτησε και συνοµίλησε µε διευθυντές του ∆ιυλιστηρίου και τους µεταφέρθηκε ο έντονος προβληµατισµός µας αλλά και η δυσφορία µας για την εξακολούθηση και την συχνότητα των εργατικών ατυχηµάτων στον συγκεκριµένο χώρο. Εργατικά ατυχήµατα που όσο θα συνεχίζονται και θα πραγµατοποιούνται, θα καλλιεργούν περαιτέρω την ανασφάλεια σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Τους δηλώσαµε κατηγορηµατικά ότι αυτό πλέον δεν µπορεί να συνεχιστεί. Επιβάλλεται τώρα να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο κανόνων ασφαλείας. Ένα πλαίσιο που θα διέπεται από όλους τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες. Θα διασφαλίζει από την µία την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και από την άλλη θα αποτρέπει την ρύπανση του ∆ιυλιστηρίου στην ευρύτερη περιοχή. Συµφωνήθηκε η πραγµατοποίηση συγκεκριµένης διαβούλευσης, ώστε να συνδιαµορφωθεί ο στόχος που δεν είναι άλλος: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ» αναφέρει σε δελτίο Τύπου το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας. Για την ∆ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ

«Ελάτε να υποδεχθούμε τους πεζοπόρους σχολικούς φύλακες της Θεσσαλονίκης» Κάλ εσμα της Π ΟΕ ΟΤΑ προς τους δημοτικούς υπαλλ ήλους και συλλόγους εργαζομένων της Δ υτι κής Αττι κής, στην υποδοχή των υπ ό απόλ υση… υπαλλ ήλω ν π ου διαμαρτύρονται με π εζοπορί α…. ους πρώην Σχολικούς Φύλακες της Θεσσαλονίκης θα υποδεχθούν στην είσοδο της Αττικής, εργαζόµενοι και συνδικάτα των ∆ήµων της Περιφέρειας Αττικής. Οι σχολικοί φύλακες της Θεσσαλονίκης διαµαρτύρονται στην κατάργηση των θέσεων εργασίας τους πριν τρεις µήνες µε σχετική νοµοθεσία. Η ΠΟΕ ΟΤΑ εξέδωσε µεταξύ άλλων κάλεσµα προς όλους τους δηµοτικούς υπαλλήλους και συνδικάτα της ∆υτικής Αττικής. Αναφέρει στο σχετικό δελτίο της ΠΟΕ ΟΤΑ: « Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την αρχή που ξεκίνησε η πεζοπορία των Σχολικών Φυλάκων του Νοµού Θεσσαλονίκης προς την Αθήνα, Αθήνα έχει εκφράσει τη συµπαράσταση και αλληλεγγύη της. Κάλεσε ταυτόχρονα τους ΣυλλόγουςΣυλλόγους -Μέλη της αλλά και τα Νοµαρχιακά Τµήµατα της Α.∆.Ε.∆.Υ. να εκφράσουν µε κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους και να διοργανώσουν εκδηλώσεις υποδοχής των συναδέλφων Σχολικών Φυλάκων, Φυλάκων προβολή της πεζοπορίας αλλά και να παράσχουν κάθε βοήθεια και φιλοξενία. Η κινητοποίησηκινητοποίηση- πεζοπορία είναι ενταγµένη στον συνεχή και διαρκή αγώνα όλων των εργαζοµένων και της κοινωνίας για την ανατροπή των πολιτικών των µνηµο νίων και την κατάργηση στην πράξη των απολύσεωναπολύσεων-διαθεσιµοτήτων. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προετοιµάζει στην είσοδο της Αττικής αγωνιστική υποδοχή των Σχολικών Φυλάκων και από εκεί θα πραγµατοποιηθεί πορεία των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έως το ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ κέντρο της Αθήνας. Αναλυτική ενηµέρωση για την ηµέρα και ώρα υποδοχής των πεζοπόρων Σχολικών Φυλάκων αλλά και τη διαδροµή που θα ακολουθήσει έως το κέντρο της ΣΤΙΣ 2/11/2013, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αθήνας θα υπάρξει µόλις οριστικοποιη- ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ θεί η ηµεροµηνία άφιξης τους στην ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΑ ΚΑΛΑΑττική. ΒΡΥΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΓΙΑ Η µαζική συµµετοχή µας στην υποδοχή ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ των πεζοπόρων Σχολικών Φυλάκων και ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΗστην πορεία προς το κέντρο της Αθήνας ΛΑΙΩΤΙΣΣΑΣ. είναι και το δικό µας µήνυµα ότι, δεν ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ και όλοι µαζί να ανατρέ- ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΝΑ ΠΕΡΑψουµε τις πολιτικές των µνηµονίων ΣΕΙ ΑΠ’ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΝΑ που επιβάλλουν οι δανειστές και εφαρ- ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ µόζει η κυβέρνηση». ∆ΕΥΤΕΡΑ 3-5µ.µ.

Τ

ΠΑΕΙ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ


9

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Σ

χόλια και τοποθετήσεις γ ια το θέµα γ ια την λήψη απόφασης αναφορικά µε την αναγ καιότητα σύναψης Προγ ραµµατικής Σύµβασης µε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την έγ κριση των όρων αυτής από την ∆ηµοτική αρχή Ελευσίνας, κάνει µέσω του Τύπου η ∆ηµοτική Κίν ηση Ελευσίνας – Μ αγ ούλας «ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ . Το δελ τίο Τύπου που απέστειλε στην εφηµερίδα µας η ∆ηµοτική κίν ηση αν αφέρει τα παρακάτω: «Στις 3 Οκτωβρίου σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλ ίου µε µον αδικό θέµα «Λ ήψη απόφασης αν αφορικά µε την αν αγ καιότητα σύναψης Προγ ραµµατικής Σύµβασης µε Κοινων ική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την έγ κριση των όρων αυτής» η ∆ηµοτική Αρχ ή, αγν οών τας τη σφοδρή αν τίδραση των σωµατείων των εργ αζοµέν ων , της ΠΟΕ-ΟΤΑ και του Εργ ατικού Κέν τρου Ελ ευσίν ας υπερψήφισε µε οριακή (14-13) και αµφισβητήσιµη πλ ειοψηφία τη σύναψη της προγ ραµµατικής σύµβασης µε την ΚΟΙΝΣΕΠ «ΤΡΙΠΤΟΛ ΕΜΟΣ», προκειµένου ν α καλ ύψει (εκ των υστέρων ) τις αν άγ κες λειτουργ ίας του ΠΑ ΚΠΠΑ . Χρησιµοποιώντας την προσφιλ ή της τακτική της παραχ άραξης, η ∆ηµοτική Α ρχή ευτελ ίζει το θεσµό των ΚΟΙΝΣΕΠ, προκειµένου ν α εξυπηρετήσει πελατειακές

H ∆ηµοτική Κίνηση Ελευσίνας – Μαγούλας «ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την έγκρισή της σκοπιµότητες, εκµεταλλ ευόµενη, χωρίς ν τροπή, την ανάγ κη των συµπολ ιτών µας γ ια εργασία και συν τηρεί µια ξεπερασµένη αν τίλ ηψη της πολ ιτικής. Χρησιµοποιεί, µετά τη συνεργασία µε τις Μη Κυβερν ητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) το θεσµό των ΚΟΙΝΣΕΠ ευθυγραµµιζόµεν η πλήρως µε επιδιώξεις και κατευθύν σεις της τρόικας και των µν ηµον ιακών κυβερν ήσεων . Ο θεσµός των ΚΟΙΝΣΕΠ δηµιουργήθηκε γ ια να προάγ ει την ¨κοιν ων ική οικονοµία¨ µε σκοπό το συλλογ ικό όφελος και την εξυπηρέτηση γεν ικότερων κοινων ικών συµφερόντων κι όχ ι γ ια να υποκαταστήσει κοιν ων ικές δοµές που οικοδοµήθηκαν µε αγών ες των εργ αζοµένων και κοινων ική πίεση 30 χ ρόνων . Οι ΚΟΙΝΣΕΠ συστήν ονται από φυσικά ή ν οµικά πρόσωπα, µε στόχο ν α δουλ έψουν οι συν εταιριζόµενοι και σε καµία περίπτωση η ίδρυσή τους δεν κατευθύν εται από ∆ηµοτικούς φορείς, όπως στη συγ κριµένη περίπτωση ο «ΤΡΙΠΤΟΛ ΕΜΟΣ», ο οποίος επί της ουσίας ιδρύθηκε µέσα στο ΠΑΚΠΠΑ , γ ια ν α προσλ άβει όσους και όσες θέλει ο ∆ήµαρχος και κάποιοι σύµβουλοι. Η ∆ηµοτική Α ρχή υλ οποιών τας γ ια µια δεκαετία την πολ ιτική των ελαστικών µορφών εργ ασίας (stage, συµβάσεις έργ ου, συµβάσεις χ ρόνου, ωροµίσθιους) δεν κάλυψε (ως όφειλε και µπορούσε) οργ αν ικές θέσεις στις δηµοτικές υπηρεσίες µε µόν ιµο προσωπικό µε πλ ήρη εργ ασιακά και ασφαλ ιστικά δικαιώµατα. ∆ηµιουργών τας και συν τηρών τας ένα πελ ατειακό καθεστώς, κρατών τας οµήρους τους εργ αζόµενους και τις οικογέν ειές τους, «αν ακαλ ύπτει» έν α ακόµη εργ α-

λ είο γ ια την εκλ ογ ική της επιβίωση. Χρησιµοποιεί το δικαίωµα στην εργ ασία σαν µέσο γ ια να αλλοτριώσει συν ειδήσεις και ν α φέρει σε αν τιπαράθεση εργαζόµενους µεταξύ τους. Οι ∆ηµοτικοί Ά ρχον τες παρά τις αριστερές κορών ες και τη φραστική αν τίθεσή τους στις µνηµον ιακές πολ ιτικές, σε αγ αστή συν εργ ασία και συνενν όηση µε τους πλέον νεοφιλ ελεύθερους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκµεταλλεύον ται επιταγές του µν ηµον ίου προκειµένου να εκχωρήσουν Κοινων ικές ∆οµές (σήµερα η φύλαξη και η καθαριότητα των δηµοτικών σταδίων αύριο ποιος ξέρει τι) και βασικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ιδιωτικά συµφέρον τα. Α ποδέχον ται τις διαθεσιµότητες – απολ ύσεις των εργ αζοµένων και την αν τικατάστασή τους από «εξαρτηµέν ους» εργ αζόµεν ους χωρίς δικαιώµατα και µετατρέπει τους δηµότες, που έχουν ανάγ κη τις υπηρεσίες ειδικά του ΠΑ ΚΠΠΑ , σε οµήρους της κάθε φορά διάθεσης του ∆ήµου. Αφού απόκρυψε από τους συµπολ ίτες, στις περιοδείες που έκανε την άν οιξη και το καλοκαίρι, την πραγ µατική κατάσταση των ΟΤΑ µετά την κατάργ ηση θεσµοθετηµένων πόρων και δραστηριοτήτων από τις µνηµον ιακές κυβερν ήσεις, αφού συνέχ ισε ν α πλ ασάρει την εικόνα του οικον οµικά εύρωστου ∆ήµου, αφού αδιαφόρησε από τον Ιούν ιο που διέκοψαν , γ ια καλ οκαιρινές διακοπές, τη λ ειτουργ ία τους τα τµήµατα του ΠΑ ΚΠΠΑ , τώρα, µπροστά στην κατάρρευση του δικού της success story , µπροστά στο αδιέξοδο που βρίσκεται, προβάλλ ει το επιχείρηµα ¨∆εν υπάρχει άλλ ος δρόµος¨. Πράγ µατι, γ ια τη ∆ηµοτική Α ρχή των προσκυν ηµένων στις επιταγ ές των Μν ηµον ίων , δεν υπάρχ ει άλλ ος δρόµος. Ο δρόµος της αντίστασης, της διεκδίκησης και της αν ατροπής τους είναι άγν ωστος στην πλειοψηφία του ∆ήµου Ελευσίνας. Η ∆ηµοτική Κίνηση «ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ » σας καλεί σε συµπαράταξη ώστε µια νέα φιλ ολαϊκή πολ ιτική να εφαρµοστεί στο ∆ήµο µας, χωρίς ρουσφέτια και πελ ατειακές σχέσεις.» καταλήγ ουν από την ∆ηµοτική Κίνηση «ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ».

Σκέφτονται στο µέλλον «κούρεµα» 10% στις καταθέσεις από 1 Ευρώ;

Μ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 35– ΤΗΛ. 2105545627

ια περιέργως αν ησυχ ητική διπλωµατική γλώσσα µιλ ούν αυτόν τον καιρό ΕΕ και ∆ΝΤ στο πλ αίσιο ευρύτερης προσπάθειας γ ια αν ακωχ ή στον "ψυχ ρό πόλ εµο" της διαχείρησης της κρίσης χρέους και γ ια την αναδιάταξη του τραπεζικού χ άρτη. Κοιν ώς γ ια σωθούν οι τράπεζες… Αν και οι δυο πλευρές φαίν εται έχ ουν σοβαρές αντιρρήσεις, γ ίνον ται πλ έον κινήσεις αποκατάστασης των σχ έσεων … Σε αυτό το πλ αίσιο εν τάσσουν , την έµµεση αποδοχ ή από µέρους του ∆ΝΤ της γ ερµαν ικής θέσης γ ια συµµετοχ ή και καταθετών στη διάσωση τραπεζών καθώς και την καθυστέρηση της επίλυσης του ελλ ην ικού προβλήµατος. Βέβαια βρισκόµαστε σε µια αρχ ική περίοδο γ ια ν α µπορούµε να έχουµε µια καθαρή εικόνα. Η όψιµη ανακάλυψη ότι το ∆ΝΤ στην έκθεση fiscal monitor αναφέρεται σε εφάπαξ οριζόν τια φορολ όγηση των καταθέσεων κατά 10% στην Ευρωζών η, αναδεικν ύεται σε µείζον θέµα. Προφανώς ενν οεί «κούρεµα» 10% σε κάθε κατάθεση, αν τελ ικά δοθεί στο µέλλ ον «πράσιν ο φως» σε κάτι τέτοιο… Ό πως αναφέρει το Ταµείο (∆ΝΤ), η έν τον η επιδείν ωση των δηµόσιων οικονοµικών σε πολλ ές χώρες έχ ει οδηγήσει σε αν αβίωση του εν διαφέρον τος γ ια έν αν έκτακτο φόρο στον ιδιωτικό πλ ούτο, ως ένα έκτακτο µέτρο γ ια την αποκατάσταση της βιωσιµότητας του χρέους. Οι πιθαν ότητες επιτυχ ίας είναι ισχυρές αλλ ά θα πρέπει ν α σταθµιστούν έναν τι των κινδύνων των εναλλ ακτικών λ ύσεων , σηµειώνει, τον ίζον τας ότι µέτρα όπως το "κούρεµα" στα οµόλογ α αποτελούν µορφές φορολόγ ησης πλ ούτου που επιβάλλ ονται και σε άτοµα εκτός της χώρας. Το ∆ΝΤ υπογραµµίζει ωστόσο ότι το ύψος της έκτακτης φορολόγ ησης που θα πρέπει ν α επιβληθεί γ ια να υποχωρήσει το χ ρέος σε επίπεδα προ κρίσης, είναι σηµαν τικό.


10

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Αθλητικά Νέα ∆υτικής Αττικής (60'Σκόν δρας), Κάρλος Σαβέντρα, Μ ικαέλ Φ ιλίπ (63'Σονγ κό), Κριστιάν Ρ οντρίγ κεζ, Ε υσταθίου.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ 1-3

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛ ΕΙΟΣ (προπον ητής Ν ίκος Κουρµπαν άς): Ανδρούτσος, Αγουρίδης, την τρίτη αγωνιστική ο Βύζας Π απαχρήστος, Ιωάννου, Ακπαρίδης, Ρ έλλας, δεν κατάφερε να πάρει βαθΜ πούνας, Ρ εκλείτης (80' Π απαδόπουλος), µούς αφού έχ ασε στην έδρα Φλίγ κος (84'λόγω τραυµατισµού Αργ υρότου από τον Φωστήρα µε 1 -3. πουλος), Γκουτσούλιας, Σκαρτσίλας Ο ι παίκτες του ΒΥ ΖΑΝΤΑ δεν µπόρεσαν (65'Αλεξάντροβιτς). να νικήσουν τον Φωστήρα ο οποίος έπαιξε καλύτερα.

Σ

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΠΕΛ ΟΠΙ∆Α : ∆αγ δανέλης, ∆ελής, Μ πάκας, Κουτρουµάνος, Ν άσκος, Μ άνθος, Κουτσοβασίλης, Στάνζος, Π ανταζής, Μ παλόκας, Τσώ λης

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΤΡΕΞΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ 533: Ο βυζαντινός στρατηγ ός Βελισάριος εισέρχεται θριαµβευτικά στην Καρχηδόν α, την οποία κατέλαβε από τους Βαν δάλους. 1837: Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών (Σχολείο των Τεχνών ). 1848: Ο Κων σταντίνος Κανάρης διορίζεται πρω θυπουργός από τον βασιλιά Ό θωνα.

Α

ναβλήθηκε το παιχνίδι του Κυπέλλου της Γ ” Εθνικής µεταξύ Μ ανδραϊκού και Αστέρα Βάρης το οποίο ήταν να γίνει την Κυριακή 13 Ο κτωβρίου, σύµφωνα Βύζας (Α υλωνίτης): Μ ούζος Ταµπάκης (32’ µε ανακοίνωση της ΕΠΟ . Η ΕΠΟ αν αφέρει: «Α πό την Ε λλην ική ποδοΜ αρίνης), Μ ανδύλης, Π απαευθυµίου (74’ αποβολή) , Γιάντρις, Μ πέλερι (32’ Ζάρκος), σφ αιρική Οµοσπον δία ανακοινώνεται ότι µαταιώνονται οι αγώνες για την δεύτερη Λέκκας, (65’ Γκαϊδατζής), Μ αζιώτης Ι., Αραγων ιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλγυρίου, Αρν αρέλης, Σταµόγιαννος λου Γ΄ Ε θνικής, Ολυµπιακός Λαυρίου – Ν έα Ιωνία, Μ ανδραϊκός – Α στέρας Βάρης και Φωστήρας (Μ ατάισεν ): Μ οσχον άς, ΚακαΤριγλία Ρ αφήν ας – Θ ύελλα Ρ αφήνας, οι ράς, Ε µέκα, Ανδρίκος, Κόντι, Κονλίµπαλι, Τασούλης, Τεγούσης, (69, Καριάς), Βούζας, οποίοι θα οριστούν εκ ν έου από την αρµόδι(55’ Χουνγ κάι) Μ ακρίδης, Π αναγ ιωτόπουλος α επιτροπή». (75’ Σενγ κολάρι)

ΓΛΥΦΑ∆Α –

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0-2

Ο

Ο

Παναιγιάλειος νίκησε την Γλυφάδα µε 2 -0. Ο ι παίκτες του Παναιγιάλειου κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και πήραν τους βαθµούς δίκαια. Στο 10΄ ο Κοτταράς αν άτρεψε µέσα στην περιοχή τον Φλίγ κο και ο διαιτητής Σπύρος Σταθόπουλος από την ∆υτική Αττική έδειξε κόκκιν η στον τερµατοφύλακα της Γλυφάδας. Ό µως παρά τις διαµαρτυρίες των γηπεδούχων πήρε πίσω την απόφ ασή του και έδω σε συνέχεια στον αγώνα. ΓΛ ΥΦΑ∆Α (προπονητής Τάκης Γκών ιας): Κοτταράς, Ντε Σόουζα Μ πάρος, ∆ηµακάκος (60'Γαλαν όπουλος), Χοσέ Αντώνιο,Ν ατσούρας, Κοσµάς, Σµυρλής

Έ

γινε το προηγούµενο Σάββατο παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Π απούλια και πολλών επισήµων, η τελετή παράδοσης της ολυµπιακής φ λόγας, γ ια τους χειµεριν ούς ολυµπιακούς αγώνες, από τον Π ρόεδρο της ι βετεράνοι ποδοσφαιριστές ΕΟΕ κ. Σπύρο Καπράλο στον Π ρόεδρο της του Ειδυλλιακού έπαιξαν µε Ρω σικής αποστολής και αν απληρωτή πρω τους βετεράνους ποδοσφ αι- θυπουργ ό. Η φλόγ α αφού δυήνησε 2000 ριστές του Π ελοπίδα Θήβας χιλιόµετρα επί Ε λλην ικού εδάφους και πέραστο δηµοτικό γήπεδο Βιλλίων. Το σκορ σε από 33 πόλεις και 22 νοµούς. Μ ετά από έληξε 2-1 υπέρ του Ειδυλλιακού. των χορό των Ιεριών η Π ρω θιέρια Η ρώ Μ εν εγάκη έδω σε την φλόγ α στον Έλλην α Π ρόεδρο που την παρέδω σε στον Ρώ σο οµόλογ ό του. Ο Πρόεδρος του ΑΟ Μεγάρων κος Σπύρος καλοζούµης έτρεξε για την Ο λυµπιακή φλόγα στο σύνταγµα προς την οδό Μ ητροπόλεως σαν λαµπαδηδροµέας, που είχ ε ξανά τρέξει το 1968 στους Ολυµπιακούς του Μ εξικού.

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ – ΠΕΛΟΠΙ∆ΑΣ 2-1

Ο αγώνας ήταν µοιρασµέν ος στο πρώτο µισό, µε τον Ε ιδυλλιακό ν α έχει περισσότερες ευκαιρίες ν α σκοράρει. Τελικά κατάφερε να προηγ ηθεί µε τον Τιπτηρή στο 25΄. Οι ποδοσφ αιριστές του Π ελοπίδα αντέδρασε αµέσω ς χω ρίς όµω ς ν α καταφ έρει να πετύχουν έν α γ κολ µέχρι το πρώτο ηµίχρονο.

Γ εγονότα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ

Σ

υνεχίζονται οι νέες εγγραφ ές στο στίβο του ΑΟ Μεγάρων. Οι εγγραφές γ ίνονται κάθε ηµέρα από την ∆ευτέρα έω ς το Σάββατο 5.008.00 στο ∆ηµοτικό στάδιο. Γίνονται δεκτά ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΕΙ∆ΥΛΛ ΙΑΚΟΥ (προπονητής παιδιά από 5 ετών και µεγαλύτερα. Γ ια πεΑντώνης Σκουλάξινος): Τσετίν ης, Λεκίτσας, ρισσότερες πληροφορίες µπορείτε να Μ πότσης, ∆ουδέσης Π , Μ εγάλος Ι., Γουν α- απευθυνθείτε στο ∆ ηµοτικό στάδιο ρίδης, Ξ αν θόπουλος Βάππας, Τιπτηρής, των Μ εγάρων από τις 5 .00 έως τις 8.00 ∆ήµος, Ν ίκας.Αγωνίστηκαν και οι: Μ εγάλος στους κ.κ.: Καλοζούµης Σπύρος Θ. Ταµπακάκης, Μ πόφ ος, Π αυλίτο, Τζαβά- 6932989322 και Θ. Παπαγιαννης ρας 6974477345.

Η «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΑΣ

Στείλτε µας ένα e-mail στο: e@papasideri.gr Και ζητήστε ηλεκτρονική αποστολή της εφηµερίδας µας

1896: Ο ιάπωνας επιχειρηµατίας Σόζο Καβασάκι ιδρύει την Kaw asaki, πολυεθν ική εταιρεία σήµερα µε πολυσχιδή δραστηριότητα. 1902: Ο γ ερµανός αρχαιολόγος Ρ ούντολφ Έρντικ αν ακαλύπτει το Α σκληπιείο της Κω.

1951: Ο µεξικαν ός χηµικός Λ ουίς Μ ιραµόν τες παρασκευάζει το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι. Γ εννήσεις 1608: Ε βαντζελίστα Τοριτσέλι, ιταλός φυσικός και µαθηµατικός, εφ ευρέτης µεταξύ άλλων και του βαρόµετρου. (Θαν . 25/10/1647) 1810: Σίµων Σίνας, βιεννέζος βαρόνος και µέγ ας ευεργέτης. Το πιο γνω στό ευεργ έτηµά του είναι τα χρήµατα που έδω σε για την αν έγ ερση της Ακαδηµίας Αθηνών. Σηµαντική είν αι, επίσης, η συµβολή του στην ανέγ ερση του Α στεροσκοπείου Α θηνών. (Θ αν. 15/4/1876) 1844: Φ ρίντριχ Ν ίτσε, γερµαν ός φ ιλόσοφ ος. (Θ αν. 25/8/1900) [Α ποφθέγ µατα] Θάνατοι 1917: Μ αργ κερίτα Χερτρουίντα Τζέλε, γνω στή ως Μ άτα Χάρι, ολλανδή κατάσκοπος. (Γεν. 7/8/1876) 1964: Κολ Π όρτερ, αµερικαν ός συνθέτης µεγ άλων επιτυχιών του Μ πρόντγουεϊ. (Γεν . 9/6/1891) 1980: Απόστολος Ν ικολαΐδης, πρώην πρόεδρος του Π αν αθηναϊκού. Π ρος τιµήν του, το γήπεδο της Λ εωφόρου Αλεξάν δρας φέρει το όνοµά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει µέρος στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1920 στην Α µβέρσα. (Γεν. 19/6/1896)


11

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Νέος φωτισµός

σε 20 πυλώνες στην Παλαιά Εθνική Οδό στην Μάνδρα Ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας, ολοκληρώθηκε η φωταγώγηση δίνοντας φως στο βαθύ σκοτάδι που επικρατούσε στην περιοχή έα φωτιστικά σώµατα τοποθέτησε ο ∆ήµο ς Μάνδρας Ειδυλλίας σε 20 πυλώνες φωτισµού στην ΠΕΟΑΘ, δίνοντας τέλος στο σκοτάδι που επικρατούσε στο σηµείο. Αναφέρει το δελτίο του ∆ήµου: «Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί πάντα προτεραιότητα του ∆ήµου Μάνδραςδρας -Ειδυλλίας, Ειδυλλίας για αυτό και σε ζητήµατα τόσο σοβαρά µε πρωτοβουλίες που παίρνει ελαχιστοποιεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό τους κινδύνους που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στους κατοίκους του ∆ήµου, αναλαµβάνοντας ακόµα και ευθύνες άλλων. Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι η αντικατάσταση των φώτων σε 20 πυλώνε ς στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών µε αποτέλεσµα το βαθύ σκοτάδι τις νυχτερινές ώρες να το αντικαταστήσει το φώς και ταυτόχρονα να µειωθεί ο κίνδυνος που διέτρεχαν οι οδηγοί από την χαµηλή ορατότητα. Έργο που είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδοµών αλλά η ∆ηµοτική Αρχή ανέλαβε το κόστος της υλοποίησή του γιατί καθηµερινά ο δρόµος αυτός αποτελούσε παγίδα θανάτου για τους οδηγούς που τον διέσχιζαν. Η ανθρωποκεντρική πολιτική που η δηµοτική αρχή και ο ίδιος ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος ∆ρίκος εφαρµόζουν για µία ακόµα φορά, αναδεικνύεται και αποδεικνύει πως ο ∆ήµος µπροστά στον κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές δεν υπολο γίζει ούτε κόστος ούτε χώρους ευθύνης, γιατί πρωταρχική του αξία είναι η προστασία και η ασφάλεια της ανθρώπινης ύπαρξης.»

Ν

∆ιευκρινίσεις προς τους αγρότες για την επιστροφή της 2ης $όσης του Ει$ικού Fόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενηµερώνει τους αγρότες της ∆υτικής Αττικής ότι: «Για την Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου Κίνησης 2013 η πρόβλεψη του προϋπολογισµού ήταν 80 εκατ. ευρώ για την 1 η δόση και αντίστοιχο ποσό για τη 2 η δόση, δόση υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζονταν οι αναγκαίοι εθνικοί πόροι. Με απόφαση του κ. Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά η 2η δόση της επιστροφής θα είναι ισόποση της 1ης δόσης. Μετά τη τµηµατική πληρωµή της 2 ης δόσης ο Υπουργό ς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο Αναπληρωτής Υπουργό ς Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανακοινώνουν ότι έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις και η εξόφληση της υπόλοιπης τµηµατικής δόσης θα γίνει σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Όπως δήλωσαν οι συναρµόδιοι Υπουργοί από κοινού: «Με την υλοποίηση της δέσµευσης της Κυβέρνησης ικανοποιείται το αίτηµα των αγροτών όπως είχε συµφωνηθεί και οι πληρωµές της επιστροφής ΕΦΚ Πετρελαίου συµβαδίζουν µε τις εποχιακές ανάγκες των εκµεταλλεύσεων».

Πανηγυρίζει ο ιστορικός Ναός Αγίου Λουκά Μεγάρων

Με λαµπρότητα εορτάζεται στα Μέγαρα η µνήµη του Αγίου Ευαγγελιστή Λουκά στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Πανηγυρίζει ο οµώνυµος ιστορικός Ναός στον δρόµο Μεγάρων—Αλεποχωρίου που βρίσκεται στο 8ο χλµ. Την παραµονή της γιορτής θα ψαλλεί πανηγυρικός εσπερινός και αρτοκλασσία, ενώ ανήµερα η πανηγυρική θεία λειτουργία. Ο Ναός του Αγίου Λουκά βορειοδυτικά των Μεγάρων, σύµφωνα µε τα στοιχεία είναι κτίσµα ευσεβών Μεγαρέων τον 19ο 19 ο αιώνα.

2.400 ∆ηλώσεις ζηµιάς από αγρότες στα γραφεία

ΕΛΓΑ της Αττικής έως τον Σεπτέµβριο Μέχρι και το Σεπτέµβριο του 2013 έγιναν σύµφωνα µε τον ΕΛΓΑ συνολικά 63.619 δηλώσεις ζηµιάς οι οποίες ανά Υποκατάστηµα. Στην Περιφέρεια Αττικής στο υποκατάστηµα ΕΛΓΑ έγιναν 2.400 αιτήσεις από αγρότες. Συνολικά οι αιτήσεις για δηλώσεις ζηµιάς είναι οι εξής: Υποκατάστηµα

∆ηλώσεις ζηµιάς

Αγρίνιου Αθήνας Αττικής Αλεξανδρούπο λης Βέροιας Ηρακλείου Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Καβάλας Κοζάνης Λαµίας Λάρισας Πάτρας Τρίπολης

2.301 2.400 7.299 21.823 4.044 5.173 3.607 798 2.046 2.250 3.801 4.131 3.946

Σύµφωνα µε τον ΕΛΓΑ: «Οι εκτιµήσεις των ζηµιών του πρώτου 9µήνου του 2013, από διάφορα ζηµιογόνα αίτια που καλύπτουν οι Κανονισµοί του ΕΛΓΑ, έχουν ολοκληρωθεί πλην ελάχιστων εξαιρέσεων: Ειδικότερα, εκκρεµούν οι εκτιµήσεις ζηµιών από χαλαζόπτωση και ανεµοθύελλα που έγιναν στις 15.9.2013 στη Ροδόπη. Στο Υποκατάστηµα Βέροιας ολοκληρώθηκαν οι εκτιµήσεις στην Πέλλα ενώ στην Ηµαθία διενεργούνται οι τελευταίες εκτιµήσεις σε όψιµες καλλιέργειες µήλων καθώς και σε καλλιέργειες ακτινιδίων. Στο Υποκατάστηµα Ιωαννίνων εκκρεµούν οι εκτιµήσεις ζηµιών από χαλαζόπτωση του Σεπτεµβρίου οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός των επόµενων ηµερών. Στα Υποκαταστήµατα Καβάλας, Κοζάνης και Πάτρας γίνονται δηλώσεις για ζηµιές που έγιναν τις τελευταίες ηµέρες του Σεπτεµβρίου 2013. Ως γνωστό, µετά την ολοκλήρωση των εκτιµήσεων, απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή των αποζηµιώσεων είναι η διαβίβαση στον ΕΛΓΑ του αρχείου των δηλώσεων ΟΣ∆Ε και η πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών του 2013, καθώς και του 2011 και του 2012.» 2012.


12

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Σ

ύµφωνα µε δελτίο Τ ύπου του «Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος Ελλάδος»: «Ο γ εν ικός γ ραµµατέας του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Ο Σ και Ανεξάρτητος Βουλευτής Ν ίκος Ν ικολόπουλος, είχε συν άντηση µε αντιπροσω πεία των εργ αζοµένων στα Ε λλην ικά Ν αυπηγ εία ΑΕ (Ε ΝΑΕ ), όπου οι τελευταίοι του αν έπτυξαν διεξοδικά τα προβλήµατα που έχουν οι Συµβάσεις, που έ χουν υπογ ραφ εί, καθώ ς τα οικον οµικά προβλήµατα που αν τιµετω πίζουν οι εργ αζόµεν οι. Ε πίσης, συζήτησαν µαζί του, τις αν απτυξιακές δυν ατότητες που θα µπορο ύσαν ν α έχουν τα ΕΝΑΕ µε τη συµφωνία που υπέγ ραψε ο Ι. Σάφ α µε απαγ όρευσης της Ε υρω παϊκής Ε πιτροπής, την Κυβέρν ηση της Μ οζαµβίκης, εάν λειπροφ ανώ ς θα συµµετείχαν στην υλοποίηση τουργ ούσαν καν ον ικά τα ΕΝΑΕ . της συγ κεκριµέν ης σύµβασης στο πλαίσιο του εσωτερικού καταµερ ισµού του βιοµηΜ ετά την εκτενή συζήτηση που είχ αν χαν ικού έργ ου που εφ αρµόζει ο όµιλος οι δύο πλευρές, ο γγ. του ΧΡ Ι.Κ.Ε και P riv inv est/A bu Dhabi M ar (ADM ).» Ανεξάρτητος Βουλευτής Ν. ΝικολόΓια την εν ηµέρω ση του κοιν ού, η σύµβαση πουλος δήλω σε τα εξής: είν αι ύψους 200 εκατ. ευρώ και αφ ορά τη ν αυπήγ ηση 24 αλιευτικών σκαφών «Στις αρχές Σε πτεµβρίου ο όµιλος P riv inv est/A bu Dhabi M ar (ADM ), όπου επικεφ α- (µη χαν ότρατες) και τριών περιπολικών των 32 µέτρων τύπου H SI 32 Interceptor και λής είν αι ο ιδιοκτήτης των Ν αυπηγ είων Σκαρα µαγ κά Ισκαν τάρ Σάφ α γνωστοποίησε τριών τριµαράν περιπολικών των 43 µέτην υπογ ραφ ή Σύµβασης µε την Κυβέρν η- τρων τύπου OCEAN EAG LE 43 γ ια το Ν αυση της Μ οζαµβίκης γ ια την κατασκευή πο - τικό της Μ οζαµβίκης. Ε ξάλλου, όπω ς έγ ραψε η γ αλλική εφ ηµερίλεµικών πλοίων. Τα ΕΝΑΕ αποτελούν ιδιοκτησία της P riv in- δα «Libe ration», ο Iskandar S afa σηµείω v est/A bu Dhabi M ar (ADM ) και Α Ν βρισκό- σε, ότι η συγ κεκριµέν η σύµβα ση αποτελεί µέρος µίας ευ ρύτερης συµφ ων ίας που υπέταν σε λειτουργ ία και Α Ν δεν είχαν αποκλειστεί παν τελώ ς από οποιαδήποτε εξαγω - γ ραψε ο όµιλος µε την αφ ρικαν ική χώ ρα και η οποί α περιλαµβ άν ει τη ν αυπήγ ηση γ ική δραστηριότητα λόγω της γνω στής

Σε οριακή κατάσταση

τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά

Να δοθεί λύση µε ανάληψη εργασιών στις εγκαταστάσεις, µετά από συµφωνία που είχε η ιδιοκτήτρια εταιρεία µε ξένο κράτος, τονίζει ο Βουλευτής κ. Νικολόπουλος Γ.Γ. του Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος Ελλάδος

Α∆Α:ΒΛΛΚΟΡ1Κ-∆ΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΟΙΚ ΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤ ΙΚΗΣ Ταχ. ∆/νση: Αγίας Λαύρας 66 Ταχ. Κώδικας: 11141 Πληροφορίες: Θ. ∆αγκλ ής Τηλέφωνο : 210 – 2284878 Φαξ: 210- 2284861 Αθήνα 14/ 10/ 2013 Αριθ. Πρωτ. :1287 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ∆/νση Αναδασώσεω ν Ατ τικής προκηρύσσει δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και µε κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης τη χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 <<Κύρωση της κωδικοποίησης της

νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων>> ( και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στην α ναλυτική ∆ιακήρυξη ), για την ανάδειξη αναδόχου ε κτέλεσης τω ν εργασιώ ν του δασοτε χνικού έργου: «Αναδασωτικά έργα κ αι εργασίες µε κεφαλληνιακ ή ελάτη σε επιφάνειες των περιοχών : Γκούρα – ∆ι άσελο Παν ός και Βιλλιάνι του κ αµένου ελατοδάσους του Εθνι κού ∆ ρυµού Πάρνηθας», Προϋπολογισµού: 617. 408 Ευρώ µε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τους όρους της εγκε κριµένης, µε την αριθµ. 2060/25-9-2013 απόφαση του ∆/ντή Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µελέτης του έρ γου. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 5/11/ 2013 ηµ έρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Αναδασώσεων Αττικής ενώπιον της

αρµόδιας επιτροπής. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 23 του Ν. 3470/28-6-06, «∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών» (Φ.Ε.Κ . Α’ 132/06). Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές : 1. Μεµονωµέ νες ερ γοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγε γραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η και 3η τάξη ανεξάρτητα έδρας, για έρ γα κατη γορίας Πρασίνου, (στελεχωµέ νες µε δασολόγο ή δασοπόνο) και ∆΄ Ε.∆.∆.Ε. β. Προερχόµενες από κράτη – µ έλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. , ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορί-

επιπλέον άλλων 30 πλοίων διαφ όρων τύπων που θα αν αληφ θεί από τα υπόλοιπα ν αυπηγ εία του οµίλου, κυρίω ς στη Γερµαν ία και το Α µπού Ν τάµπι. Σύµφων α µε τον Iskandar S afa η συγ κεκριµέν η σύµβαση θα εξασφ αλίσει στη C MN , που σήµερα απασχολεί στο ν αυπηγ είο της στο Χερβούργ ο 350 εργ αζόµεν ους, βιοµηχαν ικό έργ ο γ ια τα επόµεν α δύο χρόν ια!!! Σ ύµφων α µε τη διοίκη ση των ν αυπηγ είων της CMN ο ετήσιος κύκλος εργ ασιών των ναυπηγ είων αν έρχεται σε 50 ω ς 100 εκατ. ευρώ .

Τα ΕΝΑΕ , το µεγ αλύτερο ν αυπηγ είο της χώ ρας και µία από τις µεγ αλύτερες εθν ικές βιοµηχαν ικές υποδοµές, απα ξιών ονται, οι εργ αζόµεν οι έχουν προ πολλού περάσει το στάδιο της εξαθλίω σης, τα τρία σχεδόν ολοκληρω µέν α υποβρύχια Ty pe 214 και το εκσυγ χρον ισµέν ο «ΩΚΕΑΝΟΣ» S 118 γ ια τα οποία έχο υν ήδη καταβληθεί περισσότερα από 2 δις ευρώ απλώ ς… φ θείρονται και το κυριότερο όλων το µέλλον των ΕΝΑΕ συν εχίζει ν α είν αι άδηλο.

Ό µως το χειρότερο είν αι ότι, παρά τις κατά Ο γγ. του ΧΡΙ.Κ.Ε Νίκος Νικολόπουλος καιρούς κυβε ρν ητικές εξαγγελίες, δεν έχει επιπλέον τόνισε στη δήλω σή του τα γ ίν ει µέχρι σήµερα καµί α επαφ ή µεταξύ εξής: του οµίλου P riv inv est/A bu Dhabi M ar (ADM ) που είν αι ο ιδιοκτήτης των ν αυπη«Την ίδια στιγ µή τα Ε ΝΑΕ οδηγ ούνται στον γ είων και του ελλην ικού δηµοσίου προς οικον οµικό, τεχν ολογ ικό και ψυ χικό µαραάρση του αδιεξόδου και εξε ύρεση µίας σµό, ενώ οι ιθύν οντες πολύ απλά δεν κάσυµβιβα στικής λύσης (ή έ στω και διαπίν ουν τίποτα!!! στω ση οριστικής ρήξης ).»

ου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµέ νων εργοληπτών, εφόσον εί ναι εγγεγραµµένες σε αυ τούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις κα λούµενες του Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόµενες από ως ανωτ έρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών , εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν ε κτε λέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο , από ποιοτική και ποσοτική άποψη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ. 23.2.2. εδάφιο στ’ της Αναλυ τικής διακήρυξης. 2. Κοινοπραξίες των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σ ε οποιανδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του Π.∆. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέ-

χει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κα τηγορίας. 3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµέ να , είτε ως µέλος ε νός κοινοπρακτικού σ χήµατος . Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συµµετοχή εργοληπ τικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κα τασκευή ∆ηµοσίων Έργων. Τα τεύχη δηµοπράτησης, θα αποστέλλονται µε E-mail ή θα διατίθενται δωρεάν σε CD από τα γραφεία της ∆/ νσης Αναδασώσεω ν Α ττικής , οδός Αγίας Λαύρας 66 – Αθήνα, γραφείο 201 (2ος όροφος) τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 10.00-13.00, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2102284878. Απαιτείται η παραλαβή σφραγισµένου Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς

µέχρι και την Πέµπτη 31 / 10 / 2013 πριν το ν διαγωνισµό. Για την έγκυρη συµµετο χή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3669/08, εγγυητικέ ς επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , ή τοι στο ποσό των 10. 040 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνο νται στη ∆/νση Α ναδασώσεων Αττικής και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων τω ν µε λών της. ΑΘΗΝΑ 14/10/2013 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ ΣΑΣ ΣΑΛΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» Καθηµερινή προβολή και σίγουρα αποτελέσµατα Τηλεφωνήστε µας στο 210 5543682


13

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

«Ρωµαίος και Ιουλιέτα» µε πιτσιρικά$ες Τα παιδιά έκλεψαν την παράσταση που φιλοξενήθηκε στο ανοικτό θέατρο παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας, υπό την αιγίδα του ΝΠΔΔ Πολιτισμού του Δήμου

ια εξαιρετική παράσταση παρουσιάστηκε πριν λίγες µέρες στο ανοικτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας, νας του χώρου των Αισχυλείων.

Μ

σε κατ’ επανάληψη για τις ατάκες και τον τρόπο τους µικρούς ηθοποιούς. Πιο συγκεκριµένα το Τµήµα Πολιτισµού (Πολιτιστικού Κέντρου) Μια παράσταση όπου του ∆ήµου Ελευσίνας, Ελευσίνας πρωταγωνιστές ήταν παι- διοργάνωση την παράσταδιά, τα οποία κατέπληξαν ση της παιδικής θεατριτο κοινό που χειροκρότη- κής οµάδας της Ένωσης

Γονέων και Κηδεµόνων Σπάτων—Αρτέµιδος. Πρόκειται για το έργο «Ρωµαίος και Ιουλιέτα» τα » (σαν τον σκύλο µε την γάτα). Μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορία µέσα από το παιδικό βλέµµα και πλάνο. Η διασκευή του έργου

Η παράσταση ήταν ενδιαφέρουσα και τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για τον ρόλο τον οποίο υποδύθηκαν. υποδύθηκαν Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι παιδικές παραστάσεις πάντα παρουσιάζουν ένα µεγάλο ενδιαφέρον, ενδιαφέρον καθώς όπως λένε, όλοι γινόµαστε και νιώθουµε παιδιά µέσα από την αθωότητα των παιδιών!

ήταν του Γιάννη Καλαττζόπου λου, η σκηνοθεσία της Μίρκας Καλατζοπούλου, η µουσική του Γιούρι Στουπέλ, τα σκηνικά της Αντιγόνης Παλιγγί νη και της Ελένης Νόνη. Τις χορογραφίες επιµελήθηκε ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης. Είναι επίσης άξιο λόγου

να αναφέρουµε την σηµαντικότητα δράσεων που µπορεί να αναπτύσσει µια Ένωση Γονέων, δίνο ντας σηµαντικά εφόδια στην επιµόρφωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών. Κάτι ανάλογο δηλαδή µε την Ενωση Σπάτων— Σπάτων— Αρτέµιδος που είχε ως θετικότατο αποτέλεσµα την παιδική αυτή παράσταση που παρουσιάστηκε και στην Ελευσίνα.


14

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΤΙΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ (κοντά στο κτήµα Εύχαρις). Τ ΙΜΗ 28.000 Ε ΥΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977614298

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ εξοπλισµός αναψυκτηρίου και οβελιστηρίου. Πληροφ ορίες στα τηλέφωνα 6977287724 και 6971772754 (2510) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 50 ΧΛ Μ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗ ΝΩ Ν—ΘΗΒΩ Ν ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1200 ΤΜ ΣΕ Ο ΙΚΟΠΕ∆Ο 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ Μ Ε ΕΝΟΙΚΙΟ 1100 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗ ΝΑ. ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 690 9853679. (1710) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ε λευσίνα (στο κέντρο) διαµέρισµα 40 τ.µ. β΄ ορόφου πλήρως επιπλωµέν ο µε χολ ,υπν οδωµάτιο, κουζίνα, µπάν ιο, µεγ άλο µπαλκόν ι, αυτόνοµη θέρµαν ση και µπόιλερ. Π ληροφορίες στο τηλέφωνο 6932307156 (1910)

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑΡΩΝ—Π ΕΡΑΜΑΤΟΣ Μ ΕΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΡΕΥ ΜΑ, ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗ ΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ Σ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ .ΤΗΛ .6937 365557 ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 3,2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟ Σ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σ Π ΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟΧΗ ΑΚΡΕΣ Μ ΕΓΑΡΩΝ. ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Ο ΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΙΝΑΙ ΓΩ ΝΙΑΚΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ—ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 365557.

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ 3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟΧΗ ΒΛ ΥΧΑ∆Α ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Μ Ε ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ. ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 365557. ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 12 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΠ Ι ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ—Π ΕΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Ν Λ ΑΚΚΑ (∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ALUSET M E ΦΥ ΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΘΑΛ ΑΜΟΥΣ, ΡΕΥ ΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ . ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937 365557. Για µικρές αγγ ελίες επικοινω νήστε στο τηλέφω νο 210-5543682

ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗ ΤΑ» ΤΗΛΕΦΩΝΗ ΣΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ 210 5543682

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

e@papasideri.gr Προϋπόθεση δηµοσίευσης να υπάρχει υπογραφεί του αποστολέα στην επιστολή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣ ΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ ΟΜΙΑΣ & Τ.Υ. Ασπρόπυργος 11/10/2013 Αρ. Πρωτ. 820 ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ∆ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΟΙΚΙΩΝ Γ΄ΦΑΣΗ» Αριθµ. Μελέτης: 4 / 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή µειοδοτική δηµοπρασία µε σφραγισµένες προσφορές η ε κτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ∆ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΟΙΚΙΩΝ Γ΄ΦΑΣΗ» µ ε την διαδικασία της περ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένω ν, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς µε των επιµέρους ποσοστών εκπτώσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.), µε συνολι κή κατά τον προϋπολογισµό της µελέ της δαπάνη που

ανέρχεται στο ποσό τω ν 3.050.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ποσού µε το Φ.Π.Α. 23%). Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο ν διαγωνισµό, ορίζεται η Tρίτη 5 Nοεµβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.µ.

Εγγύηση Συµµετοχής : 48. 804,74 € (2%). Όλα τα σχέδια και τα τ εύχη της µ ελέτης βρίσκονται κατατεθ ειµένα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνου ν γνώση κάθε Η δηµοπρασί α θα διενεργηθεί την εργάσιµη µέρα και από ώρα 09:00 µέχρι 13:00 και µέ χρι την Πέµπτη 31 Τρίτη 5 Νοεµβρί ου 2013 Η παραλαβή των προσφορών, µέ χρι Οκτωβρίου 2013 πριν τη ν διεξαγωγή την ώρα αυτή θα γί νεται από την της ∆ηµοπρασίας. επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού Για την παραλαβή των τευ χών οι στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίτου ∆ήµου Ασπροπύργου, Λ. ∆ηµοζουν ότι η δαπάνη και η ευθύνη για κρατίας 18, 193 00 Ασπρόπυργος. την αναπαραγω γή τους επιβαρύνει Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτές τους ίδιους και η παραλαβή θα γίνεται Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ∆ηµοσίων από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο ή µε Έργων ή Κοινοπραξίες εγγεγραµµέ νες επικυρωµένη εξουσιοδότηση. Επισηστο ΜΕΕΠ, εγγεγραµµέ νες σ το Ελληµαίνεται ότι τα τεύχη και το επικυρωνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ .ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µένο αντίγραφο του ε ντύπου οικονοη εφόσον ανήκουν στην 2 Τ άξη και µικής προσφοράς, που έχουν ήδη Άνω για έργα κ ατηγορίας Υδραυ- παραλειφθεί από τους ενδιαφερόµελικά και στη ν 2η Τάξη κ αι Άνω για νους για το διαγωνισµό της 15 Οκτωέργα κατηγ ορί ας Οδοποιί ας , µε βρίου, που αναβλήθηκε, εξακολουτις προϋποθέσεις της παρ. 10 του θούν να ισχύουν και δεν απαιτείται η άρθρου 16 του Ν.3669/08 παραλαβή νέων. (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξί- Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ας). ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLKSWAGEN GOLF FSI 1600cc, µοντ έλο 2004, δίπορτο. Πληροφορίες στ ο τ ηλέφωνο 2105589700

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛ ΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠ ΥΡΓΟΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 555547 6 ΚΙΝ 69744940505

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τρίτη 15 Οκτωβρίου Λουκιανού πρεσβ. Αντιοχείας, Σαβίνου οσ. Βάρσου οµ. Εδέσσης ∆ΙΟΡΘΩΣΗ Στην χθεσινή έκδοση της εφηµερίδας µας εκ παραδροµής γράφτηκε λανθασµένα το εορτολόγ ιο της Παρασκευής 11. 10 αντί του ορθού τ ης ∆ευτέρα 14. 10

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΤΣΑ ΜΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝ.Α ΝΤΙΣΤΑ ΣΕΩΣ 54 210-5549976 Μ ΕΓΑΡΑ

ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Γ.ΜΕΝΙ∆ΙΑ ΤΗ 133 2296024101 Το φαρµακείο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην Λ εωφ. Αλεποχωρίου στα Μ έγαρα και το φαρµακείο Γ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ στον κεντρικό δρόµο της Νέας Π εράµου λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο ∆ευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 .00 π.µ. έως 23.00 µ.µ.


Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Ο κορυφαίος θησαυρός της ∆υτικής Αττικής η λαογραφία σώζεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία

Π

ραγ µατοποιήθηκ ε µε ενδιαφέρον η ετήσια θεσµική διοργ άνωση «Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων ∆υτικής Α ττικής. Φέτος η Τρίτη κ ατά σειρά διοργ άνωση έγ ινε στο Ολυµπιακό Κλειστό Στάδιο Α νω Λιοσίων, µε συµµετοχή δεκάδων φορέων από την περιοχή µας και διοργ ανωτή την Περιφέρεια Α ττικής – ΠΕ ∆υτικής Α ττικής. Και φέτος οι εκδηλώσεις µε επίκεντρο την λαογ ραφία, την παράδοση, τους χορούς, τα τραγ ούδια του τόπου και τις ρίζες µας, είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ήταν γ ια άλλη µια χρονιά σηµαντικό, ότι παρά την κρίση οι τοπικοί φορείς, κ ρατούν ως µέγ ιστο θησαυρό την λαογ ραφική παράδοση του τόπου µας µε στόχο και οι επόµενες γ ενιές της ∆υτικής Α ττικής να µην αποκ οπούν από τις Εθνικές µας ρίζες. Παραθέτουµε κάποιες αντιπροσωπευτικές φωτογ ραφίες, ενώ θα συνεχίσουµε τις παρουσιάσεις απολογ ισµού τις επόµενες µέρες. Ευχαριστούµε θερµά τον κ. Καλυµνάκ η γ ια την παραχώρηση των φωτογ ραφιών.

15


16

Χιλιάδες αιτήσεις στην Περιφέρεια Αττικής

για θέσεις κοινωφελούς απασχόλησης

Π

ερισσότερες από 100.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, από εν διαφερόµενους να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα του Οργαν ισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) γ ια 10.000 πεντάµηνες θέσεις απασχόλησης Κοινωφελούς Εργασίας σε ∆ήµους και Περιφέρειες. Χιλ ιάδες ήταν οι αιτήσεις από την περιοχή ∆υτικής Α ττικής και πολύ περισσότερες συνολ ικά στην Περιφέρεια Αττικής. Η κατάθεση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την περασµέν η Παρασκευή και η επιλογή των δικαιούχων θα γ ίνει µε σύστηµα µοριοδότησης. Στόχος της ∆ιοίκησης του Οργαν ισµού είναι να έχ ει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος του τρέχοντος µήνα, γ ια να τοποθετηθούν οι δικαιούχοι στις δουλειές τους, το αργότερο έως τις 5 Νοεµβρίου. Το πρόγραµµα αφορά ανέργους, που είναι τελειόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι αποδοχές είναι 427 ευρώ γ ια ανέργους κάτω των 25 ετών και 490 ευρώ γ ια ανέργους άνω των 25 ετών . Το επόµενο δεκαήµερο, ο ΟΑΕ∆ αναµένεται να προκηρύξει άλλες 30.000 θέσεις απασχόλησης γ ια ανέργους κατηγορίας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆Ε), αλλά και κατόχους πτυχ ίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΠΕ).

Τρίτη 15 Ο κτω βρίου 2013

Epikairothta 20131015  
Epikairothta 20131015